ESTEETÖN OPISKELU LAPIN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESTEETÖN OPISKELU LAPIN AMMATTIKORKEAKOULUSSA"

Transkriptio

1 ESTEETÖN OPISKELU LAPIN AMMATTIKORKEAKOULUSSA Lapin ammattikorkeakoulun tavoitteena on taata yhdenvertaiset opiskelumahdollisuudet kaikille ammattikorkeakoulun opiskelijoille sekä kehittää ammattikorkeakoulun fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista esteettömyyttä. Lapin ammattikorkeakoulussa esteettömyys on huomioitu mm. hakuprosessissa ja opiskelijavalinnassa, opetusjärjestelyissä ja ohjauksessa, tukipalveluissa, tiloissa ja viestinnässä. Lähde:

2 LAINSÄÄDÄNTÖ Ammattikorkeakoululain mukaan hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa, jos hakija ei terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun, jos lain 25 a :ssä tarkoitettuihin opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Ammattikorkeakoulun tulee lain mukaan antaa opiskelijaksi pyrkiville tieto minkälaisia terveydentilaa koskevia vaatimuksia ja muita edellytyksiä opintoihin liittyy. Suomen perustuslain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Koulutuksen järjestäjän tulee kohtuullisin toimin tukea vammaisen henkilön ja erilaisen oppijan opiskelua. Lisäksi oppilaitosten on pidettävä huoli tilojen, opetusmateriaalien ja opetuksen esteettömyydestä sekä mahdollisista yksilöllisten tarpeiden mukaisista järjestelyistä. Tasa-arvolaki velvoittaa oppilaitoksia laatimaan vuosittain yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijoiden edustajien kanssa oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen tähtäävän tasaarvosuunnitelman. Yhdenvertaisuuslain ( /21) tavoitteena on edistää ja turvata yhdenvertaisuuden toteutuminen sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeussuojaa. Mikäli henkilö asetetaan ilman painavaa syytä eriarvoiseen asemaan ominaisuuksiensa perusteella, syyllistytään syrjintään.

3 HAKUPROSESSI JA OPISKELIJAVALINTA Hakuvaiheessa hakijalla on saatavilla esteetön, ajantasainen, kattava ja totuudenmukainen kuvaus: toimintakäytänteistä ja -ympäristöistä sekä opiskelusta ja sen edellytyksistä edellytykset opiskeltavassa ammatissa ja työtehtävissä toimimiseen valintakokeiden yksilöllisistä järjestelyistä. Lapin ammattikorkeakoulun esteettömään opiskeluun liittyvistä asioista tiedotetaan ammattikorkeakoulun nettisivuilla sekä hakijan oppaassa sekä valintakoekutsun mukana toimitettavassa esteettömyys tiedotteessa. Valintakoejärjestelyt Mikäli opiskelija tarvitsee erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa, hänen tulee tehdä vapaamuotoinen kirjallinen hakemus tarvittavista erityisjärjestelyistä. Erityisjärjestelyt voivat koskea esim. henkilökohtaisia apuvälineitä, tilatarpeita, palveluita tai lisäaikaa. Erityisjärjestelyistä päätettäessä otetaan huomioon koulutusohjelmien valintakoemenetelmät. Valintakoekutsun saatuaan hakijan tulee toimittaa hakemus ammattikorkeakoulun hakutoimistoon. Hakemukseen liitetään lääkärinlausunto tai muu asiantuntijan lausunto vamman tai sairauden laadusta. Ammattikorkeakoulu ilmoittaa hakijalle järjestettävissä olevista erityisjärjestelyistä. Toimitusosoite: Lapin ammattikorkeakoulu / Hakutoimisto Jokiväylä 11 C, Rovaniemi tai hakutoimisto [at] lapinamk.fi

4 TUKIPALVELUT Opiskelijoille tiedotetaan sekä hakuvaiheessa että opintojen alettua ammattikorkeakoulun ja opiskelupaikkakunnan tarjoamista palveluista. Lisäksi opiskelun erityisjärjestelyitä tai muuta tukea tarvitsevia opiskelijoita ohjataan ottamaan yhteyttä ohjaus- ja tukitahoihin. Ohjauspalvelut Opintojen ohjauksesta vastaavat ryhmien opettajatuutorit sekä opinto-ohjaajat. Heidän palveluiden lisäksi opiskelijoilla on käytettävissään opiskelijaterveydenhuollon palvelut sekä kuraattorin ja korkeakouluopintojen ohjaajan palvelut. Tarvittaessa opiskelija ohjataan opiskelupaikkakunnan tarjoamien palveluiden piiriin. Lisätietoa opiskelun ohjauksesta Lapin AMKn hyvinvointi- ja ohjaussuunnitelmasta. Esteettömyysyhdyshenkilönä toimii hyvinvointipalveluiden koordinaattori Maria Sipilä. Häneen voi olla yhteydessä esteettömyyteen liittyvissä kysymyksissä: puh s.posti maria.sipila [at] lapinamk.fi Opintojen etenemisen tueksi Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua vähintään kerran lukuvuodessa järjestettävään lukitestaukseen, jonka perusteella arvioidaan tarvittavien erityisjärjestelyiden tarve. Lisätietoa kappaleessa Opiskelun erityisjärjestelyt sekä liitteessä 2 Lukivaikeuksisen opiskelijan tukeminen ohje. Kielten ja matematiikan opiskelu Opiskelijalla edellytetään olevan korkeakouluopintojen kannalta riittävä osaaminen matematiikassa ja kielissä. Mikäli opiskelijalla on näihin aineisiin liittyviä erityisiä tukitarpeita, huomioidaan ne tukitarpeen mukaan.

5 OPISKELUN ERITYISJÄRJESTELYT Lapin ammattikorkeakoulussa opiskelun erityisjärjestelyt toteutetaan yksilöllisesti kunkin opiskelijan tarpeiden mukaisesti. Erityisjärjestelyiden taustalla voivat olla esim. fyysinen tai psyykkinen sairaus, vamma, oppimisvaikeus, jännittämisongelmat, elämän hallinnan haasteet tai erilaiset kriisitilanteet. Yksilöllisiä järjestelyjä voidaan tarjota koko opintojen ajalle tai niin kauan kuin tarvetta on. Sisältö ja toteutus pohjautuvat opiskelijan tarpeiden, elämäntilanteen sekä opiskelutilanteen mukaan. Tarvittavista erityisjärjestelyistä opiskelija voi keskustella opettajatutorin tai opinto-ohjaajan kanssa. Opiskelun erityisjärjestelyiden ja lisätuen arvioinnissa ja järjestämisessä voidaan ottaa mukaan muitakin asiantuntijoita esim. terveydenhoitaja, kuraattori, korkeakouluopintojen ohjaaja, kunnan sosiaali-, terveys- ja vammaispalvelut, Kela tai TE-toimisto. Tukimuodot voivat liittyä esim. opetus- ja ohjaustilanteisiin, oppimisympäristön järjestelyihin tai tenttitilanteisiin. Tukimuodot voivat olla mm. yksilöllisiä opetusjärjestelyjä, erilaisia opetusmateriaaleja tai yhteiskunnan kustantamaa avustavan henkilön palveluja ja apuvälineiden käyttömahdollisuutta. Yksilölliset erityisjärjestelyt haetaan erillisellä lomakkeella (liite 1). Tarvittaessa hakemukseen liitetään asiantuntijalausunto erityisen tuen tarpeesta. Hakemus toimitetaan opintoohjaajalle. Lukivaikeuteen liittyvissä erityisjärjestelyissä (liite 2) lausunnoksi riittää ammattikorkeakoulun lukiyhdysopettajan tekemä lukitestaus ja lausunto. Hakemuksen hyväksyy koulutusvastaava. Koulutusvastaava toimittaa erityistuesta myönnetyn päätöksen sekä opiskelijalle että opinto-ohjaajalle. Koulutusvastaava myös kirjoittaa opiskelijalle erityisjärjestelypassin, jota näyttämällä opiskelijalla on mahdollisuus saada tarvitsemansa tuki eri opintojaksoilla. Koulutusvastaava päättää myös tarvittavista lisäresursseista opettajien työaikasuunnitelmia laadittaessa. Yhdessä opinto-ohjaajan tai opettajatuutorin kanssa opiskelija tekee henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS).

6 FYYSISEN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYS Opetusjärjestelyt Opetusjärjestelyissä otetaan huomioon opiskelijan erityisen tuen tarve henkilökohtaisen erityispassin mukaisesti. Opetushenkilöstö perehdytetään erilaisten oppijoiden tukemiseen liittyviin opetusmateriaaleihin, -menetelmiin sekä välineisiin. Lisätietoa mm. Opiskelijoiden monenlaisuuden huomioon ottaminen korkeakouluissa oppaista( julkaisut). Tilojen ja kulkureittien esteettömyys Tilojen käyttökelpoisuus ja kulkureitit vaihtelevat eri kampuksittain. Toimipisteiden parkkipaikoilla etuovien läheisyydessä on pysäköintiruudut liikuntaesteisten ajoneuvoille. Kaikkiin korkeakoulun tiloihin ei ole täysin esteetön kulku. Tilojen esteettömyyskartoitukset on tehty. Erityisjärjestelyjä tulee tarvittaessa tehdä ja selvittää tilojen toimivuutta tilanteen mukaan. Lisätietoja saa esteettömyysyhdyshenkilöltä. Verkkopalvelut ja tietojärjestelmät Verkkopalveluiden esteettömyyttä ei ole kartoitettu. Yhteydet ulkoisen ja sisäisen verkon saavutettavuudeksi yleisimmillä ruudunluku- ja puheohjelmilla ovat olemassa. Erityisryhmille olevia sovellutuksia tai välineistöä ei ole. Käyttäjä voi muuttaa verkko-oppimateriaalia oman selaimen asetuksia muuttamalla. Osa verkko-oppimateriaalista on saatavana reaaliaikaisena luentona tai tallenteena. Kirjastopalvelut Lapin korkeakoulukirjastolla on yhteinen Juolukka-tietokanta, joka mahdollistaa asiakkaille tiedonhaun kaikkien kirjastoyksiköiden kokoelmista. Aineiston kuljetukset eri kirjastojen välillä ovat opiskelijoille maksuttomia. Lainaus- ja palautustoiminnot on toteutettu niin, että pyörätuolissa istuva voi toimia itsenäisesti. Pääosin kirjaston tilat ovat kynnyksettömiä ja kalusteiden väliset mitoitukset mahdollistavat pyörätuolilla liikkumisen tiloissa. On huomattava, että kampusten kirjastoissa on korkeat hyllyt.

7 Lähteet ESOK-hanke. Esteetön opiskelijavalinta suositus ja opas (luettu ) Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa ESOK-hanke (luettu ). FINLEX. Suomen sähköinen säädöskokoelma. (luettu ). Hämeen ammttikorkeakoulu. Erityisjärjestelypassi. Hämeen ammattikorkeakoulu. Hakemus erityisjärjestelyjen saamiseksi. Lapin AMKn hyvinvointi- ja ohjaussuunnitelma Metropolia ammattikorkeakoulu. Yhdenvertainen Metropolia. Yhdenvertaisuusohjelma opiskelijoille, henkilökunnalle ja yhteistyökumppaneille sekä hakijoille

8 LIITE 1 SALASSAPIDETTÄVÄ ASIAKIRJA HAKEMUS ERITYISJÄRJESTELYJEN SAAMISEKSI OPINTOJEN AIKANA Hakemus toimitetaan opinto-ohjaajalle ja päätöksen tekee koulutusvastaava. HENKILÖTIEDOT Sukunimi Lähiosoite Puhelin Henkilötunnus Koulutusohjelma Etunimet Postitoimipaikka Sähköposti Opiskelijanumero Suuntautumisvaihtoehto HAKEMUS (hakijan täytettävä) Haen seuraavia erityisjärjestelyitä Perustelu Liitteet kpl (Asiantuntijalausunnot, joista ilmenee perusteet erityisjärjestelyiden saamiseksi. Hakijan terveyttä koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 ). Asiantuntijalausunnot palautetaan opiskelijalle päätöksen jälkeen.) Päiväys. 20 Allekirjoitus VASTAANOTTOKUITTAUS (Lapin AMK täyttää) Hakemus vastaanotettu Päiväys. 20 Allekirjoitus

9 KOULUTUSVASTAAVAN PÄÄTÖS Erityisjärjestelyt myönnetään hakemuksen mukaisesti Erityisjärjestelyt myönnetään seuraavasti Voimassaoloaika / / - / / Erityisjärjestelyjä ei myönnetä. Perustelut: Päiväys ja allekirjoitus Nimen selvennys Päätös annettu tiedoksi hakijalle / / Päätöksen arkistointi: Koulutusvastaava salassa pidettävänä henkilötietolain mukaisesti opiskelijan opinto-oikeuden ajan.

10 LIITE 2 LUKIVAIKEUKSISEN OPISKELIJAN TUKEMINEN Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet eli lukivaikeudet ovat neurobiologisia oppimisvaikeuksia. Ne voivat ilmetä useilla tai vain yhdellä lukemisen tai kirjoittamisen osa-alueella. Usein opiskeluun menee enemmän aikaa, koska esimerkiksi lukeminen on hidasta ja siinä tulee virheitä, tekstin ydinasioiden löytäminen on hidasta sekä mieleenpainaminen on työläämpää. Lapin AMKn käytännöt lukivaikeuteen liittyvissä kysymyksissä Opettajatuutorit informoivat esteettömyyteen liittyvistä asioista sekä lukikäytänteistä omalle ryhmälleen opintojen alussa. Opettajatuutori ottaa tarvittaessa HOPS-keskustelussa puheeksi oppimisvaikeudet. Opettajatuutori ohjaa opiskelijaa ammattikorkeakoulun käytäntöihin ja tukimuotoihin mm. hakemaan erityisjärjestelyjä opintoihin. Jos opiskelijalla on lukitodistus, optteajatuutori ohjaa opiskelijan ottamaan yhteyttä opintoohjaajaan. Jos opiskelija epäilee lukivaikeutta, opettajatuutori ohjaa opiskelijan luki-infoon ja lukiseulatestaukseen. Opiskelija voi tulla infoon ja testiin myös oma-aloitteisesti. Lukitestauksesta tiedotetaan kaikkia opiskelijoita sähköpostitse. Lukiseulatesti on opiskelijalle maksuton. Lukiseulatestin järjestävät lukiyhdysopettajat. Seulatestin tulosten perusteella opiskelija ohjataan tarvittaessa yksilötestiin. Yksilötestin tulosten perusteella annetaan LUKILAUSUNTO, jonka pohjalta opiskelija voi hakea erityisjärjestelyjä opiskeluun. Opiskelija ottaa yhteyttä opinto-ohjaajaan, joka yhdessä opiskelijan kanssa tekee hakemuksen erityisjärjestelyjen saamiseksi. Hakemus toimitetaan koulutusvastaavalle, joka tekee päätöksen asiasta ja antaa opiskelijalle erityisjärjestelypassin. Opiskelija voi esittää erityisjärjestelypassin opintojakson alussa opettajalle tarvittavia tukitoimia varten.

11 Lukivaikeuden huomioiminen opetusjärjestelyissä opiskelija saa tukea erityisjärjestelypassin perusteella esimerkkejä opiskelun tukemisesta: o HOPS-ohjaus opintojen yksilölliseen aikatauluttamiseen tarvittaessa o yksilöllinen opiskelun ohjaus opintojakson suorittamista varten o luennolla luentorungon toimittaminen etukäteen, tauotus, riittävä aika muistiinpanojen tekemiseen o itsenäisissä tehtävissä voidaan antaa lisäaikaa tehtävien tekemiseen o tenteissä voidaan antaa lisäaikaa, rauhallinen työtila tai mahdollisuus suulliseen tenttiin sekä tenttikysymykset luetaan ääneen VINKKEJÄ OPETTAJILLE Esok- hankkeen julkaisuja: julkaisut Lukineuvola: Erilaisten oppijoiden liitto:

ESTEETTÖMÄSTI TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun

ESTEETTÖMÄSTI TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun ESTEETTÖMÄSTI TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun Oppaat ja käsikirjat 2014:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:10 ISBN 978-952-13-5907-1 (pdf)

Lisätiedot

Suositus vammaisia opiskelijoita ja erilaisia oppijoita koskevista erityisjärjestelyistä

Suositus vammaisia opiskelijoita ja erilaisia oppijoita koskevista erityisjärjestelyistä Rehtorin suositus 1 (4) Tiedekunnat Erillislaitokset Turun yliopiston ylioppilaskunta Suositus vammaisia opiskelijoita ja erilaisia oppijoita koskevista erityisjärjestelyistä Yleistä Erityisjärjestelyt

Lisätiedot

SISÄLLYS. Yhteisöllisyys... Opintojen tukipalvelut... Opiskelija-asuminen... Harrastusmahdollisuudet... s. 13. Terveydenhuolto... s.

SISÄLLYS. Yhteisöllisyys... Opintojen tukipalvelut... Opiskelija-asuminen... Harrastusmahdollisuudet... s. 13. Terveydenhuolto... s. SISÄLLYS Johdanto... s. 3 Yhteisöllisyys... s. 7 Esteetön opiskelu... s. 8 Opintojen tukipalvelut... Opiskelija-asuminen... s. 10 s. 12 Harrastusmahdollisuudet... s. 13 Terveydenhuolto... s. 14 Psyykkinen

Lisätiedot

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k Askelia opintopolulla Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila sam k JULKAISUT 2008 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2008 Tekstit:

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Tämä on päivitetty ja korjattu painos vuonna 2010 ilmestyneestä Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja -julkaisusta. Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Toimitus: Anu Parantainen Maarit Toivola Seppo Moisio Seppo Ohtonen Marja-Riitta Tammisto Hanna-Leena Leimu Kirsi Hellman-Suominen Mirkku Virkkunen

Lisätiedot

LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN. Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset

LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN. Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset korkea-asteen oppilaitoksissa ESOK hanke Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa 2006 2009 www.esok.fi Paula

Lisätiedot

Esteettömästi saavutettavissa

Esteettömästi saavutettavissa Turun ammattikorkeakoulun raportteja 82 ILONA TANSKANEN & TUIJA SUOMINEN-ROMBERG (TOIM.) Esteettömästi saavutettavissa Turun ammattikorkeakoulun raportteja 82 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2009 Kannen

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN YHDENVERTAISUUSOHJELMA

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN YHDENVERTAISUUSOHJELMA 1 METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN YHDENVERTAISUUSOHJELMA PostiosoiteAddress PuhelinTelephone Sähköposti E-mail Y-tunnus 00180 Helsinki Internet KotipaikkaDomicile 2 Sisällysluettelo Johdanto...

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

Esteetön opiskelu yliopistoissa

Esteetön opiskelu yliopistoissa Opetusministeriö Undervisningsministeriet Esteetön opiskelu yliopistoissa Opetusministeriön julkaisuja 2005:6 Elina Laaksonen Esteetön opiskelu yliopistoissa Opetusministeriön julkaisuja 2005:6 Elina

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Opetusministeriö Undervisningsministeriet Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio Opetusministeriön monisteita 2004:1 Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio

Lisätiedot

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio...

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 4 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 4 2.1 Arvot... 4 2.2 Missio... 5 2.3 Visio... 5 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT TEHTÄVÄT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Töölön yhteiskoulun aikuislukio

Töölön yhteiskoulun aikuislukio Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma Töölön yhteiskoulun aikuislukio Töölön yhteiskoulun aikuislukion laatima perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen

Lisätiedot

Kolmiportaisen tuen suunnitelma

Kolmiportaisen tuen suunnitelma Kolmiportaisen tuen suunnitelma Utsjoen kunta esi- ja perusopetus Kolmiportaisen tuen suunnitelma Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki 4 Tukimuodot 8 Pedagoginen arvio tehostettua tukea varten 9 Oppimissuunnitelma

Lisätiedot

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma Lumijoen kunta Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma 26.2.2008 Sivistyslautakunta Päivitys 7.6.2011 Sivistyslautakunta Muutokset ja täydennykset Sisällysluettelo 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. www.humako.net

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. www.humako.net Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO www.humako.net OPISKELIJAN OPAS 2009-2010 SISÄLLYS SISÄLLYS OPISKELIJAN OPAS HEI SIELLÄ, UUSI HUMAKKI!..........................................

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO 3 Sisältö SAATTEEKSI RYHMÄNOHJAAJALLE...6

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 Liite nro 1 Ptlk 16 8.~P~QN?~ 1 ::~ ~ t 4 - PIEKSÄMÄKI KAIKILLE PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 SISÄLLYS 2 LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET 3 1. OIKEUS OMAEHTOISEEN ELÄMÄÄN 4

Lisätiedot

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas SISÄLLYS 1. Johdanto OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN SÄÄDÖKSIÄ Opetustoimi Työoikeus Nuori työntekijä 2. TUETTU OPPISOPIMUS Tuetun oppisopimuksen käsitteet Tuettu oppisopimus Henkilökohtainen

Lisätiedot