1 Sopijaosapuolet. 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Sopijaosapuolet. 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus"

Transkriptio

1 SOPIMUS HENKILÖSTÖN SIIRROSTA TOHMAJÄRVEN KUNNAN IRTISANOUTU- ESSA KESÄLAHDEN, KITEEN JA TOHMAJÄRVEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSESTA (8)

2 1 Sopijaosapuolet 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus 3 Henkilöstön siirron periaatteet Tämän sopimuksen osapuolia ovat Kiteen kaupunki, joka toimii Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli-liikelaitoksen (myöhemmin Helli-liikelaitos) henkilöstön työnantajana, ja Tohmajärven kunta. Kesälahden kunta, Kiteen kaupunki ja Tohmajärven kunta ovat voimaan tulleella yhteistoimintasopimuksella sopineet kuntien tehtäväksi säädettyjen lakisääteisten sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen järjestämisestä yhteistoiminta-alueella varhaiskasvatusta ja ympäristöterveydenhoitoa lukuun ottamatta. Mikäli yhteistoimintasopimus irtisanotaan, sopimuksen mukaan sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavan Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli -liikelaitoksen (myöhemmin Helli-liikelaitos) henkilöstö siirretään liikkeenluovutusta koskevien määräysten mukaisesti vastaavia tehtäviä irtisanomishetkellä hoitavalle toiselle organisaatiolle. Tohmajärven kunnanvaltuusto on päätöksellään ( 33) irtisanonut Keski-Karjalan sosiaali- ja terveystoimen yhteistoimintasopimuksen lukien. Samalla Tohmajärven sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy Kiteen kaupungilta Tohmajärven kunnalle. Tällä sopimuksella määritellään henkilöstön siirtoon liittyvät periaatteet ja järjestelyt Tohmajärven kunnan irtisanoutuessa sosiaali- ja terveystoimen yhteistoimintasopimuksesta. Tohmajärven kunnan irtisanottua sosiaali- ja terveystoimen sopimuksen kohdassa 6 määritelty osa Helli-liikelaitoksen henkilöstöä siirretään Kiteen kaupungilta (nykyinen työnantaja ja luovutuksen antaja) Tohmajärven kunnalle (luovutuksen saaja) Loput Helli-liikelaitoksen henkilöstöstä jää Kiteen kaupungin palvelukseen. Henkilöstön siirrossa Kiteen kaupungilta Tohmajärven kunnalle sovelletaan liikkeenluovutuksen periaatteita, jotka määritellään Työsopimuslaissa (1 luku 10 ) ja Laissa kunnallisesta viranhaltijasta (5 luku 25 ). Liikkeenluovutushetkellä voimassa olleesta työ- tai virkasuhteesta johtuvat työnantajan oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät Tohmajärven kunnalle. Työntekijät/viranhaltijat siirtyvät luovutuksensaajalle ns. vanhoina työntekijöinä voimassa olevin palvelussuhde-ehdoin. Uudella työnantajalla on oikeus muuttaa palvelussuhteen ehtoja noudattaen voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia sekä lakeja. Työntekijällä/viranhaltijalla ei ole oikeutta yksipuolisesti vastustaa siirtymistä niin, että hän voisi halutessaan jäädä luovuttajan eli Kiteen kaupungin palvelukseen. Työntekijällä/viranhaltijalla on mahdollisuus irtisanoutua lyhyempää irti- 2 (8)

3 4 PARAS-lain mukainen irtisanomissuoja sanoutumisaikaa noudattaen. Työntekijällä on määräaikaisen työsopimuksen irtisanomismahdollisuus. Tohmajärven kunnan irtisanoessa Kesälahden kunnan, Kiteen kaupungin ja Tohmajärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen yhteistoimintasopimuksen palvelu- ja rakenneuudistuslain (PARAS-laki) mukainen viiden (5) vuoden palvelussuhdesuoja päättyy Tohmajärvelle siirtyvän Helli-liikelaitoksen henkilöstön osalta. 5 Tohmajärven kunnalle siirtyvän henkilöstön määrän määrittely Tohmajärven kunnalle siirtyy Helli-liikelaitoksen henkilöstöä samassa suhteessa kuin sen vakituista henkilöstöä on siirtynyt Keski-Karjalan sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen palvelukseen joko Kiteen kaupungin alaisuudessa toimineeseen Helli-liikelaitokseen tai Tohmajärven kunnan alaisuudessa toimineeseen tilaajakeskukseen Laskelmissa Kiteen kaupungin osuudessa on huomioitu myös Kesälahden kunnasta siirtynyt henkilöstö tapahtuvan Kiteen ja Kesälahden kuntaliitoksen johdosta. Samoin Kiteen kaupungin osuuteen lasketaan Keski-Karjalan terveyskeskuskuntayhtymän henkilöstö Kesälahden kunnan ja Kiteen kaupungin omistusosuuksien suhteessa. Laskelmissa on huomioitu muille palveluntuottajille siirtyneiden laboratorion, röntgenin ja ympäristöterveydenhuollon sekä Rääkkylän kunnalle liikkeenluovutuksena siirretty henkilöstö sekä Kesälahden ja Tohmajärven kunnille ja Kiteen kaupungille siirretty varhaiskasvatuksen henkilöstö. Em. kriteereillä tehtyjen laskelmien perusteella Tohmajärven kunnalle siirtyy 30 % ja Kiteen kaupungin palvelukseen jää noin 70 % Helli-liikelaitoksen vakituisesta henkilöstöstä (tilanne ). Jako-osuus tarkentuu kun siirtokriteereiden mukainen henkilöstöluettelo valmistuu. 6 Tohmajärven kunnalle siirtyvän henkilöstön määrittelyn perusteet Siirtyvän henkilöstön määrittelyssä huomioidaan ainoastaan vakituinen henkilöstö. Tohmajärven kunnalle siirtyvä henkilöstö määritellään työntekijöinä/viranhaltijoina. Avoimet vakanssit kuitenkin ilmoitetaan Tohmajärven kunnalle palvelualueiden resursoinnin suunnittelua varten. Siirrettävän henkilöstön määrittelyssä noudatetaan seuraavia kriteerejä, joista sovelletaan ensisijaisesti kohtaa 1), toissijaisesti kohtaa 2) jne.: 1) Ne viranhaltijat ja työntekijät, jotka työskentelevät Tohmajärvellä sijaitsevissa ns. liiketoimintakokonaisuuksissa (palveluyksiköissä ja -pisteissä), siirtyvät Tohmajärven kunnan palvelukseen. Tässä sopimuksessa tarkoitettavia liiketoimintakokonaisuuksia ovat: fysioterapia, hammashoitola, hoivasairaala, kotihoito, palveluasumisen yksiköt, kehitysvammahuollon toimintakeskus, varasto, vastaanotto ja välinehuolto. (Varsinainen liikkeenluovutus) Kiteellä sijaitsevissa vastaavissa liiketoimintakokonaisuuksissa työskentelevä henkilöstö jää Kiteen kaupungin palvelukseen. 3 (8)

4 7 Sovellettava virka- ja työehtosopimus 8 Palkkaukseen liittyvät ehdot 9 Vuosilomat ja muut poissaolot ja keskeytykset 2) Ne viranhaltijat ja työntekijät, jotka siirtyivät tai valittiin Tohmajärven kunnasta Helli-liikelaitoksen tai tilaajakeskuksen muiden kuin kohdassa 1) mainittujen liiketoimintayksiköiden tehtäviin, ja joiden palvelussuhde on jatkunut katkeamattomana, siirtyvät takaisin Tohmajärven kunnan palvelukseen. (Sopimukseen perustuva liikkeenluovutus; ks. sopimuksen kohta 2) 3) Ne Helli-liikelaitoksen yhteisissä palveluissa työskentelevät viranhaltijat ja työntekijät, joiden työpanoksesta yli 50 % kohdentuu Tohmajärven työyksiköille tai -pisteille taloushallinnon järjestelmän kustannusten jaon mukaisesti, siirtyvät Tohmajärven kunnan palvelukseen. (Sopimukseen perustuva liikkeenluovutus; ks. sopimuksen kohta 2) 4) Ne Helli-liikelaitoksen yhteisissä palveluissa työskentelevät viranhaltijat ja työntekijät, joiden työpanoksesta yli 50 % liittyy Tohmajärven asiakkuuksien hoitamiseen, siirtyvät Tohmajärven kunnan palvelukseen. Arvio tehdään Kuntamaiseman seurannan ja esimiesten arvioinnin perusteella. (Sopimukseen perustuva liikkeenluovutus; ks. sopimuksen kohta 2) Luovutuksen piiriin kuuluvat em. perusteilla määritellyt sekä vakituiset että määräaikaiset työntekijät/viranhaltijat, joiden palvelussuhde on voimassa luovutuspäivänä. Määräaikainen henkilöstö siirtyy voimassa olevien työsopimusten ja virkamääräysten mukaisesti. Siirtyvän henkilöstön osalta noudatetaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta. Työntekijän/viranhaltijan siirtyessä vastaaviin tehtäviin palkkaedut ja kaikki palkanosat, jotka ovat voimassa , säilyvät siirtymishetkellä entisen suuruisena. Kiteen kaupungilla ajalle myönnetyt mahdolliset henkilökohtaiset lisät ovat voimassa saakka. Sen jälkeen Tohmajärven kunta yhtenäistää henkilökohtaisen lisän maksamisen perusteet koskemaan koko henkilöstöään (ml Kiteen kaupungilta Tohmajärven kunnalle siirtyvä henkilöstö) KVTES:n mukaisesti. Työntekijän/viranhaltijan palkkausta koskevat päätökset, jotka on tehty ennen , ovat voimassa ilman uutta päätöstä, vaikka oikeus ao. etuuteen alkaa tai sen jälkeen (esim. oikeus työkokemuslisään). Työntekijöille/viranhaltijoille mennessä kertyvät lisä- tai ylityöt sekä työaikakorvaukset korvataan ensisijaisesti vapaa-aikana. Vapaat on pidettävä mennessä. Populus-työaikaseurannan perusteella kertyneet mahdolliset saldovapaatunnit tulee olla pidettynä mennessä. Populustyöaikaseurannan saldon tulee olla tasan Kiteen kaupunki myöntää keskeytyksiä pääsääntöisesti saakka. Myönnetyt/vahvistetut, yli menevät tai sen jälkeen alkavat keskeytykset (sairauslomat, vuosilomat, äitiys- ym. perhevapaat, koulutusvapaat jne.) 4 (8)

5 10 Muut palvelussuhde-edut 11 Eläkejärjestelmä ja -edut 12 Eläkevakuutusmaksut 13 Työaika sekä työajan suunnittelu ja seuranta ovat kuitenkin voimassa ilman erillistä hakemusta ja päätöstä myös Tohmajärven kunnan palveluksessa. Tohmajärven kunta myöntää siirtyvälle henkilöstölle pitämättä olevat vuosilomat ja säästövapaat täysimääräisinä, sekä maksaa lomarahat myös mennessä ansaitulta vuosilomalta. Kiteen kaupunki korvaa Tohmajärven kunnalle näistä lomista aiheutuvat loma-ajan palkat, lomakorvaukset ja lomarahat niiltä osin kun ao. lomat on ansaittu Kiteen kaupungin palveluksessa. Kiteen kaupunki myöntää koulutusta, työnohjausta ym. pääsääntöisesti saakka. Ennen tämän sopimuksen voimaantuloa sovitut/myönnetyt koulutukset ym. edut ovat voimassa ilman erillistä hakemusta. Siirtyvään henkilöstöön sovelletaan KuEL-eläkelakia. Henkilöstön siirtyminen toiselle kuntatyönantajalle ei vaikuta henkilöstön eläketurvaan. Kiteen kaupunki laskuttaa Tohmajärven kuntaa KEVAn varhaiseläkemenoperusteisista eläkemaksuista niiden henkilöiden osalta, jotka ovat olleet työssä Helli liikelaitoksen Tohmajärven yksiköissä Kiteen kaupunki laskuttaa Tohmajärven kuntaa KEVAn varhaiseläkemenoperusteisista eläkemaksuista myös henkilöstön siirtokriteerien kohtien 2, 3 ja 4 mukaisesti (kohta 6) siirtyneiden tai em. kriteerien mukaan työssä olleiden henkilöiden osalta, siten, että Tohmajärven kunnan osuus on 30 % varhaiseläkemaksusta. Työpisteiden työaikamuodot säilyvät toistaiseksi ennallaan. Tohmajärven kunta voi kuitenkin tarvittaessa käynnistää prosessin työaikojen muuttamiseksi, uuden toiminnan edellyttämien muutosten ja työajan tarkoituksenmukaisen sijoittelutarpeen perusteella. Luottamusmiehiä ja henkilöstöä kuullaan ennen lopullista päätöksentekoa. Siirtyvät viranhaltijat/työntekijät siirtyvät Tohmajärven kunnan työajan suunnittelu- ja seurantajärjestelmien piiriin siirtymishetkellä. Kiteen kaupungilla vahvistettuja työvuoroluetteloita noudatetaan saakka. Tohmajärven kunta toimittaa alkavat työvuorolistat hyvissä ajoin työntekijöille. 14 Paikalliset sopimukset Kiteen kaupungilla voimassa olevien paikallisten sopimusten mukaiset palvelussuhde-edut eivät ole voimassa siirtyvän henkilöstön osalta lähtien. 5 (8)

6 15 Työtodistukset 16 Palkka- ja palvelussuhdetietojen siirto Kiteen kaupunki antaa siirtyvälle työntekijälle/viranhaltijalle työtodistuksen ilman erillistä pyyntöä. Työtodistukseen kirjattava työntekijän/viranhaltijan työhistoria kattaa yhtäjaksoisen palvelussuhteen sekä Helli-liikelaitoksen tai tilaajakeskuksen että mahdollisesti sitä edeltävien Kesälahden, Rääkkylän tai Tohmajärven kunnan, Kiteen kaupungin tai Keski-Karjalan terveyskeskuskuntayhtymän palveluksessa. Työtodistusten laatimisesta vastaavat Helli-liikelaitoksen esimiehet mennessä. Tohmajärven kunnan palkkasihteerit siirtävät siirtyvien henkilöiden kaikki palkkaukseen liittyvät tiedot sekä lomiin ym. poissaoloihin ja keskeytyksiin liittyvät tiedot ja palveluaikakertymät Tohmajärven Populus-kantaan TILIKEkuntatilitoimiston palkkasihteerien avustuksella. Työntekijälle/viranhaltijalle luovutetaan kopio viimeisimmästä kehityskeskustelulomakkeesta ja henkilökohtaisesta työsuorituksen arvioinnista työtodistuksen mukana. Dokumenttien luovutuksesta vastaavat Helli-liikelaitoksen esimiehet mennessä. 17 Yhteistoiminta Yhteistoiminnassa noudatetaan lakia työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa ( /449) sekä liikkeenluovutuksen/henkilöstön siirron aikana että sen jälkeen. Henkilöstön siirrossa noudatettavista periaatteista ja ehdoista on käyty lain mukaiset yhteistoimintaneuvottelut sekä Kiteen kaupungilla että Tohmajärven kunnassa. 18 Luontoisedut 19 Kustannusten korvaus Tohmajärven kunnalle siirtyvät työntekijät tulevat siirtymishetkellä Tohmajärven kunnan luontoisetujen piiriin. Tohmajärven kunta korvaa henkilöstön siirtoon liittyvien toimenpiteiden kustannukset Kiteen kaupungille siten kun Kesälahden kunnan, Kiteen kaupungin ja Tohmajärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen yhteistoimintasopimuksen kohdassa 10 (Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen) on sovittu. 6 (8)

7 Allekirjoitukset Kiteellä Kiteen kaupunginhallitus Kirsi Hämäläinen kaupunginjohtaja Nina Holopainen kehitysjohtaja Tohmajärven kunnanhallitus Olli Riikonen kunnanjohtaja Matti Ikonen hallintojohtaja Yhdistykset KUNTA-ALAN UNIONI/KITEEN JHL RY. Ulla Gröhn Mari Hakulinen sihteeri KUNTA-ALAN UNIONI/JYTY KESKI-KARJALA RY. Mirja Tuunanen Satu Juntunen hallituksen jäsen 7 (8)

8 JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY Niilo Hirvonen pääluottamusmies TEKNIIKKA JA TERVEYS KTN KESKI-KARJALA RY Seppo Lundell Kauko Hirvonen sihteeri KUNTA-ALAN UNIONI/TOHMAJÄRVEN JHL RY. Jari Ikonen pääluottamusmies JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY Risto Talonen pääluottamusmies TNJ RY/SUPERIN KESKI-KARJALAN AO. 510 Paula Tolvanen TEHYN KESKI-KARJALAN AO. 609 Soili Tiittanen Susanna Makkonen pääluottamusmies 8 (8)

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjat. 1 Luku Yleiset määräykset... 8. 2 Luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjat. 1 Luku Yleiset määräykset... 8. 2 Luku Vuosilomaa koskevat määräykset... Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjat... 1 1 Luku Yleiset määräykset... 8 2 Luku Vuosilomaa koskevat määräykset... 17 3 Luku

Lisätiedot

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2010 2011 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2010 2011 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja LUKU I Yleinen osa LUKU II Palkkaus LUKU III Työaika LUKU

Lisätiedot

Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset

Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset KIRKON TYÖMARKKINALAITOS HELSINKI 2010 1.painos ISBN 978-951-789-319-0 (nid.) ISBN 978-951-789-320-6 (PDF) Kirkon työmarkkinalaitos

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

Henkilöstön asema turvallisuusverkkotoiminnassa

Henkilöstön asema turvallisuusverkkotoiminnassa Henkilöstön asema turvallisuusverkkotoiminnassa Hallinnon turvallisuusverkkohankkeen henkilöstöryhmän raportti 17/2013 ICT-toiminta Henkilöstön asema turvallisuusverkkotoiminnassa Hallinnon turvallisuusverkkohankkeen

Lisätiedot

Sisällys. 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25

Sisällys. 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25 Vuosilomalaki Sisällys 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25 1 Lain soveltamisala ja pakottavuus... 4 Yleissitovan työehtosopimuksen

Lisätiedot

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS :n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n välinen YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 SISÄLLYS Sivu ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS

Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2014 30.11.2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 1 1. SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLO... 4 1.1 Soveltamisala... 4 1.2 Yleiset ja erityiset sopimukset... 4 1.3

Lisätiedot

VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS

VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS 281804 A. Soveltamisala 1 Soveltamisala Tätä työehtosopimusta sovelletaan Verohallinnon palveluksessa yksityisoikeudellisessa

Lisätiedot

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 2014-2017 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA Tekstin koonnut Mari Lehtinen 1 Koonnut Mari Lehtinen, lakimies, Tehy ry Määräaikaisten vakinaistaminen kunta-alalla. ISBN 951-9172-44-0 Painopaikka: Multiprint

Lisätiedot

MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014

MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014 2012-2014 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt

VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt PLM MPHL ry VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt Puolustusministeriön ja Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry:n sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välinen T O I M I H E N K I L

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY TOIMIHENKILÖUNIONI TU RY SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO

Lisätiedot

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db "! # "! &

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db ! # ! & Sisällysluettelo 1 Sopimuksen ulottuvuus...1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus...1 3 Työsuhteen alkaminen...1 4 Työsuhteen päättyminen...2 5 Palkat...2 6 Työaika...3 7 Arkipyhät...6 8 Lisätyö...6

Lisätiedot

Yksin ei riitä rahkeet Ajankohtaista työsuhdeasiaa yrityksen arkea tukemaan

Yksin ei riitä rahkeet Ajankohtaista työsuhdeasiaa yrityksen arkea tukemaan Yksin ei riitä rahkeet Ajankohtaista työsuhdeasiaa yrityksen arkea tukemaan SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto: Yksin ei riitä rahkeet 2. Virvon työsuhde- ja palkanlaskentapalvelut 3. Asiantuntija-artikkeli:

Lisätiedot

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA ry/ Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys ry Agronomiliitto ry Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto

Lisätiedot

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011 Päivitetty sopimuskirja Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry Palvelualojen ammattiliitto

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY AMMATTILIITTO PRO RY 2 3 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN

Lisätiedot

Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus 28.3.2010

Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus 28.3.2010 Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus 28.3.2010 1. SOVELTAMISALA 1 Soveltamisala Näitä määräyksiä sovelletaan valtion virastojen virkamiesten sekä työntekijöiden palvelussuhteen ehtoihin, ellei toisin

Lisätiedot

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n T E K - S A F A m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n Arkkitehtiopiskelijan arkea Kaisa oli opiskeluaikana töissä enonsa arkkitehtitoimistossa. Palkasta sovittiin suullisesti, kun Kaisa siitä parin työpäivän

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA

VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA Sopimus on tehty 16 päivänä huhtikuuta 2008 sisäasiainministeriön

Lisätiedot

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Ammattiliitto Pro ry PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA ry PL 62, 00131 Helsinki (Eteläranta 10, 6 krs.) Tomi

Lisätiedot

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017 TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017 LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähkötekniset työnantajat STTA ry Ammattiliitto Pro ry 1 2014

Lisätiedot

Terveyspalvelualan työehtosopimus

Terveyspalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki TSN:n jäsenjärjestöt: Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO Asemamiehenkatu

Lisätiedot

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016 AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016 AUTOALAN KESKUSLIITO RY METALLITYÖVÄEN LITTTO RY SISÄLLYSLUETTELO AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus PALKKAUS...27 23 Palkkaus...27 24 Palkan käsite...28 25 Osa-ajan

Lisätiedot