Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunnan. Viestintäsuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunnan. Viestintäsuunnitelma"

Transkriptio

1 Matemaattis-luonnontieteellinen Viestintäsuunnitelma

2 2 Matemaattis-luonnontieteellisen viestintäsuunnitelma Kesäkuu 2015 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta PL 35, Jyväskylän yliopisto, Finland MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA FACULTY OF MATHEMATICS AND SCIENCE

3 Kansainvälisesti korkeatasoista ja vaikuttavaa tutkimusta 3 SISÄLLYS 1. VIESTINNÄN TAVOITTEET Kuka, mitä, kenelle, miksi ja milloin? Viestinnän sisältö (keskeiset viestit, joita halutaan välittää) SIDOSRYHMÄT VIESTINNÄN KÄYTÄNNÖN ORGANISOINTI Vastuut Kriisiviestintä Viestinnän suunnittelu ja resursointi MLTK:n viestintäkanavat VIESTINTÄPALVELUT JA VIESTINTÄTEHTÄVÄT KEHITTÄMISKOHTEET VIESTINNÄN VUOSIKELLO VIESTINNÄN SEURANTA...18 LÄHTEET...19

4 4 1. Viestinnän tavoitteet 1. VIESTINNÄN TAVOITTEET 1.1. Kuka, mitä, kenelle, miksi ja milloin? Johtaminen on viestimistä - jokainen työyhteisön jäsen on vastuussa maineenhallinnasta Viestintä on tärkeä osa organisaatiokulttuuria; kaikki, mitä tiedekunnassa tapahtuu, on samalla viestintää. Viestinä on siis koko toimintaa läpäisevä toiminto, jossa jokainen yhteisön jäsen on osaltaan vastuussa. Viestinnän onnistuminen lisää työtyytyväisyyttä ja työhyvinvointia. Maineenhallinta luo perustan koko olemukselle. Maine on paljon syvällisempi asia kuin median ja markkinoinnin luoma mielikuva. (Heinonen 2006, 25.) Johtamiskulttuuri ja henkilöstöpolitiikka heijastuvat päivittäiseen toimintaan. Henkilöstön lisäksi opiskelijoiden ja vierailijoiden omakohtaiset kokemukset rakentavat mainetta. Jokainen matemaattisluonnontieteellisessä tiedekunnassa toimiva henkilö ja kaikki tekijät yhdessä rakentavat mainetta. Maine syntyy erilaisissa kohtaamisissa, asiakaspalvelutilanteissa, seminaariesityksissä ja tiedotustilaisuuksissa. Maineenhallinnassa on (Heinosen 2006, 25) mukaan kyse em. kohtaamisten hallinnasta. Tiedekuntaa myös arvioidaan suhteessa muihin luonnontieteellisiin yksiköihin. Yksikön julkisuuskuvaan vaikuttaa paljon myös se, mitä henkilöstö puhuu työnantajastaan organisaation ulkopuolella ja myös sosiaalisessa mediassa. Jokainen tiedekunnassa työskentelevä/opiskeleva henkilö ja kaikki tekijät yhdessä rakentavat mainetta. Matemaattis-luonnontieteellisen viestinnässä noudatetaan Jyväskylän yliopiston sekä strategiassa määriteltyjä toimintaperiaatteita ja menettelytapoja. Viestinnän periaatteina ovat avoimuus, luotettavuus, vuorovaikutteisuus, säännöllisyys ja johdonmukaisuus. Tiedekunnan viestintä pohjautuu Jyväskylän yliopiston periaatteille Tiedekunnan laitokset voivat halutessaan tarkentaa painopistealueitaan ja viestintää koskevia ohjeitaan. Viestinnällä pyritään: 1. Varmistamaan tiedonkulku sekä sisäisen ja ulkoisen toimivuus; ensisijaisesti pyritään varmistamaan sisäinen tiedonkulku (tieto ensin henkilökunnalle ja opiskelijoille) 2. Tukemaan laitosten oppiaineita ja tutkimusryhmiä niiden ydintehtävissä 3. Lisäämään vuorovaikutteisuutta 4. Tehostamaan toimintaa ja lisäämään työhyvinvointia (välilliset tavoitteet)

5 1. Viestinnän tavoitteet 5 Arvomme EETTISYYS 1.2. Viestinnän sisältö (keskeiset viestit, joita halutaan välittää) Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta tekee edustamillaan matematiikan ja luonnontieteiden aloilla kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta ja antaa siihen liittyvää ylintä opetusta. Tiedekunnassa luodaan ja välitetään uutta osaamista yhteiskuntaan ja kasvatetaan osaajia tulevaisuuden rakentajiksi kansallisesti ja kansainvälisesti. Tiedekunta näkee tulevaisuutensa positiivisena ja tunnistaa toiminnassaan useita menestystä tukevia piirteitä. Tiedekunta on valtakunnallisesti aktiivinen toimija matemaattis-luonnontieteellisen alan kehittämisessä. SUVAITSEVAISUUS TOISEN TYÖN JA AJATUSTEN ARVOSTAMINEN TUTKIMUKSEN VAPAUS YHTEISIIN TAVOITTEISIIN SITOUTUMINEN Visio 2020 Tutkimusorientoituneena tiedekuntana olemme kansainvälisesti tunnettuja tutkimuksemme korkeasta tasosta ja vaikuttavuudesta. Tutkimustoimintamme on selkeästi profiloitunut ja olemme kansainvälisesti houkutteleva rekrytoija painoaloillamme. Olemme kilpailtu hakukohde. Tiedekuntamme koulutusalat ovat tehokkaita, kilpailukykyisiä ja pystyvät vastaamaan työelämän tarpeisiin sekä tarjoavat myös selkeän väylän tutkijakoulu-tukseen. Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa on paljon kansallista ja kansainvälistä erikoisosaamista ja -osaajia. Tiedekunta on moderni, dynaaminen asiantuntijayhteisö, jossa toteutetaan laadukasta tutkimusta ja koulutusta useilla eri aloilla työmarkkinoiden tarpeet huomioiden. Tiedekunta on houkutteleva opiskelu- ja työyhteisö, jossa rakennetaan ja tuetaan etenemis- ja kehittymismahdollisuuksia sekä opiskelijoille että henkilökunnalle. Tiedekunnalla ja sen laitoksilla on aktiiviset yhteistyöverkostot, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

6 6 2. Sidosryhmät 2. SIDOSRYHMÄT Tiedekunta ja sen laitokset toimivat yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Viestinnän vaikuttavuutta pyritään lisäämään suuntaamalla viestintää kohderyhmittäin. Viestintään käytettävät kanavat pyritään valitsemaan tehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta silmällä pitäen. Sisäiset sidosryhmät yliopiston johto muut tiedekunnat ja laitokset erillis- ja palvelulaitokset henkilökunta opiskelijat (ml. opiskelijajärjestöt) Ulkoiset sidosryhmät tutkimuskumppanit ja -asiakkaat tutkimuslaitokset kansallinen ja kansainvälinen tiedeyhteisö järjestöt rahoittajat muut yliopistot, korkeakoulut ja oppilaitokset potentiaaliset opiskelijat, lapset ja nuoret alumnit työnantajat potentiaaliset työnhakijat yleisö lahjoittajat yhteiskunnalliset päättäjät media julkishallinto

7 3. Viestinnän käytännön organisointi 7 3. VIESTINNÄN KÄYTÄNNÖN ORGANISOINTI 3.1. Vastuut Päävastuu linjauksista on johtoryhmällä, johon kuuluvat dekaanit, laitosjohtajat, Nanoscience Centerin johtaja, kiihdytinlaboratorion johtaja ja hallintopäällikkö. Viestintä on tärkeä johtamisen osa-alue. Tiedekunnan koordinaattori vastaa kehittämisestä, koordinoinnista ja käytännön toteuttamisesta tiedekunnassa sovittujen linjausten mukaisesti yhdessä dekaanien, laitosjohdon ja yksiköiden vetäjien kanssa. Jokainen henkilökuntaan kuuluva vastaa/noudattaa omalta osaltaan yliopiston/ linjauksia ja menettelytapoja. Laitosten ja tiedottamisen päävastuu on laitosten johtajilla. Tutkimusryhmien johtajilla ja vetäjillä sekä tiimien vetäjillä on tiedotus- ja viestintävastuu hankkeidensa osalta Kriisiviestintä Kriisillä tarkoitetaan ennakoimatonta, voimakkaasti organisaation toimintoihin vaikuttavaa ja nopeasti etenevää tapahtumaketjua. Se aiheuttaa järkytystä ja epävarmuutta. Kriisille on ominaista hetkellisesti syntyvä julkisuus. Kriisin tapahtumaketju on aina erilainen ja vaikeasti hallittava. Tilanne voi olla kiireinen ja painostava, ja tiedot puutteellisia. Viestintä on kriisitilanteissa yksi tärkeä keino pitää tilanne hallussa ja estää huhujen ja virhetiedon leviämisestä johtuvat lisähaitat. Tahdikkaalla viestinnällä autetaan asianomaisia tai organisaatiota ja luodaan uhkaavaan tilanteeseen turvallisuutta ja varmuutta. Kriisi on hallittavissa vain erityisen kriisimallin avulla, ks. Jyväskylän yliopiston kriisi- ohjeet: referencemanual-all-pages Ylin viestinnästä vastaava henkilö tiedekunnassa on dekaani. Mahdollisten kriisitilanteiden sattuessa viestintä- ja tiedotusvastuu on hänellä. Kriisin sattuessa ko. alueen vastuuhenkilö välittömästi informoi esimiestään ja ryhtyy itse käytännön toimenpiteisiin kriisin selvittämiseksi (esim. evakuointi). Halutessaan dekaani/johtajat voivat delegoida tiedottamisen (sisäisen osalta), virallinen kannanotto tehdään kuitenkin aina dekaanin/laitosjohtajien nimissä (ulkoinen viestintä) ja hoidetaan aina yliopiston viestintäosaston kautta. Muut kuin

8 8 3. Viestinnän käytännön organisointi johdon valtuuttamat henkilöt eivät saa antaa tietoja tai tiedotteita tapahtumista. Viestinnän periaatteina kriisitilanteissa ovat nopeus, avoimuus, rehellisyys ja vastuullisuus. Tiedekunnan johto sekä koordinaattori seuraavat tiedekunnasta käytävää yleistä, julkisuudessa käytävää ja sidosryhmien keskuudessa käytävää keskustelua. Myös henkilökunnan toivotaan seuraavan keskustelua ja tuovan tarvittaessa ilmi tiedekuntaa ja sen laitoksia koskevat puheenaiheet rakennettavan palautekanavan kautta tai suoraan johdolle. Näin ehkäistään ongelmatilanteiden ja väärinkäsitysten syntymistä. Luotauksen avulla myös pyritään kohdentamaan viestintää oikein ja suuntaamaan toimintaa niille alueille, joissa sitä eniten tarvitaan. Kysymys on myös siitä, että organisaation on seurattava toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja sopeuduttava niihin Viestinnän suunnittelu ja resursointi Tiedekunnan suunnittelusta vastaavat dekaanit, hallintopäällikkö ja koordinaattori yhdessä johtoryhmän kanssa. Viestinnän kehittämisessä ja sen tukitoiminnoissa noudatetaan yliopiston viestintästrategiaa sekä toimintastrategiaa. Viestinnän suunnittelu liittyykin vahvasti ja laitosten strategiaja laatutyöhön. Kansainvälisyys tulee näkyä myös viestinnässä, mm. siinä, että materiaaleja tuotetaan samanaikaisesti soveltuvin osin myös englanniksi (mm. www-sivut, ohjeet, esitteet, julkaisut). Tiedekunnan viestinnässä noudatetaan yliopiston kielityöryhmän suosituksia mahdollisuuksien mukaan. Tiedekunnalla on koordinaattori, joka toimii yhteistyössä JY:n, johdon ja laitosjohdon sekä henkilöstön kanssa. Hän vastaa sisäisen käytäntöjen suunnittelusta. Ulkoisen osalta viestinnästä ja sen käytänteistä vastaa JY:n viestintä, jossa tiedekunnalle on määritelty oma nimikkotiedottaja (Katri Lehtovaara). JY:n resurssit ovat osa yliopistopalveluja. Tiedekunnan tehtävä on tukea laitoksiaan toteuttamisessa sen eri osa-alueilla laitosten tarpeiden mukaan. Henkilökunnan ja laitosten rooli tiedon tuottamisessa on merkittävä, ja aktiivinen yhteistyö henkilöstön ja tiedottajien ( oman koordinaattorin ja JY:n tiedottajan) välillä on tärkeää. Jokaisella laitoksella on oma koordinaattori, joka toimii tiiviissä yhteistyössä koordinaattorin kanssa. Viestinnän suunnittelussa huomioidaan erilaisista palautejärjestelmistä saadut palautteet. Viestintätyytyväisyyden kartoittamiseksi hyödynnetään yliopistossa ja laitoksilla tehtyjä selvityksiä ja tämän lisäksi tarpeita ja palautetta kerätään tarvittaessa omilla sisäisen kyselyillä tai kehittämällä omia palautekanavia (esim. sähköiset palautelomakkeet). Palautteiden keräämistä, seurantaa sekä palautejärjestelmiä pyritään kehittämään jatkuvasti tukemaan suunnittelua ja toteutumista.

9 3. Viestinnän käytännön organisointi MLTK:n viestintäkanavat Viestintäjärjestelmä muodostuu viestintäkanavista, tietosisällöistä, järjestelyistä ja säännöistä sekä niiden välisistä suhteista. Työyhteisön toiminnan kannalta olennaista on oleellisen tiedon saatavuus. (ks. esim. Juholin 2001). Viestintäkanavia ovat ne foorumit ja välineet, joiden avulla tai kautta viestejä lähetetään. Kaikki viestintäkanavat eivät ole virallisia, viestintäsuunnitelmassa pyritään hahmottamaan ne yleisimmin käytetyt sekä juuri tätä organisaatiota parhaiten hyödyntävät kanavat ja kehittämään toimivien kanavien käyttöä (jatkuva seuranta vaikuttavuudesta). Viestintäkanava Tiheys Yksikkökokoukset 2-4 x vuodessa, tarvittaessa useammin laitoksilla, yksiköillä ja tutkimusryhmillä omat käytännöt Johtoryhmän kokoukset kuukausittain Strategiapäivät /-kokoukset tiedekuntatasolla aihepiireittäin 1-2 x vuosi laitoksilla ja yksiköillä omat käytännöt Sidosryhmätapaamiset laitoksittain ja yksiköittäin harkittavissa tarpeen mukaan tiedekuntatasolla vain erikoistapauksissa Science News Sähköposti Intranet (valmistuu syksyllä 2015) www-sivut sosiaalinen media blogit kerran kuukaudessa jatkuva jatkuva jatkuva; laitoksittain erilaisia käytäntöjä sosiaalisen median hyödyntämisessä, vastuu laitoksilla Korppi, Optima, sähköinen opinto-opas yms. opiskelija/opettaja vuorovaikutus ja viestintä jatkuvaa; käytössä eri laajuudessa yksiköittäin ja oppiaineittain viestinnässä ei juurikaan käytössä Ilmoitustaulut Paperiviestintä - päätökset, ohjeet jatkuva pääosin sähköisessä muodossa verkkolevyllä, sähköisessä muodossa spostijakeluna ja jatkossa intrassa

10 10 3. Viestinnän käytännön organisointi Viestintäkanava Yliopiston viestintä: sidosryhmälehti Tiedonjyvä ja Tiedonjyvä-verkkolehti Sähköjyvä: torstaisin ilmestyvä sisäinen viikkotiedote www-sivut (mm. Uno-henkilöstöportaali, Isa-opiskelijaportaali, Wolmarsidosryhmäportaali, tapahtumakalenteri) Moniviestin: kuvaa, sanaa, ääntä ja liikkuvaa kuvaa reaaliaikaisesti ja tallenteina yhteisöprofiilit sosiaalisessa mediassa (yhteisömanagerin myöntämille yhteisöille) Henkilökohtaiset kontaktit Tapahtumat (kokoukset, seminaarit, luentosarjat, keskustelutilaisuudet jne.) Tiheys JY:n viestintä vastaa jatkuva tarvittaessa, vaihtelee vuosittain pääsääntöisesti laitosten ja hankkeiden järjestämiä JY:n rooli? Julkaisut, julkaisusarjat, lehdet tavoitteet asetetaan yksiköittäin tiedekunnalla x julkaisusarjaa Media mahdollisimman paljon syötteitä erilaiset mediat räätälöidysti (sopivuus)

11 4. Viestintäpalvelut ja viestintätehtävät VIESTINTÄPALVELUT JA VIESTINTÄTEHTÄVÄT Viestintä on osa kaikkea toimintaa ja kuuluu kaikille. Näin ollen käytännön toteuttamisesta vastaavat kaikki työntekijät omalta osaltaan. Viestintäpalvelut ja niiden tehtävät jakautuvat yliopistotasolle, tiedekuntatasolle ja laitostasolle. Viestinnän tukipalveluja henkilöstölle tarjoavat koordinaattori sekä JY:n viestintä, jossa tiedekunnalle on osoitettu nimikkotiedottaja (Katri Lehtovaara). Laitoksilla on nimetyt viestintäyhteyshenkilöt, viksut (esim. laitosjakelulistat, www-sivut, rekrytointi). Viestinnän toteuttamisessa pyritään mahdollisimman joustavaan, tehokkaaseen ja yhteistyöhön perustuvaan toimintatapaan. Työnjako toiminnoittain / tehtävittäin: Toiminto Kuka Milloin / miten? alumnitoiminta intranet laitoksittain omat käytännöt; JY:n viestintä koordinoi yliopistotasolla; alumniyhteyshenkilö tdk:n koordinaattori? koordinaattori ( intra): laitosten wwwvastaavat julkaisut, artikkelit laitokset/asiantuntijat 4 kirjasto tutkimuksen esittelyartikkelit: viestintäyksikkö ja koordinaattori julkaisusarjojen toimittajat:? markkinointimateriaali (esitteet, oppaat, ilmoitukset) opiskelijarekrytoinnin osalta markkinointia koordinoi yliopistopalveluiden opintopalvelut. Laitosten omat esitteet ja lehti-ilmoitukset: laitokset + koordinaattori ja/tai viestintäyksikkö. Tiedekunnan esittelymateriaali: koordinaattori alumnikirjeet JY:n viestinnästä laitosten alumnitapaamiset jatkuva kehittäminen ja päivittäminen tarvittaessa; tavoitteet määritellään laitosstrategioissa tutkimuksen esittelyartikkelit tutkimussivustolle 1 x 1-2 kk tarvittaessa, päivitys 1-2 vuoden välein

12 12 4. Viestintäpalvelut ja viestintätehtävät Toiminto Kuka Milloin / miten? mediasuhteet ja ulkoinen viestintä muut henkilöstötapaamiset ja -kokoukset perehdytystilaisuudet henkilöstölle sidosryhmäviestintä, ml. vierailut laitoksille sisäinen tiedotus ja viestintä (ohjeet, päätökset, muistiot, arkiviestintä jne.) Science News suunnittelu tiedotteet JY:n viestintä laitosten / yksiköiden esimiehet vastaavat yksiköittäin sovitut menettelytavat; yksilöity perehdytys koko henkilökunta t huolehtii kanavista ja keskitetystä viestinnästä - koko henkilökunta osallistuu omalta osaltaan koordinaattori koordinaattori yhdessä hallintopäällikön kanssa 4 johtoryhmä käsittelee 4 dekaani hyväksyy asiantuntijat 4 JY:n nimikkotiedottaja (myös tiedottaja tarpeen mukaan) tarvittaessa mahdollisimman säännöllisesti, laitos/yksikköja tarvekohtaisesti hyödynnetään yliopiston yhteisiä, yksilöity perehdytys yksiköissä/hankkeissa jatkuvasti jatkuvasti; www-sivut, intranet, spostijakelut, muut harkinnan mukaan kuukausittain, joka kk:n 15 päivään mennessä viestintäsuunnitelma päivitetään strategiatyön yhteydessä kerran vuodessa tai tarpeen mukaan tarvittaessa tiedotustilaisuudet medialle JY:n viestintä tarvittaessa, harkinnan mukaan tilaisuudet (seminaarit, kokoukset, luentosarjat, keskustelutilaisuudet ym.) valokuvauspalvelut www-sivut laitokset + koordinaattori (järjestelyt sekä tiedotus/ viestintä) sekä JY:n nimikkotiedottaja (tiedotus/ viestintä ulospäin) JY:n viestintä, pienessä mittakaavassa koordinaattori (esim. kiiretapaukset) koordinaattori ( sivut); laitosten wwwvastaavat tarvittaessa tarvittaessa jatkuva kehittäminen ja päivittäminen

13 4. Viestintäpalvelut ja viestintätehtävät 13 Toiminto Kuka Milloin / miten? vuosikatsaus koordinaattori koordinoi; tiedonkeruu: koordinaattori ja laitosten www-vastaavat kerran vuodessa Viestintäpalvelut laitoksille/yksiköille ja henkilöstölle: JY:n viestintä Vastaa mediatiedottamisesta (tiedotteiden jakelu, muut yhteydenotot medioihin) Auttaa tiedotteiden ja muiden materiaalien laatimisessa (mm. tutkimuksesta kertovat artikkelit) Koordinoi tarvittaessa tiedottamista tutkimuspartnereiden kesken Päivittää yliopiston verkkosivuja (yleiset) Julkaisee yliopiston lehtiä Tuottaa yliopiston esitteitä ja materiaaleja Vastaa yliopiston logotuote- ja lahjatavaramyynnistä Vastaa yliopiston mediaseurannasta Tiedekunnan koordinaattori toimitustehtävät tiedekunnnan www- ja intranet-sivut; rakennusapu ja tuki laitoksille ja henkilöstölle tiedottaminen (yhteistyö yliopiston kanssa) valokuvaus ja kuvien hankinta kuvapankeista tutkimuksen esittelyartikkelit (täydentää JY:n työtä) sisäisen kehittäminen, viestintäsuunnitelma, tiedonkeruu esim. vuosikatsausta varten mediaseuranta, luotaus ja tarvittaessa auditointi (tdk) muut viestintään liittyvät tehtävät

14 14 5. Kehittämiskohteet 5. KEHITTÄMISKOHTEET Tiedekunnan tutkimustiedon levittämisen tehostaminen - tutkimussivusto (suunnittelu käynnistetty, toteutus syksyllä 2015) Tiedekunnan järjestämät tapahtumat/seminaarit suurelle yleisölle - järjestävinä tahoina laitokset kiertävästi. Sopiva tiheys kerran vuodessa / kahdessa. Yleisöluennot suurelle yleisölle esim. 2-4 kertaa vuodessa. Nämä luennot esim. teemalla Luonnontieteet tutuksi sisältäisivät jonkin ajankohtaisen tutkimusaiheen esittelyn kansanomaisesti Tiedekunnan toimiston järjestämät yhteiset perehdytystilaisuudet - laitosten / yksiköiden tukeminen perehdytystoiminnassa. Viestinnän ja medianäkyvyyden parempi seuranta tdk-tasoisesti - systematisointi ja tarvittavien lisätoimenpiteiden suorittaminen ja välineiden luonti sekä informaation jako. Täydentää JY:n toteuttamaa seurantaa. Mediasyötteille tavoitteet yksiköittäin? (montako syötettä laitos/yksikkö/ryhmä lähetetään vuosittain) Tiedeblogi www-tutkimussivustolle? Miten määritellään milloin viestintä on onnistunutta; laatukriteerit?

15 6. Viestinnän vuosikello VIESTINNÄN VUOSIKELLO Tehtävä Kanava Toimenpide/ kuka tekee? Ajankohta Kohderyhmä Vastuuhenkilö Henkilöstörekrytointi Opiskelija-/ opintoinfot Opiskelijajärjestötapaamiset www-sivut lehdet www-portaalit uusien opiskelijoiden infot dekaani, opintoasiainpäällikkö Opiskelijarekrytointi/-markkinointi lehti-ilmoitukset, spostiviestintä, abipäivät, tiedotus opoille hakuoppaat, opinto-oppaat Science News rekrytointiinfo esittely mukaan laitosten ja yleisiin esittelyihin JY:n yhteinen opiskelijmarkkinointi + laitosyhteyshlöt (amanuenssit), tiedottaja tarvittaessa mahdolliset opiskelijat, opinto-ohjaajat Opiskelijarekrytointi/-markkinointi opintoasiainpäällikkö; perusopintojen opinto-oppaan toimitus koordinaattori Ajankohtainen info tiedekunnasta Sähköpostijakelu; koordinaattori kokoaa kun uudet opiskelijat saapuvat syksyllä 1-2 kertaa lukuvuodessa syyskuu-maaliskuu; syksyllä seuraavan vuoden suunnitelma hakuoppaat syksyllä, perusopinto-opas touko-kesäkuussa kuukausittain mahdolliset työnhakijat opiskelijat tapaaminen toimijat + opiskelijajärjestöt opiskelijajärjestöt, opiskelijat henkilöstö, JY:n johto Tiedotus, julkaisu ja jakelu JY:n henkilöstöpalvelut; valmistelu hallintopäällikkö ja hankkeiden vetäjät laitokset mahdolliset opiskelijat, opinto-ohjaajat opintopalvelut, JY viestintä; yhteyshenkilö opintoasiainpäällikkö koordinaattori, hallintopäällikkö, opintoasiainpäällikkö

16 16 6. Viestinnän vuosikello Tehtävä Kanava Toimenpide/ kuka tekee? Tiedekunnan esittelymateriaali Tiedonvälitys Viestinnän suunnittelu Arki suunnittelu Palautteen kerääminen Väitökset intranet, www-sivut www-sivut intranet Tiedekunnan ja laitosten www-sivut strategiatyö käytännöt sähköinen palautteenkeruu, kohdennetut sähköiset kyselyt, suullinen palaute, paperipalautteet kehitettävä; olemassa olevan tiedon ja järjestelmien hyödyntäminen Väitöstiedotteet, tiedot ja julkaisut kirjepohjat ppt-esitys painettu esite www-sivujen päivitys; intranet syksyllä 2015 Tutkimustiedon välittäminen Tutkimussivuston rakentaminen - tutkimuksen esittely Tutkijat, laitosten johtajat, koordinaattori, JY:n viestintä viestintäsuunnitelman päivittäminen arki toimivuuden parantaminen sähköinen yleispalautelomake www-sivuille, tarvittaessa kohdennetut palautteen keruut Ajankohta Kohderyhmä Vastuuhenkilö ppt-esityksen ja esitteen päivitys vuosittain jatkuvasti intran rakentaminen syksyllä 2015 Sivuston rakentaminen www-sivuille syksyllä 2015; päivitys ja kehittäminen jatkuvasti touko-kesäkuu jatkuvasti sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät, yleisö Sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät, yleisö, media johtoryhmä sisäiset sidosryhmät kaikki sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät, yleisö koordinaattori koordinaattori; laitosten osalta www-vastaavat; JY:n viestintä koordinaattori koordinaattori koordinaattori väittelijä, JY:n viestintä

17 6. Viestinnän vuosikello Tehtävä Kanava Toimenpide/ kuka tekee? Yleisen tietoisuuden lisääminen JY:n lehdet, ammattilehdet, sanomalehdet, haastattelut jne. Näkyvyys eri medioissa positiivisesti, koordinaattorille tai JY:n viestintään juttuaiheet Ajankohta Kohderyhmä Vastuuhenkilö ulkoiset ja sisäiset sidosryhmät JY:n lehdet ja mediatiedotteet: JY:n viestintä; haastattelut, artikkelit muissa lehdissä: tutkijat; tutkimusartikkelit tdk:n www-sivuille (määritellään highlight kriteerit 4 Science News ja www-sivut: koordinaattori

18 18 7. Viestinnän seuranta 7. VIESTINNÄN SEURANTA Tiedekunnan koordinaattori kerää tietoa näkyvyydestä eri medioissa ja foorumeilla. Kerättyä tietoa hyödynnetään vuosikatsauksessa ja se myös auttaa suunnittelussa, mm. auttaa suuntaamaan viestintää tarkoituksenmukaisemmin (kanavat, sidosryhmät). Seurantaa tekevät kaikki henkilökuntaan kuuluvat alaansa koskien. Tiedekunnassa pyritään luomaan mahdollisimman helpot menettelyt siihen, että tarvittava tieto tapahtumista sekä mediassa ja/tai yleisessä keskusteluissa olleista, tiedekuntaan koskevista asioista tulevat noteeratuksi ja kirjatuksi (mm. vuosikatsausta varten). JY:n viestintä välittää vuosittain laitoksille tiedon edeltävän vuoden mediaosumista mediaseurannassa sekä tilastotietoa JY:n lähettämistä tiedotteista ja muista JY:n verkkosivuilla julkaistusta materiaalista. Edellä mainitut tiedot tulevat intranetsivuille. Myös erilaiset palautteet, kuten auditoinnit, arvioinnit ja opiskelijapalautteet ovat merkittäviä indikaattoreita ja niitä hyödynnetään myös eri osa-alueiden suunnittelussa. Lisäksi toteutumista ja viestintätyytyväisyyttä kartoitetaan tarvittaessa ja/tai säännöllisesti sidosryhmille tehtävillä kyselyillä (sisäinen viestintä). Lisäksi kaikilla sidosryhmillä on mahdollisuus antaa palautetta verkkosivujen kautta sekä sähköpostitse koordinaattorille.

19 Lähteet 19 LÄHTEET Heinonen, J Mainejohtaja. WSOY. Juholin, E painos. Communicare! Viestintä strategiasta käytäntöön. Inforviestintä Oy.

20 Yhteystiedot Contact Information Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Faculty of Mathematics and Science PL 35, Jyväskylän yliopisto, Finland MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA FACULTY OF MATHEMATICS AND SCIENCE Icons made by Freepik from

Viestinnän tavoitteet (mitä, kenelle, miksi, milloin)

Viestinnän tavoitteet (mitä, kenelle, miksi, milloin) Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan viestinta suunnitelma 2014- Viestinnän tavoitteet (mitä, kenelle, miksi, milloin) Viestintä eli kommunikaatio on ihmiselle lajityypillinen ominaisuus.

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan viestintä

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan viestintä Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan viestintä Esittely laitoksille Eija Fabritius Viestintälinjauksia UEF Avoimuus ja läpinäkyvyys Sujuvat viestintäkäytännöt Vuorovaikutteisuus Tavoitteellinen

Lisätiedot

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Strategia 2020

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Strategia 2020 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Strategia 2020 Yhteistyöllä huipulle 2 Yhteistyöllä huipulle Arvomme EETTISYYS SUVAITSEVAISUUS Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta tekee edustamillaan

Lisätiedot

Keski-Suomen LUMA-keskuksen viestintäsuunnitelma

Keski-Suomen LUMA-keskuksen viestintäsuunnitelma Keski-Suomen LUMA-keskuksen viestintäsuunnitelma Keski-Suomen LUMA-keskus, LUMA-KS, on Jyväskylän yliopiston matemaattisluonnontieteellisen tiedekunnan koordinoima kehittämishanke, joka toimii osana valtakunnallista

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HUMANISTIS- YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA 20.6.2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017-2020 2 SISÄLLYS: 1. VIESTINNÄN TAVOITTEET... 3 1.1 YDINVIESTI... 3 2. SIDOSRYHMÄT... 3 3. VIESTINTÄ

Lisätiedot

Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan!

Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan! Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan! Mitä, miksi ja kenelle? Tukee ja lisää viestinnän osaamista Tarjoaa käytännönläheisiä näkökulmia yliopiston viestinnän eri osa-alueisiin Jotta viestintä

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

hankeviestintään (ja vaikuttavuuteen)

hankeviestintään (ja vaikuttavuuteen) Projektijargonista hankeviestintään (ja vaikuttavuuteen) TOI-hankkeiden aloituskoulutus 13.10.2011 Paula Tyrväinen Mistä hankkeessa on kyse? Mitä haluatte muuttaa/kehittää = tavoitteet? Mitkä ovat hankkeenne

Lisätiedot

Sosiaalisen median viestintäsuunnitelma

Sosiaalisen median viestintäsuunnitelma Sosiaalisen median viestintäsuunnitelma LAPIN YLIOPISTON VIESTINTÄPALVELUT 2015 Tämän suunnitelman tavoitteena on: Nostaa esille perusteluita, miksi Lapin yliopiston on tärkeää olla mukana sosiaalisessa

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 1. KIHUn rooli suomalaisessa huippu-urheilussa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUn

Lisätiedot

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015 Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma Maaliskuu 2015 Sisältö Viestinnän tavoitteet Kohderyhmät Viestit Sisäinen viestintä Periaatteet Roolit ja vastuut Keinot ja kanavat Ulkoinen viestintä Periaatteet Viestit

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen KOKO TOTUUS Sisäilmahankkeen tiedottaminen Toimitusjohtaja 1 Viestintä Mitä? Oikean tiedon välittäminen, oikea-aikaisesti, oikeaan paikkaan. Tärkeät kysymykset: 1. MITÄ? ( oleellinen tieto, aikataulut

Lisätiedot

Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje

Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje Lapin korkeakoulukonsernin (LUC) tunnusten/visuaalisen ilmeen käyttöperiaatteet korkeakoulujen viestintämateriaaleissa ja korkeakoulujen tunnusten/visuaalisen

Lisätiedot

KOHTI UUTTA "KOULUTUSSTRATEGIAA"

KOHTI UUTTA KOULUTUSSTRATEGIAA KOHTI UUTTA "KOULUTUSSTRATEGIAA" Humanistisen tiedekunnan koulutuksen kehittämisen aamupäivä 26.8.2015 Minna-Riitta Luukka Hallitusohjelma OKM:n linjaukset Kesu Suomi osaamisen kasvu-uralle Miten kehitämme

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

YLIOPISTO-LEHDEN IDEA

YLIOPISTO-LEHDEN IDEA YLIOPISTO-LEHDEN IDEA Tiedeviestinnän instituutiot ja käytännöt luentosarja Päätoimittaja Marja Pemberton 18.2.2014 Viestintä ja yhteiskuntasuhteet Kommunikation och samhällsrelationer University University

Lisätiedot

Helena Lemminkäinen Johtava konsultti, Kevi Consulting Oy (www.kevicon.fi)

Helena Lemminkäinen Johtava konsultti, Kevi Consulting Oy (www.kevicon.fi) Helena Lemminkäinen Johtava konsultti, Kevi Consulting Oy (www.kevicon.fi) Valt. tri (viestintä), Certified Business Coach Pitkä kokemus viestinnän johtotehtävistä, konsultointiapua viestinnän suunnitteluun,

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Pidä Lappi Siis+nä ry

Pidä Lappi Siis+nä ry Pidä Lappi Siis+nä ry 25- vuo+sjuhlaseminaari 9.- 10.2.2012 Rovaniemi Vies+nnän ja sidosryhmäsuhteiden kehibäminen vies+ntäpäällikkö Emmi Lah+nen Mitä, kuka, miksi, miten, milloin, missä, kenelle? Vies+nnän

Lisätiedot

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA Helena Rasku-Puttonen Karvin kuulemiskierros KARVIn laatutunnus myönnetty Jyväskylän yliopistolle Mistä kertoo? Jyväskylän yliopistossa on vahva jatkuvan kehittämisen

Lisätiedot

Vinkkejä tehokkaaseen hankeviestintään

Vinkkejä tehokkaaseen hankeviestintään Vinkkejä tehokkaaseen hankeviestintään TOI-hankkeiden aloituskoulutus 2.10.2012 Mistä hankkeessa on kyse? Mitä haluatte muuttaa/kehittää = tavoitteet? Mitkä ovat hankkeenne kohderyhmät paikallisesti, alueellisesti,

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ohjelmat kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin

Kestävän kehityksen ohjelmat kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin Kestävän kehityksen ohjelmat kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin Kestävä kehitys on koulun yhteinen asia Kuvat: Keke koulussa -esite/seppo Leinonen Aino Alasentie, Vihreä lippu -päällikkö Suomen Ympäristökasvatuksen

Lisätiedot

Laatuvastaavien perehdytys

Laatuvastaavien perehdytys Laatuvastaavien perehdytys Perehdytyksen tavoite Laatuvastaava ymmärtää oman tehtäväosuutensa yliopiston laadunhallintatyössä Laatuvastaavan tehtävistä: Koordinoi yksikössä laadunhallintatyötä Toimii laaturyhmän

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Tiede elämään! Yleistajuistaminen ja yliopiston kanavat Tuomas Koivula, viestintä

Tiede elämään! Yleistajuistaminen ja yliopiston kanavat Tuomas Koivula, viestintä Tiede elämään! Yleistajuistaminen ja yliopiston kanavat 15.11.2018 Tuomas Koivula, viestintä Miksi viestiä? 1. kuuluu tutkijan työhön 2. kasvattaa tunnettuuttasi 3. uusia näkökulmia tutkimukseen 4. lunastat

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Oto-tiedottajien kevättapaaminen klo 13-16, Lea Pulkkisen Sali, Agora

Oto-tiedottajien kevättapaaminen klo 13-16, Lea Pulkkisen Sali, Agora Oto-tiedottajien kevättapaaminen 3.2.2009 klo 13-16, Lea Pulkkisen Sali, Agora klo 13 klo 13.15 klo 13.30 klo 14 klo 14.15 klo 15 klo 15.15 kahvi Tarja Vänskä-Kauhanen intranet ja sähköpostiuudistus Anna

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin:

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: KYSELY YLIOPISTOILLE JULKAISUFOORUMI-LUOKITUKSEN KÄYTÖSTÄ Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: Hyvät tutkimuksesta vastaavat rehtorit, Tieteellisten

Lisätiedot

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely Työseminaari Vaasassa - Laadunhallintajärjestelmien itsearviointiosaaminen Vaasa 15.1.2015 klo 9.15-10.45 OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

LAATUTYÖSTÄ JA AUDITOINNISTA TTY:N KIRJASTOSSA

LAATUTYÖSTÄ JA AUDITOINNISTA TTY:N KIRJASTOSSA LAATUTYÖSTÄ JA AUDITOINNISTA TTY:N KIRJASTOSSA Kaija Jääskeläinen, Tampereen teknillinen yliopisto Kirjasto Taustaa laadunvarmistusjärjestelmään ja auditointiin 2 Kirjastossa perinteisesti tehty työtä

Lisätiedot

Kruunusillat, viestintäpalvelut, kuvaus työn kokonaisuudesta

Kruunusillat, viestintäpalvelut, kuvaus työn kokonaisuudesta Luonnos 1(5) Kruunusillat, viestintäpalvelut, kuvaus työn kokonaisuudesta 1 Kuvaus hankkeen viestinnästä Hankkeen onnistuneen läpiviennin edellytyksenä on oikea-aikainen ja täsmällinen viestintä, joka

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Luento 4, , Mediaviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne

Luento 4, , Mediaviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne TU-C9280 Viestintä 1 Luento 4, 7.10.2016, Mediaviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne Agenda Alustus Keskustelua Ryhmätyö: Aallon mediaviestinnän analyysia

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 Lapin muotoiluohjelman valmistelu Viestinnän tavoite INNOVATIIVISTA MUOTOILUA LAPPILAISILLE HYVINVOINTIA - varmistaa Lapin muotoiluohjelman tunnettuus -

Lisätiedot

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Viestintäryhmä Helinä Mäenpää, Jyväskylän kaupunki, viestintäjohtaja,

Lisätiedot

Yliopiston hallinto ja säännöt (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 8.2.2012

Yliopiston hallinto ja säännöt (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 8.2.2012 Yliopiston hallinto ja säännöt (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 8.2.2012 Yliopiston hallinto Yliopiston ylin johto Monijäsenisiä hallintoelimiä Päättäviä toimielimiä

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä viestintäpäällikkö Arja Hankivaara 12.10.2017 Hallintosääntö (hyväksytty mkv:ssa 5.6.2017) maakuntahallitus johtaa viestintää ja tiedottamista toimielimet luovat edellytyksiä

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Etelä-Pohjanmaan sote Viestintästrategia ja -suunnitelma Viestinnän lähtökohdat Tilanne: epätietoisuus sote-uudistuksen etenemisestä,

Lisätiedot

Tutkimushankkeiden riskienhallinta

Tutkimushankkeiden riskienhallinta Tutkimushankkeiden riskienhallinta Tutkimuksen tuki, yrittäjyys ja innovaatiot Jyväskylän yliopisto Kirsi Murtosaari Parityö Tutkimushankkeet: Kuvatkaa hankkeiden haasteita suunnittelu- ja toteutus- tai

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Oppilaitoksen turvallisuuspäivä SATAEDU Ulvila Kriisiviestintä Hellevi Lassila Koulutusjohtaja, vararehtori Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

Oppilaitoksen turvallisuuspäivä SATAEDU Ulvila Kriisiviestintä Hellevi Lassila Koulutusjohtaja, vararehtori Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Oppilaitoksen turvallisuuspäivä SATAEDU Ulvila Kriisiviestintä 5.4.2017 Hellevi Lassila Koulutusjohtaja, vararehtori Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu 1.1.2017 Median tekninen

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Yhteisöviestinnän johtaminen Tavoitteet, sisältö ja muodot

Yhteisöviestinnän johtaminen Tavoitteet, sisältö ja muodot Yhteisöviestinnän johtaminen Tavoitteet, sisältö ja muodot Viestinnän erikoiskurssi professori Leif Åberg kevät 2011 Sisältö Kurssilla tarkastellaan työyhteisöjen viestintää viestinnän johtamisen (communications

Lisätiedot

Kuntaliitto ja TEROKA -yhteistyösuunnitelma vuosille 2008 2010 8.2.2008: Elisa Hyvönen (KTL, Teroka) Sirkka Rousu (Kuntaliitto) 1

Kuntaliitto ja TEROKA -yhteistyösuunnitelma vuosille 2008 2010 8.2.2008: Elisa Hyvönen (KTL, Teroka) Sirkka Rousu (Kuntaliitto) 1 8.2.2008: Elisa Hyvönen (KTL, Teroka) Sirkka Rousu (Kuntaliitto) 1 Kuntaliiton ja TEROKA-hankkeen yhteistyösuunnitelma viestinnästä kuntiin Yhteistyön toimintaperiaatteet Tarkoitus - Sosioekonomisia terveyseroja

Lisätiedot

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 Johdanto STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom ry tutkivat viestinnän mittaamisen

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu

Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu www.jyu.fi/tutkijakoulu Tutkijakoulukoordinaattori Tuula Oksanen Opintoasiainpäivät 9.2.2012 Tutkijakoulujärjestelmä muutoksessa Perustettu 1995 Opetusministeriön toimesta

Lisätiedot

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen PROSESSIKAAVIO ammattiosaamisen arviointi (näytöt) (luonnos 5) 15.8.2007 1 (7) OPISKELIJAN PROSESSI Valmentaudun topjaksoon Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näyttöpaikan Suunnittelen työssäoppimisen

Lisätiedot

Sisäinen viestintä. viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelma 26.10.2010. Anna Grönlund-Qvarnberg viestintäpalvelut

Sisäinen viestintä. viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelma 26.10.2010. Anna Grönlund-Qvarnberg viestintäpalvelut Sisäinen viestintä viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelma 26.10.2010 Anna Grönlund-Qvarnberg viestintäpalvelut Ohjelma tänään klo 13.15 Kahvi & avaus klo 13.30 Johdatus sisäiseen viestintään klo 14.15

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiatyön suunnittelusta

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiatyön suunnittelusta Työkalupakki mallin esittelysivu esittelysivu Mihin asioihin tulisi ottaa kantaa Sisältö Muutoksen johtaminen Nykytila Toimenpiteet Suunnan Organisoituminen aloittaminen Rakenne Seuranta ja Strategia ja

Lisätiedot

Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015. Nina Kukkurainen viestintäjohtaja

Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015. Nina Kukkurainen viestintäjohtaja Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015 Nina Kukkurainen viestintäjohtaja Ilmatieteen laitos - talo täynnä tarinoita Aihealueemme ihmislähtöisiä, siis jatkuvasti mediaa kiinnostavia

Lisätiedot

Sekä opiskelijoiden että henkilöstön palautteiden ja raporttien kautta arvioidaan ulkomaanjaksojen tavoitteiden toteutumista.

Sekä opiskelijoiden että henkilöstön palautteiden ja raporttien kautta arvioidaan ulkomaanjaksojen tavoitteiden toteutumista. Arviointi ja vaikuttavuus Erasmus+ ammatillinen koulutus Aloituskoulutus 9. 10.9.2015 Poimintoja Sekä opiskelijoiden että henkilöstön palautteiden ja raporttien kautta arvioidaan ulkomaanjaksojen tavoitteiden

Lisätiedot

Vammaisneuvoston esitykset kaupungin vuoden 2016 talousarvioon. 1. Sosiaali- ja terveystoimi

Vammaisneuvoston esitykset kaupungin vuoden 2016 talousarvioon. 1. Sosiaali- ja terveystoimi Vammaisneuvoston esitykset kaupungin vuoden 2016 talousarvioon 1 Vammaisneuvosto pyytää ko. lautakunnilta vastaukset talousarvioesityksiin. Toimiala valmistelee oman toimialan esitykset. Sivistystoimen

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SOTE-HANKE 1/6 Viestintäsuunnitelma, selvitysvaihe 8.9.2014

POHJOIS-KARJALAN SOTE-HANKE 1/6 Viestintäsuunnitelma, selvitysvaihe 8.9.2014 POHJOIS-KARJALAN SOTE-HANKE 1/6 Käsitelty koordinaatioryhmän kokouksessa 21.8.2014, valmistelevassa sihteeristössä 28.8.2014 sekä ollut kuntajohtajien kommentoitavana 28.8.2014 1.9.2014. Hyväksytty ohjausryhmässä

Lisätiedot

Tutkija, maailma tarvitsee sinua!

Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Yleistajuistamisen perusteet VNK-SELVITYSTOIMINNAN VIESTINTÄ- JA HYÖDYNTÄJÄDIALOGIN KOULUTUSTYÖPAJA 17.11. LIISA MAYOW, KASKAS MEDIA Mitä jos maailman kaikki ongelmat

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset VETURI V Ryhmätöiden tuotokset Tuotettu Kurussa 7.-8.4.2006 Teema 1: Callidus-tuutorointi Vetäjät: tutorsihteeri Heidi Kerbs, HAMOK ja tutorvastaava Jari Nurmi, RANKA 1.1 AMK:N ROOLI (rahoitus? yhteistyökumppanit?

Lisätiedot

Teknillistieteellisten alojen opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen

Teknillistieteellisten alojen opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen Teknillistieteellisten alojen opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen Peda-forum 21.5.2008 Opintojenseuranta hanke 2005-2008 Opintoprosessien seurantahanke Mukana kaikki teknillistieteelliset

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON

Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON 22.10.201 9.10.2015 Hanketyöntekijä Petri Oinonen 22.10.2015 LNP palvelujen organisointi tulevaisuudessa?

Lisätiedot

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN?

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? Terhi Skaniakos Erikoissuunnittelija Strateginen kehittäminen Kurssipalautejärjestelmä Tarkoituksena on kerätä systemaattista palautetta yliopiston kaikista tutkinto-opiskelijoille

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Helsingin yliopiston uusi sähköinen työpöytä ja internet-uudistus. SihteeriFoorumi 2010

Helsingin yliopiston uusi sähköinen työpöytä ja internet-uudistus. SihteeriFoorumi 2010 Helsingin yliopiston uusi sähköinen työpöytä ja internet-uudistus SihteeriFoorumi 2010 3.6.2010 1 Alma-intranet - > 50 % yliopistolaisista käyttää viikoittain - 850 000 käyntiä /kk -3,8 miljoonaa näyttöä

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Ohjelman hallinto, verkostoituminen ja viestintä Reijo Keränen 22.1.2013 Aluksi Esitys keskittyy ohjelman hallintoon ml. verkostot ja viestintä Taustalla

Lisätiedot

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi. VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.norros Mikään ei ole niin varmaa kuin muutos Ihmisen soluja uusiutuu

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

Khall liite 1 Kh 26.1.2016

Khall liite 1 Kh 26.1.2016 1 Khall liite 1 Kh 26.1.2016 Luonnos 31.12.2015 SUOMUSSALMEN KUNNAN SOSIAALISEN MEDIAN OHJEET Tämä ohje sisältää Suomussalmen kunnan ja kuntakonsernin yhteisöjen toimintaperiaatteet sosiaalisen median

Lisätiedot

Auditoijat Auditoitava alue / teema Haastateltavat

Auditoijat Auditoitava alue / teema Haastateltavat Sisäinen auditointi Raportti Auditoitava kohde: Pääauditoija: Muut auditoijat: Itä-Suomen yliopiston kirjasto Mari Ikonen Tarja Kvist Auditointiajankohta: 3.11.2009 Auditoinnin aikataulu / ohjelma/ käsitellyt

Lisätiedot

ALU-koordinaattorin puheenvuoro

ALU-koordinaattorin puheenvuoro ALU-koordinaattorin puheenvuoro Tenho Jaakola suunnittelija Oulun kaupunki, työpajapalvelut Pohjois-Pohjanmaan ALU-koordinaattori Kumppanuusfoorumi työpajoille ja sidosryhmille Kajaani 30.9.2014 ALU-verkostot

Lisätiedot

Viestinnän asiantuntijat

Viestinnän asiantuntijat Viestinnän asiantuntijat Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry ovat antaneet tämän vähimmäispalkkasuosituksen yksityisellä

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen Vinkkejä hankeviestintään Sykettä-hanke Jenni Tiainen Sivu 1 8.3.2016 Tiedottaminen Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia sen jälkeen, kun

Lisätiedot

VIESTINTÄMME PERUSPERIAATTEET:

VIESTINTÄMME PERUSPERIAATTEET: VIESTINTÄOHJE VIESTINTÄ Viestintä on strateginen työväline ja keskeinen osa kunnan toimintaa. Se on demokratian ja palvelun edellytys. Oikea-aikainen viestintä varmistaa asioiden hyvän valmistelun ja päätöksenteon.

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Viestintä- ja tiedotuskoulutus Järjestöseminaari 31.1.2015. Maj Rasilainen Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Viestintä- ja tiedotuskoulutus Järjestöseminaari 31.1.2015. Maj Rasilainen Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä- ja tiedotuskoulutus Järjestöseminaari 31.1.2015 Maj Rasilainen Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Mikä on ainejärjestön tarkoitus ja tavoitteet? Järjestää kivaa toimintaa

Lisätiedot

Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula

Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula Tehtäväkokonaisuus KOULUTUS Apukysymyksiä Koulutuksen markkinointi Mm. www-sivut, esitteet,

Lisätiedot