Viestinnän tavoitteet (mitä, kenelle, miksi, milloin)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestinnän tavoitteet (mitä, kenelle, miksi, milloin)"

Transkriptio

1 Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan viestinta suunnitelma Viestinnän tavoitteet (mitä, kenelle, miksi, milloin) Viestintä eli kommunikaatio on ihmiselle lajityypillinen ominaisuus. Viestintä terminä viittaakin nimenomaan kommunikaatioon, sisältäen vuorovaikutuksen ja yksilöiden ominaisuudet niin viestin lähettäjinä kuin vastaanottajinakin. Leif Åberg (2000, 54) määritteleekin viestinnän prosessiksi, jossa merkityksen antamisen kautta tulkitaan asioiden tilaa ja jossa tämä tulkinta saatetaan muiden tietoisuuteen vuorovaikutteisen verkoston kautta. Viestintä onkin laajempi termi kuin tiedottaminen, jolla tarkoitetaan enemmänkin informaation välitystä, joka voi siis olla myös yksisuuntaista. Yhteisön viestintä on vaikuttamassa lähes kaikkiin yhteisön toimintoihin ja käsittää kommunikatiivisen elementin tiedottamisen ohella, mikä vuoksi on syytä käyttää strategisessa suunnittelussa käsitettä viestintä. Yhteisöviestintä käsittää kaikki viestintätoimenpiteet, joiden tarkoituksena on tukea yhteisön tavoitteiden toteutumista (mm. Lehtonen 1998, luentomateriaali). Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta pyrkii toiminnallaan edistämään Itä-Suomen yliopiston strategian mukaisia tavoitteita ja toimimaan vuorovaikutteisesti ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Tiedekunta perustaa toimintansa avoimeen, vuorovaikutteiseen viestintään toteuttaen siten sekä laadukkaita sisäisiä toimintaprosesseja että yliopistoille määrättyjä tehtäviä: opetusta, tutkimusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Tiedekunnan viestintästrategiassa noudatetaan Itä-Suomen yliopiston sekä tiedekunnan strategiassa määriteltyjä yhteisiä toimintaperiaatteita ja menettelytapoja. Viestinnän periaatteina ovat avoimuus, luotettavuus, vuorovaikutteisuus, säännöllisyys ja johdonmukaisuus. Tiedekunnan viestintä pohjautuu Itä-Suomen yliopiston viestintäohjelman linjauksille. Viestinnällä pyritään: 1. Viestinnän ja tiedonkulun toimivuuden varmistamiseen sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä. Ensisijaisesti pyritään varmistamaan sisäinen tiedonkulku (tieto ensin henkilökunnalle ja opiskelijoille) 2. Tiedekunnan laitosten oppiaineiden ja tutkimusryhmien tukemiseen niiden ydintehtävissä 3. Viestinnän vuorovaikutteisuuden lisäämiseen 4. Luomaan edellytykset henkilöstön ja opiskelijoiden yhdenvertaiselle kohtelulle 5. Välillisenä tavoitteena toiminnan tehostamiseen sekä työhyvinvoinnin lisäämiseen Viestintä on yksi organisaatiokulttuurin osa, jossa kaikki yhteisön toiminta on samalla viestintää. Viestintä on siis koko toimintaa läpäisevä toiminto, josta jokainen yhteisön jäsen on osaltaan vastuussa. Viestintätyytyväisyys korreloi usein työtyytyväisyyden ja työyhteisön ilmapiirin kanssa. Tiedekunnan yksiköt halutessaan tarkentavat painopistealueitaan ja viestintää koskevia ohjeitaan. Viestinnän sisältö (keskeiset viestit, joita halutaan välittää) Tiedekunta on moderni, dynaaminen asiantuntijayhteisö, jossa toteutetaan laadukasta koulutusta ja tutkimusta useilla eri aloilla työmarkkinoiden tarpeet huomioiden. Tiedekunta on houkutteleva opiskeluja työyhteisö, jossa rakennetaan ja tuetaan etenemis- ja kehittymismahdollisuuksia sekä opiskelijoille 1

2 laatinut: tiedottaja Eija Fabritius että henkilökunnalle. Tiedekunnassa on paljon kansallista ja kansainvälistä erikoisosaamista ja -osaajia. Tiedekunnalla ja sen laitoksilla on aktiiviset yhteistyöverkostot, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Sidosryhmät/yhteistyökumppanit Tiedekunnan ja sen laitokset toimivat yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Sidosryhmät ovat yhteneväiset koko yliopiston sidosryhmien kanssa, painotuseroja on yksiköittäin ja toiminnoittain. Sisäiset sidosryhmät yliopiston johto muut tiedekunnat ja laitokset erillis- ja palvelulaitokset henkilökunta opiskelijat (ml. Opiskelijajärjestöt) Ulkoiset sidosryhmät tutkimuslaitokset julkinen hallinto järjestöt rahoittajat muut yliopistot, korkeakoulut ja oppilaitokset potentiaaliset opiskelijat alumnit työnantajat Potentiaaliset työnhakijat yleisö lahjoittajat yhteiskunnalliset päättäjät media kansallinen ja kansainvälinen tiedeyhteisö tutkimuskumppanit ja -asiakkaat Viestintää pyritään suuntaamaan kohderyhmittäin niin, että saavutetaan mahdollisimman suuri vaikuttavuus. Viestintään käytettävät välineet pyritään valitsemaan tehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta silmällä pitäen. Viestinnän organisoiminen 1. Vastuut Päävastuu tiedekunnan viestinnällisistä linjauksista on tiedekunnan johdolla (dekaanit, johtava hallintopäällikkö) ja johtoryhmällä (laitosjohto). Viestintä on tärkeä johtamisen osa-alue. Tiedottaja vastaa viestinnän kehittämisestä, koordinoinnista ja käytännön toteuttamisesta tiedekunnassa sovittujen linjausten mukaisesti yhdessä dekaaniston, laitosjohdon ja tiiminvetäjien kanssa Jokainen henkilökuntaan kuuluva vastaa/noudattaa omalta osaltaan yliopiston/tiedekunnan linjauksia ja menettelytapoja. Laitosten viestinnän ja tiedottamisen päävastuu on laitosten johtajilla Tutkimusryhmien johtajilla ja vetäjillä sekä tiimien vetäjillä on tiedotus- ja viestintävastuu hankkeidensa osalta

3 3 Kriisiviestintä ja maineenhallinta sekä luotaus (=tapahtumien seuraaminen) Kriisillä tarkoitetaan äkillistä yllättävää tapahtumaa tai pitkäaikaista kehityskulkua, joka vaikuttaa organisaation toimintaan ja/tai uhkaa sen mainetta. Kriisin voi aiheuttaa esimerkiksi tulipalo, lomautukset, uhkaavasti käyttäytyvä henkilö/ryhmä, petos, talous- tai muu rikos, eriasteinen kiusaaminen, tiloihin liittyvät ongelmat jne. Kriisi on hallittavissa vain erityisen kriisimallin avulla (ks. Itä- Suomen yliopiston kriisiviestinnän ohjeet). Ylin viestinnästä vastaava henkilö tiedekunnassa on dekaani. Mahdollisten kriisitilanteiden sattuessa viestintä- ja tiedotusvastuu on hänellä. Kriisin sattuessa ko. alueen vastuuhenkilö välittömästi informoi esimiestään ja ryhtyy itse käytännön toimenpiteisiin kriisin selvittämiseksi (esim. evakuointi). Halutessaan dekaani/johtajat voivat delegoida tiedottamisen jollekulle henkilökuntaan kuuluvalle (sisäisen viestinnän osalta), virallinen kannanotto tehdään kuitenkin aina dekaanin/laitosjohtajien nimissä (ulkoinen viestintä) ja hoidetaan aina yliopiston viestintäosaston kautta. Muut kuin johdon valtuuttamat henkilöt eivät saa antaa tietoja tai tiedotteita tapahtumista. Viestinnän periaatteina kriisitilanteissa on nopeus, avoimuus, rehellisyys ja vastuullisuus. Tiedekunnan johto sekä tiedekunnan tiedottaja seuraavat yleistä keskustelua medioissa ja sidosryhmien keskuudessa (ks. viestinnän seuranta). Myös henkilökunnan toivotaan seuraavan keskustelua ja tuovan tarvittaessa ilmi tiedekuntaa tai sen laitoksia koskevat puheenaiheet joko epävirallisia kanavia pitkin tai esittämällä ne laitoksen johdolle tai yksikköjen palavereissa. Jatkuva luotaus ympäristöstä ehkäisee ongelmatilanteiden ja väärinkäsitysten syntymistä. Luotauksen avulla myös pystytään kohdentamaan viestintää oikein ja suuntaamaan toimintaa niille alueille, joissa sitä eniten tarvitaan. Kysymys on myös siitä, että organisaation on seurattava toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja sopeuduttava niihin. 2. Suunnittelu ja resurssointi Tiedekunnan viestinnän suunnittelusta vastaavat dekaanisto, johtava hallintopäällikkö, tiimivetäjät ja tiedekunnan tiedottaja yhdessä tiedekunnan johtoryhmän kanssa. Viestinnän kehittämisessä ja sen tukitoiminnoissa noudatetaan yliopiston viestintästrategiaa sekä tiedekunnan toimintastrategiaa. Viestinnän suunnittelu liittyykin vahvasti tiedekunnan ja laitosten muuhun strategiatyöhön ja laatutyöhön. Kansainvälisyys tulee näkyä myös tiedekunnan viestinnässä, mm. siinä että materiaaleja tuotetaan samanaikaisesti soveltuvin osin myös englanniksi (mm. www-sivut, ohjeet, esitteet, julkaisut). Tiedekunnan viestinnässä noudatetaan yliopiston kielityöryhmän suosituksia mahdollisuuksien mukaan. Tiedekunnalla on tiedottaja, joka toimii yhteistyössä yliopiston viestintäyksikön, tiedekunnan johdon ja laitosjohdon sekä henkilöstön kanssa. Tiedekunnan tiedottaja vastaa tiedekunnan sisäisen viestinnän käytäntöjen suunnittelusta. Ulkoisen viestinnän osalta viestinnästä ja sen käytänteistä vastaa yliopiston viestintäyksikkö, jossa tiedekunnalle on määritelty oma nimikkotiedottaja. Viestintäyksikön resurssit ovat osa yliopistopalveluja. Tiedekunnan tehtävä on tukea laitoksiaan viestinnän toteutumisessa sen eri osa-alueilla laitosten tarpeiden mukaan. Henkilökunnan ja laitosten rooli tiedon tuottamisessa on merkittävä, ja aktiivinen yhteistyö tiedekunnan henkilöstön ja tiedottajien (tiedekunnan oman ja viestintäyksikön nimikkotiedottajan) välillä on tärkeää. Tiedekunta on myös resurssoinut tutkimuksen tukemiseen palkkaamalla kokopäivätoimisen tutkimuskoordinaattorin, joka vastaa tutkimusrahoitustiedottamisesta ja hyvien käytäntöjen keräämisestä ja levittämisestä tiedekunnassa tutkimusrahoituksen hakemista ja hallinnointia koskien.

4 laatinut: tiedottaja Eija Fabritius Viestinnän suunnittelussa huomioidaan erilaisista palautejärjestelmistä saadut palautteet. Viestintätyytyväisyyden kartoittamiseksi hyödynnetään yliopistossa ja laitoksilla tehtyjä selvityksiä ja tämän lisäksi tarpeita ja palautetta kerätään tarvittaessa omilla sisäisen viestinnän kyselyillä tai kehittämällä omia palautekanavia (esim. sähköiset palautelomakkeet). Palautteiden keräämistä, viestinnän seurantaa sekä palautejärjestelmiä pyritään kehittämään jatkuvasti tukemaan viestinnän suunnittelua ja toteutumista. 3. Viestintäkanavat ja niiden käyttö tiedekunnassa Viestintäjärjestelmä muodostuu viestintäkanavista, tietosisällöistä, viestinnän järjestelyistä ja säännöistä sekä niiden välisistä suhteista. Työyhteisön toiminnan kannalta olennaista on oleellisen tiedon saatavuus. (ks. esim. Juholin 2001). Viestintäkanavia ovat ne foorumit ja välineet, joiden avulla tai kautta viestejä lähetetään. Kaikki viestintäkanavat eivät ole virallisia, viestintäsuunnitelmassa pyritään hahmottamaan ne yleisimmin käytetyt sekä juuri tätä organisaatiota parhaiten hyödyntävät kanavat ja kehittämään toimivien kanavien käyttöä (jatkuva seuranta vaikuttavuudesta). Viestintäkanava Tiheys Yksikkökokoukset tdk:n hpk: 2-4 x vuodessa, tiimeittäin useammin yksiköillä ja tutkimusryhmillä omat käytäntönsä johtoryhmäkokoukset kuukausittain strategiapäivät/-kokoukset tiedekuntatasolla aihepiireittäin 1-2 x vuosi yksiköillä omat käytäntönsä sidosryhmätapaamiset yksiköittäin harkittavissa tarpeen mukaan tiedekuntatasolla vain erikoistapauksissa tiedekunnan kk-kirje kuukausittain sähköposti jatkuva intranet jatkuva www-sivut jatkuva; laitoksittain erilaisia käytäntöjä sosiaalisen median sosiaalinen media hyödyntämisessä, vastuu laitoksilla blogit moodle opiskelija/opettaja vuorovaikutus ja viestintä jatkuvaa; käytössä eri laajuudessa yksiköittäin ja oppiaineittain tiedekunnan viestinnässä ei juurikaan käytössä ilmoitustaulut jatkuva paperiviestintä päätökset, ohjeet pääosin sähköisessä muodossa spostijakeluna ja intrassa Yliopiston lehdet: sidosryhmälehdet Saima ja UEF Bulletin henkilöstölehti Oiva Viestintäosasto vastaa Saima ulkoisille sidosryhmille 3 x suomenkielisenä, 2x englanninkielisenä Henkilöstölehti Oiva verkossa

5 5 henkilökohtaiset kontaktit jatkuva tapahtumat (kokoukset, tarvittaessa, vaihtelee vuosittain seminaarit, luentosarjat, pääsääntöisesti laitosten ja hankkeiden järjestämiä keskustelutilaisuudet ym.) viestintäyksikkö ja tiedekunta avustaa tiedottamisessa julkaisut, julkaisusarjat, lehdet tavoitteet asetettu yksiköittäin tiedekunnalla kaksi julkaisusarjaa media mahdollisimman paljon syötteitä erilaiset mediat räätälöidysti (sopivuus) 4. Viestintäpalvelut ja viestintätehtävät Viestintä on osa kaikkea toimintaa ja kuuluu kaikille. Näinollen viestinnän käytännön toteuttamisesta tiedekunnassa vastaavat kaikki työntekijät omalta osaltaan. Viestintäpalvelut ja niiden tehtävät jakautuvat yliopistotasolle, tiedekuntatasolle ja laitostasolle. Viestinnän tukipalveluja tiedekunnan henkilöstölle tarjoavat tiedekunnan tiedottaja sekä yliopiston viestintäyksikkö, jossa tiedekunnalle on osoitettu nimikkotiedottaja. Laitoksilla on nimetyt viestintäyhteyshenkilöt (esim. laitosjakelulistat, wwwsivut, rekrytointi). Viestinnän toteuttamisessa pyritään mahdollisimman joustavaan, tehokkaaseen ja yhteistyöhön perustuvaan toimintatapaan. Viestintäpalvelut yksiköille ja henkilöstölle: Yliopiston viestintäyksikkö Vastaa mediatiedottamisesta (tiedotteiden jakelu, muut yhteydenotot medioihin) Auttaa tiedotteiden ja muiden materiaalien laatimisessa (mm. tutkimuksesta kertovat artikkelit) Koordinoi tarvittaessa tiedottamista tutkimuspartnereiden kesken Auttaa tiedotustilaisuuksien järjestämisessä Päivittää yliopiston verkkosivuja (yleiset) Julkaisee yliopiston lehtiä Tuottaa yliopiston esitteitä ja materiaaleja Tiedekunnan tiedottaja toimitustehtävät (väitöskirjat, jatkoopinnäytteiden kirjoitusohjeet, perusopintoopas) tiedekunnan www- ja intranet-sivut; rakennusapu ja tuki laitoksille ja henkilöstölle tiedottaminen (yhteistyö yliopiston viestinnän kanssa) tiedekunnan markkinointiin osallistuminen (tdk:n esittelymateriaalit, tarvittaessa osallistuminen opiskelijarekrytointiin tuki laitoksille tarvittaessa) valokuvaus ja kuvien hankinta kuvapankeista (täydentää yliopiston viestintäyksikön palveluita tarvittaessa esim. kiiretilanteissa) tutkimuksen esittelyartikkelit (täydentää viestintäyksikön työtä) sisäisen viestinnän kehittäminen, tiedekunnan viestintäsuunnitelma, tiedonkeruu esim. vuosikertomusta varten

6 Vastaa yliopiston logotuote- ja mediaseuranta, luotaus ja tarvittaessa auditointi lahjatavaramyynnistä (tdk) Vastaa yliopiston mediaseurannasta muut viestintään liittyvät tehtävät 6 Työnjako toiminnoittain/tehtävittäin: Toiminto Kuka Milloin/miten alumnitoiminta Laitoksittain omat käytännöt; Yliopiston viestintäyksikkö koordinoi yliopistotason alumnitoimintaa; tiedekunnan alumniyhteyshenkilö tdk:n tiedottaja intranet tiedekunnan tiedottaja (tiedekunnan intra); laitosten www-vastaavat alumnikirjeet viestintäyksiköstä laitosten alumnitapaamiset jatkuva kehittäminen ja päivittäminen julkaisut, artikkelit markkinointimateriaali (esitteet, oppaat, ilmoitukset) laitokset/asiantuntijat -> kirjasto tutkimuksen esittelyartikkelit: viestintäyksikkö, tiedekunnan tiedottaja tiedekunnan julkaisusarjojen toimittajat: väitöskirjasarja: Kimmo Katajala (vastaava toimittaja), Eija Fabritius yleissarja: Antero Puhakka Opiskelijarekrytoinnin osalta markkinointia koordinoi yliopistopalveluiden OPI-yksikkö sekä viestintäyksikön markkinointisuunnittelija. Laitosten omat esitteet ja lehti-ilmoitukset: laitokset + tdk tiedottaja ja/tai viestintäyksikkö. Tiedekunnan esittelymateriaali: tdk-tiedottaja tarvittaessa; tavoitteet määritelty tdk/laitosstrategioissa tutkimuksen esittelyartikkelit tutkimussivustolle 1 x 1-2 kk tarvittaessa, päivitys 1-2 vuoden välein mediasuhteet ja ulkoinen viestintä muut henkilöstötapaamiset ja -kokoukset perehdytystilaisuudet hlöstölle yliopiston viestintäyksikkö yksiköiden esimiehet vastaavat yksiköittäin sovitut menettelytavat; yksilöity perehdytys tarvittaessa sidosryhmäviestintä koko henkilökunta jatkuvasti mahdollisimman säännöllisesti, yksikkö- ja tarvekohtaisesti hyödynnetään yliopiston yhteisiä, yksilöity perehdytys yksiköissä/hankkeissa

7 sisäinen tiedotus ja viestintä (ohjeet, päätökset, muistiot, arkiviestintä jne.) tdk-tiedottaja huolehtii kanavista ja keskitetystä viestinnästä koko henkilökunta osallistuu omalta osaltaan jatkuvasti; www-sivut, intranet, spostijakelut, muut harkinnan mukaan tiedekunnan kk-kirje tdk-tiedottaja + dekaanisto +hpk:n vastuuhenkilöt kuukausittain, joka kk:n 15.pv:n mennessä tiedekunnan viestinnän suunnittelu tiedekunnan tiedottaja yhdessä hpk:n vastuuhlöiden kanssa -> johtoryhmä käsittelee -> dekaani hyväksyy viestintäsuunnitelma päivitetään strategiatyön yhteydessä kerran vuodessa tai tarpeen mukaan tiedotteet asiantuntijat->viestintäyksikön tarvittaessa nimikkotiedottaja (myös tdk:n tiedottaja tarpeen mukaan) tiedotustilaisuudet medialle yliopiston viestintäyksikkö tarvittaessa, harkinnan mukaan tilaisuudet (seminaarit, laitokset + tdk-tiedottaja tarvittaessa kokoukset, luentosarjat, keskustelutilaisuudet ym.) (järjestelyt sekä tiedotus/viestintä) sekä viestintäyksikön nimikkotiedottaja (tiedotus/viestintä ulospäin) valokuvauspalvelut yliopiston viestintäyksikkö, pienessä mittakaavassa tdktiedottaja (esim. kiiretapaukset) tarvittaessa www-sivut tiedekunnan tiedottaja (tiedekunnan sivut); laitosten www-vastaavat jatkuva kehittäminen ja päivittäminen yliopiston lehdet yliopiston viestintäyksikkö muutaman kerran vuodessa (2 englanninkielistä) väittelijöiden infot viestintäyksikkö, kirjasto, tutkimuspalvelut 2 x vuodessa 7 Kehittämiskohteita Tiedekunnan järjestämät tiedepäivät suurelle yleisölle järjestävinä tahoina tiedekunnan tutkimuskeskukset kiertävästi. Sopiva tiheys kerran vuodessa/kahdessa Tiedekunnan hallintopalvelukeskuksen järjestämät yhteiset perehdyttämistilaisuudet yksiköiden tukeminen perehdytystoiminnassa Viestinnän ja medianäkyvyyden parempi seuranta tdk-tasoisesti systematisointi ja tarvittavien lisätoimenpiteiden suorittaminen ja välineiden luonti ja informaation jako. Täydentää viestintäyksikön toteuttamaa seurantaa. Tiedekunnan tutkimustiedon levittämisen tehostaminen tdk:n tutkimussivusto (käynnissä ja osin jo toteutettu) Mediasyötteille tavoitteet yksiköittäin? (montako tiedotetta/yksikkö/ryhmä lähetetään vuosittain) tiedeblogi tiedekunnan tutkimussivustolle?

8 5. Viestinnän toteutus 8 Aikataulu ja toteutus/toimeenpanosuunnitelma 2014 ( vuosikello ) Tehtävä kanava Toimenpide/kuka tekee henkilöstörekrytointi www-sivut rekrytointi-info lehdet www-portaalit opiskelija-/opintoinfot opiskelijajärjestötilaisuus opiskelijamarkkinointi/- rekrytointi mahdolliset opiskelijat, opintoohjaajat opiskelijamarkkinointi/- rekrytointi tiedekunnan ajankohtaisinfo uusien opiskelijoiden infotilaisuudet tapaaminen tdktoimijat + opiskelijajärjestöt ilmoitukset, spostiviestintä, abipäivät, opotiedotus hakuoppaat, opinto-oppaat tiedekunnan kkkirje tdk:n esittely mukaan laitosten ja yleisiin esittelyihin yliopiston yhteinen opiskelijamarkkinointi: opintoasiainpäälliköt + laitosyhteyshlöt (amanuenssit); tarvittaessa apuna tdk-tiedottaja opintoasiainpäällikkö; perusopintojen opinto-oppaan toimitus tdk-tiedottaja sähköpostijakelu; tdktiedottaja kokoaa ajankohta kohderyhmä vastuuhenkilö mahdolliset työnhakijat uusien opiskelijat opiskelijoiden saapuminen syksyllä 1-2 x lukuvuodessa opiskelijajärjestöt, opiskelijat marras-helmikuu; syksyllä seuraavan vuoden suunnitelma hakuoppaat syksyllä, perusopinto-opas touko-kesäkuu kuukausittain mahdolliset opiskelijat, opintoohjaajat tiedekunnan henkilöstö Tiedotus, julkaisu ja jakelu yliopiston henkilöstöpalvelut; valmistelu johtava hallintopäällikkö ja hankkeiden vetäjät laitokset dekaani, opintoasiainpäälliköt opintopalvelut, yliopistoviestintä; tiedekunnan yhteyshenkilö: opintoasiainpäälliköt tdk-tiedottaja +dekaanisto+tdk:n hallintopalvelukeskuksen vastuuhlöt

9 tiedekunnan esittelymateriaali tiedonvälitys tiedekunnan intranet, wwwsivut www-sivut, intranet ppt-esitys Painettu esite olemassa, päivitys ppt-esitteen päivitys vuosittain, esitteet; päivitystarkastus vuosittain alkusyksystä jatkuvasti isompi päivitys/uudistus 2014 aikana (erit. sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät, yleisö sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät, yleisö intra) tiedonvälitys spostijakelu tarvittaessa pääasiassa sisäiset sidosryhmät (hlöstö, opiskelijat) myös ulkoiset tutkimustiedon välittäminen tutkimustiedon välittäminen tutkimustiedon välittäminen julkaisut, esiintymiset Hankkeet, julkaisut, artikkelit, ym. tuotokset tiedekunnan ja laitosten wwwsivut Tiedon koonti, tiedottaminen uusista hankkeista ja tuloksista, yleistajuiset artikkelit tutkimussivuston rakentaminen tutkimuksen esittely viestinnän suunnittelu 1 strategiatyö viestintäsuunnitelman päivittäminen ks. strategiat sivusto rakennettu tdk:n www-sivuille 2014; päivitys ja kehittäminen jatkuvasti; tiedote medialle kesänsyksyn 2014 aikana kesäkuu sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät, yleisö Tiedekuntalaiset, soveltuvin osin tiedotus sidosryhmille sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät, yleisö, media johtoryhmä, HPKjohto tdk-tiedottaja 9 tdk-tiedottaja; laitosten osalta omat www-vastaavat; UEF:n tasolla viestintäyksikkö tdk-tiedottaja, vastuuhenkilöt asiantuntijat, tukipalvelut tdk-hpk, yliopiston viestintä ja kirjasto Asiantuntijat, laitosten johtajat, tdk-tiedottaja, yliopiston viestintä Asiantuntijat, laitosten johtajat, tdk-tiedottaja, yliopiston viestintä tdk-tiedottaja

10 viestinnän suunnittelu 2 käytännöt arkiviestinnän toimivuuden parantaminen viestinnän suunnittelu 3 väitökset yleisen tietoisuuden lisääminen sähköinen palautteenkeruu kohdennetut kyselyt sähköisesti, paperimuodossa, suullisesti väitöstiedotteet, tiedot ja julkaisut Yliopistolehdet, ammattilehdet, sanomalehdet, haastattelut jne. sähköinen yleispalautelomake tiedekunnan wwwsivulle, tarvittaessa kohdennettua palautteenkeruuta Näkyminen eri medioissa positiivisesti, yliopistolehtien juttuaiheet Sari Eskeliselle viestintään tai tdk-tiedottajalle jatkuvasti sisäiset sidosryhmät tdk-tiedottaja kehitettävä; hyödynnettävä olemassa olevaa tietoa ja järjestelmiä tavoite määritelty strategiatyön yht. kaikki sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät, yleisö ulkoiset ja sisäiset sidosryhmät, yleisö tdk-tiedottaja 10 väittelijä, yliopiston viestintä Yliopistolehdet ja mediatiedotteet: yliopiston viestintäosasto; haastattelut, artikkelit muissa lehdissä: asiantuntijat tutkimusartikkelit tdk:n tutkimussivulle: viestintäyksikön nimikkotiedottaja, tdk-tiedottaja

11 laatinut: tiedottaja Eija Fabritius 6. Viestinnän seuranta Tiedekunnan tiedottaja kerää tietoa tiedekunnan näkyvyydestä eri medioissa ja foorumeilla. Kerättyä tietoa hyödynnetään vuosikertomuksessa ja se myös auttaa viestinnän suunnittelussa, mm. auttaa suuntaamaan viestintää tarkoituksenmukaisemmin (kanavat, sidosryhmät). Seurantaa tekevät kaikki henkilökuntaan kuuluvat alaansa koskien. Tiedekunnassa pyritään luomaan mahdollisimman helpot menettelyt siihen, että tarvittava tieto tapahtumista sekä mediassa ja/tai yleisessä keskustelussa olleista, tiedekuntaa koskevista asioista tulevat noteeratuksi ja kirjatuiksi (mm. vuosikertomusta varten). Viestintäyhteyshenkilöiden ja laitosjohdolla on suuri merkitys tiedon välittäjänä. Tiedekunnan tiedottaja seuraa viestintäosaston Meltwater-raportteja ja yliopistotiedotusta sekä verkkoviestintää resurssiensa mukaan. Viestintäyksikkö välittää vuosittain laitoksille tiedon edeltävän vuoden mediaosumista Meltwater-mediaseurannassa sekä tilastotietoa viestintäyksikön lähettämistä tiedotteista ja muista Ajassa-verkkosivulla julkaistusta materiaalista. Tiedot näistä tulevat tiedekunnan intra- tai www-sivuille. Medianäkyvyyttä voi seurata yliopiston intra-sivuilla UEF mediassa -palstalla, jonne jokaisella on myös itse mahdollisuus laittaa tiedoksi omat esiintymisensä eri medioissa. Myös erilaiset palautteet, kuten auditoinnit, arvioinnit ja opiskelijapalautteet ovat merkittäviä viestinnän indikaattoreita ja niitä hyödynnetään myös viestinnän eri osa-alueiden suunnittelussa. Lisäksi viestinnän toteutumista ja viestintätyytyväisyyttä kartoitetaan tarvittaessa ja/tai säännöllisesti sidosryhmille tehtävillä kyselyillä (sisäinen viestintä). Lisäksi kaikilla sidosryhmillä on mahdollisuus antaa palautetta verkkosivujen kautta sekä sähköpostitse tiedottajalle.

12 12 Näkyvyysseurannassa voi esim. käyttää seuraavanlaista taulukkoa: Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan näkyvyysseurantataulukko Aihe/otsikko Esiintyjä/tekijä Kanava (missä esillä) pvm Esiint.tyyppi (esim. esiintyminen, tiedote, artikkeli) Arvioitu kohderyhmä (ml. Määrä) Huomautukset ja huomiot 7. Lähteet Juholin, Elisa (2001). Communicare! Viestintä strategiasta käytäntöön. Helsinki: Inforviestintä Oy. Lehtonen, Jaakko (1998). Yhteisöviestinnän johdanto-kurssin luentomateriaali, Jyväskylän yliopisto. Åberg, Leif (2000). Viestinnän johtaminen. Helsinki: Inforviestintä Oy. Itä-Suomen yliopiston viestintäohjelma:

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunnan. Viestintäsuunnitelma

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunnan. Viestintäsuunnitelma Matemaattis-luonnontieteellinen Viestintäsuunnitelma 2015 2016 2 Matemaattis-luonnontieteellisen viestintäsuunnitelma 2015 2016 Kesäkuu 2015 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta PL 35, 40014 Jyväskylän

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan viestintä

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan viestintä Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan viestintä Esittely laitoksille Eija Fabritius Viestintälinjauksia UEF Avoimuus ja läpinäkyvyys Sujuvat viestintäkäytännöt Vuorovaikutteisuus Tavoitteellinen

Lisätiedot

Keski-Suomen LUMA-keskuksen viestintäsuunnitelma

Keski-Suomen LUMA-keskuksen viestintäsuunnitelma Keski-Suomen LUMA-keskuksen viestintäsuunnitelma Keski-Suomen LUMA-keskus, LUMA-KS, on Jyväskylän yliopiston matemaattisluonnontieteellisen tiedekunnan koordinoima kehittämishanke, joka toimii osana valtakunnallista

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan!

Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan! Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan! Mitä, miksi ja kenelle? Tukee ja lisää viestinnän osaamista Tarjoaa käytännönläheisiä näkökulmia yliopiston viestinnän eri osa-alueisiin Jotta viestintä

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi. VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.norros Mikään ei ole niin varmaa kuin muutos Ihmisen soluja uusiutuu

Lisätiedot

Laatuvastaavien perehdytys

Laatuvastaavien perehdytys Laatuvastaavien perehdytys Perehdytyksen tavoite Laatuvastaava ymmärtää oman tehtäväosuutensa yliopiston laadunhallintatyössä Laatuvastaavan tehtävistä: Koordinoi yksikössä laadunhallintatyötä Toimii laaturyhmän

Lisätiedot

hankeviestintään (ja vaikuttavuuteen)

hankeviestintään (ja vaikuttavuuteen) Projektijargonista hankeviestintään (ja vaikuttavuuteen) TOI-hankkeiden aloituskoulutus 13.10.2011 Paula Tyrväinen Mistä hankkeessa on kyse? Mitä haluatte muuttaa/kehittää = tavoitteet? Mitkä ovat hankkeenne

Lisätiedot

Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje

Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje Lapin korkeakoulukonsernin (LUC) tunnusten/visuaalisen ilmeen käyttöperiaatteet korkeakoulujen viestintämateriaaleissa ja korkeakoulujen tunnusten/visuaalisen

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HUMANISTIS- YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA 20.6.2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017-2020 2 SISÄLLYS: 1. VIESTINNÄN TAVOITTEET... 3 1.1 YDINVIESTI... 3 2. SIDOSRYHMÄT... 3 3. VIESTINTÄ

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

YLIOPISTO-LEHDEN IDEA

YLIOPISTO-LEHDEN IDEA YLIOPISTO-LEHDEN IDEA Tiedeviestinnän instituutiot ja käytännöt luentosarja Päätoimittaja Marja Pemberton 18.2.2014 Viestintä ja yhteiskuntasuhteet Kommunikation och samhällsrelationer University University

Lisätiedot

Johdanto yrityksen viestintään. Päivi Maijanen-Kyläheiko

Johdanto yrityksen viestintään. Päivi Maijanen-Kyläheiko Johdanto yrityksen viestintään Päivi Maijanen-Kyläheiko Viestinnän strateginen merkitys! Mitä viestintä on? Viestintä on vuorovaikutusta, merkitysten välittämistä ja tulkitsemista. Merkitys syntyy vasta

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely Työseminaari Vaasassa - Laadunhallintajärjestelmien itsearviointiosaaminen Vaasa 15.1.2015 klo 9.15-10.45 OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien

Lisätiedot

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015 Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma Maaliskuu 2015 Sisältö Viestinnän tavoitteet Kohderyhmät Viestit Sisäinen viestintä Periaatteet Roolit ja vastuut Keinot ja kanavat Ulkoinen viestintä Periaatteet Viestit

Lisätiedot

Vinkkejä tehokkaaseen hankeviestintään

Vinkkejä tehokkaaseen hankeviestintään Vinkkejä tehokkaaseen hankeviestintään TOI-hankkeiden aloituskoulutus 2.10.2012 Mistä hankkeessa on kyse? Mitä haluatte muuttaa/kehittää = tavoitteet? Mitkä ovat hankkeenne kohderyhmät paikallisesti, alueellisesti,

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen KOKO TOTUUS Sisäilmahankkeen tiedottaminen Toimitusjohtaja 1 Viestintä Mitä? Oikean tiedon välittäminen, oikea-aikaisesti, oikeaan paikkaan. Tärkeät kysymykset: 1. MITÄ? ( oleellinen tieto, aikataulut

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 Lapin muotoiluohjelman valmistelu Viestinnän tavoite INNOVATIIVISTA MUOTOILUA LAPPILAISILLE HYVINVOINTIA - varmistaa Lapin muotoiluohjelman tunnettuus -

Lisätiedot

Kruunusillat, viestintäpalvelut, kuvaus työn kokonaisuudesta

Kruunusillat, viestintäpalvelut, kuvaus työn kokonaisuudesta Luonnos 1(5) Kruunusillat, viestintäpalvelut, kuvaus työn kokonaisuudesta 1 Kuvaus hankkeen viestinnästä Hankkeen onnistuneen läpiviennin edellytyksenä on oikea-aikainen ja täsmällinen viestintä, joka

Lisätiedot

Hyväksytty käyttöön 7.10.2009 Anna-Maija Ylimaula, johtaja LAATUKÄSIKIRJA 7.10.2009. Versio 1.00. Koulutus- ja tutkimuspalvelut

Hyväksytty käyttöön 7.10.2009 Anna-Maija Ylimaula, johtaja LAATUKÄSIKIRJA 7.10.2009. Versio 1.00. Koulutus- ja tutkimuspalvelut Hyväksytty käyttöön 7.10.2009 Anna-Maija Ylimaula, johtaja 7.10.2009 Versio 1.00 Koulutus- ja tutkimuspalvelut 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAMINEN... 3 1.1 KOULUTUS- JA TUTKIMUSPALVELUJEN PERUSTEHTÄVÄ...

Lisätiedot

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 1. KIHUn rooli suomalaisessa huippu-urheilussa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUn

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula

Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula Tehtäväkokonaisuus KOULUTUS Apukysymyksiä Koulutuksen markkinointi Mm. www-sivut, esitteet,

Lisätiedot

Sosiaalisen median viestintäsuunnitelma

Sosiaalisen median viestintäsuunnitelma Sosiaalisen median viestintäsuunnitelma LAPIN YLIOPISTON VIESTINTÄPALVELUT 2015 Tämän suunnitelman tavoitteena on: Nostaa esille perusteluita, miksi Lapin yliopiston on tärkeää olla mukana sosiaalisessa

Lisätiedot

Sisäinen viestintä. viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelma 26.10.2010. Anna Grönlund-Qvarnberg viestintäpalvelut

Sisäinen viestintä. viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelma 26.10.2010. Anna Grönlund-Qvarnberg viestintäpalvelut Sisäinen viestintä viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelma 26.10.2010 Anna Grönlund-Qvarnberg viestintäpalvelut Ohjelma tänään klo 13.15 Kahvi & avaus klo 13.30 Johdatus sisäiseen viestintään klo 14.15

Lisätiedot

Tiede elämään! Yleistajuistaminen ja yliopiston kanavat Tuomas Koivula, viestintä

Tiede elämään! Yleistajuistaminen ja yliopiston kanavat Tuomas Koivula, viestintä Tiede elämään! Yleistajuistaminen ja yliopiston kanavat 15.11.2018 Tuomas Koivula, viestintä Miksi viestiä? 1. kuuluu tutkijan työhön 2. kasvattaa tunnettuuttasi 3. uusia näkökulmia tutkimukseen 4. lunastat

Lisätiedot

Auditoijat Auditoitava alue / teema Haastateltavat

Auditoijat Auditoitava alue / teema Haastateltavat Sisäinen auditointi Raportti Auditoitava kohde: Pääauditoija: Muut auditoijat: Itä-Suomen yliopiston kirjasto Mari Ikonen Tarja Kvist Auditointiajankohta: 3.11.2009 Auditoinnin aikataulu / ohjelma/ käsitellyt

Lisätiedot

Pidä Lappi Siis+nä ry

Pidä Lappi Siis+nä ry Pidä Lappi Siis+nä ry 25- vuo+sjuhlaseminaari 9.- 10.2.2012 Rovaniemi Vies+nnän ja sidosryhmäsuhteiden kehibäminen vies+ntäpäällikkö Emmi Lah+nen Mitä, kuka, miksi, miten, milloin, missä, kenelle? Vies+nnän

Lisätiedot

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Viestintäryhmä Helinä Mäenpää, Jyväskylän kaupunki, viestintäjohtaja,

Lisätiedot

Khall liite 1 Kh 26.1.2016

Khall liite 1 Kh 26.1.2016 1 Khall liite 1 Kh 26.1.2016 Luonnos 31.12.2015 SUOMUSSALMEN KUNNAN SOSIAALISEN MEDIAN OHJEET Tämä ohje sisältää Suomussalmen kunnan ja kuntakonsernin yhteisöjen toimintaperiaatteet sosiaalisen median

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Ohjelman hallinto, verkostoituminen ja viestintä Reijo Keränen 22.1.2013 Aluksi Esitys keskittyy ohjelman hallintoon ml. verkostot ja viestintä Taustalla

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä viestintäpäällikkö Arja Hankivaara 12.10.2017 Hallintosääntö (hyväksytty mkv:ssa 5.6.2017) maakuntahallitus johtaa viestintää ja tiedottamista toimielimet luovat edellytyksiä

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

Oppilaitoksen turvallisuuspäivä SATAEDU Ulvila Kriisiviestintä Hellevi Lassila Koulutusjohtaja, vararehtori Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

Oppilaitoksen turvallisuuspäivä SATAEDU Ulvila Kriisiviestintä Hellevi Lassila Koulutusjohtaja, vararehtori Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Oppilaitoksen turvallisuuspäivä SATAEDU Ulvila Kriisiviestintä 5.4.2017 Hellevi Lassila Koulutusjohtaja, vararehtori Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu 1.1.2017 Median tekninen

Lisätiedot

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN?

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? Terhi Skaniakos Erikoissuunnittelija Strateginen kehittäminen Kurssipalautejärjestelmä Tarkoituksena on kerätä systemaattista palautetta yliopiston kaikista tutkinto-opiskelijoille

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Helsingin yliopiston uusi sähköinen työpöytä ja internet-uudistus. SihteeriFoorumi 2010

Helsingin yliopiston uusi sähköinen työpöytä ja internet-uudistus. SihteeriFoorumi 2010 Helsingin yliopiston uusi sähköinen työpöytä ja internet-uudistus SihteeriFoorumi 2010 3.6.2010 1 Alma-intranet - > 50 % yliopistolaisista käyttää viikoittain - 850 000 käyntiä /kk -3,8 miljoonaa näyttöä

Lisätiedot

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA Helena Rasku-Puttonen Karvin kuulemiskierros KARVIn laatutunnus myönnetty Jyväskylän yliopistolle Mistä kertoo? Jyväskylän yliopistossa on vahva jatkuvan kehittämisen

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

KOULUTUKSEN ITSEARVIOINNIT YHTEENVETO

KOULUTUKSEN ITSEARVIOINNIT YHTEENVETO KOULUTUKSEN ITSEARVIOINNIT YHTEENVETO Hyvät käytännöt jakoon -tilaisuus 10.6.2013 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 PALAUTTEET 1/4 Pyydettiin itsearviointiraportin valmistuttua kaikilta osallistuneilta

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

FC WILD viestintäsuunnitelma. 12.04.2015 Tapio Keränen

FC WILD viestintäsuunnitelma. 12.04.2015 Tapio Keränen FC WILD viestintäsuunnitelma 12.04.2015 Tapio Keränen Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän mittarit Tulevat

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Oto-tiedottajien kevättapaaminen klo 13-16, Lea Pulkkisen Sali, Agora

Oto-tiedottajien kevättapaaminen klo 13-16, Lea Pulkkisen Sali, Agora Oto-tiedottajien kevättapaaminen 3.2.2009 klo 13-16, Lea Pulkkisen Sali, Agora klo 13 klo 13.15 klo 13.30 klo 14 klo 14.15 klo 15 klo 15.15 kahvi Tarja Vänskä-Kauhanen intranet ja sähköpostiuudistus Anna

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

Helena Lemminkäinen Johtava konsultti, Kevi Consulting Oy (www.kevicon.fi)

Helena Lemminkäinen Johtava konsultti, Kevi Consulting Oy (www.kevicon.fi) Helena Lemminkäinen Johtava konsultti, Kevi Consulting Oy (www.kevicon.fi) Valt. tri (viestintä), Certified Business Coach Pitkä kokemus viestinnän johtotehtävistä, konsultointiapua viestinnän suunnitteluun,

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SOTE-HANKE 1/6 Viestintäsuunnitelma, selvitysvaihe 8.9.2014

POHJOIS-KARJALAN SOTE-HANKE 1/6 Viestintäsuunnitelma, selvitysvaihe 8.9.2014 POHJOIS-KARJALAN SOTE-HANKE 1/6 Käsitelty koordinaatioryhmän kokouksessa 21.8.2014, valmistelevassa sihteeristössä 28.8.2014 sekä ollut kuntajohtajien kommentoitavana 28.8.2014 1.9.2014. Hyväksytty ohjausryhmässä

Lisätiedot

SosKanta-hankkeen viestintäsuunnitelma

SosKanta-hankkeen viestintäsuunnitelma 1 (5) SosKanta-hankkeen viestintäsuunnitelma 1 Yleistä SosKanta-hankkeessa viestitään sekä organisaation sisällä että ulkoisesti. THL vastaa Kansa-hankkeen ja Kanta-palveluiden käyttöönoton kansallisesta

Lisätiedot

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme?

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme? M1 Kaarinan Pojat ry Miten me viestimme? Isännän Ääni -seminaari Pori 29.1.2016 POSITIIVISUUS LUOTETTAVUUS ONNISTUMINEN YHTEISÖLLISYYS Esityksen sisältö Seuran esittely Viestintäsuunnitelma ja sen luominen

Lisätiedot

SPL Uusimaa seurojen viestinnän tukeminen

SPL Uusimaa seurojen viestinnän tukeminen SPL Uusimaa seurojen viestinnän tukeminen Prosessikoulutus seuroille Prosessikoulutuksen tavoitteena on parantaa seurojen valmiuksia suunnitella ja ohjata omaa viestintäänsä. Projekti toteutetaan vuoden

Lisätiedot

Sekä opiskelijoiden että henkilöstön palautteiden ja raporttien kautta arvioidaan ulkomaanjaksojen tavoitteiden toteutumista.

Sekä opiskelijoiden että henkilöstön palautteiden ja raporttien kautta arvioidaan ulkomaanjaksojen tavoitteiden toteutumista. Arviointi ja vaikuttavuus Erasmus+ ammatillinen koulutus Aloituskoulutus 9. 10.9.2015 Poimintoja Sekä opiskelijoiden että henkilöstön palautteiden ja raporttien kautta arvioidaan ulkomaanjaksojen tavoitteiden

Lisätiedot

Luento 4, , Mediaviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne

Luento 4, , Mediaviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne TU-C9280 Viestintä 1 Luento 4, 7.10.2016, Mediaviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne Agenda Alustus Keskustelua Ryhmätyö: Aallon mediaviestinnän analyysia

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

Kuntaliitto ja TEROKA -yhteistyösuunnitelma vuosille 2008 2010 8.2.2008: Elisa Hyvönen (KTL, Teroka) Sirkka Rousu (Kuntaliitto) 1

Kuntaliitto ja TEROKA -yhteistyösuunnitelma vuosille 2008 2010 8.2.2008: Elisa Hyvönen (KTL, Teroka) Sirkka Rousu (Kuntaliitto) 1 8.2.2008: Elisa Hyvönen (KTL, Teroka) Sirkka Rousu (Kuntaliitto) 1 Kuntaliiton ja TEROKA-hankkeen yhteistyösuunnitelma viestinnästä kuntiin Yhteistyön toimintaperiaatteet Tarkoitus - Sosioekonomisia terveyseroja

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015. Nina Kukkurainen viestintäjohtaja

Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015. Nina Kukkurainen viestintäjohtaja Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015 Nina Kukkurainen viestintäjohtaja Ilmatieteen laitos - talo täynnä tarinoita Aihealueemme ihmislähtöisiä, siis jatkuvasti mediaa kiinnostavia

Lisätiedot

Vaasan kaupungin toisen asteen koulutus TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA. Oppilaitosten toiminnan kehittäminen

Vaasan kaupungin toisen asteen koulutus TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA. Oppilaitosten toiminnan kehittäminen Pvm 18.4.2011 Muodollinen tarkistus Pvm 18.4.2011 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 18.4.2011 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnassa Pvm 18.4.2011 Laatija Hillevi Kivelä Hillevi Kivelä Kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet Jyväskylän Nuorten aikuisten palvelukeskuksessa

Sosiaalisen median mahdollisuudet Jyväskylän Nuorten aikuisten palvelukeskuksessa Sosiaalisen median mahdollisuudet Jyväskylän Nuorten aikuisten palvelukeskuksessa http://www.youtube.com/watch?v=zlcpwqbx-uw Terveydenhuollon ATK-päivät 21.5.2014 Ulla Kuittu vastuualuejohtaja, sosiaalipalvelut

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty 17.1.2017 lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa Tässä toimintaohjeessa kuvataan systemaattinen toimintatapa, jota käytetään

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Kriteerien yleisesittely ja itsearvioinnin toteutus

Kriteerien yleisesittely ja itsearvioinnin toteutus Perehdytystilaisuus -toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmän itsearviointi Vaasa 31.10.2014 Kriteerien yleisesittely ja itsearvioinnin toteutus Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma JÄMSÄ KUHMOINEN KUNTARAKENNESELVITYS Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Jämsä-Kuhmoinen kuntarakenneselvitykseen liittyvää

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Pelastuslaitosten ulkoinen viestintä 2017 Ulkoisen viestinnän tila sekä koettuja haasteita ja kehittämisideoita laitoksilta

Pelastuslaitosten ulkoinen viestintä 2017 Ulkoisen viestinnän tila sekä koettuja haasteita ja kehittämisideoita laitoksilta Pelastuslaitosten ulkoinen viestintä 2017 Ulkoisen viestinnän tila sekä koettuja haasteita ja kehittämisideoita laitoksilta Pelastustoimen viestintä 2020 -työpaja 27.11.2017, Kuopio Aino Harinen, Pelastusopisto

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiatyön suunnittelusta

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiatyön suunnittelusta Työkalupakki mallin esittelysivu esittelysivu Mihin asioihin tulisi ottaa kantaa Sisältö Muutoksen johtaminen Nykytila Toimenpiteet Suunnan Organisoituminen aloittaminen Rakenne Seuranta ja Strategia ja

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Tuutoroinnin kenttä. Reima Kallinen, Oped-Exo VETURI I 24.-25.4.2004

Tuutoroinnin kenttä. Reima Kallinen, Oped-Exo VETURI I 24.-25.4.2004 Tuutoroinnin kenttä Reima Kallinen, Oped-Exo VETURI I 24.-25.4.2004 Tuutoroinnin kenttä Näkökulmat tuutoroinnin kenttään: 1. Toiminta Opiskelijan polku Tuutoroitavan opiskelijan ja opiskelijaryhmän näkökulma

Lisätiedot

Seutuhallitus vastaa kuntayhtymän viestinnästä ja tiedottamisesta. Seutuhallitus hyväksyy viestintäperiaatteet.

Seutuhallitus vastaa kuntayhtymän viestinnästä ja tiedottamisesta. Seutuhallitus hyväksyy viestintäperiaatteet. Viestintäperiaatteet 1. Viestinnän tavoitteet 2. Seutuviestinnän kokonaisuus 3. Perusviestit 4. Viestinnän vastuut ja roolit 5. Kohderyhmät 6. Tapa puhua 7. Viestinnän kanavat 8. Häiriötilanteen viestintä

Lisätiedot

Viestinnän merkitys henkilöstön hyvinvoinnille Sari Niemi Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

Viestinnän merkitys henkilöstön hyvinvoinnille Sari Niemi Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Viestinnän merkitys henkilöstön hyvinvoinnille Sari Niemi Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Mistä on parhaat työpaikat tehty? Luottamus Avoin viestintä eli läpinäkyvyys Välittäminen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

Kriteeristön esittely

Kriteeristön esittely Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin aikataulu ja käytännön järjestelyt Kriteeristön esittely Sari Mikkola Koulutuskeskus Salpaus Laadunhallintajärjestelmien itsearviointi 2015 Lähtökohta Itsearviointi

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty 16.9.2013 lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa Tässä toimintaohjeessa kuvataan systemaattinen toimintatapa, jota käytetään

Lisätiedot

LAATUTYÖ JA TOIMINTAKÄSIKIRJA. Taina Joutsenvirta

LAATUTYÖ JA TOIMINTAKÄSIKIRJA. Taina Joutsenvirta LAATUTYÖ JA TOIMINTAKÄSIKIRJA Taina Joutsenvirta Laatu Laatu tarkoittaa Helsingin yliopistossa toiminnan tarkoituksenmukaisuutta ja tulosten korkeatasoisuutta. Ks. http://www.helsinki.fi/laatu/index.html

Lisätiedot

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi 1. Tavoitteet Aktiivisen varhaisen tuen toimintamallin on tarkoituksena toimia työvälineenä esimiehille asioiden puheeksi ottamisessa

Lisätiedot