ITÄ-UUDENMAAN KUNTIEN YHDISTYMISSELVITYKSEN TYÖSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ITÄ-UUDENMAAN KUNTIEN YHDISTYMISSELVITYKSEN TYÖSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 ASKOLA LAPINJÄRVI LOVIISA MYRSKYLÄ PORNAINEN PORVOO SIPOO LAPPTRÄSK LOVISA MÖRSKOM BORGNÄS BORGÅ SIBBO ITÄ-UUDENMAAN KUNTIEN YHDISTYMISSELVITYKSEN TYÖSUUNNITELMA Ohjausryhmä hyväksynyt työsuunnitelman Lähde: Keski-Uudenmaan yhdistymisselvityksen työsuunnitelma

2 Sisällysluettelo Tavoitteet... 3 Organisaatio... 3 Poliittinen ohjausryhmä... 4 Johtoryhmä... 4 Työryhmät... 5 Asiantuntijat... 8 Selvitysprojektin päällikkö... 9 Aikataulu Viestintä Kustannukset

3 Tavoitteet Organisaatio Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Pornaisten, Porvoon ja Sipoon yhdistymisselvityksen tavoitteena on aikaan saada esitys kuntien ja kaupunkien yhdistymisestä sekä siihen liittyvä yhdistymissopimus. Yhdistymisselvitys pohjautuu laajaan valmisteluun ja tuo esille kuntien päätöksenteon pohjaksi erityisesti kuntien ja kaupunkien yhdistymisellä saavutettavat edut ja haitat. Yhdistymisselvitys sisältää kuntarakennelain mukaisesti 1. suunnitelman hallinnon ja palvelujen järjestämisestä ja palvelujen tuottamisesta selvitysalueella 2. selvityksen yhdistymisen vaikutuksista kuntien yhteistoimintaan 3. selvityksen taloudellisesta tilanteesta 4. arvion asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien ja lähidemokratian toteutumisesta 5. yksityiskohtaisen arvion kuntien ja kaupunkien yhdistymisen eduista ja haitoista 6. kaksikielistä kuntaa ja kaupunkia koskevassa selvityksessä arvioidaan kielellisten oikeuksien toteutumisesta 7. arvion kuntien ja kaupunkien yhdistymisen suhteesta metropolihallinnon tarpeeseen, erityisesti yhdyskuntarakenteen eheyttämisen, joukkoliikenteen ja sosiaalisen asuntotuotannon näkökulmasta. Selvityksestä tehdään seuraavat raportit: 1. vähintään yksi väliraportti, joka pohjautuu työryhmien tekemiin väliraportteihin 2. loppuraportti, joka pohjautuu työryhmien tekemiin loppuraportteihin 3. yhdistymissopimusesitys liitteineen 3

4 Poliittinen ohjausryhmä Yhdistymisselvitystä ohjaa poliittinen ohjausryhmä. Sen jäseninä ovat Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Pornaisten, Porvoon ja Sipoon kunnanhallitusten nimeämät henkilöt. Ohjausryhmän kokoonpanoa voidaan tarvittaessa laajentaa. Ohjausryhmän jäsenille nimitetään henkilökohtaiset varajäsenet. Ohjausryhmän puheenjohtajuus on kiertävä ja määräytyy kokouspaikan mukaan. Varapuheenjohtajana toimii edellisen kokouksen puheenjohtaja. Ohjausryhmä - ottaa työssään huomioon valtion ja valtioneuvoston mahdolliset yhdistymisselvitykseen liittyvät päätökset - nimeää johtoryhmän, selvitysprojektin päällikön ja työryhmien puheenjohtajat - hyväksyy yhdistymisselvityksen työsuunnitelman, jossa määrätään tarkemmin ohjausryhmän, johtoryhmän, työryhmien, selvitysprojektin päällikön ja asiantuntijoiden tehtävistä sekä yhdistymisselvityksen aikataulusta - hyväksyy yhdistymisselvityksen rahoitussuunnitelman - käsittelee työryhmien väliraportit, hyväksyy työryhmien väliraporttien yhteenvedon ja sen johtopäätökset sekä esittää väliraporttiyhteenvedon kunnille lausuntoja varten - käsittelee kuntien lausunnot väliraporttiyhteenvedosta ja antaa sen perusteella evästykset työn loppuunsaattamiseksi - käsittelee työryhmien loppuraportit sekä työryhmien loppuraporttien yhteenvedon ja sen johtopäätökset - käsittelee asiantuntijoiden esitykset sekä linjaa uuden kaupungin visiota jatkovalmistelun pohjaksi - tekee työnsä lopuksi esityksen enintään seitsemän kunnan yhdistymisestä sekä siihen liittyvästä yhdistymissopimuksesta liitteineen Ohjausryhmän kokoukset: - käsittelee asioita kuntajohtajista muodostuvan johtoryhmän esityksestä - johtoryhmän jäsenet sekä selvitysprojektin päällikkö osallistuvat kokouksiin puheja läsnäolo-oikeudella - sihteerinä toimii selvitysprojektin päällikkö - ohjausryhmä voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita yhdistymisselvityksen kustannusarvion puitteissa Johtoryhmä Selvityksen toteutuksesta vastaa johtoryhmä. Selvityksen johtoryhmä muodostuu Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Pornaisten, Porvoon ja Sipoon kuntajohtajista. Johtoryhmän varajäsenet määräytyvät kuntien hallintosääntöjen mukaan. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Esko Rautiainen ja varapuheenjohtajana Jouko Asuja. 4

5 Kukin kuntajohtaja esittelee johtamansa työryhmän asiat johtoryhmälle. Selvitysprojektin päällikkö esittelee vastuullaan olevat asiat johtoryhmälle. Johtoryhmä - käsittelee kaikki ohjausryhmälle esiteltävät asiat ja esittelee ne ohjausryhmälle yhteiseen päätökseen perustuen. Johtoryhmän puheenjohtaja alustaa asiat ja tekee viralliset päätösesitykset - johtaa ja valvoo selvityksen toteutusta suhteessa tavoitteisiin ja työsuunnitelmaan - vastaa selvitystyön alussa hahmoteltavasta yhdistyneen kaupungin pitkän tähtäimen (10-20v) visiosta ja missiosta - päättää työryhmien jäsenistä, antaa tarvittaessa työryhmille tarkempia toimeksiantoja sekä seuraa työryhmien työtä - hyväksyy työryhmien työsuunnitelmat ja tekee ohjausryhmälle ehdotuksen yhdistymisselvityksen kustannusarvioksi (ulkopuolisen asiantuntijatyön tilaamisen sekä muut selvitystyöhön liittyvät työryhmän kustannukset) - vastaa siitä, että yhdistymisselvitys on riittävän laaja eli kattaa vähintään kuntien lakisääteiset palvelut sekä tarvittavat tukipalvelut. Johtoryhmä päättää tarvittavan toimintaympäristötiedon hankkimisesta siten, että kaikilla työryhmillä on käytössään samat ennusteet tulevasta kehityksestä - hyväksyy yhdistymisselvityksen kokonaiskustannusarvion selvitysprojektin päällikön laatiman arvion perusteella - hyväksyy työryhmien väli- ja loppuraportit Kukin kuntajohtaja informoi kaupungin-/kunnanvaltuustoa ja -hallitusta säännöllisesti. Työryhmät Työryhmien järjestäytyminen Yhdistymisselvitys toteutuu johtoryhmän alaisissa työryhmissä pääosin virkatyönä ja tarvittavilta osin ulkopuolista asiantuntija-apua käyttäen. Työryhmät ovat seuraavat: 1. Visio ja strategia sekä demokratia ja osallistuminen ml. uuden kunnan visio ja missio strategia toimielimet asukasvaikuttaminen kaksikielisyys uuden kaupungin nimen ja vaakunan valmistelu väliraportin hyväksymisen ja lausuntokierroksen jälkeen 2. Hallinto, talous, henkilöstö ja tukipalvelut ml. kuntatalous viranhaltijaorganisaatiorakenne konsernirakenne, omistajapolitiikka, kuntien yhteistoiminta hankinnat kiinteistöomaisuus tietohallinto henkilöstön edustajien osallistuminen selvitykseen 5

6 3. Maankäyttö, asuminen, liikenne, ympäristö, elinkeinot ja tekniikka ml. työllisyys, työpaikat elinkeinopalvelut kunnallistekniikka tilahallinto, tila-, ruoka- ja siivouspalvelut energia asuntopolitiikka kuntien yhdistymisen suhde metropolihallinnon tarpeeseen kuntien yhteistoiminta 4. Sosiaali- ja terveyspalvelut ml. kuntien yhteistoiminta 5. Sivistys- ja opetuspalvelut, varhaiskasvatus, kulttuuri, liikunta- ja vapaaajanpalvelut ml. kuntien yhteistoiminta Työryhmissä on puheenjohtaja, yksi jäsen kustakin kunnasta ja henkilöstön edustaja. Työryhmän puheenjohtaja nimeää työryhmän varapuheenjohtajaksi yhden työryhmän jäsenistä. Työryhmien sihteerit tulevat pääsääntöisesti työryhmän puheenjohtajakunnasta. Johtoryhmä päättää työryhmien kokoonpanosta. Mahdolliset työryhmien tarvitsemat tukipalvelut taloushallinnon hoitamiseksi tulevat Sipoon kunnasta. Työryhmien kokouspaikkojen valinnassa noudatetaan mahdollisuuksien mukaan alueellista tasapuolisuutta. Työryhmien kokous- ja seminaarijärjestelyistä vastaavat työryhmät itse. Työryhmien työsuunnitelmat Työryhmät tekevät omat työsuunnitelmansa yhdistymisselvityksen työsuunnitelmaan perustuen sekä kuntarakennelain edellyttämällä tavalla. Työryhmien työsuunnitelmat sisältävät 1. tarkastelun kohteena olevan palvelun tai teeman tarkemman määrittelyn; tarkoituksena on kartoittaa, että yhdistymisselvitys kattaa vähintään kaikki kunnan lakisääteiset palvelut sekä tarvittavat tukipalvelut 2. esityksen työnsä tueksi tarvittavista toimintaympäristötiedoista ja -ennusteista esim. väestöennuste ja ikärakenne; tarkoitus on hankkia tarvittavat yhteisesti tiedot siten, että kaikki työryhmät käyttävät samoja ennusteita tulevasta kehityksestä 3. kustannusarvion sisältäen mahdollisen ulkopuolisen asiantuntijatyön ja - palkkiot sekä muut työryhmän kustannukset. 4. suunnitelma työn etenemisestä ja aikataulusta Johtoryhmä hyväksyy työryhmien työsuunnitelmat. 6

7 Työryhmätyöskentelyn prosessi NYKYTILA (7 ERILLISTÄ KUNTAA) TULEVAISUUS TALOUDEN JA PALVELUVERKON NÄKÖKULMASTA (7 ERILLISTÄ KUNTAA) TULEVAISUUS TYÖRYHMÄN MIELESTÄ ( 1 KAUPUNKI) VERTAILU JA TYÖRYHMÄN JOHTOPÄÄTÖKSET Kaikki työryhmät tekevät aluksi nykytila-analyysin tarkastelun kohteenaan olevan palvelun tuottamisesta kunnittain sekä kuntien yhteistoiminnasta. Myös muut kuin palvelutyöryhmät tarkastelevat nykytilaa. Kaikki työryhmät tarkastelevat nykytila-analyysissä nykyisen tilanteen etuja ja haittoja soveltuvin osin seuraavien kriteerien perusteella: 1) Kuntalaisten palvelujen saatavuus ja tehokkuus - kustannustehokkuus - palvelujen saatavuus - palvelutaso- ja rakenteet - palvelujen tuotanto- ja rahoitusmalli - työvoiman saatavuus - ruotsinkieliset palvelut - suhde kolmannen sektorin toimijoihin 2) Kunnan kilpailukyky kyseisen palvelun tai työryhmän teeman suhteen verrattuna Helsingin seutuun ja koko maahan 3) Vaikutus yhdyskuntarakenteeseen ja asuntotuotantoon ja joukkoliikenteeseen 4) Ympäristövaikutukset 5) Sosiaalinen eheys, segregaatio ja maahanmuuttajat 6) Hallinnon tehokkuus ja paikallinen vaikuttaminen - johtamisjärjestelmät ja -kulttuurit - päätöksenteon demokraattisuus - asukasvaikuttaminen ja paikallisdemokratian toimivuus - edunvalvonta valtioon - hallinnon kustannukset - tietojärjestelmien integrointi. Nykytila-analyysin jälkeen työryhmillä on käytössään asiantuntijoiden valmistelemat laskelmat nykyisen kuntarakenteen tulevaisuuskuvasta kuntien talouden ja palveluverkon näkökulmasta. Työryhmät - tekevät esityksensä tarkastelun kohteenaan olevan palvelun tai teeman hoitamisesta enintään seitsemän kunnan kokoisessa uudessa kunnassa/kaupungissa. Tavoitteena on esitys, jonka lopputulos on 7

8 kokonaisuutena taloudellisesti, laadullisesti sekä ympäristön ja väestön hyvinvoinnin kannalta kestävämpi kuin palvelun tai kyseisen teeman hoitaminen erillisissä kunnissa - arvioivat esityksensä etuja ja haittoja samojen kriteerien pohjalta kuin nykytilaanalyysissäkin - arvioivat palvelun tai teeman nykytilan etuja ja haittoja yhdistymisessä saavutettaviin etuihin ja haittoihin. Lisäksi työryhmät arvioivat asiantuntijoiden valmistelemia nykyisen kuntarakenteen tulevaisuuskuvia yhdistymisessä saavutettuihin etuihin ja haittoihin - tekevät lopuksi vertailun pohjalta johtopäätöksensä ja esityksensä johtoryhmälle Asiantuntijat Talousasiantuntija toimii johtoryhmän alaisuudessa. Talousasiantuntija tarkastelee yhdistymisselvitystä talouden näkökulmasta. Talousasiantuntijan tehtävänä on ensin arvioida kuntien talousasemaa kuntakohtaisesti vertaillen ja sen jälkeen yhdistämällä kunnat arvioida yksittäisiä kuntia suhteessa yhdistyvään kuntaan. Talousasiantuntija valmistelee työnsä tarkastellen - asukasluvun ja väestön muutoksia sekä arvioimalla edellisen vaikutusta palvelurakenteen kustannuksiin - tuloslaskelman osatekijöitä - rahoituksen osatekijöitä - taseen osatekijöitä sekä - takauksia ja riskejä. Taseeseen liittyen tarkastelu kohdistetaan myös konsernitaseeseen. Tasetta avataan myös niin, että omaisuuden tasearvot arvioidaan reaalisiksi ainakin olennaisimmilta osiltaan (esimerkiksi sähköyhtiöiden arvostus). Lisäksi tarkastelu laajennetaan mittaristoihin, joissa yhdistellään tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen osatekijöitä (esimerkiksi kriisimittarit jne). Edellä mainitut osatekijät (ml. tulevaisuuden poikkileikkausvuosi) talousasiantuntija määrittelee yhdessä johtoryhmän kanssa. Nykyisen kuntarakenteen pohjalta tehty laskelma erillisten kuntien tulevaisuuskuvasta ja mekaaninen kuntien yhdistämislaskelma on johtoryhmän ja työryhmien käytettävissä helmikuun 2014 puoleen väliin mennessä. Laskelman valmistumiseen vaikuttaa valtiovarainministeriön kuntaosaston laskenta-aikataulu yhdistetyn kunnan valtionosuuden muutoksesta. Myöhemmin tähän mekaaniseen laskelmaan voidaan liittää liitoksen arvioituja hyötyjä ja haittoja. Eli talousasiantuntija voi valmistella tulevaisuuskuvan yhdistyneen kaupungin taloudesta ottaen huomioon työryhmien esitykset palvelujen hoitamisesta enintään seitsemän kunnan kokoisessa uudessa kaupungissa elokuun 2014 loppuun mennessä. Palveluverkkoasiantuntija(t) toimii johtoryhmän alaisuudessa. Palveluverkkoasiantuntija tarkastelee yhdistymisselvitystä palveluverkon 8

9 näkökulmasta. Palveluverkkoasiantuntijan tehtävänä on analysoida perusopetuksen, varhaiskasvatuksen sekä sosiaali- ja terveystoimen nykyinen toiminta ja kiinteistöt. Liikuntatoimen, hallinnon, kulttuuritoimen ym. osalta palveluverkkoasiantuntija analysoi ainoastaan kiinteistöt. Lisäksi palveluverkkoasiantuntija valmistelee laskelman palveluverkon tulevaisuuskuvasta nykyisellä kuntarakenteella eli seitsemässä erillisessä kunnassa/kaupungissa. Lopuksi palveluverkkoasiantuntija valmistelee nykytila-analyysin pohjalta uuden kaupungin yhteisen palveluverkkosuunnitelman. Palveluverkkosuunnitelma sisältää: - kiinteistöjen nykytilanteen - vertailutietoihin perustuvan arvion kiinteistöjen ja niissä tapahtuvan toiminnan kustannuksista - useita malleja uuden kaupungin palveluverkosta ja sen kustannuksista - ehdotuksen tavasta, jolla kiinteistönpito uudessa kaupungissa järjestetään ja mikä vaikutus sillä on taseeseen ja toimintaan. Palveluverkon nykytilan analyysi on johtoryhmän ja työryhmien käytettävissä helmikuun 2014 loppuun mennessä. Laskelma palveluverkon tulevaisuudesta nykyisellä kuntarakenteella on valmis helmikuun 2014 puoleen väliin mennessä. Palveluverkkoasiantuntija valmistelee mallit uuden kaupungin palveluverkosta ja kustannuksista yhteistyössä työryhmien ja johtoryhmän kanssa helmikuun 2014 puoliväliin mennessä. Ehdotus kiinteistönpidosta uudessa kaupungissa on johtoryhmän ja työryhmien käytettävissä elokuun 2014 loppuun mennessä. Lisäksi selvitykseen voidaan kutsua prosessiasiantuntija ja tarvittaessa myös muita asiantuntijoita, jotka toimivat johtoryhmän alaisuudessa. Prosessiasiantuntija tarkastelee yhdistymisselvityksen toteuttamista prosessin näkökulmasta. Prosessiasiantuntijan tehtävänä on avustaa muun muassa selvityksen organisointiin, osallisuussuunnitelmaan ja viestintään liittyvissä asioissa. Selvitysprojektin päällikkö Selvitysprojektin päällikkö - toimii johtoryhmän alaisuudessa ja on sekä johtoryhmän että ohjausryhmän sihteeri - vastaa johto- ja ohjausryhmien kokous- ja seminaarijärjestelyistä sekä kaikkien työryhmien yhteisten tilaisuuksien järjestelyistä. Valmisteluapua antavat työryhmien sihteerit sekä kuntien nimeämät yhteyshenkilöt. - varmistaa, että työryhmät etenevät työsuunnitelman mukaisesti ja että työryhmien laatimat raportit ovat verrannollisia keskenään. Lisäksi hän varmistaa työryhmien keskinäisen yhteistyön - toimii työsuunnitelman mukaisten asiantuntijoiden yhteyshenkilönä ja vastaa tarvittaessa asiantuntijoiden välisestä yhteistyöstä - tekee työryhmien väliraporteista yhteenvedon ja johtopäätösesitykset johtoryhmälle 9

10 - kokoaa kuntien lausunnot väliraporteista ja työryhmien loppuraportit ja tekee niistä yhteenvedon ja johtopäätösesityksen johtoryhmälle - valmistelee yhdistymissopimuksen liitteineen johtoryhmälle - tekee osallisuussuunnitelman henkilöstön ja kuntalaisten kuulemiseksi samanaikaisesti. Kuntien toimielinten kokoukset rytmitetään mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman samanaikaisiksi väliraporttien lausuntojen sekä yhdistymisesityksen käsittelyn suhteen - vastaa yhdistymisselvityksen viestinnästä viestintäsuunnitelman mukaisesti yhteistyössä ohjaus- ja johtoryhmän puheenjohtajien kanssa. Valmistelu- ja viestintäapua antavat kuntien/kaupunkien tiedotusvastaavat - laatii johtoryhmälle kustannusarvioehdotuksen yhdistymisselvityksestä työryhmien työsuunnitelmien sekä itse arvioimiensa ns. yleisten kulujen (mm. johto- ja ohjausryhmän kokoukset ja seminaarit, yhteiset tilaisuudet, selvitysraportin taitto ja painaminen) perusteella. Kustannusarvion hyväksyy ohjausryhmä. - kokoaa yhdistymisselvityksestä selvitysraportin, johon sisältyvät ohjausryhmän hyväksymät työryhmien loppuraporttiyhteenveto, ohjausryhmän hyväksymät johtopäätökset sekä ohjausryhmän hyväksymä yhdistymissopimus liitteineen Projektin päällikön työ päättyy, kun selvityksen poliittinen ohjausryhmä on päättänyt projektin päättymisestä. Aikataulu 10

11 Työryhmät käynnistävät työsuunnitelmansa tekemisen lokakuussa 2013 pidettävässä työryhmien yhteisessä seminaarissa. Työsuunnitelmat ovat valmiina johtoryhmäkäsittelyä varten Työryhmät tuottavat johtoryhmän hyväksymän työsuunnitelmansa mukaiset väliraportit mennessä. Johtoryhmä hyväksyy ja esittelee työryhmien väliraportit ja selvitysprojektin päällikön tekemän yhteenvedon johtopäätösesityksineen ohjausryhmälle. Ohjausryhmä hyväksyy väliraporttiyhteenvedon ja esittää yhteenvetoa johtopäätöksineen kunnan- ja kaupunginhallitusten käsiteltäväksi maaliskuun 2014 aikana. Selvitysprojektin päällikkö tekee kuntien lausunnoista yhteenvedon ja esittelee sen johtoryhmälle. Ohjausryhmä evästää työn loppuunsaattamista johtoryhmän esityksen perusteella huhtikuussa Kunkin työryhmän työn tuloksista valmistuu kirjallinen loppuraportti. Loppuraportit valmistuvat syyskuussa Johtoryhmä hyväksyy työryhmien loppuraportit. Selvitysprojektin päällikkö valmistelee loppuraporteista yhteenvedon johtopäätösesityksineen johtoryhmälle, joka esittelee ohjausryhmälle loppuraportit, loppuraporttiyhteenvedon sekä yhteenvetoon liittyvät johtopäätökset. Selvitysprojektin päällikkö valmistelee yhdistymissopimusesityksen liitteineen johtoryhmälle lokakuussa Johtoryhmä käsittelee asiaa ja esittelee asian ohjausryhmälle. Ohjausryhmä tekee esityksensä kuntien yhdistymisestä kunnille marraskuussa Kunnan- ja kaupunginhallitukset käsittelevät ohjausryhmän esitystä joulukuussa Ensimmäisen käsittelyn jälkeen kuntalaisille on varattava vähintään 30 päivää huomautusaikaa ennen päätösesityksen tekemistä valtuustolle. Kunnan- ja kaupunginvaltuustot käsittelevät yhdistymisesityksen ja siihen liittyvän yhdistymissopimuksen helmikuussa Ohjausryhmä voi muuttaa yhdistymisselvityksen aikataulua vastaamaan eduskunnan hyväksymää kuntarakennelakia tai muita valtion asiaan liittyviä päätöksiä. Selvitysprojektin päällikkö kokoaa selvityksen tuloksista selvitysraportin, johon sisältyvät työryhmien loppuraporttiyhteenveto, ohjausryhmän hyväksymät johtopäätökset sekä yhdistymissopimus liitteineen. Selvitys päättyy, kun selvityksen poliittinen ohjausryhmä on päättänyt projektin päättymisestä. Viestintä Selvitystä varten laaditaan erillinen viestintäsuunnitelma, liite 1. 11

12 Kustannukset Selvitystyö toteutetaan pääosin virkatyönä. Lisäksi kustannuksia tulee ulkopuolisista asiantuntijapalveluista sekä selvitystyön toteutuksen kannalta muista tarpeellisista kustannuksista (esim. mm. johto- ja ohjausryhmän kokoukset ja seminaarit, yhteiset tilaisuudet, selvitysraportin taitto ja painaminen). Selvitysprojektin päällikön palkkakustannukset sisältyvät yhdistymisselvityksen kustannuksiin. Työryhmät tekevät työsuunnitelmissaan kustannusarvioesityksen johtoryhmälle, joka sisältää mm. tiedot muista yhdistymisselvityksessä tarvittavista asiantuntijoista ja heihin liittyvistä kustannuksista sekä muut työryhmän työhön liittyvät kustannukset. Lisäksi selvitysprojektin päällikkö tekee arvion ns. yleisistä kuluista ja kokoaa kaikki kustannukset yhdistymisselvityksen kokonaiskustannusarvioksi, jonka hyväksyy ohjausryhmä. Kustannukset jaetaan 25 % per kunta/kaupunki ja 75 % kuntien/kaupunkien väkiluvun mukaan. Kustannukset laskutetaan kunnilta ja kaupungeilta selvitystyön aikana seuraavasti: vuoden 2013 kulut mennessä sekä siitä eteenpäin kaksi kertaa vuodessa. Kukin kaupunki ja kunta hoitavat omien sääntöjensä ja käytäntöjensä mukaan ohjausryhmän kokouspalkkiot ja matkakulut. 12

13 ITÄ-UUDENMAAN KUNTIEN YHDISTYMISSELVITYS LIITE 1. VIESTINTÄSUUNNITELMA Tämä viestintäsuunnitelma toimii Itä-Uudenmaan kuntien (Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Pornainen, Porvoo ja Sipoo) yhdistymisselvityksen työvälineenä. SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä yhdistymisselvityksen valmistelun viestinnästä 1 2. Mitä ja miten viestitään? 1 3. Kuka viestii mitäkin? 2 4. Milloin viestitään? 2 5. Kenelle? 2 6. Mitä kanavia käytetään? 3 7. Mediaseuranta 4 1. YLEISTÄ YHDISTYMISSELVITYKSEN VALMISTELUN VIESTINNÄSTÄ Yhdistymisselvityksen valmistelussa kunnat ja kaupungit huolehtivat kunnan ja kaupungin asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista sekä yhteistoiminnasta henkilöstön edustajien kanssa kuntajakolain 7 mukaisesti. Yhdistymisselvityksen valmistelu toteutetaan yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa siten kuin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetussa laissa (449/2007) säädetään. Kukin kunta ja kaupunki noudattavat omia viestintäperiaatteitaan sisäisessä viestinnässä omille luottamushenkilöille ja henkilöstölle. Kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksissa otetaan huomioon kuntalain (365/1995) neljäs luku, jossa mainitaan mm. tiedottaminen, kuulemistilaisuudet ja mielipiteiden selvittäminen. Lisäksi annetaan vaikuttamismahdollisuudet henkilöille, joiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin kuntien yhdistymisellä voi olla huomattava vaikutus (hallintolain 434/2003, 41 ). 2. MITÄ JA MITEN VIESTITÄÄN? Kaikista Itä-Uudenmaan kuntien ja kaupunkien yhdistymisselvityksen asioista viestitään avoimesti ja ajantasaisesti kahdella kielellä. Yhdistymisselvityksen viestinnästä ja viestintäsuunnitelmasta vastaa selvitysprojektin päällikkö yhdessä ohjaus- ja johtoryhmän puheenjohtajiston sekä kuntien viestintävastaavien kanssa. Pääsääntöisesti viestintä hoidetaan kuntien arkiviestintänä (tiedotteet, lehdistötilaisuudet, haastattelut, verkkosivut, kyselyt, kuulemistilaisuudet, sosiaalinen media, intranet, henkilökohtainen tiedottaminen ja maksetut ilmoitukset). Kaikki selvitykseen liittyvä materiaali kootaan Sipoon kunnan verkkosivuille ja se linkitetään muiden osallistuvien kuntien ja kaupunkien verkkosivuille. Keskeisistä ajankohtaisista asioista laaditaan tarvittaessa selvityksessä mukana olevien kuntien ja kaupunkien yhteinen lehdistötiedote. Kuntalaisten 13

14 osallistaminen suunnitellaan ja toteutetaan erikseen yhteistyössä kuntien viestintävastaavien kanssa. Perusviesti Enää ei voida jatkaa kuten ennen. Nyt tehdään aito, faktoihin pohjautuva selvitys eri mahdollisuuksista, jonka pohjalta voidaan tehdä päätöksiä. 3. KUKA VIESTII MITÄKIN? Poliittisen ohjausryhmän - kokouksista tehdään julkinen kaksikielinen pöytäkirja - pöytäkirjat julkaistaan kaikkien osallistuvien kuntien verkkosivuilla viikon sisällä kokouksesta - kokousten asioista tehdään tarvittaessa myös lehdistötiedote, joka hyväksytään kokouksessa - lisätietojen antajan toimii puheenjohtaja ja myös muut jäsenet antavat lausuntoja tarvittaessa Johtoryhmän - kokouksista tehdään tarvittaessa lehdistötiedote, joka hyväksytään kokouksessa - lisätietojen antajana toimii puheenjohtaja, varahenkilönä varapuheenjohtaja, muut jäsenet antavat lausuntoja omaa kuntaa koskien Muiden työryhmien - asioista tehdään tarvittaessa lehdistötiedote yhdessä selvitysprojektin päällikön kanssa - lisätietojen antajana toimivat työryhmien puheenjohtajat - väli- ja loppuraportit ovat julkisia ja ne julkaistaan selvitykseen osallistuvien kuntien verkkosivuilla Asiantuntijat/selvityshenkilö - antavat lausuntoja tarvittaessa ja he esittelevät työnsä tuotokset - työt ovat julkisia ja ne julkaistaan osallistuvien kuntien verkkosivuilla Selvitysprojektin päällikkö - vastaa viestinnästä yhdessä ohjaus- ja johtoryhmän puheenjohtajien ja kuntien viestintävastaavien kanssa - huolehtii käytännön viestintäjärjestelyistä ja yhteydenpidosta mukana olevien kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa yhdessä kuntien viestintävastaavien kanssa - toimii poliittisen ohjausryhmän ja johtoryhmän sihteerinä - laatii lehdistötiedotteet ja muuta materiaalia tarvittaessa yhdessä kuntien viestintävastaavien kanssa - lähettää materiaalia kuntien viestintävastaaville ja yhteyshenkilöille eteenpäin jaettavaksi - antaa tarvittaessa lisätietoja mm. prosessista ja aikataulusta Kuntien viestintävastaavat ja yhteyshenkilöt - auttavat tarvittaessa viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa 14

15 - huolehtivat valmiin tiedon ulkoisesta ja sisäisestä jakelusta oman kunnan alueella - tekevät mediaseurantaa ja raportoivat siitä säännöllisesti sähköpostitse selvitysprojektin päällikölle - avustavat mm. osallistamisen suunnittelussa ja toteutuksessa, kokousten ja info- ym. tilaisuuksien järjestelyissä Kielenkääntäjä - kääntää pöytäkirjat, selvitykset, tiedotteet ja muut viestintämateriaalit, tarvittaessa lyhyelläkin varoitusajalla 4. MILLOIN VIESTITÄÄN? Selvityksen asioista viestitään ajantasaisesti. Ohjausryhmän kokouksien pöytäkirjat julkaistaan osallistuvien kuntien verkkosivuilla viikon sisällä. Ohjaus- ja johtoryhmän kokouksista laaditaan tarvittaessa lehdistötiedote, joka julkaistaan heti kokouksen jälkeen. Henkilöstölle viestitään asioista jokaisen kunnan omien käytäntöjen mukaisesti. Selvitysorganisaation henkilöstöryhmä suunnittelee viestintää tarvittaessa yhdessä selvitysprojektin päällikön ja kuntien viestintävastaavien kanssa. 5. KENELLE? Kuntalaiset Kuntalaisia informoidaan asioista kaikkia mahdollisia kanavia käyttäen ja mahdollistetaan vuorovaikutteinen kommunikaatio (mm. some, tiedotus- ja keskustelutilaisuudet, kyselyt ja palaute kuntien verkkosivujen kautta). Jokainen selvitykseen osallistuva kunta ja kaupunki vastaavat oman alueensa kuntalaisten tiedonsaannin varmistamisesta omien kanaviensa kautta. Sisäinen viestintä Henkilöstö pidetään ajan tasalla selvityksen edistymisestä kuntien ja kaupunkien omien käytäntöjen mukaisesti. Selvitysprojektin päällikkö lähettää tarvittaessa materiaalia kuntien nimeämille yhteyshenkilöille, jotka huolehtivat sen jakelusta sisäisesti. Henkilöstölle järjestetään myös tarvittaessa tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia. Sidosryhmät Selvitysalueen yritykset ja järjestöt saavat tietoa selvityksen edistymisestä kuntalaisviestinnän kautta. Mikäli johonkin kohderyhmään kohdistuu erityishuomiota ja mahdollisia vaikutuksia selvityksen aikana, näiden viestintä suunnitellaan tapauskohtaisesti erikseen. Ohjausryhmän jäsenet pitävät yhteyttä oman kuntansa poliittisiin päättäjiin ja johtoryhmän jäsenet valtionhallintoon. Pornainen ja Sipoo osallistuvat myös samaan aikaan tehtävään KUUMA-alueen kuntajakoselvitykseen. Näiden kuntien kunnanjohtajat toimivat yhteyshenkilöinä molempien selvitysten välillä. 15

16 6. MITÄ KANAVIA KÄYTETÄÄN? Verkkosivut ja Intranet Yhdistymisselvityksen etenemisestä tiedotetaan internetissä avoimesti ja selkeästi kuntalaista mahdollisimman hyvin palvelevalla tavalla. Ajankohtaisia asioita nostetaan sivuille toimituksellisessa muodossa, joten viestintä ei rajoitu ainoastaan muistioista tiedottamiseen. Sipoon kunnan verkkosivuille koottu materiaali linkitetään jokaisen osallistuvan kunnan ja kaupungin verkkosivuille. Verkkosivujen ylläpidosta, tiedon julkaisusta ja sisäisestä viestinnästä oman kunnan alueella vastaa kunnan/kaupungin viestintävastaava ja/tai yhteyshenkilö. Selvitysprojektin päällikkö lähettää lisäksi tarvittaessa muuta materiaalia. Sosiaalinen media Selvitykseen liittyvää verkkosivuilla julkaistavaa materiaalia voi julkaista ja jakaa myös sosiaalisessa mediassa. Jokainen kunta ja kaupunki vastaavat oman sosiaalisen mediansa sisällöstä ja tekevät mediaseurantaa. Media/lehdistötiedotteet Yhdistymisselvityksen asioista lähetetään aina tarvittaessa selvitysprojektin päällikön laatima lehdistötiedote. Lehdistötiedotteiden muokkauksessa käytetään tarvittaessa kuntien viestintävastaavien apua. Lehdistötiedotteet lähetetään laajalla jakelulla (valtakunnallinen näkyvyys), jos erikseen ei muuta sovita. Lisäksi lehdistötiedotteet julkaistaan kuntien verkkosivujen ajankohtaista-osiossa ja lähetetään kuntien valtuutetuille sähköpostilla tiedoksi (kunnat ja kaupungit hoitavat itse omien käytäntöjensä mukaisesti). Lehdistötilaisuudet Lehdistötilaisuuksia järjestetään tarvittaessa. Ne sovitaan ja suunnitellaan aina erikseen johtoryhmässä ja yhdessä kuntien viestintävastaavien kanssa. Avoimet keskustelu- ja vuorovaikutustilaisuudet Tilaisuuksia järjestetään tarpeen mukaan. Ne sovitaan ja suunnitellaan aina erikseen johtoryhmässä ja yhdessä kuntien viestintävastaavien kanssa. Ne pyritään järjestämään melko samansisältöisenä kaikissa kunnissa. Kuntalaisten osallistaminen Yhdistymisselvityksen edetessä pohditaan keinoja osallistaa kuntalaisia yhdistymisselvitykseen internetin avulla. Esim. kukin työryhmä voisi tarjota kysymyksiä avoimeen keskusteluun kuntien ja kaupunkien verkkosivuilla tietyssä vaiheessa työnsä aikana. 7. MEDIASEURANTA Selvitysprojektin päällikkö, kuntien viestintävastaavat ja kuntien nimeämät yhteyshenkilöt seuraavat mediassa ja sosiaalisessa mediassa julkaistavaa materiaalia ja aiheeseen liittyvää keskustelua. Kukin henkilö vastaa omien kanavien seurannasta ja raportoi sisällöstä tarvittaessa selvitysprojektin päällikölle. Selvitysprojektin päällikkö ja kuntien/kaupunkien viestintävastaavat tekevät tarvittaessa vastineita ja vastauksia kysymyksiin. 16

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista Valtuusto 4 10.02.2014 Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista 63/00.04.01/2013 KH 239 Kunnanhallitus 18.6.2013 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas Taustaa

Lisätiedot

KAKSIPORTAISEN SEUTUHALLINNON SELVITYKSEN TYÖ- SUUNNITELMA

KAKSIPORTAISEN SEUTUHALLINNON SELVITYKSEN TYÖ- SUUNNITELMA Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys SEURANTARYHMÄ 1 (7) TYÖSUUNNITELMA 11.12.2009 KAKSIPORTAISEN SEUTUHALLINNON SELVITYKSEN TYÖ- SUUNNITELMA Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Järvenpää Kerava Mäntsälä

Lisätiedot

TULEVAISUUS TALOUDEN JA PALVELUVERKON NÄKÖKULMASTA (8 ERILLISTÄ KUNTAA) TULEVAISUUS TYÖRYHMÄN MIELESTÄ (1 KAUPUNKI) NYKYTILA (8 ERILLISTÄ KUNTAA)

TULEVAISUUS TALOUDEN JA PALVELUVERKON NÄKÖKULMASTA (8 ERILLISTÄ KUNTAA) TULEVAISUUS TYÖRYHMÄN MIELESTÄ (1 KAUPUNKI) NYKYTILA (8 ERILLISTÄ KUNTAA) Johtoryhmä 8.11.2013 21.11.2013 Päivitetty 23.4. Prosessi ja kokousajat NYKYTILA (8 ERILLISTÄ KUNTAA) TULEVAISUUS TALOUDEN JA PALVELUVERKON NÄKÖKULMASTA (8 ERILLISTÄ KUNTAA) TULEVAISUUS TYÖRYHMÄN MIELESTÄ

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe 1 rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS jklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklö

Lisätiedot

Helsinki-Vantaa-selvityksen toteutus ja eteneminen

Helsinki-Vantaa-selvityksen toteutus ja eteneminen Helsinki-Vantaa-selvityksen toteutus ja eteneminen 9.11.2010 PKS-neuvottelukunta Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Vantaan kaupunginvaltuusto 6.4.2009 (25 ): Kaupunginvaltuusto päätti a) todeta, että pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA TEUVAN KUNNAN JA KAUHAJO- EN/KURIKAN KAUPUNKIEN YHDISTYMISSELVITYKSESTÄ

TYÖSUUNNITELMA TEUVAN KUNNAN JA KAUHAJO- EN/KURIKAN KAUPUNKIEN YHDISTYMISSELVITYKSESTÄ 1 TYÖSUUNNITELMA TEUVAN KUNNAN JA KAUHAJO- EN/KURIKAN KAUPUNKIEN YHDISTYMISSELVITYKSESTÄ 1. Tavoitteet Selvityksen tavoitteena on: 1. Luoda kuva siitä, millainen olisi 1.1. Teuvan kunnan ja Kauhajoen kaupungin

Lisätiedot

Seutuselvitykset, tilannekatsaus

Seutuselvitykset, tilannekatsaus Seutuselvitykset, tilannekatsaus PKS-neuvottelukunta 24.11.2009 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Seutuhallintomallien etujen ja haittojen selvitys Seutuhallintoselvityksen työohjelma talvi 2009-2010 Valmistelu

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Selvitysryhmän kokous 11.3.2014 Selvitysprosessi ja aikataulu 2013 Elo-Joulukuu 2014 Tammi-Huhtikuu Syyskuu Joulukuu

Lisätiedot

Porin seudun kuntarakenneselvitys

Porin seudun kuntarakenneselvitys Porin seudun kuntarakenneselvitys Poliittisen ohjausryhmän kokous 25.9.2013 Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultointi Oy 26.9.2013 Page 1 Merikarvia Siikainen Pomarkku Pori Lavia Ulvila Luvia Nakkila

Lisätiedot

Kuntajakoselvityksen tausta ja toteutus. Kuntajakoselvittäjä Ossi Repo

Kuntajakoselvityksen tausta ja toteutus. Kuntajakoselvittäjä Ossi Repo Kuntajakoselvityksen tausta ja toteutus Kuntajakoselvittäjä Ossi Repo Joensuun selvitysalueen yhteistarkastelu Ennustettu väestökehitys 2012-2030: +5,4% Koko väestö 110 Joensuun selvitysalue Koko maa Pohjois-Karjala

Lisätiedot

Yhdistymisselvityksen tavoitteet

Yhdistymisselvityksen tavoitteet Yhdistymisselvityksen tavoitteet 1. Aikaansaada esitys Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan yhdistymisestä sekä esitykseen liittyvä yhdistymissopimus.

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari ja Jouko Luukkonen Sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi Jyväskylän valtuuston seminaari

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma JÄMSÄ KUHMOINEN KUNTARAKENNESELVITYS Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Jämsä-Kuhmoinen kuntarakenneselvitykseen liittyvää

Lisätiedot

Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Ohjausryhmän puheenjohtaja Vantaan Energia Areena 10.1.

Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Ohjausryhmän puheenjohtaja Vantaan Energia Areena 10.1. Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Ohjausryhmän puheenjohtaja Vantaan Energia Areena 10.1.2011 Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Pöytäkirja 6/2013 Aika Keskiviikko 11.12.2013 klo 15.00-17.30 Paikka Taide- ja museokeskus Sinkka Kultasepänkatu 2, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus

Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus Henkilöstöseurantaryhmä 23.4.2009 Kehittämisjohtaja Tarja Lumijärvi Valtuustojen hyväksymä uusi yhteistyösopimus 2009-2012 -korvaa yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

6 Lausunto Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen loppuraportista

6 Lausunto Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen loppuraportista Valtuusto 6 06.10.2014 6 Lausunto Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen loppuraportista 63/00.04.01/2013 KH 243 Kunnanhallitus 23.9.2014 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas, mikael.grannas(at)sipoo.fi

Lisätiedot

Kuntarakenneselvityksistä

Kuntarakenneselvityksistä Kuntarakenneselvityksistä Aija Tuimala, Johtaja, FCG Konsultointi 4.12.2013 Page 1 NEUVOTTELUT HALUKKAIDEN KANSSA VARSINAISESTA SOPIMUKSESTA 4.12.2013 Page 2 Usein selvityksissä tarkasteltuja näkökulmia

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 27/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7127/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 27/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7127/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 27/2013 1 (1) 314 Asianro 7127/00.01.00/2013 Tuusniemen kunnan ja Kuopion kaupungin yhdistymisselvityksen toteuttamisen periaatteet ja toteuttamistapa Kehittämisjohtaja Heikki

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 27/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1950/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 27/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1950/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 27/2013 1 (1) 315 Asianro 1950/00.04.01/2013 Juankosken ja Kuopion kaupunkien yhdistymisselvityksen toteuttamisen periaatteet ja toteutamistapa Kehittämisjohtaja Heikki Helve

Lisätiedot

ICT-selvitykset kuntajakoselvittäjän näkökulmasta

ICT-selvitykset kuntajakoselvittäjän näkökulmasta 8.10.2014 ICT-selvitykset kuntajakoselvittäjän näkökulmasta Aija Tuimala FCG Konsultointi 14.10.2014 Page 1 14.10.2014 Page 2 Selvitys Etelä-Karjalan kuntarakenteesta Valtuustojen yhteisseminaari Kuntien

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus 24.9.2007 Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan valtuustot Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Lisätiedot

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1.

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1. Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat 12.9. klo 13.00-13.45 kh. 3.1. Markus Pauni: Avaus (3 min) Kari Prättälä: Kuntajakoselvitykset kuntauudistuksessa (10 min) Markus Pauni:

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys Maisemajärjestelmän

Kuntarakenneselvitys Maisemajärjestelmän Kuntarakenneselvitys Maisemajärjestelmän avulla Eero Vaissi Maisema-seminaari 6.2.2013 Lausunnolla olevasta laista Rakennelakiluonnos lähetettiin kuntiin lausunnolle 22.11.2012 ja lausuntoaika päättyy

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Pöytäkirja 7/2013 Aika Torstai 19.12.2013 klo 13.00-16.15 Paikka Kallio-Kuninkala, kokoustila Navetta Ristinummentie 6, 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia

Lisätiedot

Yhdistymisselvityksen tavoitteet

Yhdistymisselvityksen tavoitteet Yhdistymisselvityksen tavoitteet 1. Aikaansaada esitys Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan yhdistymisestä sekä esitykseen liittyvä yhdistymissopimus.

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto 1 Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto Valmistelutyöryhmät ja ryhmien puheenjohtajat KANSALAISVAIKUTTAMINEN JA DEMOKRATIA TOIMINTAKYKY JA SOSIAALINEN TURVALLISUUS VARHAISKASVATUS,

Lisätiedot

Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen avasi kokouksen. Jarmo Asikainen toimii selvitysryhmän kokousten puheenjohtajana.

Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen avasi kokouksen. Jarmo Asikainen toimii selvitysryhmän kokousten puheenjohtajana. MUISTIO 04.09.2013 Jyväskylän seudun kuntajakoselvitys Selvitysryhmän 1. kokous 4.9.2013.00-18.30. Jyväskylän kaupungintalo (Vapaudenkatu 32), juhlasali 2. krs. 1. Kokouksen avaus Kuntajakoselvittäjä Jarmo

Lisätiedot

Selvitysprosessissa otettava huomioon

Selvitysprosessissa otettava huomioon Insert Firstname Lastname via >Insert >Header & Footer Kuntajakoselvityksen toteutus Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen Karhukuntaneuvosto 17.6.2013 17.6.2013 Page 1 Selvitysprosessissa otettava huomioon Avoin

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Työvaliokunnan kokous

Työvaliokunnan kokous Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työvaliokunnan kokous 15.9.2014 Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia Kokemäki Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultointi MML, 2012

Lisätiedot

Kuntarakennelain sisältö - Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Kuntarakennelain sisältö - Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Kuntarakennelain sisältö - Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Reijo Vuorento Apulaisjohtaja, Kuntaliitto Kuntien uudistumisen kokonaisuus Rakennelaki Ohjaa uudistuksen eteneminen ja toteuttamistapa

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN JATKOAIKATAULU. Ari Reunanen

KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN JATKOAIKATAULU. Ari Reunanen KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN JATKOAIKATAULU Ari Reunanen Toinen vaihe Helmikuu Touko- elokuu Syyskuu Selvitysvaihe 2 Vaihe 1 + 2 VAIHE 3 TYÖRYHMIEN SELVITYSVAIHE 1 VALMIS Uuden kunnan tavoitteet

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Esityslista 4/2015 Aika Perjantai 14.8.2015 klo 8.00 13.30 (lounas 11.30-12.30) Paikka Hyvinkään villatehdas Kokoushuone Nosturi Kankurinkatu

Lisätiedot

ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI JOENSUUN KOKEMUKSET

ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI JOENSUUN KOKEMUKSET ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI JOENSUUN KOKEMUKSET Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen 23.1.2014 Erityisen kuntajakoselvitysalueen kunnat Joensuu www.joensuu.fi

Lisätiedot

Kuntarakennelain mukainen selvitys

Kuntarakennelain mukainen selvitys Kuntarakennelain mukainen selvitys Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta Esko Tonteri 6.8.2014 Eerikkilä Valtuutettujen seminaari 6.8.2014 klo 14.45 Eerikkilän Urheiluopistolla

Lisätiedot

KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA

KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA Kunnanhallitus 228 28.10.2013 KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA KHALL 228 Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, 79700

Lisätiedot

HELSINKI-VANTAA SELVITYKSEN TYÖRYHMIEN TOIMEKSIANTO

HELSINKI-VANTAA SELVITYKSEN TYÖRYHMIEN TOIMEKSIANTO ASIA 3 / LIITE 1 1(7) Helsinki-Vantaa selvitys Ohjausryhmä/ehdotus 4.12.2009 HELSINKI-VANTAA SELVITYKSEN TYÖRYHMIEN TOIMEKSIANTO Helsinki-Vantaa selvityksen tavoitteena on selvittää Helsingin ja Vantaan

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Pöytäkirja 3/2015 Aika Keskiviikko 3.6.2015 klo 16.00-18.30 Paikka Mäntsälän kunnantalo Valtuustosali Heikinkuja 4, Mäntsälä 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 19.4.2016 Maakunnan tilanne Maakunnan kunnat ovat antaneet lausuntonsa hallituksen marraskuisiin linjauksiin helmikuussa 2016:

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOS. Punaisella asioita, jotka eivät lain mukaan välttämättä tarvitse olla sopimuksessa Sinisellä asioita joista sovittava

YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOS. Punaisella asioita, jotka eivät lain mukaan välttämättä tarvitse olla sopimuksessa Sinisellä asioita joista sovittava YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOS ASKOLA, LAPINJÄRVI, LOVIISA, MYRSKYLÄ, PORVOO JA SIPOO Punaisella asioita, jotka eivät lain mukaan välttämättä tarvitse olla sopimuksessa Sinisellä asioita joista sovittava 1.

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20

YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20 KUNTAJAKOSELVITYKSEN YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20 Seuraavat yleisötilaisuudet 14.11. klo 18.00 ja 18.12. klo 18.00 Seuraa ja anna palautetta www.jyvaskylanseutu.fi/kuntajako Materiaalia lisätään koko ajan

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Esityslista 2/2014 Aika Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.00- Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 55 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Valtioneuvosto on tehnyt 16. kesäkuuta 2016 päätöksen Kuopion ja Juankosken

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Kokousaika kello 13:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/2016 1 Kokousaika kello 12:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta

Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta Valtakunnalliset sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät 24.4.2013 Säätytalo Ylijohtaja Päivi Laajala Saadut lausunnot kuntarakennelakiluonnoksesta Lausuntoaika päättyi

Lisätiedot

TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS 3 MUISTIO

TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS 3 MUISTIO 1 (2) Seinäjoen kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys 8.9.2014 TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS 3 MUISTIO Aika: Torstai 4.9.2014 klo 14.30 16.15 Paikka: Seinäjoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Helena Vorma Terveyttä Lapista 2014 8.10.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

KH liite n:o 2/ VALT liite n:o 2/

KH liite n:o 2/ VALT liite n:o 2/ KH liite n:o 2/4.12.2012 VALT liite n:o 2/13.12.2012 Sivu 2 / 5 1 VALIOKUNNAT Pudasjärven kaupungin valiokunnat osallistuvat kaupungin päätöksien valmisteluun valtuustolle, kaupunginhallitukselle tai virkamiehille.

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

Elämää elinvoimaisella alueella

Elämää elinvoimaisella alueella Pitäjäntupa Vahva henki ja elävä yhteisö Paikallinen vetovoima Paikallinen työntövoima Elämänuskon infravaunut Perustana peruskunta Elämää elinvoimaisella alueella 5.6.2014 Page 1 ELINVOIMAISET PAIKALLISYHTEISÖT

Lisätiedot

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys 6.5.2014 Jarkko Majava (yhteyshenkilö) Johtava konsultti, FCG Konsultointi Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 22.5.2014 Page 1 Kuntarakenneselvityksen

Lisätiedot

Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen. Kunnanhallitus

Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 148 10.06.2013 Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen 31/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 148 Kunnanhallitus 20.05.2013

Lisätiedot

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2016-2017 Orimattilan visio 2020: Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Esityslista 5/2015 Aika Keskiviikko 28.10.2015 klo 18.00 Paikka Pornaisten kunnantalo Valtuustosali Kirkkotie 176, Pornainen 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Työryhmäprosessi Versio 0.4 Työryhmäprosessi :03:23

Työryhmäprosessi Versio 0.4 Työryhmäprosessi :03:23 Työryhmäprosessi 13.7.2011 16:03:23 VAIHE 1 Työryhmän asettaminen Prosessi alkaa VALMISTELIJA Valmistelee perustamisen Kirjoittaa Esittelee asettajalle Antaa englanninkielisen käännöksen Kielipalvelujen

Lisätiedot

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous Esityslista 2/2010

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous Esityslista 2/2010 KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous Esityslista 2/2010 Aika Keskiviikko 24.11.2010, klo 18.00 Paikka Hyria koulutus Oy, Auditorio Torikatu 18, Hyvinkää SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Helsingin seudun metropolihallinnon valmistelu

Helsingin seudun metropolihallinnon valmistelu Helsingin seudun metropolihallinnon valmistelu MAL-verkoston jouluseminaari, Tampere 18.12.2013 Olli Maijala Ympäristöministeriö Metropolihallinto (Vrt. rakennepoliittisen ohjelman (29.8.2013) toimenpide

Lisätiedot

Aika: 22.8.2014 klo 13.03 13.35 Paikka: Forssan kaupungintalo (kaupunginhallituksen huone 2. kerros), Turuntie 18, Forssa

Aika: 22.8.2014 klo 13.03 13.35 Paikka: Forssan kaupungintalo (kaupunginhallituksen huone 2. kerros), Turuntie 18, Forssa KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 Forssan seudun kuntarakennelain mukaisen selvityksen ohjausryhmä Aika: 22.8.2014 klo 13.03 13.35 Paikka: Forssan kaupungintalo (kaupunginhallituksen huone 2. kerros), Turuntie 18,

Lisätiedot

Seudun palvelu- ja kuntarakenneselvitys

Seudun palvelu- ja kuntarakenneselvitys Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala Seudun palvelu- ja kuntarakenneselvitys Työryhmien työn käynnistys 16.1.2014 klo 14 Hämeenlinna Jarkko Majava FCG konsultointi 0503252306 24.1.2014 Page 1 Selvityksen

Lisätiedot

Luottamushenkilöjärjestelmän uudistamista valmistelleen työryhmän esitykset

Luottamushenkilöjärjestelmän uudistamista valmistelleen työryhmän esitykset Kouvolan kaupunki Luottamushenkilöjärjestelmätyöryhmä 11.6.2015 Luottamushenkilöjärjestelmän uudistamista valmistelleen työryhmän esitykset 1. Yleistä Kaupunginhallitus asetti 12.1.2015 työryhmän valmistelemaan

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous Pöytäkirja 2/2010

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous Pöytäkirja 2/2010 KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous Pöytäkirja 2/2010 Aika Keskiviikko 24.11.2010, klo 18.00 Paikka Hyria koulutus Oy, Auditorio Torikatu 18, Hyvinkää SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

Metropolialueen 9 kunnan erityinen kuntajakoselvitys. Projektisuunnitelma

Metropolialueen 9 kunnan erityinen kuntajakoselvitys. Projektisuunnitelma Metropolialueen 9 kunnan erityinen kuntajakoselvitys Projektisuunnitelma www.metropoliselvitys.fi www.metropolutredningen.fi Metropoliselvitys Erityinen kuntajakoselvitys toteutetaan Espoon, Helsingin,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 122/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Kokouskutsu. Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä

Kokouskutsu. Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä Kokouskutsu Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä AIKA: Maanantai 28.11.2011 klo 17.30 - PAIKKA: Kuopion kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Tulliportinkatu

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Ympäristön turvallisuus, luonnonvarat ja alkutuotannon edistäminen teemaryhmä

Ympäristön turvallisuus, luonnonvarat ja alkutuotannon edistäminen teemaryhmä Ympäristön turvallisuus, luonnonvarat ja alkutuotannon edistäminen teemaryhmä Työsuunnitelma 27.10.2016 31.10.2016 1 www.pirkanmaa2019.fi Järjestäytyminen: 1. kokous pidetään 27.10.2016 ja siitä lähtien

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Demokratiapäivä

Demokratiapäivä Demokratiapäivä 13.10.2015 Teemasessio 2:Edustuksellisen ja suoran demokratian muodostama kokonaisuus - miten niiden johtaminen ja kehittäminen vaikuttaa toisiinsa ja miten niitä kehitetään samanaikaisesti?

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Yhdistyvän Raahen kaupunginvaltuusto 14.11.2012 7. Voimaantulo 1.1.2013. Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan 1.

Lisätiedot

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde 7.12.2015

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde 7.12.2015 Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi ja Vihti selvitys Kuntien selvitysvelvollisuus poistettiin kuntarakennelaista Kuntarakennelaista kumottiin kuntauudistuksen toteuttamiseen

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Yleisesittely Markku Hämäläinen Esityksen sisältö: 1) Kuntarakenneselvityksen toimeksianto 2) Työryhmät 3) Selvityksen sisältö 4) Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut

Lisätiedot

Metropolialueen 9 kunnan erityinen kuntajakoselvitys. Henkilöstötyöryhmän I kokous

Metropolialueen 9 kunnan erityinen kuntajakoselvitys. Henkilöstötyöryhmän I kokous Metropolialueen 9 kunnan erityinen kuntajakoselvitys Henkilöstötyöryhmän I kokous 27.3.2014 www.metropoliselvitys.fi www.metropolutredningen.fi Asialista: Kokouksen avaus Henkilöstötyöryhmän kokoonpano

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Mika Riipi. SOTE lappilaisittain kunta- ja aluekehityspäivät Pyhätunturi

Mika Riipi. SOTE lappilaisittain kunta- ja aluekehityspäivät Pyhätunturi Mika Riipi SOTE lappilaisittain kunta- ja aluekehityspäivät Pyhätunturi Etunimi Sukunimi / 11.10.2012 Kuntarakennelaki 30.11.2013 ilmoitus siitä minkä kunnan tai kuntien kanssa kunta selvittää yhdistymistä

Lisätiedot

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä:

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä: 21.9.2016 SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Esiselvitystä valmisteleva tr A. Järjestäytyminen ja valmisteluprosessi sekä toimintaympäristö Varmistaa ryhmän toiminnan käynnistyminen, riittävä vuorovaikutus ja viestintä

Lisätiedot

Maankäyttö, asuminen ja liikenne kuntajakoselvitysalueella

Maankäyttö, asuminen ja liikenne kuntajakoselvitysalueella Maankäyttö, asuminen ja liikenne kuntajakoselvitysalueella Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvittäjät Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari ja Jouko Luukkonen Sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi

Lisätiedot

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Hyväksytty 9.3.2015 Ihmisoikeuskeskuksen valtuuskunta toimii perus- ja ihmisoikeusalan toimijoiden kansallisena yhteistyöelimenä, käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

Nuorisoneuvoston toimintaohje

Nuorisoneuvoston toimintaohje 1 (5) Nuorisoneuvoston toimintaohje 2 (5) Sisällysluettelo 1 Nuorisoneuvoston tarkoitus... 3 2 Nuorisoneuvoston kokoonpano... 3 3 Nuorisoneuvoston tehtävät... 3 4 Nuorisoneuvoston toimikausi ja ikäraja...virhe.

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN

VÄLIRAPORTTI PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN VÄLIRAPORTTI PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN www.ekarjala.fi 1 PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN TYÖRYHMÄN TYÖSKENTELY / Osallistujat: Pelastuslaitoksen yhteistyöryhmä täydennettynä Eksoten ensihoidon palvelupäälliköllä

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen Uusi kuntalaki 2015 - Demokratia ja osallistuminen Kuntamarkkinat 10- Mervi Kuittinen Laissa säädettäisiin: Kunnan asukkaiden osallistumisoikeutta koskeva luku (5. luku) kunnan asukkaiden äänioikeudesta

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja Euran kunnan kuntarakenneselvityksen asiakirjojen nähtävillepano

Rauman kaupungin ja Euran kunnan kuntarakenneselvityksen asiakirjojen nähtävillepano Kunnanhallitus 77 04.05.2015 Rauman kaupungin ja Euran kunnan kuntarakenneselvityksen asiakirjojen nähtävillepano 34/00.04.01/2015 Khall 77 YHDISTYMISESITYS Rauman kaupunki ja Euran kunta ovat valtuustojen

Lisätiedot

Viisi kiinnostavinta löytöä Johanna Viita

Viisi kiinnostavinta löytöä Johanna Viita Viisi kiinnostavinta löytöä Johanna Viita 11.12.2014 Sisällysluettelo 1. Vapaaehtoinen kuntayhteistyö kehitystiensä päässä 2. Valtion paine kuntaliitoksiin tarpeen, jos liitoksia halutaan saada aikaan

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot