TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernituloslaskelma 5 Konsernitase 6 Konsernin rahoituslaskelma 7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Taloudelliset tunnusluvut 11 Henkilöstöä koskevat tunnusluvut 11 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 12 Sähkö- ja maakaasumarkkinalakien edellyttämät tiedot Keravan Energia Oy:stä 17 Sähkön siirron tuloslaskelma 18 Sähkön siirron tase 19 Sähkön myynnin ja tuotannon tuloslaskelma 20 Sähkön myynnin ja tuotannon tase 21 Kaasun myynnin tuloslaskelma 22 Kaasun myynnin tase 23 Kaasun siirron tuloslaskelma 24 Kaasun siirron tase 25 Käytössä olleet kirjanpitokirjat ja tositelajit 26 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus 27 Tilintarkastuskertomus 28

2 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS AJALTA Keravan Energia -konserni Liikevaihto ja tulos Investoinnit Rahoitus Henkilöstö Keravan Energia -konsernin muodostavat Keravan Energia Oy sekä Etelä-Suomen Energia Oy, joka on Keravan Energia Oy:n 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö. Sähkön myynti vuonna 2014 oli konsernissa 565,0 (557,6) GWh eli 1,3 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Sähkön siirto häviöineen konsernissa pieneni 0,8 % ja oli 504,9 (508,7) GWh. Kaukolämmön ja prosessihöyryn myynti oli 411,5 (404,6) GWh eli 1,7 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Maakaasun myynti oli 24,2 (25,8) GWh. Konsernin liikevaihto oli 70,1 (70,8) milj. euroa eli pieneni 1,0 %. Liikealueittain liikevaihto jakautui seuraavasti: sähkön myynti 39 (40) %, sähkön siirto 18 (17) %, kaukolämpö 40 (40) %, kaasun myynti- ja siirto 3 (3) %. Liikevoitto oli 0,7 (1,7) milj. euroa, mikä on 1,0 (2,7) % liikevaihdosta. Voitto ennen satunnaisia eriä oli 0,7 (1,6) milj. euroa, se on 1,0 (2,3) % liikevaihdosta. Konsernin investoinnit olivat tilikaudella 9,1 (8,1) milj. euroa, joista aktivoitujen palkkojen osuus oli 0,6 (0,6) milj. euroa. Merkittävin investointi oli Keravan Lämpövoima Oy:n osakekauppa. Omistusoikeus siirtyy Taseen loppusumma oli 136,0 (131,6) milj. euroa. Vieraan pääoman osuus (liittymismaksuja lukuun ottamatta ja poistoeron verovelka huomioiden) oli vuoden lopussa 37,2 (36,3) % taseen loppusummasta. Tilikauden aikana liittymismaksuina saatujen pääomien osuus oli 1,0 (1,0) milj. euroa. Konsernin henkilöstön kokonaismäärä oli yhteensä 95 (100). Ylempiä toimihenkilöitä oli 13 (12) toimihenkilöitä 50 (53) ja työntekijöiden osuus oli 32 (35). Henkilöstöstä osa-aikaisia oli 4 (5) ja määräaikaisia 5 (7). Keravan Energia Oy Keravan Energia Oy on Keravan kaupungin (96,5 %) ja Sipoon kunnan (3,5 %) omistama energiayhtiö, joka toiminta-ajatuksensa mukaisesti huolehtii sähkön, lämmön ja maakaasun myynnistä, tuotannosta, hankinnasta ja jakelusta toimintaalueellaan. Keravan Energia Oy pyrkii toiminnallaan ensisijaisesti tuottamaan edullisia ja laadukkaita energiapalveluja asiakkailleen.

3 Toimintaympäristön muutokset 2 Liikevaihto ja tulos Investoinnit Rahoitus Sähkön markkinahinta oli keskimäärin 36 /MWh, joka on 5,2 alle edellisvuoden hintatason. Vesitilanne oli Pohjoismaissa kulutukseen nähden hyvällä tasolla. Aluehintaero oli keskimäärin 6,4, mikä johtui siirtoyhteyksien vikaantumisista ja Venäjän tuonnin vähäisyydestä. Sähkökaupan tulos kärsi ennätyksellisen lämpimästä vuodesta ja halvasta spot-hinnasta. Asiakkaita siirtyy entistä enemmän tarjoushinnoille. Sähkön hankintaa suojataan pienissä erissä pitkälle tulevaisuuteen tavoitteena jatkuvasti vakaa ja edullinen hintataso asiakkaillemme. Sähkön tuotannon määrä omissa lämmitysvoimalaitoksissa ja voimalaitososuuksissa oli yhteensä 141 (135) GWh, josta tuulisähkön osuus oli 5 (3) GWh. Sähkön myynti vuonna 2014 oli 446,3 (429,9) GWh eli 3,8 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Sähkön siirto häviöineen oli 281,1 (285,3) GWh, eli pieneni 1,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kaukolämmön ja prosessihöyryn myynti oli 411,5 (404,6) GWh eli 1,7 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Kasvu johtui pääasiassa lämmön myynnistä Vantaalle lämmönsiirtimen kautta. Maakaasun myynti oli 24,2 (25,8) GWh. Maalämmöstä on tullut merkittävä kaukolämmön haastaja. Keravan Energia pyrkii säilyttämään kaukolämmön aseman siellä missä se on kannattavaa ja luonnollisesti miettii myös maalämmön lisäämistä tuotevalikoimiin siellä missä sen käyttö on taloudellisesti perusteltua. Yhtiön liikevaihto oli 65,2 (67,1) milj. euroa. Liikealueittain liikevaihto jakautui seuraavasti: sähkön myynti 43 (42) %, sähkön siirto 9 (9) %, kaukolämmön myynti 43(42) %, kaasun myynti- ja siirto 3 (3) % sekä muu toiminta 2 (4) %. Kantaverkkomaksut olivat 1,2(1,2) milj. euroa. Mittareiden luentakustannus oli 0,3 (0,3) milj. euroa. Liiketulos oli - 0,6 (0,2) milj. euroa, mikä on 0,3 (0,3) % liikevaihdosta. Voitto ennen satunnaisia eriä oli 0,2 (0,2) milj. euroa, se on -1,0 (0,3) % liikevaihdosta. Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat tilikaudella 6,0 (4,4) milj. euroa, joista aktivoitujen palkkojen osuus oli 0,3 (0,3) milj. euroa. Merkittävin investointi oli Keravan Lämpövoima Oy:n osakekauppa. Omistusoikeus siirtyy Sähkönjakelun investoinnit olivat 1,5 (1,6) milj. euroa. Taseen loppusumma oli 108,5 (107,2) milj. euroa. Pitkäaikaisia rahalaitoslainoja nostettiin 4,0 (3,0) milj. euroa ja tililuottoa oli vuodenvaihteessa käytössä 0,4 milj. euroa, jolloin lainojen kokonaismäärä vuoden lopussa oli 32,2 (31,1) milj. euroa. Vieraan pääoman osuus (liittymismaksuja lukuun ottamatta ja poistoeron verovelka huomioiden) oli vuoden lopussa 41,8 (41,2) % taseen loppusummasta. Tilikauden aikana liittymismaksuina saatujen pääomien osuus oli 0,5 (0,5) milj. euroa.

4 Henkilöstö 3 Yhtiön henkilöstön kokonaismäärä oli yhteensä 70 (73). Ylempiä toimihenkilöitä oli 12 (11), toimihenkilöiden osuus oli 36 (38) ja työntekijöiden osuus oli 22 (24). Henkilöstöstä osa-aikaisia oli 2 (4) ja määräaikaisia 3 (3). Riskit ja epävarmuustekijät Merkittävimmät liiketaloudelliset riskit liittyvät pohjoismaisten sähkön tukkumarkkinoiden kehittymiseen, polttoaineiden saatavuuden ja hintatason kehittymiseen sekä viranomaissääntelyn vaikeaan ennakoitavuuteen. Sähkön tukkumarkkinoiden kehittymiseen liittyviin riskeihin on varauduttu varsin hyvin konservatiivisella, vakaalla ja pitkälle tulevaisuuteen tähtäävällä riskien hallintapolitiikalla erilaisin suojaustoimenpitein. Lämpötilan voimistuneet vaihtelut aiheuttavat volyymiriskiä. Sähkön spot-hinnan vaihtelut vaikeuttavat suojaustoimintaa. Polttoaineiden saatavuus- ja hintariskiä pyritään minimoimaan pitkäaikaisilla toimitussopimuksilla ja mahdollisimman laajalla toimittajaverkostolla. Polttoaineiden hinnat kilpailutetaan vuosittain. Keravan biovoimalaitoksen tuotanto on osittain vakuutettu keskeytysvakuutuksella. Tuotannonohjauksella on merkittävä vaikutus taloudelliseen tulokseen. Markkinoiden ja säätilojen muutokset ovat kasvaneet viime vuosien aikana merkittävästi, joten tuotantolaitosten oikea-aikaisella käytöllä voidaan tulostaa parantaa merkittävästikin. toisaalta epäonnistuminen aiheuttaa päinvastaisia tuloksia. Sähkön ja lämmön tuotantoon liittyy aina käytettävyysriski. Riskien minimoimiseksi Keravan Energia on panostanut ennakoivaan kunnossapitoon, johon liittyy myös investointien esisuunnittelu ja oikea-aikaisuus. Fennovoiman ja Teollisuuden Voiman ydinvoimahankkeet ovat myös Keravan Energia Oy:lle merkittäviä investointihankkeita. Fennovoiman osalta seurataan tiiviisti hankkeen etenemistä. Olkiluoto 4 hanke tulkitaan lopetetuksi. Rahoituksen riskejä pyritään minimoimaan konservatiivisella ja vakaalla rahoituspolitiikalla. Korkoriskiä on pyritty hallitsemaan ottamalla osa lainoista kiinteäkorkoisena ja osa vaihtuvakorkoisena sekä hyödyntämällä koronvaihtosopimuksia. Verkkoliiketoiminnan merkittävimmät riskit liittyvät teknologisiin valintoihin, suurhäiriöihin ja asiakkaiden kulutuksen äkillisiin muutoksiin. Teknologisissa valinnoissa suurimpana riskinä on etäluettavien energiamittareiden toimimattomuus tms. Tätä riskiä hallitaan käyttämällä useampia kuin yhtä mittaritoimittajaa. Suurhäiriöriskiä hallitaan kehittämällä sähköverkkoa kaapeloimalla ja muilla suljetuilla verkkoratkaisuilla. Asiakkaiden merkittävät kulutusmuutokset koskevat lähinnä alueella toimivia suur- ja pk-yrityksiä, joiden toiminta voi päättyä nopeastikin. Tätä tulorahoitusriskiä pyritään hallitsemaan tariffirakenteita kehittämällä.

5 Tulevaisuuden näkymät 4 Sähkön markkinahinnan vaihtelu näyttää vain jatkuvan huolimatta uusista rajajohdoista. Venäjän tuonnin muuttuminen markkinaehtoiseksi ja Ruotsin ydinvoimaloiden käytettävyys voi aiheuttaa hintaheiluntaa erityisesti pakkaskaudella. Hinta- ja volyymiriskeihin on varauduttu, sähkökaupan tuloksen ennakoidaan olevan jatkossa kohtalainen. Oma tuotanto, tuulivoima ja ydinvoiman lisäosuudet vähentävät osaltaan markkinasähköriippuvuutta tulevina vuosina. Voimalaitososuuksien (erityisesti hiilidioksidivapaiden) lisääminen tulee olemaan jatkossakin tärkein strateginen tavoite edullisen sähkön saannin turvaamiseksi. Verkkoliiketoiminta panostaa lähivuosina sähköverkostojen käyttövarmuuden ja kunnon parantamiseen. Verkkoliiketoiminnalle on myös tehty Energiaviraston sähköverkon kehittämissuunnitelman yhteydessä pitkän aikavälin investointi- ja rahoitussuunnitelma, jolla avulla sähköverkon kehittäminen pyritään optimoimaan teknisiltä ja taloudellisilta lähtökohdilta. Kaukolämmön osalta haasteena on edelleen kaukolämmityksen aseman säilyttäminen muihin lämmitysmuotoihin nähden. Jotta asema voidaan säilyttää, polttoaineet tulee valita oikein ja investointien ajoituksen tulee osua kohdalleen. Se edellyttää myös aktiivista vaikuttamista poliittiseen päätöksentekoon ja kaavoitukseen. Asiakastietojärjestelmää sekä sähköisiä palvelukanavia tullaan lähivuosina kehittämään merkittävästi, jotta pystytään kilpailemaan tehokkaasti asiakkaista, pysymään kilpailukykyisinä muuttuvassa toimintaympäristössä sekä selviytymään lainsäädännön tuomista uusista velvoitteista. Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle Tilinpäätöksen mukaan Keravan Energia Oy:n tilikauden voitto on ,47 ( ,52) euroa. Hallitus esittää voiton kirjaamista vapaaseen omaan pääomaan. Osinkoa ei jaeta.

6 5 KONSERNITULOSLASKELMA Osuus Osuus Vuosi- Liite lv:sta lv:sta muutos % Liikevaihto , ,0-1,0 Valmistus omaan käyttöön , ,0-7,4 Liiketoiminnan muut tuotot , ,7-75,9 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut , ,7-1,3 Henkilöstökulut 3 Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut , ,0-1,6 Poistot ja arvonalennukset 4 Suunnitelman mukaiset poistot , ,0 2,9 Liiketoiminnan muut kulut , ,7 0,9 Liikevoitto/-tappio , ,4-57,3 Rahoitustuotot ja -kulut 5 Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,1-13,9 Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä , ,3-58,7 Voitto /tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,3-58,7 Laskennalliset verot , ,7-107,4 Tuloverot , ,0 0,0 Tilikauden voitto/ -tappio , ,0-79,6

7 6 KONSERNITASE V a s t a a v a a Liite Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat Muut aineelliset hyödykkeet Sijoitukset 7 Ennakkomaksut Muut osakkeet ja osuudet Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Saamiset 9 Pitkäaikaiset Muut saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä V a s t a t t a v a a Oma pääoma Osake-,osuus- tai muu vastaava pääoma Vararahasto Edellisten tilikausien voitto(tappio) Tilikauden voitto (tappio) Vieras pääoma 13 Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen Liittymismaksut Sähkö ja ulkovalaistus Lisäys Lämpö ja kaasu Lisäys Lainat rahoituslaitoksilta Lyhytaikainen Ostovelat Lainan vuosilyhennykset Muut velat Siirtovelat Vastattavaa yhteensä

8 7 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Muut tuotot ja kulut joihin ei liity maksua Rahoitustuotot ja -kulut Muut oikaisut osingot Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Lyhytaik.korottomien liikesaamisten lis(-)/väh(+) myyntisaamiset konsernisaamiset siirtosaamiset muut saamiset Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) Lyhytaik.korottomien velkojen lis(+)/väh(-) ostovelat siirtovelat muut velat Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoim. rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan rahavirta (A) Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Myönnetyt lainat ja muut pitkäaikaiset saamiset Investoinnit muihin sijoituksiin Lainasaamisten takaisinmaksut Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta Liittymismaksujen lisäykset Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Rahoituksen rahavirta (C) Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+)/vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

9 8 TULOSLASKELMA Osuus Osuus Vuosi- Liite lv:sta lv:sta muutos % Liikevaihto , ,0-2,9 Valmistus omaan käyttöön , ,2-0,3 Liiketoiminnan muut tuotot , ,7-85,2 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut , ,8-2,6 Henkilöstökulut 3 Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut , ,3-1,6 Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot , ,3 0,4 Liiketoiminnan muut kulut , ,3 1,2 Liikevoitto/ -tappio , ,3-470,0 Rahoitustuotot ja -kulut 5 Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,0 108,0 Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä , ,3-382,3 Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,3-382,3 Poistoeron muutos , , ,6 Verot tilikaudella ,0 Tilikauden voitto/-tappio , ,2 31,6

10 9 TASE V a s t a a v a a Liite Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat Muut aineelliset hyödykkeet Sijoitukset 7 Osuudet konserniyrityksestä Osuudet omistusyhteysyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Saamiset 9 Pitkäaikaiset Muut saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä V a s t a t t a v a a Liite Oma pääoma Osakepääoma Vararahasto Edellisten tilikausien voitto/ tappio Tilikauden voitto Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Vieras pääoma 13 Pitkäaikainen Liittymismaksut Sähkö ja ulkovalaistus Lisäys, sähkö Lämpö ja kaasu Lisäys Lainat rahoituslaitoksilta Lyhytaikainen Ostovelat Lainan vuosilyhennykset Muut velat Siirtovelat Vastattavaa yhteensä

11 10 RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Muut tuotot ja kulut joihin ei liity maksua Rahoitustuotot ja -kulut Muut oikaisut osingot Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Lyhytaik.korottomien liikesaamisten lis(-)/väh(+) myyntisaamiset konsernisaamiset siirtosaamiset muut saamiset Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) Lyhytaik.korottomien velkojen lis(+)/väh(-) ostovelat siirtovelat muut velat Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoim. rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan rahavirta (A) Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Myönnetyt lainat ja muut pitkäaikaiset saamiset Investoinnit muihin sijoituksiin Lainasaamisten takaisinmaksut Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta Liittymismaksujen lisäykset Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Rahoituksen rahavirta (C) Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+)/vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

12 11 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT Konserni Emoyhtiö Liikevaihto Liikevoitto (tappio-) Liikevoitto (tappio -) % 1,0 2,4 2,7-1,0 0,3 0,6 Sijoitetun pääoman tuotto-% 1,6 2,9 4,7-0,8 1,2 3,1 Oman pääoman tuotto % 1,2 5,9 5,1-1,4 0,5 3,3 Omavaraisuus -% 36,8 37,6 36,1 36,1 36,9 35,9 Quick ratio 1,2 1,2 1,1 1,4 1,4 1,3 Velkaantumisaste 37,2 36,3 38,0 41,8 41,2 42,5 Liikevoitto % Sijoitetun pääoman tuotto-% Oman pääoman tuotto % Omavaraisuus% Quick ratio Velkaantumisaste 100 * liikevoitto liikevaihto 100 * (tulos ennen satunnaiseriä + korkokulut + muut rahoituskulut) taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin tilikaudella) sitoutuneeseen pääomaan on laskettu poistoero verovelalla vähennettynä 100 * (tulos ennen satunnaiseriä - verot) oma pääoma + varaukset (keskimäärin tilikaudella) 100 * oma pääoma, sisältää poistoeron verovelalla vähennettynä taseen loppusumma - saadut ennakot rahoitusomaisuus lyhytaikainen vieras pääoma 100 * vieras pääoma (ilman liittymismaksuja) sisältää poistoeron verovelan taseen loppusumma HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT Konserni Emoyhtiö Henkilöstö Ylemmät toimihenkilöt Toimihenkilöt Työntekijät Henkilöstö keskimäärin (osaaikaiset muutettu kokoaikaisiksi) Palkat ja palkkiot

13 12 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsolidointiperiaatteet Keravan Energia konsernin tilinpäätökseen on emoyhtiön lisäksi yhdistetty tytäryhtiö Etelä-Suomen Energia Oy. Konserniyritysten keskinäinen osakeomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä. Konserniyritysten sisäiset liiketapahtumat, saamiset ja velat on eliminoitu. Valmistus omaan käyttöön Vaihto-omaisuus Käyttöomaisuus Päästöoikeudet Valmistus omaan käyttöön on arvostettu hankintamenoon. Valmistus omaan käyttöön on aktivoitu taseeseen oikaisemalla tuloslaskelman kuluja. Vaihto-omaisuus on arvostettu keskihinnan mukaan. Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennettynä. Keravan Energia Oy:n yhtiöittämisessä apporttina yhtiölle siirtyneen omaisuuden taloudellinen jäljellä oleva pitoaika on laskettu painotettuina arvoina. Suunnitelman mukaiset tasapoistot on laskettu arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Poistosuunnitelmaa on tarkistettu 2007, jolloin sähköverkoston pitoaikoja pidennetty vastaamaan arvioitua käyttöikää. Pitoajoiksi on määritelty: Aineettomat oikeudet 5 v. Rakennukset ja rakennelmat v. Koneet ja kalusto v. Kuljetuskalusto 5 8 v. Päästöoikeuksien laskentaperiaatteet perustuvat kirjanpitolautakunnan antamaan lausuntoon päästöoikeuksien kirjaamisesta. Lausunnon mukaan päästöoikeuksien kirjanpitokäsittely perustuu toteutuneiden päästöjen ja saatujen päästöoikeuksien vertaamiseen, ns. nettomenettelyyn. Jos toteutuneet päästöt ylittävät vastikkeetta saadut oikeudet, kirjanpitovelvollisella on taseen ulkopuolista varallisuutta, joka tulee ilmoittaa liitetietona. Toisaalta päästöoikeuksien ostot ja myynnit kirjataan liiketapahtumina suoriteperusteisesti.

14 13 Konserni Emoyhtiö (1) Liikevaihto Sähkön myynti Sähkön siirto Lämmön myynti Kaasun myynti ja siirto Muu toiminta Yhteensä (2) Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Vuokratuotot Muut tuotot Vakuutuskorvaukset Yhteensä (3) Henkilöstökulut Hallituksen ja hallintoneuvoston palkat ja palkkiot (4) Poistot Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat oikeudet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut pitkävaikutteiset menot Yhteensä Poistoeron muutos Aineettomat oikeudet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut pitkävaikutteiset menot Yhteensä Poistot yhteensä (5) Rahoitustuotot ja kulut Konserniyhtiöltä saadut korkotuotot Muut rahoitustuotot Rahoituskulut Yhteensä Päästöoikeuksien vaikutus tulokseen

15 14 (6) Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Konserni Aineettomat Maa- ja Rakennukset ja Koneet ja Muut pitkävesialueet rakennelmat kalusto vaikutteiset Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumu-poistot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Kokonais- ja suunnitelma poistojen kertynyt erotus 1.1. Poistoeron lisäys Poistoeron vähennys Kokonais- ja suunnitelma poistojen kertynyt erotus Emoyhtiö Aineettomat Maa- ja Rakennukset ja Koneet ja Muut pitkävesialueet rakennelmat kalusto vaikutteiset Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumu-poistot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Kokonais- ja suunnitelma poistojen kertynyt erotus 1.1. Poistoeron lisäys Poistoeron vähennys Kokonais- ja suunnitelma poistojen kertynyt erotus (7) Sijoitukset Konserniyhtiö Kotipaikka Konsernin omistusosuus-% Oma pääoma Viimeeksi laad. tilinpäätöksen tulos Tilinpäätöshetki Etelä-Suomen Energia Oy Kerava , , Keravan Lämpövoima Oy:n osakekauppa on toteutettu ja omistusoikeus siirtyy , jolloin siitä tulee Keravan Energia Oy:n 100 %:n tytäryhtiö. Perustamisesta lähtien Keravan Lämpövoima Oy on toiminut mankalayhtiönä ja Keravan Energia Oy on vastannut kaikista velvoitteista, joten vastuut eivät järjestelyllä kasva.

16 15 Konserni Emoyhtiö (8) Vaihto-omaisuus Sähkötarvikkeet Kaukolämpötarvikkeet Polttoaineet Yhteensä (9) Saamiset, pitkäaikaiset Muut saamiset Yhteensä (9) Saamiset, lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Muut saamiset Siirtosaamiset Suurimmat erät sähkön ja lämmön jaksotukset Yhteensä (10) Rahat ja pankkisaamiset (11) Oma pääoma Sidottu oma pääoma Osakepääoma Vararahasto Vapaa oma pääoma Edellisten tilikausien voitto/-tappio Tilikauden voitto/-tappio Yhteensä (12) Tilinpäätössiirtojen kertymä Kertynyt poistoero Aineettomat hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut pitkävaikutteiset menot Poistoero jaettu Omaan pääomaan Laskennalliseen verovelkaan Yhteensä

17 16 Konserni Emoyhtiö (13) Vieras pääoma Pitkäaikainen Rahoituslaina Yhteensä Lyhytaikainen Ostovelat Lainan vuosilyhennykset Muut velat Suurimpia sähköverovelka+arvonlisäverovelka Siirtovelat palkat sos.kuluineen+myynnin jaks Päästöoikeudet Yhteensä Vuoden 2013 CO2 päästöjä vastaava määrä päästöoikeuksia on hallussa t CO2 t CO2 t CO2 t CO2 Vastikkeetta saadut päästöoikeudet Päästöoikeuksien/-vähennysyksiköiden hankinta Päästömäärät ja päästöoikeuksien myynti Käytettävissä olevat päästöoikeudet Päästöoikeudet taseessa josta kirjataan kuluksi 1/7 vuodessa Päästöoikeuksien käypä arvo Vastuut ja vakuudet KuEL maksuperusteinen eläkevastuu: Tilikautena maksettiin eläkemenoperusteista ennakkomaksua Tilikautena maksettiin varhaiseläkemaksuperusteista ennakkomaksua Omasta puolesta annetut vakuudet Kiinnitetyt panttikirjat Yrityskiinnitykset Hallussa olevat kiinnitetyt panttikirjat Hallussa olevat omat yrityskiinnitykset Omavelkaiset vastatakaukset muiden yhtiöiden puolesta Leasing-vastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat Yhteensä Kyllästettyjen pylväiden käsittelymaksuvastuu käsitellään kirjanpidossa vasta, kun vastuu realisoituu, jolloin se kirjataan kuluksi. Sähköjohdannaiset Yrityksellä oli voimassaolevia sähkönhankinnan suojaustarkoituksessa tehtyjä sähköjohdannaisia Nimellisarvo

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7 9. Rahoituslaskemat...10. Liitetiedot... 11 24

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7 9. Rahoituslaskemat...10. Liitetiedot... 11 24 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelmat... 6 Taseet... 7 9 Rahoituslaskemat...10 Liitetiedot... 11 24 Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma...25

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014

Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällys Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelmat Taseet Rahoituslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma Muun sähköliiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Pohjolan Voima tilinpäätös

Pohjolan Voima tilinpäätös 09 Pohjolan Voima tilinpäätös Sisältö Tilinpäätös 2009 3 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätösperusteet 6 Tuloslaskelman liitetiedot 8 Taseen liitetiedot 11 Osake-erittely 24 Ehdotus vuosituloksen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Telecommunications & Industrial Electronics

Telecommunications & Industrial Electronics Solutions for Telecommunications & Industrial Electronics Sisältö Toiminta kertomus 2 Konserni: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa 4 5 6 Emoyhtiö: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa

Lisätiedot

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö VUOSIKERTOMUS 2012 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 SISÄlTÖ Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 13 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Tase 18

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010

Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010 Kymppivoima oy tasekirja 31.12.2010 toimitusjohtajan katsaus KehityKsen eturintamassa omistajien eduksi Kun vuotta 2010 budjetoitiin, olivat sähköntuotannon näkymät heikot mutta loppujen lopuksi vuosi

Lisätiedot

HELEN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS. Tilikaudelta 1.1.- 31.12.2013

HELEN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS. Tilikaudelta 1.1.- 31.12.2013 HELEN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilikaudelta 1.1.- 31.12.2013 HELSINGIN ENERGIA Tilinpäätös 2013 00090 HELEN (09) 6171 Y-tunnus: 0201256-6 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-6 Tuloslaskelma

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2014

Vuosi- kertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Avainluvut Konserni 2014 2013 Asiakkaat Sähkön myynti 98 473 101 142 Sähkön siirto 101 695 101 363 Lämpö 1 500 1 491 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 134 1 128 Lämpö GWh/a 465 461 Liikevaihto

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16 - 1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009...s. 6 Talouden tunnuslukuja...s. 8 Tuloslaskelma...s. 9 Tase vastaavaa...s.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma Tilinpäätös Elisa Vuosikertomus 2012 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Liite 2012 2011 Liikevaihto 1 1 374,1 1 165,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -0,2-0,2

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

EMOYHTIÖN JA KONSERNIN TOIMINTAKERTOMUS 01.01. - 31.12.2009. Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana ja tilikauden päättymisen jälkeen

EMOYHTIÖN JA KONSERNIN TOIMINTAKERTOMUS 01.01. - 31.12.2009. Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana ja tilikauden päättymisen jälkeen 1 EMOYHTIÖN JA KONSERNIN TOIMINTAKERTOMUS 01.01. - 31.12.2009 Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana ja tilikauden päättymisen jälkeen Globaalin rahoituskriisin ja taloudellisen aktiviteetin vähenemisen

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

Tammerkosken Energia Oy

Tammerkosken Energia Oy Tammerkosken Energia Oy Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 Konsernirakenne Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat on toiminnallinen kokonaisuus, jonka muodostavat kaupungin liikelaitoksena toimiva

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2013

JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2013 JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 5 Tase... 6 Rahoituslaskelma... 7 Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 13 Eriytetty tuloslaskelma...14 Eriytetty tase...15

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY OY 1 2 4 6 7 8 10 Hallituksen toimintakertomus 14 Tulos, tase ja rahoituslaskelma 20 Liitetiedot 34 35 T I LI NPÄ ÄTÖS Sisällys Olemme suomalainen energia yhtiö, joka haastaa totutut toimintatavat. Etenemme

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot