Tilinpäätöstiedot KERAVAN ENERGIA OY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätöstiedot KERAVAN ENERGIA OY"

Transkriptio

1 Tilinpäätöstiedot KERAVAN ENERGIA OY

2 2 KERAVAN ENERGIA OY

3 Sisältö Sisältö Hallituksen toimintakertomus Keravan Energia konserni Keravan Energia Oy Konsernituloslaskelma Konsernitase Konsernin rahoituslaskelma Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Taloudelliset tunnusluvut Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Sähkö- ja maakaasumarkkinalakien edellyttämät tiedot Keravan Energia Oy:stä Sähkön siirron tuloslaskelma Sähkön siirron tase Sähkön myynnin ja tuotannon tuloslaskelma Sähkön myynnin ja tuotannon tase Kaasun myynnin tuloslaskelma Kaasun myynnin tase Kaasun siirron tuloslaskelma Kaasun siirron tase Käytössä olleet kirjanpitokirjat ja tositelajit Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus Tilintarkastuskertomus

4 Hallituksen toimintakertomus ajalta Keravan Energia konserni Keravan Energia konsernin muodostavat Keravan Energia Oy sekä Etelä-Suomen Energia Oy, joka on Keravan Energia Oy:n 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö. Sähkön myynti vuonna 2009 oli konsernissa 412,1 (402,6) GWh eli 2,3 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Sähkön siirto häviöineen konsernissa oli 488,0 (474) GWh eli kasvu oli n. 3 %. Kaukolämmön myynti oli 402,4 (363,3) GWh eli 10,8 % enemmän kuin edellisenä vuonna ja maakaasun 24,6 (22,9) GWh, jossa on kasvua 7,5 %.. Liikevaihto ja tulos Konsernin liikevaihto oli 50,5 (44,9) milj. euroa eli kasvua oli 12,5 %. Liikealueittain liikevaihto jakautui seuraavasti: sähkön myynti 37 (35) %, sähkön siirto 18 (19) %, kaukolämpö 40 (39) %, kaasun myynti- ja siirto 2 (3) % sekä sivutoiminta 3(4) %. Liikevoitto oli 1,4 (0,6) milj. euroa, mikä on 2,8 (1,4) % liikevaihdosta. Voitto ennen satunnaisia eriä oli 1,6 (1,5) milj. euroa, se on 3,2 (3,4) % liikevaihdosta. Investoinnit Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat tilikaudella 26,0 (16,7) milj. euroa, joista aktivoitujen palkkojen osuus oli 0,8 (0,7) milj. euroa. Rahoitus Taseen loppusumma oli 115,9 (96,1) milj. euroa. Vieraan pääoman osuus (liittymismaksuja lukuun ottamatta ja poistoeron verovelka huomioiden) oli vuoden lopussa 37,4 (28,2) % taseen loppusummasta. Tilikauden aikana liittymismaksuina saatujen pääomien osuus oli 2,3 (0,9) milj. euroa. Henkilöstö Konsernin henkilöstön kokonaismäärä oli yhteensä 110 (107). Toimihenkilöiden osuus oli 59 (57) ja työntekijöiden osuus oli 51 (50). Henkilöstöstä osa-aikaisia oli 6 (5) ja määräaikaisia 12 (12). Kerava Energia Oy Keravan Energia Oy on Keravan kaupungin (96,5 %) ja Sipoon kunnan (3,5 %) omistama energiayhtiö, joka toiminta-ajatuksensa mukaisesti huolehtii sähkön, lämmön ja maakaasun myynnistä, tuotannosta, hankinnasta ja jakelusta toiminta-alueellaan. Keravan Energia Oy pyrkii toiminnallaan ensisijaisesti tuottamaan edullisia ja laadukkaita energiapalveluja asiakkailleen. Toimintaympäristön muutokset Sähkön markkinahinta oli talouslamasta johtuen alhaisella tasolla koko alkuvuoden. Loppuvuodesta hydrologinen balanssi pohjoismaissa alkoi kuitenkin huonontua ja vaikeudet Ruotsin ydinvoimaloissa sekä joulukuun yllättävän kovat pakkaset nostivat spot-hinnan kaikkien aikojen ennätykseen. Kalleimmat tunnit joulukuussa viikolla 51 maksoivat 1400 / MWh. Tehtyjen suojausten ansiosta sähkön myynnin tulos oli kuitenkin tyydyttävä. Sähkön myynti vuonna 2009 oli 267,4 (263) GWh eli 1,7 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Sähkön siirto häviöineen oli 274,9 (272) GWh, missä on kasvua 1,1 % edellisvuoteen verrattuna. Verkkoliiketoiminnassa asiakasmäärä kasvoi maltillisesti, kylmä loppuvuosi lisäsi joulukuussa Keravan Energian alueella sähkönsiirtoa noin 7 %. Suurimpana kohteena sähköverkostossa oli biovoimalaitoksen liittäminen sähköverkkoon Alikeravan sähköasemalle. Sähkön tuotannon määrä omissa lämmitysvoimalaitoksissa ja voimalaitososuuksissa oli yhteensä 106,1 GWh. Tuulisähkön tuotanto osuusvoimalaitoksistamme oli 2,6 GWh. Kaukolämmön myynti oli 402,4 (363,3) GWh eli 10,8 % suurempi kuin edellisenä vuonna ja maakaasun 24,6 (22,9) GWh, jossa on kasvua 7,5 %. Keravan Lämpövoima Oy:n uusi biopolttoaineita käyttävä voimalaitos valmistui tuotannolliseen käyttöön aikataulun mukaisesti joulukuun alussa. Investoinnin arvo on noin 70 milj. euroa. Keravan Lämpövoima Oy on Pohjolan Voima Oy:n tytäryhtiö. Keravan Energia Oy omistaa laitoksen tuotantoon oikeuttavat osakkeet. Voimalaitos toimii omakustannusperiaatteella ja sen tuottama sähkö ja lämpö tulevat täysimääräisenä Keravan Energia Oy:n käyttöön. Hankkeen rakentamisen loppuvaiheet muodostuivat varsin haasteellisiksi mm. voimalaitoksen energiaverkkojen vaikeiden rakentamisolosuhteiden takia. Keravan Energia Oy toimittaa voimalaitoksen tarvitsemat käynnissäpitopalvelut. Tuotantotoiminnan käynnissäpitohenkilökunta muutti loppukesällä Ylikeravan lämpökeskukselta voimalaitokselle uusiin tiloihin. Liikevaihto ja tulos Yhtiön liikevaihto oli 47,6 (41,6) milj. euroa. Liikealueittain liikevaihto jakautui seuraavasti: sähkön myynti 40 (39) %, sähkön siirto 10 (10) %, kaukolämmön myynti 43 (42) %, kaasun myyntija siirto 2 (3) % sekä sivutoiminnan tulot 5 (6) %. 4 KERAVAN ENERGIA OY

5 Liikevoitto oli 1,4 (0,6) milj. euroa, mikä on 2,9 (1,4) % liikevaihdosta. Voitto ennen satunnaisia eriä oli 1,6 (1,5) milj. euroa, se on 3,5 (3,6) % liikevaihdosta. Vuonna 2009 yhtiössä jäätiin asetetuista tulostavoitteista. Vaikeista olosuhteista huolimatta liikevaihto ja käyttökate kuitenkin kasvoivat ja voidaan todeta, että saavutettu liiketulos oli varsin hyvä. Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat tilikaudella 23,5 (14,0) milj. euroa, joista aktivoitujen palkkojen osuus oli 0,4 (0,5) milj. euroa. Rahoitus Taseen loppusumma oli 99,4 (80,1) milj. euroa. Pitkäaikaisia rahalaitoslainoja nostettiin 14,5 (12,5) milj. euroa, jolloin niiden kokonaismäärä vuoden lopussa oli 27,0 milj. euroa. Vieraan pääoman osuus (liittymismaksuja lukuun ottamatta ja poistoeron verovelka huomioiden) oli vuoden lopussa 41,2 (30,8) % taseen loppusummasta. Tilikauden aikana liittymismaksuina saatujen pääomien osuus oli 1,8 (1,1) milj. euroa. Henkilöstö Yhtiön henkilöstön kokonaismäärä oli yhteensä 82 (81). Toimihenkilöiden osuus oli 45 (45) ja työntekijöiden osuus oli 37 (36). Henkilöstöstä osa-aikaisia oli 5 (4) ja määräaikaisia 8 (9). Tulevaisuuden näkymät Alkuvuodesta 2010 pakkaset jatkuivat ja spot-hinta oli erittäin korkealla tasolla heikentäen sähkön myynnin tulosta. Tehtyjen suojausten ansiosta koko vuoden tuloksen odotetaan olevan kuitenkin hyvä. Uuden voimalaitoksen valmistuminen vähentää merkittävästi paikallisen energiantuotannon riippuvuutta fossiilisista tuontipolttoaineista ja globaaleiden polttoainemarkkinoiden hintaheilahteluista. Sähkön markkinahinta sekä kotimaisten polttoaineiden saatavuus ja hintataso (puupolttoaineet ja turve) asettavat haasteen voimalaitoksen kannattavuudelle. Maailman taloustilanteen kohentumisen odotetaan kuitenkin vaikuttavan myönteisesti voimalaitoksen talouteen. Voimalaitoksen kannalta myönteiseen suuntaan vaikuttaa myös tuontipolttoaineille suunnitteilla olevat valmisteverojen korotukset. Verkkoliiketoiminta panostaa lähivuosina voimakkaasti sähköverkostojen käyttövarmuuden ja kunnon parantamiseen. Energiamittauksessa asennetaan asiakkaillemme etäluettavat sähkömittarit vuoteen 2015 mennessä. Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle Tilinpäätöksen mukaan Keravan Energia Oy:n tilikauden voitto on ,53 ( ,07) euroa. Hallitus esittää voiton kirjaamista vapaaseen omaan pääomaan. Osinkoa ei jaeta. Riskit ja epävarmuustekijät Merkittävimmät liiketaloudelliset riskit liittyvät pohjoismaisten sähkön tukkumarkkinoiden kehittymiseen, polttoaineiden saatavuuden ja hintatason kehittymiseen sekä viranomaissääntelyn vaikeaan ennakoitavuuteen. Sähkön tukkumarkkinoiden kehittymiseen liittyviin riskeihin on varauduttu varsin hyvin konservatiivisella, vakaalla ja pitkälle tulevaisuuteen tähtäävällä riskien hallintapolitiikalla erilaisin suojaustoimenpitein. Polttoaineiden saatavuus- ja hintariskiä pyritään minimoimaan pitkäaikaisilla toimitussopimuksilla ja mahdollisimman laajalla toimittajaverkostolla. Keravan biovoimalaitoksen tuotanto on osittain vakuutettu keskeytysvakuutuksella. Viranomaissääntelyn parempaan ennakointiin ja siihen vaikuttamiseen on panostettu voimakkaasti lisäämällä oman henkilöstön osallistumista alan etujärjestöjen toimintaan sekä verkottumalla muiden alan toimijoiden kanssa. Uutena talouden suunnitteluun ja seurantaan liittyvänä elementtinä on osaksi liiketoimintaa tullut rahoitussalkun hoito. Rahoituksen riskejä pyritään minimoimaan konservatiivisella ja vakaalla rahoituspolitiikalla. Suurten ikäluokkien eläköitymisen myötä kilpailu hyvistä henkilöresursseista tulee kiristymään. Tähän haasteeseen vastataan erilaisilla yrityksen kilpailukykyä rekrytointimarkkinoilla parantavilla toimenpiteillä ja hankkeilla. 5

6 Konsernituloslaskelma Osuus Osuus Vuosi- Liite lv:sta lv:sta muutos % Liikevaihto , ,0 12,5 Valmistus omaan käyttöön , ,2 28,3 Liiketoiminnan muut tuotot , ,1-93,6 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut , ,7 15,5 Henkilöstökulut 3 Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut , ,1 7,5 Poistot ja arvonalennukset 4 Suunnitelman mukaiset poistot , ,2 7,0 Liiketoiminnan muut kulut , ,9-0,2 Liikevoitto/-tappio , ,4 117,6 Rahoitustuotot ja -kulut 5 Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,9-76,3 Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä , ,4 6,9 Voitto /tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,4 6,9 Poistoeron muutos , ,0-1,2 Tilikauden voitto/ -tappio , ,4 70,8 6 KERAVAN ENERGIA OY

7 Konsernitase VASTAAVAA Liite Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat Muut aineelliset hyödykkeet Sijoitukset 7 Osuudet omistusyhteysyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Saamiset 9 Pitkäaikaiset Myyntisaamiset Muut saamiset Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä VASTATTAVAA Oma pääoma Osake-,osuus- tai muu vast. pääoma Vararahasto Edellisten tilikausien voitto(tappio) Tilikauden voitto (tappio) Vieras pääoma 13 Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen Liittymismaksut Sähkö ja ulkovalaistus Lisäys Lämpö ja kaasu Lisäys Lainat rahoituslaitoksilta Lyhytaikainen Ostovelat Velat omistusyhteysyrityksille Lainan vuosilyhennykset Muut velat Siirtovelat Vastattavaa yhteensä

8 Konsernin rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Rahoitustuotot ja -kulut Muut oikaisut osingot Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Lyhytaik.korottomien liikesaamisten lis(-)/väh(+) myyntisaamiset siirtosaamiset muut saamiset Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) Lyhytaik.korottomien velkojen lis(+)/väh(-) ostovelat siirtovelat muut velat Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoim. rahoituskuluista Saadut osingot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan rahavirta (A) Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Myönnetyt lainat ja muut pitkäaikaiset saamiset Investoinnit muihin sijoituksiin Lainasaamisten takaisinmaksut Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta Liittymismaksujen lisäykset Pitkäaikaisten lainojen nostot Rahoituksen rahavirta (C) Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+)/vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa KERAVAN ENERGIA OY

9 Tuloslaskelma Liite Osuus Osuus Vuosilv:sta lv:sta muutos Liikevaihto , Valmistus omaan käyttöön , Liiketoiminnan muut tuotot , Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut , Henkilöstökulut 3 Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut , Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot , Liiketoiminnan muut kulut , Liikevoitto/ -tappio , Rahoitustuotot ja -kulut 5 Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut , Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä , Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , Poistoeron muutos , Tilikauden voitto/-tappio ,

10 Tase VASTAAVAA Liite Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat Muut aineelliset hyödykkeet Sijoitukset 7 Osuudet konserniyrityksestä Osuudet omistusyhteysyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Saamiset 9 Pitkäaikaiset Muut saamiset Myyntisaamiset Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä VASTATTAVAA Liite Oma pääoma Osakepääoma Vararahasto Edellisten tilikausien voitto/ tappio Tilikauden voitto Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Vieras pääoma 13 Pitkäaikainen Liittymismaksut Sähkö ja ulkovalaistus Lisäys, sähkö Palautus, ulkovalaistus Lämpö ja kaasu Lisäys Lainat rahoituslaitoksilta Lyhytaikainen Ostovelat Velat omistusyhteysyrityksille Lainan vuosilyhennykset Muut velat Siirtovelat Vastattavaa yhteensä KERAVAN ENERGIA OY

11 Rahoituslaskelma Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Rahoitustuotot ja -kulut Muut oikaisut osingot Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Lyhytaik.korottomien liikesaamisten lis(-)/väh(+) myyntisaamiset konsernisaamiset siirtosaamiset muut saamiset Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) Lyhytaik.korottomien velkojen lis(+)/väh(-) ostovelat siirtovelat muut velat Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoim. rahoituskuluista Saadut osingot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan rahavirta (A) Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Myönnetyt lainat ja muut pitkäaikaiset saamiset Investoinnit muihin sijoituksiin Lainasaamisten takaisinmaksut Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta Liittymismaksujen lisäykset Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Rahoituksen rahavirta (C) Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+)/vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

12 Taloudelliset tunnusluvut Konserni Emoyhtiö Liikevaihto Liikevoitto Liikevoitto % 2,8 1,4 1,7 2,9 1,4 0,5 Sijoitetun pääoman tuotto-% 3,3 3,3 3,7 3,6 3,6 2,8 Omavaraisuus -% 37,1 43,5 50,9 38,1 45,7 55,2 Quick ratio 1,5 2,0 1,6 1,6 2,3 1,8 Velkaantumisaste 37,4 28,2 16,2 41,1 30,8 16,2 Liikevoitto % Sijoitetun pääoman tuotto-% Omavaraisuus% Quick ratio Velkaantumisaste 100 x liikevoitto liikevaihto 100 x (tulos ennen satunnaiseriä + korkokulut + muut rahoituskulut) taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin tilikaudella) sitoutuneeseen pääomaan on laskettu poistoero verovelalla vähennettynä 100 x oma pääoma, sisältää poistoeron verovelalla vähennettynä taseen loppusumma - saadu ennakot Rahoitusomaisuus Lyhytaikainen vieraspääoma 100 x Vieras pääoma (ilman liittymismaksuja) sisältää poistoeron verovelan Taseen loppusumma Henkilöstöä koskevat tunnusluvut Konserni Emoyhtiö Henkilöstö Toimihenkilöt Työntekijät Henkilöstö keskimäärin Palkat ja palkkiot KERAVAN ENERGIA OY

13 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Konsernitilinpäätöksen laajuus Keravan Energia konsernin tilinpäätökseen on emoyhtiön lisäksi yhdistetty tytäryhtiö Etelä-Suomen Energia Oy. Vuoden 2009 alusta konsernin sisäisiä palveluita kuten yrityksen johto, myynti, markkinointi, konsernipalvelut ja kehitysryhmän palvelut on myyty sisäisin palvelusopimuksin, jolloin ne myyjäyhtiöllä ovat sisäisenä tulona ja ostajalla kustannukset näistä sopimuksista ovat vieraissa palveluissa. Näiltä osin vuoden 2008 vertailutiedot tilitasolla eivät ole vertailukelpoisia. Vuonna 2008 yhtiön sisällä yhteiset kustannukset vyörytettiin liikealueille, mutta nyt ne on hoidettu palvelusopimuksin, jolloin ne näkyvät liikealueilla palveluostoina. Toimintatavan muutoksella ei ole oleellista vaikutusta liikealueiden tuloksiin Konsolidointiperiaatteet Valmistus omaan käyttöön Vaihto-omaisuus Käyttöomaisuus Konserniyritysten keskinäinen osakeomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä. Konserniyritysten sisäiset liiketapahtumat, saamiset ja velat on eliminoitu. Konsernitilinpäätökseen ei ole yhdistelty omistusyhteysyrityksiä, koska niiden yhdistely ei ole tarpeen oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Valmistus omaan käyttöön on arvostettu hankintamenoon. Valmistus omaan käyttöön on aktivoitu taseeseen oikaisemalla tuloslaskelman kuluja. Vaihto-omaisuus on arvostettu keskihinnan mukaan. Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennettynä. Keravan Energia Oy:n yhtiöittämisessä apporttina yhtiölle siirtyneen omaisuuden taloudellinen jäljellä oleva pitoaika on laskettu painotettuina arvoina. Suunnitelman mukaiset tasapoistot on laskettu arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Poistosuunnitelmaa on tarkistettu 2007, jolloin sähköverkoston pitoaikoja pidennetty vastaamaan arvioitua käyttöikää. Pitoajoiksi on määritelty: Aineettomat oikeudet 5 v. Rakennukset ja rakennelmat v. Koneet ja kalusto v. Kuljetuskalusto 5 8 v. Päästöoikeudet Päästöoikeuksien laskentaperiaatteet perustuvat kirjanpitolautakunnan antamaan lausuntoon päästöoikeuksien kirjaamisesta. Lausunnon mukaan päästöoikeuksien kirjanpitokäsittely perustuu toteutuneiden päästöjen ja saatujen päästöoikeuksien vertaamiseen, ns. nettomenettelyyn. Jos toteutuneet päästöt ylittävät vastikkeetta saadut oikeudet, kirjanpitovelvollisella on taseen ulkopuolista varallisuutta, joka tulee ilmoittaa liitetietona. Toisaalta päästöoikeuksien ostot ja myynnit kirjataan liiketapahtumina suoriteperusteisesti. 13

14 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot KONSERNI EMOYHTIÖ (1) Liikevaihto Sähkön myynti Sähkön siirto Lämmön myynti Kaasun myynti ja siirto Sivutoiminta Yhteensä (2) Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Vuokratuotot Muut tuotot Yhteensä (3) Henkilöstökulut Hallituksen ja hallintoneuvoston palkat ja palkkiot (4) Poistot Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat oikeudet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut pitkävaikutteiset menot Yhteensä Poistoeron muutos Aineettomat oikeudet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut pitkävaikutteiset menot Yhteensä Poistot yhteensä (5) Rahoitustuotot ja kulut Konserniyhtiöltä saadut korkotuotot Muut rahoitustuotot Rahoituskulut Yhteensä Päästöoikeuksien vaikutus tulokseen KERAVAN ENERGIA OY

15 (6) Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet KONSERNI Aineettomat Maa- ja Rakennukset ja Koneet ja Muut pitkävesialueet rakennelmat kalusto vaikutteiset Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumu-poistot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Kokonais- ja suunnitelma poistojen kertynyt erotus 1.1. Poistoeron lisäys Poistoeron vähennys Kokonais- ja suunnitelma poistojen kertynyt erotus EMOYHTIÖ Aineettomat Maa- ja Rakennukset ja Koneet ja Muut pitkävesialueet rakennelmat kalusto vaikutteiset Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet sumu-poistot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Kokonais- ja suunnitelma poistojen kertynyt erotus 1.1. Poistoeron lisäys Poistoeron vähennys Kokonais- ja suunnitelma poistojen kertynyt erotus Aineettomista oikeuksista Sijoitus TGF-hiilirahastoon päästöoikeuksien hankkimista varten on siirretty pitkäaikaisiin saamisiin, josta saatuja päästövahennysyksiköitä vastaava määrä 7928 on kirjattu kuluksi. Vastaavasti on muutettu vertailuvuosi. (7) Sijoitukset Kotipaikka Konsernin omistus-osuus-% Oma pääoma Viimeksi laad. tilinpäätöksen voitto/tappio Tilinpäätös hetki Konserniyhtiö: Etelä-Suomen Energia Oy Kerava Etelä-Suomen Voima Oy Porvoo 31,

16 KONSERNI EMOYHTIÖ Vaihtuvat vastaavat (8) Vaihto-omaisuus Sähkötarvikkeet Kaukolämpötarvikeet Polttoaineet Yhteensä (9) Saamiset Pitkäaikaiset Myyntisaamiset Muut saamiset Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Yhteensä (9) Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Muut saamiset Siirtosaamiset Suurimmat erät sähkön ja lämmön jaksotukset Yhteensä (10) Rahat ja pankkisaamiset KERAVAN ENERGIA OY

17 KONSERNI EMOYHTIÖ Vaihtuvat vastaavat (11) Oma pääoma Sidottu oma pääoma Osakepääoma Vararahasto Vapaa oma pääoma Edellisten tilikausien voitto/-tappio Jaettu poistoerosta Tilikauden voitto/-tappio Yhteensä (12) Tilinpäätössiirtojen kertymä Kertynyt poistoero Aineettomat hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut pitkävaikutteiset menot Poistoero jaettu Omaan pääomaan Laskennalliseen verovelkaan Yhteensä (13) Vieras pääoma Pitkäaikainen Rahoituslaina Yhteensä Lyhytaikainen Ostovelat Velat omistusyhteysyrityksille Lainan vuosilyhennykset Muut velat Suurimpia sähkövero- ja alv-velka Siirtovelat palkat sos.kuluineen Yhteensä

18 KONSERNI EMOYHTIÖ Päästöoikeudet Vuoden 2009 CO2 päästöjä vastaava määrä päästöoikeuksia on hallussa t CO2 t CO2 t CO2 t CO2 Vastikkeetta saadu päästöoikeudet Päästöoikeuksien/-vähennysyksiköiden hankinta Päästömäärät Käytettävissä olevat päästöoikeudet Vastuut ja vakuudet KuEL maksuperusteinen eläkevastuu: Tilikautena maksettiin eläkemenoperusteista ennakkomaksua Tilikautena maksettiin varhaiseläkemaksuperusteista ennakkomaksua Omasta puolesta annetut vakuudet Kiinnitetyt panttikirjat Hallussa olevat kiinnitetyt panttikirjat Omavelkaiset vastatakaukset osakkuusyhtiöiden puolesta muiden yhtiöiden puolesta Kyllästettyjen pylväiden käsittelymaksuvastuu käsitellään kirjanpidossa vasta, kun vastuu realisoituu, jolloin se kirjataan kuluksi. Sähköjohdannaiset Yrityksellä oli voimassaolevia sähkönhankinnan suojaustarkoituksessa tehtyjä sähkäjohdannaisia Nimellisarvo KERAVAN ENERGIA OY

19 Sähkö- ja maakaasumarkkinalakien edellyttämät tiedot Keravan Energia Oy:stä Eriyttäminen on tehty sisäisen laskennan avulla sekä aiheuttamisperiaatteella. Taseen tasauseränä on käytetty rahat ja pankkisaamisia sekä rahoitusarvopapereita. Suunnitelman mukaiset tasapoistot on laskettu arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Kaasun myynti- ja siirtotoiminta on eriytetty kaukolämpötoiminnasta. Sähkönsiirtoliikealueen investoinnit: Aineettomat oikeudet Rakennukset Sähkön siirto ja jakeluverkko Kuluttajalaitteet Kuljetuskalusto Irtain käyttöomaisuus Muut aineelliset oikeudet Yhteensä EMV:n ohjeiden mukaisesti sähkön siirron taseessa verkon aineellisiin hyödykkeisiin on luettu myös sähköasemien maa-alueet ja rakennukset. KTM tunnuslukupäätöksen mukaisesti laskettu sähkön siirtoliikealueen sijoitetun pääoman tuottoprosentti vuonna 2009 oli 4,6 %. Maakaasunsiirtoliikealueen investoinnit: Aineettomat oikeudet Rakennukset 0 37 Maakaasun jakeluverkosto Talohaarat Mittauskeskukset Irtain käyttöomaisuus 751 Muut aineelliset oikeudet Yhteensä KTM tunnuslukupäätöksen mukaisesti laskettu maakaasunsiirtoliikealueen sijoitetun pääoman tuottoprosentti vuonna 2009 oli -3,8 %. 19

20 Sähkön siirron tuloslaskelma Osuus lv:sta Osuus lv:sta Liikevaihto , ,0 Liiketoiminnan muut tuotot , ,4 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Häviösähkö Muut ostot tilikauden aikana Varaston muutos Ulkopuoliset palvelut Kantaverkkomaksu Sisäiset palvelut , ,5 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Muut henkilösivukulut , ,3 Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot Sähköverkosta Muista pysyvien vastaavista Liiketoiminnan muut kulut , ,4 Liikevoitto/ -tappio , ,2 Rahoitustuotot ja -kulut: Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut , ,5 Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä , ,6 Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,6 Poistoeron muutos Muista pysyvien vastaavista Sähköverkosta , ,5 Tilikauden voitto /-tappio , ,9 20 KERAVAN ENERGIA OY

21 Sähkön siirron tase VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Muut aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Verkon aineelliset hyödykkeet Muut aineelliset hyödykkeet Keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset Myyntisaamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Siirtosaamiset Sisäiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Vararahasto Edellisten tilikausien tappio Tilikauden voitto (tappio) Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Vieras pääoma Pitkäaikainen Liittymismaksut Sähkö Lisäys Lyhytaikainen Ostovelat Muut velat Siirtovelat Sisäiset velat Vastattavaa yhteensä

22 Sähkön myynnin ja tuotannon tuloslaskelma Osuus lv:sta Osuus lv:sta Liikevaihto , ,0 Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Ulkopuoliset palvelut Sisäiset palvelut , ,3 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstökulut , ,9 Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot , ,4 Liiketoiminnan muut kulut , ,6 Liikevoitto/ -tappio , ,8 Rahoitustuotot ja -kulut: Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut , ,3 Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä , ,1 Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,1 Poistoeron muutos , ,5 Tilikauden voitto /-tappio , ,6 22 KERAVAN ENERGIA OY

23 Sähkön myynnin ja tuotannon tase VASTAAVAA Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Omistusyhteysyritys Muut osakkeet ja osuudet Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Siirtosaamiset Sisäiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Vararahasto Edellisten tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto (tappio) Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Lyhytaikainen Ostovelat Lainan vuosilyhennykset Velat omistusyhteysyritykselle Muut lyhytaikaiset velat Siirtovelat Sisäiset velat Vastattavaa yhteensä

24 Kaasun myynnin tuloslaskelma Osuus Osuus liikevaihd. liikevaihd. Liikevaihto , ,0 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Kaasun osto Ulkopuoliset palvelut Sisäiset palvelut , ,2 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstökulut 0 0 0, ,3 Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot ,0 0 Liiketoiminnan muut kulut 0 0, ,0 Liikevoitto/ -tappio , ,5 Rahoitustuotot ja -kulut: Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut 0 0 0, ,0 Tilikauden voitto /-tappio , ,5 24 KERAVAN ENERGIA OY

25 Kaasun myynnin tase VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Siirtosaamiset Sisäiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Vararahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto (tappio) Vieras pääoma Lyhytaikainen Ostovelat Muut velat Siirtovelat Vastattavaa yhteensä

26 Kaasun siirron tuloslaskelma Osuus lv:sta Osuus lv:sta Liikevaihto , ,0 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Ulkopuoliset palvelut Siirtoverkko- ja verkkopalvelumaksut Sisäiset palvelut , ,8 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstökulut 0 0 0, ,2 Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot Muista pysyvien vastaavista Maakaasuverkosta , ,0 Liiketoiminnan muut kulut , ,6 Liikevoitto/ -tappio , ,3 Rahoitustuotot ja -kulut: Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut , ,1 Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä , ,4 Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,4 Poistoeron muutos Muista pysyvien vastaavista Maakaasuverkosta , ,0 Tilikauden voitto /-tappio , ,4 26 KERAVAN ENERGIA OY

27 Kaasun siirron tase VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Muut aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maakaasuverkon aineelliset hyödykkeet Muut aineelliset hyödykkeet Keskeneräiset hankinnat Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Siirtosaamiset Sisäiset lainasaamiset Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Vararahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto (tappio) Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Vieras pääoma Pitkäaikainen Liittymismaksut Kaasu Lisäys Lyhytaikainen Ostovelat Muut velat Siirtovelat Vastattavaa yhteensä

28 Käytössä olleet kirjanpitokirjat ja tositelajit Käytössä olleet kirjanpitokirjat: Päiväkirja Pääkirja Tulos- ja taselaskelmat Operatiiviset tuloslaskelmat liikealueittain Materiaalihallinnan tulosteet Omaisuuden hallinta Tasekirja Tase-erittely sähköinen arkisto sähköinen arkisto sähköinen arkisto sähköinen arkisto paperitulosteina paperitulosteina sidottu kirja sidottu kirja Käytössä olleet tositelajit: Muistiotositteet 01 Ostolaskut 02 Kassatositteet 03 Tiliotteet 04 Ostoreskontra maksut 05 Myyntitositteet 06 Asennuslaskutus 07 Sisäinen laskenta 08 Palkkatositteet 09 Kuljetuskustannusten jako työnumeroille 58 Eliminoinnit E8 Kokeilevat tilinpäätösviennit K8 Sisäisen laskennan palkat P8 Varastosta otot VO Varastoon palautukset VP Alkusaldot ZZ 28 KERAVAN ENERGIA OY

29 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus Keravan Energia Oy Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus Keravalla

30 Tilintarkastuskertomus 30 KERAVAN ENERGIA OY

31 31

32 KERAVAN ENERGIA OY 32 KERAVAN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernituloslaskelma 5 Konsernitase 6 Konsernin rahoituslaskelma 7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Taloudelliset tunnusluvut 11 Henkilöstöä

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2009 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2009....... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1. - 31.12.2012

Hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1. - 31.12.2012 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2012 sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Tuloslaskelma...4 Tase...5 Rahoituslaskelma...6 Taloudelliset tunnusluvut...7 Henkilöstöä koskevat tunnusluvut...7

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 Hallituksen toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Taloudelliset tunnusluvut 6 Henkilöstöä koskevat tunnusluvut 6 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 7 Sähkömarkkinalain

Lisätiedot

PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011. Sisältö:

PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011. Sisältö: 1 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011 Sisältö: - Toimintakertomus 2011 2-4 - Konsernituloslaskelma 2010-2011 5 - Kosernitase 2010-2011 6 - Pellon Sähkö Oy:n

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2005

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2005 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2005 Sisältö Toimintakertomus 1 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Liitetiedot 6 19 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilintarkastajien tasemerkintä 20 Luettelo

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2011

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2011 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2011 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 569 1101 Telefax (03) 584 6000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Avoimena huomiseen. www.kotkanenergia.fi

Avoimena huomiseen. www.kotkanenergia.fi VUOSIKERTOMUS 21 Tasekirja Avoimena huomiseen. www.kotkanenergia.fi Tasekirja 21 Kotkan Energia Oy tasekirja Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.21 Sisältö Toimintakertomus, sivut 3 6 Tuloslaskelma, sivu

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010 PELLON SÄHKÖ OY Vuosikertomus 2010 Vuosikertomus I 2010 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2010 oli yhtiömme 65 toimintavuosi. Sähkön siirtotoiminta kasvoi lähes viisi prosenttia edellisestä vuodesta 23,9

Lisätiedot

Osoitetiedot: Peltolantie 27, 01300 Vantaa Y-tunnus: 0124461-3 Yhtiön kotipaikka: Vantaa. Tilinpäätös 2014 Vantaan Energia -konserni

Osoitetiedot: Peltolantie 27, 01300 Vantaa Y-tunnus: 0124461-3 Yhtiön kotipaikka: Vantaa. Tilinpäätös 2014 Vantaan Energia -konserni Osoitetiedot: Peltolantie 27, 01300 Vantaa Y-tunnus: 0124461-3 Yhtiön kotipaikka: Vantaa Tilinpäätös 2014 Vantaan Energia -konserni 14 VANTAAN ENERGIA OY Tuloslaskelma KONSERNI EMOYHTIÖ (euroa)

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2008

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2008 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2008 Sisältö Toimintakertomus 1 3 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Rahoituslaskelma 6 Liitetiedot 7 22 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilintarkastajien tasemerkintä 23 Luettelo

Lisätiedot

Avoimena huomiseen. www.kotkanenergia.fi

Avoimena huomiseen. www.kotkanenergia.fi VUOSIKERTOMUS 29 Tasekirja Avoimena huomiseen. www.kotkanenergia.fi Tasekirja 29 Kotkan Energia Oy tasekirja Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.29 Sisältö Hallituksen toimintakertomus, sivut 3 6 Tuloslaskelma,

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1 7. Tuloslaskelmat... 8. Taseet... 9 11. Rahoituslaskelmat...12

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1 7. Tuloslaskelmat... 8. Taseet... 9 11. Rahoituslaskelmat...12 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2012 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 7 Tuloslaskelmat... 8 Taseet... 9 11 Rahoituslaskelmat...12 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot... 13 26 Muun

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7 9. Rahoituslaskemat...10. Liitetiedot... 11 24

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7 9. Rahoituslaskemat...10. Liitetiedot... 11 24 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelmat... 6 Taseet... 7 9 Rahoituslaskemat...10 Liitetiedot... 11 24 Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma...25

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 5. Taseet... 6. Rahoituslaskelmat... 8. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 5. Taseet... 6. Rahoituslaskelmat... 8. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelmat... 5 Taseet... 6 Rahoituslaskelmat... 8 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 9 Tilinpäätöksen liitetiedot... 11 Muun sähköliiketoiminnan

Lisätiedot

Hallitus. Jouko Skinnari Hallituksen Vpj. Matti Kataja Hallituksen Pj. Tuija Nurmi. Vesa Knuuttila

Hallitus. Jouko Skinnari Hallituksen Vpj. Matti Kataja Hallituksen Pj. Tuija Nurmi. Vesa Knuuttila Tilinpäätös 2010 Hallitus Matti Kataja Hallituksen Pj. Jouko Skinnari Hallituksen Vpj. Sari Kurikka Helena Joenkoski Pekka Komu Tuija Nurmi Vesa Knuuttila Matti Kauppila Matti Kämi 2 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus...1-6. Tuloslaskelmat... 7. Taseet...8-10. Rahoituslaskelmat...11

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus...1-6. Tuloslaskelmat... 7. Taseet...8-10. Rahoituslaskelmat...11 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2011 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...1-6 Tuloslaskelmat... 7 Taseet...8-10 Rahoituslaskelmat...11 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot...12-25 Muun

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

Inlook Group Oy T A S E K I R J A

Inlook Group Oy T A S E K I R J A Inlook Group Oy T A S E K I R J A Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2011-30.9.2012 Inlook Group Oy Sahaajankatu 1 00880 HELSINKI Y-tunnus: 0199102-9 Kotipaikka: Helsinki SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014

Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällys Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelmat Taseet Rahoituslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma Muun sähköliiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004 Vähikkäläntie 11 12400 TERVAKOSKI TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004 Sisällysluettelo: A. VIRALLINEN TILINPÄÄTÖS Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma ajalta 01.05.2003-30.04.2004 vertailutietoineen

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7. Rahoituslaskelmat... 9. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7. Rahoituslaskelmat... 9. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... Tilinpäätös 2009 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelmat... 6 Taseet... 7 Rahoituslaskelmat... 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 10 Tilinpäätöksen liitetiedot... 12 Muun sähköliiketoiminnan

Lisätiedot

Telecommunications & Industrial Electronics

Telecommunications & Industrial Electronics Solutions for Telecommunications & Industrial Electronics Sisältö Toiminta kertomus 2 Konserni: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa 4 5 6 Emoyhtiö: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2009

Tilinpäätösasiakirjat 2009 Tilinpäätösasiakirjat 2009 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2009 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. PHP Holding

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Sisältö. Toimintakertomus 4. Tilinpäätös. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Emoyhtiö. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16

Sisältö. Toimintakertomus 4. Tilinpäätös. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Emoyhtiö. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16 Sisältö Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Sisältö. Toimintakertomus... 1. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5. Rahoituslaskelma... 6. Tilinpäätöksen liitetiedot... 7

Sisältö. Toimintakertomus... 1. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5. Rahoituslaskelma... 6. Tilinpäätöksen liitetiedot... 7 Tilinpäätös 2010 Sisältö Toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 4 Tase... 5 Rahoituslaskelma... 6 Tilinpäätöksen liitetiedot... 7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot