VALTIOKONTTORIN LAATUVAATIMUKSET SOTAINVALIDIEN PÄIVÄKUNTOUTUKSELLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTIOKONTTORIN LAATUVAATIMUKSET SOTAINVALIDIEN PÄIVÄKUNTOUTUKSELLE"

Transkriptio

1 VALTIOKONTTORI Päiväkuntoutuksen laatuvaatimukset (9) VALTIOKONTTORIN LAATUVAATIMUKSET SOTAINVALIDIEN PÄIVÄKUNTOUTUKSELLE Valtiokonttorin ostamien kuntoutuspalvelujen avulla tuetaan ja edistetään sotainvalidien itsenäistä toimintakykyä ja hyvää elämänlaatua. Keskeisenä tavoitteena on tarjota yksilöllisiä, asiakaslähtöisiä, turvallisia ja vaikuttavia kuntoutus- ja hoitopalveluja. Näihin tavoitteisiin päästään kehittämällä yhteistyötä, henkilöstön hyvää ammattitaitoa, suunnitelmallisuutta sekä hoidon ja kuntoutuksen jatkuvuutta. Päiväkuntoutuksen hoitopäivähintaan ei sisälly: - Kuljetuskustannukset kuntoutujan kodin ja kuntoutuslaitoksen välisten matkojen järjestämisestä. Palveluntuottaja voi laskuttaa Valtiokonttoria matkakustannuksista erikseen. - Kuntoutujan lääkehoito, kuntoutuja tuo mukanaan tarvitsemansa lääkkeet. 1. KUNTOUTUKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 1.1 Tilat, laitteet ja välineet Palveluntuottajalla on toiminnan edellyttämät asianmukaiset tilat ja toimintaympäristö, jotka mahdollistavat kuntoutuspalvelujen tuottamisen. Kuntoutuslaitoksessa kuntoutujat voivat liikkua ja toimia esteettömästi ja turvallisesti. Tiloissa, joissa kuntoutujia tutkitaan, hoidetaan tai kuullaan, yksityisyys on tarkoituksenmukaisella tavalla turvattu. Tilojen sijainti on kuntoutujien tarpeiden mukainen. Kuntoutuslaitoksen ympäristö mahdollistaa itsenäisen ulkoilun. Palveluntuottajalla on valmiudet tarjota tietoa ja kokemusta uusista varusteista ja toimintaympäristöön liittyvistä asioista (kuten kuntoiluvälineet, päivittäisten toimintojen, liikkumisen ja ympäristönhallinnan apuvälineet). Palveluntuottaja vastaa tilojen, laitteiden ja koneiden huollosta, käyttövarmuudesta ja siisteydestä. a) Päiväkuntoutujalle järjestetään päivän ajaksi lepotila, jossa hänen on mahdollista levätä ja viettää aikaa kuntoutushoitojen ja muun ohjelman välillä. b) Lepotilassa on tarvittaessa liikkumis- ja toimimisesteisten päiväkuntoutujien käyttöön soveltuva kalustus ja varustelu ja kutsujärjestelmä. c) Päiväkuntoutujalle suoritettavat alkututkimukset ja haastattelut (esimerkiksi lääkäri, sairaanhoitaja ja fysioterapeutti) tehdään huoneissa, jotka mahdollistavat yksityisyyden. d) Tilojen, laitteiden ja koneiden ylläpidosta ja huollosta on kunnossapito- ja hygieniasuunnitelmat, joiden toteutumista seurataan vuosittain. Vastuuhenkilöt on nimetty.

2 VALTIOKONTTORI Päiväkuntoutuksen laatuvaatimukset (9) 1.2 Muut rakenteelliset edellytykset Päiväkuntoutus järjestetään kuntoutujan tarpeiden mukaisesti siten, että sillä voidaan parhaalla mahdollisella tavalla tukea ja edistää omatoimisuutta ja kotona selviytymistä. Aterioiden suunnittelussa otetaan huomioon monipuolisuus ja terveellisyys. Erityisruokavaliot järjestetään tarvittaessa. a) Päiväkuntoutusvuorokausi alkaa klo ja sen tulee kestää vähintään 6 tuntia. b) Päiväkuntoutujan kuntoutus rytmitetään 1-5 kertaa viikossa tapahtuvaksi. c) Päiväkuntoutukseen kuuluu aamiainen, lounas ja päiväkahvi. d) Erityisruokavaliot järjestetään niitä tarvitseville, esimerkiksi vähälaktoosinen, diabeetikon, veren rasvoja ja verenpainetta alentava, sappi- ja kihtipotilaan ja gluteeniton ruokavalio sekä laihdutusruokavalio. 1.3 Asiakasturvallisuus Palveluntuottaja huolehtii kuntoutujan turvallisuudesta. Kuntoutuja saa lepotilasta tarvittaessa yhteyden henkilökuntaan ja kuntoutujan turvallisuudesta huolehditaan myös yleisissä tiloissa, uimaallasosastolla ja sen oheistiloissa. a) Lepotilassa on toimintakykyluokan 1 ja 2 kuntoutujille kutsujärjestelmä (hälytyspainike, turvaranneke tai puhelimella annettava hälytys). b) Palveluntuottajalla on sovittu menettelytapa siitä, miten huonomuistisen kuntoutujan (toimintakykyluokka 1 ja 2) turvallinen liikkuminen kuntoutuslaitoksessa ja sen ympäristössä on varmistettu. c) Kuntoutujan turvallisuus varmistetaan myös yksilöterapioiden ja -hoitojen aikana, mm. fysikaalisten hoitojen ja vesihoitojen aikana kuntoutujan vointia tulee valvoa. d) Palveluntuottajalla on pelastustoimesta annetusta asetuksessa (787/2003 Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 9 2. kohta) tarkoitettu ajan tasalla oleva pelastussuunnitelma ja turvallisuusselvitys. 1.4 Henkilöstö Palveluntuottajalla on määrällisesti ja rakenteellisesti riittävä henkilöstö suhteessa tuotettavaan kuntoutukseen. Kuntoutuslaitoksen henkilökunnalla on tehtävien hoitamisen edellyttämä ammattitaito, osaaminen ja motivaatio. Osallistumista edistävä ja kannustava johtaminen, työn tarkoituksenmukainen organisointi sekä turvallinen ilmapiiri lisäävät henkilöstön jaksamista ja työtyytyväisyyttä.

3 VALTIOKONTTORI Päiväkuntoutuksen laatuvaatimukset (9) a) Asiakkaan kuntoutuksesta vastaa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu vähintään lääkäri, sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja tai perus- tai lähihoitaja, jolla on vähintään vuoden työkokemus vanhustyöstä tai geriatriaan suuntautunut koulutus ja fysioterapeutti tai kuntohoitaja tai tarpeelliseksi katsottu erityistyöntekijä (esim. sosiaalityöntekijä, toimintaterapeutti, psykologi, puheterapeutti, neuropsykologi). Kuntoutusjakson aikana kuntoutujan moniammatillinen työryhmä pyritään pitämään samana. b) Palveluntuottajalla on sovittu menettelytapa siitä, miten henkilöstöä saadaan poikkeavia tilanteita varten (kuten loma-ajat ja äkilliset sairauslomat), jotta häiriötön toiminta voidaan varmistaa. c) Palveluntuottajalla on sovitut menettelytavat, joilla varmistetaan henkilöstön perehdytys, lisä- ja täydennyskoulutus. d) Palveluntuottaja selvittää henkilöstön työilmapiiriä tai työtyytyväisyyttä vähintään joka toinen vuosi. Selvityksen tuloksia hyödynnetään kuntoutuslaitoksen toimintaa kehitettäessä. 1.5 Laadunhallinta Palveluntuottaja kehittää omaa laadunhallintaansa kokonaisvaltaisesti ja ulottaa laadunhallinnan kuntoutuslaitoksen kaikille toimintalohkoille ja yksiköihin. Tukena toiminta- ja laatujärjestelmän kokonaisvaltaisessa kehittämisessä palveluntuottaja voi käyttää erilaisia menetelmiä, kuten esimerkiksi ISO 9000 laatujärjestelmäkriteeristöä, Euroopan laatupalkinnon arviointiperusteita, Palvelujärjestelmän kehittämisohjelma ja auditointi menetelmää (King s Fund) tai ITE menetelmää työyksikön itsearviointiin ja laadunhallintaan. Laatuvaatimus: a) Palveluntuottaja on määritellyt ja dokumentoinut laatupolitiikan ja keskeiset laatutavoitteensa. b) Palveluntuottaja on kuvannut sotainvalidien päiväkuntoutuksen palvelulinjansa. Palvelulinjan kuvaus sisältää kirjalliset menettelyohjeet ja tarvittavat työohjeet. c) Palveluntuottaja seuraa ja arvioi sotainvalidien päiväkuntoutusta. Asiakaspalautteen lisäksi palveluntuottaja hyödyntää kehittämistyössään vähintään kahta prosessimittaria, joiden avulla laitos seuraa ja arvioi kuntoutusprosessin toimivuutta. (kts. käsitteet, laitos- ja päiväkuntoutuksen arviointi ja mittaaminen). 2. SOTAINVALIDIEN PÄIVÄKUNTOUTUKSEN PALVELULINJA 2.1 Päiväkuntoutusjakson alkuvaihe Ennen päiväkuntoutusjakson alkamista kuntoutujalle lähetetään tulevasta kuntoutuksesta ennakkotiedot ja esitietolomakkeella selvitetään kuntoutujan tarpeita ja odotuksia kuntoutusjaksosta. Kuntoutujalle nimetään päiväkuntoutusjakson ajaksi omahoitaja. Kuntoutusjakson alussa kuntoutuja perehdytetään kuntoutuslaitoksen tiloihin, henkilökuntaan ja toimintaan.

4 VALTIOKONTTORI Päiväkuntoutuksen laatuvaatimukset (9) a) Kuntoutujalle lähetetään ajoissa kutsukirje, jossa on ohjeet saapumisesta, luettelo mukaan otettavista varusteista, saapumisaika, tieto vakuutusturvasta ja lisäksi muita laitoksen tärkeänä pitämiä tietoja. b) Kutsukirjeeseen sisällytetään esitietolomake, jolla selvitetään kuntoutujan terveydentilaa ja toimintakykyä sekä hänen odotuksiaan ja toiveitaan, jotta jakson yksityiskohtainen suunnittelu on mahdollista. Kuntoutujaa kehotetaan toimittamaan esitietolomake kuntoutuslaitokseen jo ennen kuntoutusjakson alkua, jotta laitoksessa pystyttäisiin varautumaan asiakkaan erityistarpeisiin. c) Päiväkuntoutujan kanssa neuvotellaan kuntoutuspäivien jaksottelusta. d) Toimintakykyluokissa 1 ja 2 kuntoutujan omahoitajana toimii sairaan- tai terveydenhoitaja tai perus- tai lähihoitaja jolla on vähintään vuoden työkokemus vanhustyöstä tai geriatriaan suuntautunut koulutus. Toimintakykyluokan 3 kuntoutujalla voi edellä mainittujen lisäksi toimia omahoitajana fysioterapeutti, toimintaterapeutti, kuntohoitaja tai kuntoutujan tarpeen vaatiessa muu erityistyöntekijä. e) Palveluntuottajalla on sovittu menettelytapa siitä, miten kuntoutujalle järjestetään riittävä yksilöllinen ja/tai ryhmässä tapahtuva perehdytys. Kuntoutuja saa tietoa laitoksen tiloista, toiminnasta, ohjelmasta sekä jakson aikaisesta henkilökunnasta Kuntoutustarpeen määrittely Kuntoutusjakson aluksi selvitetään kuntoutujan kuntoutus- ja hoitotarve. Tällöin arvioidaan kuntoutujan terveydentilaa, selviytymistä päivittäisistä toiminnoista sekä fyysistä ja kognitiivista toimintaa, psykososiaalista hyvinvointia ja sosiaalista suoriutumista. a) Asiakkaan kuntoutustarpeen määrittelyyn osallistuvat vähintään lääkäri (kliininen tutkimus), sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja tai perus- tai lähihoitaja, jolla on vähintään vuoden työkokemus vanhustyöstä tai geriatriaan suuntautunut koulutus (alkuhaastattelu) ja fysioterapeutti (fysioterapeuttinen tutkimus). Kuntoutujan tarpeiden vaatiessa fysioterapeutin voi korvata sosiaalityöntekijä, toimintaterapeutti tai joku muu erityistyöntekijä, joka tekee tällöin alkuhaastattelun. Kuntoutustarpeen määrittelyyn osallistuvilla henkilöillä tulee olla nimikkeen mukainen pätevyys. b) Kuntoutujan kotona selviytyminen kartoitetaan kuntoutujaa ja/tai hänen omaistaan haastattelemalla. Kuntoutujan suostumuksella ollaan tarvittaessa yhteydessä kotipaikkakunnan terveyskeskukseen tai sosiaalitoimeen. c) Terveydentilan ja toimintakyvyn arviointiin käytetään havainnoinnin, haastattelun ja kliinisen tutkimuksen lisäksi ikääntyneille soveltuvia alkumittauksia. Nämä ovat perustana lääkärin määrittelemälle toimintakykyluokitukselle.

5 VALTIOKONTTORI Päiväkuntoutuksen laatuvaatimukset (9) Fyysinen suorituskyky Kuntoutujan fyysinen suorituskyky mitataan yhden kerran TOIMIVA testeillä kuntoutusjakson aikana. Tämä mittaus tehdään mikäli mahdollista jokaiselle kuntoutujalle. Psyykkinen toiminta Depression seulomiseksi käytetään tarvittaessa Myöhäisiän depressioseulaa (esim. GDS15). Kognitiivinen toiminta Muistihäiriöiden arvioimiseksi käytetään tarvittaessa Mini Mental State Examination (MMSE) -mittaria. d) Kuntoutujalle suoritetaan kuntoutuksen ja hoidon seurannan kannalta välttämättömät laboratorioja röntgentutkimukset. e) Kohdassa 2.1.1a) mainitut alkuhaastattelut ja kliiniset tutkimukset toteutetaan kahden ensimmäisen päiväkuntoutuskäynnin aikana Kuntoutusohjelman laatiminen Kuntoutus- ja hoitotarpeen määrittelyn perusteella kuntoutujalle tehdään yhteistyössä hänen kanssaan kuntoutusohjelma, joka niveltyy perusterveydenhuollossa mahdollisesti tehtyyn laajempaan kuntoutussuunnitelmaan. a) Kuntoutusjakson aikaiset yksilölliset tavoitteet ja kuntoutusohjelma laaditaan tehtyjen yksilötapaamisten pohjalta aina kuntoutujan ja tarvittaessa omaisen kanssa viimeistään kolmen ensimmäisen päiväkuntoutuskäynnin aikana. Yksilöllisten tavoitteiden mukainen kuntoutusohjelma annetaan kuntoutujalle kirjallisena. 2.2 Päiväkuntoutusjakson toteutusvaihe Kuntoutusohjelman toteutumista seurataan yhdessä kuntoutujan kanssa ja muutostarpeisiin reagoidaan välittömästi. Kuntoutuksen kulku dokumentoidaan ja tehdyt arvioinnit kirjataan. Dokumentoinneista tulee olla jäljitettävissä kunkin kuntoutustoimenpiteen toteuttaja, sisältö, laatu ja toteutusajankohta. Palveluntuottaja vastaa siitä, että kuntoutujien asiakirjojen ja hoitoon liittyvän muun materiaalin laadinnassa ja säilyttämisessä noudatetaan potilaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia (12 ) ja sosiaali- ja terveysministeriön asetusta potilasasiakirjojen laatimisesta ja niiden säilyttämisestä Toimintakykyä tukeva työote Kuntoutuja saa päiväkuntoutusjakson aikana tarpeidensa mukaista perus- ja sairaanhoitoa sekä huolenpitoa. Kuntoutujaa tuetaan arkipäivän tilanteista selviytymiseen ja ohjataan omatoimiseen aktiivisuuteen. Tähän koko työryhmä tarvitsee toimintakykyä tukevaa työotetta ja yhteisiin kuntoutujan tavoitteisiin sitoutumista.

6 VALTIOKONTTORI Päiväkuntoutuksen laatuvaatimukset (9) a) Kuntoutuja saa tarvitsemaansa kannustusta, aktivointia ja apua päivittäisistä toiminnoista selviytyäkseen. Toimintakykyä tukevan työotteen periaatteiden mukaisesti kuntoutujaa rohkaistaan toimimaan mahdollisimman pitkälle itsenäisesti, jotta kuntoutujan elämänhallinta ja toimintakyky säilyisivät. b) Kuntoutuja saa tarvitsemaansa apua siirtymisissä, hygienian hoidossa, pukeutumisessa ja ruokailussa. Lisäksi hän saa apua tarvittaessa lääkkeiden annostelussa sekä erilaisissa sairaanhoidollisissa toimenpiteissä. Kuntoutujat tuovat mukanaan lääkkeet ja henkilökohtaisen hygienian hoitoon tarvitsemansa varusteet. Tarvitsemansa vaipat kuntoutuja saa kuitenkin kuntoutuslaitoksesta Yksilöllisen kuntoutusohjelman sisältö Kuntoutujan yksilöllinen kuntoutusohjelma luodaan kuntoutusjaksolle asetetun yksilöllisen kuntoutustavoitteen pohjalta ja sen sisältö määräytyy kuntoutujan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Kuntoutujan päivittäinen ohjelma koostuu yksilötapaamisista ja ryhmätoiminnoista. Yksilöllinen päiväohjelma a) Kuntoutujalla tulee olla mahdollisuus vähintään kolmen tunnin yksilölliseen päiväohjelmaan jokaisena päiväkuntoutuspäivänä. Yksilöllinen päiväohjelma sisältää päivittäin vähintään 60 minuuttia yksilötapaamisia (esim. jalkojenhoitoa, ulkoilua, fysio- tai toimintaterapiaa, keskustelua) ryhmätoimintaa Päiväohjelman pituus voi olla myös vähemmän kuin kolme tuntia toimintakykyyn liittyvistä perustelluista syistä, jotka dokumentoidaan kuntoutujan asiakirjoihin ja kuntoutusselosteeseen. Päiväohjelmaan sisältyy kohtuullinen järjestelyvara: tarvittavan välineistön hakeminen, asiakkaan noutaminen, asiakkaan riisuutuminen/pukeutuminen ja hoitopaikan siistiminen. Asiakkaan päiväohjelmaan ei sisälly ruokailuajat eikä lepääminen. b) Alku- ja loppututkimukset sisältyvät yksilölliseen kuntoutusohjelmaan. Alku- ja loppututkimukset voivat korvata kahtena ensimmäisenä ja kahtena viimeisenä päiväkuntoutuspäivänä kuntoutujan yksilöllisen kuntoutusohjelman sisältämän yksilötapaamisen sekä ryhmätoiminnan. Yksilötapaamiset c) Yksilötapaamisten pääpaino voi olla kuntoutusjakson tavoitteesta riippuen päivittäisten toimintojen, fyysisten, psyykkisten, sosiaalisten tai kognitiivisten toimintojen tukemisessa. Jokaiselle kuntoutujalle tulee olla yksilötapaamisia päivittäin keskimäärin vähintään 60 minuuttia jokaisen päiväkuntoutuskäynnin aikana. Tarvittaessa päivittäiset yksilötapaamiset voidaan jakaa kahteen jaksoon. d) Fysioterapiassa painotetaan tasapainon hallintaa ja lihaskunnon ylläpitoa. Fysioterapeutti/ kuntohoitaja ohjaa kuntoutujalle tarpeellisia itsenäisiä harjoituksia suoritettavaksi omatoimisesti kuntoutusjakson aikana ja jatkossa kotona noudatettavaksi.

7 VALTIOKONTTORI Päiväkuntoutuksen laatuvaatimukset (9) e) Kuntoutujan apuvälinetarve selvitetään. Tarvittaessa kuntoutujalle järjestetään apuvälineiden käytön ohjaus ja kokeilu. f) Jokaiselle kuntoutujalle annetaan vähintään yksi 60 minuuttia (aikaan sisältyy järjestelyvara) kestävä jalkojenhoito. Jalkojenhoidon toteuttaa joko jalkaterapeutti, jalkojenhoitaja tai jalkojenhoitoon erikoistunut terveydenhuollon peruskoulutuksen saanut henkilö. Jalkojen perushoitoon voidaan hyväksyä myös kosmetologi. Mikäli kuntoutujalla ei ole jalkojenhoidon tarvetta, se muutetaan muuksi yksilötapaamiseksi. Jalkojenhoito sisältyy yksilötapaamisiin. g) Palveluntuottajalla on sovittu menettelytapa siitä, miten varmistetaan iäkkään kuntoutujan saapuminen hänelle suunniteltuun yksilötapaamiseen. Tarvittaessa kuntoutuja haetaan yksilötapaamiseen. Mikäli suunniteltu tapaaminen peruuntuu, kuntoutujalle järjestetään korvaava tapaaminen. Mikäli korvaavaa tapaamista ei voida järjestää, syy kirjataan kuntoutujan asiakirjoihin. Ryhmätoiminnat Ryhmätoiminnat tukevat kuntoutusjaksolle asetetun yksilöllisen kuntoutustavoitteen saavuttamista. Kuntoutujia kannustetaan ja tarvittaessa avustetaan osallistumaan ryhmätoimintoihin. Liikuntaryhmät, toiminnalliset ja keskusteluryhmät h) Kuntoutujille järjestetään erilaista ryhmätoimintaa. Ryhmätoiminta voi koostua liikuntaryhmistä ja/tai toiminnallisista ryhmistä ja/tai keskusteluryhmistä. Edellä mainittuja ryhmätilanteita tulee järjestää, niin että jokaisen kuntoutujan on mahdollista osallistua kaikkina kuntoutuspäivinä ainakin yhteen ryhmään. Toiminnallisia ryhmiä ovat esimerkiksi: muistiryhmä, ruoanlaitto, puutarharyhmä, musiikkiterapia, taideterapia ja terapeuttinen kirjoittaminen. Keskusteluryhmien aiheiden tulee vaihdella ja aiheen ajankohtaisuus tulee ottaa huomioon. Terveydentilaan ja ikääntymiseen liittyvät aiheet voivat käsitellä esimerkiksi lääkitystä, masennusta, unettomuutta, surua ja luopumista, henkilökohtaista hygieniaa, jalkojenhoitoa, ikääntyneiden liikuntaa, tasapainoa ja kaatumistapaturmien ehkäisyä, ruokavaliota, psykososiaalista selviytymistä ja sosiaalietuuksia. Viriketoiminta Kuntoutujille järjestetään monipuolista viriketoimintaa. Viriketoiminta täydentää kuntoutujan yksilöllistä päiväohjelmaa. Viriketoimintaa ovat esimerkiksi yhteislaulu, tanssi, askartelu, pelituokiot, hartaustilaisuudet ja retket Itsenäistä selviytymistä tukeva yhteistyö ja neuvonta Alueellinen ja paikallinen yhteistyö palvelujen tuottamisessa on tärkeää, jotta kuntoutujan hyvinvointi ja terveys voidaan turvata ja siten tukea itsenäistä kotona asumista. Tällöin tarvitaan sujuvia palveluketjuja, joissa julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi myös yksityisten, yleishyödyllisten yhteisöjen ja sotainvalidi- ja veteraanijärjestöjen palveluilla sekä omais- ja lähimmäistyöllä on tärkeä rooli palvelujen tuottamisessa. Näiden toimijoiden kesken tarvitaan tehokasta yhteistyötä, johon myös kuntoutuslaitoksen tulee osallistua.

8 VALTIOKONTTORI Päiväkuntoutuksen laatuvaatimukset (9) a) Kuntoutuksesta vastaavat moniammatillisen työryhmän jäsenet pitävät kuntoutujan luvalla tarpeen mukaan yhteyttä kuntoutujan kotipaikkakunnan terveys- ja sosiaalitoimeen tai omaishoitajaan. Tavoitteena on yhdistää kuntoutusprosessi kotipaikkakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon jatkotoimenpiteisiin. b) Kuntoutuksesta vastaavat moniammatillisen työryhmän jäsenet selvittävät tarvittaessa ikäihmiselle suunnattuja palveluja hänen kotipaikkakunnallaan (esim. liikuntaryhmät, päiväkeskukset, avustajatoiminta) 2.3 Päiväkuntoutusjakson päätösvaihe ja kuntoutussuunnitelma Kuntoutuksen tuloksia arvioitaessa verrataan kuntoutusjakson lopputilannetta alkutilanteeseen. Kuntoutujalle tehdään tarpeelliset loppututkimukset. Moniammatillinen työryhmä arvioi tavoitteiden saavuttamista ja myös kuntoutuja arvioi kuntoutusjakson vaikutuksia ja tyytyväisyyttään toteutuneeseen jaksoon. Kuntoutusjakson lopuksi laaditaan kuntoutusseloste, jossa on suositukset kuntoutussuunnitelmaan (kts. käsitteet kuntoutussuunnitelma). a) Kuntoutusjakson tuloksellisuutta arvioidaan käyttämällä havainnointia, haastattelua ja kliinisiä tutkimuksia. b) Moniammatillinen työryhmä kokoaa palaverissa yhteen kuntoutusjakson aikana tehdyt havainnot ja suunnittelee näiden pohjalta tarvittavat suositukset jatkohoitoa ja - kuntoutusta varten vähintään kymmenen päivää kestävillä kuntoutusjaksoilla. c) Moniammatillisen työryhmän kokoontumisen jälkeen omahoitaja käy kuntoutujan kanssa ja mahdollisesti hänen omaisensa kanssa loppukeskustelun kuntoutusjakson aikaisten tavoitteiden saavuttamisesta ja sopii jatkosuunnitelmista (jatkosuositukset kotipaikkakunnan sosiaali- ja terveydenhuoltoon) vähintään kymmenen päivää kestävillä kuntoutusjaksoilla. d) Kuntoutujan subjektiivinen kokemus ja arvio kuntoutusjakson vaikutuksista kirjataan kuntoutujan asiakirjoihin. Kuntoutujalla on mahdollisuus antaa suullisen palautteen lisäksi myös kirjallista asiakaspalautetta. e) Fysioterapeutti, toimintaterapeutti tai kuntohoitaja käy kuntoutujan kanssa läpi kotiharjoitteiden toimivuuden. f) Lääkäri suorittaa loppututkimuksen ja tällöin hänellä on käytettävissään koko muun työryhmän kirjaamat palautteet ja mittaustulokset kuntoutujasta. Lääkärin loppututkimusta ei kuitenkaan tarvitse toteuttaa kuntoutujille, joiden kuntoutusjakson pituus on alle kymmenen päivää. g) Lääkäri laatii kuntoutusselosteen, kun kuntoutusjakson pituus on ollut vähintään kymmenen päivää. Lyhyemmillä jaksoilla kuntoutusselosteen laatii moniammatillisen tiimin jäsen.

9 VALTIOKONTTORI Päiväkuntoutuksen laatuvaatimukset (9) Kuntoutusselosteen tulee sisältää: esitiedot, nykytila ja lääkitys kuntoutujan toimintakykyluokka (toimintakykyluokkien 1 ja 2 osalta myös perustelut) päiväkuntoutukselle asetetut tavoitteet ja yksilöllinen kuntoutusohjelma arvio kuntoutusohjelmasta saadusta hyödystä, kuntoutujan omasta aktiivisuudesta ja subjektiivisesti koetusta hyödystä tutkimustulokset (kohta 2.1.1): tehtyjen testien pohjalta jatkosuositukset kuntoutussuunnitelmaan, jotka voivat koskea esimerkiksi kuntoutujan jatkotutkimuksia, hoitoa tai kuntoutusta, asunnonmuutostöitä, apuvälineitä, kotisairaanhoidon tai kotipalvelun tarvetta. h) Kuntoutusseloste toimitetaan aina kuntoutujalle ja Valtiokonttoriin viimeistään kolmen viikon kuluttua kuntoutuksen päättymisestä. Lisäksi kuntoutusseloste toimitetaan, kuntoutujan suostumuksella, tarvittaessa terveyskeskukseen tai muuhun kuntoutujan kokonaishoidosta vastaavaan yksikköön.

VALTIOKONTTORIN LAATUVAATIMUKSET SOTAINVALIDIEN JA RINTAMAVETERAANIEN LAITOSKUNTOUTUKSELLE

VALTIOKONTTORIN LAATUVAATIMUKSET SOTAINVALIDIEN JA RINTAMAVETERAANIEN LAITOSKUNTOUTUKSELLE VALTIOKONTTORI Laitoskuntoutuksen laatuvaatimukset 2006-2007 1 (10) VALTIOKONTTORIN LAATUVAATIMUKSET SOTAINVALIDIEN JA RINTAMAVETERAANIEN LAITOSKUNTOUTUKSELLE Valtiokonttorin ostamien kuntoutuspalvelujen

Lisätiedot

VALTIOKONTTORIN LAATUVAATIMUKSET SOTAINVALIDIEN LAITOSHOIDOLLE

VALTIOKONTTORIN LAATUVAATIMUKSET SOTAINVALIDIEN LAITOSHOIDOLLE VALTIOKONTTORI Laitoshoidon laatuvaatimukset 2006-2007 1 (10) VALTIOKONTTORIN LAATUVAATIMUKSET SOTAINVALIDIEN LAITOSHOIDOLLE Valtiokonttorin ostaman laitoshoidon avulla tuetaan ja edistetään asiakkaan

Lisätiedot

VALTIOKONTTORIN LAATUVAATIMUKSET SOTAINVALIDIEN LAITOSHOIDOLLE

VALTIOKONTTORIN LAATUVAATIMUKSET SOTAINVALIDIEN LAITOSHOIDOLLE VALTIOKONTTORI Laitoshoidon laatuvaatimukset 2011-2012 1 (11) VALTIOKONTTORIN LAATUVAATIMUKSET SOTAINVALIDIEN LAITOSHOIDOLLE Valtiokonttorin ostaman laitoshoidon avulla tuetaan ja edistetään asiakkaan

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KUNTOUTUSTARVESELVITYKSEN PALVELULINJA Voimassa 1.1.2011 alkaen SISÄLLYS Sivu I YLEISET PERIAATTEET Kuntoutustarveselvitys...1

Lisätiedot

SALVAN VETERAANIPALVELUT sotainvalidit, sotaveteraanit, lotat

SALVAN VETERAANIPALVELUT sotainvalidit, sotaveteraanit, lotat 2016 SALVAN VETERAANIPALVELUT sotainvalidit, sotaveteraanit, lotat Tervetuloa kuntoutumaan ja virkistymään Ilolansaloon! Palvelukeskus Ilolansalo Ilolankatu 6 24240 SALO p. (02) 7213 300 www.salva.fi SALVA

Lisätiedot

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 9. 3. 2 0 1 Vaikeavammaisten yksilöllisen kuntoutusjakson standardi Uudistustyön tavoitteena oli rakentaa intensiivisesti

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Työuupumus -kuntoutuskurssit

Työuupumus -kuntoutuskurssit Terveysosasto Kuntoutusryhmä Työuupumus -kuntoutuskurssit Tiedotustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? Kelan Käpylän toimitalo 29.8.2012 Kurssikokonaisuus vuoden 2013 alusta Työuupumus

Lisätiedot

Aikuisten reuman kuntouttava hoito Kruunupuistossa, esitys Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus yhteistyökokouksissa johtava ylilääkäri Matti

Aikuisten reuman kuntouttava hoito Kruunupuistossa, esitys Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus yhteistyökokouksissa johtava ylilääkäri Matti Aikuisten reuman kuntouttava hoito Kruunupuistossa, esitys Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus yhteistyökokouksissa johtava ylilääkäri Matti Nykänen Kruunupuisto Punkaharjun kuntoutuskeskus toimii Duodecim-seuran

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA Kunnalla on terveydenhuoltolain (L1326/2010:29 ) mukainen velvollisuus järjestää potilaan sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus. Lääkinnälliseen

Lisätiedot

Moniammatillinen kipuselvitys

Moniammatillinen kipuselvitys Moniammatillinen kipuselvitys 1 Tutkimus- ja kuntoutuspalvelut Kuntoutus suunnitellaan yksilöllisesti Kuntoutuksen tavoite on parantaa oireen- ja elämänhallintaa. Tavoitteet määritellään yhteistyössä kuntoutujan

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen 26.10.2015 Pitkänimen sairaala, Psykoterapiapaja. Elina Kinnunen, asiantuntijalääkäri, Kela - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä, Järviseudun sairaalan toimipisteessä on kaksi psykiatrista

Lisätiedot

SALVAN VETERAANIPALVELUT sotainvalidit, sotaveteraanit, lotat

SALVAN VETERAANIPALVELUT sotainvalidit, sotaveteraanit, lotat 2015 SALVAN VETERAANIPALVELUT sotainvalidit, sotaveteraanit, lotat Tervetuloa kuntoutumaan ja virkistymään Ilolansaloon! Palvelukeskus Ilolansalo Ilolankatu 6 24240 SALO p. (02) 7213 300 www.salva.fi SALVA

Lisätiedot

KELAN TULES-AVOKURSSIT

KELAN TULES-AVOKURSSIT KELAN TULES-AVOKURSSIT KUNTOUTUSTA TYÖELÄMÄSSÄ OLEVILLE TUKI- JA LIIKUNTAELINOIREISILLE HERTTUAN KUNTOUTUSKESKUKSESSA Tules-avokursseja selkäoireisille niska-hartiaoireisille lonkka-polviniveloireisille

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS AVH- JA MS- LAITOSKUNTOUTUKSEN NYKYKÄYTÄNNÖISTÄ

KYSELYTUTKIMUS AVH- JA MS- LAITOSKUNTOUTUKSEN NYKYKÄYTÄNNÖISTÄ Jyväskylän yliopisto 1 KYSELYTUTKIMUS AVH- JA MS- LAITOSKUNTOUTUKSEN NYKYKÄYTÄNNÖISTÄ Vastaustunnus Ohjeita vastaamiseen Tämä kyselytutkimus on kaksiosainen sisältäen moniammatillisen työryhmän kyselyn

Lisätiedot

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Selvitys 1 (5) Sosiaali- ja terveyskeskus Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana Toiminnan taustaa ja käsitteen määrittelyä: Mielenterveyskuntoutuja tarkoittaa

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI TYÖKOKEILUN PALVELULINJA Voimassa 1.1.2011 alkaen SISÄLLYS TYÖKOKEILUN PALVELULINJA... 1 1 Tavoite...

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Työelämästä poissaolevien Tules-kurssit Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä Järviseudun sairaalassa toimii 16-paikkainen psykiatrinen

Lisätiedot

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma 1(5) FYYSINEN TOIMINTAKYKY Asiakkaalla on koettu kotihoidon tarve. Asiakas ei selviydy päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti koska hänen toimintakykynsä on selkeästi alentunut. Palveluntarve MAPLe_5

Lisätiedot

Lasten perhekuntoutuksen etämallin kehittämishanke (Etä-LAKU) vuosina 2013 2015/2018

Lasten perhekuntoutuksen etämallin kehittämishanke (Etä-LAKU) vuosina 2013 2015/2018 Kansaneläkelaitos Terveysosasto Kuntoutusryhmä TIEDOTE 02.10.2012 Terveydenhuolto / Lähettävät tahot Lasten perhekuntoutuksen etämallin kehittämishanke (Etä-LAKU) vuosina 2013 2015/2018 Yleistä hankkeesta

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI SYÖPÄÄ SAIRASTAVIEN AIKUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIEN PALVELULINJA Ruuansulatuselimistön syöpää sairastavien

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI EPILEPSIAA SAIRASTAVIEN LASTEN, NUORTEN JA AIKUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIEN PALVELULINJA Epilepsiaa

Lisätiedot

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1 PÄIVÄHOITOTOIMINNAN EHDOTTOMAT KELPOISUUSEHDOT JA LAATUVAATIMUKSET Palveluntuottajan on täytettävä kaikki kohdissa 1-3 laadulle asetetut laatukriteerit. Kelpoisuusehtoihin sisältyvät lainsäädännön vaatimukset

Lisätiedot

Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti!

Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti! Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti! Kelan syvennetyt asiakasprosessit Mats Enberg Vakuutuspiirin johtaja Länsi-Uudenmaan vakuutuspiiri 24.9.2014 2 Työkykyneuvonta Kelan tarjoaa uutta työhön paluuta

Lisätiedot

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikääntyvien varhainen tuki Vanhuspalvelulaki: Hyvinvointia edistävät palvelut Ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Työelämässä olevien Tules-kurssit Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan

Lisätiedot

Tarjoajat ovat velvollisia lukemaan ja ottamaan huomioon antamassaan tarjouksessa

Tarjoajat ovat velvollisia lukemaan ja ottamaan huomioon antamassaan tarjouksessa Terveysosasto Dnro 16/331/2014 Kuntoutusryhmä 18.3.2014 Kelan kuntoutuksena toteutettava vaikeavammaisen aikuisen moniammatillinen yksilökuntoutus (neurologinen, tules- ja reuma- ja yleispalvelulinjat)

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI SELKÄRANKAREUMAA, NIVELREUMAA JA LÄHEISESTI NIIDEN KALTAISIA SAIRAUKSIA SAIRASTAVIEN AIKUISTEN KUNTOUTUS-

Lisätiedot

Kiljavan Sairaala - Toimintakykyä kuntoutuksella

Kiljavan Sairaala - Toimintakykyä kuntoutuksella Kiljavan Sairaala - Toimintakykyä kuntoutuksella Kiljavan Sairaala Alueellinen kuntoutussairaala Sijaitsee Nurmijärvellä Sisältönä vaativa moniammatillinen kuntoutus ja hoito Tavoitteena kuntouttaa potilaat

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus muuttuu Uusi laki tulee voimaan 1.1.2016

Lisätiedot

Pirkanmaan Erikoiskuntoutus Oy Itsenäisyydenkatu 2 33100 Tampere puh. 03-31260300

Pirkanmaan Erikoiskuntoutus Oy Itsenäisyydenkatu 2 33100 Tampere puh. 03-31260300 Kelan aivohalvauspotilaiden (65-75- vuotiaat) tehostetun kädenkäytön kuntoutuksen ja painokevennetyn kävelykuntoutuksen kehittämishanke vuosina 2008-2011 Pirkanmaan Erikoiskuntoutus Oy Itsenäisyydenkatu

Lisätiedot

Kuntoutus monialaisen verkoston yhteistyönä

Kuntoutus monialaisen verkoston yhteistyönä Kuntoutus monialaisen verkoston yhteistyönä Raija Kerätär 2.11.2015 www.oorninki.fi Kuntoutus Järvikoski 2013 Korjaavaa tai varhaiskuntoutuksellista toimintaa, joka käynnistyy Työ- ja toimintakykyisyyden

Lisätiedot

Toimintamalleja ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämiseksi

Toimintamalleja ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämiseksi Toimintamalleja ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämiseksi Tampereen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut sekä Taiteen edistämiskeskus julistavat auki haun, jolla etsitään taiteellisen toiminnan ja

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KUULOVAMMAISTEN LASTEN, NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUS- JA SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIEN PALVELULINJA Kuulovammaisten

Lisätiedot

Huomioithan, että työelämässä kullakin työpaikalla on omat erilliset kirjaamisohjeensa, joita tulee siellä noudattaa.

Huomioithan, että työelämässä kullakin työpaikalla on omat erilliset kirjaamisohjeensa, joita tulee siellä noudattaa. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi- ja toimintakyky Fysioterapian koulutusohjelma FYSIOTERAPIAPROSESSI Tämä ohje on tarkoitettu fysioterapeuttiopiskelijoille fysioterapiaprosessin kuvaamisen tueksi

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Koti- ja laitoshoidon palvelut Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.4.2014 36 2 Ikäihmisten päivätoiminnan tarkoitus

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI AIKUISTEN TYÖUUPUMUS -KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA Työuupumus-kuntoutuskurssit Voimassa 1.1.2013 alkaen

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI AIKUISTEN TYÖUUPUMUS -KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA Aikuisten työuupumus-kuntoutuskurssit, avo- ja laitosmuotoisen

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI HARVINAISTA AINEENVAIHDUNTASAIRAUTTA SAIRASTAVIEN LASTEN, NUORTEN JA AIKUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIEN

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI ASPERGERIN OIREYHTYMÄÄ ja ADHD:TA SAIRASTAVIEN LASTEN, NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJAT

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI FIBROMYALGIAA SAIRASTAVIEN AIKUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIEN PALVELULINJA Fibromyalgiaa sairastavien

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Ikääntyneiden perhehoidon laatu. Oulunkaaren kuntayhtymä

Ikääntyneiden perhehoidon laatu. Oulunkaaren kuntayhtymä Ikääntyneiden perhehoidon laatu Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunta hyväksytty 04.06.2014 Sisältö 1. PERHEHOIDON LAATUVAATIMUKSET... 3 2. PERHEHOIDON ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET... 3 3.

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖITÄ SAIRASTAVIEN NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA - Aikuisten

Lisätiedot

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA:

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Liite 2 PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Kuvaus tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja

Lisätiedot

INFO. Varautuminen1.1.2016 voimaantulevaan. lääkinnällisen kuntoutuksen lainmuutokseen

INFO. Varautuminen1.1.2016 voimaantulevaan. lääkinnällisen kuntoutuksen lainmuutokseen INFO Varautuminen1.1.2016 voimaantulevaan vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen lainmuutokseen Kehittämispäällikkö Juhani Rinne Lakimies Lyyti Harju Pääsuunnittelija Riikka Peltonen Asiantuntijalääkäri

Lisätiedot

Valtiokonttorin laatuvaatimukset Sotainvalidien päiväkuntoutus 2014-2017

Valtiokonttorin laatuvaatimukset Sotainvalidien päiväkuntoutus 2014-2017 Tuotantolautakunta LIITTEET 26.2.2014 Valtiokonttorin laatuvaatimukset Sotainvalidien päiväkuntoutus 2014-2017 Liitteet Sivu 1/93 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Hankinnan kohde... 3 1.2 Toimintakykyluokat...

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI MUISTISAIRAUKSIA SAIRASTAVIEN AIKUISTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIEN PALVELULINJA - Muistisairauksia sairastavien

Lisätiedot

Ikääntyneen toimintakyky ja sen arviointi. Kehittämispäällikkö Rauha Heikkilä, TtM Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky yksikkö/hyvinvointiosasto

Ikääntyneen toimintakyky ja sen arviointi. Kehittämispäällikkö Rauha Heikkilä, TtM Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky yksikkö/hyvinvointiosasto Ikääntyneen toimintakyky ja sen arviointi Kehittämispäällikkö Rauha Heikkilä, TtM Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky yksikkö/hyvinvointiosasto sisältö Toimintakyvyn määrittelyä Toimintakyvyn arviointi

Lisätiedot

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO Lainsäädännöllinen perusta ja kaupungin vanhustyön

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI LIIKEHÄIRIÖSAIRAUTTA SAIRASTAVIEN AIKUISTEN KUNTOUTUS-/ SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIEN PALVELULINJA Liikehäiriösairautta

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAMINEN KOTIHOIDOSSA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAMINEN KOTIHOIDOSSA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAMINEN KOTIHOIDOSSA Kotka 29.9.2015 Anni Pentti Ikäihmisten kuntoutus = Geriatrinen kuntoutus Laaja-alaista, kokonaisvaltaista kuntoutusta Ymmärretään ihmisen normaali ikääntyminen

Lisätiedot

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella?

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Perusterveydenhuollon kuntoutussuunnitelman perusteet ja kuntoutussuunnitelmaopas Koulutuspäivä 17.9.2010 Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Miia Palo Ylilääkäri, avovastaanottotoiminta, Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

Kotikuntoutus 11.06.2015 Tuula Holappa

Kotikuntoutus 11.06.2015 Tuula Holappa Kotikuntoutus Kotikuntoutusprojekti 2014 Osa TampereSenior- hanketta, jossa tavoitteena mm.: Tukea kotona asumista kehittämällä ja lisäämällä kotiin tuotavia palveluja. Luopua sairaalassa asumisesta, jolloin

Lisätiedot

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille II -hanke Halko-koulutus 12.11.2015 Tarve ja kohderyhmä Tarve kehittää terveysasemien työtä vastaamaan paremmin

Lisätiedot

Yksilövastuinen hoitotyö. opas omahoitajille

Yksilövastuinen hoitotyö. opas omahoitajille Yksilövastuinen hoitotyö opas omahoitajille JOHDANTO... 3 YKSILÖVASTUINEN HOITOTYÖ... 4 OMAHOITAJUUS... 5 TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN... 6 OMAHOITAJAN TEHTÄVÄT... 7 HOITO-JA PALVELUSUUNNITELMA... 9 HOITOTUKI...

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO. PALVELUKUVAUS Osallistumispyyntö HEL 2013-001540. LIITE 1 1(x) XX.Y.

PALVELUKUVAUS HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO. PALVELUKUVAUS Osallistumispyyntö HEL 2013-001540. LIITE 1 1(x) XX.Y. 1(x) ASUNNOTTOMIEN TUETTU ASUMINEN PALVELUNTUOTTAJAN JÄRJESTÄMÄSSÄ ASUNNOSSA JA PÄIHDEHUOLLON ASUMIS- PALVELUT PUITEJÄRJESTELYLLÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAH- VISTETAAN 1. Hankinnan taustaa 2. Hankittavat

Lisätiedot

Suomen kehitysvammalääkärit ry:n kevätkoulutus. Kelan Käpylän toimitalo, Helsinki Koulutus 25.3.2011

Suomen kehitysvammalääkärit ry:n kevätkoulutus. Kelan Käpylän toimitalo, Helsinki Koulutus 25.3.2011 Suomen kehitysvammalääkärit ry:n kevätkoulutus Kelan Käpylän toimitalo, Helsinki Koulutus 25.3.2011 Avoterapiastandardi 1.1.2011/versio 6 Itsenäinen kokonaisuus Terapialajit ovat Yksilöterapia (45, 60,

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI MS-TAUTIA SAIRASTAVIEN AIKUISTEN KUNTOUTUS-/SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIEN PALVELULINJA MS-tautia sairastavien

Lisätiedot

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma ja palvelusuunnitelma Ideaalitilanne on, että palvelusuunnitelma ja kuntoutussuunnitelma tukevat toisiaan palvelujen järjestämisessä. Niiden

Lisätiedot

Luottamuksellinen. ESITIEDOT Oppilaan henkilötiedot Henkilötunnus. KYSELYLOMAKE PERHEELLE Täyttäkää lomake niiltä osin, mitkä koskevat lastanne.

Luottamuksellinen. ESITIEDOT Oppilaan henkilötiedot Henkilötunnus. KYSELYLOMAKE PERHEELLE Täyttäkää lomake niiltä osin, mitkä koskevat lastanne. Luottamuksellinen KYSELYLOMAKE PERHEELLE Täyttäkää lomake niiltä osin, mitkä koskevat lastanne. ESITIEDOT Oppilaan henkilötiedot Nimi Henkilötunnus Kotikunta Äidin nimi huoltaja Isän nimi huoltaja Huoltaja,

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä 18.11.2004 Nimi: Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Toimintakeskus-Yhteisökoti Asemakatu

Lisätiedot

Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on?

Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on? Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Omaishoito Mitä se on? Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa

Lisätiedot

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖITÄ SAIRASTAVIEN NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA Nuorten kuntoutuskurssit

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus

Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus Kommenttipuheenvuoro 2.12.2011 OYS Suunnittelija Marjut Hevosmaa Pohjois-Suomen aluekeskus Myöntöedellytykset, KKRL 9, 10, 14 1. Vaikeavammaisuus,

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI NARKOLEPSIAA SAIRASTAVIEN LASTEN JA NUORTEN SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIEN PALVELULINJA - Narkolepsiaa sairastavien

Lisätiedot

Soveltamisohjeet vihtiläisten veteraanien, puolisoiden ja leskien elämänlaatumäärärahan käytöstä ja kuntoutuksesta

Soveltamisohjeet vihtiläisten veteraanien, puolisoiden ja leskien elämänlaatumäärärahan käytöstä ja kuntoutuksesta Kyh 24.1.2012 10 Kyh liite 5 Kyh 22.5.2012 62 Kyh liite 2 Soveltamisohjeet vihtiläisten veteraanien, puolisoiden ja leskien elämänlaatumäärärahan käytöstä ja kuntoutuksesta Hyväksytty yhtymähallituksessa

Lisätiedot

Rintamaveteraanien kuntoutuksen ja kotona asumista tukevien palveluiden järjestäminen

Rintamaveteraanien kuntoutuksen ja kotona asumista tukevien palveluiden järjestäminen Valtiokonttori Ohje 1 (14) Kansalaispalvelut 28.1.2016 VK/00015/08.01.02/2016 Rintamaveteraanien kuntoutuksen ja kotona asumista tukevien palveluiden järjestäminen vuonna 2016 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki

Lisätiedot

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua (TYP) koskeva laki (1369/2014) tuli täysimääräisesti voimaan

Lisätiedot

Lasten perhekuntoutuksen (LAKU-) kehittämishankkeen varsinainen hankevaihe vuosina 2012 2015/2018

Lasten perhekuntoutuksen (LAKU-) kehittämishankkeen varsinainen hankevaihe vuosina 2012 2015/2018 Kansaneläkelaitos Terveysosasto Kuntoutusryhmä TIEDOTE 02.10.2012 Terveydenhuolto / Lähettävät tahot Lasten perhekuntoutuksen (LAKU-) kehittämishankkeen varsinainen hankevaihe vuosina 2012 2015/2018 Yleistä

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Potilasasiamiesselvitys 2014 Peruspalveluliikelaitos JYTA

Potilasasiamiesselvitys 2014 Peruspalveluliikelaitos JYTA Sivu 1/9 Potilasasiamiesselvitys 2014 Peruspalveluliikelaitos JYTA Sosiaali- ja potilasasiamies Helinä Jokitalo Centria- ammattikorkeakoulu Sivu 2/9 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Yhteydenottojen määrä...

Lisätiedot

Kotiutuksessa huomioitavia asioita

Kotiutuksessa huomioitavia asioita Kotiutuksessa huomioitavia asioita Sujuvampaa hoitoa lonkkamurtumapotilaalle 4.2.2015 Maarit Virtanen Turun kaupunki Hyvinvointitoimiala Akuutti ortopedinen kuntoutusosasto Onnistunut kotiutus Onnistuneet

Lisätiedot

Rintamaveteraanien kuntoutuksen ja kotiin vietävien kunnallisten avopalvelujen järjestäminen vuonna 2015

Rintamaveteraanien kuntoutuksen ja kotiin vietävien kunnallisten avopalvelujen järjestäminen vuonna 2015 Valtiokonttori Ohje 1 (14) Kansalaispalvelut 4.2.2015 VK/53/00.01/2015 Rintamaveteraanien kuntoutuksen ja kotiin vietävien kunnallisten avopalvelujen järjestäminen vuonna 2015 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki

Lisätiedot

Nuorten ammatillinen kuntoutuskurssi 125 vrk

Nuorten ammatillinen kuntoutuskurssi 125 vrk Nuorten ammatillinen kuntoutuskurssi 125 vrk Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu Pohjois-Suomessa asuville 16-25 vuotiaille, joille sairaus tai vamma aiheuttaa työkyvyn olennaisen heikentymisen tai työkyvyttömyyden

Lisätiedot

Tays:n selkäydinvammakeskuksen toiminta ja yhteistyötyks:n kanssa. Sosiaalityöntekijä Kaarina Eskola Tays/Neku 17.5.2016

Tays:n selkäydinvammakeskuksen toiminta ja yhteistyötyks:n kanssa. Sosiaalityöntekijä Kaarina Eskola Tays/Neku 17.5.2016 Tays:n selkäydinvammakeskuksen toiminta ja yhteistyötyks:n kanssa Sosiaalityöntekijä Kaarina Eskola Tays/Neku 17.5.2016 Keskittämisasetuksen voimaanastumisen (5/2011) jälkeen Taysiin on ohjautunut potilaita

Lisätiedot

HAKEMUS TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI

HAKEMUS TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI 1 (10) HAKEMUS TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI Tehostettu palveluasuminen tarkoittaa sosiaalihuoltolain 17 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja asumispalveluja pääsääntöisesti ikääntyneille

Lisätiedot

Näkökulma tulevaisuuden erityisosaamiseen erikoissairaanhoidossa. Raija Nurminen Yliopettaja,Turun AMK

Näkökulma tulevaisuuden erityisosaamiseen erikoissairaanhoidossa. Raija Nurminen Yliopettaja,Turun AMK Näkökulma tulevaisuuden erityisosaamiseen erikoissairaanhoidossa Raija Nurminen Yliopettaja,Turun AMK Tulevaisuuden tarvittavaa osaamista, tässä ydinosaamis- ja erityiskompetensseja voidaan tarkastella

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI METABOLISTA OIREYHTYMÄÄ JA TYYPIN 2 DIABETESTA SAIRASTAVIEN AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI SYDÄNSAIRAUKSIA SAIRASTAVIEN LASTEN, NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUS-/SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIEN PALVELULINJA

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arvioinnin kriteerit lainsäädännössä Erityisasiantuntija Marja Pajukoski, THL 29.3.2012 1 Yleiset tarpeen arvioinnin kriteerit

Lisätiedot

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Hyvinvointipalveluiden järjestäjän organisaatio 1.1.2013 HYVINVOINTIPALVELUT Hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI Ammatillinen kuntoutusselvitys Voimassa 1.1.2015 alkaen SISÄLLYS 1 Ammatillinen kuntoutusselvitys...

Lisätiedot

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Hyvinvointipalveluiden järjestäjän organisaatio 1.1.2013 HYVINVOINTIPALVELUT Hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN SAIRASTANEIDEN AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA Aivoverenkiertohäiriön

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010 Seinäjoen osahanke Jaana Ahola Hankkeen toteuttajat Hanke toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen kaupungin, Seinäjoen Vajaaliikkeisten Kunto ry:n asiantuntijatoimikunnan

Lisätiedot