LAAJAMETSÄ BUSINESS PARK - VAASA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAAJAMETSÄ BUSINESS PARK - VAASA"

Transkriptio

1 LAAJAMETSÄ BUSINESS PARK - VAASA 0

2 Sisällys 1 Alue Yleistiedot Alueen maaperä Energiaratkaisu Asemakaava Yleistä Rakenne Rakentamisen määrä ja mitoitusperusteet Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Tonttien haku- ja jakomenettely Kaupungin tontinluovutuspolitiikka Hakumenettely Luovutusperiaatteet Tonttien hinnat Tonttien varausperiaatteet Yhteystiedot

3 1 Alue 1.1 Yleistiedot Vaasan Laajametsän yritysalue (Långskogen) sijaitsee Höstveden kylään kuuluvilla mailla, noin 10 km etäisyydellä kaupungin keskustasta kaakkoon, Vaasan lentokentän itäpuolella. Alue on ensimmäinen osa laajemmasta yritys-, pienteollisuusja varastotoimintojen alueesta. Alueelle on kaavassa varattu suora katuyhteys Runsorista Ratavallinkadun jatkeena. Tämä yhteys toteutetaan kaavaalueen laajentuessa pohjoiseen. Alkuvaiheessa alueelle pääsee Itäisen Runsorintien ja rakennetun Kivimetsäntien kautta alueen eteläosasta. Kuva 2. Laajametsän kadut rakenteilla keväällä 2012 Kuva 1. Alue sijaitsee Lentokentän vieressä, Runsorin ja Vaasan Seudun logistiikka-alueen Kaava-alue on länsireunaltaan ollut aktiivisessa viljelyskäytössä olevaa peltoa ja muilta osin luonnontilaista tai lähes luonnontilaista kivikkoista, kumpuilevaa metsämaata. Alueella ei ole ennestään rakennuksia. Etäisyydet alueelle ovat maanteitse seuraavat (noin): Runsor: 2,5 km Moottoritie: 5 km Keskusta: 11 km Satama: 14 km Vaasan seudun logistiikka-alue: 3 km 2

4 mahdollisimman hyvin tontinsaajien tarpeiden mukaan. Tällöin on luonnollisesti otettava huomioon mm. liittymäjärjestelyt ja kiinteistöjaotuksen tarkoituksenmukaisuus koko korttelin osalta. 1.2 Alueen maaperä Moreeniselänteellä maaston pinnanmuodostus on vaihtelevasti kumpuilevaa. Selänteen korkeimmat kohdat ovat noin 20 m meren pinnan yläpuolella, kaava-alueen korkein kohta jonkin verran alempana, noin 13 metriä meren pinnasta. Alueen maaperä on pääosin moreenia, peltoalueella silttiä ja savea (kuva 4). Metsäalueen pintamoreeniselänteet ovat huomattavan kivikkoisia, lakialueiltaan louhikkoisia. Moreeniselänteen painanteissa on myös soita, suurin näistä on osin kaava-alueelle ulottuva Hägglundin suo. Kuva 3. Aluerakenneselvityksen osana laadittu aluerakennemalli Asemakaava-alue näkyy kuvassa punaisella rajattuna. 1.3 Energiaratkaisu Kaupunki selvittelee yhteystyössä Merinova Oy:n ja Vaasan Sähkö Oy:n kanssa alueellisen energiaverkoston mahdollisuudet. Tarkoituksena on, että ainakin aloituskortteleiden KTY- ja TY-tontit liitettäisiin tähän verkostoon. Alue rajautuu idässä Vaasan lentokenttään, pohjoisessa Vaasa-Seinäjoki rautatiehen. Maantieliikenteen lähin pääväylä on radan pohjoispuolella kulkeva Höstvedentie, jonka uusia linjausvaihtoehtoja on tarkasteltu toukokuussa 2007 valmistuneessa tieverkkosuunnitelmassa. Vaasa Laihia moottoritielle on matkaa noin 4,5 km. Laajametsän yritysalueen ensimmäinen asemakaava on valmistunut Tämän alueen kunnallistekniikkaa rakennetaan parhaillaan ja se valmistuu suunnitelmien mukaan mennessä. Rakennuskortteleihin ei ole laadittu etukäteen sitovia tonttijakoja, jolloin tontit voidaan muodostaa 3

5 Kuva 4. Ote maaperäkartasta 4

6 2 Asemakaava 2.1 Yleistä Laajametsän ensimmäinen asemakaava (nro 953) vahvistui Kaava-alue on suuruudeltaan noin 42,8 ha. Tonttimaata on yhteensä 14,4 ha, joka jakautuu käyttötarkoituksiltaan seuraavasti: KTY, toimitilarakennusten korttelialue: 1,7 ha TV, varastorakennusten korttelialue: 9,5 ha TY, teollisuusrakennusten korttelialue: 3,2 ha Alueen rakentamisesta yli jäävät maamassat on tarkoitus sijoittaa ensisijaisesti tonteille. Kyseessä on alueelle suunnitellun laajan yritysalueen ensimmäinen toteutusvaihe. Asemakaavoitusta jatketaan seuraavassa vaiheessa pohjoiseen päin, miltä osin työ on jo käynnistynytkin. Myöhemmin aluetta on tarkoitus laajentaa myös etelän suuntaan. 2.2 Rakenne Korttelialueet on jäsennelty itsenäisiksi, viheralueiden ympäröimiksi solumaisiksi kokonaisuuksiksi katuyhteyksien varrelle. Katulinjojen sijainti ja muoto on sovitettu maaston muotoihin ja maisemarakenteeseen. Kaava-alueelle sijoittuu kaksi suurempaa tonttialuetta. Alueen rakenteellisen rungon muodostavat pohjois-etelä- ja itä-länsisuuntaiset kokoojakadut. Pohjois-eteläsuuntaisen kokoojakadun itäpuolinen korttelialue on kaavaluonnoksessa osoitettu varastotoimintojen korttelialueeksi (TV), länsipuolella kokoojakatuun ja kaarevaan tonttikatuun rajautuu toimitilarakentamisen korttelialue (KTY), jota ympäröi ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman teollisuustoiminnan korttelialue (TY). Alueen rakentumisen alkuvaiheessa tullaan saapumisreittinä käyttämään itä-länsi-suuntaista yhteyttä Itäiseltä Runsorintieltä. Tulevaisuudessa alueelle pääsee myös pohjoissuunnasta. Kuva 5. Alueen asemakaava 5

7 2.3 Rakentamisen määrä ja mitoitusperusteet Tonteille muodostuu kaavassa osoitetulla tehokkuuksilla rakennusoikeutta seuraavasti: Käyttötarkoitus ala yhteensä (m 2 ) tehokkuus, e rakennusoikeus yhteensä (k-m 2 ) KTY (toimitilat) TY (teollisuus) TV (varastot) MA (pelto) M, MY (metsät) VL (virkistysalue/metsä) katualueet YHTEENSÄ Kaava-alueen aluetehokkuusluvuksi (ea) muodostuu siten Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Alueen kaupunkikuvallisen korkeatasoisuuden tavoitteesta on pyritty huolehtimaan ympäröimällä korttelialueet, etenkin varastotoimintojen TV-alue, laajoin viheraluein. Edustavampi toimitilarakentaminen sijoittuu omana saarekemaisena kokonaisuutenaan alueen pääkokoojakadun varteen. KTY- ja TYkorttelialueiden välisen tonttikadun katukuvaa on pyritty jäsentämään rakennusten julkisivulinjaa ja julkisivujen rytmitystä ohjaavin kaavamääräyksin. Alueen katutilojen edustavuutta kohottavat myös puurivit sekä luonnonkiviaidat. Kuva 6. Alueen havainnekuva 2.5 Aluevaraukset Yleistä Rakennukset tulee sijoittaa vähintään 4 m etäisyydelle tontin rajoista, ellei asemakaava toisin osoita. Alueen rakentamisesta aiheutuvat maamassojen siirrot tulee suorittaa ensisijaisesti kunkin tontin sisällä. Myös hulevedet hoidetaan ensisijaisesti tontilla. Tontteja ei saa aidata 1,2 m korkeammalla umpiaidalla tai muurilla merkinnän aita 2 osoittamaa muurimaisella kivirakennelmalla suojattavaa tontinsivua lukuun ottamatta. Verkkotms. läpinäkyvä aita tai aidan osa saa olla korkeampi. Tonttien rajaukseen ja jäsentelyyn on suotavaa käyttää alueelta saatavia luonnonkiviä. 6

8 Korttelialueet: Toimitilojen korttelialueet (KTY) Toimitilarakentamiselle varattu korttelialue sijaitsee kaavaalueen keskeisimmällä paikalla alueen pääkokoojakadun ja kaaren muotoisen tonttikadun väliin jäävänä saarekkeena. Korttelialue voidaan toteuttaa yhtenä yhtenäisenä tonttina tai jakaa sektorimaisiin tontteihin. Kokoojakadun puolella rakentaminen on tuotava nuolimerkinnällä osoitettuun julkisivulinjaan. Korttelialueen kulmat muodostuvat koko kaava-alueen ilmeen kannalta merkittävimmiksi näkymäpäätteiksi, joita tulee rakentamisessa korostaa massoittelun ja arkkitehtuurin keinoin. Kulmaa korostava rakennusosa voi olla myös muun rakennusmassan julkisivulinjasta sisään vedetty, mikäli sen eteen kulman merkitystä korostamaan muodostetaan huoliteltu sisääntuloaukio. Luonnonkivien käyttö kulmaa korostavissa rakennusosissa ja aukioissa on suotavaa. Korostettavat kulmat on kaavassa osoitettu tekstimerkinnällä huom. Korttelialueen länsiosassa rakennusten sijoittelu on vapaampaa. Rakennusten sijoittelussa on kuitenkin aina huomioitava paloturvallisuus mm. jättämällä rakennusten väliin paloturvallisuuden vaatimukset täyttävä suojaetäisyys. Teollisuustoimintojen korttelialueet (TY) TY-korttelialueet on varattu ympäristöhäiriötä aiheuttamattomalle teollisuudelle. Alueelle ei saa sijoittaa toimintoja, jotka aiheuttavat ilman, veden tai maaperän saastumista, viereisen KTY-korttelin toimitiloissa työntekoa tai asiointia häiritsevää melua tai muuta ympäristöhäiriötä. TY-tonteille sijoittuvat rakennukset ovat avainasemassa kaarevan tonttikadun katukuvan muodostumisessa. Katutilan rajautumiseksi toivotulla tavalla kunkin tontin rakennuksista tai rakennusosista ainakin yksi on tuotava kaavassa annettuun julkisivulinjaan. Rakennusten yhtenäisen katujulkisivun enimmäismitaksi säädetään kaavassa 25 metriä. Rakennusten on sijaittava vähintään neljän metrin etäisyydellä tontinrajasta ja vähintään kahdeksan metrin etäisyydellä toisistaan, ellei alueellista paloturvallisuutta muilla keinoin erikseen varmisteta. Rakennuksiin mahdollisesti sijoittuvat toimistotilat tulee sijoittaa ensisijaisesti kadun varteen ja varastotoiminnot pihan perälle. Mikäli tontilla varastoidaan materiaalia tai tuotteita kattamattomana ulkotiloissa, tulee nämä varastointialueet sijoittaa vähintään 20 m etäisyydelle katualueen rajasta. Kuva 7. Havainnekuva Nosturinkadulta Korttelialueen länsiosassa näkymät pellon suunnasta tonteille suljetaan kaavassa osoitetulla istutusalueella, jonka on tarkoitus olla ilmeeltään metsäinen. Mikäli tontteja aidataan, tulee aita sijoittaa istutusaluetta sisemmäs tontille tai istutusten suojaan siten, ettei se näy pellolle. Aidat voidaan myös rakentaa luonnonkivistä. 7

9 Varastotoimintojen korttelialueet (TV) Varastotoimintojen korttelialueet sijaitsevat omina viheralueiden ympäröiminä solumaisina saarekkeinaan kokoojakaduilta lähtevien katupistojen päässä ja varressa. Varastoalueillakin rakennusten on sijaittava vähintään neljän metrin etäisyydellä tontinrajasta ja vähintään kahdeksan metrin etäisyydellä toisistaan, ellei alueellista paloturvallisuutta muilla keinoin erikseen varmisteta. 8

10 3 Tonttien haku- ja jakomenettely 3.1 Kaupungin tontinluovutuspolitiikka Vaasan kaupunki jakaa vuonna 2011 valmistuneen maapoliittisen ohjelman mukaan yritystontit pääosin neuvottelumenettelyllä ottaen huomioon kaupungin elinkeinopoliittiset tavoitteet. Yritystontit luovutetaan ensisijaisesti vuokraamalla ja teollisuus- ja varastotontit myydään vain poikkeustapauksissa. Yritystonttien enimmäisvuokra-ajat ovat 30 vuotta, eirakennettavien varastotonttien korkeintaan 15 vuotta. 3.2 Hakumenettely Alueen tontinluovutusta koordinoi Oy Vaasa Parks Ab yhteistyössä kaupungin kiinteistötoimen kanssa. Tontista kiinnostunut voi ottaa yhteyttä suoraan Vaasa Parksiin. Neuvotteluissa selvitetään hakijan tarpeet ja jokaiselle yritykselle pyritään räätälöimään sopiva tontti. Kaupungin kiinteistötoimi huolehtii virallisten varaus- ja luovutuspäätösten valmistelusta ja toteuttamisesta. 3.3 Luovutusperiaatteet Tonttien varaamisesta ja luovutuksesta päättää kaupunginhallitus. Tontit luovutetaan kaupungin yleisten luovutusperiaatteiden mukaisesti. Tämä tarkoittaa mm. seuraavaa: Tontin rakentamisvelvoite on 2 vuotta ja rakentamisvelvoitteen määrä on 50 % asemakaavan sallimasta rakennusoikeudesta, ellei vuokranantajan kanssa muuta sovita Rakentamisvelvollisuuden laiminlyönti oikeuttaa vuokranantajan, yhden kuukauden kuluessa rakentamisvelvollisuuden täyttämiselle määrätyn ajan päättymisestä, irtisanomaan sopimuksen. Varastotoimintojen korttelialueet (TV) (ilman rakentamisvelvoitetta): Vuokra-aika on korkeintaan 15 vuotta Vuokra on 5 % tontin vuokrahinnasta Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin Vuokranantajalla on oikeus tarkistaa vuokraa vuokraalueen käyttötarkoituksessa, kaavamääräyksissä, rakennusoikeudessa tai muussa sellaisessa seikassa tapahtuvien muutosten johdosta 3.4 Tonttien hinnat KTY-tontit KTY -korttelissa on toimitilojen lisäksi mahdollista toteuttaa liike- ja toimistotiloja. Tontin hinta märitellään tapauskohtaisesti käyvän arvon periaatteella. Vuosivuokra on 5 % hinnasta. 9 Toimitilojen korttelialueet (KTY) ja teollisuustoimintojen korttelialueet (TY): Vuokra-aika on korkeintaan 30 vuotta Vuokra on 5 % tontin vuokrahinnasta Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin Vuokranantajalla on oikeus tarkistaa vuokraa vuokraalueen käyttötarkoituksessa, kaavamääräyksissä, rakennusoikeudessa tai muussa sellaisessa seikassa tapahtuvien muutosten johdosta Teollisuus- ja varastotontit Kaupunginhallitus on päättänyt teollisuus- ja varastotonttien vuokrahinnat Hinnat ovat sidottu elinkustannusindeksiin ja ovat tammikuussa 2013 seuraavat:

11 Pinta-ala (m 2 ) TY-korttelien vuokrahinnat TV-korttelien vuokrahinnat, mikäli tontille rakennetaan: Yksikköhinta ( /m 2 ), 01/2013 Ensimmäiset m 2 8, m 2 :n yli menevän pinta-alan osalta 6,61 TV-korttelien vuokrahinnat, ilman rakentamista: Ensimmäiset 5 000m 2 5, m² välillä sijaitsevan pinta-alan osalta 5,08 yli m² menevän pinta-alan osalta 4, Tonttien varausperiaatteet Tontit varaa kaupunginhallitus kaupungin yleisten ehtojen mukaisesti. Tontti voidaan varata enintään 12 kuukauden ajaksi ja varausmaksu on 25 % tontin vuosivuokrasta. Varausmaksu hyvitetään ensimmäisen vuokramaksun yhteydessä. Jos varaaja luopuu hankkeesta, varausmaksua ei palauteta. Varausta ei voida siirrä kolmannelle osapuolelle. Varaus tehdään rakennuksen loppukäyttäjälle tai loppukäyttäjän ilmoittamalle taholle. Vuosivuokra on 5 % näistä hinnoista. 10

12 4 Yhteystiedot Tobias Laxell Annika Birell Myyntipäällikkö Maankäyttöinsinööri Oy Vaasa Parks Ab Vaasan kaupunki

Kaavaselostus Högberginmäen asemakaava (3555)

Kaavaselostus Högberginmäen asemakaava (3555) Kaavaselostus Högberginmäen asemakaava (3555) Maantiekylä 20.5.2015 (nähtävilläoloajat lisätty selostukseen 8.6.2015) Tämä selostus koskee 20.5.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. nro 3555 KKL hallitus

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Asemakaavan muutos, selostus. Oitti Savilaukuntie-Katajatie, ns. Maxitin alue Korttelit 200-201, 212-214, 223 ja 228

Hausjärven kunta. Asemakaavan muutos, selostus. Oitti Savilaukuntie-Katajatie, ns. Maxitin alue Korttelit 200-201, 212-214, 223 ja 228 Hausjärven kunta Oitti Savilaukuntie-Katajatie, ns. Maxitin alue Ehdotus 12.4.2010, tarkistukset 20.5.2011 KValt 24.1.2012 9 Lainvoimainen 1.3.2012 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 Lepola III, Maatalousnormaalikoulun alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Diaarinumero: 1546/2009 Kaavatunnus: 220009 Vireilletulosta ilmoittaminen 14.12.2011 Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Maankäyttöpalvelut

Mäntsälän kunta Maankäyttöpalvelut Mäntsälän kunta Maankäyttöpalvelut MÄNNIKKÖ POHJOINEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Asemakaavan tunnus: 505 : 209 Asemakaavan nimi: Männikkö Pohjoinen Hyväksymispäivämäärä: Kvalt 20.9.2010/ 81 Asemakaavan

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA KAAVAEHDOTUS KAAVASELOSTUS, 05.03.2015

PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA KAAVAEHDOTUS KAAVASELOSTUS, 05.03.2015 PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA Asemakaava koskee kiinteistöjä 635-424-4-24, 635-424-2-128, 635-424-5-4, 635-424-4-32, 635-424-4-35, 635-424-4-36, 635-424-4-37 ja 635-424-4-38. Asemakaavan

Lisätiedot

ASIKKALA Anianpelto / Pasola PASOLANHARJU, ASEMAKAAVA SELOSTUS

ASIKKALA Anianpelto / Pasola PASOLANHARJU, ASEMAKAAVA SELOSTUS ASIKKALA Anianpelto / Pasola PASOLANHARJU, ASEMAKAAVA SELOSTUS Kaavan laatijat: Sasu Marila / Arkkitehtitoimisto Sasu Marila (kaavaselostus) Kari Nykänen / Arkkitehdit M3 Vireille tulo: khall 35, 20.2.2012

Lisätiedot

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 2. kaupunginosan virkistysaluetta, 3. kaupunginosan korttelia 38 sekä katu- ja virkistysalueita,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Vireille teknisten palveluiden lautakunta 18.11.2009 107 Hyväksyminen kaupunginhallitus 13.09.2010 169 kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Havainnekuva: näkymä Tolkkistentieltä Aleksanterinkaarelle. Kaari Arkkitehdit / kaupunkisuunnittelu 11.12.2012 / 5.2.2013. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 20. päivänä helmikuuta 2015 päivättyä ja 22.5.2015 muutettua (lausunnot ja muistutukset) asemakaavakarttaa Halvarinkatu (4/2014) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 1 7 7 P AK K AL A 5 1 SILV ASTINTIE 2 Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos, joka koskee 1.6.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro

Lisätiedot

Miehikkälän kunta. Vihreän logistiikka-alueen asemakaava. Kaavaselostus Ehdotus 4.4.2013. Yhdyskuntasuunnittelu Kaija Maunula

Miehikkälän kunta. Vihreän logistiikka-alueen asemakaava. Kaavaselostus Ehdotus 4.4.2013. Yhdyskuntasuunnittelu Kaija Maunula Miehikkälän kunta Vihreän logistiikka-alueen asemakaava Kaavaselostus Ehdotus 4.4.2013 Tullut vireille 8.2.2012 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013 Yhdyskuntasuunnittelu Kaija Maunula 1 1 PERUS- JA

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI Akm 225 SELOSTUS T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S

RAAHEN KAUPUNKI Akm 225 SELOSTUS T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S RAAHEN KAUPUNKI RAAHEN KAUPUNGIN 23. KAUPUNGINOSAN KORTTE- LIN 2305 TONTTEJA 5, 6 JA 7 KOSKEVA ASEMAKAA- VAN MUUTOS Akm 225 SELOSTUS 27.5.2013 Suunnittelualueen

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS

GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS ASEMAKAAVALUONNOS 05.09.2011 MUSTASAAREN KUNTA GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS Asemakaava koskee Mustasaaren kunnan Sepänkylän tiloja

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

RISÖN SALUE ASEMAKAAVA. 2:10 ja 2:4 (osa) Kaavoitus 2013

RISÖN SALUE ASEMAKAAVA. 2:10 ja 2:4 (osa) Kaavoitus 2013 ASEMAKAAVAN SELOSTU US RISÖN LIIKE- JA YRITYS SALUE ASEMAKAAVA NRO 993 ASEMAKAAVA Kylän 426 (Runsor) kiinteistöt 5:13, 5:6, 5:3, 5:14, 5:4, 2:18, 1:46, 2:26 (osa), 1:35, 2:9, 2:10 ja 2:4 (osa) ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 6.12.14 asia 54 ASEMAKAAVASEOSTUS KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee Harjavallan kaupungin 5 Sievarin kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ HAUKIPUDAS UKONKAIVOS HAUKIPUTAAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ HAUKIPUDAS UKONKAIVOS HAUKIPUTAAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS KIRKONKYLÄ HAUKIPUDAS UKONKAIVOS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee osaa Kirkonkylän asemakaavan korttelista 2703 Ukonkaivoksen alueella. Asemakaavan muutoksella muodostuvat Haukiputaan kirkonkylän

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot