RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1"

Transkriptio

1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus AIKA 18:30-21:45 PAIKKA Kunnanjohtajan huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 268 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA SAUKKOVAARAN OSAYLEISKAAVA SAUKKOVAARANTIEN ITÄOSAN ASEMAKAAVA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET KUNNANVIRASTON SULKEMINEN VÄLI- 20 SEKSI AJAKSI 275 ILKKA KEMPPAISEN TYÖLOMAHAKEMUS AUNUKSEN YSTÄVÄT RY:N AVUSTUSHAKEMUS MIKA LEINOSEN JA SATU KOUTALAN POIKKEAMIS- 23 HAKEMUS VAPAA-AJAN ASUNNON RAKENTAMISEEN 278 HILKKA LEINOSEN HAKEMUS LOMARAKENNUKSEN 25 MUUTTAMISEKSI ASUINKÄYTTÖÖN 279 KUNTAA EDUSTAVAT NEUVOTTELIJAT PAIKALLIS- 27 NEUVOTTELUISSA VV JA YHTEISTOI- MINTALAIN MUKAISISSA NEUVOTTELUISSA 280 KAINUUN KUNTIEN JA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTA- 29 YHTYMÄN VÄLISEN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMI- NEN 281 PERUSPARANNETTUJEN YKSITYISTEIDEN AVUSTA- 31 MINEN 282 VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA 283 VANHOJEN SAATAVIEN POISTO RESKONTRASTA ILMOITUSASIAT KAINUUN PALVELUKOHTEIDEN SEUDULLISEN 36 OPASTUSSUUNNITELMAN SUUNNITTELUTYÖHÖN SITOUTUMINEN 286 SAUKKOVAARAN HIIHTOKESKUSKEN TOIMINTOJEN KÄYNNISTÄMINEN 38

2 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Oikarinen Olavi 18:30-21:45 puheenjohtaja Heikkinen Hilkka 18:30-21:45 jäsen Hyyryläinen Unto 18:30-21:45 jäsen Härkönen Jorma 18:30-21:45 jäsen Kangasharju Marjo 18:30-21:45 jäsen Kurkinen Kaarlo 18:30-21:45 varajäsen Pelkonen Aleksi 18:30-21:45 varajäsen Kurkinen Yrjö 18:30-21:45 kvalt pj Oikarinen Paavo 18:30-21:45 valt. 1 vpj Potila Raija 18:30-21:45 esittelijä Jansson Oiva 18:30-21:45 sihteeri Tähkäpää Liisa 18:30-21:45 valt.2.varapj. ALLEKIRJOITUKSET Olavi Oikarinen Puheenjohtaja Oiva Jansson Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kaarlo Kurkinen Aleksi Pelkonen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Ma Ristijärven Yhteispalvelupiste klo Lea Lukkari keskusarkistonhoitaja

3 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHALL 268 Hallintosäännön 37 :n mukaan kunnanhallitus päättää kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kunnanhallituksen päätöksen mu kaan kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kolmas maa nantai klo Tämän lisäksi pidetään ylimääräi siä ko kouksia. Kuntalain :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KHALL 269 Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan pöytäkirja tar kas te taan niin, että se voidaan pitää nähtävillä kokousta seuraavan vii kon 1. arkipäivänä, ellei kunnanhallitus toisin päätä. Tarkastettu pöy tä kirja pidetään nähtävillä Yhteispalvelupisteessä klo Kunnanhallitus valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan perjantaina Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä maanantaina Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaarlo Kurkinen ja Aleksi Pelkonen.

5 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA KHALL 77 Suunnittelualue sijaitsee Saukkovaaran matkailukeskuksessa asuntovaunualueen pohjoispuolella hiihtohissien yläaseman välittömässä läheisyydessä. Alueelle on tarkoitus muodostaa noin 20 erillismökin loma-asuntoalue, josta on lyhyet etäisyydet laskettelurinteisiin, ladulle ja hotelli-ravintolan palveluihin. Vaaran lakialueen tulevaa maankäyttöä on tutkittu laadittaessa Saukkovaaran osayleiskaavaa: ko. alue on osoitettu päivätyssä kaavaehdotuksessa loma-asuntoalueeksi. Liite 5 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus saattaa vireille Saukkovaaran lakialueen asemakaavan ja hyväksyy päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päättää asettaa sen nähtäväksi koko kaavaprosessin ajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen. KHALL Saukkovaaran lakialueen maankäyttöä on tutkittu osayleiskaavan laatimisen yhteydessä: ko. alue on osoitettu päi vä tyssä Saukkovaaran osayleiskaavaehdotuksessa loma-asuntoalu eeksi. Asemakaavaluonnoksessa on muodostettu tavoitteiden mukaisesti Saukkovaaran lakialueelle noin 20 eril lis mökin loma-asuntoalue, josta on lyhyet etäisyydet laskette lurintei siin, laduille ja hotelli-ravintolan palveluihin. Liite 1 luonnos Saukkovaaran lakialueen asemakaavaksi Valmistelija: Liisa Korhonen p Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 1 mukaisen päivätyn Sauk ko vaa ran la kialueen asemakaavaluonnoksen ja päät tää asettaa sen julkisesti näh tä vil le 30 päivän ajaksi. Kaavaluonnok sesta

6 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ pyyde tään lausun not Kai nuun ympäristökeskukselta, Kainuun maakun ta-kunta yh ty mältä, Kai nuun museolta ja Ristijärven kunnan ra kentamislautakunnalta. Arkkitehti Liisa Korhonen on kokouksessa asiantuntijana esittelemässä Saukkovaaran asemakaavaluonnosta. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. KHALL 270 Saukkovaaran lakialueen asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä kun nan jul kis ten kuu lu tus ten ilmoitus taululla, Kainuun Sano missa. Val mis telu ai neisto on ol lut nähtä villä Ristijärven kunnan yhteispal velu pisteessä. Lau sun non Sauk ko vaa ran laki-alu een asemakaava luon nok sesta ovat jättä neet Kai nuun maa kunta -kuntayhtymä, Kainuun Museo ja huomautuksen on jättä nyt Ristijärven kun nan rakentamislautakunta.viranomais ne vot telu Sauk kovaaran laki alu een ase ma kaa va-alueen luonnok sesta on käy ty Huomautus: 1) Rakentamislau takunta : Rakentamislautakunta ei pi dä hy vänä ratkai suna mö kin ja talousra kennuksen sijoittamista ton teilla, vaikka pai kat ovat ohjeellisia. Ra kentamislautakunta toteaa lausunnossaan, että olisi järkevämpää määritellä esim. rakentamis alueen rajat ton teilla. Täl löin vältytään tontin rajoille rakentamisesta (palotekniset vaatimuk set) sekä mah dollistetaan hieman vapaampi päärakennuk sen sijoit telu, tontin vaa ti musten mukaisesti. Lisäksi ra kentamis lautakunta to teaa, että auto paikka tulee olla mahdollisim man lähellä pääraken nusta. Kaavanlaatijan vastine: Kunnan rakennusvalvontaviranomainen päättää lo pullisesta rakennusten sijoittelusta mm. maasto-olosuhteet huomioiden. Lausunnot: 1)Kainuun maakunta -kuntayhtymä: Kaavaselostuksessa on huomioitu suunnitte lualuetta koskevat maakuntakaavavaraukset. Maakunta kaavassa osoitettu ohjeellinen ulkoilureitti kulkee asemakaavaluonnoksen suunnitte lu alueen itäosassa. Asemakaavan jatkosuunnittelussa tu lee varmistaa maakuntakaavassa osoitetun ohjeellisen ulkoilureitin toteuttamis mahdolli suus joko asemakaava-alueella tai alueen välit tömässä lä heisyydessä. Ei ole huomauttamista kaavaluonnoksesta. Kaavanlaatija: Merkitään tiedoksi lausunto ja todetaan, että a vaa laa dit taes sa ote taan huomi oon maa kun takaavan ohjeellinen ul koi lureittien to teut ta mismahdolli suus. 2) Kainuun Museo: Kaava-alueella ei tunneta kiinteitä muinaisjään-

7 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ nöksiä eikä rakennetun kulttuuriympäristön kohteita. Ei ole huomauttamista kaa valuonnoksesta. 3)Kainuun ympäristökeskus on antanut lausunnon viranomaisneuvottelun yhteydessä : Rakennuslupavaiheessa on varauduttava pysyvän asumisen mahdollistamiseen mm. energiatehokkuusvaatimukset ja että ra kennukset olisi mahdollista liittää aluelämpöön. Kaavanlaatijan vastine: Saukkovaaran alueella voidaan kaava merkin nöillä ohja ta pysyvän asumisen ja vapaa-ajan asumisen alueita. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen ottaa huomioon asumis rakenta mista koskevat laatuvaatimukset sekä selvittää rakennuslupaa myön täessään sellaisia rakentamisratkaisuja, jot ka mahdollistavat liit ty mi sen alue läm pöön. Liite 1: Liite 2: Liite 3: Lausunnot ja muistutus asemakaavaluonnoksesta Muistio viranomaisneuvottelusta Kaavaehdotus Kunnanhallitus hyväksyy Saukkovaaran asemakaavaehdotuksen ja aset taa sen MRA mukaisesti julkisesti nähtäväksi 30 vrk:n ajaksi. Kuulutus asemakaavaehdotuksen nähtävilläolosta julkaistaan Kainuun Sanomat lehdessä, kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä kunnan kotisivuilla ja asiakirjat ovat nähtävillä kunnan yhteispalvelupisteessä. Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavoitusprosessin ajan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainituilta viranomaisilta pyydetään lausunto asemakaavaehdotuksesta: Kainuun maa kunta -kun ta yh ty mä, Kai nuun Tie lai tos, Kai nuun mu seo, Kai nuun ympäris tö kes kus, Ka jaanin kau punki/aluepelastus lai tos. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösesityksen ja valtuutti aluearkkitehdin saattamaan kes kus te lun ku luessa tarkentunut asemakaavaehdotus julkisesti nähtäville.

8 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Elinkeino- ja maapoliittinen jaosto Elinkeino- ja maapoliittinen jaosto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Elinkeino- ja maapoliittinen jaosto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus SAUKKOVAARAN OSAYLEISKAAVA Elink 29 Jaosto on saanut selostuksen Saukkovaaran yleiskaavan valmistelutilanteesta edellisessä kokouksessaan Kaavan käsittelyä päätettiin jatkaa seuraavassa kokouksessa. Kaavamuutosluonnoksesta on Marja ja Reijo Fredriksson lähettäneet jaostolle kirjeen, jossa on ehdotuksia huomioitavaksi laadittavassa kaavassa. Liite 2 Kirje Jaosto suorittaa alueella maastokatselmuksen ennen kokousta. Kunnanrakennusmestarin ehdotus: Kaavan jatkosuunnittelussa huomioidaan seuraava asiat: Tila Haukirinne Rno 50:18 jätetään yleiskaavan suunnittelualueen ulkopuolelle omistajien toi vo muk sesta (puh.kesk. Juhani Romppainen/Lii sa Korhonen). Tila Kantola Rno 1:200 jätetään tiealueita lukuun ottamatta yleiskaava-alueen ulkopuolelle. Reijo ja Marja Fredrikssonin ehdotukset (kirje ) otetaan huomioon yleiskaavoituksessa lukuun ottamatta kohtaa 6 (tilusvaihto). Jaosto hyväksyi yksimielisesti kunnanrakennusmestarin ehdotuksen. Reijo Fredriksson poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Elink 3 Kaavan valmistelua on jatkettu ja jaostolle selostetaan valmistelun aikana esille nousseet kaavassa ja sen toteutusaikataulussa huomioitavat asiat. Kunnanrakennusmestarin ehdotus: Jaosto esitää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaava-alueen ra jauk sen osallistumis- ja arvioin ti suun ni telmassa esi te tyn mukaisesti sekä päättää asettaa kaa-

9 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ valuonnoksen nähtäville. Riitta Leinonen valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Mi ka Ala-Hii ron tilalle. Jaosto keskusteli tielinjauksesta, jo ta tar ken ne taan kun nan hallituksen käsittelyyn tulevaan luonnok seen. Alue ark kitehti se losti osallistumis- ja arviointisuunnitelman si sällön. Jaosto hyväksyi yksimielisesti kunnanrakennusmestarin ehdotuksen. KHALL 59 Kauniissa vaaramaisemassa lähellä Ristijärven keskustapalveluja sijaitsevan Saukkovaaran alueen maankäyttöä on tarkoitus kehittää kaavoi tuksen avulla siten, että asumis-, matkailu- ja virkistystoiminnot muo dostaisivat jatkossa viihtyisän ja toiminnallisesti tarkoituksenmukai sen kokonaisuuden. Saukkovaaran toiminnalliselle ydinalueelle on päätetty laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jonka perusteella voidaan myöntää rakennusluvat ilman asemakaavoitusta. Kunnanhallitus hyväksyy tässä vaiheessa osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä sen näh täville kaa va pro sessin ajaksi. Liite 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy alueen rajauksen sekä osallistumis- ja arvioin ti suun ni tel ma ja asettaa sen nähtäville kaavaprosessin ajaksi. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ottaa käsiteltäväkseen lisälista-asiat. Reijo Fredriksson poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Esittelijän toimi Pertti Härkönen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen. KHALL 271 Saukkovaaran osayleiskaavan suunnittelualue jakaantuu kahteen toiminnallisesti ja maastollisesti erityyppiseen osaan. Hotellin lähialueen maankäytön tavoitteena on muodostaa maastomuodoltaan hyvinkin haastaville alueille korkeatasoisia lomarakennuspaikkoja - Saukkovaaran lähiympäristöön suunnitteilla olevat pysyvän asumisen rakennuspaikat kuuluvat aluerakenteellisesti samaan kokonaisuuteen. Saukkovaaran loivapiirteiset rinnealueet rautatiehen saakka muo-

10 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ dostavat tavoitteiltaan toisentyyppisen aluekokonaisuuden, jonka kehittämisen pääpaino on laadukkaan asuntoalueen muodostamisella vaaramaisemaan lähelle kuntakeskuksen palveluja. Elinkeino- ja maapoliittinen jaosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan Jaoston esitys: Elinkeino- ja maapoliittinen jaosto esittää kunnanhallitukselle, että Saukkovaaran osayleiskaava-alue jaetaan kahteen osa-alueeseen. Tällöin matkailullisesti keskeisintä aluetta, hotellin lähiympäristöä (osa-alue 1, liitekartta), koskeva osayleiskaavaprosessi voidaan viedä käytännön tarpeiden vuoksi erillisenä kokonaisuutena nopeammin eteenpäin. Suunnittelun aikana on tullut esille, että vaaranrinteen alempiin osiin (osa-alue 2) liittyy siinä määrin liikenteellisiä ja toiminnallisia kysymyksiä, että niiden ratkaiseminen hidastaa tarpeettomasti ydinalueen kaavan valmistumista. Liite 3 Osa-alueet 1 ja 2 Kunnanhallitus päättää jaoston esityksen mukaisesti hyväksyä ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että Saukkovaaran osayleiskaava-alue jaetaan kahteen osa-alueeseen. Tällöin matkailullisesti keskeisintä aluetta, hotellin lähiympäristöä (osa-alue 1, liitekartta), koskeva osayleiskaavaprosessi voidaan vie dä käytännön tarpeiden vuoksi erillisenä kokonaisuutena nopeam min eteenpäin. Suunnittelun aikana on tullut esille, että vaaranrin teen alempiin osiin (osa-alue 2) liittyy siinä määrin liikenteellisiä ja toiminnallisia kysymyksiä, että niiden ratkaiseminen hidastaa tar peettomasti ydinalueen kaavan valmistumista. Aluearkkitehti Liisa Korhonen oli kokouksessa selostamassa kaavaa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. KV 43 Liite 3 Osa-alueet 1 ja 2 Aluearkkitehti Liisa Korhonen selosti kaavaa. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen. Liisa Korhonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo

11 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ KHALL 302 Kunnanvaltuusto teki Saukkovaaran oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisesta päätöksen Tuo päätös koski aluetta, joka ulottui rautatiehen saakka. Elinkeino- ja maapoliittinen jaosto päätti esittää kunnanhallitukselle, että Saukkovaaran osayleiskaava-alue jaetaan kahteen osa-alueeseen. Kunnanvaltuusto teki päätöksen laatia liitekartassa 1 esitetylle alueelle Saukkovaaran oikeusvaikutteisen osayleiskaavan. Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kunnanhallitus hyväksyy Osa-aluetta 1 koskevan Saukkovaaran osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päättää asettaa sen julkisesti nähtäväksi koko kaavoitusprosessin ajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Elink 6 Reijo Fredriksson esittää päivätyllä kirjeellään, että yleiskaava ulottuisi myös Kantolan tilan Rno 1:200 maalle. Fredrikssonit odottavat kaavan noudattavan soveltuvin osin sitä yleiskaavaa, joka oli voimassa v (ei oikeusvaikutteinen), kuitenkin niin, ettei kaavas sa oli si kiin teis tö ra jojen jakamia rakennuspaikkoja, vaan ne sijoitet tai siin ko ko naisi na Kantolaan tai jätettäisiin kokonaisina pois. Jaosto esittää kunnanhallitukselle, että Saukkovaaran osayleiskaavan aluerajaus muutetaan liitekartassa (liite 1) esitetyn mukaiseksi ja et tä kunnanhallitus asettaa muutetun osallistumis- ja arviointisuunnitel man sekä kaavaluonnoksen nähtäville. Lisäksi jaosto esittää kunnanhallitukselle, että jokaisesta syntyvästä uudesta rakennuspaikasta peritään maanomistajilta 500 euron kaavoitusmaksu. Jaosto hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. KHALL 98 Liite 1 Kaava-alueen rajaus Liite 1.1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

12 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus hyväksyy Elinkeino- ja maapolittisen jaoston esityksen. Jorma Härkönen saapui kokoukseen tämän asian käsitettelyn alussa, klo Liisa Korhonen selosti kaavaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavamerkinnöiltään tarkennettu kaa va-alu een rajaus jaet tiin ko kouk ses sa (liitteet 1 ja 1.1). Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. KHALL 183 Saukkovaaran osayleiskaavaluonnoksesta järjestettiin viranomaisneuvottelu, jossa oli läsnä edustajat Kainuun ympäristökeskuksesta, Kainuun museosta ja Ristijärven kunnasta. Kainuun ympäristökeskuksen esittämät mielipiteet aiheuttivat seuraavat muutokset kaavaratkaisuun: 1. Osayleiskaavaehdotuksessa on osoitettu asemakaavoitettavaksi alueiksi -ak asuntovaunualueelle osoitetun matkailualueen li säksi ho tel li-ravintolan lounaispuolella sijaitseva mat kailu palvelujen alue RM-ak sekä hissin yläaseman lähi ympäristöön osoi tettu loma-asuntoalue RA-ak. 2. Suunnittelutarvealueiksi -st (alueella tarvitaan rakennusluvan lisäksi suunnittelutarveratkaisu) on osoitettu hotelli-ravintolalle varattu alue sekä kunnan omistamien lomamökkien lähiympäristöön sijoitetut loma-asuntoalueet. Muilta osin ehdotusvaiheen kaavaratkaisu noudattaa kaavaluonnosta. Liite 2 Kaavaehdotus Erillisliite 1 Kaavaselostukset Kunnanhallitus hyväksyy päivätyn Saukkovaaran osayleiskaavaehdotuksen ja asettaa sen nähtäväksi 30 päiväksi. Kaavasta pyydetään lausunnot Kainuun ympäristökeskukselta, Kainuun maakunta-kuntayhymältä, Kainuun Museolta, Kainuun palo- ja pelastuslaitokselta, Tiehallinnolta ja Rakentamislautakunnalta. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. KHALL 73 Saukkovaaran oikeusvaikutteinen osasyleiskaava kohdistuu matkailutoimintojen, tiestön ja kunnallistekniikan kannalta keskeisimälle vaara-alueelle, joka on pääosin Ristijärven kunnan omistuksessa. Suunnittelualue kuuluu kunnanvaltuuston v hyväksymän Saukkovaaran oi keusvaikutuksettoman osayleiskaavan kaava-alu-

13 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ eeseen ja osayleis kaavat tulevat näin ollen muodostamaan laajan yhtenäisen kokonai suuden. Saukkovaaran kaavoituksen aiemmat vaiheet: - Vuonna 1990 hyväksytyn Saukkovaaran oikeusvaikutuksettoman osasyleiskaavan pohjalta on laadittu vuonna 1990 vaaran keskeisemmälle alueelle rakennuskaavaluonnos, jota ei ole alistettu vahvistettavaksi, mutta sen perusteella on toteutettu asuin- ja lomaraken nuksia sekä tiestöä ja kunnallistekniikkaa. - Kunnanvaltuusto päätti käynnistää Saukkovaaran oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen alueelle, joka ulottui luoteessa rautatiehen saakka. - Kunnanvaltuusto päätti jakaa osayleiskaava-alueen kahteen osaan, joista matkailupalvelujen kannalta keskeisemmän alueen suunnittelua jatkettaisiin välittömästi päivätyssä osayleiskaavaehdotuksessa todettiin, että kaavaa pystyttäisiin joiltakin osin käyttämään rakennuslupien perustana. Ehdotuksesta saadun palautteen pohjalta kunta on päättänyt, että se laatii Saukkovaaran osayleiskaavan oikeusvaikutteisena kaavana, jolla ohjataan asemakaavoitusta, suunnittelutarveratkaisujen harkintaa, ympäristönhoitohankkeita yms. Sitä ei voida käyttää suoraan rakennuslupien perustana. Erillisliite: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus saattaa vireille Saukkovaaran oikeusvaikutteisen osayleiskaavan, joka pohjautuu päivätyssä osayleiskaavaehdotuksessa esitettyyn maankäyttöratkaisuun. Kunnanhallitus hyväksyy päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päättää asettaa sen nähtäväksi koko suunnitteluprosessin ajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen. KHALL 271 KHALL 302 Kunnanvaltuusto teki Saukkovaaran oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisesta päätöksen Tuo päätös koski aluetta, joka ulottui rautatiehen saakka. Elinkeino- ja maapo liittinen jaosto päätti esittää kunnanhallitukselle, että Saukkovaaran osayleiskaava-alue jaetaan kahteen osa-alueeseen. Kunnanvaltuusto teki päätöksen laatia liitekartassa 1 esitetylle alueelle Saukkovaaran oikeusvaikutteisen osayleiskaa van. Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

14 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus hyväksyy Osa-aluetta 1 koskevan Saukkovaaran osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päättää asettaa sen julkisesti nähtäväksi koko kaavoitusprosessin ajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Elink 6 Reijo Fredriksson esittää päivätyllä kirjeellään, että yleiskaava ulottuisi myös Kantolan tilan Rno 1:200 maalle. Fredrikssonit odottavat kaavan noudattavan soveltuvin osin sitä yleiskaavaa, joka oli voimassa v (ei oikeusvaikutteinen), kuitenkin niin, ettei kaavas sa oli si kiin teis tö ra jojen jakamia rakennuspaikkoja, vaan ne sijoitet tai siin ko ko naisi na Kantolaan tai jätettäisiin kokonaisina pois. Jaosto esittää kunnanhallitukselle, että Saukkovaaran osayleiskaavan aluerajaus muutetaan liitekartassa (liite 1) esitetyn mukaiseksi ja et tä kunnanhallitus asettaa muutetun osallistumis- ja arviointisuunnitel man sekä kaavaluonnoksen nähtäville. Lisäksi jaosto esittää kunnanhallitukselle, että jokaisesta syntyvästä uudesta rakennuspaikasta peritään maanomistajilta 500 euron kaavoitusmaksu. Jaosto hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. KHALL 98 Liite 1 Kaava-alueen rajaus Liite 1.1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kunnanhallitus hyväksyy Elinkeino- ja maapolittisen jaoston esityksen. Jorma Härkönen saapui kokoukseen tämän asian käsitettelyn alussa, klo Liisa Korhonen selosti kaavaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavamerkinnöiltään tarkennettu kaa va-alu een rajaus jaet tiin ko kouk ses sa (liitteet 1 ja 1.1). Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

15 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ KHALL 183 Saukkovaaran osayleiskaavaluonnoksesta järjestettiin viranomaisneuvottelu, jossa oli läsnä edustajat Kainuun ympäristökeskuksesta, Kainuun museosta ja Ristijärven kunnasta. Kainuun ympäristökeskuksen esittämät mielipiteet aiheuttivat seuraavat muutokset kaavaratkaisuun: 1. Osayleiskaavaehdotuksessa on osoitettu asemakaavoitettavaksi alueiksi -ak asuntovaunualueelle osoitetun matkailualueen li säksi ho tel li-ravintolan lounaispuolella sijaitseva mat kailu palvelujen alue RM-ak sekä hissin yläaseman lähi ympäristöön osoi tettu loma-asuntoalue RA-ak. 2. Suunnittelutarvealueiksi -st (alueella tarvitaan rakennusluvan lisäksi suunnittelutarveratkaisu) on osoitettu hotelli-ravintolalle varattu alue sekä kunnan omistamien lomamökkien lähiympäristöön sijoitetut loma-asuntoalueet. Muilta osin ehdotusvaiheen kaavaratkaisu noudattaa kaavaluonnosta. Liite 2 Kaavaehdotus Erillisliite 1 Kaavaselostukset Kunnanhallitus hyväksyy päivätyn Saukkovaaran osayleiskaavaehdotuksen ja asettaa sen nähtäväksi 30 päiväksi. Kaavasta pyydetään lausunnot Kainuun ympäristökeskukselta, Kainuun maakunta-kuntayhymältä, Kainuun Museolta, Kainuun palo- ja pelastuslaitokselta, Tiehallinnolta ja Rakentamislautakunnalta. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. KHALL 73 Saukkovaaran oikeusvaikutteinen osasyleiskaava kohdistuu matkailutoimintojen, tiestön ja kunnallistekniikan kannalta keskeisimälle vaara-alueelle, joka on pääosin Ristijärven kunnan omistuksessa. Suunnittelualue kuuluu kunnanvaltuuston v hyväksymän Saukkovaaran oi keusvaikutuksettoman osayleiskaavan kaava-alueeseen ja osayleis kaavat tulevat näin ollen muodostamaan laajan yhtenäisen kokonai suuden. Saukkovaaran kaavoituksen aiemmat vaiheet: - Vuonna 1990 hyväksytyn Saukkovaaran oikeusvaikutuksettoman osasyleiskaavan pohjalta on laadittu vuonna 1990 vaaran keskeisemmälle alueelle rakennuskaavaluonnos, jota ei ole alistettu vahvistettavaksi, mutta sen perusteella on toteutettu asuin- ja lomaraken nuksia sekä tiestöä ja kunnallistekniikkaa. - Kunnanvaltuusto päätti käynnistää Saukkovaaran oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen alueelle, joka ulottui luoteessa rautatiehen saakka. - Kunnanvaltuusto päätti jakaa osayleiskaava-alueen

16 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ kahteen osaan, joista matkailupalvelujen kannalta keskeisemmän alueen suunnittelua jatkettaisiin välittömästi päivätyssä osayleiskaavaehdotuksessa todettiin, että kaavaa pystyttäisiin joiltakin osin käyttämään rakennuslupien perustana. Ehdotuksesta saadun palautteen pohjalta kunta on päättänyt, että se laatii Saukkovaaran osayleiskaavan oikeusvaikutteisena kaavana, jolla ohjataan asemakaavoitusta, suunnittelutarveratkaisujen harkintaa, ympäristönhoitohankkeita yms. Sitä ei voida käyttää suoraan rakennuslupien perustana. Erillisliite: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus saattaa vireille Saukkovaaran oikeusvaikutteisen osayleiskaavan, joka pohjautuu päivätyssä osayleiskaavaehdotuksessa esitettyyn maankäyttöratkaisuun. Kunnanhallitus hyväksyy päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päättää asettaa sen nähtäväksi koko suunnitteluprosessin ajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan ehdotuksen. 271 KHALL Saukkovaaran osayleiskaavan valmistelutyö on hyvä saattaa loppuun. Osayleiskaava-alue ulottuu pääosin kirkonkylän puoleiselle rinteelle ja vaaran lakialueelle. Tavoitteena on luoda Saukkovaaran ja kirkonkylän taajaman välille yhtenäinen asiointi- ja kehittämisvyöhyke. Liite 4: Liite 5: Kartta ja kaavaehdotus Saukkovaaran osayleiskaava-alueesta päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Saukkovaaran osa yleis kaa va eh dotuksen ja saattaa sen MRA:n mu kai sesti jul ki ses ti näh tä väksi 30 vrk:n ajaksi. Kuulu tus osa yleis kaa vaehdo tuksen nähtä vil läolosta jul kais taan Kai nuun Sa nomat leh dessä, kun nan vi rallisella ilmoitus taululla, kunnan kotisi vuilla ja asia kirjat ovat nähtä villä kun nan yh teispalve lupistees sa. Osallistu mis- ja arviointi suun nitelmassa maini tuilta vi ranomaisilta pyydetään lausun to kaavaehdotuksesta: Kai nuun maakunta -kuntayhtymä, Kai nuun Tielaitos, Kainuun mu seo, Kainuun ympäristökeskus, Kajaanin kau pun ki/aluepelastuslai tos.

17 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus asettaa tarkennetun osal lis tu mis- ja arviointisuunnitelman nähtäville koko suunnittelupro ses sin ajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

18 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus SAUKKOVAARANTIEN ITÄOSAN ASEMAKAAVA KHALL 272 Suunnittelualue sijaitsee Saukkovaaran matkailukeskukseen johtavan tien varressa, ylärinteessä, Saukkovaaran itäpuolella. Suunnittelualueen pohjoisosa liittyy matkailukeskuksen ydinalueeseen. Alueen käy tön yk si tyis koh tais ta jär jes tä mis tä, ra ken ta mis ta ja ke hit tämistä var ten laa di taan ase ma kaa va, jonka tar koitus on osoit taa tarpeelliset alueet eri tar koituk sia var ten ja oh jata raken ta mista ja muuta maan käyttöä. Ase makaa voi tuk ses sa ote taan huo mi oon pai kalliset olosuh teet, kun nan maise ma ku va, hyvä raken ta mis tapa, alu eella olemassa oleva raken nus kanta ja muut kaavoi tus peri aat teet. Saukkovaarantien itäosan asemakaavoitettavalle alueelle on tar koitus muo dos taa lo ma-asun to alue, jos ta on ly hyet etäisyydet las kettelurin tei siin, ladul le ja hotel li-ravinto lan pal ve luihin sekä asunto alue pysy vää asunto tuo tantoa varten. Saukkovaaran alueen maankäyttöä on tutkittu laadittaessa Saukkovaaran osayleiskaavaa: kyseessä olevista alueista on osoitettu päivätyssä kaavaehdotuksessa osa loma-asuntoalueeksi ja osa omakotiasumiseen soveltuvaksi asuntoalueeksi. Tiestön ja rakennuspaikkojen sijoittelussa noudatetaan päivättyä Saukkovaaran osayleiskaavaehdotusta. Liite 6: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Saukkovaarantien itä osa Kunnanhallitus päättää saattaa vireille Saukkovaarantien itäosan ase ma kaavan ja hyväksyy päivätyn osallistumis- ja arviointi suunni tel man ja päättää asettaa sen nähtäväksi koko kaa vaproses sin ajak si. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

19 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET KHALL 273 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat viranhaltijapäätökset, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus: 1. Hankinta-asiamiehen päätös elintarviketarjouksista Kunnanrakennusmestarin päätös yksityistieavustuksesta Hietaniemen yksityistien tiekunnalle. 3. Kunnanrakennusmestarin päätös suhdanneluonteisesta korjausavustuksesta Ristijärven Vanhaintukisäätiölle. 4. Kunnanjohtajan päätös vuokrarästien maksuaikataulusta 5. Kun nanjohtajan päätös euron kuntatodistuksesta maksuval miuden ylläpitoon. Kunnajohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että se ei käytä otto-oikeuttaan em. päätöksiin, vaan merkitsee ne tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

20 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus KUNNANVIRASTON SULKEMINEN VÄLISEKSI AJAKSI KHALL 274 Ristijärven kunnanvirasto voidaan pitää suljettuna vuosilomien keskittämisen vuoksi Henkilöstön on mahdollista pitää vuosi lomi aan ja työajanseurantaan kertyneitä tunteja. Kunnan kaikkia toi mipisteitä kehoitetaan keskittämään vuo si lo mia jou lun väli päivien ajaksi. Kunnanvirasto pidetään kiinni siten, että välttämättömät päivystysluontoiset tehtävät hoidetaan. Yhteispalvelupiste on avoinna lähes normaalisti. Valmistelija: vs. hallintosihteeri, puh Ristijärven kunnanvirasto pidetään suljettuna välisen ajan. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 Kunnanhallitus 19.12.2011 AIKA 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 312 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 313 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 Kunnanhallitus 09.03.2009 AIKA 18:30-20:05 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 82 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 Kunnanhallitus 12.02.2014 AIKA 17:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 24 10 ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Kunnanvaltuusto 13.02.2013 AIKA 19:00-20:22 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 1 Kunnanhallitus 17.05.2010 AIKA 18:30-20:55 PAIKKA Kunnanjohtajan huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 114 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 115 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kunnanhallitus 15.12.2014 AIKA 17:30-19:18 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 266 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 267 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 17:00-21:11 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 236 116 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 18:00-20:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 94 Vuoden 2013 tilinpäätöksen

Lisätiedot

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 kello 17:00-18:33 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone. Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52 Tekninen lautakunta Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Tiedoksi saatettavat asiat 54 24 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot