1 Soveltamisala ja määritelmät Soveltamisala 5. 2 Säädöstausta ja kansainväliset suositukset 6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Soveltamisala ja määritelmät 5. 1.1 Soveltamisala 5. 2 Säädöstausta ja kansainväliset suositukset 6"

Transkriptio

1 Määräykset ja ohjeet 16/2012 Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset: Sairauskassat ja hautaus- ja eroavustuskassat Dnro FIVA 8/01.00/2012 Antopäivä Voimaantulopäivä FINANSSIVALVONTA puh faksi Lisätietoja Instituutiovalvonta/Vakavaraisuuslaskenta

2 2 (46) Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja määritelmät Soveltamisala 5 2 Säädöstausta ja kansainväliset suositukset Lainsäädäntö Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuudet Kansalliset suositukset 6 3 Tavoitteet 7 4 Yleiset kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevat määräykset Sijoitusten kirjanpito Ulkomaanrahan määräiset erät Kassan tasekirja 9 5 Saamisten ja sijoitusten arvostaminen Hankintamenoon arvostaminen - perusperiaatteet Sijoitukset Rakennusten hankintameno, poistot, arvonalentumiset ja arvonalentumisten palautukset Arvonkorotus Omaisuuden käyttötarkoituksen muutos ja arvonkorotus 12 6 Sijoitusten käyvän arvon määrittäminen Kiinteistösijoitusten käypä arvo Käyvän arvon määrittämisperiaatteet Muiden sijoitusten käyvän arvon määrittämisperiaatteet Saamisten käypien arvojen määrittäminen 15 7 Tuloslaskelma Tuloslaskelman kaava Tuloslaskelman täyttäminen Vakuutusmaksutulo 19

3 3 (46) Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut Sijoitustoiminnan tuotot Sijoitustoiminnan kulut Sijoitusten arvonkorotukset ja arvonkorotusten oikaisut Korvauskulut / Sairauskassa Korvauskulut / Hautaus- ja eroavustuskassa Vakuutusmaksuvastuun muutos Hoitokulut ja poistot Muut tuotot ja kulut Tilinpäätössiirrot 22 8 Tase Taseen kaava Taseen täyttäminen Aineettomat hyödykkeet Sijoitukset Kiinteistösijoitukset Sijoitukset työnantajayritykseen / Sairauskassa Muut sijoitukset Saamiset Muu omaisuus Siirtosaamiset Oma pääoma Tilinpäätössiirtojen kertymä Vakuutustekninen vastuuvelka / Sairauskassat Vakuutustekninen vastuuvelka / Hautaus- ja eroavustuskassat Pakolliset varaukset Velat Siirtovelat 33 9 Toimintakertomus ja liitetiedot Toimintakertomus ja liitetiedot - esittäminen Tuloslaskelman liitetiedot / Sairauskassa Hoitokulut Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely Taseen liitetiedot / Sairauskassa Sijoitukset Kiinteistösijoitusten muutosten erittely 38

4 4 (46) 9.4 Muiden lainasaamisten erittely Oman pääoman muutokset Vakuutustekninen vastuuvelka Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot / Hautaus- ja eroavustuskassa Hoitokulut Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely Taseen liitetiedot / Hautaus- ja eroavustuskassa Sijoitukset Kiinteistösijoitusten muutosten erittely Muiden lainasaamisten erittely Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Kumotut määräykset ja ohjeet 46

5 5 (46) 1 Soveltamisala ja määritelmät 1.1 Soveltamisala Näitä määräyksiä ja ohjeita sovelletaan seuraaviin Finanssivalvonnasta annetussa laissa tarkoitettuihin vakuutuskassoihin: vakuutuskassalain 3 :n 1 momentin 2 kohdassa mainitut sairauskassat muut vakuutuskassat (hautaus- ja eroavustuskassat) Näitä määräyksiä ja ohjeita sovelletaan lähtökohtaisesti sekä sairauskassoihin että hautaus- ja eroavustuskassoihin. Jos johonkin lukuun sisältyvää määräystä tai ohjetta sovelletaan vain sairauskassoihin tai vain hautaus- ja eroavustuskassoihin, on siitä erikseen maininta kyseisen määräyksen tai ohjeen kohdalla.

6 6 (46) 2 Säädöstausta ja kansainväliset suositukset 2.1 Lainsäädäntö Näiden määräysten ja ohjeiden aihepiiriin liittyvät seuraavat säädökset: vakuutuskassalaki (1164/1992, jäljempänä myös VKL) kirjanpitolaki (1336/97, jäljempänä myös KPL) kirjanpitoasetus (1339/97, jäljempänä myös KPA) sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätöksestä (1336/2002, jäljempänä myös STMtpA) sosiaali- ja terveysministeriön asetus rahoitusvälineiden, sijoituskiinteistöjen, biologisten hyödykkeiden ja eräiden muiden sijoitusten merkitsemisestä vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätökseen (1327/2004, jäljempänä myös STMsijA) työ- ja elinkeinoministeriön asetus kehittämismenojen aktivoinnista (1066/2008) sairausvakuutuslaki (1224/2004, jäljempänä SVL) laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista (566/2005, jäljempänä kuntoutuslaki) korkolaki (633/1982) aravarajoituslaki (1190/1993) 2.2 Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuudet Finanssivalvonnan oikeus antaa velvoittavia määräyksiä perustuu seuraaviin lain säännöksiin: vakuutuskassalain 74 b :n 4, 5, 8 ja 9 momentti vakuutuskassalain 77 :n 3 momentti 2.3 Kansalliset suositukset Kirjanpitolautakunnan (KILA) yleisohjeet

7 7 (46) 3 Tavoitteet (1) Näiden määräysten ja ohjeiden tavoitteena on varmistaa, että valvottavan laatima tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikean ja riittävän kuvan valvottavan taloudellisesta asemasta ja toiminnan tuloksellisuudesta. Lisäksi tavoitteena on varmistaa, että valvottavat soveltavat tilinpäätöksen laadintaan liittyviä säännöksiä mahdollisimman yhdenmukaisesti. palvella mahdollisimman kattavasti valvottavan tilinpäätöksen laadintaa.

8 8 (46) 4 Yleiset kirjanpitoa ja tilinpäätöstä ko s- kevat määräykset (1) Vakuutuskassalain (VKL) 6 luvussa säädetään vakuutuskassan tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. (2) Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella annetaan vakuutuskassalain 74 b :n 2, 4, 5 momenttien sekä 77 :n 1 ja 2 momenttien mukaan tarkemmat säännökset vakuutuskassan tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. (3) Finanssivalvonnan oikeus antaa velvoittavia määräyksiä perustuu seuraaviin lain säännöksiin: vakuutuskassalain 74 b :n 4, 5, 8 ja 9 momentti vakuutuskassalain 77 :n 3 momentti. 4.1 Sijoitusten kirjanpito M Ä Ä R Ä Y S (ko h t a 4 ) (4) Vakuutuskassan kirjanpidon perusteella tulee pystyä selvittämään sijoitusten alkuperäinen hankintameno, kertyneet arvonalentumiset, tehdyt arvonalentumisten palautukset sekä arvonkorotukset erikseen saamisiksi sekä sijoitus- ja käyttöomaisuudeksi katsottavien sijoitusten osalta. 4.2 Ulkomaanrahan määräiset erät (5) Ulkomaanrahan määräiset saamiset samoin kuin ulkomaanrahan määräiset velat ja muut sitoumukset muutetaan KPL 5 luvun 3 :n 1 momentin mukaisesti euromääräiseksi tilinpäätöspäivän kurssiin. M Ä Ä R Ä Y S ( k o h d a t 6-8 ) (6) Valuuttakurssierot käsitellään kirjanpidossa pääsääntöisesti tulon tai menon oikaisueränä ja rahoitustapahtumiin liittyvät kurssierot sijoitustoiminnan muina tuloina/menoina. Vähäiset menon tai tulon oikaisuerinä syntyneet kurssierot voidaan käsitellä sijoitustoiminnan muina tuloina/menoina. (7) Taseen muidenkin omaisuuserien kuin sijoitusomaisuuden valuuttakurssivoitto merkitään sijoitustoiminnan tuottoihin ja valuuttakurssitappiot sijoitustoiminnan kuluihin.

9 9 (46) (8) Kurssierot käsitellään noudattaen KILA:n yleisohjetta ( ) ulkomaanrahan määräisten saamisten sekä velkojen ja muiden sitoumusten muuttamisesta euromääräisiksi. 4.3 Kassan tasekirja M Ä Ä R Ä Y S ( k o h t a 9 ) (9) Kassan tasekirja sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, liitetiedot, tilinpäätöksen allekirjoitukset, tilintarkastajan tilinpäätösmerkinnän ja luettelon kirjanpitokirjoista ja tositelajeista sekä niiden säilytystavoista.

10 10 (46) 5 Saamisten ja sijoitusten arvostaminen (1) Vakuutuskassalain (VKL) 6 luvussa säädetään vakuutuskassan tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. (2) Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella annetaan vakuutuskassalain 74 b :n 2, 4, 5 momenttien sekä 77 :n 1 ja 2 momenttien mukaan tarkemmat säännökset vakuutuskassan tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. (3) Finanssivalvonnan oikeus antaa tarkemmat määräykset tässä luvussa tarkoitettujen sijoitusten käyvän arvon ja hankintamenon määrittämisestä, sijoitus- ja käyttöomaisuuden välisistä siirroista sekä rakennusten ja muiden pitkävaikutteisten menojen poistojen esittämistavasta perustuu VKL 74 b :n 9 momenttiin. (4) Saamiset arvostetaan VKL 74 a :n 1 momentin 1 kohdan mukaan kirjanpidossa nimellisarvoon, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon. (5) Sijoitukset voidaan arvostaa VKL 74 b :n mukaan joko hankintamenoon tai käypään arvoon. Jos sijoitukset arvostetaan käypään arvoon, käyvän arvon arvostamisessa on noudatettava VKL 74 b :n lisäksi STMsijA:ta. 5.1 Hankintamenoon arvostaminen - perusperiaatteet (6) Sijoitusten hankintameno määritetään KPL 4 luvun 5 :ssä ja VKL 74 a :ssä. (7) Sijoitusten arvonalentumisten ja arvonalentumisten palautusten kirjaamisen osalta noudatetaan VKL 74 b :n 1 ja 2 momentteja sekä joukkovelkakirjojen ja muiden raha- ja pääomamarkkinavälineiden osalta myös STMtpA:n 16 :ää. M Ä Ä R Ä Y S ( k o h d a t 8-10) (8) Jos sijoituksesta aikaisemmin kirjattu arvonalentuminen on palautettu, saa arvonalentumisen palautus olla enintään aikaisemmin tehdyn arvonalentumisen suuruinen. (9) Sijoituksen jäljellä olevalla hankintamenolla tarkoitetaan alkuperäisen hankintamenon sekä kertyneiden poistojen ja kertyneiden arvonalentumisten erotusta. (10) Mikäli kiinteitä menoja luetaan hankintamenoon, on noudatettava KILA:n yleisohjetta Kiinteiden menojen lukeminen hyödykkeen hankintamenoon ( ).

11 11 (46) Sijoitukset M Ä Ä R Ä Y S ( k o h d a t ) (11) Indeksiin sidotut lainat ja muut vastaavan tyyppiset yhdistetyt instrumentit, joihin liittyy johdannainen/johdannaisia, jaetaan kirjanpidossa pääsopimukseksi ja johdannaissopimukseksi ja kumpikin arvostetaan erikseen alimman arvon periaatteella. Vaihtoehtoisesti voidaan koko yhdistetty instrumentti kirjata ja arvostaa yhtenä kokonaisuutena. Alimman arvon periaatetta noudatetaan myös siinä tapauksessa, että lainan pääoma on turvattu. (12) Optiolainan hankintamenoksi katsotaan, milloin optiolainaa ei ole hankittu erillään optiotodistuksesta, lainaosuuden ensimmäinen julkisesti noteerattu markkinahinta merkinnän tai muun hankinnan jälkeen tai milloin sellaista ei ole saatavissa, lainaosuudesta saatavan pääoma- ja korkovirran markkinakorolla diskontattu nykyarvo Rakennusten hankintameno, poistot, arvonalentumiset ja arvonalentumisten palautukset (13) VKL 74 b :n mukaan rakennusten ja muiden pitkävaikutteisten menojen sekä kaluston hankintameno kirjataan vaikutusaikanaan poistoina kuluksi. M Ä Ä R Ä Y S ( k o h d a t 14-15) (14) Rakennuksesta tehdään poistojen lisäksi arvonalentuminen siltä osin, kun rakennuksen poistot eivät ole riittävät alentamaan rakennuksen jäljellä olevaa hankintamenoa käyvän arvon suuruiseksi. (15) Mikäli rakennuksen käypä arvo myöhemmin nousee yli jäljellä olevan hankintamenon, tehdään arvonalentumisen palautus. Arvonalentumisen palautus ei saa ylittää aiemmin kirjattua arvonalentumista. Rakennuksesta tehtyjä poistoja ei palauteta Arvonkorotus (16) Sijoitusten arvoa voidaan korottaa VKL 74 b :n 3 momentin mukaisesti. (17) Arvonkorotusta tehtäessä on noudatettava varovaisuuden periaatetta. M Ä Ä R Ä Y S ( k o h d a t ) (18) Arvonkorotus tuloutetaan sinä vuonna, jolloin se on tehty kirjanpidossa. (19) Mikäli omaisuuden hankintamenosta on tehty arvonalentuminen, on arvonalentuminen palautettava ennen arvonkorotuksen tekemistä. Rakennuksesta tehtyjä poistoja ei palauteta, vain poistoilla vähennetyn alkuperäisen hankintamenon ylittävä osuus kirjataan arvonkorotuksena. (20) Rakennukseen tehty arvonkorotus poistetaan vaikutusaikanaan. (21) Arvonkorotus tulee peruuttaa tai oikaista siltä osin kuin sijoituksen käypä arvo on laskenut alle korotetun arvon tai omaisuus on tuhoutunut. Rakennusten osalta aiheeton tuloutettu arvonkorotus oikaistaan arvonalentumisena. (22) Mikäli arvonkorotus on tuloutettu, myyntivoitto tai myyntitappio on myyntihinnan sekä jäljellä olevan hankintamenon ja tuloutettujen arvonkorotusten erotus.

12 12 (46) 5.2 Omaisuuden käyttötarkoituksen muutos ja arvonkorotus (23) Hyödyke siirretään VKL 74 b :n 7 momentin mukaan sijoitusomaisuudeksi tai käyttöomaisuudeksi kirjanpitoarvon määräisenä. M Ä Ä R Ä Y S ( k o h d a t ) (24) Mikäli omaisuuden käyttötarkoitus muuttuu sijoitusomaisuudesta käyttöomaisuudeksi tai päinvastoin, tuloutettua arvonkorotusta ei oikaista eikä peruuteta. Arvonkorotusta seurataan kuitenkin kirjanpidossa omaisuuden tosiasiallisen käyttötarkoituksen mukaisesti. (25) Käyttötarkoituksen muutoksen seurauksena voi käyttöomaisuudeksi katsottavaan omaisuuteenkin kohdistua tuloutettua arvonkorotusta.

13 13 (46) 6 Sijoitusten käyvän arvon määrittäminen (1) Vakuutuskassalain (VKL) 6 luvussa säädetään vakuutuskassan tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. (2) Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella annetaan VKL 74 b :n 4 ja 5 momentin mukaan tarkemmat säännökset käyvän arvon mukaisen arvostuksen edellytysten ja käyvän arvon määrittämisen pääperiaatteista, käyvän arvon muutosten merkitsemisestä tuloslaskelmaan ja taseeseen sekä eristä annettavista liitetiedoista ja toimintakertomuksessa annettavista tiedoista. (3) Finanssivalvonnan oikeus antaa ministeriön asetusta täydentäviä tarkempia määräyksiä käyvän arvon arvostuksen edellytyksistä ja määrittämisestä perustuu VKL 74 b :n 4 ja 5 momenttiin. Finanssivalvonta antaa VKL 74 b :n 4 momentin mukaan tarkempia määräyksiä kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvälineiden luokittelusta ja suojauslaskennasta. (4) Sijoitusten käyvän arvon määrityksestä on otettava huomioon STMsijA:n 6 :n määräykset. 6.1 Kiinteistösijoitusten käypä arvo (5) Kiinteistökohteella tarkoitetaan kiinteistöä, toisen maalla olevaa rakennusta, rakennelmaa tai muuta laitosta, maahan kohdistuvaa siirtokelpoista vuokraoikeutta, tilaa, määräalaa, vesialuetta, vesivoiman käyttöoikeutta ja tietyn asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön osakkeita. Kiinteistöön katsotaan kuuluvan maa-alue, rakennus ja niihin liittyvä irtaimisto. (6) STMsjA:n 6 :n 6 momentin mukaan sijoituskiinteistön käyvän arvo määrityksen on perustuttava vuosittain tehtävään kiinteistökohtaiseen luotettavaan arvioon Käyvän arvon määrittämisperiaatteet M Ä Ä R Ä Y S ( k o h d a t ) (7) Käypä arvo tarkoittaa arviointipäivän markkina-arvoa. Markkina-arvo tarkoittaa hintaa, jolla kiinteistökohde voitaisiin arviointipäivänä myydä vapailla markkinoilla normaaleissa oloissa riippumattoman myyjän ja ostajan välisellä sopimuksella. (8) Mikäli kiinteistön markkina-arvo ei ole johdettavissa kiinteistömarkkinoilta, käypä arvo määritetään STMsijA:n 6 :n 5-7 momentin mukaisesti. (9) Markkina-arvoa määritettäessä tulee ottaa huomioon:

14 14 (46) kiinteistön käyttötarkoitus, ikä, kunto ja erityisominaisuudet rakennusoikeus, sijainti, liikenneyhteydet, sopivuus rakennustarkoituksiin ja kunnallisteknisten töiden valmiusaste vuokrataso, vuokrasopimusten sisältö ja alueen vuokranäkymät yleinen markkinatilanne ja tuottovaatimukset. (10) Tyhjien ja omassa käytössä olevien kiinteistökohteiden markkina-arvon/käyvän arvon määrityksessä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Rinnakkaisten arviointimenetelmien käyttö on tällöin suotavaa. (11) Jos asunto- tai kiinteistöyhteisöllä on velkaa, on osakkeiden edellä mainitulla tavalla määritetystä markkina-arvosta vähennettävä osakkeiden osuus yhteisön veloista kunkin vuoden tilinpäätöksen mukaan. Niin sanottujen hajaosakkeiden velkaosuuden vähentämisessä noudatetaan olennaisuuden periaatetta. (12) Jos kiinteistökohteen arvo on alentunut, suoritetaan asianmukainen käyvän arvon tarkistus. Näin saatua alempaa arvoa saa nostaa seuraavissa tilinpäätöksissä, kun arvo perustuu suoritettuun arviointiin. (13) Jos kiinteistökohteen markkina-arvoa on mahdoton määrittää, käypänä arvona voidaan pitää jäljellä olevaa hankintamenoa. (14) Mikäli kiinteistökohteesta on olemassa ulkopuoliselta taholta saatu sitova ostotarjous tai sopimuksen perusteella määräytyvä lunastushinta, tulee sitä käyttää käypänä arvona. (15) Jos kiinteistökohde on myyty tilinpäätöksen laatimisen aikana tai se on tarkoitus myydä lähiaikoina, markkina-arvosta vähennetään todelliset tai arvioidut myyntikulut, mikäli ne ovat olennaiset. (16) Valtion asuntolainoin lainoittamien kiinteistösijoitusten käypänä arvona pidetään aravarajoituslain 10 :n mukaista luovutuskorvausta. 6.2 Muiden sijoitusten käyvän arvon määrittämisperiaatteet M Ä Ä R Ä Y S ( k o h d a t ) (17) Muiden sijoitusten käypä arvo määritetään sijoituskohteittain (erillisarvostus). (18) Käypä arvo tarkoittaa markkina-arvoa. (19) Kun sijoituskohde noteerataan virallisessa arvopaperipörssissä, markkina-arvo tarkoittaa tilinpäätöspäivän viimeistä saatavilla olevaa jatkuvan kaupankäynnin mukaista ostokurssia tai sen puuttuessa viimeisintä kaupankäyntikurssia tai, milloin tilinpäätöspäivä ei ole pörssin kaupantekopäivä tai milloin noteerausta ei ole, tätä päivää edeltävää viimeistä vastaavaa kurssia. (20) Kun muille kuin edellisessä kohdassa mainituille sijoituksille on olemassa markkinat, markkina-arvo tarkoittaa tilinpäätöspäivän viimeistä saatavilla olevaa ostokurssia tai sen puuttuessa viimeisintä kaupankäyntikurssia tai, milloin tilinpäätöspäivä ei ole kaupantekopäivä tai milloin kurssia ei ole, tätä päivää edeltävää viimeistä vastaavaa kurssia. (21) Jos edellisissä kohdissa mainittua markkina-arvoa ei voida pitää todellisen markkina-arvon kannalta luotettavana, voidaan käyttää kolmen edellisen kaupantekopäivän viimeisten

15 15 (46) kaupantekokurssien määrillä painotettua keskiarvoa tai muuta todennäköistä luovutusarvoa. Peruste tälle on selostettava tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa. (22) Mikäli muiden sijoituskohteiden markkina-arvo ei ole johdettavissa markkinoilta, käypä arvo määritetään STMsijA:n 6 :n 2-3 momentin mukaisesti. (23) Mikäli sijoituskohteesta on olemassa ulkopuoliselta taholta saatu sitova ostotarjous tai sopimuksen perusteella määräytyvä lunastushinta, tulee sitä käyttää käypänä arvona. (24) Jos sijoitus on myyty tilinpäätöksen laatimisen aikana tai se on tarkoitus myydä lähiaikoina, markkina-arvosta vähennetään todelliset tai arvioidut myyntikulut, mikäli ne ovat olennaiset. 6.3 Saamisten käypien arvojen määrittäminen M Ä Ä R Ä Y S ( k o h d a t ) (25) Lainasaamisten ja talletusten käypä arvo määritetään luvun kohdan 21 mukaisesti. Mikäli todennäköistä luovutushintaa ei ole saatavissa, käypänä arvona pidetään nimellisarvoa paitsi silloin, jos mahdollinen luottotappion vaara edellyttää nimellisarvoa alemman todennäköisen arvon käyttämistä. Nimellisarvoa on alennettava, vaikka luottotappiota ei olisi vielä lopullisesti todettu. Indeksiin sidotut lainat ja muut vastaavat yhdistetyt instrumentit (26) Mikäli indeksiin sidotulle lainalle tai vastaavalle yhdistetylle instrumentille ei ole saatavissa markkina-arvoa, sitovaa ostotarjousta tai lunastushintaa, määritetään pääsopimuksen ja siihen liittyvän johdannaisen käypä arvo laskemalla todennäköinen lunastusarvo liikkeeseenlaskijan tai muun osapuolen takaamien suoritusten nykyarvona (rahavirtojen nykyarvo).

16 16 (46) 7 Tuloslaskelma (1) Vakuutuskassalain (VKL) 6 luvussa säädetään vakuutuskassan tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. (2) Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella annetaan VKL 77 :n 1 momentin mukaan vakuutustoiminnan erityisluonteesta johtuvat tarkemmat säännökset tase- ja tuloslaskelmakaavoista, taseen ja tuloslaskelman liitetiedoista ja toimintakertomuksessa annettavista tiedoista sekä tase-erittelyistä ja liitetietojen erittelyistä. (3) Finanssivalvonnan oikeus antaa tarkempia määräyksiä tässä luvussa tarkoitetun tuloslaskelman laatimisesta perustuu VKL 77 :n 3 momenttiin ja 74 b :n 9 momenttiin. 7.1 Tuloslaskelman kaava (4) Tuloslaskelma laaditaan noudattaen STMtpA:n tuloslaskelmakaavaa. M Ä Ä R Ä Y S ( k o h d a t 5-6) (5) Annettaessa STMtpA:n mukaista tuloslaskelman kaavaa yksityiskohtaisempia tietoja, voidaan joko käyttää liitteitä tai lisätä kaavaan nimikkeitä. Jos kaavan nimikkeitä lisätään, pääryhmien nimikkeitä ei saa muuttaa, pääryhmiä ei saa jakaa, eriä ei saa siirtää pääryhmästä toiseen eikä esitysjärjestystä saa muuttaa. Tarpeettomat nimikkeet sen sijaan voidaan jättää pois. (6) Tuloslaskelmassa esitetään tulosta heikentävät erät ja negatiiviset erotukset miinus (-) etumerkillä.

17 17 (46) Tuloslaskelmakaava; Sairauskassa Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Kannatusmaksut Jäsenmaksut Sijoitustoiminnan tuotot Sijoitusten arvonkorotus/realisoitumattomat arvonnousut 1 Korvauskulut Sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset Kuntoutusrahalain mukaiset korvaukset Kansaneläkelaitoksen osuus Muut maksetut korvaukset Käyttörahaston vähennys Korvausvastuun muutos Hoitokulut Hoitokulut Kansaneläkelaitoksen osuus Sijoitustoiminnan kulut Sijoitusten arvonkorotuksen oikaisu/realisoitumattomat arvonlaskut 1 Vakuutustekninen tulos Muu kuin vakuutustekninen laskelma Muut tuotot Muut kulut Ylijäämä (alijäämä) varsinaisesta toiminnasta Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 1 Mikäli sijoitukset arvostetaan taseessa käypään arvoon. 2 Pakollinen aina, ylemmät Ylijäämä (alijäämä) rivit voi jättää pois, jos väliin ei tule rivejä.

18 18 (46) Tuloslaskelmakaava; Hautaus- ja eroavustuskassa Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Kannatusmaksut Jäsenmaksut Sijoitustoiminnan tuotot Sijoitusten arvonkorotus/realisoitumattomat arvonnousut 1 Korvauskulut Maksetut korvaukset Takaisinostot Korvausvastuun muutos Vakuutusmaksuvastuun muutos Hoitokulut Sijoitustoiminnan kulut Sijoitusten arvonkorotuksen oikaisu/realisoitumattomat arvonlaskut 1 Vakuutustekninen tulos Muu kuin vakuutustekninen laskelma Muut tuotot Muut kulut Ylijäämä (alijäämä) varsinaisesta toiminnasta Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 1 Mikäli sijoitukset arvostetaan taseessa käypään arvoon. 2 Pakollinen aina, "Ylijäämä (alijäämä) varsinaisesta toiminnasta" voidaan jättää pois, jos vakuutuskassan tuloslaskelmassa ei ole erää "Vapaaehtoisten varausten muutos".

19 19 (46) 7.2 Tuloslaskelman täyttäminen Vakuutusmaksutulo M Ä Ä R Ä Y S ( k o h d a t 7-8 ) (7) Tuloslaskelmaan merkitään tilikauden suoriteperusteinen vakuutusmaksutulo vakuutusmaksusaamisten luottotappioilla vähennettynä ja eriteltynä tuloslaskelman kaavan mukaisesti kannatusmaksuihin ja jäsenmaksuihin. (8) Tilikaudella erääntyneet, mutta seuraavalla tilikaudella maksettavat vakuutusmaksut on kirjattava tilikauden vakuutusmaksutuloon ja taseen siirtosaamisiin. Tilikaudella suoritettuja, mutta seuraavaan tilikauteen kohdistuvia vakuutusmaksuja ei lueta tilikauden tuloksi, vaan ne merkitään kohtaan (muut) velat/vakuutusmaksuennakot Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut M Ä Ä R Ä Y S ( k o h d a t 9-11) (9) Sijoitustoiminnan tuottoja ja kuluja kirjattaessa noudatetaan bruttoperiaatetta. (10) Sijoitustoiminnan tuottoja ja kuluja ovat myös käyttöomaisuusluonteisten arvopapereiden, kiinteistöjen ja kiinteistöosakkeiden tuotot ja kulut. (11) Omien toimitilojen laskennallista vuokraa tai muita laskennallisia eriä ei merkitä tuloslaskelmaan Sijoitustoiminnan tuotot M Ä Ä R Ä Y S ( k o h d a t ) (12) Sijoitustoiminnan tuottoihin merkitään muun muassa osinkotuotot, korkotuotot, saamisten ja arvopapereiden indeksikorotukset, sijoitusomaisuuden ja käyttöomaisuuden myyntivoitot, arvonalentumisten palautukset ja muut vastaavat sijoitustoiminnan tuotot. (13) Osinkotuottoja ovat osakkeista ja osuuksista saadut osingot ja muut voitto-osuudet. Osingot ja muut voitto-osuudet kirjataan pääsääntöisesti sille tilikaudelle, jona osingonjaosta on päätetty. (14) Korkotuottoja ovat kertyneet korot sijoituksista ja saamisista. Korkotuottoihin merkitään myös indeksikorotukset ja viivästyneistä vakuutusmaksusuorituksista perityt korot ja korotukset. (15) Rahoitusmarkkinavälineiden nimellisarvon ja hankintamenon erotuksen jaksotus kirjataan korkotuottojen lisäykseksi tai vähennykseksi arvopaperin juoksuaikana (katso STMtpA 5 luku 16 ). (16) Yhdistetystä instrumentista voidaan kirjata tilikauden tuotoksi ja siirtosaamiseksi vain, mikäli liikkeeseenlaskija tai muu osapuoli on alkuperäisissä lainaehdoissa tai muussa kirjallisessa sopimuksessa sitoutunut maksamaan tuoton. Tuoton takaavan järjestelyn tulee olla liikkeeseenlaskijaa tai muuta osapuolta sitova siten, ettei sitä voida purkaa laina-aikana.

20 20 (46) (17) Kiinteistösijoitusten tuottoja ovat vuokrat ja käyttökorvaukset, puun ja maa-ainesten myyntituotot, kiinteistöosakkeista saadut osingot ja muut vastaavat kiinteistötuotot sekä korot lainasaamisista kassan kiinteistöyhteisöiltä Sijoitustoiminnan kulut M Ä Ä R Ä Y S ( k o h d a t ) (18) Kiinteistösijoitusten kuluja ovat kiinteistöjen hoitokulut, kiinteistöosakkeiden hoito- ja pääomavastikkeet, luottotappiot vuokrasaamisista, kiinteistövero, metsänhoitomaksu ja muut välittömät kiinteistösijoitusten kulut sekä kiinteistösijoitusten hoitamisesta aiheutuvat menot ja poistot. Kiinteistösijoitusten kuluihin merkitään sijoitus- ja käyttöomaisuuteen kuuluvien rakennusten ja niihin ainesosina kuuluvien koneiden ja laitteiden poistot. (19) Korkokuluihin ja muihin vieraan pääoman kuluihin sisällytetään veloista kertyneet korot mukaan lukien kiinteistösijoitusten korot sekä muut vieraan pääoman kulut. Korkokuluihin merkitään myös velkojen indeksikorotukset, korkolain ja VKL 91 :ssä tarkoitettujen etuuksien viivästymisen johdosta maksettavat korotukset. (20) Sijoitusten hoitamisesta aiheutuviin hoitomenoihin ja poistoihin sisällytetään palkat, palkkiot, henkilösivukulut ja muut sijoitustoiminnan hoitamisesta aiheutuneet menot, kuten esimerkiksi sijoitussuunnitelmien ja sijoituspäätösten tekeminen, luoton myöntäminen, lainakannan, kiinteistöjen ja arvopaperisalkkujen hoitaminen, sijoitussaamisten periminen, sijoitusten realisointien hoitaminen ja rahoituksen ja maksuvalmiuden hoitaminen. Sijoitustoiminnan hoitomenoihin sisällytetään käyttöä kuvaavien mittareiden avulla sijoitustoiminnan osuus atk-palveluista ja atk-järjestelmien kehittämisestä. (21) Poistoihin sisällytetään sijoitustoiminnan koneiden ja kaluston, aineettomien oikeuksien ja pitkävaikutteisten menojen poistot. (22) Sijoituksiin sisältyvien saamisten luottotappiot käsitellään arvonalentumisina. Luottotappiot korkosaamisista merkitään kuitenkin sijoitustoiminnan hoitamisesta aiheutuneisiin muihin hoitomenoihin ja poistoihin Sijoitusten arvonkorotukset ja arvonkorotusten oikaisut M Ä Ä R Ä Y S ( k o h t a 2 3 ) (23) Sijoitusten arvonkorotukset ja arvonkorotusten oikaisut esitetään kyseisten tuloslaskelmanimikkeiden alla Korvauskulut / Sairauskassa M Ä Ä R Ä Y S ( k o h d a t ) Sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset (24) SVL:n mukaisen työpaikkakassan tilikauden aikana maksamat SVL:n mukaiset korvaukset merkitään tuloslaskelmaan kohtaan Sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset. Kuntoutusrahalain mukaiset korvaukset

21 21 (46) (25) SVL 16 luvun 1 :ssä tarkoitetun työpaikkakassan tilikauden aikana mahdollisesti maksamat etuudet, jotka perustuvat kuntoutusrahalakiin, merkitään tuloslaskelmassa kohtaan Kuntoutusrahalain mukaiset korvaukset. Kansaneläkelaitoksen osuus (26) Tuloslaskelmassa kohtaan Kansaneläkelaitoksen osuus merkitään työpaikkakassan tilikauden aikana maksamia SVL:n mukaisia korvauksia vastaava sairausvakuutusrahaston osuus sekä kuntoutusrahalain mukaisia etuuksia vastaava Kansaneläkelaitoksen osuus maksetuista etuuksista. Mikäli ennakko-osuudet poikkeavat maksetuista korvauksista ja etuuksista, kirjataan erotus taseeseen siirtovelkana tai siirtosaamisena. Tuloslaskelmassa SVL:n mukaisten korvausten sekä kuntoutusrahalain mukaisten etuuksien ja niihin liittyvän Kansaneläkelaitoksen osuuden summa on aina nolla. Muut maksetut korvaukset (27) Muut maksetut korvaukset sisältävät paitsi kassan sääntöjen mukaisina lisäetuuksina tilikauden aikana maksamat korvaukset, myös kassan käyttörahastosta kirjatut korvaukset. Muut kuin työpaikkakassat (niin sanotut täydennyskassat eli muuta kuin SVL:n mukaista toimintaa harjoittavat sairauskassat) merkitsevät kaikki maksamansa korvaukset tähän kohtaan. Käyttörahaston vähennys (28) Käyttörahaston vähennyksenä (-merkkisenä) merkitään sama määrä, mikä tilikauden korvauksista on kirjattu käyttörahastosta. Vastaavasti menetellään, mikäli kassalla on Käyttörahastoa vastaava muu rahasto, jolloin Käyttörahaston asemesta käytetään kyseessä olevan rahaston nimikettä Korvauskulut / Hautaus- ja eroavustuskassa M Ä Ä R Ä Y S ( k o h d a t ) (29) Korvauskulut eritellään tuloslaskelmassa maksettuihin korvauksiin, takaisinostoihin ja korvausvastuun muutokseen. Maksetut korvaukset (30) Maksetut korvaukset sisältävät muut paitsi kassan sääntöjen mukaisina etuuksina tilikauden aikana maksamat korvaukset. Takaisinostot (31) Takaisinostoihin merkitään kassan säännöissä mainitulla tavalla aktiiviaikana eroavalle jäsenelle takaisin maksetut rahasto-osuudet. Korvausvastuun muutos (32) Korvausvastuun muutoksena merkitään tilikauden lopun ja edellisen tilikauden lopun korvausvastuiden erotus. Jos kassan laskuperusteen mukainen korvausvastuu tilikauden päättyessä on suurempi kuin edellisen vuoden korvausvastuu, merkitään erotus (-) - merkkisenä tuloslaskelmaan. Jos korvausvastuu on vähentynyt, merkitään korvausvastuun vähennys tuloslaskelmaan tulosta parantavana eränä.

22 22 (46) Vakuutusmaksuvastuun muutos M Ä Ä R Ä Y S ( k o h t a 3 3 ) (33) Vakuutusmaksuvastuun muutos koskee vain niitä kassoja, joilla sääntöjensä mukaan on vakuutusmaksuvastuu. Vakuutusmaksuvastuun muutos esitetään tilikauden loppu- ja alkusuureiden erotuksen suuruisena Hoitokulut ja poistot M Ä Ä R Ä Y S ( k o h d a t ) (34) Vakuutuskassan hoitokuluihin ja poistoihin merkitään kassan hoitamisesta aiheutuneet muut hoitomenot kuin sijoitustoiminnan kuluihin merkityt sijoitustoiminnan hoitomenot ja muut poistot kuin sijoitustoiminnan kuluihin merkityt poistot. (35) Finanssivalvonnan valvontamaksu ja Vakuutuskassat ry:n vuosimaksu merkitään tähän kohtaan. (36) Lisäksi sairauskassat merkitsevät tähän kohtaan hoitokulut SVL:n mukaisen toiminnan sekä kuntoutuslain mukaisen toiminnan osalta. Kansaneläkelaitoksen osuus sairauskassan hoitokuluista esitetään erikseen hoitokuluissa Muut tuotot ja kulut M Ä Ä R Ä Y S ( k o h t a 3 7 ) (37) Muita tuottoja ja kuluja ovat erät, jotka eivät välittömästi liity kassan varsinaiseen toimintaan tai siihen liittyvään sijoitustoimintaan Tilinpäätössiirrot M Ä Ä R Ä Y S ( k o h t a 3 8 ) (38) Tilinpäätössiirroissa esitetään vapaaehtoisten varausten muutos (KPL 5 luvun 15 ) tilikauden lopussa ja alussa olleiden varausten erotuksen suuruisena.

Määräyksiä on velvoittavina noudatettava.

Määräyksiä on velvoittavina noudatettava. MÄÄRÄYS/OHJE 19.12.2006 Dnro 13/002/2006 Eläkekassoille Valtuutussäännökset: Vakuutuskassalaki (1164/1992) 96, 97 Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta (1114/2006)

Lisätiedot

1 KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS...

1 KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS... Sisällysluettelo 1 KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS... 1 1 1.1 KIRJANPITOA, TILINPÄÄTÖSTÄ JA KONSERNITILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET... 1 2 1.1.1 Rahoituslaskelma... 1 2 1.1.2 Tuloslaskelman

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2013

Määräykset ja ohjeet 1/2013 Määräykset ja ohjeet 1/2013 Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus Dnro FIVA 9/01.00/2012 Antopäivä 10.1.2013 Voimaantulopäivä 1.2.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA Helsinki 2010 ISBN 978-952-213-697-8 (nid.) ISBN 978-952-213-698-5 (pdf) ISBN 978-952-213-697-8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto Kauppa- ja teollisuusministeriö Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta ISBN 951-755-891-0 Suomen Kuntaliitto 2004 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa-

Lisätiedot

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä Raportti T24/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9331 Viite: Sky-kansio 6/3 KIRJANPITOLAIN 1336/97 MUKAISTEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA Helsinki 2012 ISBN 978-952-213-984-9 (nid.) ISBN 978-952-213-985-6 (pdf) 3.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2014. 698/2014 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2014. 698/2014 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2014 698/2014 Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA Helsinki 2011 ISBN 978-952-213-842-2 (nid.) ISBN 978-952-213-843-9 (pdf)

Lisätiedot

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2009

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2009 POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Tasekirja 31.12.2009 POHJANTÄHTI Keskinäinen Vakuutusyhtiö TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2009 Tulos Hallinto Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön vakuutusliiketoiminta

Lisätiedot

Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Kirjanpitovelvollisia ovat kuitenkin aina:

Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Kirjanpitovelvollisia ovat kuitenkin aina: 1 of 26 19.6.2008 14:06 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1997» 30.12.1997/1336 30.12.1997/1336 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Kirjanpitolaki

Lisätiedot

Sponda 2011. tilinpäätös. Vetovoimaisia toimintaympäristöjä kaupunkeja elävöittämällä

Sponda 2011. tilinpäätös. Vetovoimaisia toimintaympäristöjä kaupunkeja elävöittämällä 2011 Vetovoimaisia toimintaympäristöjä kaupunkeja elävöittämällä Kannattavaa kasvua asiakaslähtöisesti ja ympäristönäkökulma huomioiden tilinpäätös Sisällysluettelo 5 Konsernin tuloslaskelma 6 Konsernin

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 30.12.2014 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TALOUSHALLINNON KOODISTO... 3 2 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TILINPÄÄTÖSRAPORTOINTI... 4 3 AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Osakkeita keskimäärin, milj. kpl 50,84 50,84

Osakkeita keskimäärin, milj. kpl 50,84 50,84 1 SATO OYJ KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS Milj. 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011 LIIKEVAIHTO 2, 3 286,9 232,0 Sijoitusasuntojen luovutusvoitot 4 8,9 9,9 Osuus yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksista

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta KIRJANPITOLAUTAKUNNAN YLEISOHJE ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA MUIDEN KESKINÄISTEN KIINTEISTÖYHTIÖIDEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA

Lisätiedot

Aravakiinteistöjen tilinpäätösopas

Aravakiinteistöjen tilinpäätösopas Y m p ä r i s t ö o p a s 70 Ulla Tuominen - Sinikka Alanen - Ulla-Maija Sirviö Aravakiinteistöjen tilinpäätösopas HELSINKI 2000 Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö Ympäristöopas 70 Ympäristöministeriö

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1336 1339. Kirjanpitolaki. N:o 1336

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1336 1339. Kirjanpitolaki. N:o 1336 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1336 1339 SISÄLLYS N:o Sivu 1336 Kirjanpitolaki... 4515 1337 Laki osakeyhtiölain muuttamisesta... 4534 1338 Laki osuuskuntalain

Lisätiedot

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2007 Sisältö Konsernin tuloslaskelma 3 Konsernitase 4 Konsernin rahavirtalaskelma 5 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 6 Liitetiedot

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

SATOn tilinpäätös 2014

SATOn tilinpäätös 2014 SATOn tilinpäätös 2014 Konsernin tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernitase, IFRS... 3 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista,

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2009 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö Helsinki 14.9.1999 YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

Lisätiedot

The only way is forward

The only way is forward Neste Oilin vuosi 2014 The only way is forward Tilinpäätös 2 TILINPÄÄTÖS 3 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 3 Tunnuslukujen laskentakaavat 4 Konsernitilinpäätös 6 Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot

Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan.

Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen kokouskutsussa mainitut ehdotukset koskien valtuuksien antamista hallitukselle omien osakkeiden hankinnasta ja/tai niiden luovuttamisesta. Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 VUOSIKERTOMUS 2013

Tilinpäätös 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 63 Tilinpäätös 2013 Konsernin tuloslaskelma, IFRS... 64 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS... 64 Konsernitase, IFRS... 65 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 66 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista,

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2012

Määräykset ja ohjeet 13/2012 Määräykset ja ohjeet 13/2012 Vakavaraisuus ja vastuuvelan sekä eläkevastuun kate: Dnro FIVA 10/01.00/2012 Antopäivä 13.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP vuosikertomus 2011 TiliNPäätös WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Tilinpäätös 03 Viisivuotiskatsaus 05 Tunnuslukujen laskentakaavat 07 Konsernin tuloslaskelma 09 Konsernin tase 11 Konsernin

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2000 N:o 1235 1239. Valtioneuvoston asetus. N:o 1235

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2000 N:o 1235 1239. Valtioneuvoston asetus. N:o 1235 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2000 N:o 1235 1239 SISÄLLYS N:o Sivu 1235 Valtioneuvoston asetus lihan kuljetusavustuksesta vuonna 2000... 3289 1236 Sosiaali- ja

Lisätiedot

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2007

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2007 Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2007 2 SAMPO PANKKI OYJ:N TOIMINTAKERTOMUS 3 IFRS -TILINPÄÄTÖS 7 Konsernin tuloslaskelma 7 Konsernitase 8 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 9

Lisätiedot