1. JOHDANTO VARHAISERITYISKASVATUKSEN JOHTAMISRAKENNE JA PÄÄTÖKSENTEKO PORVOON VARHAISERITYISKASVATUKSEN KEHITTÄMISKOHTEITA...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. JOHDANTO... 3 5. VARHAISERITYISKASVATUKSEN JOHTAMISRAKENNE JA PÄÄTÖKSENTEKO... 21 6. PORVOON VARHAISERITYISKASVATUKSEN KEHITTÄMISKOHTEITA..."

Transkriptio

1 VARHAISERITYISKASVATUKSEN LINJAUKSET alkaen Sivistyslautakunta

2 Sisältö 1. JOHDANTO VARHAISERITYISKASVATUKSEN NYKYTILANNE PORVOOSSA Erityistä tukea tarvitsevat lapset vuoden 2012 alussa Erityisen tuen rakenteelliset ja muut tukitoimet VARHAISERITYISKASVATUKSEN JÄRJESTÄMINEN Varhaiskasvatuksen laadukas perusta sekä varhainen ja erityinen tuki Lapsen ohjautuminen varhaisen ja erityisen tuen piiriin Kiertävä erityislastentarhanopettaja TUKITOIMET JA NIIDEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Lapsen yksilölliset suunnitelmat varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Rakenteelliset tukitoimet Erityisen tuen resurssikertoimet Integroidut erityisryhmät Resurssierityislastentarhanopettaja Varhaiserityiskasvatuksen lisähenkilöstö Varhaiserityiskasvatuksen tukitoimista sopiminen ja päättäminen VARHAISERITYISKASVATUKSEN JOHTAMISRAKENNE JA PÄÄTÖKSENTEKO PORVOON VARHAISERITYISKASVATUKSEN KEHITTÄMISKOHTEITA LIITTEET... 24

3 1. JOHDANTO Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelmaan vuodelle 2012 on kirjattu Varhaiserityiskasvatuksen linjausten laatiminen. Linjausten valmistelu käynnistettiin edellisenä vuonna, kun määriteltiin rakenteelliset tukitoimet, jotka sivistyslautakunta hyväksyi / 31. Näissä linjauksissa käsitellään varhaiserityiskasvatuksen nykytilaa ja tehdään linjauksia varhaiserityiskasvatuksen järjestämisestä. Porvoon kaupungin järjestämässä päivähoidossa oli 2/2012 erityistä tukea tarvitsevia lapsia 332. Lasten määrään sisältyvät sekä päivähoidossa että esiopetuksessa olevat lapset. Erityistä tukea tarvitsevien lasten osuus päivähoidossa olevista lapsista on vuosina vaihdellut 7,48 prosentista 11,67 prosenttiin. Varhaiskasvatuksessa, sekä päivähoidossa että esiopetuksessa, lasten tuen tarpeisiin vastataan monella eri tapaa. Kaikille lapsille tarjotaan varhaiskasvatuksen laadukas perusta ja osalle lapsista tarjotaan varhaista ja erityistä tukea. On tärkeää, että lapsen tuen tarve tunnistetaan mahdollisimman varhain ja lapselle järjestetään hänen kasvuaan, kehitystään ja oppimistaan edistävä varhaiskasvatusympäristö sekä mahdollinen muu tarvittava tuki. Osalle lapsista myönnetään varhaiskasvatuksellisen tuen lisäksi erillisiä resursseja edellyttäviä rakenteellisia tukitoimia, joiden myöntämiskriteerit määritellään näissä linjauksissa. Linjausten koordinoinnista ja koonnista on vastannut projektiryhmä, johon ovat kuuluneet varhaiskasvatusjohtaja Leila Nyberg, varhaiskasvatuksen ohjaaja Marjaana Kantonen, kiertävä erityislastentarhanopettaja Anne Rytilahti ja päiväkodinjohtaja Jaana Häkkinen. Lisäksi linjausten valmisteluun ovat osallistuneet kiertävät erityislastentarhanopettajat sekä päiväkodinjohtajat. 3

4 2. VARHAISERITYISKASVATUKSEN NYKYTILANNE PORVOOSSA 2.1 Erityistä tukea tarvitsevat lapset vuoden 2012 alussa Porvoon kaupungin kunnallisessa ja ostopalvelupäivähoidossa oli 2/2012 erityistä tukea tarvitsevia lapsia 332. Lasten määrään sisältyvät sekä päivähoidossa että esiopetuksessa olevat lapset. Kuviossa 1 näkyy erityistä tukea tarvitsevien lasten osuus ikäryhmittäin päivähoidossa tukea tarvitsevista lapsista sekä osuus päivähoidossa olevien ikäluokasta. Kuviossa 2 näkyvät erityisen tuen tarpeet kieliryhmittäin. Erityistä tukea tarvitsevia lapsia on viisi vuotta täyttäneissä ja sitä vanhemmissa enemmän kuin nuorempien lasten ikäluokissa. Lievemmät lapsen oppimiseen ja kehitykseen liittyvät erityisen tuen tarpeet ilmenevät usein lapsen myöhemmässä kehitysvaiheessa ja 5-6-vuotiaista lapsista osallistuu suurempi osa päivähoitoon ja esiopetukseen kuin nuoremmista lapsista. osuus erityistä tukea tarvitsevista erityistä tukea tarvitsevien osuus päivähoidossa olevien koko ikäluokasta Alle 3-vuotiaat 3,6 % 2,0 % 3-5-vuotiaat 51,8 % 11,1 % 6-vuotiaat 44,6 % 20,1 % Taulukko 1 Erityistä tukea tarvitsevien lasten osuudet ikäluokittain päivähoidossa olevista lapsista osuus erityistä tukea tarvitsevista lapsista erityistä tukea tarvitsevien lasten osuus päivähoidossa olevista lapsista suomenkieliset 64 % 7,6 % ruotsinkieliset 36 % 4,0 % Taulukko 2 Erityistä tukea tarvitsevien lasten osuudet kieliryhmittäin päivähoidossa olevista lapsista 4

5 Erityistä tukea tarvitsevien lasten osuus kunnan järjestämässä päivähoidossa olevista lapsista on vuosina vaihdellut 7,48 prosentista 11,67 prosenttiin (kuvio 1). 14,00 12,00 10,00 8,00 Erityistä tukea tarvitsevien lasten %-osuus 11,67 10,26 9,89 8,48 7,48 6,00 4,00 2,00 0, Kuvio 1 Erityistä tukea tarvitsevien lasten osuus kaikista kunnallisen ja ostopalvelupäivähoidon lapsista ajalla Erityistä tukea tarvitsevien lasten osuuden vaihtelun syistä ei ole tarkempaa tutkimusta. Osin vuosien 2010 ja 2012 välistä kasvua selittää asiantuntijaresurssien lisääntyminen ja esiopetuksessa käyttöön otetut oppimisvalmiuksien kartoitukset. Kyseiset kartoitukset tehdään kaikkien esiopetusikäisten kanssa ja ne mahdollistavat osaltaan entistä paremmin varhaisen tuen. 2.2 Erityisen tuen rakenteelliset ja muut tukitoimet Erityistä tukea tarjotaan lapsille sekä varhaiskasvatuksellisilla että rakenteellisilla tukitoimilla. Varhaiskasvatuksellisia tukitoimia ovat kasvatuskumppanuuden vahvistaminen, toiminnan ja oppimisympäristön mukauttaminen ja arjen kuntouttavat elementit. Rakenteelliset tukitoimet vaihtelevat hoitomuodoittain. Resurssikertoimia, varhaiserityiskasvatuksen lisähenkilöstöä ja resurssierityislastentarhanopettajan tukea (pilotointikokeilu ) käytetään päiväkoti- ja ryhmäperhepäivähoidossa. Integroidut erityisryhmät toimivat päiväkodeissa. Kerhoissa on käytössä resurssikerroin. Perhepäivähoidossa lapsen tarvitsema erityinen tuki huomioidaan perhepäivähoitajan tehtäväkohtaisessa palkassa. 5

6 Seuraavassa yhteenvedossa on koottu varhaiskasvatuksellisia ja rakenteellisia tukitoimia saaneiden lasten määrä sekä prosenttina että lukumääränä kaikista erityistä tukea saaneista lapsista 2/2012. tukitoimi varhaiskasvatukselliset tukitoimet % kaikista erityistä tukea tarvitsevista lapsista lukumäärä kaikista erityistä tukea tarvitsevista 35,5 117 resurssikerroin varhaiserityiskasvatuksen lisähenkilöstö resurssierityislastentarhanopettaja pilotointikokeilu ,5 7 intergroidut erityisryhmät 3 10 allergiaryhmä 3 10 yhteensä Taulukko 3. Varhaiskasvatuksellisia ja rakenteellisia tukitoimia saaneet lapset 2/2012 6

7 3. VARHAISERITYISKASVATUKSEN JÄRJESTÄMINEN 3.1 Varhaiskasvatuksen laadukas perusta sekä varhainen ja erityinen tuki Varhaiskasvatuksen lähtökohtana on kaikille lapsille yhteinen ja yhtäläinen laadukas varhaiskasvatus, jolla vastataan lasten tuen tarpeisiin monipuolisesti. Kaikkia lapsia tuetaan varhaiskasvatuksessa sen laadukkaalla perustalla sekä osaa lapsista varhaisella tuella ja erityisellä tuella. (Kuvio 2) Varhaiserityiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelmana toimii Varhaiserityiskasvatuksen kansio. Henkilöstölle tarkoitetussa sähköisessä kansiossa ( on tarkemmin kirjattu mm. varhaiseen ja erityiseen tukeen liittyvistä käytännöistä, varhaiskasvatuksellisista tukitoimista ja moniammatillisesta yhteistyöstä. Kuvio 2. Lapsen tukeminen varhaiskasvatuksessa. 7

8 Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten kielen ja kulttuurin tukemisessa toteutetaan Porvoon kaupungin monikulttuurista toimintaohjelmaa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Varhaiskasvatuksessa työskentelee yksi suomi toisena kielenä lastentarhanopettaja (S2-lto), jonka keskeinen tehtävä on ohjata ja konsultoida henkilöstöä maahanmuuttajataustaisten lasten suomenkielen kehittämisessä sekä järjestää tarvittaessa suomi toisena kielenä pienryhmätoimintaa yhteistyössä ryhmän henkilökunnan kanssa. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset kuuluvat varhaiserityiskasvatuksen piiriin, jos heillä on erityisen tuen tarve samoin perustein kuin muilla lapsilla. Varhaiskasvatuksen laadukas perusta Varhaiskasvatuksen laadukkaan perustan muodostaa henkilöstön pedagoginen osaaminen ja lapsen kehityksen tuntemus sekä tuen tarpeen varhainen tunnistaminen. Kaupungin varhaiskasvatuksen järjestämisen perusta on kuvattu Porvoon kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmassa. Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta rakentuvan toiminnan ja toimintaympäristön suunnitteleminen, järjestäminen ja muokkaaminen perustuvat lasten tarpeisiin. Lapsen ja perheen arkeen ja varhaiskasvatukseen voi liittyä muita tukipalveluja, mutta niiden osuus ei ole kovin suuri. Kaikille päivähoidossa ja esiopetuksessa oleville lapsille laaditaan yhteistyössä huoltajien kanssa yksilöllinen suunnitelma. Varhainen tuki Varhainen tuki viittaa sekä lapsen varhaisvuosina tapahtuvaan tukemiseen että mahdollisimman varhain käynnistyviin tukitoimiin. Varhaisessa tuessa on tärkeää vaikeuksien ennaltaehkäisy ja lapsen kasvun ja kehityksen riskitekijöiden tunnistaminen. Varhainen tuki rakentuu henkilöstön vahvaan perusosaamiseen ja lapsen kehityksen tuntemukseen. Varhainen tuki tarjotaan lapsen lähiympäristössä osana päivittäistä toimintaa. Olennainen osa varhaista tukea ovat varhaiskasvatukselliset tukitoimet, joita ovat kasvatuskumppanuuden vahvistaminen, toiminnan mukauttamisen keinot ja arjen kuntouttavat elementit, jotka ovat suunnitelmallisesti käytössä lapsen arjessa. Tämä edellyttää koko henkilöstön vastuunottoa varhaisen tuen tarpeen havaitsemisesta, arvioinnista, puheeksi ottamisesta ja tuen toteuttamisesta. 8

9 Varhaisen tuen tarve voi olla väliaikaista tai pitkäkestoista. Lapsen kasvua ja kehittymistä seurataan ja arvioidaan säännöllisesti ja tukitoimia säädellään tarpeen mukaan. Erityinen tuki Varhaisen tuen varaan rakentuu erityinen tuki, joka edellyttää erityispedagogista osaamista. Varhaiserityiskasvatus on jo osa varhaiskasvatuksen laadukasta perustaa vaikka painottuukin enemmän varhaisen ja erityisen tuen vaiheissa. Varhaiserityiskasvatuksen tehtävänä on vaikuttaa oppimisympäristöön siten, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus kasvaa, kehittyä ja oppia yhteisessä ympäristössä. Keskeistä on myönteinen asenne ja rakentava yhteistyö niin varhaiskasvatuspalvelujen sisällä, lasten huoltajien kuin muiden yhteistyötahojen kanssa. Varhaiserityiskasvatuksessa korostuu huoltajien osallisuus lapsen tuen tarpeen arvioinnissa ja kuntoutuksen toteutumisessa. On tärkeää, että tuen tarve tunnistetaan mahdollisimman varhain ja lapselle järjestetään hänen kasvuaan, kehitystään ja oppimistaan edistävä varhaiskasvatusympäristö sekä mahdollinen muu tarvittava tuki. 3.2 Lapsen ohjautuminen varhaisen ja erityisen tuen piiriin Suurin osa lapsista tulee päivähoitoon tai esiopetukseen ilman tarvetta varhaiseen tai erityiseen tukeen. Lapselle tarjotaan laadukasta varhaiskasvatusta ja vanhempien kanssa tehdään yhteistyötä lapsen kasvun ja kehityksen tukemiseksi. Lapsen tuen tarve havaitaan yleensä siinä vaiheessa, kun kasvatushenkilöstö on tutustunut paremmin lapseen tai vanhemmilla herää huoli lapsen kasvusta ja kehityksestä. Tällöin vanhemmat ja päivähoidon henkilöstö keskustelevat ja sopivat jatkotoimenpiteistä yhdessä. Tarvittaessa otetaan yhteyttä kiertävään erityislastentarhanopettajaan, joka havainnoi lasta ja lapsiryhmää ja osallistuu tarpeen mukaan yhteistyöhön perheen kanssa. 9

10 Kuvio 3. Lapsen ohjautuminen varhaisen ja erityisen tuen piiriin Osalla päivähoidon tai esiopetuksen aloittavista lapsista erityisen tuen tarve on tiedossa jo hakuvaiheessa. Tällöin lapsi sijoittuu päivähoitoon tai esiopetukseen seuraavasti Kuvio 4. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen päivähoito/esiopetusprosessi 10

11 3.3 Kiertävä erityislastentarhanopettaja Kiertävä erityislastentarhanopettaja (kelto) on varhaiserityiskasvatuksen asiantuntija, jonka tehtävänä on antaa tietoa, ohjausta ja tukea vanhemmille ja päivähoidon henkilöstölle lapsen erityisen tuen tarpeen arvioinnissa ja erityisen tuen suunnittelussa ja toteutuksessa. Arjen vastuu erityistä tukea tarvitsevan lapsen hoidosta ja kasvatuksesta on aina lapsiryhmän henkilökunnalla, jota erityislastentarhanopettaja tukee ja ohjaa. Kiertävä erityislastentarhanopettaja valmistelee ja suunnittelee erityistä tukea tarvitsevien lasten päivähoitoa ja varhaiskasvatusta useassa päivähoitoyksikössä. Kiertävän erityislastentarhanopettajan tehtäviin kuuluu myös selvittää, arvioida ja organisoida varhaiserityiskasvatusta kunnan tasolla. Sen lisäksi kiertävä erityislastentarhaopettaja osallistuu erityistä tukea tarvitsevan lapsen päivähoitomuodon valintaan yhteistyössä vanhempien ja päivähoitoyksikön esimiehen kanssa. Kiertävä erityislastentarhanopettaja osallistuu tarvittaessa rakenteellisten tukitoimien esityksen valmisteluun. Kiertävä erityislastentarhanopettaja toimii varhaiserityiskasvatuksen asiantuntijana useissa moniammatillisissa verkostoissa joissa pohditaan lasten tarvitsemia tukitoimia yhteistyössä perheiden, henkilöstön sekä eri asiatuntijatahojen kanssa. Porvoossa työskentelee tällä hetkellä 5 kiertävää erityislastentarhanopettajaa, joista yksi toimii Varhaiserityiskasvatuksen tulosyksikön esimiehenä. Kiertävän erityislastentarhanopettajan nimikemuutos konsultoivaksi erityislastentarhanopettajaksi on valmisteilla vuoden 2012 aikana. Yksityisten päiväkotien palveluntuottajien kanssa kiertävä erityislastentarhanopettaja tekee yhteistyötä erityisen tuen resurssikertoimen tarpeen arvioinnissa ja tuen toteutumisen seurannassa. Tämä prosessi on tarkemmin määritelty Palvelusetelin sääntökirjassa päiväkotihoidossa (sivistyslautakunta ). Lisäksi yksityisillä päiväkotihoidon palveluntuottajilla on mahdollisuus kaksi kertaa vuodessa kiertävän erityislastentarhanopettajan konsultaatioon. 11

12 4. TUKITOIMET JA NIIDEN JÄRJESTÄMISEN PERIAAT- TEET 4.1 Lapsen yksilölliset suunnitelmat varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Porvoon kaupungin päivähoidossa ja esiopetuksessa on otettu käyttöön uusitut lomakkeet lapsen yksilöllisen suunnitelman laatimista varten. Suunnitelmat laaditaan vuosittain jokaiselle lapselle yhteistyössä huoltajien kanssa. Seuranta- ja arviointikeskustelu käydään keväällä tai tarpeen mukaan useammin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan päivähoidossa oleville lapsille. Suunnitelma lähtee lapsen yksilöllisestä kehitysvaiheesta ja tarpeista. Suunnitelmassa korostetaan lapsen vahvuuksia ja myönteisiä puolia. Lapsen varhaisen tuen tarve ja toimenpiteet kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Jos lapsella on erityisen tuen tarve, tuen tarpeen määrittely ja sen järjestäminen kirjataan erityisen tuen suunnitelmaan (lomake). Erityisen tuen suunnitelma liitetään lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Esiopetuksessa oleville lapsille laaditaan lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma (lomake). Tähän suunnitelmaan kirjataan lapsen tarpeen mukainen kasvun ja oppimisen yleinen tuki. Kun lapsen kasvun ja oppimisen yleinen tuki ei riitä ja tuen tarve on jatkuvaa, lastentarhanopettaja tekee tuen tarpeesta pedagogisen arvion (lomake), jonka perusteella lapsi voidaan siirtää tehostettuun tukeen. Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma toimii myös tehostetun tuen suunnitelmana. Mikäli lapsen tilanteessa tapahtuu muutoksia, lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma tarkistetaan vastaamaan lapsen tuen tarvetta. Lapsen kasvua ja oppimista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti tehostetun tuen aikana huoltajien, esiopetuksen henkilöstön ja erityislastentarhanopettajan säännöllisissä yhteistyötapaamisissa. 12

13 Erityisen tuen piiriin kuuluvat ne lapset, joiden kohdalla tehostettu tuki osoittautuu riittämättömäksi. Lapsi siirretään pääsääntöisesti erityisen tuen piiriin silloin, kun hän aloittaa pidennetyn oppivelvollisuuden. Ennen erityiseen tukeen siirtämistä erityislastentarhanopettaja tekee lapselle pedagogisen selvityksen (lomake). Selvityksessä kuvataan kokonaistilanne, lapsen saama yleinen ja tehostettu tuki, oppimisvalmiudet ja erityisvaikeudet. Erityisen tuen piirissä olevalle lapselle laaditaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevasta suunnitelma (HOJKS), jossa hyödynnetään lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaa sekä muiden mahdollisten kuntouttavien tahojen lausuntoja. HOJKS laaditaan esiopetuksen HOJKS-lomakkeelle ja sen laatimisesta vastaa erityislastentarhanopettaja. 4.2 Rakenteelliset tukitoimet Osalle varhaisen ja kaikille erityisen tuen lapsille myönnetään varhaiskasvatuksellisen tuen lisäksi erillisiä resursseja edellyttäviä tukitoimia, joita tässä yhteydessä kutsutaan rakenteellisiksi tukitoimiksi. Rakenteellisten tukitoimien haku- ja päätösprosessi on kuvattu sivulla 20. Rakenteelliset tukitoimet vaihtelevat hoitomuodoittain. Resurssikertoimia, resurssierityislastentarhanopettajan tukea ja varhaiserityiskasvatuksen lisähenkilöstöä käytetään päiväkoti- ja ryhmäperhepäivähoidossa. Integroidut erityisryhmät toimivat päiväkodeissa. Kerhoissa on käytössä resurssikerroin. Perhepäivähoidossa lapsen erityisen tuen tarve huomioidaan perhepäivähoitajan tehtäväkohtaisessa palkkauksessa Erityisen tuen resurssikertoimet Päiväkotiryhmissä on neljää alle 3-vuotiasta ja seitsemää yli 3-vuotiasta lasta kohden yksi hoito- ja kasvatustehtävissä toimiva henkilö. Porvoossa pääsääntöisesti näistä työntekijöistä kaksi kolmesta on lastentarhanopettajan ja yksi kolmesta lähihoitajan tehtävissä. Ryhmäperhepäivähoidossa on neljää lasta kohden yksi hoito- ja kasvatustehtävissä toimiva henkilö. 13

14 Ryhmän kokoa voidaan säädellä kertoimilla, kun lapsella ei ole muita rakenteellisia tukitoimia. Kun ryhmässä on erityistä tukea tarvitseva lapsi, se edellyttää henkilöstöltä enemmän työpanosta ja käytännössä - lapsi saa toistuvasti päivän aikana aikuisen huomiota ja tukea - lapsen erityisen tuen tarve huomioidaan toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa - tarvitaan aikaa lapsikohtaisen suunnitelman laadintaan ja siihen liittyviin tapaamisiin vanhempien ja yhteistyötahojen kanssa Lapsella voi olla tällöin käytössä laskennallinen resurssikerroin 1,5-2,8 Resurssikertoimien kriteerit Sivistyslautakunnan vahvistamat Porvoon varhaiskasvatuksen kertoimet mukaan lukien varhaiserityiskasvatuksen resurssikertoimet otettiin käyttöön alkaen. Resurssikerroin 1,5 Lapsella on varhaiskasvatuksen moniammatillisen työryhmän ja/tai asiantuntijan toteama erityisen tuen tarve kasvussa, kehityksessä, oppimisessa ja/tai sosioemotionaalisessa käyttäytymisessä. Lapsi tarvitsee kohdennetusti aikuista päivän aikana kehityksen ja oppimisen tukemiseen ja tehtävissä/toiminnoissa suoriutumiseen ja/tai vapaissa tilanteissa (siirtymät/ulkoilu) käyttäytymisen säätelyyn. Tarvittaessa aikuinen tukee lasta myös mukauttamalla toiminnan sisältöjä ja menetelmiä. Resurssikerroin 2, erityisen tuen peruskerroin Lapsella on asiantuntijan toteama erityisen tuen tarve, vamma tai sairaus. Lapsi tarvitsee runsaasti kasvatushenkilöstön tukea päivän aikana ryhmässä toimimiseen ja oman toiminnan ohjaukseen ja/tai sosiaalisten taitojen harjoitteluun. Lapsi voi tarvita ajoittain hoitotoimenpiteitä tai hänellä voi olla sairauskohtausriski. 14

15 Resurssikerroin 2,8 Lapsella on asiantuntijan toteama vaikea somaattinen sairaus tai neurologinen/psyykkinen oireilu, vamma tai toiminnanvajaus. Lapsi tarvitsee erityistä ja toistuvaa aikuisen tukea ja/tai hoitotoimenpiteitä kaikessa toiminnassa. Hänellä voi olla myös jatkuva sairaskohtausriski. Tätä resurssikerrointa käytetään lapsella myös kun - lapsi on sijoitettuna integroituun erityisryhmään - lapsella on erikoissairaanhoidon lääkärin suositus avustajasta, mutta lisähenkilöstöä ei ole voitu myöntää Integroidut erityisryhmät Integroituihin erityisryhmiin sijoitetaan pääsääntöisesti 12 lasta, joista viisi on erityistä tukea tarvitsevia. Ryhmän muodostamisessa huomioidaan ensisijaisesti toiminnallinen kokonaisuus. Ryhmässä toimii kolme hoidosta ja kasvatuksesta vastaavaa työntekijää: erityislastentarhanopettaja, lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja. Lisähenkilöstön tarve arvioidaan vuosittain. Integroidussa erityisryhmässä lapsi saa systemaattista kuntoutusta, joka edellyttää laajempaa erityispedagogista osaamista kuin tavallisessa päivähoidossa tukitoimin tai pienennetyssä ryhmässä voidaan tarjota. Porvoossa suomenkieliset integroidut erityisryhmät toimivat Gammelbackan, Hornhattulan ja Kevättuulen päiväkodeissa sekä ruotsinkielinen integroitu erityisryhmä Satumäen päiväkodissa. Integroitujen erityisryhmien lukumäärä arvioidaan vuosittain tarpeen perusteella. 15

16 4.2.3 Resurssierityislastentarhanopettaja Yksi rakenteellisten tukitoimien muoto on resurssierityislastentarhanopettaja (relto), joka työskentelee pääasiassa yhden toimintayksikön varhaiserityiskasvatuksen asiantuntijana. Resurssierityislastentarhanopettaja-mallia on kokeiltu yhdessä päiväkodissa Resurssierityislastentarhanopettajan tehtäviä ovat; - lasten tukeminen arjessa yksilö- ja pienryhmätyöskentely, samanaikaistyöskentely koko ryhmässä - toiminnan suunnittelu ja toteutus yhdessä henkilöstön kanssa - henkilöstön konsultointi - yhteistyö vanhempien ja asiantuntijoiden kanssa Resurssierityislastentarhanopettajan työskentelyllä on mahdollisuus tukea erityistä tukea tarvitsevia lapsia heidän lähipäiväkodissaan. Lapsilla, jotka saavat relton tukea, ei ole käytössä muita rakenteellisia tukitoimia (resurssikerroin tai lisähenkilöstö), tällöin pystytään tarjoamaan enemmän päivähoitopaikkoja. Tavoitteena on käynnistää resurssierityislastentarhanopettajan toimintamalli Porvoon varhaiskasvatuspalveluissa vuonna Varhaiserityiskasvatuksen lisähenkilöstö Varhaiserityiskasvatuksen tulosyksikössä työskentelee lähihoitajia, jotka sijoitetaan päivähoitoyksiköihin lisäresurssina. Keskeistä on turvata lapsen oppiminen ja osallisuus ryhmässä toimimiseen. Lisäresurssin tarkoituksena on tukea lapsen taitojen ja itsenäisyyden kehittymistä niin, että hän selviytyisi yhä enemmän ilman avustamista. Samalla halutaan mahdollistaa ryhmän jokaisen lapsen toimintaedellytykset ja turvallinen kasvu- ja oppimisympäristö lapsen/lasten erityisen tuen tarpeista huolimatta. Varhaiserityiskasvatuksen lähihoitaja myönnetään harkinnanvaraisesti varhaiserityiskasvatuksen tulosyksikön resurssien puitteissa. Edellytyksenä myöntämiselle on, että varhaiskasvatukselliset tukitoimet ovat suunnitelmallisesti käytössä lapsen arjessa. Lisäresurssin tarve käsitellään vuosittain varhaiserityiskasvatuksen työryhmässä. Päätökset 16

17 perustuvat tehtyihin esityksiin ja selvityksiin perusteluineen. Päätöstä tehdessään otetaan huomioon lääkärin tai muiden asiantuntijoiden lausunnot. Varhaiserityiskasvatuksen lisähenkilöstön myöntämisen perusteet E1: Erityisen tuen tarve jatkuva ja pysyvä Lapsella on alan asiantuntijan (erikoislääkäri, neuropsykologi tai vastaavan) toteama somaattinen sairaus tai neurologinen/psyykkinen oire, vamma tai toiminnanvajaus. Tuen tarve on pysyvää. Voidaan myöntää lapselle: joka tarvitsee kasvattajan jatkuvaa konkreettista tukea sekä mallittamista ja ohjaamista kyetäkseen hyödyntämään varhaiskasvatuksen tukitoimia sekä arjen kuntouttavia elementtejä. jos.ilman aikuisen valvontaa tai hoitotoimenpiteitä lapsen turvallisuus vaarantuu. jonka osallistuminen ja osallisuus ryhmätoimintaan estyy ilman avustamista. jonka HOJKS:ssa asetettujen yksilöllisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää henkilökohtaista avustamista. Tukea tarvitaan esimerkiksi: ryhmätoiminnassa ruokailuissa, wc-toiminnoissa, pukeutumisessa siirtymätilanteissa kommunikoinnissa toisten lasten ja aikuisten kanssa eriyttämisessä ja toiminnan sisältöjen ja menetelmien mukauttamisessa runsaasti henkilökohtaista oppimateriaalia ja apuvälineitä 17

18 E2: Erityisen tuen tarve säännöllinen, tarve vähenevä Lapsella on asiantuntijan toteama erityisen tuen tarve, vamma tai sairaus ja hän tarvitsee päivän aikana paljon aikuisen tukea, valvontaa tai hoitotoimenpiteitä. Tuen tarve on jokseenkin pysyvä, mutta vähenee, kun lapsi saa ajoissa ja riittävästi tukea. Voidaan myöntää lapselle: joka tarvitsee paljon tukea kyetäkseen hyödyntämään varhaiskasvatuksen tukitoimia ja kuntouttavia elementtejä arjessa. joka päivän aikana tarvitsee toistuvasti aikuisen tukea, valvontaa tai hoitotoimenpiteitä. jolla ilman tukea olisi vaikeutta osallistua ryhmätoimintaan. Lapsi tarvitsee tukea esimerkiksi: tarkkaavaisuuden suuntaamisessa ja ylläpidossa ryhmässä toiminnan aloittamisessa, etenemisessä sekä toiminnan loppuun saattamisessa oman toiminnan ohjauksessa käyttäytymisen ohjaamisessa sekä sosiaalisten taitojen harjoittelussa E3: Tukea pienryhmätoimintaan Lapsella on erityislastentarhanopettajan tai asiantuntijan (lääkäri, psykologi, vastaavan) toteama erityisen tuen tarve. Henkilöstöresurssi tukee kuntouttavan pienryhmätoiminnan ja muiden varhaiskasvatuksellisten tukitoimien toteuttamista. Tuen tarve vähenee kun lapsi saa riittävästi tukea. Voidaan myöntää lapselle: jonka osallistuminen ja osallisuus ryhmätoimintaan ilman tukea vaikeutuu kehityksellisten riskitekijöiden vuoksi. joka tarvitsee tehostetusti ja kohdennetusti tukea hyötyäkseen varhaiskasvatuksellisista tukitoimista. 18

19 4.3 Varhaiserityiskasvatuksen tukitoimista sopiminen ja päättäminen Varhaiskasvatukselliset tukitoimet tulee aloittaa välittömästi kun tuen tarve on havaittu. Päivähoitoyksikön esimies ja kasvatushenkilöstö arvioivat lapsen rakenteellisten tukitoimien tarvetta yhteistyössä lapsen vanhempien kanssa. Tarvittaessa arvioinnin tukena käytetään kiertävää erityislastentarhanopettajaa. Päivähoitoyksikön esimies tekee yhteistyössä kasvatushenkilöstön kanssa esityksen tarvittavista tukitoimista (liite 1 Esitys/päätöslomake lapsen tarvitsemasta erityisestä tuesta varhaiskasvatuksessa). Esitykseen liitetään kuvaus lapsesta varhaiskasvatuksessa sekä mahdolliset asiantuntijan lausunnot. Esitykset erityisestä tuesta toimitetaan Varhaiskasvatuspalveluiden varhaiserityiskasvatuksen työryhmän käsittelyyn. Varhaiskasvatuksen toimintayksikkö TUEN TARVE HAVAITTU Välittömät varhaiskasvatukselliset tukitoimet Tarvittavien rakenteellisten tukitoimien arviointi Kelto havainnoi lasta Yhteistyö huoltaijien kanssa Toimintayksikön esitys tarvittavista tukitoimista Kuvaus lapsesta varhaiskasvatuksessa Asiantuntijan lausunnot Kelton kautta työryhmään Kelto tiedottaa tukitoimista Varhaiserityiskasvatuksen työryhmä, 3-4 krt/v. Keltot esittelevät tukitoimet Tukitoimista sopiminen Varhaiskasvatusjohtaja Varhaiskasvatuksenohjaaja Päiväkodinjohtaja x 2 Keltot Päätökset tukitoimista Tukitoimi vaihtoehdot Erityisentuen resurssikerroin VEK:in lisä henkilöstö Integroitu erityisryhmä Muu tukitoimi FL Kuvio 5. Varhaisen ja erityisen tuen haku- ja päätösprosessi 19

20 Varhaiserityiskasvatuksen työryhmään kuuluvat varhaiskasvatusjohtaja, varhaiskasvatuksen ohjaaja, kaksi päiväkodinjohtajaa sekä kiertävät erityislastentarhanopettajat. Työryhmän tehtävänä on sopia rakenteellisten tukitoimien jakamisesta resurssien mukaisesti. Kiertävät erityislastentarhanopettajat esittelevät päivähoitoyksiköiden tukitoimiesitykset ja työryhmä sopii tukitoimista. Varhaiserityiskasvatuksen lisähenkilöstöstä päätöksen tekee varhaiskasvatusjohtaja, resurssikertoimesta, resurssierityislastentarhanopettajasta ja perhepäivähoidon työn vaativuuden arvioinnin korvauksesta varhaiskasvatuksen ohjaaja sekä paikasta integroidussa erityisryhmässä päivähoitoyksikön esimies. Päätöksen jälkeen kiertävä erityislastentarhanopettaja lähettää tiedon vanhemmille, päivähoitoyksikölle ja varhaiserityiskasvatukseen Varhaiserityiskasvatuksen työryhmä kokoontuu erillisen aikataulun mukaisesti 3-4 kertaa vuodessa. 20

21 5. VARHAISERITYISKASVATUKSEN JOHTAMISRAKEN- NE JA PÄÄTÖKSENTEKO Porvoon varhaiserityiskasvatuksen koordinoinnista ja järjestämisestä vastaa Varhaiserityiskasvatuksen tulosyksikkö. Tulosyksikön muodostavat Varhaiserityiskasvatuksen kustannuspaikka sekä Tulliportin päivähoito. Varhaiserityiskasvatukseen kuuluvat kiertävät erityislastentarhanopettajat, suomi toisena kielenä -lastentarhanopettaja ja varhaiserityiskasvatuksen lisähenkilöstö. Tulliportin päivähoito tarjoaa aamu- ja iltapäivätoimintaa kehitysvammaisille koululaisille ja sen toiminnasta vastaa vastaava ohjaaja. Varhaiserityiskasvatuksen tulosyksikön esimiehenä toimii yksi kiertävistä erityislastentarhanopettajista. Päivähoitoyksiköissä voidaan tarjota erityistä tukea integroiduissa erityisryhmissä sekä resurssierityislastentarhanopettajan työskentelyllä. Varhaiserityiskasvatuksen tulosyksikön tukena toimii varhaiserityiskasvatuksen työryhmä. Tämä työryhmän tehtävänä on myös sopia varhaiserityiskasvatuksen rakenteellisten tukitoimien jakamisesta resurssien mukaisesti. Työryhmä seuraa, koordinoi ja valmistelee ja arvioi esityksiä varhaiserityiskasvatuksen kehittämiseksi yhdessä kiertävien erityislastentarhanopettajien ja tulosyksikön esimiehen kanssa. Työryhmän työskentely ja kokoonpano on kuvattu tarkemmin luvussa 4.3 Varhaiserityiskasvatuksen tukitoimista sopiminen ja päättäminen. Varhaiserityiskasvatuksen järjestämiseen liittyvät ajankohtaiset asiat käsitellään tulosyksikön esimiesten tapaamisessa ja hyväksytään varhaiskasvatuksen johtoryhmässä. Päivähoitoyksiköiden varhaiserityiskasvatuksen johtaminen ja kehittäminen Päivähoitoyksikön esimies vastaa yksikössään toteutettavasta varhaiserityiskasvatuksesta. Tukena hänellä on yksikölle nimetty kiertävä erityislastentarhanopettaja. Esimies vastaa lasten rakenteellisten tukitoimien esitysten valmistelusta ja lapsille myönnettyjen tukitoimien asianmukaisesta kohdentumisesta ja toteutumisesta. 21

22 Lisäksi päivähoitoyksikön esimies vastaa tiedon siirrosta erityistä tukea tarvitsevan lapsen siirtyessä Porvoossa yksiköstä toiseen tai lapsen muuttaessa toiseen kuntaan sekä lapsen siirtyessä perusopetukseen. Esimies osallistuu esiopetusikäisten lasten oppilashuoltotyöryhmätyöskentelyyn yhdessä esiopetuksen henkilöstön ja erityislastentarhanopettajan kanssa. Päivähoitoyksikön esimies huolehtii, että tukea tarvitseville lapsille laaditaan erityisen tuen suunnitelma osana lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa sekä esiopetuksessa tehostetutun tuen suunnitelma osana lapsen esiopetussuunnitelmaa ja että nämä suunnitelmat arvioidaan säännöllisesti. Suunnitelmien laadinnasta vastaa lapsen ryhmän lastentarhanopettaja ja tukena on tarvittaessa kiertävä erityislastentarhanopettaja. Laadintaan osallistuvat lapsen huoltajat ja muut asiantuntijat. Suunnitelmat arvioidaan ja päivitetään kaksi kertaa vuodessa. 22

23 6. PORVOON VARHAISERITYISKASVATUKSEN KEHIT- TÄMISKOHTEITA Porvoon kaupungin Varhaiserityiskasvatuksen linjauksia laadittaessa, on noussut esiin palveluiden ja rakenteiden kehittämiskohteita, joista yhteenveto seuraavassa. kehittämiskohde varhaiserityiskasvatuksen työryhmän tehtävät kiertävän erityislastentarhanopettajan nimikemuutos suunnitelma / vastuuhenkilö työryhmän työskentely tukee varhaiserityiskasvatuksen kehittämistä / VEK-työryhmä nimikemuutos: kiertävä erityislastentarhanopettaja muutetaan konsultoivaksi erityislastentarhanopettajaksi / tulosyksikön esimies toimintamallin kehittäminen / varhaiskasvatusjohtaja resurssierityislastentarhanopettajan palvelut päivähoitoyksiköiden varhaiserityiskasvatuksen toteutumisen suunnittelu, seuranta, miehet ja kiertävät erityislastentarhanopettajat toimintamallien kehittäminen / yksiköiden esi- kehittäminen Taulukko 4. Varhaiserityiskasvatuksen kehityskohteet Kehittämistyö jatkuu suunnitelman mukaisesti ja Varhaiserityiskasvatuksen linjaukset arvioidaan ja päivitetään vuonna

24 LIITTEET Liite 1: PORVOON KAUPUNKI MENETTELYOHJE 4/2011 Varhaiskasvatus Varhaiserityiskasvatus ESITYKSEN JA PÄÄTÖKSEN TEKEMINEN LAPSEN TARVITSEMASTA VARHAISERITYIS- KASVATUKSEN RAKENTEELLISESTA TUKITOIMESTA VARHAISKASVATUKSESSA 1. Keskustellaan lapsen vanhempien, kiertävän erityislastentarhanopettajan ja mahdollisesti muun asiantuntijan kanssa tuen ja lausunnon tarpeesta. 2. Päivähoitoyksikkö täyttää lomakkeen esitetystä/päätetystä tukitoimesta ja käydään esitys läpi vanhempien kanssa allekirjoitusta varten. 3. Alkuperäinen lomake liitteineen lähetetään yksikön kiertävällä erityislastentarhanopettajalle. 4. Kiertävä erityislastentarhanopettaja esittelee tukitoimiesityksen Varhaiserityiskasvatuksen työryhmälle ja työryhmä sopii tukitoimesta. Varhaiserityiskasvatuksen lisähenkilöstöstä päätöksen tekee varhaiskasvatusjohtaja, resurssikertoimesta, resurssierityislastentarhanopettajan tuesta ja perhepäivähoidon työn vaativuuden arvioinnin korvauksesta varhaiskasvatuksen ohjaaja sekä paikasta integroidussa erityisryhmässä päivähoitoyksikön esimies. 5. Päätöksen jälkeen kiertävä erityislastentarhanopettaja lähettää päätöksen tiedoksi vanhemmille, päivähoitoyksikölle ja varhaiserityiskasvatukseen. Alkuperäinen hakemus/päätöslomake alkuperäisine liitteineen lähetetään päivähoitoyksikkön esimiehelle ja kopiot hakemuksesta liitteineen säilytetään Varhaiserityiskasvatuksen tulosyksikössä. Päätösten ja liitteiden kopioinnista ja lähettämisestä vastaa ko päivähoitoyksikön kiertävä erityislastentarhanopettaja. Tukitoimi edellyttää erityisen tuen suunnitelman tai maahanmuuttajataustaisen lapsen suomen kielen tukemisen suunnitelman laatimista. 6. Kiertävä erityislastentarhanopettaja merkitsee Efficaan sijoitusnäytölle sekä erityisen tuen näytölle päätöksen mukaisen palkkatarpeen, tukitoimen ja diagnoosin. ESITYKSEN JA PÄÄTÖKSEN TEON AIKATAULUTUS esitykset resurssikertoimista, resurssierityislastentarhanopettajan tuesta ja perhepäivähoidon TVA:n korvauksesta seuraavaksi toimintakaudeksi mennessä oman yksikön kiertävällä erityislastentarhanopettajalle. Päätökset näistä esityksistä tehdään viimeistään esitykset varhaiserityiskasvatuksen lisähenkilöstöstä seuraavaksi toimintakaudeksi. Päätökset tehdään viimeistään huom! lapsen siirtyessä yksiköstä toiseen ja/tai esiopetukseen esityksen tekemisestä vastaa ns lähettävä yksikkö / ryhmä toimintavuoden aikana esitykset rakenteellisista tukitoimista voidaan jättää mennessä syksyn osalta ja 15.1 mennessä kevään osalta erityisen tuen suunnitelma tai suomen kielen tukemisen suunnitelma on tehtävä marraskuun loppuun mennessä. 24

25 Liite 2: ESITYS / PÄÄTÖS varhaiserityiskasvatuksen rakenteellisista tukitoimista erityisestä tuesta varhaiskasvatuksessa / perhepäivähoitajan TVA:n vaikutus tehtäväkohtaiseen palkkaan (KVTES 4 2 mom) Erityistä tukea tarvitsevilla lapsilla tarkoitetaan lapsia, jotka fyysisen, psyykkisen ja/tai sosiaalisen kehityksensä tueksi tarvitsevat erityisiä hoidollisia, kasvatuksellisia ja/tai opetuksellisia tukitoimia varhaiskasvatuksessa. 1. Lapsen henkilötiedot Lapsen nimi Osoite Henkilötunnus Postitoimipaikka Neuvola 2. Hoitopaikka Päiväkoti / ryhmä tai perhepäivähoito Hoidon alkamispäivämäärä Edelliset hoitopaikat 3. Yhteistyö Huoltajien kanssa käydyt neuvottelut ja kasvatuskeskustelut Päivämäärä Yhteistyö asiantuntijoiden ja viranomaisten kanssa* ( esim. neuvola ja terveyskeskuksen erityistyöntekijä, koulupsykologi) Päivämäärä 25

26 4. Perustelut lapsen tarvitsemasta erityisestä tuesta liitteenä, rasti ruutuun päivähoidon näkemys lapsen tilanteesta yhteenveto yhteistyöpalaverista päivähoidossa Diagnoosi / keskeinen tuen tarpeen syy Päivämäärä 5. Jatkosuunnitelma Asiantuntijan lausunto Liitteenä Tulossa 6. Tukitoimenpiteet resurssikerroin ajalle Erityispäivähoidon henkilöstöresurssi ( edellyttää asiantuntijalausuntoa) Muuta, mitä Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / suomenkielen tukemiseen suunnitelma erityisen tuen suunnitelma on tehty / tehdään, milloin? kopio suunnitelmasta oman yksikön keltolle viim , päivitys Esityksen laatijat Päivämäärä Huoltajien allekirjoitus ja selvennys Esityksen laatijan allekirjoitus ja selvennys Päivähoitoyksikön/toimintayksikön esimiehen allekirjoitus ja selvennys 8. Kiertävän erityislastentarhanopettajan esitys Puollan, ajalle ryhmäkoon pienentämisen kerroin En puolla, perustelut Päivämäärä Kiertävän erityislastentarhanopettajan allekirjoitus ja selvennys 9. Päätös Esitys on hyväksytty Esitys hylätty, syy Päivämäärä Päättäjän allekirjoitus ja selvennys 26

Suomenkielinen koulutusjaosto. Porvoon kaupungin esiopetussuunnitelma / päivitetty

Suomenkielinen koulutusjaosto. Porvoon kaupungin esiopetussuunnitelma / päivitetty Suomenkielinen koulutusjaosto Porvoon kaupungin esiopetussuunnitelma 1.8.2016 / päivitetty 1.8.2017 Paikalliseen esiopetussuunnitelmaan tehdyt muutokset Koko suunnitelmassa muutettu Laadukkaan varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Yleinen tuki. KASVUN JA OPPIMISEN TUKI VARHAISKASVATUKSESSA järjestämisen periaatteet. Tehostettu tuki. Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus

Yleinen tuki. KASVUN JA OPPIMISEN TUKI VARHAISKASVATUKSESSA järjestämisen periaatteet. Tehostettu tuki. Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus Erityinen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki KASVUN JA OPPIMISEN TUKI VARHAISKASVATUKSESSA järjestämisen periaatteet Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus Suomenkielinen varhaiskasvatus-

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k.

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k. LAPSEN KUVA Jokaiselle varhaiskasvatuksen piirissä olevalle lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma. Tämä lomake on suunnitelman toinen osa. Suunnitelma tukee lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Varhaiskasvatuksen erityisopettaja 1 Varhaiskasvatuksen Lukijalle Sisällys Mitä on varhaiserityiskasvatus? s. 3 Erityislastentarhanopettajan palveluista säädetään lailla s. 4 Erityislastentarhanopettajan

Lisätiedot

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika esiopetusyksikkö ja ryhmä lastentarhanopettaja erityisopettaja/ kelto 1. Lapsen kasvun ja oppimisen tilanne Lapsen

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

VARHAISERITYISKASVATUKSEN LINJAUKSET 2012-2016

VARHAISERITYISKASVATUKSEN LINJAUKSET 2012-2016 VARHAISERITYISKASVATUKSEN LINJAUKSET 2012-2016 Seinäjoen kaupunki/ Varhaiskasvatus Hyvä varhaiskasvatus Seinäjoella 3. Varhaiserityiskasvatuksen osio 2012 2 SISÄLLYS 1. VARHAISERITYISKASVATUKSEN LINJAUSTEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Perustiedot Lapsen nimi Syntymäaika Päväkoti/ryhmä, puh.nro Lastentarhanopettaja Huomioitavaa esim. kieli/kielet, kulttuuri, katsomus jne. Aikaisempi kokemus ryhmästä Lapsen aikaisempi tuki "Minä olen

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 13 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi: Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio vasusta siirtyy huoltajan mukana lapsen vaihtaessa varhaiskasvatuspaikkaa Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Syntymäaika: Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen tuen linjaukset varhaiskasvatuksessa

Kasvun ja oppimisen tuen linjaukset varhaiskasvatuksessa Kasvun ja oppimisen tuen linjaukset varhaiskasvatuksessa Työryhmän raportti 4.9.2012 Opetuslautakunta 1.10.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Kasvun ja oppimisen tuki Vantaan varhaiskasvatuksessa... 4 2.1

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

KASVUN JA OPPIMISEN TUKI VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPETUKSESSA Tuen kolmiportaisuus

KASVUN JA OPPIMISEN TUKI VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPETUKSESSA Tuen kolmiportaisuus JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 11.6.2015 Kasvun ja oppimisen palvelut Varhaiskasvatuspalvelut KASVUN JA OPPIMISEN TUKI VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPETUKSESSA Tuen kolmiportaisuus Esiopetuksessa lapsen kasvun ja oppimisen

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Linnainmaan päiväkodissa teemme työtä yhdessä isolla ja innostuneella joukolla lapsenne parhaaksi. Moniammatillisissa tiimeissä jokainen

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma LAPSEN NIMI: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Lapsen tukitoimet osaksi kehitysympäristöjä. Helena Heimo Valtakunnalliset neuvolapäivät 18.10.2012

Lapsen tukitoimet osaksi kehitysympäristöjä. Helena Heimo Valtakunnalliset neuvolapäivät 18.10.2012 Lapsen tukitoimet osaksi kehitysympäristöjä Helena Heimo Valtakunnalliset neuvolapäivät 18.10.2012 Veeti, 4½ v. Aamu alkaa sillä, ettei Veeti suostu pukemaan vaatteita päälle. Pitää olla aina tietyt sukat

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 6 / 2012

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 6 / 2012 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 6 / 2012 Aika 9.10.2012 klo 19.02 21.01 Paikka Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Niskala Jorma puheenjohtaja Mustasilta Timo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus

Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus Jaana Salminen, johtava puheterapeu3 Helsingin kaupunki, Kehitysvammapoliklinikka jaana.salminen@hel.fi 1 Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon OHOI Osaamista vuorohoitoon Henkilöstökoulutus 7.3.2016 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon tuula.dahlblom@jamk.fi Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

5.5 Erityinen tuki. Erityinen tuki Oulun esiopetuksessa

5.5 Erityinen tuki. Erityinen tuki Oulun esiopetuksessa 5.5 Erityinen tuki Erityistä tukea annetaan niille lapsille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Lapsen edellytykset ovat voineet heikentyä

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa

Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa 8.12.2015 Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa Arjenlähtöistä osallisuutta lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma - tukee lapsen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen, kehityksen ja oppimisen tuen suunnitelma 2017

Varhaiskasvatuksen, kehityksen ja oppimisen tuen suunnitelma 2017 Varhaiskasvatuksen, kehityksen ja oppimisen tuen suunnitelma 2017 Sisällys 1. Sastamalan varhaiskasvatuspalvelu... 2 2. Perhepalveluverkosto ja lapsihuoltotyöryhmät... 3 3. Kehityksen ja oppimisen tukea

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSTEET II-OSA

ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSTEET II-OSA ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSTEET II-OSA pe 28.10 - nauhoite d Pekka Matilainen ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSTEET II-osan aihepiirit Erityiskasvatus varhaislapsuudessa Erityisopetus perusopetuksessa Erityiskasvatus

Lisätiedot

Kehityksen ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa

Kehityksen ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa Kehityksen ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuspäivät 15.3.2017 Opetusneuvos Pirjo Koivula Erityisasiantuntija Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Rinnakkaisseminaarin sisältö Kysymyksiä

Lisätiedot

Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT

Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Esiopetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Lapsen nimi Syntymäaika Esiopetusyksikkö Huoltaja/huoltajat/laillinen

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Kuopion esiopetuksen opetussuunnitelmaa (2011) koskevat muutokset 1.8.2014 alkaen

Kuopion esiopetuksen opetussuunnitelmaa (2011) koskevat muutokset 1.8.2014 alkaen Kuopion esiopetuksen opetussuunnitelmaa (2011) koskevat muutokset 1.8.2014 alkaen Uusi oppilas ja opiskelijahuoltolaki, opetushallituksen määräys 5/011/2014 koskien esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA Rovaniemen kaupunki Päivähoidon palvelukeskus ja Koulupalvelukeskus 4.5.2011 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA PÄIVÄHOIDOSSA,

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) 31.10.2012 Sivu 1 / 1 4537/05.01.00/2012 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tossavainen Titta,

Lisätiedot

ILMAJOEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Oppimisen tuki YLEISTÄ

ILMAJOEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Oppimisen tuki YLEISTÄ ILMAJOEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Oppimisen tuki YLEISTÄ Ilmajoen kunnassa opetuksen järjestämistä ohjaa inkluusioajattelu. Inklusiivisella opetuksella pyritään takaamaan jokaiselle lapselle riittävä

Lisätiedot

SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ. prosessit ja vastuualueet SISUKAS-PROJEKTI 2015

SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ. prosessit ja vastuualueet SISUKAS-PROJEKTI 2015 SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ prosessit ja vastuualueet 2015 SISUKAS-PROJEKTI 2015 Lukijalle Sijoitettujen lasten elämään liittyy usein monia menetyksiä, muutoksia, vaihtuvia aikuisia ja kehityksen riskejä.

Lisätiedot

Koulu/päiväkoti: Oppilas: Hyväksytty Opetuslautakunta 13.6.2012 37

Koulu/päiväkoti: Oppilas: Hyväksytty Opetuslautakunta 13.6.2012 37 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) (salassa pidettävä) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Henkilötiedot Päiväys Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri, oppimisympäristö ja työtavat

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri, oppimisympäristö ja työtavat Sivistyspalvelut VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA 1.8.2017-31.7.2018 Ohjaava lainsäädäntö ja ohjeet Varhaiskasvatuslaki Asetus lasten päivähoidosta Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista Varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 9.12.2014 www.kerava.fi 1 Esiopetuksen velvoittavuus Perusopetuslain (628/1998) 26 a ja 35 mom. 1 mukaan lapsen on koulun aloittamistaan edeltävänä vuonna osallistuttava

Lisätiedot

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Uudistuva esiopetus ja näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa OPETUSHALLITUS 25.9.2013 1 Kirjoittamaan voi oppia sitten kun hampaat putoaa Esiopetus uudistuu Esiopetuksen

Lisätiedot

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Lapsen kotoutumissuunnitelma on suunnattu kaikille alle 17 vuotiaille maahanmuuttajalapsille heidän kotoutumisensa tueksi ja tarvittavien tietojen siirtymiseksi.

Lisätiedot

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 Jokaisella on oikeus tuntea itsensä toivotuksi, halutuksi ja rakastetuksi. 1 PÄIVÄKODIN KUVAUS JA OPPIMISYMPÄRISTÖ Sorvankaaren päiväkoti on

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma 2010 Oppilashuollon strategia Lapsen esiopetuksen

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINVOINTILAUTAKUNTA VARHAISKASVATUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Päiväkotihoito Päiväkotihoito 0-2 vuotiaalle lapselle hpv 63,17 13 200 833

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Pöllöntaival Lapselle perusturvallinen hyvä arki päiväkodissamme Iidesranta ja Järvensivu Yhteystiedot Arvot ja strategiaperusta

Lisätiedot

Kunnanhallitus: Päivähoitopalveluiden sähköistys toteutetaan suunnittelukaudella vaiheittain.

Kunnanhallitus: Päivähoitopalveluiden sähköistys toteutetaan suunnittelukaudella vaiheittain. VARHAISKASVATUS tilivelvollinen varhaiskasvatusjohtaja Tarja Leppikangas-Maunula Varhaiskasvatuspalvelut Esiopetus 3910 Lähdehaan päiväkoti 3210 Esiopetus Köyhäjoki 3915 Henkilökohtaiset avustajat 3216

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen esiopetussuunnitelma (esiops) on esiopetuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lasten kehityksen, kasvun ja oppimisen tuen järjestäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lasten kehityksen, kasvun ja oppimisen tuen järjestäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa 16.02.2017 Sivu 1 / 1 652/2017 00.01.02.02 27 Lasten kehityksen, kasvun ja oppimisen tuen järjestäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Opettajatyöpäivä Lauantai 29.10.2016 Raija-Liisa Hakala ja Taina Huhtala YLEINEN TUKI: Eriyttäminen Joustavat ryhmittelyt Tiimiopettajuus Samanaikaisopetus Tukiopetus Ohjaus-

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 14 LAUSUNTO TOIVOMUSPONNESTA LASTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN VARHAISESTA TUNNISTAMISESTA JA TUKI- JA KUNTOUTUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Terke 2009-2636 Esityslistan asia

Lisätiedot

Oppilaan oppimisen etenemisestä selvityksen tehneet opettajat

Oppilaan oppimisen etenemisestä selvityksen tehneet opettajat SUOMUSSALMEN KUNTA Perusopetus Arkistointiohje: SALASSA PIDETTÄVÄ Liite 2 PEDAGOGINEN SELVITYS Perustiedot Oppilas Nimi Osoite syntymäaika puh. Kansalaisuus äidinkieli Vanhemmat / huoltajat Huoltajan nimi

Lisätiedot

RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN. Vantaan kaupunki / Leena Lahtinen

RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN. Vantaan kaupunki / Leena Lahtinen RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN ESIMIES Toimenkuva ja tehtävät YHTEISKUNNALLINEN JA ASIAKASVAIKUTTAVUUS ARVOT Kestäväkehitys

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana 1 F:\koti\_Varhaiskasvatus\Vasu\Lapsen-vasulomake-2015.doc Lapsen nimi: (kuva) Synt.aika: Tärkeimmät puh.nrot: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat:

Lisätiedot

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Opetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Oppilaan

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (LAPSEN VASU)

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (LAPSEN VASU) Lapsen nimi: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (LAPSEN VASU) Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle yhdessä huoltajien kanssa. Se on henkilöstön ja

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN 1 Toiminta alue Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta. Toimintaperiaatteina

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Tenavat ryhmäperhepäiväkoti. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle

MUHOKSEN KUNTA. Tenavat ryhmäperhepäiväkoti. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle MUHOKSEN KUNTA Tenavat ryhmäperhepäiväkoti TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle 2017 2018 Hyvinvointilautakunnan 31.10.2017 hyväksymä Tenavien ryhmäperhepäivähoidon toimintasuunnitelma toimikaudelle 2017-2018

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen esiopetussuunnitelma on esiopetuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä,

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

Ohje HOJKS:n laadintaan

Ohje HOJKS:n laadintaan Ohje HOJKS:n laadintaan Luonnos 1 HOJKS 1.1 Perustiedot 1.2 Asiakirja 1.3 Opetuksen ja tukitoimien järjestäminen 1.4 Tukimuodot 1.5 Oppiaineet 1.6 Muut palvelut 1.7 Laatimisessa on hyödynnetty seuraavia

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Yhteinen murros: Erityisen eetoksesta varhaiseen vahvistamiseen

Yhteinen murros: Erityisen eetoksesta varhaiseen vahvistamiseen Yhteinen murros: Erityisen eetoksesta varhaiseen vahvistamiseen KT, erikoistutkija Liisa Heinämäki Erityisen eetos..ja mitä sille tapahtui 28.1.2010 Liisa Heinämäki 2 Erityisen eetos Eri järjestelmissä

Lisätiedot

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA Lapsen varhaiskasvatus ja esiopetuksen oppimissuunnitelmat ovat perusta tiimien työn suunnittelulle. Suunnitelma kasvattajayhteisön toimintatavoista on

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio)

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Kaustisen kunta Perusopetus Vuosi 201 LOMAKE B LUOTTAMUKSELLINEN kirjaa tiedot laatikoiden alle, älä laatikkoon ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Tämä selvitys

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen yhteistyön kartoitus Kuusamo-Posio- Taivalkoski-alueella. Esitys Anne Kerälä

Lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen yhteistyön kartoitus Kuusamo-Posio- Taivalkoski-alueella. Esitys Anne Kerälä Lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen yhteistyön kartoitus Kuusamo-Posio- Taivalkoski-alueella Esitys Anne Kerälä 15.11.2012 Opinnäytetyöni liittyy Lapsen hyvä arkihankkeeseen ja tarkemmin Koillismaan hankekuntien

Lisätiedot

Varhaista tukea lapselle: tuen tarve ja tukemisen tavat lapsiryhmässä

Varhaista tukea lapselle: tuen tarve ja tukemisen tavat lapsiryhmässä Varhaista tukea lapselle: tuen tarve ja tukemisen tavat lapsiryhmässä Avaimia päivähoidon arkeen erityispäivähoidon kehittäminen osana varhaiskasvatusta Länsi ja Keski - Uudellamaalla Lapsen tuen tarve

Lisätiedot

OPETUKSEEN OSALLISTUMISEN EDELLYTTÄMÄN AVUSTAJAPALVELUN MÄÄRITTELY

OPETUKSEEN OSALLISTUMISEN EDELLYTTÄMÄN AVUSTAJAPALVELUN MÄÄRITTELY Ähtärin kaupunki Koulutoimi 26.9.2007 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPETUS: TUKITOIMET OPETUKSEEN OSALLISTUMISEN EDELLYTTÄMÄN AVUSTAJAPALVELUN MÄÄRITTELY 1. Asiakirjan tarkoitus Tällä asiakirjalla määritellään

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot