Jukka Turtiainen Satamakatu 3 A Savonlinna. Puhelin:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jukka Turtiainen Satamakatu 3 A 8 57130 Savonlinna. Puhelin: 040-7675179"

Transkriptio

1 Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu, Tuotantotalouden osasto Suomalaisten Internet-kauppojen palvelutaso Diplomityön aihe on hyväksytty Tuotantotalouden osaston osastoneuvostossa xx Työn tarkastaja Seppo Pitkänen Työn ohjaaja Seppo Pitkänen Jukka Turtiainen Satamakatu 3 A Savonlinna Puhelin:

2 TIIVISTELMÄ Tekijä: Jukka Tapio Turtiainen Työn nimi: Suomalaisten Internet-kauppojen palvelutaso Osasto: Tuotantotalous Vuosi: 2001 Paikka: Savonlinna Diplomityö. Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu. 76 sivua, 5 kuvaa, 12 taulukkoa ja 3 liitettä Tarkastajana professori Seppo Pitkänen Hakusanat: markkinointitutkimus, Internet-kauppa, palvelutaso Keywords: marketing research, Internet-merchandising, Level of service Työn tavoitteena oli selvittää Suomalaisten Internet-kauppojen palvelutasoa. Ensin tehtiin tutkimus, jossa mitattiin eri muuttujia, jotka vaikuttavat kaupan palvelutasoon. Internetkaupasta ostettiin tuote ja kun tuote oli saapunut, se palautettiin takaisin kauppiaalle. Tutkimusosuus päättyi siihen, kun kauppias oli palauttanut rahat asiakkaan tilille. Tutkimuksen jälkeen kerätty data analysoitiin ja etsittiin mahdollisia ongelmia koko ostoprosessista. Ongelmakohtiin tehtiin vaihtoehtoisia ratkaisumalleja, joiden avulla pyritään löytämään paras toimintatapa kussakin tilanteessa. Ongelmina esille tulivat koodausvirheet kauppojen sivuilla, kuolleiden linkkien määrä Solo-torin portaalissa, kauppiaan osoitetietojen puuttuminen kaupan sivuilta ja kuluttajansuojalain kiertäminen tuotteen palautusoikeuden osalta. Pääratkaisuvaihtoehdot ongelmien osalta ovat parempi kuluttajansuojalakien noudattaminen tai toisaalta viranomaisten taholta tarkempi valvonta ja toisaalta Solo-torin linkkien tarkistus tasaisin väliajoin ja osoitetietojen päivitys Internet-kauppojen sivuille.

3 ABSTRACT Author: Jukka Tapio Turtiainen Title: Service level of the Finnish Internet-shops Department: Industrial engineering and Management Year: 2001 Location: Savonlinna Thesis work. Lappeenranta University of Technology. 76 pages, 5 pictures, 12 tables and 3 appendixes Supervising professor Seppo Pitkänen Hakusanat: markkinointitutkimus, Internet-kauppa, palvelutaso Keywords: marketing research, Internet-merchandising, Level of service The aim of the thesis work was to clarify the service level of the Finnish Internet-shops. At first the marketing research took place. In the research different variables were measured and how those variables affected to the service level of the shop. A product was bought from the Internet-shop and when the product arrived to the customer, it was resend back to the selling company. The part of the research ended, when customer got his / her money back to the bank account. The data, which was gathered in the research, was analyzed and the possible pitfalls were searched from the whole buying and returning process. When there occurred problems, different kind of solutions were introduced and with the help of those solution models the best practise was tried to be found in every problem. The problems consist of coding errors in shopping portals, dead links in the Solo-Tori portal, missing address information in the shops pages and the shopkeepers did act against the consumers sheltering law in terms of 14 days legislated resending of purchased item. Main solution options were better notification of consumers sheltering law and on the other hand more strict supervising of the law and checking the Solo-Tori links for example in monthly basis and updating the shops address information in the shops pages.

4 1 Sisällysluettelo 1. Alkusanat Johdanto Internet-kaupankäynti Mitä kysytään? Tutkimuksen otantayritysten valinta Markkinointitutkimuksen teoriaa Internet-kaupan teoriaa Tuotteiden myyminen verkossa Etuja ja ongelmia Turvallisuus verkossa Internet-markkinoinnin teoriaa Asiakaspalvelu Lisäarvomarkkinointi Arvoketju ja geneeriset kilpailustrategiat Myyjän arvoketju Ostajan arvoketju Lisäarvo Logistiikka Toimitusketju Logistiikan laajempi sisältö Tuotteiden luokittelu Varastolähtöinen ohjaus Laatuajattelu ja laatujohtaminen Laatua harjoittelun kautta Tutkimusosuus Yleistä Ongelmia Analyysivaihe Tulokset Internet-kaupan etuja Internet-kaupan ongelmia Ratkaisumallit Mitä parannetaan? Yhteenveto...54 Lähdeluettelo...56 Liitteet...Error! Bookmark not defined.

5 2 1. Alkusanat Diplomityössäni minua avustivat työtoverini Rauno Patala, Jussi Sinnemäki sekä Tuomo Falck. Kiitos teille, apunne oli todella tärkeää. Työni ohjaajana toimi Professori Seppo Pitkänen Lappeenrannan teknillisestä korkeakoulusta. Yrityksen puolesta kontaktihenkilönä toimi Nettitaivas Oy:n toimitusjohtaja Jari Vesanen. Kiitokseni myös heille avustamisestanne ja opastuksestanne. 2. Johdanto Työn tarkoituksena on kartoittaa Meritan Solo-torilla olevien suomalaisten Internetkauppojen tasoa ja mahdollisia ongelmia tilanteissa, jolloin asiakas ostaa tuotteen ja palauttaa sen. Etenkin työssä keskitytään siihen, miten verkkokaupan toimitukset onnistuvat, sekä millaista palvelua verkkokauppa pystyy tarjoamaan. Työ toteutetaan markkinointitutkimuksena, jossa suoritetaan yksi ostos jokaisesta Solotorin yrityksestä ja koko prosessista mitataan 21 eri kohtaa. Solo-torilla oli 5. kesäkuuta 2000 kaikkiaan 372 eri yritystä. Näistä yritykset otamme mukaan otantaan ne, jotka käyttävät Meritan Solo-maksua. Tutkimuksen jälkeen työn loppupuolella vertaan senhetkistä yritysten määrää tutkimuksen alkuvaiheesssa olevaan yritysten määrään. Työ koostuu teoriaosasta, jossa käsitellään Internet-markkinointia ja kaupankäyntiä Internetissä yleisesti sekä Solo-toria ja kysymysten taustaa. Analyysiosassa tutkitaan saatuja tuloksia testien perusteella ja tutkitaan mahdollisia ongelmakohtia sekä sitä, mistä ongelmat johtuvat. Lopuksi esitän ratkaisumalleja kyseisiin ongelmiin.

6 3 3. Internet-kaupankäynti 3.1 Mitä kysytään? Tutkimuksen pohjana käytetään 21 kysymystä (Liite 1), joiden avulla tarkastellaan koko ostamisprosessin laatua. Tavoitteena on määrittää mahdolliset ongelmakohdat koko prosessista aina siitä hetkestä kun asiakas tulee kaupan verkkosivuille siihen hetkeen kun hän on saanut rahat takaisin palauttamastaan tuotteesta. Otantana ovat kaikki Solo-torilla Meritan E-maksua käyttävät yritykset. Seuraavaksi on selitetty mitä kysytään ja mitä kysymyksillä on tarkoitus mitata. 1. Web-sivujen laatu Verkkokaupan avaussivu antaa ensivaikutelman yrityksestä sivuille tulevalle potentiaaliselle asiakkaalle. Tämän vuoksi avaussivun loogisuus on tärkeää. Kysymyksen tarkoituksena on selvittää, kuinka looginen yrityksen verkkokaupan avaussivu on. Vastausvaihtoehtoina on kuusi eri vastausta. Koodaus 0= en osaa sanoa ja 1-5 likert-asteikolla, erittäin loogisesta erittäin epäloogiseen. 2. Montako klikkausta menee, ennenkuin löytää tuotteen ja maksaa sen? Asiakkaan tulisi päästä suhteellisen vähillä hiiren klikkauksilla läpi koko ostoprosessista. Liian pitkä tai monimutkainen ostoprosessi luo mahdollisesti ongelmia joillekin asiakkaille. Kysymyksen tarkoituksena on selvittää, kuinka nopeasti asiakas pystyy suorittamaan ostoksen kaupan verkkosivuilla. Asteikkona käytetään 1-4, sen perusteella, kuinka monta hiiren klikkausta menee.

7 4 3. Hakuohjelman tuottaman informaation sisältö Hakuohjelman tarkoituksena on helpottaa tuotteiden hakemista yrityksen verkkosivuilta. Lisäksi hakuohjelman avulla pitäisi löytyä myös muuta tärkeää tietoa, esimerkiksi palautusosoite tuotteille tai noutomyymälän sijainti. Kysymyksen tarkoituksena on selvittää yrityksen käyttämän hakukoneen tehokkuus. Asteikkona käytetään 1-5, riippuen informaation sisällöstä. 4. Jos etsit tiettyä tuotetta, kuinka nopeasti löysit tuotteen? Tuotteen löytyminen mahdollisimman pikaisesti pitää yllä ostajan mielenkiintoa verkkokauppaa kohtaan. Mikäli tuotetta ei löydy nopeasti, tulee ongelmana ostajan mielenkiinnon katoaminen ja ostaja voi siirtyä käyttämään toisen verkkokaupan palveluita. Tällöin verkkokauppa käytännössä menettää asiakkaansa. Kysymyksellä pyritään kartoittamaan verkkokauppojen tietokantojen arkkitehtonisia ratkaisuja. Mikäli tuotteet eivät ole mielekkäässä järjestyksessä, niin tuote on vaikeampi löytää. 5. Antaako kauppa suosituksia tai ilmoituksia uusista tuotteista käyttäjäprofiloinnin ja sähköpostien avulla? Verkkokaupan yhtenä tavoitteena on pitää asiakas ajan tasalla uusien tuotteiden suhteen. Tämä onnistuu suhteellisen helposti luomalla sähköpostipalvelu, joka lähettää sähköpostia niille asiakkaille, jotka haluavat tietoa uusista tuotteista. Lisäksi käyttäjäprofiloinnin avulla pyritään palvelemaan asiakasta siten, että tämän ei tarvitsisi liian pitkään etsiä haluamiaan tuotteita. Käyttäjäprofiloinnissa asiakas antaa tietoja häntä kiinnostavista tuotteista ja verkkokauppa suosittelee tuotteita suoraan asiakkaalle. Tällöin profiloinnin tuottamat tuotevariaatiot löytyisivät käyttäjän tunnistamisen jälkeen suoraan etusivulta tai korkeintaan yhden linkin takaa.

8 5 6. Maksutavat ja niiden määrä Ihmiset käyttävät paljon erilaisia maksutapoja. Verkkokaupalla tulee olla mahdollisimman laaja valikoima maksutapoja, jotta pystyttäisiin saamaan mahdollisimman paljon potentiaalisia asiakkaita. Maksuvaihtoehtoja on useita, samoin luottokortteja ja eri pankkien verkkomaksupalveluita. Mitä useampaa maksutapaa yritys käyttää, sitä kalliimmaksi niiden ylläpito tulee. Sen vuoksi tulisi myös huomioida, etteivät kustannukset nousisi liian suuriksi etenkin pienemmissä verkkokaupoissa. Kysymyksen tarkoituksena on selvittää verkkokauppojen keskimääräinen palvelutaso maksuliikenteen hoitamisen osalta ja yleisimmät maksutavat sekä luottokortit. 7. Verkkokaupan suojausratkaisu Verkkokaupassa tapahtuvaa rahaliikennettä varten kaupalla on oltava jonkinlainen suojausratkaisu. Ongelmana muuten olisi se, että joku ulkopuolinen taho saisi tietää ostajan luottokortin numeron ja pystyisi sen avulla saamaan rahaa itselleen. Suojausratkaisuja on pääasiassa kahdenlaisia eli SSL (Security Socket Layer) ja SET (Secure Exchange Transmission). Lisäksi tarkoituksena on kartoittaa, onko joillakin kaupoilla erilaisia turvallisuusratkaisuja. 8. Mitä kuljetustapoja yritys käyttää? Suomen sisäisessä liikenteessä käytetään muutamaa eri kuljetustapaa. Erilaisille tuotteille on luonnollisesti olemassa erilaisia kuljetustapoja. Tämän vuoksi verkkokauppojen valitsemat kuljetustavat eroavat toisistaan toimialasta riippuen. Esimerkiksi tuoretuotteiden toimitusajan tulee olla lyhyt ja käyttöesineet voivat olla pitempään matkalla kaupasta kuluttajalle. Kysymyksen tarkoituksena on tutkia sitä, onko samankaltaisten tuotteiden kuljetustavoissa miten suuria eroja eri kauppojen välillä. Lisäksi vertailemme toimitustapojen ja toimitusajan vaihtelevuutta eri yritysten välillä.

9 6 9. Sivun lisäarvoa tuottavien palveluiden sisältö Verkkokaupan yhtenä tavoitteena on pitää yllä kuluttajan mielenkiintoa sivuja kohtaan. Lisäksi esimerkiksi multimediaa hyväksikäyttäen pystytään sivuille lisäämään paljon informaatiota, esimerkiksi yrityksen vuosikertomus. Tarjoamalla mielenkiintoisen linkkilistan voi jopa päästä tilanteeseen, että asiakas merkitsee sivun aloitussivukseen tai kokee sen hyödylliseksi selatessaan Internet-sivuja. Erilaiset offline-tuotteet kiinnostavat myös monia ihmisiä. Kysymyksen tarkoituksena on selvittää, kuinka kattavasti yritykset käyttävät multimediaa ja muita lisäarvoa tuottavia palveluita omissa kaupoissaan. 10. Oston jälkeisen sähköpostin sisältö Oston jälkeinen sähköpostiviesti toimii vahvistuksena sille, että kauppa on vastaanottanut asiakkaan tilauksen. Lisäksi sähköpostiviestissä on yleensä lisätietoja tilaukseen liittyen, esimerkiksi tilausnumero, toimitusaika, tilauksen käsittelijä jne. Tarkoituksena on selvittää, kuinka moni kauppa käyttää tällaista palvelua ja kuinka nopeasti viesti tulee tilauksen jättämisen jälkeen. Toinen näkökulma on se, millainen viestin sisältö on. Mikäli viestissä ei ole kaikkea oleellista informaatiota koko ostoprosessin loppuosasta, viesti ei ole täydellinen. 11. Tilauksen seurannan informaation sisältö Asiakasnumeron tai tilausnumeron avulla pystytään rakentamaan palvelu, jossa seurataan asiakkaan tilauksen etenemistä. Yleisimmät vaihtoehdot ovat tilattu, matkalla tai toimitettu. Lisäksi voi olla myös sellainen palvelu joka esittää vain, mitkä tilaukset on vastaanotettu. Kysymyksen tarkoituksena on selvittää, miten monella eri verkkokaupalla on kyseinen seurantapalvelu ja lisäksi minkälainen palvelu heillä on käytössään.

10 7 12. Asiakaskyselyn vastaamiseen käytetty aika Asiakkailla on usein kysymyksiä joko verkkokaupan tuotteisiin tai palveluihin liittyen. Verkkokaupalla tulisi olla riittävästi henkilökuntaa asiakaspalautteiden käsittelyssä, että asiakaskyselyihin vastattaisiin mahdollisimman pikaisesti. Muuten vaarana on asiakkaan menettäminen toiselle verkkokaupalle. Kysymyksen tarkoituksena on selvittää, kuinka paljon vastausaika vaihtelee eri yritysten kesken. Lisäksi kiinnitetään huomiota myös vastauksen sisältöön. 13. Tilauksen käsittelyn nopeus Verkkokaupan tulisi käsitellä tilaukset mahdollisimman nopeasti niiden saapumisen jälkeen. Jos tilausta ei pystytä käsittelemään suhteellisen pikaisesti, voi asiakas luulla ettei hänen tilaustaan huomioitu ollenkaan. Tämä saattaa johtaa siihen, että yritys menettää asiakkaansa. Yleensä kaupoilla on käytössään ohjelmisto, joka generoi sähköpostiviestin suoraan tilaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Tarkoituksena on selvittää, onko kaikilla jo tällainen palvelu käytössään. 14. Luvattu toimitusaika Toimitusajoissa pysyminen on yritykselle hyvin tärkeää. Mikäli yritys ei pysy lupaamissaan toimitusajoissa, niin asiakkaat reklamoivat ja todennäköisesti siirtyvät toisen toimittajan tai kaupan asiakkaiksi. Toisaalta nopeammin toimitetut tuotteet, kuin mitä toimitusaika lupaa, parantavat yrityksen kuvaa asiakkaan silmissä. Kysymyksen tarkoituksena on selvittää, pitävätkö yritysten lupaamat toimitusajat paikkaansa vai onko puutteita esimerkiksi varaston palvelutasossa tai muilla yrityksen osa-alueilla kuten tiedonkulussa.

11 8 15. Tuotteen pakkaustavan soveltuvuus tuotteelle Kun tuote saapuu kuluttajalle, tulisi tuotteen olla ehjä tai muuten vahingoittumaton, eli tällöin pakkaustapa soveltuu tuotteelle. Kuitenkin joskus tuote vahingoittuu jostain syystä. Mikäli tuote ei ole ehjä tai on pilaantunut, pyritään selvittämään syy tuotteen hajoamiseen tai pilaantumiseen. 16. Tuotteen palautusoikeuden pituus Eri tuotteilla on poikkeavia palautusaikoja ja joillakin tuotteilla, esimerkiksi tuoretuotteet, ei ole palautusoikeutta ollenkaan. Yleisimmät käytetyt palautusajat postimyynnissä ovat seitsemän päivää tai 14 päivää. Tarkoituksena on tutkia, vaihteleeko palautusoikeuden pituus samantyyppisten tai samanlaisten tuotteiden välillä eri kaupoissa. Lisäksi kiinnitämme huomiota palautusehtoihin. 17. Toimituskulut, jotka sisältyvät tuotteen hintaan Toimituskulut riippuvat hyvin paljon toimitusajasta ja toimitustavasta. Mitä nopeammin tuote tulee asiakkaalle, sitä kalliimpaa se on. Toisaalta kuljetustapa vaikuttaa kustannuksiin. Kysymyksellä on tarkoitus tutkia, vaihteleeko samantyyppisten kuljetusmuotojen hinnat merkittävästi eri kauppojen välillä. Toisaalta tutkitaan myös, vaihtelevatko eri kuljetusmuotojen hinnat miten merkittävästi keskenään. Lisäksi tutkimme, vaikuttaako myyjän ja ostajan fyysinen välimatka merkittävästi toimituskuluihin. 18. Mistä saitte tiedon, minne tuote pitää palauttaa? Verkkokaupan sivuilta tulisi löytyä palautusosoite, jonne tuotteet palautetaan. Muita mahdollisuuksia ovat asiakkaalle lähetetty sähköposti tai palautusosoite on kirjattu laskuun mukaan. Mikäli palautusosoitetta ei löydy kyseisistä paikoista, niin sitä täytyy kysyä asiakaspalautteella. Kysymyksellä tutkitaan onko eri verkkokaupoilla jokin tietty paikka, tai ilmoituskeino, jossa ne ilmoittavat palautusosoitteensa.

12 9 19. Ilmoitus palautetusta tuotteesta Tuotepalautuksen yhteydessä yrityksen tulisi ilmoittaa asiakkaalle, että se on vastaanottanut palautetun tuotteen. Usein rahojen palauttaminen on tuo kyseinen ilmoitus. Yleensä ilmoituksessa käytetään joko sähköpostia tai mahdollisesti tekstiviestiä suoraan matkapuhelimeen. Mikäli ilmoitusta ei tule, asiakas ei voi olla varma, onko tuote myyjällä vai onko se mahdollisesti kadonnut matkalla ostajalle. Lisäksi tutkimme, kuinka paljon aikaa menee siitä kun asiakas on laittanut tuotteen menemään takaisin myyjälle, siihen kun myyjä saa tuotteen itselleen. 20. Aika, joka kului tuotteen palautuksesta siihen kun rahat olivat taas tilillä Kysymyksen tarkoituksena on selventää, kuinka nopeasti yritys hoitaa tuotepalautuksen jälkeen rahojen palautuksen asiakkaalle. Kysymyksen tarkoituksena on mitata yrityksen takaisinmaksukykyä tuotepalautuksen sattuessa. Lisäksi tutkimme, kuinka pitkään menee siitä kun yritys ilmoittaa palautetusta tuotteesta siihen kun rahat ovat taas tilillä. 21. Takuuaika Kysymyksen tarkoituksena on selventää tuotteen takuuaikaa. Aikayksikkönä käytetään kuukautta. Takuuaika riippuu myös hyvin paljon tuotteen laadusta. Mikäli kyseessä on tuoretuote tai kertakäyttötuote, ei takuuaikaa luonnollisesti ole. Asiakaskyselyn taustaa Asiakaskyselyn kysymyksen tarkoituksena on selvittää, miten erilaiset verkkokaupat reagoivat lähes samanlaiseen kysymykseen. Tarkoituksenamme on kysyä tuotteen toimitusaikaa, takuuta ja mahdollista palautusoikeutta. Lisäksi vielä mikäli tuotteella on palautusoikeus, kysymme sen pituutta.

13 10 Yksilöimme kysymykset kaikille eri verkkokaupoille ja eri tuotteille. Joidenkin tuotteiden, esimerkiksi tuoretuotteiden, osalta jätämme takuuaikaa koskevat kysymyksen pois. Kaikille yrityksille on tarkoitus lähettää tämä kysymys liittyen heiltä ostettavaan tuotteeseen. Arvioimme kysymyksen avulla asiakaskyselyn vastaamiseen käytettävää aikaa sekä vastauksen sisältöä Tutkimuksen otantayritysten valinta Valinnan perusteet ja tutkimuksen lähtötiedot Valitsimme otantatutkimukseemme kaikki ne yritykset Merita-Nordbankenin Solotorilta, jotka käyttävät Meritan E-maksua. Tällä tavoin pystyimme rajaamaan yritykset suomalaisiksi. Valitsemalla yritykset samasta kauppapaikasta, vältimme Internetosoitteiden viidakon. Meritan Solo-tori oli tässä mielessä hyvä valinta, koska se on suurin yksittäinen suomalainen kauppapaikka Internetissä. Lisäksi saimme myös helposti tarvittavan laajan otoksen suomalaisista verkkokaupoista. Tutkimukseen otettiin mukaan 102 kappaletta yrityksiä ja jokaisesta on tehtiin yksi ostos. Ostoksen hinta vaihteli eri kauppojen välillä johtuen niiden tarjoamista erilaisista tuotteista ja toimituskuluista. Ostoksen arvoksi tuli keskimäärin noin 200 markkaa. Saman toimialan yrityksistä pyrimme kuitenkin ostamaan mahdollisimman samankaltaisia tuotteita Solomaksun toimintaperiaate Meritan Internet-maksujärjestelmä löytyy seuraavasta osoitteesta: Maksujärjestelmä perustuu SOLO-järjestelmään, joka on yhdistetty Internetostotapahtumaan www-lomakkeiden välityksellä. Yritykset voivat hyödyntää palveluita jos he myyvät tuotteitaan/palvelujaan www-tekniikalla ja jos heillä on Meritan maksuliikepalvelut käytössään. Ostaja tarvitsee selaimen lisäksi pankin antamat käyttäjätunnukset. Ne saa käyttöönsä asiakas jolla on tili ja mikropalvelu tai puhelinpankkisopimus Merita Pankissa. Solo-maksu toimii seuraavasti:

14 11 1. Tilaus myyjälle - ostaja löytää tuotteen, jonka haluaa tilata - ostaja täyttää tilauslomakkeen ja vahvistaa tilauksen TILAAN- painikkeella - saatuaan tilauksen, myyjän palvelin muodostaa elektronisen laskun, joka sisältää tilauksenvahvistuksen ja maksun tiedot 2. Laskutieto ostajalle - myyjän palvelin lähettää laskun ostajan selaimelle - ostaja voi tallentaa laskun tai maksaa sen pankille - maksaessaan laskun, maksun tiedot siirtyvät pankin palvelimelle - maksajan ja pankin välisen tietoliikenteen salaus alkaa 3. Solo-maksu ja käyttäjätunnukset Merita Pankkiin - pankin palvelin tarkistaa maksun tiedot - pankki tarkistaa ostajan käyttäjätunnukset ja avaa pääsyn solo-maksun tietoihin 4. Maksun tietojen muuttaminen ja hyväksyminen - ostaja näkee esitäytetyn maksulomakkeen, jonka tietoja hän voi muuttaa - ostaja hyväksyy solo-maksun lopullisesti 5. Hyväksytty maksu - ostaja saa tiedon pankin hyväksymästä maksusta maksukopiona, jonka hän voi tallentaa tai tulostaa - jos maksu erääntyy heti, pankki siirtää summan heti ostajan tililtä myyjän tilille - jos eräpäivä on myöhemmin, maksu tallentuu Merita Pankkiin odottamaan eräpäivää - tietoliikenteen salaus päättyy 6. Paluu myyjän järjestelmään - myyjän palvelu lähettää ostajalle loppuviestin - myyjän ei tarvitse toimittaa ostajalle erillistä laskua - myyjä saa tiedon ostajan suorituksesta solo-maksun viitteen avulla / 13 /

15 Markkinointitutkimuksen teoriaa Otanta Joukkoa, josta tietoa halutaan kerätä, kutsutaan perusjoukoksi tai populaatioksi. Populaation jäsenet ovat tilastotieteellisessä terminologiassa hieman epäinhimillisesti alkioita. Tutkimus voi olla kokonaistutkimus, jossa tutkitaan koko perusjoukko tai otantatutkimus, jossa tutkitaan osa perusjoukkoa ja yleistetään tulokset koko populaatiota koskeviksi itsemääritettyjen virhemarginaalien avulla. Otantatutkimuksessa oletetaan, että otos on populaation pienoiskuva. Jos näin on, puhutaan edustavasta tai harhattomasta otoksesta. Jos ei, niin otos on harhainen. Oman problematiikkansa muodostaa otoksen koon määrittely. tulokset ovat sitä luotettavampia, mitä suurempi otos on. Tilastollinen testaus tulee sitä vaikeammaksi, mitä pienempi otoskoko on. Tämä johtaa siihen, että todellisuudessa olemassaolevat erot tai riippuvuudet eivät paljastu Hypoteesin testaus Tutkija tekee kausaalisuhteita ja eroja koskevia johtopäätöksiä otoksen tai kokeellisen asetelman perusteella. Johtopäätökset koskevat tutkittavaa perusjoukkoa. Erilaiset otokset antavat erilaisia tuloksia. Ongelmaksi muodostuu, onko havaittu ero tai riippuvuus niin voimakasta, ettei sen havaitsemista voi laskea sattuman tiliin. Sattumalle jää oma mahdollisuutensa kaikesta huolimatta, mutta sen todennäköisyys on hyvin pieni ja lisäksi tutkijan itsensä säädeltävissä.

16 13 Hypoteesin testaamisen eri vaiheet: 1. Nollahypoteesin asettaminen Hypoteesilla tarkoitetaan yleisesti perusteltua väittämää kausaalisuhteesta tai erosta ryhmien välillä. Tilastollisessa testauksessa ns. nollahypoteesi väittää aina, että riippuvuutta tai eroa ei ole. Vaihtoehtoinen hypoteesi väittää riippuvuuden tai eron olemassaolontietyllä suurella todennäköisyydellä. 2. Tilastollisen testin valinta Testi on eräänlainen malli, jonka perusteella hypoteesi hyväksytään tai hylätään. Keskeinen päätös on valinta parametrisen tai ei-parametrisen testin välillä. Parametrisessa oletetaan, että muuttujat noudattavat normaalijakaumaa perusjoukossa. Jos edellytys ei täyty, on valittava ei-parametrinen testi. Yleensä on suositeltavaa käyttää parametrisiä testejä, koska ne hylkäävät helpommin väärän hypoteesin. 3. Merkitsevyystason määrittäminen Merkitsevyystasolla tarkoitetaan todennäköisyyttä tehdä virheellinen päätös, kun hypoteesi hylätään. Päätöksenteossa voidaan tehdä kahdenlaisia virheitä: Joko hylätään oikea hypoteesi (hylkäämisvirhe) tai hyväksytään väärä nollahypoteesi (hyväksymisvirhe). Tämän vuoksi tutkijan on määriteltävä ennen testiä ns. hylkäämisvirheen todennäköisyys. Hylkäämisvirheen todennäköisyys sijoittuu aina välille 0-1.

17 14 4. Otantajakauman määrittäminen Otantajakauma on teoreettinen jakauma, joka kertoo millä todennäköisyydellä erisuuruisia eroja tai riippuvuuden tunnuslukuja voi esiintyä silloin kun riippuvuutta ei todellisuudessa ole. Otoksen perusteella saadusta erosta tai riippuvuuden tunnusluvusta lasketaan testisuure, joka noudattaa tätä jakaumaa. 5. Hylkäysalueen määrittäminen Hylkäysalue on se osa otantajakaumaa, jolle testisuureen arvo sijoittuu merkitsevyystason suuruisella todennäköisyydellä. Yksipuolisessa testauksessa hylkäämisalue sijoittuu jakauman jompaankumpaan päähän. Kaksipuolisessa testauksessa hylkäysalueena on samansuuruinen ala jakauman molemmissa päissä. Hylkäysalueen rajaa kutsutaan kriittiseksi arvoksi. 6. Päätöksenteko Viimeisenä testauksen vaiheena nollahypoteesi joko hyväksytään tai hylätään. Mikäli otoksesta laskettu testisuure on suurempi kuin kriittinen arvo, eli sijoittuu hylkäysalueelle, hypoteesi hylätään ja eron tai riippuvuuden voidaan väittää olevan olemassa todennäköisyydellä 1- merkitsevyystaso / Pitkänen 1998 s / 3.4. Internet-kaupan teoriaa Tuotteiden myyminen verkossa Jos yrityksellä on myytävänään oikea tuote, webbisivu voi tehdä kaupat ilman että myyntihenkilöstön tarvitsee tehdä yhtään mitään. Webbisivulta asiakkaat voivat valita haluamansa värin, tyylin, kokoonpanon, toimitustavan ja maksuehdot. Tietokone tulostaa sitten keräysluettelon ja laskun automaattisesti. / Sterne s.53 /

18 15 Tietoverkoissa tehtävien sopimuksien ongelmat: = = = = = tietoverkoissa tehdyn sopimuksen näyttöongelmat, mikä on riittävä näyttö siitä, että sopimus on tehty? oikeustoimikelpoisuuden toteaminen? henkilöllisyyden ja viestin väärentämättömyyden toteaminen? kelpoisuuden selvittäminen - mikä on riittävä tunnistusmenetelmä? myyjän, tietoverkkoyhteyden tarjoajan, tiedonsiirtoyhteyden tarjoajan ja ostajan vastuu virhetilanteessa? Jokainen tietoverkon kautta tehty ostos on sopimus myyjä ja ostajan välillä. Tietoverkoissa tehtävien sopimusten osalta on ratkaistava kysymyksiä sopimusten syntymisestä ja sisällöstä sekä muutamia muita kysymyksiä. Sopimuksen täyttäminen ja myyjän vastuu määräytyvät tietoverkoissa periaatteessa samojen sääntöjen mukaan, kuin sopimuksissa yleensäkin. Tietoverkkokaupankäynnissä lähdetään siitä, että sekä kuluttaja että elinkeinonharjoittaja ovat lähtökohtaisesti hyväksyneet tämän välineen käytön, koska kauppa on verkon välityksellä toteutettu. Ongelmia syntyy tarvittaessa esimerkiksi todistelua; erilaisten näyttövaatimusten toteaminen voi olla vaikeaa. Kaupankäyntiin kuuluvat: = = = = = = tiedon saaminen tarjonnasta ja tuotteesta tarjousten ja hintojen välitys toimituksesta sopiminen tilauksen hoito tavaran/palvelun jakelu tai toimittaminen ostetun tavaran/palvelun maksaminen

19 16 Tietoverkkokaupankäynti on uusi ja nopeasti kehittyvä ala. Erityisesti kansainvälisestä Internet-verkosta kirjoitettu tieto vanhenee nopeasti. Tiedot kannattaa tarkistaa annetuista lähteistä Internetistä. Selvyyden vuoksi todettakoon, että sähköinen kaupankäynti on tietoverkoissa tehtävää kaupankäyntiä laajempi käsite. Se sisältää kaupankäynnin myös television, puhelimen ja faksin välityksellä. Tietoverkkokaupan kohteet voidaan jakaa verkon kautta toimitettaviin tavaroihin ja palveluihin sekä sellaisiin tavaroihin ja palveluihin, joissa verkko on osana toimitusketjua. Ne palvelut menestyvät, joissa tietoverkko voi tarjota jotakin lisäarvoa muihin menettelyihin verrattuna. Lisäarvona voi olla muun muassa hinta, tehokkuus ja ostamisen helppous. Ennen tällaisen kartoituksen aloittamista tulisi tietää miksi kauppaa ylipäätään tulisi käydä tietoverkossa? Mitä siellä voidaan kaupata/kaupataan? Tietoverkkokaupankäynnin perustelemiseksi tulisi löytää se lisäarvo, jonka takia eri osapuolten kannattaa käyttää juuri tietoverkkoja kaupankäynnissään. Lisäarvolla tarkoitetaan siis niitä tietoverkkojen käytöstä saatavia erityisetuja, joita ei voida saavuttaa muita välineitä käyttämällä. Tietoverkko on väline, jolla voidaan toteuttaa kaupankäyntiä siinä missä muillakin välineillä, kuten puhelimella, televisiolla tai faksilla. Kuitenkin tietoverkkokaupankäynnissä on erityispiirteitä, etuja ja ongelmia, jotka ovat erilaisia kuin perinteisen kaupankäynnin piirteet. Näitä etuja ja ongelmia löytyy niin yrityksille, kuluttajille, julkisvallalle kuin koko yhteiskunnallekin. Verkkokaupassa erityisesti kuluttajan kannalta keskeistä lainsäädäntöä ovat kuluttajansuojalaki (KSL), oikeustoimilaki ja voimaan tultuaan EU:n etämyyntidirektiivi. KSL:n keskeiset kohdat verkkokaupan kannalta ovat markkinointi, sopimusehtojen sääntely ja sovittelu, postimyynti ja kulutusluotot. Oikeustoimilaissa säädellään sopimuksenteosta. Ongelmana lainsäädännön soveltamisessa verkkokauppaan on tietoverkkojen uutuus; tietyn lainsäädännön soveltaminen tietoverkkojen synnyttämiin uudenlaisiin tilanteisiin on epäselvää, eikä oikeuskäytäntöä useinkaan ole.

20 17 Ongelmat: = = markkinointipaikan ylläpitäjän tai tarjoajan vastuu yrityksen markkinoinnin sisällöstä? voiko sillä, että sopimus on tehty tietoverkossa olla vaikutusta sopimuksen sovitteluun Suomen kuluttajansuojalaki (KSL) vuodelta 1978 turvaa kuluttajien asemaa hyödykkeiden hankkijoina ja käyttäjinä: Kulutushyödykkeellä tarkoitetaan tavaroita ja palveluksia, joita joko tarjotaan tai olennaisessa määrässä käytetään yksityiseen kulutukseen. KSL sääntelee: markkinointia, sopimusehtojen sääntelyä ja sovittelua, koti- ja postimyyntiä sekä kulutusluottoja. Lainmukaisuutta valvoo kuluttaja-asiamies ja markkinatuomioistuin, joissakin tapauksissa yleinen alioikeus. KSL:ia sovelletaan tietoverkkokaupankäyntiin, koska lain soveltamisalan määrittely ei aseta rajoituksia käytetylle tarjonta-, myynti-, markkinointikanavalle. Laki koskee elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välistä suhdetta, ei kahden kuluttajan eikä kahden elinkeinon harjoittajan välisiä suhteita. Tietoverkkojen kaupankäynnissä on siis tunnistettava ostajan ja myyjän välinen suhde. Elinkeinon harjoittajien välillä sovelletaan kauppalakia sekä lakia sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa. Kuluttajien välillä sovelletaan yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita. Kuluttajansuojalain mukaan elinkeinonharjoittaja ei saa käyttää kulutushyödykkeitä tarjotessaan sopimusehtoa, jota hyödykkeen hinta ja muut asiaan vaikuttavat seikat huomioon ottaen on pidettävä kuluttajan kannalta kohtuuttomana. Tämän perusteella voidaan arvioida myös tietoverkoissa käytävää kaupankäyntiä. Yritysten tietoverkossa käyttämien vakiosopimusten ehdot tulisi tarkistuttaa kuluttaja-asiamiehellä.

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Supply Chain Module 1

Supply Chain Module 1 2.5.2016 Supply Chain Module 1 1. Määritelmä 2. Kuinka vähittäiskaupan ketju toimii? 3. Mitä toimenpiteitä teet kaupassa? 3.1. Perusvarastonvalvonta/ Check-in ja Check-out toiminnot (Vastaanotto ja Palautukset)

Lisätiedot

Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi

Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt Syksy 2006 Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1 Harjoituksen aiheita Tilastollinen testaus Testaukseen

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Kuinka ostaa verkkokaupasta

Kuinka ostaa verkkokaupasta Kuinka ostaa verkkokaupasta Verkkokaupan käyttäjäksi rekisteröityminen Pääset verkkokauppaan käyttäjänimen ja salasanan avulla. Voit rekisteröityä käyttäjäksi kassassa napsauttamalla painiketta Luo tili?.

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

ABHELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

ABHELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Tilastollinen testaus Tilastollinen testaus Tilastollisessa testauksessa tutkitaan tutkimuskohteita koskevien oletusten tai väitteiden paikkansapitävyyttä havaintojen avulla. Testattavat oletukset tai

Lisätiedot

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Päivitetty 18.11.2011 1(8) Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace-kauppialle Maksuturva-palvelun käyttö on tehty sinulle mahdollisimman

Lisätiedot

Toimiston näkökulma: Kuumat puheenaiheet, debattia mm. teknologioista sekä dataan ja toimintaketjun läpinäkyvyyteen liittyvistä asioista

Toimiston näkökulma: Kuumat puheenaiheet, debattia mm. teknologioista sekä dataan ja toimintaketjun läpinäkyvyyteen liittyvistä asioista Toimiston näkökulma: Kuumat puheenaiheet, debattia mm. teknologioista sekä dataan ja toimintaketjun läpinäkyvyyteen liittyvistä asioista Jukka Sundquist, Klikkicom Oy Christopher Fernandez, Real Helsinki

Lisätiedot

KAUPAN LIITON EU-DIREKTIIVIAAMU 31.5.2013

KAUPAN LIITON EU-DIREKTIIVIAAMU 31.5.2013 KAUPAN LIITON EU-DIREKTIIVIAAMU 31.5.2013 Ratkaisut EU-direktiivin mukana tuomiin muutostarpeisiin Suomen Maksuturva Oy Mikael Smeds, toimitusjohtaja Puhujasta lyhyesti Kauppatieteiden maisteri (KTM),

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

Turvallisuus, nopeus vai hinta?

Turvallisuus, nopeus vai hinta? Turvallisuus, nopeus vai hinta? Kuluttajien ja yritysten näkemyksiä maksutavoista Poimintoja selvityksestä Koko selvitys on Kaupan liiton jäsenyritysten saatavilla Kauppa.fi:n jäsensivujen Tutkimuksia

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) METSÄKONESIMULAATTORI Pyydämme tarjoustanne Tampereen ammattikorkeakoulun metsäja konetekniikan opetukseen tulevasta a) metsäkonesimulaattorista ja b) puunkorjuuketjun toimintojen

Lisätiedot

Kilpailutusprosessiin tehoa

Kilpailutusprosessiin tehoa A Basware Presentation Kilpailutusprosessiin tehoa käytännön kokemuksia ja vinkkejä RFx ohjelmiston käytöstä Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Tietoiskun ohjelma

Lisätiedot

OPAS RESURS BANKIN YRITYSPALVELUIHIN

OPAS RESURS BANKIN YRITYSPALVELUIHIN OPAS RESURS BANKIN YRITYSPALVELUIHIN www.resursbank.fi OTA YHTEYTTÄ YHTEYSTIEDOT LIIKKEILLE Osasto Puhelin Aukioloajat Milloin Luottolinja (09) 622 4309 ma pe klo 8 21 la 9 18, su 12 18 Yleisnumero luoton

Lisätiedot

Yleiset myyntiehdot. Sisältö. 1. Pätevyys. 2. Tilauksen teko, sopimuksen voimaanpano, määrärajoitukset. a. Tilauksen teko. Sopimuksen voimaanpano

Yleiset myyntiehdot. Sisältö. 1. Pätevyys. 2. Tilauksen teko, sopimuksen voimaanpano, määrärajoitukset. a. Tilauksen teko. Sopimuksen voimaanpano Yleiset myyntiehdot Sisältö Pätevyys Tilauksen teko, sopimuksen voimaanpano, määrärajoitukset Hinnat ja toimituskulut Toimitus Omistuksenpidätys Vastuu ja takuu Maksaminen Tietosuoja Myyjäyrityksen tiedot

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

Timanttiset-verkkokauppa, ohje

Timanttiset-verkkokauppa, ohje Timanttiset-verkkokauppa, ohje Sisältö 1. Tuotteen ostaminen (kuluttaja)... 2 2. Osuuskunnan rooli tilausprosessissa... 6 3. Kauppiaan rooli tilausprosessissa... 7 Verkkokauppalähetteen ja -laskutuksen

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

KAUPPA VERKKOKAUPAN JURIDISET HAASTEET PARAGRAAFEISTA PÄHKINÄNKUORESSA

KAUPPA VERKKOKAUPAN JURIDISET HAASTEET PARAGRAAFEISTA PÄHKINÄNKUORESSA KAUPPA 2011 30.9.2010 VERKKOKAUPAN JURIDISET HAASTEET PARAGRAAFEISTA PÄHKINÄNKUORESSA Asianajaja Taina Tuohino Asianajotoimisto HH Partners Oy Verkkokaupankäynnin erityispiirteitä Lähtökohtaisesti samat

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Jäljitettävyyden luominen tuotteisiin ja tuotantoon

Jäljitettävyyden luominen tuotteisiin ja tuotantoon FOODWEST OY Jäljitettävyyden luominen tuotteisiin ja tuotantoon Origo - Alkuperä jäljitettävissä Foodwest Oy 7.1.2013 JÄLJITETTÄVYYDEN LUOMINEN TUOTTEISIIN JA TUOTANTOON 1 JÄLJITETTÄVYYDEN TARKOITUS Jäljitettävyysjärjestelmän

Lisätiedot

Tietoa hyödykeoptioista

Tietoa hyödykeoptioista Tietoa hyödykeoptioista Tämä esite sisältää tietoa Danske Bankin kautta tehtävistä hyödykeoptiosopimuksista. Hyödykkeet ovat jalostamattomia tuotteita tai puolijalosteita, joita tarvitaan lopputuotteiden

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

Postisen mediatilan ostaminen Kontakti-palvelussa

Postisen mediatilan ostaminen Kontakti-palvelussa Postisen mediatilan ostaminen Kontakti-palvelussa 1 Sisältö Kontaktiin kirjautuminen ja asiointitunnukset Postinen Kontaktissa, ohjeet ja chat Roolit Postisen tilauskanavassa Tilauspolku: Tilaajan tiedot

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 77/422/2011 1.6.2011 ASIA Sähkön perusmaksuja koskeva alennus ASIANOSAINEN Fortum Markets Oy TOIMENPIDEPYYNNÖN TEKIJÄ Juha Lustman VIREILLETULO 8.2.2011 SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

Palveleva Huittinen Käyttöohje 19.11.2015

Palveleva Huittinen Käyttöohje 19.11.2015 Palveleva Huittinen Käyttöohje 19.11.2015 Sisältö 1 Palvelun kuvaus...1 1.1 Koska käyttää mitäkin sisältötyyppiä?...1 1.1.1 Ajankohtaista...1 1.1.2 Tarjoukset...1 1.1.3 Ilmoitukset...1 1.2 Käyttäjätunnukset...1

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus 10.2.2016 Lakimies Miina Ojajärvi Kuluttajansuojan toteutumisen edellytykset Kuluttajat tietävät, mikä mobiilimaksu on ja miten

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä...

Lisätiedot

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Pankeilla on velvollisuus tarjota tilinsiirtopalvelua kuluttaja-asiakkaalle, joka siirtää maksuasiointinsa toiseen Suomessa toimivaan pankkiin ja uusi tili on samassa

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

MySAP Business Suite Lisenssisopimus.

MySAP Business Suite Lisenssisopimus. MySAP Business Suite Lisenssisopimus. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/34596411.aspx Ulkoinen hankinta ID 194829-2012 Hankinnan tyyppi Jälki-ilmoitus Asiakirjan tyyppi Voluntary ex ante

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

Ratkaisut harjoitusviikon 2 tehtäviin

Ratkaisut harjoitusviikon 2 tehtäviin Ratkaisut harjoitusviikon 2 tehtäviin Jarmo Vestola, Tommi Voss, Kari Piukka, Jonne Kohvakka, Perttu Määttä Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Ohjelmistotekniikan menetelmät -kurssi Kevät

Lisätiedot

Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 9.4.2015

Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 9.4.2015 PALVELUKUVAUS 1 (8) Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 PALVELUKUVAUS 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vaihtotilaus prosessin osapuolet... 3 3 Vaihtotilauksen tekeminen DNA:lle... 3 4 Vaihtotilauksen

Lisätiedot

Lomarengas Oy: henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste Päivitetty 12.02.2016

Lomarengas Oy: henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste Päivitetty 12.02.2016 Lomarengas Oy: henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste Päivitetty 12.02.2016 Rekisterinpitäjä, rekisterin nimi ja yhteystiedot Lomarengas Oy ja Lomarengas Oy:n tytäryhtiöt (myöh. rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Satu Norema Sovelluskonsultti ProCountor International Oy Esityksen sisältö Sähköinen taloushallinto Verkkokaupan liittäminen

Lisätiedot

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta: TIETOSUOJASELOSTE 1. Johdanto Avare Oy ("Avare") sitoutuu suojaamaan Fernando sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (http://fernando.fi) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit,

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Gyproc-tuotteet Myyntijohtaja: Jan Rokama, puh: 0400 534 357 Myyntipäällikkö: Markku Itänen, puh: 040 754 2794 Aluemyyntipäälliköt: Etelä-Suomi: Marko Alho, puh: 044 735

Lisätiedot

Kaupan liitto 26.10.2011

Kaupan liitto 26.10.2011 Kaupan liitto 26.10.2011 MIKKO KNUUTTILA TOIMINUT DIGITAALISEN MARKKINOINNIN JA SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNNIN KEHITYS- JA JOHTOTEHTÄVISSÄ YLI 10 VUOTTA VIIMEISIMPÄNÄ VASTANNUT DNA:N DIGIMARKKINOINNISTA JA 1.

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

806109P TILASTOTIETEEN PERUSMENETELMÄT I Hanna Heikkinen Esimerkkejä estimoinnista ja merkitsevyystestauksesta, syksy (1 α) = 99 1 α = 0.

806109P TILASTOTIETEEN PERUSMENETELMÄT I Hanna Heikkinen Esimerkkejä estimoinnista ja merkitsevyystestauksesta, syksy (1 α) = 99 1 α = 0. 806109P TILASTOTIETEEN PERUSMENETELMÄT I Hanna Heikkinen Esimerkkejä estimoinnista ja merkitsevyystestauksesta, syksy 2012 1. Olkoon (X 1,X 2,...,X 25 ) satunnaisotos normaalijakaumasta N(µ,3 2 ) eli µ

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

FarmiDiili yhteishankintasovelluksen käyttöohje viljelijäasiakkaille

FarmiDiili yhteishankintasovelluksen käyttöohje viljelijäasiakkaille FarmiDiili yhteishankintasovelluksen käyttöohje viljelijäasiakkaille Sisältö 1. Palvelun yleiskuvaus... 3 2. Tarjouspyynnön lähettäminen FarmiDiili sovelluksella... 5 3. Tarjouksen saaminen ja sen jälkeen

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Palvelujen myynnin aloittaminen

Palvelujen myynnin aloittaminen Palvelujen myynnin aloittaminen Merja Saari Esityksen sisältö Tarjonnan alkaessa? Miten sopimukset on tehtävä? Mitä sopimusten pitää sisältää? Miten sopimuksia voi muuttaa? Miten virheet ja viivästykset

Lisätiedot

eshop manuaali Atea Finland Oy 26.2.2015

eshop manuaali Atea Finland Oy 26.2.2015 2015 eshop manuaali Atea Finland Oy 26.2.2015 1 Sisältö 1.Yleistä... 2 2. Valikot... 2 2.1 Ylävalikko... 2 2.1.1. Omat sivut... 2 2.1.2. Asiakaspalvelu... 2 2.1.3. Lisenssit... 3 2.1.5. Ylläpito... 3 2.1.6.

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

Kaupat WW.SIGNALPARTNERS.FI

Kaupat WW.SIGNALPARTNERS.FI Kaupat WW.SIGNALPARTNERS.FI Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun

Lisätiedot

Lataa strategiset työkalut

Lataa strategiset työkalut Lataa strategiset työkalut Joiden avulla saavutat taloudellisen riippumattomuuden. Mitä sinä tekisit, jos pystyisit rakentamaan jopa 4.000,00 kuukaudessa tuottavan tulovirran? Entä miten pitkään olet valmis

Lisätiedot

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN?

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? 8.2.2016 Professori Jussi Heikkilä, jussi.heikkila@tut.fi Tuotannon strateginen ja operatiivinen johtaminen Tuotannon operatiivisen johtamisen keskeiset

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

Lindab eshop käyttöohjeet

Lindab eshop käyttöohjeet Lindab eshop käyttöohjeet A good thinking company Sisältö lindab we simplify construction Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2

Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2 Laskulla ja Osamaksulla Smilehouse Workspace API 15 ja 16 maksumoduulin asennusohje Versio 1.2 asennusohje 2 1. JOUSTORAHAN EDUT VERKKOKAUPPIAALLE... 3 2. KÄYTTÖÖNOTTO VERKKOKAUPPAAN... 3 3. JOUSTORAHAN

Lisätiedot

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Mittariston laatiminen laatutyöhön

Mittariston laatiminen laatutyöhön Mittariston laatiminen laatutyöhön Perusopetuksen laatukriteerityö Vaasa 18.9.2012 Tommi Karjalainen Opetus- ja kulttuuriministeriö Millainen on hyvä mittaristo? Kyselylomaketutkimuksen vaiheet: Aiheen

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) välityksellä rahoittajille (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun

Lisätiedot

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla Tervetuloa mukaan Sisällysluettelo yleistä... 3 MY KNX... 3 Kirjaudu KNX organisaation kotisivulle... 4 Partnerluettelo... 5

Lisätiedot

Toyotan tapaan Tampereella vauhtia tavaroihin. Reko Martti Vantaa

Toyotan tapaan Tampereella vauhtia tavaroihin. Reko Martti Vantaa Toyotan tapaan Tampereella vauhtia tavaroihin Reko Martti Vantaa 15.5.2012 Reko Martti Ahlström Pumput Oy, Mänttä 1996 1999 valmistuspäällikkö Gardner Denver Oy 1999 2002 toimitusprosessin omistaja Metso

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

EU:n elintarviketuki avustusjärjestöille 2013: kuljetus- ja varastointipalvelut.

EU:n elintarviketuki avustusjärjestöille 2013: kuljetus- ja varastointipalvelut. EU:n elintarviketuki avustusjärjestöille 2013: kuljetus- ja varastointipalvelut. Tieto Versio 2 URL http://dk.mercell.com/permalink/36567460.aspx Ulkoinen hankinta ID 234783-2013 Hankinnan tyyppi Jälki-ilmoitus

Lisätiedot

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje 1 Yleistä Verkkolaskuportaali on internetissä toimiva sovellus, jonka kautta voi lähettää verkkolaskuja Verkkolaskuportaali soveltuu toimittajille, joilla ei ole sopimusta

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light.

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light. BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRTO CLASSIC AINEISTON LÄHETYS Voimassa 30.6.2016 Aineistosiirtopalvelulla lähetät ja vastaanotat maksuliikeaineistot eräsiirtona, joka tehostaa yrityksesi maksuliikkeen prosesseja.

Lisätiedot

pitkittäisaineistoissa

pitkittäisaineistoissa Puuttuvan tiedon käsittelystä p. 1/18 Puuttuvan tiedon käsittelystä pitkittäisaineistoissa Tapio Nummi tan@uta.fi Matematiikan, tilastotieteen ja filosofian laitos Tampereen yliopisto Puuttuvan tiedon

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi ja hankinnat. JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 14.5.2008

Avoin lähdekoodi ja hankinnat. JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 14.5.2008 Avoin lähdekoodi ja hankinnat JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 13.5.2008 Sisältö: Ohjelmistohankintojen haasteet Hankintalaki ja ohjelmistot Case: toimisto-ohjelmiston hankinta

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot