Jukka Turtiainen Satamakatu 3 A Savonlinna. Puhelin:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jukka Turtiainen Satamakatu 3 A 8 57130 Savonlinna. Puhelin: 040-7675179"

Transkriptio

1 Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu, Tuotantotalouden osasto Suomalaisten Internet-kauppojen palvelutaso Diplomityön aihe on hyväksytty Tuotantotalouden osaston osastoneuvostossa xx Työn tarkastaja Seppo Pitkänen Työn ohjaaja Seppo Pitkänen Jukka Turtiainen Satamakatu 3 A Savonlinna Puhelin:

2 TIIVISTELMÄ Tekijä: Jukka Tapio Turtiainen Työn nimi: Suomalaisten Internet-kauppojen palvelutaso Osasto: Tuotantotalous Vuosi: 2001 Paikka: Savonlinna Diplomityö. Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu. 76 sivua, 5 kuvaa, 12 taulukkoa ja 3 liitettä Tarkastajana professori Seppo Pitkänen Hakusanat: markkinointitutkimus, Internet-kauppa, palvelutaso Keywords: marketing research, Internet-merchandising, Level of service Työn tavoitteena oli selvittää Suomalaisten Internet-kauppojen palvelutasoa. Ensin tehtiin tutkimus, jossa mitattiin eri muuttujia, jotka vaikuttavat kaupan palvelutasoon. Internetkaupasta ostettiin tuote ja kun tuote oli saapunut, se palautettiin takaisin kauppiaalle. Tutkimusosuus päättyi siihen, kun kauppias oli palauttanut rahat asiakkaan tilille. Tutkimuksen jälkeen kerätty data analysoitiin ja etsittiin mahdollisia ongelmia koko ostoprosessista. Ongelmakohtiin tehtiin vaihtoehtoisia ratkaisumalleja, joiden avulla pyritään löytämään paras toimintatapa kussakin tilanteessa. Ongelmina esille tulivat koodausvirheet kauppojen sivuilla, kuolleiden linkkien määrä Solo-torin portaalissa, kauppiaan osoitetietojen puuttuminen kaupan sivuilta ja kuluttajansuojalain kiertäminen tuotteen palautusoikeuden osalta. Pääratkaisuvaihtoehdot ongelmien osalta ovat parempi kuluttajansuojalakien noudattaminen tai toisaalta viranomaisten taholta tarkempi valvonta ja toisaalta Solo-torin linkkien tarkistus tasaisin väliajoin ja osoitetietojen päivitys Internet-kauppojen sivuille.

3 ABSTRACT Author: Jukka Tapio Turtiainen Title: Service level of the Finnish Internet-shops Department: Industrial engineering and Management Year: 2001 Location: Savonlinna Thesis work. Lappeenranta University of Technology. 76 pages, 5 pictures, 12 tables and 3 appendixes Supervising professor Seppo Pitkänen Hakusanat: markkinointitutkimus, Internet-kauppa, palvelutaso Keywords: marketing research, Internet-merchandising, Level of service The aim of the thesis work was to clarify the service level of the Finnish Internet-shops. At first the marketing research took place. In the research different variables were measured and how those variables affected to the service level of the shop. A product was bought from the Internet-shop and when the product arrived to the customer, it was resend back to the selling company. The part of the research ended, when customer got his / her money back to the bank account. The data, which was gathered in the research, was analyzed and the possible pitfalls were searched from the whole buying and returning process. When there occurred problems, different kind of solutions were introduced and with the help of those solution models the best practise was tried to be found in every problem. The problems consist of coding errors in shopping portals, dead links in the Solo-Tori portal, missing address information in the shops pages and the shopkeepers did act against the consumers sheltering law in terms of 14 days legislated resending of purchased item. Main solution options were better notification of consumers sheltering law and on the other hand more strict supervising of the law and checking the Solo-Tori links for example in monthly basis and updating the shops address information in the shops pages.

4 1 Sisällysluettelo 1. Alkusanat Johdanto Internet-kaupankäynti Mitä kysytään? Tutkimuksen otantayritysten valinta Markkinointitutkimuksen teoriaa Internet-kaupan teoriaa Tuotteiden myyminen verkossa Etuja ja ongelmia Turvallisuus verkossa Internet-markkinoinnin teoriaa Asiakaspalvelu Lisäarvomarkkinointi Arvoketju ja geneeriset kilpailustrategiat Myyjän arvoketju Ostajan arvoketju Lisäarvo Logistiikka Toimitusketju Logistiikan laajempi sisältö Tuotteiden luokittelu Varastolähtöinen ohjaus Laatuajattelu ja laatujohtaminen Laatua harjoittelun kautta Tutkimusosuus Yleistä Ongelmia Analyysivaihe Tulokset Internet-kaupan etuja Internet-kaupan ongelmia Ratkaisumallit Mitä parannetaan? Yhteenveto...54 Lähdeluettelo...56 Liitteet...Error! Bookmark not defined.

5 2 1. Alkusanat Diplomityössäni minua avustivat työtoverini Rauno Patala, Jussi Sinnemäki sekä Tuomo Falck. Kiitos teille, apunne oli todella tärkeää. Työni ohjaajana toimi Professori Seppo Pitkänen Lappeenrannan teknillisestä korkeakoulusta. Yrityksen puolesta kontaktihenkilönä toimi Nettitaivas Oy:n toimitusjohtaja Jari Vesanen. Kiitokseni myös heille avustamisestanne ja opastuksestanne. 2. Johdanto Työn tarkoituksena on kartoittaa Meritan Solo-torilla olevien suomalaisten Internetkauppojen tasoa ja mahdollisia ongelmia tilanteissa, jolloin asiakas ostaa tuotteen ja palauttaa sen. Etenkin työssä keskitytään siihen, miten verkkokaupan toimitukset onnistuvat, sekä millaista palvelua verkkokauppa pystyy tarjoamaan. Työ toteutetaan markkinointitutkimuksena, jossa suoritetaan yksi ostos jokaisesta Solotorin yrityksestä ja koko prosessista mitataan 21 eri kohtaa. Solo-torilla oli 5. kesäkuuta 2000 kaikkiaan 372 eri yritystä. Näistä yritykset otamme mukaan otantaan ne, jotka käyttävät Meritan Solo-maksua. Tutkimuksen jälkeen työn loppupuolella vertaan senhetkistä yritysten määrää tutkimuksen alkuvaiheesssa olevaan yritysten määrään. Työ koostuu teoriaosasta, jossa käsitellään Internet-markkinointia ja kaupankäyntiä Internetissä yleisesti sekä Solo-toria ja kysymysten taustaa. Analyysiosassa tutkitaan saatuja tuloksia testien perusteella ja tutkitaan mahdollisia ongelmakohtia sekä sitä, mistä ongelmat johtuvat. Lopuksi esitän ratkaisumalleja kyseisiin ongelmiin.

6 3 3. Internet-kaupankäynti 3.1 Mitä kysytään? Tutkimuksen pohjana käytetään 21 kysymystä (Liite 1), joiden avulla tarkastellaan koko ostamisprosessin laatua. Tavoitteena on määrittää mahdolliset ongelmakohdat koko prosessista aina siitä hetkestä kun asiakas tulee kaupan verkkosivuille siihen hetkeen kun hän on saanut rahat takaisin palauttamastaan tuotteesta. Otantana ovat kaikki Solo-torilla Meritan E-maksua käyttävät yritykset. Seuraavaksi on selitetty mitä kysytään ja mitä kysymyksillä on tarkoitus mitata. 1. Web-sivujen laatu Verkkokaupan avaussivu antaa ensivaikutelman yrityksestä sivuille tulevalle potentiaaliselle asiakkaalle. Tämän vuoksi avaussivun loogisuus on tärkeää. Kysymyksen tarkoituksena on selvittää, kuinka looginen yrityksen verkkokaupan avaussivu on. Vastausvaihtoehtoina on kuusi eri vastausta. Koodaus 0= en osaa sanoa ja 1-5 likert-asteikolla, erittäin loogisesta erittäin epäloogiseen. 2. Montako klikkausta menee, ennenkuin löytää tuotteen ja maksaa sen? Asiakkaan tulisi päästä suhteellisen vähillä hiiren klikkauksilla läpi koko ostoprosessista. Liian pitkä tai monimutkainen ostoprosessi luo mahdollisesti ongelmia joillekin asiakkaille. Kysymyksen tarkoituksena on selvittää, kuinka nopeasti asiakas pystyy suorittamaan ostoksen kaupan verkkosivuilla. Asteikkona käytetään 1-4, sen perusteella, kuinka monta hiiren klikkausta menee.

7 4 3. Hakuohjelman tuottaman informaation sisältö Hakuohjelman tarkoituksena on helpottaa tuotteiden hakemista yrityksen verkkosivuilta. Lisäksi hakuohjelman avulla pitäisi löytyä myös muuta tärkeää tietoa, esimerkiksi palautusosoite tuotteille tai noutomyymälän sijainti. Kysymyksen tarkoituksena on selvittää yrityksen käyttämän hakukoneen tehokkuus. Asteikkona käytetään 1-5, riippuen informaation sisällöstä. 4. Jos etsit tiettyä tuotetta, kuinka nopeasti löysit tuotteen? Tuotteen löytyminen mahdollisimman pikaisesti pitää yllä ostajan mielenkiintoa verkkokauppaa kohtaan. Mikäli tuotetta ei löydy nopeasti, tulee ongelmana ostajan mielenkiinnon katoaminen ja ostaja voi siirtyä käyttämään toisen verkkokaupan palveluita. Tällöin verkkokauppa käytännössä menettää asiakkaansa. Kysymyksellä pyritään kartoittamaan verkkokauppojen tietokantojen arkkitehtonisia ratkaisuja. Mikäli tuotteet eivät ole mielekkäässä järjestyksessä, niin tuote on vaikeampi löytää. 5. Antaako kauppa suosituksia tai ilmoituksia uusista tuotteista käyttäjäprofiloinnin ja sähköpostien avulla? Verkkokaupan yhtenä tavoitteena on pitää asiakas ajan tasalla uusien tuotteiden suhteen. Tämä onnistuu suhteellisen helposti luomalla sähköpostipalvelu, joka lähettää sähköpostia niille asiakkaille, jotka haluavat tietoa uusista tuotteista. Lisäksi käyttäjäprofiloinnin avulla pyritään palvelemaan asiakasta siten, että tämän ei tarvitsisi liian pitkään etsiä haluamiaan tuotteita. Käyttäjäprofiloinnissa asiakas antaa tietoja häntä kiinnostavista tuotteista ja verkkokauppa suosittelee tuotteita suoraan asiakkaalle. Tällöin profiloinnin tuottamat tuotevariaatiot löytyisivät käyttäjän tunnistamisen jälkeen suoraan etusivulta tai korkeintaan yhden linkin takaa.

8 5 6. Maksutavat ja niiden määrä Ihmiset käyttävät paljon erilaisia maksutapoja. Verkkokaupalla tulee olla mahdollisimman laaja valikoima maksutapoja, jotta pystyttäisiin saamaan mahdollisimman paljon potentiaalisia asiakkaita. Maksuvaihtoehtoja on useita, samoin luottokortteja ja eri pankkien verkkomaksupalveluita. Mitä useampaa maksutapaa yritys käyttää, sitä kalliimmaksi niiden ylläpito tulee. Sen vuoksi tulisi myös huomioida, etteivät kustannukset nousisi liian suuriksi etenkin pienemmissä verkkokaupoissa. Kysymyksen tarkoituksena on selvittää verkkokauppojen keskimääräinen palvelutaso maksuliikenteen hoitamisen osalta ja yleisimmät maksutavat sekä luottokortit. 7. Verkkokaupan suojausratkaisu Verkkokaupassa tapahtuvaa rahaliikennettä varten kaupalla on oltava jonkinlainen suojausratkaisu. Ongelmana muuten olisi se, että joku ulkopuolinen taho saisi tietää ostajan luottokortin numeron ja pystyisi sen avulla saamaan rahaa itselleen. Suojausratkaisuja on pääasiassa kahdenlaisia eli SSL (Security Socket Layer) ja SET (Secure Exchange Transmission). Lisäksi tarkoituksena on kartoittaa, onko joillakin kaupoilla erilaisia turvallisuusratkaisuja. 8. Mitä kuljetustapoja yritys käyttää? Suomen sisäisessä liikenteessä käytetään muutamaa eri kuljetustapaa. Erilaisille tuotteille on luonnollisesti olemassa erilaisia kuljetustapoja. Tämän vuoksi verkkokauppojen valitsemat kuljetustavat eroavat toisistaan toimialasta riippuen. Esimerkiksi tuoretuotteiden toimitusajan tulee olla lyhyt ja käyttöesineet voivat olla pitempään matkalla kaupasta kuluttajalle. Kysymyksen tarkoituksena on tutkia sitä, onko samankaltaisten tuotteiden kuljetustavoissa miten suuria eroja eri kauppojen välillä. Lisäksi vertailemme toimitustapojen ja toimitusajan vaihtelevuutta eri yritysten välillä.

9 6 9. Sivun lisäarvoa tuottavien palveluiden sisältö Verkkokaupan yhtenä tavoitteena on pitää yllä kuluttajan mielenkiintoa sivuja kohtaan. Lisäksi esimerkiksi multimediaa hyväksikäyttäen pystytään sivuille lisäämään paljon informaatiota, esimerkiksi yrityksen vuosikertomus. Tarjoamalla mielenkiintoisen linkkilistan voi jopa päästä tilanteeseen, että asiakas merkitsee sivun aloitussivukseen tai kokee sen hyödylliseksi selatessaan Internet-sivuja. Erilaiset offline-tuotteet kiinnostavat myös monia ihmisiä. Kysymyksen tarkoituksena on selvittää, kuinka kattavasti yritykset käyttävät multimediaa ja muita lisäarvoa tuottavia palveluita omissa kaupoissaan. 10. Oston jälkeisen sähköpostin sisältö Oston jälkeinen sähköpostiviesti toimii vahvistuksena sille, että kauppa on vastaanottanut asiakkaan tilauksen. Lisäksi sähköpostiviestissä on yleensä lisätietoja tilaukseen liittyen, esimerkiksi tilausnumero, toimitusaika, tilauksen käsittelijä jne. Tarkoituksena on selvittää, kuinka moni kauppa käyttää tällaista palvelua ja kuinka nopeasti viesti tulee tilauksen jättämisen jälkeen. Toinen näkökulma on se, millainen viestin sisältö on. Mikäli viestissä ei ole kaikkea oleellista informaatiota koko ostoprosessin loppuosasta, viesti ei ole täydellinen. 11. Tilauksen seurannan informaation sisältö Asiakasnumeron tai tilausnumeron avulla pystytään rakentamaan palvelu, jossa seurataan asiakkaan tilauksen etenemistä. Yleisimmät vaihtoehdot ovat tilattu, matkalla tai toimitettu. Lisäksi voi olla myös sellainen palvelu joka esittää vain, mitkä tilaukset on vastaanotettu. Kysymyksen tarkoituksena on selvittää, miten monella eri verkkokaupalla on kyseinen seurantapalvelu ja lisäksi minkälainen palvelu heillä on käytössään.

10 7 12. Asiakaskyselyn vastaamiseen käytetty aika Asiakkailla on usein kysymyksiä joko verkkokaupan tuotteisiin tai palveluihin liittyen. Verkkokaupalla tulisi olla riittävästi henkilökuntaa asiakaspalautteiden käsittelyssä, että asiakaskyselyihin vastattaisiin mahdollisimman pikaisesti. Muuten vaarana on asiakkaan menettäminen toiselle verkkokaupalle. Kysymyksen tarkoituksena on selvittää, kuinka paljon vastausaika vaihtelee eri yritysten kesken. Lisäksi kiinnitetään huomiota myös vastauksen sisältöön. 13. Tilauksen käsittelyn nopeus Verkkokaupan tulisi käsitellä tilaukset mahdollisimman nopeasti niiden saapumisen jälkeen. Jos tilausta ei pystytä käsittelemään suhteellisen pikaisesti, voi asiakas luulla ettei hänen tilaustaan huomioitu ollenkaan. Tämä saattaa johtaa siihen, että yritys menettää asiakkaansa. Yleensä kaupoilla on käytössään ohjelmisto, joka generoi sähköpostiviestin suoraan tilaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Tarkoituksena on selvittää, onko kaikilla jo tällainen palvelu käytössään. 14. Luvattu toimitusaika Toimitusajoissa pysyminen on yritykselle hyvin tärkeää. Mikäli yritys ei pysy lupaamissaan toimitusajoissa, niin asiakkaat reklamoivat ja todennäköisesti siirtyvät toisen toimittajan tai kaupan asiakkaiksi. Toisaalta nopeammin toimitetut tuotteet, kuin mitä toimitusaika lupaa, parantavat yrityksen kuvaa asiakkaan silmissä. Kysymyksen tarkoituksena on selvittää, pitävätkö yritysten lupaamat toimitusajat paikkaansa vai onko puutteita esimerkiksi varaston palvelutasossa tai muilla yrityksen osa-alueilla kuten tiedonkulussa.

11 8 15. Tuotteen pakkaustavan soveltuvuus tuotteelle Kun tuote saapuu kuluttajalle, tulisi tuotteen olla ehjä tai muuten vahingoittumaton, eli tällöin pakkaustapa soveltuu tuotteelle. Kuitenkin joskus tuote vahingoittuu jostain syystä. Mikäli tuote ei ole ehjä tai on pilaantunut, pyritään selvittämään syy tuotteen hajoamiseen tai pilaantumiseen. 16. Tuotteen palautusoikeuden pituus Eri tuotteilla on poikkeavia palautusaikoja ja joillakin tuotteilla, esimerkiksi tuoretuotteet, ei ole palautusoikeutta ollenkaan. Yleisimmät käytetyt palautusajat postimyynnissä ovat seitsemän päivää tai 14 päivää. Tarkoituksena on tutkia, vaihteleeko palautusoikeuden pituus samantyyppisten tai samanlaisten tuotteiden välillä eri kaupoissa. Lisäksi kiinnitämme huomiota palautusehtoihin. 17. Toimituskulut, jotka sisältyvät tuotteen hintaan Toimituskulut riippuvat hyvin paljon toimitusajasta ja toimitustavasta. Mitä nopeammin tuote tulee asiakkaalle, sitä kalliimpaa se on. Toisaalta kuljetustapa vaikuttaa kustannuksiin. Kysymyksellä on tarkoitus tutkia, vaihteleeko samantyyppisten kuljetusmuotojen hinnat merkittävästi eri kauppojen välillä. Toisaalta tutkitaan myös, vaihtelevatko eri kuljetusmuotojen hinnat miten merkittävästi keskenään. Lisäksi tutkimme, vaikuttaako myyjän ja ostajan fyysinen välimatka merkittävästi toimituskuluihin. 18. Mistä saitte tiedon, minne tuote pitää palauttaa? Verkkokaupan sivuilta tulisi löytyä palautusosoite, jonne tuotteet palautetaan. Muita mahdollisuuksia ovat asiakkaalle lähetetty sähköposti tai palautusosoite on kirjattu laskuun mukaan. Mikäli palautusosoitetta ei löydy kyseisistä paikoista, niin sitä täytyy kysyä asiakaspalautteella. Kysymyksellä tutkitaan onko eri verkkokaupoilla jokin tietty paikka, tai ilmoituskeino, jossa ne ilmoittavat palautusosoitteensa.

12 9 19. Ilmoitus palautetusta tuotteesta Tuotepalautuksen yhteydessä yrityksen tulisi ilmoittaa asiakkaalle, että se on vastaanottanut palautetun tuotteen. Usein rahojen palauttaminen on tuo kyseinen ilmoitus. Yleensä ilmoituksessa käytetään joko sähköpostia tai mahdollisesti tekstiviestiä suoraan matkapuhelimeen. Mikäli ilmoitusta ei tule, asiakas ei voi olla varma, onko tuote myyjällä vai onko se mahdollisesti kadonnut matkalla ostajalle. Lisäksi tutkimme, kuinka paljon aikaa menee siitä kun asiakas on laittanut tuotteen menemään takaisin myyjälle, siihen kun myyjä saa tuotteen itselleen. 20. Aika, joka kului tuotteen palautuksesta siihen kun rahat olivat taas tilillä Kysymyksen tarkoituksena on selventää, kuinka nopeasti yritys hoitaa tuotepalautuksen jälkeen rahojen palautuksen asiakkaalle. Kysymyksen tarkoituksena on mitata yrityksen takaisinmaksukykyä tuotepalautuksen sattuessa. Lisäksi tutkimme, kuinka pitkään menee siitä kun yritys ilmoittaa palautetusta tuotteesta siihen kun rahat ovat taas tilillä. 21. Takuuaika Kysymyksen tarkoituksena on selventää tuotteen takuuaikaa. Aikayksikkönä käytetään kuukautta. Takuuaika riippuu myös hyvin paljon tuotteen laadusta. Mikäli kyseessä on tuoretuote tai kertakäyttötuote, ei takuuaikaa luonnollisesti ole. Asiakaskyselyn taustaa Asiakaskyselyn kysymyksen tarkoituksena on selvittää, miten erilaiset verkkokaupat reagoivat lähes samanlaiseen kysymykseen. Tarkoituksenamme on kysyä tuotteen toimitusaikaa, takuuta ja mahdollista palautusoikeutta. Lisäksi vielä mikäli tuotteella on palautusoikeus, kysymme sen pituutta.

13 10 Yksilöimme kysymykset kaikille eri verkkokaupoille ja eri tuotteille. Joidenkin tuotteiden, esimerkiksi tuoretuotteiden, osalta jätämme takuuaikaa koskevat kysymyksen pois. Kaikille yrityksille on tarkoitus lähettää tämä kysymys liittyen heiltä ostettavaan tuotteeseen. Arvioimme kysymyksen avulla asiakaskyselyn vastaamiseen käytettävää aikaa sekä vastauksen sisältöä Tutkimuksen otantayritysten valinta Valinnan perusteet ja tutkimuksen lähtötiedot Valitsimme otantatutkimukseemme kaikki ne yritykset Merita-Nordbankenin Solotorilta, jotka käyttävät Meritan E-maksua. Tällä tavoin pystyimme rajaamaan yritykset suomalaisiksi. Valitsemalla yritykset samasta kauppapaikasta, vältimme Internetosoitteiden viidakon. Meritan Solo-tori oli tässä mielessä hyvä valinta, koska se on suurin yksittäinen suomalainen kauppapaikka Internetissä. Lisäksi saimme myös helposti tarvittavan laajan otoksen suomalaisista verkkokaupoista. Tutkimukseen otettiin mukaan 102 kappaletta yrityksiä ja jokaisesta on tehtiin yksi ostos. Ostoksen hinta vaihteli eri kauppojen välillä johtuen niiden tarjoamista erilaisista tuotteista ja toimituskuluista. Ostoksen arvoksi tuli keskimäärin noin 200 markkaa. Saman toimialan yrityksistä pyrimme kuitenkin ostamaan mahdollisimman samankaltaisia tuotteita Solomaksun toimintaperiaate Meritan Internet-maksujärjestelmä löytyy seuraavasta osoitteesta: Maksujärjestelmä perustuu SOLO-järjestelmään, joka on yhdistetty Internetostotapahtumaan www-lomakkeiden välityksellä. Yritykset voivat hyödyntää palveluita jos he myyvät tuotteitaan/palvelujaan www-tekniikalla ja jos heillä on Meritan maksuliikepalvelut käytössään. Ostaja tarvitsee selaimen lisäksi pankin antamat käyttäjätunnukset. Ne saa käyttöönsä asiakas jolla on tili ja mikropalvelu tai puhelinpankkisopimus Merita Pankissa. Solo-maksu toimii seuraavasti:

14 11 1. Tilaus myyjälle - ostaja löytää tuotteen, jonka haluaa tilata - ostaja täyttää tilauslomakkeen ja vahvistaa tilauksen TILAAN- painikkeella - saatuaan tilauksen, myyjän palvelin muodostaa elektronisen laskun, joka sisältää tilauksenvahvistuksen ja maksun tiedot 2. Laskutieto ostajalle - myyjän palvelin lähettää laskun ostajan selaimelle - ostaja voi tallentaa laskun tai maksaa sen pankille - maksaessaan laskun, maksun tiedot siirtyvät pankin palvelimelle - maksajan ja pankin välisen tietoliikenteen salaus alkaa 3. Solo-maksu ja käyttäjätunnukset Merita Pankkiin - pankin palvelin tarkistaa maksun tiedot - pankki tarkistaa ostajan käyttäjätunnukset ja avaa pääsyn solo-maksun tietoihin 4. Maksun tietojen muuttaminen ja hyväksyminen - ostaja näkee esitäytetyn maksulomakkeen, jonka tietoja hän voi muuttaa - ostaja hyväksyy solo-maksun lopullisesti 5. Hyväksytty maksu - ostaja saa tiedon pankin hyväksymästä maksusta maksukopiona, jonka hän voi tallentaa tai tulostaa - jos maksu erääntyy heti, pankki siirtää summan heti ostajan tililtä myyjän tilille - jos eräpäivä on myöhemmin, maksu tallentuu Merita Pankkiin odottamaan eräpäivää - tietoliikenteen salaus päättyy 6. Paluu myyjän järjestelmään - myyjän palvelu lähettää ostajalle loppuviestin - myyjän ei tarvitse toimittaa ostajalle erillistä laskua - myyjä saa tiedon ostajan suorituksesta solo-maksun viitteen avulla / 13 /

15 Markkinointitutkimuksen teoriaa Otanta Joukkoa, josta tietoa halutaan kerätä, kutsutaan perusjoukoksi tai populaatioksi. Populaation jäsenet ovat tilastotieteellisessä terminologiassa hieman epäinhimillisesti alkioita. Tutkimus voi olla kokonaistutkimus, jossa tutkitaan koko perusjoukko tai otantatutkimus, jossa tutkitaan osa perusjoukkoa ja yleistetään tulokset koko populaatiota koskeviksi itsemääritettyjen virhemarginaalien avulla. Otantatutkimuksessa oletetaan, että otos on populaation pienoiskuva. Jos näin on, puhutaan edustavasta tai harhattomasta otoksesta. Jos ei, niin otos on harhainen. Oman problematiikkansa muodostaa otoksen koon määrittely. tulokset ovat sitä luotettavampia, mitä suurempi otos on. Tilastollinen testaus tulee sitä vaikeammaksi, mitä pienempi otoskoko on. Tämä johtaa siihen, että todellisuudessa olemassaolevat erot tai riippuvuudet eivät paljastu Hypoteesin testaus Tutkija tekee kausaalisuhteita ja eroja koskevia johtopäätöksiä otoksen tai kokeellisen asetelman perusteella. Johtopäätökset koskevat tutkittavaa perusjoukkoa. Erilaiset otokset antavat erilaisia tuloksia. Ongelmaksi muodostuu, onko havaittu ero tai riippuvuus niin voimakasta, ettei sen havaitsemista voi laskea sattuman tiliin. Sattumalle jää oma mahdollisuutensa kaikesta huolimatta, mutta sen todennäköisyys on hyvin pieni ja lisäksi tutkijan itsensä säädeltävissä.

16 13 Hypoteesin testaamisen eri vaiheet: 1. Nollahypoteesin asettaminen Hypoteesilla tarkoitetaan yleisesti perusteltua väittämää kausaalisuhteesta tai erosta ryhmien välillä. Tilastollisessa testauksessa ns. nollahypoteesi väittää aina, että riippuvuutta tai eroa ei ole. Vaihtoehtoinen hypoteesi väittää riippuvuuden tai eron olemassaolontietyllä suurella todennäköisyydellä. 2. Tilastollisen testin valinta Testi on eräänlainen malli, jonka perusteella hypoteesi hyväksytään tai hylätään. Keskeinen päätös on valinta parametrisen tai ei-parametrisen testin välillä. Parametrisessa oletetaan, että muuttujat noudattavat normaalijakaumaa perusjoukossa. Jos edellytys ei täyty, on valittava ei-parametrinen testi. Yleensä on suositeltavaa käyttää parametrisiä testejä, koska ne hylkäävät helpommin väärän hypoteesin. 3. Merkitsevyystason määrittäminen Merkitsevyystasolla tarkoitetaan todennäköisyyttä tehdä virheellinen päätös, kun hypoteesi hylätään. Päätöksenteossa voidaan tehdä kahdenlaisia virheitä: Joko hylätään oikea hypoteesi (hylkäämisvirhe) tai hyväksytään väärä nollahypoteesi (hyväksymisvirhe). Tämän vuoksi tutkijan on määriteltävä ennen testiä ns. hylkäämisvirheen todennäköisyys. Hylkäämisvirheen todennäköisyys sijoittuu aina välille 0-1.

17 14 4. Otantajakauman määrittäminen Otantajakauma on teoreettinen jakauma, joka kertoo millä todennäköisyydellä erisuuruisia eroja tai riippuvuuden tunnuslukuja voi esiintyä silloin kun riippuvuutta ei todellisuudessa ole. Otoksen perusteella saadusta erosta tai riippuvuuden tunnusluvusta lasketaan testisuure, joka noudattaa tätä jakaumaa. 5. Hylkäysalueen määrittäminen Hylkäysalue on se osa otantajakaumaa, jolle testisuureen arvo sijoittuu merkitsevyystason suuruisella todennäköisyydellä. Yksipuolisessa testauksessa hylkäämisalue sijoittuu jakauman jompaankumpaan päähän. Kaksipuolisessa testauksessa hylkäysalueena on samansuuruinen ala jakauman molemmissa päissä. Hylkäysalueen rajaa kutsutaan kriittiseksi arvoksi. 6. Päätöksenteko Viimeisenä testauksen vaiheena nollahypoteesi joko hyväksytään tai hylätään. Mikäli otoksesta laskettu testisuure on suurempi kuin kriittinen arvo, eli sijoittuu hylkäysalueelle, hypoteesi hylätään ja eron tai riippuvuuden voidaan väittää olevan olemassa todennäköisyydellä 1- merkitsevyystaso / Pitkänen 1998 s / 3.4. Internet-kaupan teoriaa Tuotteiden myyminen verkossa Jos yrityksellä on myytävänään oikea tuote, webbisivu voi tehdä kaupat ilman että myyntihenkilöstön tarvitsee tehdä yhtään mitään. Webbisivulta asiakkaat voivat valita haluamansa värin, tyylin, kokoonpanon, toimitustavan ja maksuehdot. Tietokone tulostaa sitten keräysluettelon ja laskun automaattisesti. / Sterne s.53 /

18 15 Tietoverkoissa tehtävien sopimuksien ongelmat: = = = = = tietoverkoissa tehdyn sopimuksen näyttöongelmat, mikä on riittävä näyttö siitä, että sopimus on tehty? oikeustoimikelpoisuuden toteaminen? henkilöllisyyden ja viestin väärentämättömyyden toteaminen? kelpoisuuden selvittäminen - mikä on riittävä tunnistusmenetelmä? myyjän, tietoverkkoyhteyden tarjoajan, tiedonsiirtoyhteyden tarjoajan ja ostajan vastuu virhetilanteessa? Jokainen tietoverkon kautta tehty ostos on sopimus myyjä ja ostajan välillä. Tietoverkoissa tehtävien sopimusten osalta on ratkaistava kysymyksiä sopimusten syntymisestä ja sisällöstä sekä muutamia muita kysymyksiä. Sopimuksen täyttäminen ja myyjän vastuu määräytyvät tietoverkoissa periaatteessa samojen sääntöjen mukaan, kuin sopimuksissa yleensäkin. Tietoverkkokaupankäynnissä lähdetään siitä, että sekä kuluttaja että elinkeinonharjoittaja ovat lähtökohtaisesti hyväksyneet tämän välineen käytön, koska kauppa on verkon välityksellä toteutettu. Ongelmia syntyy tarvittaessa esimerkiksi todistelua; erilaisten näyttövaatimusten toteaminen voi olla vaikeaa. Kaupankäyntiin kuuluvat: = = = = = = tiedon saaminen tarjonnasta ja tuotteesta tarjousten ja hintojen välitys toimituksesta sopiminen tilauksen hoito tavaran/palvelun jakelu tai toimittaminen ostetun tavaran/palvelun maksaminen

19 16 Tietoverkkokaupankäynti on uusi ja nopeasti kehittyvä ala. Erityisesti kansainvälisestä Internet-verkosta kirjoitettu tieto vanhenee nopeasti. Tiedot kannattaa tarkistaa annetuista lähteistä Internetistä. Selvyyden vuoksi todettakoon, että sähköinen kaupankäynti on tietoverkoissa tehtävää kaupankäyntiä laajempi käsite. Se sisältää kaupankäynnin myös television, puhelimen ja faksin välityksellä. Tietoverkkokaupan kohteet voidaan jakaa verkon kautta toimitettaviin tavaroihin ja palveluihin sekä sellaisiin tavaroihin ja palveluihin, joissa verkko on osana toimitusketjua. Ne palvelut menestyvät, joissa tietoverkko voi tarjota jotakin lisäarvoa muihin menettelyihin verrattuna. Lisäarvona voi olla muun muassa hinta, tehokkuus ja ostamisen helppous. Ennen tällaisen kartoituksen aloittamista tulisi tietää miksi kauppaa ylipäätään tulisi käydä tietoverkossa? Mitä siellä voidaan kaupata/kaupataan? Tietoverkkokaupankäynnin perustelemiseksi tulisi löytää se lisäarvo, jonka takia eri osapuolten kannattaa käyttää juuri tietoverkkoja kaupankäynnissään. Lisäarvolla tarkoitetaan siis niitä tietoverkkojen käytöstä saatavia erityisetuja, joita ei voida saavuttaa muita välineitä käyttämällä. Tietoverkko on väline, jolla voidaan toteuttaa kaupankäyntiä siinä missä muillakin välineillä, kuten puhelimella, televisiolla tai faksilla. Kuitenkin tietoverkkokaupankäynnissä on erityispiirteitä, etuja ja ongelmia, jotka ovat erilaisia kuin perinteisen kaupankäynnin piirteet. Näitä etuja ja ongelmia löytyy niin yrityksille, kuluttajille, julkisvallalle kuin koko yhteiskunnallekin. Verkkokaupassa erityisesti kuluttajan kannalta keskeistä lainsäädäntöä ovat kuluttajansuojalaki (KSL), oikeustoimilaki ja voimaan tultuaan EU:n etämyyntidirektiivi. KSL:n keskeiset kohdat verkkokaupan kannalta ovat markkinointi, sopimusehtojen sääntely ja sovittelu, postimyynti ja kulutusluotot. Oikeustoimilaissa säädellään sopimuksenteosta. Ongelmana lainsäädännön soveltamisessa verkkokauppaan on tietoverkkojen uutuus; tietyn lainsäädännön soveltaminen tietoverkkojen synnyttämiin uudenlaisiin tilanteisiin on epäselvää, eikä oikeuskäytäntöä useinkaan ole.

20 17 Ongelmat: = = markkinointipaikan ylläpitäjän tai tarjoajan vastuu yrityksen markkinoinnin sisällöstä? voiko sillä, että sopimus on tehty tietoverkossa olla vaikutusta sopimuksen sovitteluun Suomen kuluttajansuojalaki (KSL) vuodelta 1978 turvaa kuluttajien asemaa hyödykkeiden hankkijoina ja käyttäjinä: Kulutushyödykkeellä tarkoitetaan tavaroita ja palveluksia, joita joko tarjotaan tai olennaisessa määrässä käytetään yksityiseen kulutukseen. KSL sääntelee: markkinointia, sopimusehtojen sääntelyä ja sovittelua, koti- ja postimyyntiä sekä kulutusluottoja. Lainmukaisuutta valvoo kuluttaja-asiamies ja markkinatuomioistuin, joissakin tapauksissa yleinen alioikeus. KSL:ia sovelletaan tietoverkkokaupankäyntiin, koska lain soveltamisalan määrittely ei aseta rajoituksia käytetylle tarjonta-, myynti-, markkinointikanavalle. Laki koskee elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välistä suhdetta, ei kahden kuluttajan eikä kahden elinkeinon harjoittajan välisiä suhteita. Tietoverkkojen kaupankäynnissä on siis tunnistettava ostajan ja myyjän välinen suhde. Elinkeinon harjoittajien välillä sovelletaan kauppalakia sekä lakia sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa. Kuluttajien välillä sovelletaan yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita. Kuluttajansuojalain mukaan elinkeinonharjoittaja ei saa käyttää kulutushyödykkeitä tarjotessaan sopimusehtoa, jota hyödykkeen hinta ja muut asiaan vaikuttavat seikat huomioon ottaen on pidettävä kuluttajan kannalta kohtuuttomana. Tämän perusteella voidaan arvioida myös tietoverkoissa käytävää kaupankäyntiä. Yritysten tietoverkossa käyttämien vakiosopimusten ehdot tulisi tarkistuttaa kuluttaja-asiamiehellä.

Koettu palvelun laatu elektronisessa kaupankäynnissä

Koettu palvelun laatu elektronisessa kaupankäynnissä Jani Niemistö Koettu palvelun laatu elektronisessa kaupankäynnissä Case: Vaasan Sähkö Oy Liiketalous ja matkailu 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Jani Niemistö

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA KÄYTTÖÖNOTTO ERIKOISLIIKKEELLE Case Lapin Pultti Oy

VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA KÄYTTÖÖNOTTO ERIKOISLIIKKEELLE Case Lapin Pultti Oy OPINNÄYTETYÖ TIMO PELTOPERÄ 2012 VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA KÄYTTÖÖNOTTO ERIKOISLIIKKEELLE Case Lapin Pultti Oy LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU YHTEISKUNTATIEDEN, LIIKETALOUDEN

Lisätiedot

Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen. - Case: Schenker Cargo Oy

Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen. - Case: Schenker Cargo Oy Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen tarpeista - Case: Schenker Cargo Oy Annala, Antti; Jokinen, Jesse Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara 2013 Leppävaara Selvitys pienten verkkokauppojen

Lisätiedot

Hyvän verkkokaupan ominaisuudet

Hyvän verkkokaupan ominaisuudet Hyvän verkkokaupan ominaisuudet Puronen, Helena 2011 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Hyvän verkkokaupan ominaisuudet Helena Puronen Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Opinnäytetyö Joulukuu,

Lisätiedot

SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA

SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Restonomi 2013 Mika Kuusisto SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA case: Paimek Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

VERKKOMAKSAMISEN TURVALLISUUS

VERKKOMAKSAMISEN TURVALLISUUS Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietoliikenne 2011 Saila Ruponen VERKKOMAKSAMISEN TURVALLISUUS OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittely Tietoliikenne Huhtikuu 2011

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus?

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson, Tia 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson Tia Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet The Specific Features of Service Solutions Kandidaatintyö Harri Renkonen Jaakko Toppari TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Eero Somersalmi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Lokakuu, 2009 Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Verkkokaupan suunnittelu. Ilkka Kuusisto

Verkkokaupan suunnittelu. Ilkka Kuusisto Verkkokaupan suunnittelu Ilkka Kuusisto Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2014 Tiivistelmä 5.5.2014 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tekijä Ilkka Kuusisto Raportin nimi Verkkokaupan suunnittelu

Lisätiedot

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma OMA VERKKOKAUPPANI Marja Piirto Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

MAKSUPALVELUYRITYKSEN VALINTA JA KIRJANPITO

MAKSUPALVELUYRITYKSEN VALINTA JA KIRJANPITO MAKSUPALVELUYRITYKSEN VALINTA JA KIRJANPITO Case: Stala Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Opinnäytetyö Syksy 2014 Janette Nyyssönen Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

EPÄSUORAN KYSYNTÄTIEDON HYÖDYNTÄMINEN VERKKOKAUPAN TUOTEVALIKOIMA- JA HINNOITTELUPÄÄTÖKSISSÄ

EPÄSUORAN KYSYNTÄTIEDON HYÖDYNTÄMINEN VERKKOKAUPAN TUOTEVALIKOIMA- JA HINNOITTELUPÄÄTÖKSISSÄ Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tuotantotalouden tiedekunta TUDI / Toimitusketjun johtaminen Diplomityö Antti Räsänen EPÄSUORAN KYSYNTÄTIEDON HYÖDYNTÄMINEN VERKKOKAUPAN TUOTEVALIKOIMA- JA HINNOITTELUPÄÄTÖKSISSÄ

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu. Laskentatoimi. Maiju Mustonen TALOUSHALLINNON RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN CASE TRUST ACCOUNTS

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu. Laskentatoimi. Maiju Mustonen TALOUSHALLINNON RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN CASE TRUST ACCOUNTS LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi Maiju Mustonen TALOUSHALLINNON RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN CASE TRUST ACCOUNTS Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Pasi Syrjä 2.tarkastaja:

Lisätiedot

B-to-b asiakkaiden markkinointiviestintä

B-to-b asiakkaiden markkinointiviestintä Case: Paikallislehti Keski-Häme Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Visamäki, syksy 2013 Outi Karppinen TIIVISTELMÄ VISAMÄKI Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä Outi Karppinen

Lisätiedot

OHJELMISTOJEN HINNOITTELU JA AVOIMEN LÄHDEKOODIN ANSAINTAMALLIT SATAKUNTALAISISSA OHJELMISTOALAN YRITYKSISSÄ

OHJELMISTOJEN HINNOITTELU JA AVOIMEN LÄHDEKOODIN ANSAINTAMALLIT SATAKUNTALAISISSA OHJELMISTOALAN YRITYKSISSÄ OHJELMISTOJEN HINNOITTELU JA AVOIMEN LÄHDEKOODIN ANSAINTAMALLIT SATAKUNTALAISISSA OHJELMISTOALAN YRITYKSISSÄ Liiketaloustiede: Tietojärjestelmätieteen pro gradu tutkielma Laatija Tuomas Nevanranta 50222

Lisätiedot

Anne Alapiha. Vertailu suomalaisten ja ulkomaisten verkkokauppojen liiketoiminnallisista ominaisuuksista ostajan kannalta

Anne Alapiha. Vertailu suomalaisten ja ulkomaisten verkkokauppojen liiketoiminnallisista ominaisuuksista ostajan kannalta Anne Alapiha Vertailu suomalaisten ja ulkomaisten verkkokauppojen liiketoiminnallisista ominaisuuksista ostajan kannalta Opinnäytetyö Syksy 2011 Tekniikan yksikkö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN

Lisätiedot

HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS

HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS Satu Toija HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS Case: Yritys X Liiketalous ja matkailu 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Satu Toija Opinnäytetyön nimi HR-järjestelmien kartoitus

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara SITÄ SAA MITÄ TILAA hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen Oksanen, Marja-Leena 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Sitä saa mitä tilaa hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen

Lisätiedot

Laskutus, perintä ja pääoman sitoutuminen Case: Laskutus- ja reskontraohjelman käyttöönotto maaseutuyrityksessä

Laskutus, perintä ja pääoman sitoutuminen Case: Laskutus- ja reskontraohjelman käyttöönotto maaseutuyrityksessä Laskutus, perintä ja pääoman sitoutuminen Case: Laskutus- ja reskontraohjelman käyttöönotto maaseutuyrityksessä Mäkipelkola, Elina 2010 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Laskutus, saatavien

Lisätiedot

Verkkokaupan vaikutukset jakelurakenteisiin

Verkkokaupan vaikutukset jakelurakenteisiin TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Verkkokaupan vaikutukset jakelurakenteisiin The impact of e-commerce on distribution structures Kandidaatintyö Juuso Mikkola Joni Pulkki TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

INTERNET-MARKKINOINTI TUKITOIMENA ITÄ-SUOMEN ASENNUS OY:SSA

INTERNET-MARKKINOINTI TUKITOIMENA ITÄ-SUOMEN ASENNUS OY:SSA Paavo Muhonen Jarkko Pöllänen INTERNET-MARKKINOINTI TUKITOIMENA ITÄ-SUOMEN ASENNUS OY:SSA Opinnäytetyö Liiketalous Lokakuu 2010 1 JOHDANTO... 1 2 MITÄ INTERNET-MARKKINOINTI ON?... 2 2.1 Internet-markkinoinnin

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS. Jorma Hokkanen Antti Isoviita

Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS. Jorma Hokkanen Antti Isoviita Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS Jorma Hokkanen Antti Isoviita SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. TEOLLISUUDEN PALVELULIIKETOIMINNAN KÄSITE 3. TEOLLISUUDEN PALVELULIIKETOIMINNAN NYKYTASON

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Helvi Kettunen SUORAMARKKINOINNIN KEHITYSNÄKYMIÄ KOTIMAAN MARK- KINOILLA

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Helvi Kettunen SUORAMARKKINOINNIN KEHITYSNÄKYMIÄ KOTIMAAN MARK- KINOILLA KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Helvi Kettunen SUORAMARKKINOINNIN KEHITYSNÄKYMIÄ KOTIMAAN MARK- KINOILLA Opinnäytetyö Helmikuu 2013 OPINNÄYTETYÖ Helmikuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

TEKSTIVIESTIT MARKKINOINTIKEINOJA HYÖDYNTÄVÄNÄ VIRANOMAISVIESTINTÄNÄ

TEKSTIVIESTIT MARKKINOINTIKEINOJA HYÖDYNTÄVÄNÄ VIRANOMAISVIESTINTÄNÄ Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT School of Business and Management Tuotantotalouden koulutusohjelma Diplomityö Manu Toivanen TEKSTIVIESTIT MARKKINOINTIKEINOJA HYÖDYNTÄVÄNÄ VIRANOMAISVIESTINTÄNÄ

Lisätiedot

Anna Kiiskinen. Kuluttaja ja sähköisen ostamisen ongelmat

Anna Kiiskinen. Kuluttaja ja sähköisen ostamisen ongelmat Anna Kiiskinen Kuluttaja ja sähköisen ostamisen ongelmat Helsingin Yliopisto Taloustieteen laitos Selvityksiä nro 50 Kuluttajaekonomia Helsinki 2007 i HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY

Lisätiedot