TOIMEENTULOTUEN PAIKALLISET LISÄOHJEET LOVIISAN KAUPUNGISSA ALKAEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMEENTULOTUEN PAIKALLISET LISÄOHJEET LOVIISAN KAUPUNGISSA 1.4.2012 ALKAEN"

Transkriptio

1 TOIMEENTULOTUEN PAIKALLISET LISÄOHJEET LOVIISAN KAUPUNGISSA ALKAEN

2 2 TOIMEENTULOTUEN PAIKALLISET LISÄOHJEET LOVIISAN KAUPUNGISSA ALKAEN TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS JA RAKENNE TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA KÄSITTELY HUOMIOONOTETTAVAT TULOT / KORVAUKSET... 4 Ulosotossa olevat maksut/kelan perinnät... 4 Etuoikeutettu tulo HUOMIOON OTETTAVAT VARAT ASUMISMENOT... 6 Kohtuulliset vuokrat/yhtiövastikkeet/asuntolainan korot:... 6 Muut huomioitavat asumismenot: TERVEYDENHUOLTOMENOT... 8 Lääkkeet:... 8 Hammashuolto:... 8 Silmälasit:... 8 Sairaalahoito: TYÖ- JA OPINTOMATKAKULUT TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI LASTEN PÄIVÄHOITOMENOT ELATUSTURVA LAPSEN TAPAAMISOIKEUDEN TOTEUTTAMISEN JA LUONAPIDON KULUT KODIN PERUSTAMINEN JA HUONEKALUT MUUTTOKUSTANNUKSET TAKUUVUOKRAT LASTEN HARRASTUSMENOT LASTEN VARUSTEET HAUTAUSAVUSTUS Erityisistä tarpeista johtuvat vaatehankinnat OLESKELU ULKOMAILLA KANSALAISUUTEEN, OLESKELULUPAAN JA PASSIN HANKKIMISEEN LIITTYVÄT KULUT OPISKELIJAN TOIMEENTULOTUKI VANKILASSA OLEVAT YRITTÄJÄT EHKÄISEVÄ TOIMEENTULOTUKI...16

3 1. SOVELTAMISOHJEEN TARKOITUS Toimeentulotukea myönnettäessä noudatetaan toimeentulotukilakia (1412/97), asetusta (66/98) sekä sosiaali- ja terveysministeriön toimeentulotukioppaan (2007/11) ohjeita ja niihin myöhemmin tehtyjä muutoksia. Perusturvalautakunnan hyväksymät paikalliset lisäohjeet on tarkoitettu selkiinnyttämään, tarkentamaan ja yhtenäistämään toimeentulotuen myöntämiskäytäntöä. Ohjeen avulla pyritään takaamaan yhtenäinen käytäntö toimeentulotukilakia sovellettaessa ja siten parantamaan kunnan asukkaiden yhdenvertaisuutta. Ohje ei ole sitova, vaan viranhaltija voi yksilökohtaisesti harkiten perustellusta syystä poiketa ohjeesta. 2. TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS JA RAKENNE Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Sen avulla turvataan ihmisarvoisen elämän kannalta välttämätön toimeentulo. Toimeentulotukea on oikeus saada, jos ei voi saada toimeentuloaan ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloistaan tai varoistaan, elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavoin. Jokaisella on velvollisuus kykynsä mukaan pitää huolta itsestään ja omasta elatuksestaan sekä siinä laajuudessa kuin avioliittolaissa, lapsen elatuksesta annetussa laissa sekä muussa laissa säädetään, puolisonsa sekä alaikäisten lastensa ja ottolastensa elatuksesta (TTTL 2 2momm). Pääsääntöisesti alaikäisen lapsen elatuksesta vastaavat lapsen vanhemmat. Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta ja täydentävästä toimeentulotuesta. Lisäksi voidaan myöntää ehkäisevää toimeentulotukea. Tukea maksetaan se määrä, jolla asiakkaan tukeen oikeuttavat menot ylittävät hänen tulonsa ja varansa. 3. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA KÄSITTELY Toimeentulotukea haetaan kirjallisesti hakemuksella tai varatulla vastaanottoajalla suullisesti viranhaltijan luona. Toimeentulotukihakemuksia saa sosiaalitoimistosta sekä Loviisan kaupungin internet-sivulta. Hakijan on kuitenkin tultava henkilökohtaisesti paikalle, jos se on tarpeen toimeentulotukiasian selvittämiseksi ( Hallintolaki 12 1mom.). Toimeentulotuen hakijan on esitettävä tositteet kaikista niistä välttämättömistä tiedoista, jotka vaikuttavat toimeentulotukeen. Näitä ovat esim. tositteet tuloista ja menoista, päätökset ja maksutositteet muista sosiaaliturvaetuuksista, verotiedot sekä hakijan kaikkien pankkitilien tiliotteet kahdelta edelliseltä kuukaudelta. (asiakkaan tietojenantovelvollisuus TTL 17 )

4 4 Jos hakemus tai esitetyt tiedot ovat puutteelliset, pyydetään lisäselvitystä. Lisäselvityspyynnössä yksilöidään mistä erityisistä seikoista selvitystä on esitettävä. Lisäselvityksen antamiseen varataan 14 vuorokautta ja pyynnössä todetaan, ettei määräajan noudattamatta jättäminen estä päätöksentekoa. Päätös annetaan aina kirjallisena. Päätöksessä tulee ottaa kantaa kaikkiin hakemuksessa esitettyihin vaatimuksiin. Päätös perustellaan aina ja siitä tulee ilmetä asianomaiset lainkohdat. Myös osittain hylättyyn hakemukseen tulee tehdä päätös perusteluineen. Kohtuullisuusharkinnan käyttö tulee mainita ja perustella. Toimeentulotuki myönnetään pääsääntöisesti kuukaudeksi kerrallaan. 4. HUOMIOONOTETTAVAT TULOT / KORVAUKSET Toimeentulotuki on viimesijainen tukimuoto ja kaikki muut mahdollisuudet saada välttämätön toimeentulo ovat ensisijaisia. Tulona otetaan huomioon henkilön ja perheenjäsenten käytettävissä olevat tulot ja varat. Tuloilla tarkoitetaan kaikkia henkilön tai perheen käytettävissä olevia tuloja tulolähteestä riippumatta. Mikäli toimeentulotuen hakija yksilöllisestä ohjauksesta huolimatta ei ole kolmen kuukauden aikana ryhtynyt toimenpiteisiin elatusavun vahvistamiseksi (ei ole laittanut vireille elatussopimuksen vahvistamista tai käräjäoikeuden käsittelyä elatustuomion aikaansaamiseksi) elatusapuna otetaan tulona huomioon elatustuen suuruinen määrä. Kaikki asiakkaan tilillä näkyvät tilisiirrot kuten avustukset, lahjat, lainat ja pikaluotot otetaan pääsääntöisesti tulona huomioon ja niistä vaaditaan selvitys lukuun ottamatta enintään 70 euron suuruista summaa kuukaudessa, jonka katsotaan olevan tavanomaisen elämän piiriin kuuluvan lahjan suuruinen. Lainaa ei oteta tulona huomioon, mikäli se on käytetty toimeentulotukeen oikeuttaviin menoihin (esim. vuokran maksun turvaamiseksi). Asiakkaan on pystyttävä osoittamaan, että lainaraha on maksettu takaisin lainanantajalle sekä lainan käyttötarkoitus. Lainan otetaan huomioon tulona, mikäli se on käytetty menoihin, joihin toimeentulotukea ei voida myöntää. (KHO /71) Ulosotossa olevat maksut/kelan perinnät Vapaaehtoisesti ulosottomiehelle tai velkojille suoritettuja maksuja ei huomioida poikkeuksena ulosottomiehen vahvistaman maksusuunnitelman mukaiset maksut, jotka rinnastetaan palkanulosmittaukseen. Ulosottomiehen vahvistama maksusuunnitelma tulee liittää toimeentulotukihakemukseen. Asiakas ohjataan tarvittaessa velkaneuvojalle. Kelan takaisinperintä huomioidaan normilaskelmassa, eli tulona huomioidaan asiakkaalle maksettu työmarkkinatuki/asumistuki jne. Asiakkaan tulee kohtuullistaa ylisuuret perinnät Kelan kanssa ja häntä tulee ohjata hakemaan vapautusta Kelan takaisinperinnästä.

5 5 Etuoikeutettu tulo Toimeentulotukilain 11 3 momentin mukaan osa ansiotuloista jätetään tulona huomioon ottamatta toimeentulotukea myönnettäessä. Kotitaloutta kohti huomioon ottamat jätetään vähintään 20 % ansiotuloista, kuitenkin enintään 150 kuukaudessa. Hallituksen esityksen mukaan (HE 138/2010) säännöksen tarkoittamaksi ansiotuloksi katsotaan muun muassa työsuhteen perusteella maksettava palkka ja siihen rinnastettava tulo. Lisäksi ansiotuloa on ammatinharjoittajana tai yrittäjänä hankittu tulo. Ansiotulona pidetään myös esimerkiksi luonnontuotetuloa ja omaishoitajalle maksettavaa palkkiota. Sen sijaan esimerkiksi lapsilisä, lasten kotihoidon tuki tai eläke ja työttömyysturva eivät ole tässä kohdassa tarkoitettua tuloa. Etuoikeutetun tulon maksimimäärä on kotitalouskohtainen. Esimerkiksi kahden henkilön taloudessa voi tuloja olla molemmilla, mutta puolisoiden yhteenlaskettu etuoikeutettu tulo voi olla korkeintaan 150 euroa kuukaudessa. Etuoikeutetun tulon enimmäismäärä on siten sama riippumatta siitä, onko samassa taloudessa tulonsaajia yksi vai useampia Toimeentulotuessa tuloina ei kuitenkaan huomioida: 1. vähäisiksi katsottavia ansiotuloja ja avustuksia, joiksi katsotaan enintään 70 euron tilillepanot kuukaudessa. 2. Alle 18-vuotiaan lapsen säännöllisiä tuloja siltä osin kuin ne ylittävät hänen perusosansa tai erityisestä tarpeesta tai olosuhteesta huomioon otettavat menonsa ( /1218). 3. Tuloja siltä osin kuin ne vastaavat työmatkamenoja ja muita työssäkäynnistä aiheutuvia menoja. 4. Äitiysavustusta, eläkkeensaajan hoitotukea, vammaistukea, lapsen hoitotukea, työttömyysturvalaissa tai julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa tai kuntoutusrahalain 24 a :ssä tarkoitettua ylläpitokorvausta ja kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle maksettavaa toimintarahaa. Vastaavasti menoerät, joita nämä etuudet on tarkoitettu kattamaan, eivät kuuluu toimeentulotuessa huomioitaviin menoihin. Mikäli hakija saa kansaneläkelain mukaista hoitotukea tai vammaistukea menoihin, jotka voidaan huomioida toimeentulotuessa, voidaan nämä menot huomioida toimeentulotukea laskettaessa vain siltä osin kun ne ylittävät saadut tuet 5. KELA:n asiakkaalle maksamia korvauksia tosiasiallisesti maksetuista menoista (esim. lääkärinpalkkiosta, joka asiakas itse on maksanut ym.) 5. HUOMIOON OTETTAVAT VARAT Varoina otetaan huomioon henkilön ja perheenjäsenten toimeentulotukea myönnettäessä käytettävissä olevat varat. Varoina ei kuitenkaan oteta huomioon: 1. henkilön tai perheen käytössä olevaa vakinaista asuntoa eikä tarpeellista asuinirtaimistoa; 2. tarpeellisia työ-, ja opiskeluvälineitä; 3. alle18 vuotiaan lapsen varoja siltä osin kuin ne ylittävät hänen perusosansa tai erityisestä tarpeesta tai olosuhteesta huomioon otettavat menonsa; 4. muita varoja, joiden katsotaan olevan tarpeen jatkuvan toimeentulon turvaamiseksi. Käytettävissä olevat varat, kuten säästöt, arvopaperit ja muu helposti realisoitavissa oleva varallisuus, otetaan huomioon kohtuullisuusharkintaa käyttäen siten, että säästöistä ja muista

6 6 varoista voidaan vähäinen osa (100 /ruokakunta + 50 /lapsi) jättää henkilön tai perheen itsenäisen suoriutumisen turvaksi. Säästöjä ovat mm. hakijan tiliotteella hakemuskuukautta edeltävän kuukauden viimeisen päivän säästössä oleva saldo, joka on käytettävissä hakemuskuukaudelle. Tällöin tulee huomioida, että hakijalla tulee olla hakemuskuukauden alussa rahavarat vuokranmaksuun ja muihin hänen toimeentulotuessa huomioitaviin menoihin sekä sellaisiin maksuvelvoitteisiin, joihin hän on sitoutunut, eikä voi niitä välittömästi purkaa. Jos hakija on toimeentulotuen saamiseksi käyttänyt pankkitileillään välittömästi ennen toimeentulotuen hakemiskuukautta olleet varat sellaisiin menoihin, jotka eivät ole välttämättömiä eivätkä toimeentulotuessa huomioitavia menoja, tarkastellaan hakijan varoja takautuvasti toimeentulotukilain 15 mukaisesti. Toimeentulotukea myönnettäessä voidaan tuki määrätä perittäväksi takaisin sellaisesta varallisuudesta, joka ei ole tarpeen hakijan toimeentulon turvaamiseksi. Jos omaisuuden hankkimiseen on otettu lainaa, varallisuus otetaan huomioon nettomääräisenä perintää tehtäessä. Kiinteän, muussa kuin omassa asuinkäytössä olevan omaisuuden realisointiajaksi määritellään enintään 6 kuukautta. Määritellyn realisointiajan jälkeen tehtävät perus- ja täydentävän toimeentulotuen päätökset tehdään perinnällä. Verotusarvoltaan alle 500 suuruista kiinteää omaisuutta ei pääsääntöisesti edellytetä realisoitavaksi. 6. PERUSTOIMEENTULOTUKI Perustoimeentulotukeen sisältyy perusosa, jolla pitää lain mukaan kattaa: - ravintomenot (49 % perusosasta) - vaatemenot (9 % perusosasta) - vähäiset terveydenhuoltomenot: menot, jotka eivät perustu lääkärin määräykseen (3 %) - informaatiomenot (20 % perusosasta): lehtitilaukset, televisioluvat ja puhelimen käyttö. - henkilökohtaisen puhtauden ja kodin puhtauden menot, harrastus-, ja virkistysmenot sekä paikallisliikenteen maksut ja muut jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot (19%) Perustoimeentulotuella katettavia menoja perusosan lisäksi ovat asumistukilain 6 :n mukaiset asumismenot (esim. vuokra tai vastike, asuntolainan korkomenot, vesimaksu, lämmityssähkö), vähäistä suuremmat terveydenhuollon menot, taloussähkölasku ja kotivakuutusmaksu ASUMISMENOT Kohtuulliset vuokrat/yhtiövastikkeet/asuntolainan korot: Asumismenojen tarpeellista suuruutta harkittaessa otetaan huomioon asunnon koko suhteessa perheen kokoon ja tarpeisiin sekä kohtuullista asumistasoa vastaava kustannustaso paikkakunnalla. Kohtuullisina asumismenoina lämmityskuluineen hyväksytään kuukaudessa enintään: 1 henkilö henkilöä henkilöä henkilöä 620

7 7 5 henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä 820 Jos asukkaita on enemmän, jokainen lisähenkilö nostaa hyväksyttävää vuokra 20 :lla. Asiakkaalle annetaan riittävä aika (3 kuukautta) hakeutua edullisempaan asuntoon, ennen kuin asumismeno voidaan ottaa toimeentulotukea myönnettäessä kohtuullistettuna huomioon. Jos toimeentulotuen hakijalla ei ole tosiasiassa (asiakkaan todistettava ) mahdollisuutta saada paikkakunnalta kohtuukokoista ja hintaista asuntoa, asumismenot voidaan ottaa huomioon todellisen suuruisina. Mikäli asiakas toimeentulotukiasiakkuuden aikana on ilman perusteltua syytä muuttanut kohtuuhintaisesta asunnosta asumiskustannuksiltaan kalliimpaan asuntoon, eikä muutolle ole perusteltua syytä, huomioidaan vuokramenot välittömästi edellä mainitun taulukon mukaisina. Sosiaalityöntekijä/sosionomi voi yksilökohtaisen harkinnan perusteella erityisestä syystä poiketa yllä mainituista enimmäisasumismenoista. Vammaisten osalta on huomioitava suuremman tilan tarve (mm. apuvälineet, liikkumisvaikeudet), joten heidän kohdallaan ohjeellisista kohtuuvuokrista voi poiketa tarpeen mukaan. Jos asunnossa asuu eri perheisiin kuuluvia henkilöitä tai on muutoin erityinen syy jakaa asumismenot henkilöiden kesken, jaetaan nettoasumiskustannukset pääluvun mukaisesti, ellei olosuhteista muuta johdu. Mikäli asumiskuluja jaetaan, viranhaltijan tulee tarkistaa asuntoon tehty asumistukipäätös. Asumismenoja ovat: Vuokra-asunnossa: vuokra, vesimaksut, erikseen maksettavat lämmityskustannukset Asumisoikeusasunto ja osaomistusasunto: rinnastetaan vuokra-asuntoon toimeentulotukea määrättäessä. Hyväksyttäviä asumismenoja ovat vastike ja erikseen maksettavat lämmityskustannukset ja vesimaksut. Pääomavastiketta ei hyväksytä menoksi. Omistusasunnossa: hoito- ja rahoitusvastike, erikseen maksettavat lämmityskustannukset, vesimaksut, kiinteistön hoitomenot Omakotitalossa: lämmityskustannukset, palovakuutus, kiinteistövero, vesimaksut, tontin vuokra, jäte- ja nuohouskustannukset. Omakotitalojen polttoöljymenot huomioidaan ensisijaisesti erissä kuukautta kohti. Mikäli tämä ei ole mahdollista luottohäiriöiden takia, voidaan myöntää toimeentulotukea 1000 (tuhanteen) litraan öljyä vuodessa. Vesimaksut eivät sisälly yllä mainittuihin enimmäisasumismenoihin ja vesimaksuna hyväksytään korkeintaan 24,52 /kk henkilöä (kelan asumistuessa hyväksymä määrä). Muut huomioitavat asumismenot: Taloussähköstä aiheutuvat menot otetaan huomioon pääsääntöisesti täysimääräisinä, ellei niitä ole pidettävä kohtuuttomina (Opas toimeentulotukilain soveltajille STM 2007:11). Sähkölämmitysasunnossa sähkölaskusta 80% on lämmityksen osuus ja 20 % taloussähkön osuus. Kotivakuutus (koti-irtaimisto ) otetaan huomioon todellisen suuruisen erääntymiskuukautena. Vakuutuskirja sekä lasku on esitettävä tukea haettaessa.

8 8 Sauna ja pesutupamaksu otetaan huomioon, mutta ei: autopaikka-, tv-satelliitti-, internetmaksuja. Asuntolainan korkomenot huomioidaan todellisen suuruisena edellyttäen, että tuen hakijalla on verotuksen ennakonpidätyksessä asuntolainojen korot otettu huomioon. Toimeentulotuen tarpeen muodostuessa pitkäaikaiseksi tulee harkita, onko asunnon säilyttäminen asiakkaan tulotaso ja asuntolainan suuruus sekä muut asumismenot huomioiden realistista ja tarkoituksenmukaista. Toimeentulotuella ei voida tukea täysin epärealistisia asumisratkaisuja. Asuttaessa ns. soluasunnossa tai kimppakämpässä (myös muut kuin opiskelijat), perusnormi on sama kuin yhteistaloudessa asuvalla. Samassa asuinhuoneistossa asuminen ei välttämättä tarvitse merkitä asukkaiden yhteistaloutta. Yhteistaloudesta on kysymys lähinnä silloin, kun henkilöllä on yhteinen ruokatalous ja taloudessa olevat käyttövarat kuten tv, sanomalehti ja kodinkoneet ovat yhteiskäytössä. Asunnottomat: jos hakija ilmoittaa oleskelevansa pääsääntöisesti saman henkilön luona, normi on sama kuin yhteistaloudessa asuvalla. Jos oleskelee milloin missäkin, normi on sama kuin yksin asuvalla TERVEYDENHUOLTOMENOT Terveydenhuoltomenojen osalta edellytetään käytettävän ensisijaisesti julkisen terveydenhuollon palveluja. Yksityisen terveydenhuollon palveluista johtuvat kustannukset voidaan ottaa huomioon vain poikkeuksellisesti, kuten silloin kun erikoishoidon tarve tai hoidon kiireellisyys sitä perustellusti edellyttävät. Lääkkeet: Toimeentulotukea myönnetään lääkärin määräämiin sairaudenhoitoon tarkoitettuihin reseptilääkkeisiin, halvimman vaihtoehdon mukaan. Muihin lääkärin määräämiin reseptilääkkeisiin voidaan myöntää toimeentulotukea, mikäli asiakas esittää lääkärintodistuksen siitä, että lääke on asiakkaan terveyden kannalta välttämätön (esim. Viagra-lääkitykseen lääkärin b-lausunto). Viagran määrässä noudatetaan kelan sv-korvauksen periaatteita. Lääkärin määräämät tupakanvieroituslääkkeet ja ehkäisypillerit otetaan huomioon menoina. Mikäli toimeentulotukea myönnetään reseptivapaisiin lääkkeisiin tai lääkkeisiin tai lisäravintovalmisteisiin, joihin ei tule Kela-korvausta, tulee asiakkaan toimittaa julkisen terveydenhuollon antama lääkärinlausunto ja hoitosuunnitelma sairauden hoidosta ja kestosta sekä lääkkeen/lisäravintovalmisteen välttämättömyydestä. Hammashuolto: Huomioidaan ensisijaisesti julkisen terveydenhuollon palveluja käyttäen välttämätön hammashoito. Laajemmasta hammashoidosta on toimitettava kustannusarvio. Peruuttamatta jääneiden käyntien maksuja ei huomioida. Proteesit käsitellään tapauskohtaisesti ja myönnetään ensisijaisesti kustannusarviota vastaan, kuitenkin halvimman vaihtoehdon mukaan.. Silmälasit: Toimeentulotuessa otetaan huomioon silmälasien tai piilolinssien hankinnasta aiheutuvat menot, kun hankinta perustuu terveydellisiin syihin ja hankinnan tarpeellisuudesta on jätetty selvitys

9 9 (optikon näöntarkistus ja selvitys tarpeesta sekä kustannusarvio). Kohtuullisina kustannuksina hyväksytään kehyksistä enintään 90 sekä perusmallisten linssien hankinnasta ja näöntarkistuksesta aiheutuvat menot. Tukea myönnettäessä huomioidaan kolmen viimeisen kuukauden tulot. Perussilmälasit tai piilolinssit huomioidaan toimeentulotukilaskelmassa terveydenhuoltomenona kolmen vuoden välein, ellei silmälääkäri tai optikko määrää lausunnossaan silmälaseja uusittaviksi edellistä useammin erityisistä terveydellisistä syistä. Mikäli näkökyky ei ole heikentynyt, vaan uudet lasit hankitaan, koska edelliset ovat rikkoutuneet tai hukattu, asia käsitellään tapauskohtaisesti. Silmälaseja myönnetään ensisijaisesti maksusitoumuksella. Fysioterapia: Huomioidaan ainoastaan terveyskeskuksen avohoidon kuntoutuksen omana tai ostopalveluna järjestämästä hoidosta aiheutuvat kustannukset. Sairaalahoito: Ruokaedun huomioiminen sairaalassa tai muussa laitoshoidossa olevilta: Jos lyhytaikainen sairaalassaolo tai muu laitoshoito terveydenhuollon tai sosiaalihuollon yksikössä ylittyy 14 vrk mutta on enintään 1 kuukauden, ruokaetuna huomioidaan ainoastaan 14 vrk ylittävältältä osalta toimeentulotukea vähentävänä vuorokautta kohti 49 % perusosan määrästä jaettuna 30:llä. Jos hoito kestää yli 1 kuukautta, huomioidaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 15 mukainen käyttövara (99 /kk) menona perusosan sijaan TYÖ- JA OPINTOMATKAKULUT Paikallisliikenteen kustannukset sisältyvät perusosaan. Matkat huomioidaan pääsääntöisesti edullisimman tarkoituksenmukaisen matkustustavan mukaan, yleensä julkisen liikenteen, esim. seutulipun mukaan työssäkäyntialueella. Matkojen hyväksyntä edellyttää Matkahuollon ostotositetta. Jos oman auton käyttö on perustellusta syystä välttämätöntä, kustannukset lasketaan KELA:n matkakustannustaksan (vuonna 2012: 0,20 /km) mukaan. Lisäksi edellytetään, että hakijan säännöllisten työmatkakustannusten vaikutus tuloveroprosenttiin on otettu huomioon. 7.TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI Täydentävään toimeentulotukeen sisältyvät erityismenot, joita ovat lasten päivähoidon maksu, muut kuin perusmenoina hyväksyttävät asumismenot (esim. muutosta aiheutuvat kustannukset) sekä henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeelliseksi harkitut menot. Henkilön tai perheen erityisenä tarpeena tai olosuhteena voidaan pitää esim. pitkäaikaista toimeentulotuen saamista, pitkäaikaista tai vaikeaa sairautta sekä lasten harrastustoimintaan liittyviä erityisiä tarpeita.

10 LASTEN PÄIVÄHOITOMENOT Pääsääntöisesti tulee käyttää kunnan järjestämiä päivähoitopalveluita. Päivähoitomaksuja hyväksytään täydentävän toimeentulotuen menona tilapäisesti. Mikäli asiakkaalla on jatkuva toimeentulotuen tarve, ohjataan asiakas hakemaan vapautus päivähoitomaksuista kolmen kk:n sisällä. Mikäli lapsi on yksityisessä päivähoidossa kehotetaan hakeutumaan kohtuullisessa ajassa kunnallisen päivähoidon piiriin. Sivistystoimi antaa tietoja vapaista päiväkotipaikoista sekä siitä, voidaanko maksuja alentaa, poistaa kokonaan tai sopia maksusuunnitelmasta. Yksityisen päivähoidon maksuja voidaan hyväksyä ainoastaan poikkeuksellisesti. Koulujen iltapäiväkerhon maksut huomioidaan toimeentulotukeen oikeuttavana menona ELATUSTURVA Elatusapumaksun maksaminen voidaan ottaa huomioon normilaskelmassa menona, jos toimeentulotuen tarve on tilapäinen ja maksut todisteellisesti suoritettu (maksukuitti vaaditaan). Muussa tapauksessa on ensisijaisesti haettava elatusmaksun muutosta ja hakija ohjataan ottamaan yhteyttä lastenvalvojaan. Jos muihin etuuksiin (kansaneläke, työttömyyspäiväraha, työmarkkinatuki) sisältyy lapsikorotuksia elatusvelvollisuuden perusteella ja ne tosiasiassa maksetaan elatusmaksun saajalle, ei niitä oteta maksajan tulona huomioon LAPSEN TAPAAMISOIKEUDEN TOTEUTTAMISEN JA LUONAPIDON KULUT Lapsen tapaamisesta aiheutuvina menoina voidaan ottaa huomioon todistettavat matkakulut sekä lapsen perusosaa vastaava määrä tapaamispäiviltä. Matkakulut huomioidaan pääsääntöisesti edullisimman kulkuneuvon mukaan. Hakijan tulee esittää tapaamissopimus sekä lapsen kanssa asuvan vanhemman todistus lapsen luonapidosta KODIN PERUSTAMINEN JA HUONEKALUT Kodin perustamiskustannuksiin voidaan myöntää avustusta vain poikkeustapauksissa, kun se hakijan olosuhteet huomioon ottaen on välttämätöntä kodin perustarvikkeiden saamiseksi esim. pitkän laitoshoidon, asunnottomuuden tai muun niihin verrattavan syyn vuoksi. Tukea voidaan myöntää vain välttämättömiin hankintoihin (sis. esim. huonekalut, astiat, vuodevaatteet). Hakijan tulee esittää tarveselvitys ja eritelty kustannusarvio hankinnoista ennen päätöksentekoa. Alkuavustus koti-irtaimistoon yksinasuvalle ja aviopari/avoparille enintään 300, lapsiperheelle lasten lukumäärästä riippuen enintään Yksittäiset kodin hankinnat sisältyvät pääsääntöisesti perusosaan. Poikkeuksena on erityisestä syystä harkinnan mukaan lapsiperheelle:

11 11 - jääkaappi, enintään 200 ellei sisälly keittiön kalustukseen -pyykinpesukone enintään 250 ( mikäli taloyhtiössä ei ole pesutupaa ) -pölynimuri enintään 50, jos perheessä on astmaa tai allergiaa - sänky ja patjat kierrätyshintatason mukaisesti MUUTTOKUSTANNUKSET Toimeentulotukea muuttokuluihin myöntää se kunta, josta asiakas muuttaa. Muuttoja tuetaan vain perustelluista syistä. Välttämättömään muuttoon kunnan sisällä myönnetään tukea enintään 100 yksin asuville ja 120 perheille. Pääasiassa tuki myönnetään polttoainekustannuksiin kuittia vastaan. Ellei hakijalla ole omaa autoa, tuki voidaan myöntää pakettiauton vuokrauskuluihin ja polttoainekuluihin. Apumiehen kustannuksia huomioidaan vain perustelluista syistä, kuten mikäli hakija on liikuntarajoitteinen ja vailla omaisten tukea TAKUUVUOKRAT Takuuvuokra voidaan myöntää, mikäli muuttoon on perusteltu syy (esim. työ tai opiskelu tai asunnon huonon kunto) tai tuleva vuokra on nykyistä edullisempi ja mikäli hakijalla ei ole ollut mahdollisuutta varautua eikä ennakoida asunnontarvetilannettaan eikä hänellä ole ollut eikä ole varoja tai tuloja hoitaa vuokranantajan vaatimaa vakuutta muulla tavoin. Täydentävänä toimeentulotukena myönnettävä takuuvuokra vastaa periaatteessa yhden kk:n vuokraa. Takuuvuokra myönnetään ensisijaisesti kirjallisena vuokravakuutena, maksusitoumuksena. Vakuussitoumus, mikäli se myönnetään Loviisan/Lapinjärven ulkopuolella sijaitsevaan asuntoon, on voimassa enintään vuoden vuokrasuhteen alkamispäivästä ja hakijan tulee sinä aikana järjestää vakuus joko itse tai hakea vakuuspäätös oleskelukunnan toimeentulotukiviranomaiselta LASTEN HARRASTUSMENOT Lasten harrastusmenot sisältyvät toimeentulotuen perusosaan, joten niihin ei pääsääntöisesti myönnetä tukea. Sosiaalityöntekijän harkinnan mukaan voidaan kuitenkin perustelluista syistä, myös muille kuin lastensuojelun asiakkaille, myöntää täydentävää toimeentulotukea lasten harrastuksiin kohtuullisessa määrin kuitenkin vain yhtä harrastusta lasta kohden vuodessa LASTEN VARUSTEET Toimeentulotukea voidaan myöntää joihinkin välttämättömiin hankintoihin. Tukea myönnetään perheelle vain kerran ja sen tulee perustua luotettaviin hankintatositteisiin tai kustannusarvioon. Tukea myönnetään ensisijassa käytettyinä hankittaviin rattaisiin/lastenvaunuihin enintään 150 ja yhdistelmävaunuihin enintään 220. Lasten välttämättömiin muihin tarvikkeisiin voidaan myöntää enintään 100.

12 HAUTAUSAVUSTUS Kuolinpesän ollessa varaton myönnetään toimeentulotukea enintään 1000 välttämättömiin hautauskustannuksiin. Pitkäaikais- sekä välitystiliasiakkaille myönnetään tapauskohtaisesti maksusitoumus kustannusarviota vastaan. Välttämättömiin hautausmenoihin kuuluvat kustannukset: - arkku - vaatetus - arkkuun laitto - arkun kukkalaite - vainajan kuljetus Loviisassa/Lapinjärvellä - hautapaikka tai vastaava Hautausavustusta haettaessa mukaan on liitettävä vainajan tiliote, kuolinpesän hoitajan yhteystiedot ja hautaustoimiston kustannusarvio. Hautausavustusta myöntäessä tehdään takaisinperintä kuolinpesän varoista. Lähiomaisen hautajaisiin (omat vanhemmat tai isovanhemmat, omat sisarukset ja omat lapset)osallistumiseen voidaan harkinnan mukaan myöntää matkat todellisten kustannusten mukaan. Kukkalaitteeseen voidaan myöntää enintään Erityisistä tarpeista johtuvat vaatehankinnat Mikäli henkilöllä on sellaisia erityisiä kohtuullisia vaatekuluja, jotka eivät kuulu perusosalla katettaviin menoihin eikä menoja korvata muun lain nojalla, voidaan niihin myöntää täydentävää toimeentulotukea. Hakijan tulee esittää selvitys ja kustannusarvio ja sitä tukeva lääkärin tai muun viranomaisen lausunto erityisestä tarpeesta vaatekulujen osalta. Pääsääntöisesti kohtuulliset kulut huomioidaan jälkikäteen maksutositteita vastaan. Raskausajan vaatemenoja voidaan erityisestä syystä ottaa huomioon enintään 100 toimeentulotuen menona. Naisten romaanihameeseen myönnetään enintään 550 joka toinen vuosi. Hameen hankintakustannuksista tulee esittää kustannusarvio. Tuki voidaan antaa maksusitoumuksena tai maksaa kuittia vastaan. Muu romaaninaisen vaatetus, kuten röijyt ja puserot, kuuluvat perusosalla katettaviin menoihin kuten myös miesten romaanivaatetus. (ks. KHO /686)

13 13 Pitkäaikaisesti laitoshoidossa oleville, joilla on tulona ainoastaan käyttövara 99 /kk, voidaan myöntää vaaterahaa 100 /vuosi. Raha myönnetään kuitenkin pääsääntöisesti kerrallaan vain 50 talvivaatetukseen ja 50 kesävaatetukseen OLESKELU ULKOMAILLA Satunnaisesta oleskelusta ulkomailla tulee toimittaa selvitys. Tämä koskee asiakkaita, jotka kuukausittain oleskelevat ulkomailla osan kuukaudesta. Yli 7 päivän yhtäjaksoinen oleskelu ulkomailla huomioidaan vähentävinä toimeentulotuessa. Ulkomailla syntyneitä sairauskuluja ei oteta huomioon menona KANSALAISUUTEEN, OLESKELULUPAAN JA PASSIN HANKKIMISEEN LIITTYVÄT KULUT Passin tai oleskeluluvan hankkimisesta aiheutuneet kulut hyväksytään menoksi vain ulkomaalasisille, jolle on myönnetty jatkuvaluonteinen ( A-tunnus ) oleskelulupa. Kansalaisuushakemus ja siitä aiheutuvia menot voidaan hyväksyä toimeentulotukeen oikeuttavaksi menoksi poikkeuksellisesti, vain tapauksissa, jolloin Suomen kansalaisuuden katsotaan edesauttavan hakijan työllistymistä.(ks. KHO 1903/2001) 8. OPISKELIJAN TOIMEENTULOTUKI Opiskelijan ensisijainen toimeentulojärjestelmä on opintotukilain mukainen opintotuki: opintolainan valtiontakaus, opintoraha ja asumislisä. Opintotuki on tarkoitettu kattamaan opiskeluaikaiset opinto- ja toimeentulotukikustannukset. Opiskelijat ovat kuitenkin oikeutettuja toimeentulotukeen samoin perustein kuin muutkin hakijat. Iltaopiskelijan, joka ei saa opintotukietuuksia, edellytetään hakevan työtä tai työharjoittelupaikkaa. Jos opiskelu on viivästynyt, eikä opiskelija saa enää opintotukea, tulee hänen laatia suunnitelma opintojen loppuunsaattamiseksi. Toimeentulotuen perusosaa voidaan toimeentulotukilain 10 1 kohdan mukaisesti alentaa, jos opiskelija ei pysty määräajassa (mainitaan päätöksessä, enintään 3 kk ) suorittamaan opintojaan loppuun ja hän siten laiminlyö velvollisuutensa kykynsä mukaan pitää huolta elatuksestaan. (ks. KHO /1481) Jos opiskelijalla on jo ammatillinen tutkinto, jolla voi työmarkkinoilla työllistyä, tai hän on ansiotyössä, josta opintovapaalla eikä toisen tutkinnon suorittamiseen ole erityisiä syitä, voidaan tilapäisesti myöntää toimeentulotukea ja ohjeistaa opiskelijaa rahoittamaan vapaaehtoinen opiskelu muulla tavoin. Mikäli toimeentulotuen tarve jatkuu, voidaan perusosaa alentaa toimeentulotukilain 10 1 kohdan mukaisesti (ks. KHO /2547). Mikäli opiskelijan opintoetuuksiin ovat vaikuttaneet vanhempien tulot ja varallisuus, tulee vanhempien osallistumisesta opiskelijan elatukseen ja koulutuskustannuksiin pyytää hakijalta erillinen selvitys. Opintolaina huomioidaan tulona kaikilla päätoimisilla opiskelijoilla, joilla on siihen oikeus. Poikkeuksena on lukio-opiskelu, joka ei ole ammattiin valmistava koulu sekä maahanmuuttajien AKVA-kurssit.

14 14 Jos opiskelija ei maksuhäiriöiden vuoksi voi saada opintolainaa, siitä on esitettävä Kelan päätös valtiontakauksen hylkäämisestä. Jos valtiontakaus on myönnetty, mutta pankki ei tästä huolimatta myönnä opintolainaa maksuhäiriöiden vuoksi, hakijan on esitettävä pankin päätös opintolainan hylkäämisestä. Jos Kela ei myönnä valtiontakausta tai jos takaus on, mutta pankki ei tästä huolimatta myönnä lainaa, ei lainaa voida ottaa tulona huomioon. Luottotietohäiriön ollessa vähäinen selvitetään voidaanko luottotietohäiriön perusteena olevan velan maksamisella ja siihen tarvittaessa ehkäisevää toimeentulotukea myöntämällä mahdollistaa opintolainan myöntämisen.. Tarkistettava tapauskohtaisesti Kela/Opintotukikeskukselta/ että näin menetellen takauksen saaminen varmistuisi. Yksityistä koulutusta, johon ei voi saada opintotukea, ei pääsääntöisesti tueta eikä koulutuksen maksut ole toimeentulotuessa hyväksyttäviä menoja ellei siihen ole erityisiä syitä ja ellei se perustu sosiaalityön palvelusuunnitelmaan. Hakija ohjataan hakeutumaan koulutukseen, joka on opintotuen piirissä tai rahoittamaan opintonsa muulla tavoin kuin toimeentulotuella. Tapauksissa, joissa opintukietuudet tai opintolaina on evätty opiskelijasta itsestään johtuvasta syystä (tukikuukaudet täynnä, maksuhäiriömerkintä) tai mikäli opiskeluun ei ole mahdollista saada opintososiaalisia etuuksia, ohjataan opiskelijaa järjestämään opintotukietuuksia korvaava rahoitus opinnoilleen tai hakeutumaan toimeentulotukeen nähden ensisijaisten etuuksien piiriin. Mikäli opiskelija ei ole viranhaltijan nimenomaisesta viranhaltijan päätökseen kirjatusta ohjauksesta huolimatta toiminut edellä mainitulla tavalla, ei opiskelijaa voida jättää ilman toimeentulotukea, mutta perusosaa voidaan alentaa toimeentulotukilain 10 1 kohdan mukaisesti. Perusosan alentamisen tulee aina perustua yksilökohtaiseen harkintaan ja asiakkaan kokonaistilanne tulee selvittää ennen perusosan alentamista. Mikäli opiskelija saa tosiasiallisesti säännöllisesti vanhemmiltaan tuloja tulolähteestä riippumatta tai muuta elatusta, otetaan nämä huomioon hakijan käytettävissä olevina tuloina 70 kuukaudessa ylittävältä osin. Opiskelijoita ohjataan verotoimistoon hakemaan opintorahan maksatuksen osalle 0 %:n verotus. Opintolainojen korkojen osalta opiskelijaa ohjataan hakemaan korkoavustusta Kelasta ellei hänelle ole korkojen erääntymispäivää edeltävien 5 kk:n aikana maksettu opintotukea. Opintolainan korot eivät pääsääntöisesti ole toimeentulotuella katettavia menoja. Opiskelijan hakiessa toimeentulotukea kesäajalle tulee ensin selvittää - onko opiskelija hakenut todisteellisesti kesätyötä (työvoimatoimiston todistus) - onko opintolainaa vielä nostamatta, ( sen voi nostaa heinäkuun loppuun saakka ) jolloin se huomioidaan tulona - onko opiskelijalla mahdollisuus opiskella kesäajalla ja saada siihen opintotukea, jolloin opiskelu on ensisijainen toimeentulotukeen nähden

15 15 9. VANKILASSA OLEVAT Vankilassa saatava ylläpito on vangin ensisijainen toimeentulon muoto. Vanki voi kuitenkin joutua toimeentulotuen tarpeeseen, jolloin hänellä on oikeus toimeentulotukeen samoin perustein kuin muillakin tuen tarpeessa olevilla. Ellei vangilla ole käytettävissä muita tuloja tai varoja ja hänellä on perusosalla katettavia menoja joita hän ei ole voinut kattaa vankilasta saadulla ylläpidolla, voidaan vangille maksaa käyttövaroja 99 /kk toimeentulotukena. Mikäli vankilan tuomio on pitkäaikainen (yli 6 kk) voidaan täydentävänä toimeentulotukena vangille myöntää vaateavustusta enintään 100 /vuosi, kuitenkin pääsääntöisesti enintään 50 kerrallaan. Vangin asumiskustannukset voidaan ottaa huomioon harkinnan mukaan lyhyen tuomion aikana. Mikäli vangilla on oma asunto ja oikeus asumistukeen ennen vankeusrangaistusta, Kela maksaa asumistuen 6 kuukauden ajan vankeusrangaistuksen alkamisesta lukien. Lyhyenä tuomiona voidaan siten pitää pääsääntöisesti 6 kuukautta kestävää vankeusrangaistusta. Pitempien vankeusrangaistuksien osalta vangin omaisuuden säilyttäminen vapausrangaistuksen ajaksi voidaan järjestää viime sijassa toimeentulotukena, jos muita vaihtoehtoja ei ole. Vangin vankilassa mahdollisesti saamat työtulot tulee aina tarkistaa ja ne otetaan tulona huomioon. 10. YRITTÄJÄT Yrittäjän tulee toimittaa sosiaalitoimistoon seuraavat asiakirjat: 1. TILINPÄÄTÖS liitetietoineen (tase- ja tuloslaskelma, sekä tilintarkastuskertomus) 2. KIRJANPITÄJÄN TODISTUS omista nostoista (välitilinpäätös/kirjanpitokirjat) 3. PALKKAILMOITUS, palkkalistat (koskee oy:tä) 4. TYÖVOIMAVIRANOMAISTEN/KELAN lausunnot (starttirahasta) 5. VEROTIEDOT (sekä henkilökohtainen että yrityksen) Toimeentulotuen myöntäminen voi olla perusteltua, mikäli yrittäjä saa tai hänellä on mahdollisuus saada yrityksestään esimerkiksi vähintään työttömyysturvan peruspäivärahan vastaava tulo. Yrittäjää, jonka yritystoiminta jatkuu kannattamattomana, voidaan avustaa yleensä vain lyhytaikaisesti, korkeinaan 3 kuukauden ajan, jona aikana yrittäjä ohjataan käymään keskustelua yrityksensä tulevaisuudesta esim. Uusyrityskeskuksen tai vastaavan tahon kanssa. Määräajan jälkeen edellytetään hakijan saavan kohtuullisen toimeentulonsa yritystoiminnalla tai hakeutuvan työmarkkinoille työnhakijaksi lopetettuaan yritystoiminnan tai saavan toimeentulonsa muulla tavoin. Jos yrittäjä jatkaa kannattamatonta yritystoimintaansa yksilöidystä päätösohjauksesta huolimatta ja joutuu sen vuoksi edelleen toimeentulotuen tarpeeseen, voidaan hänen perusosaansa alentaa aluksi yhdeksi kuukaudeksi enintään 20 % perusteella, että hän on itse laiminlyönyt elatustaan ja aiheuttanut sen ettei työtä tai työvoimapoliittista toimenpidettä voida hänelle tarjota. Jos yrittäjä

16 16 toistuvasti laiminlyö em. velvollisuutensa, perusosaa voidaan alentaa enintään 40 % kaksi kuukautta kerrallaan. Yritystoimintaan usein kuuluvia kausiluontoisia tuloja voidaan jaksottaa pidemmälle ajanjaksolle, pääsääntöisesti koko vuodelle, kohtuullisuusharkintaa käyttäen. 11. EHKÄISEVÄ TOIMEENTULOTUKI Varsinaisen toimeentulotuen lisäksi kunta myöntää ehkäisevää toimeentulotukea, jonka perusteista se päättää itse. Sen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta ja tukea henkilön ja perheen omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista toimeentulotuen riippuvuutta. Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää muun muassa tuen saajan aktivointia tukeviin toimenpiteisiin, asumisen turvaamiseksi, ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi. Ehkäisevän toimeentulotuen perusteet vahvistetaan erillisessä perusturvalautakunnan päätöksessä.

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta 1 Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET. Perusturvalautakunta 27.4.2016

Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET. Perusturvalautakunta 27.4.2016 1 Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Perusturvalautakunta 27.4.2016 2 Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Tuki on tarveharkintaista, ja sitä myönnetään yleensä kuukaudeksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS Haapaveden kaupunki Haapaveden Siikalatvan sosiaalityö Tähtelänku 1, PL 40 86600 HAAPAVESI Sosiaali- terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2017 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS JA HAKEMISMENETTELY 3 3 TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT

SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT Asumismenot Toimeentulotuessa asumismenoja huomioitaessa tarkoituksena on viimesijassa turvata henkilön/perheen asuminen. Asumismenojen tarpeellista

Lisätiedot

Toimeentulotuki. Perusturvapalvelut

Toimeentulotuki. Perusturvapalvelut Toimeentulotuki Perusturvapalvelut Toimeentulotuen hakeminen ja myöntäminen Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata hakijan ja hänen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET ESPOON KAUPUNKI 1 (5) TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET Espoon ohjeistus nojautuu sosiaali- ja terveysministeriön oppaaseen toimeentulotukilain soveltajille. Ministeriön ohjeisiin on lisätty tarvittavin

Lisätiedot

Tohmajärven perusturvalautakunta 18.12.2007 135. Kiteen sosiaalilautakunta 19.12.2007 214

Tohmajärven perusturvalautakunta 18.12.2007 135. Kiteen sosiaalilautakunta 19.12.2007 214 TOIMEENTULOTUKI Kesälahti Kitee Tohmajärvi Helli (ehdotus) Helli (ehdotus) Tohmajärven sos.työn henkilökunnan ehdotus Tuen myöntämisen perusteet vahvistettu Kesälahden sosiaalilautakunta 19.2.2008 33 Kiteen

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE

KUUSAMON KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE KUUSAMON KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE 1.7.2015 alkaen Hyväksytty Ptlk 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET KUUSAMOSSA Voimassa 1.7.2015 alkaen Toimeentulotuen myöntämisperusteet on viimeksi käsitelty 22.11.2011

Lisätiedot

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Tampereen yliopisto 28.4.2016 Sosiaaliohjaajat Sanna Mäkipää ja Johanna Männikkö 28.4.2016 Toimeentulotuki Sosiaalipalvelut Kaupungin sosiaalipalvelut tukevat

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa Etelä-Pohjanmaa 2017 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ... 2 1.1 TUEN HAKEMINEN... 2 1.2 TUEN MYÖNTÄMINEN... 2 1.3 PÄÄTÖS... 2 2 TÄYDENTÄVÄ

Lisätiedot

Oulun kaupungin toimeentulotuen soveltamisohje 1.10.2015 ja asumismenot 1.1.2016. Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille

Oulun kaupungin toimeentulotuen soveltamisohje 1.10.2015 ja asumismenot 1.1.2016. Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille Oulun kaupungin toimeentulotuen soveltamisohje 1.10.2015 ja asumismenot 1.1.2016 Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille Hyvinvointipalvelut Hyvinvointipalvelut 1 (27) 1. Säännökset... 2 2. Oikeus toimeentulotukeen

Lisätiedot

Yhtymähallitus liite 122 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus liite 122 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 14.12.2016 liite 122 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.1.2017 Sisällysluettelo 1. TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 3 2. TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄ- MISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄ- MISOHJEET TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄ- MISOHJEET 1.1.2017 Perusturvalautakunta 20.12.2017 Pöytäkirjan liite Sivu 2 / 10 SISÄLLYSLUETTELO TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET... 3 1. TOIMEENTULOTUKI... 3 1.1 Perustoimeentulotuki...

Lisätiedot

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet alkaen

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet alkaen TAMPERE 1 (5) Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.11.2016 alkaen Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta 28.9.2016 1. Perustoimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet: 1.1.

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET alkaen Rantasalmella

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET alkaen Rantasalmella 1 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2017 alkaen Rantasalmella Hyväksytty Kunnanhallitus 19.12.2016 / 256 Voimaantulo 1.1.2017 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ 3 1.1. Perustoimeentulotuki.3 1.2. Täydentävä

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

OHEISMATERIAALINA KOKOUKSESSA OULAINEN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

OHEISMATERIAALINA KOKOUKSESSA OULAINEN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET OHEISMATERIAALINA KOKOUKSESSA OULAINEN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 2016 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.1.2016 ALKAEN 1 SÄÄNNÖKSET... 4 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

Laki. EV 233/1997 vp- HE 217/1997 vp

Laki. EV 233/1997 vp- HE 217/1997 vp EV 233/1997 vp- HE 217/1997 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi toimeentulotuesta sekä laiksi sosiaalihuoltolain ja -asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

HE 124/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta

HE 124/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi toimeentulotuesta annettua lakia korottamalla

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 61/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a :n ja sotilasavustuslain 11 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET Perusturvalautakunta Pöytäkirjan liite

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET Perusturvalautakunta Pöytäkirjan liite TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2016 Perusturvalautakunta 16.12.2015 Pöytäkirjan liite Sivu 2 / 13 SISÄLLYSLUETTELO TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET... 3 1. TOIMEENTULOTUKI... 3 1.1 Kuka saa toimeentulotukea?...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA SEN MYÖNTÄMINEN

TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA SEN MYÖNTÄMINEN 1 (8) Sosiaali- ja terveystoimi Maaliskuu 2015 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA SEN MYÖNTÄMINEN Toimeentulotuki turvaa perustoimeentulon silloin, kun henkilö tai perhe ei tule toimeen ansioillaan työstä tai

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 6.4.2016 Id 429923 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Toimeentulotuen hakeminen ja hakemusten käsittely...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut / 20 Rek.nro. Täyd. / 20 Päätös nro. Hakijan velvollisuus on täyttää toimeetulotukihakemus asianmukaisesti kaikilta osin (Hall.laki 16, 17). Hakemukseen tulee liittää kaikki

Lisätiedot

1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET. 1. Hoitopalkkio

1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET. 1. Hoitopalkkio 1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET 1. Hoitopalkkio 1.1.2012 voimaan tulleen perhehoitajalain muutosten mukaisesti perhehoidossa maksettavan hoitopalkkion määrä

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 17.6.2008 / LIITE 90

Perusturvalautakunta 17.6.2008 / LIITE 90 Perusturvalautakunta 17.6.2008 / LIITE 90 HAUKIPUTAAN KUNTA 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET Toimeentulotuen myöntämisperusteet on käsitelty perusturvalautakunnassa 21.12.2004 201. Ohjeistus on päivitetty

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2014 alkaen

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2014 alkaen Oheisliite PETULTK 30.1.2014 Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2014 alkaen Hankasalmen kunta 1 SISÄLTÖ 1. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN 2 1.1 Säännökset 2 1.2 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen rakenne

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2016 LUONNOS

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2016 LUONNOS TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2016 LUONNOS Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.4.2016 1 Sisällys TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET 3 1 SÄÄNNÖKSET 3 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN 3 3 TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki. Lyhyesti ja selkeästi

Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki. Lyhyesti ja selkeästi Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Perustoimeentulotuki 1 Mihin menoihin perustoimeentulotukea voi saada? 2 Perusosa 2 Muut perusmenot 3 Miten tulot vaikuttavat

Lisätiedot

2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT JA NIIDEN SELVITTÄMINEN

2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT JA NIIDEN SELVITTÄMINEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN PADASJOEN KUNNASSA 01.08.2014 ALKAEN 1. SÄÄDÖKSET 2. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN

Lisätiedot

VANHUSPALVELUIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSU TOIMINTAOHJE ALKAEN

VANHUSPALVELUIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSU TOIMINTAOHJE ALKAEN YLÖJÄRVEN KAUPUNKI Perusturvalautakunta 13.12.2016 VANHUSPALVELUIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSU TOIMINTAOHJE 1.3.2017 ALKAEN Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan asumispalvelua, jossa

Lisätiedot

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 316/02.05.00/2015 37 Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Johtava sosiaalityöntekijä Hannele Elo-Kuru 4.3.2015: Lastensuojelulain (13.4.2007/417)

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2016 alkaen

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2016 alkaen Oheisliite PETULTK 25.2.2016 Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2016 alkaen Hankasalmen kunta 1 SISÄLTÖ 1. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN 2 1.1 Säännökset 2 1.2 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen rakenne

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Sosiaalilautakunta 5.5.2015 25 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTEET

SISÄLLYSLUETTELO. Sosiaalilautakunta 5.5.2015 25 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTEET Sosiaalilautakunta 5.5.2015 25 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely... 1 2 TOIMEENTULOTUEN MÄÄRÄYTYMINEN...

Lisätiedot

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa alkaen

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa alkaen KÄRSÄMÄEN KUNTA Kärsämäen kunta Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa 1.3.2017 alkaen 1 Sisällys 1. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN... 3 1.1 Menettely toimeentulotukiasioissa...

Lisätiedot

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki 2 Peruspalvelulautakunta 26.1.2017 Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki Ohjeistus 1.1.2017 alkaen Nämä ohjeet eivät rajoita viranhaltijan oikeutta käyttää harkintaa hänen päättäessään henkilön / perheen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET RANUA

TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET RANUA TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET RANUA 2015 1 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ TOIMEENTULOTUESTA... 3 1.1 Lainsäädäntö päätöksenteon taustana... 3 1.2 Jokaisen oikeus toimeentulotukeen... 4 2 MENETTELY TOIMEENTULOTUKIASIASSA...

Lisätiedot

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 ja asetuksen (1983/607) 10 säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava

Lisätiedot

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kansaneläkelain, perhe-eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 163/1999

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015. 815/2015 Laki. toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015. 815/2015 Laki. toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015 815/2015 Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki 1.2.2016 alkaen

TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki 1.2.2016 alkaen TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki 1.2.2016 alkaen Hyväksytty Riihimäen sosiaali- ja terveyslautakunnassa 19.1.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 1. TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS JA MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSET... 2 2. TOIMEENTULOTUKIASIAN

Lisätiedot

Erityisryhmien asiakasmaksut alkaen

Erityisryhmien asiakasmaksut alkaen Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Päihde- ja mielenterveyskuntoutus Palvelumaksu Ateriat ta huomioitavaa Palveluasuminen ja tehostettu Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016 ALKAEN

RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016 ALKAEN RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016 ALKAEN SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 2. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY 1 2.1. Toimeentulotuen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE 2016

TOIMEENTULOTUKIOHJE 2016 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI/PERUSTURVA Perusturvalautakunta 27.1.2016 liite nro 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE 2016 1.3.2016 alkaen 2 Sisällysluettelo JOHDANTO SÄÄNNÖKSET Oikeus toimeentulotukeen 3 Toimeentulotuen rakenne

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 22.2.2011 17 Liite 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE

Perusturvalautakunta 22.2.2011 17 Liite 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE Perusturvalautakunta 22.2.2011 17 Liite 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE Rovaniemen kaupungin perusturvalautakunta 2 Sisällysluettelo: TOIMEENTULOTUKIOHJE TOIMEENTULOTUKIOHJE... 2 1. SÄÄNNÖKSET... 3 2. OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki, Hausjärvi, Loppi 1.6.2014 alkaen

TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki, Hausjärvi, Loppi 1.6.2014 alkaen TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki, Hausjärvi, Loppi 1.6.2014 alkaen Hyväksytty Lopen perusturvalautakunnassa 17.6.2014 liite 2 65 28.10.2014 liite 1 104 28.4.2015 liite 4 (5.2.1. Asumismenot, s.13, voimaan

Lisätiedot

Äitiysavustus Äitiysavustusten (lasten) lukumäärä 58 189 60 000 60 000 Äitiysavustuksen määrä euroa 140 140 140

Äitiysavustus Äitiysavustusten (lasten) lukumäärä 58 189 60 000 60 000 Äitiysavustuksen määrä euroa 140 140 140 10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat lähinnä äitiysavustuksesta, lapsilisistä, sotilasavustuksesta, yleisestä asumistuesta, elatustuesta

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa1.1.2016 alkaen

Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa1.1.2016 alkaen KÄRSÄMÄEN KUNTA Kärsämäen kunta Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kärsämäen kunnassa1.1.2016 alkaen 1 Sisällysluettelo 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA VARTEN 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 Perusturvalautakunta 25.2.2016 Liite Sivu 2 / 7 Sisällys LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.3.2016 -----------------------------

Lisätiedot

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Riikka Kimpanpää Johtava sosiaalityöntekijä/projektipäällikkö Tampereen kaupunki 1 Toimeentulotuen tarkoitus ja oikeus sosiaaliturvaan Toimeentulotukilaki

Lisätiedot

Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys

Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys 1/5 Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys Nimi Henkilötunnus Osoite opiskeluaikana Puh.nro. Osoite kesäaikana Oppilaitos ja opintosuunta Olen aloittanut opiskelun /, opiskelu

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA. Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 ALKAEN

RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA. Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 ALKAEN RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 ALKAEN SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 2. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY 1 2.1. Toimeentulotuen

Lisätiedot

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että 2 mista. Perusteltuja syitä luoton myöntämiseen voivat olla esimerkiksi talouden hallintaan saattaminen, velkakierteen katkaiseminen, kodin hankinnat, kuntoutumisen tai työllistymisen edistäminen, asumisen

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA SOSIAALITOIMI TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016 ALKAEN

ORIPÄÄN KUNTA SOSIAALITOIMI TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016 ALKAEN ORIPÄÄN KUNTA SOSIAALITOIMI TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016 ALKAEN JOHDANTO Toimeentulotukea myönnetään 1.3.1998 voimaan astuneen toimeentulotukilain (1412/97) mukaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN PERUSTURVAN EDELLÄKÄVIJÄ Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Toimeentulotuen myöntämisen soveltamisohjeet SISÄLLYSLUETTELO 2 1 SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen... 3 1.2 Toimeentulotuen

Lisätiedot

Sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet

Sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet Lahden kaupunki Sosiaali- ja terveystoimiala Sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet Sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut nämä myöntämisperusteet 11.12.2012, 171 Lahden kaupunki Vapaudenkatu

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN / SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016 ALKAEN

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN / SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016 ALKAEN 1 JÄMSÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön yksikkö 1.1.2016 Korjattu Soteltk 4.2.2016 JÄMSÄN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN / SOVELTAMISOHJEET 1.1.2016

Lisätiedot

Suonenjoen kaupunki SOSIAALILAUTAKUNNAN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUESTA 1.2.2016 ALKAEN

Suonenjoen kaupunki SOSIAALILAUTAKUNNAN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUESTA 1.2.2016 ALKAEN Suonenjoen kaupunki SOSIAALILAUTAKUNNAN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUESTA 1.2.2016 ALKAEN 1 Sisältö 1 OIKEUS TOIMENTULOTUKEEN, TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS JA RAKENNE... 4 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan opintotukilain (65/1994) 11 a, 12 ja 14 a, sellaisina kuin ne ovat, 11 a laissa 1402/2015, 12 laeissa 345/2004 ja 1402/2015 ja

Lisätiedot

SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN

SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN 1 SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

LIITE 4 PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN ASIAKKAILTA PERITTÄVÄT MAKSUT

LIITE 4 PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN ASIAKKAILTA PERITTÄVÄT MAKSUT LIITE 4 PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN ASIAKKAILTA PERITTÄVÄT MAKSUT Espoon kaupunki 2016 1 (8) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 2 2 ASIAKASMAKSUT... 2 3 TULOJEN TOTEAMINEN... 3 4 MAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN... 3

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 2016

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 2016 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.1.2016 2 SISÄLLYS 1 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN 1.1 Menettely toimeentulotukiasioissa

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT Sivltk. 7.3.2017 17, Liite 5 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN Varhaiskasvatuksen asiakaspalvelumaksulaki astuu voimaan 1.3.2017. Laissa säädetään mm. varhaiskasvatuksessa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi toimeentulotuesta

Lisätiedot

Nuorten talous- ja velkaneuvonta. Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016

Nuorten talous- ja velkaneuvonta. Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016 Nuorten talous- ja velkaneuvonta Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016 Helsingin talous- ja velkaneuvonta Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto

Lisätiedot

Kuinka teen perheetuutta. maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016

Kuinka teen perheetuutta. maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016 Kuinka teen perheetuutta koskevan maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016 Hakemus vai maksuvaatimus? Tässä esityksessä kerromme, miten ja missä tilanteissa kunta tekee maksuvaatimuksen tai hakemuksen

Lisätiedot

Laki. toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

Laki. toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) 17 a, sellaisena kuin se on laissa 815/2015, muutetaan 4 :n 2 momentti,

Lisätiedot

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut lukuvuonna

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut lukuvuonna Kasvatus- ja opetuslautakunta 8 15.02.2016 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut lukuvuonna 2016 2017 166/02.05.00.00/2016 KOLA 8 Valmistelija / lisätiedot: Varhaiskasvatusjohtaja Päivi Virkki,

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu

KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu Kristiina Aaltonen 9.11.2005 Kelan vammaisetuudet lapsen hoitotuki vammaistuki eläkkeensaajien hoitotuki ruokavaliokorvaus (keliakia) Perustuvat eri aikoina säädettyihin

Lisätiedot

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN 1 SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

Toimeentulotukiohjeet 1.11.2015 alkaen

Toimeentulotukiohjeet 1.11.2015 alkaen Toimeentulotukiohjeet 1.11.2015 alkaen Sosiaalilautakunnan hyväksymät 20.10.2015 138 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1.11.2015 ALKAEN... 2 1 ASUMINEN... 3 Toimeentulotuessa huomioitavat asumismenot:... 3 Vuokra-asunto...

Lisätiedot

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti.

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti. Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.6.2016 VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.8.2016-31.7.2017 Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

Kuopion kaupungin PERUSTURVA- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUESTA. Perusturva- ja terveyslautakunta 25.9.

Kuopion kaupungin PERUSTURVA- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUESTA. Perusturva- ja terveyslautakunta 25.9. Kuopion kaupungin PERUSTURVA- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUESTA Perusturva- ja terveyslautakunta 25.9.2012 80 1 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN, TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS JA RAKENNE 3 2

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (5) 304 Liikaa maksetun palkan takaisinperintää koskeva oikaisuvaatimus HEL 2016-003359 T 01 02 01 08 Päätös Päätöksen perustelut päätti muuttaa lastensuojelun sosiaalityön

Lisätiedot

HE 117/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi

HE 117/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Asumislisän myöntämisessä ehvioesitykseen ja on

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TOIMEENTULOTUKIOHJEET UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta 17.12.2015 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1.1.2016 alkaen Nämä ohjeet eivät rajoita viranhaltijan oikeutta käyttää harkintaa hänen päättäessään henkilön / perheen oikeudesta

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 19.08.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.10.2015 1. VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Vammaispalvelulain mukaisesta vaikeavammaisten

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2011 1. YLEISTÄ 1 1.1. Säännökset 1 1.2. Käsittely 2 1.2.1 Hakeminen 2 1.2.2. Hakemuksen käsittely 2 1.2.3. Toimeentulotuen päätösvalta 3 1.2.4. Päätöksenteko ja päätös

Lisätiedot

SUOSITUS 26.3.2009 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2009 ALKAEN

SUOSITUS 26.3.2009 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2009 ALKAEN 1 SUOSITUS 26.3.2009 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2009 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI SOVELTAMISOHJE

TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI SOVELTAMISOHJE Soveltamisohje hyväksytty TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI Toimeentulotuesta annetun lain 7 c mukaan täydentävää toimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon tarpeellisen suuruisina erityismenot, joita ovat:

Lisätiedot

Toimeentulotukiohjeet 1.11.2015 alkaen

Toimeentulotukiohjeet 1.11.2015 alkaen Toimeentulotukiohjeet 1.11.2015 alkaen Sosiaalilautakunnan hyväksymät 2 3 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1.11.2015 ALKAEN 2 1 ASUMINEN 3 Toimeentulotuessa huomioitavat asumismenot: 3 Vuokra-asunto 3 Omistusasunto

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:4 2.9.2014 Toimeentulotuki OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Helsinki 2013 Toimeentulotuki Opas toimeentulotukilain soveltajille Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Mikä muuttuu, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan?

Mikä muuttuu, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan? Mikä muuttuu, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan? Kelan ja Kuntaliiton Kela-siirron alueinfot hankepäällikkö Heli Kauhanen, Kela lakimies Maria Porko, Kuntaliitto Mikä muuttuu ja millainen on uusi

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 Perusturvan yhteistoiminta-alueen kuntien TOIMEENTULOTUKIOHJEET Pori, Ulvila, Merikarvia Perusturvalautakunta 25.1.2016 11 2 Sisällysluettelo 1.TOIMEENTULOTUKIOHJEET... 3 1.1. Lainsäädäntö... 3 1.2.

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Toimeentulotuen menettelytapaohje 2016

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Toimeentulotuen menettelytapaohje 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Toimeentulotuen menettelytapaohje 2016 2 (33) SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMEENTULOTUEN MENETTELYTAPAOHJEIDEN TARKOITUS 4 2 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 26.02.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.5.2014 1. Laissa ja asetuksessa olevat maksut, joihin sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi indeksitarkistukset 22.1.2014

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2015. 70. Opintotuki

Talousarvioesitys 2015. 70. Opintotuki 70. Opintotuki Opintotukilain (65/1994) mukainen opintotuki koostuu opintorahasta, opintotuen asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintoraha on veronalainen etuus. Lisäksi opintolainojen

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Kuopion kaupungin toimeentulotuen myöntämisperusteet 1.12.2015 alkaen

Kuopion kaupungin toimeentulotuen myöntämisperusteet 1.12.2015 alkaen Kuopion kaupungin toimeentulotuen myöntämisperusteet 1.12.2015 alkaen Perusturva- ja terveyslautakunta 17.11.2015 101 1 (60) Kuopion kaupungin toimeentulotuen myöntämisperusteet 1.12.2015 alkaen Perusturva-

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016. 10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut

Asiakirjayhdistelmä 2016. 10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut 10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat lähinnä äitiysavustuksesta, lapsilisistä, sotilasavustuksesta, yleisestä asumistuesta, elatustuesta

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan opintotukilain (65/1994) 1 :n 4 momentti, 3 :n 4 kohta, 4 :n 2 momentin 2 kohta ja 3 momentin 1 kohta, 5 b, 6 :n 1 momentin 3

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut Tampereen kaupunki, Tilaajayksikkö Ikäihmisten palvelut T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Asumispalvelut ja laitoshoito

Lisätiedot