SUOMEN UHKAKUVAPOLITIIKKA 2000-LUVUN ALUSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN UHKAKUVAPOLITIIKKA 2000-LUVUN ALUSSA"

Transkriptio

1 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU STRATEGIAN LAITOS JULKAISUSARJA 1: STRATEGIAN TUTKIMUKSIA No 29 NATIONAL DEFENCE UNIVERSITY DEPARTMENT OF STRATEGIC AND DEFENCE STUDIES SERIES 1: STRATEGIC RESEARCH No 29 SUOMEN UHKAKUVAPOLITIIKKA 2000-LUVUN ALUSSA JARNO LIMNÉLL MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU Strategian laitos HELSINKI 2009

2 Jarno Limnéll: Suomen uhkakuvapolitiikka 2000-luvun alussa Maanpuolustuskorkeakoulu, Strategian laitos Julkaisusarja 1: Strategian tutkimuksia No 29 National Defence University, Department of Strategic and Defence Studies Series 1: Strategic Research No 29 Uusimmat julkaisut pdf-muodossa Kannen suunnittelu: Ismo Hietanen ISBN ISBN (PDF) ISSN Maanpuolustuskorkeakoulu National Defence University Strategian laitos Department of Strategic and Defence Studies Edita Prima Oy Helsinki 2009

3 SISÄLLYS Kuvaluettelo Esipuhe iii v I OSA UHKAKUVARAKENTAMISEN TEOREETTINEN PERUSTA 1. JOHDANTO Mikä Suomea uhkaa? Metateoreettiset lähtökohdat Konstruktivistinen taustaoletus Toimijatasojen yhdistäminen TURVALLISUUDEN JA UHKAKUVAN KÄSITTEELLINEN JA TULKINNALLINEN PERUSTA Kiistanalainen turvallisuus Poliittinen uhkakuva Uhkakuvan politisoiminen ja turvallistaminen VALTION UHKAKUVARAKENTAMISEN OSATEKIJÄT Ulkoinen uhkakuvatodellisuus Uhkakuvien rakentaminen valtiotasolla Valtion toimijaperusteinen uhkakuvapolitiikka eri asialistoilla Kontekstisidonnaiset tekijät Uhkan puitteistaminen Vaikutus uhkakuvasisältöön Uhkakuvien yhteiskunnallinen legitimaatio TEOREETTINEN SYNTEESI Suomen uhkakuvatodellisuuden rakentaminen Tarkennetut tutkimuskysymykset ja rajauksia Metodologia 144 II OSA SUOMEN UHKAKUVAPOLITIIKKA 2000-LUVUN ALUSSA 5. SUOMEN ULKOISET UHKAKUVAT Kansainvälinen uhkapuhunta Yhdistyneet kansakunnat Yhdysvallat Pohjois-Atlantin liitto Euroopan unioni Venäjä Johtopäätöksiä 204

4 ii 6. SUOMEN UHKAKUVAPOLITIIKAN JATKUVUUS Kylmän sodan uhkakuvista 1990-luvun murrokseen Valtioneuvoston selonteot vuosina 1995 ja Uhkakuvat vuoden 2001 turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa Johtopäätöksiä selontekomenettely uhkakuvien rakentajana UHKAKUVIEN RAKENTAMINEN VUODEN 2004 TURVALLI- SUUS- JA PUOLUSTUSPOLIITTISEEN SELONTEKOON Poliittinen ja institutionaalinen konteksti Puolueiden uhkakäsityksiä Selonteon hallinnollinen valmistelu poliittisessa ohjauksessa Uhkakuvalinjausten lähtökohtia Selonteon merkitys eri hallinnonaloille valta- ja määrärahakamppailua Turvallisuuspoliittinen seurantaryhmä Ulkoisten toimijoiden uhkakuvien vaikuttavuus Laajennetun turvallisuuden ei-sotilaalliset uhkakuvat Sotilaalliset uhkamallit Uhkakuvien parlamentaarinen hyväksyntä Johtopäätöksiä SUOMALAISTEN KÄSITYKSIÄ UHKAKUVISTA Mielipidetutkimukset ja niiden luotettavuus Suomalaisten uhkakäsityksiä Johtopäätöksiä DISKUSSIO SELONTEKO UHKAKUVAPOLITIIKAN POLTTOPISTEENÄ 369 LÄHDELUETTELO 397 TIIVISTELMÄ 461 ENGLISH SUMMARY 463

5 iii KUVALUETTELO Kuva 1: Turvallisuuden ja toimijoiden analyysitasot sekä niiden vaikutussuhteet 36 Kuva 2: Valtion uhkakuvapolitiikka analyysitasojen keskiössä 39 Kuva 3: Turvallisuuden diskurssiulottuvuudet 46 Kuva 4: Kuva 5: Turvallisuuden laajentamisen ja syventämisen ulottuvuuksia 48 Uhkakuvan politisoiminen, turvallistaminen ja militarisointi 71 Kuva 6: Suomen uhkakuvapolitiikan ulkoinen ulottuvuus 91 Kuva 7: Asialistakäsitteet ja niiden väliset suhteet 102 Kuva 8: Kulttuurin kolmivaiheinen muutossykli 114 Kuva 9: Suomen uhkakuvarakentamisen teoreettinen tulkintakehys 137 Kuva 10: Vuoden 2004 turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon valmistelurakenne 247 Kuva 11: Risto Volasen uhkamäärittelyn lähtökohtapiirros Selko-työryhmässä 276

6 iv

7 v ESIPUHE Palvelin sotilastarkkailijana Lähi-idässä vuonna Tuona aikana valmistui tutkimussuunnitelma, jonka pohjalta väitöskirjani on syntynyt. Palvelin tuolloin yhdessä kadettiveljeni ja hyvän ystäväni kapteeniluutnantti Jarno Mäkisen kanssa, ja häneltä sain ensimmäiset kommentit tutkimussuunnitelmastani. Väitöskirja ja elämä olivat tuolloin edessäpäin. Nyt väitöskirjani on valmistunut ja elämäni on toivottavasti vielä merkittäviltä osin kokematta. Valitettavasti Jarno Mäkisen kohdalla näin ei ole. Hän menehtyi syntymäpäivänäni Israelin pommituksessa YK:n tarkkailuasemalla Khiamilla, Libanonissa. Elämän päättymistä on kaimani kohdalla vaikea vieläkään ymmärtää in the Service of Peace. Väitöskirjani valmistumista Jarno ei koskaan tullut näkemään, mutta ajatuksissa hän elää ikuisesti. Elämän päättymistä seuraa usein uuden elämän alku. Väitöskirjatyön alkumetreillä syntyi poikani, Valtteri. Hän on opettanut minulle sen, mitkä arvot ovat elämässä oikeasti tärkeimpiä. Väitöskirjani on omistettu Jarno Mäkisen muistolle ja pojalleni Valtterille. Väitöskirjatutkimuksen tekeminen on pitkä ja mittava ponnistus. Nyt työn loppumetreillä voi katsoa tyytyväisenä taakseen. Tutkimusmatkalla on ajoittain taisteltu niin hyvien kuin huonojenkin tuntemusten ympäröimänä, mutta ajatus asetetun päämäärän saavuttamisesta on kannustanut eteenpäin. Mieleeni on useasti tullut äitini opettama viisaus: Pystyt siihen mihin uskot pystyväsi. Sanoihin sisältyy suuri viisaus. Siis jos uskoo. Vaikka Kadettikoulussa opetettujen johtamisteesien mukaan johtaja kantaa vastuun työstään viime kädessä aina itse, olisi väitöstutkimuksen tekeminen yksin ollut hyvin vaikeaa. Monilta ihmisiltä saamaani tukea arvostan erittäin paljon ja siitä esitän nöyrän kiitoksen. Vaikka en tässä yhteydessä pystykään mainitsemaan kaikkia työssäni auttaneita, on silti kiitosten aika. Monipuoliset ja mielenkiintoiset työtehtävät isänmaan palveluksessa on yksi parhaimpia upseerin uran puolia. Voin katsoa olleen etuoikeutettu, kun sain valmistella väitöskirjaani Maanpuolustuskorkeakoulussa tutkijaupseerin tehtävässä, siis eräänlaisena virkatyönä. Vaikka nuoremman upseerin hakeutumista sotatieteiden tohtorin -koulutusohjelman aluksi hieman vieroksuttiinkin, niin aiemman Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimusjohtaja Mikko Viitasalon ja strategian professori Pekka Sivosen tuella ovien avautuminen mahdollistui. Väitöskirjan kirjoittamisen ei tule olla virkaikä- tai arvomerkkisidonnaista. Upseerin uran hienoudesta itse asiassa kertoo se, että yhtenä hetkenä upseeri voi tehdä tieteellistä tutkimustyötä ja toisena hetkenä komentaa joukkoja

8 vi jopa ääriolosuhteissa. Molemmat vaativat henkistä sitkeyttä, peräänantamattomuutta sekä oikeanlaisten johtopäätösten tekemistä. Tosiasia on, että upseerilta edellytetään tänä päivänä yhä laaja-alaisempia valmiuksia niin varsinaisista sotilastehtävistä kuin yhteiskunnallisesta ja poliittisesta toiminnastakin. Koen upseerina tärkeäksi, että saan väitellä omassa korkeakoulussamme aiheesta, jossa yhdistyvät sekä sotilaalliset että poliittiset aspektit. Taloudellisen tuen lisäksi Maanpuolustuskorkeakoulu ja erityisesti Strategian laitos on tarjonnut tutkimustyöhön poikkeuksellisen hyvän ilmapiirin. Olen saanut palvella tutkimustyötäni tehdessä kahden kyvykkään ja kannustavan esimiehen alaisuudessa. Everstit Juha Pyykönen ja Erik Erroll ovat mahdollistaneet keskittymisen tutkimustyöhön. Suuri kiitos kuuluu myös strategian laitoksen muulle henkilökunnalle, joka on voimiaan ja ajatteluaan säästämättä tukenut väitöskirjaprojektiani. Erityisesti keskustelut Mika Kerttusen, Torsti Sirénin, Jyri Raitasalon, Antti Sillanpään, Tommi Koivulan ja Joonas Sipilän kanssa ovat sekä haastaneet että tukeneet omaa ajatteluani. Joonakselle kuuluu myös kiitos väitöskirjani saattamisesta painokuntoon. Fred Blombergsia kiitän puolestaan positiivisen ilmapiirin ylläpidosta. Strategian laitoksella työskennelleet korkeakouluharjoittelijat tukivat omalla panoksellaan väitöstutkimustani monin eri tavoin. Kiitos Susanna Eskolalle, Jyrki Helmiselle, Pasi Sirviölle ja Sanna Vähäselle. Väitöskirjani ohjaajat Pekka Sivonen ja Arto Nokkala ansaitsevat erityiskiitoksen. Heidän tukensa ja ajoittainen kriittisyytensä ovat ohjanneet työtäni alusta alkaen oikeaan suuntaan. Tärkeintä on ollut, että he ovat aina olleet valmiita opastamaan. Ruotsalainen professori Johan Eriksson johdatti minut uhkakuvapolitiikan tutkimisen teoreettisiin lähtökohtiin, ja hän on toiminut tärkeänä tukena tutkimustyön aikana. Ulla Anttila, Aki-Mauri Huhtinen, Sara Hännikäinen, Matti Jutila, Kari Laitinen, Hanna Ojanen, Heikki Patomäki, Charly Salonius-Pasternak ja Pekka Visuri ovat antaneet tärkeää tukea tutkimustyön aikana. Esitarkastajiani professoreita Tuomas Forsbergia ja Raimo Väyrystä kiitän asiantuntevista lausunnoista. Lämpimän kiitoksen ansaitsee lisäksi Maanpuolustuskorkeakoulun pääkirjaston henkilökunta. Suomalaisen uhkakuvapolitiikan rakentumisen ymmärtäminen olisi jäänyt tutkimuksessa vajavaiseksi ilman henkilöhaastatteluja. Kiitän kaikkia haastattelemiani poliittisia päättäjiä, virkamiehiä ja tutkijoita, jotka kiireistään huolimatta antautuivat kanssani keskusteluihin. Tutkimustiedon keräämisen lisäksi nämä keskustelut opettivat minulle paljon suomalaisesta turvallisuuspolitiikasta.

9 vii Jenny ja Antti Wihurin rahastoa, Maanpuolustuksen kannatussäätiötä, Puolustusvoimien tukisäätiötä, Kadettikoulun tukisäätiötä, Suomen Marsalkka Mannerheimin sotatieteellistä rahastoa ja Werner Hacklinin säätiötä kiitän saamastani taloudellisesta tuesta, mikä on oleellisesti edesauttanut väitöskirjani valmistumista. Tärkein kiitos kuuluu perheelleni, jolle osoitan suuren kiitoksen korvaamattomasta tuesta. Vanhempani ovat aina kannustaneet katsomaan eteenpäin tulevaisuuteen ja hyviin asioihin. Puolisoni Mira on puolestaan osoittanut, että sinne kannattaakin aina yhdessä katsoa. Helsingin Kruununhaassa, heinäkuussa Constantem Decorat Honor, Jarno Limnéll

10

11 OSA I UHKAKUVARAKENTAMISEN TEOREETTINEN PERUSTA

12

13 1 1 JOHDANTO Kaiken taustalla on, että ulkopoliittisilla päätöksentekijöillä on erilaisia maailmankuvia. Haasteena on sovittaa nämä erilaiset maailmankuvat yhteen. Raimo Väyrynen, Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta päätöksenteosta, Kun Suomen poliittinen eliitti on hivuttanut maatamme askel askeleelta syvemmälle läntisen sotaliiton rakenteisiin, se on joutunut samalla muuttamaan myös virallisia uhkakuvia entistä Natoyhteensopivammiksi. Olisikohan viisainta valita keskeiseksi uhkakuvaksi esimerkiksi rikkaiden ja köyhien maiden elintasokuilu? Rauhanpuolustajien työryhmän pamfletti, Irak-episodi on kuvaavimpia esimerkkejä hallituksesta, joka luo itse välittömän uhkan Amerikan kansalliselle turvallisuudelle silloinkin, kun tällaista uhkaa ei ole. Kalevi Holsti, USA ja itsetehdyt uhkakuvat, Turvallisuus- ja puolustuspolitiikka on Suomelle nimenomaan politiikkaa. Matti Vanhanen, Turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon lähetekeskustelussa, Y llä esitetyt lainaukset 1 kuvaavat erilaisia käsityksiä uhkista ja niiden rakentamisen luonteesta. Kyse on perimmiltään siitä, minkälainen poliittinen merkitys uhkakuvalle annetaan tai halutaan antaa, sekä minkälaisissa poliittisissa ja sosiaalisissa prosesseissa viralliset uhkatulkinnat muodostetaan. Käsitteellisesti tätä uhkakuvien muodostamisprosessia kutsutaan uhkakuvapolitiikaksi. Tässä väitöskirjassa tutkitaan Suomen 2000-luvun alun julkisten uhkakuvien rakentamista. Kyse on ensisijaisesti valtiosta, sekä kahdesta kiistanalaisesta käsitteestä turvallisuudesta ja uhkasta. Uhkakuvilla on ollut, ja on, merkittävä rooli Suomen turvallisuuspolitiikassa. Uhkat myös yhdistävät Suomen valtiota ja suomalaisia toisiinsa, mikä viittaa valtioon itsessään sekä sen sisäiseen yhteiskun- 1 Jarkko Vesikansa, Nyt erätauolle!, Suomen Kuvalehti, No. 38, 2007, s. 22, Elias Krohn (toim.), 51 hyvää syytä sanoa Natolle kiitos ei, Helsinki 2003, s. 35, Kalevi Holsti, USA ja itsetehdyt uhkakuvat, Ulkopolitiikka, No. 2, 2004, s. 48, Matti Vanhanen Eduskunnan lähetekeskustelussa , PTK 97/2004 vp.

14 2 Suomen uhkakuvapolitiikka 2000-luvun alussa nalliseen yhtenäisyyteen. 2 Suomen turvallisuuden ja uhkakuvien rakentamista ei kuitenkaan voi tulkita ilman turvallisuuden kansainvälisen keskinäisriippuvuuden kontekstia. Uhkia rakennetaan niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. 1.1 Mikä Suomea uhkaa? Mikä Suomea uhkaa? -kysymys on itsessään yksinkertainen ja niin suomalaisessa turvallisuuspolitiikassa kuin arkielämän keskusteluissa usein esitetty. Tieteellisesti kysymykseen on mahdollista hakea vastausta hyvinkin vaihtoehtoisin näkökulmin ja lähestymistavoin, sillä turvallisuutta ja siihen kohdistuvia uhkia voidaan tulkita ja määritellä eri tavoin. Kysymykseen myös haastetaan etenkin poliittisia päättäjiä vastaamaan, sillä uhkan määrittelemisessä ja sen hallinnassa on kyse valtion kannalta oleellisesta asiasta turvallisuudesta. Vastaavasti arkitodellisuudessa kysymykseen on saatavissa huomattava määrä erilaisia mielipiteitä. Meillä jokaisella lienee asiasta omanlaisemme näkemys. Luomme jatkuvasti olettamuksia ympäröivästä todellisuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä, jotka rakentavat käsityksiämme erilaisista uhkatekijöistä. Todellisuus ilmenee ihmisille erilaisten käsitysten ja sosiaalisten prosessien kautta. Samoin, jos jokin asia koetaan kyllin voimakkaasti uhkaavana, pyritään uhkaan tällöin varautumaan (turvallisuuden objektista riippumatta) parhaaksi nähdyllä tavalla, turvallisuuden tunteen saavuttamiseksi tai säilyttämiseksi eli turvattomuuden estämiseksi. 3 Kriittisesti voi kysyä, miksi pidämme joitain asioita tai 2 Mm. Jorma Anttilan mukaan Suomen valtiollinen identiteetti on osa kansallista identiteettiä, jonka rakentumisessa erilaisilla uhkakuvauksilla on hyvin olennainen merkitys. Jorma Anttila, Kansallinen identiteetti ja suomalaiseksi samaistuminen, väitöskirja, Helsingin yliopiston sosiaalispsykologian laitos, Sosiaalipsykologisia tutkimuksia 14, Helsinki 2007, s , Vahva turvallisuuteen suuntautuminen on sitonut Suomen valtiota ja kansaa toisiinsa, millä useasti viitataan Suomen kansallisen puolustuksellisen identiteettiin. Ks. mm. Kari Laitinen, National or International? Contending Discourses on Finnish Conscription, teoksessa Pertti Joenniemi (ed.), The Changing Face of European Conscription, Ashgate, Aldershot 2006, s Oleellista on myös uhkan intensiteettiasteen kokeminen. Vuosituhannen vaihtumisen tietotekniset uhkaskenaariot (Y2K) ovat hyvä esimerkki uhkasta, joka arvioitiin etukäteen intensiteetiltään ja vaikuttavuudeltaan hyvin vakavaksi uhkakuvaksi. Johan Erikssonin mukaan Ruotsissa ei oltu toisen maailmansodan jälkeen varauduttu mihinkään uhkaan niin täysivaltaisesti kuin oletettuihin tietoliikennehäiriöihin. Uhka osoittautui jälkikäteen arvioituna huomattavan liioitelluksi. Ruotsalaisissa uhkakuvatutkimuksissa Y2K:ta on käytetty malliesimerkkinä kuvaamaan uhkan suhteellisuutta sekä sen puhunnan ja todellisuuden välistä suhdetta. Tutkimusten mukaan tietyt toimijat pyrkivät tietoisesti korostamaan Y2K-uhkaa, siihen varautumiseen kohdistettavien määrärahojen lisäämiseksi. Tutkimuksissa on kuitenkin jätetty huomioimatta varautumisen merkitys (uhkan hallintakeinona) suhteessa uhkan toteutuneeseen intensiteettiin. Ks. mm. Johan Eriksson, Kampen om Hotbilden. Rutin och Drama i Svensk Säkerhetspolitik, Santérus Förlag, Stockholm 2004, s ,

15 Johdanto 3 tekijöitä uhkaavina, ja minkä tekijöiden vuorovaikutuksessa suomalainen uhkaymmärrys on 2000-luvun alussa rakentunut ja keiden ehdoilla? Tässä tutkimuksessa uhka ymmärretään lähtökohtaisesti sekä kiistanalaisena että neuvottelunvaraisena politiikan teon välineenä, sosiaalisena konstruktiona. Uhkaa yhtenä ainoana määriteltynä ja vakioituna olotilana ei ole olemassa, koska uhkan todellista todellisuutta on mahdotonta todentaa objektiivisesti. 4 Se vaatisi turvallisuuden objektiivista mittaamista, jota mikään turvallisuusteoria ei ole toistaiseksi tuottanut (ja tuskin koskaan tuottaakaan). Tämä viittaa myös uhkan luonteeseen tulevaisuuden ennustamisena. Uhkakuva on aina arviosidonnainen. Turvallisuuden ja uhkien kiistanalaisuus koskee erilaisten arvioiden, maailmankatsomuksellisten näkemyksien ja poliittisten tavoitteiden yhteensovittamista, jolloin uhkakuvista ei voida koskaan saavuttaa täyttä yksimielisyyttä. Uhkakuvat eivät määräydy turvallisuusympäristöstä suoraan deterministisessä mielessä, vaan ympäristön vaikutus välittyy viime kädessä aina toimijoiden havaintojen ja mielikuvien kautta. Toimijat suodattavat ja muokkaavat varsinaista substanssia, uhkaa ilmentäviä tekijöitä, kulttuurisessa kontekstissaan intressiensä mukaisiksi. Myös uhkamäärittelyn kynnykset voivat oleellisesti vaihdella. Kun toimijoilla voi olla erilainen käsitys turvallisuusympäristöstä ja uhkista, se käsitys, johon päätökset lopulta perustuvat, määräytyy uhkakuvien muodostamisen prosessissa. 5 Valtion julkiset uhkakuvat rakennetaan eri toimijoiden välisessä poliittisessa vuorovaikutuksessa, johon yhdistyy läheisesti valtion ulkoisten toimijoiden ilmentämät uhkakuvat. Uhkakuvia lähestytään tässä tutkimuksessa materiaalisten tekijöiden (ensisijaisen) tarkastelun sijasta sosiaalisen todellisuuden näkökulmasta, sillä esitetty uhkakuva voi myös edistää uhkan konkretisoitumista eli yhteinen uskomus uhkan olemassaolosta voi tehdä siitä todellisen. Uhkakuvien määrittämistä valtiotasolla voi pitää turvallisuuspolitiikan linjauksen perustavanlaatuisena prosessina. Turvallisuus ja uhka ovat sitä mitä niistä tehdään. 6 Tämän tutkimuksen konstruktivistinen teoreettinen ja metodologinen näkökulma viittaa kokonaisuudessaan siihen tapaan, jolla turvallisuus sekä uhka ymmärretään ja niitä tulkitaan. Uhkatodellisuutta lähestytään monikerroksisesti ja -alaisesti 4 Siten valtiolliseen turvallisuuteen kohdistuvan julkisen uhkakuvan määrittäminen on ennen kaikkea poliittinen kysymys eikä objektiivisen arvioinnin tulos. Vrt. Barry Buzan, People, States and Fear, An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era, Harvester Wheatsheaf, Worchester 1991, s Harto Hakovirran mukaan kyse on siitä kenen näkemykset saavat tässä prosessissa suurimman painon. Harto Hakovirta, Maailmanpolitiikka, teoria ja todellisuus, Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2002, s Wendtin ajatusta Anarchy is what states make of it mukaillen. Alexander Wendt, Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power Politics, International Organization, Vol. 42, No. 2, 1992, s. 391.

16 4 Suomen uhkakuvapolitiikka 2000-luvun alussa niin laajasti kuin eri toimijat haluavat uhkia esittää ja tätä todellisuutta perustella. Tutkimuksessa ei rajoituta ainoastaan valtiokeskeiseen tarkasteluun tai poliittis-sotilaallisiin uhkakuviin vaan tutkimus tavoittelee tässä suhteessa kokonaisvaltaisempaa näkökulmaa. Huolimatta eri tasojen (ks. luku 1.4) huomioonottamisesta, tutkimuksen sekä teoreettisessa että empiirisessä tulkinnassa pääpaino on valtiotasolla ja Suomeen kylmän sodan ajan jälkeen vakiintuneessa turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selontekomenettelyssä. Yhtenä tutkimuksen virikkeenä on ollut havainto siitä, ettei turvallisuus- ja puolustuspoliittisten selontekojen valmisteluprosessia ja uhkakuvarakentamista ole aikaisemmin tutkittu. Turvallinen elämä edellyttää turvallisia totuuksia. 7 Näitä totuuksia, turvallisuutta ja uhkakuvia, rakennettiin kylmän sodan aikana pitkälti kaksinapaisen maailmanpolitiikan, realismin sekä valtiokeskeisen sotilaallisen turvallisuusajattelun, asettamilla ehdoilla. Suomalainen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka oli vahvasti presidenttijohtoista, eikä turvallisuus- tai uhkakuvakysymyksistä keskusteltu suomalaisessa yhteiskunnassa kovinkaan avoimesti. Suomen uhkakuvia ilmensivät tällöin sotilaallisen luonteen lisäksi tietynlainen epämääräisyys ja kaksitasoisuus. Julkinen uhkakuva saattoi olla suurelta osin toinen kuin se, jonka pohjalta uhkan hallintaan ja torjuntaan todellisuudessa varauduttiin. 8 Neuvostoliittoa pidettiin ainoana varsinaisena sotilasuhkana, mutta virallisessa julkisessa politiikassa omaksuttiin YYA-ajatteluun sopiva toimintamalli. Kyse oli turvallisuuspolitiikan logiikasta, jossa eri tasoilla ilmennettiin erilaista uhkakuvaa. Suomalaista uhkakuvaymmärrystä hallitsivat arviot maan joutumisesta sotaan ennen muuta suurvaltasuhteiden kiristymisen myötä. 9 Puolueettomuuden suojaamiseen käytettiin julkista tai puolijulkista uhkakuvaa, mutta salaisesta uhkakuvasta ei laajemmin keskusteltu. Suomalainen ulkoisten turvallisuusuhkien arviointiprosessi oli ja 1980-luvuilla hyvin suljettu, eivätkä sen 7 James Der Derian, The Value of Security: Hobbes, Marx, Nietzsche and Baudrillard, teoksessa Ronnie D. Lipschutz (ed.), On Security, Columbia University Press, New York 1995, s Pertti Salmisen mukaan julkisissa uhkakuvissa oli 1960-luvulla voimakas Neuvostoliiton ärsyttämistä välttävä tendenssi. Sotilas- ja poliittinen johto piti Neuvostoliiton maahyökkäystä ja Suomen miehitystä uhka-ajattelun lähtökohtana, mutta uhkakuvaa ei voitu tuoda esille. Pertti Salminen, Puolueettomuuden nimeen, sotilasjohto Kekkosen linjalla ja sen sivussa , Helsinki 1995, s Ks. uhkakuvien kaksitasoisuudesta pienten valtioiden osalta; Wilhelm Agrell, Alliansfrihet och Atombomber, Kontinuitet och förändring i den svenska försvarsdoktrinen från 1945 till 1982, Liber, Stockholm 1985, s Ks. Ari Raunio, Suomen sotilaallinen uhkakuva kylmän sodan aikana , teoksessa Petteri Jouko, Pasi Kesseli, Jukka Kulomaa, Ari Raunio (toim.), Suursotien vuosisata. Sodan ja taistelun kuva 1900-luvulla, Maanpuolustuskorkeakoulu, Sotahistorian laitos, Helsinki 2002, s

17 Johdanto 5 tuottamat uhkakuvat levinneet laajan yleisön tietoisuuteen. 10 Uhkakuvien arvioinneissa annettiin pääpaino voimapoliittisille ja sotilaallisille kysymyksille. Viralliset ja julkiset uhka-arviot olivat kokonaisuudessaan hyvin neutraaleja. Julkisella poliittisella uhkapuhunnalla pyrittiin osaltaan rauhoittamaan kansalaisia sekä lujittamaan heidän uskoaan maanpuolustukseen ja Suomen sotilaalliseen suorituskykyyn. 11 Julkinen uhkakuva on ymmärrettävä tässä kontekstissa ennen kaikkea harkituksi poliittiseksi esitykseksi, jolla pyrittiin tukemaan niin ulkopoliittista linjaa kuin yhteiskunnan sisäistä vakautta. Uhkan määrittelyä voidaankin poliittisista tavoitteista riippuen joko ali- tai yliladata erilaisilla tavoitteilla. Julkiset uhkakuvat joustavat poliittisten pyrkimysten mukaan ja niitä rakennetaan intentionaalisesti. Aikaisempien tutkimuksien mielenkiintoisia huomioita on, että uhkakuvia on usein muodostettu ja esitetty vasta päätöksenteon jälkeen (eikä niitä edeltäneinä tilanteenmäärittelyinä), jolloin niistä on sovittu poliittisten valtakamppailujen ja ristiriitaisten tulkintojen tuloksena. 12 Kylmän sodan päättyminen, YYA-sopimuksen raukeaminen ja EUjäsenyys vaikuttivat suomalaisen turvallisuuspoliittisen keskusteluilmapiirin avartumiseen. Samalla voimistui keskustelu laajasta turvallisuudesta ja uusista uhkista, sotilaallisen uhkan todennäköisyyden vähennyttyä. Kansallisen ja sotilaallisen turvallisuuden ohella suomalaisessa yhteiskunnassa alettiin puhua enemmän sekä kansainvälisestä että sisäisestä turvallisuudesta ja ei-sotilaallisista uusista uhkakuvista. Uhkakuvien voi kokonaisuudessaan arvioida heikentyneen kylmän sodan päätyttyä ennen kaikkea siksi, että uhkat tulivat hajanaisemmiksi ja siirtyivät vähitellen sekä ajallisesti että maantieteellisesti etäämmälle. Uhkakuvien muutos merkitsi Arto Nokkalan mukaan kasvavissa määrin vaikeuksia yhdistää kansallista ja kansainvälistä uhkastrategiaa. 13 Selontekomenettelyyn siirtyminen 1990-luvun puolivälissä merkitsi sekä suomalaisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan parlamentarisoitumista että intressien lisääntymistä selontekoa, ainoata turvallisuusmäärärahoja allokoivaa asiakirjaa, kohtaan. Kehitys merkitsi turvallisuus- ja uhkakäsitteiden julkista politisoitumista. Turvallisuuden ja uhkakuvien määrittäminen muuttui kiistanalaisemmaksi ja osaksi normaalin politiikan tekemistä. 10 Steve Lindberg, Hotbilder för Finland, Säkerhetspolitisk förändring och kontinuitet, väitöskirja, Åbo 1994, s , Kari Miekkavaaran väitöstutkimus kuvaa kokonaisuudessaan uhka-käsitteen moniulotteisuutta, poliittisuutta ja arvionvaraisuutta. Kari Miekkavaara, Ydinaseiden uhka Suomen maanpuolustukselle, Päättäjien käsitykset uhkasta ja toimenpiteet sen torjumiseksi vuosina , väitöskirja, Turun yliopisto, Turku 2004, s Ks. esim. Fredrik Bynander, Securitizing Submarine Intrusions, teoksessa Johan Eriksson, Threat Politics, New Perspectives on Security, Risk and Crisis Management, Ashgate Publishing, Aldershot 2001, s Arto Nokkala, Laajeneva sotilaspolitiikka. Strategia ja turvallisuus suomalaisen asevoiman rakentamisessa, väitöskirja, Tampere 2001, s ,

18 6 Suomen uhkakuvapolitiikka 2000-luvun alussa Turvallisuuden uudelleenmäärittelystä on muodostunut kiistanalainen niin akateeminen, poliittinen kuin yhteiskunnallinen jatkuva keskustelu. Mitä turvallisuus on, voisi olla tai pitäisi olla? Sama keskustelu on koskenut turvallisuuden ohella uhkaa ja herättänyt uusia kysymyksiä mikä on uhka, miten se määritetään, kuka tai ketkä uhkan määrittelevät ja kenen tai minkä turvallisuudesta olemme ensisijaisesti kiinnostuneita? On myös kysytty, ovatko esitetyt uhkat reaalisesti olemassa vai ovatko ne vain puhetta ja tulkintaa? 14 Tämä on velvoittanut tutkijoita selventämään turvallisuuden ja uhkan käsitteellisiä lähtökohtia, 15 sillä kysymyksiin vastaamiseksi ei ole olemassa yhtä yleisesti hyväksyttyä turvallisuus- tai uhkateoriaa. Käsitteisiin laaja turvallisuus ja uudet uhkat on yhdistetty monia sisältöjä, tavoitteita ja käyttötarkoituksia. Uudet uhkat eivät sinällään ole olleet uusia, mutta niiden määrittely turvallisuuspoliittisina ja ylipäänsä uhkakäsitteeseen yhdistettyinä asioina sotilaallisen turvallisuuden rinnalla on kylmän sodan jälkeen ollut uutta. 16 On huomioitava, etteivät turvallisuus ja uhkat laajene itsestään vaan niitä laajennetaan. Kari Laitisen väitöskirja, postmodernia ja kriittistä turvallisuuden tutkimusasennetta korostaen, ilmentää hyvin tätä kylmän sodan jälkeistä turvallisuuden käsitteellistä problematiikkaa ja monimuotoisuutta. 17 Laitisen tutkimuksen johtopäätöksissä korostuu erilaisten puhetapojen merkityksellisyys turvallisuuden ja uhkien tuottamisessa. Kysymys on siitä, kuinka turvallisuus ymmärretään ja kuinka sitä halutaan rakentaa, sillä silloin määritetään myös turvallisuutta tuottavia hallintakeinoja, jotka kytkeytyvät erottamattomasti resurssien jakamiseen ja poliittisiin valtakamppailuihin. Turvallisuuden voi todeta muuttuneen kylmän sodan jälkeen moniulotteiseksi ja -tasoiseksi sekä kiistellyksi 14 Ks. mm. Mika Kerttunen, Johdanto, teoksessa Mika Kerttunen (toim.), Uudet uhkat?, Maanpuolustuskor-keakoulu, Strategian laitos, julkaisusarja 2, tutkimusselosteita No. 37, Helsinki 2007, s Ks. esim. Andrew M. Dorman, Adrian Treacher, European Security, An Introduction to Security Issues in Post-Cold War Europe, Dartmouth, Aldershot 1995, s. 1-35, P. H. Liotta, Through the Looking Glass: Creeping Vulnerabilities and the Reordering of Security, Security Dialogue, Vol. 36, No. 1, 2005, s Akateemista keskustelua turvallisuuden laajentamisesta (käsite laaja turvallisuus) on käyty 1960-luvulta lähtien. Mm. Lester Brownin tutkimuksien toimesta ympäristöasiat nousivat 1970-luvulla tämän keskustelun osaksi ja 1980-luvun alussa mm. Richard Ullman painotti yksilönäkökulmaa turvallisuuden määrittelyssä. Tukholman ympäristökonferenssin (1972) ja öljykriisin (1973) vaikutuksien on arvioitu laajentaneen jo aiemmin perinteistä turvallisuusajattelua. Ks. Lester R. Brown, Redefining National Security, Worldwatch Institute, Washington D.C. 1977, Richard H. Ullman, Redefining Security, International Security, Vol. 8, No. 1, 1983, s Ks. turvallisuuskäsitteen kehityksestä; Ole Wæver, Barry Buzan, Return to Theory: The Past, Present, and Future of Security Studies, teoksessa Alan Collins (ed.), Contemporary Security Studies, Oxford 2007, s Kari Laitinen, Turvallisuuden todellisuus ja problematiikka, tulkintoja uusista turvallisuuksista kylmän sodan jälkeen, Studia Politica Tamperensis, n:o 7, Politiikan tutkimuksen laitos, Tampereen yliopisto, Tampere 1999.

19 Johdanto 7 käsitteeksi, jolloin on kysyttävä Jef Huysmansin tapaan mitä turvallisuus ja uhka perimmiltään ovat? 18 Aikaisempien uhkakuvapolitiikan tutkimuksien 19 perusteella uhkan käsitteen merkityssisällön voi arvioida muuttuneen kylmän sodan ajan jälkeen kahdella tapaa. Ensiksi, turvallisuuden ja uhkan käsitteellistä perustaa on oleellisesti laajennettu. Uhkan käsitteellä viitataan tänä päivänä hyvinkin erilaisiin ongelmiin, riskeihin ja jopa haasteisiin. Tämä liittyy turvallisuuden arkipäiväistymiseen sekä yhteiskunnalliseen modernisaatioon, jossa uhkat muodostuvat kasvavassa määrin osaksi kognitiivista ja kollektiivista tietoisuutta. Olemme tulleet tehostuneen tiedonvälityksen kautta entistä tietoisemmiksi erilaisista uhkiksi esitetyistä tekijöistä. Samanaikaisesti uhkiin vastaaminen ainoastaan puolustuspolitiikan keinoin ei ole ollut enää mahdollista. Uhkavalikoiman laajentuminen on myös seurausta yhteiskuntien haavoittuvuuden lisääntyneestä riippuvuudesta informaatioteknologiaan. Esimerkiksi virushyökkäykset tai tietoverkkorikollisuus eivät olisi mahdollisia ilman teknistä kehitystä ja verkostoitumista. Toiseksi, uhkakuvien avoimuus ja käyttäminen poliittisten intressien edistämisen välineenä on lisääntynyt. Uhkakuvapolitiikasta on tullut politiikkaa siinä missä muutkin asiat ovat ja samalla turvallisuuden sekä uhkan käsitteistä on tullut eräs poliittisen kielen keskeisistä sisällöistä. Uhkien laaja-alaisuudesta ja monimuotoisuudesta keskustellaan yhä useammin poliittisin tarkoitusperin, mikä on heijastunut uhkakuviin liittyvänä lainsäädännöllisenä aloitteellisuutena ja erilaisten sekä toiminnallisten että organisatoristen rakenteiden luomisena. Valtiollisessa ja kansainvälisessä kontekstissa tämä on merkinnyt uusien uhkien institutionalisoimista. Uhkakuvien lisääntymisestä seuraa, että synnytettyä turvallisuustarvetta pitää pystyä hallinnoimaan laajemmin eli tulee tuottaa laajempaa turvallisuutta. Eri toimijoiden kilpaillessa resursseista ja vallasta syntyy turvallisuuskulttuuria 20, mikä kilpailun lisäksi tarkoittaa usein toiminnallista päällekkäisyyttä ja rinnakkaisuutta. Samalla turvallisuuden kiistanalaisuus sekä turvattomuuden ilmapiiri helposti lisääntyvät. On yhteiskunnallisesti tärkeää, että tutkimuksen keinoin kyetään tarkastelemaan ajankohtaisten uhkakuvien rakentamista sekä tähän rakentamiseen yhdistyviä poliittisia prosesseja ja intressejä. Tämän tutkimuksen lähtökohtainen problematiikka koh- 18 Jef Huysmans, The Politics of Insecurity. Fear, Migration and Asylum in EU, Routledge, New York 2006, s. 26. Huysmans viittaa tutkimuksissaan turvallisuuden määrittämisen vahvaan kiistanalaisuuden luonteeseen. 19 Ks. mm. Johan Eriksson (ed.), Threat Politics, New perspectives on security, risk and crisis management, Ashgate Publishing, Aldershot 2001, Myriam A. Dunn, Cyber- Threats and Countermeasures: The Threat Politics Behind Efforts to Secure the Information Age, Doctoral dissertation, Universität Zurich Ks. mm. Jennifer Wood, Clifford Shearing, Imagining Security, Willan Publishing, UK 2007, s