PÄÄTÖS. Helsinki No YS 939. Päätös Österbyn kaatopaikan kaatopaikkakaasun ja vesien tarkkailusuunnitelman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄÄTÖS. Helsinki No YS 939. Päätös Österbyn kaatopaikan kaatopaikkakaasun ja vesien tarkkailusuunnitelman"

Transkriptio

1 PÄÄTÖS Helsinki Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0197Y No YS 939 ASIA Päätös Österbyn kaatopaikan kaatopaikkakaasun ja vesien tarkkailusuunnitelman johdosta. LUVAN HAKIJA Tammisaaren kaupunki PL Tammisaari LAITOS JA SEN SIJAINTI Österbyn kaatopaikka Tammisaari, Pohja RN:ot ja Toimialatunnus: (TOL 2002) TARKKAILUSUUNNITELMAN ESITTÄMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulaki 46 Valtioneuvoston päätöksen kaatopaikoista 861/1997 ASIAN VIREILLETULO Tarkkailusuunnitelmaesitys on tullut vireille Uudenmaan ympäristökeskuksessa. MAKSU 390 A AT20 Asemapäällikönkatu 14 PL 36, Helsinki Puh Faksi Stinsgatan 14 PB 36, FI Helsingfors, Finland Tfn Fax

2 2 (10) YHTEENVETO AIEMMASTA TARKKAILUSTA Pintavesi Pohjavesi Kaatopaikkavesi Länsi Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n Kvarnbackabäcken purosta kaatopaikan alapuolelta vuonna 2002 ottamassa vesinäytteessä oli kohonnut ammoniumtyppipitoisuus. Tarkkailupiste sijaitsee noin 200 metrin etäisyydellä kaatopaikasta itään. Alueella sijaitsevat pohjavesiputket PVP1 ja PVP2. Putkien siiviläosat sijaitsevat seuraavasti: putkessa PVP1 tasolla +16,71 +17,71 putkessa PVP2 tasolla 5,66 +14,34. Pohjaveden pinnat olivat ,74 (PVP1) ja +14,94 (PVP2). Maanpinta putkien sijaintialueilla on tasolla +18,77 (PVP1) ja +15,24 (PVP2). Kaatopaikan lounaispuolen pohjavesiputkesta PVP1 vuonna 2004 otetussa vesinäytteessä oli kohonneet sulfaatti ja sinkkipitoisuudet sekä COD Mn arvo. Kaatopaikan itäpuolen pohjavesiputkessa PVP2 vuonna 2004 otetussa vesinäytteessä oli kohonneet kokonaisfosforin ja ammoniumtypen pitoisuudet ja COD Mn arvo. Kaatopaikan lounaispuolen pumppauskaivosta P1 vuonna 2004 otetussa vesinäytteessä olivat kohonneet ammoniumtyppi, kloridi ja sulfaattipitoisuudet sekä COD Cr arvo. Kaatopaikan itäpuolen pumppauskaivosta P2 otetussa vesinäytteessä olivat kohonneet arseeni ja sinkkipitoisuudet. Näytteessä näkyi pintavesien laimentava vaikutus. Kaatopaikan sisäinen vesi Kaatopaikalla on neljä kaatopaikan sisäisen veden tarkkailuputkea. Putkien siiviläosat sijaitsevat seuraavasti: putkessa SV1 tasolla +17,90 +23,90 putkessa SV2 tasolla +5,40 +23,40 putkessa SV3 tasolla +19,66 +27,66 putkessa SV4 tasolla +11,00 +19,00. Veden pinnat olivat ,16 (SV1) ja +17,94 (SV2) sekä ,77 (SV3) ja +15,14 (SV4). Maanpinta putkien sijaintialueilla on tasolla +26,20 (SV1), +25,49 (SV2), +28,66 (SV3) ja +20,21 (SV4). Vuonna 2004 otetuissa vesinäytteissä oli kohonneita ammoniumtyppi, kloridi, arseeni, kromi, nikkeli ja mineraaliöljypitoisuudet sekä COD Cr ja BOD 7 arvot. Lisäksi sisäisessä vedessä todettiin BTEXyhdisteitä, PAH yhdisteitä, diklooribentseeniä ja fenolijohdannaisia.

3 3 (10) TARKKAILUSUUNNITELMA Yleistä Kaatopaikkakaasu Kaatopaikkavesi Tarkkailuohjelmassa on esitetty kaatopaikkakaasun, kaatopaikkaveden, kaatopaikan sisäisen veden, pintaveden ja pohjaveden tarkkailut. Tarkkailuohjelma on tehty Valtioneuvoston päätöksen kaatopaikoista 861/1997 mukaisesti. Kaatopaikkakaasua tarkkaillaan kaasun tarkkailuputkista KT1 KT6 ja kaatopaikan sisäisen veden tarkkailuputkista SV1 SV4. Kaasusta mitataan metaani, hiilidioksidi ja happipitoisuudet puolivuosittain. Tammisaaren kaupungin vesihuoltolaitoksen viemäriin pumpattavasta vedestä otetaan näytteet kaatopaikan itä ja lounaispuolella sijaitsevilta pumppaamoilta. Näytteenotto toteutetaan puolivuosittain. Kaatopaikkaveden määrää mitataan puolivuosittain pumppaamojen käyttötuntien ja pumppujen nimellistehon mukaan laskettuna. Vesinäytteistä tutkitaan happi, kiintoaine, sähkönjohtavuus, ph, BOD 7, COD, AOX, kloridi, kokonaistyppi, ammoniumtyppi, kokonaisfosfori, fekaaliset kolibakteerit, mineraaliöljy, arseeni, kadmium, kromi, kupari, elohopea, lyijy, nikkeli ja sinkki. Kaatopaikan sisäinen vesi Pintavesitarkkailu Pohjavesi Kaatopaikan sisäisen veden pinnantasoa ja lämpötilaa tarkkaillaan puolivuosittain putkista SV1 SV4. Kaatopaikan sisäisen veden laatua tutkitaan yhdestä putkesta vanhalta ja yhdestä putkesta uudelta jätetäyttöalueelta. Näytteistä tutkitaan samat ominaisuudet kuin kaatopaikkavedestä. Kaatopaikalta otetaan pintavesinäytteet kumpaankin purkusuuntaan lähtevistä ojista. Lisäksi vesinäytteet otetaan veden virtaussuunnassa kaatopaikan yläpuolisesta ojasta, Hulu 1 (Länsi Uudenmaan vesiensuojeluyhdistys ry). Vesinäytteet otetaan puolivuosittain. Näytteistä tutkitaan samat ominaisuudet kuin kaatopaikkavedestä. Pintaveden määrän arvioimiseksi purkuojiin asennetaan kolmiopadot. Pohjaveden laatua tarkkaillaan kaatopaikan lounaispuolella sijaitsevasta pohjavesiputkesta PVP1 ja koillispuolella sijaitsevasta pohjavesiputkesta PVP2. Lisäksi tarkkailua tehdään pohjaveden virtaussuuntiin kaatopai

4 Raportointi 4 (10) kan lounais ja koillispuolelle asennettavista uusista tarkkailuputkista PVP3 ja PVP4. Lisäksi asennetaan pohjaveden virtaussuunnassa kaatopaikan yläpuolelle pohjavesiputki PVP5 taustapitoisuuksien selvittämiseksi. Vesinäytteet otetaan veden pinnan tasot selvitetään puolivuosittain. Näytteistä tutkitaan samat ominaisuudet kuin kaatopaikkavedestä. Tulokset raportoidaan vuosittain maaliskuun loppuun mennessä Uudenmaan ympäristökeskukselle ja Tammisaaren kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Jätevesilaitokselle pumpatun veden tarkkailutiedot toimitetaan myös Tammisaaren Vedelle. ASIAN KÄSITTELY Uudenmaan ympäristökeskuksessa on vireillä suljetun Österbyn kaatopaikan kunnostuksen ympäristölupahakemus. Lupahakemus on kuulutettu Pohjan kunnassa , Tammisaaren kaupungissa ja Uudenmaan ympäristökeskuksessa ja siitä on pyydetty lausunnot muun muassa Tammisaaren kaupungin ja Pohjan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta. YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU Uudenmaan ympäristökeskus on tarkastanut Österbyn kaatopaikan vesien ja kaatopaikkakaasun tarkkailuohjelman. Uudenmaan ympäristökeskus hyväksyy tarkkailuohjelman seuraavasti täydennettynä: Uudet pohjavesiputket (YSL 8, 46, JL 51, VNp 861/1997) 1. Pohjaveden virtaussuuntaan kaatopaikan alapuolelle on asennettava tarkkailuohjelmassa esitetyt kaksi uutta pohjavesiputkea PVP3 ja PVP4. 2. Pohjaveden virtaussuunnassa kaatopaikan yläpuolelle on asennettava tarkkailuohjelmassa esitetty pohjavesiputki PVP5. 3. Määräyksissä edellytetyt pohjavesiputket on asennettava mennessä. Uusien pohjavesiputkien asentamiselle on oltava putkien sijaintialueiden maanomistajien kirjallinen suostumus tai valtakirja. Pohjavesiputkikortit on toimitettava Uudenmaan ympäristökeskukselle vuoden 2005 vesitarkkailun yhteenvetoraportin liitteenä.

5 5 (10) Tarkkailumääräykset (YSL 43, 46, 108, JL 51, VNp 861/1997) Yleistä 4. Uudenmaan ympäristökeskus voi tarvittaessa muuttaa tarkkailua tarkkailutulosten tai muiden syiden perusteella. 5. Näytteiden otto ja analysointi on tehtävä standardien (CEN, ISO, SFS tai vastaavan tasoinen kansallinen tai kansainvälinen yleisesti käytössä oleva standardi) mukaisesti. Mittausraportissa on esitettävä käytetyt mittausmenetelmät ja niiden mittausepävarmuudet sekä arvio tulosten edustavuudesta. 6. Tarkkailu on laajentava kattamaan kaatopaikkakaasun ja kaatopaikan sisäisen veden osalta myös kaatopaikan pohjoisosan. Kaatopaikkavesi 7. Kaatopaikkavedestä on tutkittava esitetyn lisäksi vähintään yleinen ulkonäkö, haju, väri, rauta, sulfaatti, VFA ja sameus. Kemiallinen hapenkulutus on määritettävä COD Cr arvona. AOX ei tarvitse analysoida. Sen asemesta on analysoitava vähintään kerran haihtuvat orgaaniset yhdisteet, kuten klooratut liuottimet, BTEX yhdisteet ja kloorifenolit sekä PAH yhdisteet että syanidi. Tutkimustulosten perusteella arvioidaan ominaisuuksien jatkotarkkailutarve. Vesinäytteet on otettava virtaavasta vedestä. Kaatopaikan sisäinen vesi 8. Tarkkailuputkien SV1 ja SV2 käyttökelpoisuus on selvitettävä. Selvitys on esitettävä määräyksessä 12. edellytetyn täydennetyn tarkkailusuunnitelman liitteenä. Jokaisella näytteenottokerralla on mitattava kaatopaikan sisäisen veden korkeus ja lämpötila. Vesinäytteistä on tutkittava vähintään kerran vuodessa yleinen ulkonäkö, haju, happi, VFA, ph, sähkönjohtavuus, COD Cr, BOD 7, ammoniumtyppi, kokonaistyppi, kloridi, sulfaatti, rauta ja sinkki. Syksyn 2005 näytteenottokerralla on tutkittava edellä esitetyn lisäksi ainakin arseeni, elohopea, kadmium, kromi, kupari, nikkeli, lyijy, sinkki, syanidi, PAH yhdisteet, kloorifenolit, klooratut liuottimet ja BTEX yhdisteet. Pohjavesi 9. Kaikkien pohjavesiputkien näytteistä on tutkittava kaikilla näytteenottokerroilla vähintään yleinen ulkonäkö, haju, väri, happi, sameus, kokonaiskovuus, ph, sähkönjohtavuus, COD Mn, kloridi, sul

6 6 (10) faatti, ammoniumtyppi, kokonaistyppi, nitraattityppi, nitriittityppi, TOC, rauta ja sinkki. Pohjavesiputkista PVP1 ja PVP2 on tutkittava lisäksi jokaiselle näytteenottokerralla alkaliteetti, alumiini, arseeni, barium, kadmium, koboltti, kromi, kupari, lyijy, mangaani, molybdeeni, nikkeli, vanadiini, koliformiset bakteerit, fekaaliset streptokokit, mineraaliöljy ja haihtuvat orgaaniset yhdisteet, kuten klooratut liuottimet, BTEX yhdisteet ja kloorifenolit. Putkista PVP3, PVP4 ja PVP5 on tutkittava lisäksi kerran vuodessa alkaliteetti, alumiini, arseeni, barium, kadmium, koboltti, kromi, kupari, lyijy, mangaani, molybdeeni, nikkeli, vanadiini, koliformiset bakteerit, fekaaliset streptokokit, mineraaliöljy ja haihtuvat orgaaniset yhdisteet, kuten klooratut liuottimet, BTEX yhdisteet ja kloorifenolit. Tarkkailuputkiin on tehtävä riittävä veden pumppaus ennen näytteenottoa. Jokaisella näytteenottokerralla on mitattava kaikkien pohjavesiputkien pinnantasot. Pintavesi 10. Kaatopaikan itäpuolella pintavesinäyte on otettava vähintään Kvarnbackabäcken purosta kaatopaikka alueelta tulevien kolmen sivupuron alajuoksulta (Pinta1). Tarkkailupiste on sijoitettava Kvarnbackabäcken puroon välittömästi veden virtaussuunnassa alimpana sijaitsevan sivupuron jälkeen. Kaatopaikan lounaispuolella tarkkailupiste (Pinta2) on sijoitettava jätevedenpumppaamon vierestä lähtevään ojaan siten, että otettava vesinäyte kuvaa koko kaatopaikan lounaisnurkan alueelta purkautuvan veden laatua. Taustapisteenä (Pinta3) on käytettävä Kvarnbackabäcken puroa veden virtaussuunnassa kaatopaikan yläpuolella. Pintaveden määrää on tarkkailtava jokaisella näytteenottokerralla luotettavalla mittausmenetelmällä. Vesinäytteet on otettava virtaavasta vedestä. Näytteistä on tutkittava kaikilla näytteenottokerroilla vähintään yleinen ulkonäkö, haju, väri, sameus, kiintoaine, ph, sähkönjohtavuus, COD Mn, BOD 7, AOX, ammoniumtyppi, kokonaistyppi, nitraattityppi, kokonaisfosfori, kloridi, sulfaatti, rauta, lyijy ja sinkki. Molempien kaatopaikan alapuolella sijaitsevien pintavesitarkkailupisteiden vesinäytteistä on tutkittava myös COD Cr. Joka toisella näytteenottokerralla on tutkittava edellä esitetyn lisäksi vähintään, alumiini, arseeni, kadmium, koboltti, kromi, kupari, nikkeli, koliformiset bakteerit ja fekaaliset streptokokit. Lisäksi mo

7 7 (10) lempien kaatopaikan alapuolella sijaitsevien pintavesitarkkailupisteiden vesinäytteistä on tutkittava mineraaliöljy. PAH yhdisteet, kloorifenolit, klooratut liuottimet ja BTEX yhdisteet on tutkittava vähintään kerran molempien kaatopaikan alapuolella sijaitsevien pintavesitarkkailupisteiden vesinäytteistä. Tutkimustulosten perusteella arvioidaan ominaisuuksien jatkotarkkailutarve. Kaatopaikkakaasu 11. Kaatopaikkakaasun tarkkailu on tehtävä tarkkailusuunnitelman ja määräyksen 6. mukaisesti Tarkkailusuunnitelman päivittäminen 12. Tarkkailusuunnitelma on päivitettävä määräysten mukaisesti. Suunnitelmassa on esitettävä myös näytteenotto ja näytteiden analysointimenetelmät. Tarkkailusuunnitelma on toimitettava tiedoksi Uudenmaan ympäristökeskukselle, Tammisaaren kaupungin ja Pohjan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille mennessä. Raportointi (YSL 46, JL 51 ) 13. Vesinäytteenottotulokset on toimitettava tiedoksi Uudenmaan ympäristökeskukselle, Tammisaaren kaupungin ja Pohjan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuukauden kuluessa näytteenottotulosten valmistumisesta. 14. Tarkkailusta on tehtävä vuosittain yhteenvetoraportti ja selvitys veden laadussa ja muissa ominaisuuksissa tapahtuneista muutoksista sekä tiedot kaatopaikkakaasun koostumuksesta, määrästä, kertymisestä ja purkautumisesta sekä Österbyn kaatopaikan metaani ja hiilidioksidipäästöstä (t/a). Raportti on toimitettava tarkkailuvuotta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä Uudenmaan ympäristökeskukselle ja Tammisaaren kaupungin ja Pohjan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Viemäriin johdettavan veden tutkimustulokset on toimitettava myös Tammisaaren Vedelle. RATKAISUN PERUSTELUT Yleistä Ympäristönsuojelulain 46 :n mukaan tarkkailusuunnitelmasta on tehtävä päätös. Päätöstä tehtäessä on huomioitava hallintomenettelylain säädökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Uudenmaan ympäristökeskus on suljetun Österbyn kaatopaikan kunnostuksen ympäristölupahakemuksen käsittelyvaiheessa kuullut Tammisaaren kaupungin ja Pohjan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisia. Viranomaiset ovat antaneet asiasta lausuntonsa. Perustilaselvitystä täydentävästä tarkkailusta ei siten ole erikseen pyydetty lausuntoja.

8 8 (10) Kaatopaikan tarkkailun vähimmäisvaatimukset on edellytetty Valtioneuvoston päätöksen kaatopaikoista (861/1997) liitteessä 3. Jäljempänä päätöksestä käytetään nimeä VNp (861/1997). VNp:n (861/1997) liitteen 3. mukaisesti luvan saaja vastaa kaatopaikan suunnitelmallisesta tarkkailusta. Alueen pinta, pohja ja kaatopaikkavesien sekä kaatopaikkakaasun tarkkailu ovat tarpeen kaatopaikasta aiheutuvan ympäristökuormituksen ja kaatopaikan sisäisten prosessien selvittämiseksi. Määräysten yksilöidyt perustelut Tarkkailu Kaatopaikan pohjoisosan tarkkailuasia on otettu esille tarkastuksella Neuvottelusta ja tarkastuksesta on kirjoitettu Uudenmaan ympäristökeskuksen muistio No YS 415/ (Määräys 6.) Valtioneuvoston päätöksen kaatopaikoista 861/1997 liitteen 3 mukaan jätetäytön tarkkailua varten tarvitaan tiedot muun muassa jätetäytön sisäisistä ominaisuuksista. Kaatopaikan sisäisiä prosesseja seurataan muun muassa kaatopaikan sisäisen veden tarkkailulla. Lisäksi kaatopaikan sisäisen veden laatu on tutkittava vähintään kahdesti pohjaveteen kohdistuvan kuormituksen selvittämiseksi. (Määräykset 6. ja 8.) Kaatopaikan sisäisen veden putkien SV1 ja SV2 siiviläosat on ulotettu jätetäyttökerroksen alapuolelle kallion pintaan saakka. Jätetäytön alapuolisen tiiviin maakerroksen puhkaiseminen voi aiheuttaa kaatopaikkaveden ja pohjaveden sekoittumista ja vaikuttaa heikentävästi pohjaveden laatuun. Pohjaveden pilaantumisvaaran johdosta putkien siiviläosat on tukittava jätetäytön alapuoliselta osalta ja tarvittaessa putket on uusittava. (Määräys 8.) Uudenmaan ympäristökeskuksen näkemyksen mukaan esitetty kaatopaikkaveden tutkimusvalikoima ei sovellu sellaisenaan kaikkiin näytteenottopisteisiin. Tutkittavia ominaisuuksia on muutettu vastamaan kunkin vesitarkkailun luonteenomaisia piirteitä ja kaatopaikkatoiminnan vaikutusta. (Määräykset ) Pohjavesitarkkailu putkien sijoittaminen ja tarkkailun toteuttaminen näytteenottovalikoimaa lukuunottamatta on hyväksytty suunnitelmassa esitetyn mukaisesti. (Määräykset ja 9.) Pintavesitarkkailua on muutettu tehdyllä tarkkailukäynnillä tehtyjen havaintojen perusteella. Tarkkailulla seurataan kaatopaikan mahdollisia vaikutuksia lähiympäristön pintaveteen. (Määräys 10.) VNp:n (861/1997) liitteen 3 mukaan kaatopaikkakaasun seuranta on toteutettava siten, että kaasun muodostuksesta saadaan luotettavat tiedot kaatopaikan kaikilla osilla. (Määräys 6., 11. ja 14.) Tämän päätöksen mukaan täydennetty tarkkailusuunnitelma on tarpeen viranomaisvalvonnan kannalta, ja jotta määräyksissä ja 14. edel

9 9 (10) lytetyt seikat tulevat huomioiduksi kaatopaikkakaasun ja kaatopaikan vesien tarkkailuissa. (Määräys 12.) Ympäristönsuojelulain 46 :n mukaan valvontaviranomaisella on oikeus saada toiminnanharjoittajalta valvontaa varten tarvittavat tiedot. Jätelain 51 :n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä mm. toiminnan ympäristövaikutuksista. Valvonta ja lupaviranomainen voivat antaa määräyksiä ja ohjeita selvilläolo ja kirjanpitovelvollisuuksien täyttämisestä. (Määräykset 13. ja 14.) VNp:n (861/1997) liitteessä 3. on edellytetty tarkkailuohjelman yhteenvedon raportointi. (Määräys 13.) Vesitarkkailutulosten perusteella on tehtävä säännöllisesti selvitys veden laadussa tapahtuneista muutoksista, jotta tarvittaessa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Pohjaveden ja kaatopaikan sisäisen veden pinnan korkeustiedot on esitettävä + tasoina. (Määräys 14.) PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Tämä lupapäätös on lainvoimainen kolmantenakymmenentenäensimmäisenä päivänä päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuunottamatta, jos päätökseen ei haeta muutosta. (YSL 100 ) PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO Tämä päätös on voimassa siihen saakka, kun Österbyn kaatopaikan kunnostamisesta annettu ympäristölupa on saanut lainvoiman. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on oltava lupa. (YSL 28 ) SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 46, 53, 54, 56, 96 Jätelaki (1072/1993) 6, 51 Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (861/1997) Valtion maksuperustelaki (150/1992) 8 Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista (1237/2003) MAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN Tämän päätöksen käsittelystä perittävä maksu on 390 euroa. Maksun suuruus perustuu alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annettuun ympäristöministeriön asetukseen (1237/2003) ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon. Päätöksen mukaan tarkkailusuunnitelman hyväksymispäätös maksaa 390 euroa.

10 10 (10) LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Jäljennös päätöksestä Tieto päätöksestä Tammisaaren kaupunki PL Tammisaari Tammisaaren kaupunginhallitus Tammisaaren kaupungin ympäristölautakunta Pohjan kunnanhallitus Pohjan kunnan ympäristö ja rakennuslautakunta Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) Tieto päätöksestä lähetetään liitteessä 1. esitetyille henkilöille ja tahoille. MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto oikeudelta valittamalla. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. (YSL 96 ) Valitusoikeus lupapäätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä niillä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. (YSL 97 ) Valitusosoitus on liitteenä (Liite 2.). Ympäristöinsinööri Hannele Kärkinen Ylitarkastaja Jaakko Heinolainen Liitteet Liite 1. Päätöksestä tiedon saavat Liite 2. Valitusosoitus

PÄÄTÖS. No YS Päätös vesientarkkailuohjelmasta. Kiinteistö Oy Vantaan Kalliolehto Minttupolku Espoo

PÄÄTÖS. No YS Päätös vesientarkkailuohjelmasta. Kiinteistö Oy Vantaan Kalliolehto Minttupolku Espoo PÄÄTÖS Helsinki 1.9.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2005-Y-590-119 No YS 1039 ASIA Päätös vesientarkkailuohjelmasta. TOIMINNAN HARJOITTAJA Kiinteistö Oy Vantaan Kalliolehto Minttupolku 7 02920

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 815

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 815 PÄÄTÖS Helsinki 21.6.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0051 119 No YS 815 ASIA Ympäristönsuojelulain 46 :n mukainen päätös kaatopaikkakaasujen ja vesien laadun tarkkailusta Itella Oyj:n kiinteistöllä.

Lisätiedot

Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ

Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ 1(5) PÄÄTÖS Nro Dnro 3 YLO LOS-2003-Y-1283-121 Annettu julkipanon jälkeen 12.1.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438 PÄÄTÖS Helsinki 16.10.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2004 Y 263 115 No YS 1438 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS Helsinki 17.2.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2005 Y 345 12 No YS 301 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. No YS Päätös vesientarkkailuohjelmasta. Componenta Karkkila Oy PL Karkkila Y-tunnus:

PÄÄTÖS. No YS Päätös vesientarkkailuohjelmasta. Componenta Karkkila Oy PL Karkkila Y-tunnus: PÄÄTÖS Helsinki 9.10.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2009-Y-314-119 No YS 1240 ASIA Päätös vesientarkkailuohjelmasta. TOIMINNAN HARJOITTAJA TOIMINTA Componenta Karkkila Oy PL 40 03601 Karkkila

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 202. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisesta poikkeuksellista tilannetta koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 202. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisesta poikkeuksellista tilannetta koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS Helsinki 7.2.2006 Dnro UUS 2005 Y 739 114 Annettu julkipanon jälkeen No YS 202 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisesta poikkeuksellista tilannetta koskevasta ilmoituksesta.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. No YS 592. Päätös ympäristölupapäätökseen No YS 755/ liittyvän vesitarkkailusuunnitelman

PÄÄTÖS. No YS 592. Päätös ympäristölupapäätökseen No YS 755/ liittyvän vesitarkkailusuunnitelman U U D E N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S... N Y L A N D S M I L J Ö C E N T R A L PÄÄTÖS Helsinki 7.6.2004 Annettu julkipanon jälkeen No YS 592 Dnro 0195Y0322-111 ASIA Päätös ympäristölupapäätökseen

Lisätiedot

Kehotus ja asianosaisen kuuleminen

Kehotus ja asianosaisen kuuleminen Kehotuskirje UUDELY/333/07.00/2010 14.8.2013 Hangon kaupunki Bulevardi 6 10900 Hanko Viite Yhteenvetoraportti vuoden 2009 vesien tarkkailun tuloksista sekä kaatopaikkakaasun tarkkailuraportti vuodelta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. No YS 1238. ASIA Päätös Raaseporin kaupungin Österbyn kaatopaikan itäpuolisten ojien perkaamissuunnitelman hyväksymisestä.

PÄÄTÖS. No YS 1238. ASIA Päätös Raaseporin kaupungin Österbyn kaatopaikan itäpuolisten ojien perkaamissuunnitelman hyväksymisestä. PÄÄTÖS Helsinki 9.10.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2005-Y-287-119 No YS 1238 ASIA Päätös Raaseporin kaupungin Österbyn kaatopaikan itäpuolisten ojien perkaamissuunnitelman hyväksymisestä. TOIMINNANHARJOITTAJA

Lisätiedot

KESKIMMÄISEN JÄLKIHOIDETUN KAATOPAIKAN OLUSUHTEIDEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU

KESKIMMÄISEN JÄLKIHOIDETUN KAATOPAIKAN OLUSUHTEIDEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY E 732 SIILINJÄRVEN KUNTA KESKIMMÄISEN JÄLKIHOIDETUN KAATOPAIKAN OLUSUHTEIDEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU ESITYS UUDEKSI TARKKAILUSUUNNITELMAKSI KUOPIO 9.6.2010 TÄYDENNETTY

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Dnro 0100Y Helsinki No YS 1547

PÄÄTÖS Dnro 0100Y Helsinki No YS 1547 PÄÄTÖS Dnro 0100Y0309 11 Helsinki 23.12.2004 No YS 1547 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellisia tilanteita koskevan ilmoituksen johdosta. ILMOITUKSEN TEKIJÄN NIMI JA

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Laitosanalyysit Firan vesilaitos Lämpötila C 3 8,3 8,4 4 8,4 9 ph-luku 3 6,5 6,5 4 7,9 8,1 Alkaliteetti mmol/l 3 0,53 0,59 4 1 1,1 Happi 3 2,8 4 4 11,4 11,7 Hiilidioksidi 3 23,7 25 4 1 1,9 Rauta Fe 3

Lisätiedot

PÄÄTÖS. No YS Helsingin kaupunki, kiinteistövirasto PL Helsingin kaupunki

PÄÄTÖS. No YS Helsingin kaupunki, kiinteistövirasto PL Helsingin kaupunki PÄÄTÖS Helsinki 20.10.2004 Dnro 0195Y0456 111 Annettu julkipanon jälkeen No YS 1229 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Uudenmaan ympäristökeskuksen Helsingin

Lisätiedot

17VV VV 01021

17VV VV 01021 Pvm: 4.5.2017 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, huhtikuu Näytteenottopvm: 4.4.2017 Näyte saapui: 6.4.2017 Näytteenottaja: Mika

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 5.11.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 204 115 No YS 1444 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

LAMMIN PÄIVÄT JÄTTEENKÄSITTELYKOHTEEN VESIEN TARKKAILU:

LAMMIN PÄIVÄT JÄTTEENKÄSITTELYKOHTEEN VESIEN TARKKAILU: LAMMIN PÄIVÄT 5.10.2016 JÄTTEENKÄSITTELYKOHTEEN VESIEN TARKKAILU: - ESIMERKKEJÄ LUPAVELVOITTEISTA JA ANALYYSEISTÄ Ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liukkonen-Hämäläinen Jätteenkäsittely/vastaanotto/välivarastointikohteita

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465 PÄÄTÖS Helsinki 11.4.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 63 111 No YS 465 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Strömsö Property Development

Lisätiedot

Dnro 0197Y PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1148

Dnro 0197Y PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1148 PÄÄTÖS Helsinki 7.10.2004 Dnro 0197Y0052 111 Annettu julkipanon jälkeen No YS 1148 ASIA Päätös ympäristölupamenettelylain 2 :n mukaiseen ympäristölupapäätökseen No YS 387/10.6.1998 liittyvän hajutarkkailusuunnitelman

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA Etelä-Suomi Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.5.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukainen ympäristölupahakemus Santahaminan keskusampumarata-alueen

Lisätiedot

Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY LA 82, perustuu EPA 7473

Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY LA 82, perustuu EPA 7473 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere PL 265 33101 Tampere EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT Matriisi elintarvikkeet Menetelmän nimi Akkr/Arv Standardi Elohopea akkr Sisäinen menetelmä

Lisätiedot

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Firan vesilaitos Lahelan vesilaitos Lämpötila C 12 9,5 14,4 12 7,9 8,5 ph-luku 12 6,6 6,7 12 8,0 8,1 Alkaliteetti mmol/l 12 0,5 0,5 12 1,1 1,1 Happi mg/l 12 4,2 5,3 12 11,5 13,2 Hiilidioksidi mg/l 12 21

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1499

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1499 PÄÄTÖS Helsinki 30.11.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-294-119 No YS 1499 ASIA Päätös ympäristölupapäätöksen No YS 794/15.6.2007 määräyksissä 59. ja 60. velvoitetuista jäteveden sekä pinta-

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, elokuu Näytteenottopvm: 22.8.2017 Näyte saapui: 23.8.2017 Näytteenottaja: Eerikki Tervo Analysointi

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2005 Dnro KAI-2004-Y-111

PÄÄTÖS. Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2005 Dnro KAI-2004-Y-111 K A I N U U N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2005 Dnro KAI-2004-Y-111 ASIA Malmin kasaliuotuksen koetoimintaa koskevan tarkkailuohjelman hyväksyminen Kuusilammen kaivospiirin

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012 1 Tutkimustodistus 214-3257 1(4) Raahen Vesi Oy Marintie 1 9214 Pattijoki Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte otettu 25.8.214 Näytteen ottaja Jukka Ollikkala Saapunut 26.8.214 Näytteenoton syy Jaksottainen

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere PL 265 (Patamäenkatu 24) 33101 Tampere Puh. 03 2461111 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

No YS 949. Fortum Power and Heat Oy PL Fortum

No YS 949. Fortum Power and Heat Oy PL Fortum PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMI- SESTA Helsinki 12.8.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2007-Y-639-111 No YS 949 ASIA Ympäristösuojelulain 55 mukainen lupamääräysten tarkistaminen, joka

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 542

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 542 PÄÄTÖS Helsinki 24.4.2007 Dnro UUS 2007 Y 153 115 Annettu julkipanon jälkeen No YS 542 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 60 :n mukaisen tilapäistä melua ja tärinää koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Helsinki No YS 441

Helsinki No YS 441 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 5.4.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 69 111 No YS 441 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Uudenmaan ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2014

Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2014 Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2014 Joni Virtanen Pietarsaari 2015 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 KAATOPAIKKA... 3 3 KAATOPAIKAN TARKKAILU... 4 3.1 Pohjaveden tarkkailu... 4 3.2 Pintavesien

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2010/2 Dnro ESAVI/152/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola.

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola. Etelä-Suomi Päätös Nro 218/2012/1 Dnro ESAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 30.6.2015

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 30.6.2015 1 (6) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 231959 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 17.6.2015, näytteet otettu 17.6.2015 (9:40) Näytteenottaja: Terv. tark.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. No YS 674. Keravan Kaupunkitekniikka Savion jätehuoltoalue, Karhuntassuntie, Kerava IPPC-luokka 5.4.

PÄÄTÖS. No YS 674. Keravan Kaupunkitekniikka Savion jätehuoltoalue, Karhuntassuntie, Kerava IPPC-luokka 5.4. U U D E N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S... N Y L A N D S M I L J Ö C E N T R A L PÄÄTÖS Helsinki 17.6.2004 Dnro 0195Y0107-111 0195Y0117-111 UUS-2003-Y-235-111 No YS 674 ASIA Päätös ympäristölupapäätöksiin

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 139. Ympäristönsuojelulain (86/2000) 64 :n mukainen päätös poikkeuksellista tilannetta koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 139. Ympäristönsuojelulain (86/2000) 64 :n mukainen päätös poikkeuksellista tilannetta koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS Helsinki 5.2.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 115 No YS 139 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 64 :n mukainen päätös poikkeuksellista tilannetta koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1 PÄÄTÖS Helsinki 3.1.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2006 Y 145 113 No YS 1 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Porlammin Potka Oy:n

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. Päätös Etelä-Suomi Nro 23/2013/1 Dnro ESAVI/41/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. LAITOS Heinolan Autopurkaamo

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2013 ASIA HAKIJA Jätteiden hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus, Kokkola. CrisolteQ Oy PL 286

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) No YS 535. Lassila & Tikanoja Oyj Tuusulan tuotantolaitos Konetie Tuusula. Ympäristötönsuojelulaki 61

PÄÄTÖS 1 (5) No YS 535. Lassila & Tikanoja Oyj Tuusulan tuotantolaitos Konetie Tuusula. Ympäristötönsuojelulaki 61 U U D E N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S... N Y L A N D S M I L J Ö C E N T R A L PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 18.5.2004 Dnro 0199Y0187-114 No YS 535 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisesta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2013 ASIA Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 894

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 894 PÄÄTÖS Helsinki 28.6.2005 Dnro UUS 2005 Y 268 14 Annettu julkipanon jälkeen No YS 894 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 60 :n mukaisen tilapäistä melua ja tärinää koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

LIITE 4. Pintavesitarkkailutuloksia

LIITE 4. Pintavesitarkkailutuloksia LIITE 4 Pintavesitarkkailutuloksia Tutkimustodistus Nro VEJV898/2011 4.7.2011 1(2) YMPÄRISTÖLABORATORIO Toivonen Yhtiöt Oy Ruskon jätteenkäsittelykeskuksen pintavesitarkkailu Näytteenottopäivä: 11.5.2011

Lisätiedot

Helsinki No YS 388

Helsinki No YS 388 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 19.3.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2006 Y 591 111 No YS 388 ASIA Päätös Lemminkäinen Oyj:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan

Lisätiedot

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä Liite 1 Saimaa Immalanjärvi Vuoksi Mellonlahti Joutseno Venäjä Liite 2 1 5 4 3 2 Liite 3 puron patorakennelma Onnelan lehto Onnelan lehto Mellonlahden ranta Liite 4 1/7 MELLONLAHDEN TILAN KEHITYS VUOSINA

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki 29.5.2007. No YS 719. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 60 :n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS. Helsinki 29.5.2007. No YS 719. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 60 :n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS Helsinki 29.5.2007 Dnro UUS 2007 Y 216 115 Annettu julkipanon jälkeen No YS 719 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 60 :n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi Tilausnro (0KEURUU/Tal.vesi), saapunut , näytteet otettu Näytteenottaja: Mika Väle

TESTAUSSELOSTE Talousvesi Tilausnro (0KEURUU/Tal.vesi), saapunut , näytteet otettu Näytteenottaja: Mika Väle 1 (7) Keuruun kaupunki Keuruun Vesi Väliaho Seppo Kantolantie 6 42700 KEURUU Tilausnro 288532 (0KEURUU/Tal.vesi), saapunut 26.4.2017, näytteet otettu 25.4.2017 Näytteenottaja: Mika Väle NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus ympäristöluvan 0901Y05656/111 ( ) lupamääräysten tarkistamiseksi.

PÄÄTÖS. Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus ympäristöluvan 0901Y05656/111 ( ) lupamääräysten tarkistamiseksi. PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 22.9.2009 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 610 110 Dnro 0901y0656/111 Telefaksi (014) 614 273 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus

Lisätiedot

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki.

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki. Etelä-Suomi Päätös Nro 58/2011/2 Dnro ESAVI/119/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi

TESTAUSSELOSTE Talousvesi 1 (5) Säkylän kunta Vesihuoltolaitos Rantatie 268 27800 SÄKYLÄ Tilausnro 292956 (90SÄKYLÄ/Verkosto), saapunut 6.6.2017, näytteet otettu 6.6.2017 Näytteenottaja: Jari Rakkolainen NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 50/2004/1 Dnro LSY-2004-Y-171 Helsinki Annettu

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 50/2004/1 Dnro LSY-2004-Y-171 Helsinki Annettu LÄNSI-SUOMEN PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 50/2004/1 Dnro LSY-2004-Y-171 Helsinki Annettu 8.7.2004 ASIA Ekokem-Palvelu Oy:n ympäristönsuojelulain 61 :n mukaisesta koeluonteisesta toiminnasta tehdystä

Lisätiedot

Helsinki No YS 1257

Helsinki No YS 1257 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 13.10.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2009-Y-319-111 No YS 1257 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Uudenmaan

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012

KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 Tiia Sillanpää ja Eeva Kaarina Aaltonen / 26.11.2012 KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 1. TAUSTA Kokkolan jätevedenpuhdistamolla

Lisätiedot

Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2013

Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2013 Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2013 Joni Virtanen Pietarsaari 2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 KAATOPAIKKA... 3 3 KAATOPAIKAN TARKKAILU... 4 3.1 Pohjaveden tarkkailu... 5 3.2 Pintavesien

Lisätiedot

KUIVAKOLUN KAATOPAIKKA

KUIVAKOLUN KAATOPAIKKA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TOIVAKAN KUNTA KUIVAKOLUN KAATOPAIKKA Tutkimusraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.8.2017 P25062P004 Tutkimusraportti 1 (3) Pitkänen Alisa 17.8.2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS 2012E

TUTKIMUSTODISTUS 2012E TUTKIMUSTODISTUS 2012E- 21512-1 Tarkkailu: Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 2012 Tarkkailukierros: vko 51 Tilaaja: Pöyry Finland Oy Otto pvm. Tulo pvm. Tutkimuksen lopetus pvm. Havaintopaikka Tunnus

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 11.11.2015

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 11.11.2015 1 (5) Kokemäen Vesihuolto Oy Tulkkilantie 2 32800 KOKEMÄKI Tilausnro 243666 (0KOKEMVE/talousve), saapunut 30.10.2015, näytteet otettu 29.10.2015 (7-11) Näytteenottaja: Tapio Jussila NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

Virastotie 3, RUOKOLAHTI. Ympäristönsuojelulaki 28 :n 3 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1

Virastotie 3, RUOKOLAHTI. Ympäristönsuojelulaki 28 :n 3 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 PÄÄTÖS 1(6) Dnro 0496Y0273-121 Annettu julkipanon jälkeen 30.8.2004 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Ruokolahden kunnan Vaittilan kaatopaikan

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

Hintalomake Laboratoriopalvelut 27.1.2015 Talousvesi välilehti 1

Hintalomake Laboratoriopalvelut 27.1.2015 Talousvesi välilehti 1 Hintalomake Laboratoriopalvelut 27.1.2015 Talousvesi välilehti 1 täyttää tiedot keltaisella merkittyihin soluihin. TALOUSVESI Näytteiden kokonaismäärä/vuosi: noin 750 kpl ** Hinta on ilmoitettava aina,

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 7.1.2005. No YS 22

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 7.1.2005. No YS 22 PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 7.1.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0197Y0014 111 No YS 22 ASIA Päätös toimintaa koskevien lupapäätösten rauettamisesta. LUVAN HALTIJA Altia Oyj Rajamäen tehtaat Valta akseli

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA HAKIJA Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvan 9.12.2005, 1999Y0177-111 kaatopaikan vakuutta

Lisätiedot

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT Päätös Etelä-Suomi Nro 92/2013/1 Dnro ESAVI/80/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2013 ASIA Hakemus, joka koskee Neste Oil Oyj:n Haminan terminaalin ympäristöluvassa A 1027/KAS-2005-Y-29-111 määrätyn

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY TEBOIL AB ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI Pohjaveden laadun tarkkailu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2013 1160-P20618 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä

Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä Etelä-Suomi Päätös Nro 136/2014/1 Dnro ESAVI/79/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 3.7.2014 ASIA Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä No YS

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386 Annettu julkipanon jälkeen 8.1.2008 ASIA Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Loimaa HAKIJA

Lisätiedot

SELVITYS YLÄNEEN SULJETUN KAATOPAIKAN JÄLKITARKKAILUSTA, TARKKAILUN MUUTOSEHDOTUS. Raportti nro

SELVITYS YLÄNEEN SULJETUN KAATOPAIKAN JÄLKITARKKAILUSTA, TARKKAILUN MUUTOSEHDOTUS. Raportti nro SELVITYS YLÄNEEN SULJETUN KAATOPAIKAN JÄLKITARKKAILUSTA, TARKKAILUN MUUTOSEHDOTUS Raportti nro 16-17-376 Varsinais-Suomen ELY-keskus on lähettänyt Pöytyän kunnalle 28.12.2016 päivätyn kehotuksen (Dnro

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1655

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1655 PÄÄTÖS Helsinki 28.11.2008 Dnro UUS 2008 Y 597 115 Annettu julkipanon jälkeen No YS 1655 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 60 :n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Päätös. Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös. Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Päätös Etelä-Suomi Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Ekokem- Palvelu Oy:n Keltakankaan pilaantuneiden

Lisätiedot

SULENNON KAATOPAIKAN TARKKAILUOHJELMA

SULENNON KAATOPAIKAN TARKKAILUOHJELMA LIITE 1 Myllykoski Paper Oy 13.8.2007 KAATOPAIKAN TARKKAILUOHJELMA SULENNON KAATOPAIKAN TARKKAILUOHJELMA 1 TARKKAILUN PERUSTEET...2 2 JATETAYTTO... 2.1 Jätejakeet...2 2.2 Jätteiden analysointi (14.11.2007)...2

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1 (7) Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. Dnro. No YS 1752

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1 (7) Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. Dnro. No YS 1752 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1 (7) Helsinki 12.12.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2008 Y 528 111 No YS 1752 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee ThermiSol

Lisätiedot