LIITE 1: TYÖOHJELMA. Sisältö:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 1: TYÖOHJELMA. Sisältö:"

Transkriptio

1 LIITE 1: TYÖOHJELMA Ramboll Piispanmäentie Espoo Finland Puhelin: Fax: Sisältö: 1 Tehtävän määrittely Yleistä Taustaa Työn ohjaus Noudatettavat ohjeet Liikenneympäristön nykytila ja ongelma-analyysi Yleistä Aikaisemmat liikenneturvallisuussuunnitelmat, muut selvitykset ja suunnitelmat, kytkeytyminen muihin suunnitteluhankkeisiin Maankäyttö- ja liikenneolosuhteet Onnettomuusselvitys Haastattelut ja kyselyt Maastotarkastelut Ongelma-analyysin yhteenveto Tavoitteiden asettaminen liikenneturvallisuustyölle Liikenneympäristön parantaminen Parannustoimenpiteiden suunnittelu Toimenpideohjelma ja vaikutusten arviointi Liikenneturvallisuustyön edistäminen KVT-työn tarkoitus KVT-työn organisaatio Nykyisen liikenneturvallisuustyön ja sen ongelmien kartoitus Liikenneturvallisuustyön kehittämismahdollisuudet ja tavoitteet Koulutus-, valitus- ja tiedotustyön kehittäminen Liikenneturvallisuustyön ja suunnitelman seuranta Liikenneturvallisuusryhmän toimintasuunnitelma ja sen seuranta Liikenneympäristön toimenpideohjelman ylläpitäminen ja seuranta Tiedotus ja vuorovaikutus Raportointi Pvm Viite 1) Suullinen tarjous pyyntö (puhelinkes kustelu Ahonen- Reihe) ) Tarjouspalaveri (Ahonen, Rautio, Ylipaavalnie mi, Oksanen, Reihe, Svenns)

2 1 Tehtävän määrittely Yleistä Työn alussa täsmennetään työohjelma tämän ehdotuksen pohjalta yhdessä tilaajien kanssa. Samalla asetetaan työlle tarkennetut tavoitteet ja määritellään painopisteet, sekä sovitaan tarkemmin työn organisoinnista ja kytkeytymisestä muihin suunnitteluhankkeisiin. Työn eteneminen pääpiirteissään on kuvattu liitteenä A olevassa aikataulussa. Kustannusten erittely työvaiheittain ja henkilöittäin on esitetty liitteessä B. 1.2 Taustaa Liikenneturvallisuustyötä ohjaavat Suomessa liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnan laatima liikenneturvallisuussuunnitelma vuosille ja sen pohjalta tehty valtioneuvoston periaatepäätös ( ). Tavoitteeksi on asetettu, että vuonna 2010 liikennekuolemien määrän tulisi olla alle 250. Lisäksi Suomelle on hyväksytty pitkän tähtäimen liikenneturvallisuusvisio, jonka mukaan tieliikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Valtakunnallinen visio korostaa kaikkien liikkujien ja liikennejärjestelmää kehittävien yhteistä vastuuta liikenneturvallisuuden parantamisessa. Tiehallinnolla on valtakunnallisesti tavoitteena laatia yhteistyössä kuntien kanssa kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmia ja ylläpitää ne ajantasaisina, jotta yleisille teille kohdistettavat toimenpiteet olisivat tehokkaita liikenneturvallisuuden näkökulmasta ja jotta toimenpiteet suunniteltaisiin ja rakennettaisiin systemaattisesti ja tasapuolisesti laaditun kiireellisyysluokituksen ja budjetoinnin mukaisesti. Kuntien liikenneturvallisuuden parantamisessa on keskeistä kunnan eri hallintokuntien viranomaisten motivoiminen aktiiviseen liikenneturvallisuustyöhön. Tätä tarkoitusta varten eri liikenneturvallisuustyötä tekevät viranomaistahot, kuten Liikenneturva, poliisi, Tiehallinto ja lääninhallitus, olisi hyvä saada osallistumaan seutujen ja kuntien liikenneturvallisuusryhmien toimintaan sekä kehittämään työkaluja kuntien oman liikenneturvallisuustyön avuksi. Työn tavoitteena on Nurmijärven kunnan liikenneturvallisuuden parantaminen sekä liikenneturvallisuustyön tehostaminen edistämällä liikenneturvallisuushankkeita ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Tärkeä osa työtä on saada sekä asukkaat mukaan että liikenneturvallisuus osaksi hallintokuntien normaalia työtä. Liikenneturvallisuustyön kehittämistä käsitellään kokonaisuutena. Liikenneturvallisuussuunnitelma sisältää liikenneympäristön parantamisen lisäksi liikenneturvallisuuskasvatusta, -valistusta ja -tiedotusta (KVT) koskevan osion sekä liikenneturvallisuustyön organisointimallin. Liikenneturvallisuussuunnitelma tuo systematiikkaa kuntaan perustettavan liikenneturvallisuustyöryhmän työn käytännön toteuttamiseen. Osaselvitysten avulla määritetään liikenneturvallisuuden kannalta ongelmalliset kohteet, asetetaan liikenneturvallisuustavoitteet ja laaditaan toimenpideohjelma sekä liikenneympäristön parantamiselle että KVT-työn kehittämiselle.

3 1.3 Työn ohjaus 3 Suunnittelua koordinoimaan perustetaan ohjausryhmä, jonka muodostavat Nurmijärven kunnan, Uudenmaan tiepiirin, Etelä-Suomen lääninhallituksen, Liikenneturvan ja poliisin edustajat. Tarpeen mukaan ohjausryhmää voidaan täydentää aloituskokouksessa myös muiden tahojen ja sidosryhmien edustajilla. Konsultti toimii ohjausryhmän sihteerinä. 1.4 Noudatettavat ohjeet Tässä työssä noudatetaan vuonna 1999 valmistunutta ohjetta Opas kuntien liikenneturvallisuustyöhön sekä Valtioneuvoston periaatepäätöstä tieliikenteen turvallisuuden parantamisesta ja julkaisua "Tieliikenteen turvallisuus ". Lisäksi huomioidaan muut suunnittelua koskevat tekniset suunnitteluohjeet, työselitykset ja laatuvaatimukset niiltä osin, kun ne koskevat työssä käsiteltäviä asioita ja soveltuvat käytettäviksi tässä työssä. Tällaisia ovat mm. kevyen liikenteen suunnittelun ohje ja nopeusrajoitusten suunnitteluohje. 2 Liikenneympäristön nykytila ja ongelma-analyysi 2.1 Yleistä Suunnittelualue kattaa Nurmijärven kunnan alueen (asukasluku n , pinta-ala 367 km²). Liikenneympäristön osalta suunnittelu käsittää kaikki alueen liikenneväylät (auto- ja kevyen liikenteen väylät). Suunnittelutyössä määritellään ja analysoidaan suunnittelualueen liikenneturvallisuuden nykytila ja liikenneturvallisuusongelmat. Lähtöaineistona käytetään maankäyttöön, liikenneympäristöön ja liikenteeseen sekä kunnan liikenneturvallisuustyöhön liittyvää aineistoa. Konsultti laatii luettelon kunnalta ja Tiehallinnolta tarvittavasta materiaalista (mm. liikennemäärätiedot, onnettomuustiedot, nopeusmittaukset, liikennelaskennat, kartta-aineisto, aikaisemmat suunnitelmat, luettelot toteutuneista liikenneturvallisuustoimista, aloitteet, muut selvitykset, suunnitelmat ja kaavat, kunnan lausunnot). Mikäli konsultti arvelee tarvitsevansa kunnilta ja tiepiiriltä saatavan aineiston lisäksi muita liikennetutkimuksia (esim. nopeusmittauksia tai liikennelaskentoja), tehdään niistä päätös työn ohjausryhmässä. 2.2 Aikaisemmat liikenneturvallisuussuunnitelmat, muut selvitykset ja suunnitelmat, kytkeytyminen muihin suunnitteluhankkeisiin Aikaisempien liikenneturvallisuussuunnitelmien aikana todetut ongelmat ja kehittämistarpeet otetaan huomioon sekä tutkitaan niissä esitettyjen toimenpide-ehdotusten toteutuminen ja vaikutus liikenneturvallisuuteen. Työn alussa selvitetään myös alueella aiemmin laaditut ja meneillään olevat suunnitelmat ja selvitykset, joilla on vaikutusta liikenneturvallisuussuunnitteluun. Lähtöaineistona käytetään maankäyttöön, liikenneympäristöön ja liikenteeseen sekä kunnan liikenneturvallisuustyöhön liittyvää aineistoa: kunnan edelliset liikenneturvallisuussuunnitelmat, seurantakokousten muistiot ja luettelot toteutuneista liikenneturvallisuustoimista liikenneväylistä ja liikenneturvallisuustoimista laaditut selvitykset ja suunnitelmat kuten maanteiden koulujen liikenneturvallisuusselvitys,

4 maanteiden suojateiden turvallisuusselvitys, Uudenmaan tiepiirin kevyen liikenteen väylät -selvitys tarve- ja toimenpideselvitykset, esi-, yleis-, tie- ja rakennussuunnitelmat ja kaavat liikenneturvallisuuteen vaikuttavat jo laaditut / vireillä olevat muut suunnitelmat kuten tieverkkoselvitykset, liikennejärjestelmäsuunnitelmat, alueelliset tai läänin liikenneturvallisuussuunnitelmat Maankäyttö- ja liikenneolosuhteet Liikenneturvallisuussuunnittelun taustatiedoiksi selvitetään maankäyttö- ja liikenneolosuhteet sekä niiden kehittymisnäkymät (liikenneverkko ja -hierarkia, väestön ja toimintojen rakenne ja sijoittuminen, liikennemäärät ja -ennusteet). Erityisesti huomiota kiinnitetään joukkoliikenteeseen, sen nykytilanteeseen ja kehittämismahdollisuuksiin. Lisäksi arvioidaan maankäyttöön ja maankäytön suunnitelmiin mahdollisesti sisältyvät liikenneturvallisuusongelmat. Kunta ja tiepiiri kokoavat olosuhdetiedot suunnittelualueen liikenneverkosta konsultin laatiman listan mukaan. 2.4 Onnettomuusselvitys Työn alkuvaiheessa tarkastellaan onnettomuuksien perusteella suunnittelualueen liikenneturvallisuustasoa ja sen kehitystä kymmenen vuoden ajalta ja verrataan sitä muiden kaupunkien/kuntien tietoihin Tilastokeskuksen aineiston avulla. Poliisin tietoon tulleita onnettomuustietoja hyödyntäen tehdään onnettomuusanalyysi Ramboll Finland Oy:n liikenneturvallisuusohjelmistoa (LITU) käyttäen vuosilta maanteiltä, kaduilta ja kaavateiltä. Pääpaino tarkasteluissa on henkilövahinkoon johtaneilla onnettomuuksilla. Onnettomuusanalyysi ja tulostukset tehdään paikkatietojärjestelmän avulla. Onnettomuusanalyysin aikana tarkastellaan muun muassa seuraavia asioita: onnettomuuspaikat ja -kasautumat onnettomuusluokat ja niiden vakavuus onnettomuusajankohdat olosuhteet onnettomuushetkellä osallisten ikäjakautuma Maanteiden osalta tutkitaan lisäksi erikseen vaaralliset tiejaksot (tieosittain) sekä liittymät onnettomuustiheyden (onn./km) ja onnettomuusasteen (onn./100 milj.ajon.km) perusteella. 2.5 Haastattelut ja kyselyt Kyselyiden avulla selvitetään hallintokuntien, kuntalaisten ja tienkäyttäjien mielipiteitä liikkumisen ja turvallisuuden ongelmista suunnittelualueella. Kyselyitä järjestetään kaksi. Liikennekasvatustyön lähtökohdiksi järjestetään kunnan hallintokuntiin ja tarvittaessa muille tahoille suunnattu liikennekasvatustyön kysely. Lisäksi järjestetään kaikille kuntalaisille avoin kuntalaiskysely, joka sisältää liikenneturvallisuuskäyttäytymisen, - asenteiden, koetun turvallisuuden ja esteettömyysongelmien selvityksen sekä karttapohjaisen ongelmakohteiden kartoituksen. Kuntalaiskysely palvelee sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelman että KVTsuunnitelman laatimista.

5 Kuntalaiskyselyssä käytetään joko Uudenmaan tiepiirin käyttämää kyselypatteristoa tai kysymykset voidaan muokata tähän suunnitelmatyöhön soveltuvaksi. Saman kyselypatteriston käyttäminen mahdollistaa kyselyn tulosten vertailun muiden kuntien ja seutukuntien tuloksiin. Kyselyn kohderyhmät ja otokset sekä kyselyn sisältö sovitaan ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa. 5 Kuntalaiskysely toteutetaan Internet-kyselynä (Webropol + LiituTipa). Internetin kautta vastaajilla on mahdollisuus merkitä ongelmakohteet kartalle ja karttamerkintään liittyen tekstillä tarkentaa ongelman syytä ja tehdä parannusehdotuksia Ramboll Finland Oy:n liikenneturvallisuuden tietopalvelu (LiituTipa) sovelluksen karttapalautejärjestelmän kautta. Lisäksi internetpohjainen kysely voidaan suunnata perinteistä kyselyä tehokkaammin valituille tienkäyttäjäryhmille. Kyselyn markkinoiminen sähköpostin avulla suurille joukoille esimerkiksi kouluille, kyläyhdistyksille ja suurimmille työpaikoille on mahdollista. Markkinointi tehdään mm. ohjausryhmän ja median kautta (paikalliset lehdet, radiot jne.). Kysely tulee haluttaessa esille kunnan pääkirjastoihin tai infopisteisiin, joissa tarjotaan mahdollisuus vastata kyselyyn perinteisesti paperikaavakkeilla. Paikasta/paikoista sovitaan tarkemmin työn käynnistyttyä. Vaaranpaikkoja ja ongelmakohteita selvitetään lisäksi haastattelemalla ohjausryhmän jäseniä sekä mahdollisesti muita asiantuntijoita. Haastattelut toteutetaan onnettomuusanalyysin ja kuntalaiskyselyn analysoimisen jälkeen, jolloin niissä esille tulleita vaaranpaikkoja voidaan tarkastella yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Esitämme järjestettäväksi asiantuntija work-shopin, jonne kutsutaan kunnan teknisen toimen edustajat, Tiehallinnon liikenneturvallisuusinsinööri ja tiemestari, liikkuvan poliisin edustaja sekä tarpeen mukaan liikennöitsijöiden edustajia ja muita tarvittavia tahoja. Tällöin tiedossa olevat ongelmakohteet saadaan selvitettyä kootusti ja asiantuntijoita kuullaan tasapuolisesti. Haastatteluista/work-shopista päätetään ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa. 2.6 Maastotarkastelut Maastotarkastelut pahimpiin ongelmakohteisiin ehdotetaan toteutettavaksi ryhmässä, joka muodostuu kunnan, tiepiirin, poliisin ja konsultin edustajista. Maastotarkasteluihin varataan 1-2 päivää riippuen siitä, kuinka paljon tarkasteltavia ongelmakohteita suunnittelualueella on. Maastokäyntien yhteydessä kiinnitetään liikenneturvallisuuden ohella huomiota myös esteettömyyden yleiseen tilaan keskustaajamissa. Myös esteettömyyskävely on mahdollista sisällyttää maastotarkasteluihin, ja sitä tarjoamme optiona. 2.7 Ongelma-analyysin yhteenveto Eri osaselvitysten perusteella laaditaan yhteenveto suunnittelualueen liikenneturvallisuuden nykytilasta ja määritellään ongelmakohteet asettaen ne vaarallisuusjärjestykseen erityisesti maastotarkastelujen mukaan. Yhteenvedosta tehdään tiivis ja havainnollinen kokonaisuus, jota voidaan esitellä myös kuntien luottamusmiehille.

6 3 Tavoitteiden asettaminen liikenneturvallisuustyölle 6 Lähtötilanteen, liikenneturvallisuusongelmien ja liikenneturvallisuustyön tilan pohjalta suunnittelualueelle määritellään liikenneturvallisuustavoitteet ja toiminnan painopistealueet. Tavoitteita muodostettaessa pohditaan erityisesti eri liikkujaryhmien ongelmia ja tarpeita. Ihmisten liikkumistarvetta kuvataan käyttäen Tiehallinnon asiakasryhmittelyä: lapset (peruskoululaiset 7 15 v.) nuoret (15 21 v.) työmatkalaiset seniorit (65+ v.) liikkumis- ja toimintaesteiset henkilöliikennepalveluiden tuottajat muu elinkeinoelämä. Määrittämällä ongelmat ja tarpeet väestö- ja käyttäjäryhmittäin saadaan kattava kuva liikenneturvallisuuden nykytilasta. Lisäksi tarpeiden pohjalta määritetyt tavoitteet tukevat ihmisten hyvinvointia, elinkeinoelämän tarpeita, ympäristönäkökantoja sekä alueiden kehittämistä. Maankäytön tavoitteissa taas pyritään huomioimaan nykyisestä maankäytöstä mahdollisesti johtuvat liikenneturvallisuusriskit sekä tulevan maankäytön liikenneturvalliset ratkaisut. Liikenneturvallisuuden kehittämiselle asetetaan sekä määrällisiä (esim. henkilövahinkojen tai onnettomuuksien vähentäminen, turvalaitteiden käytön lisääminen, liikennesääntöjen noudattaminen) että toiminnallisia (hallintokuntien toiminta ym.) tavoitteita. Tavoitteet pohjautuvat valtakunnallisiin tavoitteisiin, jotka taas pohjautuvat liikenne- ja viestintäministeriön julkaisemaan valtakunnalliseen liikenneturvallisuussuunnitelmaan vuosille sekä Valtioneuvoston asettamaan tavoitteeseen vähentää liikennekuolemien määrä alle 250 vuoteen 2010 mennessä ja alle 100 vuoteen 2025 mennessä. Suunnittelualueelle laaditaan Tilastokeskuksen onnettomuusaineistoon pohjautuvan analyysin pohjalta liikenneturvallisuustavoitteet (henkilövahinkoonnettomuusvähenemä eli heva-vähenemä) vuodelle 2015 suhteutettuna valtakunnallisiin heva-vähenemätavoitteisiin. 4 Liikenneympäristön parantaminen 4.1 Parannustoimenpiteiden suunnittelu Onnettomuusanalyysin, kyselyiden, haastatteluiden, maastotarkasteluiden ja muiden mahdollisten lähtötietojen perusteella toimenpidesuunnittelu kohdistetaan suunnittelualueen pahimpiin ongelmakohteisiin ja -ryhmiin ottaen huomioon myös maankäytössä ja liikenneverkossa tapahtuvat muutokset. Työssä laaditaan toimenpideohjelma sekä lähiaikojen ns. kärkihankkeille että pidemmän aikavälin toimenpiteille. Toimenpideehdotukset voivat koskea mm. maankäytön suunnittelua ja toteutusta, liikenneverkkoja ja -väyliä (esim. kevyen liikenteen yhteydet), liikenteen rauhoittamista, ohjausta ja hallintaa (esim. nopeusvalvonta, nopeusrajoitukset, viitoitus), liittymiä, valaistusta, näkemiä, kunnossapitoa, joukkoliikenteen pysäkkejä tai pysäköintiä. Toimenpideohjelmassa painotetaan erityisesti nopeasti ja vähillä kustannuksilla toteutettavia pienehköjä toimia, joilla liikenneturvallisuuteen voidaan vaikuttaa ripeällä aikataululla. Tällaisia ovat esimerkiksi nopeuksiin, nopeusrajoituksiin ja liikenteen ohjaukseen liittyvät toimet. Lisäksi otetaan

7 huomioon mahdollisuudet vaikuttaa turvallisuuteen liikenteen valvonnan keinoin. Toimenpiteiden ideoinnissa ja valinnassa pyritään käyttämään sellaisia liikenneturvallisuusratkaisuja, jotka tukevat myös esteettömän liikkumisen edistämistä. 7 Toimenpideohjelma karttaesityksineen voidaan tuottaa perinteisten paikkatieto-ohjelmien sijaan Ramboll Finland Oy:n internet-pohjaisella liikenneturvallisuuden tietopalvelu (LiituTipa) sovelluksella. Toimenpiteiden määrittäminen tapahtuu tällöin LiituTipassa. Pohjatietoina LiituTipaan viedään mm. onnettomuuskartat, kuntalaisten palautteet (koetut vaaranpaikat), asiantuntijahaastatteluissa ja maastokäynneillä esille tulleet ongelmakohdat sekä toimenpide-ehdotukset. LiituTipa tuottaa karttaesityksiä tilaajan tarpeiden ja määrityksien mukaan. LiituTipan käytöstä suunnittelutyökaluna sovitaan tarkemmin työn aikana. 4.2 Toimenpideohjelma ja vaikutusten arviointi Liikenneympäristön ja liikennejärjestelyjen parantamistoimenpideehdotukset kootaan toimenpideohjelmaksi. Toimenpiteille määritellään kiireellisyys (kiireellisyysluokat 1, 2, 3) sekä kustannusarvio. Maanteiden osalta ehdotettujen toimien vaikutukset henkilövahinko-onnettomuuksiin lasketaan TARVA -ohjelmalla. Kustannusarviot laaditaan perustuen Tiehallinnon Mitä maksaa julkaisuun sekä konsultin monipuoliseen asiantuntemukseen erilaisista suunnittelu- ja liikenneturvallisuushankkeista. Muita hankkeista esitettäviä perustietoja ovat tierekisteriosoite, pituus ja tienpitäjä. Lisäksi esitetään toimenpiteiden mahdolliset riippuvuudet muista hankkeista ja toimenpiteistä. Toimenpideohjelman yksityiskohdista sovitaan tarkemmin erikseen työn käynnistyttyä (esim. toimenpideohjelman sarakejärjestys Sampo-järjestelmään liittyen). 5 Liikenneturvallisuustyön edistäminen 5.1 KVT-työn tarkoitus Liikennekasvatus-, valistus- ja tiedotussuunnitelmassa (KVT-suunnitelma) keskitytään eri tienkäyttäjien liikennekäyttäytymiseen, johon pyritään vaikuttamaan koulutuksen, valistuksen ja tiedotuksen keinoin. Näiden tulisi kohdentua kaikkiin tienkäyttäjä- ja ikäryhmiin. Tehokkainta liikenneturvallisuustyö on silloin, kun siinä huomioidaan paikalliset erityispiirteet. Liikenneturvallisuustyön kehittämisen tavoitteena on ohjata ja tukea kunnan omaa työtä siten, että ongelmat kartoitetaan, niille ideoidaan kehittämisratkaisuja ja muodostetaan toimintasuunnitelma tukemaan tehtyjen ratkaisujen toteutumista. 5.2 KVT-työn organisaatio Liikenneturvallisuustyön kehittämistä varten Nurmijärvelle perustetaan liikenneturvallisuuden yhteistyöryhmä. Liikenneturvallisuusryhmä muodostuu eri hallintokuntien (esim. sosiaali-, terveys-, koulu-, vapaa-aika- ja tekninen toimi), tiepiirin, poliisin, lääninhallituksen ja Liikenneturvan edustajista. Ryhmän toiminta käynnistetään suunnitelmatyön alussa liikenneturvallisuusryhmän ensimmäisessä kokouksessa. Liikenneturvallisuusryhmä tulee jatkamaan toimintaansa työn päätyttyä keskittyen liikenneturvallisuustyön kehittämiseen ja seurantaan sekä liikenneympäristön parantamisen seurantaan. Liikenneturvallisuusryhmän organisoituminen 1. kokouksessa!

8 Liikenneturvallisuussuunnitelman laatimisprosessissa vuorovaikutus ja eri tahojen osallistaminen liikenneturvallisuustyöhön ovat tärkeässä roolissa. Uusien tekijöiden saaminen mukaan työhön tuo uusia ideoita ja näkyvyyttä liikenneturvallisuustyölle. Tällaisia KVT-suunnitteluprosessiin mukaan otettavia tahoja (joiden roolia myös liikenneturvallisuusryhmässä voidaan miettiä) ovat esim. vanhusneuvosto, nuorisovaltuusto, 4H kerho, liikennöitsijät, rahtarit, tai SPR Nykyisen liikenneturvallisuustyön ja sen ongelmien kartoitus Nykyinen liikenneturvallisuustyön tilanne selvitetään kuntalais- ja hallintokuntakyselyllä sekä liikenneturvallisuusryhmän kokoontumisissa. Hallintokuntiin kohdistuva kysely järjestetään ensimmäisen liikenneturvallisuusryhmän kokoontumisen jälkeen. Konsultti laatii kyselylomakkeen, joka jaetaan ohjausryhmälle ja hallintokuntiin sekä tarvittaville muille tahoille. Lomakkeessa kysytään oleellisia asioita liikenneturvallisuustyön tämän hetkisestä tilanteesta. Lomakkeet palautetaan noin kahden viikon sisällä, minkä jälkeen konsultti analysoi kyselyn tulokset. Tuloksia täydennetään kunnan toimittamien mahdollisten aiempien liikenneturvallisuusryhmien kokousmuistioiden tietojen perusteella. Konsultti laatii analyysistä muistion ja esittelee analyysin tulokset toisessa liikenneturvallisuusryhmän kokouksessa. Liikenneturvallisuustyön tilanne käsitellään liikenneturvallisuusryhmän toisessa kokouksessa, joka toteutetaan ns. KVT-seminaarina. Kokouksessa käydään lisäksi läpi koko suunnitelman sen hetkinen tilanne ja käsitellään mm. liikenneturvallisuustyön tavoitteita. Tavoitteiden pohjalta aloitetaan kunnan liikenneturvallisuustyön kehittäminen. 5.4 Liikenneturvallisuustyön kehittämismahdollisuudet ja tavoitteet Suunnitelmaprosessin aikana ideoidaan mahdollisuuksia kehittää kunnan liikenneturvallisuustyötä tavoitteellisempaan ja motivoivampaan suuntaan hallintokuntien työn kautta. Samoin tutkitaan eri sidosryhmien rinnakkaisia toimintamuotoja ja yhdistämismahdollisuuksia. Toisessa liikenneturvallisuusryhmän kokouksessa (KVT-seminaarissa) aloitetaan liikenneturvallisuusryhmän toimintasuunnitelman laatiminen konsultin ohjauksessa. Kokousta varten konsultti laatii nykytila-analyysin perusteella kullekin hallintokunnalle esityksiä tukemaan toimintasuunnitelmien laatimista. Kokouksen jälkeen ryhmän jäsenet jatkavat työtä itsenäisesti täydentäen (kotitehtävä). Liikenneturvallisuusryhmän jäsenet jakavat koti- Liikenneturvallisuustyön tilanteen kartoitus - kysely! Edellisten liikenneturvallisuusryhmien kokousmuistiot! Analyysin tulosten esittely 2. liikenneturvallisuusryhmän kokouksessa! Kokouksessa käsitellään analyysin lisäksi koko suunnitelman tilanne, tavoitteet ja aloitetaan toimintasuunnitelman laatiminen! Koko suunnittelualueen yhteiset tavoitteet ja painopistealueet liikenneturvallisuustyölle määritellään ohjausryhmässä ja ne hyväksytetään liikenneturvallisuusryhmässä. Suunnittelualueen erityispiirteet otetaan huomioon liikenneturvallisuusryhmässä, joissa sovitaan kuntaa koskevia liikenneturvallisuustyön erityisteemoja ja painopistealueita. Toiminta suunnitellaan siten, että tavoitteet on mahdollista ja mielekästä saavuttaa. 5.5 Koulutus-, valistus- ja tiedotustyön kehittäminen Liikenneturvallisuustyön kehittämistä tehdään rinnan perinteisen fyysisiin toimenpiteisiin tähtäävän liikenneturvallisuussuunnitelman kanssa. Työssä lähdetään hallintokuntien nykyisestä käytännöstä ja liikenneturvallisuustoiminta pyritäänkin sisällyttämään hallintokuntien nykyiseen toimintaan. Tavoitteena on kehittää jatkuvaa yhteistyötä eri hallintokuntien sekä muiden organisaatioiden välillä. 2. liikenneturvallisuusryhmän kokouksessa jaetaan kotitehtävä: toimintasuunnitelmapohjien täydentäminen! Liikenneturvallisuusryhmän toimintasuunnitelma laaditaan kotitehtävän pohjalta liikenneturvallisuusryhmän 3. kokouksessa!

9 tehtävää eteenpäin myös oman hallintokuntansa muille työntekijöille. Suunnitelman laatiminen perustuu pääosin hallintokuntien omaan aktiivisuuteen. Kotitehtävät palautetaan noin kuukausi kokoontumisen jälkeen, jonka jälkeen konsultti laatii liikenneturvallisuusryhmän alustavan toimintasuunnitelman. Liikenneturvallisuusryhmän kolmannessa kokoontumisessa täydennetään määritettyjä tavoitteita ja toiminnan painopistealueita sekä jatketaan toimintasuunnitelmien työstöä konsultin laatimien materiaalien pohjalta. 6 Liikenneturvallisuustyön ja suunnitelman seuranta Tarjoamme optiona Nurmijärven kunnalle LiituTipan käyttömahdollisuutta seurantatyökaluna liikenneturvallisuussuunnitelman ylläpitoon ja seurantaan myös suunnitelman valmistumisen jälkeen. Palvelun kustannuksista ja sen käyttömahdollisuuksista sovitaan erikseen suunnitelmatyön loppuvaiheessa. Liikenneturvallisuusryhmän 3. kokouksessa viimeistellään toimintasuunnitelma, käsitellään työn jatkumista ja sovitaan tulevista kokoontumisista! Liikenneturvallisuusryhmän toimintasuunnitelma ja sen seuranta Liikenneturvallisuusryhmän toimintasuunnitelma sisältää tietoja toiminnan tavoitteista, toiminnan sisällöstä, vastuuhenkilöistä, yhteistyötahoista ja ajoituksesta. Tavoitteena on, että laaditaan käytettävissä oleviin resursseihin nähden toteuttamiskelpoinen suunnitelma. Jatkuvan liikenneturvallisuustyön kannalta liikenneturvallisuussuunnitelman toteutumisen seuranta on erityisen tärkeätä. Liikenneturvallisuusryhmä koordinoi ja seuraa liikenneturvallisuustyötä myös suunnitelman valmistumisen jälkeen. Seurannan työkaluna on työn aikana luotu liikenneturvallisuustyön toimintamalli ja sen sisältämät mittarit. Mittaristo on työkalu oman toiminnan toteutumisen seurantaan ja kehittämiseen. Eri ryhmien (ohjausryhmä, liikenneturvallisuusryhmä) päätöskokouksissa sovitaan liikenneturvallisuustyön jatkumisesta, toiminnan seurannan työnjaosta sekä aikataulusta. 6.2 Liikenneympäristön toimenpideohjelman ylläpitäminen ja seuranta Liikenneturvallisuusryhmä vastaa myös liikenneympäristön toimenpideohjelman ajantasaisuudesta ja toteutumisen seurannasta suunnitelmatyön valmistumisen jälkeen. Toimenpideohjelman ylläpitäminen ajan tasalla kuntakohtaisesti on mahdollista Ramboll Finland Oy:n liikenneturvallisuuden tietopalvelun, LiituTipan kautta. LiituTipa -liikenneturvallisuussuunnitelma sisältää tietokannan toteuttamisen ja toimenpiteiden ominaisuus- ja sijaintitietojen ylläpitämisen palvelussa karttapalautejärjestelmän sekä kunnan liikenneturvallisuussuunnitelman liikenneympäristöosion osalta. Karttapalautejärjestelmä ja liikenneturvallisuussuunnitelma on palvelun kautta mahdollisuus linkittää kunnan internetsivuille, jolloin kunta voi edelleen vastaanottaa kuntalaispalautteita ongelmakohteiden osalta sekä ylläpitää omaa toimenpideohjelmaa työn valmistuttua.

10 7 Tiedotus ja vuorovaikutus 10 Kuntalaisten aktivoiminen on yksi suunnitelman tavoitteista. Suunnittelun aikana pyritään kiinnittämään kuntalaisten ja kunnassa toimivien järjestöjen huomiota turvalliseen liikkumiseen. Kuntalaisille tiedotetaan aktiivisesti työn kuluessa ja heille tarjotaan mahdollisuus osallistua suunnitteluun mm. sähköisen kyselyn kautta. Nykytila-analyysiä ja suunnitelman lähtökohtia esitellään ensimmäisessä seminaaritilaisuudessa (KVT-seminaari). Esittelytilaisuuteen kutsutaan ainakin työn ohjausryhmän lisäksi eri hallintokuntien edustajia. Lisäksi tilaisuuteen voidaan kutsua eri sidosryhmien sekä median edustajia, mikäli se koetaan tarpeelliseksi. Esittelytilaisuudessa käydään myös vuoropuhelua suunnittelualueelle sopivista menettelytavoista sekä esitellään lähtökohdat KVT-työlle. Liikenneturvallisuussuunnitelman valmistumisesta informoidaan toisessa seminaaritilaisuudessa. Seminaari järjestetään työn loppuvaiheessa, jolloin liikenneturvallisuustilanteesta ja suunnitelmista tuleville vuosille voidaan kertoa laajasti. Toisaalta seminaarissa on vielä mahdollisuus kuulla kunnan työntekijöiden / kuntalaisten näkemyksiä liikenneturvallisuuden parantamisesta ja toiminnan suuntaamisesta. Seminaaritilaisuuteen kutsutaan mukaan työn ohjausryhmän ja liikenneturvallisuusryhmän jäsenten lisäksi myös päättäjiä ja sidosryhmien sekä tiedotusvälineiden edustajia, mikäli se koetaan tarpeelliseksi. Tiedotteet laaditaan työn alkaessa sekä työn lopussa. Ensimmäisessä tiedotteessa informoidaan suunnitelmatyön käynnistymisestä ja viimeisessä tiedotteessa työn valmistumisesta. Ensimmäinen tiedote julkaistaan heti työn käynnistyttyä ja viimeinen toisen seminaaritilaisuuden yhteydessä. Suunnitelmatyöhön osallistuvien henkilöiden välisen tiedonkulun parantamiseksi esitämme perustettavan liikenneturvallisuussuunnitelmaprojektin omat internetsivut, joille kootaan mm. kokous- ja suunnittelumateriaalia. Esimerkki tällaisesta sivustosta löytyy osoitteesta: Sähköinen kysely Seminaari 1 Seminaari 2 Tiedotteet 1 ja 2 Työn aikaiset internet-sivut 8 Raportointi Suunnitelman raportoinnista sovitaan työn loppuvaiheessa. Suunnitelmasta laaditaan raportti, joka sisältää liikenneympäristön parantamistoimenpideohjelman sekä toimialakohtaisen KVT-osan. Raportti luovutetaan tilaajille CD-levyllä, jonne tallennetaan myös työn aikainen suunnitteluaineisto.

Ohjausryhmän 1. kokous, 15.9.2009 NURMIJÄRVEN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA

Ohjausryhmän 1. kokous, 15.9.2009 NURMIJÄRVEN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA Ohjausryhmän 1. kokous, 15.9.2009 NURMIJÄRVEN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA Liikenneturvallisuustyön lähtökohtia 2 Mitä liikenneturvallisuus on? Liikenneturvallisuus muodostuu liikenneympäristön turvallisuudesta,

Lisätiedot

Härmänmaan seutukunnan liikenneturvallisuussuunnitelma

Härmänmaan seutukunnan liikenneturvallisuussuunnitelma TYÖOHJELMA Härmänmaan seutukunnan liikenneturvallisuussuunnitelma SISÄLTÖ 1 Tehtävän määrittely ja toimintasuunnitelman laatiminen 2 Lähtötilanne- ja ongelma-analyysi 3 Tavoitteiden asettaminen liikenneturvallisuustyölle

Lisätiedot

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven 7 1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA 1.1 Työn tavoitteet Hyvä liikenneturvallisuus syntyy monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

7. NYKYTILAN ANALYSOINTI TAVOITTEENA kokonaiskuvan saaminen kunnan liikenneturvallisuustilanteesta 7.1 TYÖN LÄHTÖKOHTANA KÄYTETTÄVÄT AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Valtakunnalliset, lääni- tai aluekohtaiset

Lisätiedot

TAAJAMALIIKENTEEN JA SUOJATEIDEN TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN -TUTKIMUS CASE TURENKI / HANNA REIHE

TAAJAMALIIKENTEEN JA SUOJATEIDEN TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN -TUTKIMUS CASE TURENKI / HANNA REIHE TAAJAMALIIKENTEEN JA SUOJATEIDEN TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN -TUTKIMUS CASE TURENKI 10.6.2015 / HANNA REIHE TUTKIMUS TOTEUTETTIIN, KOSKA Työn tarkoituksena on ollut taajamaliikenteen rauhoittaminen ja

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet 1.9.2015 Valtakunnallinen liikenneturvallisuusvisio ja - tavoitteet Turvallisuusvisio: Kenenkään ei tarvitse kuolla

Lisätiedot

SEURANTA KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMISSA KESTÄVÄN KUNTA- JA KAUPUNKILIIKENTEEN PÄIVÄT 16.-17.9.2015 JUHA HELTIMO, STRAFICA OY

SEURANTA KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMISSA KESTÄVÄN KUNTA- JA KAUPUNKILIIKENTEEN PÄIVÄT 16.-17.9.2015 JUHA HELTIMO, STRAFICA OY SEURANTA KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMISSA KESTÄVÄN KUNTA- JA KAUPUNKILIIKENTEEN PÄIVÄT 16.-17.9.2015 JUHA HELTIMO, STRAFICA OY Kuntien liikenneturvallisuustyö Lain edellyttämää asukkaiden hyvinvoinnin

Lisätiedot

SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012

SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012 SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012 Miksi liikenneturvallisuussuunnitelma? Selvitetään liikenneturvallisuuden ja liikennekäyttäytymisen nykytila Määritetään liikenneturvallisuustavoitteet Määritellään

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI <PVM>

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI <PVM> LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI Liikkenneturvallisuustyön organisointi 1. Liikenneturvallisuustyön valtakunnallinen organisointi 2. Liikenneturvallisuustyön valtakunnalliset toimijatahot 3.

Lisätiedot

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma Kitee, Rääkkylä ja Tohmajärvi LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ Yleistä Liikenneturvallisuustyötä ohjaava visio: Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella Liikenneturvallisuustyö Kirkkonummella Kalvosarjan sisältö 1. Liikenneturvallisuustilanne Liikenneonnettomuudet Koettu liikenneturvallisuus Koetut t liikenneturvallisuuspuutteet lli tt t 2. Liikenneturvallisuustyö

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN LIIKENNETURVALLISUUSKOORDINAATTORI 2016-2017

KANTA-HÄMEEN LIIKENNETURVALLISUUSKOORDINAATTORI 2016-2017 KANTA-HÄMEEN LIIKENNETURVALLISUUSKOORDINAATTORI 2016-2017 KOORDINAATTORITYÖN SISÄLTÖ Työhön sisältyy kuntien liikenneturvallisuustyön aktivointi, yhteistyön kehittäminen ja kuntien henkilöstön liikenneturvallisuustietämyksen

Lisätiedot

ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS

ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS 24.9.2013 Kajaani Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/ Timo Mäkikyrö 18.10.2013 1 Pohjois-Pohjanmaan ELY:n Liikenne -vastuualueen toimialue Rovaniemi

Lisätiedot

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Aluepäällikkö Leena Piippa, Liikenneturva 1 Strategia Liikenneturvallisuusstrategia on asiakirja, jossa on määritelty: Visio maakunnan liikenneturvallisuudesta

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI. Kunnan liikenneturvallisuusryhmä 9.10.2013/OAM

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI. Kunnan liikenneturvallisuusryhmä 9.10.2013/OAM LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI Kunnan liikenneturvallisuusryhmä 9.10.2013/OAM Liikennekasvatustyötä tekevät kuntaorganisaatiossa HALLINTOKUNTA TAI TOIMIJA TOIMINTA ASIAT, JOIHIN VAIKUTETAAN KOHDE

Lisätiedot

Kouvolan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Kouvolan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Anjalankoski, Elimäki, Iitti, Jaala, Kouvola, Kuusankoski, Valkeala Kouvolan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 Kouvolan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri

Lisätiedot

5. SUUNNITTELUN ULOTTAMINEN KOKO KUNTAAN, ORGANISAATIO 5.1 LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN TOIMINTA TOIMINNAN TAVOITTEET Jatkuvan liikenneturvallisuustyön ylläpitäminen kunnassa Liikenneturvallisuustyön painoarvon

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Yleisötilaisuus 23.10.2013 Mäntsälä Liikennejärjestelmäasiantuntija Päivi Ylipaavalniemi, Uudenmaan ELY-keskus 24.10.2013 Uudenmaan ELY-keskus Muodostettiin 1.1.2010 yhdistämällä

Lisätiedot

Mari Ahonen avasi kokouksen klo 9.20. Ahonen toimi kokouksen puheenjohtajana ja Terhi Svenns sihteerinä.

Mari Ahonen avasi kokouksen klo 9.20. Ahonen toimi kokouksen puheenjohtajana ja Terhi Svenns sihteerinä. MUISTIO Projekti Nurmijärven liikenneturvallisuussuunnitelma Asiakas Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri ja Nurmijärven kunta Muistio nro Ohjausryhmän kokous 4 Päivämäärä ja 19.08.2010, Uudenmaan ELY-keskus

Lisätiedot

Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön. LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy

Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön. LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy Esityksen sisältö Opas kuntien liikenneturvallisuustyöhön

Lisätiedot

28.4.2010 SUUNNITTELUMENETELMÄT JA TIETOTARPEET MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN SUUNNITTELUSSA

28.4.2010 SUUNNITTELUMENETELMÄT JA TIETOTARPEET MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN SUUNNITTELUSSA EKOTULI+LINTU-SEMINAARI SUUNNITTELUMENETELMÄT JA TIETOTARPEET MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN SUUNNITTELUSSA TAUSTAA Taustalla 2009 valmistunut selvitys Maankäyttö ja liikenneturvallisuus, ohjaajana Saara Toivonen

Lisätiedot

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015 Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 2. Edellisen

Lisätiedot

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Aloitusseminaari 29.5.2013

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Aloitusseminaari 29.5.2013 Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Aloitusseminaari 29.5.2013 Asialista 1. Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelman sisältö 2. Liikenneturvallisuustyön haasteet ja tavoitteet 3. Kävelyn

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011 Aika: 11.5.2011 klo 14.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj.

Lisätiedot

Turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnittelua kuntarajat ylittävänä yhteistyönä

Turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnittelua kuntarajat ylittävänä yhteistyönä Turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnittelua kuntarajat ylittävänä yhteistyönä Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat Suomessa työpaja Sonja Heikkinen 8.10.2014 Valtakunnallisia liikennepoliittisia

Lisätiedot

Alavuden, Kuortaneen, Töysän ja Ähtärin liikenneturvallisuussuunnitelma 2009

Alavuden, Kuortaneen, Töysän ja Ähtärin liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Alavuden, Kuortaneen, Töysän ja Ähtärin liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Vaasan tiepiiri Alavuden kaupunki Kuortaneen kunta Töysän kunta Ähtärin kaupunki 2009 ESIPUHE Tiehallinnon Vaasan tiepiiri,

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA - ikääntyvien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hattulassa ja Janakkalassa Minna Heikkilä, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja:

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta

Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta ja sen seuranta Riikka Rajamäki 14.11.2017 Tampere Liikenneturvallisuustyön hyvät käytännöt kaikkien käyttöön -seminaari Vastuullinen liikenne. Rohkeasti

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuussuunnitelma 2015 2018

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuussuunnitelma 2015 2018 Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuussuunnitelma 2015 2018 Suunnitelman 2011 2014 päivitys Suunnitelman on laatinut Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuusryhmä, jossa on ollut

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä. Esittelykalvosarja 28.12.2009

Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä. Esittelykalvosarja 28.12.2009 Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä Esittelykalvosarja 28.12.2009 Järvenpään kaupunki Liikenneturvallisuustyöryhmä 1 Kalvosarjan sisältö OSA I: Liikenneturvallisuustilanne Järvenpäässä Perustietoja liikenneturvallisuustilanteesta

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia

Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia HLJ 2011 Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia Sisällysluettelo Johdanto 4 Liikenneturvallisuuden nykytilanne 6 Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Etelä-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma TYÖN LÄHTÖKOHDAT

Etelä-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma TYÖN LÄHTÖKOHDAT 12 2 2.1 Maankäyttö ja väestö Etelä-Päijät-Hämeessä oli vuoden 26 lopussa 166 833 asukasta. Viiden vuoden aikajaksolla (21-26) seudun väkimäärä on ollut lievässä kasvussa. Kasvua on edesauttanut erityisesti

Lisätiedot

Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Genimap Oy Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma TIEHALLINTO Vaasan tiepiiri 2006 Kartat Genimap Oy, Lupa L4356 Painotalo Casper Oy Kurikka

Lisätiedot

Esteetön liikkumisympäristö koulutus Oulu 23.2.2006. Riikka Kallio Elsa-koordinaattori WSP LT-Konsultit Oy

Esteetön liikkumisympäristö koulutus Oulu 23.2.2006. Riikka Kallio Elsa-koordinaattori WSP LT-Konsultit Oy Esteetön liikkumisympäristö koulutus Oulu 23.2.2006 Riikka Kallio Elsa-koordinaattori WSP LT-Konsultit Oy Tausta ja tavoitteet Viiden Elsa-kuntahankkeen esittely samassa julkaisussa Koottuna perustiedot

Lisätiedot

12.1 Liikenneturvallisuuden nykytila ja ongelmat

12.1 Liikenneturvallisuuden nykytila ja ongelmat 12 Naantali 12.1 Liikenneturvallisuuden nykytila ja ongelmat 12.1.1 Liikenneturvallisuustilanne Onnettomuusmäärät Vuosina 2001-2010 Naantalissa tapahtui yhteensä 873 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta

Lisätiedot

ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma

ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 3. Edellisen kokouksen jälkeiset tapahtumat nettisivuja päivitetty www.tampere.ramboll.fi/harmanmaa_litu/ lähtötietojen keräys onnettomuusanalyysi

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Tervon liikenneturvallisuussuunnitelma

Tervon liikenneturvallisuussuunnitelma Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Savo Tervon liikenneturvallisuussuunnitelma 4/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja JULKAISUSARJA 4 2010 Pohjois-Savon

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä. Turvallisuus on yhteinen etumme

Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä. Turvallisuus on yhteinen etumme Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä Kontiolahti 7.5.2013 Turvallisuus on yhteinen etumme Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 7.5.2013 1 KAMU kaikki mukaan

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016 Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016 Paula Väisänen, VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus/varsinais-suomen liitto 22.3.2016 Koko Turku liikkuu -kampanja

Lisätiedot

Juha Oksanen avasi kokouksen. Juha Oksanen toimi puheenjohtajana ja Terhi Svenns sihteerinä.

Juha Oksanen avasi kokouksen. Juha Oksanen toimi puheenjohtajana ja Terhi Svenns sihteerinä. MUISTIO Projekti Nurmijärven liikenneturvallisuussuunnitelma Asiakas Uudenmaan ELY-keskus ja Nurmijärven kunta Muistio nro Ohjausryhmän kokous 2 Päivämäärä ja 15.02.2010, Nurmijärven kunnantalo (Keskustie

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008)

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) Kustannustarkastelua Ramboll Finland Oy on arvioinut eri vaihtoehdoissa ne investoinnit, jotka tiehallinto joutuu tekemään uuden jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet 1.9.2015 Nopeusrajoitusjärjestelmän yhtenäistäminen (asuinalueille

Lisätiedot

Siikaisten kunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2004

Siikaisten kunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2004 Siikaisten kunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2004 Siikaisten kunnan liikenneturvallisuussuunnitelma TIEHALLINTO TURUN TIEPIIRI Turku 2004 Kartat Genimap Oy Kartat Siikaisten kunta Tampere 2004 Julkaisua

Lisätiedot

Miehikkälän liikenneturvallisuussuunnitelma

Miehikkälän liikenneturvallisuussuunnitelma 2003 Miehikkälän liikenneturvallisuussuunnitelma Kaakkois-Suomen tiepiiri Miehikkälän kunta Miehikkälä 2003 4 Kartat: GT-rasterikartta Peruskartta 1:10 000, rasteri Genimap Oy, EL4356 Maanmittauslaitos,

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdestrategiatyö Pohjanmaa-hankkeessa

Mielenterveys- ja päihdestrategiatyö Pohjanmaa-hankkeessa Mielenterveys- ja päihdestrategiatyö Pohjanmaa-hankkeessa Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät 16.-17.11.2009 Minna Laitila, projektipäällikkö (Välittäjä 2009 -hanke) Tiia Järvinen, projektityöntekijä (Pohjanmaa-hanke

Lisätiedot

Tieliikenteen turvallisuus

Tieliikenteen turvallisuus Liikenneneuvos Anneli Tanttu 1 Tieliikenteessä ovat mukana kaikki kansalaiset Tieliikennejärjestelmä on avoin järjestelmä, jossa jokainen tienkäyttäjä tekee päätöksiä ja valintoja Rautatie- ja tieliikenteen

Lisätiedot

Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa. EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010

Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa. EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010 Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010 ILMATIE-projekti Tiehallinnon EKOTULI -teeman projekti (Ekotehokas ja turvallinen liikennejärjestelmä); Tiehallinnon selvityksiä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Koulumatkojen liikenneturvallisuuden parantaminen Imatralla - Suojatiet ja some. Tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämisen valtionavustus 2017

Koulumatkojen liikenneturvallisuuden parantaminen Imatralla - Suojatiet ja some. Tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämisen valtionavustus 2017 Koulumatkojen liikenneturvallisuuden parantaminen Imatralla - Suojatiet ja some Tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämisen valtionavustus 2017 Hankkeen tausta Imatran seudulla toimii seudullinen liikenneturvallisuustyöryhmä,

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUS MAANKÄYTTÖ 28.9.2012

LIIKENNETURVALLISUUS MAANKÄYTTÖ 28.9.2012 LIIKENNETURVALLISUUS MAANKÄYTTÖ 28.9.2012 Sisältö Tällä kalvosarjalla kuvataan maankäytön ja liikenneturvallisuuden välistä suhdetta 1. Maankäytön suunnittelu ja liikenneturvallisuus 2. Liikenneturvallisuuden

Lisätiedot

NEVAS GÅRD ASEMAKAAVA

NEVAS GÅRD ASEMAKAAVA TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 25.06.2012 NEVAS GÅRD ASEMAKAAVA Hankinnan kohteena on asemakaavan laatiminen Sipoon Nevas Gårdin alueelle. Alue sijaitsee Etelä-Sipoossa Nevaksen golfradan eteläpuolella. Suunnittelualueen

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Turunmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Turunmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Turunmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Turunmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Tiehallinto Turku 2009 ISSN 1457-991X TIEH tieh-nro Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

VIISAS LIIKKUMINEN KOHTAA LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN

VIISAS LIIKKUMINEN KOHTAA LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN Juha Heltimo, Strafica Oy VIISAS LIIKKUMINEN KOHTAA LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN Asiantuntijoiden määritelmä Viisas liikkuminen: Ympäristöä säästäviä, terveyttä edistäviä, turvallisia, sujuvia ja taloudellisia

Lisätiedot

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN Anne Vehmas LIIKENNEVÄYLÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISEKSI Liikenneväylän nopeustason, leveyden, ympäristön ja muiden ominaisuuksien tulisi

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Visio: Kymenlaaksolainen ympäristökasvatus on arvostettua käytännön toimintaa ja tiivistä yhteistyötä.

Lisätiedot

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 3. 22.9.2015 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 2. Edellisen

Lisätiedot

TURVALLISUUSTYÖN. Ohjeistus kalvosarjan KANSI. Oulun tiepiiri Liikenne- ja viestintäministeriö Kajaanin kaupunki Liikenneturva Oulun lääninhallitus

TURVALLISUUSTYÖN. Ohjeistus kalvosarjan KANSI. Oulun tiepiiri Liikenne- ja viestintäministeriö Kajaanin kaupunki Liikenneturva Oulun lääninhallitus KUNTIEN LIIKENNE- TURVALLISUUSTYÖN KÄYTÄNNÖN OHJEET Ohjeistus kalvosarjan käyttäjille 1 KANSI 2002 Oulun tiepiiri Liikenne- ja viestintäministeriö Kajaanin kaupunki Liikenneturva Oulun lääninhallitus 2

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma. Osaraportti 3: Tavoitteet liikennekasvatustyölle ja liikennekasvatuksen toimintamalli

Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma. Osaraportti 3: Tavoitteet liikennekasvatustyölle ja liikennekasvatuksen toimintamalli Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma Osaraportti 3: Tavoitteet liikennekasvatustyölle ja liikennekasvatuksen toimintamalli Joulukuu 2016 Turvallisuuskehitykselle oikea suunta Lähtökohtana on nk. nollavisio:

Lisätiedot

Johanna Takatalo Timo Paavilainen Marko Friberg. Tanja Jylhä-Ollila Koulukuljetus Marjo Yli-Alho-Virtanen Riikka Helenius Nuoret / vapaa-aika

Johanna Takatalo Timo Paavilainen Marko Friberg. Tanja Jylhä-Ollila Koulukuljetus Marjo Yli-Alho-Virtanen Riikka Helenius Nuoret / vapaa-aika LIEDON LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS nro 9 Aika 13.1.2016 Klo 12.00 14.20 Paikka Liedon kunnantalo, kokoushuone 3, 3 kerros Kutsutut Jaakko Klang ELY Tapio Heiskanen Liikenneturva Paula Väisänen Valonia

Lisätiedot

Kouvolan liikenneturvallisuussuunnitelma VISIO, TAVOITTEET, PAINOPISTEALUEET JA MITTARIT

Kouvolan liikenneturvallisuussuunnitelma VISIO, TAVOITTEET, PAINOPISTEALUEET JA MITTARIT Kouvolan liikenneturvallisuussuunnitelma 2017 VISIO, TAVOITTEET, PAINOPISTEALUEET JA MITTARIT VISIO TURVALLISESTA LIIKKUMISESTA MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET VISIO PAINOPISTE- ALUEET Kenenkään ei

Lisätiedot

Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus

Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus Vaikuttajien Autoiluakatemia 11.-12.9.2012 Premier Parkissa Vakuutuskeskus, Vahingontorjuntayksikkö Pieni teollisuuskatu 7, FIN-02920 ESPOO Puh: +358 9 680401,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen. Esittelytilaisuus Rauno Tuominen

Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen. Esittelytilaisuus Rauno Tuominen Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen Esittelytilaisuus 3.6.2014 Rauno Tuominen HOLLOLAN KUNTA LAHDEN KAUPUNKI Yleisötilaisuuden ohjelma Klo 17.00 Tervetuloa ja avaus ELY-keskuksen

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

E18 Turun kehätien kehittäminen

E18 Turun kehätien kehittäminen E18 Turun kehätien kehittäminen 11.3.2014 Kehittämisselvityksen lähtökohdat Turun kehätie E18- ja TEN -ydinverkkoa. Kehätiellä VARELY:n suurimmat liikennemäärät ja erittäin epätasainen palvelutaso. Tien

Lisätiedot

aloitustilaisuus 15.12.2014 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

aloitustilaisuus 15.12.2014 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Harrasteilmailun turvallisuuden kehittämisprojekti - tehtävänanto ja tulokset: Ryhmä 5, Opittavaa vertailumaista; roolit, vastuut ja keinot - projektin aloitustilaisuus 15.12.2014 Vastuullinen liikenne.

Lisätiedot

1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita

1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08a Sivu 1 / 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 YHTEENVETO 1/3 Asukaskyselyyn saatiin yli 2000 vastausta, pääosa vastaajista naisia ja iältään

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY TAVOITE - LOGISTIIKAN TEHOKKUUDEN JA KILPAILUKYVYN KEHITTÄMINEN Tarvitaan vahvempia ja tehokkaampia keskittymiä logistiikan kansainvälisen

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan seudun liikenneturvallisuuskoordinaattori. Hankkeen tuloksia vuonna 2014 MÄNTTÄ-VILPPULA

Ylä-Pirkanmaan seudun liikenneturvallisuuskoordinaattori. Hankkeen tuloksia vuonna 2014 MÄNTTÄ-VILPPULA Ylä-Pirkanmaan seudun liikenneturvallisuuskoordinaattori Hankkeen tuloksia vuonna 2014 MÄNTTÄ-VILPPULA TAUSTA Ylä-Pirkanmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Liikenneturvallisuustavoitteet ja

Lisätiedot

EK-ARTU. Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma. Safe Community seminaari 18.4.2013 Hamina

EK-ARTU. Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma. Safe Community seminaari 18.4.2013 Hamina EK-ARTU Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma Safe Community seminaari 18.4.2013 Hamina KyAMK Sosiaali- ja terveysala / EK-ARTU-hanke 18.4.2013 1 EK-ARTU-HANKE Etelä-Kymenlaakson kunnat Hamina,

Lisätiedot

Kankaanpään liikenneturvallisuussuunnitelma Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kankaanpään liikenneturvallisuussuunnitelma Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus liikenneturvallisuussuunnitelma 2017 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Liikenneturvallisuussuunnitelma Työssä laadittiin liikenneturvallisuussuunnitelma Suunnitelman pohjalta eri tahot

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN YLEISTEN TEIDEN PYÖRÄILYN JA JALANKULUN KEHITTÄMISOHJELMA

PÄÄKAUPUNKISEUDUN YLEISTEN TEIDEN PYÖRÄILYN JA JALANKULUN KEHITTÄMISOHJELMA ôö/o 3 /3 M PÄÄKAUPUNKISEUDUN YLEISTEN TEIDEN PYÖRÄILYN JA JALANKULUN KEHITTÄMISOHJELMA Al HALLINTAJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS A2 KEVYEN LIIKENTEEN VERKON NYKYTILAN ANALYYSI A3 TOIMINTA- JA RAHOITUSMALLIT

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa -selvitys

Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa -selvitys Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa -selvitys Case Turun kehätien kehittämisselvitys Kaisa Mäkinen Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Tausta Liikkumisen ohjaus tarkoittaa viisaan liikkumisen edistämistä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 1 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 KUNTA: HALLINTOKUNTA/SEKTORI: PIRKKALA TEKNINEN TOIMI JA KAAVOITUS Liikenneturvallisuuden ylläpito sekä liikennekulttuurin Liikenneturvallisuushankkeiden

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto KYMENLAAKSON MAAKUNTAKAAVA MAASEUTU JA LUONTO. Maakuntakaavatyöryhmät Työsuunnitelma

Kymenlaakson Liitto KYMENLAAKSON MAAKUNTAKAAVA MAASEUTU JA LUONTO. Maakuntakaavatyöryhmät Työsuunnitelma Kymenlaakson Liitto KYMENLAAKSON MAAKUNTAKAAVA MAASEUTU JA LUONTO Maakuntakaavatyöryhmät Työsuunnitelma Kotka 18.4.2007 Työryhmien organisointi Kymenlaakson Liitto nimeää maakuntakaavan työryhmät. Työryhmien

Lisätiedot

Salon liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneseminaari 24.5.2011 Jaakko Klang

Salon liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneseminaari 24.5.2011 Jaakko Klang Salon liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 Liikenneseminaari Jaakko Klang YLEISTÄ: Mikä on liikenneturvallisuussuunnitelma? Liikenne ja infrastruktuuri 2 SUOMI (nyk. Salo) 1972 muutos 2009 asukkaita Milj.

Lisätiedot

Etelä-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma

Etelä-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma Etelä-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma KVT-osa Toiminta- ja suunnitelma-asiakirjat Etelä-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma KVT-osa Toiminta- ja suunnitelma-asiakirjat Tiehallinto

Lisätiedot

LINTU tutkimusohjelman teesit

LINTU tutkimusohjelman teesit LINTU tutkimusohjelman teesit Tieliikenteen turvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU on liikenne- ja viestintäministeriön, Liikenneviraston ja Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Infratoimialan työturvallisuuskannustimet Viisaat kypärät yhteen seminaari 7.5.2014 Fur Center, Vantaa

Infratoimialan työturvallisuuskannustimet Viisaat kypärät yhteen seminaari 7.5.2014 Fur Center, Vantaa Infratoimialan työturvallisuuskannustimet Viisaat kypärät yhteen seminaari 7.5.2014 Fur Center, Vantaa Risto Lappalainen Liikennevirasto, työturvallisuusvastaava p. 0295 34 3966 Hanke kust.arvio valmis

Lisätiedot

Parhaat käytänteet asukasfoorumitoiminnassa. Suur-Leppävaaran asukasfoorumi Esko Uotila

Parhaat käytänteet asukasfoorumitoiminnassa. Suur-Leppävaaran asukasfoorumi Esko Uotila Parhaat käytänteet asukasfoorumitoiminnassa Suur-Leppävaaran asukasfoorumi Esko Uotila Asukasfoorumi on enemmän kuin yksi tilaisuus Asukasfoorumitoiminta edistää asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

HELSINGIN MASSAT JA UUMA 23.10.2015

HELSINGIN MASSAT JA UUMA 23.10.2015 HELSINGIN MASSAT JA UUMA 23.10.2015 Mikko Suominen kaupungin massakoordinaattori ALUERAKENTAMISHANKKEET 23.10.2015 Nimi (pvm:n ja nimen vaihto: Näytä > Ylä- ja alatunniste) 2 MAA-AINESHUOLTO 2010 Pääkaupunkiseutu

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ KUNNISSA VUONNA 2013 LAPIN LIIKENNETURVALLISUUSTOIMIJA 2013/11/13

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ KUNNISSA VUONNA 2013 LAPIN LIIKENNETURVALLISUUSTOIMIJA 2013/11/13 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ KUNNISSA VUONNA 2013 TOIMIJATYÖN TAVOITTEET 2013-2015 Ylläpitää aktiivista ja näkyvää liikenneturvallisuustyötä Kehittää tiedotusta eri keinoin Aktivoida kuntaryhmien toimintaa

Lisätiedot

Nykytila edellyttää turvallisuuspainotteisen ja vastuullisen liikennepolitiikan laajaalaista terävöittämistä.

Nykytila edellyttää turvallisuuspainotteisen ja vastuullisen liikennepolitiikan laajaalaista terävöittämistä. 1 VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS TIELIIKENTEEN TURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA 5.12.2012 1. Johdanto Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan liikennepolitiikan avulla turvataan sujuva ja

Lisätiedot

www.tiehallinto.fi/vaha Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma

www.tiehallinto.fi/vaha Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma www.tiehallinto.fi/vaha Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma Tiehallinnon strategisen projektin 13 (VAHA) toimintasuunnitelma vuodelle 2005 IÄLLY 1 TOIMINNAN YLEIKUVAU...3 1.1 Toiminnan painopistealueet

Lisätiedot

Hankkeen Suomen puolen työt: Rajaliikenteen turvallisuusselvitys

Hankkeen Suomen puolen työt: Rajaliikenteen turvallisuusselvitys Hankkeen Suomen puolen työt: Rajaliikenteen turvallisuusselvitys Liikenneturvallisuussuunnitelma Kaakkois- Suomen kansainvälisen liikenteen kuormittamalle tiestölle Alina Koskela projektiassistentti, Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Yhteistyöllä kohti viisasta liikkumista

Yhteistyöllä kohti viisasta liikkumista Yhteistyöllä kohti viisasta liikkumista Yleisötilaisuus 7.11.2013 Hausjärvi, Hyvinkää, Riihimäki, Loppi Liikennejärjestelmäasiantuntija Sonja Heikkinen, Uudenmaan ELY-keskus 7.11.2013 Liikenneturvallisuustyö

Lisätiedot

Kampanjoinnilla vaikuttaminen. Viestintäpäällikkö Kaisa Hara

Kampanjoinnilla vaikuttaminen. Viestintäpäällikkö Kaisa Hara Kampanjoinnilla vaikuttaminen Viestintäpäällikkö Kaisa Hara 21.5.2014 Liikenneturva Edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla liikennekäyttäytymiseen Keinoina viestintä, valistus ja koulutus Valtakunnallinen

Lisätiedot