Juha Oksanen avasi kokouksen. Juha Oksanen toimi puheenjohtajana ja Terhi Svenns sihteerinä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Juha Oksanen avasi kokouksen. Juha Oksanen toimi puheenjohtajana ja Terhi Svenns sihteerinä."

Transkriptio

1 MUISTIO Projekti Nurmijärven liikenneturvallisuussuunnitelma Asiakas Uudenmaan ELY-keskus ja Nurmijärven kunta Muistio nro Ohjausryhmän kokous 2 Päivämäärä ja , Nurmijärven kunnantalo (Keskustie 2 b, Nurmijärvi) paikka Aika 13:00-15:15 Osallistujat Mari Ahonen, Uudenmaan ELY-keskus Janne Rautio, Uudenmaan ELY-keskus Päivi Ylipaavalniemi, Uudenmaan ELY-keskus Juha Oksanen, Nurmijärven kunta Varpu Tavaststjerna, Liikenneturva Hanna Reihe, Ramboll Finland Oy Terhi Svenns, Ramboll Finland Oy Tiedoksi Janette Vuorikuru, Keski-Uudenmaan poliisilaitos Sonja Heikkinen, Uudenmaan ELY-keskus Teemu Kinnunen, Ramboll Finland Oy 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen Juha Oksanen avasi kokouksen. Juha Oksanen toimi puheenjohtajana ja Terhi Svenns sihteerinä. 2. Asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen muistio ( ) Kokouskutsu ja asialista sekä muu kokousmateriaali vietiin projektin internet-sivuille ja tästä tiedotettiin ohjausryhmän jäseniä Pvm Ramboll Piispanmäentie 5 PL ESPOO T F Asialista hyväksyttiin sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi. Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio. Muistioon liittyen todettiin, että Miska Peuran tilalla kunnan liikenneturvallisuustyöryhmän sihteerinä toimii nykyään Pirjo Heilimo. Laskutus on tapahtunut edellisessä kokouksessa sovitun mukaisesti. Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 3. Edellisen kokouksen jälkeiset tapahtumat Hanna Reihe esitteli lyhyesti edellisen kokouksen jälkeiset tapahtumat. Edellisessä kokouksessa sovitun mukaisesti tarvittavat lähtötiedot oli saatu kunnalta ja ELY-keskukselta. Työn internet-sivut oli avattu, ja asiasta oli tiedotettu ohjausryhmän jäseniä. Projektille on erikseen yleiset sivut (http://projektit.ramboll.fi/liikenneturvallisuus/nurmijarvi) ja työn ohjausryhmälle tarkoitetut sivut (http://projektit.ramboll.fi/liikenneturvallisuus/nurmijarvi/or). 1/5 Ramboll Finland Oy Y-tunnus , ALV rek. Kotipaikka Espoo

2 Tiedote liikenneturvallisuussuunnitelman laatimisesta julkaistiin Tiedotteessa kerrottiin myös info-tilaisuudesta, joka järjestettiin Nurmijärvellä Tilaisuudessa esiteltiin mm. liikenneturvallisuussuunnitelmatyön lähtökohtia ja tavoitteita sekä alustavia onnettomuusanalyysin tuloksia. Lisäksi tilaisuudessa avattiin asukaskysely virallisesti. Tilaisuuteen osallistui lähes 40 henkeä. Asukaskysely oli avoinna asti, ja kyselyn tulokset oli analysoitu ja raportoitu (analyysi luettavissa ohjausryhmän internet-sivuilta). Lisäksi onnettomuustiedot oli kokonaisuudessaan analysoitu ja raportoitu. Edellisen ohjausryhmän kokoontumisen jälkeen on järjestetty kaksi kunnan liikenneturvallisuustyöryhmän kokousta pidetyssä tapaamisessa Teemu Kinnunen esitteli mm. Koululiitua ja alusti KVT-työtä pidetyssä tapaamisessa Terhi Svenns esitteli asukaskyselyn alustavia tuloksia ja ohjasi vaaranpaikkojen kartoittamiseen liittyvät ryhmätyöt. Lisäksi kokouksessa sovittiin KVT-työn ryhmäjaosta ja vastuuhenkilöistä. 4. Suunnitelman tilannekatsaus Asukaskyselyn tulokset Terhi Svenns esitteli asukaskyselyn tuloksia. Kyselyssä esiin nousseita pääkohtia olivat mm.: - henkilöautolla matkustaminen oli selvästi yleisin kulkutapa erityyppisillä matkoilla (työmatkat sekä vapaa-ajan matkat), syinä ovat omalla autolla kulkemisen helppous ja nopeus, auton tarve työn vuoksi sekä matkaan yhdistettävät muiden asioiden hoitaminen ja muiden perheenjäsenten kuljettaminen - joukkoliikenteen linja- ja vuorotarjonta on puutteellista tietyillä alueilla, minkä vuoksi joukkoliikennettä käytetään vähän tai ei ollenkaan - koululaisia pidettiin turvattomimpana liikkujaryhmänä ja kevyttä liikennettä turvattomimpana kulkutapana, mihin ovat syinä mm. kevyen liikenteen väylien puute, turvallisten kevyen liikenteen ja ajoneuvoliikenteen risteämiskohtien puutteellisuus, valaistuksen puutteellisuus, ajoneuvoliikenteen korkeat nopeudet sekä piittaamattomuus jalankulkijoista ja pyöräilijöistä Kyselyanalyysi on luettavissa kokonaisuudessaan ohjausryhmän internet-sivuilta. Asukaskyselyn tulosten yhteydessä todettiin, että esikoululaisten vanhemmille oli jaettu info-materiaalia koulumatkojen turvallisuuteen liittyen. Hyvissä ajoin jaettavan materiaalin tarkoituksena on kannustaa vanhempia opettamaan turvallinen koulureitti jo keväällä ja kesällä, ettei koulumatkan opettelua aloiteta viime tipassa ennen koulun alkua. Info-materiaali oli laadittu yhteistyössä kunnan sivistystoimen ja Liikenneturvan kanssa. Lisäksi aiheeseen liittyviä julisteita oli jaettu esim. kauppojen ilmoitustauluille. Vaaranpaikat 2/5

3 Käytiin lyhyesti läpi vaaranpaikkakartat, joille oli koottu asukaskyselyn kautta ja liikenneturvallisuustyöryhmältä saadut kohteet. Sovittiin, että vaaranpaikkalistausta työstetään seuraavasti: - Karsitaan listaa "selvien tapausten" osalta (esim. kohteet, joista on tullut 2-4 palautetta ja joita asiantuntijat eivät pidä vaarallisena). - Lisätään tie/katu tieto sekä teiden osalta tieluokka. - Lisätään alustavia toimenpide-ehdotuksia taulukkoon. - Verrataan vaaranpaikkakohteita hankekoreissa oleviin kohteisiin, onnettomuuksiin sekä muihin selvityksiin (esim. Juha Oksasen toimittamat koulutiekohteet ja pienet liikenneturvallisuuskohteet). Sovittiin, että ELY-keskuksesta toimitetaan hankekorit (mm. valaistus, liittymät, kaiteet) konsultille. Vaaranpaikkojen yhteydessä keskusteltiin lyhyesti Klaukkalantiestä (MT 132) ja Kirkkotiestä. Kirkkotie on tarkoitus oikaista Klaukkalantieltä itään päin mentäessä. Kunta on lisäksi varautunut uuteen eritasoliittymään, joka vähentäisi Kirkkotien ja Klaukkalantien liittymän ongelmia. Klaukkalan ohikulkutietä suunnitellaan. Keskusteltiin myös Ilvesvuoren liittymästä (MT 130). Kyseisessä kohdassa on tällä hetkellä liikenteellisesti hankala ja vaarallinen ratkaisu Helsingintieltä etelän suuntaan liittyvän liittymiskaistan sekä Ilvesvuoren liittymän läheisyyden vuoksi. Kunnan mukaan kyseiseen kohtaan tarvitaan myös bussipysäkit. MT 130:n länsipuolelle on mahdollisesti tulossa jonkinlaista toimintaa lähiaikoina. Sovittiin, että järjestetään vaaranpaikkakatselmus, jossa käydään läpi vaaranpaikkakohteet. Tämän jälkeen voidaan suunnitella maastokäyntien ohjelma. Katselmus pidetään Uudenmaan ELY-keskuksessa maanantaina Katselmus aloitetaan ELY-keskuksen edustajien kanssa klo 9 ja Nurmijärven kunnan edustajat tulevat mukaan noin klo 12. Nurmijärveltä katselmukseen osallistuu Juha Oksasen lisäksi mahdollisesti tiemestari. ELY-keskuksesta osallistuvat henkilöt tarkentuvat myöhemmin. Mahdollisten esteiden vuoksi varapäiväksi sovittiin torstai Ennakkomateriaalit katselmusta varten toimitetaan noin viikkoa ennen katselmusta. Tavoitteet Hanna Reihe esitteli liikenneturvallisuustyön määrällisiä ja toiminnallisia tavoitteita. Todettiin, että valtakunnalliseen liikenneturvallisuustavoitteeseen pohjautuva henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien vähenemätavoite on tiukka kunnan alueen nykyisiin onnettomuusmääriin nähden. Pohdittiin, voisiko tavoite vuodelle 2025 olla puolet nykyisin tapahtuvista onnettomuuksista. Todettiin kuitenkin, että valtakunnallisista tavoitteista ei olla luopumassa. Sovittiin, että esitetään Nurmijärven tavoitteet valtakunnallisen tavoitteen mukaisesti. Tavoitteen havainnollistamiseksi lasketaan välitavoite vuodelle Tämä on hyvä myös sen vuoksi, että liikenneturvallisuussuunnitelmaakin tulisi tarkistaa viiden vuoden välein. Sovittiin lisäksi, että tavoite esitetään myös 1000 asukasta kohden, jolloin kunnan väestönkasvu voidaan ottaa huomioon. Nurmijärvellä arvioitu väestönkasvu on noin 2 % vuodessa. 3/5

4 Hanna Reihe esitteli myös painopisteet liikenneturvallisuustavoitteen saavuttamisessa. Kunnan liikenneturvallisuustyöryhmä määrittelee tarkemmin ohjelman ja aikataulun, miten näihin keskitytään. KVT-työ Kasvatus-, valistus- ja tiedotustyön "kiivain" vaihe on meneillään. Hallintokuntien toimintasuunnitelmien laatiminen on aloitettu ja tätä jatketaan Teemu Kinnusen opastuksessa pidettävässä työryhmän kokouksessa. Sovittiin, että Juha Oksanen lähettää alustavat suunnitelmaluonnokset konsultille. Keskusteltiin sisäisen turvallisuuden suunnitelmasta. Juha Oksanen totesi, että oli osallistunut Nurmijärven suunnitelman laadintaan liikenneturvallisuuden osalta ja viitannut siinä laadittavaan liikenneturvallisuussuunnitelmaan. Todettiin tämä erittäin hyväksi, sillä monissa kunnissa sisäisen turvallisuuden ohjelma ja liikenneturvallisuussuunnitelma eivät välttämättä kohtaa riittävän hyvin. 5. Seuraavat työvaiheet KVT-työn osalta seuraava työvaihe on hallintokuntien toimintasuunnitelmien työstäminen pidettävässä kokouksessa. Vaaranpaikkoihin liittyen järjestetään katselmus, jotta voidaan sopia maastokäyntikohteet. Maastokäynti järjestetään alkaen klo 9.00 (lähtö kunnantalolta). Seuraavaan ohjausryhmän kokoukseen työstetään myös jo raporttiluonnosta ja vähintään raportin sisällysluetteloa. Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään alkaen klo 9 Uudenmaan ELYkeskuksessa. Juha Oksanen totesi, että kunta on budjetoinut rahaa liikenneturvallisuuskohteiden toteuttamiseen jo vuodelle Teknisen lautakunnan kesäkuun kokoukseen olisi hyvä saada esitys mahdollisista kohteista ja toimenpiteistä, jotta niiden toteuttamisesta voitaisiin päättää tänä vuonna. Myös ELY-keskuksella on mahdollisuus toteuttaa pieniä kohteita tänä vuonna. Todettiin, että vaaranpaikkojen toimenpidelistat ehditään viimeistellä ohjausryhmän kokouksen jälkeen toukokuussa, jolloin niistä voidaan koota esitys kesäkuun kokoukseen. Hanna Reihe ja Päivi Ylipaavalniemi tekevät maastokäynnin U-ELY:n liikenneturvallisuusaloitteiden tiimoilta Nurmijärvellä tiistaina Sovittiin, että he tapaavat Juha Oksasen maastokäynnin jälkeen (klo 15 aikaan) Nurmijärven vaaranpaikkoihin liittyen. Mari Ahonen totesi, että konsultin tulee olla raporttiluonnoksen osalta yhteydessä uudenmaan ELY-keskuksen tiedottajaan Soile Viloon. Häneltä saadaan opastus raportin laadintaa varten. 4/5

5 6. Muut asiat Asukaskyselyä varten tulostettujen kyselylomakkeiden osalta kuluihin varattu budjetti tulee ylittymään. Sovittiin, että kulut voidaan laskuttaa ELY-keskukselta budjetin ylittäviltä osin. Suoritettiin arvonta asukaskyselyyn osallistuneiden kesken. Palkintoina on 3 kpl Nurmijärven kunnan lahjoittamia runoteoksia. Voittajat olivat: - Oskari Mäkinen - Matti Autti - Kari Tornack Konsultti toimittaa voittajien yhteystiedot Juha Oksaselle, joka hoitaa palkintojen toimittamisen eteenpäin. 7. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Liitteet: Liite 1. Konsultin esittämä PowerPoint-esitys (liikenneturvallisuustyön tavoitteet) 5/5

Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009

Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Tiehallinto Oulu 2009 Raportin valokuvat: Mikko Lautala, Linea Konsultit Oy TIEH 1000252-09

Lisätiedot

Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma

Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 Tiehallinto Akaan kaupunki Kylmäkosken kunta Urjalan kunta Valkeakosken kaupunki Kansikuva:

Lisätiedot

Turunmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Turunmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Turunmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Turunmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Tiehallinto Turku 2009 ISSN 1457-991X TIEH tieh-nro Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Mäntsälän liikenneturvallisuussuunnitelma MAIJA KRANKKA KAISA MÄKINEN KATJA TUOMOLA JARKKO KUKKOLA

Mäntsälän liikenneturvallisuussuunnitelma MAIJA KRANKKA KAISA MÄKINEN KATJA TUOMOLA JARKKO KUKKOLA Mäntsälän liikenneturvallisuussuunnitelma MAIJA KRANKKA KAISA MÄKINEN KATJA TUOMOLA JARKKO KUKKOLA RAPORTTEJA XX 2013 MÄNTSÄLÄN LIIKENNETURVALLISUUS SUUNNITELMA Uude nma a n e li nke ino-, liike nne- ja

Lisätiedot

Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro)

Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro) Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro) Seinäjoen, Nurmon ja Ylistaron liikenneturvallisuussuunnitelma 3 Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014

Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014 Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014 Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 CHRISTEL KAUTIALA MIKA RÄSÄNEN EIJA YLI-HALKOLA HANNA PUOLIMATKA EILA KÖNGÄS 3 RAPORTTEJA

Lisätiedot

Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma

Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Outokummun kaupunki Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma 04/2011 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma. Lapinlahti. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma. Lapinlahti. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Lapinlahti Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 17/2011 Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Lapinlahti 17/2011 Pohjois-Savon

Lisätiedot

Hirvensalmen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan Puumalan, ja Ristiinan liikenneturvallisuussuunnitelma

Hirvensalmen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan Puumalan, ja Ristiinan liikenneturvallisuussuunnitelma Hirvensalmen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan Puumalan, ja Ristiinan liikenneturvallisuussuunnitelma Hirvensalmen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan, Puumalan ja Ristiinan liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Muistikoordinaattori tukilinkkinä sivu 11. Liikenneturvallisuus puntarissa sivu 6. Taaborin kesä kutsuu sivu 8-10

Muistikoordinaattori tukilinkkinä sivu 11. Liikenneturvallisuus puntarissa sivu 6. Taaborin kesä kutsuu sivu 8-10 N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A 2 2 0 1 0 Liikenneturvallisuus puntarissa sivu 6 Taaborin kesä kutsuu sivu 8-10 Muistikoordinaattori tukilinkkinä sivu 11 Pääkirjoitus Nurmijärvi lukuina

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA LIIKENNETURVALLI- SUUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS

ILMAJOEN KUNTA LIIKENNETURVALLI- SUUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS ILMAJOEN KUNTA LIIKENNETURVALLI- SUUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS ILMAJOEN KUNTA LIIKENNETURVALLI- SUUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS ILMAJOEN KUNTA LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS Päivämäärä 31/03/2014 Laatija

Lisätiedot

Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma LUONNOS 13.1.2014

Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma LUONNOS 13.1.2014 Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 LUONNOS 13.1.2014 RAPORTTEJA X 2015 HAAPAVEDEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Mervi

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 7/2014 Aika: 22.10.2014, 10.30-13.00 Paikka: Forum Virium Helsinki

Lisätiedot

Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 115 2014

Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 115 2014 Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 115 2014 Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 CHRISTEL KAUTIALA MIKA RÄSÄNEN EIJA YLI-HALKOLA HANNA PUOLIMATKA EILA KÖNGÄS 3 RAPORTTEJA

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma

Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma TIEH 1000146-07 2007 Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma Juupajoen kunta Kurun kunta Mäntän kaupunki Oriveden kaupunki Ruoveden kunta Vilppulan

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 3/2015 5.3.2015, klo 12.30-15.30 Paikka: Tampereen kaupungin virastotalo, Aleksis Kiven katu 14-16, KH:n kokoushuone (5.krs) Osallistujat: Jukka

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSELVITYS NYKYTILANNE JA KEHITTÄMISTARPEET

RAISION KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSELVITYS NYKYTILANNE JA KEHITTÄMISTARPEET RAISION KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSELVITYS NYKYTILANNE JA KEHITTÄMISTARPEET 2011 SISÄLTÖ YHTEENVETO 1 ESIPUHE 3 1. JOHDANTO 4 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet 4 1.2 Lähtöaineistot 4 2. ONNETTOMUUSANALYYSIT

Lisätiedot

Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneympäristö

Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneympäristö Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneympäristö Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneympäristö Tiehallinto Oulu 2008 Kannen valokuva: Erkki Sarjanoja Pohjakartat: Muhoksen kunta

Lisätiedot

Suunnitteluhenkilöstön ohjattu työssä oppiminen RAPORTTI TYÖSSÄ OPPIMISESTA

Suunnitteluhenkilöstön ohjattu työssä oppiminen RAPORTTI TYÖSSÄ OPPIMISESTA 2013 SEPPO LEPPÄNIEMI Suunnitteluhenkilöstön ohjattu työssä oppiminen RAPORTTI TYÖSSÄ OPPIMISESTA Seppo Leppäniemi Suunnitteluhenkilöstön ohjattu työssä oppiminen Raportti työssä oppimisesta Liikennevirasto

Lisätiedot

YLIHÄRMÄN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2005

YLIHÄRMÄN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2005 YLIHÄRMÄN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2005 OSA A: KUNTIEN YHTEINEN OSA HÄRMÄNMAAN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2005 Tiehallinto, Vaasan tiepiiri 2005 Kartat: Genimap Oy Karttaikkuna Oy TIEHALLINTO

Lisätiedot

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Raportteja 70 2013 Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Juankoski Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Juankoski RAPORTTEJA 70 2013 KUOPION SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA JUANKOSKI

Lisätiedot

- kokeilu Espoossa ja Leppävirralla

- kokeilu Espoossa ja Leppävirralla Ikäihmiset etsivät vaaranpaikkoja liikenteestä - kokeilu Espoossa ja Leppävirralla LIIKENNETURVA Aulikki Schrey 2005 Ikäihmiset etsivät vaaranpaikkoja liikenteestä Kokeilu Espoossa ja Leppävirralla Aulikki

Lisätiedot

HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA. Luonnos 28.10.2014

HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA. Luonnos 28.10.2014 HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA Luonnos 28.10.2014 1 ESIPUHE Helsingin liikkumisen kehittämisohjelmassa (LIIKE) on tarkasteltu liikkumisen ja liikenteen kokonaisuutta strategisella,

Lisätiedot

INTERREG III A: YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN JA VERKOSTOITUMISEN LISÄÄMINEN SUOMEN JA VIRON PAIKALLISHALLINNOSSA

INTERREG III A: YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN JA VERKOSTOITUMISEN LISÄÄMINEN SUOMEN JA VIRON PAIKALLISHALLINNOSSA INTERREG III A: YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN JA VERKOSTOITUMISEN LISÄÄMINEN SUOMEN JA VIRON PAIKALLISHALLINNOSSA Väliraportti Huhtikuu 2003 syyskuu 2003 Lahdessa 14.10.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAVOITTEET 3 2.

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 4/2015 8.4.2015, kello 9.30-12.30 Paikka: Helsingin kaupungin vanha raatihuone, Aleksanterinkatu 20, kokoushuone Kvston lähetystöt Osallistujat:

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 10.3.2005 klo 10:05-13:15 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, Ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm (kohdat 1-14) Juha Hakala (esittelijä)

Lisätiedot

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Raportteja 72 2013 Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Rautalampi Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Rautalampi RAPORTTEJA 72 2013 KUOPION SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010

Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010 Jyväskylän kaupunki Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Jyväskylä

Lisätiedot

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa).

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). 1(7) 16.6.2015 POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). Paikka Satakunnan keskussairaala,

Lisätiedot

ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN. Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011

ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN. Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011 ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011 ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN LIIKKUMISEN OHJAUKSEN KEHITTÄMINEN HYVINKÄÄLLÄ SISÄLTÖ JOHDANTO A. TOIMENPITEIDEN

Lisätiedot