Härmänmaan seutukunnan liikenneturvallisuussuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Härmänmaan seutukunnan liikenneturvallisuussuunnitelma"

Transkriptio

1 TYÖOHJELMA Härmänmaan seutukunnan liikenneturvallisuussuunnitelma SISÄLTÖ 1 Tehtävän määrittely ja toimintasuunnitelman laatiminen 2 Lähtötilanne- ja ongelma-analyysi 3 Tavoitteiden asettaminen liikenneturvallisuustyölle 4 Liikenneturvallisuuden parantaminen 4.1 Liikenneturvallisuustyön kehittäminen 4.2 Liikenneympäristön turvallisuussuunnittelu 4.3 Koulutus-, valistus- ja tiedotussuunnitelma 4.4 Seuranta 5 Raportointi Ramboll Finland Oy, Kotipaikka Espoo, Y-tunnus , ALV rek.

2 2 1 Tehtävän määrittely ja toimintasuunnitelman laatiminen Työn aluksi täsmennetään työohjelma tämän ehdotuksen pohjalta yhdessä tilaajien kanssa. Samalla asetetaan työlle tarkennetut tavoitteet ja määritellään painopisteet, sekä sovitaan tarkemmin työn organisoinnista ja kytkeytymisestä muihin suunnitteluhankkeisiin. Työn eteneminen pääpiirteissään on kuvattu liitteenä 1 olevassa toimintakaaviossa. Taustaa Liikenneturvallisuustyötä ohjaavat Suomessa liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnan laatima liikenneturvallisuussuunnitelma vuosille ja sen pohjalta tehty valtioneuvoston periaatepäätös. Tavoitteeksi on asetettu, että vuonna 2010 liikennekuolemien määrän tulisi olla alle 250. Lisäksi Suomelle on hyväksytty pitkän tähtäimen liikenneturvallisuusvisio, jonka mukaan tieliikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Uuden valtakunnallisen liikenneturvallisuussuunnitelman laadinta on käynnistynyt syksyllä 2004, ja Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelmassa voitaneen ottaa huomioon valtakunnallisenkin liikenneturvallisuustyön tulevia suuntaviivoja. Valtakunnallisessa suunnitelmassa edellytetään kunnilta ajantasaisten liikenneturvallisuussuunnitelmien laatimista sekä liikenneturvallisuuden arvostuksen nostamista. Lisäksi monet muutkin suunnitelmassa esitetyt toimet kuuluvat kuntien tehtäväkenttään. Valtakunnallisen suunnitelman lisäksi Länsi-Suomen läänillä on omat liikenneturvallisuustavoitteet, joissa pyritään Länsi-Suomen läänin liikenneturvallisuustilanteen saamiseksi koko maan keskimääräiselle tasolle. Lapualla on tehty edellinen liikenneturvallisuussuunnitelma vuonna 2000, ja lisäksi kunnassa on toiminut aktiivinen liikenneturvallisuusryhmä jo usean vuoden ajan. Tätä voidaan hyödyntää seudun muiden kuntien liikenneturvallisuustyön kehittämisessä. Suunnittelualue Suunnittelualue sisältää Härmänmaan seutukunnan kunnat Alahärmän, Lapuan, Kauhavan ja Ylihärmän. Liikenneympäristön osalta suunnittelu käsittää yleiset tiet ja kuntien katuverkon sekä yleiset alueet, kuten merkittävät pysäköinti- ja muut alueet. Suunnitteluorganisaatio Suunnittelua koordinoimaan perustetaan ohjausryhmä, jonka muodostavat kuntien, Vaasan tiepiirin, Liikenneturvan ja poliisin edustajat. Tarpeen mukaan ohjausryhmää täydennetään muiden tahojen ja sidosryhmien edustajilla. Konsultti toimii ohjausryhmän sihteerinä. Konsultin oma suunnitteluorganisaatio on esitetty tarjouskirjeessä.

3 Noudatettavat ohjeet 3 Tässä työssä noudatetaan vuonna 1999 valmistunutta ohjetta Opas kuntien liikenneturvallisuustyöhön. Lisäksi huomioidaan muut suunnittelua koskevat ohjeet niiltä osin, kun ne koskevat työssä käsiteltäviä asioita ja soveltuvat käytettäviksi. Tällaisia ovat esimerkiksi kevyen liikenteen suunnittelun ohje ja taajamien nopeusrajoitusten suunnitteluohje. Kytkeytyminen muihin suunnitteluhankkeisiin Työn alussa selvitetään alueella aiemmin laaditut ja meneillään olevat suunnitelmat ja selvitykset, joilla on vaikutusta liikenneturvallisuussuunnitteluun. Tällaisia ovat mm. kaavat, tieverkkoselvitykset, liikennejärjestelmäsuunnitelmat ja alueelliset tai läänin liikenneturvallisuussuunnitelmat. Kaikki suunnittelualueen kunnat sijaitsevat valtatie 19:n varrella. Valtatie 19:lle tullaan toteuttamaan keskikaiteellisia osuuksia Nurmon ja Lapuan välille. Niiden suunnittelu on parhaillaan käynnissä. Samoin työ kytketään käynnistymässä oleviin valtatien 19 liikenteen ja maankäytön kehittämissuunnitelmaan sekä valtatien 19 uusien järjestelyjen aluetaloudellisten vaikutusten selvitykseen, joista Etelä-Pohjanmaan liitto on pyytänyt tarjouksia. Tiedotus ja vuorovaikutus Kuntalaisten aktivoiminen on myös suunnitelman tavoite. Suunnittelun aikana pyritään kiinnittämään kuntalaisten huomiota turvalliseen liikkumiseen. Kuntalaisille tiedotetaan aktiivisesti työn kuluessa ja heille pyritään antamaan mahdollisuus osallistua suunnitteluun. Heille annetaan myös tietoa uusista liikennejärjestelyistä. Tiedotteet laaditaan työn alkaessa, ongelma-analyysin valmistuttua ja koko työn valmistuttua. Kuntalaisia informoidaan ja heidän on mahdollista osallistua suunnitteluun seminaaritilaisuudessa, johon kutsutaan kuntien päättäjiä ja sidosryhmien sekä tiedotusvälineiden edustajia. Työhön osallistuvien henkilöiden välisen tiedonkulun parantamiseksi perustetaan liikenneturvallisuussuunnitelmaprojektin omat internetsivut, joille kootaan mm. kokous- ja suunnittelumateriaalia. Esimerkki tällaisesta sivustosta löytyy osoitteesta: 2 Lähtötilanne- ja ongelma-analyysi Selvitystyössä määritellään ja analysoidaan suunnittelualueen liikenneturvallisuuden nykytila ja liikenneturvallisuusongelmat. Lähtöaineistona käytetään maankäyttöön, liikenneympäristöön ja liikenteeseen sekä kuntien liikenneturvallisuustyöhön liittyvää aineistoa. Konsultti laatii luettelon kunnilta ja Tiehallinnolta tarvittavasta materiaalista (mm. liikennemäärätiedot, onnettomuustiedot, kartta-aineisto, aikaisemmat suunnitelmat).

4 Aikaisemmat suunnitelmat ja toimenpide-ehdotukset 4 Aikaisempien suunnitelmien aikana todetut ongelmat ja kehittämistarpeet otetaan huomioon ja tutkitaan toimenpide-ehdotusten toteutuminen ja vaikutus liikenneturvallisuuteen. Maankäyttö- ja liikenneolosuhteet Liikenneturvallisuussuunnittelun taustatiedoiksi selvitetään maankäyttö- ja liikenneolosuhteet sekä niiden kehittymisnäkymät (liikenneverkko ja -hierarkia, väestön ja toimintojen rakenne ja sijoittuminen, liikennemäärät ja ennusteet). Maankäyttöön ja maankäytön suunnitelmiin mahdollisesti sisältyvät liikenneturvallisuusongelmat arvioidaan. Tässä vaiheessa otetaan huomioon edellä mainitut kytkökset muihin suunnitteluhankkeisiin. Onnettomuusselvitys Työn alkuvaiheessa tarkastellaan onnettomuuksien perusteella suunnittelualueen kuntien liikenneturvallisuustasoa ja sen kehitystä kymmenen vuoden ajalta ja verrataan sitä muiden kuntien tietoihin Tilastokeskuksen aineiston avulla. Tiehallinnon ja poliisin numeerisessa muodossa (RIKI- tiedosto) olevia onnettomuustietoja hyödyntäen tehdään onnettomuusanalyysi konsultin liikenneturvallisuusohjelmistoa (LITU) käyttäen vuosilta (tai niiltä vuosilta joilta RIKI- tietoja on saatavilla) yleisiltä teiltä, kaduilta ja kaavateiltä. Vuoden 2004 tietoja käytetään, jos ne ovat käytettävissä onnettomuusanalyysiä tehtäessä. Onnettomuusanalyysi ja tulostukset tehdään paikkatietojärjestelmän avulla. LITU- ohjelma paikantaa automaattisesti kartalle yleisten teiden, katuverkon ja kaavateiden onnettomuudet. Osoitetietoon perustuvassa paikannuksessa (katuverkko ja kaavatiet), saatetaan tarvita jonkin verran myös kuntien apua vaillinaisten osoitetietojen täydentämisessä. Onnettomuusanalyysin aikana tarkastellaan muun muassa seuraavia asioita: onnettomuuspaikat ja -kasautumat onnettomuusluokat ja niiden vakavuus onnettomuusajankohdat olosuhteet onnettomuushetkellä osallisten ikäjakautuma Yleisten teiden osalta tutkitaan lisäksi erikseen vaaralliset tiejaksot (tieosittain) sekä liittymät onnettomuustiheyden (onn/km) ja onnettomuusasteen (onn/100 milj. ajon.km) perusteella. Kunnissa tehtävän liikenneturvallisuustyön analysointi KVT-suunnitelman pohjaksi selvitetään kuntien liikenneturvallisuustyön nykytila (toimintamuodot, aktiivisuus, tavoitteellisuus, tehokkuus) hallintokunnissa ja sidosryhmissä. Selvitys tehdään haastattelemalla kuntien ja sidosryhmien liikenneturvallisuustyöhön osallistuvia henkilöitä. Asia on tarkemmin kuvattu kohdassa 4.3 KVT-suunnitelma.

5 Haastattelut ja kyselyt 5 Kyselyiden avulla selvitetään tienkäyttäjien kokemia ongelmakohteita. Kysely toteutetaan internetpohjaisena kyselynä, josta meillä on hyviä kokemuksia mm. Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelmasta. Kuntien yhdyshenkilöiden avulla tieto kyselystä annetaan kuntien sisällä eri kohderyhmille esimerkiksi hallintokunnille, asukasyhdistyksille ja ammattiautoilijoille. Koulujen vaaranpaikkoja voidaan kartoittaa saman nettikyselyn tai koulumatkojen vaarallisuutta tutkivan ATK-ohjelman (KOULULIITU) avulla. Jos tehdään kysely, valitaan kustakin peruskoulusta yksi luokka-aste alaluokilta (1-6 lk.) ja ylemmiltä luokilta (7-9 lk.). Kysely tehdään luokittain opettajien pitämän liikennekasvatustunnin aikana. Jos valitaan ATK-menetelmä (soveltuu ainoastaan yleisten teiden tutkimiseen), viedään lähtötiedot (tierekisteritiedot ja kartta-aineisto) ohjelmaan ja analysoidaan vaaranpaikat ohjelman antamien tietojen pohjalta. Analyysin yhteenveto Lähtötilannekartoitusta täydennetään kokousten ja tapaamisten yhteydessä mm. liikenneturvallisuustyön, suunnitelmien ja kaavoitustilanteen osalta. Lähtötilanne- ja ongelma-analyysin perusteella tehdään yhteenveto kuntien liikenneturvallisuustilanteesta, -ongelmista sekä liikenneturvallisuustyön tilasta. 3 Tavoitteiden asettaminen liikenneturvallisuustyölle Lähtötilanteen, liikenneturvallisuusongelmien ja liikenneturvallisuustyön tilan pohjalta määritellään suunnittelualueen kunnille liikenneturvallisuustavoitteet ja toiminnan painopistealueet. Tavoitteet ovat sekä määrällisiä (esim. henkilövahinkojen tai onnettomuuksien vähentäminen, turvalaitteiden käytön lisääminen, liikennesääntöjen noudattaminen) että toiminnallisia (hallintokuntien toiminta ym.). Kunnille voidaan myös määritellä oma liikenneturvallisuusvisio valtakunnallisen mallin mukaisesti. Tavoitteissa otetaan huomioon valtakunnan ja Länsi-Suomen läänin tavoitteet sekä niiden toteuttamiseen käytettävissä olevat keinot ja resurssit. Tavoitteet ja painopisteet perustuvat todettuihin ongelmiin ja kehittämistarpeisiin kuntien liikenneturvallisuustyössä. 4 Liikenneturvallisuuden parantaminen 4.1 Liikenneturvallisuustyön kehittäminen Kuntiin luodaan työn aikana yhdessä hallintokuntien ja yhteistyötahojen (Tiehallinto, Liikenneturva, poliisi, lääninhallitus ym.) kanssa liikenneturvallisuustyön toimintamalli, jonka avulla liikenneturvallisuus integroidaan eri hallintokuntien ja sidosryhmien toimintaan. Tavoitteena on liikenneturvallisuustyön jatkuvuuden ja arvostuksen lisääminen ja toimenpiteiden toteuttamisen tehostaminen.

6 Toimintamalli käsittää kunnan liikenneturvallisuustyön koordinoinnin, suunnittelun ja seurannan. Lähtökohtana ovat edellisessä vaiheessa asetetut tavoitteet ja määritellyt painopistealueet. Kullekin painopistealueelle määritellään erikseen strategiset menestystekijät ja seurantaan soveltuvat mittarit. Mittarien tulee olla sellaisia, että ne kuvaavat toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. 6 Toimintamallin luomisessa eräs käytännön toteutusvaihtoehto on Balanced Scorecard (BSC) menetelmä. Toimintamalli voidaan kuitenkin laatia myös aivan räätälöidysti kohdekuntien haluamalla tavalla. 4.2 Liikenneympäristön turvallisuussuunnittelu Maankäyttö Maankäytön suunnittelulla vaikutetaan toimintojen sijoittumiseen ja sitä kautta liikkumistarpeisiin, liikenteen määrään ja käytettäviin kulkumuotoihin. Maankäytön suunnittelulla vaikutetaan myös liikenneturvallisuuteen, parhaassa tapauksessa turvallisuusongelmia ennaltaehkäisevästi. Suunnitelman yhteydessä selvitetään maankäytön ja aluerakenteen nykytila ja sen vaikutus liikenneturvallisuuteen. Lisäksi kartoitetaan odotettavissa olevat muutokset ja niiden mahdolliset turvallisuusvaikutukset. Tarkastelu on yleispiirteinen ja painottuu maakunta- ja yleiskaavatasolle. Nykyisen maankäytön ja aluerakenteen turvallisuusvaikutuksia arvioidaan mm. tapahtuneiden onnettomuuksien perusteella, analysoimalla toimintojen sijoittumista ja maastokäyntien yhteydessä. Työvaiheessa otetaan huomioon valtatie 19:ään liittyvät kehittämishankkeet, jotka ovat käynnissä samanaikaisesti tämän suunnitelman kanssa. Toimenpiteiden suunnittelu Onnettomuusanalyysin, kyselyiden, haastatteluiden, maastotarkasteluiden ja muiden mahdollisten lähtötietojen perusteella toimenpidesuunnittelu kohdistetaan suunnittelualueen pahimpiin ongelmakohteisiin ja ryhmiin ottaen huomioon myös maankäytössä ja liikenneverkossa tapahtuvat muutokset. Maastotarkastelut pahimpiin ongelmakohteisiin ehdotetaan toteutettavaksi ryhmässä, jossa on kunnan, tiepiirin ja konsultin edustajat. Konsultin edustajat täydentävät tarkasteluita itsenäisesti vähäisissä ongelmakohteissa. Työssä laaditaan toimenpideohjelma sekä lähiaikojen että pidemmän aikavälin toimenpiteille. Toimenpide-ehdotukset voivat koskea mm. maankäytön suunnittelua ja toteutusta, liikenneverkkoja ja -väyliä (esim. kevyen liikenteen yhteydet), liikenteen rauhoittamista, ohjausta ja hallintaa (esim. nopeusrajoitukset, viitoitus), liittymiä, valaistusta, näkemiä, kunnossapitoa, joukkoliikenteen pysäkkejä tai pysäköintiä. Lähiaikojen toimenpiteiden osalta painotetaan erityisesti nopeasti ja vähällä rahalla toteutettavia pienehköjä toimia, joilla liikenneturvallisuuteen voitaisiin vaikuttaa pian. Tällaisia ovat esimerkiksi nopeuksiin, nopeusrajoituksiin ja liikenteen ohjaukseen liittyvät toimet. Lisäksi otetaan huomioon mahdollisuudet vaikuttaa turvallisuuteen liikenteen valvonnan keinoin. Toimenpiteiden ideoinnissa ja valinnassa pyritään käyttämään sellaisia liikennetur-

7 vallisuusratkaisuja, jotka tukevat myös esteettömän liikkumisen edistämistä. 7 Erityistä huomiota kiinnitetään myös koulureittien turvallisuuteen sekä suojattomien tienkäyttäjien turvallisuuteen yleisemminkin. Lisäksi huomioidaan tärkeät työ- ja virkistysmatkaliikenteen reitit. Autoliikenteen osalta pääpaino on pää- ja kokoojaväylien turvallisuudessa. Tonttikatujen ja yksityisteiden osalta esitetään yleisperiaatteet, minkä lisäksi puututaan yksityiskohtiin vain jos ne nousevat erityisesti esille selvitysten aikana. Toimenpideohjelma Liikenneympäristön ja liikennejärjestelyjen parantamistoimenpideehdotukset kootaan kuntakohtaisiksi toimenpideohjelmiksi, joissa on esitelty suunnittelualueen lähiaikojen ns. kärkihankkeet sekä pidemmän aikavälin toimet. Toimenpiteet ryhmitellään liikenteen ohjaustoimenpiteisiin (nopeusrajoitukset, liikenteen hallinta ym.), parantamis- ja rakentamistoimenpiteisiin (esim. taajamien, kevytliikenteen ja liittymien toimenpiteet sekä alueiden rauhoittaminen) ja kunnossapitotoimenpiteisiin (esim. näkemäraivaukset, liukkauden torjunta, tiemerkinnät). Toimenpiteille määritellään kiireellisyys, arvioidut vaikutukset sekä kustannusarvio. Lisäksi esitetään toimenpiteiden mahdolliset riippuvuudet muista hankkeista ja toimenpiteistä. Yleisten teiden osalta lasketaan ehdotettujen toimien vaikutukset henkilövahinko-onnettomuuksiin TARVA -ohjelmalla. 4.3 Koulutus-, valistus- ja tiedotussuunnitelma (KVT) KVT-työn tarkoitus Koulutus-, valistus- ja tiedotussuunnitelmassa keskitytään eri tienkäyttäjien liikennekäyttäytymiseen, johon pyritään vaikuttamaan liikennekasvatuksen, -koulutuksen ja tiedotuksen keinoin. Näiden tulisi kohdentua kaikkiin tienkäyttäjä- ja ikäryhmiin. Tehokkainta liikenneturvallisuustyö on silloin, kun siinä huomioidaan paikalliset erityispiirteet. Liikenneturvallisuustyön kehittämisen yhteydessä tavoitteena on ohjata ja tukea kuntien omaa työtä siten, että kartoitetaan ongelmat kuntatasolla, ideoidaan ongelmille kehittämisratkaisuja ja muodostetaan toimintasuunnitelmat tukemaan tehtyjen ratkaisujen toteutumista. KVT-työn organisaatio KVT-työn tavoitteena on saattaa liikenneturvallisuus osaksi kuntien työntekijöiden normaaleja työtehtäviä. Työn kehittämistä varten perustetaan työn ajaksi seudullinen yhteistyöryhmä, joka muodostetaan kuntien, tiepiirien, maakuntaliiton, poliisin, lääninhallituksen ja Liikenneturvan edustajista. Liikenneturvallisuustyön organisaatio esitetään kaaviona liitteessä 2. Seudullisen yhteistyöryhmän toiminta käynnistetään tämän työn aikana ohjausryhmän kokousten yhteydessä. Työn loppuvaiheessa päätetään siitä, onko alueelliselle yhteistyöryhmälle tarvetta myös jatkossa liikenneturvallisuustyön seurannassa ja kehittämisessä, vai painottuuko toiminta kuntien liikenneturvallisuusryhmiin. Työn aikana pyritään perustamaan jokaiseen kuntaan liikenneturvallisuusryhmä, ellei kunnissa vielä sellaista ole ja kunnat ovat halukkaita siihen. Nämä ryhmät koordinoivat työtä omissa kunnissaan ja jatkavat toimintaan-

8 sa liikenneturvallisuussuunnitelman valmistumisen jälkeen. Kuntakohtaisen liikenneturvallisuusryhmän muodostavat eri hallintokuntien edustajat. Lisäksi ryhmiin voidaan kutsua eri sidosryhmien (esim. kuorma-autoilijat, taksiautoilijat, linja-autoliikenteen edustajat, autokoulut, vakuutusyhtiöt, Mannerheimin lastensuojeluliitto, seurakunnat) edustajia mukaan. Liikenneturvallisuusryhmät kokoontuvat kaksi kertaa työn aikana (kaksi kokousta/kunta). Kokousten sisältö esitetään liitteessä 3. 8 Kunnissa liikenneturvallisuusryhmän alaisuudessa toimivat hallintokuntakohtaiset ryhmät, jotka muodostuvat eri sektoreiden (esim. sosiaalitoimessa päivähoito ja vanhustyön sektorit) edustajista. Hallintokuntakohtaisten ryhmien kautta työ viedään ruohonjuuritasolle. Hallintokuntakohtaiset ryhmät (3-5 kpl/kunta) kokoontuvat seudulla yhteisesti kaksi kertaa työn aikana (kaksi kokousta/hallintokuntaryhmä). Koska Lapualla on aktiivisesti toimiva liikenneturvallisuusryhmä, voidaan työssä hyödyntää Lapualla hyväksi havaittua toimintamallia myös muiden kohdekuntien liikenneturvallisuustyön kehittämiseen. Lisäksi Lapuan liikenneturvallisuusryhmän jäseniä voidaan käyttää apuna muiden kuntien henkilöstön motivoinnissa ja kouluttamisessa. Nykyisen liikenneturvallisuustyön ja sen ongelmien kartoitus Yhteistyöryhmässä, kuntien liikenneturvallisuusryhmissä sekä hallintokuntaryhmissä selvitetään eri sidosryhmien ja hallintokuntien eri sektoreiden aiempaa toimintaa ja toiminnan mahdollisia puutteita ja ongelmia. Samalla käydään läpi eri hallintokuntien ja sidosryhmien mahdollisuudet tehostaa liikenneturvallisuustyötä. Hallintokuntien eri sektoreiden asiakkaiden tyypillisiä liikenneturvallisuusongelmia selvitetään hallintokuntaryhmissä. Eri sektoreiden edustajille annetaan mahdollisuus vastata internetkyselyyn (katso kpl 2), jolla kartoitetaan liikenneympäristön ongelmakohteita. Ryhmissä pohditaan käyttäytymiseen liittyviä erityispiirteitä kunkin sektorin oman asiakasryhmän näkökulmasta ja ideoidaan hallintokuntien työskentelylle keinoja, joilla voidaan parantaa oman asiakasryhmän mahdollisuuksia liikkua turvallisesti vallitsevassa liikenneympäristössä. Kuntien liikenneturvallisuustyön kehittämismahdollisuudet ja tavoitteet Työssä ideoidaan mahdollisuuksia kehittää hallintokuntien liikenneturvallisuustyötä tavoitteellisempaan ja motivoivampaan suuntaan. Samoin tutkitaan eri sidosryhmien rinnakkaisia toimintamuotoja ja yhdistämismahdollisuuksia. Koko seutukunnan yhteiset tavoitteet ja painopistealueet liikenneturvallisuustyölle määritellään yhteistyöryhmässä. Seudun tavoitteet hyväksytään sekä liikenneturvallisuusryhmissä että hallintokuntaryhmissä. Kuntakohtaiset erityispiirteet otetaan huomioon kuntien liikenneturvallisuusryhmissä, joissa sovitaan omaa kuntaa koskevia erityisteemoja ja painopistealueita liikenneturvallisuustyölle. Tavoitteisiin sitoudutaan kaikissa ryhmissä ja toiminta suunnitellaan siten, että tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Koulutus-, valistus- ja tiedotusyön kehittäminen Liikenneturvallisuustyön kehittämistä tehdään rinnan perinteisen fyysisiin toimenpiteisiin tähtäävän liikenneturvallisuussuunnitelman kanssa. Työssä

9 lähdetään sidosryhmien ja eri hallintokuntien nykyisestä käytännöstä ja tavoitteena on kehittää jatkuvaa, seudullista yhteistyötä eri hallintokuntien sekä muiden organisaatioiden välillä. Tarkoituksena on luoda mahdollisuus kaikille kuntalaisille osallistua aktiivisesti oman alueensa liikenneturvallisuustyöhön. 9 Yhteisten tavoitteiden, painopistealueiden ja yhteistyömuotojen pohjalta suunnitellaan liikennekasvatus- ja tiedotustyön toiminta lähivuosille. Tavoitteena on luoda sellaisia toimintamuotoja, jotka tukevat liikenneympäristön parantamissuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä. Kuntien eri hallintokunnat (sosiaali-, terveys-, koulu-, vapaa-aika- ja tekninen toimi) laativat omat toimintasuunnitelmansa. Konsultti toimii yhdessä Liikenneturvan edustajan kanssa asiantuntijana kehittämistyötä varten järjestettävissä kokouksissa ja seminaaritilaisuudessa. Työn aikana järjestetään seminaaritilaisuus, johon voidaan kutsua myös eri kuntien luottamushenkilöt. Tarkoituksena on lisätä päätöksentekijöiden liikenneturvallisuustietämystä ja helpottaa liikenneturvallisuushankkeiden läpivientiä päätöksentekoprosessissa. Toimintasuunnitelmat ja niiden seuranta KVT-työn toimintasuunnitelmat työstetään hallintokunnissa. Toimintasuunnitelmat sisältävät tietoja toiminnan tavoitteista, toiminnan sisällöstä, vastuuhenkilöistä, yhteistyötahoista ja ajoituksesta. Tavoitteena on, että hallintokunnissa laaditaan käytettävissä oleviin resursseihin nähden toteuttamiskelpoiset suunnitelmat. Mikäli hallintokunnassa ei ole aikaisemmin tehty lainkaan tai tehty vain hyvin vähän liikenneturvallisuustyötä, toiminnan kehittäminen aloitetaan varovaisesti ja lisätään toimintoja sen mukaan kun innostusta ja resursseja riittää. Suurin osa toiminnasta voidaan liittää nykyiseen työhön ilman resurssien lisäämistä (esim. kiinteiden heijastimien ompelu vaatteisiin koulujen käsityötunneilla tai liikenneturvallisuusaiheen liittäminen työkyvyn ylläpitotoimintaan työsuojelun kautta työpaikoilla). Työn jatkuvuuden kannalta työn seuranta on erityisen tärkeätä. Eri ryhmien päätöskokouksissa käsitellään työn jatkumista suunnitelman valmistumisen jälkeen. Seurannan toteuttamisessa voidaan hyödyntää kohdassa 4.1 kuvattua mittaristoa. KVT-työn tuloksena tuotetut toimintasuunnitelmat sisällytetään kuntakohtaisiin raportteihin. 4.4 Seuranta Kuntien liikenneturvallisuusryhmät koordinoivat ja seuraavat liikenneturvallisuustyötä myös suunnitelman valmistumisen jälkeen. Seurannan työkaluna on työn aikana kuntiin luotu liikenneturvallisuustyön toimintamalli ja sen sisältämät mittarit. Seurannan työnjaosta ja aikatauluista sovitaan työn loppuvaiheessa. 5 Raportointi Suunnitelmaraportti laaditaan tarjouspyynnön mukaisesti erillisenä kuhunkin kuntaan. Kunkin kunnan raportti sisältää samansisältöisen yhteisen osi-

10 on, joka käsittää nykytilannekuvauksen sekä onnettomuus- ja ongelmaanalyysin). Fyysisten toimenpiteiden toteutusohjelmat ja hallinnonalojen toimintasuunnitelmat ovat kuntakohtaiset. 10

LIITE 1: TYÖOHJELMA. Sisältö:

LIITE 1: TYÖOHJELMA. Sisältö: LIITE 1: TYÖOHJELMA Ramboll Piispanmäentie 5 02241 Espoo Finland Puhelin: 020 755 6800 Fax: 020 755 6801 etunimi.sukunimi@ramboll.fi www.ramboll.fi Sisältö: 1 Tehtävän määrittely... 2 1.1 Yleistä... 2

Lisätiedot

Ohjausryhmän 1. kokous, 15.9.2009 NURMIJÄRVEN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA

Ohjausryhmän 1. kokous, 15.9.2009 NURMIJÄRVEN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA Ohjausryhmän 1. kokous, 15.9.2009 NURMIJÄRVEN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA Liikenneturvallisuustyön lähtökohtia 2 Mitä liikenneturvallisuus on? Liikenneturvallisuus muodostuu liikenneympäristön turvallisuudesta,

Lisätiedot

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven 7 1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA 1.1 Työn tavoitteet Hyvä liikenneturvallisuus syntyy monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

7. NYKYTILAN ANALYSOINTI TAVOITTEENA kokonaiskuvan saaminen kunnan liikenneturvallisuustilanteesta 7.1 TYÖN LÄHTÖKOHTANA KÄYTETTÄVÄT AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Valtakunnalliset, lääni- tai aluekohtaiset

Lisätiedot

5. SUUNNITTELUN ULOTTAMINEN KOKO KUNTAAN, ORGANISAATIO 5.1 LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN TOIMINTA TOIMINNAN TAVOITTEET Jatkuvan liikenneturvallisuustyön ylläpitäminen kunnassa Liikenneturvallisuustyön painoarvon

Lisätiedot

ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma

ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 3. Edellisen kokouksen jälkeiset tapahtumat nettisivuja päivitetty www.tampere.ramboll.fi/harmanmaa_litu/ lähtötietojen keräys onnettomuusanalyysi

Lisätiedot

ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS

ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS 24.9.2013 Kajaani Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/ Timo Mäkikyrö 18.10.2013 1 Pohjois-Pohjanmaan ELY:n Liikenne -vastuualueen toimialue Rovaniemi

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI <PVM> LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI Liikkenneturvallisuustyön organisointi 1. Liikenneturvallisuustyön valtakunnallinen organisointi 2. Liikenneturvallisuustyön valtakunnalliset toimijatahot 3.

Lisätiedot

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Aloitusseminaari 29.5.2013

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Aloitusseminaari 29.5.2013 Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Aloitusseminaari 29.5.2013 Asialista 1. Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelman sisältö 2. Liikenneturvallisuustyön haasteet ja tavoitteet 3. Kävelyn

Lisätiedot

Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön. LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy

Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön. LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy Esityksen sisältö Opas kuntien liikenneturvallisuustyöhön

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella Liikenneturvallisuustyö Kirkkonummella Kalvosarjan sisältö 1. Liikenneturvallisuustilanne Liikenneonnettomuudet Koettu liikenneturvallisuus Koetut t liikenneturvallisuuspuutteet lli tt t 2. Liikenneturvallisuustyö

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI. Kunnan liikenneturvallisuusryhmä 9.10.2013/OAM

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI. Kunnan liikenneturvallisuusryhmä 9.10.2013/OAM LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI Kunnan liikenneturvallisuusryhmä 9.10.2013/OAM Liikennekasvatustyötä tekevät kuntaorganisaatiossa HALLINTOKUNTA TAI TOIMIJA TOIMINTA ASIAT, JOIHIN VAIKUTETAAN KOHDE

Lisätiedot

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Aluepäällikkö Leena Piippa, Liikenneturva 1 Strategia Liikenneturvallisuusstrategia on asiakirja, jossa on määritelty: Visio maakunnan liikenneturvallisuudesta

Lisätiedot

SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012

SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012 SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012 Miksi liikenneturvallisuussuunnitelma? Selvitetään liikenneturvallisuuden ja liikennekäyttäytymisen nykytila Määritetään liikenneturvallisuustavoitteet Määritellään

Lisätiedot

TAAJAMALIIKENTEEN JA SUOJATEIDEN TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN -TUTKIMUS CASE TURENKI / HANNA REIHE

TAAJAMALIIKENTEEN JA SUOJATEIDEN TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN -TUTKIMUS CASE TURENKI / HANNA REIHE TAAJAMALIIKENTEEN JA SUOJATEIDEN TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN -TUTKIMUS CASE TURENKI 10.6.2015 / HANNA REIHE TUTKIMUS TOTEUTETTIIN, KOSKA Työn tarkoituksena on ollut taajamaliikenteen rauhoittaminen ja

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta

Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta ja sen seuranta Riikka Rajamäki 14.11.2017 Tampere Liikenneturvallisuustyön hyvät käytännöt kaikkien käyttöön -seminaari Vastuullinen liikenne. Rohkeasti

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet 1.9.2015 Valtakunnallinen liikenneturvallisuusvisio ja - tavoitteet Turvallisuusvisio: Kenenkään ei tarvitse kuolla

Lisätiedot

KEMPELEEN JA LUMIJOEN LIIKEN- NETURVALLLISSUUNNITELMA TAVOITTEET JA SUUNNITTELUPERIAATTEET

KEMPELEEN JA LUMIJOEN LIIKEN- NETURVALLLISSUUNNITELMA TAVOITTEET JA SUUNNITTELUPERIAATTEET KEMPELEEN JA LUMIJOEN LIIKEN- NETURVALLLISSUUNNITELMA TAVOITTEET JA SUUNNITTELUPERIAATTEET 13.6.2013 LIIKENNETURVALLISUUSVISIO Tieliikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla

Lisätiedot

Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma. Osaraportti 3: Tavoitteet liikennekasvatustyölle ja liikennekasvatuksen toimintamalli

Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma. Osaraportti 3: Tavoitteet liikennekasvatustyölle ja liikennekasvatuksen toimintamalli Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma Osaraportti 3: Tavoitteet liikennekasvatustyölle ja liikennekasvatuksen toimintamalli Joulukuu 2016 Turvallisuuskehitykselle oikea suunta Lähtökohtana on nk. nollavisio:

Lisätiedot

Turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnittelua kuntarajat ylittävänä yhteistyönä

Turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnittelua kuntarajat ylittävänä yhteistyönä Turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnittelua kuntarajat ylittävänä yhteistyönä Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat Suomessa työpaja Sonja Heikkinen 8.10.2014 Valtakunnallisia liikennepoliittisia

Lisätiedot

Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015

Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015 Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015 Rakenteelliset ratkaisut ja kevyen liikenteen turvallisuus 28.10.2015 Suunnittelupäällikkö Ari Vandell Liikenneturvallisuustilanne Tampereella Liikenneturvallisuustilanne

Lisätiedot

YLIHÄRMÄN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2005

YLIHÄRMÄN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2005 YLIHÄRMÄN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2005 OSA A: KUNTIEN YHTEINEN OSA HÄRMÄNMAAN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2005 Tiehallinto, Vaasan tiepiiri 2005 Kartat: Genimap Oy Karttaikkuna Oy TIEHALLINTO

Lisätiedot

Suomen Tieviranomaisen rooli liikenneturvallisuustyössä

Suomen Tieviranomaisen rooli liikenneturvallisuustyössä Suomen Tieviranomaisen rooli liikenneturvallisuustyössä Jussi Kailasto Liikenneryhmän päällikkö Kaakkois-Suomen Elinkeino, Liikenne ja Ympäristökeskus 6.11.2013 Liikenneturvallisuus nähdään tärkeänä EU:n

Lisätiedot

Kouvolan liikenneturvallisuussuunnitelma VISIO, TAVOITTEET, PAINOPISTEALUEET JA MITTARIT

Kouvolan liikenneturvallisuussuunnitelma VISIO, TAVOITTEET, PAINOPISTEALUEET JA MITTARIT Kouvolan liikenneturvallisuussuunnitelma 2017 VISIO, TAVOITTEET, PAINOPISTEALUEET JA MITTARIT VISIO TURVALLISESTA LIIKKUMISESTA MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET VISIO PAINOPISTE- ALUEET Kenenkään ei

Lisätiedot

Lapin liikenneturvallisuustoimija

Lapin liikenneturvallisuustoimija Lapin liikenneturvallisuustoimija Työn esittely 12.5.2016 Noora Airaksinen Teemu Kinnunen Lappi toimija-alueena Kaksi toimija-aluetta: Länsi Itä Kemi-Tornion seutukunta (n. 60 300 as.) Kemi, Keminmaa,

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUS MAANKÄYTTÖ 28.9.2012

LIIKENNETURVALLISUUS MAANKÄYTTÖ 28.9.2012 LIIKENNETURVALLISUUS MAANKÄYTTÖ 28.9.2012 Sisältö Tällä kalvosarjalla kuvataan maankäytön ja liikenneturvallisuuden välistä suhdetta 1. Maankäytön suunnittelu ja liikenneturvallisuus 2. Liikenneturvallisuuden

Lisätiedot

RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT TAVOITTEET JA PAINOTUKSET

RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT TAVOITTEET JA PAINOTUKSET RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT TAVOITTEET JA PAINOTUKSET 25.11.2016 Rauman seudun kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmat VISIO JA MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET (SEUDULLISET) 28.12.2016

Lisätiedot

Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro)

Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro) Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro) Seinäjoen, Nurmon ja Ylistaron liikenneturvallisuussuunnitelma 3 Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Esteetön liikkumisympäristö koulutus Oulu 23.2.2006. Riikka Kallio Elsa-koordinaattori WSP LT-Konsultit Oy

Esteetön liikkumisympäristö koulutus Oulu 23.2.2006. Riikka Kallio Elsa-koordinaattori WSP LT-Konsultit Oy Esteetön liikkumisympäristö koulutus Oulu 23.2.2006 Riikka Kallio Elsa-koordinaattori WSP LT-Konsultit Oy Tausta ja tavoitteet Viiden Elsa-kuntahankkeen esittely samassa julkaisussa Koottuna perustiedot

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2016 TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET

LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2016 TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2016 TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET Lohjan kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2016 VISIO JA MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET 2.1.2017 VISIO TURVALLISESTA LIIKKUMISESTA

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat. 5. Hyväksyminen ja seuranta

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat. 5. Hyväksyminen ja seuranta Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat 5. Hyväksyminen ja seuranta 1.9.2015 Suunnitelman hyväksyminen Liikenneturvallisuussuunnitelman toteutumisen kannalta kunnan päätöksentekijöiden tuki on äärimmäisen

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

Kouvolan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Kouvolan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Anjalankoski, Elimäki, Iitti, Jaala, Kouvola, Kuusankoski, Valkeala Kouvolan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 Kouvolan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri

Lisätiedot

TURVALLISUUSTYÖN. Ohjeistus kalvosarjan KANSI. Oulun tiepiiri Liikenne- ja viestintäministeriö Kajaanin kaupunki Liikenneturva Oulun lääninhallitus

TURVALLISUUSTYÖN. Ohjeistus kalvosarjan KANSI. Oulun tiepiiri Liikenne- ja viestintäministeriö Kajaanin kaupunki Liikenneturva Oulun lääninhallitus KUNTIEN LIIKENNE- TURVALLISUUSTYÖN KÄYTÄNNÖN OHJEET Ohjeistus kalvosarjan käyttäjille 1 KANSI 2002 Oulun tiepiiri Liikenne- ja viestintäministeriö Kajaanin kaupunki Liikenneturva Oulun lääninhallitus 2

Lisätiedot

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma Kitee, Rääkkylä ja Tohmajärvi LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ Yleistä Liikenneturvallisuustyötä ohjaava visio: Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti

Lisätiedot

Kyrönmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Isokyrö, Laihia, Vähäkyrö

Kyrönmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Isokyrö, Laihia, Vähäkyrö Kyrönmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Isokyrö, Laihia, Vähäkyrö Kyrönmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Vaasan tiepiiri Isonkyrön kunta Laihian kunta Vähänkyrön kunta 2007 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

KAUHAVAN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2005

KAUHAVAN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2005 AUHAVAN LNNTURVALLSUUSSUUNNTLMA 2005 OSA A: UNTN YHTNN OSA HÄRMÄNMAAN LNNTURVALLSUUSSUUNNTLMA 2005 Tiehallinto, Vaasan tiepiiri 2005 artat: Genimap Oy arttaikkuna Oy THALLNTO Vaasan tiepiiri PL 93 65101

Lisätiedot

SEURANTA KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMISSA KESTÄVÄN KUNTA- JA KAUPUNKILIIKENTEEN PÄIVÄT 16.-17.9.2015 JUHA HELTIMO, STRAFICA OY

SEURANTA KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMISSA KESTÄVÄN KUNTA- JA KAUPUNKILIIKENTEEN PÄIVÄT 16.-17.9.2015 JUHA HELTIMO, STRAFICA OY SEURANTA KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMISSA KESTÄVÄN KUNTA- JA KAUPUNKILIIKENTEEN PÄIVÄT 16.-17.9.2015 JUHA HELTIMO, STRAFICA OY Kuntien liikenneturvallisuustyö Lain edellyttämää asukkaiden hyvinvoinnin

Lisätiedot

Joukkoliikennemyönteisellä suunnittelulla parempaan yhdyskuntarakenteeseen

Joukkoliikennemyönteisellä suunnittelulla parempaan yhdyskuntarakenteeseen Joukkoliikennemyönteisellä suunnittelulla parempaan yhdyskuntarakenteeseen Mahdollisuudet Lappeenrannan ja Imatran seudulla Aloituskokous 3.12.2013 Lappeenranta Sonja Sahlsten & Anna Saarlo / YY-Optima

Lisätiedot

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma 1 Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma Työohjelman esittely 3.8.2011 2 Suunnitelman tausta ja rooli Edellinen liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistui vuonna 2004 Toimintaympäristön muutokset (mm.

Lisätiedot

12.1 Liikenneturvallisuuden nykytila ja ongelmat

12.1 Liikenneturvallisuuden nykytila ja ongelmat 12 Naantali 12.1 Liikenneturvallisuuden nykytila ja ongelmat 12.1.1 Liikenneturvallisuustilanne Onnettomuusmäärät Vuosina 2001-2010 Naantalissa tapahtui yhteensä 873 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta

Lisätiedot

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue. 2. Suunnittelu- ja kaavoitustilanne

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue. 2. Suunnittelu- ja kaavoitustilanne MUISTIO Projekti Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet 1. Suunnittelualue Päivämäärä 06/06/2013 Suunnittelualueena oleva Lumijoen kunta sijaitsee Oulun seutukunnassa

Lisätiedot

Koulumatkojen liikenneturvallisuuden parantaminen Imatralla - Suojatiet ja some. Tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämisen valtionavustus 2017

Koulumatkojen liikenneturvallisuuden parantaminen Imatralla - Suojatiet ja some. Tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämisen valtionavustus 2017 Koulumatkojen liikenneturvallisuuden parantaminen Imatralla - Suojatiet ja some Tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämisen valtionavustus 2017 Hankkeen tausta Imatran seudulla toimii seudullinen liikenneturvallisuustyöryhmä,

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Yleisötilaisuus 23.10.2013 Mäntsälä Liikennejärjestelmäasiantuntija Päivi Ylipaavalniemi, Uudenmaan ELY-keskus 24.10.2013 Uudenmaan ELY-keskus Muodostettiin 1.1.2010 yhdistämällä

Lisätiedot

28.4.2010 SUUNNITTELUMENETELMÄT JA TIETOTARPEET MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN SUUNNITTELUSSA

28.4.2010 SUUNNITTELUMENETELMÄT JA TIETOTARPEET MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN SUUNNITTELUSSA EKOTULI+LINTU-SEMINAARI SUUNNITTELUMENETELMÄT JA TIETOTARPEET MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN SUUNNITTELUSSA TAUSTAA Taustalla 2009 valmistunut selvitys Maankäyttö ja liikenneturvallisuus, ohjaajana Saara Toivonen

Lisätiedot

Mari Ahonen avasi kokouksen klo 9.20. Ahonen toimi kokouksen puheenjohtajana ja Terhi Svenns sihteerinä.

Mari Ahonen avasi kokouksen klo 9.20. Ahonen toimi kokouksen puheenjohtajana ja Terhi Svenns sihteerinä. MUISTIO Projekti Nurmijärven liikenneturvallisuussuunnitelma Asiakas Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri ja Nurmijärven kunta Muistio nro Ohjausryhmän kokous 4 Päivämäärä ja 19.08.2010, Uudenmaan ELY-keskus

Lisätiedot

Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyö työryhmä

Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyö työryhmä Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyö työryhmä 6.11.2012 Liikennejärjestelmäsuunnitelman käynnistäminen 1. Aiempi LJ-suunnitteluhistoria 2. Perusteet/tarve suunnittelun käynnistämiselle MAL-aiesopimus

Lisätiedot

Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa. EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010

Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa. EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010 Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010 ILMATIE-projekti Tiehallinnon EKOTULI -teeman projekti (Ekotehokas ja turvallinen liikennejärjestelmä); Tiehallinnon selvityksiä

Lisätiedot

SALON SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 SALO SOMERO

SALON SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 SALO SOMERO SALON SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 SALO SOMERO LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) sekä Salon ja Someron kaupungit

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ KUNNISSA

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ KUNNISSA EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ KUNNISSA Liikenneturvallisuustyön nykytila 1/6 Vuoden 2000 liikenneturvallisuussuunnitelma toteaa:

Lisätiedot

Etelä-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma TYÖN LÄHTÖKOHDAT

Etelä-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma TYÖN LÄHTÖKOHDAT 12 2 2.1 Maankäyttö ja väestö Etelä-Päijät-Hämeessä oli vuoden 26 lopussa 166 833 asukasta. Viiden vuoden aikajaksolla (21-26) seudun väkimäärä on ollut lievässä kasvussa. Kasvua on edesauttanut erityisesti

Lisätiedot

1 LIIKENNEKASVATUS-, VALISTUS- JA TIEDOTUSTYÖN YLEISIÄ PARANTAMISKEINOJA

1 LIIKENNEKASVATUS-, VALISTUS- JA TIEDOTUSTYÖN YLEISIÄ PARANTAMISKEINOJA 1 LIIKENNEKASVATUS-, VALISTUS- JA TIEDOTUSTYÖN YLEISIÄ PARANTAMISKEINOJA 1.1 Johdanto Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa tehostamalla koulutusta, valistusta ja tiedotusta. Ihmisen asenteisiin ja käyttäytymiseen

Lisätiedot

Mäntsälän ja Pukkilan liikenneturvallisuussuunnitelma. Iltakoulu

Mäntsälän ja Pukkilan liikenneturvallisuussuunnitelma. Iltakoulu Mäntsälän ja Pukkilan liikenneturvallisuussuunnitelma Iltakoulu 23.10.2013 24.10.2013 Mäntsälän ja Pukkilan liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuussuunnitelmaa laaditaan Uudenmaan Elykeskuksen

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Sastamalan kaupunki Vesilahden kunta. Lounais-Pirkanmaan viisaan ja turvallisen liikkumisen suunnitelma

Punkalaitumen kunta Sastamalan kaupunki Vesilahden kunta. Lounais-Pirkanmaan viisaan ja turvallisen liikkumisen suunnitelma Punkalaitumen kunta Sastamalan kaupunki Vesilahden kunta Lounais-Pirkanmaan viisaan ja turvallisen liikkumisen suunnitelma 1 Suunnitelman tavoitteet ja yleiskuvaus Suunnittelutehtävänä on laatia toteutusmahdollisuuksiltaan

Lisätiedot

Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Genimap Oy Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma TIEHALLINTO Vaasan tiepiiri 2006 Kartat Genimap Oy, Lupa L4356 Painotalo Casper Oy Kurikka

Lisätiedot

Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelma 2004

Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelma 2004 Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelma 00 TIEHALLINTO, Uudenmaan tiepiiri Tuusulan kunta Tuusula 00 Kartat: Tuusulan kunta TIEHALLINTO Uudenmaan tiepiiri PL 0 00 Helsinki TIIVISTELMÄ Suunnitelman päätavoitteena

Lisätiedot

Etelä-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma

Etelä-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma Etelä-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma KVT-osa Toiminta- ja suunnitelma-asiakirjat Etelä-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma KVT-osa Toiminta- ja suunnitelma-asiakirjat Tiehallinto

Lisätiedot

Alavuden, Kuortaneen, Töysän ja Ähtärin liikenneturvallisuussuunnitelma 2009

Alavuden, Kuortaneen, Töysän ja Ähtärin liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Alavuden, Kuortaneen, Töysän ja Ähtärin liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Vaasan tiepiiri Alavuden kaupunki Kuortaneen kunta Töysän kunta Ähtärin kaupunki 2009 ESIPUHE Tiehallinnon Vaasan tiepiiri,

Lisätiedot

Vuoden 2012 toiminnan arviointi

Vuoden 2012 toiminnan arviointi Vuoden 2012 toiminnan arviointi Alatyöryhmien toiminnalliset tavoitteet Liikenneturvallisuus-alatyöryhmän erityistavoitteet Seudullisen liikenneturvallisuussuunnitelman laadinnan saattaminen loppuun ja

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia

Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia HLJ 2011 Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia Sisällysluettelo Johdanto 4 Liikenneturvallisuuden nykytilanne 6 Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustoimijan vuosikertomus Pyhäjoki

Liikenneturvallisuustoimijan vuosikertomus Pyhäjoki Liikenneturvallisuustoimijan vuosikertomus 2016 Pyhäjoki Pyhäjoki kuuluu Oulun eteläiseen liikenneturvallisuustoimija-alueeseen, jossa on yhteensä 15 kuntaa. Liikenneturvallisuustoimija on kuntien ja ELY-keskuksen

Lisätiedot

Kankaanpään liikenneturvallisuussuunnitelma Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kankaanpään liikenneturvallisuussuunnitelma Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus liikenneturvallisuussuunnitelma 2017 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Liikenneturvallisuussuunnitelma Työssä laadittiin liikenneturvallisuussuunnitelma Suunnitelman pohjalta eri tahot

Lisätiedot

Hirvensalmen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan Puumalan, ja Ristiinan liikenneturvallisuussuunnitelma

Hirvensalmen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan Puumalan, ja Ristiinan liikenneturvallisuussuunnitelma Hirvensalmen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan Puumalan, ja Ristiinan liikenneturvallisuussuunnitelma Hirvensalmen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan, Puumalan ja Ristiinan liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa -selvitys

Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa -selvitys Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa -selvitys Case Turun kehätien kehittämisselvitys Kaisa Mäkinen Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Tausta Liikkumisen ohjaus tarkoittaa viisaan liikkumisen edistämistä

Lisätiedot

Hankkeen Suomen puolen työt: Rajaliikenteen turvallisuusselvitys

Hankkeen Suomen puolen työt: Rajaliikenteen turvallisuusselvitys Hankkeen Suomen puolen työt: Rajaliikenteen turvallisuusselvitys Liikenneturvallisuussuunnitelma Kaakkois- Suomen kansainvälisen liikenteen kuormittamalle tiestölle Alina Koskela projektiassistentti, Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Yhteistyöllä kohti viisasta liikkumista

Yhteistyöllä kohti viisasta liikkumista Yhteistyöllä kohti viisasta liikkumista Yleisötilaisuus 7.11.2013 Hausjärvi, Hyvinkää, Riihimäki, Loppi Liikennejärjestelmäasiantuntija Sonja Heikkinen, Uudenmaan ELY-keskus 7.11.2013 Liikenneturvallisuustyö

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma. Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma. Kaakkois-Suomen ELY-keskus Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma Kaakkois-Suomen ELY-keskus Työn tausta Valtakunnallisessa Tieliikenteen liikenneturvallisuussuunnitelmassa korostetaan alueellisen liikenneturvallisuustyön

Lisätiedot

Salon liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneseminaari 24.5.2011 Jaakko Klang

Salon liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneseminaari 24.5.2011 Jaakko Klang Salon liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 Liikenneseminaari Jaakko Klang YLEISTÄ: Mikä on liikenneturvallisuussuunnitelma? Liikenne ja infrastruktuuri 2 SUOMI (nyk. Salo) 1972 muutos 2009 asukkaita Milj.

Lisätiedot

Miksi kuntien liikenneturvallisuustyö polkee paikoillaan? Yhteyspäällikkö Anna-Maija Hinkkanen Liikenneturva Kouvolan toimipiste

Miksi kuntien liikenneturvallisuustyö polkee paikoillaan? Yhteyspäällikkö Anna-Maija Hinkkanen Liikenneturva Kouvolan toimipiste Liikenneturva Julkisoikeudellinen yhdistys valtakunnallinen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö Elinikäisen liikenneturvallisuustyön edistäjä 75 vuotta liikenneturvallisuustekoja Liikenneturvan tavoitteena

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ KUNNISSA VUONNA 2013 LAPIN LIIKENNETURVALLISUUSTOIMIJA 2013/11/13

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ KUNNISSA VUONNA 2013 LAPIN LIIKENNETURVALLISUUSTOIMIJA 2013/11/13 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ KUNNISSA VUONNA 2013 TOIMIJATYÖN TAVOITTEET 2013-2015 Ylläpitää aktiivista ja näkyvää liikenneturvallisuustyötä Kehittää tiedotusta eri keinoin Aktivoida kuntaryhmien toimintaa

Lisätiedot

Pyöräilyn kehittämisiä. Ylöjärven ja Kangasalan pilotit vertailtavina

Pyöräilyn kehittämisiä. Ylöjärven ja Kangasalan pilotit vertailtavina Pyöräilyn kehittämisiä Ylöjärven ja Kangasalan pilotit vertailtavina Tampereen seudun kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman eräs kärkihanke oli kuntakohtaisten kehittämisohjelmien laatiminen Piloteiksi

Lisätiedot

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015 Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 2. Edellisen

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet 1.9.2015 Nopeusrajoitusjärjestelmän yhtenäistäminen (asuinalueille

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma Jussi Kailasto. Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma Jussi Kailasto. Kaakkois-Suomen ELY-keskus Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma Jussi Kailasto Kaakkois-Suomen ELY-keskus Työn tausta Valtakunnallisessa Tieliikenteen liikenneturvallisuussuunnitelmassa korostetaan alueellisen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Seminaari , Laitila. Janne Virtanen

Seminaari , Laitila. Janne Virtanen Seminaari 8.2.2006, Laitila Ohjelma 14.00 seminaarin avaus liikennestrategian ja aiesopimuksen esittely 15.10 Turku-Uusikaupunki -radan henkilöliikenne 15.30 kahvitauko 15.50 Lääninhallituksen kommentit

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 KUNTA: HALLINTOKUNTA/SEKTORI: VESILAHTI SIVISTYSTOIMI / luokka-asteet 1.-6. KOHDE- Opettajat Liikennekasvatuksen merkityksen sisäistäminen,

Lisätiedot

PÄÄTTÄJÄKYSELYN TULOKSIA

PÄÄTTÄJÄKYSELYN TULOKSIA Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma PÄÄTTÄJÄKYSELYN TULOKSIA Mitä kysyttiin ja keneltä? Jakelussa kuntien kunnanjohtajat ja hallituksen ja valtuuston jäsenet Selvitettiin päätöksentekijöiltä

Lisätiedot

vastaajista: Liikenneturvallisuuden ja liikennekäyttäytymisen nykytilan selvittäminen Liikenneturvallisuustavoitteiden asettaminen Poliisi

vastaajista: Liikenneturvallisuuden ja liikennekäyttäytymisen nykytilan selvittäminen Liikenneturvallisuustavoitteiden asettaminen Poliisi Keuruun, Multian ja Petäjäveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2011 Liikenneturvallisuussuunnitelma 2011 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) sekä Keuruun kaupunki ja Multian

Lisätiedot

Katariina Myllärniemi liikenne- ja viestintäministeriö. V-S ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri. Laura Leppänen, siht. Varsinais-Suomen liitto

Katariina Myllärniemi liikenne- ja viestintäministeriö. V-S ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri. Laura Leppänen, siht. Varsinais-Suomen liitto PÖYTÄKIRJA TURUN KAUPUNKISEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ OHJAUSRYHMÄ aika: torstai 7.11.2013 klo 9.15 11.00 paikka: Varsinais-Suomen liitto, Ratapihankatu 36, kokoushuone Tammi kutsutut: Jarkko Virtanen,

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016 Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016 Paula Väisänen, VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus/varsinais-suomen liitto 22.3.2016 Koko Turku liikkuu -kampanja

Lisätiedot

Tervon liikenneturvallisuussuunnitelma

Tervon liikenneturvallisuussuunnitelma Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Savo Tervon liikenneturvallisuussuunnitelma 4/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja JULKAISUSARJA 4 2010 Pohjois-Savon

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 1 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 KUNTA: HALLINTOKUNTA/SEKTORI: PIRKKALA TEKNINEN TOIMI JA KAAVOITUS Liikenneturvallisuuden ylläpito sekä liikennekulttuurin Liikenneturvallisuushankkeiden

Lisätiedot

Turunmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Turunmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Turunmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Turunmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Tiehallinto Turku 2009 ISSN 1457-991X TIEH tieh-nro Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä

Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä Pank ry:n tiemerkintäpäivät 7.-8.2.2012 Gustavelund Tuusula Yli-insinööri Mikko Karhunen Liikennepoliittinen selonteko Liikennepolitiikan linjaukset ja

Lisätiedot

Oulun seutu kasvaa, liikenne kasvaa

Oulun seutu kasvaa, liikenne kasvaa Liikenteen kasvu ja liikenneturvallisuus Kasvun hillinnän mahdollisuudet Oulun seudulla (OULULIIKA) Kati Kiiskilä Tiehallinto kati.kiiskila@tiehallinto.fi Tuomo Vesajoki Insinööritoimisto Liidea Oy tuomo.vesajoki@liidea.fi

Lisätiedot

UUDENMAAN ELY-KESKUKSEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN

UUDENMAAN ELY-KESKUKSEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN UUDENMAAN ELY-KESKUKSEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN Sisältö 1. Suunnittelutyön tausta... 2 2. Työn yleiskuvaus ja lähestymistapa... 2 3. Alustava työohjelma... 3 3.1 Nykytilanteen ja kehityssuuntien

Lisätiedot

Juha Oksanen avasi kokouksen. Juha Oksanen toimi puheenjohtajana ja Terhi Svenns sihteerinä.

Juha Oksanen avasi kokouksen. Juha Oksanen toimi puheenjohtajana ja Terhi Svenns sihteerinä. MUISTIO Projekti Nurmijärven liikenneturvallisuussuunnitelma Asiakas Uudenmaan ELY-keskus ja Nurmijärven kunta Muistio nro Ohjausryhmän kokous 2 Päivämäärä ja 15.02.2010, Nurmijärven kunnantalo (Keskustie

Lisätiedot

Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien verkoston kehittämissuunnitelma (KÄPY)

Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien verkoston kehittämissuunnitelma (KÄPY) Tekninen lautakunta 102 13.08.2015 Kunnanhallitus 205 24.08.2015 Kunnanvaltuusto 83 31.08.2015 Kunnanhallitus 254 19.10.2015 Maankäyttölautakunta 125 28.10.2015 Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien

Lisätiedot

LUONNOS Kankaanpään liikenneturvallisuussuunnitelma 2017

LUONNOS Kankaanpään liikenneturvallisuussuunnitelma 2017 LUONNOS 15.10.2017 Kankaanpään liikenneturvallisuussuunnitelma 2017 Liikenneturvallisuussuunnitelma Turvallinen liikenne syntyy monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien taustalla on lukuisia liikenneympäristöön,

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA

LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista

Lisätiedot

Keiteleen liikenneturvallisuussuunnitelma

Keiteleen liikenneturvallisuussuunnitelma Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Savo Keiteleen liikenneturvallisuussuunnitelma 3/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja JULKAISUSARJA 3 2010 Pohjois-Savon

Lisätiedot

Lohjan liikenne-ennusteen päivitys 2035

Lohjan liikenne-ennusteen päivitys 2035 Lohjan liikenne-ennusteen päivitys 2035 Muistio 10.3.2011 Linea Konsultit Oy 1. Työn tausta ja sisältö Lohjan liikennejärjestelmä- ja liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui helmikuussa 2007. Suunnitelmassa

Lisätiedot

Jatkuvan liikennejärjestelmätyön tavoitteet ja

Jatkuvan liikennejärjestelmätyön tavoitteet ja Jatkuva liikennejärjestelmätyö Kymenlaaksossa - Vuoden 2011 toiminnan arviointi ja - Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2012 Jatkuvan liikennejärjestelmätyön tavoitteet ja päätehtävät ät TARVE:

Lisätiedot

YHTEENVETO LIIKENNETURVALLISUUSONGELMISTA LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TAVOITTEET

YHTEENVETO LIIKENNETURVALLISUUSONGELMISTA LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TAVOITTEET Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus),

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 2015 LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2015 Työn tavoitteena oli tehdä kuntaan turvallista ja kestävää liikkumista edistävä liikenneturvallisuussuunnitelma, jonka

Lisätiedot

Poliisin rooli paikallisessa liikenneturvallisuussuunnittelussa ja liikennejärjestelyissä

Poliisin rooli paikallisessa liikenneturvallisuussuunnittelussa ja liikennejärjestelyissä Poliisin rooli paikallisessa liikenneturvallisuussuunnittelussa ja liikennejärjestelyissä Karhukuntien liikenneturvallisuus- ja koulukuljetusseminaari 4.10.2012 Tuomo Katajisto komisario Satakunnan poliisilaitos

Lisätiedot