VANHEMPIEN KOKEMUKSIA ROKOTUKSISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANHEMPIEN KOKEMUKSIA ROKOTUKSISTA"

Transkriptio

1 VANHEMPIEN KOKEMUKSIA ROKOTUKSISTA kyselytutkimus 0 3-vuotiaiden lasten vanhemmille Lahden alueen neuvoloissa Ulla Nieminen - Tarja Simonen - Johanna Tinnilä Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Terveydenhoitaja (AMK)

2 TIIVISTELMÄ Ulla Nieminen, Tarja Simonen & Johanna Tinnilä. Vanhempien kokemuksia rokotuksista kyselytutkimus 0 3-vuotiaiden lasten vanhemmille. Lahti, syksy 2006, 68 s., 5 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö, Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma, terveydenhoitaja (AMK). Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mistä vanhemmat ovat saaneet tietoa rokotuksista, millä asioilla on yhteyttä rokotusmyöntyvyyteen sekä, mitä mieltä vanhemmat ovat saamastaan rokotusneuvonnasta. Tutkimuksessa haluttiin myös selvittää vanhempien mielipiteitä uudistuneesta rokotusohjelmasta sekä sen yhteydestä rokotusmyöntyvyyteen. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat alle kolmevuotiaiden lasten vanhemmat. Opinnäytetyön aineisto kerättiin yhteistyössä Lahden alueen neuvoloiden kanssa. Lahden alueen kolmentoista neuvolan odotusaulaan jätettiin vastausohjeet, kyselykaavakkeita sekä palautuslaatikko. Kaavakkeet olivat neuvoloissa Vastauksia saatiin 317 kappaletta ja ne analysoitiin käyttämällä SPSS-tilasto-ohjelmaa. Aineiston analyysissä käytettiin prosenttijakaumia ja ristiintaulukointia. Avoimet kysymykset analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysimenetelmällä. Tähän tutkimukseen vastanneista vanhemmista suurin osa oli antanut rokottaa lapselleen kaikki rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset. Vain muutamat vanhemmista antoivat rokottaa lapselleen osan rokotuksista tai ei lainkaan. Tietoa rokotuksista vanhemmat olivat saaneet eniten terveydenhoitajilta sekä kirjallisuudesta ja mediasta. Riittävästi tietoa koki saaneensa reilusti yli puolet vanhemmista, ja viidesosan mielestä saatu tieto oli riittämätöntä. Enemmistö vanhemmista oli sitä mieltä, että rokotusohjelman uudistus on hyvä asia. Suurin osa ilmoitti kuitenkin, ettei uudistus aiheuta muutoksia heidän tekemäänsä rokotuspäätökseen. Tutkimustuloksien pohjalta voidaan todeta, että terveydenhoitajiin luotetaan edelleen rokotustiedon lähteenä. Heidän tulisikin olla valmiita keskustelemaan rokottamisesta ja rokottamispäätöksestä asiakkaan kanssa hyvissä ajoin ennen rokottamista. Terveydenhoitajilla olisi myös hyvä olla tietoa yleisimmistä rokottamatta jättämisen syistä sekä täydentävistä hoitomuodoista. Lisäksi terveydenhoitajan kunnioittava suhtautuminen vanhempien rokotuspäätökseen olisi tärkeää sujuvan yhteistyön kannalta jatkossa. Neuvoloissa voisi olla myös laajempi infolehtinen rokotuksista, johon asiakkaat voisivat rauhassa tutustua pohtiessaan rokotuspäätöstään. Asiasanat: rokotus, neuvolat, neuvonta, kattavuus, immuniteetti, terveydenedistäminen

3 ABSTRACT Ulla Nieminen, Tarja Simonen & Johanna Tinnilä. Parents opinions about vaccinations a survey among parents of 0 3 -year-old children. Lahti, Autumn 2006, 68 p., 5 appendices. Diaconia University of Applied Sciences, Lahti Unit, Degree Programme in Diaconal Social Welfare, Health Care and Education, Option in Health Care. The aim of this study was to answer the following questions: what kinds of factors in parents opinion have an effect on their decision on whether to vaccinate or not, from which sources the parents have got information on vaccinations and has the information on immunizations in child welfare clinic been adequate. In Finland the routine immunization schedule was amended on 1 st January At present children have the protection against the same diseases as before with only five injections. The amount of the injections before the amendment was 12. Therefore one purpose of this study was also to produce data about parents opinions on the new immunization schedule and its effects on compliance. Respondents were parents of children under three years. The data for this study were gathered in 11 th January st April 2006 in co-operation with the child welfare clinics in Lahti area. The instructions, the questionnaire forms and a box for filled forms were placed in waiting rooms of every child welfare clinic in Lahti. The data were formed of 317 responses and they were analyzed using both SPSS- computer programme and content analysis. The results indicate that overall majority of the respondents had accepted all the vaccines of the routine immunization schedule to their child. A few percent of the parents wanted only part of the vaccines and even fewer didn t want any vaccines to their child. Most of the parents felt that they had received enough information about immunization but according to approximately every tenth of the respondents the information hadn t been adequate. This study also shows that when it comes to vaccination, the most common information source for parents is a public health nurse. The parents participating in this survey had in addition gained information from literature and the media. The pure majority of respondents thought that the amendment of the immunization schedule was positive. However, the majority also declared that it didn t affect their decision on vaccination in any way. The findings show that parents still trust public health nurses when it comes to vaccination issues. Therefore nurses should be prepared for discussing the immunization and the decision whether to vaccinate or not. This should be done preferably long before the actual vaccination. The nurses working in child welfare clinics should have information about the most common reasons for omitting the vaccinations and also about alternative treatments such as homeopathy. Regardless of the decision that the parents make, a respectful attitude of the nurse is important for the sake of serviceable co-operation in future. It would be useful if the parents received an information leaflet about vaccination from the child welfare clinic so that they could ponder on their decision without any rush. Key words: vaccination, compliance, child welfare clinic, counselling, immunity, health promotion

4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO ROKOTTAMINEN JA ROKOTUSOHJELMA ROKOTUSKATTAVUUS ROKOTUSMYÖNTYVYYS Rokotusten elinkaari ja laumaimmunisaatio Kokemuksia rokotusmyöntyvyydestä ROKOTTAMISEEN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ ROKOTUSOHJAUS JA -NEUVONTA ROKOTTEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET ROKOTUSTEN VAPAAEHTOISUUS JA ROKOTUSKIELTEISYYS OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA AINEISTON ANALYSOINTI TUTKIMUSTULOKSET Vastaajien taustatiedot Vanhempien tiedonsaanti rokotuksista Vanhempien mielipiteitä uudistuneesta rokotusohjelmasta ja rokotusmyöntyvyyteen yhteydessä olevista tekijöistä POHDINTA Tutkimustulosten pohdintaa Tutkimustulosten hyödyntäminen ja jatkotutkimusaiheet Luotettavuus Eettisyys LÄHTEET LIITE 1: Rokotusohjelma LIITE 2: Tutkimuslupa LIITE 3: Kyselykaavake LIITE 4: Suorat jakaumat LIITE 5: Liitetaulukot... 68

5 1 JOHDANTO Rokotteet ovat yksi terveydenhuollon suurimmista menestystarinoista, mutta niiden hyödyt harvoin ylittävät uutiskynnystä. Nykyaikana, etenkään nuoret, vanhemmat eivät enää muista rokotusten suojaamia tauteja, ja niiden hyöty on kyseenalaistettu samalla kun rokotteiden todellisia ja luultuja sivuvaikutuksia on pohdittu ja uutisoitu laajalti. (Strömberg & Leino 2005, 5.) Vuonna 1998 alkoi Englannissa kohu niin sanotusta Wakefieldin hypoteesista, jonka mukaan MPR-rokotteen antaminen on yhteydessä autismin puhkeamiseen lapsilla. Sen seurauksena rokotusmyöntyvyys laski myös Ruotsissa. (Vesikari & Kortelainen 2005, 2487.) Esimerkiksi Iso-Britanniassa pelätään jo sikotautiepidemiaa, sillä rokottamattomien lasten määrä on lisääntynyt (Mård 2005, 13). Kun rokotusohjelmalla ehkäistävät taudit on saatu lähes häviämään, huomio siirtyy helposti rokotusten haittavaikutuksiin. Siksi hyvän rokotuskattavuuden säilyminen vaatii jatkuvaa työtä. Erityisen tärkeää on, että rokotusten parissa työskentelevät osaavat antaa tosiasioihin perustuvaa tietoa tautien esiintyvyydestä, rokottamattomuuden vaaroista ja rokotteiden turvallisuudesta. (Heinäsmäki, Koskenniemi, Haapakoski, Rönkkö, Salonen & Kilpi 2000, 1721.) Suomessakin rokotteiden haitoista ja hyödyistä on keskusteltu paljon. Etenkin Internet on informaatiokanava, jossa on paljon erilaista tietoa rokottamiseen liittyen. Suomessa on esimerkiksi vuonna 2002 perustettu Rokotusinfo ry, jonka toiminnan tarkoituksena on itsemääräämisoikeuden puolustaminen, tiedon lisääminen ja rokotteiden tarpeellisuuden kyseenalaistaminen. (Vesikari & Kortelainen 2005, 2488.) Suomi on entistä kansainvälisempi maa. Täällä on maahanmuuttajia monista eri maista ja ihmiset matkustelevat eksoottisissakin paikoissa. Tämä saattaa tuoda takaisin Suomessa jo hävitetyksi saatuja tauteja. Samaan aikaan rokotusten tarpeellisuus kuitenkin kyseenalaistetaan. Rokotusasia on ajankohtainen myös sen takia, että Suomessa rokotusohjelma on alkaen muuttunut niin, että lapset saavat suojan samoja tauteja vastaan entisen kahdentoista pistoksen sijaan nykyisin viidellä pistoksella (Kansanterveyslaitos 2005a).

6 6 Kansanterveystyön kannalta rokottaminen on tärkeää. (Leino & Kilpi 2005, 3365.) Terveydenhoitaja on Suomen Terveydenhoitajaliiton STHL ry:n mukaan perusterveydenhuollon, kansanterveystyön, hoitotyön ja terveyskasvatuksen asiantuntija ja toteuttaja. Terveydenhoitajan työn tavoitteena on yksilön, perheen ja yhteisön terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen. (Suomen terveydenhoitajaliitto i.a.) Rokottaminen on tärkeä osa ennaltaehkäisevää hoitoa. Hyvä rokotuskattavuus lisää ja ylläpitää sekä yksilön että koko yhteisön terveyttä. (Leino & Kilpi 2005, 3365.) Terveydenhoitaja voi omassa työssään lastenneuvolassa edistää rokotusmyöntyvyyttä. Hänen tulisi tietää riittävästi rokotteista, rokotusten suojaamista taudeista, niiden vaikutuksista ja uhasta sekä rokotteiden todellisista haittavaikutuksista, jotta hän voi antaa vanhemmille tietoa ja keskustella rokottamispäätöksestä. (Strömberg & Leino 2005, 6.) Tämän tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa siitä, minkälaiset asiat ratkaisevat vanhempien rokottamispäätöksessä, jotta terveydenhoitajat voivat kehittää omaa rokotusmyöntyvyyttä edistävää työtään. Tutkijoita kiinnosti rokotusmyöntyvyyteen yhteydessä olevat seikat myös siksi, jotta itse osaisivat tulevaisuudessa paremmin huomioida ne sekä edistää rokotusmyöntyvyyttä. Aihe syntyi lehtiartikkelin pohjalta, jossa pohdittiin rokotuskattavuuden laskun seurauksia. Tutkijat ajattelivat myös saavansa aiheen kautta arvokasta sekä ajan tasalla olevaa tietoa rokotuksista. Tässä opinnäytetyössä tutkittiinkin sitä, mistä vanhemmat saavat tietoa rokotuksista, mitä mieltä vanhemmat ovat saamastaan rokotusneuvonnasta ja millä asioilla on yhteyttä rokotusmyöntyvyyteen. Myös vanhempien mielipiteitä uudistuneesta rokotusohjelmasta ja sen merkityksestä rokotusmyöntyvyyteen haluttiin selvittää.

7 2 ROKOTTAMINEN JA ROKOTUSOHJELMA 7 Rokottamisella tarkoitetaan elimistön tekemistä vastustuskykyiseksi taudin aiheuttajaa kohtaan. Rokotettaessa elimistöön viedään tapettuja tai heikennettyjä, mutta eläviä, bakteereja, taudinaiheuttajia tai viruksia. Ihmisen oma elimistö alkaa tuottaa vasta-aineita ja niin saavutetaan vastustuskyky eli immuniteetti. Rokottamisessa siis jäljitellään luonnollista infektiota, mutta suoja saadaan lähes vaarattomassa muodossa. (Lindholm 2004, 23.) Rokote ei tarkoita ainoastaan pistosta, kuten yleensä luullaan. Osa rokotteista voidaan antaa suun kautta liuoksena tai kapseleina. Tulevaisuudessa voi olla mahdollista myös rokottaminen limakalvojen kautta ja nykyiset pistokset saattavat korvata esimerkiksi rokotebanaani tai aerosoli. (Nohynek 2005, 10.) Rokote sisältää sekä vaikuttavan aineen eli immunogeenin sekä apuaineet. Immunogeenit ovat aktiivisen vastustuskyvyn kehittymiselle tärkeitä mikrobeja tai mikrobin osia, jotka elimistön puolustusjärjestelmä tunnistaa. Apuaineet ovat välttämättömiä sopivan koostumuksen, hyvän tehon, helpon käytön ja säilyvyyden takia. Niistä tärkein on vesi, johon rokotteen muut aineosat liuotetaan. Lisäksi käytetään tehosteaineita, jotka vahvistavat rokotteen vaikutusta. Säilöntäaineet taas suojaavat rokotetta vierailta mikrobeilta. Niitä on rokotteessa erittäin pieniä määriä, joten niistä ei ole vaara lapsille. Keskustelua aiheuttanut säilöntäaine, elohopeayhdiste tiomersaali on poistettu käytöstä. Rokotteissa on pieniä määriä, alle 25 mikrogrammaa, etyylielohopeaa, joka kuitenkin poistuu elimistöstä nopeasti, toisin kuin esimerkiksi kaloissa oleva metyylielohopea. (Kuronen & Ölander 2005, ) Ensimmäinen rokotusmenetelmä keksittiin keskiajalla isorokkoa vastaan. Tautiin sairastuneen rokkorakkulasta hangattiin rokkoainetta esimerkiksi käsivarren iholle, jolloin isorokko tuli lievänä. Englantilaista Edward Jenneriä, joka todisti kokeillaan vuonna 1796 lehmänrokon suojaavan isorokolta, pidetään kuitenkin varsinaisesti rokotuksen keksijänä. Jenner istutti rokotettavaan henkilöön tehtyyn haavaan lehmänrokkorakkulan eritettä ja tämä esti isorokon. Suomessa rokotukset aloitettiin 1940-luvulla, jolloin tulivat rokotteet tuberkuloosia ja isorokkoa vastaan. Rokotteet antoivatkin 1990-luvulla suojan jo yhdeksää

8 8 tautia, edellä mainittujen lisäksi esimerkiksi tuhkarokkoa, sikotautia ja vihurirokkoa, vastaan. (Huovinen 2003, ; Mäkelä 2001, 4.) Yleisen rokotusohjelman tavoitteena onkin suojata suomalaiset rokotuksin estettävissä olevia tauteja vastaan. Rokotukset ovat ilmaisia ja vapaaehtoisia. Vuoden 2005 alusta yleinen rokotusohjelma uudistui. Uudistukseen vaikuttivat tartuntatautien epidemiologiassa tapahtuvat muutokset, uusien ja parempien rokotteiden tulo markkinoille sekä rokotteisiin liittyvät haittavaikutukset. (Rapola & Kilpi 2005, ) Kaikki lapset siirtyivät uuteen rokotusohjelmaan vuoden 2005 alussa. Tätä aiemmin aloitettuja rokotuksia jatketaan niin, että uutta rokotusohjelmaa sovelletaan yksilöllisesti. (Kansanterveyslaitos 2005a.) Rokottaminen tapahtuu myös vähemmillä pistoksilla kuin vanhassa rokotusohjelmassa DtaP-IPV-Hib-yhdistelmärokotteen ansiosta. Kahteen ikävuoteen mennessä lapsi suojataan samoja tauteja vastaan viidellä pistoksella, kun taas aiemmin pistoksia tarvittiin 12. Lapsi saa yhdistelmärokotteen 3, 5, ja 12 kuukauden iässä sekä tehosterokotteen neljän vuoden iässä. (Kansanterveyslaitos 2005b.) Yhdistelmärokote antaa suojan kurkkumätää (D, difteria), jäykkäkouristusta (T, tetanus), hinkuyskää (P, pertussis), poliota sekä Haemophilus influenzae tyyppi b-bakteerin (Hib) aiheuttamia vakavia tauteja, kuten esimerkiksi aivokalvontulehdusta ja verenmyrkytystä, vastaan (Kansanterveyslaitos 2005d). Tuberkuloosirokote annetaan riskiryhmille pääsääntöisesti synnytyssairaalassa. Tuhkarokkoa, sikotautia ja vihurirokkoa vastaan lapset rokotetaan kuukauden ikäisenä sekä kuusivuotiaana (Kansanterveyslaitos 2006a.)(Liite 1.) Nykyisen rokotusohjelman yhdistelmärokotteessa uutta on myös se, että siihen sisältyvä hinkuyskärokote on soluton. Tämä tarkoittaa sitä, että hinkuyskärokotteessa ei ole kokonaisia tapettuja hinkuyskäbakteereja, kuten aiemmin, vaan kyseisten bakteerien vasta-aineita. Muut yhdistelmärokotteeseen sisältyvät rokotteet ovat kuitenkin tyypiltään samanlaisia kuin vanhassa rokotusohjelmassa. Hinkuyskärokotteen soluttoman muodon ja vähäisten pistoskertojen ansiosta yhdistelmärokote aiheuttaa entistä rokotetta vähemmän haittavaikutuksia, kuten kuume- ja paikallisreaktioita. Yhdistelmärokotteella on yhtä hyvä teho kuin aikaisemman rokotusohjelman rokotteilla. (Rapola & Kilpi 2005, ) Yleisen rokotus-

9 9 ohjelman lisäksi vanhemmat voivat halutessaan antaa lapselleen myös reseptillä saatavan vesirokkorokotuksen omalla kustannuksella (Mäkelä 2001, 5). Uusia rokotuksia kehitetään koko ajan ja niiltä odotetaan paljon biotekniikan kehityksen takia. Kehitys on tuonut rokotetutkimukselle paljon uusia mahdollisuuksia, myös perustiedot sekä ihmisen elimistön toiminnasta että taudinaiheuttajista ovat lisääntyneet. Nyt odotetaan uusia, tehokkaita rokotteita ehkäisemään tartuntatauteja, kuten HIV-infektiota, lasten ripulitauteja, korvatulehdusta ja nuhakuumetta. Rokotetta halutaan suojamaan myös muilta kuin tartuntataudeilta, esimerkiksi syövältä. Näitä ei kuitenkaan todennäköisesti lähivuosina saada. Samalla, kun uusia rokotteita kehitellään, tulisi muistaa, että myös rokotusten kohteet, taudinaiheuttajat, kehittyvät ja muuntuvat. (Mäkelä 2001, 5.) Vastasyntyneet on Suomessa rokotettu tuberkuloosia vastaan jo noin 50 vuoden ajan, minkä aikana tauti on saatu lähes kukistettua. Nyt onkin alettu pohtia tuberkuloosirokotteen tarpeellisuutta, ja esimerkiksi Ruotsissa on vuodesta 1975 rokotettu vain riskiryhmiä. (Tala- Heikkilä 2003, 9 10.) Vuonna 2006 Kansanterveyslaitos on antanut suosituksen BCGrokotuksen käyttöaiheista yleisen rokotusohjelman osana. Kansanterveyslaitoksen määrittelemien rokotusaiheiden mukaisesti BCG-rokotus annetaan Suomessa henkilöille, joilla on lisääntynyt vaara saada tuberkuloositartunta. Riskiryhmiin kuuluvien lasten vaara sairastua tuberkuloosiin on niin suuri, että kyseisen rokotteen hyöty arvioidaan heillä haittaa suuremmaksi. Sen sijaan suomalaissyntyisten vanhempien Suomessa syntyvillä lapsilla kyseisen rokotteen aiheuttamat haitat katsotaan merkittävimmiksi kuin rokotteesta saadut hyödyt ja siksi heille ei enää suositella BCG-rokotusta. Riskiryhmään kuuluvat lapset, jotka ovat joko itse tai joiden joku perheenjäsen on syntynyt maassa, jossa tuberkuloosi on yleinen, sekä lapset, joiden perheenjäsenellä on todettu tuberkuloositartunta. (Kansanterveyslaitos 2006b; Toikkanen 2006, 2320.) Myös lapsi, joka on vuoden kuluessa muuttamassa yli kuukaudeksi maahan, jossa tuberkuloosia esiintyy merkittävästi, on hyvä rokottaa. (Kansanterveyslaitos 2006b). BCG-uudistuksen myötä rokotusohjelman kehittämistä on pohdittu muiltakin osin. Kansanterveyslaitos tutkii neljän uuden rokotteen lisäämistä rokotusohjelmaan: rotavirus-, HPV-, vesirokko- ja pneumokokkikonjugaatiorokotteen. Uusien rokotteiden käyttöönotto tapahtui-

10 10 si aikaisintaan vuonna Tällä hetkellä esimerkiksi rotavirusrokotetta saa lääkärin reseptillä. (Soininen 2006, 2317.) EUVAX-projektissa tutkittiin vuosina EU:n jäsenmaiden rokotusohjelmia. Tarkoituksena oli luoda laaja tietokanta rokotuksista niiden kehittämiseksi ja heikkouksien tunnistamiseksi. Siinä todettiin rokotusohjelmien olevan hyvin toisistaan poikkeavia muun muassa rokotusaikataulun osalta. Asiantuntijat toivat esiin ongelmia etenkin seuraavilla osa-alueilla: tiedotus, rokotteiden kylmäketju, valvonta, rokotteiden matala suosio ja erityisryhmien, kuten kodittomien, rokottaminen. Vaikka rokotteiden vastustajia on monessa maassa, ei missään ollut toteutettu ohjelmia, jotka kertoisivat rokottamatta jättämisen vaaroista. (Lankinen 2001, 3 8.) 3 ROKOTUSKATTAVUUS Rokotuskattavuudella tarkoitetaan rokotettujen osuutta tiettyyn ryhmään kuuluvista. Ryhmäksi voidaan ajatella esimerkiksi jokin ikäluokka tai väestö. (Hellstén 2005, 192.) Maailman terveysjärjestö on asettanut tavoitteeksi tuhkarokon hävittämisen ja vihurirokon kontrolloimisen (vähemmän kuin yksi synnynnäinen vihurirokko/ synnytystä) vuoteen 2010 mennessä Euroopan alueella. Jotta tavoitteet saavutettaisiin, tulisi ainakin yhden tuhkarokko-vihurirokkorokoteannoksen saaneiden lasten osuuden ylittää 95 prosenttia. Sen lisäksi synnytysikäisistä naisista yli 90 prosenttia pitäisi olla vihurirokkoa vastaan rokotettuja. Myös sikotaudissa rokotuskattavuus tulisi olla yli 90 prosenttia, jotta tauti pysyisi kontrollissa. (Iivonen, Kela, Kuusi, Lyytikäinen & Ruutu 2005, ) Suomessa Maailman terveysjärjestön asettamat tavoitteet on saavutettu, ja esimerkiksi MPR-rokotusten kattavuus on ylittänyt 95 prosenttia aina 1980-luvulta lopulta lähtien. Onnistuneen MPR-rokotusohjelman ansiosta tuhkarokko, sikotauti ja vihurirokko saatiin hävitettyä Suomesta 1990-luvun puoliväliin mennessä. Vuosina todetut tautitapauk-

11 11 set ovat kulkeutuneet ulkomailta matkailijoiden mukana. Taudit eivät kuitenkaan ole levinneet ympäristöönsä, mikä todistaa suojan olevan edelleen riittävä. Kaikki sairastuneet ovat olleet rokottamattomia. (Iivonen ym. 2005, ) Suomen kansanterveyslaitos seuraa säännöllisesti yleisen rokotusohjelman toteutumista muutaman vuoden välein tehtävillä otantatutkimuksilla. Aiemmin rokotuskattavuutta seurattiin terveydenhoitajien tekemien ilmoitusten perusteella, mutta nykyisin seuranta toteutetaan säännöllisesti niin sanotulla satunnaisotannalla. Satunnaisotannalla kartoitetaan väestötietojärjestelmästä tuhannen samana vuonna syntyneen lapsen saamat rokotukset. Rokotuskattavuutta pyritään arvioimaan muutaman vuoden välein sekä koko rokotusohjelman että kunkin yksittäisen rokotteen kohdalla. Lisäksi tarkastellaan suositellun rokotusaikataulun noudattamista. (Kansanterveyslaitos 2005c.) Vuonna 1999 syntyneiden lasten rokotuskattavuusluvuista voidaan todeta, että rokotuskattavuus on pysynyt suurin piirtein samana kuin aikaisemmissa kattavuustutkimuksissa. Tutkimuksessa olleista 1000 lapsesta puutteellisesti rokotettuja oli 67, heistä 7 on ulkomaalaisia. Rokottamattomuus johtui vanhempien päätöksestä 31 tapauksessa. Niistä lapsista, joilta puuttui osa rokotteista, oli syynä muun muassa maastamuutto tai jostakin syystä muutettu rokotusaikataulu. Yleisin yksittäinen rokote, josta vanhemmat olivat kieltäytyneet, oli MPR. Ainoastaan yhdessä tapauksessa vanhemmat olivat kieltäytyneet kaikista rokotuksista. (Joensuu, Koskenniemi, Hulkko & Kilpi 2005, ) (Taulukko 1.)

12 12 TAULUKKO 1. Rokotuskattavuus Suomessa vuosina 1995, 1997 ja 1999 syntyneiden lasten keskuudessa, toteutuminen prosentteina. (Kansanterveyslaitos 2005c.) Rokote 1995 syntyneet (n=1000) 1997 syntyneet (n=987) 1999 syntyneet (n=994) BCG 98,9 98,9 98,3 DTP 97,5 94,7 95,6 Hib 98, ,2 MPR 98,1 95,8 96,6 Polio 98,3 95,7 95,9 Kaikki 95,8 92,5 93,3 Kattavuutta tutkittaessa haluttiin selvittää myös rokottamatta jättämisen syitä. Terveydenhoitajien mukaan yleisin syy kieltäytymiseen yhdestä tai kaikista rokotuksista oli vanhempien mielipide rokotuksista, neuvolakäyntien puutteellisuus tai maahan-/maastamuutto. Tutkimuksessa neljällä lapsella oli todellinen vasta-aihe rokottamiselle, mutta yhtä yleistä oli neuvolan päätös olla rokottamatta lasta ilman todellista vasta-aihetta. (Joensuu ym. 2005, ) Uusimmassa, vuonna 2004 käynnistyneessä tutkimuksessa selvitetään vuonna 2001 syntyneiden lasten ensimmäisinä elinvuosina saamia rokotuksia (Kansanterveyslaitos 2005c). Göteborgin ja Örebron yliopistojen suorittaman tutkimuksen mukaan todellinen rokotuskattavuus tutkitulla alueella oli parempi kuin viralliset tilastot ilmoittivat. Melkein puolet rokottamattomiksi luulluista lapsista olikin saanut MPR-rokotteen suositellun rokotusiän jälkeen. Useimmissa tapauksissa lykkääntymisen syynä olivat allergiat ja infektiotaudit. On mahdollista, että rokotuttamista lykkäävien vanhempien määrä kasvaa, sillä yhä useammat ovat huolissaan rokotteiden turvallisuudesta. Terveydenhoitohenkilökunnan haasteena onkin löytää keinoja keskustella avoimesti näiden vanhempien kanssa ottaen huomioon myös kovin erilaiset tiedolliset lähtökohdat. (Alfredsson, Svensson, Trollfors & Borres 2004.) Croninin ja Fitzgeraldin mukaan Dublinissa alhainen MPR-rokotuskattavuus (74 prosent-

13 13 tia) johti vuonna 2000 tuhkarokon puhkeamiseen. Tapauksia raportoitiin 1479 lasta, joista 100 sai sairaalahoitoa, kuusi joutui tehohoitoon ja kolme kuoli. (Cunliffe 2004.) MPR-rokotteen lopettaminen kostautuisi Kansanterveyslaitoksen mukaan nopeasti. Tuhkarokolle alttiiden määrä kasvaisi muutamassa vuodessa satoihin tuhansiin, jos lasta vuodessa jätettäisiin rokottamatta kyseisellä rokotteella. Tuhkarokko alkaisi kiertää ensin pikkulapsissa, ja rokotuksen suojasta hyötyisivät enää vain nuoret ja aikuiset. Tilanne muuttuisi vieläkin vakavammaksi, jos muutkin länsimaat lakkaisivat rokottamisen. (Ruukki 2004, 36.) 4 ROKOTUSMYÖNTYVYYS Osa tutkijoista pitää rokotusmyöntyvyyttä kognitiivisena ilmiönä eli väestön rokotusmyöntyvyyttä ohjaa heidän mukaansa taudin vakavuus, todennäköisyys sairastua siihen sekä rokotteen turvallisuus ja hyöty. Toisten tutkijoiden mukaan taas enemmän merkitystä on yhteiskunnallisilla syillä. Rokotusmyöntyvyyteen vaikuttavat muun muassa eräät uskonlahkot sekä niin sanottu luonnonmukainen ajattelu, joka on saanut yhä enemmän kannattajia. Lisäksi rokotusmyöntyvyyteen vaikuttaa myös se, että rokotusten suojaamat taudit ovat jo pitkään olleet hallinnassa länsimaissa. (Paunio 1988, ) MPR-tauteja esiintyy kuitenkin runsaasti kehitysmaissa ja epidemioita puhkeaa ajoittain myös Euroopan maissa. Syynä niihin on yleisesti se, että rokotuskattavuus ei ylitä 95 prosenttia. Tauteja on myös Suomen lähialueilla; Liettuassa on ollut useita tuhka- ja vihurirokkoepidemioita ja Venäjällä sikotaudin esiintyvyys on jatkuvasti korkea. (Davidkin 2002, 9.) Valtaosa hengenvaarallisista kulkutaudeista on häädetty Suomesta rokotusten ansiosta. Esimerkiksi tuhkarokko-tautitapaukset vähenivät runsaasti sen jälkeen kun MPR-rokote otettiin käyttöön vuonna Suomessa alkunsa saaneesta tuhkarokko-tartunnasta on useampi vuosi. Kyseistä tautia kuitenkin kulkeutuu ulkomailta Suomeen puutteellisen rokottamisen ja maiden välillä olevien vilkkaiden yhteyksien vuoksi. Ulkomailta tuleva tautiepi-

14 14 demia puhkeaisi todennäköisesti sellaisissa kaupunginosissa ja yhteisöissä, joissa suojaus ei ole riittävä. Tuhkarokko tulisi ensin rokottamattomiin ja sellaisiin lapsiin, joihin rokote tehoaa huonosti. Tauti tarttuu herkemmin myös sellaisiin lapsiin, jotka saavat rokotteen liian myöhään, äidin vasta-aineiden antaman suojan ollessa jo heikentynyt. (Ruukki 2004, ) Antroposofisessa ajattelussa lasten sairauksilla saatetaan nähdä positiivisiakin vaikutuksia, ja näkemykset näiden sairauksien hoidosta voivat poiketa huomattavasti lääketieteellisestä ajattelusta (Ervasti 2001). Antroposofiaa luonnehditaan maailmankatsomukseksi, johon sisältyy myös henkinen ulottuvuus. Antroposofisessa lääkinnässä pyritään vaikuttamaan ihmisen henkiseen puoleen sekä palauttamaan henkisen ja ruumiillisen puolen tasapaino (Purola i.a.). Rokotuksia pidetään haitallisina, sillä tautien ja kuumeen ajatellaan vahvistavan lapsen kehitysprosessia. Antroposofisia hoitomuotoja ovat muun muassa hydroterapia, hoitoeurytmia ja rytminen hieronta. Lääkkeiden sijasta keskitytään lapsen henkiseen tukemiseen. (Ervasti 2001.) Homeopaattisiin ja antroposofisiin valmisteisiin turvautuvat yleensä ne, joilla on taustalla erilainen käsitys sairauksista ja elämänfilosofiasta. Homeopaattiset ja antroposofiset valmisteet sisältävät vaikuttavaa ainetta erittäin vähän, esimerkiksi yhden suhteessa kymmeneen tuhanteen, eikä niitä saa markkinoida sairauksien tai vaivojen ehkäisyyn eikä hoitoon. Haittavaikutusten todennäköisyys on pieni valmisteiden sisältämän vaikuttavan aineen vähäisyyden tai mietouden vuoksi. Usein ajatellaankin, että luontaistuotekauppojen valmisteet ovat puhtaita ja vaarattomia ja että vain synteettisillä lääkeaineilla on haittavaikutuksia. Kuitenkin näiden valmisteiden mahdollisesta myrkyllisyydestä, etenkin pitkäaikaiskäytössä, on hyvin vähän tutkimuksiin perustuvaa tietoa. (Kuopion yliopisto 2005.) Lähes kaikissa rokotusmyöntyvyyttä käsittelevässä tutkimuksessa on osoitettu, että merkittävä rokotusmyöntyvyyttä lisäävä tekijä on se, että rokote ehkäisee vaarallisen taudin. Terveyskokemusten ja tautiuhan mieltämisen vaikutus rokotusmyöntyvyyteen on voitu osoittaa, kun ihmisiä on satunnaisesti altistettu erilaiselle tiedolle tavoitteena saada heidät hakeutumaan rokotusten pariin. Tutkijat pitävät myös sosiaalista painetta tärkeänä tekijänä. Rokotuksista saadut hyvät kokemukset lisäävät rokotusmyöntyvyyttä, samoin lähiympäristös-

15 15 sä sairastettu rokotuksilla vastustettava tauti. Sosiaalisten tekijöiden ja koulutustason merkitys on huomattu useissa tutkimuksissa. Alemmin koulutettujen ja vähemmän ansaitsevien vanhempien lapset ovat useammin rokottamattomampia kuin korkeasti koulutettujen ja enemmän ansaitsevien. Etenkin äidin sosiaalisella asemalla on merkitystä. Rokotusmyöntyvyyteen vaikuttaa myös valittu rokotusikä. Nuorempana lapset tulevat paremmin rokotetuiksi kuin vanhempana. Naisten ja tyttöjen on todettu hakeutuvan helpommin rokotettavaksi kuin poikien, mikä osittain selittyy sillä, että naiset käyttävät hedelmällisyysiässä muutenkin enemmän terveyspalveluja. Äidin iän taas on todettu vaikuttavan siten, että hyvin nuoret ja toisaalta taas hyvin vanhat äidit rokottavat lapsiaan vähemmän kuin muut. Perhetekijöistä suuri lasten lukumäärä on selittänyt huonoa rokotusmyöntyvyyttä. (Paunio 1988, 11 12,14 16, ) Mikko Paunio on johtanut Beckerin ja Maismanin terveystottumusmallista (Health Belief Model) hypoteettisen mallin, joka kuvaa äidin terveyskäyttäytymistä lasten ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa. Sen mukaan äidin hoitomyöntyvyyteen vaikuttaa motivaatio, koettu taudin uhka sekä kokemus siitä, miten todennäköistä on, että hoitomyöntyvyys vähentää taudin uhkaa. Motivaatioon vaikuttaa yleinen huoli lapsen terveydestä, halu hakea lapsen sairauksiin lääketieteellistä apua, tiheä terveyspalveluiden käyttö sekä positiiviset kokemukset. Koettuun taudin uhkaan liittyy äidin mielipide todennäköisyyteen saada tauti, taudin vaarallisuus, huoli lapsen sairastumisesta sekä mahdollisista sen aiheuttamista vaurioista. Myös äidin usko yleisesti asiantuntijoihin ja lääkäreihin sekä ennaltaehkäisevään hoitoon vaikuttaa hoitomyöntyvyyteen. Riskitekijänä rokotusmyöntyvyyteen on Paunion mallin mukaan muun muassa perheen sosioekonomiset ongelmat. (Paunio 1988, 13.) 4.1 Rokotusten elinkaari ja laumaimmunisaatio Rokotusmyöntyvyydestä on todettu voitavan rakentaa selvä niin sanottu elinkaari. Kun rokotuksin estettävää tautia esiintyy väestön keskuudessa, ihmiset näkevät rokotteet tarpeellisiksi ja mielekkäiksi. Tällöin rokotuskattavuus on korkealla. Tautien hävitessä rokotusmotivaatio vähenee ja rokotuskattavuus lähtee laskuun. Rokotukset koetaan turhiksi ja niiden haittavaikutukset suuremmaksi riskiksi kuin itse tauti. Rokotuskattavuuden laskiessa taudit

16 16 tulevat takaisin, mikä saa ihmiset taas motivoitumaan rokotuksiin. Näin saavutetaan taas korkea rokotuskattavuus ja tautien esiintyminen vähenee. Suomessa ollaan tällä hetkellä tilanteessa, jossa nuorten vanhempien tiedot ja muistikuvat taudeista ovat vähäiset tai puuttuvat kokonaan ja rokotuskattavuus laskee. (Strömberg & Leino 2005, 5 6.) Rokotusmyöntyvyyteen liittyy niin sanottu laumaimmunisaatio. Se tarkoittaa sitä, että rokotuksin ehkäisty yksilön infektoituminen estää myös joukkotartunnat. Laumaimmunisaatio vähentää rokottamattomien riskiä sairastua. Rokote ei anna täydellistä suojaa tautia vastaan, esimerkiksi huonon immuunipuolustuksen takia, joten laumasuojasta on hyötyä myös rokotetuille. (Leino & Kilpi 2005, 3365.) Kielteistä suhtautumista rokotuksiin perustellaan joskus laumaimmunisaation tuomalla suojalla. Tällöin yksilö pyrkii minimoimaan omat riskinsä jättämällä rokotteen aiheuttaman sivuvaikutusriskin pois ja luottaa laumaimmunisaation suojaan. Tämä on kuitenkin sekä yksilön että yhteisön kannalta lyhytnäköinen toimintatapa, sillä kun tarpeeksi moni jättää rokotukset ottamatta, laumasuoja murtuu ja taudit palaavat. Yhdysvalloissa on verrattu sairastuvuutta ja rokotuskattavuutta ja todettu, että jokainen rokottamattomien prosentti lisäsi rokotettujen riskiä sairastua tuhkarokkoon puolitoistakertaiseksi. Hinkuyskään sairastumisen riski kasvaa tutkimuksen mukaan kaksinkertaiseksi. (Leino & Kilpi 2005, 3365.) 4.2 Kokemuksia rokotusmyöntyvyydestä Andrew Wakefield tutkimusryhmineen tutki vuonna 1998 kaksitoista lasta, joilla oli todettu krooninen suolistosairaus sekä neurologinen kehityshäiriö, erityisesti autistinen oireyhtymä. Kahdeksan lapsista oli saanut MPR-rokotuksen 1 14 vuorokautta ennen autististen oireiden puhkeamista. Tutkijat pohtivatkin rokotteen osuutta oireisiin. He esittivät hypoteesin, jonka mukaan MPR-rokotuksen tuhkarokkovirus aiheuttaisi kroonisen suolistotulehduksen ja siitä aiheutuisi liiallinen peptidien imeytyminen suolistosta. Siitä he epäilivät seuraavan neurologinen kehityshäiriö. Tutkijat kuitenkin painottivat esittävänsä vain hypoteesin, ei todisteita syy-yhteydestä MPR-rokotuksen kanssa. Siitäkin huolimatta tutkimus sai huomattavasti julkisuutta. Tämän seurauksena rokotuskattavuus on joissakin maissa laskenut huolestutta-

17 17 vasti ja tuhkarokko, sikotauti ja vihurirokko ovat lisääntyneet. Hypoteesi on kumottu useissa tutkimuksissa myöhemmin. (Mäkelä 2003, 13.) Kohun seurauksena Iso- Britanniassa on monilla alueilla MPR-rokotteen rokotuskattavuus merkittävästi tavoitetasoa alhaisempi, ja vaarana on, että tauteja aletaan jälleen tavata rokottamattomien lasten keskuudessa. (Casiday, Cresswell, Wilson & Panter-Brick 2005.) Kulenkampffin mukaan tämä ei ole ensimmäinen kerta Iso-Britanniassa, kun luottamus lapsille annettavia rokotteita kohtaan horjuu median tähden. Vuonna 1974 hinkuyskärokote sai mediassa paljon huomiota, kun se yhdistettiin neurologisiin häiriöihin. Lisäksi esitettiin myös, ettei hinkuyskärokotteen suojaava vaikutus vastannut sen aiheuttamaa vaaraa. Tämän vuoksi rokotuskattavuus laski ja puhkesi hinkuyskäepidemia. Myös monissa muissa maissa hinkuyskärokotetta vastaan kampanjoitiin, ja seurauksena oli 100-kertainen määrä hinkuyskätapauksia niihin maihin verrattuna, joissa rokotuskattavuus pysyi hyvänä (Cunliffe 2004.) Wakefieldin hypoteesista noussut kohu saavutti Suomea vain vähän eikä aiheuttanut suurta huomiota. Sen sijaan Ruotsissa väite sai suurempaa kannatusta ja sen vaikutus on nähtävissä rokotuskattavuudessa. Suomessa ainoastaan Vaasan seudulla on todettu rokotuskriittisyyden lisääntyneen tuohon aikaan, mikä johtuu todennäköisesti Ruotsin televisiota seuraavista ihmisistä. Rokotuskattavuuden säilymiseen kohun aikana lienee vaikuttanut se, että Suomessa media ei lähtenyt mukaan räväkkään uutisoimiseen kohusta. (Vesikari & Kortelainen 2005, ) Jokainen kohu aiheuttaakin turhaa huolta pienten lasten vanhemmille (Ruukki 2004, 36). Myös Suomessa on tehty tutkimus MPR-rokotteen ja autismin oireiden yhteydestä. Siinä tutkittiin vuosina MPR-rokotettujen lasten, joita oli , sairaalahoidot, jotka johtuivat aivokuumeesta, aivokalvontulehduksesta tai autistisista oireista. Autististen oireiden osalta aikaväli oli , sillä autististen oireiden kehitykselle ei kyetä määrittämään aikarajoja. MPR-rokotettujen lasten ryhmästä 199 joutui sairaalahoitoon aivokuumeen, 161 aivokalvontulehduksen ja 352 autististen oireiden takia. Aika MPRrokotteen ja hoitoon joutumisen välillä vaihteli autististen oireiden osalta kolmesta vuorokaudesta yli 12 vuoteen. Kellään autismiin sairastuneella ei todettu kroonista suolistosairautta. Tutkimuksessa ei todettu yhteyttä rokotuksen ja aivokuumeen, aseptisen aivokalvontu-

18 18 lehduksen, autismin ja kroonisen suolistosairauden välillä. Sen sijaan MPR-rokotuksen todettiin vähentävän aivokuumeen ja aivokalvontulehduksen esiintymistä. (Mäkelä 2003, 13.) Durhamin yliopistossa Iso-Britanniassa tehdyn tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää vanhempien mielipiteitä MPR-rokotteen turvallisuudesta, suojan vain yhtä tautia vastaan antavista rokotteista, immunisaation tärkeydestä ja luottamuksesta lääkintäviranomaisia kohtaan. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin muun muassa, mistä vanhemmat saivat rokotuksia koskevaa tietoa ja mitä tiedonlähteitä he pitivät hyödyllisimpinä. Tutkimus toteutettiin postituskyselynä Koillis-Englannissa. (Casiday ym ) Tutkimuksen kohdelapsista 89,3 prosenttia oli saanut MPR-rokotteen ja 3,1 prosenttia lapsista ei ollut saanut suojaa yhtäkään MPR-rokotteen tautia vastaan. Osa vanhemmista oli päätynyt rokotuttamaan lapsiaan yksittäisillä rokotteilla, jolloin kuhunkin tautiin kehitetään immunisaatio erillisellä rokotteella. Tällöin oli kuitenkin vaarana, että osa rokotteista jäi ottamatta, jolloin rokotusohjelma jäi puutteelliseksi. Perheen suurella koolla näyttäisi olevan jonkin verran yhteyttä MPR-rokotusmyöntyvyyteen, kun taas vanhempien koulutustasolla, ammatilla tai iällä ei tässä tutkimuksessa ollut yhteyttä myönteiseen suhtautumiseen MPR-rokotetta kohtaan. Kuitenkin tähän tutkimukseen vastanneet kuuluivat ylempiin sosioekonomisiin luokkiin ja olivat korkeammin koulutettuja kuin perusterveydenhuollon piiriin yleensä kuuluvat ovat. Tutkimukseen osallistuneiden keskuudessa rokotuskattavuus oli parempi kuin muun väestön, joten tutkimuksessa todetaankin, että rokotuskattavuusluvut ovat parempia korkeampiin sosiaaliluokkiin kuuluvien keskuudessa. (Casiday ym ) Jopa 95,5 prosenttia kyselyyn vastanneista vanhemmista oli samaa mieltä siitä, että tuhkarokko on erittäin vakava tauti, tosin useimmat heistä eivät pitäneet todennäköisenä lapsensa sairastumista tautiin, vaikka rokote jätettäisiinkin antamatta. Yli puolet vastaajista koki lääkäreiden sivuuttavan liian helposti vanhempien huolen rokotteiden mahdollisista sivuvaikutuksista. MPR-rokotetta vastustavista vanhemmista vain 39,4 prosenttia uskoi viranomaisten keskeyttävän MPR-rokotukset, jos näyttöä vakavasta haittavaikutuksesta saataisiin. (Casiday ym )

19 19 Ruotsissa tuhkarokko, sikotauti ja vihurirokko ovat harvinaisia tauteja. Rokotuskattavuus 18 kuukauden ikäisten lasten keskuudessa on ollut 99 prosenttia, mutta nykyisin yhä useammat vanhemmat kyseenalaistavat MPR-rokotteen antamisen lapselleen. Vanhemmat ovat kieltäytyneet useammin MPR-rokotteesta kuin muista lastenneuvolan tarjoamista rokotteista (polio, kurkkumätä, jäykkäkouristus, Haemophilus influenzae ja hinkuyskä), sillä Ruotsin mediassa on ollut runsaasti esillä tutkimukset, joissa epäillään MPR-rokotteella olevan yhteyttä autismiin, atopiaan ja tulehdukselliseen suolistosairauteen. Yhä useammat vanhemmat ovat myös sitä mieltä, että imeväiset saavat liikaa rokotteita, ja MPR-rokotteesta kieltäydytään, koska se on rokotusohjelman viimeinen rokote. (Alfredsson ym ) Vaikka yleinen rokotuskattavuus on laumaimmuniteetille vaadittavan tason yläpuolella, Ruotsissa on kuitenkin olemassa yhä kasvava joukko kuntia, joissa kattavuus on vaadittavan tason alapuolella. Göteborgin ja Örebron yliopistojen yhdessä suorittaman tutkimuksen tarkoituksena oli muun muassa selvittää, miksi vanhemmat kieltäytyvät ottamasta lapselleen MPR-rokotetta, sekä heidän mielipiteitään rokotteista ja itse taudeista. Suurin syy, miksi vanhemmat eivät rokotuttaneet lastaan, oli, että rokotteiden katsottiin olevan haitallisia ja rokotteilla suojattavien tautien harmittomia tai jopa hyödyllisiä. Sekä ne vanhemmat, jotka rokotuttivat lapsensa, että ne, jotka eivät rokotuttaneet uskoivat, rokottamista koskevan päätöksensä vahvistavan lapsensa immuunijärjestelmää. (Alfredsson ym ) Ranskassa väestö rokotettiin hepatiitti-b:tä vastaan vielä joitakin vuosia sitten. Ranskan hallitus kuitenkin poisti hepatiitti-b:n rokotusohjelmasta, sillä Ranskassa julkaistiin pari tutkimusta, joissa oletettiin MS-taudin tai sen kaltaisen sairauden puhjenneen hepatiitti-b rokotteen seurauksena. Tarkempia tutkimuksia tehtäessä huomattiin kuitenkin, ettei MStaudin esiintyvyys rokotetuilla eronnut merkittävästi väestön yleisestä MS-tautiin sairastuvuudesta. Laajoissa epidemiologisissa tutkimuksissa ei löytynyt yhteyttä hepatiitti-brokotteen ja MS-taudin kehittymisen välillä. (MacIntyre & Leask 2003, ) Saksassa tehdyssä kyselytutkimuksessa todettiin, että vanhemmat uskoivat rokotteiden olevan turvallisia ja suojaavan lasta vakavilta taudeilta. Negatiivista suhtautumista aiheutti uskomus siitä, että lapsi saa liian monta rokotusta samaan aikaan ja se häiritsee luonnollista immuniteettia. (Paulussen, Hoekstra, Lanting, Buijs & Hirasing 2006.)

20 20 5 ROKOTTAMISEEN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista ja tartuntatautien raskaudenaikaisesta seulonnasta määrittelee yleiseen rokotusohjelmaan kuuluvat ja väestön suojaamiseksi tartuntataudeilta annettavat rokotteet. Annetut rokotukset tulee merkitä potilasasiakirjaan siten, että merkinnöistä ilmenee rokotuspäivämäärä, rokotteen nimi, eränumero, pistoskohta, rokotustapa ja rokottaja. Rokotusten kattavuutta seuraa Kansanterveyslaitos, johon terveydenhuollon ammattihenkilöt myös ilmoittavat rokotusten aiheuttamat vakavat tai odottamattomat haittavaikutukset. (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista ja tartuntatautien raskaudenaikaisesta seulonnasta 421/2004.) Laki tartuntatautilain muuttamisesta tuli voimaan Siinä todetaan yleisellä rokotusohjelmalla ehkäistävien tautien olevan ilmoitettavia tartuntatauteja. Niiden vastustamistyön yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle. Kansanterveyslaitos toimii tartuntatautien vastustamistyön asiantuntijalaitoksena. Säädöksen 935/ pykälässä todetaan: Kunnan on järjestettävä yleisiä vapaaehtoisia rokotuksia ja terveystarkastuksia tartuntatautien ehkäisemiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetään tarkemmin kansallisesta rokotusohjelmasta ja rokotusten haittavaikutusten ilmoittamisesta sekä raskaana olevien terveystarkastuksista. (Laki tartuntatautilain muuttamisesta 935/2003.) Valtioneuvosto voi Kansanterveyslaitoksen tekemän lausunnon tai esityksen nojalla päättää rokotusvelvollisuuden voimaanastumisesta. Valtioneuvosto määrää rokotuksen toimeenpanon ajankohdan, sen keitä rokotusvelvollisuus koskee, ja minkä ajan päätös on voimassa. Kunta on velvollinen järjestämään yleisiä pakollisia rokotuksia vakavan tartuntataudin leviämisen estämiseksi. (Laki tartuntatautilain muuttamisesta 935/2003.) Rokotuksia saa antaa lääkäri sekä lääkehoitoon ja rokotuksiin perehtynyt ammattihenkilö, esimerkiksi terveydenhoitaja ja kätilö, lääkärin valvonnassa. Tartuntatautilain mukaan lääkärin valvonta ei tarkoita konkreettista läsnäoloa, mutta lääkäri vastaa siitä, että rokottajalla on asianmukainen koulutus ja taidot. (Hulkko & Tikkanen 2005, 28.)

21 21 6 ROKOTUSOHJAUS JA -NEUVONTA Opetuksen yksi muoto on ohjaus ja neuvonta. Hoito- ja palvelualojen työntekijät joutuvat lähes päivittäin neuvomaan ja ohjaamaan asiakkaitaan, samoin neuvoloiden terveydenhoitajat. Neuvonta voidaan jakaa kahteen päämuotoon sen tarpeen mukaan. Tietoa voidaan antaa niistä asioista, joista asiakas haluaa tietää, sekä niistä asioista, jotka hänen tulee tietää. (Peltonen 2000, 94.) Neuvontaprosessissa tulee ottaa huomioon monia asioita, jotta tahdottu tieto saavuttaa parhaiten asiakkaan. Ohjaajan pitää tietää asiakkaastaan, hänen aikaisemmista tiedoistaan, taidoistaan, kokemuksistaan ja uskomuksistaan. Myös senhetkinen kyky vastaanottaa tietoa voi vaihdella asiakkaan tunnetilan, motivaation ja asian mielenkiintoisuuden mukaan. Kerralla annettavan informaation tulee olla rajattua. Mukaan kannattaa ottaa vain keskeiset asiat, koska ihmisen tiedonkäsittely on rajallista. Ohjaustilanteessa myös ohjaajan roolilla on merkitystä sille, kuinka hyvin asiakas vastaanottaa saamansa tiedon. Ohjaajan persoonallisuus, minäkuva ja ihmiskäsitys sekä hänen oma motivaationsa ohjaavat toimintaa. Tasa-arvoinen suhtautuminen ja kommunikaatio neuvonnan aikana edesauttavat tilannetta. Lopuksi ymmärtäminen ja oppiminen kannattaa varmistaa esimerkiksi kysymyksillä tai keskustelulla. (Peltonen 2000, ) Rokottaminen, vanhempien ohjaus ja neuvonta ovat keskeinen osa neuvolakäyntejä (Koponen, Hakulinen & Pietilä 2002, 95). Rokotettavalle tai hänen vanhemmilleen pitää kertoa, että rokottaminen on vapaaehtoista. Myös rokottamisen hyödyistä ja haitoista tulee kertoa rokotettavalle tai hänen vanhemmilleen. Rokottamisen ja mahdollisen rokottamatta jättämisen vaikutuksia yksilöön ja yhteisöön on tärkeää verrata. Rokotettavan on hyvä tietää myös tavallisista rokotusreaktioista, oireiden hoidosta sekä niiden mahdollisesta alkamisajankohdasta ja kestosta. (Kansanterveyslaitos 2005d.) Vanhemmilla, jotka kieltäytyvät rokotuttamasta lapsiaan, voi olla henkilökohtaisia, kulttuurisia, uskonnollisia tai kokemuksiin liittyviä perusteluja. Terveydenhuoltoalan ammattilais-

22 22 ten tulisi ymmärtää vanhempien huoli lapsestaan ja osata kunnioittavasti korjata mahdolliset väärät tiedot, joita vanhemmilla saattaa rokotuksista olla. Vanhempien voidessa vapaasti ilmaista huolensa myös heidän halunsa kuunnella hoitohenkilökuntaa kasvaa. (Kimmel & Wolfe 2005, 53.) Uutun ja Routasalon vuonna 1995 neuvoloissa tekemän kyselytutkimuksen mukaan vanhemmat olivat saaneet eniten tietoa rokotuksista terveydenhoitajalta, toiseksi eniten lääkäriltä ja kolmanneksi eniten sukulaisilta. Luotettavimpana tiedonlähteenä vanhemmat pitivät lastenneuvolaa ja lehtiä, kuten Kaks Plussaa. Vähiten luotettiin sukulaisten rokotuskokemuksiin. (Uuttu & Routasalo 1995, 34.) Suurin osa (91,0 %) kyselyyn vastanneista koki saaneensa riittävästi tietoa rokotuksista. He pitivät henkilökohtaista rokotusneuvontaa parhaana rokotustiedon jakamiskeinona. Toiseksi parhaana pidettiin puhelimitse tavoitettavia rokotusasiantuntijoita. Kyselyn tulosten mukaan vanhemmat kokivat tarvitsevansa eniten tietoa rokotuksilla ehkäistävistä taudeista ja riskistä sairastua niihin. Lisäksi vanhemmat toivoivat enemmän tietoa muun muassa rokotteiden sivuvaikutuksista. Vähiten tärkeänä vanhemmat pitivät tietoja rokotteiden koostumuksesta. Vastaajien iällä tai lasten lukumäärällä ei ollut vaikutusta koettuun rokotusneuvonnan riittävyyteen. (Uuttu & Routasalo 1995, ) Mira Kivistön tekemään teemahaastatteluun osallistuneet vanhemmat (n = 6) taas kokivat neuvolasta saadun rokotusneuvonnan riittämättömänä. Heidän saamansa tieto oli ollut pintapuoleista ja vähäistä, terveydenhoitajat olivat ainoastaan maininneet mahdollisista lievistä sivuvaikutuksista. Vastaajien oli ollut mahdotonta keskustella terveydenhoitajan kanssa rokotusten tarpeellisuudesta, tarkoituksesta ja vapaaehtoisuudesta vähäisen tiedon vuoksi. Vanhemmat toivoivat saavansa perusteellista tietoa rokotteista ja rokottamisesta hyvissä ajoin ennen rokottamista, jotta päätöstä voisi harkita. Rokottaminen nähtiin yhteiskunnan tarpeena, johon vanhemmilla ei ollut mahdollisuutta vaikuttaa. (Kivistö 1996, ) Heikkisen ja Saarivainion tekemässä opinnäytetyössä todettiin, että vanhemmat ovat pääasiassa tyytyväisiä neuvolasta saamaansa rokotusohjaukseen. Kyselyyn vastanneista 101 Iisalmen ja Vieremän lastenneuvolan asiakkaista 96 prosenttia piti rokotuksia tärkeinä. Tie-

23 23 toa rokotuksista heille oli eniten antanut terveydenhoitaja, toiseksi eniten lääkäri ja kolmanneksi eniten sukulaiset. Luotettavimpana tiedonlähteenä vastaajat pitivät lastenneuvolaa ja seuraavaksi luotettavimpana sukulaisilta saatua tietoa. Vähiten luotettavana rokotustiedottajana 39,6 prosenttia piti Internetiä ja 29,3 prosenttia mediaa. Kuitenkin 6,9 prosentin mielestä Internetistä saatu tieto oli luotettavinta ja viisi prosenttia kyselyyn vastanneista piti lastenneuvolaa vähiten luotettavimpana tahona. (Heikkinen & Saarivainio 2005, ) Tutkimukseen vastanneista vuotiasta vanhemmista 63,6 prosenttia oli mielestään saanut asiantuntevaa rokotusneuvontaa, samoin vuotiaista 67,2 prosenttia ja vuotiaista 76 prosenttia. Sen sijaan yli 45-vuotiaista vastaajista kukaan ei pitänyt saamaansa neuvontaa riittävänä. Korkeammin koulutetut kokivat saaneensa vähemmän tietoa kuin vähemmän koulutetut. Eniten tietoa vastaajat olivat saaneet sairauksista, joita rokotuksilla ehkäistään, toiseksi eniten rokotteiden sivuvaikutuksista ja rokotusreaktioista ja kolmanneksi eniten siitä, milloin ei voida rokottaa. Lisää tietoa vanhemmat olisivat kaivanneet rokottamisen hyödyistä ja haitoista sekä riskistä sairastua kyseiseen tautiin. Lisäksi vanhemmat toivoivat saavansa enemmän kirjallista materiaalia, johon voisi rauhassa tutustua kotona. (Heikkinen & Saarivainio 2005, ) Durhamin yliopistossa Iso-Britanniassa tehdyn tutkimuksen mukaan vanhemmat olivat yleisesti ottaen tyytyväisiä saamaansa informaatioon. Tutkimus kuitenkin osoittaa, että myös lapsensa rokotuttavat vanhemmat ovat erittäin huolissaan rokotteiden turvallisuudesta. Terveydenhoitajien tulisikin tarjota vanhemmille asianmukaista tietoa sekä kunnioittaa vanhempien pyrkimyksiä suojella lastensa terveyttä. (Casiday ym ) 7 ROKOTTEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET Rokotteita kehitettäessä pyritään saamaan mahdollisimman hyvä teho mahdollisimman vähillä haittavaikutuksilla. Vain pieni osa rokotuksista aiheuttaa reaktioita ja niistäkin suurin osa on lieviä ja itsestään paranevia. (Postila 2005, 78.) Kansanterveyslaitos seuraa ro-

24 24 kotteiden haittavaikutuksia. Rokottajan tulee ilmoittaa kaikista rokotusten aiheuttamista haittavaikutuksista ja rokotusturvallisuuslääkäri antaa jokaiseen kirjallisen palautteen. (Idänpää-Heikkilä 2001, 32.) Tavallisimpia rokotteiden haittavaikutuksia ovat kuume, huonovointisuus, paikalliset oireet (punoitus, kuumotus, turvotus) pistospaikalla, kipu ja lievät allergiset reaktiot. Nämä ovat lieviä haittoja ja menevät kotihoidolla ohi muutamassa päivässä. Etenkin käytettäessä eläviä, heikennettyjä taudinaiheuttajia sisältävistä rokotteista aiheutuu herkemmin huonovointisuutta ja kuumetta. Pistokohdan paikallisoireita sen sijaan aiheuttaa useammin tapettuja, inaktivoituja taudinaiheita sisältävät rokotteet. (Heinäsmäki, Kilpi & Lankinen 1998, ) Paikallisreaktiot ilmaantuvat yleensä muutaman vuorokauden kuluessa pistämisestä ja häviävät muutamassa tunnissa tai päivässä. Uuden rokotusohjelman solutonta hinkuyskäkomponenttia sisältävät yhdistelmärokotteet aiheuttavat ruotsalaisen tutkimuksen mukaan huomattavasti vähemmän paikallisreaktioita kuin vanha rokote. Hyvällä pistotekniikalla ja oikeilla välineillä voidaan ennaltaehkäistä paikallisreaktioita. MPR-rokotteen jälkeen kuume nousee 5 15 prosentille rokotetuista, tavallisesti 7 12 päivää rokottamisen jälkeen. Muiden rokotusten jälkeen kuumereaktiot ovat harvinaisempia, ja uusien yhdistelmärokotteiden myötä niiden määrä vähenee entisestään. Vaikka lapselle on aiemman rokotuksen jälkeen noussut korkea kuume, se ei ole seuraavien rokotusten vasta-aihe, vaan kuumetta voidaan estää esimerkiksi antamalla kuumelääkettä ennaltaehkäisevästi. Etenkin MPR-rokotteen kohdalla on ilmoitettu kuumekouristuksista, mutta kuumeettomat, rokotuksesta johtuvat kouristukset ovat harvinaisia. MPR-rokote voi aiheuttaa myös niveloireita. Oireet aiheuttaa todennäköisesti rokotteen sisältämä vihurirokkokomponentti ja ne ovat lieviä ja ohimeneviä. (Postila 2005, ) Etenkin eläviä heikennettyjä mikrobeja sisältävät rokotteet voivat aiheuttaa imusolmukkeiden turpoamista, lähinnä rokotusalueelle. Turpoamista todetaan yleensä aikaisintaan viikon kuluttua eikä se vaadi hoitoa. Alumiinisuoloja sisältävät rokotteet voivat aiheuttaa abskesseja eli paiseita, jotka yleensä todetaan viikkojen tai jopa kuukausien kuluttua rokotuksesta. Yleensä ne ovat steriilejä, märkäisiä abskesseja tavataan harvoin. (Postila 2005, 83.)

BCG-rokotteen käyttö. Kansanterveyslaitoksen rokotussuositus 2006

BCG-rokotteen käyttö. Kansanterveyslaitoksen rokotussuositus 2006 BCG-rokotteen käyttö Kansanterveyslaitoksen rokotussuositus 2006 Kansanterveyslaitoksen julkaisuja C 5/2006 ISSN 1238-5875 2 BCG-ROKOTTEEN KÄYTTÖ KANSANTERVEYSLAITOKSEN ROKOTUSSUOSITUS 2006 Sosiaali- ja

Lisätiedot

Kansallinen rokotusohjelma tutuksi

Kansallinen rokotusohjelma tutuksi Kansallinen rokotusohjelma tutuksi Tämä selkokielinen esite on tehty osana opinnäytetyötä Kansallinen rokotusohjelma tutuksi selkokielinen esite maahanmuuttajille. Opinnäytetyön toimeksiantaja on MARJAT-hanke.

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO TicoVac ja TicoVac Junior 29.12.2015, Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Puutiaisaivotulehdus (TBE) on keskushermostoon

Lisätiedot

Rokottaminen - käytännön ohjeita pulmatilanteisiin

Rokottaminen - käytännön ohjeita pulmatilanteisiin Rokottaminen - käytännön ohjeita pulmatilanteisiin Th Nina Strömberg Rokotusohjelmayksikkö THL 5.4.2016 1 Rokottamisen muistisäännöt Rokottamisessa ja rokotussarjojen aikatauluttamisessa on tietyt lainalaisuudet,

Lisätiedot

Tuhkarokko Euroopassa ja Yhdysvalloissa

Tuhkarokko Euroopassa ja Yhdysvalloissa Tuhkarokko Euroopassa ja Yhdysvalloissa - mikä suoja suomalaisilla? Tartuntatautikurssi 15.4.2015 15.4.2015 Virusinfektiot-yksikkö/ Mia Kontio 1 Tuhkarokko: epäíly ja varmistus Oireet 7-21 vrk tartunnasta:

Lisätiedot

Tuhkarokko- ja sikotautiepidemoita Euroopassa

Tuhkarokko- ja sikotautiepidemoita Euroopassa Tuhkarokko- ja sikotautiepidemoita Euroopassa Labqualityn neuvottelukokous 17.10.2008 Irja Davidkin Tuhkarokko ja sikotauti virusten aiheuttamia lastentauteja, jotka ennen rokotuksia esiintyivät epidemioina

Lisätiedot

ROKOTE sairauksien hoidosta ennaltaehkäisyyn

ROKOTE sairauksien hoidosta ennaltaehkäisyyn ROKOTE sairauksien hoidosta ennaltaehkäisyyn Rokotteet ovat lääkkeitä. ROKOTE AKTIVOI ELIMISTÖN OMAN PUOLUSTUKSEN TAUTIA VASTAAN Nykyisin on saatavilla rokote yli neljänkymmenen ihmisillä esiintyvän taudin

Lisätiedot

LEKTIO 9.12.2011. Rokotusosaaminen Käsite ja osaamisen arviointi. Anne Nikula, Turun yliopisto, Lääketieteellinen tdk, Hoitotieteen laitos

LEKTIO 9.12.2011. Rokotusosaaminen Käsite ja osaamisen arviointi. Anne Nikula, Turun yliopisto, Lääketieteellinen tdk, Hoitotieteen laitos 1 LEKTIO 9.12.2011. Rokotusosaaminen Käsite ja osaamisen arviointi. Anne Nikula, Turun yliopisto, Lääketieteellinen tdk, Hoitotieteen laitos Rokottaminen on maailmanlaajuisesti yksi merkittävimmistä terveydenhuollon

Lisätiedot

HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi?

HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi? HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi? Tuija Leino THL Kerron tässä alkavasta rokotusohjelmasta rokotteesta Miksi otettu ohjelmaan? Miltä taudilta suojaudutaan? Miksi otettu ohjelmaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 722. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 722. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006 N:o 722 726 SISÄLLYS N:o Sivu 722 Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen merioikeustuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista

Lisätiedot

BCG-rokotusohjelman muutos. Satu Rapola Rokoteosasto Kansanterveyslaitos

BCG-rokotusohjelman muutos. Satu Rapola Rokoteosasto Kansanterveyslaitos BCG-rokotusohjelman muutos Satu Rapola Rokoteosasto Kansanterveyslaitos BCG-rokote Tuberkuloosia vastaan Sisältää Mycobacterium bovis kannasta heikennettyjä Bacillus-Calmette-Guérin bakteereita BCG-kanta

Lisätiedot

Onko rokotukset kunnossa?

Onko rokotukset kunnossa? Onko rokotukset kunnossa? Rokotusten täydentäminen lapselle tai aikuiselle th Nina Strömberg Rokotusohjelmayksikkö/THL 6.4.2016 1 Onko rokotettu vai ei siinäpä pulma! Rokotustietoja ei ennen ole kerätty

Lisätiedot

Hevosten rokottaminen. Eläinlääkäri Martti Nevalainen Intervet Oy, osa Schering-Plough konsernia

Hevosten rokottaminen. Eläinlääkäri Martti Nevalainen Intervet Oy, osa Schering-Plough konsernia Hevosten rokottaminen Eläinlääkäri Martti Nevalainen Intervet Oy, osa Schering-Plough konsernia Miksi rokotuttaa hevosia? Pyritään ennaltaehkäisemään tai lieventämään tartuntatauteja, jotka saattavat aiheuttaa

Lisätiedot

Rokotetutkimukset lapsen terveyden edistäjänä

Rokotetutkimukset lapsen terveyden edistäjänä Rokotetutkimukset lapsen terveyden edistäjänä Rokotetutkimukset lapsen terveyden edistäjänä Hyvä vanhempi, mietitkö lapsesi osallistumista rokotetutkimukseen? Tämä vihko tarjoaa sinulle tietoa päätöksesi

Lisätiedot

HPV rokotus. Tuija Leino, LT, ylilääkäri, Rokotusohjelmayksikkö. Ei sidonnaisuuksia Osastolla rokotetutkimuksia GSK:n rokotteilla

HPV rokotus. Tuija Leino, LT, ylilääkäri, Rokotusohjelmayksikkö. Ei sidonnaisuuksia Osastolla rokotetutkimuksia GSK:n rokotteilla HPV rokotus Tuija Leino, LT, ylilääkäri, Rokotusohjelmayksikkö Ei sidonnaisuuksia Osastolla rokotetutkimuksia GSK:n rokotteilla Uusi rokote tulossa markkinoille! Gardasil 9 HPV16 ja 18 HPV 6 ja 11 kondyloomasuoja

Lisätiedot

Katoavia virusinfektioita MPR-taudit. Labquality-päivät 8.2.2008 Irja Davidkin

Katoavia virusinfektioita MPR-taudit. Labquality-päivät 8.2.2008 Irja Davidkin Katoavia virusinfektioita MPR-taudit Labquality-päivät 8.2.2008 Irja Davidkin Morbilli (tuhkarokko) Parotiitti (sikotauti) Rubella (vihurirokko) virusten aiheuttamia lastentauteja, jotka ennen rokotuksia

Lisätiedot

Miten rokottaminen suojaa yksilöä ja rokotuskattavuus väestöä Merit Melin Rokotusohjelmayksikkö

Miten rokottaminen suojaa yksilöä ja rokotuskattavuus väestöä Merit Melin Rokotusohjelmayksikkö Miten rokottaminen suojaa yksilöä ja rokotuskattavuus väestöä Merit Melin Rokotusohjelmayksikkö 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Miten rokottaminen suojaa yksilöä? Immuunijärjestelmä Taudinaiheuttajilta suojaavan immuniteetin

Lisätiedot

Luonto ja rokotteet vahvistavat keskosen vastustuskykyä

Luonto ja rokotteet vahvistavat keskosen vastustuskykyä Luonto ja rokotteet vahvistavat keskosen vastustuskykyä Keskosvanhempien yhdistys Kevyt MLL Meilahden yhdistys ry 2007 Luonto ja rokotteet vahvistavat keskosen vastustuskykyä Keskoslapsen vanhemmille,

Lisätiedot

Kansallisen rokotusohjelman saavutukset ja haasteet Rokotusosaamisen koulutuksen näkökulma TtT, Th, yliopettaja Anne Nikula Tampere, 29.1.2016.

Kansallisen rokotusohjelman saavutukset ja haasteet Rokotusosaamisen koulutuksen näkökulma TtT, Th, yliopettaja Anne Nikula Tampere, 29.1.2016. Kansallisen rokotusohjelman saavutukset ja haasteet Rokotusosaamisen koulutuksen näkökulma TtT, Th, yliopettaja Anne Nikula Tampere, Rokottamisen maailmanlaajuisia saavutuksia - Rokottaja-patsas kertoo

Lisätiedot

Rokotusten hyödyt ja haitat. Hanna Nohynek THL/ Rokotusten ja immuunisuojan osasto Rokotusohjelmayksikkö Pietarsaari 26.10.2011

Rokotusten hyödyt ja haitat. Hanna Nohynek THL/ Rokotusten ja immuunisuojan osasto Rokotusohjelmayksikkö Pietarsaari 26.10.2011 Rokotusten hyödyt ja haitat Hanna Nohynek THL/ Rokotusten ja immuunisuojan osasto Rokotusohjelmayksikkö Pietarsaari 26.10.2011 1 Rokottamalla pyritään Ylipäätään estämään turhaa kärsimystä Suojelemaan

Lisätiedot

Pikkulasten rokotuskattavuus esimerkkinä rotavirusrokotukset. Tuija Leino, Rokotusohjelmayksikkö, THL

Pikkulasten rokotuskattavuus esimerkkinä rotavirusrokotukset. Tuija Leino, Rokotusohjelmayksikkö, THL Pikkulasten rokotuskattavuus esimerkkinä rotavirusrokotukset Tuija Leino, Rokotusohjelmayksikkö, THL Rokotuskattavuus tarkoittaa: ROKOTUSTIEDOT! ROKOTETUT KOKO VÄESTÖ VÄESTÖN TIEDOT! Rokotuskattavuutta

Lisätiedot

Vanhempien suhtautuminen kouluikäisten lastensa rokottamiseen kansallisen rokotusohjelman rokotteilla

Vanhempien suhtautuminen kouluikäisten lastensa rokottamiseen kansallisen rokotusohjelman rokotteilla Aino Luukkonen Anne Renman Vanhempien suhtautuminen kouluikäisten lastensa rokottamiseen kansallisen rokotusohjelman rokotteilla Haastatteluaineiston keruu Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja

Lisätiedot

TARTUNTATAUDIT Ellen, Olli, Maria & Elina

TARTUNTATAUDIT Ellen, Olli, Maria & Elina TARTUNTATAUDIT Ellen, Olli, Maria & Elina ELIMISTÖN PUOLUSTUSKYKY Immuniteetti eli vastutuskyky on elimistön kyky suojautua tarttuvilta taudeilta Jos tauteja aiheuttavat mikrobit uhkaavat elimistöä, käynnistyy

Lisätiedot

Lastenneuvolassa annettavat rokotukset

Lastenneuvolassa annettavat rokotukset Lastenneuvolassa annettavat rokotukset Opaslehtinen vanhemmille LUKIJALLE Tässä opaslehtisessä on tietoa lastenneuvolassa annettavista rokotuksista, niiden turvallisuudesta ja mahdollisista haittavaikutuksista

Lisätiedot

Rokotukset ovat lapsen oikeus - Miten hyvin lapsiamme suojellaan?

Rokotukset ovat lapsen oikeus - Miten hyvin lapsiamme suojellaan? Rokotukset ovat lapsen oikeus - Miten hyvin lapsiamme suojellaan? Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2018 6.11.2018 Rokotukset ovat lapsen oikeus / Asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 1 Suomi on ratifioinut

Lisätiedot

Rokotusten hyödyt ja haitat

Rokotusten hyödyt ja haitat Rokotusten hyödyt ja haitat Hanna Nohynek 16.2.2012 Terveydenhoitajapäivät, Helsinki Rokotusohjelmayksikkö 1 H.Nohynek - sidonnaisuudet 2/2012 LT, kansainvälisen terveydenhuollon erityispätevyys, Fellow

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Laura Luuppala VANHEMPIEN ROKOTUKSIIN LIITTYVÄ TIEDONSAANTI, TIEDOT JA ASENTEET

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Laura Luuppala VANHEMPIEN ROKOTUKSIIN LIITTYVÄ TIEDONSAANTI, TIEDOT JA ASENTEET SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Laura Luuppala VANHEMPIEN ROKOTUKSIIN LIITTYVÄ TIEDONSAANTI, TIEDOT JA ASENTEET HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2007 TIIVISTELMÄ Vanhempien

Lisätiedot

Tutkimus odottaville äideille.

Tutkimus odottaville äideille. Tutkimus odottaville äideille. Hyvä odottava äiti! Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskus toteuttaa paikkakunnallasi tutkimuksen, jolla selvitetään kuinka tehokkaasti yleisesti käytössä olevan dtap-

Lisätiedot

Käytännön asiaa rokottamisesta

Käytännön asiaa rokottamisesta Käytännön asiaa rokottamisesta TH Nina Strömberg Rokotusten ja immuunisuojan osasto THL 16.2.2011 Valtakunnalliset Terveydenhoitajapäivät 2011 1 Rokotteiden säilyvyys Rokotteet ovat herkkiä lämpötilan

Lisätiedot

Suomen rokotuskattavuus - aihetta huoleen? Tuija Leino, Rokotusohjelmayksikkö Tartuntatautipäivät 9.11. 2015

Suomen rokotuskattavuus - aihetta huoleen? Tuija Leino, Rokotusohjelmayksikkö Tartuntatautipäivät 9.11. 2015 Suomen rokotuskattavuus - aihetta huoleen? Tuija Leino, Rokotusohjelmayksikkö Tartuntatautipäivät 9.11. 2015 1 Sidonnaisuudet Omistukset : - Matkat, luentopalkkiot, muut huomion/suosion osoitukset : -

Lisätiedot

Kantasolusiirtopotilaiden rokotukset. Sari Hämäläinen Infektiolääkäri KYS

Kantasolusiirtopotilaiden rokotukset. Sari Hämäläinen Infektiolääkäri KYS Kantasolusiirtopotilaiden rokotukset Sari Hämäläinen Infektiolääkäri KYS Sidonnaisuus Luennoitsijana aikuisten rokotukset osana rokotesuojaa 2016 Miksi rokotetaan? rokotettaessa elimistöön annetaan pieni

Lisätiedot

LT Otto Helve, lastenlääkäri Asiantuntijalääkäri, turvapaikanhakijoiden terveydenhuolto. 20.4.2016 Turvapaikanhakijoiden rokotukset / Helve

LT Otto Helve, lastenlääkäri Asiantuntijalääkäri, turvapaikanhakijoiden terveydenhuolto. 20.4.2016 Turvapaikanhakijoiden rokotukset / Helve Turvapaikanhakijoiden rokotukset LT Otto Helve, lastenlääkäri Asiantuntijalääkäri, turvapaikanhakijoiden terveydenhuolto 20.4.2016 Turvapaikanhakijoiden rokotukset / Helve 1 Sisältö 1. Termejä 2. Tilannekatsaus

Lisätiedot

THL HPV-rokotekampanja

THL HPV-rokotekampanja Lähtökohta Brief Kampanja HPV-rokotteelle Kohderyhmänä tyttäret ja äidit/vanhemmat Tavoite: herättää mielenkiinto, jakaa tietoa Sävy: luotettava, selkeä Konsepti Taloustutkimus kartoitti lähtötilanteen

Lisätiedot

Suomen rokotuskattavuus

Suomen rokotuskattavuus Suomen rokotuskattavuus - Tarttisko tehdä jotain? Taneli Puumalainen 24.11.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Suomen kansallinen rokotusohjelma 2016 - Rotavirusrokote (RV) 2 kk - DTaP-IPV-Hib +RV+ Pneumokokkirokote

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Epidemioiden torjunta rokotuksin Tuija Leino, THL

Epidemioiden torjunta rokotuksin Tuija Leino, THL Epidemioiden torjunta rokotuksin 11.10.2012 Tuija Leino, THL 1 Lähtökohta Rokotteilla pystytään ehkäisemään eräiden tarttuvien tautien tartuntoja ja/tai oireiden ilmaantumista Voidaan ehkäistä mikrobin

Lisätiedot

Terveydenhoitajien käsityksiä vanhempien suhtautumisesta lastensa rokottamiseen ja kokemuksia omasta rokotusosaamisestaan

Terveydenhoitajien käsityksiä vanhempien suhtautumisesta lastensa rokottamiseen ja kokemuksia omasta rokotusosaamisestaan Heino Mari Peltoniemi Anna Terveydenhoitajien käsityksiä vanhempien suhtautumisesta lastensa rokottamiseen ja kokemuksia omasta rokotusosaamisestaan Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja AMK Hoitotyön

Lisätiedot

Neuvolan rokotusopas

Neuvolan rokotusopas Neuvolan rokotusopas Mannerheimin Lastensuojeluliitto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toinen linja 17, 00530 Helsinki PL 30, 00271 Helsinki p. 075 324 51 p. 0206 106 000 mll@mll.fi www.thl.fi www.mll.fi

Lisätiedot

Tutkimus. Terveys. Turvallisuus. Rokotetutkimusta - terveemmän tulevaisuuden puolesta.

Tutkimus. Terveys. Turvallisuus. Rokotetutkimusta - terveemmän tulevaisuuden puolesta. Tutkimus. Terveys. Turvallisuus. Rokotetutkimusta - terveemmän tulevaisuuden puolesta. ROKOTETUTKIMUSTA terveemmän tulevaisuuden puolesta Tarttuvien tautien ennaltaehkäisy edellyttää rokotteiden jatkuvaa

Lisätiedot

Neuvolaikäisen lapsen vanhemmille annettava rokotusohjaus

Neuvolaikäisen lapsen vanhemmille annettava rokotusohjaus Neuvolaikäisen lapsen vanhemmille annettava rokotusohjaus Lahti, Laura Räikkönen, Elisa 2011 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Neuvolaikäisen lapsen vanhemmille annettava rokotusohjaus Lahti

Lisätiedot

VANHEMPIEN TIEDOT JA ASENTEET ROKOTUKSIA KOHTAAN Kyselytutkimus rokotuksiin kriittisesti suhtautuville

VANHEMPIEN TIEDOT JA ASENTEET ROKOTUKSIA KOHTAAN Kyselytutkimus rokotuksiin kriittisesti suhtautuville Hietamies Tarja Kauppinen Soile VANHEMPIEN TIEDOT JA ASENTEET ROKOTUKSIA KOHTAAN Kyselytutkimus rokotuksiin kriittisesti suhtautuville vanhemmille Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Helmikuu 2013 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Rokottamattomuuden seuraukset? Tartuntatautipäivät / Tampere Harri Saxén, professori HUS/HY

Rokottamattomuuden seuraukset? Tartuntatautipäivät / Tampere Harri Saxén, professori HUS/HY Rokottamattomuuden seuraukset? Tartuntatautipäivät / Tampere Harri Saxén, professori HUS/HY HPV Kurkkumätä l. difteria 1900-luvun alussa parinkymmenen vuoden välein toistuvat epidemiat 10% kuoli, suurin

Lisätiedot

Rokotetutkimukset lapsen terveyden edistäjänä

Rokotetutkimukset lapsen terveyden edistäjänä Rokotetutkimukset lapsen terveyden edistäjänä Rokotetutkimukset lapsen terveyden edistäjänä Hyvä vanhempi, mietitkö lapsesi osallistumista rokotetutkimukseen? Tämä vihko tarjoaa sinulle tietoa päätöksesi

Lisätiedot

Hanna Kallio TERVEYDENHOITAJA AMMATTINA SINUN TERVEYTESI ROKOTTAMINEN TERVEYDENHOITAJAN TYÖNÄ

Hanna Kallio TERVEYDENHOITAJA AMMATTINA SINUN TERVEYTESI ROKOTTAMINEN TERVEYDENHOITAJAN TYÖNÄ Hanna Kallio TERVEYDENHOITAJA AMMATTINA SINUN TERVEYTESI ROKOTTAMINEN TERVEYDENHOITAJAN TYÖNÄ Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2011 TERVEYDENHOITAJA AMMATTINA SINUN TERVEYTESI

Lisätiedot

Influenssarokotussuositus Suomessa syys- ja talvikaudella 2014 2015

Influenssarokotussuositus Suomessa syys- ja talvikaudella 2014 2015 OHJAUS Influenssarokotussuositus Suomessa syys- ja talvikaudella 2014 2015 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin: 029 524 6000 www.thl.fi 14 2014 OHJAUS 14/2014

Lisätiedot

Kouluterveydenhoitajien käsitys koululaisten rokotusten toteutumisesta kouluterveydenhuollossa

Kouluterveydenhoitajien käsitys koululaisten rokotusten toteutumisesta kouluterveydenhuollossa Tuula Saarelainen Kouluterveydenhoitajien käsitys koululaisten rokotusten toteutumisesta kouluterveydenhuollossa Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö 1.5.2013

Lisätiedot

Puutiaisaivotulehdusrokotuskampanjan. vuosina 2011 2015 SUOSITUS

Puutiaisaivotulehdusrokotuskampanjan. vuosina 2011 2015 SUOSITUS Puutiaisaivotulehdusrokotuskampanjan jatko Ahvenanmaalla vuosina 2011 2015 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin: 020 610 6000 www.thl.fi 1 2011 1 PUUTIAISAIVOTULEHDUSROKOTUSKAMPANJAN

Lisätiedot

Injektioneste, suspensio. Vaaleanpunertava tai valkoinen neste, joka sisältää valkoista sakkaa. Sakka sekoittuu helposti ravisteltaessa.

Injektioneste, suspensio. Vaaleanpunertava tai valkoinen neste, joka sisältää valkoista sakkaa. Sakka sekoittuu helposti ravisteltaessa. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Trilyme injektioneste, suspensio koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi annos (1 ml) sisältää: Vaikuttavat aineet: Inaktivoitu Borrelia burgdorferi sensu lato: Borrelia

Lisätiedot

Ajankohtaista henkilökunnan rokotuksista. Valtakunnalliset keuhkopäivät Tea Nieminen, infektiolääkäri

Ajankohtaista henkilökunnan rokotuksista. Valtakunnalliset keuhkopäivät Tea Nieminen, infektiolääkäri Ajankohtaista henkilökunnan rokotuksista Valtakunnalliset keuhkopäivät 3.10.2017 Tea Nieminen, infektiolääkäri Aikuisten rokottaminen Kaikkien tulisi huolehtia, että he ovat saaneet vähintään kolme annosta

Lisätiedot

LT Otto Helve, lastenlääkäri Asiantuntijalääkäri, turvapaikanhakijoiden terveydenhuolto. 25.4.2016 Turvapaikanhakijoiden terveydenhuolto

LT Otto Helve, lastenlääkäri Asiantuntijalääkäri, turvapaikanhakijoiden terveydenhuolto. 25.4.2016 Turvapaikanhakijoiden terveydenhuolto Turvapaikanhakijoiden terveydenhuolto LT Otto Helve, lastenlääkäri Asiantuntijalääkäri, turvapaikanhakijoiden terveydenhuolto 25.4.2016 1 Sisältö 1. Termejä 2. Maahanmuutto Suomeen 3. Turvapaikanhakijamäärien

Lisätiedot

Suoja tuhkarokkoa vastaan saadaan joko sairastetun tuhkarokon tai kahden rokoteannoksen aikaansaamana.

Suoja tuhkarokkoa vastaan saadaan joko sairastetun tuhkarokon tai kahden rokoteannoksen aikaansaamana. ITSEARVIOINTILOMAKE Hyvä opiskelija Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden työharjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa

Lisätiedot

Kansallinen rokotusohjelma Esimerkki olemassa olevasta priorisointiprosessista

Kansallinen rokotusohjelma Esimerkki olemassa olevasta priorisointiprosessista Kansallinen rokotusohjelma Esimerkki olemassa olevasta priorisointiprosessista Heini Salo THL, Rokotusten ja immuunisuojan osasto (ROKO) Kansallinen rokotusohjelma Tavoitteena suojata väestö mahdollisimman

Lisätiedot

Miksi valtakunnallinen rokotusrekisteri?

Miksi valtakunnallinen rokotusrekisteri? Miksi valtakunnallinen rokotusrekisteri? Valtakunnalliset neuvolapäivät 22.10.2014 Susanna Jääskeläinen, Jukka Jokinen Rokotetutkimusyksikkö 22.10.2014 Valtakunnallinen rokotusrekisteri - tavoite, suunnitelmat

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma. Hanna Pulkkinen. ROKOTUKSET SUOJANA HOITOTYÖSSÄ Opas hoitotyön opiskelijalle

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma. Hanna Pulkkinen. ROKOTUKSET SUOJANA HOITOTYÖSSÄ Opas hoitotyön opiskelijalle KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Hanna Pulkkinen ROKOTUKSET SUOJANA HOITOTYÖSSÄ Opas hoitotyön opiskelijalle Opinnäytetyö Helmikuu 2015 OPINNÄYTETYÖ Helmikuu 2015 Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Terveydenhoitohenkilökunnan rokotukset. V-J Anttila 21.4.2016

Terveydenhoitohenkilökunnan rokotukset. V-J Anttila 21.4.2016 Terveydenhoitohenkilökunnan rokotukset V-J Anttila 21.4.2016 Terveydenhuoltohenkilökunnan rokotukset: säädöspohja Tällä hetkellä säädöstasolla kyse on lähinnä työturvallisuuslain ja työterveyshuoltolain

Lisätiedot

Neuvolaikäisten lasten vanhempien kokemuksia neuvolan rokotustoiminnasta

Neuvolaikäisten lasten vanhempien kokemuksia neuvolan rokotustoiminnasta Neuvolaikäisten lasten vanhempien kokemuksia neuvolan rokotustoiminnasta Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Hämeenlinna, kevät 2015 Anna-Elisa Björklund ja Niina Oksanen TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Tuhkarokko meillä ja muualla

Tuhkarokko meillä ja muualla Tuhkarokko meillä ja muualla Mia Kontio Virologian yksikkö Tartuntatautiseurannan ja torjunnan osasto Labquality päivät 10.2.2012 26.2.2012 Tuhkarokko meillä ja muualla/mia Kontio 1 TUHKAROKKO (morbilli,

Lisätiedot

Ajankohtaista rokotuskattavuudesta - Tarttisko tehdä jotain? Infektiotautien torjunta ja rokotukset / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo

Ajankohtaista rokotuskattavuudesta - Tarttisko tehdä jotain? Infektiotautien torjunta ja rokotukset / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo Ajankohtaista rokotuskattavuudesta - Tarttisko tehdä jotain? 23.11.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 1 Rokotuskattavuus Rokottaminen-sivustolla kattavuuskartat

Lisätiedot

Influenssarokotus miksi ja kenelle? Esa Rintala, ylilääkäri Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö VSSHP 2016

Influenssarokotus miksi ja kenelle? Esa Rintala, ylilääkäri Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö VSSHP 2016 Influenssarokotus miksi ja kenelle? Esa Rintala, ylilääkäri Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö VSSHP 2016 Influenssa Lisää väestön sairastuvuutta 5 15 % aikuisista ja 20 30 % lapsista sairastuu

Lisätiedot

Tartuntatautilaki 48 - rokote velvoite, mitä tuo tullessaan? Ylilääkäri Työterveyshuollon erik.lääk Heli Leino

Tartuntatautilaki 48 - rokote velvoite, mitä tuo tullessaan? Ylilääkäri Työterveyshuollon erik.lääk Heli Leino Tartuntatautilaki 48 - rokote velvoite, mitä tuo tullessaan? Ylilääkäri Työterveyshuollon erik.lääk Heli Leino Tartuntatautilaki 48 Työntekijän ja opiskelijan rokotussuoja potilaiden suojaamiseksi Työskentelyyn

Lisätiedot

Salo Päivi ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN VANHEMPIEN ASENTEET ROKOTUKSIIN, TIEDONHANKINTA JA ROKOTTAMISPÄÄTÖKSET

Salo Päivi ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN VANHEMPIEN ASENTEET ROKOTUKSIIN, TIEDONHANKINTA JA ROKOTTAMISPÄÄTÖKSET Salo Päivi ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN VANHEMPIEN ASENTEET ROKOTUKSIIN, TIEDONHANKINTA JA ROKOTTAMISPÄÄTÖKSET Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2011 ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN

Lisätiedot

VANHEMPIEN KOKEMUKSIA ROKOTUSPÄÄTÖKSENTEOSTA

VANHEMPIEN KOKEMUKSIA ROKOTUSPÄÄTÖKSENTEOSTA VANHEMPIEN KOKEMUKSIA ROKOTUSPÄÄTÖKSENTEOSTA Terveyskasvatuksen pro gradu -tutkielma Johanna Ryynänen Kevät 2015 Terveystieteiden laitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Vanhempien kokemuksia rokotuspäätöksenteosta

Lisätiedot

Alaikäisten turvapaikanhakijoiden terveydenhoito

Alaikäisten turvapaikanhakijoiden terveydenhoito Alaikäisten turvapaikanhakijoiden terveydenhoito Merja Äijänen, Terveyden-sairaanhoitaja, seksuaalineuvoja Ryhmäkoti Redi Oy Suolahden ryhmäkoti ja tukiasumisyksikkö 27.4.2016 Merja Äijänen 1 Ryhmäkoti

Lisätiedot

Rokotukset ja uusi lainsäädäntö

Rokotukset ja uusi lainsäädäntö Rokotukset ja uusi lainsäädäntö Tartuntatautipäivät 2017 Ulpu Elonsalo, Infektiotautien torjunta ja rokotukset 13.11.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Ohjeistukset THL:n Rokottaminen-sivuston ohjeita on tarkennettu

Lisätiedot

Positiivisten asioiden korostaminen. Hilla Levo, dosentti, KNK-erikoislääkäri

Positiivisten asioiden korostaminen. Hilla Levo, dosentti, KNK-erikoislääkäri Positiivisten asioiden korostaminen Hilla Levo, dosentti, KNK-erikoislääkäri Krooninen sairaus - Pitkäaikainen sairaus = muuttunut terveydentila, mikä ei korjaannu yksinkertaisella kirurgisella toimenpiteellä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoista kuiva-ainetta sisältävä injektiopullo ja väritöntä liuotinta sisältävä ruisku.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoista kuiva-ainetta sisältävä injektiopullo ja väritöntä liuotinta sisältävä ruisku. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Act-HIB,10 mikrog/0,5 ml injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten Haemophilus influenzae tyyppi b (Hib) -rokote (konjugoitu) 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN

Lisätiedot

Mitä puhtausalan työntekijän olisi hyvä tietää uudesta tartuntatautilaista Anni Virolainen-Julkunen

Mitä puhtausalan työntekijän olisi hyvä tietää uudesta tartuntatautilaista Anni Virolainen-Julkunen Mitä puhtausalan työntekijän olisi hyvä tietää uudesta tartuntatautilaista 25.4.2018 Anni Virolainen-Julkunen Tartuntatautilain tavoite on tartuntatautien ja niiden leviämisen ehkäisy väestössä Tartuntatautilaki

Lisätiedot

3 Rokotukset Suomalainen kansallinen rokotusohjelma Kurkkumätä- ja jäykkäkouristus tehosterokotteet 34

3 Rokotukset Suomalainen kansallinen rokotusohjelma Kurkkumätä- ja jäykkäkouristus tehosterokotteet 34 Rokotukset.10 Suomalainen kansallinen rokotusohjelma 2.20 Kurkkumätä- ja jäykkäkouristus tehosterokotteet 4 . Rokotukset.10 Suomalainen kansallinen rokotusohjelma Nina Strömberg Kaikille lapsille tarjottava

Lisätiedot

Autoimmuunitaudit: osa 1

Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaute tunnetaan yli 80. Ne ovat kroonisia sairauksia, joiden syntymekanismia eli patogeneesiä ei useimmissa tapauksissa ymmärretä. Tautien esiintyvyys vaihtelee maanosien,

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 6/2012 1 (5) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 6/2012 1 (5) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 6/2012 1 (5) HELSINGIN JA UUDENMAAN N SAIRAALOIHIN KÄYTÄNNÖN HARJOITTELUUN TULEVIEN OPISKELIJOIDEN ISTUS TARTUNTATAUDEISTA JA ROKOTUKSISTA Viiteasiakirjat Tartuntatautilaki

Lisätiedot

Eeva Heikkinen ja Anri Saarivainio

Eeva Heikkinen ja Anri Saarivainio Eeva Heikkinen ja Anri Saarivainio OLEN SAANUT KAIKKI TARVITTAVAT TIEDOT NEUVOLASTA Vanhempien mielipiteitä Iisalmen ja Vieremän lastenneuvoloissa annettavasta rokotusohjauksesta Opinnäytetyö KAJAANIN

Lisätiedot

IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA

IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA Tutkimusryhmä Sari Laanterä, TtT, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Anna-Maija Pietilä, professori, THT, Itä- Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Tarja Pölkki, TtT,

Lisätiedot

Lasten rokottaminen neuvolassa

Lasten rokottaminen neuvolassa Julia Sahramäki Terhi Sankola Salla Solmari Lasten rokottaminen neuvolassa Kyselylomake terveydenhoitajien kokemasta osaamisesta ja vanhempien ohjaamisen haasteista Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja(AMK)

Lisätiedot

Menjugate. 22.06.2016, Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Menjugate. 22.06.2016, Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Menjugate 22.06.2016, Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä N. meningitidis -bakteeri voi aiheuttaa infektion

Lisätiedot

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela Finnish families and holidays in the Sun Views among parents of underaged children about sunprotection on holiday trips Lotta Laine*, Liisa Pylkkänen, and Tapani Koskela Cancer Society of Finland Finnish

Lisätiedot

Miksi valtakunnallinen rokotusrekisteri?

Miksi valtakunnallinen rokotusrekisteri? Miksi valtakunnallinen rokotusrekisteri? Rokotusten kirjaaminen ja rokotusrekisteri -koulutuspäivät Helsingin Messukeskus, 14.-15.5.2012 Jukka Jokinen Rokotetutkimusyksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

LASTENNEUVOLASSA ANNETTAVAT ROKOTUKSET Opaslehtinen neuvolaikäisten lasten vanhemmille

LASTENNEUVOLASSA ANNETTAVAT ROKOTUKSET Opaslehtinen neuvolaikäisten lasten vanhemmille KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Terveydenhoitajakoulutus Henna Lokkila LASTENNEUVOLASSA ANNETTAVAT ROKOTUKSET Opaslehtinen neuvolaikäisten lasten vanhemmille Opinnäytetyö Joulukuu 2017 OPINNÄYTETYÖ Joulukuu

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Uudistunut tartuntatautilaki - Mitä rokotuksia neuvolassa työskentelevä tarvitsee?

Uudistunut tartuntatautilaki - Mitä rokotuksia neuvolassa työskentelevä tarvitsee? Uudistunut tartuntatautilaki - Mitä rokotuksia neuvolassa työskentelevä tarvitsee? Taneli Puumalainen 8.11.2017 Uusi tartuntatautilaki http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161227 Rokottaminen osana

Lisätiedot

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi)

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 27.6.2014, versio 1.0 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1

Lisätiedot

Rokotteet osana lapsiperheen elämää

Rokotteet osana lapsiperheen elämää 1 Jonna Mäkelä ja Hanne Vänskä Rokotteet osana lapsiperheen elämää Rokotetietoa lasten vanhemmille Opinnäytetyö Syksy 2011 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön

Lisätiedot

Kansallisen narkolepsiatyöryhmän väliraportti narkolepsian ja Pandemrix rokottamisen välisestä yhteydestä Terhi Kilpi

Kansallisen narkolepsiatyöryhmän väliraportti narkolepsian ja Pandemrix rokottamisen välisestä yhteydestä Terhi Kilpi Kansallisen narkolepsiatyöryhmän väliraportti narkolepsian ja Pandemrix rokottamisen välisestä yhteydestä Terhi Kilpi 1.2.2011 28.1.2011 1 Suomen tilanne 24.1.2011 THL saanut yhteensä 57 ilmoitusta narkolepsian

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ja opiskelijoiden rokotukset potilaiden suojaksi

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ja opiskelijoiden rokotukset potilaiden suojaksi Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ja opiskelijoiden rokotukset potilaiden suojaksi Taneli Puumalainen 6.4.2017 Sidonnaisuudet tartuntatautilakiin Sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehenä mukana

Lisätiedot

Vesirokkorokotukset vihdoinkin lasten rokotusohjelmaan

Vesirokkorokotukset vihdoinkin lasten rokotusohjelmaan Vesirokkorokotukset vihdoinkin lasten rokotusohjelmaan Tuija Leino, ylilääkäri Rokotusohjelmayksikkö 5.5.2017 Ei sidonnaisuuksia lääketeollisuuteen, THL: ssä vuodesta 1997 27.4.2017 Esityksen nimi / Tekijä

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Nobivac L4 injektioneste, suspensio koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi 1 ml:n annos sisältää: Vaikuttavat aineet: Inaktivoidut Leptospira

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1/16 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Equilis injektioneste, suspensio, hevoselle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Annos (1 ml) sisältää: Vaikuttava(t) aine(et) Hevosen influenssaviruksien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/20 26.02.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/20 26.02.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (7) 44 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto paperittomien siirtolaisten terveyspalveluja koskevasta ponnesta HEL 2012-013915 T 00 00 03 Päätös päätti antaa kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

Usein kysyttyä kausi-influenssarokotuksista

Usein kysyttyä kausi-influenssarokotuksista Lehdistötiedote 4.10.2011 Usein kysyttyä kausi-influenssarokotuksista 1) Suojaako viime talvena otettu sikainfluenssarokote edelleen? Syksyllä 2009 tai talvella 2010 otettu Pandemrix-rokote antaa edelleen

Lisätiedot

ZA5222. Flash Eurobarometer 287 (Influenza H1N1) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5222. Flash Eurobarometer 287 (Influenza H1N1) Country Specific Questionnaire Finland ZA5222 Flash Eurobarometer 287 (Influenza H1N1) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 287 INFLUENZA Q1. Aiotteko ottaa kausi influenssarokotuksen tänä vuonna? Kyllä, olen jo ottanut rokotuksen...

Lisätiedot

INFLECTRA SEULONTAKORTTI

INFLECTRA SEULONTAKORTTI Demyelinoiva sairaus Jos potilaalla on aiempi tai äskettäin puhjennut demyelinioiva sairaus, anti-tnf-hoidon hyödyt ja haitat on arvioitava huolellisesti ennen INFLECTRA -hoidon aloitusta. INFLECTRA -hoidon

Lisätiedot

Lasten rokotukset. HBV - riskiryhmät. Suomen rokotusohjelma. Suomen lasten rokotusohjelma - riskiryhmät. Suomen rokotusohjelma - riskiryhmät

Lasten rokotukset. HBV - riskiryhmät. Suomen rokotusohjelma. Suomen lasten rokotusohjelma - riskiryhmät. Suomen rokotusohjelma - riskiryhmät Suomen rokotusohjelma Lasten rokotukset 27.9.2013 Yleinen rokotusohjelma Rota DTaP-IPV-Hib + Rota + PCV DTaP-IPV-Hib + Rota + PCV DTaP-IPV-Hib + PCV MPR Influenssa DTaP-IPV MPR dtap tulossa: HPV Lapset

Lisätiedot

Vaihto-opiskelijoiden rokotukset opiskeluterveydenhuollossa

Vaihto-opiskelijoiden rokotukset opiskeluterveydenhuollossa Mia Lundell-Viiri Suvi von Troil Vaihto-opiskelijoiden rokotukset opiskeluterveydenhuollossa Rokotusten toteutuminen ammattikorkeakoulujen hoitotyön koulutusohjelmassa Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN VANHEMPIEN SUHTAU- TUMINEN ROKOTTEISIIN TERVOLAN KUNNASSA

ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN VANHEMPIEN SUHTAU- TUMINEN ROKOTTEISIIN TERVOLAN KUNNASSA ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN VANHEMPIEN SUHTAU- TUMINEN ROKOTTEISIIN TERVOLAN KUNNASSA Jaakkola Elisa Rautio Saila Vuokila Iiris Opinnäytetyö Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Tietoisku Euroopan tuhkarokkotilanteesta entä Suomi?

Tietoisku Euroopan tuhkarokkotilanteesta entä Suomi? Tietoisku Euroopan tuhkarokkotilanteesta entä Suomi? Tartuntatautikurssi 6.4.2017 Tartuntatautilääkäri Mari Kinnunen 6.4.2017 1 WHO pyrkii hävittämään tuhkarokon Euroopasta WHO:n tavoitteena on ollut hävittää

Lisätiedot

FISC K5 NEUVOLAN ROKOTUSOPAS

FISC K5 NEUVOLAN ROKOTUSOPAS FISC K5 NEUVOLAN ROKOTUSOPAS Sisältö VANHEMMILE... 3 ROKOTUSOHJELMA... 4 Lasten ja nuorten rokottaminen... 4 ROKOTUKSEEN LIITTYVIÄ SEIKKOJA... 5 Mitä rokottaminen on?... 5 Ennen rokottamista... 5 Rokotuksen

Lisätiedot

Uusi tartuntatautilaki. Terveydenhuollon henkilökunnan rokotukset potilaiden suojaksi

Uusi tartuntatautilaki. Terveydenhuollon henkilökunnan rokotukset potilaiden suojaksi Uusi tartuntatautilaki Terveydenhuollon henkilökunnan rokotukset potilaiden suojaksi Taneli Puumalainen 24.11.2016 1.12.2016 1 Esityksen sisältö Olemassa oleva kansallisen rokotusohjelman lakiperusta Uuden

Lisätiedot

Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen

Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen Annamari Tuulio-Henriksson Dosentti, johtava tutkija, Kelan tutkimusosasto Suomen epidemiologian seuran ja Kelan seminaari 27.10.2011 Nuoret ja työllistymisen

Lisätiedot