Valtioneuvoston kanslian tulossuunnitelma 2014 VNK/1053/21/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtioneuvoston kanslian tulossuunnitelma 2014 VNK/1053/21/2013"

Transkriptio

1 Valtioneuvoston kanslian tulossuunnitelma 2014 VNK/1053/21/2013

2

3 Sisällys 1 TAVOITTEET TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITÄMINEN MÄÄRÄRAHAT SEURANTA... 23

4

5 1 Tavoitteet Yhteiskunnalliset Hallituspolitiikan keskeiset tavoitteet toteutuvat. Hallitus pystyy päättämään tarvittavista politiikka-toimista hyvän tiedon pohjalta ja oikea-aikaisesti Hallituksella on käytössään keskeinen tieto hallituspolitiikan ja - ohjelman toteutumisesta. Hallituspolitiikan raportointi eduskunnalle Strategiaistunnot (1 2), niiden valmistelu ja toteuttaminen Hallituksen vuosikertomus - hallituksen vaikuttavuus - hallinnonalojen tuloksellisuus - valtion tilinpäätös - toimet eduskunnan lausumien johdosta Palaute prosessista ja istunnoista Palaute eduskunnasta Palaute tarkastusvaliokunnalta Vuoden 2014 alussa (01-03/2014) 04/2014 PAY PAY /IA kaikki ministeriöt Yhteen sovittamalla ja koordinoimalla poikkihallinnollisia prosesseja tuetaan hallituspolitiikan toteuttamista. Strategisia prosesseja, toimintatapoja ja rakenteita kehitetään tukemaan tehokkaampaa hallituspolitiikan toteuttamista. Valtioneuvoston poikkihallinnollista johtamista tuetaan Hallitusohjelman toteutumisen arvion valmistelu Virkamiesverkostojen toiminta (TEA, HOT, TUSE) ICT 2015-linjausten koordinaatio ja Talpolle raportointi raportointi Hallituspolitiikan seurannan työvälineiden ja menetelmien kehittäminen ml. Senaattori-palvelu - Ohjaus-politiikan kehittämishanke, ml. kansainvälinen osio - OECD:n maa-katsaus keskus-hallinnosta (Governance review) Kansliapäällikkö-kokoukset, työpajat, matkat ja viestinnän keinot 01/2015 PAY raportointi PAY raportointi raportointi PA raportointi raportointi VNK ja VM:n välinen työnjako jatkuva PAY ja VSO ministeriöt 5

6 Pääministerin viestintä ja lehdistösuhteiden hoitaminen sekä kansliaan määrättyjen ministerien avustaminen Hallituksen päätös- viestintä, kärkihankkeiden viestintä ja muu viestintä Valtioneuvoston strategisen viestinnän yhteensovittaminen VN:n päätöksenteko ja poliittisen valmistelun vaikuttavuus, päätöksenteon kehittäminen Tiedotteet, tiedotustilaisuudet ja mediasuhteet Tiedotteet, tiedotustilaisuudet sekä verkkosivut Uutiskokoukset EU-tiedottajien kokous Kriisiviestinnän kokous verkkoviestinnän kokous Viestintäjohtajakokoukset Suunnitelma; esittelylistojen sähköinen käsittely valtioneuvoston yleisistunnossa VNL:n muutokset ja VNOS:n muutokset määräykset, ohjeet ja oppaat, koulutus Mediaseuranta arviointi Mediaseuranta Kävijätilastot VISA-arviointi, käyttäjäkyselyt Info-boxin palaute käyttäjiltä Visa-arviointi Viestinnän vaikuttavuus (jäljempänä VISA)-arviointi ministeriöiden viestinnästä 2014 VISA-arviointi säännölliset kokoukset alkuvuosi 2014 VSO VSO VSO IA ministeriöiden aktiivinen yhteistyö Valtioneuvoston kuvatoiminnan tehokkuus He kuvatoiminnasta Ennakoivan kuvan raportit kokonaisturvallisuudesta neljä raporttia 02/ ,04, 06, 10/2014 VALO yhteistyö eri hallinnonalojen kanssa Tilannekuvan tuottamisen toimintamalli 11/2014 6

7 Suomalainen yhteiskunta ottaa toimissaan huomioon pitkän aikavälin haasteet ja mahdollisuudet Hallituksen päätöksentekoa palvelevan pitkän aikajänteen ja tulevaisuuteen suuntautuvan tiedon tuottaminen - Kestävällä kasvulla hyvinvointia vuoteen 2030 ulottuvan tulevaisuusselonteon toimeenpano - Kansallisen ennakointimallin suunnittelu ja käyttöönotto Eduskunta käsittelee selonteon Ministerityöryhmä seuraa toimeenpanoa Kansallisen ennakoinnin toimintamallin kuuluvat osa-alueet ovat toiminnassa, ml. verkosto, foorumit ja tulevaisuuskartasto Hallituksen päätös Eduskunnan vastaus vuonna 2014 (arvio) Seuranta osana tulevaisuusselonteon seurantaa PAY Yhtenäiset tulevaisuuskatsaukset puolueille tuki ministeriöiden prosesseille - yhteinen konsepti - yhteinen viestintä Katsaukset valmistelussa, valmistuvat syksyllä 2014 Palaute katsauksista vasta vaalien jälkeen, käytettävyysselvitys tehty PAY Kaikki valmistelevat Tulevaisuuskatsausten kokoaminen ja yhteisten teemojen käsittelyt. loppuvuosi 2014/alkuvuosi 2015 foorumi loppuvuosi 2014 Suomi 100 juhlavuosi (2017) Hallituksen talouspoliittisten linjausten valmistelua tukeminen Suomella puheenjohtajuus pääministereiden Nordic Future Forum -projektissa. -keskeiset linjaukset ja painopisteet -viestintästrategia Talouspoliittisia päätöksiä valmistelevat keskustelut, Keskustelua tukevat selvitykset, ja tutkimukset valmistelut käynnissä jatkuva Syksy 2014 PAY 12/2014 Projektiorganisaatio, johto, PAY UM yhteistyö Projekti jatkuu vuoteen

8 Tutkimus toimii yhteiskunnan kehittämisen ja päätöksenteon strategisena resurssina. Tutkimustulosten hyödyntäminen valtioneuvoston päätöksenteossa Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan tutkimus-, ennakointi-, arviointi ja selvitystoiminnan uudistaminen ja sitä koskeva vn-päätös tutkimussuunnitelmasta VN päätös tutkimussuunnitelmasta 03/2014 PAY Tutkimuslaitos- ja tutkimusrahoitus-uudistuksen toimeenpano VNpäätös strategisen tutkimuksen teemoista ja painopisteistä, Selvitysmiehen ehdotusten toimeenpano linjausten mukaisesti Koordinointi ja raportointi rakenteellisten uudistusten etenemisestä: A) Tutkimuslaitosten yhteensulauttaminen B) Tutkimuslaitosten yhdistäminen Helsingin yliopistoon C) Tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyön syventäminen D) Tutkimuslaitosten yhteenliittymien toiminnan kehittäminen E) Strategisen tutkimuksen rahoitusvälineen perustaminen F) Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan tutkimus-, arviointi- ja selvitystoiminnan vahvistaminen G) Tutkimusrahoituksen kokoaminen ministeriöissä VN päätöksentekoa tukevan tutkimussuunnitelman valmistuminen ja tutkimusten hyödynnettävyys arvioitava toiminnan vakiintuessa Ministeri-ohjausryhmä seuraa uudistukselle asetettujen tavoitteiden ja aikataulujen puitteissa 03/ 2014 Selvitysmiehen raportti 06/2014, toimeenpano tämän jälkeen Uudistuksen toimeenpano käynnistynyt 10/2014, raportointia säännöllisesti ministeriohjausryhmässä, toteuttamisaika-taulu PAY VNK/PAY, yhteistyössä muut ministeriöt 8

9 Suomen tavoitteita Euroopan unionissa edistetään ennakoivasti, aktiivisesti ja tuloksellisesti Suomen vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen EU:n päätöksenteossa kansallisen EU-asioiden valmistelun, yhteensovittamisen ja päätöksenteon avulla EU-politiikan onnistumisen edistäminen pääministeriä ja muita valtioneuvoston jäseniä tukevin virkamiestoimin Hallitusohjelman mukainen EU-selonteko Eduskunta 01/2014 EUS Selvitys EU:n komitologiamenettelystä raportit EUS ja säädösvallan delegoinnista EU-oikeudellisten asioiden koordinoidumpi 2014 EUS hoitaminen VN:ssa Arvioidaan ja mahdollisesti toteutetaan 12/2014 EUS integraatio komission uuteen asiakirjavälityskonseptiin Tuotetaan EUTORIA koskeva esiselvitys 8/2016 EUS Aloitteet Suomen EU-vaikuttavuuden jatkuva EUS edistämiseksi Kansallisten asiantuntijoiden määrärahan 11/2014 EUS myöntämispäätös EU-ministerivaliokunnan asiakirjat jatkuva EUS EU:n poliittis-strategisen tason kriisikoordinaatiojärjestelmä IPCR:n toimeenpanoon vaikuttaminen Toimeenpanon edellyttämien toimintojen toteuttaminen Suomessa raportti VALO Reaaliaikaisen tiedon tuottaminen jatkuvaa EUS VNTike ensivaiheen signaaleista ja keskei- simmistä EU-asioista Pääministerille sekä Eurooppaministerille järjestetään tapaamiset, matkat, puheet, kirjoitukset ja muu tarvittava aineisto 9

10 Valtion yritysvarallisuutta hoidetaan tuloksellisesti Vuonna 2014 nimitettävän komission ohjelmaan vaikuttaminen Yhtiöiden kehittäminen ja pitkäjänteisen kasvun tukeminen, omistaja-arvon kasvattaminen Valtion ja Solidiumin pörssisalkkujen arvonkehitys Helsingin pörssin yleisindeksiä paremmin, Valtion ja Solidiumin pörssisalkkujen osinkotuoton ja osinkosuhteen keskimääräistä parempi kehitys verrattuna Helsingin pörssin päälistan yhtiöihin Yhtiöiden kannattava ja omistaja-arvoa tuottava kehitys, Valtion osakesalkun sijoitetun pääoman tuotto ylittää riskittömän korkotason, Valtion suoraan omistaman pörssiyhtiön arvonkehitys sen toimialaindeksiä paremmin Molempien sukupuolien 40 prosentin edustus määräysvaltayhtiöiden hallituksissa Vaikuttaminen kansallisessa valmistelujärjestelmässä ja vaikuttaminen komission pääsihteeristöön omistajastrategioiden monitorointi ja tarvittaessa muutokset, yritysjärjestelyt, hallitusvalinnat, panostukset johdon sitouttamiseen, talpo-raportit raportti yhtiökohtainen analyysi ja omistaja-strateginen seuranta, yritysjärjestelyiden ja projektien määrän seuranta 2014 alkuvuosi EUS Suomen sisällä tapahtuva vaikuttaminen talpo-raportit 2 kertaa OO vuodessa Talpo- raportointi, vuosikertomus Talpo-raportointi, vuosikertomus Talpo-raportointi, vuosikertomus OO OO OO 10

11 Avoimemman ja asiantuntevamman mielikuvan kehittäminen valtion omistajaohjauksesta Valtion taloussuunnittelussa on käytettävissä oikea-aikainen ja mahdollisimman tarkka tieto osinkotuloista Yhtiöiden toiminnan vastuullisuuden edistäminen ja varmistamin oman yritysvastuuasioiden analyysi- ja raportointiprosessin kehittäminen ja itsenäisen näkemyksen muodostaminen yhtiöiden yritysvastuuasioiden hoidon tasosta Eri ministeriöiden omistajaohjauksen käytäntöjen ja yhteistyön koordinointi ja kehittäminen verkkosivujen ajantasaisuus sisällön laajentaminen, vuosikertomuksen kehittäminen hyvän hallintotavan ja aktiivisen viestinnän merkityksen kasvattaminen eduskunnan palaute Jatkuva arviointi ja siihen perustuva luottamus omistajaohjauksen toimintaan pääomamarkkinoilla, muiden omistajien keskuudessa sekä valtioneuvoston sisällä. Osinkoennusteet 2 4 kertaa vuodessa OO Yritysvastuuanalyysit osana yhtiöanalyysejä, yritysvastuuraportointi vuosikertomuksessa omistajaohjauksen linjaukset ja käytännöt ja niiden toimeenpaneminen Sisäinen arviointi ja seuranta kahdesti vuodessa talpolraportointien kautta OO OO 06/2014 OO Kotimaisen omistuksen vahvistaminen ja vakauttaminen kansallisesti tärkeissä yhtiöissä Solidiumin sijoitukset Solidium arvioi omistuksiaan jatkuvasti ja sijoittaa tarvittaessa uusiin yhtiöihin OO 11

12 Viranomaisten toiminta ja kansalaisten palveleminen molemmilla kansalliskielillä Säädöskääntäminen molemmilla kansalliskielillä Selkeä ja ymmärrettävä laki- ja hallintoruotsi Käännettyjen kansalliskielisten säädöstekstien tarkastaminen Laadukkaiden vieraskielisten käännösten ja englanninkielisten tekstien kielenhuolto pääministerille, ministereille, johdolle ja muille asiakkaille Yhdenmukaiset sekä lakiteknisesti ja terminologisesti virheettömät ruotsinkieliset säädökset Valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunnan ohjeet ja suositukset, uudistettu Svenskt lagspråk i Finland-ohje 2015 Terminologisesti virheettömät asiakirjat, puheet ja tiedotteet Säädökset tarkastettu. Yhdenmukaiset sekä lakiteknisesti ja terminologisesti virheettömät säädöskäännökset sekä säädöskääntäjien työssä oppiminen Asianmukaiset vieraskieliset käännökset sovitussa aikataulussa sekä stilisoidut ja editoidut englanninkieliset tekstit Asiakastyytyväisyys vähintään 4 asteikolla 1 5 ja ministeriökohtaiset toimeksiantajakeskustelut hallituskauden päätteeksi, suora palaute toimeksiantajilta, kansalaispalaute Asiakastyytyväisyys vähintään 4 (asteikko 1 5), suora palaute toimeksiantajilta ja laintarkastajilta, kyselyt kääntäjille, palautekeskustelut Toimeksiantajakeskustelut, sähköisen lomakkeen kautta saatava käyttäjäpalaute, muu käyttäjäpalaute Hallituksen lainsäädäntösuunnitelma, HE-listojen, toimeksiantajien toiveiden ja esittelyn edellyttämän aikataulun mukaisesti Svenskt lagspråk i Finland-ohjeen päivitystyö käynnistetään 2014 hallituksen lainsäädäntösuunnitelman, HE-listojen, toimeksiantajien toiveiden ja esittelyn edellyttämän aikataulun mukaisesti sekä jatkuvana toimintana Toimeksiantajien toiveiden mukaisesti 12

13 Virkakielen selkeyttä edistävä yhtenäinen termien käyttö kansallisesti ja kansainvälisesti Sanastot valtioneuvoston julkisen termipankin Valterin ylläpitäminen termiselvitykset ja ohjeet EU:n toimielinten suomenkielen kääntäjien ja kotimaan virkamiesten välisen työn koordinointi Asiakastyytyväisyyskyselyt parin vuoden välein, Valterin ja verkkosivuston käyttötilastot, termipankkien käytettävyys käännöstyössä, termineuvonnan tilastot, ESKO-kysymysten seuranta, käyttäjäpalaute Toimeksiantajien mukaisesti ja jatkuvana toimintana Valtioneuvostosanaston päivitys: aloitus 2014, valmistuu 2015 Käännösmuistien ja termikantojen yhteiskäyttö: 2014 aikana Valtioneuvoston toiminnan turvaaminen sekä sen varmistaminen, että valtioneuvostolla on kyky kaikissa tilanteissa ohjata tehtävänsä mukaisesti yhteiskunnan toimintaa Valtioneuvoston hallintoyksikön muodostamisen valmistelu Hallituksen ja eduskunnan työn yhteensovittaminen toteuttamissuunnitelma, henkilöstön osallistaminen, hallintoprosessien kuvaukset virallinen kirjeenvaihto, kirjalliset kysymykset, selonteot, tiedonannot, HE-luettelo kanslia asettaa hankkeen ja huolehtii sen kuluista Suunnitelma kansallisesta termipankista: 12/ /2014 osastot ja yksiköt IA kaikki ministeriöt 13

14 Valtioneuvoston päätöksenteon oikea-aikaisuus Ministerivaihdosten varmistaminen Päätösvaltaisuuden varmistaminen Istuntokalenteri Tiedote muutoksista Sijaisuusluettelo PTJ-istuntokalenterin päivitys Sijaisuusluettelon, ministereiden työnjakopäätöksen ja ministerivaliokuntien ja -ryhmien jäsenyyksien muutokset Valtioneuvoston tai sen jäsenten vaihtuessa IA IA ja Hyvä henkilöstöpolitiikka, hyvinvoiva henkilöstö, osaava johto ja henkilöstö, valmentava johtaminen, houkutteleva työpaikka Valmistautuminen työterveyshuollon kilpailutukseen Ajantasaiset säädökset ja määräyskokoelman uudistaminen Yhdenvertaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu Julkisen arvonannon osoitusten valmistelu Henkilöstöstrategia 2014 Kehitys- ja arviointikeskustelut Perehdyttäminen Työterveyshuollon toimintaohjelma Työsuojelu Työterveyshuollon uusi sopimus ja korvaava menttely VNHY:n johdosta Hallintoasetuksen ja työjärjestyksen muutokset, Määräysten ja ohjeiden muutokset Paikalliset virkaehtosopimukset Vahvistetaan uusi yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelma. Valtavirtaistaminen hankkeisiin, työryhmiin ja toimintaan. Arvonimiesitykset ja niihin liittyvät veropäätökset VMBARO Työterveyshuollon raportit määräyskokoelmassa ilmestyvät määräykset Arviointi hallituksen tasa-arvo-ohjelman yhteydessä sekä yhdenvertaisuus ja tasaarvoryhmän toimesta. noin 200 arvonimipäätöstä päätöstä vuodessa Säädökset annetaan ja asiakirjat valmistuvat sovitussa ajassa. Toimeenpannaan ja viestitään 5/2014 Jatkuvaa Kaikki hakemukset käsitellä kokousten määräajoissa tasavallan presidentti päättäjänä 14

15 Avustusten ja siirtomäärärahojen päätösten valmistelu Toimiva ministeriöiden yhteinen työajanhallintajärjestelmä Pääluokan (KPY:n) määräraharesurssien riittävyys ja seuranta Valtion IT-palvelukeskuksen palvelujen siirto uudelle erityisvirastolle (TORI) ja yhtenäisten palvelujen aikaansaaminen Kertakirjautumisen (VIRTU) käytön laajentaminen (Mahti, Eutori, PTJ, Senaattori, Timecon) Puoluetukipäätökset Puoluetuen valvonnan tulosten ja päätösten valmistelun yhteensovittaminen Kunniamerkit - momentin määrärahan käyttöä valvotaan ja maksetaan Ritarikuntien kanslian käyttöön toimituksen loppuunsaattaminen TTS, kehys-, talousarvio- ja lisätalousarvioesitykset, Osuus hallituksen vuosikertomukseen palvelusuunnitelmat siirtymäajan jälkeisille palveluille Ministeriöiden pääkäyttäjien yhteistyöryhmä Palaute VM:lta ja tilintarkastajalta Päätetyt maksut maksetaan päätösten mukaisesti Järjestelmä toimitussopimuksen mukainen syksyllä 2014 VM:n ohjeistus ja aikataulu Siirron seuranta jatkuu koko vuoden. Palvelusuunnitelmat valmistuvat vuoden loppuun mennessä. käyttöönottosuunnitelma 10/2014 Tori yhteistyö OM:n ja VTV:n kanssa Neuvottelut VM:n kanssa virkamiesja poliittinen taso JulkICT, Tori Käyttäjätukipalvelujen (käyttötuki ja lähituki päätelaitteille) sekä päätelaitteiden elinkaaripalvelujen käyttöönotto Tiedon turvaaminen turvallisella verkolla käyttöönottosuunnitelma suunnitelma turvallisen verkon (TUVE) käyttöönotosta 04/2014, käyttöönoton toteutus 6/2014 Torin kilpailutuksen tuloksena 11/2014 JulkICT, Haltik 15

16 Sujuva tiedonsiirto ja yhteiset tietovarannot valtion hallinnon toimeenpanossa ja säädösvalmistelussa Ministeriöiden yhteisen asianhallintajärjestelmän esiselvitysraportti (mukana Mahti, Eutori ja PTJ) sisältäen VNasianhallinta-arkkitehtuurin 06/2014 JulkICT, muut ministeriöt Asianhallinnan määräysten toimeenpaneminen 01/2014 EU-asiakirjojen arkistonmuodostussuunnitelman uudistaminen Toiminnan riskikartoitus Tietoturvallisuuden tason nostaminen Turvalliset ministeriökiinteistöt Sähköinen allekirjoitus ja sähköisen arkistoinnin lupa Riskienhallintasuunnitelma vuodelle 2015 Tietoturvallisuuden kehittäminen korotetulle tasolle EU:n turvallisuusvaatimusten tarkistaminen ja kuntoon saattaminen Linnan ulkokehän rakenteellisen suojauksen parantaminen CCTV-järjestelmän uusiminen 11/2014 VALO/ 10/2014 VALO VNL rak 12/14 CCTV-järjestelmät , VALO Turvallisuusmenettelyiden yhtenäistäminen valtioneuvostossa Peruskorjaukset toteutetaan ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän puitesuunnitelman mukaisesti Yhtenäisemmät turvallisuusohjeet ja menettelyt valtioneuvostossa YM 10/14, TEM I 11/2014, TEM II 06/2016, SM 09/2016, VNL vaihe I 12/2016 Yhteisen turvallisuusohjeistuksen periaatteet käytössä VALO 16

17 Suomen taloudellisia ulkosuhteita, suomalaisten yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja sekä Suomen maakuvaa koskevat julkisrahoitteiset toiminnot on organisoitu tehokkaasti ja tuloksellisesti Valtioneuvoston toimintakonsepti poikkeusoloissa Toimivat tilat Valtioneuvoston verkkoviestintäuudistuksen toteuttaminen Sisäisen viestinnän uudistaminen ja käyttöönottaminen Vuoden 2014 Team Finlandstrategian (VN periaatepäätös) toimeenpano valtionhallinnossa ja Team Finland-verkostossa. Vuoden 2015 Team Finlandstrategian valmistelu Valtioneuvoston valmiusosien toimintasuunnitelma A. Hallituksen suuri kokoushuone B. Valtioneuvoston juhlahuoneiston peruskorjaus C. VNK toimistotilat, suunnitelma Uudistetut VN- ja VNK sivut otettu käyttöön Uudistunut intranet Senaattoripalvelua koskeva esiselvitys Toiminnan sisällön suuntaaminen strategian edellyttämällä tavalla. Arviointiraportti Ohjausryhmän kokousten valmistelu Verkoston sisällön ohjaus KP-kokousten valmistelu Strategiapaperi (valtioneuvoston periaatepäätös) VATU-arviointi Käyttäjätutkimus verkkosivuilla (Beta) Laatua verkkoon-arviointityökalu TF-verkoston vuosiraporttien arviointi syksyllä Ohjausryhmän arviointi ja tulokset neljä kokousta Kysely, tavoitteet 5 6 kokousta Suunnitelma valmis 11/2014 Valmis 2014 Luonnos- ja toteutussuunnitelma 2014, valmis 2016 toteutus /2014 VALO VALO VSO VSO 09/2014 Pantu oleellisilta osiltaan toimeen vuoden TAU 2014 loppuun mennessä. 10/2014 Strategian valmistelu keväällä Hyväksyminen valtioneuvostossa kesäkuussa 2014 TAU Valmiusosaston päällikkökokous VATUn kärkihanke Tiiviissä yhteistyössä ministeriöiden kanssa 17

18 2 Toiminnallinen tehokkuus Määrärahojen kohdentuminen ja kehitys osastoittain ja yksiköittäin Toteuma 2012 milj euroa Arvio 2013 Tavoite 2014 Ministerit ja johto ,62 1,6 EU-asioiden osasto ,92 3,0 Hallinto- ja palveluosasto ,77 8,0 Omistajaohjausosasto ,20 3,0 Valmiusosasto ,47 13,0 Viestintäosasto ,10 3,0 Istuntoyksikkö ,28 1,0 Politiikka-analyysiyksikkö ,13 1,0 Taloudelliset ulkosuhteet ,07 0,05 Määrärahojen kohdentuminen asiakasryhmittäin (kohdennetut kustannukset koostuvat kuljetus-, turvallisuus-, varautumis- ja käännöspalveluista, Eutorista, PTJ:stä ja Senaattorista sekä Timeconista) Toteuma 2012 milj euroa Arvio 2013 Tavoite 2014 Eduskunta Tasavallan presidentin kanslia Oikeuskanslerinvirasto Ulkoasiainministeriö Oikeusministeriö Sisäasiainministeriö Puolustusministeriö Valtiovarainministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Liikenne- ja viestintäministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Ympäristöministeriö Valtioneuvoston kanslia

19 3 Tuotokset ja laadunhallinta Tuotokset TUOTOS Toteuma 2012 Arvio 2013 Tavoite 2014 Määrällinen tavoite Arvonimet haetut/myönnetyt 242/ / /150 Findikaattorin kävijät Kotimaisten kielten käännökset/säädöskäännökset kpl/sivut lkm 2 039/24 322/425/ /24 322/430/ /25 000/450/ Käännökset vieraille kielille s/u 576/ / /700 Termineuvonta yhteydenotot/haut Valter 226/ / / termipankista Asiakirjojen rekisteröinnit kotim /EU/pääministerin asiakirjat 2 124/25 553/ /26 000/ /26 000/800 Hankkeet/EU-kokouskutsut/arkistohaut ja tutkijapalvelu 14/6 179/148 14/6 179/148 15/6 000/150 Julkaisut /määräykset määräyskokoelmassa 14/7 14/7 10/10 Tiedotustilaisuudet/nettilähetykset/tiedotteet 36/75/409 36/75/409 40/80/500 vn.fi/vnk.fi / / / Tilaisuudet/osallistujat/keskim.kustannus per asiakas valtioneuvoston edustustiloissa 1 190/46 868/164 e/per tilaisuus 1 100/45 000/200 e/per tilaisuus 1 100/50 000/200 e/per tilaisuus VNIstunnot/ TP/iltakoulu tai hallituksen neuvottelu 66/30/29 66/30/29 66/30/30 VNpäätökset / TP päätökset 1 078/ / /350 Yhtiöiden jakama osinkosumma (summat milj euroa) Markkina-arvo yhteensä (1 000) Nettotulos yhteensä (1 000) Osinkotuotto 6,5 % 6,5 % 6,5 % Osinkosuhde 63,3 % 63,3 % 63,3 % 19

20 4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Johtamisen, henkilöstön osaamisen kehittämisen ja hyvinvoinnin tavoitteet vuonna 2014 Valtioneuvoston kanslian johtoryhmä on sopinut vuoden 2014 johtamisen ja esimiestyön kehittämisen painopisteeksi valmentavan johtamisen ja sen käytäntöön viemiseen. Toinen painopiste on luottamusta herättävän tiedonkulun vahvistaminen ja kehittäminen erilaisin sisäisen viestinnän keinoin mm. valtiosihteerin aamukahvitilaisuudet, säännölliset osasto- ja yksikkökokoukset sekä sähköisten viestintävälineiden tehokas käyttäminen. Molempien tavoitteiden toteutumista seurataan ennakollisesti johtoryhmässä ja jälkikäteen VMbaro-työtyytyväisyyskyselyn tulosten avulla. Valtioneuvoston kanslian henkilöstön osaamisen kehittämisen painopisteet kootaan erilliseen koko ministeriötä koskevaan henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan, jonka toteumista seurataan ennakollisesti päällikkökokouksissa sekä jälkikäteen kehityskeskustelujen, VMbaro-työtyytyväisyyskyselyn ja henkilöstötilinpäätöksen tietojen kautta. Työyhteisön hyvinvoinnin kehittämisen painopisteenä on avoimen vuorovaikutuksen vahvistaminen sekä oman työajan sekä toiminnan hallinta ja organisointi. Valtioneuvoston kansliassa vahvistettavassa työhyvinvointisuunnitelmassa todetaan henkilöstölle suunnatut työhyvinvointipalvelut sekä koko henkilökunnan ml esimiehet hyvinvoinnin ja työkulttuurin edistämisen keinot kuten esim. yhteiset tilaisuudet, osasto- ja yksikkökohtaiset tilaisuudet ja mahdollisuudet työnohjaukseen sekä sisäiseen ja ulkoiseen vertaistukeen. Ennakollinen seuranta tapahtuu päällikkökokouksissa ja jälkikäteisseuranta VMbaro-työtyytyväisyyskyselyn, työterveyshuollon tilastojen sekä poissaoloraporttien kautta. 20

21 Henkilöstöä kuvaava indikaattori Toteuma 2013 Arvio 2014 Henkilötyövuosien määrä* (mom. kaikki mom.) Osaaminen (koulutustasoindeksi) 5,4 5,4 Henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi - henkilöstötyytyväisyysindeksi 3,43 3,5 - johtajuusindeksi 3,38 3,5 - osaamisen johtamisindeksi 3,47 3,5 - työhyvinvointi-indeksi 3,70 4,0 - sairaspoissaolot työpäivää/htv 7 7 Innostava johtaminen ja esimiestyö - johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä 3,16 3,50 - töiden yleinen organisointi työyhteisössä 3,27 3,50 Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen indikaattorit - tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus 2,97 3,50 - esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä 3,10 3,50 Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky - työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa 3,07 3,50 - työn innostavuus ja työssä koettu ilo 3,59 3,70 *HTV-arvoissa ei ole otettu huomioon 21

22 5 Määrärahat Valtion talousarviossa ja lisätalousarviossa myönnetyt määrärahat Toteuma 2012 milj euroa Arvio 2013 Tavoite Toimintamenomomentti Ministerien ja erityisavustajien palkkaus Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot Pääministerin ja avustajien matkat Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminta Arvonlisäverot Osakehankinnat Puoluetoiminnan tukeminen Kunniamerkit Suomi

23 6 Seuranta ja valvonta Valtioneuvoston kansliassa toteutetaan ministeriötä koskevien hallintosäädösten mukainen seuranta ja valvonta. Työjärjestyksen mukaisesti päälliköt vastaavat ministeriön osastojen ja yksiköiden toiminnasta ja valvovat toimintaa ja sen toteumista. Valtioneuvoston kansliassa ei ole erillistä sisäistä tarkastusta. Esimiesten, joilla on kanslian hallintoasetuksen ja työjärjestyksen mukaisia vastuita, on otettava erityinen kontrolli siitä, että voimassa olevia säädöksiä ja määräyksiä noudatetaan kautta linjan. Valtioneuvoston kanslia on ministeriönä päällikkövirasto, mistä seuraa, että viraston päällikkö viime kädessä vasta viraston toiminnasta, jollei säädöksistä muuta johdu. Johtoryhmässä käsitellään tämän tulossuunnitelman toteutumista. Valtioneuvoston kanslia raportoi suunnitelman toteutumisesta tilinpäätöksessään olevassa toimintakertomuksessa, jonka tarkastaa valtiontalouden tarkastusviraston osoittama tilintarkastaja sekä hallituksen vuosikertomuksessa eduskunnalle, josta eduskunta antaa palautteen. Helsingissä Jyrki Katainen Pääministeri Alexander Stubb Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Pekka Haavisto Kehitysyhteistyöministeri Olli-Pekka Heinonen Valtiosihteeri Timo Lankinen Alivaltiosihteeri 23

Kansliapäällikön puheenvuoro

Kansliapäällikön puheenvuoro Edessä oli pitkä urakka, mutta päätös oli tehty, ja sehän on aina hyvä juttu. Kansliapäällikön puheenvuoro Haastava tulevaisuus mistä yhteinen suunta? Valtiovarainministeriön ja Tampereen johtamiskorkeakoulun

Lisätiedot

Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa. Timo Lankinen 20.8.2012

Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa. Timo Lankinen 20.8.2012 Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa Valtioneuvostossa tehtävä politiikka-, lainsäädäntöja resurssiohjaus yhtenäiseksi Hallituksen strategisen näkemyksen nykyistä parempi toimeenpano

Lisätiedot

Tutkimusrahoitus remonttiin -miksi? Communication academica 10.1.2014. Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen

Tutkimusrahoitus remonttiin -miksi? Communication academica 10.1.2014. Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen Tutkimusrahoitus remonttiin -miksi? Communication academica 10.1.2014 Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen Tuleva talouskasvu on aiempaa matalampi Suomen vienti ei ole kehittynyt yhtä vahvasti kuin kilpailijamaiden

Lisätiedot

Aikamme Haaste. Kansallisesta meristrategiasta

Aikamme Haaste. Kansallisesta meristrategiasta Kansallisesta meristrategiasta 4.11.2014 Suomi Merellä - säätiön 50-vuotisjuhlaseminaari Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen Aikamme Haaste On kokonaisuuden hahmottaminen ja siinä toimiminen siilojen sijasta

Lisätiedot

1.3 Lainvalmisteluprosessin prosessikartta

1.3 Lainvalmisteluprosessin prosessikartta 1.3 n prosessikartta Hallitusohjelman kirjaus Talousarvioehdotus Eduskunnan lausuma Kansallista täytäntöönpanoa edellyttävä EU-säädös Kansainvälinen sopimus, Sidosryhmän tai täytäntöönpanosta vastaavan

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

Kuluttajatutkimuskeskuksen yhdistäminen Helsingin yliopistoon

Kuluttajatutkimuskeskuksen yhdistäminen Helsingin yliopistoon Kuluttajatutkimuskeskuksen yhdistäminen Helsingin yliopistoon - informaatiotilaisuus henkilöstölle 7.5.2014 Johtaja Riitta Maijala Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Kansainvälistymisen mallit, haasteet ja mahdollisuudet - Mitä Team Finland -verkosto tarjoaa yrityksille. Green Growth 10.10.2012

Kansainvälistymisen mallit, haasteet ja mahdollisuudet - Mitä Team Finland -verkosto tarjoaa yrityksille. Green Growth 10.10.2012 Kansainvälistymisen mallit, haasteet ja mahdollisuudet - Mitä Team Finland -verkosto tarjoaa yrityksille Green Growth 10.10.2012 Taustaa Nykyisen VKE-toimintamallin kehittämistarpeet: VKE-toimijoiden yhteisen

Lisätiedot

KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN

KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVIA HANKKEITA Turvallisuusjohtaja Rauli Parmes Liikenne- ja viestintäministeriö Keskushallinnon uudistushanke Nykyisen hallituksen ohjelmassa on linjattu, että hallitus

Lisätiedot

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa.

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. Taustatekijät 1. Maailmantalouden

Lisätiedot

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland Team Finland ajankohtaiskatsaus Marko Laiho, TEM Team Finland Tekesin Serve-ohjelman tutkimusbrunssi 16.12.2013 TEAM FINLAND: TAUSTAA JA TARKOITUS Team Finland -verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

EU-asioiden valmistelu valtioneuvostossa. Yksikön päällikkö Satu Keskinen

EU-asioiden valmistelu valtioneuvostossa. Yksikön päällikkö Satu Keskinen EU-asioiden valmistelu valtioneuvostossa Yksikön päällikkö Satu Keskinen EU-asioiden kansallinen valmistelu - toimintaperiaate Lähtökohtana asioiden järjestelmällinen yhteensovittaminen; kattavuus, tehokkuus

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

Sanastotyön tulevaisuuden näkymiä valtionhallinnossa. Sanastokeskus TSK 35 vuotta Kaisa Kuhmonen, valtioneuvoston kanslia, 29.10.

Sanastotyön tulevaisuuden näkymiä valtionhallinnossa. Sanastokeskus TSK 35 vuotta Kaisa Kuhmonen, valtioneuvoston kanslia, 29.10. Sanastotyön tulevaisuuden näkymiä valtionhallinnossa Sanastokeskus TSK 35 vuotta Kaisa Kuhmonen, valtioneuvoston kanslia, Monenlaista sanastotyötä Valtioneuvoston kanslian kielipalvelun tehtävät Terminologisen

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan tutkimusstrategia 2014-

Sisäasiainministeriön hallinnonalan tutkimusstrategia 2014- Tutkimuksen painopistealueet sisäasiainministeriön hallinnonalalla Sisäasiainministeriön hallinnonalan tutkimusstrategia 2014- Tiina Ranta-Lassila, sisäasiainministeriö Kuopio 27.9.2013 27.9.2013 Tausta

Lisätiedot

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi MIKÄ TEAM FINLAND? Team Finland verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, maakuvaa, yritysten kansainvälistymistä

Lisätiedot

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 Pääsihteeri Aapo Cederberg 1 PERUSTANA KOKONAISMAANPUOLUSTUS Kokonaismaanpuolustuksella tarkoitetaan kaikkia niitä sotilaallisia ja siviilialojen toimia, joilla

Lisätiedot

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Ylitarkastaja Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Tarkennettujen ohjaustoimintojen käyttökuvaus. Sisällys. Valtiokonttori Käyttökuvaus 1 (5) Talous ja henkilöstö

Tarkennettujen ohjaustoimintojen käyttökuvaus. Sisällys. Valtiokonttori Käyttökuvaus 1 (5) Talous ja henkilöstö Valtiokonttori Käyttökuvaus 1 (5) Tarkennettujen ohjaustoimintojen käyttökuvaus Sisällys Ministeriöt käyttävät tässä käyttökuvauksessa esitettyjä tarkennettuja ohjaustoimintoja, joiden perustamisesta Kiekuun

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

JOHTAMISEN KÄRKIHANKKEET

JOHTAMISEN KÄRKIHANKKEET JOHTAMISEN KÄRKIHANKKEET Valtionhallinnon johdonfoorumin aamukahvit 13.5.2016 Juha Sarkio, Katju Holkeri, Ari Holopainen Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto PARANNETAAN JOHTAMISTA JA TOIMEENPANOA TAVOITE:

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

EU-asioiden valmistelu valtioneuvostossa. Yksikön päällikkö Kirsi Pimiä

EU-asioiden valmistelu valtioneuvostossa. Yksikön päällikkö Kirsi Pimiä EU-asioiden valmistelu valtioneuvostossa Yksikön päällikkö Kirsi Pimiä EU-asioiden kansallinen valmistelu - toimintaperiaate Lähtökohtana asioiden järjestelmällinen yhteensovittaminen Yksittäiset linjaukset

Lisätiedot

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Aluehallintovirastojen strateginen ohjaus ja tulosohjaus HAUS 15.6.2010 Neuvotteleva virkamies Anu Nousiainen ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS, AVI-laki

Lisätiedot

Muutoshankkeet ja inhimillinen pääoma Miten hyödyntää Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman IPO-työkaluja

Muutoshankkeet ja inhimillinen pääoma Miten hyödyntää Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman IPO-työkaluja Muutoshankkeet ja inhimillinen pääoma Miten hyödyntää Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman IPO-työkaluja Valtio Expo 20.5.2014 Esityksen sisältö Mitä muutoksenhallinnan työvälineitä on - IPO-tarjottimella

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010 Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010 Liikenne- ja viestintäministeriön virastouudistus ja sen tavoitteet Kokonaisvaltaista otetta ja tehokkuutta liikennepolitiikan valmisteluun ja toteutukseen

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

VnP: Palvelut ja tiedot käytössä. Luonnos v O-P Rissanen

VnP: Palvelut ja tiedot käytössä. Luonnos v O-P Rissanen VnP: Palvelut ja tiedot käytössä Luonnos v 0.45 10.9.2013 O-P Rissanen Periaatepäätöksen tavoitteet Yhdistää tehdyt esitykset ja päätökset yhdeksi kokonaisuudeksi sekä kuvata ja tarvittaessa linjata niitä

Lisätiedot

Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen

Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen Marjaana Suutarinen / 7.11.2013 Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen Strategisen työhyvinvoinnin sisältö Työhyvinvointistrategiassa yhdistyvät Työ- ja ympäristöturvallisuus Työterveys ja työhyvinvointi

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Suomen Akatemia - arvioinnista strategiseen kehittämiseen. Johtaja Riitta Maijala 28.11.2013

Suomen Akatemia - arvioinnista strategiseen kehittämiseen. Johtaja Riitta Maijala 28.11.2013 Suomen Akatemia - arvioinnista strategiseen kehittämiseen Johtaja Riitta Maijala 28.11.2013 Toimintaympäristön murros tiedepolitiikan strategisten valintojen taustalla Tutkimuksen paradigman muutokset

Lisätiedot

Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishanke (SecICT) Kimmo Janhunen SecICT-hankepäällikkö

Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishanke (SecICT) Kimmo Janhunen SecICT-hankepäällikkö Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishanke (SecICT) 20.5.2014 Kimmo Janhunen SecICT-hankepäällikkö Hankkeen tausta Esityksen sisältö Valtion ympärivuorokautinen tietoturvatoiminto

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 Ajankohtaista TORI-palvelukeskuksen strategiakarttaa työstettiin työpajassa 5.2.2013 TORI-palvelukeskuksen ja asiakkaan rooleja, tehtäviä ja vastuita

Lisätiedot

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous 20.12.2012 Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti pääministeri Kataisen hallitus uudistaa kansallisen kestävän

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin uudistaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin uudistaminen Yhdessä enemmän innovatiivisuutta uudella konserniajattelulla 14.12.2011 Harri Skog Kansliapäällikkö Uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

Tulevaisuustyötä ja ennakointia valtioneuvostossa

Tulevaisuustyötä ja ennakointia valtioneuvostossa Tulevaisuustyötä ja ennakointia valtioneuvostossa Erityisasiantuntija Kaisa Oksanen Politiikka-analyysiyksikkö Valtioneuvoston kanslia kaisa.oksanen@vnk.fi Hallituksen tulevaisuustyö Vaikuttava kaksivaiheinen

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa

Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa TORI-henkilöstöfoorumi 19.12.2012 Liisa Virolainen, Kaiku-työhyvivointipalvelut Riitta

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslian tilinpäätös 2010. toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat

Valtioneuvoston kanslian tilinpäätös 2010. toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat Valtioneuvoston kanslian tilinpäätös 2010 toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat Valtioneuvoston kanslian sisäiset määräykset ja ohjeet 6/2011 VALTIONEUVOSTON KANSLIAN TILINPÄÄTÖS 2010 toimintakertomus

Lisätiedot

Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma

Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma Vuonna 2011 käynnistetty kansainvälinen hallinnon kehittämisen kumppanuushanke avoimuus, tehokkuus, vastuullisuus Perustajina 8 valtiota, nyt 63 Suomi hyväksyttiin

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma Valtio Expo 2009 Helsinki 7.5.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Sihteerifoorumi 5.6.2012 Sanna-Marja Heinimo 6.6.2012 1 Työssä tarvittava osaaminen Mitä osaamista tarvitset työssäsi? -Asiaosaaminen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Pääluokka 23 VALTIONEUVOSTON KANSLIA

Pääluokka 23 VALTIONEUVOSTON KANSLIA Pääluokka 23 VALTIONEUVOSTON KANSLIA Selvitysosa: Valtioneuvoston kanslia vastaa toimialaansa kuuluvina pääministerin avustamisesta valtioneuvoston yleisessä johtamisessa sekä hallituksen ja eduskunnan

Lisätiedot

TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013. Hallitusneuvos Päivi Kerminen TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013 Hallitusneuvos Päivi Kerminen Miten viemme TE-palvelu-uudistuksen maaliin? Tilanne nyt (1) Uudistus on kiinnostanut ja palautetta on tullut

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja. kestävän käytön strategia ja toimintaohjelma. Luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen

Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja. kestävän käytön strategia ja toimintaohjelma. Luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategia ja toimintaohjelma Luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen Tavoitteena CBD:n 10. osapuolikokouksen päätösten kansallinen tulkinta ja toimeenpano

Lisätiedot

Liite 1: Team Finland Markkinoiden mahdollisuudet

Liite 1: Team Finland Markkinoiden mahdollisuudet Asiakirjatyyppi 1 (7) Liite 1: Team Finland Markkinoiden mahdollisuudet Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 2 2 Markkinoiden mahdollisuudet -palvelu osana Team Finlandin palvelusalkkua... 2 Asiakirjatyyppi

Lisätiedot

SISÄLLYS ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11

SISÄLLYS ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11 ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11 1.1 Corporate governance hyvän johtamis- ja hallintojärjestelmän normisto Suomessa...15 1.1.1 Osakeyhtiölaki...15

Lisätiedot

Yhteinen savotta, yhteinen strategia

Yhteinen savotta, yhteinen strategia Yhteinen savotta, yhteinen strategia AVIen ja ELY-keskusten yhteisen strategia-asiakirjan 2016-2019 valmistelu Aluetilaisuudet Rovaniemi, Helsinki, Seinäjoki ja Mikkeli Anu Nousiainen ja Marja-Riitta Pihlman

Lisätiedot

Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio,

Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio, Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio, normit ja kokeilut 1.9.2015 STRATEGINEN PAINOPISTEALUE:

Lisätiedot

Päätöksistä muutoksiin

Päätöksistä muutoksiin Otsikko Päätöksistä muutoksiin Hallituksen strategisen päätöksenteon malli Tausta ja tavoitteet Valtion ohjausjärjestelmän kehittäminen -hankkeen (OHRA) tavoite oli hallituksen strategisen näkemyksen toimeenpanon

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen Asettamispäätös VM035:00/2012 16.5.2012 Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen 1 Asettaminen 2 Toimikausi 3 Tausta Valtiovarainministeriö on tänään

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian toteuttaminen. Ehdotus 20.1.2009

Henkilöstöstrategian toteuttaminen. Ehdotus 20.1.2009 Henkilöstöstrategian toteuttaminen Ehdotus 20.1. 1. Rekrytointi ja työsuhdeturva Eläkkeellejääntien ja rekrytointitarpeen analyysi 10 vuoden tähtäyksellä. Rekrytointistrategia - uusien menetelmien kehittäminen

Lisätiedot

Inhimillinen pääoma vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden tekijänä. Inhimillinen pääomaryhmä Helena Tammi

Inhimillinen pääoma vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden tekijänä. Inhimillinen pääomaryhmä Helena Tammi Inhimillinen pääoma vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden tekijänä Inhimillinen pääomaryhmä 20.8.2012 Helena Tammi Inhimillisen pääoma työn tarkoitus Organisaation omista lähtökohdista keventää ja sulavoittaa

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma

Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma 14.11.2011 2 14.11.2011 3 Avoimen hallinnon periaatteet KANSALAISEN OIKEUDET Vahvistamme kansalaisten oikeutta tietoon sekä osallistumista yhteisten ratkaisujen

Lisätiedot

Johtajien urakehityksen tukeminen TASURI-hankkeessa

Johtajien urakehityksen tukeminen TASURI-hankkeessa Euroopan unionin osarahoittama hanke Johtajien urakehityksen tukeminen TASURI-hankkeessa Eurooppanaisten vierailu STM:n tasa-arvoyksikköön 22.1.2015 Projektipäällikkö Mia Teräsaho, STM TASURI-hanke (Gender

Lisätiedot

JHS Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma

JHS Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma JHS Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma JUHTA 26.10.2016 Markku Mölläri, työryhmän vetäjä Kunta- ja aluehallinto-osasto Hankkeen tausta Kuntalain uudistaminen Kunnan ja kuntayhtymän talousarvion

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö

Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö Kuntalain uudistamisen tavoitteet TALOUDEN KESTÄVYYS Kunnan toiminnan taloudellisen kestävyyden turvaaminen

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

MEILAHDEN SEURAKUNTA. Hyväksytty seurakuntaneuvostossa 12.1.2011 ORGANISAATIORAKENNE V. 2011

MEILAHDEN SEURAKUNTA. Hyväksytty seurakuntaneuvostossa 12.1.2011 ORGANISAATIORAKENNE V. 2011 MEILAHDEN SEURAKUNTA ORGANISAATIORAKENNE V. 2011 1. Johtamisjärjestelmän kuvaus ja seurakuntatyön perusrakenne 2. Organisaatiorakenne: tiimit, vastuuryhmät ja johtoryhmä 3. Tiimin, tiimivastaavan, vastuuryhmän

Lisätiedot

Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun. Kehittämisneuvos Harri Martikainen

Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun. Kehittämisneuvos Harri Martikainen Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun Kehittämisneuvos Harri Martikainen Sisäisen turvallisuuden strategian laadinta Hankkeen toimikausi jakautuu kahteen osaan: 20.1.2015-31.3.2015,

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ.

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ. Henkilöstöosasto 6.10.2015 ESIMIESTYÖN VAATIVUUSLUOKITUS Yleistä Esimiestyön vaativuuden arviointi perustuu vahvistettuun toimenkuvaukseen. Esimies toimii usein myös itse asiantuntijana, jolloin toimenkuvaukseen

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslian tilinpäätös 2012. toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat

Valtioneuvoston kanslian tilinpäätös 2012. toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat Valtioneuvoston kanslian tilinpäätös 2012 toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat Valtioneuvoston kanslian sisäiset määräykset ja ohjeet 2/2013 Valtioneuvoston kanslian tilinpäätös 2012 toimintakertomus

Lisätiedot

Valtakunnallinen vaaratapahtumien raportointiverkoston päivä 3.10.2013

Valtakunnallinen vaaratapahtumien raportointiverkoston päivä 3.10.2013 Valtakunnallinen vaaratapahtumien raportointiverkoston päivä 3.10.2013 avoite: Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteisten käytäntöjen jakaminen, toisilta oppiminen ja verkostoituminen Johdatus

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja Jyväskylän yliopiston yhteinen yrittäjyysstrategia. Yhteinen yrittäjyysstrategia

Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja Jyväskylän yliopiston yhteinen yrittäjyysstrategia. Yhteinen yrittäjyysstrategia Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja Jyväskylän yliopiston yhteinen yrittäjyysstrategia Yhteinen yrittäjyysstrategia Hyväksytty: Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallitus 27.1.2014,

Lisätiedot

Museotoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Museotoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Kaupunkistrategia n Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys 1. ITE-nykykansantaiteen valtakunnallinen erikoismuseo kansainvälinen rooli public private partnership (MSL)

Lisätiedot

Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 (LUONNOS)

Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 (LUONNOS) Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 (LUONNOS) Julkisen tiedon hyödyntämistä edistetään avaamalla julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja kansalaisten ja yritysten käyttöön. Näin avataan markkinoita uusille

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Muistio 1 (5) VM040:00/2013 885/00.01.00.01/2013 19.2.2015 ICT-toiminto Anne Kauhanen-Simanainen Margit Suurhasko Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Avoimen

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS

ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS Asettamispäätös VM120:00/2015 Kunta- ja aluehallinto-osasto 2.12.2015 luonnos ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS Asettaminen Toimikausi Valtiovarainministeriö on tänään asettanut aluehallintovirastojen ohjausryhmän

Lisätiedot

VALTION TILANKÄYTÖN JA TILAKUSTANNUSTEN RAPORTOINTI 2015 TAMMI-KESÄKUU

VALTION TILANKÄYTÖN JA TILAKUSTANNUSTEN RAPORTOINTI 2015 TAMMI-KESÄKUU VALTION TILANKÄYTÖN JA TILAKUSTANNUSTEN RAPORTOINTI 2015 TAMMI-KESÄKUU VALTION TILANKÄYTÖN TUNNUSLUVUT 2015: TOTEUMA TAMMI-KESÄKUU (6KK) JA VUOSIENNUSTE (12 KK) Vuosiennuste: 855 951 818 /v Vuosiennuste:

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Yliopistojen työsuojelupäivät 2006 Tulevaisuuden turvallisuutta - NYT Koulutuspäällikkö, työpsykologi Tiina Saarelma-Thiel tiina.saarelma-thiel@ttl.fi

Lisätiedot