Valtioneuvoston kanslian tulossuunnitelma 2014 VNK/1053/21/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtioneuvoston kanslian tulossuunnitelma 2014 VNK/1053/21/2013"

Transkriptio

1 Valtioneuvoston kanslian tulossuunnitelma 2014 VNK/1053/21/2013

2

3 Sisällys 1 TAVOITTEET TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITÄMINEN MÄÄRÄRAHAT SEURANTA... 23

4

5 1 Tavoitteet Yhteiskunnalliset Hallituspolitiikan keskeiset tavoitteet toteutuvat. Hallitus pystyy päättämään tarvittavista politiikka-toimista hyvän tiedon pohjalta ja oikea-aikaisesti Hallituksella on käytössään keskeinen tieto hallituspolitiikan ja - ohjelman toteutumisesta. Hallituspolitiikan raportointi eduskunnalle Strategiaistunnot (1 2), niiden valmistelu ja toteuttaminen Hallituksen vuosikertomus - hallituksen vaikuttavuus - hallinnonalojen tuloksellisuus - valtion tilinpäätös - toimet eduskunnan lausumien johdosta Palaute prosessista ja istunnoista Palaute eduskunnasta Palaute tarkastusvaliokunnalta Vuoden 2014 alussa (01-03/2014) 04/2014 PAY PAY /IA kaikki ministeriöt Yhteen sovittamalla ja koordinoimalla poikkihallinnollisia prosesseja tuetaan hallituspolitiikan toteuttamista. Strategisia prosesseja, toimintatapoja ja rakenteita kehitetään tukemaan tehokkaampaa hallituspolitiikan toteuttamista. Valtioneuvoston poikkihallinnollista johtamista tuetaan Hallitusohjelman toteutumisen arvion valmistelu Virkamiesverkostojen toiminta (TEA, HOT, TUSE) ICT 2015-linjausten koordinaatio ja Talpolle raportointi raportointi Hallituspolitiikan seurannan työvälineiden ja menetelmien kehittäminen ml. Senaattori-palvelu - Ohjaus-politiikan kehittämishanke, ml. kansainvälinen osio - OECD:n maa-katsaus keskus-hallinnosta (Governance review) Kansliapäällikkö-kokoukset, työpajat, matkat ja viestinnän keinot 01/2015 PAY raportointi PAY raportointi raportointi PA raportointi raportointi VNK ja VM:n välinen työnjako jatkuva PAY ja VSO ministeriöt 5

6 Pääministerin viestintä ja lehdistösuhteiden hoitaminen sekä kansliaan määrättyjen ministerien avustaminen Hallituksen päätös- viestintä, kärkihankkeiden viestintä ja muu viestintä Valtioneuvoston strategisen viestinnän yhteensovittaminen VN:n päätöksenteko ja poliittisen valmistelun vaikuttavuus, päätöksenteon kehittäminen Tiedotteet, tiedotustilaisuudet ja mediasuhteet Tiedotteet, tiedotustilaisuudet sekä verkkosivut Uutiskokoukset EU-tiedottajien kokous Kriisiviestinnän kokous verkkoviestinnän kokous Viestintäjohtajakokoukset Suunnitelma; esittelylistojen sähköinen käsittely valtioneuvoston yleisistunnossa VNL:n muutokset ja VNOS:n muutokset määräykset, ohjeet ja oppaat, koulutus Mediaseuranta arviointi Mediaseuranta Kävijätilastot VISA-arviointi, käyttäjäkyselyt Info-boxin palaute käyttäjiltä Visa-arviointi Viestinnän vaikuttavuus (jäljempänä VISA)-arviointi ministeriöiden viestinnästä 2014 VISA-arviointi säännölliset kokoukset alkuvuosi 2014 VSO VSO VSO IA ministeriöiden aktiivinen yhteistyö Valtioneuvoston kuvatoiminnan tehokkuus He kuvatoiminnasta Ennakoivan kuvan raportit kokonaisturvallisuudesta neljä raporttia 02/ ,04, 06, 10/2014 VALO yhteistyö eri hallinnonalojen kanssa Tilannekuvan tuottamisen toimintamalli 11/2014 6

7 Suomalainen yhteiskunta ottaa toimissaan huomioon pitkän aikavälin haasteet ja mahdollisuudet Hallituksen päätöksentekoa palvelevan pitkän aikajänteen ja tulevaisuuteen suuntautuvan tiedon tuottaminen - Kestävällä kasvulla hyvinvointia vuoteen 2030 ulottuvan tulevaisuusselonteon toimeenpano - Kansallisen ennakointimallin suunnittelu ja käyttöönotto Eduskunta käsittelee selonteon Ministerityöryhmä seuraa toimeenpanoa Kansallisen ennakoinnin toimintamallin kuuluvat osa-alueet ovat toiminnassa, ml. verkosto, foorumit ja tulevaisuuskartasto Hallituksen päätös Eduskunnan vastaus vuonna 2014 (arvio) Seuranta osana tulevaisuusselonteon seurantaa PAY Yhtenäiset tulevaisuuskatsaukset puolueille tuki ministeriöiden prosesseille - yhteinen konsepti - yhteinen viestintä Katsaukset valmistelussa, valmistuvat syksyllä 2014 Palaute katsauksista vasta vaalien jälkeen, käytettävyysselvitys tehty PAY Kaikki valmistelevat Tulevaisuuskatsausten kokoaminen ja yhteisten teemojen käsittelyt. loppuvuosi 2014/alkuvuosi 2015 foorumi loppuvuosi 2014 Suomi 100 juhlavuosi (2017) Hallituksen talouspoliittisten linjausten valmistelua tukeminen Suomella puheenjohtajuus pääministereiden Nordic Future Forum -projektissa. -keskeiset linjaukset ja painopisteet -viestintästrategia Talouspoliittisia päätöksiä valmistelevat keskustelut, Keskustelua tukevat selvitykset, ja tutkimukset valmistelut käynnissä jatkuva Syksy 2014 PAY 12/2014 Projektiorganisaatio, johto, PAY UM yhteistyö Projekti jatkuu vuoteen

8 Tutkimus toimii yhteiskunnan kehittämisen ja päätöksenteon strategisena resurssina. Tutkimustulosten hyödyntäminen valtioneuvoston päätöksenteossa Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan tutkimus-, ennakointi-, arviointi ja selvitystoiminnan uudistaminen ja sitä koskeva vn-päätös tutkimussuunnitelmasta VN päätös tutkimussuunnitelmasta 03/2014 PAY Tutkimuslaitos- ja tutkimusrahoitus-uudistuksen toimeenpano VNpäätös strategisen tutkimuksen teemoista ja painopisteistä, Selvitysmiehen ehdotusten toimeenpano linjausten mukaisesti Koordinointi ja raportointi rakenteellisten uudistusten etenemisestä: A) Tutkimuslaitosten yhteensulauttaminen B) Tutkimuslaitosten yhdistäminen Helsingin yliopistoon C) Tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyön syventäminen D) Tutkimuslaitosten yhteenliittymien toiminnan kehittäminen E) Strategisen tutkimuksen rahoitusvälineen perustaminen F) Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan tutkimus-, arviointi- ja selvitystoiminnan vahvistaminen G) Tutkimusrahoituksen kokoaminen ministeriöissä VN päätöksentekoa tukevan tutkimussuunnitelman valmistuminen ja tutkimusten hyödynnettävyys arvioitava toiminnan vakiintuessa Ministeri-ohjausryhmä seuraa uudistukselle asetettujen tavoitteiden ja aikataulujen puitteissa 03/ 2014 Selvitysmiehen raportti 06/2014, toimeenpano tämän jälkeen Uudistuksen toimeenpano käynnistynyt 10/2014, raportointia säännöllisesti ministeriohjausryhmässä, toteuttamisaika-taulu PAY VNK/PAY, yhteistyössä muut ministeriöt 8

9 Suomen tavoitteita Euroopan unionissa edistetään ennakoivasti, aktiivisesti ja tuloksellisesti Suomen vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen EU:n päätöksenteossa kansallisen EU-asioiden valmistelun, yhteensovittamisen ja päätöksenteon avulla EU-politiikan onnistumisen edistäminen pääministeriä ja muita valtioneuvoston jäseniä tukevin virkamiestoimin Hallitusohjelman mukainen EU-selonteko Eduskunta 01/2014 EUS Selvitys EU:n komitologiamenettelystä raportit EUS ja säädösvallan delegoinnista EU-oikeudellisten asioiden koordinoidumpi 2014 EUS hoitaminen VN:ssa Arvioidaan ja mahdollisesti toteutetaan 12/2014 EUS integraatio komission uuteen asiakirjavälityskonseptiin Tuotetaan EUTORIA koskeva esiselvitys 8/2016 EUS Aloitteet Suomen EU-vaikuttavuuden jatkuva EUS edistämiseksi Kansallisten asiantuntijoiden määrärahan 11/2014 EUS myöntämispäätös EU-ministerivaliokunnan asiakirjat jatkuva EUS EU:n poliittis-strategisen tason kriisikoordinaatiojärjestelmä IPCR:n toimeenpanoon vaikuttaminen Toimeenpanon edellyttämien toimintojen toteuttaminen Suomessa raportti VALO Reaaliaikaisen tiedon tuottaminen jatkuvaa EUS VNTike ensivaiheen signaaleista ja keskei- simmistä EU-asioista Pääministerille sekä Eurooppaministerille järjestetään tapaamiset, matkat, puheet, kirjoitukset ja muu tarvittava aineisto 9

10 Valtion yritysvarallisuutta hoidetaan tuloksellisesti Vuonna 2014 nimitettävän komission ohjelmaan vaikuttaminen Yhtiöiden kehittäminen ja pitkäjänteisen kasvun tukeminen, omistaja-arvon kasvattaminen Valtion ja Solidiumin pörssisalkkujen arvonkehitys Helsingin pörssin yleisindeksiä paremmin, Valtion ja Solidiumin pörssisalkkujen osinkotuoton ja osinkosuhteen keskimääräistä parempi kehitys verrattuna Helsingin pörssin päälistan yhtiöihin Yhtiöiden kannattava ja omistaja-arvoa tuottava kehitys, Valtion osakesalkun sijoitetun pääoman tuotto ylittää riskittömän korkotason, Valtion suoraan omistaman pörssiyhtiön arvonkehitys sen toimialaindeksiä paremmin Molempien sukupuolien 40 prosentin edustus määräysvaltayhtiöiden hallituksissa Vaikuttaminen kansallisessa valmistelujärjestelmässä ja vaikuttaminen komission pääsihteeristöön omistajastrategioiden monitorointi ja tarvittaessa muutokset, yritysjärjestelyt, hallitusvalinnat, panostukset johdon sitouttamiseen, talpo-raportit raportti yhtiökohtainen analyysi ja omistaja-strateginen seuranta, yritysjärjestelyiden ja projektien määrän seuranta 2014 alkuvuosi EUS Suomen sisällä tapahtuva vaikuttaminen talpo-raportit 2 kertaa OO vuodessa Talpo- raportointi, vuosikertomus Talpo-raportointi, vuosikertomus Talpo-raportointi, vuosikertomus OO OO OO 10

11 Avoimemman ja asiantuntevamman mielikuvan kehittäminen valtion omistajaohjauksesta Valtion taloussuunnittelussa on käytettävissä oikea-aikainen ja mahdollisimman tarkka tieto osinkotuloista Yhtiöiden toiminnan vastuullisuuden edistäminen ja varmistamin oman yritysvastuuasioiden analyysi- ja raportointiprosessin kehittäminen ja itsenäisen näkemyksen muodostaminen yhtiöiden yritysvastuuasioiden hoidon tasosta Eri ministeriöiden omistajaohjauksen käytäntöjen ja yhteistyön koordinointi ja kehittäminen verkkosivujen ajantasaisuus sisällön laajentaminen, vuosikertomuksen kehittäminen hyvän hallintotavan ja aktiivisen viestinnän merkityksen kasvattaminen eduskunnan palaute Jatkuva arviointi ja siihen perustuva luottamus omistajaohjauksen toimintaan pääomamarkkinoilla, muiden omistajien keskuudessa sekä valtioneuvoston sisällä. Osinkoennusteet 2 4 kertaa vuodessa OO Yritysvastuuanalyysit osana yhtiöanalyysejä, yritysvastuuraportointi vuosikertomuksessa omistajaohjauksen linjaukset ja käytännöt ja niiden toimeenpaneminen Sisäinen arviointi ja seuranta kahdesti vuodessa talpolraportointien kautta OO OO 06/2014 OO Kotimaisen omistuksen vahvistaminen ja vakauttaminen kansallisesti tärkeissä yhtiöissä Solidiumin sijoitukset Solidium arvioi omistuksiaan jatkuvasti ja sijoittaa tarvittaessa uusiin yhtiöihin OO 11

12 Viranomaisten toiminta ja kansalaisten palveleminen molemmilla kansalliskielillä Säädöskääntäminen molemmilla kansalliskielillä Selkeä ja ymmärrettävä laki- ja hallintoruotsi Käännettyjen kansalliskielisten säädöstekstien tarkastaminen Laadukkaiden vieraskielisten käännösten ja englanninkielisten tekstien kielenhuolto pääministerille, ministereille, johdolle ja muille asiakkaille Yhdenmukaiset sekä lakiteknisesti ja terminologisesti virheettömät ruotsinkieliset säädökset Valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunnan ohjeet ja suositukset, uudistettu Svenskt lagspråk i Finland-ohje 2015 Terminologisesti virheettömät asiakirjat, puheet ja tiedotteet Säädökset tarkastettu. Yhdenmukaiset sekä lakiteknisesti ja terminologisesti virheettömät säädöskäännökset sekä säädöskääntäjien työssä oppiminen Asianmukaiset vieraskieliset käännökset sovitussa aikataulussa sekä stilisoidut ja editoidut englanninkieliset tekstit Asiakastyytyväisyys vähintään 4 asteikolla 1 5 ja ministeriökohtaiset toimeksiantajakeskustelut hallituskauden päätteeksi, suora palaute toimeksiantajilta, kansalaispalaute Asiakastyytyväisyys vähintään 4 (asteikko 1 5), suora palaute toimeksiantajilta ja laintarkastajilta, kyselyt kääntäjille, palautekeskustelut Toimeksiantajakeskustelut, sähköisen lomakkeen kautta saatava käyttäjäpalaute, muu käyttäjäpalaute Hallituksen lainsäädäntösuunnitelma, HE-listojen, toimeksiantajien toiveiden ja esittelyn edellyttämän aikataulun mukaisesti Svenskt lagspråk i Finland-ohjeen päivitystyö käynnistetään 2014 hallituksen lainsäädäntösuunnitelman, HE-listojen, toimeksiantajien toiveiden ja esittelyn edellyttämän aikataulun mukaisesti sekä jatkuvana toimintana Toimeksiantajien toiveiden mukaisesti 12

13 Virkakielen selkeyttä edistävä yhtenäinen termien käyttö kansallisesti ja kansainvälisesti Sanastot valtioneuvoston julkisen termipankin Valterin ylläpitäminen termiselvitykset ja ohjeet EU:n toimielinten suomenkielen kääntäjien ja kotimaan virkamiesten välisen työn koordinointi Asiakastyytyväisyyskyselyt parin vuoden välein, Valterin ja verkkosivuston käyttötilastot, termipankkien käytettävyys käännöstyössä, termineuvonnan tilastot, ESKO-kysymysten seuranta, käyttäjäpalaute Toimeksiantajien mukaisesti ja jatkuvana toimintana Valtioneuvostosanaston päivitys: aloitus 2014, valmistuu 2015 Käännösmuistien ja termikantojen yhteiskäyttö: 2014 aikana Valtioneuvoston toiminnan turvaaminen sekä sen varmistaminen, että valtioneuvostolla on kyky kaikissa tilanteissa ohjata tehtävänsä mukaisesti yhteiskunnan toimintaa Valtioneuvoston hallintoyksikön muodostamisen valmistelu Hallituksen ja eduskunnan työn yhteensovittaminen toteuttamissuunnitelma, henkilöstön osallistaminen, hallintoprosessien kuvaukset virallinen kirjeenvaihto, kirjalliset kysymykset, selonteot, tiedonannot, HE-luettelo kanslia asettaa hankkeen ja huolehtii sen kuluista Suunnitelma kansallisesta termipankista: 12/ /2014 osastot ja yksiköt IA kaikki ministeriöt 13

14 Valtioneuvoston päätöksenteon oikea-aikaisuus Ministerivaihdosten varmistaminen Päätösvaltaisuuden varmistaminen Istuntokalenteri Tiedote muutoksista Sijaisuusluettelo PTJ-istuntokalenterin päivitys Sijaisuusluettelon, ministereiden työnjakopäätöksen ja ministerivaliokuntien ja -ryhmien jäsenyyksien muutokset Valtioneuvoston tai sen jäsenten vaihtuessa IA IA ja Hyvä henkilöstöpolitiikka, hyvinvoiva henkilöstö, osaava johto ja henkilöstö, valmentava johtaminen, houkutteleva työpaikka Valmistautuminen työterveyshuollon kilpailutukseen Ajantasaiset säädökset ja määräyskokoelman uudistaminen Yhdenvertaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu Julkisen arvonannon osoitusten valmistelu Henkilöstöstrategia 2014 Kehitys- ja arviointikeskustelut Perehdyttäminen Työterveyshuollon toimintaohjelma Työsuojelu Työterveyshuollon uusi sopimus ja korvaava menttely VNHY:n johdosta Hallintoasetuksen ja työjärjestyksen muutokset, Määräysten ja ohjeiden muutokset Paikalliset virkaehtosopimukset Vahvistetaan uusi yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelma. Valtavirtaistaminen hankkeisiin, työryhmiin ja toimintaan. Arvonimiesitykset ja niihin liittyvät veropäätökset VMBARO Työterveyshuollon raportit määräyskokoelmassa ilmestyvät määräykset Arviointi hallituksen tasa-arvo-ohjelman yhteydessä sekä yhdenvertaisuus ja tasaarvoryhmän toimesta. noin 200 arvonimipäätöstä päätöstä vuodessa Säädökset annetaan ja asiakirjat valmistuvat sovitussa ajassa. Toimeenpannaan ja viestitään 5/2014 Jatkuvaa Kaikki hakemukset käsitellä kokousten määräajoissa tasavallan presidentti päättäjänä 14

15 Avustusten ja siirtomäärärahojen päätösten valmistelu Toimiva ministeriöiden yhteinen työajanhallintajärjestelmä Pääluokan (KPY:n) määräraharesurssien riittävyys ja seuranta Valtion IT-palvelukeskuksen palvelujen siirto uudelle erityisvirastolle (TORI) ja yhtenäisten palvelujen aikaansaaminen Kertakirjautumisen (VIRTU) käytön laajentaminen (Mahti, Eutori, PTJ, Senaattori, Timecon) Puoluetukipäätökset Puoluetuen valvonnan tulosten ja päätösten valmistelun yhteensovittaminen Kunniamerkit - momentin määrärahan käyttöä valvotaan ja maksetaan Ritarikuntien kanslian käyttöön toimituksen loppuunsaattaminen TTS, kehys-, talousarvio- ja lisätalousarvioesitykset, Osuus hallituksen vuosikertomukseen palvelusuunnitelmat siirtymäajan jälkeisille palveluille Ministeriöiden pääkäyttäjien yhteistyöryhmä Palaute VM:lta ja tilintarkastajalta Päätetyt maksut maksetaan päätösten mukaisesti Järjestelmä toimitussopimuksen mukainen syksyllä 2014 VM:n ohjeistus ja aikataulu Siirron seuranta jatkuu koko vuoden. Palvelusuunnitelmat valmistuvat vuoden loppuun mennessä. käyttöönottosuunnitelma 10/2014 Tori yhteistyö OM:n ja VTV:n kanssa Neuvottelut VM:n kanssa virkamiesja poliittinen taso JulkICT, Tori Käyttäjätukipalvelujen (käyttötuki ja lähituki päätelaitteille) sekä päätelaitteiden elinkaaripalvelujen käyttöönotto Tiedon turvaaminen turvallisella verkolla käyttöönottosuunnitelma suunnitelma turvallisen verkon (TUVE) käyttöönotosta 04/2014, käyttöönoton toteutus 6/2014 Torin kilpailutuksen tuloksena 11/2014 JulkICT, Haltik 15

16 Sujuva tiedonsiirto ja yhteiset tietovarannot valtion hallinnon toimeenpanossa ja säädösvalmistelussa Ministeriöiden yhteisen asianhallintajärjestelmän esiselvitysraportti (mukana Mahti, Eutori ja PTJ) sisältäen VNasianhallinta-arkkitehtuurin 06/2014 JulkICT, muut ministeriöt Asianhallinnan määräysten toimeenpaneminen 01/2014 EU-asiakirjojen arkistonmuodostussuunnitelman uudistaminen Toiminnan riskikartoitus Tietoturvallisuuden tason nostaminen Turvalliset ministeriökiinteistöt Sähköinen allekirjoitus ja sähköisen arkistoinnin lupa Riskienhallintasuunnitelma vuodelle 2015 Tietoturvallisuuden kehittäminen korotetulle tasolle EU:n turvallisuusvaatimusten tarkistaminen ja kuntoon saattaminen Linnan ulkokehän rakenteellisen suojauksen parantaminen CCTV-järjestelmän uusiminen 11/2014 VALO/ 10/2014 VALO VNL rak 12/14 CCTV-järjestelmät , VALO Turvallisuusmenettelyiden yhtenäistäminen valtioneuvostossa Peruskorjaukset toteutetaan ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän puitesuunnitelman mukaisesti Yhtenäisemmät turvallisuusohjeet ja menettelyt valtioneuvostossa YM 10/14, TEM I 11/2014, TEM II 06/2016, SM 09/2016, VNL vaihe I 12/2016 Yhteisen turvallisuusohjeistuksen periaatteet käytössä VALO 16

17 Suomen taloudellisia ulkosuhteita, suomalaisten yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja sekä Suomen maakuvaa koskevat julkisrahoitteiset toiminnot on organisoitu tehokkaasti ja tuloksellisesti Valtioneuvoston toimintakonsepti poikkeusoloissa Toimivat tilat Valtioneuvoston verkkoviestintäuudistuksen toteuttaminen Sisäisen viestinnän uudistaminen ja käyttöönottaminen Vuoden 2014 Team Finlandstrategian (VN periaatepäätös) toimeenpano valtionhallinnossa ja Team Finland-verkostossa. Vuoden 2015 Team Finlandstrategian valmistelu Valtioneuvoston valmiusosien toimintasuunnitelma A. Hallituksen suuri kokoushuone B. Valtioneuvoston juhlahuoneiston peruskorjaus C. VNK toimistotilat, suunnitelma Uudistetut VN- ja VNK sivut otettu käyttöön Uudistunut intranet Senaattoripalvelua koskeva esiselvitys Toiminnan sisällön suuntaaminen strategian edellyttämällä tavalla. Arviointiraportti Ohjausryhmän kokousten valmistelu Verkoston sisällön ohjaus KP-kokousten valmistelu Strategiapaperi (valtioneuvoston periaatepäätös) VATU-arviointi Käyttäjätutkimus verkkosivuilla (Beta) Laatua verkkoon-arviointityökalu TF-verkoston vuosiraporttien arviointi syksyllä Ohjausryhmän arviointi ja tulokset neljä kokousta Kysely, tavoitteet 5 6 kokousta Suunnitelma valmis 11/2014 Valmis 2014 Luonnos- ja toteutussuunnitelma 2014, valmis 2016 toteutus /2014 VALO VALO VSO VSO 09/2014 Pantu oleellisilta osiltaan toimeen vuoden TAU 2014 loppuun mennessä. 10/2014 Strategian valmistelu keväällä Hyväksyminen valtioneuvostossa kesäkuussa 2014 TAU Valmiusosaston päällikkökokous VATUn kärkihanke Tiiviissä yhteistyössä ministeriöiden kanssa 17

18 2 Toiminnallinen tehokkuus Määrärahojen kohdentuminen ja kehitys osastoittain ja yksiköittäin Toteuma 2012 milj euroa Arvio 2013 Tavoite 2014 Ministerit ja johto ,62 1,6 EU-asioiden osasto ,92 3,0 Hallinto- ja palveluosasto ,77 8,0 Omistajaohjausosasto ,20 3,0 Valmiusosasto ,47 13,0 Viestintäosasto ,10 3,0 Istuntoyksikkö ,28 1,0 Politiikka-analyysiyksikkö ,13 1,0 Taloudelliset ulkosuhteet ,07 0,05 Määrärahojen kohdentuminen asiakasryhmittäin (kohdennetut kustannukset koostuvat kuljetus-, turvallisuus-, varautumis- ja käännöspalveluista, Eutorista, PTJ:stä ja Senaattorista sekä Timeconista) Toteuma 2012 milj euroa Arvio 2013 Tavoite 2014 Eduskunta Tasavallan presidentin kanslia Oikeuskanslerinvirasto Ulkoasiainministeriö Oikeusministeriö Sisäasiainministeriö Puolustusministeriö Valtiovarainministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Liikenne- ja viestintäministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Ympäristöministeriö Valtioneuvoston kanslia

19 3 Tuotokset ja laadunhallinta Tuotokset TUOTOS Toteuma 2012 Arvio 2013 Tavoite 2014 Määrällinen tavoite Arvonimet haetut/myönnetyt 242/ / /150 Findikaattorin kävijät Kotimaisten kielten käännökset/säädöskäännökset kpl/sivut lkm 2 039/24 322/425/ /24 322/430/ /25 000/450/ Käännökset vieraille kielille s/u 576/ / /700 Termineuvonta yhteydenotot/haut Valter 226/ / / termipankista Asiakirjojen rekisteröinnit kotim /EU/pääministerin asiakirjat 2 124/25 553/ /26 000/ /26 000/800 Hankkeet/EU-kokouskutsut/arkistohaut ja tutkijapalvelu 14/6 179/148 14/6 179/148 15/6 000/150 Julkaisut /määräykset määräyskokoelmassa 14/7 14/7 10/10 Tiedotustilaisuudet/nettilähetykset/tiedotteet 36/75/409 36/75/409 40/80/500 vn.fi/vnk.fi / / / Tilaisuudet/osallistujat/keskim.kustannus per asiakas valtioneuvoston edustustiloissa 1 190/46 868/164 e/per tilaisuus 1 100/45 000/200 e/per tilaisuus 1 100/50 000/200 e/per tilaisuus VNIstunnot/ TP/iltakoulu tai hallituksen neuvottelu 66/30/29 66/30/29 66/30/30 VNpäätökset / TP päätökset 1 078/ / /350 Yhtiöiden jakama osinkosumma (summat milj euroa) Markkina-arvo yhteensä (1 000) Nettotulos yhteensä (1 000) Osinkotuotto 6,5 % 6,5 % 6,5 % Osinkosuhde 63,3 % 63,3 % 63,3 % 19

20 4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Johtamisen, henkilöstön osaamisen kehittämisen ja hyvinvoinnin tavoitteet vuonna 2014 Valtioneuvoston kanslian johtoryhmä on sopinut vuoden 2014 johtamisen ja esimiestyön kehittämisen painopisteeksi valmentavan johtamisen ja sen käytäntöön viemiseen. Toinen painopiste on luottamusta herättävän tiedonkulun vahvistaminen ja kehittäminen erilaisin sisäisen viestinnän keinoin mm. valtiosihteerin aamukahvitilaisuudet, säännölliset osasto- ja yksikkökokoukset sekä sähköisten viestintävälineiden tehokas käyttäminen. Molempien tavoitteiden toteutumista seurataan ennakollisesti johtoryhmässä ja jälkikäteen VMbaro-työtyytyväisyyskyselyn tulosten avulla. Valtioneuvoston kanslian henkilöstön osaamisen kehittämisen painopisteet kootaan erilliseen koko ministeriötä koskevaan henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan, jonka toteumista seurataan ennakollisesti päällikkökokouksissa sekä jälkikäteen kehityskeskustelujen, VMbaro-työtyytyväisyyskyselyn ja henkilöstötilinpäätöksen tietojen kautta. Työyhteisön hyvinvoinnin kehittämisen painopisteenä on avoimen vuorovaikutuksen vahvistaminen sekä oman työajan sekä toiminnan hallinta ja organisointi. Valtioneuvoston kansliassa vahvistettavassa työhyvinvointisuunnitelmassa todetaan henkilöstölle suunnatut työhyvinvointipalvelut sekä koko henkilökunnan ml esimiehet hyvinvoinnin ja työkulttuurin edistämisen keinot kuten esim. yhteiset tilaisuudet, osasto- ja yksikkökohtaiset tilaisuudet ja mahdollisuudet työnohjaukseen sekä sisäiseen ja ulkoiseen vertaistukeen. Ennakollinen seuranta tapahtuu päällikkökokouksissa ja jälkikäteisseuranta VMbaro-työtyytyväisyyskyselyn, työterveyshuollon tilastojen sekä poissaoloraporttien kautta. 20

21 Henkilöstöä kuvaava indikaattori Toteuma 2013 Arvio 2014 Henkilötyövuosien määrä* (mom. kaikki mom.) Osaaminen (koulutustasoindeksi) 5,4 5,4 Henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi - henkilöstötyytyväisyysindeksi 3,43 3,5 - johtajuusindeksi 3,38 3,5 - osaamisen johtamisindeksi 3,47 3,5 - työhyvinvointi-indeksi 3,70 4,0 - sairaspoissaolot työpäivää/htv 7 7 Innostava johtaminen ja esimiestyö - johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä 3,16 3,50 - töiden yleinen organisointi työyhteisössä 3,27 3,50 Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen indikaattorit - tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus 2,97 3,50 - esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä 3,10 3,50 Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky - työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa 3,07 3,50 - työn innostavuus ja työssä koettu ilo 3,59 3,70 *HTV-arvoissa ei ole otettu huomioon 21

22 5 Määrärahat Valtion talousarviossa ja lisätalousarviossa myönnetyt määrärahat Toteuma 2012 milj euroa Arvio 2013 Tavoite Toimintamenomomentti Ministerien ja erityisavustajien palkkaus Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot Pääministerin ja avustajien matkat Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminta Arvonlisäverot Osakehankinnat Puoluetoiminnan tukeminen Kunniamerkit Suomi

23 6 Seuranta ja valvonta Valtioneuvoston kansliassa toteutetaan ministeriötä koskevien hallintosäädösten mukainen seuranta ja valvonta. Työjärjestyksen mukaisesti päälliköt vastaavat ministeriön osastojen ja yksiköiden toiminnasta ja valvovat toimintaa ja sen toteumista. Valtioneuvoston kansliassa ei ole erillistä sisäistä tarkastusta. Esimiesten, joilla on kanslian hallintoasetuksen ja työjärjestyksen mukaisia vastuita, on otettava erityinen kontrolli siitä, että voimassa olevia säädöksiä ja määräyksiä noudatetaan kautta linjan. Valtioneuvoston kanslia on ministeriönä päällikkövirasto, mistä seuraa, että viraston päällikkö viime kädessä vasta viraston toiminnasta, jollei säädöksistä muuta johdu. Johtoryhmässä käsitellään tämän tulossuunnitelman toteutumista. Valtioneuvoston kanslia raportoi suunnitelman toteutumisesta tilinpäätöksessään olevassa toimintakertomuksessa, jonka tarkastaa valtiontalouden tarkastusviraston osoittama tilintarkastaja sekä hallituksen vuosikertomuksessa eduskunnalle, josta eduskunta antaa palautteen. Helsingissä Jyrki Katainen Pääministeri Alexander Stubb Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Pekka Haavisto Kehitysyhteistyöministeri Olli-Pekka Heinonen Valtiosihteeri Timo Lankinen Alivaltiosihteeri 23

Kansliapäällikön puheenvuoro

Kansliapäällikön puheenvuoro Edessä oli pitkä urakka, mutta päätös oli tehty, ja sehän on aina hyvä juttu. Kansliapäällikön puheenvuoro Haastava tulevaisuus mistä yhteinen suunta? Valtiovarainministeriön ja Tampereen johtamiskorkeakoulun

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

1.3 Lainvalmisteluprosessin prosessikartta

1.3 Lainvalmisteluprosessin prosessikartta 1.3 n prosessikartta Hallitusohjelman kirjaus Talousarvioehdotus Eduskunnan lausuma Kansallista täytäntöönpanoa edellyttävä EU-säädös Kansainvälinen sopimus, Sidosryhmän tai täytäntöönpanosta vastaavan

Lisätiedot

Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus

Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Taloushallinnon kevätseminaari Tallinna 4.-5.6.2013 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda 1. Ajankohtaista tulosohjauksen kehittämishankkeen toimeenpanosta 2. Uudistunut tuloksellisuusraportointi

Lisätiedot

2012 toteutuma. töiden yleinen organisointi työyhteisössä 3,11 3,2 3,2 Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky

2012 toteutuma. töiden yleinen organisointi työyhteisössä 3,11 3,2 3,2 Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky 01. Hallinto S e l v i t y s o s a : Pääluokan perusteluissa todetaan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet valtioneuvoston kanslian osalta. Vaikuttavuuden arviointi tehdään vuonna 2014. Hallitusohjelman

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA 28.2.2013 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Organisaation kokonaissuunnitelma = kokonaisarkkitehtuuri Organisaatio X Visio, strategia, toiminnan

Lisätiedot

Tietoa päätöksentekoon: tilaisuuden avaus Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen

Tietoa päätöksentekoon: tilaisuuden avaus Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen Tietoa päätöksentekoon: tilaisuuden avaus 2.4.2014 Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen Oppiva päätöksenteko ja toimeenpano Yhteinen agenda Strategiset integraatioprosessit Hallitusohjelma Ohjauspolitiikka

Lisätiedot

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 Pääsihteeri Aapo Cederberg 1 PERUSTANA KOKONAISMAANPUOLUSTUS Kokonaismaanpuolustuksella tarkoitetaan kaikkia niitä sotilaallisia ja siviilialojen toimia, joilla

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

VATUn menestystarinoita Elvis-hanke /ulkoasiainministeriö AIPA-hanke /oikeusministeriö

VATUn menestystarinoita Elvis-hanke /ulkoasiainministeriö AIPA-hanke /oikeusministeriö VATUn menestystarinoita Elvis-hanke /ulkoasiainministeriö AIPA-hanke /oikeusministeriö Valtio Expo 20.5.2014 ohjelmapäällikkö Tero Meltti VM tietohallintojohtaja Ari Uusikartano UM ohjelmajohtaja, Marko

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö Sisältö Raporttikokonaisuus sisältää v. 2016 työtyytyväisyystiedot: - n henkilöstölle yhteensä - Valtion henkilöstölle luokiteltuna sukupuolen, iän, vakinaisuuden, hallinnonalan, virastotyypin, henkilöstöryhmän

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta Annika Lindblom, pääsihteeri Kestävän kehityksen toimikunta Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen päivitys KIITOS OSALLISTUMISESTA! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Yhteiskuntasitoumuksen päivitys:

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

JOHTAMISEN KÄRKIHANKKEET

JOHTAMISEN KÄRKIHANKKEET JOHTAMISEN KÄRKIHANKKEET Valtionhallinnon johdonfoorumin aamukahvit 13.5.2016 Juha Sarkio, Katju Holkeri, Ari Holopainen Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto PARANNETAAN JOHTAMISTA JA TOIMEENPANOA TAVOITE:

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja)

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja) Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina 2006-2015 (ei sisällä yliopistoja) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos 2006-2015 2014-2015 1 Johtaminen 3,27 3,30 3,36 3,39 3,35 3,40 3,47

Lisätiedot

Kuinka parantaa tiedon käyttöä poliittisessa päätöksenteossa haasteita johtamisen näkökulmasta. Taina Kulmala, VNK

Kuinka parantaa tiedon käyttöä poliittisessa päätöksenteossa haasteita johtamisen näkökulmasta. Taina Kulmala, VNK Kuinka parantaa tiedon käyttöä poliittisessa päätöksenteossa haasteita johtamisen näkökulmasta Taina Kulmala, VNK Politiikkatoimien vaikuttavuusarvioinnin kehittäminen (POVI-hanke) TAVOITE: Parempi tietopohja

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015 Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Pekka Sarkola Poscon Oy 16.11.2011 Ehdotukset ministeriöille toimeenpanosta Kullekin ministeriölle on tehty räätälöity

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa

Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan Avoin hallinto verkostotapaaminen 20.4. Riitta-Liisa Niittymaa Oikeuspalvelut Avoin hallinto -hanke MML:ssa Toimenpide

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden selonteko uutena strategisena avauksena. SPPL:n jouluseminaari Kansliapäällikkö Päivi Nerg

Sisäisen turvallisuuden selonteko uutena strategisena avauksena. SPPL:n jouluseminaari Kansliapäällikkö Päivi Nerg Sisäisen turvallisuuden selonteko uutena strategisena avauksena SPPL:n jouluseminaari 8.12.2015 Kansliapäällikkö Päivi Nerg Toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman toimeenpanemiseksi 9.12.2015

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Tytti Yli-Viikari 22.4.2016 Valtiontalouden tarkastusvirasto Julkisen johtamisen kannalta tärkeitä toimintaympäristön kehityskulkuja Talouden

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö, henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT (27.1.

Valtiovarainministeriö, henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT (27.1. Valtiovarainministeriö, henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT (27.1.2017) Hallinnonala Virasto Osasto Virka Virkasuhteen päättymispvm

Lisätiedot

Tarkennettujen ohjaustoimintojen käyttökuvaus. Sisällys. Valtiokonttori Käyttökuvaus 1 (5) Talous ja henkilöstö

Tarkennettujen ohjaustoimintojen käyttökuvaus. Sisällys. Valtiokonttori Käyttökuvaus 1 (5) Talous ja henkilöstö Valtiokonttori Käyttökuvaus 1 (5) Tarkennettujen ohjaustoimintojen käyttökuvaus Sisällys Ministeriöt käyttävät tässä käyttökuvauksessa esitettyjä tarkennettuja ohjaustoimintoja, joiden perustamisesta Kiekuun

Lisätiedot

Muutoshankkeet ja inhimillinen pääoma Miten hyödyntää Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman IPO-työkaluja

Muutoshankkeet ja inhimillinen pääoma Miten hyödyntää Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman IPO-työkaluja Muutoshankkeet ja inhimillinen pääoma Miten hyödyntää Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman IPO-työkaluja Valtio Expo 20.5.2014 Esityksen sisältö Mitä muutoksenhallinnan työvälineitä on - IPO-tarjottimella

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin uudistaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin uudistaminen Yhdessä enemmän innovatiivisuutta uudella konserniajattelulla 14.12.2011 Harri Skog Kansliapäällikkö Uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Innovaatiojohtamisella kestävää tuottavuutta hankkeen seminaari 14.12.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Pääministeri Jyrki Kataisen

Lisätiedot

EU-asioiden valmistelu valtioneuvostossa. Yksikön päällikkö Kirsi Pimiä

EU-asioiden valmistelu valtioneuvostossa. Yksikön päällikkö Kirsi Pimiä EU-asioiden valmistelu valtioneuvostossa Yksikön päällikkö Kirsi Pimiä EU-asioiden kansallinen valmistelu - toimintaperiaate Lähtökohtana asioiden järjestelmällinen yhteensovittaminen Yksittäiset linjaukset

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Näkökulmia kokonaisturvallisuudesta - Ajankohtaista ja selonteon linjaukset - Kokonaisturvallisuus kunnassa

Näkökulmia kokonaisturvallisuudesta - Ajankohtaista ja selonteon linjaukset - Kokonaisturvallisuus kunnassa Näkökulmia kokonaisturvallisuudesta - Ajankohtaista ja selonteon linjaukset - Kokonaisturvallisuus kunnassa 20.3.2013 Yleissihteeri Vesa Valtonen (ST) vesa.valtonen@turvallisuuskomitea.fi Kuntien varautuminen

Lisätiedot

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen Suunnittelu & Valmistelu Toimeenpano Vakiinnuttaminen HKL johtoryhmä työpaja 13.5.2015 1 Uuden johtamisjärjestelmän suunnittelu ja valmistelu 1. Projektin tavoitteet,

Lisätiedot

VnP: Palvelut ja tiedot käytössä. Luonnos v O-P Rissanen

VnP: Palvelut ja tiedot käytössä. Luonnos v O-P Rissanen VnP: Palvelut ja tiedot käytössä Luonnos v 0.45 10.9.2013 O-P Rissanen Periaatepäätöksen tavoitteet Yhdistää tehdyt esitykset ja päätökset yhdeksi kokonaisuudeksi sekä kuvata ja tarvittaessa linjata niitä

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma

Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma Vuonna 2011 käynnistetty kansainvälinen hallinnon kehittämisen kumppanuushanke avoimuus, tehokkuus, vastuullisuus Perustajina 8 valtiota, nyt 63 Suomi hyväksyttiin

Lisätiedot

Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma toimeenpano

Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma toimeenpano Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma 2022 - toimeenpano Kuntien ilmastokampanjan tapaaminen 23.4.2015 24.4.2015 1 Ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 24.4.2015 2 Tausta IPCC II,

Lisätiedot

Hankoniemeltä Utsjoelle Kenttäasemaverkoston tulevaisuus

Hankoniemeltä Utsjoelle Kenttäasemaverkoston tulevaisuus Hankoniemeltä Utsjoelle Kenttäasemaverkoston tulevaisuus Keskustelutilaisuus kenttäasemaverkosto-selvityksen raportista 11.6.2015 Tieteiden talo, Helsinki Johtaja Riitta Maijala,Tiedepolitiikan vastuualue,

Lisätiedot

Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishanke (SecICT) Kimmo Janhunen SecICT-hankepäällikkö

Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishanke (SecICT) Kimmo Janhunen SecICT-hankepäällikkö Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishanke (SecICT) 20.5.2014 Kimmo Janhunen SecICT-hankepäällikkö Hankkeen tausta Esityksen sisältö Valtion ympärivuorokautinen tietoturvatoiminto

Lisätiedot

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous 20.12.2012 Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti pääministeri Kataisen hallitus uudistaa kansallisen kestävän

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma Valtio Expo 2009 Helsinki 7.5.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

JOHTAMINEN ULKOASIAINHALLINNOSSA

JOHTAMINEN ULKOASIAINHALLINNOSSA JOHTAMINEN ULKOASIAINHALLINNOSSA Apulaisosastopäällikkö Klaus Korhonen ulkoasiainministeriö, itäosasto Helsingin yliopisto 2.10.2008 2 Mun kolme pointtia - eli miksi ja miten teemme tätä työtä Suomen etu

Lisätiedot

Tiedonhallinnan lainsäädännön kehittäminen

Tiedonhallinnan lainsäädännön kehittäminen Tiedonhallinnan lainsäädännön kehittäminen 30.01.2017 Tomi Voutilainen JulkICT-osasto Työryhmän tehtävät Työryhmän toimikausi 17.11.2016-31.5.2017 Työryhmän tehtävänä on selvittää julkisen hallinnon tiedonhallinnan

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA VM:n pilotti-hanke: Uusien tulosohjausasiakirjojen ja talousarvion välinen yhteys 18.11.2012 Valtiovarainministeriön hallinnonala 1.3.2012

Lisätiedot

Avoimuus, luottamus ja jatkuva vuoropuhelu hallinnon uudistamisen kulmakivinä. Keskushallinnon uudistus Asiakkuusstrategia Avoin hallinto

Avoimuus, luottamus ja jatkuva vuoropuhelu hallinnon uudistamisen kulmakivinä. Keskushallinnon uudistus Asiakkuusstrategia Avoin hallinto Avoimuus, luottamus ja jatkuva vuoropuhelu hallinnon uudistamisen kulmakivinä Keskushallinnon uudistus Asiakkuusstrategia Avoin hallinto Valtioexpo 7.5.2013 Olipa kerran KEHU Olipa kerran ASTA Olipa kerran

Lisätiedot

Tulevaisuustyötä ja ennakointia valtioneuvostossa

Tulevaisuustyötä ja ennakointia valtioneuvostossa Tulevaisuustyötä ja ennakointia valtioneuvostossa Erityisasiantuntija Kaisa Oksanen Politiikka-analyysiyksikkö Valtioneuvoston kanslia kaisa.oksanen@vnk.fi Hallituksen tulevaisuustyö Vaikuttava kaksivaiheinen

Lisätiedot

Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio,

Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio, Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio, normit ja kokeilut 1.9.2015 STRATEGINEN PAINOPISTEALUE:

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Miksi yhteentoimivuusfoorumia tarvitaan? Ylitarkastaja Tomi Kytölä

Miksi yhteentoimivuusfoorumia tarvitaan? Ylitarkastaja Tomi Kytölä Miksi yhteentoimivuusfoorumia tarvitaan? Ylitarkastaja Tomi Kytölä 6.9.2016 Miksi? Hallituksen kärkihankkeeet osaamisen ja koulutuksen alalla painottavat mm. digitaalisia ratkaisuja, monipuolista yhteistyötä

Lisätiedot

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen Asettamispäätös VM035:00/2012 16.5.2012 Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen 1 Asettaminen 2 Toimikausi 3 Tausta Valtiovarainministeriö on tänään

Lisätiedot

Tulevaisuuden hallinnot - kommentteja strategisen hallinnan kehittämiseen. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti, valtiontalouden tarkastusvirasto

Tulevaisuuden hallinnot - kommentteja strategisen hallinnan kehittämiseen. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti, valtiontalouden tarkastusvirasto Tulevaisuuden hallinnot - kommentteja strategisen hallinnan kehittämiseen Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti, valtiontalouden tarkastusvirasto 20.11.2013 Governments for the Future -hankkeen raportit Pääraportti

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Valtioneuvoston yhteinen Hankeikkuna

Valtioneuvoston yhteinen Hankeikkuna Valtioneuvoston yhteinen Hankeikkuna Avoimen hallinnon virkamiesverkoston tapaaminen 11.5 2016 Päivi Nurminen, VNK Esityksen agenda: Taustaa: Miksi uusi hanketietopalvelu? Tavoitteet Mikä tulee muuttumaan?

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

JHS Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma

JHS Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma JHS Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma JUHTA 26.10.2016 Markku Mölläri, työryhmän vetäjä Kunta- ja aluehallinto-osasto Hankkeen tausta Kuntalain uudistaminen Kunnan ja kuntayhtymän talousarvion

Lisätiedot

ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS

ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS Asettamispäätös VM120:00/2015 Kunta- ja aluehallinto-osasto 2.12.2015 luonnos ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS Asettaminen Toimikausi Valtiovarainministeriö on tänään asettanut aluehallintovirastojen ohjausryhmän

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Ajankohtaista Biopankkilaista

Ajankohtaista Biopankkilaista Ajankohtaista Biopankkilaista Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari 29.10.2012 Lain tarkoitus Tarkoituksena on tukea tutkimusta, jossa hyödynnetään ihmisperäisiä näytteitä, edistää näytteiden käytön

Lisätiedot

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Kansallinen laatuverkosto 3-2012 Keuda 12.10. 2012 klo 9.00-15.00 Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Opetusneuvos Opetushallitus Email: leena.koski@oph.fi KESU 85. Vahvistetaan

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Muistio 1 (5) VM040:00/2013 885/00.01.00.01/2013 19.2.2015 ICT-toiminto Anne Kauhanen-Simanainen Margit Suurhasko Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Avoimen

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Matkalla uuteen maakuntaan

Matkalla uuteen maakuntaan 1 Matkalla uuteen maakuntaan LAPIN MAAKUNTAUUDISTUKSEN ESIVALMISTELUN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Projektisuunnitelman toteutuminen ja tarkennukset Budjetti vuodelle 2017 ja muut rahoitushakemukset Valmistelutoimielin,

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus 24.9.2007 Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan valtuustot Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Lisätiedot

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.14 Vertti Kiukas, pääsihteeri 18.8.2014 AK Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

VARAUTUMISSEMINAARI VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA

VARAUTUMISSEMINAARI VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA VARAUTUMISSEMINAARI 4.12.2008 VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA Pelastusylijohtaja Pentti Partanen VARAUTUMINEN Tarkoitetaan kaikkia niitä hallinnon ja elinkeinoelämän, tai jopa yksittäisen

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen TIETOKEKOn ja JUHTAn seminaari

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen TIETOKEKOn ja JUHTAn seminaari Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen TIETOKEKOn ja JUHTAn seminaari 9.6.2015 Kehittämisneuvos Harri Martikainen Keskeinen toimintaympäristö SM:n tulevaisuuskatsaus

Lisätiedot

Inhimillinen pääoma vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden tekijänä. Inhimillinen pääomaryhmä Helena Tammi

Inhimillinen pääoma vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden tekijänä. Inhimillinen pääomaryhmä Helena Tammi Inhimillinen pääoma vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden tekijänä Inhimillinen pääomaryhmä 20.8.2012 Helena Tammi Inhimillisen pääoma työn tarkoitus Organisaation omista lähtökohdista keventää ja sulavoittaa

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen Arja Terho Tarve arviointitoiminnalle tuottavuuden kehittämishankkeissa tietojärjestelmillä merkittävä rooli varmistettava hankkeiden

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

VALTION TILANKÄYTÖN JA TILAKUSTANNUSTEN RAPORTOINTI 2015 TAMMI-KESÄKUU

VALTION TILANKÄYTÖN JA TILAKUSTANNUSTEN RAPORTOINTI 2015 TAMMI-KESÄKUU VALTION TILANKÄYTÖN JA TILAKUSTANNUSTEN RAPORTOINTI 2015 TAMMI-KESÄKUU VALTION TILANKÄYTÖN TUNNUSLUVUT 2015: TOTEUMA TAMMI-KESÄKUU (6KK) JA VUOSIENNUSTE (12 KK) Vuosiennuste: 855 951 818 /v Vuosiennuste:

Lisätiedot

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin hallituksen tehtävät Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin virstanpylväät Jyrki Kataisen hallitusohjelma 6/2011 TORI- ja myös TUVE-hankkeet Laki valtion

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Lakiuudistuksen tilannekatsaus

Lakiuudistuksen tilannekatsaus Lakiuudistuksen tilannekatsaus Työseminaari 16.4.2013 Tarja Reivonen TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen sisältö ja organisointi Yhdistetään ja uudistetaan: Laki alueiden kehittämisestä (1651/2009) ja rakennerahastolaki

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot