Valtioneuvoston kanslian tulossuunnitelma 2014 VNK/1053/21/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtioneuvoston kanslian tulossuunnitelma 2014 VNK/1053/21/2013"

Transkriptio

1 Valtioneuvoston kanslian tulossuunnitelma 2014 VNK/1053/21/2013

2

3 Sisällys 1 TAVOITTEET TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITÄMINEN MÄÄRÄRAHAT SEURANTA... 23

4

5 1 Tavoitteet Yhteiskunnalliset Hallituspolitiikan keskeiset tavoitteet toteutuvat. Hallitus pystyy päättämään tarvittavista politiikka-toimista hyvän tiedon pohjalta ja oikea-aikaisesti Hallituksella on käytössään keskeinen tieto hallituspolitiikan ja - ohjelman toteutumisesta. Hallituspolitiikan raportointi eduskunnalle Strategiaistunnot (1 2), niiden valmistelu ja toteuttaminen Hallituksen vuosikertomus - hallituksen vaikuttavuus - hallinnonalojen tuloksellisuus - valtion tilinpäätös - toimet eduskunnan lausumien johdosta Palaute prosessista ja istunnoista Palaute eduskunnasta Palaute tarkastusvaliokunnalta Vuoden 2014 alussa (01-03/2014) 04/2014 PAY PAY /IA kaikki ministeriöt Yhteen sovittamalla ja koordinoimalla poikkihallinnollisia prosesseja tuetaan hallituspolitiikan toteuttamista. Strategisia prosesseja, toimintatapoja ja rakenteita kehitetään tukemaan tehokkaampaa hallituspolitiikan toteuttamista. Valtioneuvoston poikkihallinnollista johtamista tuetaan Hallitusohjelman toteutumisen arvion valmistelu Virkamiesverkostojen toiminta (TEA, HOT, TUSE) ICT 2015-linjausten koordinaatio ja Talpolle raportointi raportointi Hallituspolitiikan seurannan työvälineiden ja menetelmien kehittäminen ml. Senaattori-palvelu - Ohjaus-politiikan kehittämishanke, ml. kansainvälinen osio - OECD:n maa-katsaus keskus-hallinnosta (Governance review) Kansliapäällikkö-kokoukset, työpajat, matkat ja viestinnän keinot 01/2015 PAY raportointi PAY raportointi raportointi PA raportointi raportointi VNK ja VM:n välinen työnjako jatkuva PAY ja VSO ministeriöt 5

6 Pääministerin viestintä ja lehdistösuhteiden hoitaminen sekä kansliaan määrättyjen ministerien avustaminen Hallituksen päätös- viestintä, kärkihankkeiden viestintä ja muu viestintä Valtioneuvoston strategisen viestinnän yhteensovittaminen VN:n päätöksenteko ja poliittisen valmistelun vaikuttavuus, päätöksenteon kehittäminen Tiedotteet, tiedotustilaisuudet ja mediasuhteet Tiedotteet, tiedotustilaisuudet sekä verkkosivut Uutiskokoukset EU-tiedottajien kokous Kriisiviestinnän kokous verkkoviestinnän kokous Viestintäjohtajakokoukset Suunnitelma; esittelylistojen sähköinen käsittely valtioneuvoston yleisistunnossa VNL:n muutokset ja VNOS:n muutokset määräykset, ohjeet ja oppaat, koulutus Mediaseuranta arviointi Mediaseuranta Kävijätilastot VISA-arviointi, käyttäjäkyselyt Info-boxin palaute käyttäjiltä Visa-arviointi Viestinnän vaikuttavuus (jäljempänä VISA)-arviointi ministeriöiden viestinnästä 2014 VISA-arviointi säännölliset kokoukset alkuvuosi 2014 VSO VSO VSO IA ministeriöiden aktiivinen yhteistyö Valtioneuvoston kuvatoiminnan tehokkuus He kuvatoiminnasta Ennakoivan kuvan raportit kokonaisturvallisuudesta neljä raporttia 02/ ,04, 06, 10/2014 VALO yhteistyö eri hallinnonalojen kanssa Tilannekuvan tuottamisen toimintamalli 11/2014 6

7 Suomalainen yhteiskunta ottaa toimissaan huomioon pitkän aikavälin haasteet ja mahdollisuudet Hallituksen päätöksentekoa palvelevan pitkän aikajänteen ja tulevaisuuteen suuntautuvan tiedon tuottaminen - Kestävällä kasvulla hyvinvointia vuoteen 2030 ulottuvan tulevaisuusselonteon toimeenpano - Kansallisen ennakointimallin suunnittelu ja käyttöönotto Eduskunta käsittelee selonteon Ministerityöryhmä seuraa toimeenpanoa Kansallisen ennakoinnin toimintamallin kuuluvat osa-alueet ovat toiminnassa, ml. verkosto, foorumit ja tulevaisuuskartasto Hallituksen päätös Eduskunnan vastaus vuonna 2014 (arvio) Seuranta osana tulevaisuusselonteon seurantaa PAY Yhtenäiset tulevaisuuskatsaukset puolueille tuki ministeriöiden prosesseille - yhteinen konsepti - yhteinen viestintä Katsaukset valmistelussa, valmistuvat syksyllä 2014 Palaute katsauksista vasta vaalien jälkeen, käytettävyysselvitys tehty PAY Kaikki valmistelevat Tulevaisuuskatsausten kokoaminen ja yhteisten teemojen käsittelyt. loppuvuosi 2014/alkuvuosi 2015 foorumi loppuvuosi 2014 Suomi 100 juhlavuosi (2017) Hallituksen talouspoliittisten linjausten valmistelua tukeminen Suomella puheenjohtajuus pääministereiden Nordic Future Forum -projektissa. -keskeiset linjaukset ja painopisteet -viestintästrategia Talouspoliittisia päätöksiä valmistelevat keskustelut, Keskustelua tukevat selvitykset, ja tutkimukset valmistelut käynnissä jatkuva Syksy 2014 PAY 12/2014 Projektiorganisaatio, johto, PAY UM yhteistyö Projekti jatkuu vuoteen

8 Tutkimus toimii yhteiskunnan kehittämisen ja päätöksenteon strategisena resurssina. Tutkimustulosten hyödyntäminen valtioneuvoston päätöksenteossa Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan tutkimus-, ennakointi-, arviointi ja selvitystoiminnan uudistaminen ja sitä koskeva vn-päätös tutkimussuunnitelmasta VN päätös tutkimussuunnitelmasta 03/2014 PAY Tutkimuslaitos- ja tutkimusrahoitus-uudistuksen toimeenpano VNpäätös strategisen tutkimuksen teemoista ja painopisteistä, Selvitysmiehen ehdotusten toimeenpano linjausten mukaisesti Koordinointi ja raportointi rakenteellisten uudistusten etenemisestä: A) Tutkimuslaitosten yhteensulauttaminen B) Tutkimuslaitosten yhdistäminen Helsingin yliopistoon C) Tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyön syventäminen D) Tutkimuslaitosten yhteenliittymien toiminnan kehittäminen E) Strategisen tutkimuksen rahoitusvälineen perustaminen F) Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan tutkimus-, arviointi- ja selvitystoiminnan vahvistaminen G) Tutkimusrahoituksen kokoaminen ministeriöissä VN päätöksentekoa tukevan tutkimussuunnitelman valmistuminen ja tutkimusten hyödynnettävyys arvioitava toiminnan vakiintuessa Ministeri-ohjausryhmä seuraa uudistukselle asetettujen tavoitteiden ja aikataulujen puitteissa 03/ 2014 Selvitysmiehen raportti 06/2014, toimeenpano tämän jälkeen Uudistuksen toimeenpano käynnistynyt 10/2014, raportointia säännöllisesti ministeriohjausryhmässä, toteuttamisaika-taulu PAY VNK/PAY, yhteistyössä muut ministeriöt 8

9 Suomen tavoitteita Euroopan unionissa edistetään ennakoivasti, aktiivisesti ja tuloksellisesti Suomen vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen EU:n päätöksenteossa kansallisen EU-asioiden valmistelun, yhteensovittamisen ja päätöksenteon avulla EU-politiikan onnistumisen edistäminen pääministeriä ja muita valtioneuvoston jäseniä tukevin virkamiestoimin Hallitusohjelman mukainen EU-selonteko Eduskunta 01/2014 EUS Selvitys EU:n komitologiamenettelystä raportit EUS ja säädösvallan delegoinnista EU-oikeudellisten asioiden koordinoidumpi 2014 EUS hoitaminen VN:ssa Arvioidaan ja mahdollisesti toteutetaan 12/2014 EUS integraatio komission uuteen asiakirjavälityskonseptiin Tuotetaan EUTORIA koskeva esiselvitys 8/2016 EUS Aloitteet Suomen EU-vaikuttavuuden jatkuva EUS edistämiseksi Kansallisten asiantuntijoiden määrärahan 11/2014 EUS myöntämispäätös EU-ministerivaliokunnan asiakirjat jatkuva EUS EU:n poliittis-strategisen tason kriisikoordinaatiojärjestelmä IPCR:n toimeenpanoon vaikuttaminen Toimeenpanon edellyttämien toimintojen toteuttaminen Suomessa raportti VALO Reaaliaikaisen tiedon tuottaminen jatkuvaa EUS VNTike ensivaiheen signaaleista ja keskei- simmistä EU-asioista Pääministerille sekä Eurooppaministerille järjestetään tapaamiset, matkat, puheet, kirjoitukset ja muu tarvittava aineisto 9

10 Valtion yritysvarallisuutta hoidetaan tuloksellisesti Vuonna 2014 nimitettävän komission ohjelmaan vaikuttaminen Yhtiöiden kehittäminen ja pitkäjänteisen kasvun tukeminen, omistaja-arvon kasvattaminen Valtion ja Solidiumin pörssisalkkujen arvonkehitys Helsingin pörssin yleisindeksiä paremmin, Valtion ja Solidiumin pörssisalkkujen osinkotuoton ja osinkosuhteen keskimääräistä parempi kehitys verrattuna Helsingin pörssin päälistan yhtiöihin Yhtiöiden kannattava ja omistaja-arvoa tuottava kehitys, Valtion osakesalkun sijoitetun pääoman tuotto ylittää riskittömän korkotason, Valtion suoraan omistaman pörssiyhtiön arvonkehitys sen toimialaindeksiä paremmin Molempien sukupuolien 40 prosentin edustus määräysvaltayhtiöiden hallituksissa Vaikuttaminen kansallisessa valmistelujärjestelmässä ja vaikuttaminen komission pääsihteeristöön omistajastrategioiden monitorointi ja tarvittaessa muutokset, yritysjärjestelyt, hallitusvalinnat, panostukset johdon sitouttamiseen, talpo-raportit raportti yhtiökohtainen analyysi ja omistaja-strateginen seuranta, yritysjärjestelyiden ja projektien määrän seuranta 2014 alkuvuosi EUS Suomen sisällä tapahtuva vaikuttaminen talpo-raportit 2 kertaa OO vuodessa Talpo- raportointi, vuosikertomus Talpo-raportointi, vuosikertomus Talpo-raportointi, vuosikertomus OO OO OO 10

11 Avoimemman ja asiantuntevamman mielikuvan kehittäminen valtion omistajaohjauksesta Valtion taloussuunnittelussa on käytettävissä oikea-aikainen ja mahdollisimman tarkka tieto osinkotuloista Yhtiöiden toiminnan vastuullisuuden edistäminen ja varmistamin oman yritysvastuuasioiden analyysi- ja raportointiprosessin kehittäminen ja itsenäisen näkemyksen muodostaminen yhtiöiden yritysvastuuasioiden hoidon tasosta Eri ministeriöiden omistajaohjauksen käytäntöjen ja yhteistyön koordinointi ja kehittäminen verkkosivujen ajantasaisuus sisällön laajentaminen, vuosikertomuksen kehittäminen hyvän hallintotavan ja aktiivisen viestinnän merkityksen kasvattaminen eduskunnan palaute Jatkuva arviointi ja siihen perustuva luottamus omistajaohjauksen toimintaan pääomamarkkinoilla, muiden omistajien keskuudessa sekä valtioneuvoston sisällä. Osinkoennusteet 2 4 kertaa vuodessa OO Yritysvastuuanalyysit osana yhtiöanalyysejä, yritysvastuuraportointi vuosikertomuksessa omistajaohjauksen linjaukset ja käytännöt ja niiden toimeenpaneminen Sisäinen arviointi ja seuranta kahdesti vuodessa talpolraportointien kautta OO OO 06/2014 OO Kotimaisen omistuksen vahvistaminen ja vakauttaminen kansallisesti tärkeissä yhtiöissä Solidiumin sijoitukset Solidium arvioi omistuksiaan jatkuvasti ja sijoittaa tarvittaessa uusiin yhtiöihin OO 11

12 Viranomaisten toiminta ja kansalaisten palveleminen molemmilla kansalliskielillä Säädöskääntäminen molemmilla kansalliskielillä Selkeä ja ymmärrettävä laki- ja hallintoruotsi Käännettyjen kansalliskielisten säädöstekstien tarkastaminen Laadukkaiden vieraskielisten käännösten ja englanninkielisten tekstien kielenhuolto pääministerille, ministereille, johdolle ja muille asiakkaille Yhdenmukaiset sekä lakiteknisesti ja terminologisesti virheettömät ruotsinkieliset säädökset Valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunnan ohjeet ja suositukset, uudistettu Svenskt lagspråk i Finland-ohje 2015 Terminologisesti virheettömät asiakirjat, puheet ja tiedotteet Säädökset tarkastettu. Yhdenmukaiset sekä lakiteknisesti ja terminologisesti virheettömät säädöskäännökset sekä säädöskääntäjien työssä oppiminen Asianmukaiset vieraskieliset käännökset sovitussa aikataulussa sekä stilisoidut ja editoidut englanninkieliset tekstit Asiakastyytyväisyys vähintään 4 asteikolla 1 5 ja ministeriökohtaiset toimeksiantajakeskustelut hallituskauden päätteeksi, suora palaute toimeksiantajilta, kansalaispalaute Asiakastyytyväisyys vähintään 4 (asteikko 1 5), suora palaute toimeksiantajilta ja laintarkastajilta, kyselyt kääntäjille, palautekeskustelut Toimeksiantajakeskustelut, sähköisen lomakkeen kautta saatava käyttäjäpalaute, muu käyttäjäpalaute Hallituksen lainsäädäntösuunnitelma, HE-listojen, toimeksiantajien toiveiden ja esittelyn edellyttämän aikataulun mukaisesti Svenskt lagspråk i Finland-ohjeen päivitystyö käynnistetään 2014 hallituksen lainsäädäntösuunnitelman, HE-listojen, toimeksiantajien toiveiden ja esittelyn edellyttämän aikataulun mukaisesti sekä jatkuvana toimintana Toimeksiantajien toiveiden mukaisesti 12

13 Virkakielen selkeyttä edistävä yhtenäinen termien käyttö kansallisesti ja kansainvälisesti Sanastot valtioneuvoston julkisen termipankin Valterin ylläpitäminen termiselvitykset ja ohjeet EU:n toimielinten suomenkielen kääntäjien ja kotimaan virkamiesten välisen työn koordinointi Asiakastyytyväisyyskyselyt parin vuoden välein, Valterin ja verkkosivuston käyttötilastot, termipankkien käytettävyys käännöstyössä, termineuvonnan tilastot, ESKO-kysymysten seuranta, käyttäjäpalaute Toimeksiantajien mukaisesti ja jatkuvana toimintana Valtioneuvostosanaston päivitys: aloitus 2014, valmistuu 2015 Käännösmuistien ja termikantojen yhteiskäyttö: 2014 aikana Valtioneuvoston toiminnan turvaaminen sekä sen varmistaminen, että valtioneuvostolla on kyky kaikissa tilanteissa ohjata tehtävänsä mukaisesti yhteiskunnan toimintaa Valtioneuvoston hallintoyksikön muodostamisen valmistelu Hallituksen ja eduskunnan työn yhteensovittaminen toteuttamissuunnitelma, henkilöstön osallistaminen, hallintoprosessien kuvaukset virallinen kirjeenvaihto, kirjalliset kysymykset, selonteot, tiedonannot, HE-luettelo kanslia asettaa hankkeen ja huolehtii sen kuluista Suunnitelma kansallisesta termipankista: 12/ /2014 osastot ja yksiköt IA kaikki ministeriöt 13

14 Valtioneuvoston päätöksenteon oikea-aikaisuus Ministerivaihdosten varmistaminen Päätösvaltaisuuden varmistaminen Istuntokalenteri Tiedote muutoksista Sijaisuusluettelo PTJ-istuntokalenterin päivitys Sijaisuusluettelon, ministereiden työnjakopäätöksen ja ministerivaliokuntien ja -ryhmien jäsenyyksien muutokset Valtioneuvoston tai sen jäsenten vaihtuessa IA IA ja Hyvä henkilöstöpolitiikka, hyvinvoiva henkilöstö, osaava johto ja henkilöstö, valmentava johtaminen, houkutteleva työpaikka Valmistautuminen työterveyshuollon kilpailutukseen Ajantasaiset säädökset ja määräyskokoelman uudistaminen Yhdenvertaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu Julkisen arvonannon osoitusten valmistelu Henkilöstöstrategia 2014 Kehitys- ja arviointikeskustelut Perehdyttäminen Työterveyshuollon toimintaohjelma Työsuojelu Työterveyshuollon uusi sopimus ja korvaava menttely VNHY:n johdosta Hallintoasetuksen ja työjärjestyksen muutokset, Määräysten ja ohjeiden muutokset Paikalliset virkaehtosopimukset Vahvistetaan uusi yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelma. Valtavirtaistaminen hankkeisiin, työryhmiin ja toimintaan. Arvonimiesitykset ja niihin liittyvät veropäätökset VMBARO Työterveyshuollon raportit määräyskokoelmassa ilmestyvät määräykset Arviointi hallituksen tasa-arvo-ohjelman yhteydessä sekä yhdenvertaisuus ja tasaarvoryhmän toimesta. noin 200 arvonimipäätöstä päätöstä vuodessa Säädökset annetaan ja asiakirjat valmistuvat sovitussa ajassa. Toimeenpannaan ja viestitään 5/2014 Jatkuvaa Kaikki hakemukset käsitellä kokousten määräajoissa tasavallan presidentti päättäjänä 14

15 Avustusten ja siirtomäärärahojen päätösten valmistelu Toimiva ministeriöiden yhteinen työajanhallintajärjestelmä Pääluokan (KPY:n) määräraharesurssien riittävyys ja seuranta Valtion IT-palvelukeskuksen palvelujen siirto uudelle erityisvirastolle (TORI) ja yhtenäisten palvelujen aikaansaaminen Kertakirjautumisen (VIRTU) käytön laajentaminen (Mahti, Eutori, PTJ, Senaattori, Timecon) Puoluetukipäätökset Puoluetuen valvonnan tulosten ja päätösten valmistelun yhteensovittaminen Kunniamerkit - momentin määrärahan käyttöä valvotaan ja maksetaan Ritarikuntien kanslian käyttöön toimituksen loppuunsaattaminen TTS, kehys-, talousarvio- ja lisätalousarvioesitykset, Osuus hallituksen vuosikertomukseen palvelusuunnitelmat siirtymäajan jälkeisille palveluille Ministeriöiden pääkäyttäjien yhteistyöryhmä Palaute VM:lta ja tilintarkastajalta Päätetyt maksut maksetaan päätösten mukaisesti Järjestelmä toimitussopimuksen mukainen syksyllä 2014 VM:n ohjeistus ja aikataulu Siirron seuranta jatkuu koko vuoden. Palvelusuunnitelmat valmistuvat vuoden loppuun mennessä. käyttöönottosuunnitelma 10/2014 Tori yhteistyö OM:n ja VTV:n kanssa Neuvottelut VM:n kanssa virkamiesja poliittinen taso JulkICT, Tori Käyttäjätukipalvelujen (käyttötuki ja lähituki päätelaitteille) sekä päätelaitteiden elinkaaripalvelujen käyttöönotto Tiedon turvaaminen turvallisella verkolla käyttöönottosuunnitelma suunnitelma turvallisen verkon (TUVE) käyttöönotosta 04/2014, käyttöönoton toteutus 6/2014 Torin kilpailutuksen tuloksena 11/2014 JulkICT, Haltik 15

16 Sujuva tiedonsiirto ja yhteiset tietovarannot valtion hallinnon toimeenpanossa ja säädösvalmistelussa Ministeriöiden yhteisen asianhallintajärjestelmän esiselvitysraportti (mukana Mahti, Eutori ja PTJ) sisältäen VNasianhallinta-arkkitehtuurin 06/2014 JulkICT, muut ministeriöt Asianhallinnan määräysten toimeenpaneminen 01/2014 EU-asiakirjojen arkistonmuodostussuunnitelman uudistaminen Toiminnan riskikartoitus Tietoturvallisuuden tason nostaminen Turvalliset ministeriökiinteistöt Sähköinen allekirjoitus ja sähköisen arkistoinnin lupa Riskienhallintasuunnitelma vuodelle 2015 Tietoturvallisuuden kehittäminen korotetulle tasolle EU:n turvallisuusvaatimusten tarkistaminen ja kuntoon saattaminen Linnan ulkokehän rakenteellisen suojauksen parantaminen CCTV-järjestelmän uusiminen 11/2014 VALO/ 10/2014 VALO VNL rak 12/14 CCTV-järjestelmät , VALO Turvallisuusmenettelyiden yhtenäistäminen valtioneuvostossa Peruskorjaukset toteutetaan ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän puitesuunnitelman mukaisesti Yhtenäisemmät turvallisuusohjeet ja menettelyt valtioneuvostossa YM 10/14, TEM I 11/2014, TEM II 06/2016, SM 09/2016, VNL vaihe I 12/2016 Yhteisen turvallisuusohjeistuksen periaatteet käytössä VALO 16

17 Suomen taloudellisia ulkosuhteita, suomalaisten yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja sekä Suomen maakuvaa koskevat julkisrahoitteiset toiminnot on organisoitu tehokkaasti ja tuloksellisesti Valtioneuvoston toimintakonsepti poikkeusoloissa Toimivat tilat Valtioneuvoston verkkoviestintäuudistuksen toteuttaminen Sisäisen viestinnän uudistaminen ja käyttöönottaminen Vuoden 2014 Team Finlandstrategian (VN periaatepäätös) toimeenpano valtionhallinnossa ja Team Finland-verkostossa. Vuoden 2015 Team Finlandstrategian valmistelu Valtioneuvoston valmiusosien toimintasuunnitelma A. Hallituksen suuri kokoushuone B. Valtioneuvoston juhlahuoneiston peruskorjaus C. VNK toimistotilat, suunnitelma Uudistetut VN- ja VNK sivut otettu käyttöön Uudistunut intranet Senaattoripalvelua koskeva esiselvitys Toiminnan sisällön suuntaaminen strategian edellyttämällä tavalla. Arviointiraportti Ohjausryhmän kokousten valmistelu Verkoston sisällön ohjaus KP-kokousten valmistelu Strategiapaperi (valtioneuvoston periaatepäätös) VATU-arviointi Käyttäjätutkimus verkkosivuilla (Beta) Laatua verkkoon-arviointityökalu TF-verkoston vuosiraporttien arviointi syksyllä Ohjausryhmän arviointi ja tulokset neljä kokousta Kysely, tavoitteet 5 6 kokousta Suunnitelma valmis 11/2014 Valmis 2014 Luonnos- ja toteutussuunnitelma 2014, valmis 2016 toteutus /2014 VALO VALO VSO VSO 09/2014 Pantu oleellisilta osiltaan toimeen vuoden TAU 2014 loppuun mennessä. 10/2014 Strategian valmistelu keväällä Hyväksyminen valtioneuvostossa kesäkuussa 2014 TAU Valmiusosaston päällikkökokous VATUn kärkihanke Tiiviissä yhteistyössä ministeriöiden kanssa 17

18 2 Toiminnallinen tehokkuus Määrärahojen kohdentuminen ja kehitys osastoittain ja yksiköittäin Toteuma 2012 milj euroa Arvio 2013 Tavoite 2014 Ministerit ja johto ,62 1,6 EU-asioiden osasto ,92 3,0 Hallinto- ja palveluosasto ,77 8,0 Omistajaohjausosasto ,20 3,0 Valmiusosasto ,47 13,0 Viestintäosasto ,10 3,0 Istuntoyksikkö ,28 1,0 Politiikka-analyysiyksikkö ,13 1,0 Taloudelliset ulkosuhteet ,07 0,05 Määrärahojen kohdentuminen asiakasryhmittäin (kohdennetut kustannukset koostuvat kuljetus-, turvallisuus-, varautumis- ja käännöspalveluista, Eutorista, PTJ:stä ja Senaattorista sekä Timeconista) Toteuma 2012 milj euroa Arvio 2013 Tavoite 2014 Eduskunta Tasavallan presidentin kanslia Oikeuskanslerinvirasto Ulkoasiainministeriö Oikeusministeriö Sisäasiainministeriö Puolustusministeriö Valtiovarainministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Liikenne- ja viestintäministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Ympäristöministeriö Valtioneuvoston kanslia

19 3 Tuotokset ja laadunhallinta Tuotokset TUOTOS Toteuma 2012 Arvio 2013 Tavoite 2014 Määrällinen tavoite Arvonimet haetut/myönnetyt 242/ / /150 Findikaattorin kävijät Kotimaisten kielten käännökset/säädöskäännökset kpl/sivut lkm 2 039/24 322/425/ /24 322/430/ /25 000/450/ Käännökset vieraille kielille s/u 576/ / /700 Termineuvonta yhteydenotot/haut Valter 226/ / / termipankista Asiakirjojen rekisteröinnit kotim /EU/pääministerin asiakirjat 2 124/25 553/ /26 000/ /26 000/800 Hankkeet/EU-kokouskutsut/arkistohaut ja tutkijapalvelu 14/6 179/148 14/6 179/148 15/6 000/150 Julkaisut /määräykset määräyskokoelmassa 14/7 14/7 10/10 Tiedotustilaisuudet/nettilähetykset/tiedotteet 36/75/409 36/75/409 40/80/500 vn.fi/vnk.fi / / / Tilaisuudet/osallistujat/keskim.kustannus per asiakas valtioneuvoston edustustiloissa 1 190/46 868/164 e/per tilaisuus 1 100/45 000/200 e/per tilaisuus 1 100/50 000/200 e/per tilaisuus VNIstunnot/ TP/iltakoulu tai hallituksen neuvottelu 66/30/29 66/30/29 66/30/30 VNpäätökset / TP päätökset 1 078/ / /350 Yhtiöiden jakama osinkosumma (summat milj euroa) Markkina-arvo yhteensä (1 000) Nettotulos yhteensä (1 000) Osinkotuotto 6,5 % 6,5 % 6,5 % Osinkosuhde 63,3 % 63,3 % 63,3 % 19

20 4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Johtamisen, henkilöstön osaamisen kehittämisen ja hyvinvoinnin tavoitteet vuonna 2014 Valtioneuvoston kanslian johtoryhmä on sopinut vuoden 2014 johtamisen ja esimiestyön kehittämisen painopisteeksi valmentavan johtamisen ja sen käytäntöön viemiseen. Toinen painopiste on luottamusta herättävän tiedonkulun vahvistaminen ja kehittäminen erilaisin sisäisen viestinnän keinoin mm. valtiosihteerin aamukahvitilaisuudet, säännölliset osasto- ja yksikkökokoukset sekä sähköisten viestintävälineiden tehokas käyttäminen. Molempien tavoitteiden toteutumista seurataan ennakollisesti johtoryhmässä ja jälkikäteen VMbaro-työtyytyväisyyskyselyn tulosten avulla. Valtioneuvoston kanslian henkilöstön osaamisen kehittämisen painopisteet kootaan erilliseen koko ministeriötä koskevaan henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan, jonka toteumista seurataan ennakollisesti päällikkökokouksissa sekä jälkikäteen kehityskeskustelujen, VMbaro-työtyytyväisyyskyselyn ja henkilöstötilinpäätöksen tietojen kautta. Työyhteisön hyvinvoinnin kehittämisen painopisteenä on avoimen vuorovaikutuksen vahvistaminen sekä oman työajan sekä toiminnan hallinta ja organisointi. Valtioneuvoston kansliassa vahvistettavassa työhyvinvointisuunnitelmassa todetaan henkilöstölle suunnatut työhyvinvointipalvelut sekä koko henkilökunnan ml esimiehet hyvinvoinnin ja työkulttuurin edistämisen keinot kuten esim. yhteiset tilaisuudet, osasto- ja yksikkökohtaiset tilaisuudet ja mahdollisuudet työnohjaukseen sekä sisäiseen ja ulkoiseen vertaistukeen. Ennakollinen seuranta tapahtuu päällikkökokouksissa ja jälkikäteisseuranta VMbaro-työtyytyväisyyskyselyn, työterveyshuollon tilastojen sekä poissaoloraporttien kautta. 20

21 Henkilöstöä kuvaava indikaattori Toteuma 2013 Arvio 2014 Henkilötyövuosien määrä* (mom. kaikki mom.) Osaaminen (koulutustasoindeksi) 5,4 5,4 Henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi - henkilöstötyytyväisyysindeksi 3,43 3,5 - johtajuusindeksi 3,38 3,5 - osaamisen johtamisindeksi 3,47 3,5 - työhyvinvointi-indeksi 3,70 4,0 - sairaspoissaolot työpäivää/htv 7 7 Innostava johtaminen ja esimiestyö - johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä 3,16 3,50 - töiden yleinen organisointi työyhteisössä 3,27 3,50 Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen indikaattorit - tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus 2,97 3,50 - esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä 3,10 3,50 Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky - työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa 3,07 3,50 - työn innostavuus ja työssä koettu ilo 3,59 3,70 *HTV-arvoissa ei ole otettu huomioon 21

22 5 Määrärahat Valtion talousarviossa ja lisätalousarviossa myönnetyt määrärahat Toteuma 2012 milj euroa Arvio 2013 Tavoite Toimintamenomomentti Ministerien ja erityisavustajien palkkaus Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot Pääministerin ja avustajien matkat Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminta Arvonlisäverot Osakehankinnat Puoluetoiminnan tukeminen Kunniamerkit Suomi

23 6 Seuranta ja valvonta Valtioneuvoston kansliassa toteutetaan ministeriötä koskevien hallintosäädösten mukainen seuranta ja valvonta. Työjärjestyksen mukaisesti päälliköt vastaavat ministeriön osastojen ja yksiköiden toiminnasta ja valvovat toimintaa ja sen toteumista. Valtioneuvoston kansliassa ei ole erillistä sisäistä tarkastusta. Esimiesten, joilla on kanslian hallintoasetuksen ja työjärjestyksen mukaisia vastuita, on otettava erityinen kontrolli siitä, että voimassa olevia säädöksiä ja määräyksiä noudatetaan kautta linjan. Valtioneuvoston kanslia on ministeriönä päällikkövirasto, mistä seuraa, että viraston päällikkö viime kädessä vasta viraston toiminnasta, jollei säädöksistä muuta johdu. Johtoryhmässä käsitellään tämän tulossuunnitelman toteutumista. Valtioneuvoston kanslia raportoi suunnitelman toteutumisesta tilinpäätöksessään olevassa toimintakertomuksessa, jonka tarkastaa valtiontalouden tarkastusviraston osoittama tilintarkastaja sekä hallituksen vuosikertomuksessa eduskunnalle, josta eduskunta antaa palautteen. Helsingissä Jyrki Katainen Pääministeri Alexander Stubb Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Pekka Haavisto Kehitysyhteistyöministeri Olli-Pekka Heinonen Valtiosihteeri Timo Lankinen Alivaltiosihteeri 23

Hallituksen vuosikertomus 2013. Osa 2/4: Ministeriöiden tuloksellisuusselvitys

Hallituksen vuosikertomus 2013. Osa 2/4: Ministeriöiden tuloksellisuusselvitys Hallituksen vuosikertomus 2013 Osa 2/4: Ministeriöiden tuloksellisuusselvitys Hallituksen julkaisusarja 2/2014 Hallituksen vuosikertomus 2013 Osa 2/4: Ministeriöiden tuloksellisuusselvitykset Hallituksen

Lisätiedot

PÄÄTÖKSISTÄ MUUTOKSIIN

PÄÄTÖKSISTÄ MUUTOKSIIN PÄÄTÖKSISTÄ MUUTOKSIIN Valtion ohjausjärjestelmän kehittäminen hankkeen raportti ja toimenpidesuositukset Yhteinen agenda - MITÄ Yhteinen tieto - MIKSI Yhteinen toimeenpano - MITEN Valmistelutyöryhmän

Lisätiedot

Pääluokka 23 VALTIONEUVOSTON KANSLIA

Pääluokka 23 VALTIONEUVOSTON KANSLIA Pääluokka 23 VALTIONEUVOSTON KANSLIA Selvitysosa: Valtioneuvoston kanslia osana valtioneuvostoa vastaa toimintaajatuksensa mukaisesti pääministerin johdolla hallitusohjelman toimeenpanon seurannasta ja

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 7/2000. Valtioneuvoston yhteisten asianhallintaprosessien kuvaukset ja suositukset

VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 7/2000. Valtioneuvoston yhteisten asianhallintaprosessien kuvaukset ja suositukset VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 7/2000 Valtioneuvoston yhteisten asianhallintaprosessien kuvaukset ja suositukset Helsinki 2000 Julkaisija: VALTIOVARAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Tekijät (toimielimessä:

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010 Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa

Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 1/2013 Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa Valtioneuvoston

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001

Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001 3 2002 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA JA TALOUS Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001 Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1 2 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA JA TALOUS

Lisätiedot

Politiikkaohjelmat. Valtiontalouden tarkastusviraston tutkimuksia ja selvityksiä

Politiikkaohjelmat. Valtiontalouden tarkastusviraston tutkimuksia ja selvityksiä Politiikkaohjelmat Valtiontalouden tarkastusviraston tutkimuksia ja selvityksiä Valtiontalouden tarkastusviraston selvitys Politiikkaohjelmat ISSN 1796-9492 (nid.) ISSN 1796-9638 (PDF) ISBN 978-952-499-092-9

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011

PUOLUSTUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 PUOLUSTUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA FI.PLM.2012-119 1178/20.05.00/ 2 Puolustusministeriön tilinpäätös vuodelta sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus 3 1.1.1 Puolustusministerin katsaus...

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäalan sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteet vuodelle 2010

Liikenne- ja viestintäalan sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteet vuodelle 2010 Liikenne- ja viestintäalan sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteet vuodelle Tammikuu 1 Esipuhe Tähän julkaisuun on koottu liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

1.1 Johdon katsaus...1 1.1.1 Puolustusministerin katsaus...1 1.1.2 Kansliapäällikön katsaus...2

1.1 Johdon katsaus...1 1.1.1 Puolustusministerin katsaus...1 1.1.2 Kansliapäällikön katsaus...2 PUOLUSTUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 FI.PLM. 167341 1361/2520/2006 Puolustusministeriön tilinpäätös vuodelta 2006 sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus...1 1.1.1 Puolustusministerin

Lisätiedot

Strategiaa toteuttaa neljä päämäärää:

Strategiaa toteuttaa neljä päämäärää: EDUSKUNNAN KANSLIA 11.3.2013 Hallinto-osasto Dnro: 5/21/2012 Tilitoimisto Toimistopäällikkö Rosila YHTEENVETO EDUSKUNNAN KANSLIAN TULOSSUUNNITELMIEN TAVOITTEISTA VUODELLE 2013 Tulossuunnitelma toteuttaa

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

TALOUSARVION 2007 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2007

TALOUSARVION 2007 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2007 TALOUSARVION 2007 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 2 Talousseuranta 1.1. - 1.1 Maakuntavaltuusto... 12 1.2 Tarkastuslautakunta, tarkastustoimi... 18 1.3 Maakuntahallitus... 20

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

OHJELMAJOHTAMINEN VALTIONEUVOSTOSSA

OHJELMAJOHTAMINEN VALTIONEUVOSTOSSA VALTION KESKUSHALLINNON UUDISTAMINEN OHJELMAJOHTAMINEN VALTIONEUVOSTOSSA Uusi menettely ja uudet asiakirjat Valtioneuvoston ohjelmajohtamisen simulointihankkeen raportti Helsinki 15.10.2002 Julkaisija:

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön sidosryhmätoiminta ja henkilöstötilaisuudet. Ohjelma vuosiksi 2005-2006. Hallinto

Sisäasiainministeriön sidosryhmätoiminta ja henkilöstötilaisuudet. Ohjelma vuosiksi 2005-2006. Hallinto Sisäasiainministeriön sidosryhmätoiminta ja henkilöstötilaisuudet Ohjelma vuosiksi 2005-2006 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 53/2004 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 10.12.2004

Lisätiedot

Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti. Hallinto

Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti. Hallinto Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 12/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 15.02.2006 Tekijät (toimielimestä,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2006

Sosiaali- ja terveysministeriön tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2006 Sosiaali- ja terveysministeriön sisäiset julkaisut Sosiaali- ja terveysministeriön tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2006 Liiteosa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2007 3 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita :9 Sosiaali- ja terveysministeriön TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2 KUVAILULEHTI Julkaisija Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosikertomus 2014 Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRSraportointistandardien

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014

Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014 Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014 tilinpäätöksistä Kesäkuu 2015 2 SISÄLTÖ LIIKENNEVIRASTO 4 LIIKENTEEN

Lisätiedot

Valtionhallinnon kielipalveluiden organisoiminen. Valtion kielipalvelukeskuksen sijoittamisselvitys. Laatija: Minna Sneck

Valtionhallinnon kielipalveluiden organisoiminen. Valtion kielipalvelukeskuksen sijoittamisselvitys. Laatija: Minna Sneck Valtionhallinnon kielipalveluiden organisoiminen Valtion kielipalvelukeskuksen sijoittamisselvitys Laatija: Minna Sneck 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Toiminnon sijoittamisen lähtökohta 2.1 Alueellistamisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Säteilyturvakeskuksen tulossopimus vuosille 2012 2015; tulostavoitteet 2015

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Säteilyturvakeskuksen tulossopimus vuosille 2012 2015; tulostavoitteet 2015 Sosiaali- ja terveysministeriön ja Säteilyturvakeskuksen tulossopimus vuosille 2012 2015; tulostavoitteet 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2014 Sisältö 1. YLEISTAVOITTEET... 2 2. YHTEISKUNNALLISET

Lisätiedot

Pääministeri Mari Kiviniemen hallitusohjelman seuranta 12/2010 Liite 1

Pääministeri Mari Kiviniemen hallitusohjelman seuranta 12/2010 Liite 1 Pääministeri Mari Kiviniemen hallitusohjelman seuranta 12/2010 Liite 1 Hallitusohjelman kirjaus SUOMI EHYENÄ KASVUN, TYÖLLISYYDEN JA KESTÄVYYDEN URALLE Hallitus huolehtii osaamisen, työn ja yrittämisen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12. Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12. Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy Tampere 2013 Sisällys 1 Toimintakertomus.........................................5

Lisätiedot

Tarkastusmuistio Valtiovarainministeriön säädösvalmistelun arviointi

Tarkastusmuistio Valtiovarainministeriön säädösvalmistelun arviointi Valtiontalouden tarkastusvirasto Tuloksellisuustarkastus Tarkastusmuistio Valtiovarainministeriön säädösvalmistelun arviointi Liittyy tarkastukseen: Valtiovarainministeriön hallinonalan ohjausjärjestelmä

Lisätiedot