Valtioneuvoston kanslian tulossuunnitelma 2014 VNK/1053/21/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtioneuvoston kanslian tulossuunnitelma 2014 VNK/1053/21/2013"

Transkriptio

1 Valtioneuvoston kanslian tulossuunnitelma 2014 VNK/1053/21/2013

2

3 Sisällys 1 TAVOITTEET TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITÄMINEN MÄÄRÄRAHAT SEURANTA... 23

4

5 1 Tavoitteet Yhteiskunnalliset Hallituspolitiikan keskeiset tavoitteet toteutuvat. Hallitus pystyy päättämään tarvittavista politiikka-toimista hyvän tiedon pohjalta ja oikea-aikaisesti Hallituksella on käytössään keskeinen tieto hallituspolitiikan ja - ohjelman toteutumisesta. Hallituspolitiikan raportointi eduskunnalle Strategiaistunnot (1 2), niiden valmistelu ja toteuttaminen Hallituksen vuosikertomus - hallituksen vaikuttavuus - hallinnonalojen tuloksellisuus - valtion tilinpäätös - toimet eduskunnan lausumien johdosta Palaute prosessista ja istunnoista Palaute eduskunnasta Palaute tarkastusvaliokunnalta Vuoden 2014 alussa (01-03/2014) 04/2014 PAY PAY /IA kaikki ministeriöt Yhteen sovittamalla ja koordinoimalla poikkihallinnollisia prosesseja tuetaan hallituspolitiikan toteuttamista. Strategisia prosesseja, toimintatapoja ja rakenteita kehitetään tukemaan tehokkaampaa hallituspolitiikan toteuttamista. Valtioneuvoston poikkihallinnollista johtamista tuetaan Hallitusohjelman toteutumisen arvion valmistelu Virkamiesverkostojen toiminta (TEA, HOT, TUSE) ICT 2015-linjausten koordinaatio ja Talpolle raportointi raportointi Hallituspolitiikan seurannan työvälineiden ja menetelmien kehittäminen ml. Senaattori-palvelu - Ohjaus-politiikan kehittämishanke, ml. kansainvälinen osio - OECD:n maa-katsaus keskus-hallinnosta (Governance review) Kansliapäällikkö-kokoukset, työpajat, matkat ja viestinnän keinot 01/2015 PAY raportointi PAY raportointi raportointi PA raportointi raportointi VNK ja VM:n välinen työnjako jatkuva PAY ja VSO ministeriöt 5

6 Pääministerin viestintä ja lehdistösuhteiden hoitaminen sekä kansliaan määrättyjen ministerien avustaminen Hallituksen päätös- viestintä, kärkihankkeiden viestintä ja muu viestintä Valtioneuvoston strategisen viestinnän yhteensovittaminen VN:n päätöksenteko ja poliittisen valmistelun vaikuttavuus, päätöksenteon kehittäminen Tiedotteet, tiedotustilaisuudet ja mediasuhteet Tiedotteet, tiedotustilaisuudet sekä verkkosivut Uutiskokoukset EU-tiedottajien kokous Kriisiviestinnän kokous verkkoviestinnän kokous Viestintäjohtajakokoukset Suunnitelma; esittelylistojen sähköinen käsittely valtioneuvoston yleisistunnossa VNL:n muutokset ja VNOS:n muutokset määräykset, ohjeet ja oppaat, koulutus Mediaseuranta arviointi Mediaseuranta Kävijätilastot VISA-arviointi, käyttäjäkyselyt Info-boxin palaute käyttäjiltä Visa-arviointi Viestinnän vaikuttavuus (jäljempänä VISA)-arviointi ministeriöiden viestinnästä 2014 VISA-arviointi säännölliset kokoukset alkuvuosi 2014 VSO VSO VSO IA ministeriöiden aktiivinen yhteistyö Valtioneuvoston kuvatoiminnan tehokkuus He kuvatoiminnasta Ennakoivan kuvan raportit kokonaisturvallisuudesta neljä raporttia 02/ ,04, 06, 10/2014 VALO yhteistyö eri hallinnonalojen kanssa Tilannekuvan tuottamisen toimintamalli 11/2014 6

7 Suomalainen yhteiskunta ottaa toimissaan huomioon pitkän aikavälin haasteet ja mahdollisuudet Hallituksen päätöksentekoa palvelevan pitkän aikajänteen ja tulevaisuuteen suuntautuvan tiedon tuottaminen - Kestävällä kasvulla hyvinvointia vuoteen 2030 ulottuvan tulevaisuusselonteon toimeenpano - Kansallisen ennakointimallin suunnittelu ja käyttöönotto Eduskunta käsittelee selonteon Ministerityöryhmä seuraa toimeenpanoa Kansallisen ennakoinnin toimintamallin kuuluvat osa-alueet ovat toiminnassa, ml. verkosto, foorumit ja tulevaisuuskartasto Hallituksen päätös Eduskunnan vastaus vuonna 2014 (arvio) Seuranta osana tulevaisuusselonteon seurantaa PAY Yhtenäiset tulevaisuuskatsaukset puolueille tuki ministeriöiden prosesseille - yhteinen konsepti - yhteinen viestintä Katsaukset valmistelussa, valmistuvat syksyllä 2014 Palaute katsauksista vasta vaalien jälkeen, käytettävyysselvitys tehty PAY Kaikki valmistelevat Tulevaisuuskatsausten kokoaminen ja yhteisten teemojen käsittelyt. loppuvuosi 2014/alkuvuosi 2015 foorumi loppuvuosi 2014 Suomi 100 juhlavuosi (2017) Hallituksen talouspoliittisten linjausten valmistelua tukeminen Suomella puheenjohtajuus pääministereiden Nordic Future Forum -projektissa. -keskeiset linjaukset ja painopisteet -viestintästrategia Talouspoliittisia päätöksiä valmistelevat keskustelut, Keskustelua tukevat selvitykset, ja tutkimukset valmistelut käynnissä jatkuva Syksy 2014 PAY 12/2014 Projektiorganisaatio, johto, PAY UM yhteistyö Projekti jatkuu vuoteen

8 Tutkimus toimii yhteiskunnan kehittämisen ja päätöksenteon strategisena resurssina. Tutkimustulosten hyödyntäminen valtioneuvoston päätöksenteossa Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan tutkimus-, ennakointi-, arviointi ja selvitystoiminnan uudistaminen ja sitä koskeva vn-päätös tutkimussuunnitelmasta VN päätös tutkimussuunnitelmasta 03/2014 PAY Tutkimuslaitos- ja tutkimusrahoitus-uudistuksen toimeenpano VNpäätös strategisen tutkimuksen teemoista ja painopisteistä, Selvitysmiehen ehdotusten toimeenpano linjausten mukaisesti Koordinointi ja raportointi rakenteellisten uudistusten etenemisestä: A) Tutkimuslaitosten yhteensulauttaminen B) Tutkimuslaitosten yhdistäminen Helsingin yliopistoon C) Tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyön syventäminen D) Tutkimuslaitosten yhteenliittymien toiminnan kehittäminen E) Strategisen tutkimuksen rahoitusvälineen perustaminen F) Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan tutkimus-, arviointi- ja selvitystoiminnan vahvistaminen G) Tutkimusrahoituksen kokoaminen ministeriöissä VN päätöksentekoa tukevan tutkimussuunnitelman valmistuminen ja tutkimusten hyödynnettävyys arvioitava toiminnan vakiintuessa Ministeri-ohjausryhmä seuraa uudistukselle asetettujen tavoitteiden ja aikataulujen puitteissa 03/ 2014 Selvitysmiehen raportti 06/2014, toimeenpano tämän jälkeen Uudistuksen toimeenpano käynnistynyt 10/2014, raportointia säännöllisesti ministeriohjausryhmässä, toteuttamisaika-taulu PAY VNK/PAY, yhteistyössä muut ministeriöt 8

9 Suomen tavoitteita Euroopan unionissa edistetään ennakoivasti, aktiivisesti ja tuloksellisesti Suomen vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen EU:n päätöksenteossa kansallisen EU-asioiden valmistelun, yhteensovittamisen ja päätöksenteon avulla EU-politiikan onnistumisen edistäminen pääministeriä ja muita valtioneuvoston jäseniä tukevin virkamiestoimin Hallitusohjelman mukainen EU-selonteko Eduskunta 01/2014 EUS Selvitys EU:n komitologiamenettelystä raportit EUS ja säädösvallan delegoinnista EU-oikeudellisten asioiden koordinoidumpi 2014 EUS hoitaminen VN:ssa Arvioidaan ja mahdollisesti toteutetaan 12/2014 EUS integraatio komission uuteen asiakirjavälityskonseptiin Tuotetaan EUTORIA koskeva esiselvitys 8/2016 EUS Aloitteet Suomen EU-vaikuttavuuden jatkuva EUS edistämiseksi Kansallisten asiantuntijoiden määrärahan 11/2014 EUS myöntämispäätös EU-ministerivaliokunnan asiakirjat jatkuva EUS EU:n poliittis-strategisen tason kriisikoordinaatiojärjestelmä IPCR:n toimeenpanoon vaikuttaminen Toimeenpanon edellyttämien toimintojen toteuttaminen Suomessa raportti VALO Reaaliaikaisen tiedon tuottaminen jatkuvaa EUS VNTike ensivaiheen signaaleista ja keskei- simmistä EU-asioista Pääministerille sekä Eurooppaministerille järjestetään tapaamiset, matkat, puheet, kirjoitukset ja muu tarvittava aineisto 9

10 Valtion yritysvarallisuutta hoidetaan tuloksellisesti Vuonna 2014 nimitettävän komission ohjelmaan vaikuttaminen Yhtiöiden kehittäminen ja pitkäjänteisen kasvun tukeminen, omistaja-arvon kasvattaminen Valtion ja Solidiumin pörssisalkkujen arvonkehitys Helsingin pörssin yleisindeksiä paremmin, Valtion ja Solidiumin pörssisalkkujen osinkotuoton ja osinkosuhteen keskimääräistä parempi kehitys verrattuna Helsingin pörssin päälistan yhtiöihin Yhtiöiden kannattava ja omistaja-arvoa tuottava kehitys, Valtion osakesalkun sijoitetun pääoman tuotto ylittää riskittömän korkotason, Valtion suoraan omistaman pörssiyhtiön arvonkehitys sen toimialaindeksiä paremmin Molempien sukupuolien 40 prosentin edustus määräysvaltayhtiöiden hallituksissa Vaikuttaminen kansallisessa valmistelujärjestelmässä ja vaikuttaminen komission pääsihteeristöön omistajastrategioiden monitorointi ja tarvittaessa muutokset, yritysjärjestelyt, hallitusvalinnat, panostukset johdon sitouttamiseen, talpo-raportit raportti yhtiökohtainen analyysi ja omistaja-strateginen seuranta, yritysjärjestelyiden ja projektien määrän seuranta 2014 alkuvuosi EUS Suomen sisällä tapahtuva vaikuttaminen talpo-raportit 2 kertaa OO vuodessa Talpo- raportointi, vuosikertomus Talpo-raportointi, vuosikertomus Talpo-raportointi, vuosikertomus OO OO OO 10

11 Avoimemman ja asiantuntevamman mielikuvan kehittäminen valtion omistajaohjauksesta Valtion taloussuunnittelussa on käytettävissä oikea-aikainen ja mahdollisimman tarkka tieto osinkotuloista Yhtiöiden toiminnan vastuullisuuden edistäminen ja varmistamin oman yritysvastuuasioiden analyysi- ja raportointiprosessin kehittäminen ja itsenäisen näkemyksen muodostaminen yhtiöiden yritysvastuuasioiden hoidon tasosta Eri ministeriöiden omistajaohjauksen käytäntöjen ja yhteistyön koordinointi ja kehittäminen verkkosivujen ajantasaisuus sisällön laajentaminen, vuosikertomuksen kehittäminen hyvän hallintotavan ja aktiivisen viestinnän merkityksen kasvattaminen eduskunnan palaute Jatkuva arviointi ja siihen perustuva luottamus omistajaohjauksen toimintaan pääomamarkkinoilla, muiden omistajien keskuudessa sekä valtioneuvoston sisällä. Osinkoennusteet 2 4 kertaa vuodessa OO Yritysvastuuanalyysit osana yhtiöanalyysejä, yritysvastuuraportointi vuosikertomuksessa omistajaohjauksen linjaukset ja käytännöt ja niiden toimeenpaneminen Sisäinen arviointi ja seuranta kahdesti vuodessa talpolraportointien kautta OO OO 06/2014 OO Kotimaisen omistuksen vahvistaminen ja vakauttaminen kansallisesti tärkeissä yhtiöissä Solidiumin sijoitukset Solidium arvioi omistuksiaan jatkuvasti ja sijoittaa tarvittaessa uusiin yhtiöihin OO 11

12 Viranomaisten toiminta ja kansalaisten palveleminen molemmilla kansalliskielillä Säädöskääntäminen molemmilla kansalliskielillä Selkeä ja ymmärrettävä laki- ja hallintoruotsi Käännettyjen kansalliskielisten säädöstekstien tarkastaminen Laadukkaiden vieraskielisten käännösten ja englanninkielisten tekstien kielenhuolto pääministerille, ministereille, johdolle ja muille asiakkaille Yhdenmukaiset sekä lakiteknisesti ja terminologisesti virheettömät ruotsinkieliset säädökset Valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunnan ohjeet ja suositukset, uudistettu Svenskt lagspråk i Finland-ohje 2015 Terminologisesti virheettömät asiakirjat, puheet ja tiedotteet Säädökset tarkastettu. Yhdenmukaiset sekä lakiteknisesti ja terminologisesti virheettömät säädöskäännökset sekä säädöskääntäjien työssä oppiminen Asianmukaiset vieraskieliset käännökset sovitussa aikataulussa sekä stilisoidut ja editoidut englanninkieliset tekstit Asiakastyytyväisyys vähintään 4 asteikolla 1 5 ja ministeriökohtaiset toimeksiantajakeskustelut hallituskauden päätteeksi, suora palaute toimeksiantajilta, kansalaispalaute Asiakastyytyväisyys vähintään 4 (asteikko 1 5), suora palaute toimeksiantajilta ja laintarkastajilta, kyselyt kääntäjille, palautekeskustelut Toimeksiantajakeskustelut, sähköisen lomakkeen kautta saatava käyttäjäpalaute, muu käyttäjäpalaute Hallituksen lainsäädäntösuunnitelma, HE-listojen, toimeksiantajien toiveiden ja esittelyn edellyttämän aikataulun mukaisesti Svenskt lagspråk i Finland-ohjeen päivitystyö käynnistetään 2014 hallituksen lainsäädäntösuunnitelman, HE-listojen, toimeksiantajien toiveiden ja esittelyn edellyttämän aikataulun mukaisesti sekä jatkuvana toimintana Toimeksiantajien toiveiden mukaisesti 12

13 Virkakielen selkeyttä edistävä yhtenäinen termien käyttö kansallisesti ja kansainvälisesti Sanastot valtioneuvoston julkisen termipankin Valterin ylläpitäminen termiselvitykset ja ohjeet EU:n toimielinten suomenkielen kääntäjien ja kotimaan virkamiesten välisen työn koordinointi Asiakastyytyväisyyskyselyt parin vuoden välein, Valterin ja verkkosivuston käyttötilastot, termipankkien käytettävyys käännöstyössä, termineuvonnan tilastot, ESKO-kysymysten seuranta, käyttäjäpalaute Toimeksiantajien mukaisesti ja jatkuvana toimintana Valtioneuvostosanaston päivitys: aloitus 2014, valmistuu 2015 Käännösmuistien ja termikantojen yhteiskäyttö: 2014 aikana Valtioneuvoston toiminnan turvaaminen sekä sen varmistaminen, että valtioneuvostolla on kyky kaikissa tilanteissa ohjata tehtävänsä mukaisesti yhteiskunnan toimintaa Valtioneuvoston hallintoyksikön muodostamisen valmistelu Hallituksen ja eduskunnan työn yhteensovittaminen toteuttamissuunnitelma, henkilöstön osallistaminen, hallintoprosessien kuvaukset virallinen kirjeenvaihto, kirjalliset kysymykset, selonteot, tiedonannot, HE-luettelo kanslia asettaa hankkeen ja huolehtii sen kuluista Suunnitelma kansallisesta termipankista: 12/ /2014 osastot ja yksiköt IA kaikki ministeriöt 13

14 Valtioneuvoston päätöksenteon oikea-aikaisuus Ministerivaihdosten varmistaminen Päätösvaltaisuuden varmistaminen Istuntokalenteri Tiedote muutoksista Sijaisuusluettelo PTJ-istuntokalenterin päivitys Sijaisuusluettelon, ministereiden työnjakopäätöksen ja ministerivaliokuntien ja -ryhmien jäsenyyksien muutokset Valtioneuvoston tai sen jäsenten vaihtuessa IA IA ja Hyvä henkilöstöpolitiikka, hyvinvoiva henkilöstö, osaava johto ja henkilöstö, valmentava johtaminen, houkutteleva työpaikka Valmistautuminen työterveyshuollon kilpailutukseen Ajantasaiset säädökset ja määräyskokoelman uudistaminen Yhdenvertaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu Julkisen arvonannon osoitusten valmistelu Henkilöstöstrategia 2014 Kehitys- ja arviointikeskustelut Perehdyttäminen Työterveyshuollon toimintaohjelma Työsuojelu Työterveyshuollon uusi sopimus ja korvaava menttely VNHY:n johdosta Hallintoasetuksen ja työjärjestyksen muutokset, Määräysten ja ohjeiden muutokset Paikalliset virkaehtosopimukset Vahvistetaan uusi yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelma. Valtavirtaistaminen hankkeisiin, työryhmiin ja toimintaan. Arvonimiesitykset ja niihin liittyvät veropäätökset VMBARO Työterveyshuollon raportit määräyskokoelmassa ilmestyvät määräykset Arviointi hallituksen tasa-arvo-ohjelman yhteydessä sekä yhdenvertaisuus ja tasaarvoryhmän toimesta. noin 200 arvonimipäätöstä päätöstä vuodessa Säädökset annetaan ja asiakirjat valmistuvat sovitussa ajassa. Toimeenpannaan ja viestitään 5/2014 Jatkuvaa Kaikki hakemukset käsitellä kokousten määräajoissa tasavallan presidentti päättäjänä 14

15 Avustusten ja siirtomäärärahojen päätösten valmistelu Toimiva ministeriöiden yhteinen työajanhallintajärjestelmä Pääluokan (KPY:n) määräraharesurssien riittävyys ja seuranta Valtion IT-palvelukeskuksen palvelujen siirto uudelle erityisvirastolle (TORI) ja yhtenäisten palvelujen aikaansaaminen Kertakirjautumisen (VIRTU) käytön laajentaminen (Mahti, Eutori, PTJ, Senaattori, Timecon) Puoluetukipäätökset Puoluetuen valvonnan tulosten ja päätösten valmistelun yhteensovittaminen Kunniamerkit - momentin määrärahan käyttöä valvotaan ja maksetaan Ritarikuntien kanslian käyttöön toimituksen loppuunsaattaminen TTS, kehys-, talousarvio- ja lisätalousarvioesitykset, Osuus hallituksen vuosikertomukseen palvelusuunnitelmat siirtymäajan jälkeisille palveluille Ministeriöiden pääkäyttäjien yhteistyöryhmä Palaute VM:lta ja tilintarkastajalta Päätetyt maksut maksetaan päätösten mukaisesti Järjestelmä toimitussopimuksen mukainen syksyllä 2014 VM:n ohjeistus ja aikataulu Siirron seuranta jatkuu koko vuoden. Palvelusuunnitelmat valmistuvat vuoden loppuun mennessä. käyttöönottosuunnitelma 10/2014 Tori yhteistyö OM:n ja VTV:n kanssa Neuvottelut VM:n kanssa virkamiesja poliittinen taso JulkICT, Tori Käyttäjätukipalvelujen (käyttötuki ja lähituki päätelaitteille) sekä päätelaitteiden elinkaaripalvelujen käyttöönotto Tiedon turvaaminen turvallisella verkolla käyttöönottosuunnitelma suunnitelma turvallisen verkon (TUVE) käyttöönotosta 04/2014, käyttöönoton toteutus 6/2014 Torin kilpailutuksen tuloksena 11/2014 JulkICT, Haltik 15

16 Sujuva tiedonsiirto ja yhteiset tietovarannot valtion hallinnon toimeenpanossa ja säädösvalmistelussa Ministeriöiden yhteisen asianhallintajärjestelmän esiselvitysraportti (mukana Mahti, Eutori ja PTJ) sisältäen VNasianhallinta-arkkitehtuurin 06/2014 JulkICT, muut ministeriöt Asianhallinnan määräysten toimeenpaneminen 01/2014 EU-asiakirjojen arkistonmuodostussuunnitelman uudistaminen Toiminnan riskikartoitus Tietoturvallisuuden tason nostaminen Turvalliset ministeriökiinteistöt Sähköinen allekirjoitus ja sähköisen arkistoinnin lupa Riskienhallintasuunnitelma vuodelle 2015 Tietoturvallisuuden kehittäminen korotetulle tasolle EU:n turvallisuusvaatimusten tarkistaminen ja kuntoon saattaminen Linnan ulkokehän rakenteellisen suojauksen parantaminen CCTV-järjestelmän uusiminen 11/2014 VALO/ 10/2014 VALO VNL rak 12/14 CCTV-järjestelmät , VALO Turvallisuusmenettelyiden yhtenäistäminen valtioneuvostossa Peruskorjaukset toteutetaan ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän puitesuunnitelman mukaisesti Yhtenäisemmät turvallisuusohjeet ja menettelyt valtioneuvostossa YM 10/14, TEM I 11/2014, TEM II 06/2016, SM 09/2016, VNL vaihe I 12/2016 Yhteisen turvallisuusohjeistuksen periaatteet käytössä VALO 16

17 Suomen taloudellisia ulkosuhteita, suomalaisten yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja sekä Suomen maakuvaa koskevat julkisrahoitteiset toiminnot on organisoitu tehokkaasti ja tuloksellisesti Valtioneuvoston toimintakonsepti poikkeusoloissa Toimivat tilat Valtioneuvoston verkkoviestintäuudistuksen toteuttaminen Sisäisen viestinnän uudistaminen ja käyttöönottaminen Vuoden 2014 Team Finlandstrategian (VN periaatepäätös) toimeenpano valtionhallinnossa ja Team Finland-verkostossa. Vuoden 2015 Team Finlandstrategian valmistelu Valtioneuvoston valmiusosien toimintasuunnitelma A. Hallituksen suuri kokoushuone B. Valtioneuvoston juhlahuoneiston peruskorjaus C. VNK toimistotilat, suunnitelma Uudistetut VN- ja VNK sivut otettu käyttöön Uudistunut intranet Senaattoripalvelua koskeva esiselvitys Toiminnan sisällön suuntaaminen strategian edellyttämällä tavalla. Arviointiraportti Ohjausryhmän kokousten valmistelu Verkoston sisällön ohjaus KP-kokousten valmistelu Strategiapaperi (valtioneuvoston periaatepäätös) VATU-arviointi Käyttäjätutkimus verkkosivuilla (Beta) Laatua verkkoon-arviointityökalu TF-verkoston vuosiraporttien arviointi syksyllä Ohjausryhmän arviointi ja tulokset neljä kokousta Kysely, tavoitteet 5 6 kokousta Suunnitelma valmis 11/2014 Valmis 2014 Luonnos- ja toteutussuunnitelma 2014, valmis 2016 toteutus /2014 VALO VALO VSO VSO 09/2014 Pantu oleellisilta osiltaan toimeen vuoden TAU 2014 loppuun mennessä. 10/2014 Strategian valmistelu keväällä Hyväksyminen valtioneuvostossa kesäkuussa 2014 TAU Valmiusosaston päällikkökokous VATUn kärkihanke Tiiviissä yhteistyössä ministeriöiden kanssa 17

18 2 Toiminnallinen tehokkuus Määrärahojen kohdentuminen ja kehitys osastoittain ja yksiköittäin Toteuma 2012 milj euroa Arvio 2013 Tavoite 2014 Ministerit ja johto ,62 1,6 EU-asioiden osasto ,92 3,0 Hallinto- ja palveluosasto ,77 8,0 Omistajaohjausosasto ,20 3,0 Valmiusosasto ,47 13,0 Viestintäosasto ,10 3,0 Istuntoyksikkö ,28 1,0 Politiikka-analyysiyksikkö ,13 1,0 Taloudelliset ulkosuhteet ,07 0,05 Määrärahojen kohdentuminen asiakasryhmittäin (kohdennetut kustannukset koostuvat kuljetus-, turvallisuus-, varautumis- ja käännöspalveluista, Eutorista, PTJ:stä ja Senaattorista sekä Timeconista) Toteuma 2012 milj euroa Arvio 2013 Tavoite 2014 Eduskunta Tasavallan presidentin kanslia Oikeuskanslerinvirasto Ulkoasiainministeriö Oikeusministeriö Sisäasiainministeriö Puolustusministeriö Valtiovarainministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Liikenne- ja viestintäministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Ympäristöministeriö Valtioneuvoston kanslia

19 3 Tuotokset ja laadunhallinta Tuotokset TUOTOS Toteuma 2012 Arvio 2013 Tavoite 2014 Määrällinen tavoite Arvonimet haetut/myönnetyt 242/ / /150 Findikaattorin kävijät Kotimaisten kielten käännökset/säädöskäännökset kpl/sivut lkm 2 039/24 322/425/ /24 322/430/ /25 000/450/ Käännökset vieraille kielille s/u 576/ / /700 Termineuvonta yhteydenotot/haut Valter 226/ / / termipankista Asiakirjojen rekisteröinnit kotim /EU/pääministerin asiakirjat 2 124/25 553/ /26 000/ /26 000/800 Hankkeet/EU-kokouskutsut/arkistohaut ja tutkijapalvelu 14/6 179/148 14/6 179/148 15/6 000/150 Julkaisut /määräykset määräyskokoelmassa 14/7 14/7 10/10 Tiedotustilaisuudet/nettilähetykset/tiedotteet 36/75/409 36/75/409 40/80/500 vn.fi/vnk.fi / / / Tilaisuudet/osallistujat/keskim.kustannus per asiakas valtioneuvoston edustustiloissa 1 190/46 868/164 e/per tilaisuus 1 100/45 000/200 e/per tilaisuus 1 100/50 000/200 e/per tilaisuus VNIstunnot/ TP/iltakoulu tai hallituksen neuvottelu 66/30/29 66/30/29 66/30/30 VNpäätökset / TP päätökset 1 078/ / /350 Yhtiöiden jakama osinkosumma (summat milj euroa) Markkina-arvo yhteensä (1 000) Nettotulos yhteensä (1 000) Osinkotuotto 6,5 % 6,5 % 6,5 % Osinkosuhde 63,3 % 63,3 % 63,3 % 19

20 4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Johtamisen, henkilöstön osaamisen kehittämisen ja hyvinvoinnin tavoitteet vuonna 2014 Valtioneuvoston kanslian johtoryhmä on sopinut vuoden 2014 johtamisen ja esimiestyön kehittämisen painopisteeksi valmentavan johtamisen ja sen käytäntöön viemiseen. Toinen painopiste on luottamusta herättävän tiedonkulun vahvistaminen ja kehittäminen erilaisin sisäisen viestinnän keinoin mm. valtiosihteerin aamukahvitilaisuudet, säännölliset osasto- ja yksikkökokoukset sekä sähköisten viestintävälineiden tehokas käyttäminen. Molempien tavoitteiden toteutumista seurataan ennakollisesti johtoryhmässä ja jälkikäteen VMbaro-työtyytyväisyyskyselyn tulosten avulla. Valtioneuvoston kanslian henkilöstön osaamisen kehittämisen painopisteet kootaan erilliseen koko ministeriötä koskevaan henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan, jonka toteumista seurataan ennakollisesti päällikkökokouksissa sekä jälkikäteen kehityskeskustelujen, VMbaro-työtyytyväisyyskyselyn ja henkilöstötilinpäätöksen tietojen kautta. Työyhteisön hyvinvoinnin kehittämisen painopisteenä on avoimen vuorovaikutuksen vahvistaminen sekä oman työajan sekä toiminnan hallinta ja organisointi. Valtioneuvoston kansliassa vahvistettavassa työhyvinvointisuunnitelmassa todetaan henkilöstölle suunnatut työhyvinvointipalvelut sekä koko henkilökunnan ml esimiehet hyvinvoinnin ja työkulttuurin edistämisen keinot kuten esim. yhteiset tilaisuudet, osasto- ja yksikkökohtaiset tilaisuudet ja mahdollisuudet työnohjaukseen sekä sisäiseen ja ulkoiseen vertaistukeen. Ennakollinen seuranta tapahtuu päällikkökokouksissa ja jälkikäteisseuranta VMbaro-työtyytyväisyyskyselyn, työterveyshuollon tilastojen sekä poissaoloraporttien kautta. 20

21 Henkilöstöä kuvaava indikaattori Toteuma 2013 Arvio 2014 Henkilötyövuosien määrä* (mom. kaikki mom.) Osaaminen (koulutustasoindeksi) 5,4 5,4 Henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi - henkilöstötyytyväisyysindeksi 3,43 3,5 - johtajuusindeksi 3,38 3,5 - osaamisen johtamisindeksi 3,47 3,5 - työhyvinvointi-indeksi 3,70 4,0 - sairaspoissaolot työpäivää/htv 7 7 Innostava johtaminen ja esimiestyö - johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä 3,16 3,50 - töiden yleinen organisointi työyhteisössä 3,27 3,50 Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen indikaattorit - tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus 2,97 3,50 - esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä 3,10 3,50 Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky - työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa 3,07 3,50 - työn innostavuus ja työssä koettu ilo 3,59 3,70 *HTV-arvoissa ei ole otettu huomioon 21

22 5 Määrärahat Valtion talousarviossa ja lisätalousarviossa myönnetyt määrärahat Toteuma 2012 milj euroa Arvio 2013 Tavoite Toimintamenomomentti Ministerien ja erityisavustajien palkkaus Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot Pääministerin ja avustajien matkat Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminta Arvonlisäverot Osakehankinnat Puoluetoiminnan tukeminen Kunniamerkit Suomi

23 6 Seuranta ja valvonta Valtioneuvoston kansliassa toteutetaan ministeriötä koskevien hallintosäädösten mukainen seuranta ja valvonta. Työjärjestyksen mukaisesti päälliköt vastaavat ministeriön osastojen ja yksiköiden toiminnasta ja valvovat toimintaa ja sen toteumista. Valtioneuvoston kansliassa ei ole erillistä sisäistä tarkastusta. Esimiesten, joilla on kanslian hallintoasetuksen ja työjärjestyksen mukaisia vastuita, on otettava erityinen kontrolli siitä, että voimassa olevia säädöksiä ja määräyksiä noudatetaan kautta linjan. Valtioneuvoston kanslia on ministeriönä päällikkövirasto, mistä seuraa, että viraston päällikkö viime kädessä vasta viraston toiminnasta, jollei säädöksistä muuta johdu. Johtoryhmässä käsitellään tämän tulossuunnitelman toteutumista. Valtioneuvoston kanslia raportoi suunnitelman toteutumisesta tilinpäätöksessään olevassa toimintakertomuksessa, jonka tarkastaa valtiontalouden tarkastusviraston osoittama tilintarkastaja sekä hallituksen vuosikertomuksessa eduskunnalle, josta eduskunta antaa palautteen. Helsingissä Jyrki Katainen Pääministeri Alexander Stubb Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Pekka Haavisto Kehitysyhteistyöministeri Olli-Pekka Heinonen Valtiosihteeri Timo Lankinen Alivaltiosihteeri 23

Kansliapäällikön puheenvuoro

Kansliapäällikön puheenvuoro Edessä oli pitkä urakka, mutta päätös oli tehty, ja sehän on aina hyvä juttu. Kansliapäällikön puheenvuoro Haastava tulevaisuus mistä yhteinen suunta? Valtiovarainministeriön ja Tampereen johtamiskorkeakoulun

Lisätiedot

Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa. Timo Lankinen 20.8.2012

Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa. Timo Lankinen 20.8.2012 Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa Valtioneuvostossa tehtävä politiikka-, lainsäädäntöja resurssiohjaus yhtenäiseksi Hallituksen strategisen näkemyksen nykyistä parempi toimeenpano

Lisätiedot

Tutkimusrahoitus remonttiin -miksi? Communication academica 10.1.2014. Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen

Tutkimusrahoitus remonttiin -miksi? Communication academica 10.1.2014. Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen Tutkimusrahoitus remonttiin -miksi? Communication academica 10.1.2014 Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen Tuleva talouskasvu on aiempaa matalampi Suomen vienti ei ole kehittynyt yhtä vahvasti kuin kilpailijamaiden

Lisätiedot

1.3 Lainvalmisteluprosessin prosessikartta

1.3 Lainvalmisteluprosessin prosessikartta 1.3 n prosessikartta Hallitusohjelman kirjaus Talousarvioehdotus Eduskunnan lausuma Kansallista täytäntöönpanoa edellyttävä EU-säädös Kansainvälinen sopimus, Sidosryhmän tai täytäntöönpanosta vastaavan

Lisätiedot

Aikamme Haaste. Kansallisesta meristrategiasta

Aikamme Haaste. Kansallisesta meristrategiasta Kansallisesta meristrategiasta 4.11.2014 Suomi Merellä - säätiön 50-vuotisjuhlaseminaari Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen Aikamme Haaste On kokonaisuuden hahmottaminen ja siinä toimiminen siilojen sijasta

Lisätiedot

2012 toteutuma. töiden yleinen organisointi työyhteisössä 3,11 3,2 3,2 Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky

2012 toteutuma. töiden yleinen organisointi työyhteisössä 3,11 3,2 3,2 Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky 01. Hallinto S e l v i t y s o s a : Pääluokan perusteluissa todetaan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet valtioneuvoston kanslian osalta. Vaikuttavuuden arviointi tehdään vuonna 2014. Hallitusohjelman

Lisätiedot

Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus

Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Taloushallinnon kevätseminaari Tallinna 4.-5.6.2013 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda 1. Ajankohtaista tulosohjauksen kehittämishankkeen toimeenpanosta 2. Uudistunut tuloksellisuusraportointi

Lisätiedot

Kuluttajatutkimuskeskuksen yhdistäminen Helsingin yliopistoon

Kuluttajatutkimuskeskuksen yhdistäminen Helsingin yliopistoon Kuluttajatutkimuskeskuksen yhdistäminen Helsingin yliopistoon - informaatiotilaisuus henkilöstölle 7.5.2014 Johtaja Riitta Maijala Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN

KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVIA HANKKEITA Turvallisuusjohtaja Rauli Parmes Liikenne- ja viestintäministeriö Keskushallinnon uudistushanke Nykyisen hallituksen ohjelmassa on linjattu, että hallitus

Lisätiedot

Kansainvälistymisen mallit, haasteet ja mahdollisuudet - Mitä Team Finland -verkosto tarjoaa yrityksille. Green Growth 10.10.2012

Kansainvälistymisen mallit, haasteet ja mahdollisuudet - Mitä Team Finland -verkosto tarjoaa yrityksille. Green Growth 10.10.2012 Kansainvälistymisen mallit, haasteet ja mahdollisuudet - Mitä Team Finland -verkosto tarjoaa yrityksille Green Growth 10.10.2012 Taustaa Nykyisen VKE-toimintamallin kehittämistarpeet: VKE-toimijoiden yhteisen

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Valtioneuvoston kieli- ja käännöslinjaukset

Valtioneuvoston kieli- ja käännöslinjaukset Valtioneuvoston kanslia Lausuntopyyntö 10.01.2017 276/73/2016 Valtioneuvoston kieli- ja käännöslinjaukset 2017-2020 Johdanto Valtioneuvoston kanslia asetti 13.5.2016 työryhmän valmistelemaan valtioneuvoston

Lisätiedot

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland Team Finland ajankohtaiskatsaus Marko Laiho, TEM Team Finland Tekesin Serve-ohjelman tutkimusbrunssi 16.12.2013 TEAM FINLAND: TAUSTAA JA TARKOITUS Team Finland -verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa.

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. Taustatekijät 1. Maailmantalouden

Lisätiedot

Sanastotyön tulevaisuuden näkymiä valtionhallinnossa. Sanastokeskus TSK 35 vuotta Kaisa Kuhmonen, valtioneuvoston kanslia, 29.10.

Sanastotyön tulevaisuuden näkymiä valtionhallinnossa. Sanastokeskus TSK 35 vuotta Kaisa Kuhmonen, valtioneuvoston kanslia, 29.10. Sanastotyön tulevaisuuden näkymiä valtionhallinnossa Sanastokeskus TSK 35 vuotta Kaisa Kuhmonen, valtioneuvoston kanslia, Monenlaista sanastotyötä Valtioneuvoston kanslian kielipalvelun tehtävät Terminologisen

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) Nuorisotyön ja politiikan vastuualue

VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) Nuorisotyön ja politiikan vastuualue VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) 2017-2019 Nuorisotyön ja politiikan vastuualue Lain 5 mukaan: Uusi nuorisolaki tuli voimaan 1.1.2017 Valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen ICT valmistelun ajankohtaiset

Maakuntauudistuksen ICT valmistelun ajankohtaiset Maakuntauudistuksen ICT valmistelun ajankohtaiset 15.5.2017 Soteprojektiryhmä Tomi Hytönen Minna Saario 1 11.5.2017 ICT valmistelun alueita Valmisteltu ICTpalvelukeskuksen asetusluonnos (ML 119 ) Tehtävät

Lisätiedot

EU-asioiden valmistelu valtioneuvostossa. Yksikön päällikkö Satu Keskinen

EU-asioiden valmistelu valtioneuvostossa. Yksikön päällikkö Satu Keskinen EU-asioiden valmistelu valtioneuvostossa Yksikön päällikkö Satu Keskinen EU-asioiden kansallinen valmistelu - toimintaperiaate Lähtökohtana asioiden järjestelmällinen yhteensovittaminen; kattavuus, tehokkuus

Lisätiedot

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 Pääsihteeri Aapo Cederberg 1 PERUSTANA KOKONAISMAANPUOLUSTUS Kokonaismaanpuolustuksella tarkoitetaan kaikkia niitä sotilaallisia ja siviilialojen toimia, joilla

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan tutkimusstrategia 2014-

Sisäasiainministeriön hallinnonalan tutkimusstrategia 2014- Tutkimuksen painopistealueet sisäasiainministeriön hallinnonalalla Sisäasiainministeriön hallinnonalan tutkimusstrategia 2014- Tiina Ranta-Lassila, sisäasiainministeriö Kuopio 27.9.2013 27.9.2013 Tausta

Lisätiedot

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA 28.2.2013 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Organisaation kokonaissuunnitelma = kokonaisarkkitehtuuri Organisaatio X Visio, strategia, toiminnan

Lisätiedot

Tietoa päätöksentekoon: tilaisuuden avaus Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen

Tietoa päätöksentekoon: tilaisuuden avaus Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen Tietoa päätöksentekoon: tilaisuuden avaus 2.4.2014 Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen Oppiva päätöksenteko ja toimeenpano Yhteinen agenda Strategiset integraatioprosessit Hallitusohjelma Ohjauspolitiikka

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi MIKÄ TEAM FINLAND? Team Finland verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, maakuvaa, yritysten kansainvälistymistä

Lisätiedot

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Ylitarkastaja Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

1. Johtaminen ja riskienhallinta 2. Toiminnan jatkuvuuden hallinta 3. Turvallisuus kehittämisessä 4. Turvallisuuden ylläpito 5. Seuranta ja arviointi

1. Johtaminen ja riskienhallinta 2. Toiminnan jatkuvuuden hallinta 3. Turvallisuus kehittämisessä 4. Turvallisuuden ylläpito 5. Seuranta ja arviointi Nimeämispyyntö 1 (2) VM/2155/00.01.00.01/2016 Liite 1 Liite 2 25.01.2017 Julkinen JulkICT Kimmo Rousku Nimeämispyyntö Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmän sihteeristöön (VAHTIsihteeristö)

Lisätiedot

Kieku-hankkeen katsaus

Kieku-hankkeen katsaus Kieku-hankkeen katsaus Kieku-info 11.10.2016 Seija Friman Tilaisuus, Esittäjä Kiekun käyttöönottoerä 6 tuotantoon 1.10.2016 Oikeusministeriön hallinnonala n. 9.300 htv Eduskunnan kanslia n. 440 htv + 130

Lisätiedot

Valtioneuvoston hallintoyksikön (VNHY) toiminnan esittely I Osastopäällikkö Janne Kerkelä

Valtioneuvoston hallintoyksikön (VNHY) toiminnan esittely I Osastopäällikkö Janne Kerkelä Valtioneuvoston hallintoyksikön (VNHY) toiminnan esittely 6.4.2017 I Osastopäällikkö Janne Kerkelä Valtioneuvoston hallintoyksikkö merkittävä organisaatiomuutos valtioneuvostossa Ministeriöiden yhteisten

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö Sisältö Raporttikokonaisuus sisältää v. 2016 työtyytyväisyystiedot: - n henkilöstölle yhteensä - Valtion henkilöstölle luokiteltuna sukupuolen, iän, vakinaisuuden, hallinnonalan, virastotyypin, henkilöstöryhmän

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Yhtymähallitus 23.11.2017 Yhtymävaltuusto 1.12.2017 Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9)

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9) Liite nro 1 (1/9) Toimiala: Kasvu ja oppiminen Vetovoimainen, uudistuva ja kehittyvä Äänekoski Asiakas Toimialojen asiakastyytyväisyyskysely 3,7 3,7 3,9 3,9 3,9 4 Keskeisiä toimenpiteitä n saavuttamiseksi:

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

----- Toiminnallinen tuloksellisuus :13 Sivu tavoite tavoite toteutuma

----- Toiminnallinen tuloksellisuus :13 Sivu tavoite tavoite toteutuma ----- 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 549 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin maksut,

Lisätiedot

VATUn menestystarinoita Elvis-hanke /ulkoasiainministeriö AIPA-hanke /oikeusministeriö

VATUn menestystarinoita Elvis-hanke /ulkoasiainministeriö AIPA-hanke /oikeusministeriö VATUn menestystarinoita Elvis-hanke /ulkoasiainministeriö AIPA-hanke /oikeusministeriö Valtio Expo 20.5.2014 ohjelmapäällikkö Tero Meltti VM tietohallintojohtaja Ari Uusikartano UM ohjelmajohtaja, Marko

Lisätiedot

Toimintaedellytysten turvaaja - uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto

Toimintaedellytysten turvaaja - uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto Toimintaedellytysten turvaaja uusi Valtion lupa ja valvontavirasto 1 Ydinviestit Valtion lupa, ohjaus ja valvontatehtäviä kootaan uudenlaiseen, monialaiseen virastoon. Viraston toimialat ovat varhaiskasvatus,

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta /2012 Valtioneuvoston kanslian työjärjestys. Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2012

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta /2012 Valtioneuvoston kanslian työjärjestys. Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2012 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2012 242/2012 Valtioneuvoston kanslian työjärjestys Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2012 Valtioneuvoston kanslian päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Tarkennettujen ohjaustoimintojen käyttökuvaus. Sisällys. Valtiokonttori Käyttökuvaus 1 (5) Talous ja henkilöstö

Tarkennettujen ohjaustoimintojen käyttökuvaus. Sisällys. Valtiokonttori Käyttökuvaus 1 (5) Talous ja henkilöstö Valtiokonttori Käyttökuvaus 1 (5) Tarkennettujen ohjaustoimintojen käyttökuvaus Sisällys Ministeriöt käyttävät tässä käyttökuvauksessa esitettyjä tarkennettuja ohjaustoimintoja, joiden perustamisesta Kiekuun

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusvirasto: sosiaali- ja terveyssektorin tarkastaminen. Tytti Yli-Viikari Pääjohtaja

Valtiontalouden tarkastusvirasto: sosiaali- ja terveyssektorin tarkastaminen. Tytti Yli-Viikari Pääjohtaja Valtiontalouden tarkastusvirasto: sosiaali- ja terveyssektorin tarkastaminen Tytti Yli-Viikari Pääjohtaja 31.01.2017 VTV tuottaa tietoa yhteiskunnalliseen keskusteluun Tarkastusviraston vaikuttavuus Ennaltaehkäiseminen

Lisätiedot

JOHTAMISEN KÄRKIHANKKEET

JOHTAMISEN KÄRKIHANKKEET JOHTAMISEN KÄRKIHANKKEET Valtionhallinnon johdonfoorumin aamukahvit 13.5.2016 Juha Sarkio, Katju Holkeri, Ari Holopainen Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto PARANNETAAN JOHTAMISTA JA TOIMEENPANOA TAVOITE:

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja)

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja) Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina 2006-2015 (ei sisällä yliopistoja) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos 2006-2015 2014-2015 1 Johtaminen 3,27 3,30 3,36 3,39 3,35 3,40 3,47

Lisätiedot

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta Annika Lindblom, pääsihteeri Kestävän kehityksen toimikunta Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen päivitys KIITOS OSALLISTUMISESTA! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Yhteiskuntasitoumuksen päivitys:

Lisätiedot

EU-asioiden valmistelu valtioneuvostossa. Yksikön päällikkö Kirsi Pimiä

EU-asioiden valmistelu valtioneuvostossa. Yksikön päällikkö Kirsi Pimiä EU-asioiden valmistelu valtioneuvostossa Yksikön päällikkö Kirsi Pimiä EU-asioiden kansallinen valmistelu - toimintaperiaate Lähtökohtana asioiden järjestelmällinen yhteensovittaminen Yksittäiset linjaukset

Lisätiedot

Valtioneuvoston demokratiapolitiikka ja sähköiset demokratiapalvelut. Niklas Wilhelmsson Neuvotteleva virkamies Oikeusministeriö

Valtioneuvoston demokratiapolitiikka ja sähköiset demokratiapalvelut. Niklas Wilhelmsson Neuvotteleva virkamies Oikeusministeriö Valtioneuvoston demokratiapolitiikka ja sähköiset demokratiapalvelut Niklas Wilhelmsson Neuvotteleva virkamies Oikeusministeriö Demokratian kehittäminen: taustaa Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma

Lisätiedot

Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen

Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen Marjaana Suutarinen / 7.11.2013 Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen Strategisen työhyvinvoinnin sisältö Työhyvinvointistrategiassa yhdistyvät Työ- ja ympäristöturvallisuus Työterveys ja työhyvinvointi

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen tilannekatsaus ja sen vaikutus työsuojeluhallintoon Työsuojelulautakuntien seminaari

Maakuntauudistuksen tilannekatsaus ja sen vaikutus työsuojeluhallintoon Työsuojelulautakuntien seminaari Maakuntauudistuksen tilannekatsaus ja sen vaikutus työsuojeluhallintoon Työsuojelulautakuntien seminaari 9.3.2017 1 Maakuntauudistus ja työsuojeluhallinto Maakuntauudistus on hallituksen reformi. Maakuntien

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden selonteko uutena strategisena avauksena. SPPL:n jouluseminaari Kansliapäällikkö Päivi Nerg

Sisäisen turvallisuuden selonteko uutena strategisena avauksena. SPPL:n jouluseminaari Kansliapäällikkö Päivi Nerg Sisäisen turvallisuuden selonteko uutena strategisena avauksena SPPL:n jouluseminaari 8.12.2015 Kansliapäällikkö Päivi Nerg Toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman toimeenpanemiseksi 9.12.2015

Lisätiedot

Kuinka parantaa tiedon käyttöä poliittisessa päätöksenteossa haasteita johtamisen näkökulmasta. Taina Kulmala, VNK

Kuinka parantaa tiedon käyttöä poliittisessa päätöksenteossa haasteita johtamisen näkökulmasta. Taina Kulmala, VNK Kuinka parantaa tiedon käyttöä poliittisessa päätöksenteossa haasteita johtamisen näkökulmasta Taina Kulmala, VNK Politiikkatoimien vaikuttavuusarvioinnin kehittäminen (POVI-hanke) TAVOITE: Parempi tietopohja

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

HE 208/2013 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 VIIDENNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 208/2013 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 VIIDENNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 208/2013 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 VIIDENNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015 Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Pekka Sarkola Poscon Oy 16.11.2011 Ehdotukset ministeriöille toimeenpanosta Kullekin ministeriölle on tehty räätälöity

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö, henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT (27.1.

Valtiovarainministeriö, henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT (27.1. Valtiovarainministeriö, henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT (27.1.2017) Hallinnonala Virasto Osasto Virka Virkasuhteen päättymispvm

Lisätiedot

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Aluehallintovirastojen strateginen ohjaus ja tulosohjaus HAUS 15.6.2010 Neuvotteleva virkamies Anu Nousiainen ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS, AVI-laki

Lisätiedot

VnP: Palvelut ja tiedot käytössä. Luonnos v O-P Rissanen

VnP: Palvelut ja tiedot käytössä. Luonnos v O-P Rissanen VnP: Palvelut ja tiedot käytössä Luonnos v 0.45 10.9.2013 O-P Rissanen Periaatepäätöksen tavoitteet Yhdistää tehdyt esitykset ja päätökset yhdeksi kokonaisuudeksi sekä kuvata ja tarvittaessa linjata niitä

Lisätiedot

Pelastuslaitosten ulkoinen viestintä 2017 Ulkoisen viestinnän tila sekä koettuja haasteita ja kehittämisideoita laitoksilta

Pelastuslaitosten ulkoinen viestintä 2017 Ulkoisen viestinnän tila sekä koettuja haasteita ja kehittämisideoita laitoksilta Pelastuslaitosten ulkoinen viestintä 2017 Ulkoisen viestinnän tila sekä koettuja haasteita ja kehittämisideoita laitoksilta Pelastustoimen viestintä 2020 -työpaja 27.11.2017, Kuopio Aino Harinen, Pelastusopisto

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

Näkökulmia kokonaisturvallisuudesta - Ajankohtaista ja selonteon linjaukset - Kokonaisturvallisuus kunnassa

Näkökulmia kokonaisturvallisuudesta - Ajankohtaista ja selonteon linjaukset - Kokonaisturvallisuus kunnassa Näkökulmia kokonaisturvallisuudesta - Ajankohtaista ja selonteon linjaukset - Kokonaisturvallisuus kunnassa 20.3.2013 Yleissihteeri Vesa Valtonen (ST) vesa.valtonen@turvallisuuskomitea.fi Kuntien varautuminen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

POP Ajankohtaista yleissivistävässä koulutuksessa Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ritva Järvinen

POP Ajankohtaista yleissivistävässä koulutuksessa Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ritva Järvinen POP Ajankohtaista yleissivistävässä koulutuksessa 15.3.2010 Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ritva Järvinen Opetushallituksen koordinoimat POP ohjelman kehittämisalueet

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010 Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010 Liikenne- ja viestintäministeriön virastouudistus ja sen tavoitteet Kokonaisvaltaista otetta ja tehokkuutta liikennepolitiikan valmisteluun ja toteutukseen

Lisätiedot

Sisäinen turvallisuus maakunnan strategisena voimavarana

Sisäinen turvallisuus maakunnan strategisena voimavarana Sisäinen turvallisuus maakunnan strategisena voimavarana Ari Evwaraye Sisäministeriö Alueiden uudistumisen neuvottelukunta 17.11.2017 (Valtioneuvoston periaatepäätös 5.10.2107) 10.11.2017 2 Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

Muutoshankkeet ja inhimillinen pääoma Miten hyödyntää Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman IPO-työkaluja

Muutoshankkeet ja inhimillinen pääoma Miten hyödyntää Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman IPO-työkaluja Muutoshankkeet ja inhimillinen pääoma Miten hyödyntää Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman IPO-työkaluja Valtio Expo 20.5.2014 Esityksen sisältö Mitä muutoksenhallinnan työvälineitä on - IPO-tarjottimella

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

Hankoniemeltä Utsjoelle Kenttäasemaverkoston tulevaisuus

Hankoniemeltä Utsjoelle Kenttäasemaverkoston tulevaisuus Hankoniemeltä Utsjoelle Kenttäasemaverkoston tulevaisuus Keskustelutilaisuus kenttäasemaverkosto-selvityksen raportista 11.6.2015 Tieteiden talo, Helsinki Johtaja Riitta Maijala,Tiedepolitiikan vastuualue,

Lisätiedot

Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma toimeenpano

Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma toimeenpano Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma 2022 - toimeenpano Kuntien ilmastokampanjan tapaaminen 23.4.2015 24.4.2015 1 Ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 24.4.2015 2 Tausta IPCC II,

Lisätiedot

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017.

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishanke (SecICT) Kimmo Janhunen SecICT-hankepäällikkö

Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishanke (SecICT) Kimmo Janhunen SecICT-hankepäällikkö Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishanke (SecICT) 20.5.2014 Kimmo Janhunen SecICT-hankepäällikkö Hankkeen tausta Esityksen sisältö Valtion ympärivuorokautinen tietoturvatoiminto

Lisätiedot

Maakuntauudistus muuttaa hallinnon rakenteet

Maakuntauudistus muuttaa hallinnon rakenteet Maakuntauudistus muuttaa hallinnon rakenteet Julkisen hallinnon rakenne ja työnjako muuttuu olennaisesti. Valtionhallinnon jako keskus, alue ja paikallishallintoon päättyy. Lapin aluehallintovirasto, johtaja

Lisätiedot

KUJA2: Kuntien ja maakuntien jatkuvuudenhallinta -projekti. Aki Pihlaja Projektipäällikkö

KUJA2: Kuntien ja maakuntien jatkuvuudenhallinta -projekti. Aki Pihlaja Projektipäällikkö KUJA2: Kuntien ja maakuntien jatkuvuudenhallinta -projekti Aki Pihlaja Projektipäällikkö KUJA2-projekti pähkinänkuoressa Omistaja: Suomen Kuntaliitto ry Rahoittaja: Huoltovarmuuskeskus Toteutus: 4/2017-3/2019

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 Ajankohtaista TORI-palvelukeskuksen strategiakarttaa työstettiin työpajassa 5.2.2013 TORI-palvelukeskuksen ja asiakkaan rooleja, tehtäviä ja vastuita

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous 20.12.2012 Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti pääministeri Kataisen hallitus uudistaa kansallisen kestävän

Lisätiedot

Päätöksistä muutoksiin

Päätöksistä muutoksiin Otsikko Päätöksistä muutoksiin Hallituksen strategisen päätöksenteon malli Tausta ja tavoitteet Valtion ohjausjärjestelmän kehittäminen -hankkeen (OHRA) tavoite oli hallituksen strategisen näkemyksen toimeenpanon

Lisätiedot

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Tytti Yli-Viikari 22.4.2016 Valtiontalouden tarkastusvirasto Julkisen johtamisen kannalta tärkeitä toimintaympäristön kehityskulkuja Talouden

Lisätiedot

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Innovaatiojohtamisella kestävää tuottavuutta hankkeen seminaari 14.12.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Pääministeri Jyrki Kataisen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa

Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan Avoin hallinto verkostotapaaminen 20.4. Riitta-Liisa Niittymaa Oikeuspalvelut Avoin hallinto -hanke MML:ssa Toimenpide

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä viestintäpäällikkö Arja Hankivaara 12.10.2017 Hallintosääntö (hyväksytty mkv:ssa 5.6.2017) maakuntahallitus johtaa viestintää ja tiedottamista toimielimet luovat edellytyksiä

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015 Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Pekka Sarkola Poscon Oy 9.2.2012 Visio 2015 Paikkatietoinfrastruktuuri on parantanut palvelun ja päätöksenteon laatua

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013. Hallitusneuvos Päivi Kerminen TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013 Hallitusneuvos Päivi Kerminen Miten viemme TE-palvelu-uudistuksen maaliin? Tilanne nyt (1) Uudistus on kiinnostanut ja palautetta on tullut

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin uudistaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin uudistaminen Yhdessä enemmän innovatiivisuutta uudella konserniajattelulla 14.12.2011 Harri Skog Kansliapäällikkö Uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

Hakuinfotilaisuus: Menettelytavat tutkimus- ja innovaatiotoiminnan strategisille valinnoille

Hakuinfotilaisuus: Menettelytavat tutkimus- ja innovaatiotoiminnan strategisille valinnoille Hakuinfotilaisuus: Menettelytavat tutkimus- ja innovaatiotoiminnan strategisille valinnoille 21.9.2017 Ohjelma Projektipäällikkö Sari Löytökorpi, VNK esittelee lyhyesti TEAS-järjestelmän Opetusneuvos Matti

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Sihteerifoorumi 5.6.2012 Sanna-Marja Heinimo 6.6.2012 1 Työssä tarvittava osaaminen Mitä osaamista tarvitset työssäsi? -Asiaosaaminen

Lisätiedot