HENKILÖSTÖSELVITYS. Henkilöstötyöryhmän loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖSELVITYS. Henkilöstötyöryhmän loppuraportti"

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖSELVITYS Henkilöstötyöryhmänloppuraportti

2 LOPPURAPORTTI 1 (15) Sisällys 1. JOHDANTO TYÖRYHMÄN TEHTÄVÄT HENKILÖSTÖN NYKYTILAN KUVAUS HENKILÖSTÖ Henkilöstön määrä Tehtävänimikkeet Talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöstö Perustoimeentulotukea käsittelevä henkilöstö Sote -lain ulkopuolinen henkilöstö Palvelussuhteen lajit Sopimusalat Työaikamuodot PALKAT JA HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEPOISTUMAENNUSTE TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN KÄYTÖSSÄ OLEVAT HENKILÖSTÖTIETOJÄRJESTELMÄT TYKYTOIMINTA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄT Tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmä Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointijärjestelmä Tulospalkkausjärjestelmä PAIKALLISET VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSET PALKKOJEN YHTEENSOVITTAMINEN TYÖRYHMÄN TOIMENPIDE-EHDOTUKSET SIIRTYMÄKAUDELLE Henkilöstöpolitiikka ICT ratkaisut Hallinto- ja tukipalvelut sekä lakimuutoksen ulkopuoliset palvelut Yhteistoiminta Kuva1.Vakinainenhenkilöstöpalvelussuhteenlajeittain Kuva2.Vakinainenhenkilöstösopimusaloittain Kuva3.Vakinainenhenkilöstötyöaikamuodoittain Kuva4.Sotehenkilöstönpalkkasummavuonna Kuva5.64vuottatäyttävienlukumäärätsuurimmissatehtäväryhmissä Kuva6.Työterveyshuollonbruttokustannukset /työntekijä 10 Kuva7.OrganisaatioidenkäytössäolevatHR tietojärjestelmät 11

3 LOPPURAPORTTI 2 (15) 1. JOHDANTO Pohjois-Savoonperustettavaansosiaali-jaterveydenhuollonkuntayhtymäänkuuluu 19kuntaa,joissaasui yhteensä248438asukasta.Sosiaali-jaterveydenhuollontuottamismallinvalmisteluunosallistuvatkaikki19Pohjois-SavonmaakuntaliitonjäsenkuntaasekäYlä-SavonSOTE kuntayhtymä,sisä-savonterveydenhuollon kuntayhtymäjapohjois-savonsairaanhoitopiiri(kysjakysteri). Sote-työryhmienensimmäisessäyhteisessäkokouksessatammikuussa2015linjattiin uudistuksenkeskeisetperiaatteetjatavoitteet:seuraavienkuukaudenaikana suunnitellaantuotannontoimintamallijahallinto-jaorganisaatiomallivalmistuukesäkuuhunmennessä.sote-työryhmienväliraportitesitellään pidettävässä työryhmienyhteiskokouksessa. PoSoTe työryhmienyhteiskokouksessa esitetäänkunkinsisältöryhmäntiiviskatsausryhmäntehtävänäolleenkokonaisuudennykytilasta,mahdollisistakehittämistarpeistajaehdotuksistajatkotyölle.tavoiteonvähintääneriryhmienväliraportitnykytilastatoukokuun2015loppuunmennessä.

4 LOPPURAPORTTI 3 (15) 2. TYÖRYHMÄNTEHTÄVÄT HenkilöstötyöryhmäonyksiuuttaPohjois-Savonsote-tuottamismalliavalmistelevasta 12sisältötyöryhmästä.Muutsisältötyöryhmätovathyvinvointijaterveys,ICT,tila, kuntayhtymä,talous-jarahoitus,tukipalvelut,tutkimus-jakehittäminen,sosiaalihuollonintegraatio,lapsetjanuoret,työikäisetjavanhukset. Sisältötyöryhmientyötäohjaaohjaus-jaseurantaryhmä.Ohjaus-jaseurantaryhmälle asiatvalmisteleevalmisteluryhmä.valmisteluryhmäänkuuluvatkuntienjohtajattai perusturva-/sosiaalijohtajat. Toimeksiannonmukaanhenkilöstötyöryhmäntehtävänäonsuunnitellajalaatiaehdotukset 1. henkilöstöstrategiastajaosaamisenjohtamisenstrategiasta 2. henkilöstönosallistamisestaorganisaationrakentamiseen 3. HR-organisaatiostayhdenkuntayhtymänmallissa 4. palkkauskäytännöistäjaperiaatteista 5. palkkojenharmonisoinninennakoiduistakustannusvaikutuksista 6. työterveyshuollonjatyhy toiminnantoimintamalleista 7. irtisanomissuojistajaperiaatteistasiirtymäkaudenhenkilöstöpolitiikalle 8. henkilöstönyhteiskäyttösäännöksistä 9. valmisteluajantoiminta-jarekrytointikäytänteistäyms. TavoitteenaonvalmistellayhdenmukaisetHR-käytännötsekähenkilöstönvähennyksetpääosineläköitymisenjamuunluonnollisenpoistumankautta. Toimeksiannonkaikkiinkysymyksiineiolepystyttytainiihineioleolluttarkoituksenmukaistaottaakantaavielävalmisteluntässävaiheessa. HenkilöstötyöryhmänpuheenjohtajanatoimiikunnanjohtajaMattiRaatikainenLeppävirrankunnasta.TyöryhmänmuutjäsenetovatVieremänkunnanjohtajaAriHukkanenKaavinkunnanjohtajaAriSopanenYlä-SavonSOTE:nhallintojohtajaJanne NiemeläinenKuopionkaupunginhenkilöstö-jahallintopäällikköTerttuRuotsalainenPSSHP:nhenkilöstöjohtajaPekkaPoikolainenVarkaudenkaupunginhenkilöstöjohtajaMarkkuHämäläinenSiilinjärvenkunnanhenkilöstöpäällikköTuulaLukkarilajaRautavaarankunnanvs.talous-jakehittämisjohtajaHelenaMeyesHenkilöstönedustajinaovatPSSHP:npääluottamusmiehetRiittaAntikainen- Lapveteläinen(JYTY),HilkkaKontiainen(TEHY)jaAnuMuraja-Murro(JUKO), KuopionkaupunginpääluottamusmiehetJuhaPirskanen(JHL)jaMerjaOhvo(SU- PER)sekäSiilinjärvenkunnanpääluottamusmiesMiiaNyyssönen(JUKO).Työryhmän kutsuttunasihteerinätoimiikuopionkaupunginhenkilöstösuunnittelijaseijapärnänen PienryhmävalmisteluunosallistuvathenkilöstötyöryhmänjäsenetPekkaPoikolainen, TerttuRuotsalainen,JanneNiemeläinen,TuulaLukkarila,MarkkuHämäläinenjaSeija Pärnänen. Henkilöstötyöryhmäonkokoontunutneljäkertaajapientyöryhmäkolmekertaa.

5 LOPPURAPORTTI 4 (15) 3. HENKILÖSTÖNNYKYTILANKUVAUS Henkilöstöselvitykseentiedotkerättiinmaaliskuussa2015.Väliraporttiintarvittavien tietojenkeruutoteutettiinsiten,ettäjokaistaorganisaatiotapyydettiin 1. ilmoittamaantietonsasähköpostillatoimitetullatiedonkeruulomakkeella,ja 2. toimittamaanpalkkajärjestelmästätulostamansaraportin palveluksessaolleestasotehenkilöstöstä. Palkkatietojärjestelmänhenkilöstöraportissapyydettiinilmoittamaanseuraavattiedot: kunta/organisaatio,vastuualue/työyksikkö,tehtävänimike,64v.täyttymisvuosivuosilta ,palvelussuhteenluonne(vakinainen/määräaikainen),työaikaprosentti, työaikamuoto,palvelussuhteenlaji(virka-/työsopimus),sopimusala,hinnoittelutunnus, tehtäväkohtainenpalkka,työkokemus/ammattialalisä,muutpalkanosatyhteensäjavarsinainenpalkka. Henkilöntietosuojanturvaamiseksipyydettiinvarmistamaan,ettäsähköpostillalähetettävissäraporteissaeiolehenkilöidennimiäeikähenkilötunnuksia. Tietopyyntölähetettiinorganisaatioidenhallintojohtajilletaivastaavillejahenkilöstötyöryhmänjäsentenilmoittamilleomanorganisaationsayhteyshenkilöille HENKILÖSTÖ Henkilöstönmäärä Organisaatioidensotehenkilöstöonyhteensä11551henkilöäjostavakinaistahenkilökuntaaon908henkilöä(77%)jamääräaikaistahenkilökuntaa643henkilöä(23 %). LUKUMÄÄRÄ HTV ORGANISAATIOT VAKIN. MÄÄRÄA. YHT. % YHT. Juankoskenkaupunki % 109,7 Kaavinkunta % 75,7 Keiteleenkunta % 54,2 Kuopionkaupunki % 1931,3 Lapinlahdenkunta % 388,0 Leppävirrankunta % 100,9 Pielavedenkunta % 107,2 Rautalamminkunta % 50,0 Rautavaarankunta % 70,0 Siilinjärvenkunta % 430,0 Suonenjoenkaupunki % 130,0 Tervonkunta % 29,0 Tuusniemenkunta % 103,9 Varkaudenkaupunki % 850,0 Vesannonkunta % 50,0 KYS % 4382,4 Sisä-Savonthky % 130,0 Ylä-SavonSOTE % 1504,0 Kysteri % 498,4 YHTEENSÄ % 10994,7 77% 23%

6 LOPPURAPORTTI 5 (15) Kuopionkaupunki Kuopionkaupunkituottivuonna2014TuusniementerveyspalvelutsekäMaaningansosiaali-jaterveyspalvelut.KuopionkaupunkijaMaaningankuntayhdistyivätvuoden 2015alussa.MaaninganhenkilöstösisältyyKuopionkaupunginlukuihin.Sensijaan TuusniementerveyspalvelujenhenkilöstösisältyyTuusniemenkunnanlukuihin. Varkaudenkaupunki VarkaudenkaupunkituottaamyösJoroistenkunnansosiaali-jaterveyspalvelut.VarkaudenkaupunginlukuihinsisältyyJoroistensote-henkilöstö. Rautalammin,Rautavaaran,TervonjaVesannonkuntiensekäSuonenjoenjaVarkaudenkaupunkiensekäSisä-Savonterveydenhuollonkuntayhtymänvastauksista puuttuitietohenkilötyövuosienmäärästä.näidenorganisaatioidenhenkilötyövuodeton arvioitusote-henkilöidenlukumääräänperustuen Tehtävänimikkeet Talous-jahenkilöstöhallinnonhenkilöstö ErilaisiatehtävänimikkeitäPoSoTe-alueenvakinaisellahenkilöstölläonnoin400kpl Runsaastanimikkeistönmäärästävoidaanpäätellä,ettänimikkeistönyhdenmukaistaminentuleetehtäväksi. Tyypillisimmättehtävänimikkeetovat:sairaanhoitaja(n.2100),lähihoitaja(n.1800), perushoitaja(n.450),erikoislääkäri(n.230),terveyskeskuslääkäri(n.160),terveydenhoitaja(n.200),sosiaalityöntekijä(n.200),ohjaaja(n.160),kodinhoitaja(n.140),fysioterapeutti(n.140),hammashoitaja(n.120),osastonhoitaja(n.120),apulaisosastonhoitaja(n.120),röntgenhoitaja(n.120),psykologi(n.90),erikoistuvalääkäri(n.90), ylilääkäri(n.80),terveyskeskushammaslääkäri(n.70). Tukipalveluhenkilöstöntyypillisimpiätehtävänimikkeitäovat: Osastonsihteeri(n. 290),toimistosihteeri(n.120),hallinto-/hallintopalvelusihteeri(n.70),tekstinkäsittelijä (n.70),laitoshuoltaja(n.160). Talous-jahenkilöstöhallinnontehtävissäPoSoTealueennykyisissäsosiaali-jaterveydenhuollonorganisaatioissaonnoin142henkilötyövuotta,jostaHRtehtävissä67 henkilötyövuottajataloushallinnossa75henkilötyövuotta Perustoimeentulotukeakäsittelevähenkilöstö Kuntienperustoimeentulotuenmyöntäminensiirretäänvuoden2017alustaKelantehtäväksi.Kelanilmoituksenmukaan,kunnanpalveluksessaolevaanhenkilöstööneisovelletaliikkeenluovutustakoskeviasäännöksiä.KelantehtävänäonratkaistakuinkapaljontoimeentulotukitehtävissäkäytetäännykyistäKelanhenkilöstöäjakuinkapaljon palkataanuuttahenkilöstöä. PoSoTealueenkunnissaonyhteensä57perustoimeentulotukeakäsitteleväähenkilöä.

7 LOPPURAPORTTI 6 (15) Sote-lainulkopuolinenhenkilöstö Lakiehdotuksenmukaansosiaali-jaterveydenhuollonjärjestämistäkoskevaauuttalakia eisovelletaympäristöterveydenhuoltoon. Ylä-SavonSOTEtuottaaympäristöterveydenhuollonpalvelutjäsenkunnilleen.Ylä- SavonSOTE:npalveluksessaonympäristöterveydenhuollonhenkilöstöä23henkilöä: kunnaneläinlääkäri(12),eläintenhoitaja(1),valvontaeläinlääkäri(1),ympäristöjohtaja (1),ympäristönsuojelutarkastaja(3),ympäristöterveydenhuollonpäällikkö(1)jaympäristöterveystarkastaja(4). Ylä-SavonSOTE:njäsenkuntienympäristöterveydenhuoltopalveluidenuudelleenjärjestäminentuleeajankohtaiseksisote-uudistuksenyhteydessä. Leppävirran,Rautalammin,VarkaudenjaYlä-SavonSOTE:norganisaatioissakoulukuraattoritkuuluvatsosiaali-jaterveydenhuollonhenkilöstöön.Tämänhenkilöstönsijoittuminenperustettavaanuuteenorganisaatioontuleeselvitettäväksi Palvelussuhteenlajit VAKINAINEN HENKILÖSTÖ PALVELUSSUHTEEN LAJEITTAIN VIRKASUHDE TYÖSOPIMUSSUHDE Kuva1.Vakinainenhenkilöstöpalvelussuhteenlajeittain Kuntalain44 :nmukaanviratperustetaanvainsellaisiatehtäviävarten,joissakäytetäänjulkistavaltaa.muutointehtävättäytetääntyösopimussuhteisina. PoSoTealueellaon vakinaisessavirkasuhteessa1526henkilöä(17%)ja vakinaisessatyösopimussuhteessa7359henkilöä(83%). Liite1:Organisaatiotasoisettiedot,taulukko2.

8 LOPPURAPORTTI 7 (15) Sopimusalat VAKINAINEN HENKILÖSTÖ SOPIMUSALOITTAIN KVTES LS TS Kuva2.Vakinainenhenkilöstösopimusaloittain PoSoTe alueenvakinaisestahenkilöstöstäkuuluu91(8080henkilöä)kunnallisen yleisenvirka-jatyöehtosopimuksenpiiriin,(758henkilöä)lääkäreidenvirkaehtosopimuksenpiiriinja(46henkilöä)teknistensopimuksenpiiriin. Liite1:Organisaatiotasoisettiedot,taulukko Työaikamuodot VAKINAINEN HENKILÖSTÖ TYÖAIKAMUODOITTAIN Yleis Jakso Tsto 37 h/vko Tk lääk. Sair.lääk Kuva3.Vakinainenhenkilöstötyöaikamuodoittain

9 LOPPURAPORTTI 8 (15) Yleisintyöaikamuotosotealueellaonjaksotyöaika.Jaksotyöajassaon72henkilöstöstä(6441henkilöä).Yleistyöajassahenkilöstöstäon%,toimistotyöajassaonja sairaalalääkäreidentyöajassaon%. Liite1:Organisaatiotasoisettiedot,taulukko PALKATJAHENKILÖSIVUKULUT Kuva4.Sotehenkilöstönpalkkasummavuonna2014 PoSoTe alueenhenkilöstökulutolivatvuonna2014yhteensänoin554m.maksettujenpalkkojensummaoliyhteensänoin420m.henkilösivukulujenarvioidaanolevan noin32palkkasummastaeli134m. Liite1:Organisaatiotasoisettiedot,taulukko ELÄKEPOISTUMAENNUSTE Eläkepoistumaennusteessalaskentaperusteenaonkäytettyvuoden2021loppuun mennessä64vuottatäyttäviä. EläkepoistumakartoitustehtiinKVTES:n31hinnoittelutunnuksen,TS:npalkkaryhmänjaLS:nterveyskeskuslääkäreiden,hammaslääkäreidenjaerikoislääkäreidenammattiryhmistä.Näissäryhmissäarvioidaaneläkepoistumanolevanvuosina yhteensä1719henkilöäeli19%kokoPoSoTe:nhenkilöstöstä. Liite1:Organisaatiotasoisettiedot,taulukkoja7.

10 LOPPURAPORTTI 9 (15) 700 Eläköitymisennuste Lkm Kuva5.64vuottatäyttävienlukumäärätsuurimmissatehtäväryhmissä 01TOI010ja01TOI020toimistoala,yhteensä141henkilöä 03HOI020hoitohenkilöstö/esimiestehtävät,yhteensä62henkilöä 03HOI030hoitohenkilöstö/vaativatammattitehtävät,yhteensä389henkilöä 03HOI040hoitohenkilöstö/ammattitehtävät,yhteensä594henkilöä 04SOS04Asosiaalihuollonasiantuntijatehtävät,yhteensä50henkilöä 04SOS06Asosiaalihuollonammattitehtävät,yhteensä149henkilöä 04PER010sosiaali-jaterveydenhuollonperuspalvelutehtävät,yhteensä116henkilöä Terveyskeskuslääkärit,yhteensä39henkilöä Hammaslääkärit,yhteensä25henkilöä Erikoislääkärit,yhteensä58henkilöä Eläkepoistumatietoonsuuntaaantava.Suuriosaeläkepoistumankauttapoistuvasta hoitohenkilöstöstäonmitoitusperusteistajohtuentäytettävä. Suureneläkepoistumanaiheuttamavajetuohaasteitaammattitaitoisenuudentyövoimansaamiseen TYÖTERVEYSHUOLLONJÄRJESTÄMINEN LapinlahdenjaSiilinjärvenkunnat,KYS,Kysteri,Sisä-SavonterveydenhuollonkuntayhtymäjaYlä-SavonSOTEtuottavattyöterveyshuollonpalvelutitse.KuopionkaupungillepalveluntuottaaKallavedentyöterveys,jokaonkaupunginliikelaitos. Neorganisaatiot(12kpl),jotkaeivättuotatyöterveyshuollonpalveluitaomanatoimintana,ostavatpalvelunSoisalontyöterveydeltä.SoisalontyöterveysonVarkaudenkaupunginomistamaliikelaitos.

11 LOPPURAPORTTI 10 (15) SuonenjoenkaupunkijaVesannonkuntaovatjärjestäneettyöntekijöilleenpelkästään ennaltaehkäiseväntyöterveyshuollonpalvelut.muutorganisaatiotovatjärjestäneet ennaltaehkäiseväntyöterveyshuollonlisäksimyössairaanhoitoajamuitaterveydenhoitopalveluja TYÖTERVEYSHUOLLON BRUTTOKUSTANNUKSET /hlö Kuva6.Työterveyshuollonbruttokustannukset /työntekijä PoSoTealueentyöterveydenhuollonbruttokustannuksetvuonna2014olivatnoin 4,6M Työntekijäkohtainenbruttokustannuson Keskiarvokustannus on414 /työntekijä. Liite1:Organisaatiotasoisettiedot,taulukko8.

12 LOPPURAPORTTI 11 (15) 3.5. KÄYTÖSSÄOLEVATHENKILÖSTÖTIETOJÄRJESTELMÄT Tietojärjestelmätarkastelussaonkartoitettupalkkahallinto-,työvuorosuunnittelu-, työajanseuranta-,rekrytointi-jariskienarviointijärjestelmät. Palkkajärjestelmä Prima Populus Personec Muu palkkajärj. Työajanseurantajärjestelmä Titania Esmikko Timecon Rekrytointijärjestelmä 0 Kuntarekry Laura Muu rekrytointi Kuva8.OrganisaatioidenkäytössäolevatHR tietojärjestelmät PalkkajärjestelmistäkäytetyinjärjestelmäonPopulus,työajanseurannassaTitaniaja EsmikkosekärekrytoinnissaKuntarekry.Titaniatyövuorosuunnittelujärjestelmäon käytössäkaikillaorganisaatioilla.

13 LOPPURAPORTTI 12 (15) 3.6. TYKYTOIMINTA Tykytoiminnallatarkoitetaantoimintaa,jollatyönantajajatyöntekijätsekätyöpaikan yhteistyöorganisaatiotyhdessäedistävätjatukevatjokaisentyöelämässäolevantyö- jatoimintakykyähänentyöuransakaikissavaiheissa(työterveyslaitoksenmääritelmä tykytoiminnalle).työkyvynylläpitämiseentähtääväätoimintaaonkaikissaorganisaatioissa. Tykytoiminnantoteutustavatvaihtelevat.Käytetyintykytoiminnanmuotoonerilaiset liikunta-jakulttuurisetelit,epassitsekäkertatuki/-korvausliikuntaanja/taikulttuuriin.kys:llä,ylä-savonsote:lla,tervonkunnallajasiilinjärvenkunnallaonhenkilöstönkäytettävissäerillinenvirkistyspaikka(lomamökkitmv.).käytettyjätykytoiminnanmuotojaovatmyösmm.henkilöstönliikuntatapahtumat,virkistyspäivätyms. Työnantajantarjoamatukitykytoimintaanvaihteleeorganisaatioittainmerkittävästi. Keskimäärintukionmuutamiakymmeniäeurojavuosittaintyöntekijääkohden 3.7. OSAAMISENKEHITTÄMINEN Sosiaali-jaterveydenhuollonhenkilöstöntäydennyskoulutusonlakisääteistä.Koulutuksentuleeollasuunnitelmallistajaperustuakoulutustarpeidenarviointiin.Koulutustarpeidenarviointiperustuuhenkilökohtaisiinosaamiskartoituksiinjatäydennyskoulutuksestalaadittavaankoulutussuunnitelmaan. Suurimassaosassaorganisaatioita(13kpl)systemaattistaosaamistarpeidenkartoitus- taeioletoteutettu.kuopiossa,kys:ssä,kysterissä,rautavaarallajaylä-savonso- TE:ssakartoitusontoteutettuosittain.Tervonkunnassaosaamiskartoitusontehty kokosotehenkilöstölle. Sotehenkilöstönosaamisenkartoitusjaosaamisenpäivityksetontulevaisuudeniso haaste PALKKAUSJÄRJESTELMÄT Palkkausjärjestelmäntavoitteenaonedistääkuntienjakuntayhtymientoiminnantuloksellisuutta,motivoidahenkilöstöähyviintyösuorituksiinjavarmistaakunta-alan palkkojenkilpailukyky.palkkausjärjestelmätukeetoimintastrategiaa,vaikuttaamyönteisestiorganisaationtavoitteisiinjaonkiinteäosajohtamista Tehtävienvaativuudenarviointijärjestelmä Tehtäväkohtainenpalkkaperustuutyönvaativuuteen.Kunnissajakuntayhtymissätulisirakentaatyönantajakohtainentyönvaativuudenarviointijärjestelmä,jonkaavulla pyritäänsaattamaantehtäväkohtaisetpalkatkeskenäänoikeaansuhteeseen. PoSoTealueellaon15organisaatiollakäytössätehtävienvaativuudenarviointijärjestelmä.ArviointijärjestelmäeiolekäytössäKeiteleellä,Pielavedellä,Rautavaarallaja Suonenjoella.

14 LOPPURAPORTTI 13 (15) Henkilökohtaisentyösuorituksenarviointijärjestelmä Henkilökohtainenlisäonosakannustavaapalkkausta.Kannustavallapalkkauksella pyritäänparantamaantoiminnantuloksellisuuttajatukemaanjohtamista.henkilökohtaisenlisänkäyttöperustuutyönantajakohtaiseenarviointijärjestelmään. PoSoTealueellaon12organisaatiollakäytössähenkilökohtaisentyösuorituksenarviointijärjestelmä.ArviointijärjestelmäeiolekäytössäJuankoskella,Keiteleellä,Lapinlahdella,Pielavedellä,Rautavaaralla,VarkaudessajaSisä-Savonterveydenhuollonkuntayhtymässä Tulospalkkausjärjestelmä Tulospalkkiojärjestelmäntarkoituksenaon,ettätyöntekijätjatyönantajahyötyvätjärjestelmänkäyttöönottamisesta.Tulospalkkioperustuupalvelujentuloksellisuudenparantamiseksiasetettujentavoitteidentodettuunsaavuttamiseentaiylittämiseen. TulospalkkausjärjestelmäonmääräaikaisenakokeilunakäytössäSiilinjärvellä PAIKALLISETVIRKA-JATYÖEHTOSOPIMUKSET Paikallisestivoidaansopiapoikettavaksivaltakunnallisenvirka-jatyöehtosopimuksen määräyksistä,jossiihenonolemassapaikallisistaerityisolosuhteistaaiheutuvaperusteltusyyjaelleivaltakunnallisessavirka-taityöehtosopimuksessaoleerikseenrajoitettupaikallistasopimusmahdollisuutta. Paikallisiavirka-jatyöehtosopimuksiaonkäytössäkymmenessäPoSoTealueenorganisaatiossa.Sopimuksiaonyhteensä52kpl. Liite2:Luettelopaikallisistavirka-jatyöehtosopimuksista. 4. PALKKOJENYHTEENSOVITTAMINEN Uudenperustettavanorganisaationhenkilöstölleonrakennettavauusipalkkausjärjestelmäjasystemaattinentehtävienvaativuudenarviointiennenpalkkojenharmonisointia.Tehtävienvaativuudenarviointiperustuutehtäväkuvauksiin.Tehtäväkuvauksetlaaditaanvastaamaanorganisaationpalvelutuotantotarvettaelimitäpalveluja kuntalaisilletuotetaanjamillähenkilöstöllä.uusillatehtäväkuvauksillatuetaantoimintatapojenjarakenteidenuudistamista. Uudessaorganisaatiossaonkehitettäväyhtenäinenpalkkausjärjestelmäorganisaation perustamisestakahdenvuodenkuluessa.tehtäväkohtaisetpalkatonharmonisoitava asetetuilletavoitetasoillekahdenvuodenkuluessapalkkausjärjestelmänperustamisesta. Uusiorganisaatiolaatiipalkkapoliittisenohjelman,jossamääritelläänpalkkauselementitjaniidenkäyttö,päätösvallatjaraamit.

15 LOPPURAPORTTI 14 (15) 5. TYÖRYHMÄNTOIMENPIDE-EHDOTUKSETSIIRTYMÄKAUDELLE 5.1. Henkilöstöpolitiikka Uudessaperustettavassaorganisaatiossatuleenoudattaayhtenäistähenkilöstöpolitiikkaa,vaikkaperuskunnissapitäydytäännykyisissämenettelyissä.Uudellatyönantajallaonvainyksimallimm.luottamusmiesjärjestelmästä,työterveyshuollonpalveluista,palkitsemisesta,henkilöstöeduistajne. Siirtymäkaudenaikanatuleeratkaistavaksimm.työterveyshuollonjärjestämistapa, luottamusmiestenjatyösuojeluvaltuutettujenajankäyttöjalukumäärät,henkilöstön sijoittamisenperiaatteetjasiirtyvänhenkilöstönpalvelussuhteenehtojenyhdenmukaistaminen. Uudenorganisaationavainhenkilöstönvalintamahdollisimmanvarhaisessavaiheessa luohyvätedellytyksetuudistuksenjouhevalleläpiviemiselle. Nykyisissäorganisaatioissaonpaljonpaikallisiavirka-jatyöehtosopimuksia,jotkatuleenykyistenorganisaatioidentoimestairtisanoapäättymäänennenuudenorganisaationaloittamista. Siirtymäkaudenaikana(2vuottalainvoimaantulosta) erikseensovittavatnk.avainviratjatehtävätposotealueenkunnissajakuntayhtymissätuleetäyttäävainmääräaikaisestiuudenorganisaationkäynnistymiseen saakka nykyistenorganisaatioidentuleepidättäytyäharkinnanvaraisistapalkantarkistuksista ICTratkaisut SiirtymäkaudellaolisisyytäpidättäytyäuusistaHRtietojärjestelmähankinnoista, koskauudessaorganisaatiossatietojärjestelmätonyhdenmukaistettavahuomioiden integraatiomm.taloushallinnonjärjestelmiin. Henkilöstötietojärjestelmänvalintatuleeratkaistavaksihyvissäajoinennenuudenorganisaationkäynnistymistä Hallinto-jatukipalvelutsekälakimuutoksenulkopuolisetpalvelut PoSoTe-selvitysalueenorganisaatiorakenteissaoneroja. Nykyisinsotepalveluidentalous-jahenkilöstöhallinnonjohtojaasiantuntijapalvelut (mm.talousjohto,henkilöstöjohto,työsuojelu)ovatuseissakunnissatuotettukeskitetystikuntienkeskushallinnossa.keiteleellä,pielavedellä,rautavaaralla,tervossa, Tuusniemellä,Vesannolla,LapinlahdellajaSuonenjoellamyöspalkkahallinto-jakirjanpitopalvelutontuotettukeskitetystikunnankeskushallinnossa.Keskushallinnon henkilöstöryhmientyöpanoksenmääränkohdentuminensote-palveluihintuleeselvi-

16 LOPPURAPORTTI 15 (15) 5.4. Yhteistoiminta tettäväksijaratkaistavaksihenkilöstönsijoittuminenuudensote-organisaationja kunnankesken. Muissaorganisaatioissapalkkahallinto-jakirjanpitopalvelutonostettuulkoiseltapalveluntuottajalta.Palkanlaskenta-jakirjanpitopalveluidentuottamistapatuleeratkaista hyvissäajoinennenuudenorganisaationtoiminnankäynnistymistä. Nykyisinsote-organisaatioihinsisältyvienkiinteistö-jalaitoshuollontehtävienuudelleenorganisointituleetoteutettavaksitukipalvelutyöryhmänlinjaustenmukaisesti. Osaavallahenkilöstöllätuleeolemaanmerkittäväroolisoteorganisaatiossa.Siirtymäkaudenaikanaonsyytäkäynnistääkeskitetynkoulutus-jarekrytointiyksikönperustaminensekätuottaatäydennyskoulutus-jarekrytointipalvelutomanatoimintana. Lakimuutoksenulkopuolellejäävienpalveluiden(mm.ympäristöterveydenhuolto)järjestäminensekäsosiaali-jaterveydenhuollontoimialaankuulumattomientehtävien (mm.koulukuraattorit)organisaationmuutostuleeratkaistaennenuudenorganisaationtoiminnankäynnistymistä. Yhteistoiminnallatarkoitetaantyönantajanjahenkilöstönvälistäjatkuvaavuorovaikutustajaneuvotteluaasioista,jotkavaikuttavathenkilöstönasemaan.Nykyisetorganisaatiotvastaavatmuutoksenyhteistoiminnallisestakäsittelystäsekäviestinnästähenkilöstölle. Organisaatioidentehtävänäonviestiäsäännöllisestimuutoksenetenemisestäjasen vaikutuksistahenkilöstönarkeen.kokohenkilöstölletarkoitettujentiedotus-jakeskustelutilaisuuksienlisäksimyöstyöyksikkökohtaisettilaisuudetvoivatollatarpeellisia. Soteuudistusonhenkilöstönasemaanmerkittävästivaikuttavamuutostyönorganisoinnissajapalvelujenjärjestämisessä,jokatuleekäsitellälainedellyttämässäyhteistoimintamenettelyssä. Muutosaiheuttaaväistämättävanhojentuttujentoimintatapojenuudelleentarkastelua jamuutoksenläpivieminentuomukanaanpaljonkysymyksiäjahaasteita.erityisen tärkeääonmuutosjohtamiseenpanostaminensekäjohtajienjaesimiestensitouttaminenuudistuksenläpiviemiseen.myösennakkoluulojenvähentämiseentähtäävänhenkilöstönmuutosvalmennuksenjärjestäminenonsuositeltavaa. Liitteet 1. Organisaatiotasoiset tiedot 2. Luettelo paikallisista virka- ja työehtosopimuksista

17 LIITE 1 HENKILÖSTÖTYÖRYHMÄ, HR ORGANISAATIOTASOISET TIEDOT Taulukko 1. Sote henkilöstön määrä LUKUMÄÄRÄ HTV ORGANISAATIOT VAKIN. MÄÄRÄA. YHT. % YHT. Juankoskenkaupunki % 109,7 Kaavinkunta % 75,7 Keiteleenkunta % 54,2 Kuopionkaupunki % 1931,3 Lapinlahdenkunta % 388,0 Leppävirrankunta % 100,9 Pielavedenkunta % 107,2 Rautalamminkunta % 50,0 Rautavaarankunta % 70,0 Siilinjärvenkunta % 430,0 Suonenjoenkaupunki % 130,0 Tervonkunta % 29,0 Tuusniemenkunta % 103,9 Varkaudenkaupunki % 850,0 Vesannonkunta % 50,0 KYS % 4382,4 Sisä-Savonthky % 130,0 Ylä-SavonSOTE % 1504,0 Kysteri % 498,4 YHTEENSÄ % 10994,7 77% 23% Sivu 1 / 8

18 LIITE 1 HENKILÖSTÖTYÖRYHMÄ, HR ORGANISAATIOTASOISET TIEDOT Taulukko 2. Vakinainen henkilöstö palvelussuhteen lajeittain ORGANISAATIO VIRKA TYÖSOP. YHT. Juankoskenkaupunki Kaavinkunta Keiteleenkunta Kuopionkaupunki Lapinlahdenkunta Leppävirrankunta Pielavedenkunta Rautalamminkunta Rautavaarankunta Siilinjärvenkunta Suonenjoenkaupunki Tervonkunta Tuusniemenkunta Varkaudenkaupunki Vesannonkunta KYS Sisä-Savonthky Ylä-SavonSOTE Kysteri YHTEENSÄ Sivu 2 / 8

19 LIITE 1 HENKILÖSTÖTYÖRYHMÄ, HR ORGANISAATIOTASOISET TIEDOT Taulukko 3. Vakinainen henkilöstö sopimusaloittain ORGANISAATIOT KVTES LS TS YHT. Juankoskenkaupunki Kaavinkunta Keiteleenkunta Kuopionkaupunki Lapinlahdenkunta Leppävirrankunta Pielavedenkunta Rautalamminkunta Rautavaarankunta Siilinjärvenkunta Suonenjoenkaupunki Tervonkunta Tuusniemenkunta Varkaudenkaupunki Joroistenkunta 0 Vesannonkunta KYS Sisä-Savonthky Ylä-SavonSOTE Kysteri YHTEENSÄ Sivu 3 / 8

20 LIITE 1 HENKILÖSTÖTYÖRYHMÄ, HR ORGANISAATIOTASOISET TIEDOT Taulukko 4. Vakinainen henkilöstö työaikamuodoittain ORGANISAATIOT Yleis Jakso Tsto 37h/vko Tklääk. Sair.lääk.. Muut Yhteensä Juankoskenkaupunki Kaavinkunta Keiteleenkunta Kuopionkaupunki Lapinlahdenkunta Leppävirrankunta Pielavedenkunta Rautalamminkunta Rautavaarankunta Siilinjärvenkunta Suonenjoenkaupunki Tervonkunta Tuusniemenkunta Varkaudenkaupunki Vesannonkunta KYS Sisä-Savonthky Ylä-SavonSOTE Kysteri YHTEENSÄ % 72% % % % % % Sivu 4 / 8

21 LIITE 1 HENKILÖSTÖTYÖRYHMÄ, HR ORGANISAATIOTASOISET TIEDOT Taulukko 5. Palkkasummat vuonna 2014 ORGANISAATIOT Palkat % KYS ,9% Kuopionkaupunki ,2% Ylä-SavonSOTE ,3% Varkaudenkaupunki ,5% Kysteri ,3% Siilinjärvenkunta ,8% Lapinlahdenkunta ,2% Sisä-Savonthky ,5% Pielavedenkunta ,1% Juankoskenkaupunki ,1% Leppävirrankunta ,1% Suonenjoenkaupunki ,9% Tuusniemenkunta ,9% Vesannonkunta ,6% Rautavaarankunta ,5% Kaavinkunta ,5% Keiteleenkunta ,4% Tervonkunta ,3% Rautalamminkunta 0,0% YHTEENSÄ Sivu 5 / 8

22 LIITE 1 HENKILÖSTÖTYÖRYHMÄ, HR ORGANISAATIOTASOISET TIEDOT Taulukko 6. Eläkepoistumaennuste vv ORGANISAATIOT LKM hlöstöstä Keiteleenkunta 20 47% Leppävirrankunta 33 31% Sisä-Savonthky 31 27% Varkaudenkaupunki % Tuusniemenkunta 23 25% Pielavedenkunta 20 23% Rautavaarankunta 14 23% Ylä-SavonSOTE % Tervonkunta 6 21% Kuopionkaupunki % Lapinlahdenkunta 66 20% Siilinjärvenkunta 69 19% Kysteri 80 21% Vesannonkunta 10 19% Kaavinkunta 8 16% Juankoskenkaupunki 11 15% KYS % Suonenjoenkaupunki 10 10% Rautalamminkunta % YHTEENSÄ % Sivu 6 / 8

23 LIITE 1 HENKILÖSTÖTYÖRYHMÄ, HR ORGANISAATIOTASOISET TIEDOT Taulukko 7. Eläkepoistumaennuste hinnoittelutunnuksittain vv Jua Kaa Kei Kuo Lap Lep Pie Ralam Ravaa Sii Suo Ter Tuu Var Jor Ves KYS S-Sth Y-SSo Kyst YHT KVTES KVTES 01HAL031 01HAL031 01HAL HAL032 01HAL HAL TOI TOI010 01TOI TOI020 01VAH VAH020 01LÄH LÄH000 01ATK ATK021 01ATK ATK022 01ATK ATK030 03HOI HOI010 03HOI HOI020 03HOI HOI030 03HOI HOI040 04SOS SOS030 04SOS04A SOS04A 04SOS SOS050 04SOS06A SOS06A 04PER PER010 04FAR01B FAR01B 04FAR FAR020 04FAR03A FAR03A 04FAR03B FAR03B 06RUO RUO020 06RUO RUO040 06RUO05A RUO05A 06RUO05B RUO05B 06RUO RUO SII SII012 08SII SII KVTESyht KVTESyht. TS TS Palkkaryhmä Palkkaryhmä PalkkaryhmäII 4 4 PalkkaryhmäII PalkkaryhmäIII 0 PalkkaryhmäIII TSyht TSyht LS LS Terveyskeskuslää Terveyskeskuslää Hammaslääkäri Hammaslääkäri Erikoislääkäri Erikoislääkäri LSyht LSyht. Jua Kaa Kei Kuo Lap Lep Pie Ralam Ravaa Sii Suo Ter Tuu Var Jor Ves KYS S-Sth Y-SSo Kyst YHT KAIKKIYHT KAIKKIYHT. 15% 16% 47% 21% 20% 31% 23% 23% 19% 10% 21% 25% 26% 19% 15% 27% 23% 21% 19% Sivu 7 / 8

24 LIITE 1 HENKILÖSTÖTYÖRYHMÄ, HR ORGANISAATIOTASOISET TIEDOT Taulukko 8. Työterveyshuollon bruttokustannukset vuonna 2014 ORGANISAATIOT /vuosi /hlö 1.luokka 2.luokka Juankoskenkaupunki Kaavinkunta % 63% Keiteleenkunta % 12% Kuopionkaupunki % 65% Lapinlahdenkunta % 44% Leppävirrankunta % 65% Pielavedenkunta % 47% Rautalamminkunta Rautavaarankunta Siilinjärvenkunta % 61% Suonenjoenkaupunki % Tervonkunta % 30% Tuusniemenkunta Varkaudenkaupunki % 65% Vesannonkunta 100% KYS % 41% Sisä-Savonthky % 54% Ylä-SavonSOTE % 63% Kysteri % 54% YHTEENSÄ Sivu 8 / 8

HENKILÖSTÖTYÖRYHMÄ, HR 23.2.2015

HENKILÖSTÖTYÖRYHMÄ, HR 23.2.2015 PoSoTe Henkilöstötyöryhmä / 2. kokous Aika klo 9.00 10.40 Paikka KYS, rakennus 10, hallituksen kokoushuone, 1. kerros Osallistujat Poissa Matti Raatikainen, Leppävirran kunnanjohtaja, puheenjohtaja Ari

Lisätiedot

Terveyskeskuslääkärien palkkaratkaisu ja suunnitelma vastaanottomallista

Terveyskeskuslääkärien palkkaratkaisu ja suunnitelma vastaanottomallista Yhtymähallitus 15 22.01.2013 Terveyskeskuslääkärien palkkaratkaisu ja suunnitelma vastaanottomallista 574/00.01.02.03/2012 Yhall 15 Valmistelijat: Johtava ylilääkäri Pekka Taipale, pekka.taipale(at)ylasavonsote.fi,

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla vuonna 2008. Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla vuonna 2008. Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla vuonna 2008 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 4.2.2009 Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2008 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki

Lisätiedot

03HOI040 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö, hoitoalan ammattitehtävät

03HOI040 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö, hoitoalan ammattitehtävät KOODI TILASTONIMI 01HAL031 Kunnan johto ja hallinto, B palkkaryhmä: -15 000 asukasta 01HAL032 Kunnan johto ja hallinto, B palkkaryhmä: 15 001-25 000 asukasta 01HAL033 Kunnan johto ja hallinto, B palkkaryhmä:

Lisätiedot

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ Tilastoesite marraskuu 2008 KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ www.kuntatyonantajat.fi KESKIANSIOT SOPIMUSALOITTAIN Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2007 euroa/kk 7 000 6 000 6 024 5 000 4 000 3 000

Lisätiedot

KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2006 Koodi Hitun nimi Huom Liite 1 Kunnan johto ja sisäisen palvelutoiminnan henkilöstö:

KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2006 Koodi Hitun nimi Huom Liite 1 Kunnan johto ja sisäisen palvelutoiminnan henkilöstö: KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2006 Liite 1 Kunnan johto ja sisäisen palvelutoiminnan henkilöstö: 01HAL021 Kunnan johto ja hallinto, A palkkaryhmä: 6 000-15 000 asukasta 01HAL022 Kunnan johto

Lisätiedot

KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2007 (1.10.2007)

KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2007 (1.10.2007) KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2007 (1.10.2007) Liite 1 01HAL021 01HAL022 01HAL023 01HAL031 01HAL032 01HAL033 01TOI010 01TOI020 01VAH020 01LÄH000 01ATK021 01ATK022 01ATK030 Kunnan johto ja sisäisen

Lisätiedot

Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna 2003 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 19.5.2004 Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna 2003 Yleistä: Vuonna 2003 kunnissa ja kuntayhtymissä oli

Lisätiedot

Pöytäkirja Henkilöstöjaosto

Pöytäkirja Henkilöstöjaosto Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Henkilöstöjaosto N:o 6 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 02.11.2010 klo 17.00-17.25 Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

PALKKAUSJÄRJESTELMÄT KUOPION KAUPUNGISSA

PALKKAUSJÄRJESTELMÄT KUOPION KAUPUNGISSA PALKKAUSJÄRJESTELMÄT KUOPION KAUPUNGISSA Perehdyttämistilaisuus Nilsiän kaupungin valtuustosali 1.11.2012 Raimo Savolainen henkilöstösihteeri Kuopion kaupunki PALKKAUSJÄRJESTELMÄ KVTES: Palkkausjärjestelmän

Lisätiedot

KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2008 (1.3.2008)

KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2008 (1.3.2008) 1 KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2008 (1.3.2008) Liite 1 01HAL031 01HAL032 01HAL033 01TOI010 01TOI020 01VAH020 01LÄH000 01ATK021 01ATK022 01ATK030 Kunnan johto ja sisäisen palvelutoiminnan henkilöstö:

Lisätiedot

PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017

PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017 HALLITUS 40 03.03.2014 PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017 105/01/01/01/2014 HALL 40 Taustaa Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan HUS:n henkilöstömäärä oli 31.12.2013

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu 2013. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi

Tilastoesite syyskuu 2013. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi Tilastoesite syyskuu 2013 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2012 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 657 3 732 7 183

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Kaupunginhallitus 09.01.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Kaupunginhallitus 09.01.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 09.01.2012 Sivu 1 / 1 13 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 33 / 21.12.2011

Lisätiedot

Tilastoesite tammikuu 2011. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kuntatyonantajat.fi

Tilastoesite tammikuu 2011. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kuntatyonantajat.fi Tilastoesite tammikuu 2011 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kuntatyonantajat.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2009 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN Hallitus 8.2.2010, LIITE 8 SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

HELSINGIN JA UUDENMAAN Hallitus 8.2.2010, LIITE 8 SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Hallitus 8.2.2010, LIITE 8 PAIKALLINEN SOPIMUS LÄÄKÄREIDEN NS. KLIINISEN LISÄTYÖN JA MUUN HENKILÖSTÖN TÄHÄN LIITTYVÄN TAI RINNASTETTAVAN TYÖN KORVAUSPERUSTEET 1 Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sopimus 1 (4) Terveydenhuollon palvelualue 7720/2015 Suun terveydenhuolto Julkinen

Kuopion kaupunki Sopimus 1 (4) Terveydenhuollon palvelualue 7720/2015 Suun terveydenhuolto Julkinen Kuopion kaupunki Sopimus 1 (4) SOPIMUS VIRKA-AJAN ULKOPUOLISEN SUUN TERVEYDENHUOLLON PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ POHJOIS-SAVON ALUEELLA Sopijapuolet Kuopion kaupunki ja Lapinlahden kunta Pohjois-Savon

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu 2012. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi

Tilastoesite syyskuu 2012. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi Tilastoesite syyskuu 2012 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2011 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 595 3 642 3 016

Lisätiedot

Keskeiset tulokset paikallisesta sopimisesta kunta- ja valtiosektoreilla sekä sektorien vertailuja

Keskeiset tulokset paikallisesta sopimisesta kunta- ja valtiosektoreilla sekä sektorien vertailuja Keskeiset tulokset paikallisesta sopimisesta kunta- ja valtiosektoreilla sekä sektorien vertailuja Tuloksia Turun yliopiston työoikeuden tutkimushankkeesta Heikki Uhmavaara 27.2.2008 Kuntasektorin kysely

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014 Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Vanha sääntö Uusi sääntö Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5)

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2010 2011) allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaisten palkantarkistusten soveltamisohjeet Yleistä Yleiskorotus

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite lokakuu 2014 www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2013 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 714 KVTES

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

säännöllistä työaikaa ei ole rajoitettu, voi vaihdella toiminnan tarpeiden mukaan 37 tuntia viikossa 38 h 15 min/vk

säännöllistä työaikaa ei ole rajoitettu, voi vaihdella toiminnan tarpeiden mukaan 37 tuntia viikossa 38 h 15 min/vk KVTES työaikamuotojen vertailua Työaikamuoto työaika vuorokaudessa työaika viikossa Enintään 9 tuntia 36 tuntia ja 15 Vuorokautista säännöllistä työaikaa rajoitettu, voi vaihdella toiminnan tarpeiden mukaan

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

Kuukausipalkkaisten ohjeet

Kuukausipalkkaisten ohjeet Kuntasektorin palkkatiedustelu 2015 Kuukausipalkkaisten ohjeet Kuukausipalkkaisten tiedustelun ilmoitetaan: Kaikki ne viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät, joilla on 1.10.2015 palvelussuhde

Lisätiedot

19.3.2015. 3 Väliraportin käsittely, Liite Hyväksyttiin väliraportin runko oheisen liitteen mukaisesti.

19.3.2015. 3 Väliraportin käsittely, Liite Hyväksyttiin väliraportin runko oheisen liitteen mukaisesti. Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 19.3.2015 PoSoTe talous ja rahoitus työryhmä/ 2. kokous Aika keskiviikko 18.3.2015 klo 13.00 13.55 Paikka Läsnä Poissa KYS/ rak. 10, 1. krs. hallituksen kokoushuone Vesa Lötjönen

Lisätiedot

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys.

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys. KT Yleiskirjeen 4/2016 liite 6 1 (6) KVTES:n muuttuneiden työaikaa koskevien määräysten soveltamisohjeet KVTES:n työaikaa koskevia määräyksiä on muutettu siten, että säännöllistä työaikaa on pidennetty.

Lisätiedot

Juutinen 26.6.2006. Kuntien ja kuntayhtymien palkka-asiamiehille PAIKALLISTEN JÄRJESTELYERIEN KÄYTTÖ VUONNA 2005 LÄÄKÄRISOPIMUKSESSA

Juutinen 26.6.2006. Kuntien ja kuntayhtymien palkka-asiamiehille PAIKALLISTEN JÄRJESTELYERIEN KÄYTTÖ VUONNA 2005 LÄÄKÄRISOPIMUKSESSA Juutinen 26.6.2006 Kuntien ja kuntayhtymien palkka-asiamiehille PAIKALLISTEN JÄRJESTELYERIEN KÄYTTÖ VUONNA 2005 LÄÄKÄRISOPIMUKSESSA Kunnallinen työmarkkinalaitos pyytää Teitä ystävällisesti vastamaan liitteenä

Lisätiedot

JYTY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2011

JYTY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2011 1 (8) JYTY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2011 Luottamusmieskoulutus Jyty ry 19. 20.1. Kuopio Luottamusmiesten perusopinnot I Jyty ry 26. 27.1. Jyväskylä LM teemakurssi, KVTES maatalousala Jyty ry

Lisätiedot

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN Sopimus on voimassa 1.10.2012 31.10.2014 MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

Lisätiedot

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen Yhteistyötoimikunta 15 28.09.2016 Yhdistymishallitus 102 05.10.2016 Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa 1.1.2017 alkaen 280/01.01.03/2016 Yhttmk 15

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus KVTES 2017 LS Shp henkilöstöjohdon tapaaminen

Kilpailukykysopimus KVTES 2017 LS Shp henkilöstöjohdon tapaaminen Kilpailukykysopimus KVTES 2017 LS 2017 Shp henkilöstöjohdon tapaaminen 1.-2.9.2017 Kilpailukykysopimuksen mukainen neuvottelutulos kunta-alalla Kilpailukykysopimus Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen neuvotteleman

Lisätiedot

Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 3 27.01.2015. Pöytäkirjoja ja yksihenkilöisten viranomaisten päätöksiä

Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 3 27.01.2015. Pöytäkirjoja ja yksihenkilöisten viranomaisten päätöksiä Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 3 27.01.2015 Pöytäkirjoja ja yksihenkilöisten viranomaisten päätöksiä 532/05.15/2014, 559/05.05.04/2014, 357/06.00.02/2012, 493/05.20/2012, 6/05.03.03/2015, 485/05.20.03/2012,

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 4 2.4.

Lisätiedot

Palkkahinnoitteluliitteen 1 rakenne ja sisältö on uudistettu. 30.6.2015 asti voimassa olevan KVTES 2014 2016 liitteen 1 rakenne on:

Palkkahinnoitteluliitteen 1 rakenne ja sisältö on uudistettu. 30.6.2015 asti voimassa olevan KVTES 2014 2016 liitteen 1 rakenne on: KT Yleiskirjeen 9/2014 liite 3 1 (14) Palkkahinnoitteluliitteen 1 Eräissä hallinnon asiantuntijatehtävissä, toimistoalan tehtävissä ja ICT-alan tehtävissä sekä sisäisessä palvelutoiminnassa toimiva henkilöstö

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 35 09.06.2015 LINJAJOHTAJA MIKA NUUTILAN OIKAISUVAATIMUS HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TALOUSJOHTAJAN TEKEMÄSTÄ PERUSTEETTOMASTI MAKSETUN PALKAN TAKAISINPERINTÄÄ JA HENKILÖKOHTAISEN

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

KUNNALLISEN LÄÄKÄRIEN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN LÄÄKÄRIEN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN LÄÄKÄRIEN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen toteuttaminen koskien Työllisyys-

Lisätiedot

Työaikapankkiin siirrettävät osatekijät

Työaikapankkiin siirrettävät osatekijät Työaikapankki Liittyminen Työaikapankkiin liittyminen on vapaaehtoista ja se perustuu työntekijän ja työnantajan väliseen sopimukseen. Liittymissopimus tehdään kirjallisesti (lomake). Liittymissopimuksessa

Lisätiedot

Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011. Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja

Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011. Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011 Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja Päijät-Hämeen liitto, Hämeenkatu 9 A, 15110 LAHTI www.paijat-hame.fi/fi/paketti Heta henkilöstötyöryhmä

Lisätiedot

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (OVTES) 2010 2011 ERÄIDEN SOPIMUSMÄÄRÄYSTEN MUUTTAMISESTA 1 Sopimuksen tarkoitus Tällä virka- ja työehtosopimuksella sovitaan

Lisätiedot

Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien palkkarakenteet. Ansiokäsitteet ja ansioiden muodostuminen eri tehtävissä

Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien palkkarakenteet. Ansiokäsitteet ja ansioiden muodostuminen eri tehtävissä Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien palkkarakenteet Ansiokäsitteet ja ansioiden muodostuminen eri tehtävissä Lääkärien ansiokäsitteet Peruspalkka = tehtäväkohtainen palkka Säännöllisen työajan ansio

Lisätiedot

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ TASA-ARVO- SUUNNITELMA. Ylayhtymä

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ TASA-ARVO- SUUNNITELMA. Ylayhtymä 0 YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ TASA-ARVO- SUUNNITELMA Ylayhtymä 20.1.2014 1 Sisällys 1 TASA-ARVOLAKI VELVOITTAA TYÖNANTAJAA... 2 1.1 Työnantajan velvollisuus edistää tasa-arvoa... 3 1.2 Tasa-arvosuunnitelman

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI MAASEUTUHALLINNON HENKILÖSTÖN SIIRTOSOPIMUS 1 (6) KESÄLAHDEN KUNTA RÄÄKKYLÄN KUNTA TOHMAJÄRVEN KUNTA

KITEEN KAUPUNKI MAASEUTUHALLINNON HENKILÖSTÖN SIIRTOSOPIMUS 1 (6) KESÄLAHDEN KUNTA RÄÄKKYLÄN KUNTA TOHMAJÄRVEN KUNTA KITEEN KAUPUNKI MAASEUTUHALLINNON HENKILÖSTÖN SIIRTOSOPIMUS 1 (6) SOPIMUS KESÄLAHDEN, RÄÄKKYLÄN JA TOHMAJÄRVEN KUNTIEN MAASEUTUHALLINNON HENKILÖSTÖN SIIRTYMISESTÄ KITEEN KAUPUNGIN PALVELUKSEEN LIIKKEEN

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2016 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Henkilöstö kuuluu henkilöstöhallinnollisesti joko Kuopion kaupungin tai Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alaisuuteen.

Henkilöstö kuuluu henkilöstöhallinnollisesti joko Kuopion kaupungin tai Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alaisuuteen. KUOPION PSYKIATRIAN KESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Toimintasäännön tarkoitus Kuopion psykiatrian keskus (KPK) on perustettu Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Kuopion kaupungin välisellä sopimuksella.

Lisätiedot

Kilpailukykysopimuksen aiheuttamat muutokset henkilöstön lomarahoihin ja työaikaan alkaen

Kilpailukykysopimuksen aiheuttamat muutokset henkilöstön lomarahoihin ja työaikaan alkaen Henkilöstöpalvelut 14.11.2016 Kilpailukykysopimuksen aiheuttamat muutokset henkilöstön lomarahoihin ja työaikaan 1.2.2017 alkaen Asian käsittely Yhteistyötoimikunta 1.12.2016 Hallintolautakunta 13.12.2016

Lisätiedot

LIITE 3 SAIRAALALÄÄKÄRIT PALKKAUS

LIITE 3 SAIRAALALÄÄKÄRIT PALKKAUS LIITE 3 SAIRAALALÄÄKÄRIT PALKKAUS LIITE 3 SAIRAALALÄÄKÄRIT I PALKKAUS 1 Palkkahinnoittelu 1.5.2011 Virkanimike/tehtävä 1 Ylilääkärit/verrattavassa asemassa olevat Peruspalkka /kk Lääkäriltä edellytetään

Lisätiedot

Kokousaika 21.1.2015 klo 17.00 18.10. Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat

Kokousaika 21.1.2015 klo 17.00 18.10. Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat Yhtymähallitus 21.1.2015 2 Kokousaika 21.1.2015 klo 17.00 18.10 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Autio Markku Kallio Reino Leino Jukka Outi Leino Lindgren

Lisätiedot

Kandien kesätyöt 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014

Kandien kesätyöt 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Kandien kesätyöt 2014 Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Kyselytutkimus lääketieteen opiskelijoille Kandien kesätöitä tutkittiin Lääkäriliiton Opiskelijatutkimuksen

Lisätiedot

Työaikapankki. Osa monipuolisia ja joustavia työaikajärjestelyjä. 1 luentokalvo0806up-työaikapankki.ppt

Työaikapankki. Osa monipuolisia ja joustavia työaikajärjestelyjä. 1 luentokalvo0806up-työaikapankki.ppt Työaikapankki Osa monipuolisia ja joustavia työaikajärjestelyjä 1 luentokalvo0806up-työaikapankki.ppt Pitkäjänteiset ja yksilölliset työaikajärjestelyt Tukea työyhteisön menestymistä mm. tuloksellisuus,

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN MÄÄRÄAIKAISOHJE 8 /2008 1 (4) SAIRAANHOITOPIIRI Konsernihallinto 5.11.2008

HELSINGIN JA UUDENMAAN MÄÄRÄAIKAISOHJE 8 /2008 1 (4) SAIRAANHOITOPIIRI Konsernihallinto 5.11.2008 HELSINGIN JA UUDENMAAN MÄÄRÄAIKAISOHJE 8 /2008 1 (4) ILTA- JA LAUANTAITYÖNÄ TAPAHTUVAN JONOJEN PURKUTYÖN KORVAUSPERUSTEET 1 Johdanto Tämä ohje kumoaa yleiskirjeet 12/2004 ja 2/2005. Hoidon saatavuutta,

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1368-2000 (15/99)

Työneuvoston lausunto TN 1368-2000 (15/99) 1 (5) Työneuvoston lausunto TN 1368-2000 (15/99) Työneuvoston lausunto vuosilomalain ja työaikalain tulkinnasta. Lomakorvaus. Annettu Akava ry:n pyynnöstä 15 päivänä kesäkuuta 2000. Lausuntopyyntö Akava

Lisätiedot

LIITE 3 SAIRAALALÄÄKÄRIT PALKKAUS. 1 a Palkkahinnoittelu 1.5.2011 1.1.2012 lukien

LIITE 3 SAIRAALALÄÄKÄRIT PALKKAUS. 1 a Palkkahinnoittelu 1.5.2011 1.1.2012 lukien LIITE 3 SAIRAALALÄÄKÄRIT I PALKKAUS 1 a Palkkahinnoittelu 1.5.2011 1.1.2012 lukien Virkanimike/tehtävä 1 Ylilääkärit/verrattavassa asemassa olevat Peruspalkka /kk Lääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (1) Kaupunginhallitus 18 13.01.2014. 18 Asianro 1/00.02.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (1) Kaupunginhallitus 18 13.01.2014. 18 Asianro 1/00.02.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (1) 18 Asianro 1/00.02.01/2014 Kh:n tiedonantoja Kh:lle saapuneet kirjeet ym.: Luottamushenkilöiden palkkioiden maksuaikataulu 2014: Jakso Ilmoitukset Maksupäivä 1.1.

Lisätiedot

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPI- MUS KONEELLISESTA TYÖAJAN TARKKAI- LUSTA JA LIUKUVASTA TYÖAJASTA

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPI- MUS KONEELLISESTA TYÖAJAN TARKKAI- LUSTA JA LIUKUVASTA TYÖAJASTA 1 (5) PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPI- MUS KONEELLISESTA TYÖAJAN TARKKAI- LUSTA JA LIUKUVASTA TYÖAJASTA Työsuojelujaosto 25.2.2016 13 ja 19.4.2016 17 Yhteistyötoimikunta 30.5.2016 42 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tasa-arvolain edellyttämä sukupuolten palkkakartoitus kuntatyönantajalla

Tasa-arvolain edellyttämä sukupuolten palkkakartoitus kuntatyönantajalla Tasa-arvolain edellyttämä sukupuolten palkkakartoitus kuntatyönantajalla Hankkeen päätösseminaari 25.4.2008 Tilastokeskus/Kaisa Weckström www.stat.fi/segregaatio Eri tehtävissä toimivien palkkojen vertailujen

Lisätiedot

14 JOHTAVASSA JA ITSENÄISESSÄ ASEMASSA OLEVIEN MÄÄRITTÄMINEN

14 JOHTAVASSA JA ITSENÄISESSÄ ASEMASSA OLEVIEN MÄÄRITTÄMINEN Henkilöstöjaosto 2 27.04.2016 Yhteistyötoimikunta 14 03.05.2016 Kunnanhallitus 14 11.05.2016 14 JOHTAVASSA JA ITSENÄISESSÄ ASEMASSA OLEVIEN MÄÄRITTÄMINEN HENKJA 27.04.2016 2 Valmistelija: vt.hallintojohtaja

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Kuopion kaupunki 1 (6) SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sopimuksen osapuolet Kuopion kaupunki Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet PL 227 70101 Kuopio Juankosken

Lisätiedot

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D AMMATTIKORKEAKOULU I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Ammattikorkeakoulun opetushenkilöstöön sovelletaan tämän osion lisäksi soveltuvin osin OVTES:n osiota A ja

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISESTA

PÖYTÄKIRJA YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISESTA PÖYTÄKIRJA YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISESTA Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen uudistamisesta seuraavasti: 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017

SIILINJÄRVEN KUNTA. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 SIILINJÄRVEN KUNTA Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Johtoryhmä 26.10.2015 Yhteistyötoimikunta 29.10.2015 Kunnanhallitus 14.12.2015 Sisältö 1 Johdanto... 1 2 Suunnitelman tavoitteet... 2 2.1 Rekrytointi...

Lisätiedot

Soveltamisohje - Paikallinen virka- ja työehtosopimus hälytysrahan maksamisesta

Soveltamisohje - Paikallinen virka- ja työehtosopimus hälytysrahan maksamisesta POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Soveltamisohje 1 (5) Soveltamisohje - Paikallinen virka- ja työehtosopimus hälytysrahan maksamisesta Hälytysrahan maksaminen poikkeustilanteissa, joissa työntekijä hälytetään

Lisätiedot

Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen uudistamisesta seuraavasti:

Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen uudistamisesta seuraavasti: PÖYTÄKIRJA YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISESTA Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen uudistamisesta seuraavasti: 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 30 liite 7 Yhtymäkokous 19.5.2016 12 liite 12 Sisältö 1 Yleistä... 3 1 Henkilöstösäännön soveltaminen... 3 2 Viran ja työsopimussuhteisen

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS 1 Henkilöstösopimuksen perusteet Lakkautettavan Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän henkilöstö, Siikaisten kunnan peruspääoman

Lisätiedot

Vakanssinumero 45 30.6.2009

Vakanssinumero 45 30.6.2009 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimiala Tulosalue Sote:n yhteiset palvelut, Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut, Perhepalvelut sekä Vanhuspalvelut Toimialan esitys Entinen virka- /työsuhteinen tehtävä Vakanssinumero

Lisätiedot

Siiliset-yhteistoiminta-alue

Siiliset-yhteistoiminta-alue Siiliset-yhteistoiminta-alue Yhteensä 31.350 asukasta -Maaningalla 3.850 -Nilsiässä 6.500 -Siilinjärvellä 21.000 22.2.2011 /Reijo Ruostila PERUSTURVA- LAUTAKUNTA -Kuntien yhteinen ltk -Tilaajaryhmä -Perusturvajohtaja

Lisätiedot

Yksityissektorin työehtosopimusten neuvottelutulokset 25.10.2013

Yksityissektorin työehtosopimusten neuvottelutulokset 25.10.2013 Yksityissektorin ten neuvottelutulokset 25.10.2013 Terveyspalvelualan PlusTerveys Oy:n ja Tehy ry:n Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehyn välinen 1.3.2014 31.1.2017 1.7.2014 lukien taulukkopalkkoja

Lisätiedot

4. Joensuun kaupungille siirtyvän henkilöstön määrän määrittely

4. Joensuun kaupungille siirtyvän henkilöstön määrän määrittely Luonnos 29.10.2013 SOPIMUS HENKILÖSTÖN SIIRROSTA JOENSUUN KAUPUNGILLE OUTOKUMMUN KAUPUNGIN IRTISANOUTUESSA LIPERIN JA OUTOKUMMUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSESTA 1.1.2014 ALKAEN -henkilöstöhallinnolliset

Lisätiedot

KUNNALLINEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS 2003 2004 (TS-03) I LUKU YLEINEN OSA. 1 Sopimuksen luonne

KUNNALLINEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS 2003 2004 (TS-03) I LUKU YLEINEN OSA. 1 Sopimuksen luonne 1 YLEISKIRJEEN 23/2002 LIITE KUNNALLINEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS 2003 2004 (TS-03) I LUKU YLEINEN OSA 1 Sopimuksen luonne TS-03 on kunnallinen teknistä henkilöstöä koskeva virka-

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 22/2008 liite 5

KT Yleiskirjeen 22/2008 liite 5 Jyty ry:n ay-koulutustilaisuudet vuonna 2009 Luottamusmieskoulutus 18.12.2008 1 (8) Jyty 20. 21.1. Tampere LM-teemakurssi, KVTES maatalousala Jyty 22. 23.1. Tampere LM-teemakurssi, neuvottelutaito Jyty

Lisätiedot

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS HÄLYTYSRAHAN MAKSAMISESTA

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS HÄLYTYSRAHAN MAKSAMISESTA 1 PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS HÄLYTYSRAHAN MAKSAMISESTA 1 Soveltamisala Tätä sopimusta sovelletaan Kainuun maakunta -kuntayhtymän palveluksessa oleviin Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen

Lisätiedot

KHALL 23 Kunnanjohtaja Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen alla mainitut ilmoitusasiat;

KHALL 23 Kunnanjohtaja Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen alla mainitut ilmoitusasiat; Kunnanhallitus 23 16.01.2012 Ilmoitusasiat KHALL 23 Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen alla mainitut ilmoitusasiat; Aluehallintovirasto PSAVI/2386/07.02.01/2011 16.12.2011 Pelastustoimen

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio Yleiskirjeen 9/2015 liite 2 1 (14) Nybondas-Kangas/Karlström 31.8.2015

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio Yleiskirjeen 9/2015 liite 2 1 (14) Nybondas-Kangas/Karlström 31.8.2015 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio Yleiskirjeen 9/2015 liite 2 1 (14) Lääkärisopimuksen vuoden 2016 sopimusmuutokset Yhteenveto palkankorotuksista ja keskeisistä sopimusmuutoksista 1 Palkantarkistukset

Lisätiedot

YLEINEN OSA. Soveltamisohje KVTES:n V luvun 11 3 momentin soveltamisohjeeseen

YLEINEN OSA. Soveltamisohje KVTES:n V luvun 11 3 momentin soveltamisohjeeseen YLEINEN OSA KUNNALLINEN KUUKAUSIPALKKAISTEN MUUSIKKOJEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2016 I LUKU YLEINEN OSA 1 Soveltamisala 1 mom. Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevassa ja vähintään neljän

Lisätiedot

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 2

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 2 Luottamusmieskoulutus Johdantokurssit 18.1. - 22.1. JHL-opisto, Helsinki Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv 30.5. - 3.6. JHL-opisto, Helsinki Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv

Lisätiedot

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS TYÖAIKAPANKISTA

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS TYÖAIKAPANKISTA 1 (5) PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS TYÖAIKAPANKISTA 1. Soveltamisala Sopimusta sovelletaan KVTES:n, LS:n ja TS:n soveltamispiirissä olevaan henkilöstöön, lukuun ottamatta johtavassa ja itsenäisessä

Lisätiedot

Hallintoylihoitajan sijainen

Hallintoylihoitajan sijainen Pöytäkirja 5/2015 1 Henkilöstöjaosto Aika 21.09.2015 kello 11:00-11:30 Paikka Keskussairaala, talo 7/7 krs neuvotteluhuone Saapuvilla olleet jäsenet Jormanainen Laura Väistö Vuokko Varis Minna Parkkonen

Lisätiedot

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Terveydenhoitajana työelämään Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Työsi pääehdoista sovitaan työ- ja virkaehtosopimuksilla Työ- ja virkaehtosopimukset tehdään sopimusaloittain

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 34 09.06.2015 LINJAJOHTAJA VELI-PEKKA HARJOLAN OIKAISUVAATIMUS HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TALOUSJOHTAJAN TEKEMÄSTÄ PERUSTEETTOMASTI MAKSETUN PALKAN TAKAISINPERINTÄÄ JA HENKILÖKOHTAISEN

Lisätiedot

Sosiaalialan opintopäivät: ajankohtaista edunvalvonnasta

Sosiaalialan opintopäivät: ajankohtaista edunvalvonnasta Sosiaalialan opintopäivät: ajankohtaista edunvalvonnasta 4.11.2016 Kilpailukykysopimus kuntasektorilla Kunta-ala Neuvottelutulos saavutettiin 30.6. ja sillä toteutettiin kikyn mukaiset rakenteelliset muutokset

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta.

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta. KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön

Lisätiedot

Opetusministeriö Korkeakoulu- ja tiedehallinto

Opetusministeriö Korkeakoulu- ja tiedehallinto Opetusministeriö Korkeakoulu- ja tiedehallinto Hallinnoalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 31. päivänä maaliskuuta 2008 opetusministeriön ja JUKO ry:n, Pardia ry:n sekä JHL ry:n välillä

Lisätiedot

sisältö 1.3.2014 1.7.2014 1955,44 1935,44 Kunta-alan eräät terveyden- ja sosiaalihuollon

sisältö 1.3.2014 1.7.2014 1955,44 1935,44 Kunta-alan eräät terveyden- ja sosiaalihuollon lähi- ja perushoitajien vähimmäispalkat 2014-2016 sisältö Kunta-alan eräät terveyden- ja sosiaalihuollon palkkahinnoittelun palkat (KVTES)... 3 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö... 3 Sosiaalihuollon henkilöstö...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019 Uudet vakanssit: Yksikkö/nimike 2016 2017 2018 2019 Suun terveydenhuolto Suuhygienisti 1 Hammaslääkäri 1 Hammashoitaja 1 Aikuisten psykososiaaliset

Lisätiedot

Kuukausipalkkaisten ohjeet

Kuukausipalkkaisten ohjeet Kuntasektorin palkkatiedustelu Kuukausipalkkaisten ohjeet Kuukausipalkkaisten tiedustelun piiriin kuuluvat Kaikki ne viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät, joilla on 1.10.2013 palvelussuhde kuntaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 98 17.03.2014. Perusturvan toimialan vakanssimuutokset ja - järjestelyt 2014 21/01.01.00/2014. Kunnanhallitus 98

Kunnanhallitus 98 17.03.2014. Perusturvan toimialan vakanssimuutokset ja - järjestelyt 2014 21/01.01.00/2014. Kunnanhallitus 98 Kunnanhallitus 98 17.03.2014 Perusturvan toimialan vakanssimuutokset ja - järjestelyt 2014 21/01.01.00/2014 Kunnanhallitus 98 Perusturvan toimialan vuoden 2014 talousarvioon sisältyy useita talouden sopeuttamiseen

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 5 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

VES: 260651 29.2.2008 PL: 01

VES: 260651 29.2.2008 PL: 01 VES: 260651 29.2.2008 PL: 01 Väestörekisterikeskus sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Palkansaajajärjestö Pardia ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ovat tehneet 29.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/ (5) Kaupunginhallitus Stj/

Helsingin kaupunki Esityslista 9/ (5) Kaupunginhallitus Stj/ Helsingin kaupunki Esityslista 9/2014 1 (5) 2 Sosiaali- ja terveysviraston uudet virat ja virkanimikemuutokset 1.4.2014 lukien HEL 2014-000765 T 01 01 00 Päätösehdotus päättänee seuraavista sosiaali- ja

Lisätiedot

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS Eurajoen kunnanvaltuusto 16.1.2017 xx 1.Kunnanjohtajan tehtävät, työnjako ja yhteistyökäytännöt Tällä Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja

Lisätiedot

KUNNALLISEN LÄÄKÄRIEN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN LÄÄKÄRIEN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN LÄÄKÄRIEN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen toteuttaminen koskien Työllisyys-

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 8/2016 liite 1 KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2017 (TS-17) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 113 30.05.2013. Paikallisen sopimuksen hyväksyminen psykiatrian ja sisätautien päivystyskorvauksista 653/01.00.01/2012.

Yhtymähallitus 113 30.05.2013. Paikallisen sopimuksen hyväksyminen psykiatrian ja sisätautien päivystyskorvauksista 653/01.00.01/2012. Yhtymähallitus 113 30.05.2013 Paikallisen sopimuksen hyväksyminen psykiatrian ja sisätautien päivystyskorvauksista 653/01.00.01/2012 Yhall 113 Valmistelijat: Ylilääkärit Marja Kesti ja Juha Pennanen, johtava

Lisätiedot

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta:

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta: LOHJAN KAUPUNGIN JA PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN SOSIAALI- JA TERVEYS-PALVELUJEN HENKILÖSTÖSOPIMUS Yhtymähallitus 18.9.2012 liite 109 Sopijaosapuolet: Lohjan yhdistymishallitus Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus

Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus 3 TES: 313013 PL: 01 Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus Tämän työehtosopimuksen osana noudatetaan valtiovarainministeriön sekä Akava-JS ry:n,

Lisätiedot