HENKILÖSTÖSELVITYS. Henkilöstötyöryhmän loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖSELVITYS. Henkilöstötyöryhmän loppuraportti"

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖSELVITYS Henkilöstötyöryhmänloppuraportti

2 LOPPURAPORTTI 1 (15) Sisällys 1. JOHDANTO TYÖRYHMÄN TEHTÄVÄT HENKILÖSTÖN NYKYTILAN KUVAUS HENKILÖSTÖ Henkilöstön määrä Tehtävänimikkeet Talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöstö Perustoimeentulotukea käsittelevä henkilöstö Sote -lain ulkopuolinen henkilöstö Palvelussuhteen lajit Sopimusalat Työaikamuodot PALKAT JA HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEPOISTUMAENNUSTE TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN KÄYTÖSSÄ OLEVAT HENKILÖSTÖTIETOJÄRJESTELMÄT TYKYTOIMINTA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄT Tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmä Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointijärjestelmä Tulospalkkausjärjestelmä PAIKALLISET VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSET PALKKOJEN YHTEENSOVITTAMINEN TYÖRYHMÄN TOIMENPIDE-EHDOTUKSET SIIRTYMÄKAUDELLE Henkilöstöpolitiikka ICT ratkaisut Hallinto- ja tukipalvelut sekä lakimuutoksen ulkopuoliset palvelut Yhteistoiminta Kuva1.Vakinainenhenkilöstöpalvelussuhteenlajeittain Kuva2.Vakinainenhenkilöstösopimusaloittain Kuva3.Vakinainenhenkilöstötyöaikamuodoittain Kuva4.Sotehenkilöstönpalkkasummavuonna Kuva5.64vuottatäyttävienlukumäärätsuurimmissatehtäväryhmissä Kuva6.Työterveyshuollonbruttokustannukset /työntekijä 10 Kuva7.OrganisaatioidenkäytössäolevatHR tietojärjestelmät 11

3 LOPPURAPORTTI 2 (15) 1. JOHDANTO Pohjois-Savoonperustettavaansosiaali-jaterveydenhuollonkuntayhtymäänkuuluu 19kuntaa,joissaasui yhteensä248438asukasta.Sosiaali-jaterveydenhuollontuottamismallinvalmisteluunosallistuvatkaikki19Pohjois-SavonmaakuntaliitonjäsenkuntaasekäYlä-SavonSOTE kuntayhtymä,sisä-savonterveydenhuollon kuntayhtymäjapohjois-savonsairaanhoitopiiri(kysjakysteri). Sote-työryhmienensimmäisessäyhteisessäkokouksessatammikuussa2015linjattiin uudistuksenkeskeisetperiaatteetjatavoitteet:seuraavienkuukaudenaikana suunnitellaantuotannontoimintamallijahallinto-jaorganisaatiomallivalmistuukesäkuuhunmennessä.sote-työryhmienväliraportitesitellään pidettävässä työryhmienyhteiskokouksessa. PoSoTe työryhmienyhteiskokouksessa esitetäänkunkinsisältöryhmäntiiviskatsausryhmäntehtävänäolleenkokonaisuudennykytilasta,mahdollisistakehittämistarpeistajaehdotuksistajatkotyölle.tavoiteonvähintääneriryhmienväliraportitnykytilastatoukokuun2015loppuunmennessä.

4 LOPPURAPORTTI 3 (15) 2. TYÖRYHMÄNTEHTÄVÄT HenkilöstötyöryhmäonyksiuuttaPohjois-Savonsote-tuottamismalliavalmistelevasta 12sisältötyöryhmästä.Muutsisältötyöryhmätovathyvinvointijaterveys,ICT,tila, kuntayhtymä,talous-jarahoitus,tukipalvelut,tutkimus-jakehittäminen,sosiaalihuollonintegraatio,lapsetjanuoret,työikäisetjavanhukset. Sisältötyöryhmientyötäohjaaohjaus-jaseurantaryhmä.Ohjaus-jaseurantaryhmälle asiatvalmisteleevalmisteluryhmä.valmisteluryhmäänkuuluvatkuntienjohtajattai perusturva-/sosiaalijohtajat. Toimeksiannonmukaanhenkilöstötyöryhmäntehtävänäonsuunnitellajalaatiaehdotukset 1. henkilöstöstrategiastajaosaamisenjohtamisenstrategiasta 2. henkilöstönosallistamisestaorganisaationrakentamiseen 3. HR-organisaatiostayhdenkuntayhtymänmallissa 4. palkkauskäytännöistäjaperiaatteista 5. palkkojenharmonisoinninennakoiduistakustannusvaikutuksista 6. työterveyshuollonjatyhy toiminnantoimintamalleista 7. irtisanomissuojistajaperiaatteistasiirtymäkaudenhenkilöstöpolitiikalle 8. henkilöstönyhteiskäyttösäännöksistä 9. valmisteluajantoiminta-jarekrytointikäytänteistäyms. TavoitteenaonvalmistellayhdenmukaisetHR-käytännötsekähenkilöstönvähennyksetpääosineläköitymisenjamuunluonnollisenpoistumankautta. Toimeksiannonkaikkiinkysymyksiineiolepystyttytainiihineioleolluttarkoituksenmukaistaottaakantaavielävalmisteluntässävaiheessa. HenkilöstötyöryhmänpuheenjohtajanatoimiikunnanjohtajaMattiRaatikainenLeppävirrankunnasta.TyöryhmänmuutjäsenetovatVieremänkunnanjohtajaAriHukkanenKaavinkunnanjohtajaAriSopanenYlä-SavonSOTE:nhallintojohtajaJanne NiemeläinenKuopionkaupunginhenkilöstö-jahallintopäällikköTerttuRuotsalainenPSSHP:nhenkilöstöjohtajaPekkaPoikolainenVarkaudenkaupunginhenkilöstöjohtajaMarkkuHämäläinenSiilinjärvenkunnanhenkilöstöpäällikköTuulaLukkarilajaRautavaarankunnanvs.talous-jakehittämisjohtajaHelenaMeyesHenkilöstönedustajinaovatPSSHP:npääluottamusmiehetRiittaAntikainen- Lapveteläinen(JYTY),HilkkaKontiainen(TEHY)jaAnuMuraja-Murro(JUKO), KuopionkaupunginpääluottamusmiehetJuhaPirskanen(JHL)jaMerjaOhvo(SU- PER)sekäSiilinjärvenkunnanpääluottamusmiesMiiaNyyssönen(JUKO).Työryhmän kutsuttunasihteerinätoimiikuopionkaupunginhenkilöstösuunnittelijaseijapärnänen PienryhmävalmisteluunosallistuvathenkilöstötyöryhmänjäsenetPekkaPoikolainen, TerttuRuotsalainen,JanneNiemeläinen,TuulaLukkarila,MarkkuHämäläinenjaSeija Pärnänen. Henkilöstötyöryhmäonkokoontunutneljäkertaajapientyöryhmäkolmekertaa.

5 LOPPURAPORTTI 4 (15) 3. HENKILÖSTÖNNYKYTILANKUVAUS Henkilöstöselvitykseentiedotkerättiinmaaliskuussa2015.Väliraporttiintarvittavien tietojenkeruutoteutettiinsiten,ettäjokaistaorganisaatiotapyydettiin 1. ilmoittamaantietonsasähköpostillatoimitetullatiedonkeruulomakkeella,ja 2. toimittamaanpalkkajärjestelmästätulostamansaraportin palveluksessaolleestasotehenkilöstöstä. Palkkatietojärjestelmänhenkilöstöraportissapyydettiinilmoittamaanseuraavattiedot: kunta/organisaatio,vastuualue/työyksikkö,tehtävänimike,64v.täyttymisvuosivuosilta ,palvelussuhteenluonne(vakinainen/määräaikainen),työaikaprosentti, työaikamuoto,palvelussuhteenlaji(virka-/työsopimus),sopimusala,hinnoittelutunnus, tehtäväkohtainenpalkka,työkokemus/ammattialalisä,muutpalkanosatyhteensäjavarsinainenpalkka. Henkilöntietosuojanturvaamiseksipyydettiinvarmistamaan,ettäsähköpostillalähetettävissäraporteissaeiolehenkilöidennimiäeikähenkilötunnuksia. Tietopyyntölähetettiinorganisaatioidenhallintojohtajilletaivastaavillejahenkilöstötyöryhmänjäsentenilmoittamilleomanorganisaationsayhteyshenkilöille HENKILÖSTÖ Henkilöstönmäärä Organisaatioidensotehenkilöstöonyhteensä11551henkilöäjostavakinaistahenkilökuntaaon908henkilöä(77%)jamääräaikaistahenkilökuntaa643henkilöä(23 %). LUKUMÄÄRÄ HTV ORGANISAATIOT VAKIN. MÄÄRÄA. YHT. % YHT. Juankoskenkaupunki % 109,7 Kaavinkunta % 75,7 Keiteleenkunta % 54,2 Kuopionkaupunki % 1931,3 Lapinlahdenkunta % 388,0 Leppävirrankunta % 100,9 Pielavedenkunta % 107,2 Rautalamminkunta % 50,0 Rautavaarankunta % 70,0 Siilinjärvenkunta % 430,0 Suonenjoenkaupunki % 130,0 Tervonkunta % 29,0 Tuusniemenkunta % 103,9 Varkaudenkaupunki % 850,0 Vesannonkunta % 50,0 KYS % 4382,4 Sisä-Savonthky % 130,0 Ylä-SavonSOTE % 1504,0 Kysteri % 498,4 YHTEENSÄ % 10994,7 77% 23%

6 LOPPURAPORTTI 5 (15) Kuopionkaupunki Kuopionkaupunkituottivuonna2014TuusniementerveyspalvelutsekäMaaningansosiaali-jaterveyspalvelut.KuopionkaupunkijaMaaningankuntayhdistyivätvuoden 2015alussa.MaaninganhenkilöstösisältyyKuopionkaupunginlukuihin.Sensijaan TuusniementerveyspalvelujenhenkilöstösisältyyTuusniemenkunnanlukuihin. Varkaudenkaupunki VarkaudenkaupunkituottaamyösJoroistenkunnansosiaali-jaterveyspalvelut.VarkaudenkaupunginlukuihinsisältyyJoroistensote-henkilöstö. Rautalammin,Rautavaaran,TervonjaVesannonkuntiensekäSuonenjoenjaVarkaudenkaupunkiensekäSisä-Savonterveydenhuollonkuntayhtymänvastauksista puuttuitietohenkilötyövuosienmäärästä.näidenorganisaatioidenhenkilötyövuodeton arvioitusote-henkilöidenlukumääräänperustuen Tehtävänimikkeet Talous-jahenkilöstöhallinnonhenkilöstö ErilaisiatehtävänimikkeitäPoSoTe-alueenvakinaisellahenkilöstölläonnoin400kpl Runsaastanimikkeistönmäärästävoidaanpäätellä,ettänimikkeistönyhdenmukaistaminentuleetehtäväksi. Tyypillisimmättehtävänimikkeetovat:sairaanhoitaja(n.2100),lähihoitaja(n.1800), perushoitaja(n.450),erikoislääkäri(n.230),terveyskeskuslääkäri(n.160),terveydenhoitaja(n.200),sosiaalityöntekijä(n.200),ohjaaja(n.160),kodinhoitaja(n.140),fysioterapeutti(n.140),hammashoitaja(n.120),osastonhoitaja(n.120),apulaisosastonhoitaja(n.120),röntgenhoitaja(n.120),psykologi(n.90),erikoistuvalääkäri(n.90), ylilääkäri(n.80),terveyskeskushammaslääkäri(n.70). Tukipalveluhenkilöstöntyypillisimpiätehtävänimikkeitäovat: Osastonsihteeri(n. 290),toimistosihteeri(n.120),hallinto-/hallintopalvelusihteeri(n.70),tekstinkäsittelijä (n.70),laitoshuoltaja(n.160). Talous-jahenkilöstöhallinnontehtävissäPoSoTealueennykyisissäsosiaali-jaterveydenhuollonorganisaatioissaonnoin142henkilötyövuotta,jostaHRtehtävissä67 henkilötyövuottajataloushallinnossa75henkilötyövuotta Perustoimeentulotukeakäsittelevähenkilöstö Kuntienperustoimeentulotuenmyöntäminensiirretäänvuoden2017alustaKelantehtäväksi.Kelanilmoituksenmukaan,kunnanpalveluksessaolevaanhenkilöstööneisovelletaliikkeenluovutustakoskeviasäännöksiä.KelantehtävänäonratkaistakuinkapaljontoimeentulotukitehtävissäkäytetäännykyistäKelanhenkilöstöäjakuinkapaljon palkataanuuttahenkilöstöä. PoSoTealueenkunnissaonyhteensä57perustoimeentulotukeakäsitteleväähenkilöä.

7 LOPPURAPORTTI 6 (15) Sote-lainulkopuolinenhenkilöstö Lakiehdotuksenmukaansosiaali-jaterveydenhuollonjärjestämistäkoskevaauuttalakia eisovelletaympäristöterveydenhuoltoon. Ylä-SavonSOTEtuottaaympäristöterveydenhuollonpalvelutjäsenkunnilleen.Ylä- SavonSOTE:npalveluksessaonympäristöterveydenhuollonhenkilöstöä23henkilöä: kunnaneläinlääkäri(12),eläintenhoitaja(1),valvontaeläinlääkäri(1),ympäristöjohtaja (1),ympäristönsuojelutarkastaja(3),ympäristöterveydenhuollonpäällikkö(1)jaympäristöterveystarkastaja(4). Ylä-SavonSOTE:njäsenkuntienympäristöterveydenhuoltopalveluidenuudelleenjärjestäminentuleeajankohtaiseksisote-uudistuksenyhteydessä. Leppävirran,Rautalammin,VarkaudenjaYlä-SavonSOTE:norganisaatioissakoulukuraattoritkuuluvatsosiaali-jaterveydenhuollonhenkilöstöön.Tämänhenkilöstönsijoittuminenperustettavaanuuteenorganisaatioontuleeselvitettäväksi Palvelussuhteenlajit VAKINAINEN HENKILÖSTÖ PALVELUSSUHTEEN LAJEITTAIN VIRKASUHDE TYÖSOPIMUSSUHDE Kuva1.Vakinainenhenkilöstöpalvelussuhteenlajeittain Kuntalain44 :nmukaanviratperustetaanvainsellaisiatehtäviävarten,joissakäytetäänjulkistavaltaa.muutointehtävättäytetääntyösopimussuhteisina. PoSoTealueellaon vakinaisessavirkasuhteessa1526henkilöä(17%)ja vakinaisessatyösopimussuhteessa7359henkilöä(83%). Liite1:Organisaatiotasoisettiedot,taulukko2.

8 LOPPURAPORTTI 7 (15) Sopimusalat VAKINAINEN HENKILÖSTÖ SOPIMUSALOITTAIN KVTES LS TS Kuva2.Vakinainenhenkilöstösopimusaloittain PoSoTe alueenvakinaisestahenkilöstöstäkuuluu91(8080henkilöä)kunnallisen yleisenvirka-jatyöehtosopimuksenpiiriin,(758henkilöä)lääkäreidenvirkaehtosopimuksenpiiriinja(46henkilöä)teknistensopimuksenpiiriin. Liite1:Organisaatiotasoisettiedot,taulukko Työaikamuodot VAKINAINEN HENKILÖSTÖ TYÖAIKAMUODOITTAIN Yleis Jakso Tsto 37 h/vko Tk lääk. Sair.lääk Kuva3.Vakinainenhenkilöstötyöaikamuodoittain

9 LOPPURAPORTTI 8 (15) Yleisintyöaikamuotosotealueellaonjaksotyöaika.Jaksotyöajassaon72henkilöstöstä(6441henkilöä).Yleistyöajassahenkilöstöstäon%,toimistotyöajassaonja sairaalalääkäreidentyöajassaon%. Liite1:Organisaatiotasoisettiedot,taulukko PALKATJAHENKILÖSIVUKULUT Kuva4.Sotehenkilöstönpalkkasummavuonna2014 PoSoTe alueenhenkilöstökulutolivatvuonna2014yhteensänoin554m.maksettujenpalkkojensummaoliyhteensänoin420m.henkilösivukulujenarvioidaanolevan noin32palkkasummastaeli134m. Liite1:Organisaatiotasoisettiedot,taulukko ELÄKEPOISTUMAENNUSTE Eläkepoistumaennusteessalaskentaperusteenaonkäytettyvuoden2021loppuun mennessä64vuottatäyttäviä. EläkepoistumakartoitustehtiinKVTES:n31hinnoittelutunnuksen,TS:npalkkaryhmänjaLS:nterveyskeskuslääkäreiden,hammaslääkäreidenjaerikoislääkäreidenammattiryhmistä.Näissäryhmissäarvioidaaneläkepoistumanolevanvuosina yhteensä1719henkilöäeli19%kokoPoSoTe:nhenkilöstöstä. Liite1:Organisaatiotasoisettiedot,taulukkoja7.

10 LOPPURAPORTTI 9 (15) 700 Eläköitymisennuste Lkm Kuva5.64vuottatäyttävienlukumäärätsuurimmissatehtäväryhmissä 01TOI010ja01TOI020toimistoala,yhteensä141henkilöä 03HOI020hoitohenkilöstö/esimiestehtävät,yhteensä62henkilöä 03HOI030hoitohenkilöstö/vaativatammattitehtävät,yhteensä389henkilöä 03HOI040hoitohenkilöstö/ammattitehtävät,yhteensä594henkilöä 04SOS04Asosiaalihuollonasiantuntijatehtävät,yhteensä50henkilöä 04SOS06Asosiaalihuollonammattitehtävät,yhteensä149henkilöä 04PER010sosiaali-jaterveydenhuollonperuspalvelutehtävät,yhteensä116henkilöä Terveyskeskuslääkärit,yhteensä39henkilöä Hammaslääkärit,yhteensä25henkilöä Erikoislääkärit,yhteensä58henkilöä Eläkepoistumatietoonsuuntaaantava.Suuriosaeläkepoistumankauttapoistuvasta hoitohenkilöstöstäonmitoitusperusteistajohtuentäytettävä. Suureneläkepoistumanaiheuttamavajetuohaasteitaammattitaitoisenuudentyövoimansaamiseen TYÖTERVEYSHUOLLONJÄRJESTÄMINEN LapinlahdenjaSiilinjärvenkunnat,KYS,Kysteri,Sisä-SavonterveydenhuollonkuntayhtymäjaYlä-SavonSOTEtuottavattyöterveyshuollonpalvelutitse.KuopionkaupungillepalveluntuottaaKallavedentyöterveys,jokaonkaupunginliikelaitos. Neorganisaatiot(12kpl),jotkaeivättuotatyöterveyshuollonpalveluitaomanatoimintana,ostavatpalvelunSoisalontyöterveydeltä.SoisalontyöterveysonVarkaudenkaupunginomistamaliikelaitos.

11 LOPPURAPORTTI 10 (15) SuonenjoenkaupunkijaVesannonkuntaovatjärjestäneettyöntekijöilleenpelkästään ennaltaehkäiseväntyöterveyshuollonpalvelut.muutorganisaatiotovatjärjestäneet ennaltaehkäiseväntyöterveyshuollonlisäksimyössairaanhoitoajamuitaterveydenhoitopalveluja TYÖTERVEYSHUOLLON BRUTTOKUSTANNUKSET /hlö Kuva6.Työterveyshuollonbruttokustannukset /työntekijä PoSoTealueentyöterveydenhuollonbruttokustannuksetvuonna2014olivatnoin 4,6M Työntekijäkohtainenbruttokustannuson Keskiarvokustannus on414 /työntekijä. Liite1:Organisaatiotasoisettiedot,taulukko8.

12 LOPPURAPORTTI 11 (15) 3.5. KÄYTÖSSÄOLEVATHENKILÖSTÖTIETOJÄRJESTELMÄT Tietojärjestelmätarkastelussaonkartoitettupalkkahallinto-,työvuorosuunnittelu-, työajanseuranta-,rekrytointi-jariskienarviointijärjestelmät. Palkkajärjestelmä Prima Populus Personec Muu palkkajärj. Työajanseurantajärjestelmä Titania Esmikko Timecon Rekrytointijärjestelmä 0 Kuntarekry Laura Muu rekrytointi Kuva8.OrganisaatioidenkäytössäolevatHR tietojärjestelmät PalkkajärjestelmistäkäytetyinjärjestelmäonPopulus,työajanseurannassaTitaniaja EsmikkosekärekrytoinnissaKuntarekry.Titaniatyövuorosuunnittelujärjestelmäon käytössäkaikillaorganisaatioilla.

13 LOPPURAPORTTI 12 (15) 3.6. TYKYTOIMINTA Tykytoiminnallatarkoitetaantoimintaa,jollatyönantajajatyöntekijätsekätyöpaikan yhteistyöorganisaatiotyhdessäedistävätjatukevatjokaisentyöelämässäolevantyö- jatoimintakykyähänentyöuransakaikissavaiheissa(työterveyslaitoksenmääritelmä tykytoiminnalle).työkyvynylläpitämiseentähtääväätoimintaaonkaikissaorganisaatioissa. Tykytoiminnantoteutustavatvaihtelevat.Käytetyintykytoiminnanmuotoonerilaiset liikunta-jakulttuurisetelit,epassitsekäkertatuki/-korvausliikuntaanja/taikulttuuriin.kys:llä,ylä-savonsote:lla,tervonkunnallajasiilinjärvenkunnallaonhenkilöstönkäytettävissäerillinenvirkistyspaikka(lomamökkitmv.).käytettyjätykytoiminnanmuotojaovatmyösmm.henkilöstönliikuntatapahtumat,virkistyspäivätyms. Työnantajantarjoamatukitykytoimintaanvaihteleeorganisaatioittainmerkittävästi. Keskimäärintukionmuutamiakymmeniäeurojavuosittaintyöntekijääkohden 3.7. OSAAMISENKEHITTÄMINEN Sosiaali-jaterveydenhuollonhenkilöstöntäydennyskoulutusonlakisääteistä.Koulutuksentuleeollasuunnitelmallistajaperustuakoulutustarpeidenarviointiin.Koulutustarpeidenarviointiperustuuhenkilökohtaisiinosaamiskartoituksiinjatäydennyskoulutuksestalaadittavaankoulutussuunnitelmaan. Suurimassaosassaorganisaatioita(13kpl)systemaattistaosaamistarpeidenkartoitus- taeioletoteutettu.kuopiossa,kys:ssä,kysterissä,rautavaarallajaylä-savonso- TE:ssakartoitusontoteutettuosittain.Tervonkunnassaosaamiskartoitusontehty kokosotehenkilöstölle. Sotehenkilöstönosaamisenkartoitusjaosaamisenpäivityksetontulevaisuudeniso haaste PALKKAUSJÄRJESTELMÄT Palkkausjärjestelmäntavoitteenaonedistääkuntienjakuntayhtymientoiminnantuloksellisuutta,motivoidahenkilöstöähyviintyösuorituksiinjavarmistaakunta-alan palkkojenkilpailukyky.palkkausjärjestelmätukeetoimintastrategiaa,vaikuttaamyönteisestiorganisaationtavoitteisiinjaonkiinteäosajohtamista Tehtävienvaativuudenarviointijärjestelmä Tehtäväkohtainenpalkkaperustuutyönvaativuuteen.Kunnissajakuntayhtymissätulisirakentaatyönantajakohtainentyönvaativuudenarviointijärjestelmä,jonkaavulla pyritäänsaattamaantehtäväkohtaisetpalkatkeskenäänoikeaansuhteeseen. PoSoTealueellaon15organisaatiollakäytössätehtävienvaativuudenarviointijärjestelmä.ArviointijärjestelmäeiolekäytössäKeiteleellä,Pielavedellä,Rautavaarallaja Suonenjoella.

14 LOPPURAPORTTI 13 (15) Henkilökohtaisentyösuorituksenarviointijärjestelmä Henkilökohtainenlisäonosakannustavaapalkkausta.Kannustavallapalkkauksella pyritäänparantamaantoiminnantuloksellisuuttajatukemaanjohtamista.henkilökohtaisenlisänkäyttöperustuutyönantajakohtaiseenarviointijärjestelmään. PoSoTealueellaon12organisaatiollakäytössähenkilökohtaisentyösuorituksenarviointijärjestelmä.ArviointijärjestelmäeiolekäytössäJuankoskella,Keiteleellä,Lapinlahdella,Pielavedellä,Rautavaaralla,VarkaudessajaSisä-Savonterveydenhuollonkuntayhtymässä Tulospalkkausjärjestelmä Tulospalkkiojärjestelmäntarkoituksenaon,ettätyöntekijätjatyönantajahyötyvätjärjestelmänkäyttöönottamisesta.Tulospalkkioperustuupalvelujentuloksellisuudenparantamiseksiasetettujentavoitteidentodettuunsaavuttamiseentaiylittämiseen. TulospalkkausjärjestelmäonmääräaikaisenakokeilunakäytössäSiilinjärvellä PAIKALLISETVIRKA-JATYÖEHTOSOPIMUKSET Paikallisestivoidaansopiapoikettavaksivaltakunnallisenvirka-jatyöehtosopimuksen määräyksistä,jossiihenonolemassapaikallisistaerityisolosuhteistaaiheutuvaperusteltusyyjaelleivaltakunnallisessavirka-taityöehtosopimuksessaoleerikseenrajoitettupaikallistasopimusmahdollisuutta. Paikallisiavirka-jatyöehtosopimuksiaonkäytössäkymmenessäPoSoTealueenorganisaatiossa.Sopimuksiaonyhteensä52kpl. Liite2:Luettelopaikallisistavirka-jatyöehtosopimuksista. 4. PALKKOJENYHTEENSOVITTAMINEN Uudenperustettavanorganisaationhenkilöstölleonrakennettavauusipalkkausjärjestelmäjasystemaattinentehtävienvaativuudenarviointiennenpalkkojenharmonisointia.Tehtävienvaativuudenarviointiperustuutehtäväkuvauksiin.Tehtäväkuvauksetlaaditaanvastaamaanorganisaationpalvelutuotantotarvettaelimitäpalveluja kuntalaisilletuotetaanjamillähenkilöstöllä.uusillatehtäväkuvauksillatuetaantoimintatapojenjarakenteidenuudistamista. Uudessaorganisaatiossaonkehitettäväyhtenäinenpalkkausjärjestelmäorganisaation perustamisestakahdenvuodenkuluessa.tehtäväkohtaisetpalkatonharmonisoitava asetetuilletavoitetasoillekahdenvuodenkuluessapalkkausjärjestelmänperustamisesta. Uusiorganisaatiolaatiipalkkapoliittisenohjelman,jossamääritelläänpalkkauselementitjaniidenkäyttö,päätösvallatjaraamit.

15 LOPPURAPORTTI 14 (15) 5. TYÖRYHMÄNTOIMENPIDE-EHDOTUKSETSIIRTYMÄKAUDELLE 5.1. Henkilöstöpolitiikka Uudessaperustettavassaorganisaatiossatuleenoudattaayhtenäistähenkilöstöpolitiikkaa,vaikkaperuskunnissapitäydytäännykyisissämenettelyissä.Uudellatyönantajallaonvainyksimallimm.luottamusmiesjärjestelmästä,työterveyshuollonpalveluista,palkitsemisesta,henkilöstöeduistajne. Siirtymäkaudenaikanatuleeratkaistavaksimm.työterveyshuollonjärjestämistapa, luottamusmiestenjatyösuojeluvaltuutettujenajankäyttöjalukumäärät,henkilöstön sijoittamisenperiaatteetjasiirtyvänhenkilöstönpalvelussuhteenehtojenyhdenmukaistaminen. Uudenorganisaationavainhenkilöstönvalintamahdollisimmanvarhaisessavaiheessa luohyvätedellytyksetuudistuksenjouhevalleläpiviemiselle. Nykyisissäorganisaatioissaonpaljonpaikallisiavirka-jatyöehtosopimuksia,jotkatuleenykyistenorganisaatioidentoimestairtisanoapäättymäänennenuudenorganisaationaloittamista. Siirtymäkaudenaikana(2vuottalainvoimaantulosta) erikseensovittavatnk.avainviratjatehtävätposotealueenkunnissajakuntayhtymissätuleetäyttäävainmääräaikaisestiuudenorganisaationkäynnistymiseen saakka nykyistenorganisaatioidentuleepidättäytyäharkinnanvaraisistapalkantarkistuksista ICTratkaisut SiirtymäkaudellaolisisyytäpidättäytyäuusistaHRtietojärjestelmähankinnoista, koskauudessaorganisaatiossatietojärjestelmätonyhdenmukaistettavahuomioiden integraatiomm.taloushallinnonjärjestelmiin. Henkilöstötietojärjestelmänvalintatuleeratkaistavaksihyvissäajoinennenuudenorganisaationkäynnistymistä Hallinto-jatukipalvelutsekälakimuutoksenulkopuolisetpalvelut PoSoTe-selvitysalueenorganisaatiorakenteissaoneroja. Nykyisinsotepalveluidentalous-jahenkilöstöhallinnonjohtojaasiantuntijapalvelut (mm.talousjohto,henkilöstöjohto,työsuojelu)ovatuseissakunnissatuotettukeskitetystikuntienkeskushallinnossa.keiteleellä,pielavedellä,rautavaaralla,tervossa, Tuusniemellä,Vesannolla,LapinlahdellajaSuonenjoellamyöspalkkahallinto-jakirjanpitopalvelutontuotettukeskitetystikunnankeskushallinnossa.Keskushallinnon henkilöstöryhmientyöpanoksenmääränkohdentuminensote-palveluihintuleeselvi-

16 LOPPURAPORTTI 15 (15) 5.4. Yhteistoiminta tettäväksijaratkaistavaksihenkilöstönsijoittuminenuudensote-organisaationja kunnankesken. Muissaorganisaatioissapalkkahallinto-jakirjanpitopalvelutonostettuulkoiseltapalveluntuottajalta.Palkanlaskenta-jakirjanpitopalveluidentuottamistapatuleeratkaista hyvissäajoinennenuudenorganisaationtoiminnankäynnistymistä. Nykyisinsote-organisaatioihinsisältyvienkiinteistö-jalaitoshuollontehtävienuudelleenorganisointituleetoteutettavaksitukipalvelutyöryhmänlinjaustenmukaisesti. Osaavallahenkilöstöllätuleeolemaanmerkittäväroolisoteorganisaatiossa.Siirtymäkaudenaikanaonsyytäkäynnistääkeskitetynkoulutus-jarekrytointiyksikönperustaminensekätuottaatäydennyskoulutus-jarekrytointipalvelutomanatoimintana. Lakimuutoksenulkopuolellejäävienpalveluiden(mm.ympäristöterveydenhuolto)järjestäminensekäsosiaali-jaterveydenhuollontoimialaankuulumattomientehtävien (mm.koulukuraattorit)organisaationmuutostuleeratkaistaennenuudenorganisaationtoiminnankäynnistymistä. Yhteistoiminnallatarkoitetaantyönantajanjahenkilöstönvälistäjatkuvaavuorovaikutustajaneuvotteluaasioista,jotkavaikuttavathenkilöstönasemaan.Nykyisetorganisaatiotvastaavatmuutoksenyhteistoiminnallisestakäsittelystäsekäviestinnästähenkilöstölle. Organisaatioidentehtävänäonviestiäsäännöllisestimuutoksenetenemisestäjasen vaikutuksistahenkilöstönarkeen.kokohenkilöstölletarkoitettujentiedotus-jakeskustelutilaisuuksienlisäksimyöstyöyksikkökohtaisettilaisuudetvoivatollatarpeellisia. Soteuudistusonhenkilöstönasemaanmerkittävästivaikuttavamuutostyönorganisoinnissajapalvelujenjärjestämisessä,jokatuleekäsitellälainedellyttämässäyhteistoimintamenettelyssä. Muutosaiheuttaaväistämättävanhojentuttujentoimintatapojenuudelleentarkastelua jamuutoksenläpivieminentuomukanaanpaljonkysymyksiäjahaasteita.erityisen tärkeääonmuutosjohtamiseenpanostaminensekäjohtajienjaesimiestensitouttaminenuudistuksenläpiviemiseen.myösennakkoluulojenvähentämiseentähtäävänhenkilöstönmuutosvalmennuksenjärjestäminenonsuositeltavaa. Liitteet 1. Organisaatiotasoiset tiedot 2. Luettelo paikallisista virka- ja työehtosopimuksista

17 LIITE 1 HENKILÖSTÖTYÖRYHMÄ, HR ORGANISAATIOTASOISET TIEDOT Taulukko 1. Sote henkilöstön määrä LUKUMÄÄRÄ HTV ORGANISAATIOT VAKIN. MÄÄRÄA. YHT. % YHT. Juankoskenkaupunki % 109,7 Kaavinkunta % 75,7 Keiteleenkunta % 54,2 Kuopionkaupunki % 1931,3 Lapinlahdenkunta % 388,0 Leppävirrankunta % 100,9 Pielavedenkunta % 107,2 Rautalamminkunta % 50,0 Rautavaarankunta % 70,0 Siilinjärvenkunta % 430,0 Suonenjoenkaupunki % 130,0 Tervonkunta % 29,0 Tuusniemenkunta % 103,9 Varkaudenkaupunki % 850,0 Vesannonkunta % 50,0 KYS % 4382,4 Sisä-Savonthky % 130,0 Ylä-SavonSOTE % 1504,0 Kysteri % 498,4 YHTEENSÄ % 10994,7 77% 23% Sivu 1 / 8

18 LIITE 1 HENKILÖSTÖTYÖRYHMÄ, HR ORGANISAATIOTASOISET TIEDOT Taulukko 2. Vakinainen henkilöstö palvelussuhteen lajeittain ORGANISAATIO VIRKA TYÖSOP. YHT. Juankoskenkaupunki Kaavinkunta Keiteleenkunta Kuopionkaupunki Lapinlahdenkunta Leppävirrankunta Pielavedenkunta Rautalamminkunta Rautavaarankunta Siilinjärvenkunta Suonenjoenkaupunki Tervonkunta Tuusniemenkunta Varkaudenkaupunki Vesannonkunta KYS Sisä-Savonthky Ylä-SavonSOTE Kysteri YHTEENSÄ Sivu 2 / 8

19 LIITE 1 HENKILÖSTÖTYÖRYHMÄ, HR ORGANISAATIOTASOISET TIEDOT Taulukko 3. Vakinainen henkilöstö sopimusaloittain ORGANISAATIOT KVTES LS TS YHT. Juankoskenkaupunki Kaavinkunta Keiteleenkunta Kuopionkaupunki Lapinlahdenkunta Leppävirrankunta Pielavedenkunta Rautalamminkunta Rautavaarankunta Siilinjärvenkunta Suonenjoenkaupunki Tervonkunta Tuusniemenkunta Varkaudenkaupunki Joroistenkunta 0 Vesannonkunta KYS Sisä-Savonthky Ylä-SavonSOTE Kysteri YHTEENSÄ Sivu 3 / 8

20 LIITE 1 HENKILÖSTÖTYÖRYHMÄ, HR ORGANISAATIOTASOISET TIEDOT Taulukko 4. Vakinainen henkilöstö työaikamuodoittain ORGANISAATIOT Yleis Jakso Tsto 37h/vko Tklääk. Sair.lääk.. Muut Yhteensä Juankoskenkaupunki Kaavinkunta Keiteleenkunta Kuopionkaupunki Lapinlahdenkunta Leppävirrankunta Pielavedenkunta Rautalamminkunta Rautavaarankunta Siilinjärvenkunta Suonenjoenkaupunki Tervonkunta Tuusniemenkunta Varkaudenkaupunki Vesannonkunta KYS Sisä-Savonthky Ylä-SavonSOTE Kysteri YHTEENSÄ % 72% % % % % % Sivu 4 / 8

21 LIITE 1 HENKILÖSTÖTYÖRYHMÄ, HR ORGANISAATIOTASOISET TIEDOT Taulukko 5. Palkkasummat vuonna 2014 ORGANISAATIOT Palkat % KYS ,9% Kuopionkaupunki ,2% Ylä-SavonSOTE ,3% Varkaudenkaupunki ,5% Kysteri ,3% Siilinjärvenkunta ,8% Lapinlahdenkunta ,2% Sisä-Savonthky ,5% Pielavedenkunta ,1% Juankoskenkaupunki ,1% Leppävirrankunta ,1% Suonenjoenkaupunki ,9% Tuusniemenkunta ,9% Vesannonkunta ,6% Rautavaarankunta ,5% Kaavinkunta ,5% Keiteleenkunta ,4% Tervonkunta ,3% Rautalamminkunta 0,0% YHTEENSÄ Sivu 5 / 8

22 LIITE 1 HENKILÖSTÖTYÖRYHMÄ, HR ORGANISAATIOTASOISET TIEDOT Taulukko 6. Eläkepoistumaennuste vv ORGANISAATIOT LKM hlöstöstä Keiteleenkunta 20 47% Leppävirrankunta 33 31% Sisä-Savonthky 31 27% Varkaudenkaupunki % Tuusniemenkunta 23 25% Pielavedenkunta 20 23% Rautavaarankunta 14 23% Ylä-SavonSOTE % Tervonkunta 6 21% Kuopionkaupunki % Lapinlahdenkunta 66 20% Siilinjärvenkunta 69 19% Kysteri 80 21% Vesannonkunta 10 19% Kaavinkunta 8 16% Juankoskenkaupunki 11 15% KYS % Suonenjoenkaupunki 10 10% Rautalamminkunta % YHTEENSÄ % Sivu 6 / 8

23 LIITE 1 HENKILÖSTÖTYÖRYHMÄ, HR ORGANISAATIOTASOISET TIEDOT Taulukko 7. Eläkepoistumaennuste hinnoittelutunnuksittain vv Jua Kaa Kei Kuo Lap Lep Pie Ralam Ravaa Sii Suo Ter Tuu Var Jor Ves KYS S-Sth Y-SSo Kyst YHT KVTES KVTES 01HAL031 01HAL031 01HAL HAL032 01HAL HAL TOI TOI010 01TOI TOI020 01VAH VAH020 01LÄH LÄH000 01ATK ATK021 01ATK ATK022 01ATK ATK030 03HOI HOI010 03HOI HOI020 03HOI HOI030 03HOI HOI040 04SOS SOS030 04SOS04A SOS04A 04SOS SOS050 04SOS06A SOS06A 04PER PER010 04FAR01B FAR01B 04FAR FAR020 04FAR03A FAR03A 04FAR03B FAR03B 06RUO RUO020 06RUO RUO040 06RUO05A RUO05A 06RUO05B RUO05B 06RUO RUO SII SII012 08SII SII KVTESyht KVTESyht. TS TS Palkkaryhmä Palkkaryhmä PalkkaryhmäII 4 4 PalkkaryhmäII PalkkaryhmäIII 0 PalkkaryhmäIII TSyht TSyht LS LS Terveyskeskuslää Terveyskeskuslää Hammaslääkäri Hammaslääkäri Erikoislääkäri Erikoislääkäri LSyht LSyht. Jua Kaa Kei Kuo Lap Lep Pie Ralam Ravaa Sii Suo Ter Tuu Var Jor Ves KYS S-Sth Y-SSo Kyst YHT KAIKKIYHT KAIKKIYHT. 15% 16% 47% 21% 20% 31% 23% 23% 19% 10% 21% 25% 26% 19% 15% 27% 23% 21% 19% Sivu 7 / 8

24 LIITE 1 HENKILÖSTÖTYÖRYHMÄ, HR ORGANISAATIOTASOISET TIEDOT Taulukko 8. Työterveyshuollon bruttokustannukset vuonna 2014 ORGANISAATIOT /vuosi /hlö 1.luokka 2.luokka Juankoskenkaupunki Kaavinkunta % 63% Keiteleenkunta % 12% Kuopionkaupunki % 65% Lapinlahdenkunta % 44% Leppävirrankunta % 65% Pielavedenkunta % 47% Rautalamminkunta Rautavaarankunta Siilinjärvenkunta % 61% Suonenjoenkaupunki % Tervonkunta % 30% Tuusniemenkunta Varkaudenkaupunki % 65% Vesannonkunta 100% KYS % 41% Sisä-Savonthky % 54% Ylä-SavonSOTE % 63% Kysteri % 54% YHTEENSÄ Sivu 8 / 8

Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä 1.9.2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 21.2.2008 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.9.2007

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.5.2009 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 24.11.2009 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.5.2009 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki kuntiin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Selvitystyö sosiaali-

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Håkan Ekström

JHL:n edustajisto/hallitus Håkan Ekström Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 Kunta-alan KVTES neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.5.2016 Håkan Ekström Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2017 Allekirjoituspöytäkirjan

Lisätiedot

PALKKAUSJÄRJESTELMÄT KUOPION KAUPUNGISSA

PALKKAUSJÄRJESTELMÄT KUOPION KAUPUNGISSA PALKKAUSJÄRJESTELMÄT KUOPION KAUPUNGISSA Perehdyttämistilaisuus Nilsiän kaupungin valtuustosali 1.11.2012 Raimo Savolainen henkilöstösihteeri Kuopion kaupunki PALKKAUSJÄRJESTELMÄ KVTES: Palkkausjärjestelmän

Lisätiedot

Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna 2003 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 19.5.2004 Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna 2003 Yleistä: Vuonna 2003 kunnissa ja kuntayhtymissä oli

Lisätiedot

Palkkaryhmien tehtäväkohtaisten vähimmäispalkkojen tarkistaminen

Palkkaryhmien tehtäväkohtaisten vähimmäispalkkojen tarkistaminen 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2003 2004 (TS-03) ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella (TS-03) toteutetaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014 Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Vanha sääntö Uusi sääntö Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sopimus 1 (4) Terveydenhuollon palvelualue 7720/2015 Suun terveydenhuolto Julkinen

Kuopion kaupunki Sopimus 1 (4) Terveydenhuollon palvelualue 7720/2015 Suun terveydenhuolto Julkinen Kuopion kaupunki Sopimus 1 (4) SOPIMUS VIRKA-AJAN ULKOPUOLISEN SUUN TERVEYDENHUOLLON PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ POHJOIS-SAVON ALUEELLA Sopijapuolet Kuopion kaupunki ja Lapinlahden kunta Pohjois-Savon

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö.

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö. Tilastoesite syyskuu 2011 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kuntatyonantajat.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2010 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2

Lisätiedot

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys.

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys. KT Yleiskirjeen 4/2016 liite 6 1 (6) KVTES:n muuttuneiden työaikaa koskevien määräysten soveltamisohjeet KVTES:n työaikaa koskevia määräyksiä on muutettu siten, että säännöllistä työaikaa on pidennetty.

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 35 09.06.2015 LINJAJOHTAJA MIKA NUUTILAN OIKAISUVAATIMUS HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TALOUSJOHTAJAN TEKEMÄSTÄ PERUSTEETTOMASTI MAKSETUN PALKAN TAKAISINPERINTÄÄ JA HENKILÖKOHTAISEN

Lisätiedot

Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien palkkarakenteet. Ansiokäsitteet ja ansioiden muodostuminen eri tehtävissä

Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien palkkarakenteet. Ansiokäsitteet ja ansioiden muodostuminen eri tehtävissä Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien palkkarakenteet Ansiokäsitteet ja ansioiden muodostuminen eri tehtävissä Lääkärien ansiokäsitteet Peruspalkka = tehtäväkohtainen palkka Säännöllisen työajan ansio

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen Yhteistyötoimikunta 15 28.09.2016 Yhdistymishallitus 102 05.10.2016 Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa 1.1.2017 alkaen 280/01.01.03/2016 Yhttmk 15

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 30 liite 7 Yhtymäkokous 19.5.2016 12 liite 12 Sisältö 1 Yleistä... 3 1 Henkilöstösäännön soveltaminen... 3 2 Viran ja työsopimussuhteisen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Kilpailukykysopimuksen aiheuttamat muutokset henkilöstön lomarahoihin ja työaikaan alkaen

Kilpailukykysopimuksen aiheuttamat muutokset henkilöstön lomarahoihin ja työaikaan alkaen Henkilöstöpalvelut 14.11.2016 Kilpailukykysopimuksen aiheuttamat muutokset henkilöstön lomarahoihin ja työaikaan 1.2.2017 alkaen Asian käsittely Yhteistyötoimikunta 1.12.2016 Hallintolautakunta 13.12.2016

Lisätiedot

2 Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen

2 Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen KUNNALLISEN LÄÄKÄRIEN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virkaehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen soveltamisalalla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 232. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 232. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 15.06.2015 Sivu 1 / 1 232 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston pöytäkirja

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Kuopion kaupunki 1 (6) SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sopimuksen osapuolet Kuopion kaupunki Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet PL 227 70101 Kuopio Juankosken

Lisätiedot

14 JOHTAVASSA JA ITSENÄISESSÄ ASEMASSA OLEVIEN MÄÄRITTÄMINEN

14 JOHTAVASSA JA ITSENÄISESSÄ ASEMASSA OLEVIEN MÄÄRITTÄMINEN Henkilöstöjaosto 2 27.04.2016 Yhteistyötoimikunta 14 03.05.2016 Kunnanhallitus 14 11.05.2016 14 JOHTAVASSA JA ITSENÄISESSÄ ASEMASSA OLEVIEN MÄÄRITTÄMINEN HENKJA 27.04.2016 2 Valmistelija: vt.hallintojohtaja

Lisätiedot

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ TASA-ARVO- SUUNNITELMA. Ylayhtymä

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ TASA-ARVO- SUUNNITELMA. Ylayhtymä 0 YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ TASA-ARVO- SUUNNITELMA Ylayhtymä 20.1.2014 1 Sisällys 1 TASA-ARVOLAKI VELVOITTAA TYÖNANTAJAA... 2 1.1 Työnantajan velvollisuus edistää tasa-arvoa... 3 1.2 Tasa-arvosuunnitelman

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 34 09.06.2015 LINJAJOHTAJA VELI-PEKKA HARJOLAN OIKAISUVAATIMUS HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TALOUSJOHTAJAN TEKEMÄSTÄ PERUSTEETTOMASTI MAKSETUN PALKAN TAKAISINPERINTÄÄ JA HENKILÖKOHTAISEN

Lisätiedot

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS Eurajoen kunnanvaltuusto 16.1.2017 xx 1.Kunnanjohtajan tehtävät, työnjako ja yhteistyökäytännöt Tällä Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja

Lisätiedot

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS HÄLYTYSRAHAN MAKSAMISESTA

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS HÄLYTYSRAHAN MAKSAMISESTA 1 PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS HÄLYTYSRAHAN MAKSAMISESTA 1 Soveltamisala Tätä sopimusta sovelletaan Kainuun maakunta -kuntayhtymän palveluksessa oleviin Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/ (5) Kaupunginhallitus Stj/

Helsingin kaupunki Esityslista 9/ (5) Kaupunginhallitus Stj/ Helsingin kaupunki Esityslista 9/2014 1 (5) 2 Sosiaali- ja terveysviraston uudet virat ja virkanimikemuutokset 1.4.2014 lukien HEL 2014-000765 T 01 01 00 Päätösehdotus päättänee seuraavista sosiaali- ja

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus KVTES 2017 LS Shp henkilöstöjohdon tapaaminen

Kilpailukykysopimus KVTES 2017 LS Shp henkilöstöjohdon tapaaminen Kilpailukykysopimus KVTES 2017 LS 2017 Shp henkilöstöjohdon tapaaminen 1.-2.9.2017 Kilpailukykysopimuksen mukainen neuvottelutulos kunta-alalla Kilpailukykysopimus Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen neuvotteleman

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen toteuttaminen koskien

Lisätiedot

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPI- MUS KONEELLISESTA TYÖAJAN TARKKAI- LUSTA JA LIUKUVASTA TYÖAJASTA

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPI- MUS KONEELLISESTA TYÖAJAN TARKKAI- LUSTA JA LIUKUVASTA TYÖAJASTA 1 (5) PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPI- MUS KONEELLISESTA TYÖAJAN TARKKAI- LUSTA JA LIUKUVASTA TYÖAJASTA Työsuojelujaosto 25.2.2016 13 ja 19.4.2016 17 Yhteistyötoimikunta 30.5.2016 42 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta.

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta. KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta:

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta: LOHJAN KAUPUNGIN JA PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN SOSIAALI- JA TERVEYS-PALVELUJEN HENKILÖSTÖSOPIMUS Yhtymähallitus 18.9.2012 liite 109 Sopijaosapuolet: Lohjan yhdistymishallitus Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla

Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla 1 (5) Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla Yleistä Kilpailukykysopimuksen mukaisesti vuosittaista säännöllistä työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta.

Lisätiedot

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen SOPIMUS 1 (5) 16.3.2015 Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen 1. Sopimuksen tausta ja lähtökohdat Maakuntajohtajan virkaan sovelletaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kunnallisen

Lisätiedot

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Terveydenhoitajana työelämään Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Työsi pääehdoista sovitaan työ- ja virkaehtosopimuksilla Työ- ja virkaehtosopimukset tehdään sopimusaloittain

Lisätiedot

(6) Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, JHL ry, JUKO ry ja JYTY ry

(6) Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, JHL ry, JUKO ry ja JYTY ry 28.11.2016 1(6) Paikallissopimus Sopijapuolet Tällä paikallissopimuksella määritellään Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä maksettavasta työsuorituksen arviointiin perustuvasta henkilökohtaisesta lisästä.

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 TTES:n neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.05.2016 Dan Koivulaakso Allekirjoituspöytäkirja 1 : Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019 Uudet vakanssit: Yksikkö/nimike 2016 2017 2018 2019 Suun terveydenhuolto Suuhygienisti 1 Hammaslääkäri 1 Hammashoitaja 1 Aikuisten psykososiaaliset

Lisätiedot

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen Yhteistyötoimikunta 12 10.06.2010 Yhteistyötoimikunta 18 22.06.2010 Kunnanhallitus 178 29.06.2010 Yhteistyötoimikunta 3 03.03.2015 Kunnanhallitus 77 17.03.2015 Yhteistyötoimikunta 14 28.09.2016 Yhdistymishallitus

Lisätiedot

VALINTA/ASIA. henkilökunta PALVELUSSUHTEEN ALKUUN LIITTYVÄT ASIAT MUOTO

VALINTA/ASIA. henkilökunta PALVELUSSUHTEEN ALKUUN LIITTYVÄT ASIAT MUOTO (-taso). Sivu / LIITE A PÄÄTÖKSEN PALVELUSSUHTEEN ALKUUN LIITTYVÄT ASIAT Vakanssin täyttöön liittyvät asiat: Viran täyttäminen Julkisessa haussa olleiden virkojen täyttäminen Valinta Virkaan ottoa koskevan

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Niina Pietikäinen Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Niina Pietikäinen

Valmistelija / lisätiedot: Niina Pietikäinen Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Niina Pietikäinen Tampere Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) 28 Viranhaltijoiden ja työntekijöiden kokouspalkkiot TRE:6778/01.03.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Niina Pietikäinen Niina.Pietikainen@tampere.fi Valmistelijan

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa:

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: JOHTAJASOPIMUS Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: 1. Kuntayhtymän johtaminen Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2016 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet

Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn 1.1.2017 alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet 2 1. Sopimuksen osapuolet 1) Joensuun, Kiteen, Lieksan ja Outokummun kaupungit, Heinäveden ja Rääkkylän

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7)

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) LUOTTA- MUSMIES- Jyty ry 18. 19.1. Kuopio LM-perusopinnot 1 Jyty ry 18.1. 15.2. Verkkokurssi Kunnan toiminta, talous ja tietosuoja verkkokurssi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PAIKALLINEN 1

HELSINGIN KAUPUNKI PAIKALLINEN 1 HELSINGIN KAUPUNKI PAIKALLINEN 1 PAIKALLINEN VIRKAEHTO HELSINGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TERVEYSASEMILLA TYÖSKENTELEVIEN LÄÄKÄRIEN PALKKAUKSESTA 1 Sopimuksen soveltaminen Tätä paikallista virkaehtosopimusta

Lisätiedot

Posote valmistelu / Henkilöstöryhmä

Posote valmistelu / Henkilöstöryhmä Posote valmistelu / Henkilöstöryhmä 1. kokous Pöytäkirja Aika 10.11.2016 klo 12:00 15:00 Paikka Pohjois-Savon liitto / maakuntasali Läsnä Janne Niemeläinen (pj) Terttu Ruotsalainen Nina Holopainen Tuula

Lisätiedot

VES: 260651 29.2.2008 PL: 01

VES: 260651 29.2.2008 PL: 01 VES: 260651 29.2.2008 PL: 01 Väestörekisterikeskus sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Palkansaajajärjestö Pardia ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ovat tehneet 29.

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 8/2016 liite 1 KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2017 (TS-17) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS HÄLYTYS-/HAITTARAHAN MAKSAMISESTA 1.1.2013 alkaen,

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS HÄLYTYS-/HAITTARAHAN MAKSAMISESTA 1.1.2013 alkaen, 1 PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS HÄLYTYS-/HAITTARAHAN MAKSAMISESTA 1.1.2013 alkaen, 3 :n 5. kohta muutettu 1.6.2013 alkaen 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Soveltamisala Tämän sopimuksen tarkoitus on turvata

Lisätiedot

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS TYÖAIKAPANKISTA

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS TYÖAIKAPANKISTA 1 (5) PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS TYÖAIKAPANKISTA 1. Soveltamisala Sopimusta sovelletaan KVTES:n, LS:n ja TS:n soveltamispiirissä olevaan henkilöstöön, lukuun ottamatta johtavassa ja itsenäisessä

Lisätiedot

Johtajaylilääkärin sijainen. Hallintoylihoitajan sijainen

Johtajaylilääkärin sijainen. Hallintoylihoitajan sijainen Pöytäkirja 3/2014 1 Henkilöstöjaosto Aika 30.06.2014 kello 10:17-10:30 Paikka Keskussairaala talo 7/7 krs neuvotteluhuone Saapuvilla olleet jäsenet Jormanainen Laura Varis Minna Palviainen Sami Väistö

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

, VES , TES SMDno/2011/102 1

, VES , TES SMDno/2011/102 1 Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 16 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry :n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry :n välillä virastoerän

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 5 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

Sote-rahoituksesta ja henkilöstöstä. Hallituksen kokous 7.5.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen

Sote-rahoituksesta ja henkilöstöstä. Hallituksen kokous 7.5.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen Sote-rahoituksesta ja henkilöstöstä Hallituksen kokous 7.5.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen Sote rahoituksen periaatteista: kansallisesti ei lisää tehtäviä kuntien rahoitus sote-alueelle painotetulla

Lisätiedot

Sosiaalialan opintopäivät: ajankohtaista edunvalvonnasta

Sosiaalialan opintopäivät: ajankohtaista edunvalvonnasta Sosiaalialan opintopäivät: ajankohtaista edunvalvonnasta 4.11.2016 Kilpailukykysopimus kuntasektorilla Kunta-ala Neuvottelutulos saavutettiin 30.6. ja sillä toteutettiin kikyn mukaiset rakenteelliset muutokset

Lisätiedot

http://www.kuntatyonantajat.fi/modules/release/show_release~id~65e40e63427c4342... Page 1 of 1 15.3.2010 www.kuntatyonantajat.fi Yleiskirje 10/2010, 12.3.2010, Ojanen Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Lisätiedot

5 v. 8 v. 10 v. 15 v. 20 v. 2 % 5 % 6 % 4 % 6 %

5 v. 8 v. 10 v. 15 v. 20 v. 2 % 5 % 6 % 4 % 6 % OSIO C Liite 8 Metsä- ja puutalousoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 8 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Metsä- ja puutalousoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Uudet vakanssit: Tehtäväalue/nimike

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Uudet vakanssit: Tehtäväalue/nimike SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2017-2020 Uudet vakanssit: Tehtäväalue/nimike 2017 2018 2019 2020 Terveyspalvelut Terveyskeskuslääkäri 1 Kuntoutus Toimintaterapeutti 1 Suun terveydenhuolto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Kunnanhallitus 102 08.04.2013 Kunnanhallitus 73 03.03.2014 Palkanoikaisuvaatimus, Jenni Aro 116/01.02.01/2013 Kunnanhallitus 08.04.2013 102 Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Erityisluokanopettaja Jenni

Lisätiedot

1. KAUPUNGINJOHTAJAN TEHTÄVÄT JA TYÖN PAINOPISTEET

1. KAUPUNGINJOHTAJAN TEHTÄVÄT JA TYÖN PAINOPISTEET 1 Outokummun kaupunki Kaupunginhallitus JOHTAJASOPIMUS Tällä Outokummun kaupungin ja kaupunginjohtaja Pekka Hyvösen välisellä johtajasopimuksella selkiytetään poliittisen ja ammatillisen johdon vastuualueita,

Lisätiedot

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset OSIO C AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPETUSHENKILÖSTÖN TYÖAIKAKOKEILUA KOSKEVAT SOPIMUSMÄÄRÄYKSET I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Näitä sopimusmääräyksiä (2 10 ) sovelletaan jäljempänä mainittujen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Työvaliokunta 17.1.2014 Helena Metsälä Työryhmän kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia Kari Ojalahti

Lisätiedot

Henkilöstö palvelualueittain 07/ /2016

Henkilöstö palvelualueittain 07/ /2016 Henkilöstö palvelualueittain 07/2015-07/2016 Henkilöstö palvelualueittain Tilikartan mukainen 2015 2016 Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 321. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 321. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 24.10.2016 Sivu 1 / 1 321 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston 10.10.2016 pöytäkirja

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

Henkilöstö palvelualueittain 09/ /2016

Henkilöstö palvelualueittain 09/ /2016 Henkilöstö palvelualueittain 09/2015-09/2016 Henkilöstö palvelualueittain Tilikartan mukainen 2015 2016 Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7)

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) LUOTTAMUSMIES- KOULUTUS 18. 19.1. Kuopio LM-perusopinnot 1 18.1. Kunnan toiminta, talous ja tietosuoja verkkokurssi 15.2. Verkkokurssi 26.

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työllisyys- ja kasvusopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan työmarkkinakeskusjärjestöjen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1950/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1950/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2016 1 (1) 191 Asianro 1950/00.04.01/2013 Kuopio-Juankoski kuntaliitos - henkilöstön sijoitussuunnitelma ja tarvittavien virkojen perustaminen Henkilöstöjohtaja Markku Mattila

Lisätiedot

VARALLAOLO-OHJE SUUN TERVEYDENHUOLLON ESIMIEHILLE

VARALLAOLO-OHJE SUUN TERVEYDENHUOLLON ESIMIEHILLE Sivu 1 / 6 VARALLAOLO-OHJE SUUN TERVEYDENHUOLLON ESIMIEHILLE 1. VARALLAOLO SUUNTESSA Helsingin kaupunki huolehtii Haartmanin sairaalan hammashoitolassa pääkaupunkiseudun (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 131. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1. Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston 16.3.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 131. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1. Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston 16.3. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 131 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginhallituksen konsernijaoston 23.3.2015 pöytäkirja Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Oma Häme kuntakierros Forssa

Oma Häme kuntakierros Forssa Oma Häme kuntakierros Forssa 23.8.2016 www.omahäme.fi Miksi Sote- ja maakuntauudistus > Hyvinvointi ja terveyserot vähenevät > Asiakaskeskeiset, kustannustehokkaat ja vaikuttavat palvelut Integraatio Sote-palvelut

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mikä on sote-uudistus? Sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Uudistuksen tekevät valtio ja kunnat,

Lisätiedot

SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa. Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014

SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa. Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014 SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014 Tuottajalle asetetut vaatimukset Tuottamisvastuullisella pitää olla kyky vastata ehkäisevistä, korjaavista,

Lisätiedot

Kiky-neuvottelutulokset

Kiky-neuvottelutulokset Kiky-neuvottelutulokset Terveyspalvelualan TES AVAINTES Ensihoitopalvelualan TES 17.6.2016 Miksi kilpailukykysopimus? Hallituksen pakkolait olisivat kuristaneet erityisesti julkista sektoria vielä voimakkaammin

Lisätiedot

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus?

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Kilpailukykysopimus Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Neuvottelujen kaksi keskeisintä asiaa olivat: Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla ja Työehtosopimusten uudistaminen 12 kuukauden

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot