HENKILÖSTÖSELVITYS. Henkilöstötyöryhmän loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖSELVITYS. Henkilöstötyöryhmän loppuraportti"

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖSELVITYS Henkilöstötyöryhmänloppuraportti

2 LOPPURAPORTTI 1 (15) Sisällys 1. JOHDANTO TYÖRYHMÄN TEHTÄVÄT HENKILÖSTÖN NYKYTILAN KUVAUS HENKILÖSTÖ Henkilöstön määrä Tehtävänimikkeet Talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöstö Perustoimeentulotukea käsittelevä henkilöstö Sote -lain ulkopuolinen henkilöstö Palvelussuhteen lajit Sopimusalat Työaikamuodot PALKAT JA HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEPOISTUMAENNUSTE TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN KÄYTÖSSÄ OLEVAT HENKILÖSTÖTIETOJÄRJESTELMÄT TYKYTOIMINTA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄT Tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmä Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointijärjestelmä Tulospalkkausjärjestelmä PAIKALLISET VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSET PALKKOJEN YHTEENSOVITTAMINEN TYÖRYHMÄN TOIMENPIDE-EHDOTUKSET SIIRTYMÄKAUDELLE Henkilöstöpolitiikka ICT ratkaisut Hallinto- ja tukipalvelut sekä lakimuutoksen ulkopuoliset palvelut Yhteistoiminta Kuva1.Vakinainenhenkilöstöpalvelussuhteenlajeittain Kuva2.Vakinainenhenkilöstösopimusaloittain Kuva3.Vakinainenhenkilöstötyöaikamuodoittain Kuva4.Sotehenkilöstönpalkkasummavuonna Kuva5.64vuottatäyttävienlukumäärätsuurimmissatehtäväryhmissä Kuva6.Työterveyshuollonbruttokustannukset /työntekijä 10 Kuva7.OrganisaatioidenkäytössäolevatHR tietojärjestelmät 11

3 LOPPURAPORTTI 2 (15) 1. JOHDANTO Pohjois-Savoonperustettavaansosiaali-jaterveydenhuollonkuntayhtymäänkuuluu 19kuntaa,joissaasui yhteensä248438asukasta.Sosiaali-jaterveydenhuollontuottamismallinvalmisteluunosallistuvatkaikki19Pohjois-SavonmaakuntaliitonjäsenkuntaasekäYlä-SavonSOTE kuntayhtymä,sisä-savonterveydenhuollon kuntayhtymäjapohjois-savonsairaanhoitopiiri(kysjakysteri). Sote-työryhmienensimmäisessäyhteisessäkokouksessatammikuussa2015linjattiin uudistuksenkeskeisetperiaatteetjatavoitteet:seuraavienkuukaudenaikana suunnitellaantuotannontoimintamallijahallinto-jaorganisaatiomallivalmistuukesäkuuhunmennessä.sote-työryhmienväliraportitesitellään pidettävässä työryhmienyhteiskokouksessa. PoSoTe työryhmienyhteiskokouksessa esitetäänkunkinsisältöryhmäntiiviskatsausryhmäntehtävänäolleenkokonaisuudennykytilasta,mahdollisistakehittämistarpeistajaehdotuksistajatkotyölle.tavoiteonvähintääneriryhmienväliraportitnykytilastatoukokuun2015loppuunmennessä.

4 LOPPURAPORTTI 3 (15) 2. TYÖRYHMÄNTEHTÄVÄT HenkilöstötyöryhmäonyksiuuttaPohjois-Savonsote-tuottamismalliavalmistelevasta 12sisältötyöryhmästä.Muutsisältötyöryhmätovathyvinvointijaterveys,ICT,tila, kuntayhtymä,talous-jarahoitus,tukipalvelut,tutkimus-jakehittäminen,sosiaalihuollonintegraatio,lapsetjanuoret,työikäisetjavanhukset. Sisältötyöryhmientyötäohjaaohjaus-jaseurantaryhmä.Ohjaus-jaseurantaryhmälle asiatvalmisteleevalmisteluryhmä.valmisteluryhmäänkuuluvatkuntienjohtajattai perusturva-/sosiaalijohtajat. Toimeksiannonmukaanhenkilöstötyöryhmäntehtävänäonsuunnitellajalaatiaehdotukset 1. henkilöstöstrategiastajaosaamisenjohtamisenstrategiasta 2. henkilöstönosallistamisestaorganisaationrakentamiseen 3. HR-organisaatiostayhdenkuntayhtymänmallissa 4. palkkauskäytännöistäjaperiaatteista 5. palkkojenharmonisoinninennakoiduistakustannusvaikutuksista 6. työterveyshuollonjatyhy toiminnantoimintamalleista 7. irtisanomissuojistajaperiaatteistasiirtymäkaudenhenkilöstöpolitiikalle 8. henkilöstönyhteiskäyttösäännöksistä 9. valmisteluajantoiminta-jarekrytointikäytänteistäyms. TavoitteenaonvalmistellayhdenmukaisetHR-käytännötsekähenkilöstönvähennyksetpääosineläköitymisenjamuunluonnollisenpoistumankautta. Toimeksiannonkaikkiinkysymyksiineiolepystyttytainiihineioleolluttarkoituksenmukaistaottaakantaavielävalmisteluntässävaiheessa. HenkilöstötyöryhmänpuheenjohtajanatoimiikunnanjohtajaMattiRaatikainenLeppävirrankunnasta.TyöryhmänmuutjäsenetovatVieremänkunnanjohtajaAriHukkanenKaavinkunnanjohtajaAriSopanenYlä-SavonSOTE:nhallintojohtajaJanne NiemeläinenKuopionkaupunginhenkilöstö-jahallintopäällikköTerttuRuotsalainenPSSHP:nhenkilöstöjohtajaPekkaPoikolainenVarkaudenkaupunginhenkilöstöjohtajaMarkkuHämäläinenSiilinjärvenkunnanhenkilöstöpäällikköTuulaLukkarilajaRautavaarankunnanvs.talous-jakehittämisjohtajaHelenaMeyesHenkilöstönedustajinaovatPSSHP:npääluottamusmiehetRiittaAntikainen- Lapveteläinen(JYTY),HilkkaKontiainen(TEHY)jaAnuMuraja-Murro(JUKO), KuopionkaupunginpääluottamusmiehetJuhaPirskanen(JHL)jaMerjaOhvo(SU- PER)sekäSiilinjärvenkunnanpääluottamusmiesMiiaNyyssönen(JUKO).Työryhmän kutsuttunasihteerinätoimiikuopionkaupunginhenkilöstösuunnittelijaseijapärnänen PienryhmävalmisteluunosallistuvathenkilöstötyöryhmänjäsenetPekkaPoikolainen, TerttuRuotsalainen,JanneNiemeläinen,TuulaLukkarila,MarkkuHämäläinenjaSeija Pärnänen. Henkilöstötyöryhmäonkokoontunutneljäkertaajapientyöryhmäkolmekertaa.

5 LOPPURAPORTTI 4 (15) 3. HENKILÖSTÖNNYKYTILANKUVAUS Henkilöstöselvitykseentiedotkerättiinmaaliskuussa2015.Väliraporttiintarvittavien tietojenkeruutoteutettiinsiten,ettäjokaistaorganisaatiotapyydettiin 1. ilmoittamaantietonsasähköpostillatoimitetullatiedonkeruulomakkeella,ja 2. toimittamaanpalkkajärjestelmästätulostamansaraportin palveluksessaolleestasotehenkilöstöstä. Palkkatietojärjestelmänhenkilöstöraportissapyydettiinilmoittamaanseuraavattiedot: kunta/organisaatio,vastuualue/työyksikkö,tehtävänimike,64v.täyttymisvuosivuosilta ,palvelussuhteenluonne(vakinainen/määräaikainen),työaikaprosentti, työaikamuoto,palvelussuhteenlaji(virka-/työsopimus),sopimusala,hinnoittelutunnus, tehtäväkohtainenpalkka,työkokemus/ammattialalisä,muutpalkanosatyhteensäjavarsinainenpalkka. Henkilöntietosuojanturvaamiseksipyydettiinvarmistamaan,ettäsähköpostillalähetettävissäraporteissaeiolehenkilöidennimiäeikähenkilötunnuksia. Tietopyyntölähetettiinorganisaatioidenhallintojohtajilletaivastaavillejahenkilöstötyöryhmänjäsentenilmoittamilleomanorganisaationsayhteyshenkilöille HENKILÖSTÖ Henkilöstönmäärä Organisaatioidensotehenkilöstöonyhteensä11551henkilöäjostavakinaistahenkilökuntaaon908henkilöä(77%)jamääräaikaistahenkilökuntaa643henkilöä(23 %). LUKUMÄÄRÄ HTV ORGANISAATIOT VAKIN. MÄÄRÄA. YHT. % YHT. Juankoskenkaupunki % 109,7 Kaavinkunta % 75,7 Keiteleenkunta % 54,2 Kuopionkaupunki % 1931,3 Lapinlahdenkunta % 388,0 Leppävirrankunta % 100,9 Pielavedenkunta % 107,2 Rautalamminkunta % 50,0 Rautavaarankunta % 70,0 Siilinjärvenkunta % 430,0 Suonenjoenkaupunki % 130,0 Tervonkunta % 29,0 Tuusniemenkunta % 103,9 Varkaudenkaupunki % 850,0 Vesannonkunta % 50,0 KYS % 4382,4 Sisä-Savonthky % 130,0 Ylä-SavonSOTE % 1504,0 Kysteri % 498,4 YHTEENSÄ % 10994,7 77% 23%

6 LOPPURAPORTTI 5 (15) Kuopionkaupunki Kuopionkaupunkituottivuonna2014TuusniementerveyspalvelutsekäMaaningansosiaali-jaterveyspalvelut.KuopionkaupunkijaMaaningankuntayhdistyivätvuoden 2015alussa.MaaninganhenkilöstösisältyyKuopionkaupunginlukuihin.Sensijaan TuusniementerveyspalvelujenhenkilöstösisältyyTuusniemenkunnanlukuihin. Varkaudenkaupunki VarkaudenkaupunkituottaamyösJoroistenkunnansosiaali-jaterveyspalvelut.VarkaudenkaupunginlukuihinsisältyyJoroistensote-henkilöstö. Rautalammin,Rautavaaran,TervonjaVesannonkuntiensekäSuonenjoenjaVarkaudenkaupunkiensekäSisä-Savonterveydenhuollonkuntayhtymänvastauksista puuttuitietohenkilötyövuosienmäärästä.näidenorganisaatioidenhenkilötyövuodeton arvioitusote-henkilöidenlukumääräänperustuen Tehtävänimikkeet Talous-jahenkilöstöhallinnonhenkilöstö ErilaisiatehtävänimikkeitäPoSoTe-alueenvakinaisellahenkilöstölläonnoin400kpl Runsaastanimikkeistönmäärästävoidaanpäätellä,ettänimikkeistönyhdenmukaistaminentuleetehtäväksi. Tyypillisimmättehtävänimikkeetovat:sairaanhoitaja(n.2100),lähihoitaja(n.1800), perushoitaja(n.450),erikoislääkäri(n.230),terveyskeskuslääkäri(n.160),terveydenhoitaja(n.200),sosiaalityöntekijä(n.200),ohjaaja(n.160),kodinhoitaja(n.140),fysioterapeutti(n.140),hammashoitaja(n.120),osastonhoitaja(n.120),apulaisosastonhoitaja(n.120),röntgenhoitaja(n.120),psykologi(n.90),erikoistuvalääkäri(n.90), ylilääkäri(n.80),terveyskeskushammaslääkäri(n.70). Tukipalveluhenkilöstöntyypillisimpiätehtävänimikkeitäovat: Osastonsihteeri(n. 290),toimistosihteeri(n.120),hallinto-/hallintopalvelusihteeri(n.70),tekstinkäsittelijä (n.70),laitoshuoltaja(n.160). Talous-jahenkilöstöhallinnontehtävissäPoSoTealueennykyisissäsosiaali-jaterveydenhuollonorganisaatioissaonnoin142henkilötyövuotta,jostaHRtehtävissä67 henkilötyövuottajataloushallinnossa75henkilötyövuotta Perustoimeentulotukeakäsittelevähenkilöstö Kuntienperustoimeentulotuenmyöntäminensiirretäänvuoden2017alustaKelantehtäväksi.Kelanilmoituksenmukaan,kunnanpalveluksessaolevaanhenkilöstööneisovelletaliikkeenluovutustakoskeviasäännöksiä.KelantehtävänäonratkaistakuinkapaljontoimeentulotukitehtävissäkäytetäännykyistäKelanhenkilöstöäjakuinkapaljon palkataanuuttahenkilöstöä. PoSoTealueenkunnissaonyhteensä57perustoimeentulotukeakäsitteleväähenkilöä.

7 LOPPURAPORTTI 6 (15) Sote-lainulkopuolinenhenkilöstö Lakiehdotuksenmukaansosiaali-jaterveydenhuollonjärjestämistäkoskevaauuttalakia eisovelletaympäristöterveydenhuoltoon. Ylä-SavonSOTEtuottaaympäristöterveydenhuollonpalvelutjäsenkunnilleen.Ylä- SavonSOTE:npalveluksessaonympäristöterveydenhuollonhenkilöstöä23henkilöä: kunnaneläinlääkäri(12),eläintenhoitaja(1),valvontaeläinlääkäri(1),ympäristöjohtaja (1),ympäristönsuojelutarkastaja(3),ympäristöterveydenhuollonpäällikkö(1)jaympäristöterveystarkastaja(4). Ylä-SavonSOTE:njäsenkuntienympäristöterveydenhuoltopalveluidenuudelleenjärjestäminentuleeajankohtaiseksisote-uudistuksenyhteydessä. Leppävirran,Rautalammin,VarkaudenjaYlä-SavonSOTE:norganisaatioissakoulukuraattoritkuuluvatsosiaali-jaterveydenhuollonhenkilöstöön.Tämänhenkilöstönsijoittuminenperustettavaanuuteenorganisaatioontuleeselvitettäväksi Palvelussuhteenlajit VAKINAINEN HENKILÖSTÖ PALVELUSSUHTEEN LAJEITTAIN VIRKASUHDE TYÖSOPIMUSSUHDE Kuva1.Vakinainenhenkilöstöpalvelussuhteenlajeittain Kuntalain44 :nmukaanviratperustetaanvainsellaisiatehtäviävarten,joissakäytetäänjulkistavaltaa.muutointehtävättäytetääntyösopimussuhteisina. PoSoTealueellaon vakinaisessavirkasuhteessa1526henkilöä(17%)ja vakinaisessatyösopimussuhteessa7359henkilöä(83%). Liite1:Organisaatiotasoisettiedot,taulukko2.

8 LOPPURAPORTTI 7 (15) Sopimusalat VAKINAINEN HENKILÖSTÖ SOPIMUSALOITTAIN KVTES LS TS Kuva2.Vakinainenhenkilöstösopimusaloittain PoSoTe alueenvakinaisestahenkilöstöstäkuuluu91(8080henkilöä)kunnallisen yleisenvirka-jatyöehtosopimuksenpiiriin,(758henkilöä)lääkäreidenvirkaehtosopimuksenpiiriinja(46henkilöä)teknistensopimuksenpiiriin. Liite1:Organisaatiotasoisettiedot,taulukko Työaikamuodot VAKINAINEN HENKILÖSTÖ TYÖAIKAMUODOITTAIN Yleis Jakso Tsto 37 h/vko Tk lääk. Sair.lääk Kuva3.Vakinainenhenkilöstötyöaikamuodoittain

9 LOPPURAPORTTI 8 (15) Yleisintyöaikamuotosotealueellaonjaksotyöaika.Jaksotyöajassaon72henkilöstöstä(6441henkilöä).Yleistyöajassahenkilöstöstäon%,toimistotyöajassaonja sairaalalääkäreidentyöajassaon%. Liite1:Organisaatiotasoisettiedot,taulukko PALKATJAHENKILÖSIVUKULUT Kuva4.Sotehenkilöstönpalkkasummavuonna2014 PoSoTe alueenhenkilöstökulutolivatvuonna2014yhteensänoin554m.maksettujenpalkkojensummaoliyhteensänoin420m.henkilösivukulujenarvioidaanolevan noin32palkkasummastaeli134m. Liite1:Organisaatiotasoisettiedot,taulukko ELÄKEPOISTUMAENNUSTE Eläkepoistumaennusteessalaskentaperusteenaonkäytettyvuoden2021loppuun mennessä64vuottatäyttäviä. EläkepoistumakartoitustehtiinKVTES:n31hinnoittelutunnuksen,TS:npalkkaryhmänjaLS:nterveyskeskuslääkäreiden,hammaslääkäreidenjaerikoislääkäreidenammattiryhmistä.Näissäryhmissäarvioidaaneläkepoistumanolevanvuosina yhteensä1719henkilöäeli19%kokoPoSoTe:nhenkilöstöstä. Liite1:Organisaatiotasoisettiedot,taulukkoja7.

10 LOPPURAPORTTI 9 (15) 700 Eläköitymisennuste Lkm Kuva5.64vuottatäyttävienlukumäärätsuurimmissatehtäväryhmissä 01TOI010ja01TOI020toimistoala,yhteensä141henkilöä 03HOI020hoitohenkilöstö/esimiestehtävät,yhteensä62henkilöä 03HOI030hoitohenkilöstö/vaativatammattitehtävät,yhteensä389henkilöä 03HOI040hoitohenkilöstö/ammattitehtävät,yhteensä594henkilöä 04SOS04Asosiaalihuollonasiantuntijatehtävät,yhteensä50henkilöä 04SOS06Asosiaalihuollonammattitehtävät,yhteensä149henkilöä 04PER010sosiaali-jaterveydenhuollonperuspalvelutehtävät,yhteensä116henkilöä Terveyskeskuslääkärit,yhteensä39henkilöä Hammaslääkärit,yhteensä25henkilöä Erikoislääkärit,yhteensä58henkilöä Eläkepoistumatietoonsuuntaaantava.Suuriosaeläkepoistumankauttapoistuvasta hoitohenkilöstöstäonmitoitusperusteistajohtuentäytettävä. Suureneläkepoistumanaiheuttamavajetuohaasteitaammattitaitoisenuudentyövoimansaamiseen TYÖTERVEYSHUOLLONJÄRJESTÄMINEN LapinlahdenjaSiilinjärvenkunnat,KYS,Kysteri,Sisä-SavonterveydenhuollonkuntayhtymäjaYlä-SavonSOTEtuottavattyöterveyshuollonpalvelutitse.KuopionkaupungillepalveluntuottaaKallavedentyöterveys,jokaonkaupunginliikelaitos. Neorganisaatiot(12kpl),jotkaeivättuotatyöterveyshuollonpalveluitaomanatoimintana,ostavatpalvelunSoisalontyöterveydeltä.SoisalontyöterveysonVarkaudenkaupunginomistamaliikelaitos.

11 LOPPURAPORTTI 10 (15) SuonenjoenkaupunkijaVesannonkuntaovatjärjestäneettyöntekijöilleenpelkästään ennaltaehkäiseväntyöterveyshuollonpalvelut.muutorganisaatiotovatjärjestäneet ennaltaehkäiseväntyöterveyshuollonlisäksimyössairaanhoitoajamuitaterveydenhoitopalveluja TYÖTERVEYSHUOLLON BRUTTOKUSTANNUKSET /hlö Kuva6.Työterveyshuollonbruttokustannukset /työntekijä PoSoTealueentyöterveydenhuollonbruttokustannuksetvuonna2014olivatnoin 4,6M Työntekijäkohtainenbruttokustannuson Keskiarvokustannus on414 /työntekijä. Liite1:Organisaatiotasoisettiedot,taulukko8.

12 LOPPURAPORTTI 11 (15) 3.5. KÄYTÖSSÄOLEVATHENKILÖSTÖTIETOJÄRJESTELMÄT Tietojärjestelmätarkastelussaonkartoitettupalkkahallinto-,työvuorosuunnittelu-, työajanseuranta-,rekrytointi-jariskienarviointijärjestelmät. Palkkajärjestelmä Prima Populus Personec Muu palkkajärj. Työajanseurantajärjestelmä Titania Esmikko Timecon Rekrytointijärjestelmä 0 Kuntarekry Laura Muu rekrytointi Kuva8.OrganisaatioidenkäytössäolevatHR tietojärjestelmät PalkkajärjestelmistäkäytetyinjärjestelmäonPopulus,työajanseurannassaTitaniaja EsmikkosekärekrytoinnissaKuntarekry.Titaniatyövuorosuunnittelujärjestelmäon käytössäkaikillaorganisaatioilla.

13 LOPPURAPORTTI 12 (15) 3.6. TYKYTOIMINTA Tykytoiminnallatarkoitetaantoimintaa,jollatyönantajajatyöntekijätsekätyöpaikan yhteistyöorganisaatiotyhdessäedistävätjatukevatjokaisentyöelämässäolevantyö- jatoimintakykyähänentyöuransakaikissavaiheissa(työterveyslaitoksenmääritelmä tykytoiminnalle).työkyvynylläpitämiseentähtääväätoimintaaonkaikissaorganisaatioissa. Tykytoiminnantoteutustavatvaihtelevat.Käytetyintykytoiminnanmuotoonerilaiset liikunta-jakulttuurisetelit,epassitsekäkertatuki/-korvausliikuntaanja/taikulttuuriin.kys:llä,ylä-savonsote:lla,tervonkunnallajasiilinjärvenkunnallaonhenkilöstönkäytettävissäerillinenvirkistyspaikka(lomamökkitmv.).käytettyjätykytoiminnanmuotojaovatmyösmm.henkilöstönliikuntatapahtumat,virkistyspäivätyms. Työnantajantarjoamatukitykytoimintaanvaihteleeorganisaatioittainmerkittävästi. Keskimäärintukionmuutamiakymmeniäeurojavuosittaintyöntekijääkohden 3.7. OSAAMISENKEHITTÄMINEN Sosiaali-jaterveydenhuollonhenkilöstöntäydennyskoulutusonlakisääteistä.Koulutuksentuleeollasuunnitelmallistajaperustuakoulutustarpeidenarviointiin.Koulutustarpeidenarviointiperustuuhenkilökohtaisiinosaamiskartoituksiinjatäydennyskoulutuksestalaadittavaankoulutussuunnitelmaan. Suurimassaosassaorganisaatioita(13kpl)systemaattistaosaamistarpeidenkartoitus- taeioletoteutettu.kuopiossa,kys:ssä,kysterissä,rautavaarallajaylä-savonso- TE:ssakartoitusontoteutettuosittain.Tervonkunnassaosaamiskartoitusontehty kokosotehenkilöstölle. Sotehenkilöstönosaamisenkartoitusjaosaamisenpäivityksetontulevaisuudeniso haaste PALKKAUSJÄRJESTELMÄT Palkkausjärjestelmäntavoitteenaonedistääkuntienjakuntayhtymientoiminnantuloksellisuutta,motivoidahenkilöstöähyviintyösuorituksiinjavarmistaakunta-alan palkkojenkilpailukyky.palkkausjärjestelmätukeetoimintastrategiaa,vaikuttaamyönteisestiorganisaationtavoitteisiinjaonkiinteäosajohtamista Tehtävienvaativuudenarviointijärjestelmä Tehtäväkohtainenpalkkaperustuutyönvaativuuteen.Kunnissajakuntayhtymissätulisirakentaatyönantajakohtainentyönvaativuudenarviointijärjestelmä,jonkaavulla pyritäänsaattamaantehtäväkohtaisetpalkatkeskenäänoikeaansuhteeseen. PoSoTealueellaon15organisaatiollakäytössätehtävienvaativuudenarviointijärjestelmä.ArviointijärjestelmäeiolekäytössäKeiteleellä,Pielavedellä,Rautavaarallaja Suonenjoella.

14 LOPPURAPORTTI 13 (15) Henkilökohtaisentyösuorituksenarviointijärjestelmä Henkilökohtainenlisäonosakannustavaapalkkausta.Kannustavallapalkkauksella pyritäänparantamaantoiminnantuloksellisuuttajatukemaanjohtamista.henkilökohtaisenlisänkäyttöperustuutyönantajakohtaiseenarviointijärjestelmään. PoSoTealueellaon12organisaatiollakäytössähenkilökohtaisentyösuorituksenarviointijärjestelmä.ArviointijärjestelmäeiolekäytössäJuankoskella,Keiteleellä,Lapinlahdella,Pielavedellä,Rautavaaralla,VarkaudessajaSisä-Savonterveydenhuollonkuntayhtymässä Tulospalkkausjärjestelmä Tulospalkkiojärjestelmäntarkoituksenaon,ettätyöntekijätjatyönantajahyötyvätjärjestelmänkäyttöönottamisesta.Tulospalkkioperustuupalvelujentuloksellisuudenparantamiseksiasetettujentavoitteidentodettuunsaavuttamiseentaiylittämiseen. TulospalkkausjärjestelmäonmääräaikaisenakokeilunakäytössäSiilinjärvellä PAIKALLISETVIRKA-JATYÖEHTOSOPIMUKSET Paikallisestivoidaansopiapoikettavaksivaltakunnallisenvirka-jatyöehtosopimuksen määräyksistä,jossiihenonolemassapaikallisistaerityisolosuhteistaaiheutuvaperusteltusyyjaelleivaltakunnallisessavirka-taityöehtosopimuksessaoleerikseenrajoitettupaikallistasopimusmahdollisuutta. Paikallisiavirka-jatyöehtosopimuksiaonkäytössäkymmenessäPoSoTealueenorganisaatiossa.Sopimuksiaonyhteensä52kpl. Liite2:Luettelopaikallisistavirka-jatyöehtosopimuksista. 4. PALKKOJENYHTEENSOVITTAMINEN Uudenperustettavanorganisaationhenkilöstölleonrakennettavauusipalkkausjärjestelmäjasystemaattinentehtävienvaativuudenarviointiennenpalkkojenharmonisointia.Tehtävienvaativuudenarviointiperustuutehtäväkuvauksiin.Tehtäväkuvauksetlaaditaanvastaamaanorganisaationpalvelutuotantotarvettaelimitäpalveluja kuntalaisilletuotetaanjamillähenkilöstöllä.uusillatehtäväkuvauksillatuetaantoimintatapojenjarakenteidenuudistamista. Uudessaorganisaatiossaonkehitettäväyhtenäinenpalkkausjärjestelmäorganisaation perustamisestakahdenvuodenkuluessa.tehtäväkohtaisetpalkatonharmonisoitava asetetuilletavoitetasoillekahdenvuodenkuluessapalkkausjärjestelmänperustamisesta. Uusiorganisaatiolaatiipalkkapoliittisenohjelman,jossamääritelläänpalkkauselementitjaniidenkäyttö,päätösvallatjaraamit.

15 LOPPURAPORTTI 14 (15) 5. TYÖRYHMÄNTOIMENPIDE-EHDOTUKSETSIIRTYMÄKAUDELLE 5.1. Henkilöstöpolitiikka Uudessaperustettavassaorganisaatiossatuleenoudattaayhtenäistähenkilöstöpolitiikkaa,vaikkaperuskunnissapitäydytäännykyisissämenettelyissä.Uudellatyönantajallaonvainyksimallimm.luottamusmiesjärjestelmästä,työterveyshuollonpalveluista,palkitsemisesta,henkilöstöeduistajne. Siirtymäkaudenaikanatuleeratkaistavaksimm.työterveyshuollonjärjestämistapa, luottamusmiestenjatyösuojeluvaltuutettujenajankäyttöjalukumäärät,henkilöstön sijoittamisenperiaatteetjasiirtyvänhenkilöstönpalvelussuhteenehtojenyhdenmukaistaminen. Uudenorganisaationavainhenkilöstönvalintamahdollisimmanvarhaisessavaiheessa luohyvätedellytyksetuudistuksenjouhevalleläpiviemiselle. Nykyisissäorganisaatioissaonpaljonpaikallisiavirka-jatyöehtosopimuksia,jotkatuleenykyistenorganisaatioidentoimestairtisanoapäättymäänennenuudenorganisaationaloittamista. Siirtymäkaudenaikana(2vuottalainvoimaantulosta) erikseensovittavatnk.avainviratjatehtävätposotealueenkunnissajakuntayhtymissätuleetäyttäävainmääräaikaisestiuudenorganisaationkäynnistymiseen saakka nykyistenorganisaatioidentuleepidättäytyäharkinnanvaraisistapalkantarkistuksista ICTratkaisut SiirtymäkaudellaolisisyytäpidättäytyäuusistaHRtietojärjestelmähankinnoista, koskauudessaorganisaatiossatietojärjestelmätonyhdenmukaistettavahuomioiden integraatiomm.taloushallinnonjärjestelmiin. Henkilöstötietojärjestelmänvalintatuleeratkaistavaksihyvissäajoinennenuudenorganisaationkäynnistymistä Hallinto-jatukipalvelutsekälakimuutoksenulkopuolisetpalvelut PoSoTe-selvitysalueenorganisaatiorakenteissaoneroja. Nykyisinsotepalveluidentalous-jahenkilöstöhallinnonjohtojaasiantuntijapalvelut (mm.talousjohto,henkilöstöjohto,työsuojelu)ovatuseissakunnissatuotettukeskitetystikuntienkeskushallinnossa.keiteleellä,pielavedellä,rautavaaralla,tervossa, Tuusniemellä,Vesannolla,LapinlahdellajaSuonenjoellamyöspalkkahallinto-jakirjanpitopalvelutontuotettukeskitetystikunnankeskushallinnossa.Keskushallinnon henkilöstöryhmientyöpanoksenmääränkohdentuminensote-palveluihintuleeselvi-

16 LOPPURAPORTTI 15 (15) 5.4. Yhteistoiminta tettäväksijaratkaistavaksihenkilöstönsijoittuminenuudensote-organisaationja kunnankesken. Muissaorganisaatioissapalkkahallinto-jakirjanpitopalvelutonostettuulkoiseltapalveluntuottajalta.Palkanlaskenta-jakirjanpitopalveluidentuottamistapatuleeratkaista hyvissäajoinennenuudenorganisaationtoiminnankäynnistymistä. Nykyisinsote-organisaatioihinsisältyvienkiinteistö-jalaitoshuollontehtävienuudelleenorganisointituleetoteutettavaksitukipalvelutyöryhmänlinjaustenmukaisesti. Osaavallahenkilöstöllätuleeolemaanmerkittäväroolisoteorganisaatiossa.Siirtymäkaudenaikanaonsyytäkäynnistääkeskitetynkoulutus-jarekrytointiyksikönperustaminensekätuottaatäydennyskoulutus-jarekrytointipalvelutomanatoimintana. Lakimuutoksenulkopuolellejäävienpalveluiden(mm.ympäristöterveydenhuolto)järjestäminensekäsosiaali-jaterveydenhuollontoimialaankuulumattomientehtävien (mm.koulukuraattorit)organisaationmuutostuleeratkaistaennenuudenorganisaationtoiminnankäynnistymistä. Yhteistoiminnallatarkoitetaantyönantajanjahenkilöstönvälistäjatkuvaavuorovaikutustajaneuvotteluaasioista,jotkavaikuttavathenkilöstönasemaan.Nykyisetorganisaatiotvastaavatmuutoksenyhteistoiminnallisestakäsittelystäsekäviestinnästähenkilöstölle. Organisaatioidentehtävänäonviestiäsäännöllisestimuutoksenetenemisestäjasen vaikutuksistahenkilöstönarkeen.kokohenkilöstölletarkoitettujentiedotus-jakeskustelutilaisuuksienlisäksimyöstyöyksikkökohtaisettilaisuudetvoivatollatarpeellisia. Soteuudistusonhenkilöstönasemaanmerkittävästivaikuttavamuutostyönorganisoinnissajapalvelujenjärjestämisessä,jokatuleekäsitellälainedellyttämässäyhteistoimintamenettelyssä. Muutosaiheuttaaväistämättävanhojentuttujentoimintatapojenuudelleentarkastelua jamuutoksenläpivieminentuomukanaanpaljonkysymyksiäjahaasteita.erityisen tärkeääonmuutosjohtamiseenpanostaminensekäjohtajienjaesimiestensitouttaminenuudistuksenläpiviemiseen.myösennakkoluulojenvähentämiseentähtäävänhenkilöstönmuutosvalmennuksenjärjestäminenonsuositeltavaa. Liitteet 1. Organisaatiotasoiset tiedot 2. Luettelo paikallisista virka- ja työehtosopimuksista

17 LIITE 1 HENKILÖSTÖTYÖRYHMÄ, HR ORGANISAATIOTASOISET TIEDOT Taulukko 1. Sote henkilöstön määrä LUKUMÄÄRÄ HTV ORGANISAATIOT VAKIN. MÄÄRÄA. YHT. % YHT. Juankoskenkaupunki % 109,7 Kaavinkunta % 75,7 Keiteleenkunta % 54,2 Kuopionkaupunki % 1931,3 Lapinlahdenkunta % 388,0 Leppävirrankunta % 100,9 Pielavedenkunta % 107,2 Rautalamminkunta % 50,0 Rautavaarankunta % 70,0 Siilinjärvenkunta % 430,0 Suonenjoenkaupunki % 130,0 Tervonkunta % 29,0 Tuusniemenkunta % 103,9 Varkaudenkaupunki % 850,0 Vesannonkunta % 50,0 KYS % 4382,4 Sisä-Savonthky % 130,0 Ylä-SavonSOTE % 1504,0 Kysteri % 498,4 YHTEENSÄ % 10994,7 77% 23% Sivu 1 / 8

18 LIITE 1 HENKILÖSTÖTYÖRYHMÄ, HR ORGANISAATIOTASOISET TIEDOT Taulukko 2. Vakinainen henkilöstö palvelussuhteen lajeittain ORGANISAATIO VIRKA TYÖSOP. YHT. Juankoskenkaupunki Kaavinkunta Keiteleenkunta Kuopionkaupunki Lapinlahdenkunta Leppävirrankunta Pielavedenkunta Rautalamminkunta Rautavaarankunta Siilinjärvenkunta Suonenjoenkaupunki Tervonkunta Tuusniemenkunta Varkaudenkaupunki Vesannonkunta KYS Sisä-Savonthky Ylä-SavonSOTE Kysteri YHTEENSÄ Sivu 2 / 8

19 LIITE 1 HENKILÖSTÖTYÖRYHMÄ, HR ORGANISAATIOTASOISET TIEDOT Taulukko 3. Vakinainen henkilöstö sopimusaloittain ORGANISAATIOT KVTES LS TS YHT. Juankoskenkaupunki Kaavinkunta Keiteleenkunta Kuopionkaupunki Lapinlahdenkunta Leppävirrankunta Pielavedenkunta Rautalamminkunta Rautavaarankunta Siilinjärvenkunta Suonenjoenkaupunki Tervonkunta Tuusniemenkunta Varkaudenkaupunki Joroistenkunta 0 Vesannonkunta KYS Sisä-Savonthky Ylä-SavonSOTE Kysteri YHTEENSÄ Sivu 3 / 8

20 LIITE 1 HENKILÖSTÖTYÖRYHMÄ, HR ORGANISAATIOTASOISET TIEDOT Taulukko 4. Vakinainen henkilöstö työaikamuodoittain ORGANISAATIOT Yleis Jakso Tsto 37h/vko Tklääk. Sair.lääk.. Muut Yhteensä Juankoskenkaupunki Kaavinkunta Keiteleenkunta Kuopionkaupunki Lapinlahdenkunta Leppävirrankunta Pielavedenkunta Rautalamminkunta Rautavaarankunta Siilinjärvenkunta Suonenjoenkaupunki Tervonkunta Tuusniemenkunta Varkaudenkaupunki Vesannonkunta KYS Sisä-Savonthky Ylä-SavonSOTE Kysteri YHTEENSÄ % 72% % % % % % Sivu 4 / 8

21 LIITE 1 HENKILÖSTÖTYÖRYHMÄ, HR ORGANISAATIOTASOISET TIEDOT Taulukko 5. Palkkasummat vuonna 2014 ORGANISAATIOT Palkat % KYS ,9% Kuopionkaupunki ,2% Ylä-SavonSOTE ,3% Varkaudenkaupunki ,5% Kysteri ,3% Siilinjärvenkunta ,8% Lapinlahdenkunta ,2% Sisä-Savonthky ,5% Pielavedenkunta ,1% Juankoskenkaupunki ,1% Leppävirrankunta ,1% Suonenjoenkaupunki ,9% Tuusniemenkunta ,9% Vesannonkunta ,6% Rautavaarankunta ,5% Kaavinkunta ,5% Keiteleenkunta ,4% Tervonkunta ,3% Rautalamminkunta 0,0% YHTEENSÄ Sivu 5 / 8

22 LIITE 1 HENKILÖSTÖTYÖRYHMÄ, HR ORGANISAATIOTASOISET TIEDOT Taulukko 6. Eläkepoistumaennuste vv ORGANISAATIOT LKM hlöstöstä Keiteleenkunta 20 47% Leppävirrankunta 33 31% Sisä-Savonthky 31 27% Varkaudenkaupunki % Tuusniemenkunta 23 25% Pielavedenkunta 20 23% Rautavaarankunta 14 23% Ylä-SavonSOTE % Tervonkunta 6 21% Kuopionkaupunki % Lapinlahdenkunta 66 20% Siilinjärvenkunta 69 19% Kysteri 80 21% Vesannonkunta 10 19% Kaavinkunta 8 16% Juankoskenkaupunki 11 15% KYS % Suonenjoenkaupunki 10 10% Rautalamminkunta % YHTEENSÄ % Sivu 6 / 8

23 LIITE 1 HENKILÖSTÖTYÖRYHMÄ, HR ORGANISAATIOTASOISET TIEDOT Taulukko 7. Eläkepoistumaennuste hinnoittelutunnuksittain vv Jua Kaa Kei Kuo Lap Lep Pie Ralam Ravaa Sii Suo Ter Tuu Var Jor Ves KYS S-Sth Y-SSo Kyst YHT KVTES KVTES 01HAL031 01HAL031 01HAL HAL032 01HAL HAL TOI TOI010 01TOI TOI020 01VAH VAH020 01LÄH LÄH000 01ATK ATK021 01ATK ATK022 01ATK ATK030 03HOI HOI010 03HOI HOI020 03HOI HOI030 03HOI HOI040 04SOS SOS030 04SOS04A SOS04A 04SOS SOS050 04SOS06A SOS06A 04PER PER010 04FAR01B FAR01B 04FAR FAR020 04FAR03A FAR03A 04FAR03B FAR03B 06RUO RUO020 06RUO RUO040 06RUO05A RUO05A 06RUO05B RUO05B 06RUO RUO SII SII012 08SII SII KVTESyht KVTESyht. TS TS Palkkaryhmä Palkkaryhmä PalkkaryhmäII 4 4 PalkkaryhmäII PalkkaryhmäIII 0 PalkkaryhmäIII TSyht TSyht LS LS Terveyskeskuslää Terveyskeskuslää Hammaslääkäri Hammaslääkäri Erikoislääkäri Erikoislääkäri LSyht LSyht. Jua Kaa Kei Kuo Lap Lep Pie Ralam Ravaa Sii Suo Ter Tuu Var Jor Ves KYS S-Sth Y-SSo Kyst YHT KAIKKIYHT KAIKKIYHT. 15% 16% 47% 21% 20% 31% 23% 23% 19% 10% 21% 25% 26% 19% 15% 27% 23% 21% 19% Sivu 7 / 8

24 LIITE 1 HENKILÖSTÖTYÖRYHMÄ, HR ORGANISAATIOTASOISET TIEDOT Taulukko 8. Työterveyshuollon bruttokustannukset vuonna 2014 ORGANISAATIOT /vuosi /hlö 1.luokka 2.luokka Juankoskenkaupunki Kaavinkunta % 63% Keiteleenkunta % 12% Kuopionkaupunki % 65% Lapinlahdenkunta % 44% Leppävirrankunta % 65% Pielavedenkunta % 47% Rautalamminkunta Rautavaarankunta Siilinjärvenkunta % 61% Suonenjoenkaupunki % Tervonkunta % 30% Tuusniemenkunta Varkaudenkaupunki % 65% Vesannonkunta 100% KYS % 41% Sisä-Savonthky % 54% Ylä-SavonSOTE % 63% Kysteri % 54% YHTEENSÄ Sivu 8 / 8

HENKILÖSTÖTYÖRYHMÄ, HR 23.2.2015

HENKILÖSTÖTYÖRYHMÄ, HR 23.2.2015 PoSoTe Henkilöstötyöryhmä / 2. kokous Aika klo 9.00 10.40 Paikka KYS, rakennus 10, hallituksen kokoushuone, 1. kerros Osallistujat Poissa Matti Raatikainen, Leppävirran kunnanjohtaja, puheenjohtaja Ari

Lisätiedot

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2010 2011 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2010 2011 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja LUKU I Yleinen osa LUKU II Palkkaus LUKU III Työaika LUKU

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio Yleiskirjeen liite 2 Lääkärisopimuksen 2014 2016 sopimusmuutokset

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio Yleiskirjeen liite 2 Lääkärisopimuksen 2014 2016 sopimusmuutokset Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio Yleiskirjeen liite 2 1 (19) Lääkärisopimuksen 2014 2016 sopimusmuutokset Yhteenveto palkankorotuksista ja keskeisistä sopimusmuutoksista 1 Palkantarkistukset vuonna

Lisätiedot

Uuden henkilöstön opas. Tervetuloa Tampereen tekijäksi. Kaupunki tarjoaa elämäsi töitä.

Uuden henkilöstön opas. Tervetuloa Tampereen tekijäksi. Kaupunki tarjoaa elämäsi töitä. Uuden henkilöstön opas Tervetuloa Tampereen tekijäksi. Kaupunki tarjoaa elämäsi töitä. Sisällysluettelo Onneksi olkoon työpaikastasi ja lämpimästi tervetuloa Tampereen kaupungille. Työpaikkasi on Pirkanmaan

Lisätiedot

KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...4

KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...4 Sisällys KirVESTES:ssä säädöksistä käytetyt lyhenteet...1 Keskeinen henkilöstöhallintoa koskeva lainsäädäntö...2 KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...4 1 Työllisyys-

Lisätiedot

Työpaikkana HUS TERVETULOA TÖIHIN

Työpaikkana HUS TERVETULOA TÖIHIN Työpaikkana HUS TERVETULOA TÖIHIN HUS:ssa jokaisen työpanosta arvostetaan. Kun haluat perehtyä oppaassa mainittuihin asioihin tarkemmin, löydät lisätietoa ja tarkempia kuvauksia kustakin aiheesta intranetistä.

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 Khall 27.5.2013 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 6/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 18.5.2009 klo 09.00-12.35 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Henkilöstö- kertomus 2013

Henkilöstö- kertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Saatteeksi... 3 1. Tehrään porukal - henkilöstöpoliittinen toimintaohjelma 2012 2015... 4 2. Henkilöstövoimavarat... 5 2.1. Muutokset organisaatiossa... 5 2.2. Virat ja toimet...

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 2 (50) II PALKKAUS 3 Vähimmäispalkka 1 mom. Täysin

Lisätiedot

Ohjeita tehtävän vaativuuden arviointiin

Ohjeita tehtävän vaativuuden arviointiin Ohjeita tehtävän vaativuuden arviointiin Kunnan työntekijät ja viranhaltijat ovat yleissitovien työehtosopimusten piirissä. Tämä tarkoittaa, että kaikkien työntekijöitten ja viranhaltijoitten työsuhteen

Lisätiedot

Työryhmän väliraportti

Työryhmän väliraportti Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Työryhmän väliraportti Nykytilan kuvaus Henkilöstöprosessit 14.1.2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Toimeksianto... 3 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittely...

Lisätiedot

lähihoitajan opas työelämään

lähihoitajan opas työelämään lähihoitajan opas työelämään Hyvä lähihoitaja, Työelämän pelisäännöt ovat monisäikeisiä ja välillä hankaliakin. Työntekijällä ja työnantajalla on oikeuksia ja velvollisuuksia toisiaan kohtaan. Näistä asioista

Lisätiedot

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS :n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n välinen YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 SISÄLLYS Sivu ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

MAAILMA VOI OLLA KOVA, MUTTA ONNEKSI KENENKÄÄN EI TARVITSE SELVIYTYÄ YKSIN

MAAILMA VOI OLLA KOVA, MUTTA ONNEKSI KENENKÄÄN EI TARVITSE SELVIYTYÄ YKSIN SOSIONOMIN OPAS MAAILMA VOI OLLA KOVA, MUTTA ONNEKSI KENENKÄÄN EI TARVITSE SELVIYTYÄ YKSIN Jos lapsi huutaa, he tarjoavat syliään. Jos nuori tai aikuinen tarvitsee tukea, he ojentavat kätensä. Jos vanhus

Lisätiedot

SELVITYS TYÖPAIKKOJEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSTILANTEESTA 2013

SELVITYS TYÖPAIKKOJEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSTILANTEESTA 2013 /kp SELVITYS TYÖPAIKKOJEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSTILANTEESTA 213 KOTKAN KAUPUNGIN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA II 3 (15) kp Sisällysluettelo Kotkan kaupungin tasa-arvosuunnitelma...

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 28.4.2015 Liite 1 153 Mikkelin kaupungin työllisyydenhoidon seuranta vuodelta 2014 Sisällysluettelo: Mikkelin kaupungin yhteenveto vuodelta 2014 Työttömyysluvut Nuorten alle 25-vuotiaiden

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Yhtymähallitus Aika 22.01.2015 klo 15:00-19:24 Paikka Iisalmen terveyskeskus, kokoustila Virta, 2 krs. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Tyrnävän kunta Hallinto- ja kehittämisosasto TYRNÄVÄN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010

Tyrnävän kunta Hallinto- ja kehittämisosasto TYRNÄVÄN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 Tyrnävän kunta Hallinto- ja kehittämisosasto TYRNÄVÄN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 Sisällys: 1 Henkilöstöraportti 2010... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1 Henkilötyövuodet... 6 2.2 Ikärakenne...

Lisätiedot

SISÄLTÖ JOHDANTO...2 JÄSENKUNTA...2 AMMATTIOSASTON KOKOUKSET...2 AMMATTIOSASTON HALLITUS...3 TILINTARKASTAJAT...3 TUKITEHYLÄISET...

SISÄLTÖ JOHDANTO...2 JÄSENKUNTA...2 AMMATTIOSASTON KOKOUKSET...2 AMMATTIOSASTON HALLITUS...3 TILINTARKASTAJAT...3 TUKITEHYLÄISET... SISÄLTÖ JOHDANTO...2 JÄSENKUNTA...2 AMMATTIOSASTON KOKOUKSET...2 AMMATTIOSASTON HALLITUS...3 TILINTARKASTAJAT...3 TUKITEHYLÄISET...3 AMMATTIOSASTON VALITSEMAT TAI NIMEÄMÄT JÄSENET ERI TEHTÄVIIN...3 TEHYN

Lisätiedot

Imatran kaupunki Henkilöstökertomus 2012

Imatran kaupunki Henkilöstökertomus 2012 Imatran kaupunki Henkilöstökertomus 2012 2 1 Saatteeksi... 4 2 Henkilöstöstrategia ja yhteistoiminta... 5 2.1 Työyhteisön kehittäminen... 5 Yhteistoiminta... 5 Paikallinen sopiminen... 5 2.2 Henkilöstömäärän

Lisätiedot

Toimiva palkkaus on kaikkien etu

Toimiva palkkaus on kaikkien etu Toimiva palkkaus on kaikkien etu KVTES-palkkausjärjestelmäopas Toimiva palkkaus on kaikkien etu KVTES-palkkausjärjestelmäopas KT Kuntatyönantajat Helsinki 2013 Julkaisun kirjoittajat: 2 KT Kuntatyönantajat

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Lopen kunta TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2016 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2014 2016 Käsittely: Yhteistyötoimikunta 19.5.2014 ( 14) Henkilöstöasiaintoimikunta 23.6.2014 ( 4) Lopen kunta

Lisätiedot

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017 TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017 LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähkötekniset työnantajat STTA ry Ammattiliitto Pro ry 1 2014

Lisätiedot

HENKILOSTOHALLINNON OHJEITA

HENKILOSTOHALLINNON OHJEITA L!) F 3r1JsR,E1IvEI Li ku r-it iyhtym 2-2014 HENKILOSTOHALLINNON OHJEITA V SISALTO Sivu 1.YLEISTA 1 1.1 Henkilokunnan palkkaarnisessa huomloon otettavia asioita 1 2. TYOSOPIMUKSENNIRKAMAARAYKSEN TEKEMINEN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 SISÄLLYS 1 SOSTERI... 1 1.1 Perustehtävä... 2 1.2 Henkilöstöpolitiikka ja -strategia... 2 2 ORGANISAATIORAKENNE VUONNA 2012... 4 2.1 Tulosalueet... 5 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA Henkilöstöstrategia ja toimintaohjelma

NASTOLAN KUNTA Henkilöstöstrategia ja toimintaohjelma NASTOLAN KUNTA Henkilöstöstrategia ja toimintaohjelma Tarkistaminen 2007 Johtoryhmä 21.5.2007 Yhteistyöryhmä 24.5.2007 Kunnanhallitus 18.6.2007 Valtuusto 13.8.2007 2 NASTOLAN KUNTA Henkilöstöstrategia

Lisätiedot

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 1 Taitto: Mainostoimisto Tin can Oy Painopaikka: Art-Print Oy 2012 2 Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 3 4 Lukijalle Talentian ydintehtävä on ajaa ja valvoa

Lisätiedot

Kokousaika 22.1.2014 klo 17.00 18.30. Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat

Kokousaika 22.1.2014 klo 17.00 18.30. Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat Yhtymähallitus 22.1.2014 2 Kokousaika 22.1.2014 klo 17.00 18.30 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Autio Markku, poistui 11 jälkeen Kaurila

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot