OIKEUSMINISTERIÖ OHJE 1(7) PL 1, HELSINKI Puhelin (09) /36/98 OM OHJEKOKOELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OIKEUSMINISTERIÖ OHJE 1(7) PL 1, 00131 HELSINKI Puhelin (09) 18 251 28.10.1998 3268/36/98 OM OHJEKOKOELMA"

Transkriptio

1 OIKEUSMINISTERIÖ OHJE 1(7) PL 1, HELSINKI Puhelin (09) /36/98 OM OHJEKOKOELMA LAPSEN ELATUSAVUN PERINTÄOHJE Toimivalta Voimassa Kumoaa Voimaantulosäännös laissa lapsen elatuksesta annetun lain muuttamisesta (673/1998) lukien toistaiseksi Ohje no 2870/36/89 OM Kohderyhmät Kihlakunnanvoudit, nimismiehet sekä maakunnanvouti Yleistä Elatusapujen ja elatustukien perintä muuttuu lukien seuraavilla säädösmuutoksilla: 1. Laki lapsen elatuksesta annetun lain muuttamisesta (673/1998). Jäljempänä tässä ohjeessa lakia kutsutaan elatusapulaiksi. 2. Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 4 :n muuttamisesta (674/1998). Jäljempänä tässä ohjeessa lakia kutsutaan etuoikeuslaiksi. 3. Laki korkolain muuttamisesta (675/1998). 4. Laki ulosottolain 4 luvun 6 :n 4 momentin kumoamisesta (676/1998). 5. Laki tuloverolain 33 :n muuttamisesta (677/1998). 6. Elatusturvalaki (671/1998). Jäljempänä tässä ohjeessa lakia kutsutaan elatustukilaiksi. 7. Elatusturva-asetus (672/1998). Keskeiset muutokset ulosoton kannalta Vanhentuminen Määräajoin suoritettava elatusapusaatava vanhenee viidessä vuodessa eikä vanhentumista voida katkaista (ElatusapuL 16 c ). Saman kalenterivuoden aikana erääntyneet elatusapusaatavat lasketaan yhteen ja ne vanhentuvat yhtenä eränä viiden vuoden kuluessa erääntymisvuotta seuraavan kalenterivuoden alusta lukien. Vanhentuminen ei enää tapahdu erääntymispäivästä lukien, vaan kalenterivuosittaisina rästeinä. Samaan aikaan elatusapusaatavan kanssa erääntyy sen viivästyskorkorästi. Jos kunta on suorittanut elatustukea, kunnalle on syntynyt takautumissaatava (jäljempänä elatustukisaatava). Kunnan suorittama elatustukisaatava vanhenee samalla tavalla kuin elatusapusaatava (ElatustukiL 16 ). Siten vuonna 1999 erääntyvät elatusapuerät vanhenevat yhtenä eränä Esim. tammikuussa 1999 erääntynyt yksittäinen elatusapuerä voi olla ulosottoperinnässä lähes kuusi vuotta eli joulukuun loppuun vuonna 2004.

2 Kohdentaminen Ulosottomiehen perimät elatusapuerät kohdennetaan pääsääntöisesti vanhimman perittävissä olevan vuoden yhteenlasketun elatusapurästin suoritukseksi (ElatusapuL 16 a ). Poikkeuksena kuitenkin palkan ulosmittauksella ja etuoikeudella perityt saatavat (elatusapulain voimaantulosäännös) sekä lapselle suoritettavan elatusapusaatavan ja kunnan elatustukisaatavan jakosääntö (ElatustukiL 18 ). Palkan ulosmittaus ja etuoikeus Viivästyskorko Koko sen viiden vuoden ajan, jonka elatusapusaatava tai elatustukisaatava voi olla ulosottoperinnässä, ne voidaan periä palkasta. Koko tämän viiden vuoden ulosottoperinnän ajan määräajoin suoritettavalla elatusapusaatavalla ja sen viivästyskorolla sekä elatustukisaatavalla on etuoikeussija suhteessa muiden velkojien saataviin. Siitä miten kunnan on jaettava ulosottomiehen tilittämät varat elatusapusaatavan ja elatustukisaatavan kesken, säädetään elatustukilain 18 :ssä. Määräajoin suoritettavalle elatusavulle suoritetaan korkolain (633/1982) mukaista viivästyskorkoa ellei tuomiosta tai vahvistetusta sopimuksesta muuta ilmene. Viivästyskorkoa on suoritettava kultakin sellaiselta kalenterivuodelta, jonka aikana elatusapurästiä on ollut suorittamatta. Viivästyskorko lasketaan suorittamatta olleen elatusapurästin vuosittaisesta keskisaldosta niille kalenterikuukausille, joiden lopussa elatusapurästiä oli suorittamatta ao. kalenterivuonna (ElatusapuL 16 b ). Keskisaldon laskemista varten tarvitaan seuraavat tiedot: 1. Kalenterivuoden alkusaldo. Edellisen kalenterivuoden lopussa oleva viimeisen kalenterikuukauden elatusapurästi siirtyy seuraavalle kalenterivuodelle alkusaldoksi. 2. Kalenterikuukauden elatusapurästi. Kalenterikuukauden rästiviivästyskorkoa laskettaessa on kalenterikuukauden viimeisenä päivänä suorittamatta oleva erääntynyt elatusapusaatava. 3. Laskennallinen kalenterivuoden elatusapurästi. Kun kaikkien ao. kalenterivuoden kalenterikuukausien elatusapurästit lasketaan yhteen, saadaan laskennallinen kalenterivuoden elatusapurästi. Tämä summa tarvitaan vain keskisaldon laskemiseen. 4. Keskisaldo. Keskisaldo saadaan jakamalla laskennallinen kalenterivuoden elatusapurästi niiden kalenterikuukausien lukumäärällä, joiden lopussa on ollut suorittamatonta elatusapurästiä. Keskisaldon jakaja on sama kuukausimäärä, joille viivästyskorko lasketaan. Kalenterivuoden viivästyskorko lasketaan keskisaldosta. Liitteessä on esimerkki koronlaskusta.

3 3 Voimaantulosäännökset Vanha rästi Ennen elatusapulain muutosten voimaantuloa erääntynyttä elatusapurästiä kutsutaan jäljempänä vanhaksi rästiksi. Vanhaan rästiin ja sitä koskevaan viivästyskorkoon sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä jäljempänä tarkemmin mainittavien vanhentumista, palkan ulosmittauskelpoisuutta ja etuoikeutta koskevin poikkeuksin. Vanha rästi lasketaan yhteen ja se vanhenee yhtenä eränä Vanhasta rästistä on palkanulosmittauskelpoista se osa, joka on erääntynyt välisenä aikana (3 vuoden rästi). Tämä osuus vanhasta rästistä voidaan periä palkan ulosmittauksella saakka. Vanhasta rästistä on etuoikeutettua välisenä aikana erääntynyt lapselle tilitettävä osuus (1 vuoden rästi). Etuoikeus on voimassa kalenterivuoden 1999 ajan. Uusi rästi lukien eli elatusapulain muutosten voimaantulon jälkeen erääntyvää uutta elatusapuvelkaa kutsutaan jäljempänä uudeksi rästiksi. Tähän uuteen rästiin sovelletaan yllä mainittuja uusia säädöksiä. Esim. vuoden 1999 aikana erääntynyt uusi rästi vanhenee yhtenä eränä eli samaan aikaan kuin vanha rästi. Uusi rästi muodostu elatusapusaatavasta ja sen viivästyskorkosaatavasta sekä elatustukisaatavasta. Nämä erät on ulosmitattavissa palkasta ja näillä erillä on etuoikeuslain 4 :n mukainen etuoikeus suhteessa muihin velkojiin. Elatusavun periminen Kunnan viranomaisten ulosottohakemukset ja vuosi-ilmoitukset Ulosoton hakijan on hakemuksessaan ja sen perusteena olevissa asiakirjoissa selvitettävä saatavan määrä kuten tälläkin hetkellä. Jos lapselle on myönnetty elatustukea, oikeus elatusavun perimiseen siirtyy elatustukilain 15 :n nojalla kunnan viranomaiselle, joka toimii ulosoton hakijana. Elatusavun perinnässä kunnan viranomaisilla on erityisiä tehtäviä elatusavun kirjanpidossa, viivästyskoron laskennassa ja vuosi-ilmoitusten tekemisissä. Elatusapulain 16 b :n ja elatustukilain 15 :n nojalla kunnan toimielin laskee viivästyskoron. Ulosottomies ei laske viivästyskorkoa silloin, kun hakijana on kunnan viranomainen. Elatustukilain 18 :ssä on säädetty, kuinka perityt varat jaetaan lapselle suoritettavan elatusapusaatavan ja kunnan elatustukisaatavan kesken. Tätä jakosääntöä soveltaa kunnan viranomainen ja pitää kirjaa elatusavun suoritusten kohdentamisesta. Kunnan viranomaisen jälkeen tekemässä uudessa ulosottohakemuksessa on ulosottoperusteittain 1) täytäntöönpanohakemus ja 2) pyyntö periä juoksevaa pääomaa ja korkoa sekä laskelma pääomasta ja korosta sekä 3) täytäntöönpanoperuste. Koron lopullinen markkamäärä selviää vasta

4 kalenterivuoden päätyttyä tai jos perintä päättyy kalenterivuoden aikana, sen jälkeen kun pääoma on maksettu. Kesken kalenterivuoden päättyvissä asioissa ulosottoviranomaisten on tehtävä kunnan viranomaisten kanssa saldotäsmäytys ennen asian lopulliseksi tuloa, jotta pieniä korkojäämiä ei jouduttaisi lähettämään uudelleen ulosottoperintään. Ulosottoviranomaisen elatusavun seurantakirjanpidosta ilmenee, paljonko ao. asialle on tilitetty varoja ja kunnan viranomaisten kirjanpidosta ilmenee, miten nämä varat on kohdennettu eri vuosien pääomille ja koroille sekä miten varat on jaettu lapsen ja kunnan saatavan kesken. (Ulosottomiehen elatusavun seurantakirjanpidon pitämisestä ulosoton automaattista tietojenkäsittelyjärjestelmää hyväksi käyttäen annetaan ohjeet erikseen). Ulosotossa vireillä olevien asioiden osalta kunnan viranomaisten tekee kunkin kalenterivuoden helmikuun loppuun mennessä ulosottoviranomaiselle vuosi-ilmoituksen, jossa ilmoitetaan edellisen kalenterivuoden perusteella laskettu uusi pääoma ja korko. Uudessa pääomassa kunnan viranomaiset ovat vähentäneet vanhentuneen kalenterivuoden rästin. Vuosi-ilmoituksessa ilmoitetaan ao. kalenterivuoden alussa pääomasta vanhentuneena vähennetyn pääoman ja viivästyskoron määrä sekä se kalenterivuosi, jolta ao. pääoma ja viivästyskorko on kertynyt. Tämän ilmoituksen perusteella ulosottomies tarkastaa, onko vanhentuneen summan osalta voimassa ulosmittaus. (Vanhentunut summa voidaan periä ulosmitatusta omaisuudesta.) Mikäli ulosmittaus on voimassa tämä ilmoitetaan kunnan viranomaiselle. Mikäli elatusapusaatava tulee kesken kalenterivuoden suoritetuksi tai mikäli elatusapusaatavalle tulee muita muutoksia kuin ulosottomiehen tilitykset, kunnan viranomaisten on välittömästi tehtävä peruutus- tai muutosilmoitus ja laskettava lopullinen viivästyskorko. Kunnan viranomaisen vuosi-ilmoituksessa ja muutosilmoituksessa on ilmoitettava saldo ilmoituspäivään laskettuna ja lisäksi on ilmoitettava, mikä on viimeinen ulosottomiehen tilitys, joka saldoon on huomioitu (esim. tilitys 500 mk/ ). Näillä tiedoilla ulosoton saldo voidaan täsmätä kunnan viranomaisten saldon kanssa. Kunnan viranomaisten ensimmäisessä vuosi-ilmoituksessa vuoden 1999 alussa ulosotossa vireillä olevien asioiden osalta ilmoitetaan voimaantulosäännösten mukaisesti eritelty vanha rästi sekä täydennetään ulosotossa vireillä olevien asioiden hakemuksia korkovaatimuksilla, jos "juoksevaa" viivästyskorkoa pyydetään perittäväksi, vaikka lopullinen korkosumma voidaan laskea vasta kalenterivuoden lopussa tai pääoman tultua suoritetuksi. 4 Vanhan ja uuden rästin erittely kunnan viranomaisen hakemuksessa, vuosiilmoituksessa ja muutosilmoituksessa Jotta ulosottomies voisi ratkaista elatusapusaatavaa tai elatustukisaatavaa palkan ulosmittauskelpoisuuden ja etuoikeuden, kunnan viranomaisen on eriteltävä vanha ja uusi rästi sekä uusissa ulosottohakemuksissa että vuosiilmoituksissa ja muutosilmoituksissa seuraavasti:

5 5 Vanha rästi 1) edeltävä rästi ja siihen sisältyvä lapselle suoritettava elatusapurästi 2) palkan ulosmittauksin perittävissä oleva rästi ja siihen sisältyvä lapselle suoritettava elatusapurästi 3) erääntynyt etuoikeutettu lapselle suoritettava elatusapurästi, jonka ilmoittaminen tarvitaan vain vuonna 1999, koska etuoikeus on vanhan rästin osalta voimassa vain yhden vuoden. Uusi rästi ja "juokseva elatusapu" 4) jälkeen erääntyvän elatusavun seuranta tapahtuu kunnan täytäntöönpanohakemuksen, vuosi-ilmoituksen ja muutosilmoituksen perusteella. Hakemuksessa ilmoitetaan lapsikohtaisesti elatusavun ja elatustuen määrä kalenterikuukaudessa. Tämän hakemuksen perusteella ulosottoviranomainen lisää "juoksevan elatusavun" uuteen rästiin. Jos elatusapurästi pienenee ulosottomiehelle tehdyn suorituksen perusteella, ulosoton elatusapurästin seurantakirjanpidossa vähennetään rästin määrää. Jos rästi vähentyy muulla tavalla kuin ulosottoviranomaiselle tehdyllä suorituksella, kunnan viranomaisen on heti ilmoitettava muutosilmoituksella ulosottomiehelle uusi saldo. Elatusapusaatavan ja elatustukisaatavan erittelyä ei enää tarvita sen jälkeen, kun vanha rästi on suoritettu pois, koska koko uusi rästi on perittävissä etuoikeudella ja palkan ulosmittauksella. Kunnan viranomaisten on sekä uusissa hakemuksissa että vuosi- ja muutosilmoituksissa eriteltävä vanha ja uusi rästi saakka, jolloin vanha rästi vanhentuu. Niin kauan kuin vanhaa rästiä on jäljellä ulosotossa joudutaan seuraamaan ulosottomiehen perimien varojen kohdentamista vanhan ja uuden rästin suoritukseksi sekä näiden varojen jakoa lapselle suoritettavan elatusapusaatavan ja kunnan elatustukisaatavan kesken. Tällöin varojen kohdennuksessa on otettava huomioon kolme sääntöä: 1) Etuoikeudella tai palkan ulosmittauksella perityt varat voidaan kohdentaa vain tällä tavalla perittävissä olevalle rästille. 2) Perityt varat kohdennetaan vanhimmalle rästille kuitenkin siten, että 3) perityt varat jaetaan ensin lapselle suoritettavalle elatusapusaatavalle ja sen jälkeen, kun tämä on tullut suoritetuksi kunnan elatustukisaatavalle. Ulosoton elatusavun seurantakirjanpidossa joudutaan seuraamaan ulosottomiehen kunnan viranomaisille tilittämien varojen kohdentumista elatusapusaatavan ja elatustukisaatavan vanhalle ja uudelle rästille sekä elatusapulain kohdennussäännön (vanhimmalle saatavalle) että elatustukilain jakosäännön (lapsen saatavalle ensin) perus teella. Sen jälkeen kun vanhaa rästiä ei enää ole, ulosottomies voi seurata vain uuden rästin kokonaissumman kehittymistä, koska ulosottomiehellä on samat toimivaltuudet koko uuden rästin osalta.

6 6 Tilitykset hakijoille Yksityinen elatusavun hakija Mikäli kunnan viranomaiset eivät ole myöntäneet elatustukea, elatusavun saaja voi hakea elatusavun perintää ulosottomieheltä. Ulosottoperusteesta (tuomio tai sosiaaliviranomaisen vahvistama sopimus) ilmenee elatusavun suuruus ja se, onko erääntyneelle elatusapuerälle suoritettava viivästyskorkoa ja minkälaista viivästyskorkoa on suoritettava. Jos hakija vaatii ulosottoperusteen nojalla korkolain mukaista viivästyskorkoa perittäväksi, ulosottomiehen on laskettava viivästyskorko siten kuin elatuslain 16 b :ssä on säädetty. Koron laskemisen perusteeksi hakijan on selvitettävä kunkin kalenterikuukauden ja kalenterivuoden erääntynyt suorittamatta oleva elatusapurästi, jotta ulosottomies pystyisi laskemaan viivästyskoron. Jos hakija ei pysty esittämään luotettavaa selvitystä edellisen tai edellisten kalenterivuosien erääntyneistä elatusapurästeistä, ulosottomies aloittaa koronlaskun nollaalkusaldosta (ElatusL 16 b ) ja laskee koron siitä lähtien, kun koronlaskuperusteet on luotettavasti selvitetty. Yksityisen ulosottohakijan elatusapujen perinnässä ulosottomies joutuu pitämään kirjanpitoa siitä, miten elatusavut on peritty ja miten ne on kohdennettu elatusapulain 16 a :n nojalla vanhimman perittävissä olevan elatusavun ja sille kertyneen viivästyskoron suoritukseksi tai mikäli perinnässä on vanhaa rästiä kohdennuksessa on huomioitava elatusapulain voimaantulosäännöksen mukaisesti etuoikeudella tai palkan ulosmittauksella peritty saatava. Eli jos saatava on peritty etuoikeudella se on kohdennettava sellaisen rästin suoritukseksi, joka voidaan periä etuoikeudella. Vastaavasti jos saatava on peritty palkan ulosmittauksella, se on kohdennettava sellaisen rästin suoritukseksi, joka voidaan periä palkan ulosmittauksella. Saatavan vanhentumisen seuraamista varten kunkin kalenterivuoden aikana erääntyneet maksamattomat elatusapusaatavat lasketaan yhteen. Tämä yhteenlaskettu kalenterivuoden elatusapurästi vähennetään elatusapurästistä vanhentuneena viiden vuoden kuluttua sen syntymistä seuranneen kalenterivuoden alusta lukien, mikäli se tai osa siitä on vielä suorittamatta. Elatusavun kirjanpitoon merkitään kalenterivuosittain ao. kalenterivuoden erääntynyt maksamaton elatusapurästi ja ao. kalenterivuoden viivästyskorko. Yksityisen elatusavun hakijan asiassa ulosottomies seuraa elatusavun kirjanpidon perusteella perittävissä olevan elatusapurästin suuruutta, elatusapusaatavien vanhentumista sekä rästien suuruutta kalenterivuoden viivästyskoron laskemisen perusteeksi ja laskee kalenterivuosittain viivästyskoron. Kun ulosottomies tilittää kunnan viranomaiselle perimiään varoja, tilityksissä ilmoitetaan nykyään koodilla, onko varat peritty palkan ulosmittauksella lukien tilityksissä on myös ilmoitettava, onko varat peritty soveltaen etuoikeuslain 4 :ssä tarkoitettua etuoikeutta, jotta kunnan viranomaiset kohdentaisivat ko. tavalla perityt varat niiden elatusapusaatavien vähennykseksi, jotka voidaan periä etuoikeudella. Vuoden 1999 aikana voi olla perinnässä sekä vanhan rästin etuoikeutettua saatavaa että uuden rästin etuoikeutettua saatavaa, joten kunnan viranomaisen on huomioitava tämä ulosottomiehen tilityksessä olevan ilmoituksen perusteella, kun kunnan viran-

7 omainen soveltaa elatusapulain 16 a :ssä säädettyä kohdennussääntöä ja elatustukilain 18 :ssä säädettyä jakosääntöä. Vastaavasti on huomioitava ulosottomiehen ilmoituksen perusteella se, että varat on peritty palkan ulosmittauksella, jolloin varat on kohdennettava sellaiselle rästille, joka saadaan periä palkan ulosmittauksella. Kun ulosoton hakijana on yksityinen elatusavun saaja, ulosottomiehen tilityksessä ilmoitetaan koodilla, onko varat peritty palkan ulosmittauksella tai etuoikeudella. Ulosottomiehen tulee seurantakirjanpidossaan kohdentaa varat vanhimmalle perittävissä olevan kalenterivuoden rästille kuitenkin siten, että etuoikeudella tai palkan ulosmittauksella perityt varat on kohdennettava sellaiselle saatavalle, joka voidaan periä etuoikeudella tai palkan ulosmittauksella. 7 Oikeusministeri Jussi Järventaus Vanhempi hallitussihteeri Marja-Liisa Tolvi LIITE TIEDOKSI Esimerkki lääninhallitusten oikeushallintopäälliköt sosiaali- ja terveysministeriö

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1998 N:o 671 677. Elatusturvalaki. N:o 671

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1998 N:o 671 677. Elatusturvalaki. N:o 671 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1998 N:o 671 677 SISÄLLYS N:o Sivu 671 Elatusturvalaki... 1843 672 Elatusturva-asetus... 1850 673 Laki lapsen elatuksesta annetun lain

Lisätiedot

HE 156/2009 vp. Lisäksi esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi elatustukilain siirtymäsäännöstä, joka koskee kumottuun elatusturvalakiin perustuvien

HE 156/2009 vp. Lisäksi esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi elatustukilain siirtymäsäännöstä, joka koskee kumottuun elatusturvalakiin perustuvien HE 156/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elatustukilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elatustukilakia. Niitä säännöksiä, joiden mukaan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 8/1998 vp. Hallituksen esitys lapsen elatusturvaa koskevaksi lainsäädännöksi HALLITUKSEN ESITYS JOHDANTO

SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 8/1998 vp. Hallituksen esitys lapsen elatusturvaa koskevaksi lainsäädännöksi HALLITUKSEN ESITYS JOHDANTO StVM 8/1998 vp- HE 73/1996 vp SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 8/1998 vp Hallituksen esitys lapsen elatusturvaa koskevaksi lainsäädännöksi JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 14 päivänä toukokuuta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 296/2015 Laki. merimieseläkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 296/2015 Laki. merimieseläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2015 296/2015 Laki merimieseläkelain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Muistio 1(8) Työmarkkinat Antti Kondelin 23.1.2008

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Muistio 1(8) Työmarkkinat Antti Kondelin 23.1.2008 Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Muistio 1(8) ULOSOTTOPIDÄTYS PALKKAHALLINNOSSA Palkan ulosmittausmenettelyä koskeva ulosottolain muutos (469/2006) tuli voimaan 1.1.2007. Yleinen ulosmittauksen määrä on

Lisätiedot

LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/1998 vp. Hallituksen esitys lapsen elatusavun perintää koskevan lainsäädännön uudistamisesta JOHDANTO.

LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/1998 vp. Hallituksen esitys lapsen elatusavun perintää koskevan lainsäädännön uudistamisesta JOHDANTO. La VM 4/1998 vp- HE 128/1997 vp LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/1998 vp Hallituksen esitys lapsen elatusavun perintää koskevan lainsäädännön uudistamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 9 päivänä lokakuuta

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Nakkilan kunta Voimaantulo 7.6.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperiaatteet...2 2. Soveltamisala...2 3. Laskutuksen suorittaja...2 4. Laskut...2

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 128/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle lapsen elatusavun perintää koskevan lainsäädännön uudistamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lapsen elatuksesta annettua

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Elatustukilaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 69/2008 vp. Hallituksen esitys elatustukilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Asia. Valiokuntakäsittely

Elatustukilaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 69/2008 vp. Hallituksen esitys elatustukilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 69/2008 vp Hallituksen esitys elatustukilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä elatustukilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2011. 1161/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2011. 1161/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2011 1161/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmavakuutuslain 35 a :ssä tarkoitetusta tilastohistoriasta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle

Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle Johanna Aholainen, perhe-etuusryhmän etuuspäällikkö Heidi Johansson, perhe-etuusryhmän suunnittelija Kela, Lakiyksikkö 18.5.2017 Kelan tehtävät

Lisätiedot

Päivämäärä Datum. 10 vuoden ajan kyseisestä mybhedstä järjestelysta

Päivämäärä Datum. 10 vuoden ajan kyseisestä mybhedstä järjestelysta ELÄKETURVAKESKUS PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Osasto/käsi:telijä Abdeinlng/handl&are su/vesa Ronkainen YLEISKIRJE B 1/93 1 Päivämäärä Datum 16.4.1993 Ty6eldkelaitoksille VALTION ELAXERAHACTOON SUORITETTAVAN

Lisätiedot

Päätös. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

Päätös. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 20/2004 vp Hallituksen esitys eräiden toimeentuloturvaa koskevien lakien takaisinperintäsäännösten muuttamiseksi Asia Hallitus on vuoden 2003 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET Kokooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 20.12.2004. Voimassa 1.1.20 Perusteen 13.6.2003 voimaantulosäännös Voimaantulo

Lisätiedot

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET Kokooma 20.2.2017 Viimeisin perustemuutos vahvistettu 22.12.2016. 1 Perusteen 2.11.2015 voimaantulosäännös Voimaantulo Poikkeussäännös

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

Näin luet Velallisen ulosottoasiat -tulostetta

Näin luet Velallisen ulosottoasiat -tulostetta Papuri.papunet.net Näin luet Velallisen ulosottoasiat -tulostetta Tässä oppaassa kerrotaan, mitä velka- ja muita tietoja ulosotosta saatavasta tulosteesta löytyy. Voit tilata tulosteen ulosottovirastosta

Lisätiedot

Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle

Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle Johanna Aholainen 9.10.2014 Kelan tehtävät elatustukiasioissa Elatustuen myöntäminen ja maksaminen asiakkaan hakemuksesta Elatusavun periminen

Lisätiedot

LOMAKKEET LAPSEN ELATUSAVUN SUURUUDEN LASKEMISEKSI. (tarkoitettu liitettäviksi elatusapusopimukseen)

LOMAKKEET LAPSEN ELATUSAVUN SUURUUDEN LASKEMISEKSI. (tarkoitettu liitettäviksi elatusapusopimukseen) 69 LOMAKKEET LAPSEN ELATUSAVUN SUURUUDEN LASKEMISEKSI (tarkoitettu liitettäviksi elatusapusopimukseen) 70 LAPSEN ELATUKSEN TARVE LIITE 1 LAPSEN NIMI: Yleiset kustannukset (2.2) Erityiset kustannukset (

Lisätiedot

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1991 vp - HE 23 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden saamisten perimisestä kerta kaikkiaan annetun lain 1 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan eräiden

Lisätiedot

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS 7.8.2015 Osapuolet 1. Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4, 44100 Äänekosken 2. Rakennusliike Porrokki Oy (Y-tunnus:

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 169/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi Suomen keskusviranomaisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 169/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi Suomen keskusviranomaisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 169/2010 vp Hallituksen esitys laiksi Suomen keskusviranomaisesta eräissä elatusapua koskevissa kansainvälisissä asioissa, laiksi elatusvelvoitteita koskevan neuvoston asetuksen soveltamisesta

Lisätiedot

Elatusapuvelan perintä

Elatusapuvelan perintä Elatusapuvelan perintä 13.05.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Elatusavun perintä... 1 1.1.1 Oikeus elatusavun perimiseen... 1 1.1.2 Viivästyskorko... 2 1.1.2.1 Viivästyskoron määrä... 2 1.1.3

Lisätiedot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan yrittäjän eläkelain 110 :n mukaisen vakuutussopimuksen tehneen yrittäjän tai 143

Lisätiedot

Vuokra- ja vastikesaatavien perintä

Vuokra- ja vastikesaatavien perintä Päivitetty 03/2013 Isännöintiliiton yritysjäsenille ja paikallisyhdistysten henkilöjäsenille Vuokra- ja vastikesaatavien perintä Tässä ohjeessa perehdytään vuokra- ja vastikesaatavien perintään. Vuokra-

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Nuoret ulosotossa VALTAKUNNANVOUDINVIRAS TO / KF 2012

Nuoret ulosotossa VALTAKUNNANVOUDINVIRAS TO / KF 2012 Nuoret ulosotossa Ulosotto on.. Lakiin perustuvaa velkojen pakkoperintää Pakkotäytäntöönpanotehtäviä häädöt osamaksuesineen takaisinotto ja tilitys vankeusrangaistusten täytäntöönpano Lainkäyttöä ja puolueetonta

Lisätiedot

Laki. yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta

Laki. yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta EV 105/1998 vp- HE 68/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuulivoiman kompensaatioalueista. 2) sähkön tuottajalla tuotantotukilaissa tarkoitettua

Päätös. Laki. tuulivoiman kompensaatioalueista. 2) sähkön tuottajalla tuotantotukilaissa tarkoitettua EDUSKUNNAN VASTAUS 84/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuulivoiman kompensaatioalueista ja laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 54 :n muuttamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 63/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan aravalainasaatavien vanhentumiseen ja takaisinperintään liittyvää sääntelyä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan aravalainasaatavien vanhentumiseen ja takaisinperintään liittyvää sääntelyä selkeytettäväksi.

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2711996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinolain 27 :n, porotalouslain 41 a :n ja luontaiselinkeinolain 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Kuntamarkkinat 2015 / Lakiklinikka Joonas Jännäri lakimies Tyypilliset yksityisoikeudelliset saatavat kunnissa Tyypillisiä

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Elatussaatavien kirjaamisohje Etelä-Savon ulosottovirastoon

Elatussaatavien kirjaamisohje Etelä-Savon ulosottovirastoon Elatussaatavien kirjaamisohje Etelä-Savon ulosottovirastoon Ollikainen, Suvi 2013 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Elatussaatavien kirjaamisohje Etelä-Savon ulosottovirastoon Suvi Ollikainen

Lisätiedot

ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2017/[XX*], annettu 24 päivänä huhtikuuta 2017, vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2017

ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2017/[XX*], annettu 24 päivänä huhtikuuta 2017, vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2017 FI ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2017/[XX*], annettu 24 päivänä huhtikuuta 2017, vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2017 (EKP/2017/11) EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, JOKA

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

Yleisen kirjaston maksut uuden ja vanhan kirjastolain valossa

Yleisen kirjaston maksut uuden ja vanhan kirjastolain valossa Yleisen kirjaston maksut uuden ja vanhan kirjastolain valossa Yleisten kirjastojen neuvosto 22.11.2018 / Päivi Savinainen Yleisen kirjaston kirjastonkäyttäjän myöhästymismaksut, noutamatta jääneet varaukset

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖ PL 1, 00131 HELSINKI Puhelin (09) 18 251 7.3.1997 876/36/97 OM OHJEKOKOELMA

OIKEUSMINISTERIÖ PL 1, 00131 HELSINKI Puhelin (09) 18 251 7.3.1997 876/36/97 OM OHJEKOKOELMA OIKEUSMINISTERIÖ OHJE PL 1, 00131 HELSINKI Puhelin (09) 18 251 7.3.1997 876/36/97 OM OHJEKOKOELMA 1 ULOSOTTOMIEHELLE LUOVUTETTAVIEN SALASSA PIDETTÄVIEN TIETOJEN PYYTÄMINEN, SÄILYTTÄMINEN JA TUHOAMINEN

Lisätiedot

Yhteenveto verojen maksutilanteesta

Yhteenveto verojen maksutilanteesta Yhteenveto 1 (4) Verohallinto.540A.L0004318170 Pertti Palkansaaja Esimerkkitie 16 A 1 00100 HELSINKI 30.11.2018 Asiakirjan tunnus L0004318170 Yhteenveto muodostetaan kalenterikuukauden viimeisenä päivänä,

Lisätiedot

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot etera.fi/yel Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan yrittäjän eläkelain 110 :n mukaisen vakuutussopimuksen tehneen yrittäjän

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 340. Laki. korkolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 340. Laki. korkolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2002 N:o 340 348 SISÄLLYS N:o Sivu 340 korkolain muuttamisesta... 2739 341 elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä

Lisätiedot

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 316/02.05.00/2015 37 Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Johtava sosiaalityöntekijä Hannele Elo-Kuru 4.3.2015: Lastensuojelulain (13.4.2007/417)

Lisätiedot

ULOSOTTOSHOW 28.11.2015. Kihlakunnanulosottomies Matti Aalto Kihlakunnanulosottomies Jesse Hohka Helsingin ulosottovirasto

ULOSOTTOSHOW 28.11.2015. Kihlakunnanulosottomies Matti Aalto Kihlakunnanulosottomies Jesse Hohka Helsingin ulosottovirasto ULOSOTTOSHOW 28.11.2015 Kihlakunnanulosottomies Matti Aalto Kihlakunnanulosottomies Jesse Hohka Helsingin ulosottovirasto Esityksen sisältö - Ulosoton tehtävät ja periaatteet - Tilastoja - Ulosoton organisaatio

Lisätiedot

1991 vp - HE 93. lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1991 vp - HE 93. lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp - HE 93 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

HE 129/2009 vp. arpajaisverolakiin lisättäisiin väliaikaisesti lainkohdat, jotka kumottiin verotililain säätämisen

HE 129/2009 vp. arpajaisverolakiin lisättäisiin väliaikaisesti lainkohdat, jotka kumottiin verotililain säätämisen Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verotililain sekä eräiden muiden verotusta koskevien lakien voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä arvonlisäverolain, ennakkoperintälain ja arpajaisverolain väliaikaisesta

Lisätiedot

Verotusmenettelyjen uudistus laajenee ennakonkantoon

Verotusmenettelyjen uudistus laajenee ennakonkantoon Verotusmenettelyjen uudistus laajenee ennakonkantoon Ennakonkanto Uusia säännöksiä sovellettaisiin ensimmäisen kerran yhteisön verovuodelta 2017 toimitettavassa verotuksessa, ja ennakon määräämistä koskevia

Lisätiedot

1990 vp. - HE n:o 239 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1990 vp. - HE n:o 239 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1990 vp. - HE n:o 239 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lasten kotihoidon tuesta annetun lain 5 ja 7 :n sekä lasten kotihoidon tuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA,

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA, VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA, 19.3.2018 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot

Takauksen saamisen edellytyksiä

Takauksen saamisen edellytyksiä Konvertointitakaus 868/2008 (HE 136/2008 vp) Voimaantulo 1.1.2009 Hyväksymisvaltuus valtion talousarviossa (2009: takausvastuun enimmäismäärä 1 miljardi ) Valtiokonttori päättää lainan hyväksymisestä takauslainaksi

Lisätiedot

Laki. veronkantolain muuttamisesta

Laki. veronkantolain muuttamisesta Laki veronkantolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan veronkantolain (769/2016) 26 ja 41 :n 2 momentti, muutetaan 7 :n 2 momentti, 11 :n 2 ja 4 momentti, 14 :n 1 momentti, 16 :n 1

Lisätiedot

1993 vp - HE 87 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1993 vp - HE 87 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1993 vp - HE 87 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyyskassalakia siten, että valtion liikelaitoksille

Lisätiedot

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta.

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta. 4.4 Palkanmaksu 4.4.1 Palkkalaskenta ja palkkakirjanpito Tässä kohdassa käsitellään palkanmaksua pääasiassa kirjanpidon kannalta. Valtio ei kuulu kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisiin, joille ennakkoperintälain

Lisätiedot

HE 42/2009 vp. ja maatalousyrittäjän eläkelakia lukuun ottamatta.

HE 42/2009 vp. ja maatalousyrittäjän eläkelakia lukuun ottamatta. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Koulutusrahastosta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että ammattitutkintostipendin

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp Hallituksen esitys ulkomailta vuokratun työntekijän sekä rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan työkorvauksen verottamiseen liittyviksi säännöksiksi Asia Hallitus on

Lisätiedot

ULOSOTON MAKSULIIKE JA KIRJANPITO. Kihlakuntien ulosottovirastot, kihlakunnanvirastojen ulosotto-osastot, Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirasto

ULOSOTON MAKSULIIKE JA KIRJANPITO. Kihlakuntien ulosottovirastot, kihlakunnanvirastojen ulosotto-osastot, Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirasto OIKEUSMINISTERIÖ PL 1, 00131 Helsinki, puh. (09) 18251 MÄÄRÄYSKOKOELMA MÄÄRÄYS 30.11.1999 3980/36/99 OM ULOSOTON MAKSULIIKE JA KIRJANPITO Toimivalta UlosottoA 35 (996/1999) Voimassaoloaika 20.12.1999 lukien

Lisätiedot

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokonaisperuste vahvistettu 20.12.2006. Voimassa 1.1.2007 alkaen.

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokonaisperuste vahvistettu 20.12.2006. Voimassa 1.1.2007 alkaen. YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste vahvistettu 20.12.2006. Voimassa 1.1.2007 alkaen. YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET 1

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

12.11.2003 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET...3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS...3 3 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALUE...3

12.11.2003 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET...3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS...3 3 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALUE...3 SOPIMUS VIIMEISEN LAITOKSEN PERIAATTEESTA JOHTUVAN ELÄKESELVITTELYN TE- KEMISESTÄ VALTIOKONTTORIN, KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUKSEN, KANSANELÄKELAI- TOKSEN, KIRKON KESKUSRAHASTON JA ELÄKETURVAKESKUKSEN KESKEN

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7)

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) LIEKSAN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET JÄLKI-ILMOITUKSEN TEKE- MISESTÄ VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEISSA

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET JÄLKI-ILMOITUKSEN TEKE- MISESTÄ VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEISSA Valtiontalouden tarkastusvirasto OHJE 1 (4) Dnro 394/40/2011 20.12.2011 Voimaantulo- ja voimassaoloaika: 1.1.2012 toistaiseksi. Sovelletaan 17.4.2011 pidettyjen eduskuntavaalien jälki-ilmoituksen tekemiseen

Lisätiedot

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain sekä valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi valtion eläkelakia ja valtion

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 a :n muuttamisesta sekä sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

TERVEYDENHOIDON KULUJEN HUOMIOON OTTAMINEN ULOSMITTAUKSESSA

TERVEYDENHOIDON KULUJEN HUOMIOON OTTAMINEN ULOSMITTAUKSESSA 29.11.2016 EOAK/3943/2016 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Terhi Arjola-Sarja TERVEYDENHOIDON KULUJEN HUOMIOON OTTAMINEN ULOSMITTAUKSESSA 1 KANTELU Kantelija

Lisätiedot

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 238 PALKAN TAKAISINPERINNÄN KOHTUULLISTAMISTA KOSKEVA VAATIMUS Terke 2010-1542 Esityslistan asia TJA/20 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

ELATUSAVUN ULKOMAAN PERINNÄSSÄ VIIVÄSTYSTÄ KELAN HELSINGIN VAKUUTUS- PIIRISSÄ

ELATUSAVUN ULKOMAAN PERINNÄSSÄ VIIVÄSTYSTÄ KELAN HELSINGIN VAKUUTUS- PIIRISSÄ 18.6.2012 Dnro 47/4/11 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Notaari Eeva-Maria Tuominen ELATUSAVUN ULKOMAAN PERINNÄSSÄ VIIVÄSTYSTÄ KELAN HELSINGIN VAKUUTUS- PIIRISSÄ 1 KANTELU Kantelija

Lisätiedot

HE 45/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia verojen kertymisjaksoa.

HE 45/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia verojen kertymisjaksoa. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verontilityslain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia siten, että kaikkien verontili- verojen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 121/2004 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 121/2004 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 121/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain sekä työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 19 a :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut

Lisätiedot

2. Luku: Juoksevan kirjanpidon kirjaukset

2. Luku: Juoksevan kirjanpidon kirjaukset 2. Luku: Juoksevan kirjanpidon kirjaukset 2.1. Maksuliike Valtion maksuliikkeen hoitamisesta on säädetty talousarviolain 13 ja 13a :ssä sekä talousarvioasetuksen luvussa 5. Valtion maksuliikkeeseen sisältyy

Lisätiedot

Nuorten talous- ja velkaneuvonta. Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016

Nuorten talous- ja velkaneuvonta. Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016 Nuorten talous- ja velkaneuvonta Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016 Helsingin talous- ja velkaneuvonta Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto

Lisätiedot

Näytesivut. 5.1 Yleistä

Näytesivut. 5.1 Yleistä 5 VELAN VANHENTUMINEN 5.1 Yleistä Velkojan tulee käyttää saamisoikeuttaan lain mukaisessa määräajassa. Jos velkoja on passiivinen, saaminen vanhentuu ja lakkaa sen jälkeen, kun lainmukainen määräaika on

Lisätiedot

ERITYISPERUSTEET EU-ELÄKESIIRTOLAISTA

ERITYISPERUSTEET EU-ELÄKESIIRTOLAISTA ELÄKETURVAKESKUS liite 1 Suunnitteluosasto 1.12.2016 ERITYISPERUSTEET EU-ELÄKESIIRTOLAISTA Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 1 2 Vakuutustekniset suureet... 1 3 Laskentaan liittyvät ajankohdat... 2 4

Lisätiedot

1992 vp - HE 354 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 354 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 354 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2008 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2008 N:o 580 588. Elatustukilaki. N:o 580. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2008 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2008 N:o 580 588. Elatustukilaki. N:o 580. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2008 N:o 580 588 SISÄLLYS N:o Sivu 580 Elatustukilaki... 1825 581 Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta... 1837 582 Laki lapsen elatuksesta

Lisätiedot

Velkojan tulee olla ammattitaitonsa puolesta ammattimainen sijoittaja.

Velkojan tulee olla ammattitaitonsa puolesta ammattimainen sijoittaja. 1. SOPIMUS MULTIFIRE PÄÄOMALAINAN EHDOISTA SOPIJAPUOLET Velkoja Sijoittaja X (123456 1234) ( Yritys X ) Kotipolku 1 a 2 12345 Rahala Velallinen Hedgehog Oy 1920825 8 Vesannontie 9 A 00510 Helsinki 040

Lisätiedot

HE 6/2008 vp. sakon täytäntöönpanosta annettua lakia

HE 6/2008 vp. sakon täytäntöönpanosta annettua lakia HE 6/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 :n muuttamisesta ja siihen liittyväksi laiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Sakon täytäntöönpanosta annettua

Lisätiedot

HE 43/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 43/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 43/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain 6 ja 7 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 161/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 77 :n ja sairausvakuutuslain 33 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tuloverolain ulkomaantyöskentelystä

Lisätiedot

Elatusapurästien laskeminen henkilöä kohti*

Elatusapurästien laskeminen henkilöä kohti* LOMAKE, JOSSA TODETAAN ELATUSAPURÄSTIT JA ILMOITETAAN PÄIVÄ, JONA LASKELMA ON TEHTY (18. joulukuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 4/2009 20 artiklan 1 kohdan c alakohta) Hakijan nimi: Päätöksen

Lisätiedot

Arvonlaskennan toiminta sijoitusten osalta

Arvonlaskennan toiminta sijoitusten osalta Sivu 1/5 HEDGEHOG OY Arvonlaskennan toiminta sijoitusten osalta 6.10.2014 Tässä on kuvailtu Hedgehog Oy:n käyttämän arvonlaskentajärjestelmän toimintaa sijoitusten merkinnän, tuottosidonnaisten palkkioiden,

Lisätiedot