Mittarit ja tieto testauksen tehostamisen ja kehittämisen tukena. Henri Grönblom

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mittarit ja tieto testauksen tehostamisen ja kehittämisen tukena. Henri Grönblom"

Transkriptio

1 Mittarit ja tieto testauksen tehostamisen ja kehittämisen tukena Henri Grönblom

2 Pohjoismaisen konsernin resurssit, ketterä paikallinen kumppani 1700 asiantuntijaa Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Tanskassa, Venäjällä ja Virossa Konsernin liikevaihto (MEUR) Suomessa yli 20vuoden kokemus lähes200 asiantuntijaa Knowit on listattu Tukholman OMX-pörssissä

3 Kilpailukyvyn kehittäjä Projektien läpimeno nopeammin ja pienemmin kustannuksin paremmalla laadun hallinnalla ja ketterällä tekemisellä Parempia päätöksiä tarkempaan ja ymmärrettävämpään tietoon perustuen Enemmän myyntiä, vaikuttavampaa viestintää ja parempaa yhteistyötä edistyksekkäillä web ja mobile ratkaisuilla Lisää tuottavuutta tehokkailla työkaluilla ja ratkaisuilla

4 Mitä testaus on? Toimintaa, jolla tuodaan esiin tärkeää tietoa päätöksenteon tueksi; tietoa jolla voidaan paremmin tietää missä ollaan ja millaisia päätöksiä pitäisi pyrkiä tekemään Jatkuvaa, järjestelmällistä epäilemistä Monimutkaisen järjestelmän vertaamista näkymättömään tavoitteeseen Odottamattoman odottamista tapahtuvaksi Kehittäjän tuki, autetaan näkemään virheet ennen kuin muut näkevät niitä Mukana järjestelmäkehityksen jokaisessa vaiheessa - ainakin jossain muodossa 4

5 Miksi testaamme? Only cowards do testing. The brave roll it out! (H. Schaefer) Riskien ehkäisemiseksi - Tuotannon häiriöt - Sopimuksiin sisältyvien vaatimusten täyttäminen - Aineelliset ja ihmishenkien menetykset Yrityksen laatumaineen ylläpitämiseksi tai kasvattamiseksi - Asiakkaan laatukokemus vs. yrityksen imago - Valittu tuotesegmentti (Lada vs. Mersu) - Negatiivinen näkyvyys mediassa Tavoitteena virheiden löytäminen ja korjaaminen Ennustettavuuden lisäämiseksi - Toimituskyky - Ajoitus 5

6 Tietojohtaminen Wikipedia: Tietojohtaminen tarkoittaa periaatteita, tekniikoita, prosesseja ja käytäntöjä, joiden mukaan tiedon ja tietämyksen luominen, haku, levittäminen ja hyödyntäminen organisaatiossa, organisaatioiden välillä ja organisaation toiminta- ja yhteistyöverkostoissa on järjestetty. 6

7 Tiedolla johtaminen Määritelmä Kattokäsite, johon kuuluu informaation hallintaa (information management), tietämyksenhallintaa (knowledge management), aineetonta pääomaa ja sen johtamista (intellectual capital, intellectual capital management) sekä liiketoimintatiedon hallintaa (business and competitive intelligence) Kattaa pääsääntöisesti tiedon, teknologian ja johtamisen rajapintoja käsitteleviä teemoja Lähtökohta Tiedolla johtamisen lähtökohtana on luoda (tieto)malli, joka tukee strategisten muutosten pitkän aikavälin simulointia, ennustamista ja seurantaa Tavoitteena työkalu ja toimintatapa ylimmän johdon käyttöön, joka tukee päätöksentekoa kertomalla tilanteen nykyhetkestä ja tulevasta huomioon ottaen eri skenaarioiden vaikutukset toimintaan ja kustannuksiin

8 Testauksen laatu Laatu on hyvin abstrakti, monitahoinen ja subjektiivinen asia Suhteellinen käsite joka muuttuu: tuotteen elinkaaren aikana käyttäjän tarpeiden mukaan teknisten mahdollisuuksien mukaan dokumentaation ja asiakastuen toiminnan mukaan Testauksen tehtävänä on toimia laadun mittarina Mutta mitä on testauksen laatu? 8

9 Laadukas testaaminen Testaus on tilannesidonnaista toimintaa Sen sisältö riippuu: Testattavasta järjestelmästä / tuotteesta Tuotteen elinkaaren vaiheesta Käytettävissä olevasta budjetista ja aikataulusta Testaajien ammattitaidosta ja kokemuksesta Käyttöympäristöstä Jne. Tavoitteena on siis tehdä riittävä määrä juuri oikeanlaista testaamista, jolla voidaan varmistaa asetettujen laatutavoitteiden saavuttaminen 9

10 Testauksen tehokkuus Tehokkuus vs. tuottavuus Mitä testaus tuottaa? Testaussuunnitelmia Testitapauksia Testiraportteja Virheraportteja Tietoa Tehokkuus, kuten muutkin laatuominaisuudet on yksilöllinen ominaisuus 10

11 Testauksen tuotto Vaihtoehtoiset kustannukset, eli jos emme testaa, niin mitä kustannuksia toteutunut riski aiheuttaa meille? Korvaukset asiakkaalle toimittamattomista ominaisuuksista sopimusrikkomus, takuukorvaukset Negatiivinen näkyvyys mediassa menetetty liikevaihto Mahdolliset voitot, eli mitä voimme saavuttaa, kun suoritamme testauksen hyvin? Yrityksen laatuimagon parantaminen Positiivinen näkyvyys mediassa merkittävä vaikutus massamarkkinoihin (esim. Applen tuotteet) 11

12 Laatukustannusten PAFF-malli (Feigenbaum) Laatukustannukset ovat kaikki ne kustannukset, jotka häviäisivät, jos kaikki tehtäisiin ensimmäisellä kerralla oikein. Investoinnit Ennaltaehkäisyn kustannukset Kustannukset, joilla pyritään estämään virheiden syntyminen. Laatujärjestelmät Menetelmät Koulutus Asiakkaan odotusten selvittäminen Koodikatselmoinnit Valvontakustannukset Kustannukset, jotka syntyvät yrityksen laatutason ylläpitämisestä. Testauksen suunnittelu ja suorittaminen Testauksen johtaminen Testauksen tilat ja välineet Kulut ja sakot Sisäiset virhekustannukset Kustannukset, jotka johtuvat virheistä, jotka löydetään ennen tuotteen toimittamista asiakkaalle. Virheiden etsintä (debuggaus) Virheiden korjaus Uusintatestaus Ulkoiset virhekustannukset Kustannukset, jotka seuraavat virheellisen tuotteen tai palvelun toimittamisesta asiakkaalle. Takuukustannukset Hinnanalennukset Tuotteiden takaisin kutsuminen ja hävittäminen PAFF = Prevention costs, Appraisal costs, Failure costs (internal), Failure costs (external) 12

13 Laadun kokonaiskustannukset 13

14 Laatukustannukset (Boehm) 14

15 Mitä testaus maksaa? Kiinteät kustannukset Testausorganisaation palkat Liiketoimintalinjan jyvitetyt kiinteät kulut, mm.: Vuokrat (työtilat ja laboratoriot) Sähkö- ja tietoliikennekustannukset IT-kustannukset (tietokoneet, sähköposti, intranet, yms.) Hallinnon kustannukset Testausympäristöt (palvelimet ja lisenssit) Testausohjelmistojen lisenssit Mittalaitteet Muuttuvat kustannukset Testaukseen osallistuvien asiantuntijoiden palkat (ohjelmistokehittäjät, liiketoiminnan asiantuntijat, konsultit, yms.) Väliaikaiset välinevuokrat Väliaikaiset tilavuokrat (testaustilat, koulutustilat, yms.) Kouluttautuminen (kirjat, seminaarit, yms.) Testattavat laitteet (projektin testaukseen, beta-testaukseen, yms.) Johdon tuki 15

16 Sisäinen tehokkuus vs. ulkoinen tehokkuus Sisäinen tehokkuus (efficiency) Kykyä toimia tehokkaasti Läpimenoaika, hukka, tuottavuus Testaus: Testien suorittaminen Välineet ja automaatio Prosessin parantaminen Riskit: Asiakkaan unohtaminen Tehdään tehokkaasti, mutta väärää asiaa Työ rutiininomaista ja tylsää Ulkoinen tehokkuus (effectiveness) Kykyä tyydyttää asiakkaan tarpeet tehdä oikeita asioita Toimituskyky, laatu, asiakastyytyväisyys, joustavuus Testaus: Testien ja testauksen suunnittelu Testaustekniikat Virheiden ennalta ehkäiseminen Tutkiva testaus Riskit: Toimintatavan ylikorostuminen Vaatii runsaasti asiantuntemusta sovellusalueesta ja testaamisesta Hankala johtaa 16

17 Testauksen mittaristo Testauksen tuottamat mittarit Projektin etenemisen mittarit Suunniteltujen testien määrä Suoritettujen testien määrä Tuotteen laadun mittarit Raportoitujen virheiden määrä Virheiden määrä vakavuuksittain Julkaisukypsyyden mittarit Avoinna olevien virheiden määrä Testauksen kattavuus osaalueittain Testaukseen kohdistetut mittarit Testauksen laadun mittarit Testauksessa löydetyt virheet vs. julkaisun jälkeen löydetyt virheet (DDP) Löydettyjä virheitä per testitapaus/testisessio Testauksen kattavuus Testauksen tehokkuuden mittarit Löydettyjen virheiden määrä per käytetty työmäärä Suoritettujen testien määrä per käytetty työmäärä Testausympäristöjen käyttöaste 17

18 Tiedon jatkokäsittely ja esittäminen Kollaboraatio Verkkoyhteisö, sisällönhallinnan työkalu, virtuaalinen työtila, mobiiliteetti Hyödyntäminen päätöksenteossa Datan sisältö: Tarpeellinen tieto Raportointi Analytiikka Visualisointi Tietovarastointi Sähköisessä muodossa oleva tallenne tai syöte ERP Testaus MUUT 18

19 Esimerkki: Testauksen mittareiden käyttäminen liiketoiminnan johtamisen tukena Projektille asetetut tavoitteet: Luoda yksinkertainen menetelmä liiketoimintastrategian jalkautumisen seurantaan ja hallintaan Käyttää olemassa olevia prosesseja ja välineitä liiketoimintastrategian tavoitteiden linkittämiseen tuotekehitysprojektien toteutukseen Hyödyntää mittaamisessa organisaatiossa jo käytössä olevia testauksen perusmittareita 19

20 Strategisten tavoitteiden mittaaminen Liiketoimintastrategia Strategiset tavoitteet Järjestelmän liiketoimintavaatimukset Järjestelmäkehitysprosessi Järjestelmävaatimukset Testitapaukset ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 1. Vaatimus 2. Vaatimus 3. Vaatimus 4. Vaatimus 5. Vaatimus 1. Vaatimus 2. Vaatimus 3. Vaatimus 4. Vaatimus 5. Vaatimus 6. Vaatimus 7. Vaatimus Testitapaus Testitapaus Testitapaus Testitapaus Testitapaus Testitapaus Varmistetaan strategian mukaisuus Raportointi strategisia tavoitteita vasten Valmius Etenemä Laatu Knowit Confidential Testauksen perusmittarit Testien suunnittelun tila Testien suorituksen tila Passed / Failed suhde

21 Laatutavoitteet Laatu 100% laatu Tavoiteltu laatu Testien tavoitemäärä 100% testauskattavuus Testien määrä 21

22 Kolme mittaria jokaiselle strategiselle tavoitteelle Valmius = Suunniteltujen testitapausten määrä Testitapausten tavoitemäärä (arvio) Valmius kyseisen strategisen tavoitteen jalkautumisen mittaamiseksi Suoritettujen testitapausten määrä Edistyminen = Suoritettujen testitapausten tavoitemäärä Strategisen tavoitteen jalkautumisen edistyminen Laatu = Läpäistyjen testien määrä Suoritettujen testitapausten määrä Strategisen tavoitteen jalkautumisen laatu 22

23 Strategianmukaisuus Tuotekehitysprojektin strategianmukaisuutta varmistettiin kehitysprosessin eri vaiheissa Onko jokaiselle strategiselle tavoitteelle määritelty liiketoimintavaatimuksia? ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 ST 5 ST 6 ST 7 ST 8 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % Onko jokaiselle strategiselle tavoitteelle määritetty järjestelmävaatimuksia? Ovatko strategisten tavoitteiden painoarvot oikein? Business requirements System requirements 23

24 Esimerkki pilottiprojektista - toteutusvaihe Valmius ST 1 ST 2 ST 1 ST 3 ST 2 ST 4 ST 3 ST 5 ST 6 ST 4 ST 7 ST 5 ST 8 ST 6 0% 20% 40% 60% 80% ST 7 100% Laatu ST 8 Edistyminen ST 1 0% 20% 40% 60% 80% 100% ST 2 ST 3 ST 4 ST 5 ST 6 ST 7 ST 8 Passed Failed 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 24

25 Johdon yhteenveto Jokaiselle mittarille määritellään raja-arvot, milloin liikennevalon tulee näyttää vihreää ja milloin punaista Milloin esim. valmiusasteen tulisi olla 50% ja koska 100%? Mikä on laadun tavoitearvo? Jne. Strateginen tavoite Valmius Edistyminen Laatu ST 8 ST 1 ST 2 Readiness Progress Quality ST1 0 % 0 % 0 % ST 2 52 % 22 % 69 % ST 3 57 % 46 % 81 % ST 4 97 % 52 % 94 % ST % 0 % 0 % ST 6 0 % 0 % 0 % ST 7 0 % 0 % 0 % ST 8 21 % 0 % 0 % ST 7 ST 6 ST 5 ST 4 ST 3 25

26 Strategiset tavoitteet projektisalkun hallinnassa Järjestelmäkehitys Infra-kehitys Organisaation kehittäminen Strategiset tavoitteet Liiketoiminta ST 1 Järjestelmä Projekti 1 Järjestelmä Projekti 2 Infra Projekti 1 Infra Projekti 2 Keh. Projekti 1 Keh. Projekti 2 R P Q R P Q R P Q R P Q R P Q R P Q Liiketoiminta ST 2 Liiketoimintastrategia Liiketoiminta ST 3 Liiketoiminta ST 4 Liiketoiminta ST 5 Liiketoiminta ST 6 Teknologia ST 1 Teknologia ST 2 Organisaatio Knowit Confidential ST 1 Organisaatio ST 2 26

27 Menetelmän hyödyt Paljastaa mahdolliset puutteet strategisten tavoitteiden siirtämisessä liiketoiminnan johdolta projekteille Konkretisoi selkeästi asetut strategiset tavoitteet tuotekehitysprojektin jäsenille Tuottaa tiivistetyn yhteenvedon strategian toimeenpanosta sekä yksittäisen projektin että projektisalkun näkökulmista On helposti toteutettavissa eikä välttämättä vaadi uusien mittausprosessien tai - välineiden käyttöönottoa Auttaa vaatimusmäärittelyn kattavuuden arvioinnissa On riippumaton yrityksen toimialasta, tuotekehitysprosessista tai kehitettävästä tuotteesta 27

28 Henri Grönblom

Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline

Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline LARK-hanke. Workshop 4: Mittaaminen toiminnan kehittämisen tukena Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, Helsinki 30.10.2012 Mika Aho, TkT mika.aho@rongo.fi

Lisätiedot

Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA

Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Tiivistelmä... 3 1. Ei päivää ilman tietotekniikkaa... 4 2. Tietojärjestelmät liiketoiminnan

Lisätiedot

Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä

Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä HUT / SoberIT 2004 Kevät T-76.650 Ohjelmistotuotannon seminaari 1 Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä Erkka Halme Abstrakti Asiakaskohtaisia järjestelmiä kehitettäessä järjestelmän laatuun

Lisätiedot

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ Mika Hirsimäki Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma Ylempi AMK TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojärjestelmäosaamisen

Lisätiedot

HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS

HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS Satu Toija HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS Case: Yritys X Liiketalous ja matkailu 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Satu Toija Opinnäytetyön nimi HR-järjestelmien kartoitus

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA Niko Pylkkänen LuK-tutkielma Tietojenkäsittelytiede Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos Syyskuu 2005 KUOPION YLIOPISTO, informaatioteknologian ja

Lisätiedot

Johtokunta 2006. Osaamisyhteisön TOIMISTO. Liittokokousedustajat

Johtokunta 2006. Osaamisyhteisön TOIMISTO. Liittokokousedustajat SYTYKE ry on vuodesta 1979 toiminut valtakunnallinen systeemityöntekijöiden ammatillinen yhdistys, joka kehittää alan ammattilaisten välistä yhteistyötä ja tutkimustoimintaa. Teemayhdistyksen jäseneksi

Lisätiedot

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011 Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämän luentoaineiston on laatinut Markku Pitko

Lisätiedot

TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Digia Konsultointipalvelut TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelukuvaus Tietojärjestelmän prosessien kehittäminen Palvelukuvaus 2 TIETOJÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelun yleiskuvaus

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN LAADUN ARVIOINTI

KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 67 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 67 Espoo 2007 TKK-RTA-S67 KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN

Lisätiedot

Yrityksen tietojärjestelmät

Yrityksen tietojärjestelmät University of Vaasa, Department of Computer Science, Yrityksen tietojärjestelmät TITE 2060 Timo Mantere LUENTO 3: Business intelligence, Tietohallinto, Big data Kurssin vanha Moodle sivu: 175 Expert systems(töyli)

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

Supply Chain Management - SCM

Supply Chain Management - SCM University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management - SCM Toimitusketjun hallinta on käsitteenä logistiikkaa laajempi ja kattaa tuotteiden sekä niihin liittyvän tiedon ja rahan

Lisätiedot

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 71 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 71 Espoo 2007 TKK-RTA-S71 RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN

Lisätiedot

Unified Process for EDUcation [UPEDU]

Unified Process for EDUcation [UPEDU] Unified Process for EDUcation [UPEDU] Sami Pietinen Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen laitos 30.8.2007 Sisällys 1. Johdanto...3 2. Konseptuaalinen malli taustalla...4 3. UPEDU-prosessi...5

Lisätiedot

Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu

Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu EVTEK-ammattikorkeakoulu Tuotantotalouden koulutusohjelma Anssi Talarmo Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu Insinöörityö 14.04.2007 Ohjaaja: talous- ja tietohallintojohtaja

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Heinonen, Marko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Marko Heinonen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Kuopio

Projektisuunnitelma Kuopio Projektisuunnitelma Kuopio Kuopio, Projektisuunnitelma, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 13.10.2001 Ossi Jokinen 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Sisäisen katselmoinnin korjaukset.

Lisätiedot

Projektinhallinta ketterässä sovelluskehityksessä

Projektinhallinta ketterässä sovelluskehityksessä Projektinhallinta ketterässä sovelluskehityksessä Pirjo Penttonen Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietojenkäsittelytiede Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, Luonnontieteiden ja metsätieteiden

Lisätiedot

Sertifioitu testaaja Certified Tester. Perustason sertifikaattisisällön laajennos Ketterä testaaja. Foundation Level Extension Syllabus Agile Tester

Sertifioitu testaaja Certified Tester. Perustason sertifikaattisisällön laajennos Ketterä testaaja. Foundation Level Extension Syllabus Agile Tester Sertifioitu testaaja Certified Tester Perustason sertifikaattisisällön laajennos Ketterä testaaja Foundation Level Extension Syllabus Agile Tester Versio 2014 Käännösversio 2015 Perustuu englanninkieliseen

Lisätiedot

Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI

Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomikoulutus Liiketalous Kevät 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS

4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS 100 4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS Edellisillä sivuilla on tarkasteltu teknologisen kehityksen historiaa, nykyisen vaiheen muutosajureita ja niiden vaikutusalueita. Eräs näistä on yritysten toiminta suhteessa

Lisätiedot

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU 1 Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU Opinnäytetyö Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Sähkötekniikka Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT LYHENTEET 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa TEKNILLINEN TIEDEKUNTA Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa Jarmo Hatunen Diplomityö Konetekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2015 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma (kandidaatin

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot