TIE Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4. Antti Jääskeläinen Matti Vuori"

Transkriptio

1 TIE Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4 Antti Jääskeläinen Matti Vuori

2 Vaiheet 3 & 4: Järjestelmätestaus

3 Päämäärä jedit-ohjelmointieditorin järjestelmätestaus Tarkoituksena on testata, onko editori valmis tuotantokäyttöön tai julkaistavaksi Testaus suoritetaan käyttöliittymätasolla Mustalaatikkotestausta, ei näkymää lähdekoodiin Testaus loppukäyttäjän näkökulmasta; testaajien ja testisuunnittelijoiden on ymmärrettävä, mikä on loppukäyttäjälle oleellista, ja sen perusteella päätettävä Mitä testataan Miten testataan, millaisia testejä on syytä kehittää

4 Testattavat ominaisuudet Periaatteessa testattavana koko editori Kaikki toiminnallisuus, kaikki käyttötapaukset Kuten yksikkötestauksessakin, keskitytään ainoastaan toiminnalliseen testaukseen Käytännössä koko editorin kattavaa testausta ei ole mahdollista suorittaa harjoitustyön puitteissa Priorisointi välttämätöntä jedit on tarkoitettu erityisesti ohjelmointikäyttöön, joten kannattaa keskittyä nimenomaan ohjelmoijien tarvitsemiin ominaisuuksiin

5 Lähtökohdat Jos käytettävissä olisi vaatimusmäärittely, se ohjaisi testausta Täsmällisen vaatimusmäärittelyn puuttuminen ei ole tosielämässä harvinaista, etenkään sisäiseen käyttöön tarkoitetulle työkalulle Käytännössä laadukaskaan vaatimusmäärittely harvemmin kuvaa yleistä toiminnallisuutta, kuten tiedostojen avaamista tai tulostusta jeditin käyttäjille suunnattua dokumentaatiota voi käyttää lähtökohtana: Hyödyllisiä ajatuksia on myös Matti Vuoren kalvosetissä a.pdf Käytännössä testauksen perustuttava pitkälti kokemukseen ja terveeseen järkeen

6 Dokumentointi 1/2 Järjestelmätestauksen etenemistä ja tuloksia seuraavat tarkasti sekä johtoporras että asiakkaat Voitava osoittaa, että testaus on hyvin suunniteltu testataan oikeat asiat, oikein tavoin on hyvin suoritettu metriikat ja joskus lokit on kattanut oikeat asiat vaatimuskattavuus (koodikattavuutta ei yleensä tarkkailla järjestelmätasolla) Dokumentointi on siis tärkeää

7 Dokumentointi 2/2 Yksikkötestauksen suorittaa yleensä kehittäjä yksinään Järjestelmätestauksen tekee usein erillinen tiimi, eivätkä testien suunnittelusta ja suorituksestakaan välttämättä vastaa samat henkilöt Eri tiimit saattavat vieläpä työskennellä eri puolilla maapalloa Dokumentteja tarvitaan siis myös välittämään tietoa testausorganisaation sisällä Voiko joku muu suorittaa testauksen oikein suunnitelmien perusteella? Osaako joku muu korjata virheet raporttien perusteella? Ymmärtääkö testauspäällikkö raporttien perusteella, missä tilassa järjestelmän kehitys on?

8 Harjoitustyön vaiheet Testaus tehdään kahdessa vaiheessa, kuten yksikkötestauksessakin Vaihe 3: testauksen suunnittelu Vaihe 4: testauksen toteutus Käytettävissä oleva jeditin versio vaihdetaan vaiheiden välissä suoritusvaiheessa käytettävissä on versio, johon on kylvetty virheitä

9 Lähestymistapa Järjestelmätestauksen suoritukseen on valittavissa useita eri lähestymistapoja Lähestymistavan voi valita vapaasti esim. tehokkuuden, mielenkiinnon tai omien oppimistavoitteiden perusteella Tosielämässä järjestelmän testaukseen käytettäisiin useita tapoja rinnakkain Perusvaihtoehdot ovat A: Systemaattinen manuaalinen testaus B: Tutkiva testaus C: Perinteinen testiautomaatio D: Mallipohjainen testaus E: Jokin yhdistelmä edellisistä

10 Lähestymistapa A: Manuaalinen testaus Perinteisin ja laajimmin käytetty testauksen muoto Vaihe 3: Tunnista testikohteen oleellisimmat ominaisuudet Suunnittele testijoukot Laadi testitapaukset Vaihe 4: Suorita testitapaukset Raportoi virheet ja testauksen kulku Oleellista: Hyvä testitapausten suunnittelu Hyvä testitapausten kehityksen dokumentointi, niin että testauksen kattavuuteen voidaan luottaa

11 Lähestymistapa B: Tutkiva testaus 1/2 Ketterässä kehityksessä yleisesti käytetty lähestymistapa Käytetään myös usein systemaattisempien lähestymistapojen tukena Myös tutkiva testaus tarvitsee suunnittelua ja suuntaviivoja testauksen kulkua ohjaamaan, esim. Esimerkkikäyttäjiä: kuvataan hypoteettisia henkilöitä, jotka käyttävät sovellusta tietyissä olosuhteissa ja tiettyihin tarkoituksiin Käyttöskenaarioita: kuvataan realistisia tilanteita ja tapoja, joilla sovellusta odotetaan käytettävän Ominaisuuskokonaisuuksia: kuvataan oleellisia ominaisuusjoukkoja ja olosuhteita, joissa niiden on toimittava Suuntaviivoja tarvitaan, jotta testauksen suorittajat pystyvät hahmottamaan, mitä kaikkea pitäisi käydä läpi

12 Lähestymistapa B: Tutkiva testaus 2/2 Vaihe 3: Valitse tapa jäsentää testikohteen käyttöä ja ominaisuuksia Tunnista edellisen pohjalta testikohteen oleellisimmat osat Esitä näiden perusteella suuntaviivat testauksen suoritukselle Vaihe 4: Käytä sovellusta laadittujen suuntaviivojen pohjalta Kirjaa testauksen aikana tehdyt asiat testilokiin Raportoi virheet ja testauksen kulku Oleellista: Järkevän kontekstin valinta oletukset käyttäjistä, käyttötilanteista yms. Sovelluksen toiminnan havainnointi lennossa Epäilyttävien havaintojen huolellinen tutkiminen vian paikallistamiseksi Testauksen kulun raportointi, jotta sen kattavuuteen voi luottaa

13 Lähestymistapa C: Testiautomaatio 1/2 Laaditaan testitapaukset manuaalisesti, suoritetaan ne automaattisesti Vaihe 3: Tunnista testikohteen oleellisimmat ominaisuudet Suunnittele automaatio: työkalut, testitapausten rakenne, testidata jne. Suunnittele testijoukot Laadi testitapaukset automaatiotyökalulle sopivaan muotoon Dokumentoi testiympäristö ja työkalun käyttö Vaihe 4: Suorita testitapaukset työkalulla Raportoi virheet ja testauksen kulku

14 Lähestymistapa C: Testiautomaatio 2/2 Oleellista: Hyvän työkalun valinta: käytettävyys, testien ylläpidettävyys jne. Hyvä testien rakenne Koska testien laatiminen vaatii joka tapauksessa samaa osaamista kuin lähestymistavassa A, emme vaadi suurta määrää testitapauksia näyttö automaation hallinnasta korvaa pienemmän kattavuuden

15 Lähestymistapa D: Mallipohjainen testaus 1/2 Generoidaan testitapaukset ja suoritetaan ne automaattisesti Vaihe 3: Tunnista testikohteen oleellisimmat ominaisuudet Suunnittele automaatio: työkalut, mallinnusmenetelmät Laadi testimalli Dokumentoi testausympäristö ja työkalun käyttö Vaihe 4: Generoi ja suorita testitapaukset työkalulla Raportoi virheet ja testauksen kulku

16 Lähestymistapa D: Mallipohjainen testaus 2/2 Oleellista: Hyvän työkalun valinta: käytettävyys, mallin ylläpidettävyys jne. Hyvä mallinnustekniikka: ymmärrettävyys, ylläpidettävyys jne. Kuten perinteisen automaation kohdalla, testauksen kattavuuden ei tarvitse olla yhtä korkea kuin manuaalisissa lähestymistavoissa

17 Lähestymistapa E: Eri tapojen yhdistelmä Suoritetaan testausta kahdella tai useammalla tavoista A-D Demonstroi hyvin laaja-alaista testausosaamista Esimerkiksi: Kattava systemaattinen manuaalinen testaus, havaittujen virheiden ja epäselvyyksien tarkempi tarkastelu tutkivalla testauksella Tärkeimpien perusomaisuuksien mallipohjainen testaus, muiden ominaisuuksien tutkiva testaus Kattava tutkiva testaus, automaattisten testien laatiminen havaituille virheille korjatun version testausta varten

18 Testitapaukset 1/2 Tunniste Alustus: ohjelman tila, tarvittavat tiedostot yms. Syötteet: yksi testitapaus testaa vain yhden asian (poikkeuksena datapohjainen testaus, jossa samat asiat tehdään useilla eri dataarvoilla) Tulokset: ohjelman tulosteet, muutokset tiedostoihin yms. Prioriteetti: oleellinen etenkin manuaalisessa testauksessa, jossa osa testeistä voidaan joutua jättämään suorittamatta ajan puutteessa

19 Testitapaukset 2/2 (Automaattisessa) yksikkötestauksessa Testikoodi dokumentoi useimmat oleelliset asiat Muu dokumentointi muistuttaa tuotantokoodin kommentointia Syötteet on tyypillisesti kovakoodattu testitapauksiin (Manuaalisessa) järjestelmätestauksessa Testiaskeleet on määritettävä kirjallisesti Testitapaukset voidaan laatia siten, että testaajan on helppo vaihdella syötteitä, kannattaa esittää suoritettavat testiaskeleet ja käytettävät syötteet erikseen

20 Raportin teko Mitä on testattu? Poikettiinko suunnitelmista? Jos, niin miten? kaikki sujuu harvoin täsmälleen suunnitelman mukaan, poikkeamia voi tehdä tarpeen vaatiessa Kuinka kattava testaus oli? Millaisessa kunnossa testikohde testauksen perusteella on? Läpäiseekö testikohde testauksen? Mitä virheitä on löydetty? virheraportit kirjoitetaan löydetyistä virheistä, ei epäonnistuneista testeistä: usealle samaan ongelmaan törmänneelle testille yhteinen raportti

21 Virheraportin rakenne Kerro, mikä testikohteessa on vialla pitäisi näkyä jo otsikossa, jotta vikaluettelosta saisi yleiskuvan testikohteen kunnosta Missä ja miten vika ilmenee testiympäristö syötteet odotetut ja saadut tulokset jne. Motivoi ihmisiä korjaamaan virhe vaikutukset käyttäjään vaikutukset kehitykseen ja testaukseen

22 Testilokit Testatuista asioista on jäätävä jälki dokumentaatioon Mitä, miten, kuka, milloin, Testitapauksiin pohjautuvassa testauksessa testitapaukset kertovat testikohteella suoritettavat toimenpiteet kirjanpito suoritetuista testitapauksista dokumentoi testauksen Tutkivassa testauksessa ei ole testitapauksia, joista näkisi, mitä kaikkea on testattu kattavuus täytyy osoittaa erillisellä testilokilla, johon kirjataan testauksen aikana suoritetut toimet ja tehdyt havainnot (pohja lokille löytyy harjoitustyön nettisivulta) Mallipohjaisessa testauksessa työkalu tuottaa kuvauksen testauksen aikana tehdyistä asioista

23 Työkalut

24 Testauksen automaatiotyökalut Automaattiseen testaukseen on tarjolla paljon erilaisia työkaluja Kurssilla pari tuettua vaihtoehto, mutta myös muita saa vapaasti käyttää oman mielenkiinnon mukaan Testien suorituksen automaatio: Jemmy, fmbt Testien generoinnin automaatio: fmbt Katsaus tuettuihin työkaluihin löytyy sivulta

25 Jemmy Työkalu Java-sovellusten käyttöliittymien testaukseen Testattava ohjelma käynnistetään Jemmyn koodin kautta, ja sen käyttöliittymäkomponentteihin päästään Javan kautta käsiksi Soveltuu sekä manuaalisesti luotujen että mallipohjaisesti generoitujen testien ajoon Voidaan käyttää suoraan JUnitilla kirjoitetuista testitapauksista käsin

26 fmbt Tapahtumiin perustuva mallipohjainen työkalu Mallit luodaan AAL-kielellä, tapahtumien sisältö määritetään ohjelmointikielellä kuten Python tai Java Python selkeästi parhaiten tuettu, Javan toiminta valitettavasti epäluotettavaa Sisältää myös Python-rajapintoja sovellusten käyttöliittymien käsittelyyn eri ympäristöissä Soveltuvat mallipohjaisen testauksen lisäksi perinteiseen automaatioon https://01.org/fmbt/

27 Työkalujen käyttö Jemmy on Javaa, ja sen saa käyttöön yksinkertaisesti liittämällä ohjelman paketin jedit-projektiin fmbt on asennettu Lintulaan Ympäristön pystytys source /share/ohjcourses/testaus/setup_testenv.sh Oleellisimmat työkalut fmbt-editor malli.py.aal testi.conf fmbt-scripter malli.py.aal fmbt testi.conf Python-kirjasto käyttöliittymien käsittelyyn Linuxilla fmbtx

28 Muita automaatiotyökaluja Javan automaatiotyökaluja: JUnit käytössä pääosin yksikkötestauksessa, mutta kirjastojen avulla käytettävissä myös korkeammilla testauksen tasoilla UI-testauskirjasto FEST: Javan päälle rakennettuja mallipohjaisia työkaluja OSMO Tester ModelJUnit Järjestelmä- ja UI-testaustyökaluja jedit käyttää Marathonia UISpec4J Jameleon

Ketterä testaus ja testaus ketterässä ohjelmistokehityksessä

Ketterä testaus ja testaus ketterässä ohjelmistokehityksessä Ketterä testaus ja testaus ketterässä ohjelmistokehityksessä Esitys kertoo ketterästä testauksesta ja sen soveltamisesta sekä ketterässä että myös perinteisessä ohjelmistokehityksessä sekä yleisemmin testauksesta

Lisätiedot

Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä

Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä HUT / SoberIT 2004 Kevät T-76.650 Ohjelmistotuotannon seminaari 1 Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä Erkka Halme Abstrakti Asiakaskohtaisia järjestelmiä kehitettäessä järjestelmän laatuun

Lisätiedot

L models. Testisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Testisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Testisuunnitelma Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset

Lisätiedot

LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012

LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012 LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012 LAATU JA TESTAUS Sivu 1 Sisällysluettelo JULKAISIJA Testauksen osaamisyhteisö (TestausOSY) TOIMITUSKUNTA Jussi Ahonen Marko Lappalainen Antti-Pekka Marjamäki Agnieszka

Lisätiedot

LAATU JA TESTAUS. Testitapaukset kyllä vai ei 1/2014

LAATU JA TESTAUS. Testitapaukset kyllä vai ei 1/2014 LAATU JA TESTAUS Testitapaukset kyllä vai ei 1/2014 JULKAISIJA Testauksen osaamisyhteisö (TestausOSY) TOIMITUSKUNTA Tuula Pääkkönen Agnes Nummi Erkki Pöyhönen JULKAISUPAIKKA Verkko: http://www.testausosy.fi

Lisätiedot

Testauslähtöinen ohjelmistokehitys

Testauslähtöinen ohjelmistokehitys Testauslähtöinen ohjelmistokehitys Jussi Makkonen 15.5.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Ohjelmistosuunnittelijat kehittävät tietojärjestelmiä ja ohjelmistoja

Lisätiedot

Ohjelmistotestauksen perusteet. versio 1.0

Ohjelmistotestauksen perusteet. versio 1.0 Ohjelmistotestauksen perusteet versio 1.0 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdanto... 4 Luku 1 Mitä on ohjelmistotestaus?... 5 Testauksen määritelmä... 5 Testauksen psykologia ja tavoitteet... 5

Lisätiedot

Android-sovellusten testaaminen

Android-sovellusten testaaminen Android-sovellusten testaaminen Juho Niemistö Helsinki 15.1.2014 Pro gradu -tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI

Lisätiedot

Projektinhallinnan työkalut osana yrityksen liiketoimintaa. Antti Kantola

Projektinhallinnan työkalut osana yrityksen liiketoimintaa. Antti Kantola Projektinhallinnan työkalut osana yrityksen liiketoimintaa Antti Kantola Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Ohjaaja: Timo Poranen Syyskuu 2013 Tampereen

Lisätiedot

FiWST-1 Onnistunut testausautomaatio

FiWST-1 Onnistunut testausautomaatio FiWST-1 Onnistunut testausautomaatio Työpajan (13.12.2004) yhteenveto Maaret Pyhäjärvi (testausosy:n vetäjä), Erkki Pöyhönen (Nokia), Tuija Ojalammi (Conformiq Software), Tomi Kaleva (Tietokarhu), Risto

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen

Ohjelmistojen mallintaminen Luentomoniste kurssille Ohjelmistojen mallintaminen Matti Luukkainen ja Harri Laine Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin Yliopisto 25. toukokuuta 2010 Esipuhe Käsissäsi on Ohjelmistojen mallintaminen

Lisätiedot

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015 CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015 KERTAUS EDELLISESTÄ CT60A4150 Ohjelmistotestauksen perusteet ERILAISIA MITTAREITA (ISO/IEC 29119) Eli: Toistettava,

Lisätiedot

Johtokunta 2006. Osaamisyhteisön TOIMISTO. Liittokokousedustajat

Johtokunta 2006. Osaamisyhteisön TOIMISTO. Liittokokousedustajat SYTYKE ry on vuodesta 1979 toiminut valtakunnallinen systeemityöntekijöiden ammatillinen yhdistys, joka kehittää alan ammattilaisten välistä yhteistyötä ja tutkimustoimintaa. Teemayhdistyksen jäseneksi

Lisätiedot

Sertifioitu testaaja Certified Tester. Perustason sertifikaattisisällön laajennos Ketterä testaaja. Foundation Level Extension Syllabus Agile Tester

Sertifioitu testaaja Certified Tester. Perustason sertifikaattisisällön laajennos Ketterä testaaja. Foundation Level Extension Syllabus Agile Tester Sertifioitu testaaja Certified Tester Perustason sertifikaattisisällön laajennos Ketterä testaaja Foundation Level Extension Syllabus Agile Tester Versio 2014 Käännösversio 2015 Perustuu englanninkieliseen

Lisätiedot

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Ilari Pulkkinen Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys Kandidaatin työ Espoo 10.12.2008 Työn ohjaaja: Dosentti Timo Korhonen

Lisätiedot

Testausprojektin johtaminen

Testausprojektin johtaminen Testausprojektin johtaminen Testausprojektin erityisluonne Monessa mielessä testausprojekti on samanlainen kuin mikä tahansa projekti Testausprojekti kuitenkin on johdettu ja riippuu kehitysprojektista

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset

Projektisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija Lmodels Projektisuunnitelma Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset

Lisätiedot

XP-ohjelmointi vs. RUP-prosessi

XP-ohjelmointi vs. RUP-prosessi XP-ohjelmointi vs. RUP-prosessi Pekka Helesuo 9.9.2004 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu - tutkielma Tiivistelmä Jokaisessa menestyvässä ohjelmistotalossa täytyy olla käytössä joku prosessi

Lisätiedot

Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla

Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla Antti Kettunen 12.5.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Avoimen lähdekoodin periaatteella

Lisätiedot

Testaus elinkaaressa. Testaustasot ja vaiheet

Testaus elinkaaressa. Testaustasot ja vaiheet Testaus elinkaaressa Testaus kehittämisen tukena Yksikkötestaus Integrointitestaus Testaustasot ja vaiheet Testaustaso = tietyn testauksen kohteen ja tavoitteen mukainen testaus joka jatkuu koko ajan tai

Lisätiedot

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015 CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015 NOPEA KERTAUS VIIME KERROISTA ERILAISIA T YÖKALUT YYPPEJÄ Millä työkaluilla testausta sitten tehdään? Suurin osa ohjelmistojen

Lisätiedot

4.2 Tekniikat Kuka testaa?

4.2 Tekniikat Kuka testaa? 4.2 Tekniikat Kuka testaa? People-based Käyttäjätestit: ohjelmistoa testaa sen käyttäjä, joskus mukana myös toimittajan testaustiimin jäsen Alfa-testaus: käyttäjätesti järjestelmän toimittajan tiloissa

Lisätiedot

Kohti hajautettua ohjelmistokehitystä

Kohti hajautettua ohjelmistokehitystä Kohti hajautettua ohjelmistokehitystä Juha Rinne Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Marraskuu 2001 Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Juha Rinne:

Lisätiedot

LAATU JA TESTAUS Laadun arvo näkyy 1/2013

LAATU JA TESTAUS Laadun arvo näkyy 1/2013 LAATU JA TESTAUS Laadun arvo näkyy 1/2013 LAATU JA TESTAUS Sivu 1 Sisällysluettelo JULKAISIJA Testauksen osaamisyhteisö (TestausOSY) TOIMITUSKUNTA Jussi Ahonen Marko Lappalainen Antti-Pekka Marjamäki Agnieszka

Lisätiedot

Julkaisuohjelmistojen käytettävyys yksisivuisen printtimedian taitossa

Julkaisuohjelmistojen käytettävyys yksisivuisen printtimedian taitossa Julkaisuohjelmistojen käytettävyys yksisivuisen printtimedian taitossa Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro-gradu tutkielma Jouni Rissanen 20.11.2013 2 Tiivistelmä Erilaisten julkaisujen

Lisätiedot

Testausprosessimalli, yksikkötestaus ja testausympäristön automatisointi Java-ympäristössä

Testausprosessimalli, yksikkötestaus ja testausympäristön automatisointi Java-ympäristössä EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Sara Kapli Testausprosessimalli, yksikkötestaus ja testausympäristön automatisointi Java-ympäristössä Insinöörityö 10.5.2005 Työn ohjaaja: Production

Lisätiedot

COTOOL dokumentaatio Projektisuunnitelma

COTOOL dokumentaatio Projektisuunnitelma Table of Contents 1 Johdanto.................................................................................. 1 1.1 Versiohistoria...........................................................................

Lisätiedot

Testaussuunnitelma Luuppi-projekti http://code.google.com/p/luuppi/

Testaussuunnitelma Luuppi-projekti http://code.google.com/p/luuppi/ Testaussuunnitelma Luuppi-projekti http://code.google.com/p/luuppi/ versio 1.0 Projektiryhmä: Panu Tunttunen Petri Ikävalko Mikko Kuivanen Johannes Lampela Eero Jaakonaho Kari Jussila Saila Oldén Päiväys

Lisätiedot

Unified Process for EDUcation [UPEDU]

Unified Process for EDUcation [UPEDU] Unified Process for EDUcation [UPEDU] Sami Pietinen Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen laitos 30.8.2007 Sisällys 1. Johdanto...3 2. Konseptuaalinen malli taustalla...4 3. UPEDU-prosessi...5

Lisätiedot

OWASP Top 10:n suositusten huomioiminen ohjelmistokehityksessä

OWASP Top 10:n suositusten huomioiminen ohjelmistokehityksessä OWASP Top 10:n suositusten huomioiminen ohjelmistokehityksessä Jussi Saarinen Pro gradu -tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsinki, 31. heinäkuuta 2014 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot