Ykköstie yhteinen etu E18 Muurla Lohja-moottoritie

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ykköstie yhteinen etu E18 Muurla Lohja-moottoritie"

Transkriptio

1 Ykköstie yhteinen etu E18 Muurla Lohja-moottoritie

2 Valtatie 1 kokonaan mo Turun ja Helsingin välinen valtatie 1 on pian kokonaan moottoritietä. Viiden kym menen kilometrin tieosuus Muurla Lohja rakenne taan suju vaksi, tur valliseksi ja ym pä ristöön hyvin sopi vaksi moottoritieksi. Uusi moot toritieosuus avataan liikenteelle marraskuun 2008 loppuun mennessä. Valtatien 1 ensimmäi nen moottoritieosuus val mistui jo 1960-luvulla. Rakentaminen alkoi uudel leen 1990-luvulla, jonka jäl keen on tehty kolme uutta moottoritieosuutta. Kun moottoritie Muurlasta Lohjaan valmistuu, on Tu run ja Helsingin väli kokonaan moottoritietä.

3 ottoritieksi Julkisen ja yksityisen sektorin yhteishanke Tiehallinnon tilaaman hankkeen toteuttamisesta vastaa Tieyhtiö Ykköstie Oy, jonka osakkaita ovat Skanska Infrastructure Development AB Ruotsista, Laing Roads Ltd Isosta- Britanniasta ja Lemminkäinen Oyj Suomesta. Tieyhtiö Ykköstie teettää suun nittelu-, rakentamis- ja kunnos sapitotyöt työyhteenliittymällä, jonka muo dostavat Skanska Tekra Oy ja Lemcon Oy.

4 Moottoritie parantaa liikenneturvallisuutta Moottoritien ansiosta liikenteestä tu lee turvalli sempaa ja ajamisesta su ju vam paa. Lii ken neonnettomuudet vä he nevät ja ajoaika Turun ja Helsingin vä lil lä lyhenee. Muun muassa moottoritien eritaso liittymät, toisistaan ero tetut ajoradat, riistaaidat ja tien muotoilu parantavat turvallisuutta. Nykyaikaiset liikenteen- ja kelinseuran ta laitteet keräävät tietoa liikenteen ohjaus järjestelmille. Järjestelmien avul la voidaan antaa tarkkoja keli- ja lii kennetiedotteita, ohjata liikennettä ja hallita mahdolliset häiriö tilanteet turvallisesti ja tehokkaasti. Muurla Lohja-osuuden valmistuttua lii ken ne tur vallisuus paranee myös muilla lähialuei den teillä, kun osa liikenteestä siirtyy uudelle moottoritielle. Valvotut ja turvalliset tunnelit Muurlan ja Lohjan välille rakennetaan peräti seitsemän tunnelia. Niissä liiken neturvallisuuteen on kiinnitetty eri tyis tä huomiota. Esimerkiksi kummal lakin ajosuunnalla on käytössään oma kaksikaistainen tunneli, tunnelit ovat avaria ja valaistus muuttuu automaattisesti ulkoilman kirkkauden mu kaan. Lisäksi tunnelit varustetaan nykyaikaisilla liikenteenohjaus- ja häiriönhallintajärjestelmillä.

5 Tie rakennetaan ympäristöön sovittaen Muurlan ja Lohjan välillä moottoritie kulkee harvaan asutussa maisemassa voimakaspiirteisillä kallioselänteillä ja koillislounaissuuntaisten laakso jen poik ki. Näistä merkittäviä kulttuuri mai semia ovat Kruusilan, Laperlan, Raatin ja Karnaisten maisema kokonaisuudet. Tien suunnittelussa ja rakentamisessa korostetaan ympäristönäkökohtia. Tunneleiden rakentaminen, meluntor junta ja pohjavesien suojaaminen se kä pitkät laaksosillat lieventävät tien ympäristövaikutuksia. Tie sovite taan maisemaan maaston omilla kivi materiaaleilla ja maisemoitavat alueet metsitetään. Alueelle luonnonmukai nen taimikanta ja istutustapa luovat elinvoimaisen ja liikenteen rasitusta kestävän vihreän ympäristön. Meluntorjunta toteutetaan melu valleilla, melukaiteilla ja meluai doilla. Meluvallit tehdään tien raken tamisesta syntyvistä maa- ja kivi aineksista. Ottamalla huomioon olemassa olevat maastonmuodot vallit saa daan näyttämään mahdollisimman luonnollisilta. Ympäröivät maisemat näky vät myös tienkäyttäjlle, koska osa melu aidoista on läpinäkyviä.

6 Kansainvälisesti tärkeä tieosuus Eurooppatie 18 on osa Pohjolan kolmiota, joka kuuluu Euroopan unionin nimeä mien tärkeimpien liikenneverkon ke hit tä mis hankkeiden joukkoon. Erityisen mer kittäväksi Pohjolan kolmio -hankkeen Suomen kannalta tekee asemamme korostuminen idän ja lännen yhdistävänä kauttakulkumaana. Eurooppatie 18 luo tehokkaat liikenneväylät Turusta ja Naantalista pääkaupunkiseudun kautta Venäjän rajalle Vaalimaalle. Tie liittää Etelä-Suomen rannikon keskukset toisiinsa. Tien val mistuminen tukee koko Lounais- Suomen sekä Turun, Salon ja Lohjan kasvukeskusten kehitystä ja niiden yhteyksiä pääkaupunkiseutuun. Nykyisin Eurooppatien 18 valmiita moottori tiejaksoja Turun ja Helsingin välillä ovat Helsinki Lohjanharju (38 km) ja Turku Muurla (63 km). Lohja Lohjanharju-osuus (10 km) on liikenteen käytössä syksystä 2005 lähtien. Muurla Lohja-jakso avataan liikenteelle marraskuussa Suomessa on tavoitteena toteuttaa koko Eurooppatie 18 moottoritietasoiseksi vuoteen 2015 mennessä. Moottoritie ja eritasoliittymä Tunneli Rakenteilla oleva / nykyinen moottoritie

7 Tehokas ja taloudellinen elinkaarimalli Muurla Lohja-moottoritie toteutetaan jul ki sen ja yksityisen sektorin välisenä elin kaarihankkeena, jonka kokonaisar vo on noin 700 miljoonaa euroa. Elinkaarimalli on suomalainen sovel lus julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvasta Public Private Partnership (PPP) -mallista. Tiehallinto ostaa palveluntuottajalta, Tieyhtiö Ykköstie Oy:ltä, tien suun nittelun, rakentamisen ja kunnossapidon vuoteen 2029 asti. Tieyhtiö Ykköstie vastaa myös hankkeen rahoittamisesta. Tieyhtiö Ykköstie tekee rakentamista ja ylläpitoa koskevat sopimukset Skanska Tekran ja Lemconin muodostamien työyhteenliittymien kanssa. Elinkaarimalli nopeuttaa merkittävästi tien toteuttamista ja kannustaa uusiin innovaatioihin. Tieyhtiö Ykköstie on sitou tunut avaamaan tien liikenteelle vuotta tilaajan tavoitetta aikaisemmin. Tilaaja saa enemmän vastinetta rahoille, kun sama sopimuskumppani sitoutuu myös pitkäaikaiseen hoitovastuuseen. Tiestä maksetaan vasta, kun se on käytössä Elinkaarimallissa Tiehallinto maksaa tiestä pal velumaksua vasta, kun moottoritie on valmis ja liikenteen käytössä. Palvelumaksua maksetaan 21 vuoden ajan, ja se on sidottu tien käytettävyyteen ja palvelutasoon. Tien pito ei ole kiinni vuosittaisista määrärahoista, koska Tieyhtiö Ykköstie huolehtii tien kunnossapidosta sovittujen laatuvaatimusten mukaisesti. Sopimuskauden päätyttyä tie luovutetaan korvauksetta Tiehallinnolle sovitussa kun nossa. Lainoittajat EIB NIB Nordea Handelsbanken RBS Lainasopimukset Tieympäristö 1 % Sillat 21 % Rakentamista koskeva KVR-sopimus TYL E18 Skanska Tekra ja Lemcon Varusteet ja laitteet 11 % Tunnelit 30 % Tieyhtiö Ykköstien sopimusrakenne Päällysteet 2 % Suunnittelu 4 % Investointikustannusten jakautuminen Tilaaja EKM-palvelusopimus Palveluntuottaja Osakassopimus Hoitoa ja ylläpitoa koskeva KVR-sopimus TYL E18 Skanska Tekra ja Lemcon Osakkaat Skanska ID AB Laing Roads Ltd Lemminkäinen Oyj Tiet 25 % Pohjanvahvistus 6 %

8 PP-Viestintä Oy / Libris Oy 10/2005 Muurla Lohja-moottoritiehanke numeroina Moottoritietä 51,3 km Tiehallinto E18 Muurla Lohjanharju-projekti Yliopistonkatu Turku Ramppeja Muita yleisiä teitä 16,0 km 12,5 km projektijohtaja Matti Vehviläinen matkapuhelin s-posti Yksityisteitä 23,8 km Eritasoliittymiä 8 Palvelualueita 1 Levähdysalueita 1 projektisihteeri Juha Sillanpää matkapuhelin s-posti Siltapaikkoja/siltoja 48/76 Kaksoistunneleita Meluesteitä 7 kpl / 5,2 km 28,1 km Pohjavesisuojauksia 4,2 km Rakennuskustannusarvio 335 milj. euroa Hyötykustannussuhde 1,7 Rakennusaika Liikenteelleotto loppuvuosi 2008 Tieyhtiö Ykköstie Oy PL Helsinki Puh. (09) , faksi (09) toimitusjohtaja Tom Schmidt matkapuhelin s-posti

ELINKAARIMALLI vastuullista kokonaispalvelua. ss. 2-3 keskiaukeama ss. 4-5 kansilehti

ELINKAARIMALLI vastuullista kokonaispalvelua. ss. 2-3 keskiaukeama ss. 4-5 kansilehti vastuullista kokonaispalvelua ss. 2-3 keskiaukeama ss. 4-5 kansilehti vastuullista kokonaispalvelua Elinkaarimallilla toteutettavissa tiehankkeissa Tiehallinto tilaajana ostaa pitkäkestoisia tiepalveluita,

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2006 Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 Elinkaarimallilla vauhditetaan esimerkiksi tierakentamista ja koulujen kunnostamista PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja

Lisätiedot

LAHDENTIEN SRRK - väliarviointi

LAHDENTIEN SRRK - väliarviointi Vesa Salmela, Anu Saltevo, Riku Tolvanen, Pekka Kuorikoski ja Petri Numminen LAHDENTIEN SRRK PwC Corporate Finance Oy SCC Viatek Oy Vesa Salmela, Anu Saltevo, Riku Tolvanen, Pekka Kuorikoski ja Petri

Lisätiedot

E18 SUOMUSJÄRVEN PALVELUALUE

E18 SUOMUSJÄRVEN PALVELUALUE E18 SUOMUSJÄRVEN PALVELUALUE Tampereen Teknillinen Yliopisto Arkkitehtuurin laitos Rami Kolehmainen (160932) E18 Suomusjärven palvelualue Diplomityö 11.5.2010 TTY E18 Suomusjärven palvelualue 2/37 Tampereen

Lisätiedot

VESIHUOLLON ALUESANEERAUSMALLIN KEHITTÄMINEN

VESIHUOLLON ALUESANEERAUSMALLIN KEHITTÄMINEN TEKNILLINEN TIEDEKUNTA VESIHUOLLON ALUESANEERAUSMALLIN KEHITTÄMINEN Heidi Hyppönen Diplomityö Ympäristötekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2014 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma (kandidaatintyö,

Lisätiedot

Liikenneväyläpolitiikan linjauksia vuosille 2004 2013 Ministerityöryhmän mietintö

Liikenneväyläpolitiikan linjauksia vuosille 2004 2013 Ministerityöryhmän mietintö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 7/2004 Liikenne Liikenneväyläpolitiikan linjauksia vuosille 2004 2013 Ministerityöryhmän mietintö Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2004 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Khall 31.03.2014 83 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932.

Khall 31.03.2014 83 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932. Kunnanhallitus 83 31.03.2014 Kunnanvaltuusto 21 07.04.2014 Kunnanvaltuusto 26 15.04.2014 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä ja takaus sen vastuista sekä välillinen osallistuminen

Lisätiedot

VUOSAAREN SATAMAN MAALIIKENNEYHTEYDET VUOSAAREN SATAMAHANKE. Tiivistelmä radan yleissuunnitelmasta ja tiesuunnitelmasta

VUOSAAREN SATAMAN MAALIIKENNEYHTEYDET VUOSAAREN SATAMAHANKE. Tiivistelmä radan yleissuunnitelmasta ja tiesuunnitelmasta VUOSAAREN SATAMAN MAALIIKENNEYHTEYDET Tiivistelmä radan yleissuunnitelmasta ja tiesuunnitelmasta VUOSAAREN SATAMAHANKE Suomen ulkomaankaupan uusi pääsatama Helsingin Vuosaareen Helsingin tavarasatamatoimintojen

Lisätiedot

Elinkaarimallin jälkiarviointi

Elinkaarimallin jälkiarviointi Elinkaarimallin jälkiarviointi 2013 Elinkaarimallin jälkiarviointi Kannen kuva: Liikenneviraston kuva-arkisto Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISBN 978-952-255-357-7 Liikennevirasto PL 33 00521

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Katsaus vuoteen 2007

Katsaus vuoteen 2007 Katsaus vuoteen 2007 SKANSKA LYHYESTI Skanska Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Skanskan palveluksessa on 60 000 henkilöä valituilla kotimarkkina-alueilla

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Selvitysosa: Liikenne- ja viestintäministeriö toteuttaa yhdessä hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa hallituksen liikenne- ja viestintäpoliittisia

Lisätiedot

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kanerva, os. Kauppakatu 1, 87100 Kajaani

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kanerva, os. Kauppakatu 1, 87100 Kajaani KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Maakuntahallitus 25.02.2013 AIKA 25.02.2013 Klo 10:00-13:55 PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kanerva, os. Kauppakatu 1, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

E18 kokoaa. osaamisen

E18 kokoaa. osaamisen ia DESTIAN SIDOSRYHMÄLEHTI /0 E kokoaa osaamisen Destia Rail uudistuu ja kehittyy Lisäoppia esimiestyöhön ja projektinhallintaan Suunnittelu mallipohjaiseksi Pekka Pajakkala: Ylös infrakuopasta pääkirjoitus

Lisätiedot

19. Muut veronluonteiset tulot

19. Muut veronluonteiset tulot 19. Muut veronluonteiset tulot 02Lästimaksut Momentille arvioidaan kertyvän 953 000 euroa. S e l vitys osa: Lästimaksu perustuu lakiin (189/1936) ja asetukseen (468/1954) lästimaksusta. Vastaavat menot

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Selvitysosa: Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön hyvinvointia huolehtimalla siitä, että kansalaisten

Lisätiedot

Kesäkuu 2006. toimialakatsaus. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kesäkuu 2006. toimialakatsaus. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kesäkuu 2006 toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry 2 SKOL Visio Kesäkuu 2006 Asiakkaat tyytyväisiä yritysten palvelutarjontaan ja osaamiseen SKOLin jäsenyritysten asiakkaat

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 109 21.08.2012 Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu 154/331/2012 YLK 109 Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Lautakunnan

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 1/2005 Liikenne. Ratahankkeen toteuttaminen elinkaarimallilla

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 1/2005 Liikenne. Ratahankkeen toteuttaminen elinkaarimallilla LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 1/2005 Liikenne Ratahankkeen toteuttaminen elinkaarimallilla Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 14.1.2005 Tekijät

Lisätiedot

PUTKESSA. Turvallisuus etusijalla sairaalan putkiurakassa l Kotkan uusi autokenttä KWH PIPEN ASIAKASLEHTI

PUTKESSA. Turvallisuus etusijalla sairaalan putkiurakassa l Kotkan uusi autokenttä KWH PIPEN ASIAKASLEHTI PUTKESSA 2 2006 Y H D Y S V E S I J O H T O P O I S T A A S A L O N V E S I P U L A N Turvallisuus etusijalla sairaalan putkiurakassa l Kotkan uusi autokenttä KWH PIPEN ASIAKASLEHTI UUTISET Timo Alarautalahti

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Ympäristövaikutusten arviointiselostus Valtatien 9 parantaminen välillä Tampere Orivesi Ympäristövaikutusten arviointimenettely Valtatien 9 parantaminen välillä Tampere Orivesi Ympäristövaikutusten arviointiselostus Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot

Toimivampi maailma VUOSIKERTOMUS 2008

Toimivampi maailma VUOSIKERTOMUS 2008 Toimivampi maailma VUOSIKERTOMUS 2008 Sisältö Destia lyhyesti 1 Strategia ja sen toteutus vuonna 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja markkinakatsaus 8 Infrarakentaminen 10 Infrahoito

Lisätiedot

Pekka Jokela Elinkaarimalli Tiehallinnon hankintastrategia, osaraportti Tiehallinnon selvityksiä 54/2002

Pekka Jokela Elinkaarimalli Tiehallinnon hankintastrategia, osaraportti Tiehallinnon selvityksiä 54/2002 Pekka Jokela Elinkaarimalli Tiehallinnon selvityksiä 54/2002 Pekka Jokela Elinkaarimalli Tiehallinnon selvityksiä 54/2002 Tiehallinto Helsinki 2002 Kansi: Elinkaarimallin symboli Ari Pirttisalo Kartat:

Lisätiedot

TERVETULOA TUNNELIIN!

TERVETULOA TUNNELIIN! TERVETULOA TUNNELIIN! Tampereen Rantatunnelia rakennetaan vuoteen 2017 asti. Valmistuessaan Rantatunneli edesauttaa Tampereen keskustan kehittämistä ja parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Lisätiedot