Rotary Foundation (TRF) uuden rahoitusohjelman soveltaminen käytännössä.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rotary Foundation (TRF) uuden rahoitusohjelman soveltaminen käytännössä."

Transkriptio

1 Rotary Foundation (TRF) uuden rahoitusohjelman soveltaminen käytännössä. Peter Flander Kun Rotarysäätiön Tulevaisuussuunnitelma astui voimaan , muuttuivat monet tähän asti totutut asiat ja menettelytavat. Tämän esityksen tarkoitus on valaista sitä tilannetta jossa nyt olemme, ja mikä on Rotaryklubien ja Rotarypiirien toimintaympäristö. Oletetaan että TRF n uuden rahoitussuunitelman yleiset tavoitteet ovat tunnettuja ja niitä ei nyt ole tarkoitus käsitellä, vaan tavoite on konkretisoida hankittujen varojen käyttömahdollisuuksia ja käyttöön liittyviä reunaehtoja ja niihin liittyviä menettelytapoja. 1. Varojen kerääminen 1.1. Kolme rahastoa; PolioPlus rahastoon kerätään rahaa nykyisillä päätöksillä vuoteen 2017, jolloin Rotarysäätiö täyttää 100 vuotta Pysyvä Rahasto (Permanent Fund), jonka tarkoitus on toimia Rotarysäätiön vakautusrahastona ja jonka pääomaa ei käytetä suoranaiseen operatiiviseen toimintaan Vuosirahasto (Annual Programs Fund) jonka varat sijoitetaan ja jaetaan SHARE- järjestelmän mukaan osittain takaisin piireille World Fund (Maailmanrahasto) Tämä onrahasto jonka TRF n hallitus hallinnoi, ja sillä rahoietaankorkean prioriteetin hankkeita, Glibal Grant matsaukset ja eräitä koulutusapurahoja. 1

2 2. Vuosirahaston tai oikeammin Vuotuisten Ohjelmien Rahasto (Annual Programs Fund) käyttö Jako SHARE-järjestelmän mukaan. Piirin klubien keräämien varojen suhteen menetellään niin, että varat sijoitetaan kolmeksi vuodeksi, jonka jälkeen ne palautetaan osittain niin, että piirille osoitetaan 50% kolmen vuoden takaisista lahjoituksista. Toinen puoli jää Rotarysäätiöön ns. World Fund-rahastoon. Tämä on sama menettely kun tähänkin asti. Pieni esimerkki; Piirin kaikki klubit ja yksittäiset rotarit ovat lahjoittaneet Vuosirahastoon vuonna yhteensä dollaria. Rotaryvuonna palautetaan dollaria, kirjaamalla se piirin Rotarysäätiössä olevalle kirjanpidolliselle tilille. Mitään rahaa ei siis liiku, vaan varat ovat edelleen Yhdysvalloissa. Näitä varoja nimitetään edelleen District Designated Fund, eli DDF- varoiksi. On syytä huomata, että järjetelmä edelyttää, että muutenkin SHARE järejetelmän mukaan jaettavat varat aina jyvitetään siten, että vähintään 50% summasta menee Global Grant puolelle." District Designated Fund varojen käyttö: District Grants- ja Global Grantsrahoituksessa Kaikkien hankkeiden tulee noudattaa Yhdysvaltojen ja vastaanottavan maan lakeja noudattaen Rotarysäätiön yleistä missiota joka on " Niissä tulee olla aktiivinen rotari-osanotto Hankkeesta ei saa aiheutua mitään vastuita Rotarysäätiölle tai Rotary Internationalille Mitään hankkeita ei saa toteuttaa ilman, että ne on etukäteen tarkastettu ja hyväksytty Rotarysäätiön toimesta, TRF Niiden piirien, jotka hakevat TRF:n rahoitusta, tulee olla TRF:n 2

3 hyväksymiä, qualified, ja klubien piirin Rotarysäätiökomitean puheenjohtajan hyväksymiä.piirin hyväksyy eli kvalifioi TRF. Klubin kvalifikoinnin hyväksyy Rotarysäätiökomitean puheenjohtaja Tämän lisäksi piiri 1420 edellyttää klubilta että se on lahjoittanut varoja TRF lle viimesen kolmen vuoden aikana ja että klubi on rekisteröitynyt yhdistys, mikäli hankkeen budjetti ylittää 2000 euroa. 3. District Grants, Piiriapurahat- ja Global Grants, Maailmanlaajuiset apurahat. Pääperiaate: Edellä olevan esimerkin mukaan piirille osoitetaan puolet, dollaria, kolmen vuoden takaisista klubien ja piirin tekemistä sijoituksista. Nämä ns. DDF-varat jakaantuvat edelleen kahtia: District Grants varoiksi osoitetaan enintään dollaria ja Global Grants varoiksi osoitetaan vähintään dollaria Rotarysäätiön World Fund rahastoon, jota hallinnoi Rotarysäätiön hallitus, siirretään dollaria. 4. District Grants varojen käyttö District Grants varat voidaan käyttää: Rahoittamaan paikallisia ja kansainvälisiä palveluprojekteja, stipendejä ja ammatillista koulutusta antavien tai saavien ryhmien matkoja ja ylläpitoa. Varoja voidaan käyttää sekä Rotary-maissa että siellä missä Rotary ei ole vielä toiminnassa, edellytyksellä, että maan lait sen sallivat ja muuten voidaan noudattaa Rotarysäätiön yleisiä toimintalinjoja District Grant,Vocational Training Teams-ohjelmalla, Ammatilliset koulutusryhmät voidaan Uudessa rahoituohjelmassa rahoittaa joko District- tai 3

4 Global Grants-puolelta, mutta vain Global puolelta niille saa World Fundin matching in District Grants varoja tulee piirin hakea erikseen ja hakemukseen on liitettävä käyttösuunnitelma, jonka Rotarysäätiö hyväksyy. District Grants-hankkeet haetaan keväällä, mielellään hyvissä ajoin maalishuhtikuussa, jotta TRF ehtii pyytää lisäselvitystä halutessaan. Hyväksyttyjen hankkeiden osalta District Grants varat siirretään rahana piirin tilille District Grants varoin käynnistettyjä hankkeita ja niihin osoitettuja piirin varoja tai klubien osoittamia varoja ei Rotarysäätiön puolelta millään tavalla lisärahoiteta. Tärkeätä on huomata, että District Grant varoja saadaan käyttää myös hankkeissa, jotka eivät kuulu Rotarysäätiön kuuteen painopistealueeseen Käyttämättä jääneet DDFvarat. Jos piiri ei käytä kaikkia sille mahdollisesti SHARE- järejestelmän kautta kuuluvia District Grant-varoja, käyttämättömät varat palautuvat piirin District Designated Fund (DDF) tilille ja kasvattavat sitä. Kuitenkin: siirtyneitä varoja ei huomioida kun seuraavan vuoden District Grant varoja lasketaan. Tämä merkitsee, että käyttämättömat ja siirtyvät District Grant varat käytännössä muuttuvat siten että niitä voidaan käyttää vain Global Grant hankkeiden rahoitukseen. Tämä järjestelmä siis kasvattaa siirtyvien District Grant varojen kautta piirin Global Grant varoja ja ohjaa näin piirejä käyttämään Global Grant varat yhä suurempiin ja vaativampiin hankkeisiin. 5. Global Grant varojen käyttö Maailmanlaajuisia apurahoja voidaan käyttä: Hankkeissa jotka tapahtuvat Rotary-maassa tai alueella ja edellytyksellä, että ne ovat mitattavissa ja kestäviä. Global Grants varoista rahoitettavia hankkeita Rotarysäätiö avustaa siten, että niihin osoitettuja piirin panoksiin lisätään 100% ja klubien tekemiin käteissuorituksiin 50%, eli samalla tavalla kuin entisissä Matching Grant hankkeissa. Tämän tyyppisissä hankkeissa Kansainvälisen sponsorin edellytetään osallistuvan rahoitukseen merkittävällä panoksella eli, vähintään 30% sponsorirahoituksesta, ja 4

5 vastaanottavan maan klubin tai piirin resurssiensa mukaan. Hankkeen rahoitusta ei voida muuttaa sen jälkeen kun hanke on hyväksytty. Osallistumalla käteisosuuksilla hankkeisiin klubit ja piirit voivat saada oikeuden lunastaa Paul Harris tunnustuksia kuten ennenkin, minimi dollaria. Sellaisille varoille, jotka ohjataan mahdollisesti suoraan hankkeen toteutukseen, ei PHF:ä voi saada. Uutta rahoitusta ei myönnetä, ennen kuin kaikki aikaisemmin myönnetyt varat on raportoitu Global Grants hankerahoitusta saa käyttää rahoittamaan hankkeita vain Rotarysäätiön kuudella painopistealueella. Rauhan ja konfliktien tutkimus, Sairauksien ehkäisy ja hoito. Vesihuolto ja puhtaanapito, Äitiyshuolto ja lasten terveydenhoito, Perusopetus ja luku- ja kirjoitustaito, Taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehittyminen, Rahoittamaan ja tukemaan humanitaarisia projekteja Rahoittamaan pitkäkestoisia opintoja tai tutkimusta ylemmällä (akateemisella) tasolla enintään neljän vuoden aikana Rahoittamaan ammatillista koulutusta ja harjaantumista tavoittelevia ryhmiä, jotka voivat kehittämällä omia taitojaan, opettaa niitä muille tai asiantuntia ryhmien lähettämistä esim. toteuttamaan vaikkapa puhdasvesihanketta Rahoitettavien projektien tai hankkeiden tulee vahvistaa klubien ja piirien verkostoja yli maatai maantieteellisten rajojen. Globaaleilla hankkeilla tulee olla vähintään yksi isäntäklubi vastaanottajamaassa (Host sponsor) ja yksi sponsoriklubi toisessa maassa ( Primary International Sponsor). Global Grants rahoitus Rotarysäätiöltä on minimi dollaria ja maksimi dollaria. 5

6 6. Osallistumisen edellytykset Piirien ja klubien tulee olla Rotarysäätiön määrämuotoisen koulutuksen läpikäyneitä siten, että Rotarysäätiö kouluttaa piirit ja piiri kouluttaa klubit. Tämän lisäksi pakollisten piiri- ja projektikomiteoiden jäsenten pitää olla velattomia ja nuhteettomia Rotarysäätiöön ja Rotary Internationaliin nähden. (Be of good standing). Kun piiri tai klubi osallistuu TRF uuteen rahoitusohjelmaan, sillä ei saa olla enempää kuin kymmenen avointa projektia millään hetkellä. Piissä 1420 edellytetään klubeilta mitä on mainittu kohdassa Pakolliset komiteat Piirin tulee perustaa District Grantia varten komitea jossa ovat vähintään Piirikuvernööri, piirin Rotarysäätiökomitean puheenjohtaja (DRFC) ja Humanitaariset Ohjelmat alakomitean (Grants Sub-Committee) puheenjohtaja Piirin tulee avata erillinen pankkitili (District Gants Account) tätä rahoitusta varten ja varat on pidettävä erillään piirin muista varoista Varojen käytön valvontaa varten tulee olla olemassa tilintarkastusryhmä, jossa on vähintään kolme tilintarkastukseen perehtynyttä jäsentä ja jotka edustavat piirin eri osia. Yhden jäsenen tulee olla PDG. Auktorisointia ei siis näytetä edellytettävän Maailmanlaajuisen apurahan (Global Grant) käyttöä ja hankkeita varten kummankin osapuolen klubin tai piirin tulee perustaa komitea, johon pitää kuulua vähintään kolme jäsentä. Jotta klubien käynnistämä ja sponsoroima hanke voidaan hyväksyä, tulee piirien vahvistaa, että klubit on saanut säädetyn koulutuksen ja että ne kykenevät hoitamaan hankkeen. 8. Rahoitettavat hankkeet ja kohteet Kohdassa 5 mainittujen yleisten ehtojen puitteissa voidaan sekä District Grants että 6

7 Global Grants varoja käyttää seuraavasti: 8.1.Käymälöiden ja viemäröintijärjestelmien, kulkuteiden, patojen, siltojen, varastojen, aitojen ja suojalaitteiden, vesi ja kastelujärjestelmien rakentamiseen sekä kasvihuoneiden toteuttamiseen Rakennusten korjaamiseen ja parantamiseen, mikä merkitsee mm. vesijohtojen, sähköjärjestelmien ja lämmitysjärjestelmien parannuksia ja korjauksia Ehkäisyvälineiden hankintaan, mikäli kyseessä on sairauksien leviämisen ehkäisy tai äiteihin suuntautuvat terveyshankkeet Ammatillisten opetus tai harjaantumisryhmien kansainvälinen matkailu ja hankkeista hyötyvien tahojen matkat ja edellä mainittujen ryhmien kotimaanmatkat Hankkeiden toteuttamiseen liittyvät suorat palkkiot ja palkat, apurahat. (Ei rotareille) Hankkeiden edellyttämien rokotusten toteuttamiseen, jos ne ovat WHO:n suosittamia (Meillä THL- suositus esim. matkoilla tropiikkiin ym.) Piirin hankerahoitusvaroilla (Distriict Grants) voidaan lisäksi rahoitta: Kansainvälisiä matkoja hankkeiden suunnittelemista varten, avustaa miinojen raivaamistoimintaa sillä poikkeuksella, että rotarit eivät itse saa osallistua raivaustyöhön. Lisäksi enintään kolme (3%) voidaan käyttää hallinnollisiin kuluihin Kielletty toiminta ja rahoitus: Rotarysäätiövaroilla ei saa perustaa rahastoja tai tehdä pitkäaikaisia korollisia tai spekulatiivisia sijoituksia Hankkia maata tai rakennuksia Rakentaa uusia rakennuksia, joissa ihmisiä asuu tai työskentelee, harjoittaa tuotantotoimintaa tai varastointia. 7

8 Kouluja tai sairaaloita ei saa rakentaa eikä saa pystyttää tilapäisiä suojia asumista varten tai hankkia asuntovaunuja Varoja ei saa käyttää varainhankintakampanjoissa eikä suhdetoimintakampanjoissa eikä minkään rotarytilaisuuden rahoittamiseen. (piirikonferenssit, RI konventiot ym.)8.2.6.matkoihin, kansallisiin Poliorokotus kampanjoihin Muiden organisaatioiden suorien operatiivisten kustannusten rahoittamiseen Muiden organisaatioiden tai vastaanottajien rahoittamiseen Lisäksi on noudatettava mahdollisia muita rajoituksia, joihin voi tutustua Rotarysäätiön sivuilla. 9. Hankkeiden suunnittelu ja aikataulut Piiriapurahojen (District Grants) varojen käyttö perustuu kaksivuotiseen jaksotukseen siten, että ensimmäisen vuoden aikana piirit suunnittelevat hankkeita ja laativat maksusuunnitelman hakemuksen rahoituksen saamiseksi ja toisen vuoden aikana hankkeet toteutetaan, jolloin rahoitus myös on käytettävä. Piiri saa yhtenä maksuna TRF'ltä kaikkien hyväksyttyjen henkkeiden varat. Suunnittelukauden aikana piiri 1420 pyytää hanke-ehdotuksia klubeilta. Hyväksytyistä haeuitsta koknaisavustuksista piiri maksaa 80% hakemuksien loppusummasta klubeille ja 20% loppuraportin hyväksymisen jälkeen Hakemuksen jättäminen Piirin District Grants komitean tulee jättää District Grants varojen käyttöä koskeva suunnitelma, mieluiten suunnitteluvuoden aikana. Hakemus tehdään sähköisesti Member Acess järjestelmän kautta. Suunnitelman lähettämisen yhteyteen tulee liittää allekirjoitettu valtuutus pyytää maksatusta sekä sitoumus valvoa mahdollisesti saatujen varojen käyttö. Varojen käyttösuunnitelma sille vuodelle jona varat on tarkoitus käyttää. 8

9 Vakuutus siitä, että kaikkia District Grant ohjeita ja ehtoja tullaan noudattamaan Piirit voivat tehdä vain yhden hakemuksen vuosittain, mutta hakemukseen voi sisältyä usean hankkeen rahoitus Kaikki mahdolliset lisäykset alkuperäiseen rahoitushakemukseen on tehtävä ennen kuin mikään osa alkuperäisestä, hyväksytystä rahoitushakemuksesta on maksettu Rotarysäätiöstä piirin tilille Rotarysäätiö ei ota käsittelyyn tai hyväksy mitään hakemuksia sen rotaryvuoden päättymisen jälkeen, jolle hakemus on alkujaan tehty Sellaiset District Grants varat, joille ei ole pyydetty käyttölupaa eli niitä ei ole osoitettu mihinkään hankkeeseen siirtyvät eteenpäin käytettäviksi seuraavana vuonna Maailmanlaajuiset apurahat eli Global Grants Hanke-ehdotukset ja hakemuksen jättäminen globaaleista hankerahoitusvaroista saadaan varoja käyttöön kaksiportaisen menettelyn kautta. Hankevarat maksetaan 100%sesti, katso kohta Ensin tehdään hanke-ehdotus, jonka Rotarysäätiö hyväksyy tai hylkää. Näitä hanke-ehdotuksia voidaan tehdä koko rotaryvuoden ajan Jos ehdotus hyväksytään, tehdään varsinainen hankerahoitusesitys Siinä tapauksessa, että hanke-ehdotus hyväksytään, on varsinainen rahoitusesitys tehtävä kuuden (6) kuukauden kuluessa uhalla, että hanke-ehdotus peruutetaan Rahoitushakemukset on saatettava loppuun ja hyväksytyksi kuuden (6) kuukauden kuluessa siitä kun ne jätettiin uhalla, että rahoitushakemus peruutetaan Maksatusmenettely on saatettava päätökseen kuuden(6) kuukauden kuluessa siitä kun rahoitushakemus on hyväksytty Hyväksytty ja rahoitettu hanke on käynnistettävä (implemented) 9

10 kahdentoista(12) kuukauden kuluessa siitä kun se on hyväksytty tai hanke perutetaan ja jo saatu rahoitus on palautettava Stipendit globaalin hankerahoituksen kautta. (Global Grants) Jos ehdotetaan opintostipendejä, on hakemukseen liitettävä todistus siitä, että opiskelija on hyväksytty yliopistoon jatko-opintoihin tai kutsu, jos kyseessä on tutkimustyö. Lisäksi on esitettävä todistus Rotarysäätiön hyväksymän kielikokeen hyväksytystä suorittamisesta, jos opinnot tai tutkimustyö on tarkoitus suorittaa laitoksessa, jossa opetuskieli on muu kuin hakijan äidinkieli/äidinkielet Jos ehdotetaan ammattiperusteista oppimis- tai harjaantumisryhmää, on esitettävä selvitys siitä, että ryhmään kuuluu vähintään kolme henkilöä, jotka eivät ole rotareita ja joilla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus ryhmän opintojen tai harjaantumisen tai kouluttamistarkoituksen painopistealueelta, vrt. kohta Lisäksi tulee olla ryhmän johtaja, jolla on hyvä rotarytuntemus, kansainvälistä kokemusta ja ainakin perustietämys ryhmän painopistealueelta Jos kyseessä on yhdellä hakemuksella tehtävä ja vaihtoon tähtäävä hakemus tai useamman ryhmän lähettäminen, on kaikkien ryhmien suoritettava matka ja tehtävä saman vuoden aikana Nykymääräykset eivät näytä edellyttävän, että ryhmän toiminta liity Rotarysäätiön johonkin painopiostealueeseen Raportointi Hankerahoitusta vastaanottaneet tahot ovat vastuussa siitä, että hankkeet 10

11 raportoidaan eli annetaan määräaikaiset väliaikaraportit tai loppuraportit. Uusia hakemuksia tai ehdotuksia ei tutkita eikä oteta käsittelyyn, ennen kuin kaikki mahdolliset avoimet hankerahoitukset on hyväksyttävästi raportoitu. Mikäli saadusta hankerahoituksesta on jokin osa jäänyt käyttämättä, on ylijäämä välittömästi palauttava Rotarysäätiölle. Piirien on annettava tieto piirinsä klubeille varojen käytöstä hyväksymismenettelyn mukaisilla ehdoilla ja tavoilla District Grantit tulee raportoida kahdentoista (12) kuukauden kuluessa siitä, kun ne on maksettu Rotarysäätiöstä piirin District Grant tilille tai, sitä ennen, kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun hankkeet on saatu päätökseen. Hankkeet on toteutettava kahdenkymmenenneljän (24) kuukauden kuluessa siitä, kun hanke on saanut rahoituksen joko piiriltä klubille tai piirille Rotarysäätiöstä, jos kyseessä on piirihanke. Mahdollisesti käyttämättömät varat on palautettava välittömästi Rotarysäätiölle jossa ne liitetään takaisin piirin DDF-varoja kartuttamaan. Palautetut varat säilyvät siis piirin saatavana tulevia Global Grant hankkeita varten, katso kohta Global Grantien osalta raportointisäännöt ovat suunnilleen samat Hanketukea saaneiden klubien ja piirien on säilytettävä jäljennökset kaikista pankin tiliotteista ja kuluihin liittyvistä kuiteista paikallisten lakien puitteissa. Suomessa riittänee lähinnä verotuksellinen näkökulma eli verovuotta seuraavat kuusi vuotta, jona aikana valtion- ja kunnanasiamiehellä on oikeus vaatia verotuksen oikaisemista ja mahdollista jälkiverotusta Näyttäisi siltä, että tilintarkastus on järjestettävissä melko joustavasti ja ei edellytä auktorisoitujen tilintarkastajien käyttöä, mutta kylläkin perehtyneisyyttä tilintarkastukseen. Kuitenkin jokaisessa piirissä on HTM ja KHT tilintarkastajia, jotka voidaan valita tilintarkastajiksi, ja jotka asuvat piirin eri puolilla Tämän lisäksi on olemassa erityiset ohjeet mm. matkustamisesta ja hankkeisiin osallistuvien vakuutuksista sekä erilaisten hätätilojen varalta. 11

12 NÄIN YKSENKERTAISTA SE ON! Pyrkimys on yksinkertaistaa kaikkinaista byrokratiaa, kasvattaa rahoitusta ja kannustaa klubeja ja piirejä sekä yksittäisiä rotareita tukemaan Rotarysäätiötä ja toteuttamaan Rotarysäätiön ylevää mottoa Tehdä Hyvää Maailmassa To Do Good in The World Alkuperäiset Rotarysäätiön julkaisemat englanninkieliset ohjeet, määräykset, käsikirjojen tekstit ym. ovat ainoa oikeuslähde. Asia joka ei suoranaisesti kuulu tähän mutta josta haluan tiedoitta kaikille, on että jokainen maailman rotarypiiri saa esittää yhtä tai useaa opiskelijaa Peaceohjelmaan, jossa 2-vuotisen stipendin arvo on dollaria. Siihen ei kulu piirin eikä klubien rahaa senttiäkään, vaan sen rahoittaa kokonaan World Fund. Espoossa / Kari Tallberg Lappeenrannassa / Kaapo Pulkkinen Porvoossa Peter Flander 12

MITEN KLUBI VOI PALVELUTOIMINNASSAAN KÄYTTÄÄ HYVÄKSEEN ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Klubien kehittämisseminaari DRFC Virpi Honkala

MITEN KLUBI VOI PALVELUTOIMINNASSAAN KÄYTTÄÄ HYVÄKSEEN ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Klubien kehittämisseminaari DRFC Virpi Honkala MITEN KLUBI VOI PALVELUTOIMINNASSAAN KÄYTTÄÄ HYVÄKSEEN ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Klubien kehittämisseminaari 13.10.2012 DRFC Virpi Honkala ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary

Lisätiedot

Future Vision 09.02.2013

Future Vision 09.02.2013 Future Vision 09.02.2013 TAMPERE Yleisesitys: Säätiön uusi visio Matti Wall, RRFC Zone 15 2010-2013 Matti Wall Henkilöstöjohtaja, eläkkeellä Paperiteollisuus (UPM) Valkeakosken Rotaryklubi 1985 - Piirin

Lisätiedot

Säätiön toiminta alkaen 1.7.2013 Rotarysäätiö siirtyy toteuttamaan uutta strategiaansa (FV) 1.7.2013 Olemmeko valmiita? Mikä muuttuu, mikä pysyy?

Säätiön toiminta alkaen 1.7.2013 Rotarysäätiö siirtyy toteuttamaan uutta strategiaansa (FV) 1.7.2013 Olemmeko valmiita? Mikä muuttuu, mikä pysyy? Säätiön toiminta alkaen 1.7.2013 Rotarysäätiö siirtyy toteuttamaan uutta strategiaansa (FV) 1.7.2013 Olemmeko valmiita? Mikä muuttuu, mikä pysyy? RRFC Matti Wall, Rengastie 24 A 1, 37630 Valkeakoski puh:

Lisätiedot

Virpi Honkala, ARRFC Z15

Virpi Honkala, ARRFC Z15 Virpi Honkala, ARRFC Z15 25.8.2013Suomen Rotary 2 PYSYVÄ RAHASTO = ENDOWMENT FUND Pysyvän rahaston tavoite 200 miljoonaa USD saavutettiin v. 2005 Nykyinen tavoite on 1 miljardi USD v. 2025 mennessä Rotarysäätiön

Lisätiedot

Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420

Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420 Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420 Piiriapurahojen tarkoitus Rotarypiirin 1420 alueelle toimivat klubit voivat hakea piiriltä apurahaa ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin humanitaarisiin

Lisätiedot

Rotarysäätiö klubin työkaluna rotaryvuonna 2015 2016 Lahjoitukset. PDG, DRFC Leila Risteli PETS D1400 21.3.2015

Rotarysäätiö klubin työkaluna rotaryvuonna 2015 2016 Lahjoitukset. PDG, DRFC Leila Risteli PETS D1400 21.3.2015 Rotarysäätiö klubin työkaluna rotaryvuonna 2015 2016 Lahjoitukset PDG, DRFC Leila Risteli PETS D1400 21.3.2015 Säätiölahjoitukset Klubisi ja klubin jäsenten lahjoitukset kirjataan CRSraportteihin (Club

Lisätiedot

Rotarysäätiö. PETS 2016 Helena Piispa-Perälä Ari Jussila

Rotarysäätiö. PETS 2016 Helena Piispa-Perälä Ari Jussila Rotarysäätiö PETS Helena Piispa-Perälä Ari Jussila Vuosisata hyvän tekemistä Rotaryn presidentti Arch Klumph aloite säätiön perustamiseksi Atlantan konventiossa 1917 ensimmäinen lahjoitus säätiölle 26,50

Lisätiedot

Humanitaarisen Global Grant hankkeen hakuprosessi piirissä 1420

Humanitaarisen Global Grant hankkeen hakuprosessi piirissä 1420 Humanitaarisen Global Grant hankkeen hakuprosessi piirissä 1420 Global Grant hankkeiden haku piirissä 1420 Oikeus hakea Global Grant apurahoja edellyttää piiriin 1420 kuuluvalta klubilta että, se on rekisteröity

Lisätiedot

The Rotary Foundation Rotarysäätiö Leila Risteli, PDG, RRFC zone 15,

The Rotary Foundation Rotarysäätiö Leila Risteli, PDG, RRFC zone 15, The Rotary Foundation Rotarysäätiö y y Leila Risteli, PDG, RRFC zone 15, 2016-2019 MIKÄ ON TRF? osa Rotary Internationalia stipendi- ja avustusrahasto perustettiin ttii 1917 Arch C. Klumphin aloitteesta

Lisätiedot

TRF. Markku Kalliomäki

TRF. Markku Kalliomäki TRF Markku Kalliomäki 12.11.2015 3 Marraskuu on Rotarysäätiön teemakuukausi ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary Internationalin vuonna 1917 perustama stipendi- ja avustusrahasto

Lisätiedot

Rotarysäätiö rotarien väylä tehdä hyvää. Leila Risteli PDG, DRFC PETS Haapavesi 23.3.2014

Rotarysäätiö rotarien väylä tehdä hyvää. Leila Risteli PDG, DRFC PETS Haapavesi 23.3.2014 Rotarysäätiö rotarien väylä tehdä hyvää Leila Risteli PDG, DRFC PETS Haapavesi 23.3.2014 Rotarysäätiö on Rotary Internationalin työkalu, jolla se tekee hyvää maailmassa. Sen kautta me rotarit edistämme

Lisätiedot

Global Grant -apuraha ulkomailla tapahtuvaa akateemista jatkokoulutusta varten. Global Grant Scholarshipapuraha

Global Grant -apuraha ulkomailla tapahtuvaa akateemista jatkokoulutusta varten. Global Grant Scholarshipapuraha Global Grant -apuraha ulkomailla tapahtuvaa akateemista jatkokoulutusta varten Global Grant Scholarshipapuraha TRF:n ja piirin 1420 vaatimukset Tämä apuraha on tarkoitettu ulkomailla tapahtuvaan akateemiseen

Lisätiedot

PETS Eurajoki Pentti Aspila. Rotarysäätiö

PETS Eurajoki Pentti Aspila. Rotarysäätiö PETS Eurajoki 14.03.2015 Pentti Aspila Rotarysäätiö MIKÄ ON ROTARYSÄÄTIÖ? ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary Internationalin perustama stipendi- ja avustusrahasto (TRF)

Lisätiedot

Virve Eronen p. 040 702 3329 virve.eronen@pp.inet.fi

Virve Eronen p. 040 702 3329 virve.eronen@pp.inet.fi p. 040 702 3329 virve.eronen@pp.inet.fi Mitä VTT on? VTT tarjoaa lähtevän ryhmän jäsenille mahdollisuuden oppia uutta sekä vahvistaa omaa ammatillista osaamistaan vastaanottavassa klubissa / piirissä VTT-matka

Lisätiedot

The Rotary Foundation Rotarysäätiö Leila Risteli, PDG, RRFC zone 15,

The Rotary Foundation Rotarysäätiö Leila Risteli, PDG, RRFC zone 15, The Rotary Foundation Rotarysäätiö Leila Risteli, PDG, RRFC zone 15, 2016-2019 MIKÄ ON TRF? osa Rotary Internationalia stipendi- ja avustusrahasto perustettiin 1917 Arch C. Klumphin aloitteesta -> täyttää

Lisätiedot

TRF The Rotary Foundation 2. Erkki Ilus Kulosaaren yk

TRF The Rotary Foundation 2. Erkki Ilus Kulosaaren yk TRF The Rotary Foundation 2 Erkki Ilus Kulosaaren yk 11.3.2017 TRF Työtä yhteisymmärryksen, terveyden, koulutuksen ja rauhan hyväksi Rotarysäätiö - rotarytoiminnan näkyvin ja vaikuttavin saavutus Toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

Rotarysäätiö. Hennala 30.10.2014 Piirin rotarysäätiökomitean pj Niko Niemi

Rotarysäätiö. Hennala 30.10.2014 Piirin rotarysäätiökomitean pj Niko Niemi Rotarysäätiö Hennala 30.10.2014 Piirin rotarysäätiökomitean pj Niko Niemi MIKÄ ROTARYSÄÄTIÖ? ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary Internationalin perustama stipendi- ja

Lisätiedot

Ammattikoulutusryhmän GG-hakuprosessi

Ammattikoulutusryhmän GG-hakuprosessi Ammattikoulutusryhmän GG-hakuprosessi TRF:n ja piirin 1420 vaatimukset Tämä apuraha on tarkoitettu ulkomailla tapahtuville koulutushankkeille, joiden tulokset ovat kestäviä ja mitattavia ja, jotka liittyvät

Lisätiedot

3.4.2012Suomen Rotary 1

3.4.2012Suomen Rotary 1 3.4.2012Suomen Rotary 1 Virpi Honkala, ARRFCE ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE on mahdollistaa rotareille kansojen välisen ymmärryksen, hyvän tahdon ja rauhan edistäminen parantamalla terveyttä, tukemalla koulutusta

Lisätiedot

Markus Lindström, 24.11.2015 D1420 Rotarysäätiökomitea. ROTARYSÄÄTIÖ TUTUKSI Lohjannummen Rotaryklubi Lohjan Rotaryklubi

Markus Lindström, 24.11.2015 D1420 Rotarysäätiökomitea. ROTARYSÄÄTIÖ TUTUKSI Lohjannummen Rotaryklubi Lohjan Rotaryklubi Markus Lindström, 24.11.2015 D1420 Rotarysäätiökomitea ROTARYSÄÄTIÖ TUTUKSI Lohjannummen Rotaryklubi Lohjan Rotaryklubi 1. Ajankohtaista säätiöstä 2. Säätiö - Klubin työkalu 3. Piiriapurahat 2016 ja kokemukset

Lisätiedot

Rotarysäätiö. Viitasaari 20.10. Petäjävesi 21.10. Jyväskylä22.10. Tampere 27.10. Janakkala 28.10. Lahti 29.10.2015 Lahti-Wesijärvi 20.11 Akaa 1.2.

Rotarysäätiö. Viitasaari 20.10. Petäjävesi 21.10. Jyväskylä22.10. Tampere 27.10. Janakkala 28.10. Lahti 29.10.2015 Lahti-Wesijärvi 20.11 Akaa 1.2. Rotarysäätiö Viitasaari 20.10. Petäjävesi 21.10. Jyväskylä22.10. Tampere 27.10. Janakkala 28.10. Lahti 29.10.2015 Lahti-Wesijärvi 20.11 Akaa 1.2.2016 Säätiöseminaarit 2015-16 DRFCC Niko Niemi Lahti-Wesijärvi

Lisätiedot

ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE

ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE on mahdollistaa rotareille kansojen välisen ymmärryksen, hyvän tahdon ja rauhan edistäminen parantamalla terveyttä, tukemalla koulutusta ja lievittämällä köyhyyttä Future Vision Plan

Lisätiedot

UUSINTA UUTTA SÄÄTIÖSTÄMME

UUSINTA UUTTA SÄÄTIÖSTÄMME UUSINTA UUTTA SÄÄTIÖSTÄMME Rotarysäätiö siirtyy toteuttamaan uutta strategiaansa (FVP) 1.7.2013 Olemmeko valmiita? RRFC Matti Wall, Rengastie 24 A 1, 37630 Valkeakoski puh: 0400335719 TALOUDESTA 30.06.2011

Lisätiedot

MIKÄ ON ROTARYSÄÄTIÖ JA MITÄ SE TEKEE?

MIKÄ ON ROTARYSÄÄTIÖ JA MITÄ SE TEKEE? MIKÄ ON ROTARYSÄÄTIÖ JA MITÄ SE TEKEE? Esittäjä Torbjörn Sonck Päivämäärä 16.02.2009 ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary Internationalin perustama stipendi- ja avustusrahasto

Lisätiedot

Rotarysäätiön tavoitteena on rakentaa yhteisymmärrystä ja maailmanrauhaa toteuttamalla paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä

Rotarysäätiön tavoitteena on rakentaa yhteisymmärrystä ja maailmanrauhaa toteuttamalla paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä n tavoitteena on rakentaa yhteisymmärrystä ja maailmanrauhaa toteuttamalla paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä Esittäjä Matti Honkala Päivämäärä 1.9.2007 humanitäärisiä, koulutus- ja kulttuuriohjelmia.

Lisätiedot

Stipendit. Terttu Vartiainen

Stipendit. Terttu Vartiainen Stipendit Terttu Vartiainen ROTARYSÄÄTIÖN KAKSIVUOTINEN STIPENDI LUKUVUOSIA 2014-2015 VARTEN Rauhan ja konfliktin stipendi Stipendi on 2-vuotinen apurahaohjelma opiskeluun yhdessä rotarisäätiön yhteistyöyliopistoista

Lisätiedot

Tulevaisuuden säätiömme Rotarysäätiö. 23.8.2009 Slide 1 Matti Wall & Minttu Lampinen 2009

Tulevaisuuden säätiömme Rotarysäätiö. 23.8.2009 Slide 1 Matti Wall & Minttu Lampinen 2009 Tulevaisuuden säätiömme Rotarysäätiö 23.8.2009 Slide 1 Matti Wall & Minttu Lampinen 2009 Rotarysäätiön tulevaisuuden visio Future Vision Plan 16.8.2009 Slide 2 Matti Wall & Minttu Lampinen 2009 Tärkeimmät

Lisätiedot

Rotary Internationalin Rotarysäätiön tavoit- rotareille kansojen välisen ymmärryksen, edistäminen parantamalla terveyttä, tukemalla koulutusta ja

Rotary Internationalin Rotarysäätiön tavoit- rotareille kansojen välisen ymmärryksen, edistäminen parantamalla terveyttä, tukemalla koulutusta ja Esittäjä DRFC Matti Honkala 2009 Rotary Internationalin Rotarysäätiön tavoit- teena on mahdollistaa rotareille kansojen välisen ymmärryksen, hyvän tahdon ja rauhan edistäminen parantamalla terveyttä, tukemalla

Lisätiedot

Rotarysäätiön uuden apurahamallin periaatteet. PDG, ARRFC Virpi Honkala Klubien rotarysäätiökoulutus Oulu

Rotarysäätiön uuden apurahamallin periaatteet. PDG, ARRFC Virpi Honkala Klubien rotarysäätiökoulutus Oulu Rotarysäätiön uuden apurahamallin periaatteet PDG, ARRFC Virpi Honkala Klubien rotarysäätiökoulutus 26.10.2013 Oulu Miksi uusi apurahamalli? - tavoitteina tehokkuuden lisääminen ja järjestelmän yksinkertaistaminen

Lisätiedot

Rotary Internationalin Rotarypiiri 1400 ry. Kuvernöörin vierailu piirin rotaryklubeissa 8-11/2016 DG Jorma Kinnunen

Rotary Internationalin Rotarypiiri 1400 ry. Kuvernöörin vierailu piirin rotaryklubeissa 8-11/2016 DG Jorma Kinnunen Rotary Internationalin Rotarypiiri 1400 ry. Kuvernöörin vierailu piirin rotaryklubeissa 8-11/2016 DG Jorma Kinnunen RI:n terveisiä Kauden 2016 2017 pääteema on Rotary serving humanity / Rotary palvelee

Lisätiedot

District 1430 PETS 20.3.2010 Rotary Foundation Matching Grant. District XXXX Rotary Foundation Grant Management Seminar

District 1430 PETS 20.3.2010 Rotary Foundation Matching Grant. District XXXX Rotary Foundation Grant Management Seminar District 1430 PETS 20.3.2010 Rotary Foundation Matching Grant 1 Tietoa MG-projektin toteuttamisesta Ennen toteutusta, pitää tiedostaa Miten toteutetaan onnistunut Matching grant-projekti? Mitkä ovat rotarysäätiön

Lisätiedot

Kaikki toimintamme perustuu aitoon rotaryhenkeen, jonka ytimessä ovat neljän kysymyksen koe ja mottomme Palvelumieli itsekkyyden edelle.

Kaikki toimintamme perustuu aitoon rotaryhenkeen, jonka ytimessä ovat neljän kysymyksen koe ja mottomme Palvelumieli itsekkyyden edelle. ROTARYPIIRI 00 Toiminta rotaryvuonna 200 20 n rotaryvuoden teemana on RIP Ray Klinginsmithin teema Rakentaa yhteiskuntaa, yhdistää maanosia tai vapaasti muokaten Rotary toimii lähellä ja kaukana n toimintaa

Lisätiedot

tehdään hyvää maailmassa Rotary Internationalin rotarysäätiö Tiedot 2010 Rune Eklund Suomen Rotary 2011

tehdään hyvää maailmassa Rotary Internationalin rotarysäätiö Tiedot 2010 Rune Eklund Suomen Rotary 2011 tehdään hyvää maailmassa Rotary Internationalin rotarysäätiö Tiedot 2010 Rune Eklund 19.1.2011 PolioPlus. Rotarit ovat mobilisoineet satojatuhansia varmistamaan, että lapset rokotetaan tätä rampauttavaa

Lisätiedot

rotary tätä on rotary

rotary tätä on rotary rotary tätä on rotary Yhteystietoja RI:n keskushallinto One Rotary Center 1560 Sherman Avenue Evanston, IL 60201-3698 USA Puhelin +1 847 866 3000 Faksi +1 847 328 8554 tai +1 847 328 8281 www.rotary.org

Lisätiedot

Rotary tekee hyvää! - Doing good in the world. Minttu Lampinen, RK Tammer Nova Piirin kouluttaja 14-15 & Piirin Rotarysääätiön varapj.

Rotary tekee hyvää! - Doing good in the world. Minttu Lampinen, RK Tammer Nova Piirin kouluttaja 14-15 & Piirin Rotarysääätiön varapj. Rotary tekee hyvää! - Doing good in the world Minttu Lampinen, RK Tammer Nova Piirin kouluttaja 14-15 & Piirin Rotarysääätiön varapj. Sisältö Rotarit ja rauha Polio Lääkäripankki Action groups Säätiö Painopistealueet

Lisätiedot

ROTARYSÄÄTI Ö. Rotarit yhdessä: Parempi maailma! Zone 15 Regional Rotary Foundation Coordinator Virpi Honkala

ROTARYSÄÄTI Ö. Rotarit yhdessä: Parempi maailma! Zone 15 Regional Rotary Foundation Coordinator Virpi Honkala ROTARYSÄÄTI Ö Rotarit yhdessä: Parempi maailma! Zone 15 Regional Rotary Foundation Coordinator Virpi Honkala ROTARYSÄÄTIÖ The Rotary Foundation of Rotary International, TRF Perustettu Atlantan kongressin

Lisätiedot

Rotarysäätiö Tutuksi. Rotarysäätiö Tutuksi, 12.11.2015 Markus Lindström D1420 Rotarysäätiökomitea

Rotarysäätiö Tutuksi. Rotarysäätiö Tutuksi, 12.11.2015 Markus Lindström D1420 Rotarysäätiökomitea Rotarysäätiö Tutuksi Rotarysäätiö Tutuksi, 12.11.2015 Markus Lindström D1420 Rotarysäätiökomitea ROTARYSÄÄTIÖ TUTUKSI Vihti Vihti-Nummela - Karkkila 1. Ajankohtaista säätiöstä 2. Säätiö - Klubin työkalu

Lisätiedot

Global Grant (GG) apurahoja voidaan hakea ympäri vuoden online Member Access www.rotary.org osoitteella.

Global Grant (GG) apurahoja voidaan hakea ympäri vuoden online Member Access www.rotary.org osoitteella. Global Grant hakuprosessi piirissä 1420. Peter Flander 21.10.2013. Global Grant (GG) apurahoja voidaan hakea ympäri vuoden online Member Access www.rotary.org osoitteella. Oikeus hakea Global Grants edellyttää

Lisätiedot

Yhteinen säätiömme Rotarysäätiö tänään Leila Risteli, PDG, RRFC

Yhteinen säätiömme Rotarysäätiö tänään Leila Risteli, PDG, RRFC Yhteinen säätiömme Rotarysäätiö tänään Leila Risteli, PDG, RRFC Rotarysäätiö perustettiin jo 1917 The mission of The Rotary Foundation is to enable Rotarians to advance world understanding, goodwill, and

Lisätiedot

Global Grant apurahojen hakuprosessi Piirissä 1420

Global Grant apurahojen hakuprosessi Piirissä 1420 1 Päivitetty 1.11.2015 Global Grant apurahojen hakuprosessi Piirissä 1420 Global Grant (GG) apurahoja voidaan hakea ympäri vuoden online RI:n Member Accessissa osoitteella http://www.rotary.org/grants

Lisätiedot

District Grant 2014-2015. Piirin säätiökomitean puheenjohtaja PDG Niko Niemi kausi 2014-2015

District Grant 2014-2015. Piirin säätiökomitean puheenjohtaja PDG Niko Niemi kausi 2014-2015 Piirin säätiökomitean puheenjohtaja PDG Niko Niemi kausi 2014-2015 RI:n Piiri 1390:ssä järjestettiin seitsemällä paikkakunnalla Rotarysäätiöseminaarit syksyn 2014 aikana. Seminaarit olivat kaikille jäsenille

Lisätiedot

Arne Ritari -säätiö. Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.4.2016

Arne Ritari -säätiö. Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.4.2016 Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.4.2016 Säätiön tarkoitus Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen Historia Säätiö perustettiin Kuvernöörineuvoston päätöksellä 1986. Tavoitteena on

Lisätiedot

Rotarysäätiökatsaus Kerava RK 9.9.2009 Kokemuksia ja ajatuksia RF:sta klubin näkökulmasta

Rotarysäätiökatsaus Kerava RK 9.9.2009 Kokemuksia ja ajatuksia RF:sta klubin näkökulmasta Rotarysäätiökatsaus Kerava RK 9.9.2009 Kokemuksia ja ajatuksia RF:sta klubin näkökulmasta Hausjärvi-Riihimäki Rotaryklubi Esa Ala-Mutka/Heikki Keravuori 9.9.2009 Lähteitä Rotarysäätiöseminaari Tampere

Lisätiedot

Erkki Ilus. Kulosaaren yk

Erkki Ilus. Kulosaaren yk TRF The Rotary Foundation Piiriapurahojen hakeminen ja myöntämisperusteet Erkki Ilus Kulosaaren yk 11.03.2017 Rotarysäätiö, The Rotary Foundation, TRF - on voittoa tavoittelematon säätiö, joka tukee kansainvälisillä

Lisätiedot

ROTARYSÄÄTIÖ. Rotarit yhdessä: Parempi maailma. Zone 15 RRFC Virpi Honkala

ROTARYSÄÄTIÖ. Rotarit yhdessä: Parempi maailma. Zone 15 RRFC Virpi Honkala ROTARYSÄÄTIÖ Rotarit yhdessä: Parempi maailma Zone 15 RRFC Virpi Honkala ROTARYSÄÄTIÖN JOHTO JA VYÖHYKKEEN 15 HENKILÖTUKI 2014 15 Rotarysäätiön pj: John Kenny Regional Rotary Foundation Coordinator Virpi

Lisätiedot

Miten Säätiökomitea tukee Klubeja? Erkki Ilus Kalastajatorppa

Miten Säätiökomitea tukee Klubeja? Erkki Ilus Kalastajatorppa Miten Säätiökomitea tukee Klubeja? Erkki Ilus Kalastajatorppa 5.11.2015 Rotarysäätiö, The Rotary Foundation, TRF - on voittoa tavoittelematon säätiö, joka tukee kansainvälisillä humanitaarisilla sekä koulutusja

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Rotarien toiminta Itämeren kuormituksen vähentämiseksi

Rotarien toiminta Itämeren kuormituksen vähentämiseksi 10.1.2014 Itämeri-tiedotustilaisuus Riihimäellä Piirikuvernööri Ilkka Torstila DG 1420 Rotarien toiminta Itämeren kuormituksen vähentämiseksi Maailmanlaajuinen Rotary International -järjestö perustettiin

Lisätiedot

pre-pets 2016 MÄNTSÄLÄ KAUNIAINEN HELSINKI

pre-pets 2016 MÄNTSÄLÄ KAUNIAINEN HELSINKI pre-pets 2016 MÄNTSÄLÄ 10.2.2016 KAUNIAINEN 16.2.2016 HELSINKI 18.2.2016 Rotaryklubin vuosikello 2016 TITLE 2 ROTARYKLUBIN VUOSIKELLO Vitjojen vaihto kesäkuu Kesätauko max 3 peräkk. kokousta RI:n klubilasku

Lisätiedot

PETS D 1400 14.-15.3.2009

PETS D 1400 14.-15.3.2009 PETS D 1400 14.-15.3.2009 SERVICE ABOVE SELF RI on maailmanlaajuinen rotaryklubien yhteisö, joka palvelee, vaalii korkeita eettisiä arvoja, edistää maailman yhteisymmärrystä, hyvää tahtoa ja rauhaa johtavien

Lisätiedot

DGE INFO 2015 ROTARYSÄÄTIÖ. Rotarit yhdessä: Parempi maailma! Zone 15 Regional Rotary Foundation Coordinator Virpi Honkala

DGE INFO 2015 ROTARYSÄÄTIÖ. Rotarit yhdessä: Parempi maailma! Zone 15 Regional Rotary Foundation Coordinator Virpi Honkala DGE INFO 2015 ROTARYSÄÄTIÖ Rotarit yhdessä: Parempi maailma! Zone 15 Regional Rotary Foundation Coordinator Virpi Honkala HALU TEHDÄ HYVÄÄ 2014 ROTARYSÄÄTIÖ The Rotary Foundation of Rotary International,

Lisätiedot

Säätiön tarkoitus. Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen

Säätiön tarkoitus. Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen Säätiön tarkoitus Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen Toimintatavat Säätiö kartuttaa varojaan: - adresseista saatavilla lahjoituksilla - hankkimalla lisää Lions -ritareita, Arne Ritari -killan jäseniksi

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

Tie sotaan on kestopäällysteinen valtatie, mutta tie rauhaan vie erämaan kautta.

Tie sotaan on kestopäällysteinen valtatie, mutta tie rauhaan vie erämaan kautta. Tie sotaan on kestopäällysteinen valtatie, mutta tie rauhaan vie erämaan kautta. Paul Harris 2018 LOF Rauha on mahdollinen 1 Rotary International Convention 1921 Vuoden 1921 RI konventiossa Edinburghissa,

Lisätiedot

Arne Ritari -säätiö. Sää#ön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys

Arne Ritari -säätiö. Sää#ön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys Sää#ön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.11.2014 Säätiön tarkoitus Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen 23.11.2014 ARS koulutus 2 Historia Säätiö perustettiin Kuvernöörineuvoston päätöksellä

Lisätiedot

Yleisten apurahojen hakuohjeet

Yleisten apurahojen hakuohjeet Yleisten apurahojen hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Norjan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien maiden

Lisätiedot

JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN

JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN Esittäjä: OLAVI MIETTINEN Päivämäärä 19.03.2011 Esityksen tavoite: Tulevat presidentit, -sihteerit ja komiteat Innostaa sekä lisätä valmiuksia: Suunnitella klubin

Lisätiedot

Piiriapurahojen hakeminen ja myöntämisperusteet. Erkki Ilus Kalastajatorppa

Piiriapurahojen hakeminen ja myöntämisperusteet. Erkki Ilus Kalastajatorppa Piiriapurahojen hakeminen ja myöntämisperusteet Erkki Ilus Kalastajatorppa 16.11.2016 Rotarysäätiö, The Rotary Foundation, TRF - on voittoa tavoittelematon säätiö, joka tukee kansainvälisillä humanitaarisilla

Lisätiedot

RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT

RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT Artikla Aihe Sivu 1 Määrittelyt... 213 2 Hallitus... 213 3 Vaalit ja tehtävien kestot... 213 4 Hallituksen tehtävät... 214 5 Kokoukset... 214 6 Liittymis- ja

Lisätiedot

Rotarit yhdessä: Parempi maailma!

Rotarit yhdessä: Parempi maailma! ROTARYSÄÄTIÖ Rotarit yhdessä: Parempi maailma! Zone 15 Regional Rotary Foundation Coordinator Virpi Honkala 2014 ROTARYSÄÄTIÖ The Rotary Foundation of Rotary International, TRF Perustettu Atlantan kongressin

Lisätiedot

Humanistisen tiedekunnan väitöskirja-apurahat vuodelle

Humanistisen tiedekunnan väitöskirja-apurahat vuodelle Humanistisen tiedekunnan väitöskirja-apurahat vuodelle 2012 Petri Karonen 28.10.2011 Jyväskylän yliopiston tohtorikoulutusjärjestelmä 1) Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu kattoorganisaationa - Aloittanut

Lisätiedot

Aktiivisella osallistumisellani vahvistan klubiani ja Rotarya. Liite EM-1: Jäsenten tyytyväisyskysely (RI) Liite EM-2: Aikaisempi vs.

Aktiivisella osallistumisellani vahvistan klubiani ja Rotarya. Liite EM-1: Jäsenten tyytyväisyskysely (RI) Liite EM-2: Aikaisempi vs. Sitoutamme jäsenemme Aktiivisella osallistumisellani vahvistan klubiani ja Rotarya. Tunnin tavoitteet Tunnistaa jäsentemme sitouttamisen merkitys Pohtia eri tapoja, joilla voin osallistua klubin toimintaan

Lisätiedot

Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) tukee Lions-hankkeita myöntämällä lions-piireille apurahoja.

Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) tukee Lions-hankkeita myöntämällä lions-piireille apurahoja. LCIF piirikoordinaattorin tiedote 3 klubeille - Helmikuu 2010 LCIF:n KAUTTA ANOTTAVAT APURAHAT Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) tukee Lions-hankkeita myöntämällä lions-piireille apurahoja. Nämä

Lisätiedot

Rotarysäätiön käsikirja. the rotary foundation of rotary international

Rotarysäätiön käsikirja. the rotary foundation of rotary international Rotarysäätiön käsikirja the rotary foundation of rotary international Disclaimer Statement The translation of this Reference Guide from English to Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

Vuoden 2015-2016 Rotary Internationalin presidentin K.R. Ravi Ranvindranin teema on:

Vuoden 2015-2016 Rotary Internationalin presidentin K.R. Ravi Ranvindranin teema on: ROTARYPIIRI 1380 TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2016 Yleistä Vuoden 2015-2016 Rotary Internationalin presidentin K.R. Ravi Ranvindranin teema on: Be a gift to the world, Ole lahja maailmalle, Bli en gåva till

Lisätiedot

Rotarysäätiön käsikirja. the rotary foundation of rotary international

Rotarysäätiön käsikirja. the rotary foundation of rotary international Rotarysäätiön käsikirja the rotary foundation of rotary international Disclaimer Statement The translation of this Reference Guide from English to Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

LIONS CLUBS INTERNATIONAL Piirijaon muuttamis- ja kehittämisapuraha Myöntämisperusteet ja hakemus

LIONS CLUBS INTERNATIONAL Piirijaon muuttamis- ja kehittämisapuraha Myöntämisperusteet ja hakemus LIONS CLUBS INTERNATIONAL Piirijaon muuttamis- ja kehittämisapuraha Myöntämisperusteet ja hakemus Uudet piirit, jotka muodostetaan yhden tai useamman ylimenokauden piirin yhteenliittämisen seurauksena,

Lisätiedot

ROTARYVUODEN SUNNITTELU. Päivämäärä: 17.03.2012

ROTARYVUODEN SUNNITTELU. Päivämäärä: 17.03.2012 ROTARYVUODEN SUNNITTELU Esittäjä: OLAVI MIETTINEN Päivämäärä: 17.03.2012 Esityksen tavoite: Tulevat presidentit, -sihteerit ja komiteat Innostaa sekä lisätä valmiuksia: Suunnitella klubin hallinto ja toiminta

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Piirin 1430 strateginen suunnitelma

Piirin 1430 strateginen suunnitelma RI:n piiri 1430 Piirin 1430 strateginen suunnitelma Erkki Pasanen 3/2010 Jäsenhuolto Jäsenlisäys > 5 %/v Strategian tavoitteet 2010-2015 Klubien lukumäärä sama tai suurempi kuin 2010 Palveluprojektit Piirillä

Lisätiedot

Raision Rotaryklubin TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. GSM 0500 540032 erkki.haavisto@utu.fi

Raision Rotaryklubin TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. GSM 0500 540032 erkki.haavisto@utu.fi Raision Rotaryklubin TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 4.1 Raision Rotaryklubin organisaatio 4.1.1 Hallitus Puheenjohtaja Presidentti Erkki Haavisto GSM 0500 540032 erkki.haavisto@utu.fi Jäsenet Pastpresidentti

Lisätiedot

Arne Ritari säätiö rs.

Arne Ritari säätiö rs. Arne Ritari säätiö rs. Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 18.8.2012 www.lions.fi/ar-saatio Säätiön tarkoitus Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen Historia Säätiö perustettiin Kuvernöörineuvoston

Lisätiedot

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa 05/2016 / MKa Rotaryjärjestön perusorganisaatio ja eri yksikköjen keskinäiset suhteet Rotaryklubi Kuvernööri ja piiriorganisaatio Suomen Rotary Rotary International 2 Rotaryklubi Suomen Rotary ry Rotarytoimisto

Lisätiedot

DG Kari Kivistö 1.8.2011 Kuuntele sydäntäsi auttaaksesi muita Lyssna till ditt hjärta för att hjälpa andra Reach Within to Embrace Humanity Kari Kivistö Päivämäärä 1.8.2011 1 INTERNATIONAL ASSEMBLY SAN

Lisätiedot

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Luonnonhoitohankkeiden toimintamalli ja hankehaku Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Oikeudellinen tausta KemeraLaki (34/2015)

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015

Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015 Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015 Tarja Repo, DG 2014-2015 Sivu 1/6 Rotareina perustehtävämme on palvella yhteiskuntaamme maailmanlaajuisena verkostona. Rotary on organisaatio, jossa jokaiselle

Lisätiedot

ROTARYKLUBIN PRESIDENTIN TEHTÄVÄT

ROTARYKLUBIN PRESIDENTIN TEHTÄVÄT ROTARYKLUBIN PRESIDENTIN TEHTÄVÄT Esittäjä DG Timo Hänninen Päivämäärä 19.03.2011 Klubin presidentin opaskirja Tämä diasarja perustuu Rotaryklubin presidentin opaskirjaan 222-FI (111), jossa on lähtökohtana

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 D1380 Yleistä Vuoden 2014-2015 Rotary Internationalin presidentin Gary C.K Huangin teema on: Light up Rotary, Rotary näkyväksi, Lys up Rotary Teemassaan Huang pyytää meitä

Lisätiedot

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat 2010 1 (5) I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat Nordean rahastot 1 ovat hyväksyneet seuraavat omistajaohjausta koskevat suuntaviivat, joita sovelletaan suomalaisilla

Lisätiedot

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG PrePETS Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG 2016-2017 Aimo Turunen Kiteen Rotaryklubi ry DG 2016-2017 Rotarypiiri 1430 aimo.turunen49@gmail.com 0400-275928 http://www.rotarypiiri1430.fi/ TITLE 2 RI Vuoden

Lisätiedot

Kauniainen Grankulla Rotary Club

Kauniainen Grankulla Rotary Club Kauniainen Grankulla Rotary Club Toimintasuunnitelma Rotaryvuosi 2008-2009 Juha Pulkkinen Toteuta unelmasi Förverkliga drömmen Make Dreams Real Yleistä Toiminta jatkuu noudattaen klubissa hyviksi koettuja

Lisätiedot

TERVETULOA PETSIIN DGE Olli Pihlava Raumanmeren Rotaryklubi

TERVETULOA PETSIIN DGE Olli Pihlava Raumanmeren Rotaryklubi TERVETULOA PETSIIN 2015 DGE Olli Pihlava Raumanmeren Rotaryklubi 14.3.2016 District Assembly 2 DG Olli Pihlava Synt. 19.10.1948 Kokemäki Klubi: Raumanmeren rotaryklubi Luokitus: Metalliteoll./Taloushallinto

Lisätiedot

Aasia-ohjelma koulutusyhteistyö

Aasia-ohjelma koulutusyhteistyö Aasia-ohjelma koulutusyhteistyö Hakukuulutus 2016: Kiina ja Intia 1. Yleistä CIMOn Aasia-toimintojen koulutusyhteistyötä koskeva ohjelma rahoittaa korkeakoulujen koulutusyhteistyöhankkeita Suomelle erityisen

Lisätiedot

Rotarysäätiö. Sisältö. Säätiön toiminnan esittely. PolioPlus Matching Grants & DSG PHF-merkki The Future Vision Plan Yhteyshenkilöt

Rotarysäätiö. Sisältö. Säätiön toiminnan esittely. PolioPlus Matching Grants & DSG PHF-merkki The Future Vision Plan Yhteyshenkilöt MIKÄ ON ROTARYSÄÄTIÖ JA MITÄ SE TEKEE? Minttu Lampinen Suomen Rotary 2010 Sisältö Säätiön toiminnan esittely Rakenne Tunnuslukuja Rahastot PolioPlus Matching Grants & DSG PHF-merkki The Future Vision Plan

Lisätiedot

ProComin rahaston perustaminen Helsingin yliopistoon. Hallituksen ehdotus, Ylimääräinen vuosikokous 10.2.2016

ProComin rahaston perustaminen Helsingin yliopistoon. Hallituksen ehdotus, Ylimääräinen vuosikokous 10.2.2016 ProComin rahaston perustaminen Helsingin yliopistoon Hallituksen ehdotus, Ylimääräinen vuosikokous 10.2.2016 Rahaston tarkoitus Rahasto tukee viestinnän tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta.

Lisätiedot

Yleisten apurahojen yhteiset hakuohjeet

Yleisten apurahojen yhteiset hakuohjeet Yleisten apurahojen yhteiset hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Tanskan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien

Lisätiedot

FiDiPro -ohjelma Projektin valmistelu

FiDiPro -ohjelma Projektin valmistelu FiDiPro -ohjelma Projektin valmistelu FiDiPro -info aiehakemuksia valmisteleville 15.1. 2014 Hanna Rantala FiDiPro-ohjelma Tekesin ja Suomen Akatemian yhteinen rahoitusohjelma. Tavoitteena on kasvattaa

Lisätiedot

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE Liite I: SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE Tammikuu 2011 Suunnitteluopas tehokkaille rotaryklubeille on hyvä apuväline, kun klubi arvioi nykytilaansa ja suunnittelee tulevan vuoden tavoitteita.

Lisätiedot

RI Piiri 1390

RI Piiri 1390 1 Helge Saarinen 16.3.2013 RI Piiri 1390 ROTARYN STRATEGIA 2011 2014 ROTARYN TEEMA 2013 2014 PIIRIN PAINOPISTEALUEET FIRST CLASS - HAASTE 3 4 ROTARYN STRATEGIA D1390 2013 5 ROTARYN STRATEGIA ROTARYN ARVOT

Lisätiedot

Rotarysäätiön KÄSIKIRJA

Rotarysäätiön KÄSIKIRJA Rotarysäätiön KÄSIKIRJA Disclaimer Statement The translation of this Reference Guide from English to Finnish has been completed by the translation committee appointed by the Finnish District Governors.

Lisätiedot

Leila Risteli, PDG, DRFC. Johtajuus rotaryjärjestössä

Leila Risteli, PDG, DRFC. Johtajuus rotaryjärjestössä Leila Risteli, PDG, DRFC Johtajuus rotaryjärjestössä Mitä tiedät Rotarysta? yli 1,2 miljoonaa rotaria noin 35 000 rotaryklubissa noin 200 maassa/itsehallintoalueella ensimmäinen klubi Chicagoon 1905, Suomeen

Lisätiedot

PER CAPITA MAKSUT PIIRIN KULUT YHTEENSÄ , , , ,77

PER CAPITA MAKSUT PIIRIN KULUT YHTEENSÄ , , , ,77 TALOUSARVIO VUODELLE 2017-2018 Vahvistettu piirineuvottelussa 11.3.2017 DGE Liisa Stjernberg Arvio Arvio Toteutunut Toteutunut Huom D 1420 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 19.2.2017 TUOTOT Rotareita

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

1. HAKIJA 1.1 Hakijan nimi 1.2 Y- tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero

1. HAKIJA 1.1 Hakijan nimi 1.2 Y- tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

ARNE RITARI - SÄÄTIÖ

ARNE RITARI - SÄÄTIÖ - SYNTYI 7.3.1906 ARNE RITARI - PERUSTI SUOMEN 1.LIONSKLUBIN LC HELSINKI/HELSINGFORS 14.8.1950 ARNE RITARI - SÄÄTIÖ PERUSTETTU KUVERNÖÖRINEUVOSTON PÄÄTÖKSELLÄ 1986 TARKOITUS TUKEA JA EDISTÄÄ SUOMEN LIONSKLUBIEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (5) 6 Avustusten myöntäminen vuodelle 2014 HEL 2013-015342 T 02 05 01 00 Päätös Johtokunta päätti jakaa opiston vuoden 2014 talousarvioon sisältyvät järjestöjen avustukset,

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

TITLE KOULUTUKSEN AGENDA JA TAVOITTEET. Presidentti/sihteeri/rahastonhoitaja - tehtävät Jäsenrekisteri Maksut Raportoinnit Kalenteri

TITLE KOULUTUKSEN AGENDA JA TAVOITTEET. Presidentti/sihteeri/rahastonhoitaja - tehtävät Jäsenrekisteri Maksut Raportoinnit Kalenteri TITLE Pre/Past -PETS 2017 KOULUTUKSEN AGENDA JA TAVOITTEET Presidentti/sihteeri/rahastonhoitaja - tehtävät Jäsenrekisteri Maksut Raportoinnit Kalenteri 1 Presidentti / sihteeri / rahastonhoitaja Tärkeitä

Lisätiedot

ARNE RITARI - SÄÄTIÖ

ARNE RITARI - SÄÄTIÖ - SYNTYI 7.3.1906 ARNE RITARI - VAIKUTTI SUOMEN 1.LIONSKLUBIN LC HELSINKI/HELSINGFORS 14.8.1950 PERUSTAMISEEN. ARNE RITARI - SÄÄTIÖ PERUSTETTU KUVERNÖÖRINEUVOSTON PÄÄTÖKSELLÄ 1986 TARKOITUS TUKEA JA EDISTÄÄ

Lisätiedot