1. Ympäristöteknologia KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 45 OP Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 op

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Ympäristöteknologia... 3 1.1 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 45 OP... 12 1.1.1 Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 op... 12 1.1.1."

Transkriptio

1 1. Ympäristöteknologia KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 45 OP Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 op ASIANTUNTIJAVIESTINTÄ 4 OP ENGLANNIN KIELI JA VIESTINTÄ OP RUOTSIN KIELI OP YRITTÄJYYSOPINNOT 4 OP Luonnontieteelliset perusopinnot 1, 16 op KF104 KEMIAN JA FYSIIKAN PERUSTEET 4 OP MP10 MATEMATIIKAN PERUSTEET OP MK10 MEKANIIKKA OP GT10 GEOMETRIA JA TRIGONOMETRIA OP T110: Tietotekniikka op Luonnontieteelliset perusopinnot 2, 15 op VEKTORIT JA MATRIISIT OP SÄHKÖ- JA AALTOLIIKEOPPI OP FYSIIKAN LABORAATIOT, OP DIFFERENTIAALI- JA INTEGRAALILASKENTA, OP TILASTOMATEMATIIKKA I, OP AMMATTIOPINNOT 10 OP YT1: Ympäristöteknologia 1, 15 op AMMATILLINEN KASVU OP EPÄORGAANINEN JA ORGAANINEN KEMIA 6 OP MAA- JA VESIEKOSYSTEEMIT 6 OP YT2: Ympäristöteknologia 2, 15 op YMPÄRISTÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA HALLINTO, OP JÄTE-, ENERGIA- JA VESIHUOLTO 6 OP YHDYSKUNTASUUNNITTELU OP CAD-SUUNNITTELU, OP YT: Ympäristöteknologia, 15 op YMPÄRISTÖ- JA LAATUJÄRJESTELMÄT, OP ELINKAARIAJATTELU JA MATERIAALITEHOKKUUS, OP YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI, OP KESTÄVÄ KEHITYS KAUPUNKIEKOSYSTEEMISSÄ -PROJEKTI OP KUVANKÄSITTELY (Photoshop) op YT4: Ympäristöteknologia 4, 15 op YHDYSKUNTATEKNIIKKA JA VERKOSTOSUUNNITTELU, OP YMPÄRISTÖGEOTEKNIIKKA JA MAARAKENTAMINEN, OP NOVAPOINT- SUUNNITTELUOHJELMISTO OP PAIKKATIEDON HALLINTA OP MAANMITTAUS, KARTAT JA KIINTEISTÖNMUODOSTUS OP YS1:Yhdyskuntasuunnittelu lähtökohdat 10 op MAISEMA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSSA 5 OP RAKENNETTU YMPÄRISTÖ JA YHDYSKUNNAT 5 OP YS2: Asuinalueen ja ympäristön suunnittelu, 15 op ASUINYMPÄRISTÖT 5 OP ASEMAKAAVOITUS 5 OP LÄHIYMPÄRISTÖN KÄSITTELY 5 OP YS: Yhdyskuntasuunnittelua eri tasoilla, 20 op KUVALLINEN VIESTINTÄ OP YLEISKAAVOITUS 6 OP KESKUSTA-ALUEIDEN KEHITTÄMINEN 5 OP YMPÄRISTÖNSUUNNITTELUN TALOUSMATEMATIIKKA OP YHDYSKUNTASUUNNITTELUN ENGLANTI OP YS4:Tie- ja väyläsuunnittelu, 10 op LIIKENNE YHDYSKUNTASUUNNITTELUSSA 5 OP KATU JA TIESUUNNITTELU 5 OP YST1: Ympäristönäytteenotto ja mittaukset, 10 op YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LABORATORIOMENETELMÄT OP VESISTÖNÄYTTEENOTTO, KENTTÄMITTAUKSET JA ANALYYSIT OP MAAPERÄ JA KAATOPAIKKANÄYTTEENOTTO, MITTAUKSET JA ANALYYSIT 4 OP YST2: Vaurioituneen ympäristön kunnostus ja ylläpito, 15 op YMPÄRISTÖKEMIA JA EKOTOKSIKOLOGIA, OP PILAANTUNEEN MAAN KUNNOSTUS, 6 OP VESISTÖJEN KÄYTÖN JA YLLÄPIDON SUUNNITTELU 6 OP YST: Vesihuolto ja sanitaatio, 15 op JÄTEVEDEN KÄSITTELY JA HYÖDYNTÄMINEN 5 OP PUHDAS VESI JA SANITAATIO OP YMPÄRISTÖNSUOJELUTEKNIIKAN ENGLANTI, OP PROSESSIN SUUNNITTELU JA MITOITUS 4 OP YST4: Jätehuolto ja materiaalikierrot, 15 op YRITYKSEN TAI JULKISORGANISAATION JÄTEHUOLTO OP BIOHAJOAVAN JÄTTEEN HYÖDYNTÄMINEN OP MATERIAALIEN KIERRÄTYSLIIKETOIMINTA OP LOPPUSIJOITETTAVA JÄTE JA KAATOPAIKKOJEN SUUNNITTELU JA VALVONTA, OP

2 ELINKAARI- JA MATERIAALITEHOKKUUS -PROJEKTI OP E1: Energian tuotannon perusteet ja ilmansuojelu, 15 op LÄMPÖENERGIA OP ENERGIATEKNIIKKA OP ILMANSUOJELU JA PÄÄSTÖMITTAUKSET 6 OP KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ OP E2: Bioenergia, 10 op BIOMASSAT JA BIOJÄTTEET JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN ENERGIANA 4 OP BIOPOLTTOAINEIDEN ELINKAARITARKASTELU OP TULEVAISUUDEN ENERGIAT OP E: Uusiutuva energia ja laiteratkaisut (Energon), 15 op UUSIUTUVANENERGIAN LAITERATKAISUT OP UUSIUTUVAN ENERGIAN LIIKETOIMINTAOSAAMINEN OP ENERGIAOSAAJAN ENGLANTI OP UUSIUTUVAN ENERGIAN PROJEKTITYÖ 6 OP E4: Energiatehokkuus, 15 op LÄMPÖOPPI JA KULJETUSILMIÖT OP ENERGIATEHOKKUUS YHDYSKUNTARAKENTEESSA OP ENERGIATEHOKKUUS RAKENNUKSISSA OP ENERGIANEUVONTA OP ENERGIATEHOKUUDEN PARANTAMINEN-PROJEKTI OP Projektityötaidot, 15 op LAAJA-ALAINEN PROJEKTI, 5-10 OP Development studies, ECTS NATIONAL AND INTERNATIONAL DEVELOPMENT COOPERATION, 5 ECTS WORKING AND COMMUNICATION IN DEVELOPMENT COUNTRIES, 5 ECTS DEVELOPMENT MANAGEMENT PROJECT, 5 ECTS VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP SUOMEN KIELEN PERUSTEET OP ENGLANNIN KIELEN VALMENTAVA KURSSI OP RUOTSIN KIELEN VALMENTAVA KURSSI OP HARJOITTELU 0 OP Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotaidot, 20 op TUTKIMUSMENETELMÄT JA SEMINAARITYÖSKENTELY 5 OP OPINNÄYTETYÖ 15 OP YHTEYSTIEDOT

3 Ympäristöteknologia OPINTO-OPAS YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike Insinööri AMK Laajuus 240 op Ympäristöteknologian koulutusohjelman opetuksessa punaisena lankana ovat kestävän kehityksen periaatteet, elinkaariajattel u ja materiaali- ja energiatehokkuus. Koulutuksella hankitaan työtehtävien vaatimat teoreettiset tiedot ja käytännön taidot sekä myönteinen asennoituminen yrittäjyyteen. Koulutus antaa tarvittavat suunnittelu - ja kehittämistaidot toimia mm. konsulttina tai julkisen sektorin (kaupungit, kunnat, kehittämisyhtiöt) tehtävissä. Opiskelun aikana viestintä - ja raportointitaidot kehittyvät sekä opitaan alan kansainvälisyyteen ja projektityöskentelyyn.kaikille yhteisen jakson jälkeen opiskelija voi valita pääaineekseen ympäristönsuojelutekniikan, energia-asiat tai yhdyskuntasuunnittelun. rakentaa tuetusti oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Yhdyskuntasuunnittelu keskittyy kaavatasoihin, rakennetun ympäristön kehittämiseen ja suunnitteluohjelmistojen hallintaan. Ympäristönsuojelutekniikan painopisteitä ovat ympäristönäytteenotto, vaurioituneen ympäristön kunnostus ja sivuvirtojen (jätteiden) hyödyntäminen suljetun kierron periaatteella. Energia painottuu uusiutuvaan energiaan ja laiteratkaisuihin, energiatehokkuuteen, päästöjen vähentämiseen ja teknis-taloudelliseen tarkasteluun. Insinöörikoulutukseen kuuluu matematiikan, fysiikan ja kemian opintoja minimissään 1 opintopistettä (op). Kaikille yhteiset ammattiopinnot (60 op) rakentuvat neljästä moduulista ja sisältävät muun muassa tutustumista maa-, vesi- ja kaupunkiekosysteemeihin, jäte-, vesi-, ja energiahuoltoon sekä ympäristölainsäädäntöön. Kestävä kehitys, elinkaariajattelu ja materiaalitehokkuus tulevat käsitteinä tutuiksi. Yhdyskuntasuunnittelu ja tekniikka tulevat tutuiksi sekä teorian, käytännön esimerkkien että suunnitteluohjelmien avulla. Pääaineeksi valitaan yhd yskuntasuunnittelu, ympäristönsuojelutekniikka tai energia-asiat. Pääainetta voi suorittaa enimmillään 55 op, mutta voi myös valita yhdistelmän omasta pääaineestaan ja ottaa toisesta pääaineesta sivuainemoduulin 15 op. Opiskelun aikana ollaan aktiivisesti yhteistyössä yritysten ja julkisyhteisöjen (esim. kunnat, aupungit, yliopistot ja tutkimuslaitokset) kanssa. Ryhmä-ja yksilötöinä tehtävien harjoitustöiden avulla sovelletaan opittuja tietoja ja taitoja käytännön tilanteisiin. Osa opinnoista toteutetaan työelämälähtöisinä projekteina, joiden tulokset luovutetaan tilaajalle. Erityisesti näiden toimeksiantojen kautta opiskelija saa käsityksen siitä, millaisia työelämätaitoja edellytetään suunnittelu ja konsulttityössä. Opintojen olennaisia osia ovat työharjoittelu sekä opinnäytetyö. Työharjoittelujaksoilla opiskelija perehtyy yrityksen tai julkisyhteisön toimintaan sekä käytännön työskentelyyn. Opinnäytetyössä opiskelija keskittyy kiinnostavan työelämälähtöisen aiheen selvitys- ja suunnittelutehtävään. Ympäristöteknologian koulutusohjelman tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoiminnan (TKI) painopisteitä ovat uusiutuva energia, kestävä yhdyskuntasuunnittelu sekä kestävän kehityksen ympäristöteknologiat (ml bioteknologia) ja se nivoutuu koulutuksen kanssa yhteen projektitöiden ja opinnäytteiden kautta. Ympäristöteknologian koulutusohjelmassa on tähän asti ollut kolme suuntautumisvaihtoehtoa: miljöösuunnittelu, ympäristötekniikka ja ympäristöbiotekniikka. Yllä esitellyt uudet pääaineet pyrkivät vastaamaan yhä

4 paremmin ympäristöalan muutoksiin ja osaamistarpeisiin. Ympäristöteknologian koulutus tapahtuu pääsääntöisesti Clentech Parkissa Niemenkatu 7:ssa Lahden tiede-ja yrityspuistossa ( ). YMPÄRISTÖTEKN OLOGIAN KOULUTUSOHJEL MAN PERUSOPINNOT 4 5 OP suoritusvuosi Ammattikorkeakoul un yhteiset perusopinnot 14 op 01SUO Asiantuntijaviestintä 4 op 01SUOA Asiantuntija viestintä ( op) 01PINFO Informaatiol ukutaito (1 op) 1 01RUO Ruotsin kieli op 01RUOK kirjallinen osio (1,5 op) 1,5 01RUOS suullinen osio (1,5 op) 1,5 01ENG Englannin kieli ja viestintä op 01PJYT Yrittäjyysopinnot 4 op 4 Luonnontieteelliset perusopinnot 1, 16 op 071KF104: Kemian ja fysiikan perusteet 4 op 4

5 0701MP10: Matemattiikan perusteet op 0701MK10: Mekaniikka op 0701GT10: Geometria ja trigonometria op 10708T110: Tietotekniikka I op Luonnontieteelliset perusopinnot 2, 16 op 0701VM10: Vektor it ja matriisit op 0701SA10: Sähköja aaltoliikeoppi op 0701FL10: Fysiikan laboraatiot op 0701D110: Differentiaali- ja integraalilaskenta op 0701T110: Tilastomatematiikka I op AMMATTIOPINNOT 10 OP suoritusvuosi YT1: Ympäristöteknolog ia 1, 15 op 0745AK0: Ammatillinen kasvu op 0745MV06: Maa ja vesiekosysteemit 6 op EO06: Epäorgaaninen ja orgaaninen kemia 6 op 6 YT2: Ympäristöteknolog ia 2, 15 op

6 0745YH0: Ympäristölainsäädä ntö ja hallinto op 0745JH06: Jäteenergia- ja vesihuolto 6 op YS0: Yhdyskuntasuunnitte lu op 0745CA0: CAD1-suunnittelu op YT: Ympäristöteknolog ia, 15 op 0745YJ0: Ympäristö-ja laatujärjestelmät op 0745EM0: Elinkaariajattelu ja materiaalitehokkuus op 0745YA0:Ympärist övaikutusten arviointi op 0745KP0: Kestävä kehitys kaupunkiekosystee missä -projekt op 0745KK0: Kuvankäsittely (Photoshop) op YT4: Ympäristöteknolog ia 4, 15 op 0745YV0: Yhdyskuntatekniikka ja verkostosuunnittelu op 0745YM0: Ympäristögeotekniik ka ja maarakentaminen op

7 0745NS0: Novapoint-suunnittel uohjelmisto op 0745PH0: Paikkatiedon hallinta op 0745MK0: Maanmit taus,kartat ja kiinteistönmuodostus op YS1: Yhdyskuntas uunnittelun lähtöko hdat, 10 op 0745MM05: Maisema maankäytön suunnittelussa 5 op 0745RY05: Rakennettu ympäristö ja yhdyskunnat 5 op YS2: Asuinalueen ja ympäristön suunnittelu, 15 op 0745AY05: Asuinympäristöt 5 op 0745AK05: Asemakaavoitus 5 op 0745LK05: Lähiympäristön käsittely 5 op YS: Yhdyskuntasuunnit telua eri tasoilla, 20 op 0745KV0: Kuvallinen viestintä op 0745YK06: Yleiskaavoitus 6 op 0745KK05: Keskust a-alueiden kehittäminen 5 op 0701YT10: Ympäristönsuunnitte lun talousmatematiikka op 0745SE0: Yhdyskuntasuunnitte lun englanti op

8 YS4: Tie ja väyläsuunnittelu, 10 op 0745LY05: Liikenne yhdyskuntasuunnitte lussa 5 op 0745KT05: Katu- ja tiesuunnittelu 5 op YST1: Ympäristönäytteen otto ja -mittaukset, 10 op 0745YL0: Ympäristötutkimukse n laboratoriomenetelm ät op 0745VK0: Vesistönäytteenotto, kenttämittaukset ja analyysit op 0745MK04: Maaperä ja kaatopaikkanäytteen otto,mittaukset ja analyysit 4 op YST2: Vaurioitunee n ympäristön kunnostus ja ylläpito, 15 op 0745YE0: Ympäristökemia ja ekotoksikologia op 0745PM06: Pilaantuneen maan kunnostus 6op 0745VS06: Vesistöjen käytön ja ylläpidon suunnittelu 6 op YST: Vesihuolto ja sanitaatio, 15op JK05: Jätevede n käsittely ja hyödyntäminen 5 op 0745PS0: Puhdas vesi ja sanitaatio op 0745YT0: Ympäristönsuojelute kniikan englanti op 0745PS04: Prosessi n suunnittelu ja mitoitus 4 op YST4: Jätehuolto ja materiaalikierrot, 15 op

9 0745YJ0: Yrityksen tai julkisorganisaation jätehuolto op 0745BJ0: Biohajoavan jätteen hyödyntäminen op 0745MA0: Materiaalien kierrätysliiketoiminta op 0745LK0: Loppusijoitettava jäte ja kaatopaikkojen suunnittelu ja valvonta op 0745MP0: Elinkaari ja materiaalitehokkuus -projekti op E1: Energian tuotannon perusteet ja ilmansuojelu, 15 op 0701LE10: Lämpöenergia op 0745ET0: Energiatekniikka op 0745IP06: Ilmansuojelu ja päästömittaukset 6 op 0745KS0: Kansain väliset sopimukset ja lainsäädäntö op E2: Bioenergia, 10 op 0745BB04: Biomassat ja biojätteet ja niiden hyödyntäminen energiana 4 op 0745BE0: Biopolttoaineiden elinkaaritarkastelu op 0745TE0: Tulevaisuuden energiat op E: Uusiutuva energia ja laiteratkaisut (Energon), 15 op 0745UE0: Uusiutuvan energian laiteratkaisut op

10 0745UL0: Uusiutuvan energian liiketoimintaosaamin en op 0745EE0: Energiaosaajan englanti op 0745UP06: Uusiutuvan energian projektityö 6 op E4: Energiatehokkuus, 15 op 0721LK10: Lämpöoppi ja kuljetusilmiöt op 0745EY0: Energiatehokkuus yhdyskuntarakentee ssa op 0745ER0: Energiatehokkuus rakennuksissa op 0745EN0: Energianeuvonta op 0745EP0: Energiatehokkuuden parantaminen -projekti op Projektityötaidot, 15 op 0745LP10: Laaja-alainen projekti, (esim. Urban Planning Project, Yrityksen ympäristöja laatujärjestelmän auditointi, Teknologiatestauspr ojekti) Kehitysyhteistyöop innot op 0745KV05 Kansallinen ja kansainvälinen kehitysyhteistyö National and International Development Cooperation (.tai 4.p.) 5 op 0745TK05 Työskentely ja kommunikointi kehitysmaissa

11 Working and Communication in Development Countries (.tai 4.p.) 5op 0745KO05 Kehitysyhteistyön opintomatka/hanke Development Management Project (.tai 4.p.) 5op VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP suoritusvuosi Vapaasti valittavat opinnot 15 op 07VVSUPE0: Suomen kielen perusteet op 01VVENGVA: Englannin kielen valmentava kurssi op 01VVRUOVA: Ruotsin kielen valmentava op HARJOITTELU 0 OP suoritusvuosi Harjoittelu I 21 op 070HA01-070HA41 7 x op 21 Harjoittelu II 9 op 070HA51-070HA91 x op 9 OPINNÄYTETYÖ 20 OP suoritusvuosi Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotaidot, 20 op

12 0745JO05: Tutkimusmenetelmät ja seminaarityöskentel y, 5 op ON015: Opinnäytetyö 15 op 15 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 45 OP Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot, 14 op Luonnontieteelliset perusopinnot 1, 16 op Luonnontieteelliset perusopinnot 2, 15 op Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 op 01SUO ASIANTUNTIJAVIESTINTÄ 4 OP 01ENG ENGLANNIN KIELI JA VIESTINTÄ OP 01RUO RUOTSIN KIELI OP 01PJYT YRITTÄJYYSOPINNOT 4 OP ASIANTUNTIJAVIESTINTÄ 4 OP 01SUOA: Asiantuntijaviestintä OP 01PINFO: Informaatiolukutaito 1 OP Opintojakso on ammattikorkeakoulun yhteinen. Kuvaus on ammattikorkeakoulun opinto-oppaan yhteisessä osassa.

13 ENGLANNIN KIELI JA VIESTINTÄ OP 01ENG ENGLANNIN KIELI JA VIESTINTÄ OP Opintojakso on ammattikorkeakoulun yhteinen. Kuvaus on ammattikorkeakoulun opinto-oppaan yhteisessä osassa. RUOTSIN KIELI OP 01RUO RUOTSIN KIELI OP 01RUOK: Ruotsin kieli, kirjallinen osa 01RUOS: Ruotsin kieli, suullinen osa Opintojakso on ammattikorkeakoulun yhteinen. Kuvaus on ammattikorkeakoulun opinto-oppaan yhteisessä osassa. YRITTÄJYYSOPINNOT 4 OP 01PJYT YRITTÄJYYSOPINNOT 4 OP Luonnontieteelliset perusopinnot 1, 16 op Moduulin osaamistavoitteet: -ymmärtää ympäristönsuunnittelun ja opintojen kannalta keskeiset matematiikan, fysiikan ja kemian sisällöt -ymmärtää fysiikan ja kemian merkityksen suunnittelutehtävissä -osaa käyttää hyväkseen tilastollista aineistoa -pystyy itsenäisesti suoriutumaan ammattiopintoihin liittyvistä tietoteknisistä harjoituksista ja seminaaritöistä Opintojaksot: 0701KF104: Kemian ja fysiikan perusteet 4 op 0701MP10: Matematiikan perusteet op 0701MK10: Mekaniikka op

14 0701GT10: Geometria ja trigonometria op 10708T110: Tietotekniikka op 0701KF104 KEMIAN JA FYSIIKAN PERUSTEET 4 OP 0701KF104 KEMIAN JA FYSIIKAN PERUSTEET 4 OP Kemia 2 OP Opintojakso on pakollinen niille opintonsa aloittaville insinööriopiskelijoille, joiden pohjakoulutus on ammattitutkinto. - ymmärtää kemian perusteet - saa valmiuden insinöörikoulutuksen kemian opintojaksojen suorittamiselle - osaa laskea yksinkertaisia kemian laskutehtäviä Kemialliset käsitteet (mooli, atomi, suola, molekyyli jne.), alkuaineiden jaksollinen järjestelmä, atomirakenne karkeasti, ainemäärän ja pitoisuuden käsitteet, kemiallisen reaktioyhtälön kirjoittaminen sekä kemiallisen laskun ratkaisu. Alussa pidettävä tasokoe tai luennot, harjoitustehtävät ja tentti. Arvostelu hyväksytty/hylätty. Sovitaan opintojakson alussa. Fysiikka 2 OP Opintojakso on pakollinen niille opintonsa aloittaville insinööriopiskelijoille, joiden pohjakoulutus on ammattitutkinto. Opintojakso soveltuu myös muille, jotka tarvitsevat perustietoa fysiikasta. - ymmärtää fysiikan perusteet - saa valmiuden insinöörikoulutuksen fysiikan opintojaksojen suorittamiselle - osaa laskea yksinkertaisia fysiikan laskutehtäviä Suurelaskenta, mekaniikka; kinematiikan perusteet, dynamiikka, olomuotojen mekaniikka; paine, hydrostaattinen paine, Arkhimedeen laki, lämpöoppi; lämpötila-asteikot, lämpölaajeneminen, aineen lämpöopilliset ominaisuudet, sähköoppi; sähköstatiikka, tasavirtapiirit

15 Alussa pidettävä tasokoe, oppitunnit, harjoitustehtävät ja kaksi välikoetta. Arvostelu hyväksytty/hylätty. Harjoitustehtävä, moniste ja luennot. Oheislukemistona voi tutustua jo insinöörikoulutuksen oppikirjaan Hautala, M. & Peltonen, H Insinöörin (AMK) Fysiikka osa painos. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä. 0701MP10 MATEMATIIKAN PERUSTEET OP 0701MP10 MATEMATIIKAN PERUSTEET OP Opintojakson tavoitteena on algebran käyttötaidon kehittäminen ja syventäminen niin, että opiskelijat voivat jatkaa matematiikan opintoja sekä osaavat soveltaa matemaattisia menetelmiä erityisesti luonnontieteiden, mekaniikan ja sähkötekniikan opinnoissa. - potenssi-, polynomi- ja rationaalilausekkeiden sieventäminen - ensimmäisen asteen yhtälöt ja yhtälöryhmät - yksinkertaisia sanallisia probleemoja ja prosenttilaskuja - 2. asteen, juuri- ja korkeamman asteen yhtälöt - tason analyyttisen geometrian alkeet - logaritmi- ja eksponenttifunktio - yksinkertaiset logaritmi- ja eksponenttiyhtälöt Opintojakso muodostuu luennoista ja harjoituksista. Arviointi tapahtuu tuntiosaamisen, harjoitustehtävien ja välikokeiden tai tentin perusteella. Arviointi asteikolla 1-5. Launonen, E., Sorvali, E. & Toivonen, P Teknisten ammattien matematiikka A. 9. painos. Helsinki: WSOY. 0701MK10 MEKANIIKKA OP 0701MK10 MEKANIIKKA OP hallitsee suurelaskennan perusteet, mekaniikan perusteet, lujuusopin perusteet sekä tuntee fysiikan opiskelun kannalta tärkeimmät suureet ja osaa soveltaa niitä käytäntöön. - kinematiikka - dynamiikka - statiikka - kiinteän aineen mekaanisia ominaisuuksia Edeltävät opinnot Lukion laaja fysiikka arvosanalla 8 tai fysiikan perusteet Luentoja ja harjoituksia, etäopiskelua, tentti.

16 Arviointi asteikolla 1-5. Peltonen, H Insinöörin (AMK) Fysiikka osa painos. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä. 0701GT10 GEOMETRIA JA TRIGONOMETRIA OP 0701GT10 GEOMETRIA JA TRIGONOMETRIA OP Opintojakson tavoitteena on taso- ja avaruusgeometrian sekä ja trigonometrian käyttötaidon kehittäminen ja syventäminen niin, että opiskelijat voivat jatkaa matematiikan opintoja sekä osaavat soveltaa matemaattisia menetelmiä erityisesti luonnontieteiden, mekaniikan ja sähkötekniikan opinnoissa. - tasogeometrian perusteet - suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometria - trigonometriset funktiot, trigonometrian kaavat, trigonometriset yhtälöt - avaruusgeometrian alkeet, kappaleiden tilavuudet ja pinta-alat Opintojakso muodostuu luennoista ja harjoituksista. Arviointi tapahtuu tuntiosaamisen, harjoitustehtävien ja välikokeiden tai tentin perusteella. Arviointi asteikolla 1-5. Launonen, E., Sorvali, E. & Toivonen, P Teknisten ammattien matematiikka B painos. Helsinki: WSOY T110: Tietotekniikka op 10708T110: Tietotekniikka op Opintojakso tutustuttaa opiskelijan Tekniikan laitoksen ATK-järjestelmään ja tarjoaa perustiedot tietotekniikan käytöstätyövälineenä. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy itsenäisesti suoriutumaan ammattiopintoihin liittyvistä tietoteknisistäharjoituksista ja seminaaritöistä. -Tekniikan laitoksen ATK- järjestelmä -Haittaohjelmat ja niiltä suojautuminen -Käyttöjärjestelmä -Tekstinkäsittely Taulukkolaskenta -Esitysgrafiikkaohjelma -Internet ja sähköpostijärjestelmä Luennot, harjoitustyöt ja tentti.

17 Arviointi asteikolla 1-5. Luentomateriaali ja muu alaan liittyvä kirjallisuus. Korvaavuus Opintojakson voi korvata suorittamalla hyväksytysti laitoksen järjestämän tietotekniikan näyttökokeen tai omaamalla tietotekniikan A- tai AB- tason ajokortin. Luonnontieteelliset perusopinnot 2, 15 op Moduulin osaamistavoitteet: -ymmärtää ympäristönsuunnittelun ja opintojen kannalta keskeiset matematiikan, fysiikan ja kemian sisällöt -ymmärtää fysiikan ja kemian merkityksen suunnittelutehtävissä -osaa käyttää hyväkseen tilastollista aineistoa -pystyy itsenäisesti suoriutumaan ammattiopintoihin liittyvistä tietoteknisistä harjoituksista ja seminaaritöistä Opintojaksot: 0701VM10: Vektorit ja matriisit op 0701SA10: Sähkö- ja aaltoliikeoppi op 0701FL10: Fysiikan laboraatiot op 0701D110: Differentiaali- ja integraalilaskenta op 0701T110: Tilastomatematiikka op VEKTORIT JA MATRIISIT OP 0701VM10 VEKTORIT JA MATRIISIT OP Tavoitteena on saavuttaa vektorialgebran ja geometrian sekä matriisilaskennan riittävä hallinta, jotta opiskelija osaa käyttää ja soveltaa ammattiopinnoissa, -vektorien komponentit ja laskutoimitukset (skalaari-, vektori- ja kolmitulot) -matriisialgebran perusteet -analyyttista geometriaa (suorat ja tasot D:ssa)

18 Suoritustapa jaarviointi Opintojakso muodostuu luennoista ja harjoituksista. Arviointi tapahtuu tuntiosaamisen, harjoitustehtävien ja välikokeiden tai tentin perusteella. Arviointi asteikolla 1-5. Launonen, E.,Sorvali, E. Toivonen, P Teknisten ammattien matematiikka B painos. Helsinki: WSOY. Launonen, E.,Sorvali,E. Toivonen, P Teknisten ammattien matematiikka E. Lineaarialgebra. 1. painos. Helsinki: WSOY. SÄHKÖ- JA AALTOLIIKEOPPI OP 0701SA10 SÄHKÖ- JA AALTOLIIKEOPPI OP -hallitsee sähkö- ja aaltoliikeopin perusteet -kykenee selviytymään ammattiaineista. Sähköstatiikka, tasavirtapiirit, värähdysliike, aaltoliikeoppi, melu, desibeliasteikko. Edeltävät opinnot 0701MK10 Mekaniikka ja 0701KF104 Fysiikan perusteita vastaavat tiedot, 0701SA10 Sähkö- ja aaltoliikeoppi. Luentoja ja harjoituksia, etäopiskelua, tentti. Arviointi asteikolla 1-5. Peltonen, H Insinöörin (AMK) Fysiikka osa painos. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä. Peltonen, H., Perkkiö, J. Vierinen, K Insinöörin (AMK) Fysiikka osa 2. 8.painos.Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä. FYSIIKAN LABORAATIOT, OP 0701FL10 FYSIIKAN LABORAATIOT, OP

19 osaa tehdä fysikaalisia mittauksia ja laatia tuloksistaan oikeaoppisen selostuksen. Erikoisesti hän osaa tulostenkäsittelyn virhetarkasteluineen ja graafisen esityksen laatimisen sekä hyödyntää tietotekniikkaa selostuksen tekemisessä. lle muotoutuu käsitys fysiikasta kokeellisena luonnontieteenä. Opintojakso sisältää laboratoriotyöskentelyä ja työselostusten tekoa. Edeltävät opinnot 0701MK10 Mekaniikka Hyväksytysti suoritetut laboratorioharjoitukset, arviointi hyväksytty/hylätty. Launonen, E., Sorvali, E.Toivonen, P Teknisten ammattien matematiikka C. 7. painos. Helsinki: WSOY.. DIFFERENTIAALI- JA INTEGRAALILASKENTA, OP 0701D110 DIFFERENTIAALI- JA INTEGRAALILASKENTA, OP Opintojakson tavoitteena on tutustua matemaattisen analyysin peruskäsitteisiin ja oppia soveltamaan niitä koulutusohjelman mukaan esimerkiksi kinematiikkaan, lujuusoppiin tai sähköoppiin. -funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta -integraalifunktio ja määrätty integraali -derivaatan ja integraalin yleiset perusominaisuudet ja tavallisimpien funktioiden derivoimis- ja integroimiskaavat -ääriarvot ja käännepisteet -pinta-ala, painopiste ja momentti Edeltävät opinnot 0701MP10 Matematiikan perusteet tai vastaavat tiedot, 0701GT10 Geometria ja trigonometria Opintojakso muodostuu luennoista ja harjoituksista. Arviointi tapahtuu tuntiosaamisen, harjoitustehtävien ja välikokeiden tai tentin perusteella. Arviointi asteikolla 1-5. TILASTOMATEMATIIKKA I, OP 0701T110 TILASTOMATEMATIIKKA I, OP

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Ympäristöteknologian koulutusohjelma

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Ympäristöteknologian koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Ympäristöteknologian koulutusohjelma 2 YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike

Lisätiedot

1 (42) OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala. Ympäristöteknologian koulutusohjelma 240 op

1 (42) OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala. Ympäristöteknologian koulutusohjelma 240 op 1 (42) OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala Ympäristöteknologian koulutusohjelma 240 op YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA 2 (42) Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala OPINTO-OPAS 2012 201 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala MATERIAALITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 240 op Muovitekniikan suuntautumisvaihtoehto Puutekniikan suuntautumisvaihtoehto Tekstiili- ja vaatetustekniikan

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Muovitekniikan koulutusohjelma

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Muovitekniikan koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Muovitekniikan koulutusohjelma 2 MUOVITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike Insinööri AMK

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Tekstiili- ja vaatetustekniikan koulutusohjelma Opinto-opas 2006-2007 TEKSTIILI- JA VAATETUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

Lisätiedot

1. Prosessi- ja materiaalitekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 8 1.2 Materiaalitekniikan opetussuunnitelman kuvaus ja tavoitteet...

1. Prosessi- ja materiaalitekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 8 1.2 Materiaalitekniikan opetussuunnitelman kuvaus ja tavoitteet... 1. Prosessi- ja materiaalitekniikka................................................................................. 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat...........................................................................

Lisätiedot

1. Tietotekniikan koulutusohjelma 240 op... 3 1.1 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA... 4 1.2 Opintojen rakenne... 5 1.2.1 AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET

1. Tietotekniikan koulutusohjelma 240 op... 3 1.1 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA... 4 1.2 Opintojen rakenne... 5 1.2.1 AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET 1. Tietotekniikan koulutusohjelma 240 op........................................................................... 3 1.1 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA....................................................................

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Tietotekniikan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas 2006-2007 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

Lisätiedot

8.6. YMPÄRIS TÖTEKNOLOGIAN KOULUTUS OHJELMA

8.6. YMPÄRIS TÖTEKNOLOGIAN KOULUTUS OHJELMA 8.6. YMPÄRIS TÖTEKNOLOGIAN KOULUTUS OHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Ylioppilaspohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1. 2. 3. 4. teensä 1. 2.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA sekä automaatio- ja mittausteknologian osaalueille. Olemme panostaneet yhdistettyyn opetus- ja tutkimuslaboratorioon, joka tarjoaa opis- Ympäristöala tarjoaa runsaasti

Lisätiedot

Vapaasti valinnaiset opinnot opiskelija voi valita mistä tahansa vähintään ammattikorkeakoulutasoisesta oppilaitoksesta.

Vapaasti valinnaiset opinnot opiskelija voi valita mistä tahansa vähintään ammattikorkeakoulutasoisesta oppilaitoksesta. Rakennustekniikan koulutusohjelma, WRNS09, WRNS09T SUORITETTAVA TUTKINTO Insinööri (AMK), 240 op TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Koulutusohjelman yleistavoite on antaa opiskelijoille valitun suuntautumisvaihtoehdon

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutus

Ammattikorkeakoulutus Ammattikorkeakoulutus Ammattikorkeakoulutus suuntaa opintoja suoraan työelämän tarpeeseen. Ammattikorkeakoulutus on käytännönläheisempää kuin yliopisto-opetus. Ammattikorkeakoulututkintoon sisältyy lisäksi

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma. Suoritettava tutkinto. Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet. Opintojen rakenne ja toteutustapa.

Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma. Suoritettava tutkinto. Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet. Opintojen rakenne ja toteutustapa. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Agrologi (AMK), 240 op Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa suoritetaan luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto. Tutkintonimike on agrologi

Lisätiedot

8.2. KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

8.2. KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 8.2. KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Ylioppilaspohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1. 2. 3. 4. teensä

Lisätiedot

Muotoilun koulutus, Teollinen muotoilu

Muotoilun koulutus, Teollinen muotoilu Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilun koulutus, Teollinen muotoilu Opetussuunnitelma 2014-2015 28.10.2014 1 Sisällysluettelo YDINOSAAMINEN 210 OP... 16 PERUSOPINNOT 60 OP (1.vuosi)... 16 Muotoilun perusteet

Lisätiedot

8.3. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

8.3. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 8.3. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Ylioppilaspohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1. 2. 3. 4. teensä 1. 2. 3.

Lisätiedot

56 Opinto-opas 2002-2003

56 Opinto-opas 2002-2003 3.20 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖ- TEKNIIKAN OSASTON KOULU- TUSOHJELMAT Rakennus- ja ympäristötekniikan osaston koulutusohjelmia ovat Rakennustekniikan koulutusohjelma (Insinööri, amk) Ympäristöteknologian koulutusohjelma

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tietotekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Tietotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneet insinöörit sijoittuvat suunnittelu-, ohjelmointi-, esimies-,

Lisätiedot

RAKENNUSALAN TYÖNJOHDON KOULUTUSOHJELMA

RAKENNUSALAN TYÖNJOHDON KOULUTUSOHJELMA RAKENNUSALAN TYÖNJOHDON KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman toimintaympäristö Rakennusalan työnjohtokoulutusohjelmasta valmistuvien tutkintonimike on rakennusmestari (amk). Rakennusmestarin tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

Talotekniikan koulutusohjelma

Talotekniikan koulutusohjelma Metropolia Ammattikorkeakoulu Talotekniikan koulutusohjelma Tunnus Nimi 1 2 3 4 Yhteensä TY13S2-1000 Perusopinnot 69 TY13S2-1018 Orientoivat opinnot 3 XX00AC54 Orientoivat opinnot 3 3 TY13S2-1001 Matematiikka

Lisätiedot

OPPIMISVAIKEUDET BIOLOGIASSA

OPPIMISVAIKEUDET BIOLOGIASSA 5.7. Biologia Biologia on luonnontiede, joka tutkii elollisen luonnon rakennetta, toimintaa ja vuorovaikutussuhteita molekyyli- ja solutasolta biosfääriin. Biologialle tieteenä on ominaista havainnointiin

Lisätiedot

KUOPION MUOTOILUAKATEMIA

KUOPION MUOTOILUAKATEMIA SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KUOPION MUOTOILUAKATEMIA Opinto-opas 2008 aloittaneet MUOTOILUN TUTKINTOON JOHTAVA AIKUISKOULUTUS PL 98, Piispankatu 8, 70101 Kuopio Puh. (017) 308 111, Fax (017) 308 222 Email:

Lisätiedot

Talotekniikan koulutusohjelma

Talotekniikan koulutusohjelma Metropolia Ammattikorkeakoulu Talotekniikan koulutusohjelma Tunnus Nimi 1 2 3 4 Yhteensä TY13S1-1000 Perusopinnot 69 TY13S1-1020 Orientoivat opinnot 3 XX00AC54 Orientoivat opinnot 3 3 TY13S1-1001 Matematiikka

Lisätiedot

Liiketalouden koulutus

Liiketalouden koulutus Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 15.9.2014 0 Sisällysluettelo LIIKETALOUDEN ALAN KOULUTUSOHJELMA... 12 Ydinosaaminen 150 op... 16 Perusopinnot 75 op... 16 Yritysportfolio...

Lisätiedot

1. Markkinointi... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: MARKKINOINTI 210 OP... 5 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2.1 Kaikille yhteiset

1. Markkinointi... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: MARKKINOINTI 210 OP... 5 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2.1 Kaikille yhteiset 1. Markkinointi................................................................................................ 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: MARKKINOINTI 210 OP................................................

Lisätiedot

HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015

HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015 HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015 Kurssiesitteet 1. Äidinkieli 6 KIELET 2. B1-kieli ruotsi 8 3. A1-kieli: englanti 9 4. A2-kieli saksa 11 5. B2-kieli: saksa (yläkoulussa alkanut kieli) ja B3-kieli:

Lisätiedot

Tornion yhteislyseon lukio

Tornion yhteislyseon lukio Tornion yhteislyseon lukio - Kurssiesite 2008 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION KURSSIESITE 2008 ESIPUHE 1 OPPIAINEIDEN KURSSIEN ARVIOINTI OPS 2007 2 LUKION OPPIAINEIDEN SUORITUSJÄRJESTYS OPS-2007 3 ÄIDINKIELI

Lisätiedot

1. Johtaminen ja viestintä... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP... 5 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP...

1. Johtaminen ja viestintä... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP... 5 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 1. Johtaminen ja viestintä....................................................................................... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP.....................................

Lisätiedot

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Rehtorin hyväksymä ammattitaitoa täydentävien pakollisten ja valinnaisten tutkinnon osien opetussuunnitelma, joka sisältää Arviointitoimikunnan

Lisätiedot

Rakennusalan työnjohto, LVI-tekniikka (Espoo)

Rakennusalan työnjohto, LVI-tekniikka (Espoo) Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennusalan työnjohto, LVI-tekniikka (Espoo) Tunnus Nimi 1 2 3 4 Yhteensä TC13S1E-1000 Perusopinnot 39 XX00AC54 Orientoivat opinnot 3 3 XX00AB28 Rakennusmestarin suomi 3

Lisätiedot