Energia- ja ympäristötekniikan koulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energia- ja ympäristötekniikan koulutus"

Transkriptio

1 Lahden ammattikorkeakoulu Energia- ja ympäristötekniikan koulutus Opetussuunnitelma

2 Sisällysluettelo Energia- ja ympäristötekniikka... 5 YDINOSAAMINEN YT1 ORIENTOINTI SUO ASIANTUNTIJAVIESTINTÄ, 4 OP SUOA ASIANTUNTIJAVIESTINTÄ 3 OP PINFO INFORMAATIOLUKUTAITO JA VERKKOTYÖSKENTELY 1 OP FK103 FYSIIKAN JA KEMIAN PERUSOPINNOT, 3 OP FY01,5 Fysiikka 1,5 OP KEO1,5 Kemia 1,5 OP MP103 MATEMATIIKAN PERUSTEET, 3 OP OA02 OPPIMINEN JA AMMATILLINEN KASVU, 2 OP T1103 TIETOTEKNIIKKA I, 3 OP YT2 YMPÄRISTÖ- JA ENERGIATEKNIIKKA JH06 JÄTE-, ENERGIA- JA VESIHUOLTO, 6 OP MY106 MAA- JA VESIEKOSYSTEEMIT JA YMPÄRISTÖKEMIA, 6 OP MK103 MEKANIIKKA, 3 OP YT3 YHDYSKUNNAT JA VIRANOMAISSÄÄTELY CA03 CAD I SUUNNITTELU, 3 OP GT103 GEOMETRIA JA TRIGONOMETRIA, 3 OP YS03 YHDYSKUNTASUUNNITTELU, 3 OP YH03 YMPÄRISTÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA HALLINTO, 3 OP YA03 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI, 3 OP YT4 PAIKKATIEDON SOVELTAMINEN PH03: Paikkatiedon hallinta (MAP-info + ARCGIS), 3 OP RUO Ruotsin kieli 3 OP RUOK RUOTSIN KIELI KIRJALLINEN 1,50 OP RUOS RUOTSIN KIELI SUULLINEN 1,50 OP VM103 VEKTORIT JA MATRIISIT, 3 OP YP06: YMPÄRISTÖPROJEKTI, 6 OP YS1 YHDYSKUNTASUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT KK03: KUVANKÄSITTELY (PHOTOSHOP), 3 OP MK03: MAANMITTAUS, KARTAT JA KIINTEISTÖNMUODOSTUS, 3 OP MM05: MAISEMA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSSA, 5 OP RY404: RAKENNETTU YMPÄRISTÖ JA YHDYSKUNNAT, 4 OP YS2 LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ KATU- JA TIESUUNNITTELU, 5 OP (HAMK) LIIKENNETURVALLISUUS JA -PSYKOLOGIA, 5 OP (HAMK) YKS05 YHDYSKUNTASUUNNITTELU (FUAS), 5 OP YS3 ASUINYMPÄRISTÖT AK05: ASEMAKAAVOITUS, 5 OP AY05: ASUINYMPÄRISTÖT-PROJEKTI, 5 OP LK05: LÄHIYMPÄRISTÖN KÄSITTELY, 5 OP YET1 PILAANTUNEEN MAA-ALUEEN JA POHJAVEDEN KUNNOSTUS YET1 Pilaantuneen maa-alueen ja pohjaveden kunnostus, 15 op, 2. syksy

3 0747KE03: KESTÄVÄ KEHITYS JA ENERGIATEHOKKUUS KUNNOSTUKSESSA (IN SITU MENETELMÄT), 3 OP MM03 MAASTOTYÖSKENTELY, MITTAUKSET JA TYÖMAAVALVONTA 3 OP PK03 PILAANTUNEEN KOHTEEN KUNNOSTUSPROSESSI, 3 OP T1103 TILASTOMATEMATIIKKA I, 3 OP (YET) YL03 YMPÄRISTÖTUTKIMUKSEN KEMIA JA LABORATORIOANALYYSIT, 3 OP YET2 VESIEN HALLINTA, VESIRAKENTAMINEN JA VESI GLOBAALINA RESURSSINA AE03: Ammattienglanti 3 OP (YET) HA03: Haja-asutusalueiden vesihuolto, vesistöjen kunnostus ja rakentaminen 3 op KV06: Kaupunkialueiden vesien hallinta ja projekti 6 op SV03: Suljetut vesikierrot, materiaali- ja energiatehokkuus 3 op YET3 ENERGIAN TUOTANTO JA UUSIUTUVAT ENERGIAT UE06: Energiatekniikka ja uusiutuvan energian tuotanto 6 op FL103 FYSIIKAN LABORAATIOT, 3 OP LE103: LÄMPÖENERGIA, 3 OP SA103: SÄHKÖ- JA AALTOLIIKEOPPI, 3 OP YT5 YHDYSKUNTATEKNIIKKA JA INFRARAKENTAMINEN D1103 DIFFERENTIAALI- JA INTEGRAALILASKENTA, 3 OP ENG Englannin kieli ja viestintä 3 op NS03 NOVAPOINT- SUUNNITTELUOHJELMISTO, 3 OP YV03 YHDYSKUNTATEKNIIKKA JA VERKOSTOSUUNNITTELU, 3 OP YM03 YMPÄRISTÖGEOTEKNIIKKA JA MAARAKENTAMINEN, 3 OP YT103 YMPÄRISTÖNSUUNNITTELUN TALOUSMATEMATIIKKA, 3 OP PROJEKTI (E) JA MENETELMÄOPINNOT EPR10 ENVIRONMENTAL PROJECT, 10 OP JO05: Tutkimusmenetelmät ja seminaarityöskentely, 5 OP OPINNÄYTETYÖ ON015, Opinnäytetyö, 15 op HARJOITTELU HARJOITTELU, 30 OP Harjoittelu I ja II, 30 op TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN YS4 KUNTAPROJEKTI AE03: Ammattienglanti 3 op (YS) PRO09 PROJEKTI 9 OP T1103 TILASTOMATEMATIIKKA I, 3 OP (YS) YET4 ENERGIATEHOKKUUS YET4 Energiatehokkuus 15 op EN03: ENERGIANEUVONTA 3 op ER03: ENERGIATEHOKKUUS RAKENNUKSISSA 3 op EY03: ENERGIATEHOKKUUS YHDYSKUNTARAKENTEESSA 3 op EP03: ENERGIATEHOKUUDEN PARANTAMINEN-PROJEKTI 3 op LK103 LÄMPÖOPPI JA KULJETUSILMIÖT 3 op YET5: ENERGIAA SYVENTÄVÄ MODUULI YMPÄRISTÖTEHOKKUUS EK03 ELINKAARIAJATTELU, 3 OP EH03: Energiatehokkuus, 3 op MJ03: MATERIAALITEHOKKUUS, -KIERRÄTYS JA JÄTEHUOLTO, 3 OP

4 0747YB03: YMPÄRISTÖASIAT YRITYKSEN JOHTAMISESSA, VIESTINNÄSSÄ JA MARKKINOINNISSA, 3 OP YY03: YRITYKSEN YMPÄRISTÖLAINSÄÄDÄNTÖ, 3 OP TOIMINNANOHJAUS JL403 JOHTAMINEN JA LAATU 3 OP MA403 MARKKINOINTI 3 OP TO403 TUOTANNONOHJAUS 3 OP YO403 YRITTÄJYYSOPINNOT 3 OP YR403 YRITYKSEN RAHALIIKENNE 3 OP VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT DEVELOPMENT STUDIES (Fuas) KEHYHOP Development Studies, 15 op (ECTS) KO05 DEVELOPMENT MANAGEMENT PROJECT, 5 ECTS KV05 NATIONAL AND INTERNATIONAL DEVELOPMENT COOPERATION, 5 ECTS TK05 WORKING AND COMMUNICATION IN DEVELOPMENT COUNTRIES, 5 ECTS KV-TOIMINTA, 15 OP

5 Energia- ja ympäristötekniikka YDINOSAAMINEN 180 OP suoritusvuosi PERUSOPINNOT 75 OP YT1 Orientointi, 15 op, 1. syksy 0745OA Oppiminen ja ammatillinen kasvu 2 op 2 01SUO Asiantuntijaviestintä 4 op T1103 Tietotekniikka I 3 op MP103 Matematiikan perusteet 3 op FK103 Fysiikan ja kemian perusopinnot 3 op 3 YT2 Ympäristö- ja energiatekniikka 15 op, 1. syksy 0745MY106 Maa- ja vesiekosysteemit ja ympäristökemia 6 op MK103 Mekaniikka 3 op JH06 Jäte-, energia- ja vesihuolto 6 op 6 YT3 Yhdyskunnat ja viranomaissäätely 15 op, 1. kevät

6 0745YH03 Ympäristölainsäädäntö ja hallinto 3 op YA03 Ympäristövaikutusten arviointi 3 op YS03 Yhdyskuntasuunnittelu 3 op CA03 CAD I-suunnittelu 3 op GT103 Geometria ja trigonometria 3 op 3 YT4 Paikkatiedon soveltaminen 15 op, 1. kevät 0701VM103 Vektorit ja matriisit 3 op PH03 Paikkatiedon hallinta (MAP-info + ARCGIS) 3 op YP06 Ympäristöprojekti 6 op 6 01RUO Ruotsin kieli 3 op 3 YT5 Yhdyskuntatekniikka ja infrarakentaminen 15 op, 2. syksy 0745NS03 Novapoint-suunnitteluohjelma 3 op YV03 Yhdyskuntatekniikka ja verkostosuunnittelu 3 op YM03 Ympäristögeotekniikka ja maarakentaminen 3 op 3 01ENG Englannin kieli ja viestintä 3 op DI103 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 op (YET)

7 0707YT103 Ympäristösuunnittelun talousmatematiikka 3 op (YS) 3 AMMATTIOPINNOT 60 OP suoritusvuosi YS1 Yhdyskuntasuunnittelun lähtökohdat 15 OP, 2. syksy 0746MM05 Maisema maankäytön suunnittelussa 5 op RY404 Rakennettu ympäristö ja yhdyskunnat 4 op MK03 Maanmittaus, kartat ja kiinteistönmuodostus 3 op KK03 Kuvankäsittely (Photoshop) 3 op 3 YS2 Liikenne ja maankäyttö 15 OP, 2. kevät Yhdyskuntasuunnittelu / LAMK Katu- ja tiesuunnittelu / HAMK Liikenneturvallisuus ja -psykologia / HAMK YS3 Asuinympäristöt 15 OP, 2. kevät 0746AY05 Asuinympäristöt - projekti 5 op AK05 Asemakaavoitus 5 op LK05 Lähiympäristön käsittely 5 op 5 YET1 Pilaantuneen maa-alueen ja pohjaveden kunnostus 15 OP, 2. syksy 0747YL03 Ympäristötutkimuksen kemia ja laboratorioanalyysit 3 op

8 0747MM03 Maastotyöskentely, mittaukset ja työmaavalvonta 3 op PK03 Pilaantuneen kohteen kunnostusprosessi 3 op KE03 Kestävä kehitys ja energiatehokkuus kunnostuksessa (in-situ menetelmät) 3 op T1103 Tilastomatematiikka I 3 op 3 YET2 Vesien hallinta, vesirakentaminen ja vesi globaalina resurssina 15 OP, 2 kevät 0747KV06 Kaupunki alueiden vesien hallinta ja projekti 6 op AE03 Ammattienglanti 3 op HA03 Haja-asutusalueiden vesihuolto, vesistöjen kunnostus ja rakentaminen 3 op SV03 Suljetut vesikierrot, materiaali ja energiatehokkuus 3 op 3 YET3 Energian tuotanto ja uusiutuvat energiat 15 OP, 2. kevät 0701SA103 Sähkö- ja aaltoliikeoppi 3 op FL103 Fysiikan laboraatiot 3 op LE103 Lämpöenergia 3 op UE06 Energiatekniikka ja uusiutuvan energian tuotanto 6 op 6 Projekti (E) + menetelmäopinnot 15 OP, 3. tai 4. vuosi 0745JO05 Tutkimus menetelmät ja seminaarityöskentely 5 op EPR10 Environmental Project (määritellään tapauskohtaisesti) 10 op HARJOITTELU 30 OP

9 OPINNÄYTETYÖ 15 OP 0745ON015 Opinnäytetyö 15 op 15 TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 60 OP suoritusvuosi MUUT AMMATTIOPINNOT 45 OP (valitaan alla olevista 15 op:n moduuleista) YS4 Kuntaprojekti 15 op, 3. syksy 0701T1103 Tilastomatematiikka I 3 op AE03 Ammattienglanti 3 op PRO09 Projekti 9 op 9 YET4 Energiatehokkuus 15 OP, 3, syksy 0721LK103 Lämpöoppi ja kuljetusilmiöt 3 op EY03 Energiatehokkuus yhdyskuntarakenteessa 3 op ER03 Energiatehokkuus rakennuksissa 3 op EN EN03 Energian euvonta 3 op 3 Energiatehokkuuden parantaminen -projekti 3 op 3 YET5 Energiaa syventävä moduuli 15 OP - biomassojen käsittely ja hyödyntäminen energiana; määritellään tapauskohtaisesti Ympäristötehokkuus 15 OP, 3. syksy/kevät, tekniikan alan yhteinen (englanniksi)

10 0747EK03 Elinkaari ajattelu 3 op MJ03 Materiaali tehokkuus, -kierrätys ja jätehuolto 3 op EH03 Energiatehokkuus 3 op YY03 Yrityksen ympäristölainsäädäntö 3 op YB03 Ympäristöasiat yrityksen johtamisessa, viestinnässä ja markkinoinnissa 3 op 3 Toiminnanohjaus 1 5 OP, tekniikan alan yhteinen 0730YR MA JL TO YO403 Yrityksen rahaliikenne 3 op Markkinointi 3 op Johtaminen ja laatu 3 op Tuotannonohjaus 3 op Yrittäjyysopinnot 3 op Development Studies (HAMK/LAMK) 15 OP 0745KV05 National and International Development Cooperation 5 op 0745TK05 Working and Communication in Development Countries 5 op 0745KO05 Development Management Project 5 op Water supply and sanitation KV-moduuli 15 op määritellään tapauskohtaisesti VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 op Opetussuunnitelman lähtökohdat Eurooppalaisen korkeakoulutusalueen muodostuminen ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös suomalaista koulutusta. Koulutuksen rakenteilla, opetussuunnitelmissa kuvattujen osaamisten ja osaamistavoitteiden määrittelyiden yhtenäistämisellä tavoitellaan kansainvälisen liikkuvuuden edellytyksiä opintojen aikana niin korkeakoulujen sisällä ja välillä kuin myös opintojen jälkeen työelämässä sekä pyritään mahdollistamaan elinikäinen oppiminen. Lahden ammattikorkeakoulun osaamispohjaisissa opetussuunnitelmissa sovelletaan eurooppalaisen ja

11 kansallisen viitekehyksen (European Qualifications Framework EQF, National Qualifications Framework NQF) mukaisia osaamisen tasokuvauksia. Ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 6 ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon taso on 7. Tutkintojen tuottama osaaminen määritetään osaamistavoitteiden (learning outcome) kautta tietoina (knowledge), taitoina (skills) ja pätevyyksinä (competence). Osaamistavoitteilla tarkoitetaan kuvausta opiskelijan tavoitellusta oppimistuloksesta. Oppimiskäsitys LAMKissa Lahden ammattikorkeakoulussa oppiminen pohjautuu yhteisiin arvoihin, jotka ovat luottamus, avoimuus, asiakaslähtöisyys, toisen ihmisen arvostaminen ja uudistuminen. Oppiminen lähtee opiskelijan arvostuksesta ja yhdessä tekemisestä. Myös tietokäsitys ohjaa oppimista ja opettamista. LAMKissa tieto nähdään alati muuttuvana ja kehittyvänä, kriittisesti analysoitavana yhteisöllisen toiminnan tuloksena. Monialaisuus ja moniammatillinen yhdessä tekeminen luo mahdollisuuden uusille ideoille ja uudenlaiselle oppimiselle. Oppiminen on yhteisöllistä ja vuorovaikutteista tiedon rakentamista, joka tukee opiskelijan kehittymistä itsenäiseksi ja vastuulliseksi oman alansa asiantuntijaksi. Opintojen aikana opiskelijalle tarjoutuu erilaisia oppimisympäristöjä, joissa sekä teoria että käytäntö liittyvät yhteen ja jossa opetus, ohjaus ja arviointi tukevat oppimista. Erilaiset projektit sekä tutkimus- ja kehittämishankkeet tarjoavat opiskelijalle suoran kontaktin työelämään, jolloin tietoa rakennetaan, sovelletaan ja arvioidaan yhdessä opiskelijan, opettajan ja työelämäedustajan kanssa moderneja työmenetelmiä ja välineitä soveltaen. Yrittäjämäistä työotetta tuetaan ja opintojen aikana on mahdollista perehtyä ja saada valmiuksia myös yrittäjyyteen. Lahden ammattikorkeakoulussa oppimisen ja osaamisen kehittymisen linjaukset kuvataan pedagogisessa strategiassa. LAMK:n pedagoginen strategia LAMK:n pedagoginen strategia on integroiva oppiminen. CDIO on tekniikan alan tulkinta integroivasta oppimisesta. LAMK:n tekniikan alalla pedagogiseksi strategiaksi on siis valittu CDIO (Conceive-Design-Implement-Operate = määritellä-suunnitella-toteuttaa-ylläpitää ). CDIO-viitekehys on yli sadan korkeakoulun maailmanlaajuinen tekniikan korkeakoulutuksen kehittämisen verkosto (mm. MIT, Harvard, Ecole Polytechnique Montreal, Karlsruhen tekninen yliopisto, Chalmers, KHT). Verkosto tarjoaa hedelmällisen vertaisareenan koulutuksen ammattilaisten vuoropuhelulle ja hyvien käytäntöjen jakamiselle globaalilla tasolla. CDIO-viitekehyksen keskeisin elementti on 12 koulutuksen tavoitetilaa kuvaavaa periaatetta, jotka tukevat koulutusohjelmien pitkäjänteistä kehittämistyötä. Periaatteet voidaan ryhmitellä viiteen kokonaisuuteen. Osa periaatteista korostaa ajattelutavan muutosta koulutuksen järjestämisessä ja osa keskittyy koulutukseen toteuttamiseen. Keskeisessä osassa on myös periaatteisiin sisään rakennettu itsearviointi, joka tukee jatkuvaa kehittämistä. CDIOn tavoitteet vastaavat hyvin nykypäivän koulutuksen kehittämishaasteisiin ja kytkeytyvät monissa korkeakouluissa jo tehtyyn kehittämistyöhön. Olennaista on lisätä työelämälähtöisyyttä aktiivisia opetusmenetelmiä hyödyntämällä. Toisaalta keskeistä on myös tuotekehityskaaren ja ratkaisukeskeisen ajattelun kehittäminen toiminnallisesti heti opintojen alusta alkaen. CDIO tarjoaa laadullisen kehyksen, joka tarkoittaa myös kansainvälisen vertailtavuuden parantumista. na LAMKissa n laadukas opiskelu- ja oppimisprosessi on ammattikorkeakoululle tärkeä asia. Lahden ammattikorkeakoulussa jokaisella opiskelijalla tulee olla oikeus oppia ja kehittyä ammatillisesti henkilökohtaiset lähtökohdat, elämäntilanne ja persoonallisuus huomioon ottaen. n on hyvä tunnistaa oma oppimistyylinsä, jotta sitä kehittämällä ja monipuolistamalla voisi saada parhaan hyödyn oppimistilanteista. Ammattikorkeakoulun opiskelijalta edellytetään itsenäistä ja vastuullista otetta omasta oppimisestaan sekä aktiivista vuorovaikutusta yhteisönsä kanssa. Opiskelu tapahtuu usein erilaisissa ryhmissä, joissa opitaan samalla tiimityötaitoja. Tutkimus- ja kehittämishankkeissa sekä aidoissa työtilanteissa opitaan innovatiivisuutta, luovuutta, kriittistä ajattelua ja yhteisöllistä ongelman ratkaisua. Oppiminen on oivaltamisen iloa, uteliaisuutta ja avointa suhtautumista uusiin asioihin. Opettajuus LAMKissa Opettaja on opiskelijan innostaja ja tuki, jonka tehtävänä on johtaa opiskelijan oppimisprosessia ja asiantuntijaksi kehittymistä. Opettajan osaaminen on moniulotteista. Siihen kuuluu pedagogisen ja oman ammattialan osaamisen lisäksi vahva eettinen osaaminen, rohkea pedagoginen toiminta, kyky toimia moniammatillisen työyhteisön jäsenenä, taito työskennellä organisaation erilaisissa tehtävissä, kehittämisosaaminen ja kyky toimia monikulttuurisissa tilanteissa. LAMKissa korostetaan tutkivaa ja kehittävää työotetta. Se on perusta jatkuvalle uuden tiedon, taidon ja hyvien käytänteiden levittämiselle. Opettaja tutkii ja kehittää yhdessä opiskelijan kanssa työelämäosaamista. Opettaja osallistuu konferensseihin ja tuottaa artikkeleita ja julkaisuja sekä ammatillisiin että tieteellisiin julkaisuihin ja muille foorumeille. Uuden tiedon luomisella voidaankin ratkoa työelämästä nousevia kvalifikaatiovaatimuksia eli uusia osaamistarpeita. Keskeistä opettajuudessa on pedagogisen ja oman alansa asiantuntijuuden lisäksi tulevaisuuden tekeminen yhdessä erilaisten verkostojen kanssa. Opintojen ja oppimisen ohjaus Ammatillisen asiantuntijuuden kasvua sekä ammatti-identiteetin etsimistä ja vahvistumista voi oppia erilaisissa tilanteissa ja eri tavoin. Tätä prosessia tuetaan kokonaisvaltaisella ohjauksella. Opintojen ja oppimisen ohjaus on pedagogisen ja muun tuen antamista opiskelijoille. Tavoitteena on opiskelutaitojen parantaminen ja opiskelijan hyvinvoinnin tukeminen. Ohjaus alkaa opintoihin haettaessa ja kestää opintojen ajan. Ohjaus muuttuu vähitellen uraohjaukseksi opintojen loppuvaiheessa ja alumnitoiminnaksi opiskelijan valmistuttua. Ohjausprosessissa tuetaan erilaisia oppijoita, opiskelu- ja työelämätaitojen kehittämistä ja elinikäistä oppimista. a ohjataan oppijan polun eri vaiheissa

12 Ohjausta toteutetaan mm. tutortoiminnan avulla. Tutoroinnilla ymmärretään opettajan ja opiskelijan välistä yhteistyötä. Sillä edistetään oppimista ja opiskelijan itsenäistä oppimisprosessin hallintaa sekä oppimisyhteisöön integroitumista. Lahden ammattikorkeakoulussa toteutetaan sekä opettaja- että opiskelijatutorointia eli vertaistutorointia. Lisäksi ohjaukseen osallistuu koko henkilökunta kukin omalla, kehittyvällä asiantuntemuksellaan. Oppimisympäristöt Lahden ammattikorkeakoulun monialaisen ja vuorovaikutteisen oppimisympäristön tarkoituksena on edistää opiskelijan oppimista ja ammatillisen asiantuntijuuden kasvua. Projektioppimisen, kontaktiverkostojen ja teknologisten ratkaisujen avulla oppimisympäristö laajenee yrityksistä ja julkisen sektorin toimijoista koostuvaksi yhteistyöverkostoksi, jonka tuella merkittävä osa oppimisesta tapahtuu. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeet toimivat monialaisina oppimisympäristöinä, joissa opiskelija ratkoo aitoja työelämän ongelmia ja verkottuu erilaisten toimijoiden kanssa. Oppimisympäristöjä kehitetään jatkuvasti yhteistyökumppaneiden kanssa. Oppimisympäristö on myös LAMKin opettajille oppimisen ja oman osaamisen kehittämisen ympäristö Oppiminen on oppilaitosrajoista ja ajasta riippumatonta. Toimijoiden, opetuksessa hyödynnettävien menetelmien, materiaalien, tilojen ja teknologioiden sekä aitojen työelämän tilanteiden muodostama kokonaisvaltainen toimintaympäristö tukee opiskelijaa oman osaamisen kehittämisessä ja näkyväksi tekemisessä. LAMKin, HAMKin ja Laurea-ammattikorkeakoulun strateginen liittouma (FUAS) laajentaa opiskelijoiden oppimisympäristöjä ja opiskelumahdollisuuksia entisestään. Tulevaisuudessa Lahden ammattikorkeakoulun toiminta keskitetään Niemen kampukselle, johon rakennetaan innovaatiokeskittymä. Lahden alueen innovaatiokeskittymä tarjoaa autenttiset kehittämis- ja oppimisympäristöt, joihin otetaan mukaan alueelliset toimijat ja kansainväliset kumppanit. Opetussuunnitelman rakenne Lahden ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmat rakentuvat laajoista osaamiskokonaisuuksista ja niiden osina olevista opintojaksoista. Tutkinnon ydinosaaminen muodostuu perus- ja ammattiopinnoista, pakollisista kieli- ja viestintäopinnoista, ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Ydinosaaminen varmistaa alan asiantuntijuuden. Ydinosaamisen lisäksi opiskelija valitsee tutkintoonsa täydentäviä osaamiskokonaisuuksia ja opintojaksoja, joilla opiskelija voi suunnata ja profiloida omia ammatillisia tavoitteitaan. Ydinosaamisen laajuudet Lahden ammattikorkeakoulussa ovat 150 op 210 op tutkinnosta riippuen. Lahden ammattikorkeakoulussa ydinosaamisen / täydentävän osaamisen määrät tutkinnoittain: Tradenomi (AMK) Sairaanhoitaja (AMK) Fysioterapeutti (AMK) Sosionomi (AMK) Insinööri (AMK) Muotoilija (AMK) Medianomi (AMK) 150 op / 60 op = 210 op 180 op / 30 op = 210 op 180 op / 30 op = 210 op 180 op / 30 op = 210 op 180 op / 60 op = 240 op 210 op / 30 op = 240 op 210 op / 30 op = 240 op Tutkintojen tasokuvausten (EQF, NQF) lisäksi opetussuunnitelmaan on sisällytetty integroidusti osaamiskokonaisuuksien ja opintojaksojen tavoitteisiin ARENE:n suositukset yhteisistä kompetensseista. Yhteisten kompetenssien (ks. alla oleva taulukko) hallitseminen varmistaa ammattikorkeakoulutasoisen, ammatillisen sivistyksen rakentumisen ja ammatillisen ydinosaamisen saavuttaminen puolestaan työelämän edellyttämän asiantuntijuuden rakentumisen. Yhteisten kompetenssien lisäksi opetussuunnitelmissa kuvataan alakohtaiset, ammatilliset kompetenssit. n työmäärää kuvataan eurooppalaisen mitoitusjärjestelmän mukaan opintopisteinä. Yhden lukuvuoden aikana opiskelija suorittaa 60 opintopistettä. Työmäärällisesti yksi opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä Yhteiset osaamisalueet / kompetenssit AMK-tutkinnossa ovat: OSAAMISALUE OSAAMISEN KUVAUS OPPIMISEN TAIDOT osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta

13 EETTINEN OSAAMINEN kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen TYÖYHTEISÖOSAAMINEN osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä omaa valmiuksia yrittäjyyteen INNOVAATIO-OSAAMINEN kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen osaa työskennellä projekteissa osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

14 KANSAINVÄLISTYMIS-OSAAMINEN omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia Energia- ja ympäristötekniikan osaamisalueet / kompetenssit AMK-tutkinnossa ovat: OSAAMISALUE OSAAMISEN KUVAUS MATEMAATTISLUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN kykenee loogis-matemaattiseen ajatteluun ja lähestymistapaan teknisessä ongelmanratkaisussa osaa hyödyntää matemaattisia periaatteita, menetelmiä ja työkaluja tuntee alan sovelluksissa tärkeät fysiikan ja kemian lainalaisuudet ja kestävän kehityksen periaatteet KESTÄVÄN KEHITYKSEN OSAAMINEN ymmärtää kestävän kehityksen periaatteet, elinkaariajattelun ja materiaali- ja energiatehokkuuden merkityksen YHDYSKUNTASUUNNITTELUN OSAAMINEN osaa kaavatasoihin, rakennetun ympäristön kehittämiseen ja suunnitteluohjelmistojen hallintaan perustuvan yhdyskuntasuunnittelun ymmärtää maiseman ja luonnonolojen asettamat lähtökohdat ja vaatimukset suunnittelussa sekä erityyppisten luonnonalueiden sietokyvyn muutoksille ymmärtää rakennetun ympäristön historialliset vaiheet ja tunnistaa erilaiset yhdyskunta- ja ympäristötyypit osaa laatia perusinventoinnit suunnittelualueesta koskien maisemaa, luonnonympäristöä ja rakennettua ympäristöä ymmärtää vuorovaikutteisuuden ja monialaisen ammattitaidon merkityksen asuinalueiden suunnittelussa ja toteuttamisessa

15 YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSAAMINEN osaa seurata ympäristön tilaa hyödyntäen näytteenottoa ja kenttämittauksia/analyysejä osaa kunnostaa vaurioitunutta ympäristöä niin pilaantuneen maan kuin vesistöjen ja pohjaveden osalta osaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden pohjalta sivuvirtojen (jätteiden) hyödyntämisessä suljetuilla kierroilla osaa seurata ja vähentää ihmisen ympäristöön aiheuttamaa kuormitusta niin maan, veden kuin ilman osalta ENERGIATEKNIIKAN OSAAMINEN tutustuu uusiutuviin energioihin ja niihin liittyviin laiteratkaisuihin tutustuu energiantuotantolaitteiden rakenteeseen ja toimintaperiaatteisiin perehtyy tarkemmin fossiilisiin polttoaineisiin sekä ydin- ja vesivoimaan osaa vertailla eri energiamuotojen taloudellisuutta ja ympäristövaikutuksia ymmärtää biopohjaisen energiatuotannon erityispiirteet tuntee energiatehokkuuden käsitteet ja taustan ymmärtää millaisin keinoin yhdyskuntarakenteen energiatehokkuutta voidaan parantaa YMPÄRISTÖTEKNINEN SUUNNITTELUTAITO osaa käyttää tietokoneavusteisia suunnitteluohjelmia niin yhdyskuntasuunnittelussa kuin ympäristöteknisissä sovelluksissa PROJEKTIOSAAMINEN oppii työskentelemään osana projektia yhteistyössä muiden kanssa oppii vuorovaikutustaitoja sekä esiintymistä oppii toimimaan esimiehenä oppii hakemaan tietoa ja raportoimaan TALOUDELLISUUSOSAAMINEN oppii ajattelemaan asioita kustannustehokkaasti oppii vertailemaan erilaisia teknisiä vaihtoehtoja taloudellisesta näkökulmasta

16 Oppimisen ja osaamisen arviointi Oppimisen ja osaamisen arviointi edellyttää, että tutkintojen osaamispohjaisuus on riittävän hyvin määritelty, jotta yksilön osaaminen suhteessa asetettuihin tavoitteisiin voidaan arvioida. Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmassa esitettyihin osaamisen tavoitekuvauksiin. Tavoitteet kuvaavat sen osaamisen mitä opiskelijalta edellytetään tutkinnon saavuttamiseksi. Tavoitteet kuvataan hyvän opiskelijan osaamisena. Arvioinnissa hyödynnetään opiskelijoiden tekemiä itse- ja vertaisarviointeja sekä työelämän edustajan arvioita. lla on mahdollisuus myös aiemmin tai muualla hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (AHOT). Arvioinnin avulla opiskelija voi seurata oman osaamisensa ja omien tavoitteidensa kehittymistä suhteessa ammatin asettamiin osaamisvaatimuksiin. Opintojaksot arvioidaan numeerisesti asteikolla 0-5 tai hyväksytty/hylätty -periaatteella, jolloin hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan hyvät tiedot (3). Arviointikriteerit on yhteisesti kuvattu tasoille 1, 3 ja 5.

17 OSAAMISEN ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOISSA / soveltaen Laurea-AMK: KIITETTÄVÄ 5 / opiskelija osaa Käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä. Noudattaa työturvallisuusohjeita vastuullisesti ja itsenäisesti. Perustella toimintaa tutkitun tiedon avulla. Toimia itsenäisesti ja aloitteellisesti tavoitteiden suunnassa. Toiminta on usein joustavaa, järjestelmällistä, kehittämispainotteista, luovaa ja aktiivista. Valita toimintaan soveltuvia tekniikoita ja malleja ja perustella valintansa. Toimia asiakaslähtöisesti ja tilanteenmukaisesti. Edistää ryhmän toimintaa. Kriittisesti soveltaa ammattieettisiä periaatteita toiminnassaan Käyttää asiantuntevasti ja laajaalaisesti ammattikäsitteitä sekä hallitsee kokonaisuuksia. Kehittää toimintaympäristönsä työturvallisuutta. Kehittää toimintatapoja vertailemalla, yhdistelemällä ja valitsemalla tutkittua tietoa. Toimia aloitteellisesti ja innovatiivisesti tavoitteiden mukaan. Toiminta pääsääntöisesti uutta luovaa, työelämää kehittävää ja selkeän ammatillista. Valita, yhdistellä ja kehittää toimintaan soveltuvia tekniikoita ja malleja. Toimia aloitteellisesti ja vastuullisesti asiakassuhteissa sekä ymmärtää asiakkuuden merkityksen kokonaisuuden kannalta. Kehittää ja uudistaa monialaisen / -ammatillisen ryhmän toimintaa Soveltaa kriittisesti ammattieettisiä periaatteita monimutkaisissa ja ennakoimattomissa tilanteissa. HYVÄ 3 / opiskelija osaa Käyttää systemaattisesti ammattikäsitteitä. Soveltaa työturvallisuusohjeita toiminnassaan. Perustella, vertailla ja analysoida toimintaansa yleisillä ohjeilla. Selviytyä itsenäisesti erilaisissa tehtävissä kulloisessakin toimintaympäristössä. Soveltaa monipuolisesti opittuja tekniikoita ja malleja. Toimia ammatillisesti asiakastilanteissa. Toimia ryhmässä tavoitesuhteisesti. Perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti. Käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä. Huolehtia omasta ja työyhteisönsä työturvallisuudesta sekä havaitsee kehittämiskohteita. Valita toimintatapoja tutkitun tiedon ja ohjeistuksen perusteella. Toimia systemaattisesti ja kriittisesti tavoitteiden suunnassa monimutkaisissa tilanteissa. Toiminta usein joustavaa, järjestelmällistä, luovaa ja aktiivista. Valita toimintaan soveltuvia tekniikoita ja malleja ja perustella valintansa. Priorisoida ja ylläpitää asiakkuuksia/asiakassuhteita. Edistää ryhmän toimintaa. Soveltaa kriittisesti ammattieettisiä periaatteita toiminnassaan. Amk-tutkinto Alkuvaiheen opiskelija Valmistumisvaiheen opiskelija

18 TYYDYTTÄVÄ 1 / opiskelija osaa Käyttää keskeisiä/yksittäisiä ja asianmukaisia ammattikäsitteitä sekä osoittaa perehtyneensä tietoperustaan. Toimia turvallisesti, joskin toiminta on usein kaavamaista/ kokeilevaa/ hapuilevaa/ omalähtöistä Noudattaa sääntöjä ja ohjeita sekä perustella toimintaansa annetuilla ohjeilla. Toimia ohjattuna asianmukaisesti. Käyttää opittuja tekniikoita ja malleja. Ottaa toiminnassaan asiakkaat huomioon. Toimia ryhmän jäsenenä. Toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti. Käyttää systemaattisesti ammattikäsitteitä. Noudattaa työturvallisuusohjeita vastuullisesti ja itsenäisesti. Perustella ja analysoida toimintaansa yleisillä ohjeilla sekä tutkitun tiedon avulla. Toimia ammatillisesti ja vastuullisesti ennakoimattomissa asiakas- ja ongelmatilanteissa. Toimia itsenäisesti erilaisissa tehtävissä kulloisessakin toimintaympäristössä. Soveltaa monipuolisesti opittuja tekniikoita ja malleja. Toimia asiakaslähtöisesti ja tilanteenmukaisesti sekä ymmärtää asiakastarpeita. Toimia ryhmässä tavoitesuhteisesti. Toimia ja perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti. Opiskelun kansainvälisyys Kansainvälinen osaaminen on oleellinen osa ammattitaitoa. Kansainvälistä kokemusta arvostetaan työmarkkinoilla, jossa korostuvat kielitaito, valmiudet kohdata erilaisista kulttuureista tulevia ihmisiä ja kyky työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä. Opiskelijoiden kansainvälisten valmiuksien kehittymistä tuetaan koulutuksessa monin eri tavoin. Kansainvälistymisen tärkeimpiä muotoja ovat eri vaihto-ohjelmien kautta toteutuvat opiskelijavaihdot ja harjoittelut ulkomaille, intensiivikurssit, vieraskieliset opintojaksot, saapuvat vaihto-opiskelijat ja -opettajat sekä osallistuminen koulutusalan verkostoihin, seminaareihin ja kansainvälisiin hankkeisiin. Lahden ammattikorkeakoululla on hyvät kansainväliset yhteydet, ja opiskelijoita kannustetaan tekemään osa opinnoistaan ulkomailla opiskelijavaihtona. Ulkomailla suoritetut opinnot hyväksiluetaan osaksi opiskelijan opintoja ECTS-periaatteiden mukaisesti. FUAS-yhteistyössä on laadittu kansainvälisille opiskelijoille opiskelun ja oppimisen ohjauksen malli. Opetussuunnitelmien laadun arviointi ja kehittäminen Lahden ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien toteutumista arvioidaan osana pedagogisen strategian ja Lahden ammattikorkeakoulun strategian seurantaa. LAMKin strategiassa on määritelty keskeisimmät opetuksen ja osaamisen kehittämisen tavoitteet ja mittarit. Arviointeja ovat mm. opintojaksopalautteet, koulutuksen laatupalautteet, opetussuunnitelmien ja koulutusalojen/ yksiköiden itsearvioinnit sekä eri alojen pedagogiset katselmukset osana vuosisuunnitteluprosessia. LAMKin tasolla järjestetään vuosittain arviointi- ja kehittämisfoorumeita strategisesti tärkeistä teemoista. Valmistuneiden opiskelijoiden palautetta kerätään sijoittumisseurannan (vuosi valmistumisesta) ja uraseurannan (5 vuotta valmistumisesta) avulla. Insinööri AMK, Energia- ja ympäristötekniikan koulutus Energia- ja ympäristötekniikan koulutusvastuu käsittää kaksi ydinosaamisaluetta: Yhdyskuntasuunnittelu ja Ympäristöja energiatekniikka. Ympäristöteknologian koulutusohjelmassa kaikki opiskelevat samoja opintoja ensimmäiset lähes puolitoista vuotta. Tämän jälkeen opiskelija valitsee pääaineekseen energia- ja ympäristönsuojelutekniikan tai yhdyskuntasuunnittelun. Koulutukseen perusopintoihin kuuluu matematiikan, fysiikan ja kemian opintoja. Kaikille yhteiset ammattiopinnot sisältävät muun muassa tutustumista maa-, vesi- ja kaupunkiekosysteemeihin, jäte-, vesi-, ja energiahuoltoon sekä ympäristölainsäädäntöön. Yhdyskuntasuunnittelu ja tekniikka tulevat tutuiksi sekä teorian, käytännön esimerkkien että suunnitteluohjelmien avulla. Opiskelun aikana ollaan aktiivisesti yhteistyössä yritysten ja julkisyhteisöjen (esim. kunnat, kaupungit, yliopistot ja tutkimuslaitokset) kanssa. Erityisesti näiden toimeksiantojen kautta opiskelija saa käsityksen siitä, millaisia työelämätaitoja edellytetään suunnittelu - ja konsulttityössä. Opintojen olennaisia osia ovat työharjoittelu sekä opinnäytetyö. Työharjoittelujaksoilla opiskelija perehtyy yrityksen tai julkisyhteisön toimintaan sekä käytännön työskentelyyn. Opinnäytetyössä opiskelija keskittyy kiinnostavan työelämälähtöisen aiheen selvitys- ja suunnittelutehtävään

19 Syksyllä 2013 koko koulutusohjelma muutti Niemenkadulle Lahden tiede- ja yrityspuistoon, jossa opetus tapahtuu. Tiede- ja yrityspuistossa opiskelee myös pääosa ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijoista sekä Helsingin yliopiston ympäristötieteen laitoksen opiskelijoita. Kiinteistössä toimii noin 50 yritystä. Uusiutuvaan energiaan liittyvää opetusta toteutetaan myös tutkimuskeskus Energonissa. Yhdyskuntasuunnittelu Millaisissa yhdyskunnissa asumme vuonna 2050? Haluatko olla vaikuttamassa tulevaisuuden ympäristöön niin kaupungissa kuin maaseudulla? Tässä pääaineessa keskitytään yhdyskuntasuunnittelun keinoihin ja mahdollisuuksiin. Teemme työelämälähtöisiä projekteja, joissa opiskelijat esittelevät omia suunnitelmiaan työn tilaajille ja asukkaille ja omaksuvat vuorovaikutteisen suunnittelutavan. Yhdyskuntasuunnittelu painottuu ympäristön antamien lähtökohtien ymmärtämiseen, ympäristön kehittämiseen kaupunki- ja maaseutualueilla, suunnitelmien ideoimiseen ja havainnollistamiseen, kaavojen ja suunnitelma-asiakirjojen laatimiseen sekä suunnitteluohjelmistojen soveltamiseen käytännön tarpeisiin. Työtehtävät ja opintojen tarkempi kuvaus Koulutus tarjoaa työelämään perehdyttävät teoreettiset tiedot ja käytännön taidot sekä myönteisen asennoitumisen yrittäjyyteen. Koulutuksella omaksutaan tarvittavat suunnittelu - ja kehittämistaidot toimia mm. monialaisissa ympäristöalan selvitys- ja suunnittelutoimistoissa ja erilaisten julkisten työantajien palveluksessa (valtio, kaupungit, kunnat, kehittämisyhtiöt). Opiskelun aikana viestintä- ja raportointitaidot kehittyvät sekä opitaan alan kansainvälisyyteen ja projektityöskentelyyn. Yhdyskuntasuunnittelun lähtökohdat -moduulissa tutustutaan maiseman ja rakennetun ympäristön ominaisuuksiin sekä erilaisiin yhdyskuntatyyppeihin. Maiseman inventointi ja analysointi ovat keskeisiä yhdyskuntasuunnittelun lähtökohtia, samoin rakennetun ympäristön historiallisten arvojen tunnistaminen. Moduulissa opitaan myös tunnistamaan eri aikojen rakentamista ja tyylisuuntia. Moduuliin sisältyy myös kuvankäsittelyn ja kuvallisen esittämisen opintoja. Opittuja periaatteita sovelletaan käytäntöön harjoitustehtävien avulla. Asuinympäristöt-moduulissa keskitytään asuinaluesuunnitteluun valitulla kohdealueella. Opitaan asuinrakentamiseen ja lähiympäristöön liittyvää mitoitusta ja esitystapoja, suunnitellaan alueen havainnekuva sekä laaditaan sen mukaisesti asemakaava-asiakirjat käyttäen hyväksi cadpohjaista suunnittelua ja suunnitelmasovelluksia. Lähiympäristön käsittelyssä tutustutaan alueelle sopivaan kasvillisuuteen, ympäristörakenteisiin ja eri toimintojen tilantarpeisiin ja kehitetään asuinympäristöön sopiva suunnitelma. Maakäytön ja liikenteen suunnittelu moduuliin sisältyy yhdyskuntasuunnittelun, katu- ja tiesuunnittelun sekä liikenneturvallisuuden ja - psykologian opintojaksoja, joilla opiskellaan mm. yhdyskuntien ja liikenneväylien välistä vuorovaikutusta ja sen huomioimista. Kuntaprojekti käsittelee monialaisempia suunnittelutehtäviä, yleiskaavoitusta maaseutualueille ja kaupunkien tai taajamien keskusta-alueiden kehittämistä. Ympäristön käyttäjät ja vuorovaikutteinen suunnittelu otetaan huomioon harjoitustöissä. Aiemmin opittuja taitoja hyödynnetään alueiden inventoinnissa ja suunnittelussa. Suunnittelukursseihin sisältyy laajahko projektityö. Tähän moduuliin on integroitu kuvallisen viestinnän opetusta, englannin kielen ammattikurssi sekä matematiikkaa. Täydentävää osaamista opiskelija voi hankkia tutkintoon sisällyttämällä siihen pääaineen opintojen ohella muita opintoja omasta tai muilta ammattikorkeakoulun aloilta. Laaja-alaisissa projektiopinnoissa työskennellään monialaisten työelämälähtöisten toimeksiantojen mukaisesti ja yhteistyössä työn tilaajan kanssa uusien käytännön sovellutusten ja suunnitelmien laatimiseksi. Opinnot toteutetaan mahdollisesti englanniksi. LISÄTIETOJA Lehtori Raine Vihelmaa raine.vihelmaa[at]lamk.fi Opintosihteeri Sirkka Saarela sirkka.saarela [at]lamk.fi Ympäristö- ja enegiasuojelutekniikka Tule opiskelemaan voimakkaasti kehittyvää alaa ja osallistu uusien innovaatioiden kehittämiseen! Energiantuotantoon ja ympäristönsuojelutekniikkaan liittyvät haasteet ovat keskeisiä tulevaisuudessa. Pääaineen opinnot keskittyvät energiatehokkaisiin ratkaisuihin ja uusituvan energian tuottamiseen sekä ympäristövaurioiden korjaamiseen ja materiaalien kiertoon

20 Energia-asiat painottuvat uusiutuvaan energiaan ja laiteratkaisuihin, energiatehokkuuteen, päästöjen vähentämiseen sekä energiakysymysten kokonaisvaltaiseen teknis-taloudelliseen tarkasteluun. Ympäristönsuojelutekniikka painottuu ympäristönäytteenottoon, vaurioituneen ympäristön kunnostukseen sekä sivuvirtojen (jätteiden) hyödyntämiseen suljetun kierron periaatteella. TKI-toiminnan painopisteenä on ympäristöteknologian (ml bioteknologia) hyödyntäminen ja se nivoutuu koulutuksen kanssa yhteen projektitöiden ja opinnäytteiden kautta. Työelämälähtöiset hankkeet pyritään nivomaan yhteen koulutuksen kanssa projektitöiden ja opinnäytteiden kautta. Työtehtävät ja opintojen tarkempi kuvaus Koulutus tarjoaa työelämään perehdyttävät teoreettiset tiedot ja käytännön taidot sekä myönteisen asennoitumisen yrittäjyyteen. Koulutuksella omaksutaan tarvittavat suunnittelu - ja kehittämistaidot toimia mm. monialaisissa ympäristöalan selvitys- ja suunnittelutoimistoissa ja erilaisten julkisten työantajien palveluksessa (valtio, kaupungit, kunnat, kunnalliset liikelaitokset, kehittämisyhtiöt). Opiskelun aikana viestintä- ja raportointitaidot kehittyvät sekä opitaan alan kansainvälisyyteen ja projektityöskentelyyn. Pilaantuneen maa-alueen ja pohjaveden kunnostus moduulissa käsitellään näytteiden ottoa ja kenttämittauksia sekä niiden eroja. Mittaus- ja analyysituloksia opitaan käsittelemään ja raportoimaan sekä tutustutaan ympäristön kunnostuksen ja ylläpidon tärkeyteen. Vesien hallinta, vesirakentaminen ja vesi globaalina resurssina moduulin aihepiiri kattaa vesihuollon yksikköprosessit puhtaan veden valmistuksen ja jäteveden puhdistuksen alueilta. Vesihuoltoa käsitellään osana yhdyskuntatekniikkaa, lisäksi tutustutaan laitosten toimintaan ja valvontaan. Sanitaatiota ja puhdasta vettä käsitellään globaalista näkökulmasta. Lisäksi tutustutaan vesistöjen kunnostukseen ja ylläpitoon sekä hulevesien käsittelyyn kaupunki- ja maaseutualueilla. Energian tuotanto ja uusiutuvat energiat moduulissa opiskelija perehtyy energian tuotantoon liittyviin kansainvälisiin sopimuksiin ja lainsäädäntöön. Energian tuotannon kannalta keskeiset fysiikan ilmiöt liittyvät osana moduuliin kuten myös energian tuotantoon liittyvät laitteet. Eri energiantuotantotapoja vertaillaan ja tarkastellaan, millaista liiketoimintaa uusituvan energian alalla on. Energiatehokkuus -moduulissa käsitellään lämpöoppia, kuljetusilmiöitä ja energiatehokkuuden käsitteitä. Esiin tulee, millaisin keinoin yhdyskuntarakenteen ja yksittäisen rakennuksen energiatehokkuutta voidaan parantaa. Lisäksi käsitellään energianeuvonnan periaatteita sekä kohderyhmiä ja asiakasneuvontaa. Moduuliin sisältyy projektityö, jonka aiheena on valitun kohteen energiatehokkuuden parantaminen. Ympäristötehokkuus -moduuli käsittelee jätteiden osuutta osana materiaalikiertoa sekä liiketoimintamahdollisuutena, joka tähtää jätteen määrän vähentämiseen. t perehtyvät työskentelyyn kehittämis- ja suunnitteluprojekteissa sekä omaksuvat niiden edellyttämät ryhmätyö-, raportointi- ja esittelyvalmiudet. Moduulissa opitaan kehittämään yrityksen tai julkisyhteisön toimintaa laatimalla jätehuoltosuunnitelma sekä tekemällä auditointi ja ideoimalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Myös yritystä koskevaa ympäristölainsäädäntöä käsitellään tässä yhteydessä. Energiaa syventävä moduuli esittelee biojätteen erilaisia muotoja ja määriä, bioprosessien erityispiiteitä ja biojätteen hallittua käsittelyä. Perehdytään hapellisen ja hapettoman jätteenkäsittelyn prosesseihin. Moduulissa tarkastellaan biomassojen käsittelyä ja hyödyntämistä energiana sekä opiskellaan taloudellista tarkastelua valituista jätelajeista. Täydentävää osaamista opiskelija voi hankkia tutkintoon sisällyttämällä siihen pääaineen opintojen ohella muita opintoja omasta tai muilta ammattikorkeakoulun aloilta. Laaja-alaisissa projektiopinnoissa työskennellään monialaisten työelämälähtöisten toimeksiantojen mukaisesti ja yhteistyössä työn tilaajan kanssa uusien käytännön sovellutusten ja suunnitelmien laatimiseksi. Opinnot toteutetaan mahdollisesti englanniksi. LISÄTIETOJA Yliopettaja Sakari Halmemies sakari.halmemies[at]lamk.fi Opintosihteeri Sirkka Saarela sirkka.saarela [at]lamk.fi

1. Prosessi- ja materiaalitekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 8 1.2 Materiaalitekniikan opetussuunnitelman kuvaus ja tavoitteet...

1. Prosessi- ja materiaalitekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 8 1.2 Materiaalitekniikan opetussuunnitelman kuvaus ja tavoitteet... 1. Prosessi- ja materiaalitekniikka................................................................................. 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat...........................................................................

Lisätiedot

Muotoilun koulutus, Teollinen muotoilu

Muotoilun koulutus, Teollinen muotoilu Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilun koulutus, Teollinen muotoilu Opetussuunnitelma 2014-2015 28.10.2014 1 Sisällysluettelo YDINOSAAMINEN 210 OP... 16 PERUSOPINNOT 60 OP (1.vuosi)... 16 Muotoilun perusteet

Lisätiedot

Liiketalouden koulutus

Liiketalouden koulutus Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 15.9.2014 0 Sisällysluettelo LIIKETALOUDEN ALAN KOULUTUSOHJELMA... 12 Ydinosaaminen 150 op... 16 Perusopinnot 75 op... 16 Yritysportfolio...

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Ympäristöteknologian koulutusohjelma

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Ympäristöteknologian koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Ympäristöteknologian koulutusohjelma 2 YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutus

Ammattikorkeakoulutus Ammattikorkeakoulutus Ammattikorkeakoulutus suuntaa opintoja suoraan työelämän tarpeeseen. Ammattikorkeakoulutus on käytännönläheisempää kuin yliopisto-opetus. Ammattikorkeakoulututkintoon sisältyy lisäksi

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala OPINTO-OPAS 2012 201 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala MATERIAALITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 240 op Muovitekniikan suuntautumisvaihtoehto Puutekniikan suuntautumisvaihtoehto Tekstiili- ja vaatetustekniikan

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala Matkailun koulutusohjelma 210 op Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma 210 op Nuoret & Aikuiset 1 1. Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Tekstiili- ja vaatetustekniikan koulutusohjelma Opinto-opas 2006-2007 TEKSTIILI- JA VAATETUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010 OPETUSSUUNNITELMA 2010-2015 0/16 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Sairaanhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 210 op, opintojen kestoaika 2010-2014 Terveydenhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 240 op, opintojen kestoaika

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma

Liiketalouden koulutusohjelma 1 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma OPETUSSUUNNITELMA 20- Hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa.3.20 Opetussuunnitelmat määrittelevät tutkintojen osaamistavoitteet

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Muovitekniikan koulutusohjelma

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Muovitekniikan koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Muovitekniikan koulutusohjelma 2 MUOVITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike Insinööri AMK

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

KUOPION MUOTOILUAKATEMIA

KUOPION MUOTOILUAKATEMIA SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KUOPION MUOTOILUAKATEMIA Opinto-opas 2008 aloittaneet MUOTOILUN TUTKINTOON JOHTAVA AIKUISKOULUTUS PL 98, Piispankatu 8, 70101 Kuopio Puh. (017) 308 111, Fax (017) 308 222 Email:

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2011 2012

OPINTO-OPAS 2011 2012 OPINTO-OPAS 2011 2012 Lahden ammattikorkeakoulu Musiikki- ja draamainstituutti Musiikin koulutusohjelma 270 op Musiikinopettajan suuntautumisvaihtoehto KOULUTUSOHJELMA: Musiikin koulutusohjelma 2 (2) Instrumenttiopetus

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 22.8.2009

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 22.8.2009 OPETUSSUUNNITELMA Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 2009 2012 22.8.2009 1 KOULUTUSOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ammattikorkeakoulutuksen tavoitteena on antaa tutkimukseen ja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA sekä automaatio- ja mittausteknologian osaalueille. Olemme panostaneet yhdistettyyn opetus- ja tutkimuslaboratorioon, joka tarjoaa opis- Ympäristöala tarjoaa runsaasti

Lisätiedot

MEDIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA INSINÖÖRI (AMK) OPETUSSUUNNITELMA

MEDIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA INSINÖÖRI (AMK) OPETUSSUUNNITELMA MEDIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA INSINÖÖRI (AMK) OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 240 opintopistettä Opintojen kestoaika 2011-2015 Hyväksytty 31.1.2011 2 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulun hallituksen 15.10.2010

Lisätiedot

Ympäristöosaajat2025. kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan

Ympäristöosaajat2025. kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan ÖOSAAJAT MPÄR YM YMPÄRISTÖOSAAJAT 2025 Ympäristöosaajat2025 kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan Sisältö JOHDANTO 3 TIIVISTELMÄ 4 1. YMPÄRISTÖOSAAMISTA KAIKKEEN KOULUTUKSEEN 6 2. MONIALAISUUTTA

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVIEN TUTKINTO-OHJELMIEN OPETUSSUUNNITELMIEN PERUSTEET 2015-2016 Hyväksytty Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallituksessa 29.9.2014

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma Yhteisöpedagogi (ylempi AMK)

OPETUSSUUNNITELMA. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) OPETUSSUUNNITELMA Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) Humanistinen ammattikorkeakoulu Annankatu 12 A 17, 00120 Helsinki p. 020 762 1390, f. 020 762 1391 www.humak.fi,

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona 2013 Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona Ammatillisten tutkinnon osien muutokset 2013/ Tutkinnon perusteet 2010 Hyväksytty Seurakuntaopiston johtoryhmässä 24.5.2013 1 SISÄLLYS 1 SEURAKUNTAOPISTON

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 Terveydenedistämisen koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

1. Fysioterapian koulutusohjelma... 2 1.1 Johdantoteksti... 7 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUS- JA AMMATTIOPINNOT 180 OP... 9 1.2.

1. Fysioterapian koulutusohjelma... 2 1.1 Johdantoteksti... 7 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUS- JA AMMATTIOPINNOT 180 OP... 9 1.2. 1. Fysioterapian koulutusohjelma................................................................................. 2 1.1 Johdantoteksti..........................................................................................

Lisätiedot

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma Kemiantekniikan perustutkinto Kemiantekniikan koulutusohjelma, prosessinhoitaja Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma kemiantekniikan koulutusohjelma Kemiantekniikan perustutkinnon

Lisätiedot

1. Tietotekniikan koulutusohjelma 240 op... 3 1.1 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA... 4 1.2 Opintojen rakenne... 5 1.2.1 AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET

1. Tietotekniikan koulutusohjelma 240 op... 3 1.1 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA... 4 1.2 Opintojen rakenne... 5 1.2.1 AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET 1. Tietotekniikan koulutusohjelma 240 op........................................................................... 3 1.1 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA....................................................................

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma. Suoritettava tutkinto. Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet. Opintojen rakenne ja toteutustapa.

Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma. Suoritettava tutkinto. Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet. Opintojen rakenne ja toteutustapa. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Agrologi (AMK), 240 op Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa suoritetaan luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto. Tutkintonimike on agrologi

Lisätiedot