Koulukatu 51 B, Vaasa

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulukatu 51 B, Vaasa"

Transkriptio

1 J Ä S E N K I R J E S Y K S Y JÄSENYHTEISÖ MAHIS Y H D E S S Ä, E R I K S E E N, Y H T E I S Ö L L I S E S T I, Y K S I L Ö L L I S E S T I Koulukatu 51 B, Vaasa

2 YHTEYSTIEDOT T O I M I N T A V A S T A A V A H a n n a J a k o b s s o n O H J A A J A T H e i d i K a u r a n e n V e e r a R i i h i m ä k i S a r i P i t k ä r a n t a T e e m u P e l t o n e n H e i d i R i n n e K E I T T I Ö O H J A A J A K a r i K i n n u n e n K o u l u k a t u 5 1 B, V a a s a e t u n i m i. s u k u n i m p s p y. f i w w w. p s p y. f i / m a h i s A u k i o l o a j a t : M a T i K e T o P e

3 MAHIS M a h i s o n m a t a l a n k y n n y k s e n j ä s e n y h t e i s ö, j o n k a t a r k o i t u k s e n a o n t u k e a m i e l e n t e r v e y t t ä, s o s i a a l i s t a h y v i n v o i n t i a j a t o i m i n t a k y k y ä. M a h i k s e n a s i o i s t a p ä ä t e t ä ä n y h t e i s ö k o k o u k s i s s a j a t o i m i n t a a s u u n n i t t e l l a a n k e h i t t ä m i s p ä i v i l l ä. J ä s e n i l l ä o n m a h d o l l i s u u s r u o k a i l l a e d u l l i s e s t i, o s a l l i s t u a r y h m i i n j a t a l o n t o i m i n t a a n s e k ä s e u r u s t e l l a m u i d e n i h m i s t e n k a n s s a. L i s ä k s i M a h i k s e l l a j ä r j e s t e t ä ä n e r i l a i s i a t a p a h t u m i a, r e t k i ä j a m a t k o j a. J ä s e n e k s i l i i t t y m i n e n o n v a p a a e h t o i s t a j a m a k s u t o n t a. J ä s e n e n ä v o i t n o u t a a j ä s e n k i r j e e n M a h i k s e l t a t a i h a l u t e s s a s i s a a d a s e n s ä h k ö p o s t i i s i. KASARMIN KULMA K a s a r m i n K u l m a o n m i e l e n h y v i n v o i n n i n j a v a p a a - a j a n k o h t a a m i s p a i k k a v u o t i a i l l e. K u l m a s s a p ä ä s e e t a p a a m a a n i h m i s i ä l ä m m i n h e n k i s e s s ä y m p ä r i s t ö s s ä. T o i m i n t a s u u n n i t e l l a a n a i n a p o r u k a l l a. Y h t e i s e n t e k e m i s e n l i s ä k s i o n m a h d o l l i s t a s a a d a n e u v o j a j a t u k e a m i e l t ä a s k a r r u t t a v i s s a a s i o i s s a. O s a l l i s t u m i n e n K u l m a a n o n v a p a a e h t o i s t a j a m a k s u t o n t a. K a s a r m i n K u l m a a n j o k a i n e n s a a t u l l a o m a n a i t s e n ä ä n! A u k i o l o a j a t : k e - t o k l o M a h i k s e n t i l o i s s a.

4 MAHIKSEN ryhmät Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Voimabiisi/ Gospel Keppijumppa & venyttely Vinkit & uutiset Taidepaja 9-11 Kokkailu & leipominen Uimahalli Arki haltuun/ Arjen ATK-taidot Kävelypassi Karaoke Rentoutus Keskusteluryhmä Vinkit LOUNAS LOUNAS LOUNAS LOUNAS LOUNAS Byrokratiavastaanotto Kävelyfutis (Urheilukeskus) After Upseeri Liikutaan! (1krt/kk) Kuntosaliryhmä Kasarmin Kulma Kuvataideryhmä Kasarmin Kulma Ryhmäliikunta, tanssi & venyttely Aamupala 1,5 klo Lounas klo Lounaan hinta 3 tehtävällä, ilman tehtävää 5. Ilmoittautuminen klo mennessä kassan numeroon

5 SYKSYN TAPAHTUMAT S Y Y S K U U S S A K ä v e l y f u t i s t u r n a u s S y k s y n r y h m ä t a l k a v a t Y h t e i s ö k o k o u s k l o L i i k u t a a n! ( E r i l a j i e n t e s t a a m i s t a ) T u t u s t u m i s p ä i v ä L O K A K U U S S A L e f f a i l t a p ä i v ä P i e t a r s a a r e n r e i s s u Y h t e i s ö k o k o u s k l o P i h a t a l k o o t v i i k o l l a L i i k u t a a n! ( E r i l a j i e n t e s t a a m i s t a ) T u t u s t u m i s p ä i v ä M A R R A S K U U S S A Y h t e i s ö k o k o u s k l o L e f f a i l t a p ä i v ä K e s k i s e n r e i s s u A v o i m e t o v e t M a h i k s e l l a ( M i e l e n t e r v e y s v i i k k o ) L i i k u t a a n! ( E r i l a j i e n t e s t a a m i s t a ) T u t u s t u m i s p ä i v ä J O U L U K U U S S A P a l a u t e p ä i v ä k l o S e u r a k u n n a n j o u l u r u o k a i l u I t s e n ä i s y y s p ä i v ä j u h l a & y h d i s t y k s e n y h t e i n e n j o u l u j u h l a

6 ELÄMÄNTAIDOT K o k o n a i s u u d e s t a v a s t a a : H e i d i K a u r a n e n E l ä m ä n t a i d o t - k o k o n a i s u u d e s s a v a h v i s t e t a a n m a t a l a l l a k y n n y k s e l l ä p ä i v i t t ä i n t a r v i t t a v i a t a i t o j a. K o k o n a i s u u s s o p i i k i n h y v i n m a t a l a n k y n n y k s e n s o s i a a l i s e e n k u n t o u t u k s e e n. A r j e n h a l l i n t a a, v u o r o v a i k u t u s t a i t o j a, o s a l l i s u u t t a j a p y s t y v y y d e n t u n n e t t a k a r t u t e t a a n l u e n t o j e n j a k ä y t ä n n ö n k a u t t a. O s a r y h m i s t ä t o t e u t e t a a n k u r s s i m u o t o i s i n a j a o s a j a t k u v i n a r y h m i n ä. S y k s y n r y h m ä t k u v a u k s i n e e n s e u r a a v a l l a s i v u l l a.

7 K O K K A I L U T e e m m e y h d e s s ä h e l p p o j a, t e r v e e l l i s i ä j a m a i t t a v i a a a m u - j a v ä l i p a l o j a s e k ä a t e r i o i t a. A j a t u k s e n a o n t e h d ä o m a r e s e p t i k a n s i o, m i t ä v o i k ä y t t ä ä m y ö s k o t o n a. T a r p e e n v a a t i e s s a k ä y m m e m y ö s y h d e s s ä k a u p a s s a. J o k a i s e l l e k e r r a l l e i l m o i t t a u d u t a a n e r i k s e e n M a h i k s e n o h j a a j i l l e. O m a v a s t u u o n 1-3 / k e r t a r i i p p u e n r u o a s t a. L E I P O M I N E N T e e m m e y h d e s s ä e r i l a i s i a l e i v o n n a i s i a k e r r a n k u u k a u d e s s a. T u o t t e e t t u l e v a t m y y n t i i n M a h i k s e e n. L e i p o j a t s a a v a t t o k i m a i s t i a i s e t! R E N T O U T U T U M I N E N & T U N N E T A I D O T R e n t o u t u m i n e n o n t ä r k e ä o s a m e i d ä n j o k a i s e n h y v i n v o i n t i a. T ä s s ä r y h m ä s s ä t e e m m e e r i l a i s i a r e n t o u t u s h a r j o i t u k s i a. L i s ä k s i t u t u s t u m m e t i e t o i s e e n l ä s n ä o l o o n s e k ä t u n n e t a i t o i h i n. A R K I H A L T U U N M i t e n s a a d a a r k i r u l l a a m a a n? K u r s s i l l a k ä y m m e l ä p i e r i l a i s i a a i h e a l u e i t a, j o t k a l i i t t y v ä t a r k e e n j a s e n s u j u v u u t e e n. A i h e i n a o v a t r a v i t s e m u s, o m a n v i i k o n r u o k a l i s t a n t e k e m i n e n, t a l o u d e n h o i t o, v a a t t e e t j a n i i d e n h u o l t o, k o d i n s i i v o u s, v i i k k o - j a v u o r o k a u s i r y t m i, h y g i e n i a s e k ä k o m e u d e n - j a k a u n e u d e n h o i t o. K u r s s i l l a j a e t a a n t i e t o a e d e l l ä m a i n i t u i s t a a i h e a l u e i s t a, k e s k u s t e l l a a n s e k ä t e h d ä ä n p i e n i m u o t o i s i a t e h t ä v i ä. A R J E N A T K - T A I D O T K u r s s i l l a p e r e h d y t ä ä n s i i h e n, m i t e n t i e t o k o n e t t a v o i h y ö d y n t ä ä a r j e s s a. K ä y m m e l ä p i t i e t o k o n e e n p e r u s k ä y t t ö ä, l a s k u j e n m a k s u a n e t t i p a n k i n k a u t t a j a t i e d o n h a n k i n t a a i n t e r n e t i s t ä. T u t u s t u m m e m y ö s s o s i a a l i s e e n m e d i a a n s e k ä Y o u t u b e n k ä y t t ö ö n. J o k a i s e l l a o n l i s ä k s i m a h d o l l i s u u s l u o d a o m a s ä h k ö p o s t i j a h a r j o i t e l l a s e n k ä y t t ö ä. B Y R O K R A T I A V A S T A A N O T T O B y r o k r a t i a - v a s t a a n o t o l l a s a a t t u k e a e s i m e r k i k s i l a s k u j e n m a k s u s s a, h a k e m u s t e n t ä y t ö s s ä t a i v a i k k a p a k o u l u p a i k a n h a k e m i s e s s a.

8 LUOVUUS Kokonaisuudesta vastaavat: Veera Riihimäki & Sari Pitkäranta Luovuus -kokonaisuus sisältää erilaisia luovia ryhmiä sekä luovaa toimintaa. Osa näistä ryhmistä on jatkuvia ja osa toteutetaan kurssitai projektimuotoisina. Luovan kokonaisuuden tarkoituksena on tukea luovuutta, edistää itseilmaisutaitoja sekä tukea mielenhyvinvointia kunnioittavassa ja kannustavassa ilmapiirissä. Voit osallistua tämän kokonaisuuden ryhmiin, vaikka sinulla ei olisikaan niistä mitään aiempaa kokemusta. Tule mukaan tunnistamaan omat vahvuutesi sekä löytämään kiinnostuksen kohteesi! Syksyn rymät kuvauksineen seuraavalla sivulla.

9 K U V A T A I D E R Y H M Ä K u v a t a i d e r y h m ä s s ä v o i t v a p a a s t i m a a l a t a, p i i r t ä ä, k o k e i l l a o m a a t e k n i i k k a a t a i v a i k k a v ä r i t t ä ä m i n d f u l n e s s v ä r i t y s k u v i a. A i h e o n v a p a a, t a r v i t t a e s s a s a a t a p u a o h j a a j a l t a a l k u u n p ä ä s e m i s e s s ä. T a i t e i l l a a n j a h ö p i s t ä ä n y h d e s s ä h y v ä l l ä p o r u k a l l a! A i k a i s e m p a a k o k e m u s t a e t t a r v i t s e. T A I D E P A J A T a i t e i l l a a n p o r u k a l l a a n n e t t u j e n a i h e i d e n p o h j a l t a! T ä m ä r y h m ä s o p i i s i n u l l e, j o s s i n u l l a o n v a i k e u k s i a p ä ä s t ä ä a l k u u n t a i m i k ä l i k a i p a a t v a i h t e l u a. E t t a r v i t s e m u k a a n m u u t a k u i n i t s e s i, t a r v i t t a v a t v ä l i n e e t l ö y t y v ä t m e i l t ä! K A R A O K E L a u l e t a a n k a r a o k e a y k s i n, k a k s i n t a i y h d e s s ä. M a h d o l l i s u u s e s i t t ä ä m y ö s b i i s i t o i v e i t a k a r a o k e l i s t a l t a t a i m u u t e n v a a n k u u n n e l l a j a o l l a k i v a s s a t u n n e l m a s s a m u k a n a. K U L T T U U R I A K U L T T U U R I A! K u l t t u u r i a, k u l t t u u r i a - r y h m ä s i s ä l t ä ä n i m e n s ä m u k a i s e s t i : k u l t t u u r i a! K ä y d ä ä n y h d e s s ä t a i d e n ä y t t e l y i s s ä, t e a t t e r i s s a s e k ä k e r r a n k u u s s a l e f f a s s a. G O S P E L m a k l o ( p a r i t t o m a t v i i k o t ) K u u n n e l l a a n y h d e s s ä h e n g e l l i s t ä m u s i i k k i a. H a l u t e s s a s i v o i t t u o d a m y ö s o m i a c d - l e v y j ä k u u n n e l t a v a k s i. V O I M A B I I S I m a k l o ( p a r i l l i s e t v i i k o t ) M i k ä o n s i n u n v o i m a b i i s i s i? V o i m a b i i s i o n k a p p a l e, j o s t a s a a t e n e r g i a a, i l o a j a t i e t e n k i n - v o i m a a. G e n r e l l ä e i o l e v ä l i ä, k u n h a n b i i s i s a a s i n u t h y v ä l l e t u u l e l l e!

10 LIIKUNTA K o k o n a i s u u d e s t a v a s t a a : T e e m u P e l t o n e n L i i k u n t a - k o k o n a i s u u d e n a l l a o n e r i l a i s i a l i i k u n t a r y h m i ä s e k ä t e r v e y t e e n l i i t t y v i ä r y h m i ä j a v i e r a i l e v i a l u e n n o i t s i j o i t a. A a m u p ä i v ä n r y h m i s s ä o n k e v y e m p ä ä l i i k u n t a a j a i l t a p ä i v i s s ä p u o l e s t a a n h a a s t a v a m p i a l i i k u n t a m u o t o j a s e k ä u u s i e n l a j i e n t e s t a a m i s t a. K o k o n a i s u u d e n t a r k o i t u k s e n a o n t u k e a j a k a n n u s t a a l i i k k u m a a n. M u k a n a o n v a n h o j a s u o s i k k e j a s e k ä m y ö s t ä y s i n u u s i a r y h m i ä. S y k s y n r y h m ä t k u v a u k s i n e e n s e u r a a v a l l a s i v u l l a.

11 U I M A H A L L I E i o l e v ä l i ä o l e t k o k o k e n u t u i m a r i t a i v a s t a a l o i t t e l i j a. U i m a h a l l i r y h m ä s s ä v o i t u i d a i t s e n ä i s e s t i, r y h m ä s s ä t a i v a i k k a p a k o k e i l l a o h j a a j a n o p a s t u k s e l l a v e s i j u m p p a a t a i v e s i k ä v e l y ä. U i m a h a l l i r y h m ä s s ä s a a t k ä y t t ö ö s i m y ö s u i m a h a l l i n m a h t a v a t s a u n a t i l a t. M a h i s m a k s a a p u o l e t l i p u n h i n n a s t a, j o t e n p ä ä s e t k ä y t t ä m ä ä n u i m a h a l l i n m a h d o l l i s u u k s i a t a v a l l i s t a e d u l l i s e m m i n. P E R J A N T A I N R Y H M Ä L I I K U N T A, T A N S S I & V E N Y T T E L Y E n s i m m ä i s e n 4 5 m i n u u t i n a i k a n a l ä m m i t e l l ä ä n j a t e h d ä ä n l i h a s k u n t o t r e e n i. T ä m ä n j ä l k e e n t a n s s i t a a n j a v e n y t e l l ä ä n t u n n i n a j a n. T u l e m u k a a n k o k o a j a k s i t a i v a i n t o i s e e n t r e e n i i n. M u k a v a t a p a k ä y n n i s t ä ä v i i k o n l o p p u. J U M P P A A J A K E H O N H U O L T O A T e r v e t u l o a j u m p p a a m a a n k e v y e s t i j a v e t r e y t t ä m ä ä n l i h a k s e t v i i k o n l o p u n j ä l k e e n! K y s e e s s ä k e v y t j u m p p a s e s s i o ( e s i m. k e p p i j u m p p a t a i t u o l i j u m p p a ), j o n k a l o p u k s i v e n y t t e l e m m e k e v y e s t i. K Ä V E L Y F U T I S K ä v e l y f u t i s o n k a i k i l l e s o p i v a u r h e i l u m u o t o, j o s s a j a l k a p a l l o a p e l a t a a n k ä v e l l e n. P e l a a m i s t a v a r t e n t a r v i t s e t a i n o a s t a a n s i s ä k e n g ä t j a r e n n o t v a a t t e e t. K ä v e l y f u t i s j ä r j e s t e t ä ä n V a a s a n u r h e i l u k e s k u k s e s s a a i n a m a a n a n t a i s i n k l o L i s ä t i e t o j a v o i t k y s e l l ä T e e m u l t a ( p u h ). K Ä V E L Y P A S S I L ä h d e t ä ä n y h d e s s ä k ä v e l y l l e! K y m m e n e n k ä v e l y k e r r a n j ä l k e e n p a l k i n t o n a i l m a i n e n l o u n a s M a h i k s e l l a. R y h m ä j ä r j e s t e t ä ä n k e s k i v i i k k o i s i n e n n e n l o u n a s t a. K U N T O S A L I R Y H M Ä K u n t o s a l i r y h m ä s s ä p ä ä s e t k u n t o i l e m a a n i t s e n ä i s e s t i t a i o h j a a j a n o p a s t u k s e l l a. R y h m ä o n k a i k i l l e a v o i n, k o k e n e i l l a j a k o k e m a t t o m i l l e! R y h m ä j ä r j e s t e t ä ä n k a u p u n g i n k u n t o s a l i l l a j a o s a l l i s t u m i n e n o n t ä y s i n i l m a i s t a.

12 VOIMAA VERTAISUUDESTA Kokonaisuudesta vastaa: Hanna Jakobsson Voimaa vertaisuudesta -kokonaisuus muodostuu erilaisista vertaistukiryhmistä, keskusteluryhmästä, luennoista ja vertaiskeskusteluista. Ohjaajina toimivat Mahiksen ohjaajien lisäksi kokemusasiantuntijat. Kokonaisuudessa hyödynnetään kokemustietoa ja vertaistukea, mikä voi toimia isona apuna kuntoutumisessa. Vertaistuen kautta voi saada niin henkistä ja emotionaalista tukea kuin konkreettista käytännön tukea. Hyvin suunnitellut ja valmistellut vertaistukiryhmäkokonaisuudet voivat kasvattaa itseluottamusta ja itsetuntoa, lisätä ja parantaa sosiaalisia taitoja ja vaikuttaa tätä kautta ihmissuhteisiin ja elämänlaatuun. Syksyn ryhmät kuvauksineen seuraavilla sivuilla.

13 K E S K U S T E L U R Y H M Ä K e s k u s t e l u r y h m ä k o k o o n t u u p e r j a n t a i - a a m u i s i n ( v k o ) k e s k u s t e l e m a a n y h d e s s ä v a l i t u i s t a a i h e i s t a. O h j a a j a a l u s t a a a i h e e n, m i n k ä j ä l k e e n k e s k u s t e l l a a n. K e s k u s t e l u a v o i t u l l a m y ö s k u u n t e l e m a a n. E L Ä K E P O R T I L L A E l ä k ö i t y m i n e n e i m e n n y t k ä ä n k u i n S t r ö m s ö s s ä. R y h m ä o n t a r k o i t e t t u s i n u l l e, j o k a o l e t j ä ä m ä s s ä t a i j o j ä ä n y t e l ä k k e e l l e. K ä s i t t e l e m m e a j a t u k s i a e n n e n e l ä k e a i k a a j a p o h d i m m e, k u k a m i n ä o l e n e l ä k k e e l l e j ä ä t y ä n i. K ä ä n n ä m m e k a t s e e m m e t u l e v a i s u u t e e n. O p e t t e l e m m e y h d e s ä e l ä k e l ä i s e n e l ä m ä n t a i t o j a. R y h m ä k o k o o n t u u t i i s t a i s i n k l o M a h i k s e l l a, y h t e e n s ä k a h d e k s a n k e r t a a ( v k o ). K y s e e s s ä o n s u l j e t t u r y h m ä, j o n k a o s a l l i s t u j i l t a t o i v o t a a n l ä s n ä o l o a. O s a l l i s t u j a m ä ä r ä o n r a j a t t u, j o t e n i l m o i t t a u d u t h a n m u k a a n h y v i s s ä a j o i n. O h j a a j a n a r y h m ä s s ä t o i m i i k o u l u t e t t u k o k e m u s a s i a n t u n t i j a H a n n a N i s k a n e n, j o l l a o n o m a k o h t a i n e n k o k e m u s e l ä k ö i t y m i s e s t ä. I l m o i t t a u t u m i n e n j a l i s ä t i e d o t H a n n a p u h S A V U T T O M U U S R Y H M Ä T ä m ä r y h m ä o n s i n u l l e, j o k a h a l u a i s i t v ä h e n t ä ä t u p a k a n p o l t t o a t a i l o p e t t a a k o k o n a a n. R y h m ä s s ä s a a t t i e t o a j a t u k e a s a v u t t o m a a n e l ä m ä ä n r e n n o n k e s k u s t e l u n s e k ä k a h v i n m e r k e i s s ä. R y h m ä k o k o o n t u u m a a n a n t a i s i n M a h i k s e s s a k l o ( v k o ). R y h m ä ä n o n r a j a t t u o s a l l i s t u j a m ä ä r ä, j o t e n i l m o i t t a u d u v i k k e l ä ä n s a v u t t o m u u s k o u t s i H e i d i l l e, ( p u h ) A F T E R U P S E E R I A f t e r U p s e e r i o n T y ö p a j a U p s e e r i s s a l o p e t t a n e i d e n, t a i s i e l ä p i a n l o p e t t a v i e n, t a p a a m i s p a i k k a. T o i m i n t a s u u n n i t e l l a a n y h d e s s ä o m a n n ä k ö i s e k s i, j a s e s i s ä l t ä ä k a i k k e a k e s k u s t e l u i s t a m i n i g o l f i i n. O s a l l i s t u m i n e n A f t e r U p s e e r i i n o n v a p a a e h t o i s t a j a m a k s u t o n t a. K o k o o n n u m m e M a h i k s e l l a t i i s t a i s i n k l o T u l e s e l l a i s e n a k u i n o l e t!

14 V O I M A A V E R T A I S U U D E S T A V o i m a a v e r t a s u u d e s t a o n v e r t a i s t u k i r y h m ä m a s e n n u k s e s t a k u n t o u t u v i l l e a i k u i s i l l e. O h j a a j a n a t o i m i i k o u l u t e t t u k o k e m u s a s i a n t u n t i j a, j o l l a o n k o k e m u s t a t o i p u m i s e s t a. R y h m ä s s ä o n v a l m i i k s i s u u n n i t e l t u r u n k o j a t a p a a m i s e t e t e n e v ä t a l u s t u k s e n j ä l k e e n k e s k u s t e l l e n. R y h m ä s s ä j o u k k o s a m a s s a e l ä m ä n t i l a n t e e s s a o l e v i a i h m i s i ä p ä ä s e e j a k a m a a n k o k e m u k s i a a n, m i k ä a v a a n ä k ö k u l m i a e r i t a v a l l a k u i n i t s e k s e e n p o h t i m i n e n. T a v o i t t e e n a o n a v o i n v u o r o v a i k u t u s, a r j e n v o i m a a n n u t t a m i n e n j a t o i v o n h e r ä ä m i n e n. K a i k k i s a a v a t t u l l a p a i k a l l e o m a n a i t s e n ä ä n j a k a i k k i h u o m i o i d a a n y k s i l ö i n ä. T o i m i n t a l ä h t e e a i n a k u n n i o i t u k s e s t a j a l u o t t a m u k s e s t a. R y h m ä k o k o o n t u u a i n a m a a n a n t a i s i n k l o M a h i k s e l l a, y h t e e n s ä k a h d e k s a n k e r t a a ( v k o ). L i s ä k s i j o k a i n e n o s a l l i s t u j a t a p a a o h j a a j a n k a h d e n k e s k e n e n n e n r y h m ä t a p a a m i s t a. K y s e e s s ä o n s u l j e t t u r y h m ä, j o n k a o s a l l i s t u j i l t a t o i v o t a a n l ä s n ä o l o a. O s a l l i s t u j a m ä ä r ä o n r a j a t t u, j o t e n i l m o i t t a u d u t h a n m u k a a n h y v i s s ä a j o i n. I l m o i t t a u t u m i n e n j a l i s ä t i e d o t H a n n a p K o k o o n t u m i s k e r r a t : , , , , , , ,

15 TERVETULOA MAHIKSEEN!

16 MAHIKSEN JÄSENKIRJE SYKSY 2019 Koulukatu 51 B Vaasa

MAHIKSEN JÄSENKIRJE TALVI-KEVÄT 2019

MAHIKSEN JÄSENKIRJE TALVI-KEVÄT 2019 MAHIKSEN JÄSENKIRJE TALVI-KEVÄT 2019 Koulukatu 51 B, 65100 VAASA Ruokailuun ilmoittautuminen 050 441 8380 050 441 8380 / Kari 050 471 9395 / Hanna 050 471 9628 / Heidi 050 471 9406 / Sari 046 922 4084

Lisätiedot

MAHIKSEN JA FYRRYTUVAN JÄSENKIRJE SYKSY 2018

MAHIKSEN JA FYRRYTUVAN JÄSENKIRJE SYKSY 2018 MAHIKSEN JA FYRRYTUVAN JÄSENKIRJE SYKSY 2018 MAHIS Koulukatu 51 B, 65100 VAASA 050 441 8380 / kassa ja keittiö 050 409 1515 / Hanna, Heidi, Kari ja Sari 046 922 4084 / Terhi mahis@pspy.fi FYRRYTUPA Heikkiläntie

Lisätiedot

YHDESSÄ VIREÄ ARKI Keinupuistokeskuksen Lähitorilla heinäkuu 2017

YHDESSÄ VIREÄ ARKI Keinupuistokeskuksen Lähitorilla heinäkuu 2017 YHDESSÄ VIREÄ ARKI Keinupuistokeskuksen Lähitorilla heinäkuu 2017 Lauantai 1.7. 12.00-13.00 Iloa musiikista Ohjaajana Marjatta Aarne Sunnuntai 2.7. Maanantai 3.7. 9.30 10.15 Voimaa ja tasapainoa ryhmä

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

Elämyksiä luonnosta 2015 Yyterin Kylpylähotelli, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) (malliohjelma)

Elämyksiä luonnosta 2015 Yyterin Kylpylähotelli, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) (malliohjelma) Elämyksiä luonnosta 2015 Yyterin Kylpylähotelli, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) (malliohjelma) Maanantai Kylpylä avoinna Klo 15.00- Majoittuminen hotelliin Tiistai Klo 09.00-10.00 Tuloinfo.

Lisätiedot

Seniorineuvola sairaanhoitajan vastaanotto ilman ajanvarausta

Seniorineuvola sairaanhoitajan vastaanotto ilman ajanvarausta Yhdessä vireä arki Keinupuistokeskuksen Tammikuu 11.1. Foxet orkesteri tanssittaa 13.1. klo 13.30 Airin bingo 13.1. klo 14.30 Ehtoollishartaus 18.1. 12.30 Savityöpaja uusi ryhmä alkaa!! Ilmoittaudu Ninnille

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto, Tampere 22.06.2015 10:24 33/2015 (1. jakso) 10. - 16.08.2015 Viikkotuntimäärä: 23

Ahlmanin ammattiopisto, Tampere 22.06.2015 10:24 33/2015 (1. jakso) 10. - 16.08.2015 Viikkotuntimäärä: 23 33/2015 (1. jakso) 10. - 16.08.2015 Viikkotuntimäärä: 23 Maanantai 10.08. Tiistai 11.08. Keskiviikko 12.08. Torstai 13.08. Perjantai 14.08. Lauantai 15.08. Sunnuntai 16.08. Matematiikka YHT2.1. Ma Fyke

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto, Tampere 10.06.2015 15:43 36/2015 (1. jakso) 31.08. - 06.09.2015 Viikkotuntimäärä: 7

Ahlmanin ammattiopisto, Tampere 10.06.2015 15:43 36/2015 (1. jakso) 31.08. - 06.09.2015 Viikkotuntimäärä: 7 36/2015 (1. jakso) 31.08. - 06.09.2015 Viikkotuntimäärä: 7 Maanantai 31.08. Tiistai 01.09. Keskiviikko 02.09. Torstai 03.09. Perjantai 04.09. Lauantai 05.09. Sunnuntai 06.09. 09:00 Palmu Riina C TVT2 Yritystoiminnan

Lisätiedot

TV08S1E(CD) Mediatekniikan koulutusohjelma, S08, ryhmät C & 15.9. - 21.9.

TV08S1E(CD) Mediatekniikan koulutusohjelma, S08, ryhmät C & 15.9. - 21.9. TV08SE(CD) Mediatekniikan koulutusohjelma, S08, ryhmät C & 5.9. - 2.9. maanantai 5.9. tiistai 6.9. keskiviikko 7.9. torstai 8.9. perjantai 9.9. lauantai 20.9. XX00AA0 TV Orient.opinn.. Merenti-Välimäki

Lisätiedot

YHDESSÄ VIREÄ ARKI Keinupuiston lähitorilla syyskuu 2017

YHDESSÄ VIREÄ ARKI Keinupuiston lähitorilla syyskuu 2017 YHDESSÄ VIREÄ ARKI Keinupuiston lähitorilla syyskuu 2017 Perjantai 1.9. 9.00-15.00 Hieroja Tommi Rytilahti vastaanottaa Keinupuiston lähitorilla. Vapaita aikoja ja hintoja voitte tiedustella hierojalta

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto, Tampere 22.06.2015 16:11 33/2015 (1. jakso) 10. - 16.08.2015 Viikkotuntimäärä: 0

Ahlmanin ammattiopisto, Tampere 22.06.2015 16:11 33/2015 (1. jakso) 10. - 16.08.2015 Viikkotuntimäärä: 0 33/2015 (1. jakso) 10. - 16.08.2015 Viikkotuntimäärä: 0 Maanantai 10.08. Tiistai 11.08. Keskiviikko 12.08. Torstai 13.08. Perjantai 14.08. Lauantai 15.08. Sunnuntai 16.08. 34/2015 (1. jakso) 17. - 23.08.2015

Lisätiedot

MTLH ESIMERKKILOMAOHJELMA ARKI HALTUUN 2016

MTLH ESIMERKKILOMAOHJELMA ARKI HALTUUN 2016 ARKI HALTUUN 2016 07.00-10:00 Aamiainen 10.15-11.15 Lomalaisten tutustumistilaisuus ja vertaistuen kartoitus 10.15 Luento, tuki- ja liikuntaelinvaivat ja niiden ennaltaehkäisy 10.15 Luontopolkureippailu

Lisätiedot

KYYHKYLÄN KUNTOUTUSKESKUS

KYYHKYLÄN KUNTOUTUSKESKUS PAREMPIIN HETKIIN. KYYHKYLÄN KUNTOUTUSKESKUS KUNTOUTUS - TYÖHYVINVOINTI Malliohjelma Arki haltuun 5 vrk + 2 vrk Perusloma 5 vrk Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Tutustutaan toisiin, ryhmäytymisharjoituksia,

Lisätiedot

Viikko 13 23.3.2015-29.3.2015

Viikko 13 23.3.2015-29.3.2015 Viikko 13 23.3.2015-29.3.2015 Maanantai 23.3. Tiistai 24.3. Keskiviikko 25.3. Torstai 26.3. Perjantai 27.3. Lauantai 28.3. Sunnuntai 29.3. Radio Channels, Luento 08:15 - TS127 Communication signal processing

Lisätiedot

Itsetuntemusta parhaimmillaan. Energiaa Enneagrammista Espanjassa. 33580!Tampere! www.careone.fi!

Itsetuntemusta parhaimmillaan. Energiaa Enneagrammista Espanjassa. 33580!Tampere! www.careone.fi! Itsetuntemusta parhaimmillaan Energiaa Enneagrammista Espanjassa Care One Oy Karkonmäenkatu15B info@careone.fi 33580Tampere www.careone.fi Itsetuntemusta parhaimmillaan Energiaa Enneagrammista Espanjassa

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto, Tampere 22.06.2015 17:11 33/2015 (1. jakso) 10. - 16.08.2015 Viikkotuntimäärä: 25

Ahlmanin ammattiopisto, Tampere 22.06.2015 17:11 33/2015 (1. jakso) 10. - 16.08.2015 Viikkotuntimäärä: 25 33/2015 (1. jakso) 10. - 16.08.2015 Viikkotuntimäärä: 25 Maanantai 10.08. Tiistai 11.08. Keskiviikko 12.08. Torstai 13.08. Perjantai 14.08. Lauantai 15.08. Sunnuntai 16.08. 10:15 Työskentely puutarha-alalla

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto, Tampere 22.06.2015 10:56 36/2015 (1. jakso) 31.08. - 06.09.2015 Viikkotuntimäärä: 7

Ahlmanin ammattiopisto, Tampere 22.06.2015 10:56 36/2015 (1. jakso) 31.08. - 06.09.2015 Viikkotuntimäärä: 7 36/2015 (1. jakso) 31.08. - 06.09.2015 Viikkotuntimäärä: 7 Maanantai 31.08. Tiistai 01.09. Keskiviikko 02.09. Torstai 03.09. Perjantai 04.09. Lauantai 05.09. Sunnuntai 06.09. 37/2015 (1. jakso) 07. - 13.09.2015

Lisätiedot

YHDESSÄ VIREÄ ARKI Keinupuistokeskuksen Lähitorilla kesäkuu 2017

YHDESSÄ VIREÄ ARKI Keinupuistokeskuksen Lähitorilla kesäkuu 2017 YHDESSÄ VIREÄ ARKI Keinupuistokeskuksen Lähitorilla kesäkuu 2017 Torstai 1.6. 10.00-12.00 Lähitorin fysioterapeutin vastaanotto ajanvarauksella TOIVO-yhteisötaide: 10.15-11.00 Yhteislaulua ravintolasalissa

Lisätiedot

Elämyksiä luonnosta - Yyterin Kylpylähotellissa, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) MALLIOHJELMA 2017

Elämyksiä luonnosta - Yyterin Kylpylähotellissa, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) MALLIOHJELMA 2017 Elämyksiä luonnosta - Yyterin Kylpylähotellissa, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) MALLIOHJELMA 2017 Sunnuntai Klo 15.00- Majoittuminen hotelliin Klo 18.00-19.00 Tuloinfo. Taloon ja toisiin tutustuminen

Lisätiedot

Keinupuistokeskuksen Syyskuu

Keinupuistokeskuksen Syyskuu Torstai 1.9. Koko päivän Keinupuistokeskuksen Syyskuu Tule tutustumaan Kanervan ryhmiin ja TOIVO -Mummusikaalin tekoon 10.15-11.00 Yhteislaulua, ravintolasalissa 10.00-12.00 Lähitorin fysioterapeutin vastaanotto

Lisätiedot

Yhdessä vireä arki. Keinupuistokeskuksen Marraskuu

Yhdessä vireä arki. Keinupuistokeskuksen Marraskuu Yhdessä vireä arki Keinupuistokeskuksen Marraskuu 9.11 Luento ikääntyneen ravinnosta 9.11 Marjo-mummin vaatemyynti 10.11 Tarja Jykylä esiintyy Marttana 11.11 Tanssit (Haitariorkesteri säestää) 15.11 Tresec

Lisätiedot

Tammelan lähitorilla tapahtuu helmikuussa 2018

Tammelan lähitorilla tapahtuu helmikuussa 2018 Tammelan lähitorilla tapahtuu helmikuussa 2018 Tammelan lähitori on kaikenikäisten kaupunkilaisten kohtaamispaikka 2. LÄHITORIN PALVELUOHJAUS Mietityttääkö sinua jokin asia? Oletko yksinäinen? Tarvitsetko

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto, Tampere 22.06.2015 16:27 33/2015 (1. jakso) 10. - 16.08.2015 Viikkotuntimäärä: 0

Ahlmanin ammattiopisto, Tampere 22.06.2015 16:27 33/2015 (1. jakso) 10. - 16.08.2015 Viikkotuntimäärä: 0 33/2015 (1. jakso) 10. - 16.08.2015 Viikkotuntimäärä: 0 Maanantai 10.08. Tiistai 11.08. Keskiviikko 12.08. Torstai 13.08. Perjantai 14.08. Lauantai 15.08. Sunnuntai 16.08. 34/2015 (1. jakso) 17. - 23.08.2015

Lisätiedot

Kyyhkylän kuntoutuskeskus

Kyyhkylän kuntoutuskeskus Kyyhkylän kuntoutuskeskus Malliohjelma Meidän perheen loma Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Saapuminen ja majoittuminen Kyyhkylään Tervetulotilaisuus, info, lomaohjelma, tilojen ja lomajärjestön

Lisätiedot

MAHIKSEN JA FYRRYTUVAN JÄSENKIRJE 3/2017

MAHIKSEN JA FYRRYTUVAN JÄSENKIRJE 3/2017 Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry Österbottens socialpsykiatriska förening rf MAHIKSEN JA FYRRYTUVAN JÄSENKIRJE 3/2017 MAHIS Koulukatu 51 B, 65100 VAASA 050 441 8380 / kassa ja keittiö 050 409

Lisätiedot

YHDESSÄ VIREÄ ARKI Keinupuiston lähitorilla Tammikuu 2018

YHDESSÄ VIREÄ ARKI Keinupuiston lähitorilla Tammikuu 2018 YHDESSÄ VIREÄ ARKI Keinupuiston lähitorilla Tammikuu 2018 Maanantai 1.1. 12.00-12.30 Katsotaan yhdessä Tasavallan presidentin uudenvuodenpuhe, TV1 / Tarjolla pientä naposteltavaa Tiistai 2.1. 10.30-11.15

Lisätiedot

Elämyksiä luonnosta - Yyterin Kylpylähotellissa, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH)

Elämyksiä luonnosta - Yyterin Kylpylähotellissa, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) Elämyksiä luonnosta - Yyterin Kylpylähotellissa, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) Sunnuntai Klo 15.00- Majoittuminen hotelliin Klo 18.00-19.00 Tuloinfo. Taloon ja toisiin tutustuminen Maanantai

Lisätiedot

TAATALAKESKUKSEN KUUKAUSIOHJELMA LOKAKUU 1.-31.10.2015

TAATALAKESKUKSEN KUUKAUSIOHJELMA LOKAKUU 1.-31.10.2015 TAATALAKESKUKSEN KUUKAUSIOHJELMA LOKAKUU 1.-31.10.2015 TERVETULOA MUKAAN! Taatalakeskus Sulkavuorenkatu 6 Tiedustelut p.050 438 4319 tai katharina.hau@tvpy.fi ESITTELYSSÄ LOKAKUUN RYHMIÄ: YMPÄRISTÖTAIDE-

Lisätiedot

YHDESSÄ VIREÄ ARKI Keinupuiston lähitorilla elokuu 2017

YHDESSÄ VIREÄ ARKI Keinupuiston lähitorilla elokuu 2017 YHDESSÄ VIREÄ ARKI Keinupuiston lähitorilla elokuu 2017 Tiistai 1.8. 13.30-15.00 Filmikammari, katsotaan yhdessä elokuvaa lähitorin olohuoneessa Keskiviikko 2.8. Torstai 3.8. 12.45-13.30 Yhteislaulua ryhmäkodissa

Lisätiedot

Klubitalo on kuin toinen koti sen olohuone täällä voi olla ihan oma itsensä ilman mitään roolia tai naamiota.

Klubitalo on kuin toinen koti sen olohuone täällä voi olla ihan oma itsensä ilman mitään roolia tai naamiota. Klubitalo on kuin toinen koti sen olohuone täällä voi olla ihan oma itsensä ilman mitään roolia tai naamiota. Klubitalolla jokainen voi tuntea itsensä tervetulleeksi ja tarpeelliseksi niin, että ihmisarvoisen

Lisätiedot

Johdatus ohjauksen teoriaan ja käytäntöön (12/12) Professori

Johdatus ohjauksen teoriaan ja käytäntöön (12/12) Professori 1. jakso MAANANTAI TORSTAI (16. 19.9.2019, 4 pv) Orientoituminen opintoihin (12 t/12 t) Johdatus ohjauksen teoriaan ja käytäntöön 5 op (12 t+ 2t tentti+ tutustumiset itsenäisesti 12 t työssäoppimisen jaksolla)

Lisätiedot

Poimintoja maaliskuun ohjelmasta:

Poimintoja maaliskuun ohjelmasta: Tammelan lähitori Itsenäisyydenkatu 21 B, 1.krs 33500 Tampere Tammelan lähitorin palveluohjaajat: Puh. 050 3379004, lahitori@apukolmio.fi, apukolmio.fi/tammelan-lahitori Perheiden talo: www.tampere.fi/perheidentalo

Lisätiedot

ri KEVÄT 2019 te n le Avoin Paja taka INSPIS inimto

ri KEVÄT 2019 te n le Avoin Paja taka INSPIS inimto Toimintakalenteri KEVÄT 2019 2018 Inspis on kaikille 18 vuotta täyttäneille avoin matalan kynnyksen mielekkään tekemisen keskus. Toimintamme on tarkoitettu sinulle, joka koet hyötyväsi mielen hyvinvointia

Lisätiedot

PAREMPI VOIDA HYVIN. TULES hyvinvointivalmennus Peurungassa (5 + 3 pvä)

PAREMPI VOIDA HYVIN. TULES hyvinvointivalmennus Peurungassa (5 + 3 pvä) PAREMPI VOIDA HYVIN TULES hyvinvointivalmennus Peurungassa (5 + 3 pvä) Kiitämme yhteydenotostanne ja tarjouspyynnöstänne. Suosittelemme Teille alla olevaa tuki- ja liikuntaelimistön hyvinvointiin keskittyvää

Lisätiedot

klo SUNNUNTAI MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI

klo SUNNUNTAI MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI Huom: Perheen oma keilailu(1h) ja rantasaunavuoro(1h) varataan erikseen (molemmat maksuttomia). Liikuntatuokio lapsille (temppurata) Liikuntatuokio lapsille (sisäpelit ja leikit) Kädentaitopaja lapsille

Lisätiedot

AAMUPALA LOUNAS VÄLIPALA. Salaatti Bolognelainen jauhelihakastike L, Tumma kierrepasta Leipä Maito

AAMUPALA LOUNAS VÄLIPALA. Salaatti Bolognelainen jauhelihakastike L, Tumma kierrepasta Leipä Maito TYKSILÄNRUOKALISTAVKO36,31.8.6.9.2015 maidoton,laktoositon,vlvähälaktoosinen,gluteeniton Ruokalistamuutoksetmahdollisia! AAMUPALA LOUNAS VÄLIPALA 31.8.2015 Maanantai Hapankorppu Jogurtti Kurkku Ananastuoremehu

Lisätiedot

Maanantai 10.08. Tiistai 11.08. Keskiviikko 12.08. Torstai 13.08. Perjantai 14.08.

Maanantai 10.08. Tiistai 11.08. Keskiviikko 12.08. Torstai 13.08. Perjantai 14.08. Työjärjestys Hotraca14 StarSoft Kurre 7.20 33/2015 10. - 14.08.2015 Viikkotuntimäärä: 35 Maanantai 10.08. Tiistai 11.08. Keskiviikko 12.08. Torstai 13.08. Perjantai 14.08. Hotraca/ TOP.1. jakso/ viikot

Lisätiedot

YHDESSÄ VIREÄ ARKI Keinupuiston lähitorilla joulukuu 2018

YHDESSÄ VIREÄ ARKI Keinupuiston lähitorilla joulukuu 2018 YHDESSÄ VIREÄ ARKI Keinupuiston lähitorilla joulukuu 2018 Lauantai 1.12. 12.00-13.00 Iloa musiikista Ohjaajana Marjatta Aarne Sunnuntai 2.12. 16.00-19.00 Aava Iranilaisten naisten liikunta- ja vertaistukiryhmä

Lisätiedot

KESKUSTA - NUOTTASAAREN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET SYKSY 2013

KESKUSTA - NUOTTASAAREN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET SYKSY 2013 Oulun kaupunki /Hyvinvointipalvelut/Ikäihmisten hyvinvointi KESKUSTA - NUOTTASAAREN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET SYKSY 2013 Ohjattuihin liikuntaryhmiin pitää ilmoittautua, ellei erikseen

Lisätiedot

MTLH ry / Meidän perheen loma

MTLH ry / Meidän perheen loma MTLH ry / Meidän perheen loma Tervetuloa Runnille! Jokainen osallistuu ohjelmaan oman perheensä tilanteen mukaan. Toivotamme antoisaa lomaa ja ihanaa yhdessäoloa sekä oman perheen kesken että toisten perheiden

Lisätiedot

KLO MAANANTAI 9.9 KLO TIISTAI 10.9 KLO KESKIVIIKKO 11.9 KLO TORSTAI koulut varaa koulut varaa koulut varaa koulut varaa

KLO MAANANTAI 9.9 KLO TIISTAI 10.9 KLO KESKIVIIKKO 11.9 KLO TORSTAI koulut varaa koulut varaa koulut varaa koulut varaa JÄÄHALLIN KÄYTTÖVUOROT 2019-2020 vko 37 Omatalo ICE pvm 9.9-15.9 KLO MAANANTAI 9.9 KLO TIISTAI 10.9 KLO KESKIVIIKKO 11.9 KLO TORSTAI 12.9 15.00-16.15 Yleisö/mailaton (2) 15.30-16.30 IITA (5,6) 15.00-16.15

Lisätiedot

Vanhustenviikon 2.-9.10.2011 OHJELMA

Vanhustenviikon 2.-9.10.2011 OHJELMA Vanhustenviikon 2.-9.10.2011 OHJELMA Vanhustenviikon teema Vapaaehtoisuus voimana Maanantai 3.10 Tapahtuma Paikka klo Järjestäjä Maanantaipiiri-eläkeläisten avoin keskusteluryhmä Tervetuloa mukaan uudet

Lisätiedot

Maanantai 10.08. Tiistai 11.08. Keskiviikko 12.08. Torstai 13.08. Perjantai 14.08. Lauantai

Maanantai 10.08. Tiistai 11.08. Keskiviikko 12.08. Torstai 13.08. Perjantai 14.08. Lauantai Työjärjestys Metsäku13A StarSoft Kurre 7.20 33/2015 10. - 14.08.2015 Viikkotuntimäärä: 16 Maanantai 10.08. Tiistai 11.08. Keskiviikko 12.08. Torstai 13.08. Perjantai 14.08. Lauantai Ryhmänohjaus / Metsäku13

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin erityisliikunta. Syksy 2018 Kevät 2019

Pieksämäen kaupungin erityisliikunta. Syksy 2018 Kevät 2019 Pieksämäen kaupungin erityisliikunta Syksy 2018 Kevät 2019 ERITYISLIIKUNTA Erityisliikunnan (= soveltava liikunta) ryhmät on tarkoitettu henkilöille, joiden vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Vuoreksen koulu. lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Vuoreksen koulu. lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Vuoreksen koulu lv. 2017-2018 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 4.9. - 8.12.2017 ja keväällä 8.1. - 11.5.2018. Hip kerhot ovat suunnattuja

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto, Tampere 22.06.2015 16:32 33/2015 (1. jakso) 10. - 16.08.2015 Viikkotuntimäärä: 25

Ahlmanin ammattiopisto, Tampere 22.06.2015 16:32 33/2015 (1. jakso) 10. - 16.08.2015 Viikkotuntimäärä: 25 33/2015 (1. jakso) 10. - 16.08.2015 Viikkotuntimäärä: 25 Maanantai 10.08. Tiistai 11.08. Keskiviikko 12.08. Torstai 13.08. Perjantai 14.08. Lauantai 15.08. Sunnuntai 16.08. Koulutus TVT-palvelujen käyttöönotto

Lisätiedot

Kyyhkylän kuntoutuskeskus

Kyyhkylän kuntoutuskeskus Kyyhkylän kuntoutuskeskus Malliohjelma Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Meidän perheen loma Saapuminen ja majoittuminen Tervetulotilaisuus, info, lomaohjelma, tilojen ja lomajärjestön esittely

Lisätiedot

MTLH / Voimaa vertaisuudesta loma

MTLH / Voimaa vertaisuudesta loma MTLH / Voimaa vertaisuudesta loma TERVETULOA LOMALLE RUNNILLE! Jokainen osallistuu voimiensa ja mielenkiintonsa mukaan ohjelmaan. Antoisaa yhdessäoloa ja rentouttavaa lomaa Spa Hotel Runnissa! ESIMERKKIOHJELMA:

Lisätiedot

ERILAISET OPPIJAT. Harrastusmahdollisuudet ja heille suunnattavissa oleva toiminta Haapavesi Raija Näppä ja Kalle Tolonen

ERILAISET OPPIJAT. Harrastusmahdollisuudet ja heille suunnattavissa oleva toiminta Haapavesi Raija Näppä ja Kalle Tolonen ERILAISET OPPIJAT Harrastusmahdollisuudet ja heille suunnattavissa oleva toiminta 20.9.2013 Haapavesi Raija Näppä ja Kalle Tolonen Perustana aito kohtaaminen Nuoren tulee kokea toiminta itselleen merkitykselliseksi

Lisätiedot

Poimintoja toukokuun ohjelmasta:

Poimintoja toukokuun ohjelmasta: Tammelan lähitori Itsenäisyydenkatu 21 B, 1.krs 33500 Tampere Tammelan lähitorin palveluohjaajat: Puh. 050 3379004, lahitori@apukolmio.fi, apukolmio.fi/tammelan-lahitori Perheiden talo: www.tampere.fi/perheidentalo

Lisätiedot

TERVETULOA VERTAISOHJAAJA- KOULUTUKSEEN

TERVETULOA VERTAISOHJAAJA- KOULUTUKSEEN TERVETULOA VERTAISOHJAAJA- KOULUTUKSEEN 22.-23.10.2011 Kyyhkylän Kartanon Uusi Rustholli hotelli Mikkeli Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry VETO-projekti Koulutuksen tavoitteet Koulutukseen

Lisätiedot

Klo Ryhmä Aihe Vastuuhenkilö Paikka A, B Ilmoittautuminen Opiskelijavastaava Päivi Auvinen, Tuutorit

Klo Ryhmä Aihe Vastuuhenkilö Paikka A, B Ilmoittautuminen Opiskelijavastaava Päivi Auvinen, Tuutorit Maanantai 20.8.2018 11.00 12.00 A, B Ilmoittautuminen Opiskelijavastaava, 11.00 12.00 A, B Yksilövalokuvaus (pakollinen osallistuminen), kuva Xamkin sisäiseen käyttöön D215 Kasarmin kampus, D- rakennus,

Lisätiedot

Avoin Paja INSPIS. KESÄ-ELOKUU Inspis kiinni

Avoin Paja INSPIS. KESÄ-ELOKUU Inspis kiinni KESÄ-ELOKUU 2019 - Inspis kiinni 15.-26.7.2019 Inspis on kaikille 18 vuotta täyttäneille avoin matalan kynnyksen mielekkään tekemisen keskus. Toimintamme on tarkoitettu sinulle, joka koet hyötyväsi mielen

Lisätiedot

YHDESSÄ VIREÄ ARKI Keinupuiston lähitorilla tammikuu 2019

YHDESSÄ VIREÄ ARKI Keinupuiston lähitorilla tammikuu 2019 YHDESSÄ VIREÄ ARKI Keinupuiston lähitorilla tammikuu 2019 Seuraava Yhdessä vireä arki -kehittämisiltapäivä on 6.2.2019 klo 13.30 Tule mukaan suunnitelmaan ja toteuttamaan Keinupuiston lähitoria! Tiistai

Lisätiedot

Kyyhkylän kuntoutuskeskus

Kyyhkylän kuntoutuskeskus Kyyhkylän kuntoutuskeskus Malliohjelma Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Meidän perheen loma Saapuminen ja majoittuminen Tervetulotilaisuus, info, lomaohjelma, tilojen ja lomajärjestön esittely

Lisätiedot

Päivitetty 9.5.2014. AlfaKuntoutus Hervanta. ALFAKUNTOUTUS HERVANTA / AVOPALVELUT Ryhmä- ja Pajatoiminta RYHMÄTOIMINTA TILANNE 5/2014

Päivitetty 9.5.2014. AlfaKuntoutus Hervanta. ALFAKUNTOUTUS HERVANTA / AVOPALVELUT Ryhmä- ja Pajatoiminta RYHMÄTOIMINTA TILANNE 5/2014 AlfaKuntoutus Hervanta ALFAKUNTOUTUS HERVANTA / AVOPALVELUT Ryhmä- ja Pajatoiminta RYHMÄTOIMINTA TILANNE 5/2014 Maanantai Mielikki-ryhmä klo 10.00-11.45 Tiistai Päivikki-ryhmä klo 10.00-11.45 Keskiviikko

Lisätiedot

Maanantai 10.08. Tiistai 11.08. Keskiviikko 12.08. Torstai 13.08. Perjantai 14.08.

Maanantai 10.08. Tiistai 11.08. Keskiviikko 12.08. Torstai 13.08. Perjantai 14.08. Työjärjestys Putki13 StarSoft Kurre 7.20 33/2015 10. - 14.08.2015 Viikkotuntimäärä: 18 Maanantai 10.08. Tiistai 11.08. Keskiviikko 12.08. Torstai 13.08. Perjantai 14.08. Ryhmänohjaus / Putki13 Rav810-E8-Atk

Lisätiedot

Alakoulun 5.-6.luokkien valinnaisaineet Länsituulen koulu Kevät 2018

Alakoulun 5.-6.luokkien valinnaisaineet Länsituulen koulu Kevät 2018 Alakoulun 5.-6.luokkien valinnaisaineet Länsituulen koulu Kevät 2018 Valintatarjotin Wilmaan Huoltajat tekevät lastensa kanssa valinnan Wilmaan avattavaan tarjottimeen. A2-tarjotin on avoinna 29.1.-9.2.2018.

Lisätiedot

YHDESSÄ VIREÄ ARKI Keinupuiston lähitorilla kesäkuu 2018

YHDESSÄ VIREÄ ARKI Keinupuiston lähitorilla kesäkuu 2018 YHDESSÄ VIREÄ ARKI Keinupuiston lähitorilla kesäkuu 2018 Perjantai 1.6. 13.15-14.15 KEINUPUISTON KEVÄTJUHLA, Juhlitaan kesää ja aurinkoa yhdessä! Kevätjuhlassa jaetaan henkilökunnalle todistukset kuluneesta

Lisätiedot

Maanantai 10.08. Tiistai 11.08. Keskiviikko 12.08. Torstai 13.08. Perjantai 14.08.

Maanantai 10.08. Tiistai 11.08. Keskiviikko 12.08. Torstai 13.08. Perjantai 14.08. Työjärjestys Kiho13 StarSoft Kurre 7.20 33/2015 10. - 14.08.2015 Viikkotuntimäärä: 12 Maanantai 10.08. Tiistai 11.08. Keskiviikko 12.08. Torstai 13.08. Perjantai 14.08. Ryhmänohjaus / Kiho15, Kiho14, Kiho13

Lisätiedot

YHDESSÄ VIREÄ ARKI Keinupuistokeskuksen Lähitorilla toukokuu 2017

YHDESSÄ VIREÄ ARKI Keinupuistokeskuksen Lähitorilla toukokuu 2017 Maanantai 1.5. Vapunpäivä Tiistai 2.5. YHDESSÄ VIREÄ ARKI Keinupuistokeskuksen Lähitorilla toukokuu 2017 9.30-10.15 Voimaa ja tasapainoa ryhmä seisten 3 ohjaajana Hanna Nikander 10.30-11.15 Liikettä niveliin

Lisätiedot

Päiväohjelma 7.30 Aamupala 8.00 Harjoitukset 10.00 2x oppitunti (kaksoistunti tai 10-10.40/10.45-11.20) 11.30 Ryhmäkeskustelu 11.

Päiväohjelma 7.30 Aamupala 8.00 Harjoitukset 10.00 2x oppitunti (kaksoistunti tai 10-10.40/10.45-11.20) 11.30 Ryhmäkeskustelu 11. Päiväohjelma 10.00 2x oppitunti (kaksoistunti tai 10-10.40/10.45-11.20) 11.30 Ryhmäkeskustelu 11.55 Kokoontuminen luokkaan ja ruokalaulu 12.00 Lounas 13.40 2x oppitunti (kaksoistunti tai 13.40-14.20/14.25-15)

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVA PÄIVÄTOIMINTA HÄMEENLINNASSA

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVA PÄIVÄTOIMINTA HÄMEENLINNASSA IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVA PÄIVÄTOIMINTA HÄMEENLINNASSA 1 Päivätoiminta on kotihoidon tukipalvelu, joka on tarkoitettu: hoivaa tarvitseville tai muistisairaille virkistykseksi ja vertaistueksi, toimintakykyä

Lisätiedot

TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2013

TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2013 Oulun kaupunki / Hyvinvointipalvelut/Ikäihmisten hyvinvointi TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2013 Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuminen

Lisätiedot

YHDESSÄ VIREÄ ARKI Keinupuiston lähitorilla elokuu 2018

YHDESSÄ VIREÄ ARKI Keinupuiston lähitorilla elokuu 2018 YHDESSÄ VIREÄ ARKI Keinupuiston lähitorilla elokuu 2018 Keskiviikko 1.8. 13.30-14.30 Puistokonsertti: Lauluryhmä Urhot Laulu kuuluu kaikille, niin myös edelleen tälle seitsenmiehiselle porukalle. Urhoja

Lisätiedot

Vapaa-ajantoiminta 2015-2016 LAHDEN SEUDUN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY LAHDENKATU 15 A 6, 15110 LAHTI

Vapaa-ajantoiminta 2015-2016 LAHDEN SEUDUN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY LAHDENKATU 15 A 6, 15110 LAHTI Vapaa-ajantoiminta 2015-2016 LAHDEN SEUDUN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY LAHDENKATU 15 A 6, 15110 LAHTI Sisällys Tietoja kerholaisille ja lähihenkilöille... 2 Liikuntaa... 4 Erityislasten ja nuorten koulujen

Lisätiedot

Tervetuloa. päivätoimintaan. Päiväkeskus Päivänkaari

Tervetuloa. päivätoimintaan. Päiväkeskus Päivänkaari Tervetuloa päivätoimintaan Päiväkeskus Päivänkaari Kohtaamisen iloa suurella sydämellä! Toiminta-ajatus ja arvot Päiväkeskus Päivänkaari tarjoaa kotihoidossa oleville ikäihmisille ja muistisairaille päivätoimintaa

Lisätiedot

TOIMINTAOHJELMA KESÄKUU VKO 23

TOIMINTAOHJELMA KESÄKUU VKO 23 TOIMINTAOHJELMA KESÄKUU VKO 23 Maanantai 1.6. 9.45 Tiistai 2.6. MUSIIKIN KESKUSTELURYHMÄN KESÄRETKI lähtö 9.30. Keskiviikko 3.6. RETKIPÄIVÄ Avoin retkipäivä KESKUSTELURYHMÄ 10 TYÖTOIMINTARYHMÄ 12-13 RETKIPÄIVÄ

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin erityisliikunta. syksy 2019 kevät 2020

Pieksämäen kaupungin erityisliikunta. syksy 2019 kevät 2020 Pieksämäen kaupungin erityisliikunta syksy 2019 kevät 2020 ERITYISLIIKUNTA Erityisliikunnan (= soveltava liikunta) ryhmät on tarkoitettu henkilöille, joiden vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen

Lisätiedot

Pieksämäen Erityisliikunta. Syksy 2015 (7.9. 10.12.2015) Kevät 2016 (11.1. 28.4.2016)

Pieksämäen Erityisliikunta. Syksy 2015 (7.9. 10.12.2015) Kevät 2016 (11.1. 28.4.2016) Pieksämäen Erityisliikunta Syksy 2015 (7.9. 10.12.2015) Kevät 2016 (11.1. 28.4.2016) YHTEYSTIETOJA ERITYISLIIKUNTA Erityisliikunta on tarkoitettu henkilöille, jotka vamman, sairauden ja muun toimintakyvyn

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JA FYRRYTUVAN JÄSENKIRJE 2/2015

SATEENKAARITALON JA FYRRYTUVAN JÄSENKIRJE 2/2015 SATEENKAARITALON JA FYRRYTUVAN JÄSENKIRJE 2/2015 SATEENKAARITALO Koulukatu 51 B, 65100 VAASA 050 441 8380 / Sateenkaaritalon kassa, keittiö ja Sanna 050 409 1515 / Anja, Anne, Sari ja Mari 050 364 4640

Lisätiedot

Poimintoja huhtikuun ohjelmasta:

Poimintoja huhtikuun ohjelmasta: Tammelan lähitori Itsenäisyydenkatu 21 B, 1.krs 33500 Tampere Tammelan lähitorin palveluohjaajat: Puh. 050 3379004, lahitori@apukolmio.fi, apukolmio.fi/tammelan-lahitori Perheiden talo: www.tampere.fi/perheidentalo

Lisätiedot

Poimintoja kesän ohjelmasta:

Poimintoja kesän ohjelmasta: Tammelan lähitori Itsenäisyydenkatu 21 B, 1.krs 33500 Tampere Tammelan lähitorin palveluohjaajat: Puh. 050 3379004, lahitori@apukolmio.fi, apukolmio.fi/tammelan-lahitori Perheiden talo: www.tampere.fi/perheidentalo

Lisätiedot

Maaseudun Terveys Ja Lomahuolto

Maaseudun Terveys Ja Lomahuolto Maaseudun Terveys Ja Lomahuolto OHJELMA Liikuntaloma perheille Ohjelmassa L + N = lapset ja nuoret, A = aikuiset SUNNUNTAI 15:00-15:45 Opiston ja lomajärjestön esittely 16:00-16:45 Koko perheen pihasuunnistus

Lisätiedot

HYVINVOINTILOMA Esimerkkiloma

HYVINVOINTILOMA Esimerkkiloma Hyvinvointia luonnosta: Jousiammunta ja pihapelit 9.15-10.00 Liikuntapiirakasta liikkeelle 10.00-10.45 Kehonhuoltohetki 9.30 10.30 Ohjattu vesijumppa allasosastolla 13.00 14.30 Syö hyvää: Lisää Vaihda

Lisätiedot

Bemarileiri Kuortaneen urheiluopistolla 16.-19.1.2016

Bemarileiri Kuortaneen urheiluopistolla 16.-19.1.2016 6.1.2016 1 / 5 Bemarileiri Kuortaneen urheiluopistolla 16.-19.1.2016 Hei voimistelijat, valmentajat ja seurat tutustukaa alla oleviin linkkeihin! - 2015-2016 Bemaritoiminta (13v ja vanhemmat) http://voimistelu.fi/fi/kilpavoimistelu/naisten-telinevoimistelu/valmennus/valmennusringit/bemarit

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto, Tampere 23.06.2015 15:53 33/2015 (1. jakso) 10. - 16.08.2015 Viikkotuntimäärä: 25

Ahlmanin ammattiopisto, Tampere 23.06.2015 15:53 33/2015 (1. jakso) 10. - 16.08.2015 Viikkotuntimäärä: 25 33/2015 (1. jakso) 10. - 16.08.2015 Viikkotuntimäärä: 25 Maanantai 10.08. Tiistai 11.08. Keskiviikko 12.08. Torstai 13.08. Perjantai 14.08. Lauantai 15.08. Sunnuntai 16.08. asiakaspalvelu MATap1 Terveydenhoitajainfo

Lisätiedot

Soukan elä ja asu -seniorikeskuksen ohjelma

Soukan elä ja asu -seniorikeskuksen ohjelma Maanantai Kudontatöiden aloitus 9.00 15.00 Kuntotanssi senioreille 9.00 10.00 SPR Ikivireäseniorikerho 10.00 12.00 Palvelukeskusinfo 10.30 10.45 kuun 1. maanantai Kahvio Parkinson-ryhmän Biljardikerho

Lisätiedot

Liikuntapalveluiden liikuntaryhmien ilmoittautumislomake. Nimi Puhelinnumero Ikä

Liikuntapalveluiden liikuntaryhmien ilmoittautumislomake. Nimi Puhelinnumero Ikä Nimi Puhelinnumero Ikä Yhteystiedot saa luovuttaa Orimattilan kaupungin liikuntapalveluille liikuntaryhmiä koskevien peruutusten/muutosten tiedottamiseen (esim. ohjaajan sairastuminen). Kyllä Ei Oletko

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVA PÄIVÄTOIMINTA HÄMEENLINNASSA

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVA PÄIVÄTOIMINTA HÄMEENLINNASSA IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVA PÄIVÄTOIMINTA HÄMEENLINNASSA Päivätoiminta on kotihoidon tukipalvelu, joka on tarkoitettu: hoivaa tarvitseville tai muistisairaille virkistykseksi ja vertaistueksi, toimintakykyä

Lisätiedot

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 MAANANTAI 2 TIISTAI 3 KESKIVIIKKO 4 TORSTAI 5 PERJANTAI 6 Loppiainen LAUANTAI 7 SUNNUNTAI 8 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 2 MAANANTAI 9 TIISTAI 10 KESKIVIIKKO 11 TORSTAI 12 PERJANTAI 13

Lisätiedot

PISPAN PALVELUKESKUKSESSA tapahtuu tammikuulla 2018

PISPAN PALVELUKESKUKSESSA tapahtuu tammikuulla 2018 PISPAN PALVELUKESKUKSESSA tapahtuu tammikuulla 2018 1.1. maanantai Ravintola suljettu 2.1. tiistai 3.1. keskiviikko klo 12 14 Maestro-Karaoke, Sarin johdolla 4.1. torstai 5.1. perjantai klo 10.30 Kenkäesittely

Lisätiedot

Vapaa-ajantoiminta 2014-2015 LAHDEN SEUDUN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY LAHDENKATU 15 A 6, 15110 LAHTI

Vapaa-ajantoiminta 2014-2015 LAHDEN SEUDUN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY LAHDENKATU 15 A 6, 15110 LAHTI Vapaa-ajantoiminta 2014-2015 LAHDEN SEUDUN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY LAHDENKATU 15 A 6, 15110 LAHTI Sisällys Tietoja kerholaisille ja lähihenkilöille... 2 Liikuntaa... 4 Erityislasten ja nuorten koulujen

Lisätiedot

ISONKYRÖN LAPSIPERHEIDEN TOIMINTAKALENTERI, KESÄKUU 2016

ISONKYRÖN LAPSIPERHEIDEN TOIMINTAKALENTERI, KESÄKUU 2016 ISONKYRÖN LAPSIPERHEIDEN TOIMINTAKALENTERI, KESÄKUU 2016 6.6. maanantai 7.6. tiistai 8.6. keskiviikko 9.6. torstai 10.6. perjantai Seurakunnan Kesäkerhot arkisin ma-pe 6.6.-17.6. Pappilassa Pienten Isojen

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto, Tampere 22.06.2015 15:48 33/2015 (1. jakso) 10. - 16.08.2015 Viikkotuntimäärä: 28

Ahlmanin ammattiopisto, Tampere 22.06.2015 15:48 33/2015 (1. jakso) 10. - 16.08.2015 Viikkotuntimäärä: 28 33/2015 (1. jakso) 10. - 16.08.2015 Viikkotuntimäärä: 28 Maanantai 10.08. Tiistai 11.08. Keskiviikko 12.08. Torstai 13.08. Perjantai 14.08. Lauantai 15.08. Sunnuntai 16.08. Tuomola Anu Heinäsuo Jukka C

Lisätiedot

TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2015

TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2015 Oulun kaupunki / Hyvinvointipalvelut/Ikäihmisten hyvinvointi TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2015 Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuminen

Lisätiedot

Minorileiri 4/4 Kuortaneen urheiluopistolla

Minorileiri 4/4 Kuortaneen urheiluopistolla Minorileiri 4/4 Kuortaneen urheiluopistolla 9. 12.2.2017 Hei voimistelijat, valmentajat ja seurat tutustukaa alla oleviin linkkeihin! - 2016-2017 Minoritoiminta ja pelisäännöt http://voimistelu.fi/fi/kilpavoimistelu/naisten-telinevoimistelu/valmennus/valmennusringit/minorit

Lisätiedot

Kalajoen Kylpylähotelli Sani Oy Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry

Kalajoen Kylpylähotelli Sani Oy Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry Kalajoen Kylpylähotelli Sani Oy Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry Meidän perheen loma 5 vrk täysihoito (Muutokset mahdollisia, lopullinen ohjelma käydään läpi tervetuloinfossa!) Sunnuntai klo 14.00 alkaen

Lisätiedot

Omaishoitaja ja hoidettava yhdessä loma

Omaishoitaja ja hoidettava yhdessä loma Omaishoitaja ja hoidettava yhdessä loma 10.00-11.00 Kuntosaliharjoittelun perusteet omaishoitajille 13.00-14.30 Sosiaalietuudet sosiaaliturva opetuskeskustelu omaishoitajille 13.00-14.00 Tuoliryhmä hoidettaville

Lisätiedot

Kontiolahden Urheilijat järjestää kesällä 2010:

Kontiolahden Urheilijat järjestää kesällä 2010: Kontiolahden Urheilijat järjestää kesällä 2010: Leirit: Pro-Sporttileiri Kulho 14.-16.7. Kolme vuorokautta mukavaa toimintaa liikunnan parissa. Hinta: 60 Sisältää: ruokailut, majoituksen, vakuutuksen ja

Lisätiedot

Hyvinvointia työikäisille Malliohjelma

Hyvinvointia työikäisille Malliohjelma Hyvinvointia työikäisille : iloa Liikuntapiirakasta liikkeelle sekä kuntotestin ohjeistus tasapaino sekä kävelytestin palaute 13.45 14.30 Syö hyvää: Lisää Vaihda - Vähennä keskusteluhetki 15.00-15.45 Ohjattu

Lisätiedot

TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2014

TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2014 Oulun kaupunki / Hyvinvointipalvelut/Ikäihmisten hyvinvointi TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2014 Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuminen

Lisätiedot

Lempäälän ennaltaehkäisevä perhetyö. Pippuri/ kohtaamispaikka työryhmä

Lempäälän ennaltaehkäisevä perhetyö. Pippuri/ kohtaamispaikka työryhmä Lempäälän ennaltaehkäisevä perhetyö Pippuri/ kohtaamispaikka työryhmä 6.11.2017 Ennaltaehkäisevän perhetyön kokonaisuus PERHEVERSTAS PIKKUKETTU JOHTAVA PERHETYYÖNTEKIJÄ KISSANKULMA TOMERA PYRSTÖTÄHTI SÄPINÄ

Lisätiedot

Maanantai 10.08. Tiistai 11.08. Keskiviikko 12.08. Torstai 13.08. Perjantai 14.08.

Maanantai 10.08. Tiistai 11.08. Keskiviikko 12.08. Torstai 13.08. Perjantai 14.08. Työjärjestys Paka13 StarSoft Kurre 7.20b 33/2015 10. - 14.08.2015 Viikkotuntimäärä: 19 Maanantai 10.08. Tiistai 11.08. Keskiviikko 12.08. Torstai 13.08. Perjantai 14.08. MNK/ 1. Ammatillisen minäkuvan

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin erityisliikunta

Pieksämäen kaupungin erityisliikunta Pieksämäen kaupungin erityisliikunta Syksy 2017 (4.9. 8.12.2017) Kevät 2018 (8.1. 27.4.2018) Syksy 2017 (4.9. 8.12.2017) Kevät 2018 (8.1. 27.4.2018) YHTEYSTIETOJA ERITYISLIIKUNTA Erityisliikunta on tarkoitettu

Lisätiedot

Maanantai Liikuntahalli ja kuntosali avoinna sekä iltavalvoja paikalla klo Klo Lohko A klo Lohko B klo Lohko C klo Kuntosali

Maanantai Liikuntahalli ja kuntosali avoinna sekä iltavalvoja paikalla klo Klo Lohko A klo Lohko B klo Lohko C klo Kuntosali Maanantai Liikuntahalli ja kuntosali avoinna sekä iltavalvoja paikalla klo 15-21. 8:30 SIIVOUS 8:30 S I I V O U S 8:30 S I I V O U S 8:30 9:00 9:00 9:00 9:00 9:30 Tietäväisen koulu 9:30 9:30 9:30 10:00

Lisätiedot

Ikäaseman ohjelma viikko 40

Ikäaseman ohjelma viikko 40 Ikäaseman ohjelma viikko 40 Maanantai 28.9. Tiistai 29.9. Mielikuvitusleikki Puhallinmusiikkiyhtye Rytmiystävät esittävät tuttuja kappaleita Keskiviikko 30.9. Ystävän kammari klo 13.00 Hartaushetki Susanna

Lisätiedot

Kivipuron hyvinvointipalvelut. Kevät 2017

Kivipuron hyvinvointipalvelut. Kevät 2017 Kivipuron hyvinvointipalvelut Kevät 2017 fysioterapia toimintaterapia kuntoutusjaksot jalkahoito hieronta hemmottelupäivä liikuntaryhmät harrasteryhmät asiantuntijaluennot Liikuntaryhmät Kivipurossa LIIKUNTARYHMÄT

Lisätiedot