Projektin loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Projektin loppuraportti 21.04.2008"

Transkriptio

1 ESRA Projektin loppuraportti Taustatiedot Diaarinumero 29/3513/2007 Loppuraportin tila Palautettu Projektin nimi Oulun seudun välityömarkkinat - valmistelu-ja piltointivaihe Projektikoodi S02225 Tavoiteohjelma 3 Toimintalinja 1 Toimenpidekokonaisuus 1 Projektin suunnitelman mukainen kestoaika Projektin päävastuuviranomainen 3413 Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus, työvoimaosasto Projektia hallinoiva organisaatio Oulun kaupunki, Sosiaali-ja terveystoimi, mielenterveys ja sosiaalipalvelut Projektin vastuuhenkilö Sirkka-Liisa Olli, Mielenterveys- ja sosiaalijohtaja Puhelinnumero Postiosoite PL 37 (Kirkkokatu), Oulun kaupunki 2. Yhteenveto projektin toteutuksesta ja tuloksista Hankkeen taustalla ovat viimeaikaiset yhteiskunnalliset muutokset, kuten työpajatoiminnan vakinaistaminen, nuorten ja pitkäaikaistyöttömien yhteiskuntatakuu, työmarkkinatukiuudistus, laki kuntouttavasta työtoiminnasta sekä välityömarkkinoiden toteutuminen. Oulun seudun kuntien nykytilanne työllistämispalvelujen tuotannossa on ollut hajanainen, jonka vuoksi Oulun seudulla päätettiin toteuttaa välityömarkkinoiden kartoitus koskien kuntien järjestämää työllistämistoimintaa. Välityömarkkinoiden kartoitus toteutettiin esiselvityshankkeessa ajalla Hankkeen hallinnojana ja toteuttajana toimi Oulun kaupungin mielenterveys- ja sosiaalipalvelujen tilaajayksikkö, mutta hankkeen toiminta on koskettanut 10 seudun kuntaa, joita olivat Oulu, Oulunsalo, Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Liminka, Lumijoki, Muhos, Tyrnävä ja Ylikiiminki. Oulun seudun kunnista ainoastaan Hailuodon kunta ilmoitti, ettei osallistu hankkeeseen. Esiselvityshankkeen tavoitteeksi asetettiin 1)Selvittää Oulun seudun kuntien tarpeet ja mahdollisuudet tuottaa/hankkia työllistämisen avopalveluja yhteistyössä 2)Sitouttaa Oulun seudun kunnat yhteistyöhön ja toiminnan kehittämiseen 3)Laatia hankesuunnitelma ja rahoitushakemus uudelle rakennerahastokaudelle välityömarkkinoiden seudulliseksi kehittämiseksi. Hankkeen kohderyhmänä ovat valmennus-, kuntoutus-, ja työllistämispalveluja käyttävät asiakkaat sekä Oulun seudulla edellä mainittuja palveluja tuottavat tahot ja niiden henkilökunta. Hankkeessa toteutettiin kuntien toteuttaman työllistämispalvelujen nykytilan kartoitus, jossa selvitettiin Oulun seudun kuntien toimintaa välityömarkkinoilla. Kootuista kartoitustiedoista laadittiin raportti "Oulun seudun kunnat välityömarkkinoilla". Kunnista kootun kartoitustiedon yhteydessä selvitettiin myös välityömarkkinoiden kehittämistarpeita kuntatoimijoiden näkökulmasta. Kehittämistarpeiden pohjalta hankkeessa laadittiin sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti hankesuunnitelma ja rahoitushakemus uudelle ESR-ohjelmakaudelle. Välityömarkkinoiden kehittämishankkeen Tulostettu

2 tavoitteeksi asetettiin "Seudullisen sosiaalisen työllistämisen toimintakonseptin laatiminen". Tämä pitää sisällään kuusi kuntien kannalta keskeistä välityömarkkinoiden kehittämistoimenpidettä, jotka toteuttamalla seudullinen konsepti voidaan luoda ja vakiinnuttaa. Kehittämiskohteita ovat: 1. Yhteisten linjausten luominen sosiaaliselle työllistämiselle Oulun seudun kunnissa 2. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen seudun kunnissa ja yhteisten toimintamallien luominen kuntouttavan työtoiminnan järjestämiselle 3. Työpajatoiminnan vakiinnuttaminen Oulun seudun kunnissa sekä nuorille että aikuisille 4. Työvoiman palvelukeskuksen toimintojen ja hyvien käytäntöjen laajentaminen seutukunnalliseksi 5. Työllistämisen monipalvelukeskuksen toimintamahdollisuuksien ja toimintamallien selvittäminen 6. Palkkatukityösuhteiden jatkotyöllistämisen parantaminen 3. Projektin lähtökohta, tavoitteet ja kohderyhmä Projektin taustalla ovat viimeaikaiset yhteiskunnalliset muutokset, kuten työpajatoiminnan vakinaistaminen, nuorten ja pitkäaikaistyöttömien yhteiskuntatakuu, työmarkkinatukiuudistus, laki kuntouttavasta työtoiminnasta sekä välityömarkkinoiden toteutuminen. Oulun seudulla kuntien nykytilanne palvelutuotannossa em. asioihin vastaamisksi on ollut hajanainen, jonka vuoksi Oulun kaupunginhallitus päätti hakea rahoitusta ja käynnistää ( , ) seudullisen HYVE-tiimin ja seutuhallituksen ( ) esittämänä välityömarkkinoiden esiselvityshankkeen Oulun seudun kunnissa. Esiselvityshankkeen tavoitteena oli selvittää Oulun seudun kuntien tarpeet ja mahdollisuudet hankkia ja/tai tuottaa sosiaalisen työllistämisen avopalveluja yhteistyössä sekä sitouttaa kunnat yhteistyöhön ja toiminnan kehittämiseen. Palveluilla tarkoitetaan valmennus-, kuntoutus- ja työllistämispalveluita sekä muita työ- ja virikepainotteisia päivätoimintapalveluja. Selvitystyössä tuli huomioida Paras-hankkeen asettamat edellytykset kuntayhteistyölle sekä nivoa valmisteltava kehittämishanke menneillään olleeseen TITUS-prosessin sekä määritellä roolit ja vastuut kehittämistyöstä. Esiselvityshankkeen tavoitteena oli myös laatia hankesuunnitelma ja rahoitushakemus uudelle rakennerahastokaudelle kuntien tarpeista esiin nousevista kehittämistarpeista sekä sitouttaa Oulun seudulta keskeiset yhteistyötahot julkiselta ja kolmannelta sektorilta mukaan välityömarkkinoiden kehittämistoimintaan ja käynnistää neuvottelut rahoituksesta. Esiselvityksen tarkoituksena oli tuottaa tietoa siitä, millaisia sosiaalisen työllistämisen avopalveluja Oulun seudun alueella tällä hetkellä tuotetaan, alustava katsaus minkälaisia palveluita tarvitaan, mikä on palvelutarpeiden alueellinen jakautuminen sekä ehdotus/vaihtoehdot palvelujen tuottamismallista. Lisäksi hankesuunnitelmassa mainitaan, että esiselvitykseen voi kuulua myös pienimuotoista palvelujen pilotointia. Ohjausryhmä päättii kokouksessaan, ettei pilotointeihin ryhdytä vielä esiselvitysvaiheessa ja että hankkeen tulee keskittyä kartoitustiedon ja kehittämistarpeiden kokoamiseen kunnista. Hankkeen kohderyhmänä ovat valmennus-, kuntoutus-, ja työllistämispalveluja käyttävät asiakkaat sekä Oulun seudulla edellä mainittuja palveluja tuottavat tahot ja niiden henkilökunta. 4. Projektin toteutus ja yhteistyö 4.1. Osallistujien ja yritysten valinta Projektin esiselvitykseen ovat osallistuneet Oulun seudulta 10 kuntaa, joita ovat olleet Oulu, Oulunsalo, Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Liminka, Lumijoki, Muhos, Tyrnävä ja Ylikiiminki. Oulun seudun kunnista ainoastaan Hailuodon kunta ilmoitti, ettei osallistu hankkeeseen. Tulostettu

3 Kartoitukseen osallistuneet kunnat on määritelty hankesuunnitelmassa. Kuntien osallistumiseen on suunnitteluvaiheessa vaikuttanut kunta- ja palvelurakenneuudistus, jonka mukaan Oulun seudun yhteistoimintaalueen selvitystyössä ovat mukana kaikki Oulun seudun kunnat sekä Yli-Iin kunta. Yli-Iin kuntaa ei kartoitusvaiheessa kuitenkaan saatu mukaan hankkeeseen, mutta Ylikiimingin kunta päätettiin sitävastoin lisätä kartoitettavien kuntien listalle, sillä Oulu ja Ylikiiminki ovat päättäneet kuntaliitoksen toteuttamisesta vuoden 2009 alusta. Kartoitukseen osallistuvilla kunnilla oli mahdollisuus osallistua hankkeen toteutukseen tuottamalla kuntaansa koskevat kartoitustiedot oman kuntansa työnä siten, että siitä aiheutuneet kustannukset oli mahdollista korvata hankkeesta. Kunnista Haukipudas ja Muhos osallistuivat kartoitustietojen kokoamiseen oman kuntansa työpanoksella. Muilta osin esiselvityshankkeen toteutukseen osallistui edustajia työhallinnosta sekä kolmannelta sektorilta, joilta pyydettiin edustus hankkeen ohjausryhmään ja jotka ovat sitä kautta kommentoineet välityömarkkinoiden selvitystyötä sekä suunniteltuja kehittämistoimenpiteitä omista näkökulmistaan Projektin toteutus ja eri tahojen yhteistyö projektissa Projektin toiminta ja kartoitustietojen keruu toteutettiin Oulun kaupungin mielenterveys- ja sosiaalipalvelujen projektipäällikön toimesta. Kartoitustiedot koottiin kuntakohtaisilla käynneillä teemahaastatteluin kahdeksasta kunnasta välisenä aikana. Kunnat nimesivät hankkeen käynnistyessä ohjausryhmään edustajansa, jotka toimivat samalla projektipäällikön yhteyshenkilöinä kuntiin. Yhteyshenkilöt järjestivät omissa kunnissaan haastattelujen toteuttamisen ja kokosivat haastatteluja varten kunnistaan asian kannalta keskeisimpiä tahoja mukaan. Lisäksi kahden kunnan tiedot koottiin hankkeen toteuttajalle kuntien omalla työpanoksella, mikä korvattiin kunnille hankkeen varoista. Kootuista kartoitustiedoista laadittiin raportti "Oulun seudun kunnat välityömarkkinoilla", jonka sisältö on hyväksytty hankkeen ohjausryhmässä Esiselvitysraportin tiedonkeruun yhteydessä koottiin myös välityömarkkinoiden kehittämistarpeita kuntien näkökulmasta. Kehittämistarpeiden pohjalta laadittiin hankesuunnitelma ja rahoitushakemus, joka hyväksyttiin hankkeen ohjausryhmässä Projektissa on tehty tiivistä yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen toteuttaman Mahdollistavat työmarkkinat - hankkeen kanssa. Molemmissa hankkeissa tuotettiin kartoitustietoa alueen välityömarkkinoista, jonka vuoksi työnjaosta kartoitettavien kohteiden välillä sovitiin, että Oulun seudun välityömarkkinat keskittyy kuntien välityömarkkinoita koskevien toimenpiteiden kartoittamiseen ja Mahdollistavat työmarkkinat -hanke puolestaan seudun muiden toimijoiden kuten yhdistysten, säätiöiden, sosiaalisten yritysten sekä koulutusorgnaisaatioiden toimintojen kartoittamiseen. Tämän johdosta tiedonkeruuta ja raportointia on suunniteltu ja toteutettu hankkeissa osittain samansisältöisesti. Hankkeet järjestivät myös yhteisen päätösseminaarin Työn- ja vastuunjako yhteistyökumppaneiden kesken Hankkeen hallinnointiin liittyvä työnjako toteutettiin ns. isäntäkunta periaatteella, jossa Oulun kaupunki toimi hankkeen hallinnoijana ja toteuttajana, mutta hankkeen toimintaan osallistuivat kaikki Oulun seudun kunnat Hailuotoa lukuunottamatta. Kolmannen sektorin ja työhallinnon rooli esiselvityshankkeen yhteistyössä on ollut ohjaava ja näkökulmia antava. Näiden tahojen kautta on mm. ohjausryhmätyöskentelyn kautta saatu hankkeeseen myös muiden, kuin kuntatoimijoiden näkemyksiä alueen välityömarkkinoiden toiminnasta ja kehittymisestä Kansainvälinen yhteistyö Hankkeessa ei toteutettu kansainvälistä yhteistyötä. Tulostettu

4 5. Julkisuus ja tiedottaminen Hankkeen käynnistymisestä tiedotettiin hankkeessa mukana olevia kuntia sähköpostitse niiltä pyydettäessä edustusta hankkeen ohjausryhmään. Ohjausryhmä on ollut koko hankkeen ajan merkittävin tiedonvälityskanava mm. seudun kuntiin sekä työhallintoon. Hanketta on esitelty seudun kuntien työntekijöille kartoitushaastattelujen yhteydessä, kartoituksen tietojen tuottamiseen osallistui ohjausryhmän jäsenten lisäksi yhteensä 26 henkilöä. Hanketta on esitelty seudun kehittämisryhmässä , seudullisessa HYVE-tiimissä sekä Oulun kaupungin työllisyystoimikunnassa Hankkeen ohjausryhmän jäsenistä viisi henkilöä osallistui valtakunnalliseen työllisyysasiainfoorumiin Kuopiossa Lisäksi projektipäällikkö on osallistunut hankkeen aikana valtakunnallisille työhönvalmennuksen kehittämispäiville Oulussa ja VATES-päiville Helsingissä , joissa hankkeesta on kerrottu muiden alueiden välityömarkkinatoimijoille sekä verkostoiduttu toimijoiden kanssa tulevaa kehittämishanketta ajatellen. Hankkeen vastuullisena johtajana toiminut Sirkka-Liisa Olli esitteli hankkeessa koottua kartoitustietoa puheenvuorossaan Oulun työvoiman palvelukeskuksen palvelutuotannon ja työelmäyhteyksien kehittämishankkeen päätösseminaarissa Hankkeen päättyessä järjestettiin yhteistyössä Mahdollistavat työmarkkinat -hankkeen kanssa yhteinen päätösseminaari teemalla "Välityömarkkinat toimiviksi yhteistyöllä". Seminaarissa tiedotettiin molempien hankkeiden toiminnasta ja tuloksista sekä sinne kutsuttiin puhujiksi hankkeiden yhteistyökumppaneita. Seminaarissa esiteltiin myös valtakunnallisia linjauksia työ- ja elinkeinoministeriön taholta. Seminaariin osallistui noin 10. Oulu-lehti julkaisi seminaarin jälkeen artikkelin lehdessä otsikolla "Työvoimapolitiikka ei ole mikään on-off juttu. Työttömyyden ja työn välissä on runsaasti harmaan eri sävyjä". 6. Ongelmat ja suositukset 6.1. Ongelmat projektin toteutuksessa Ongelmia projektin toteutukseen toivat mm. uuden rakennerahastokauden hakuajan viivästyminen sekä puutteellinen tiedottaminen ja ohjeistus uutta hankekautta koskien. PARAS-hankkeen ollessa hankkeen toteutusaikana edelleen muutostilassa, ei hankkeen toteutukseen liittyvistä seikoista voitu päättää kovin yksityiskohtaisesti, vaan välityömarkkinoiden toimintaa ja kehittymistä ohjaa edelleen jatkossakin se, millaisia päätöksiä kunnissa tehdään kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyen. Lisäksi kunnilla on jonkin verran omia linjauksiaan työllistämiseen liittyen ja oman toimintansa kehittämiseksi, jotka vaikuttavat yhteisten tavoitteiden syntymiseen ja niihin sitoutumiseen alueella Suositukset projektien toimeenpanon kehittämiseksi Käytännön hanketoteuttajien näkökulmasta selkeämpi tiedottaminen ja riittävä resurssointi uuden hankekauden käynnistämiseen ja edellisen päättämiseen valtakunnallisella tasolla olisi erittäin toivottavaa. PARAS-hankkeen mukaisen kehittämistyön tiivis seuraaminen ja välityömarkkinoita koskevan kehittämistyön nivominen osaksi sitä. 7. Projektin tulokset Arvio tavoitteiden toteutumisesta ja kuvaus projektin konkreettisista tuloksista Esiselvityksen tuloksena syntyi hankkeelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti tietoa siitä, millaisia sosiaalisen työllistämisen avopalveluja Oulun seudun kunnissa tällä hetkellä tuotetaan, alustava katsaus millaisia palveluja tarvitaan sekä mikä on palveluiden alueellinen jakautuminen. Esiselvityksen tuloksena Oulun seudun kunnista Tulostettu

5 kootuista tiedoista koottiin raportti "Oulun seudun kunnat välityömarkkinoilla". Kuntien välityömarkkinoiden toiminnan kartoituksen yhteydessä kunnilta koottiin myös kehittämistarpeet välityömarkkinoiden kehittämiseksi. Kehittämistarpeiden pohjalta laadittiin hankesuunnitelma ja rahoitushakemus avoinna olleeseen ESR-hankehakuun. Kartoitustyön ja hankesuunnittelun yhteydessä käynnistettiin yhteistyö välityömarkkinoiden kehittämiseksi ja kehittämistyöhön sitoutumiseksi Oulun seudun kuntien kesken sekä kolmannen sektorin ja työhallinnon kanssa. Esiselvityshankkeessa koottiin Oulun seutuhallituksen antaman toimeksiannon mukaisesti suunnitellun välityömarkkinoiden kehittämishankkeen toimenpiteiden hyödyt kunnille ja kuntien osallistuminen kehittämistoimenpiteisiin, mikäli hanke saa rahoituksen. Vaihtoehtoja tai ehdotuksia varsinaisista palvelujen tuottamismalleista tulevaisuudessa ei tässä vaiheessa vielä pystytty laatimaan, vaan se tapahtuu esiselvityksessä kootun tiedon pohjalta varsinaisessa välityömarkkinoiden kehittämishankkeessa Työllisyyteen liittyvät välittömät tulokset Työttömänä projektin aloittaneista on sijouttunut välittömästi projektin jälkeen työhön avoimille työpaikoille yrittäjäksi koulutukseen työttömänä aloittaneita oli yhteensä Ennen projektia työmarkkinoiden ulkopuolella olleista on sijouttunut välittömästi projektin jälkeen työhön avoimille työmarkkinoille yrittäjäksi koulutukseen aloittaneista työmarkkinoiden ulkopuolella oli ennen projektin alkua yhteensä 7.2. Projektin välittömät työllisyysvaikutukset työssä oleviin osallistujiin Hankkeella ei ollut varsinaisia välittömiä työllistämistavoitteita. Hankkeen välillisinä vaikutuksina voidaan pitää tietoisuuden lisääntymistä välityömarkkinoilla toimivista kuntien organisaatioista ja niiden toiminnasta, jota hyödynnetään palvelujen suunnittelussa välityömarkkinoiden asiakkaille jatkossa kuntien/seudun päätöksenteossa. Toimivien välityömarkkinoiden edellytyksenä voidaan pitää viranomaisten ja palveluntuottajien verkostoitumista, roolien tunnistamista sekä toiminnan tavoitteiden yhteistä hahmottamista, johon esiselvityshankkeessa tehdyllä yhteistyöllä osaltaan pyritiin Työpaikat ja uudet yritykset Projektin aikaansaamat uudet työpaikat 0 kpl HUOM! Kaksi osa-aikaista työpaikkaa ilmoitetaan yhtenä työpaikkana Tulostettu

6 joihin sijoittunut naisia 0 kpl HUOM! Kaksi osa-aikaista työpaikkaa ilmoitetaan yhtenä työpaikkana Projektin aikaansaamat uudet yritykset 0 kpl joista naisten perustamia 0 kpl Projektin turvaamat työpaikat osallistuneissa yrityksissä 0 kpl HUOM! Kaksi osa-aikaista työpaikkaa ilmoitetaan yhtenä työpaikkana joista naisten työpaikkoja 0 kpl HUOM! Kaksi osa-aikaista työpaikkaa ilmoitetaan yhtenä työpaikkana 7.4. Välilliset työllisyysvaikutukset Hankkeessa tuotetusta tiedosta Oulun seudun kuntien toiminnasta välityömarkkinoilla hyötyvät myös muut alueen välityömarkkinoiden toimijat suunnitellessaan omaa palvelutuotantoaan alueella. Tiedon lisääntymisen myötä tavoitellaan mahdollisimman kaattavia ja monipuolisia välityömarkkinoiden palveluja asiakkaille, joita ovat mm.rakenteellisen työttömyyden piiriin luettavat henkilöt, työttömät vajaakuntoiset henkilöt, henkilöt joiden työttömyys uhkaa pitkittyä sekä työkyvyttömyys eläkkeellä ja kuntoutustuella olevat henkilöt. Erityistä huomiota välityömarkkinoiden kohderyhmistä esiselvityksessä saivat yli 500 päivää työttömänä olleet henkilöt, jotka eivät ole aktivointitoimenpiteiden piirissä sekä mielenterveyskuntoutujat ja nuoret työttömät. 8. Projektin innovatiivisuus Oulun seudun kunnat ovat tehneet yhteistyötä pitkään ja seudun kunnat ovat organisoituneet työryhmiin erilaisten kuntien toimintakenttään kuuluvien teemojen ympärille. Työllisyysasioita koskevaa yhteistyöelintä ei kuitenkaan varsinaisesti toistaiseksi ole olemassa. Seudullinen HYVE-tiimi on hoitanut osaltaan sosiaali- ja terveydenhuollon alueille kuuluvien teemojen ja kehittämishankkeiden eteenpäin viemistä. Välityömarkkinoiden esiselvityshankkeessa koottiin yhteen sosiaalisen työllistämisen toimialaan kuuluvat toimijat kunnista ja edistettiin tiedonvaihtoa sekä yhteistyötä tällä nimenomaisella saralla. Työllistäminen on yhä enenevissä määrin siirtymässä osaksi kuntien sosiaalitointen tehtäviä. Yhteisen hankkeen ja toimintafoorumin myötä Oulun seudun kunnat voivat ottaa aktiivista roolia alueen välityömarkkinoiden kehittymisessä. 9. Toiminnan jatkuvuus Hankkeen yhtenä tavoitteena oli koota kehittämistarpeet seudun kuntien näkökulmasta välityömarkkinoiden kehittämiselle ja laatia hankesuunnitelma kehittämistarpeiden toteuttamiseksi. Hankkeen tuloksena syntynyttä, koottua tietoja välityömarkinoista hyödynnettiin kehittämishankkeen suunnittelussa. Kehittämistarpeista syntynyttä tietoa on tarkoitus hyödyntää konkreettisesti välityömarkkinoiden kehittämishankkeessa toteutettavien toimenpiteiden kautta, mikäli hanke saa rahoituksen. Sen myötä kehittävät palvelut on tarkoitus nivoa osaksi kehittämistyössä mukana olevien kuntien/seudun pysyvää toimintaa. Hankkeessa tuotetusta tiedosta Oulun seudun kuntien toiminnasta välityömarkkinoilla hyötyvät myös muut alueen välityömarkkinoiden toimijat suunnitellessaan omaa palvelutuotantoaan alueella. Joidenkin esiselvityksessä esiin nousseiden teemojen myötä yhteistyötä on jo aloitettu esim. alueella toimivan kolmannen sektorin toimijan ja seudullisen yrityspalvelukeskuksen kanssa. 10. Projektin rahoitus Projektin rahoitus suunnitelman* mukaan (OPM:n hallinnonalalla sidontatiedot) Projektin tähän mennessä toteutunut rahoitus. Voidaan ilmoittaa ilman opintososiaalisia etuisuuksia. ESR- ja valtion rahoitus euro euro Muu julkinen rahoitus 0 euro 0 euro Tulostettu

7 Kuntien rahoitus 6500 euro 5112 euro Yksityinen rahoitus 0 euro 0 euro Tulot 0 euro 0 euro Rahoitus yhteensä euro euro Valuutta EURO *Suunnitelma=viimeisin hyväksytty projektisuunnitelma. 11. Projektin taloushallinto ja arkistointi Projektikustannusten hyväksymisestä vastannut henkilö/henkilöt (nimi ja asema)* Projektin kustannusten hyväksymisestä on vastannut mielenterveys- ja sosiaalijohtaja Sirkka-Liisa Olli Projektin kirjanpidosta vastannut henkilö tai organisaatio* Projektin kirjanpidosta on vastannut pääkäyttäjä Tiina Koivusaari Oulun Konttorista. Käytännössä projektin kirjanpidon ovat hoitaneet projektipäällikkö Saila Lehto sekä kanslisti Mirja Kivelä Hallinnoijan vuosittaisen tilinpidon tarkastuksesta vastannut henkilö tai organisaatio* Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tilinpidon vuosittaisesta tarkastuksesta vastaa Oulun Konttori Projektin päätyttyä lopputilintarkastuksen suorittanut henkilö tai organisaatio Projektin päättymisen jälkeen tilintarkastus suoritetaan Oulun Konttorin taloushallintopalvelujen toimesta Projektin asiakirjojen säilytyksestä vastaava organisaatio tai henkilö Projektin asiakirjojen säilytyksestä vastaa Oulun Konttorin hallintopalvelut. Asiakirjat oimitetaan Oulun Konttorin alaiseen kaupunginarkistoon 1-2 vuotta hankkeen päättymisen jälkeen. Arkiston os: Kansankatu 53.(Asiointi: Kansankatu 55 A, PL 71, Oulun kaupunki, puh-asiakaspalvelu: ) Projektin asiakirjojen säilytyspaikka Projektin asiakirjat säilytetään projektin toteutuspaikassa, Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen Projektiparkissa 1-2 vuotta hankkeen päättymisen jälkeen, jonka jälkeen asiakirjat toimitetaan Oulun Konttorin kaupunginarkistoon. Projektiparkin sijainti: Hallituskatu 29 B, Oulun kaupunki Projektin kirjanpitoaineiston (tositteineen) säilytyksestä vastaava organisaatio tai henkilö Projektin kirjanpitoaineisto toimitetaan asiakirja-aineiston yhteydessä Oulun Konttorin alaiseen kaupunginarkistoon 1-2 vuotta hankkeen päättymisen jälkeen. Arkiston os: Kansankatu 53.(Asiointi: Kansankatu 55 A, PL 71, Oulun kaupunki, puh-asiakaspalvelu: ) Projektin kirjanpitoaineiston säilytyspaikka Projektin kirjanpitoaineisto säilytetään projektin toteutuspaikassa, Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen Projektiparkissa 1-2 vuotta hankkeen päättymisen jälkeen, jonka jälkeen asiakirjat toimitetaan Oulun Konttorin kaupunginarkistoon. Projektiparkin sijainti: Hallituskatu 29 B, Oulun kaupunki. 12. Seurantaraportti Tätä loppuraporttia täydentää viimeisen seurantakauden seurantaraportti, joka on laadittu vuoden 2008 seurantakaudelta ja toimitettu projektin päävastuuviranomaiselle. Tulostettu

8 13. Allekirjoitus ja pvm Vakuutan, että projektiin liittyviä asiakirjoja ja kirjanpitoaineistoa tositteineen säilytetään vähintään vuoden 2012 loppuun tai ESR-rahoittajaviranomaisen ohjeiden mukaisesti. Allekirjoittaja* Oulussa Sirkka-Liisa Olli Mielenterveys- ja sosiaalijohtaja Oulun kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi * Allekirjoittajana organisaation nimenkirjoitusoikeuden omaava. Tulostettu

Projektin loppuraportti 12.04.2007

Projektin loppuraportti 12.04.2007 ESRA Projektin loppuraportti 12.04.2007 1. Taustatiedot Diaarinumero ISLH-2003-03723/Ha-7 Loppuraportin tila Palautettu Projektin nimi Tieto kasvaa verkossa, verkkokoulutuksen laadun tekijät - Itä-Suomi

Lisätiedot

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA KOHI SEUDULLISI YÖLLISÄMISEN MONIPLVELUI Selvitys Oulun seudun työllistämisen monipalvelutoiminnasta Oulun seudun välityömarkkinat -hanke Saila Lehto Seija Mustonen Oulun seutu 2 Kohti seudullisia työllistämisen

Lisätiedot

Projektin loppuraportti 17.03.2008

Projektin loppuraportti 17.03.2008 ESRA Projektin loppuraportti 17.03.2008 1. Taustatiedot Diaarinumero 69/385/2002 Loppuraportin tila Palautettu Projektin nimi YRITYKSISSÄ TAPAHTUVA HUIPPUOSAAJIEN AMMATTITAITOVALMENNUS II - JATKOPROJEKTI

Lisätiedot

Lisäksi ohjausryhmä on toiminut edellisvuosien tapaan.

Lisäksi ohjausryhmä on toiminut edellisvuosien tapaan. 1(14) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot VUOSIRAPORTTI vuodelta 2006 1. Perustiedot projektista Projektin nimi: ERITYINEN Projektikoodi: 84510 Tavoiteohjelma: 3 Toimintalinja:

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11582 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.01.2015 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

1.10.2005-30.4.2008. Oulun työvoiman palvelukeskus

1.10.2005-30.4.2008. Oulun työvoiman palvelukeskus OULUN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN PALVELUTUOTANNON JA TYÖELÄMÄYHTEYKSIEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.10.2005-30.4.2008 Oulun työvoiman palvelukeskus 19.5.2008 Hanketiivistelmä Hankenimi: Oulun työvoiman

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11661 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

1(8) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot. VUOSIRAPORTTI vuodelta 2004. 1. Perustiedot projektista

1(8) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot. VUOSIRAPORTTI vuodelta 2004. 1. Perustiedot projektista 1(8) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot VUOSIRAPORTTI vuodelta 2004 1. Perustiedot projektista Projektin nimi: ERITYINEN Projektikoodi: 84510 Tavoiteohjelma: 3 Toimintalinja:

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700311 Projektikoodi

Lisätiedot

VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010

VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1.1.2008 30.6.2011 2 TIIVISTELMÄ Välke välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 oli alueen kuntien ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen

Lisätiedot

kuului myös yleisesti kuntoutujien ja osatyökykyisten palveluketjujen sujuvoittamisen edistäminen poikkihallinnollisissa yhteistyöverkostoissa.

kuului myös yleisesti kuntoutujien ja osatyökykyisten palveluketjujen sujuvoittamisen edistäminen poikkihallinnollisissa yhteistyöverkostoissa. ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 27.06.2012 Diaarinumero SATELY/579/05.02.07/2010 Käsittelijä Jouni Vataja Puhelinnumero 0295 022 085 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10092 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 26.08.2011 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen VÄLIRAPORTTI 2011 Sisältö 1. RAPORTOINTIKAUSI... 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 3. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 4. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA 1 1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA Itä-Hämeen seudun kehittämisstrategian 2020 Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen - päämäärässä todetaan mm. seuraavaa: Tulevaisuudessa alueidenkin menestymisen

Lisätiedot

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus LOPPURAPORTTI momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus Perustiedot projektista Projektin nimi: ESR-Momu-toko Monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutusprojekti Projektikoodi: 85159 Tavoiteohjelma:

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11416 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.09.2012 Diaarinumero UUDELY/1923/05.02.07/2012 Käsittelijä

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö ÖTY L K H A B C T TYÖ SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö Anne Välimaa, Pasi Ylipaavalniemi, Suvi Pikkusaari,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.12.2011 Diaarinumero SATELY/253/05.02.0772010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 1.10.2009 Diaarinumero 96/3562/2009 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus TOIMINTAKERTOMUS 2013 Seutulautakunta 8.5.2014 1 Taitto: Irmeli Marttila Kannen kuvat: Leena Harju 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 5 2. PÄÄTÖKSENTEKO

Lisätiedot

Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi. Jukka Lidman Riitta Kinnunen

Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi. Jukka Lidman Riitta Kinnunen Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi 2014 Jukka Lidman Riitta Kinnunen SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 1 2 Arvioinnista... 2 2.1. Arviointiaineisto...

Lisätiedot

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI...

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI... Lappeenrannann kaupunki Säätiöiden ja yhdistysten selvitys yhteistyöstä 2011 Kaupunginhallituksen päätös 7.2.2011 77 1 (40) Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustatiedot... 3 1.1. Työryhmät... 3 1.2. Yhteisöjen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11416 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVA VUOSIKERTOMUS 2008 Hyväksytty seurantakomitean kokouksessa 13 14.5.2009 Tavoite: Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys Tukikelpoinen alue: Manner-Suomi

Lisätiedot

Erityisvarhaiskasvatusta yli kuntarajojen

Erityisvarhaiskasvatusta yli kuntarajojen Hannakaarina Sarvela (toim.) Erityisvarhaiskasvatusta yli kuntarajojen SYKE-hankkeen loppuraportti 25 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen

Lisätiedot

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys LOPPURAPORTTI Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys 1.8.2012-31.1.2013 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 2 3.1 Yleiset tavoitteet... 2 3.2

Lisätiedot