NAVAL-LÄPPÄVENTTIILIEN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAVAL-LÄPPÄVENTTIILIEN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE"

Transkriptio

1 1(1) NAVAL-LÄPPÄVENTTIILIEN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE Sisällysluettelo Varoitukset Yleistä Vastaanottotarkastus Asennus Käyttöönotto Huolto Kuljetus ja varastointi Takuu Tekniset tiedot Yhteystiedot Kappale Turvallisuusohjeet 1. Lue ensimmäiseksi huolella tämä asennus-, käyttö- ja huolto-ohje! 2. Varmista vaaran välttämiseksi väliaineen ja olosuhteiden soveltuvuus venttiilille! 3. Varmista venttiiliä irroitettaessa, että se on paineeton! 4. Älä ylitä suurinta paine/lämpötilayhdistelmiä. Kts. paine/lämpötilakäyrä sivulla 5 (ei höyrylle). 5. Älä ylitä/alita annettuja sallittuja lämpötiloja! 6. Muista, että venttiilin liiallinen ulkopuolinen kuumentaminen voi vaurioittaa venttiiilin (esim hitsattaessa)! 7. Ole huolellinen asentaessasi, käyttäessäsi ja huoltaessasi venttiiliä! 2. Yleistä Kaikki Navalin toimilaitteella varustetut venttiilit asennetaan ja säädetään kappaleen 4.4 ohjeiden mukaan. Jos toimilaite jostain syystä joudutaan irrottamaan venttiilistä, se on asennettava takaisin kappaleen 4.4 ohjeiden mukaan. Metallitiivisteisissä venttiileissä voi ilmetä jonkun verran normaalia kulumista. Naval-läppäventtilin rakenne minimoi kulumisen, mutta vuotoja saattaa kuitenkin esiintyä useamman vuoden käytön jälkeen. NAF ei ole vastuussa epäpuhtauksien tai vierasesineiden aiheuttamista vaurioista. Venttiiliä ei ole suunniteltu kohteisiin, joissa väliaineena on höyry! 3. Vastaanottotarkastus Kaikki Naval Oy:n toimittamat venttiilit tarkastetaan ennen toimitusta silmämääräisesti voimassaolevien normien ja standardien mukaisesti. Toimilaitteella varustetut venttiilit säädetään ja niille suoritetaan toimintatarkastus ennen toimitusta, joten ne ovat asennusvalmiita ilman mitään lisäsäätöjä.

2 2(2) Mahdollisten kuljetus- ja/tai käsittelyvaurioiden varalta venttiileille on kuitenkin suoritettava vastaanottotarkastus. Mahdollisista vaurioista on välittömästi ilmoitettava Naval Oy:n edustajalle tai Naval Oy:n valtuutetulle edustajalle. Vastaanottotarkastukseen tulee sisältyä vähintään seuraavat tarkastukset: - Toimituksen sisältö on sovitun mukainen - Venttiilityyppi on oikea paineluokka, koko jne. - Silmämääräinen tarkastus mahdollisten vaurioiden ja muiden vikojen havaitsemiseksi. - Lisäksi on suoritettava toimintakoe ja varmistettava, että venttiili toimii määritysten mukaan. 4. Asennus 4.1 Ennen asennusta Varoitus! Väärin suoritettu asennus voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai laitevaurioita sekä toimintahäiriöitä! Asennus tulee sen vuoksi suorittaa huolellisesti näiden ohjeiden mukaan. HUOM! - Venttiiliä on aina nostettava tarttumalla itse venttiiliin, ei toimilaitteeseen tai venttiilin akseliin! - Venttiiliä ei tarvitse purkaa ennen sen hitsaamista kiinni putkilinjaan! - Venttiilin on oltava suljettuna koko asennuksen ajan. Varmista ennen venttiilin sulkemista, ettei siinä ole epäpuhtauksia tai vieraita esineitä! - Lika, epäpuhtaudet ja hiukkaset (esim. hitsauskuona) voivat vaurioittaa venttiilin sisäosia ja aiheuttaa toimintaongelmia! Tarkasta ja tarvittaessa korjaa seuraavat seikat ennen venttiilin asennusta: - Putkistossa ei ole epäpuhtauksia tai hiukkasia. - Putkien päät ovat samansuuntaiset venttiilin kanssa ja kohdistettu oikein. - Venttiilin rakennepituus vastaa putkiston päiden välistä etäisyyttä hitsausraot huomioiden. - Venttiilin sisähalkaisija vastaa putkien päiden sisähalkaisijaa. - Venttiilin virtaussuunta vastaa päävirtaussuuntaa. 4.2 Venttiilin asennus Huom! Venttiiliyksikkö on asennettava 45º 90º kulmaan pystyakselin suhteen oikealle kallistettuna virtaussuunnassa katsoen. Venttiilin hitsauksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen asentaja voimassaolevien normien ja standardien mukaan. Venttiilin rakenne mahdollistaa joko puikkohitsauksen, metallikaarihitsauksen (MAG/MIG) tai kaasukaarihitsauksen (TIG), tai hitsaus voidaan suorittaa TIG-hitsauksen ja jonkun muun hitsausmenetelmän yhdistelmänä. Tarkasta ennen asennuksen aloittamista, että venttiili on suljettu. Asenna venttiili oheisen kuvan mukaan. Avaa venttiili asennuksen Flow Direction jälkeen ja huuhtele kaikki epäpuhtaudet pois putkesta. VIRTAUSSUUNTA 4.3 Venttiilin irrotus Varoitus! Väärin suoritettu irrotus voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai laitevaurioita sekä toimintahäiriöitä! Irrotus tulee sen vuoksi suorittaa huolellisesti näiden ohjeiden mukaan. - Venttiiliä on aina nostettava tarttumalla itse venttiiliin, ei toimilaitteeseen tai venttiilin akseliin! - Venttiilin on oltava suljettuna koko irrotuksen ajan. - Katkaise toimilaitteiden paineilma- (pneumaattiset toimilaitteet) tai jännitesyöttö (sähkötoimilaitteet). - Varmista, että kaikki huoltoa varten tarvittavat varaosat ovat käytettävissä. - Tue venttiili ja toimilaite huolellisesti niin, että ne eivät pääse pyörimään. - Irrota venttiili putkistosta. 4.4 Toimilaitteen asennus

3 3(3) Varoitus! Väärin suoritettu asennus voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai laitevaurioita sekä toimintahäiriöitä! Asennus tulee sen vuoksi suorittaa huolellisesti näiden ohjeiden mukaan. Naval Oy:n takuu edellyttää, että toimilaitteen vaihdon suorittaa ammattitaitoinen asentaja. HUOM! Venttiilin on oltava suljettuna koko asennuksen ajan, jos ohjeissa ei muuta sanota. Käsitoimisten toimilaitteiden asennus (käsiruuvi tai käsivipu): Sulje venttiili säätämällä toimilaite mittaan A tai B (riippuen kummalta puolelta toimilaitetta päästään säätämään). Lukitse säätöruuvi asentoon closed ( kiinni ). Avaa venttiiliä 90º. Lukitse säätöruuvi asentoon open ( auki ). Marked A-measure A B Marked B-measure Pneumaattisten toimilaitteiden asennus: Punch Mark Kierrä rajoitinruuvia 10 mm closed -suuntaan ( kiinni ) ennen paineilmasyötön kytkemistä toimilaitteeseen. Kytke toimilaitteeseen paineilmasyöttö. Säädä rajoitinruuvia closed - suuntaan ( kiinni ) kunnes venttiilin mitta A tai B saavutetaan. (Naputa tarvittaessa läppää kevyesti muovi- tai kumivasaralla mitan A tai B saavuttamiseksi.) Lukitse rajoitinruuvi asentoon closed ( kiinni ). Avaa venttiiliä 90º. Lukitse säätöruuvi asentoon open ( auki ). Sähkötoimilaitteiden asennus: - Sulje toimilaitetta rajoittimeen päin. Avaa venttiiliä noin 10 ja asenna toimilaite venttiiliin. - Kiinnitä toimilaite asennusruuveilla. Avaa vaihteen rajoitinta ja irrota ruuvit niin, että koko päätykansi pääsee pyörimään vapaasti. - Kierrä käsipyörää niin, että venttiilin mitta A tai B saavutetaan. (Naputa tarvittaessa läppää kevyesti muovi- tai kumivasaralla mitan A tai B saavuttamiseksi.) - Vedä rajoitin suoraan ulos vaihteesta ja kierrä sitä niin, että ruuvireiät ovat kohdakkain. Kiinnitä ruuvit takaisin. Säädä rajoitinkytkimen closed -asento ( kiinni ) niin, että se aktivoituu 3-4 sekuntia ennen, kuin momenttikytkin (katkaisija) laukeaa. - Avaa venttiiliä 90º. Lukitse rajoitinkytkin asentoon open ( auki ). HUOM! On hyvin tärkeää, että venttiilin mekaaniset rajoittimet säädetään oikein ylläolevien ohjeiden mukaan. Putkiston paine voi pakottaa läpän tiivisteensä yli niin, että venttiilin sisäosat vaurioituvat. 4.5 Toimilaitteen irrotus Varoitus! Väärin suoritettu irrotus voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai laitevaurioita sekä toimintahäiriöitä! Irrotus tulee sen vuoksi suorittaa huolellisesti näiden ohjeiden mukaan. - Varmista, että kaikki huoltoa varten tarvittavat varaosat ovat käytettävissä. - Venttiilin on oltava suljettuna koko irrotuksen ajan. - Katkaise toimilaitteiden paineilma- (pneumaattiset toimilaitteet) tai jännitesyöttö (sähkötoimilaitteet). - Tue venttiili ja toimilaite huolellisesti niin, että ne eivät pääse pyörimään. - Irrota toimilaite venttiilistä. - Älä nosta toimilaitetta asennoittimesta tai kytkinkoteloista. Varmista, etteivät kaapelit jää puristuksiin toimilaitteen ja asennoittimen väliin. 5 Käyttöönotto - Putkisto, johon venttiili on asennettu, on ennen käyttöönottoa huuhdeltava puhtaaksi kaikista epäpuhtauksista. - Tarkasta venttiilin toiminta. 5.1 Painekoe - Venttiilin ollessa kytkettynä verkostoon painekoe 1,1 x PN suoritetaan suljettua venttiiliä vasten. Putkiston painekoetta suoritettaessa 1,5 x PN on venttiili oltava kokonaan tai puoliksi avoinna. Tämän jälkeen voidaan varmistaa venttiilin tiiveys.

4 4(4) 6 Huolto Venttiili ei vaadi mitään säännöllistä huoltoa tai tarkastuksia. Jos venttiilin asennuspaikka on sellainen, että tarkastus on helppo suorittaa, suosittelemme seuraavien seikkojen tarkastamista ajoittain: - Tarkasta toimilaitteen kaapelit ja kytkennät. Korjaa kaikki puutteet välittömästi. - Tarkasta, ettei venttiilissä ole pintavaurioita ja akselivuotoja. Korjaa kaikki puutteet välittömästi. 6.1 Karan O-renkaiden vaihto, pos. 12 ja pos. 16 HUOM! Putkistossa ja venttiilissä ei saa olla painetta, kun vaihto suoritetaan. - Varmista, ettei putkistossa tai venttiilissä ole painetta. - Irrota toimilaite kappaleen 4.5 ohjeiden mukaan. - Irrota kiila, pos Aukaise ja irrota kannen (pos. 13) ruuvit (pos. 14). - Irrota tiivistysputki (pos. 15) akselilta. - Vaihda O-rengas. - Asenna osat takaisin päinvastaisessa järjestyksessä. - Asenna toimilaite kappaleen 4.4 ohjeiden mukaan. 7 Kuljetus ja varastointi - Venttiiit ovat suojattava vedeltä ja kosteudelta - Varastointiaika on enintään kaksi (2) vuotta. 8 Takuu - Naval Oy myöntää valmistamilleen tuotteille kahden (2) vuoden takuun asennuspäivästä lukien, mutta kuitenkin enintään kolme (3) vuotta toimituksesta. - Takuu koskee valmistuksesta ja materiaalista aiheutuvia virheitä. - Takuu ei koske vaurioita, jotka aiheutuvat tuotteen virheellisestä asennuksesta, käytöstä, huollosta tai varastoinnista - Naval Oy suorittaa pääsääntöisesti takuuhyvityksen vasta, kun viallinen tuote on toimitettu tehtaalle tutkittavaksi. 9 Tekniset tiedot Tyyppi Metallitiivisteinen päittäishitsattava läppäventtiili, kolmoisepäkeskinen läppä Kokoalue DN350-DN700 Paineluokka PN Lämpötila-alue ºC Tiiviys ISO 5208, Taulukko 5, luokka D 9.1 Materiaalierittely Pos. Osa Materiaali 1 Runko Teräs Runko Teräs Läppä Ruostumaton teräs Kara Ruostumaton teräs Kara Ruostumaton teräs Karan laakeri PTFE + ruostumaton teräs 7 Karan laakeri PTFE + ruostumaton teräs 8 Liukulaakeri PTFE + ruostumaton teräs 9 Tiivisterengas Inconel Tulppa Teräs Tasakiila Teräs 12 O-rengas EPDM 13 Lukituslevy Teräs Ruuvi Ruostumaton teräs 15 Tiivisteholkki Teräs

5 5(5) 16 O-rengas EPDM 17 Sokka Ruostumaton teräs Vääntömomentti [Nm] Paineluokka DN350 DN400 DN500 DN600 DN bar bar KV-arvotaulukko DN Kv / avautumiskulma 10º 20º 30º 40º 50º 60º 70º 80º 90º PAINEENKESTÄVYYDET LÄMPÖTILAN FUNKTIONA (EI KÄYTETÄ HÖYRYLLE) 10 Yhteystiedot: Naval Oy P.O.Box 32 Riihenkalliontie 10 FIN LAITILA Puh. nro Fax www-osoite

6 6(6)

Asennoitin Sarja NE Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennoitin Sarja NE Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennoitin Sarja NE Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet 7 NE 72 fi 4/2014 2 7 NE 72 fi Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 1.1 Yleiskuvaus...3 1.2 Toimintaperiaate...3 1.3 Asennoittimen merkintä...3 1.4 Tekniset

Lisätiedot

TÄRKEÄÄ ORAS-TUOTEHUOLLOSTA

TÄRKEÄÄ ORAS-TUOTEHUOLLOSTA Venttiilit huolto TÄRKEÄÄ ORAS-TUOTEHUOLLOSTA Yleistä Hanat ja venttiilit, kuten muutkin LVI-laitteet, muodostuvat useista jatkuvan rasituksen alaisista osista, jotka ovat alttiina kulumiselle ja vaativat

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LAMELLIOVEN AVAAJA VAROITUS: AVAAJAA ASENTAVIEN JA SITÄ KÄYTTÄVIEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUDEN KANNALTA ON ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄÄ NOUDATTAA ASENNUSOHJEITA JA VAROITUKSIA. OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot

ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE BOX KASETTIPATTERI ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE CASIO100260FIA CASIO100260FIA 2 / 13 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ohjeeksi 2 2. Takuu 2 3. Tarkastus 2 4. Laitetiedot 3 5. Asennus 5.1. Asennuspaikan valinta

Lisätiedot

Future-ilmankäsittelykone KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

Future-ilmankäsittelykone KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä...4 2. Käyttöönotto ja huolto...5 Sulkutoiminto FPTP... 6 Sekoitustoiminto FPTA... 8 Kiertoilmatoiminto, peräkkäin FPTB... 10 Kiertoilmatoiminto, päällekkäin FPTC... 12 Suodatustoiminto

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Turvallisuusohjeet AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Yleisiä tietoja Kaikkia turvallisuusohjeita, jotka koskevat erityisesti

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5

KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5 KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5 FI OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND 1. SISÄLTÖ 1. Sisältö...2 2. Symbolien selitykset...2 3. Yleistä...2 3.1. Turvallinen käyttö...3 3.2. Arvokilpi...3

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita

Lisätiedot

A1000 / A2000 Käyttöohjeet

A1000 / A2000 Käyttöohjeet Ohjekirja A70 Alipaineistaja / Ilmanpuhdistin A1000 / A2000 Käyttöohjeet www.imu-tec.fi www.imuri.fi myynti@imu-tec.fi puh. 09 550 700 fax 09 550 900 1 Tärkeää! Nämä käyttöohjeet koskevat vain PullmanErmator

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA GENIE BS PAINOS 10-2010. ALKUPERÄISET OHJEET Dok. 10020845 Ver. AB

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA GENIE BS PAINOS 10-2010. ALKUPERÄISET OHJEET Dok. 10020845 Ver. AB KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA GENIE BS PAINOS 10-2010 FI ALKUPERÄISET OHJEET Dok. 10020845 Ver. AB Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06. Nämä käyttöohjeet koskevat kaikkia Kanmed BabyBed-sänkyjä mallista BB1xx alkaen.

Käyttöohjeet. Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06. Nämä käyttöohjeet koskevat kaikkia Kanmed BabyBed-sänkyjä mallista BB1xx alkaen. Käyttöohjeet Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06 Huomio Lue nämä ohjeet huolellisesti. Sängyn käyttäminen väärällä tavalla voi johtaa potilaan tai hoitajan loukkaantumiseen. Valmistaja: KANMED AB www.kanmed.se

Lisätiedot

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja...

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... Sisältö Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... 5-6 Moottorikelkan tunnistus... 5 Hallintalaitteet... 5 Polttoaine-öljy...

Lisätiedot

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04)

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04) 6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ 5-17 kw Asennusohje 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A ASENNUSOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKSWW50V EKSWW00V EKSWW00V EKSWW00Z EKSWW00Z 5 6 7 x x x x x x x x x x

Lisätiedot

Alcoa-vanteiden huolto-opas. Eurooppa, tammikuu 2010

Alcoa-vanteiden huolto-opas. Eurooppa, tammikuu 2010 Alcoa-vanteiden huolto-opas Eurooppa, tammikuu 2010 1 Alcoa-vanteiden huolto-opas - Eurooppa Tammikuu 2010 Korvaa kaikki aikaisemmat ohjeet (Tekniset tiedot, Venttiiliasennustaulukko, Tasapainotusohje,

Lisätiedot

Ikkunoiden ja parvekeovien

Ikkunoiden ja parvekeovien Ikkunoiden ja parvekeovien käyttö- ja huolto-ohjeet SÄILYTÄ nämä ohjeet Fenestra Oy, oikeudet muutoksiin pidätetään. Sisällysluettelo Olemme asentaneet uudet ikkunat kotiisi. Haluamme varmistaa, että kaikki

Lisätiedot

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin METROMINI 4 Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin 2 METROMINI 4 LVI-numero: 5273252 Sisällysluettelo Kuljettaminen 4 Kaaviokuva 4 Sijoittaminen 5 LVI-asennus 5 Sähköasennus 10 Käyttöohje

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

JÄSPI TEHOWATTI ASENNUS-/KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

JÄSPI TEHOWATTI ASENNUS-/KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET JÄSPI TEHOWATTI ASENNUS-/KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Säilyttäkää tämä ohje loppukäyttäjää varten! Täyttäkää asennuksen yhteydessä sivu 23! ASENTAJAT HUOM! Asiakastyytyväisyyden takaamiseksi on sivun 23 asennuskaavake

Lisätiedot

Pumppaamo ABS Piranhamat 100 ja 120

Pumppaamo ABS Piranhamat 100 ja 120 1113-00 15970314FI (04/2015) FI Asennus- ja käyttöohjeet www.sulzer.com 2 Asennus- ja käyttöohjeet (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) Pumppaamo ABS Piranhamat 100 120 Sisällysluettelo 1 Yleistä...

Lisätiedot

Käyttöopas M2.02 M2.06

Käyttöopas M2.02 M2.06 M2 Käyttöopas M2.02 M2.06 ii Käyttöopas M2.02 M2.06 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi moottorinumero: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle

Lisätiedot

WOLF ****** ILMANKÄSITTELYKOJEEN -ASENNUS -KÄYTTÖ JA -HUOLTO OHJE

WOLF ****** ILMANKÄSITTELYKOJEEN -ASENNUS -KÄYTTÖ JA -HUOLTO OHJE sivu 1 WOLF ****** ILMANKÄSITTELYKOJEEN -ASENNUS -KÄYTTÖ JA -HUOLTO OHJE sivu 2 SISÄLLYSLUETTELO 3. Toimitus / nosto ja asennus 4. Sulkupelti / suodatin 5.-10. Pyörivälämmönsiirrin 11. Levylämmönsiirrin

Lisätiedot

PK-I-R EI60S / EI90S / EI120S Pyöreä palopelti & PK-I-S EI90S / EI120S Suorakaiteen muotoinen palopelti

PK-I-R EI60S / EI90S / EI120S Pyöreä palopelti & PK-I-S EI90S / EI120S Suorakaiteen muotoinen palopelti PK-I-R EI60S / EI90S / EI120S Pyöreä palopelti & PK-I-S EI90S / EI120S Suorakaiteen muotoinen palopelti Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet C01 CSK AA536 Johdanto Tämä asennus-, käyttö- ja huolto-ohje koskee

Lisätiedot

KAUKO 20/60 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE KAUKORA OY

KAUKO 20/60 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE KAUKORA OY KAUKO 20/60 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2013 Kauko 20/60 Asennus- ja käyttöohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 4 Turvallisuustiedot... 4 2 Yleistä... 5 Tuotekuvaus... 5 Asennus... 5 Takuu...

Lisätiedot

Center 2400 Käyttöohje

Center 2400 Käyttöohje Center 2400 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot