Toiminnalla ei ole muita lupia.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminnalla ei ole muita lupia."

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Ympäristölupa jätteen käsittelypaikalle, Reteko Oy 334/ /2014 Ymplk 89 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puhelin HAKIJA Hakija on Reteko Oy. Osoite Ruokomäentie 58, JYVÄSKYLÄ. Ha ki jan yhteyshenkilö on Samuli Sirkkunen, puhelin LUVANVARAINEN TOIMINTA Reteko Oy hakee toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölupaa metal li ro mun varastoinnille ja käsittelylle sekä romuautojen, akkujen, ren kai den, puun ja vaarallisten jätteiden pienerien varastointiin. Alueel la varastoitava ja käsiteltävä metalliromu (jätenimike , ja ) sekä varastoitavat romuajoneuvot (jäte ni mi ke ), akut (jätenimike 16 06), loppuun käytetyt ren kaat (jätenimike ) sekä puu (jätenimike ) ovat jä tet tä. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin ja 2 momentin kohdan 4 mukaan jätteiden laitos tai ammattimaiseen käsittelyyn on oltava ym pä ris tö lu pa. Hakija on myös esittänyt, että toiminta voidaan aloittaa muu tok senhaus ta huolimatta maksamalla ylimääräinen vakuus ennen toi min nan aloittamista. Hakemuksen mukaan alueella on tarvetta kier rä tys pal ve lui den lisätarjonnalle. Toiminnan aloittaminen ei tee muu tok sen ha kua tarpeettomaksi. Toiminnalla ei ole muita lupia. 3 LAITOKSEN SIJAINTI, KAAVOITUSTILANNE JA YMPÄRISTÖN KU VAUS Laitos sijoittuu Peltomäen ympäristöyrityspuiston alueelle olevalle ton til le Tontin omistaa Iisalmen kaupunki. Alue on Re teko Oy:llä vuokralla. Kartta alueen sijoittumisesta on toimitettu ha kemuk sen liitteenä. Alue on noin 5 kilometrin etäisyydellä Iisalmen kaupungin taa ja masta Sonkajärven suuntaan. Lähimmät häiriintyvät kohteet ovat toi min

2 ta alu een eteläpuolella noin metrin etäisyydellä sijaitsevat asuin ta lot. Selvitys toimintapaikan naapureista on toimitettu ha kemuk sen liitteenä. Alueen maakäyttöä ohjaava tarkin kaava on asemakaava, jossa alue on teollisuus ja varastorakennusten alueeksi (T4 alue). Kaa va kart ta on toimitettu hakemuksen liitteenä. Laitos ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella. Alueella ei ole ar vok kaita luontokohteita tai maisema alueita. Kiinteistöllä ei ole muita lai toksia. 4 LAITOKSEN TOIMINNAN KUVAUS 4.1 Yleistä Pääosa käsiteltävästä materiaalista toimitetaan Keski, Itä ja Pohjois Suo men alueilta. Alueella varastoidaan ja käsitellään tuotavaa me tal li ro mua ja renkaita, varastoidaan vaarallisiksi jätteiksi luo ki teltu ja romuautoja, akkuja sekä tavalliseksi jätteeksi luokiteltua puuta. Toi mi pis teel le vastaanotettava ja siellä käsiteltävä materiaalimäärä on yhteensä 9900 tonnia vuodessa. Varastointi ja käsittelyalue on pinta alaltaan noin 1,6 hehtaaria. Laitos alue otetaan käyttöön kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen, joka on pinta alaltaan noin 8000 m2, rakentaminen tapahtuu vuo sien aikana. Toinen vaihe rakennetaan toiminnan ke hit tyes sä. Ympäristölupaa haetaan ensimmäisen vaiheen alu eel le. Nyt rakennettavalle ensimmäisen vaiheen alueelle tulee nes te tii viik si pinnoitetuttu 200 m2 suuruinen alue romuajoneuvojen va ras toin tiin ja 460 m2 suuruinen alue sekalaisen romun vastaanotto, kä sit te lyja varastointialueelle. Näiden alueiden ympärille tulee ta val li nen asfalttipäällyste noin 1100 m2 alueelle. Päällystettyjä alueita reu nustaa noin 6000 m2 suuruinen alue, joka jätetään murs ke so ra pin nal le. Toiminta alue aidataan toiminnan kehittyessä. Jul ki si vu puo li aidataan ja varustetaan lukittavalla portilla ennen toiminnan aloit tamis ta. Päivittäinen toiminta aika alueella on pääsääntöisesti ma pe klo välinen aika ja tarvittaessa la klo Huolto ja kunnossapitotoimintoja sekä liikennöintiä harjoitetaan myös muul loin. Pääosan keräys ja kuljetustoiminnasta hoituu kul je tus liikkei den, paikallisten romukerääjien sekä jätehuoltoyrittäjien toimesta. Re te ko Oy järjestää myös omalla kalustollaan osan materiaalin kulje tuk sis ta. Kuljetuspalveluita tarjotaan siirtolavoilla että nos tu ri au tokul je tuk sin. Liikenteen arvioidaan lisääntyvän noin 15 kuor ma au tokäyn tiin vuorokaudessa.

3 Alueelle tulee myös työkoneiden ja polttoleikkauksen tarvitseman polt to ai neen varasto. Polttoaineina käytetään työkoneiden vaatimaa polt to öl jyä ja polttoleikkauksessa happea ja nestekaasua. Moot to rityö ko nei den polttoaineiden jakelussa käytetään yhtä noin litran valuma altaallista siirrettävää säiliötä. Tankkauspaikka si joi tetaan nestetiiviiksi pinnoitetulle alueille, joka on tehty öljynkestävästä as fal tis ta. Asemapiirrokseen on merkitty jätteenkäsittelypaikan alue sekä sinne suun ni tel lut kaikki toiminnot. Myös alueen viemäröinnistä on toi mi tettu asemapiirros. Asemapiirrokset on toimitettu hakemuksen liit tee nä. 4.2 Metallien käsittely Alueelle tulee vuosittain noin 7400 tonnia metallijätettä. Ro mu tet ta va sekalainen metalliromu syntyy teollisuus, purku, maatalous, tai yhdys kun tien toiminnasta. Jäte tuodaan sille varatulle va ras to alu eel le kuorma autoilla. Alueelle tuotavan metallijätteen määrää val vo taan mittaamalla kuormien paino jätekeskuksen vaa alla. Pun ni tuk ses sa järjestelmään kirjautuu tuojan tiedot, jätteen määrä ja tuon ti ajan kohta. Kuormien puhtautta valvotaan päivittäin sil mä mää räi ses ti. Metalliromu vastaanotetaan romunvastaanottopaikalle. Vas taan ot toalu een koko on noin 200 m2. Pinta on tiivistä asfalttia ja va lu ma vedet ohjataan öljynerotuskaivon kautta kaupungin viemäriin. Pur ka minen tapahtuu yleensä kippaamalla tai vaihtoehtoisesti ro mun kä sit tely ko neel la purkamalla. Vastaanotossa kuorma tarkastetaan ja luo kitel laan. Kuorman sisältäessä sellaisia jakeita joita ei oteta vastaan, ase te taan ne toimittajan käyttöön tai toimitetaan kustannuksellaan oi ke aan vastaanottopaikkaan. Vastaanottoa, käsittelyä ja toi mit tamis ta tapahtuu jatkuvasti. Sekapelti siirretään sekaromuvarastoon odottamaan toimittamista murs ka lai tok sel le (Eurajoen romu Oy) Eurajoki. Sekapellin va ras toalu een koko on noin 240 m2 ja sille varastoidaan peltiä ja se ka laista rauta ro mua korkeintaan 1000 tonnia. Varastoalueen pinnoitus on tii vis tä asfalttia ja valumavedet ohjataan öljynerotuskaivon kautta kau pun gin viemäriin. Sekaromuvarastosta käsitellään laatukriteerit täyt tä vää romua suoraan EoW varastoon tai sekapeltivarastoon murs ka lai tok sel le toimitettavaksi. Romulaatuinen metalli siirretään romunkäsittelykoneella leikattavan rau ta ro mun varastoon. Varastoalueen pinta on soramursketta ja sen ko ko on noin 500 m2. Kerralla varastoitava määrä on n ton nia. Sieltä sitä nostetaan polttoleikkausalueelle leikattavaksi, jonka alueen koko on noin 500 m2. Materiaalia leikataan jatkuvasti. Laatu leika taan pääsääntöisesti terästeollisuusromukokoon 1,5 m x 0,5 m x

4 0,5 m. Tai valimokokoon 0,6 m x 0,6 m x 0,6 m. Rautaromu käsitellään terästeollisuuden laatumääräyksien mu kaises ti jonka jälkeen materiaali täyttää EoW (end of waste) kriteerit. Tä män jälkeen materiaali siirretään odottamaan toimitusta EoW varas toon. Varastoja on kaksi, joiden yhteinen koko on noin 900 m2. Va ras toi ta va enimmäismäärä on n tn. Toimitukset tapahtuvat kuor maa mal la materiaali siirtolavakontteihin odottamaan kuljetusta. Kul je tus tapahtuu kuorma autolla. Alueelta vietävän materiaalin mää rä valvotaan mittaamalla kuormien paino joko jätekeskuksen tai vas taan ot ta jan vaa`alla. Sekalaisen metalliromun seasta kerätään myös ns. värimetalleja joita ovat esim. ruostumaton teräs, alumiinilaadut, kupari ja messinki. Nä mä materiaalit täyttävät EoW kriteerit ja kerätään värimetallien va ras to alu eel le. Varastoitavan metallin kertamäärä on noin 100 tn. Vä ri me tal le ja voidaan ostaa myös suoraan teollisuudesta tai yk si tyisasiak kail ta. Hyötykäyttöön kelpaavat metallit toimitetaan kuorma autoilla hyödyn tä mis paik koi hin. Hyötykäytön vastaanottopaikkoja ovat Ou to kumpu Oyj Tornio, Rautaruukki Oyj Raahe, Ovako Bar Imatra, Componen ta Oyj Iisalmi, Karkkila, Pori, Valmet Oyj Jyväskylä, Metso Oyj Tam pe re. Alueelta vietävän jätteen määrää valvotaan mittaamalla kuor mien paino jätekeskuksen vaa alla. Työstä aiheutuu normaalista poikkeavaa melua, jonka suuruus on al le 85 db. Alueelle luvattomasti tuodut muut jätteet toimitetaan asian mu kai siin käsittelypisteisiin. Alueen roskaantuminen estetään ke rää mäl lä alueelle tulleet roskat säännöllisesti pois ja toimittamalla ne luvalliseen käsittelyyn. 4.3 Renkaiden varastointi ja käsittely Alueelle tulee vuosittain noin 500 tonnia renkaita. Rengasromu muodos tuu yksityishenkilöiden käytöstä poistamista, au to pur ka moi den sekä renkaita käyttävien yritysten ja myyntipisteiden renkaista. Jä te tuodaan sille varatulle vastaanotto ja varastoalueelle kuor ma au toilla. Alueelle tuotavien renkaiden määrää valvotaan mit taa mal la kuormien paino jätekeskuksen vaa alla. Punnituksessa jär jes tel mään kirjautuu tuojan tiedot, jätteen määrä ja tuonti ajankohta. Kuor mien puhtautta valvotaan päivittäin silmämääräisesti. Renkaiden varastopaikan pohjan rakenne on soramursketta. Ren kaiden varastoalueen koko on 500 m2. Alueelle sopii va ras toi ta vak si renkaita enintään 500 tonnia. Alueelle varastoitu jäte paloitellaan säännöllisesti murskaamalla ker

5 ran vuodessa tai toimittamalla se muualle murskattavaksi. Murskaus paik ka na on esimerkiksi Ylä Savon jätekeskuksen alueella toimi va murskaaja. Renkaat pienennetään 20x20x20 cm raekokoon murs kaa mal la ne. Työ suoritetaan normaalina työaikana arkisin klo Työstä aiheutuu normaalista poikkeavaa melua, jonka suu ruus on alle 85 db. Murskausaika on 7 päivää vuodessa. Hyötykäyttöön renkaat toimitetaan kuorma autoilla maanrakennus ai neik si tai energiaksi. Alueelta vietävän jätteen määrää valvotaan mit taa mal la kuormien paino jätekeskuksen tai vastaanottajan vaa alla. 4.4 Romuajoneuvojen varastointi Romuautot tulevat yksityishenkilöiden tuomina tai niitä noudetaan maa kun nas ta kuorma autolla. Lisäksi niitä toimittavat autopurkamot. Jäte tuodaan sille varatulle vastaanotto ja varastoalueelle kuorma au toil la. Kuorma puretaan kippaamalla tai ro mun kä sit te ly ko neella nostamalla. Alueelle tuotavien autojen määrää valvotaan mit taamal la kuormien paino jätekeskuksen vaa alla. Punnituksessa jär jestel mään kirjautuu tuojan tiedot, jätteen määrä ja tuontiajankohta. Kuor mien puhtautta valvotaan päivittäin silmämääräisesti. Alueelle tu lee vuosittain noin 1000 tonnia romuautoja. Autojen varastopaikan pohjan rakenne on tiivistä asfalttia, johon valu neet nesteet johdetaan kaupungin viemäriin öljynerottimen kautta. Va ras to alu een koko on 200 m2. Alueelle sopii varastoitavaksi autoja enin tään 100 tonnia. Koska kyseessä on romuajoneuvojen vas taanot to, autoja ei esikäsitellä alueella. Autoista poistetaan akut tu li pa lovaa ran vähentämiseksi. Autoja varastoidaan 6 kpl päällekkäin. Romuautot toimitetaan kuorma autoilla esikäsiteltäväksi ja murs katta vak si (Eurajoen romu Oy:lle) Eurajoelle tai Reteko Oy:n Jy väs kylän toimipisteelle esikäsiteltäväksi Alueelta vietävän jätteen määrää val vo taan mittaamalla kuormien paino jätekeskuksen tai vas taan otta jan vaa alla. Alueelle luvattomasti tuodut muut jätteet toimitetaan asianmukaisiin kä sit te ly pis tei siin. Alueen roskaantuminen estetään keräämällä alueel le tulleet roskat säännöllisesti pois ja toimittamalla ne luvalliseen kä sit te lyyn. Toiminnasta ei aiheudu mainittavaa meluvaikutusta 4.5 Vaarallisten jätteiden varastointi Vaarallisia aineita joita otetaan vastaan, ovat teollisuudesta ja yk sityi sil tä vastaanotettavat lyijyakut. Akut varastoidaan niitä varten valmis tet tui hin akkuromulavoille tai muovisiin akkuromulaatikoihin. La

6 vat tai laatikot peitetään kansin estämään sadeveden pääsyn ak kujen sekaan. Kertavarastointimäärä on 100 tn. Omasta toiminnasta syntyy noin 5 tn öljyä ja öljyisiä jätteitä, jotka varas toi daan vaarallisten aineiden konttiin. Metalli tai muoviastioihin jot ka ovat valumaaltaan päällä. Vaarallisten aineiden kontti si joi tetaan öljynkestävän asfalttipinnan päälle. Koska kyseessä on vaaralliset jätteet, niitä ei esikäsitellä alueella. Jät teet varastoidaan ongelmajätekonttiin jonka koko on 6.1x2.3x2.2 met riä. Ne varastoidaan yhteen konttiin. Vaaralliset aineet toimitetaan kuorma autoilla ongelmajätelaitokseen (Eko kem Oy) Riihimäki. Alueelta vietävän jätteen määrää valvotaan mit taa mal la kuormien paino jätekeskuksen tai vastaanottajan vaa alla. Alueelle luvattomasti tuodut muut jätteet toimitetaan asianmukaisiin kä sit te ly pis tei siin. Alueen roskaantuminen estetään keräämällä alueel le tulleet roskat säännöllisesti pois ja toimittamalla ne luvalliseen kä sit te lyyn. 4.6 Puun varastointi ja käsittely Alueelle tulee vuosittain noin 100 tonnia puujätettä. Jäte muodostuu pää asias sa teollisuudesta tulleesta puusta. Jäte on laadultaan puhdas ta puuta. Puujäte tuodaan sille varatulle varastoalueelle kuorma au toil la. Purkaminen tapahtuu kippaamalla tai ro mun kä sit te ly koneel la purkamalla. Alueelle tuotavien puun määrää valvotaan mit taamal la kuormien paino jätekeskuksen vaa alla. Punnituksessa jär jestel mään kirjautuu tuojan tiedot, jätteen määrä ja tuonti ajankohta. Kuor mien puhtautta valvotaan päivittäin silmämääräisesti. Puu jätteen varastopaikan pohjan rakenne on mursketta. Varasto alueen ko ko on 500 m2. Alueelle sopii varastoitavaksi puujätettä enintään 50 tonnia. Alueelle varastoitu toimitetaan säännöllisesti paikallisille murs kaa jille. Työ suoritetaan normaalina työaikana arkisin klo Toi min nas ta ei aiheudu mainittavaa meluvaikutusta. 4.7 Parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltaminen ja alan asiantun te mus Hakemuksen mukaan kaikki hyödynnettävät jätteet pyritään oh jaamaan hyötykäyttöön. Käsittelyalueet tullaan pinnoittamaan ja poh jara ken teet suunnitellaan ja rakennetaan kantaviksi ja kuormitusta kes tä vik si. Käytöstä poistettujen ajoneuvojen välivarastointi to teu tetaan valtioneuvoston romuajoneuvoasetuksen mukaisesti. Käytöstä

7 pois tet tu jen sähkö ja elektroniikkalaitteiden välivarastointi to teu tetaan sähkö ja elektroniikkalaiteromudirektiivin mukaisesti. Sade ja hulevedet johdetaan käsittelyalueilta öl jyn ero tus jär jes telmän kaupungin viemäriin. Käytettävät koneet ja laitteet tulevat olemaan tarkoitukseen erittäin hyvin soveltuvia. Koneet ja laitteet tu levat olemaan hyväkuntoisia ja suunnitelmallisella ennakkohuollolla en nal ta ehkäistään öljyvuodot tms. normaalista poikkeavat pääs tö tilan teet. Reteko Oy on harjoittanut kierrätystoimintaa vuodesta 2011 Jy väs kyläs sä ja henkilökunta on alalla kouluttautunutta ammatti ihmistä. 4.8 Esitys vakuudesta Reteko Oy esittää, että toiminnan pysyvä vakuus olisi Perus tee na vakuuden suuruuteen on se, että suurimmalla osalla Ii salmen toimipisteellä käsiteltävistä materiaaleista on kaupallista arvoa. On gel ma jät tei den määrä materiaalin kokonaisvolyymeihin nähden on vähäinen. 5 TIEDOT TOIMINNAN TARKKAILUSTA 5.1 Toiminnan valvonta ja raportointi Öljynerotuskaivon toiminta tarkastetaan säännöllisesti ja kaivon kunto, huoltotoimenpiteet ja tyhjennykset kirjataan. Iisalmen toimipisteellä tullaan pitämään kirjaa vastaanotetuista ja käsi tel lyis tä materiaaleista sekä niiden toimituspaikoista ja kul jet ta jis ta. Lisäksi tullaan varmistamaan, että materiaali täyttää omat ja os ta jan asettamat laatuvaatimukset. Yhteenveto tiedoista raportoidaan vuosittain ym pä ris tö vi ran omai sille. 5.2 Päästötarkkailu ja vesistötarkkailu Öljynerotusjärjestelmän kautta kaupungin viemäriin johdettavia ve siä tarkkaillaan kaksi kertaa vuodessa (keväisin ja syksyisin). Näyt teestä määritetään ph, sähkönjohtavuus, kemiallinen hapenkulutus, mine raa li öljyt sekä metalleista kupari, lyijy, kadmium ja sink ki pi toisuu det. Ojavesi tarkkaillaan samalla tavalla. 6 TOIMINNAN PÄÄSTÖT JA JÄTTEET SEKÄ NIIDEN RA JOIT TA MI NEN 6.1 Päästöt vesiin ja viemäriin

8 Sade, sulamis ja valumavedet kerätään alueilta joita käytetään jätteik si luokiteltavien jakeiden käsittelyyn tai varastointiin ja johdetaan öl jyn ero tus jär jes tel män kautta kaupungin sadevesiviemäriin. Hakija on arvioinut päästöt vesistöön vähäisiksi. Sosiaali ja konttoritilojen sa ni teet ti ve det johdetaan kaupungin jätevesiviemäriin. Öl jyn erot timen mitoituslaskelma on toimitettu hakemuksen liitteenä. 6.2 Päästöt ilmaan Päästöjä ilmaan aiheutuu kierrätysmateriaalien käsittelystä, me tal likap pa lei den polttoleikkauksesta ja alueella liikennöivien ajo neu vo jen pakokaasuista, jotka jäävät toiminnan luonteen huomioon ottaen vähäi sik si. Piha alueella tapahtuva kierrätysmateriaalien esikäsittely, va ras toka so jen siirtely sekä liikenne aiheuttavat piha alueen pölyämistä. Pö lyä mi nen on paikallista ja rajoittuu toimipisteen alueelle. Pö lyämis tä voidaan ehkäistä kastelulla. Pölyvaikutus toimipisteen ul kopuo lel la arvioidaan vähäiseksi. Toiminnan liikenneperäiset päästöt muodostuvat dieselkäyttöisten työ ko nei den ja kuorma autojen päästöistä. Päästö arvioidaan vä häisik si. Toiminnan ulkoilmaan aiheuttamat päästöt ovat ympäristön kannalta vä häi siä. Pölyämistä vähennetään harjaamalla piha aluetta. Pölyn le viä mis tä vähennetään myös siirrettävillä betonielementtiseinillä. Työ ta po jen vaikutusta päästöjen vähentämiseen kehitetään jat kuvas ti. 6.3 Melu ja tärinä Toimipisteen melu aiheutuu lähinnä kierrätysmateriaalien la jit te lus ta, lastauksesta sekä koneiden ja laitteiden käyntiäänistä. Useiden tämän kaltaisesta toiminnasta suoritettujen melunmittausten pe rus tel la voidaan arvioida että 55 db:n melualue ulottuu tyypillisesti noin metrin päähän toiminta alueesta. Lähimmät asuin ra ken nuk set sijaitsevat noin 400 m päässä. Toiminnasta ympäristölle aiheutuvan meluhaitan arvioimiseksi tässä ha ke muk ses sa on käytetty osaa Getadeal Oy:n Lahden toimi pis tees sä suoritettua ympäristölupamääräyksien mukaista me lunmit taus sel vi tyk ses tä, jossa yksi mittaus suoritettiin n 200 m pääs sä romunkäsittely ja lastauskohteesta ilman rakenteellisia tai mer kit täviä maastollisia esteitä. ( Insinööritoimisto HYS Oy ) Tämän mittauksen tulos oli 46,8 db(a):n LAeq. Hakemuksen kal tai nen toiminta pystytään suorittamaan siten, ettei ympäristömelulle an net tu

9 päiväsajan ohjearvo 55 db(a):n LAeq ylity edes melun le viä mi sel le suotuisissa olosuhteissa. Hakemuksessa mainittu me lu sel vi tys on toimitettu hakemuksen liitteenä. 6.4 Päästöt maaperään Päästöjä maaperään ehkäistään suojaamalla hakemuksessa esi tetyl lä tavalla. Metallin vastaanoton ja öljyvarastojen varastojen koh dat suojataan tiiviillä pinnoitteella sekä johtamalla alueelle valuneet nesteet öljynerotuskaivoihin. Vaaralliset jätteet varastoidaan tiiviissä astiois sa. 6.5 Toiminnassa muodostuvat jätteet Toiminnasta muodostuvan jätteen määrän arvioidaan olevan yh teensä noin 30 tonnia vuodessa. Jätemäärät vaihtelevat vuosittain sisään tulevien materiaalien laadun, niiden sisältämien ei kier rä tet tävien materiaalien määrän ja alueen kertymän mukaisesti. Jätteet toimi te taan sopimusperusteisesti asianmukaisen luvan omaaviin hyö tykäyt tö tai käsittelylaitoksiin tai loppusijoitukseen. Toiminnassa muodostuvat jätteet ovat seuraavat: Sekalainen yhdyskuntajäte, omasta toiminnasta ( ) Pihan siivousjäte ( ) Jäteöljy, toimitettavan materiaalin mukana ( *) Öljynerottimen liete, omasta toiminnasta ( *) Öljynerottimen pintaöljy eli öljy vesiseos, omasta toiminnasta ( *) Kiinteä öljypitoinen jäte, omasta toiminnasta ( *) Sekalainen ei kierrätettävä jäte, toimitettavan materiaalin mukana 7 TIEDOT TOIMINNAN VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN 7.1 Vaikutukset luonnonsuojeluarvoihin Alueella ei ole arvokkaita luontokohteita tai arvokkaita mai sema aluei ta. Tästä syystä toiminnalla ei ole vaikutusta luon non suo jelu ar voi hin. 7.2 Vaikutukset pintavesiin Vaikutuksia vesien laatuun torjutaan edellä kuvatuilla toimilla. Ha kemuk sen mukaan toiminnan ei arvioida aiheuttavan vaikutuksia vesien laatuun. 7.3 Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen

10 Alue ei sijoitu pohjavesialueelle. Vaikutuksia maaperän laatuun torju taan edellä kuvatuilla toimilla. Hakemuksen mukaan toiminnan ei ar vioi da aiheuttavan vaikutuksia maaperään tai pohjavesiin. 7.4 Vaikutukset ilmanlaatuun Pölyämistä torjutaan edellä kuvatuilla toimilla. Hakemuksen mukaan toi min nan ei arvioida aiheuttavan vaikutuksia ilman laatuun. 7.5 Melun ja tärinän vaikutukset Melun tai tärinän ei arvioida aiheuttavan haittaa lähimmille naa pureil le. 8 POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN 8.1 Riskinarviointi Piha alueen liikenteeseen liittyy henkilövahinkoriski. Materiaalin nos toi hin (joko trukilla tai kahmarilla) liittyy henkilövahinkoriski. Työko neil le ja laitteille voi sattua hydrauliikkaöljyvuotoja. Polt to leikkauk ses sa voi syttyä tulipaloja (kierrätysmetallin sisältämä syttyvä, pa la va materiaali), jolloin savu aiheuttaa ylimääräistä ym pä ris tö kuormi tus ta. Tulpatut, umpinaiset höyrystyvää ainetta sisältävät put ket voivat aiheuttaa räjähdys ja siten henkilövahinkoriskin. Ren kai den ja puun välivarastointiin liittyy tulipaloriski. 8.2 Toimet onnettomuuksien estämiseksi Liikenteen aiheuttamaa henkilöriskiä pienennetään riittävällä va laistuk sel la sekä asiattomien henkilöiden pääsyn estämisellä pal ve lupis teen alueelle. Nostoihin liittyvää riskiä pienennetään nou dat tamal la oikeita työskentelytapoja. Työskentelyä ohjataan ns. yleis turval li suus oh jeel la sekä työntekijöiden koulutuksella. Asiattomien henki löi den pääsy työskentelyalueelle estetään. Hyd rau liik ka öl jy va hinko ja pyritään ehkäisemään ennakoivalla huollolla. Onnettomuuden sat tues sa öljy imeytetään asianmukaiseen imeytysmateriaaliin (tur ve tms.) ja korjataan pois. Polttoleikkaukseen liittyviä riskejä vä hen netään noudattamalla tarkoituksenmukaisia työskentelymenetelmiä. Työs ken te lyä ohjataan tulitöiden valvontasuunnitelmalla. Ennen poltto leik kaa mi sen aloittamista palava materiaali poistetaan työs ken te lyalu eel ta mahdollisimman tarkoin ja tarkistetaan, etteivät lei kat ta vat kappaleet ole umpinaisia tai sisällä kemikaalijäämiä. Tun nis te tut riskikohteet käsitellään erityistä varovaisuutta noudattaen. Työs kente ly pis teen läheisyydestä löytyy ensisammutusvälineistöä. Renkaita ja puuta varastoitaessa huomioidaan läheisyydessä mahdol li ses ti sijaitseva muu kierrätysmateriaali siten, että materiaalit ei

11 vät pääse sekoittumaan, eikä paloturvallisuus vaarantumaan. Eri ma te ri aa lit erotetaan tarvittaessa toisistaan palamattomilla sei näkkeil lä. Lisäksi materiaalit varastoidaan siten, että sammutuskalusto pää see tarvittaessa hoitamaan sammuttamisen ja palvelupisteeseen va ra taan riittävä määrä tarkoitukseen sopivia sammuttimia. Piste on myös jatkuvassa vartioinnissa. 8.3 Toimet onnettomuuksien ja häiriötilanteiden aikana Hakemuksen mukaan toiminnanharjoittaja toimittaa tur val li suus suunni tel man lupaviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista. 9 LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 9.1 Lupahakemuksen täydennykset Hakemusta on pyydetty täydentämään lähetetyllä kir jeellä. Pyydetyt täydennykset saapuivat ja Lupahakemuksesta tiedottaminen Hakemuksesta on kuulutettu Iisalmen kaupungin ilmoitustaululla Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettu ilmestyneessä Iisalmen Sanomat lehdessä. Kuu lu tukses ta on lisäksi annettu tieto erikseen niille asianosaisille, joita asia eri tyi ses ti koskee. Lista asianosaisista käy ilmi asiapapereista. 9.3 Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset Asiasta on järjestetty neuvottelu , jossa on keskusteltu lupa ha ke muk sen vaatimista asiakirjoista. Neuvottelusta ei ole tehty muis tio ta. 9.4 Lausunnot Hakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja. 9.5 Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei ole tehty muistutuksia tai esitetty mielipiteitä. 9.6 Hakijan kuuleminen ja vastine Koska muistutuksia tai muita vaatimuksia ei ole esitetty, ei hakijaa ole erikseen kuultu tai pyydetty vastinetta. Valmistelijan päätösehdotus:

12 10 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Ympäristölautakunta myöntää Reteko Oy jätteiden käsittely ja varas toin ti pai kal le ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ym pä ris tö luvan. Toiminnassa on noudatettava hakemusta ja jäljempänä olevia lu pa mää räyk siä Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin Vastausta vaatimuksiin tai lausuntoihin ei ole tarpeen antaa, koska ha ke muk ses ta ei ole annettu lausuntoja tai esitetty vaatimuksia Lupamääräykset Alueella käsiteltävät jätteet Alueella voi varastoida ja käsitellä hakemuksen mukaisesti me tal li romua, loppuun käytettyjä renkaita ja puuta. Lisäksi alueella voidaan va ras toi da hakemuksen mukaisesti romuajoneuvoja, akkuja sekä hake muk ses sa mainittuja muita vaarallisten jätteiden pieneriä. Muu alueelle tuotu jäte on viipymättä poistettava alueelta ja toi mi tetta va paikkaan, jonka ympäristöluvassa vastaavan jätteen vas taan otto on hyväksytty tai vaihtoehtoisesti jäte on palautettava jätteen halti jal le. Jätteenkäsittelypaikan rakentamisen aloittamisesta ja töiden edis tymi ses tä on ilmoitettava ympäristölupaa valvovalle viranomaiselle siten, että kaikki alueella tehtävät maan alle jäävät rakenteet voidaan tar kas taa ennen niiden peittämistä. Jätteenkäsittelypaikan todellisia ra ken tei ta vastaavat kuvat on toimitettava ympäristölautakunnalle vii meis tään kolmen kuukauden kuluttua rakennustyön val mis tu mi sen jälkeen. Perustelu Jätteiden käsittely alueella ei aiheuta haittaa tai vaaraa ym pä ris töl le, kun toimitaan hakemuksessa esitetyllä tavalla. Metallijätteet ote taan vastaan tiivispintaisella alueella, jossa metallit lajitellaan ja siir re tään jatkokäsittelyyn tai ko. metallille tarkoitettuun varastoon. Vaa ral li set jätteet varastoidaan asianmukaisissa varastokonteissa tai as tiois sa. Päätöksessä ei ole ollut tarpeen antaa erityisiä mää räyk siä jätteiden käsittelyyn alueella. Varastoalue on tarkoitettu vain näiden jätteiden varastointiin ja kä sitte lyyn. Varastoinnista aiheutuvien ympäristöhaittojen estämiseksi on huolehdittava, että alueella ei varastoida muita jätteitä, jotka voi si vat

13 pilata alueen maaperää. Muut alueelle tuodut jätteet on alueen maape rän pilaantumisvaaran ja roskaantumisvaaran vuoksi vii py mät tä poistettava alueelta ja toimitettava luvan saaneeseen paik kaan käsiteltäväksi. Määräyksellä varmistetaan, että jätteenkäsittelypaikalle tehdään luvas sa määrätyt suoja ym. rakenteet. Alueen piirustukset ovat tarpeen valvontaa varten. Tästä syystä säiliöiden täyttöalueen ja ja kelu alu een kaikki rakennekuvat, öljynerotuskaivojen rakennekuvat sekä em. toimintojen sijoittuminen alueelle on tarkistettava ja tar vit taessa korjattava. Täydennetyt ja korjatut kuvat on lähetettävä lau ta kunnal le määräaikaan mennessä Polttoaineiden varastointi Polttoainesäiliöiden varastoalue ja koneiden tankkausalue on suo jatta va vähintään 1 mm paksuisesta tiiviistä ja polttoaineen kes tä väs tä hitsatuin saumoin tehtävästä muovikalvosta tehdyllä suo jauk sel la tai vastaavan suojaustason mukaisella suojauksella, joita ovat tii viis tä betonista tehtävä suojaus tai öljyn kestävästä asfaltista teh tä vä suojaus. Suojatun alueen on oltava niin suuri, että va hin ko ta pauk sissa voidaan maahan valunut polttoaine kerätä talteen. Suo jat tu alue on erotettava muusta piha alueesta kallistuksin. Suojatulle alu eel le valuneet nesteet on johdettava hiekanerotuskaivon kautta EN 1 luokan öljynerotuskaivoon tiiviitä rakenteita käyttäen. Polttonestesäiliöiden tulee olla varustettu laponestolla, lukituksella se kä ylitäytönestolla. Polttonestesäiliön kunto on tarkastettava riit tävän usein ja tarvittaessa huollettava. Säiliön läheisyydessä tulee ol la riittävästi imeytysainetta polttoainevuotojen varalle. Mah dol li ses sa vahinkotilanteessa maahan päässyt öljy on kerättävä välittömästi talteen. Perustelu On mahdollista, että polttoainetta valuu maahan säiliöitä täy tet täessä, polttoainetta varastoitaessa tai koneita tankattaessa. Maahan va lu nut polttoaine aiheuttaa ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua maa pe rän pilaantumista. Maaperän pilaantumisen estämiseksi säiliöil le ja niiden täyttöalueelle sekä koneiden tankkausalueelle on tehtä vä ehdon mukaiset suojarakenteet. Maaperän suojauksen voi tehdä päätöksen mukaisella muovikalvolla, tiiviistä betonista teh tä väl lä suojaukselle tai öljyn kestävästä asfaltista tehtävällä suo jauk sel la Alueen hoito ja valvonta Alueen ja sen ympäristön siisteyttä on valvottava ja käsittelyalue sekä sen ympäristö on tarvittaessa puhdistettava. Pölyämisen vä hen tä

14 mi sek si käsittelyaluetta on tarvittaessa puhdistettava tai pö lyä mi nen on muutoin estettävä. Toiminta alueella on tehtävä siten, että toiminnan aiheuttama jat ku va samanarvoinen äänitaso (Leq) ei ylitä lähimpien asuntojen koh dal la klo välisenä aikana tasoa 55 dba ja klo välisenä aikana tasoa 50 dba. Luvan saajan tulee nimetä hoitaja, joka vastaa koko alueen toi minnas ta ja alueelle tulevien jätteiden laaduntarkkailusta. Hoitajan tulee ol la selvillä ympäristölupapäätöksestä ja sen määräyksistä. Hoitajan ja hänen sijaisensa nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava ym pä ris tö lupaa valvovalle viranhaltijalle kuukauden kuluessa päätöksen an ta mises ta. Perustelu Asianmukaisella valvonnalla varmistetaan, että alueelle ei tuoda sinne kuulumatonta tavaraa tai muuta ainesta. Valvonnalla var mis tetaan myös, että toiminnasta ympäristöön aiheutuva haitta on mahdol li sim man vähäinen eikä alue roskaannu. Määräys pölyämisen vähen tä mi ses tä on annettu pölystä aiheutuvan terveys ja viih ty vyyshai tan ehkäisemiseksi. Lupapäätöksessä on annettu yleismääräys melutasosta lähimpien asun to jen kohdalla. Meluselvitysvelvollisuutta ei määrätty, koska toimin nan melutason arvioidaan olevan päätöksen rajojen mukainen. Tä ri nää koskevia määräyksiä ei ole annettu, koska toiminta ei ai heuta niin suurta tärinää, että sen rajoittaminen olisi tarpeen. Jäteasetuksen mukaan jätteiden käsittelypaikan asianmukaista käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan tarkkailua varten on määrättävä näistä tehtävistä vastuussa oleva vastaava hoi taja. Kun vastaava hoitaja vaihtuu, tulee muutoksesta ilmoittaa vii pymät tä valvontaviranomaisille Poikkeuksellisiin tilanteisiin varautuminen Öljyvahinkojen varalle alueella on oltava riittävä määrä imey tys ai netta ja vahinkotilateiden hoitoon on varauduttava ennalta. Ym pä ris töön valuneet poltto ja voiteluaineet ja muut aineet on kerättävä vä lit tömäs ti talteen ja toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn. Vahinkotilanteista kuten poikkeuksellisista ympäristöpäästöistä sekä nii hin vaikuttavista tapahtumista on viipymättä ilmoitettava Pohjois Sa von ELY keskukselle ja ympäristölautakunnalle. Perustelu

15 Lupapäätöksessä on annettava tarpeelliset määräykset toiminnasta häi riö ti lan teis sa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa. Kun poikkeus ti lan tei siin varaudutaan henkilökuntaa kouluttamalla ja tar peel lisil la torjuntaan käytettävillä aineilla, voidaan on net to muus ti lan tees sa aloittaa tarvittavat toimet nopeasti ja siten vähentää on net to muu desta aiheutuvaa ympäristön pilaantumista Kirjanpito, tarkkailu ja raportointimääräykset Alueella tapahtuvaa toimintaa sekä toiminnan päästöjä ja ym pä ris tövai ku tuk sia on tarkkailtava ja niistä on pidettävä kirjaa. Alueelle tu levis ta aineista on pidettävä kirjaa, josta ilmenee niiden määrä, tuon tipäi vä mää rä ja tuoja. Kirjanpitoa on pidettävä myös poisvietyjen aines ten määristä, vientiajankohdista, toimituspaikoista ja kuljettajista se kä mahdollisista valituksista sekä poikkeuksellisista tilanteista. Tarkkailua ja kirjanpitoa koskeva yhteenvetoraportti on toimitettava vuo sit tain helmikuun loppuun mennessä Pohjois Savon ELY kes kuksel le ja ympäristölautakunnalle. Yhteenvetoraportissa tulee olla kirjanpitoon perustuva lyhyt yh teenve to alueen toiminnasta ja sen aiheuttamasta ym pä ris tö kuor mi tukses ta kyseisenä vuonna. Raportissa on myös oltava selvitys poikkeuk sel li sis ta tilanteista ja tapahtuneista, suunnitelluista toiminnan muu tok sis ta, selvitys alueelle tuotujen ja sieltä pois vietyjen ai nei den määrästä. Perustelu Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimintansa päästöistä ja ympä ris tö vai ku tuk sis ta. Kirjanpito toiminnasta ja jätteistä on tarpeen val von taa varten. Tarkkailutietojen perusteella seurataan, onko toimin ta lupapäätöksen mukaista. Jätteistä toimitettavat vuosiyhteenvetotiedot tallennetaan Pohjois Sa von ELY keskuksessa ympäristönsuojelun VAHTI tie to järjes tel mään Toiminnan lopettamiseen liittyvät määräykset Toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava viimeistään kuusi (6) kuukaut ta aiemmin ympäristölautakunnalle. Luvan haltijan tulee esittää ym pä ris tö lau ta kun nan hyväksyttäväksi yksityiskohtainen suun ni telma toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimenpiteistä ja lopettamisen jäl kei ses tä tarvittavasta ympäristön tilan tarkkailusta. Perustelu

16 Toiminnan lopettamisesta tulee ilmoittaa ympäristölautakunnalle riittä vän ajoissa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä, että viranomainen voi tarkistaa lopettamiseen liittyvien toimien riittävyyden Vakuuden asettaminen Hakijan on toimitettava ympäristölautakunnalle ennen toiminnan aloit ta mis ta euron pankkitakaus, pankkitalletus tai muu vastaa va vakuus. Ympäristölautakunta voi tarvittaessa muuttaa va kuuden suuruutta. Perustelu Jätteen hyödyntämis ja käsittelytoiminnan harjoittajalle on ase tet tava toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annetut määräykset huo mi oon ottaen riittävä vakuus tai esitettävä muu vastaava jär jes tely asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. 11 PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 11.1 Luvan perusteet Ympäristölupa on myönnettävä, jos toiminta täyttää ym pä ris tön suo jelu lain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaa ti mukset. Lisäksi on tutkittava asiassa annetut lausunnot ja tehdyt muis tutuk set sekä luvan myöntämisen edellytykset sekä muutoinkin on otettava huomioon mitä yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi sää de tään. Lupa asiaa ratkaistaessa on lisäksi noudatettava, mitä luon non suo je lu lais sa ja sen nojalla säädetään. Reteko Oy:n jätteen käsittelypaikan toiminta täyttää ym pä ris tön suoje lu lain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaa ti mukset. Reteko Oy:n jätteen käsittelypaikan toiminta täyttää myös lu van myöntämisen edellytykset, eikä aiheuta luonnonsuojelulaissa tai sen nojalla annettujen säädösten vastaisia vaikutuksia. Lupa voi daan myöntää Luvan myöntämisen edellytykset Ympäristönsuojelulain 42 :n mukaan ympäristöluvan myöntäminen edel lyt tää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toi minnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä mui den toimintojen kanssa: 1. terveyshaittaa; 2. merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa; 3. edellä 7 9 :ssä kiellettyä seurausta;

17 4. erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka ve den hankin nan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaa ran tu mis ta toiminnan vaikutusalueella; 5. eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoi tet tua kohtuutonta rasitusta. Ympäristönsuojelulain 42 :n mukaan toimintaa ei saa sijoittaa asema kaa van vastaisesti. Sijoittamisessa on lisäksi noudatettava, mitä ym pä ris tön suo je lu lain 6 :ssä säädetään. Reteko Oy:n jätteen varastointi ja käsittelypaikka ei sijoitu ase makaa van vastaiseen paikkaan. Toiminnasta ei myöskään aiheudu edel lä mainittuja haittoja tai vaaroja, kun toimitaan hakemuksen ja lu pa eh to jen mukaisesti Asetuksen noudattaminen (YSL 56 ) Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myön ne tyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poik kea via säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on ase tus ta luvan estämättä noudatettava. 12 LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TAR KIS TA MI NEN Lupa on voimassa toistaiseksi. Hakemus lupamääräysten tar kis ta mises ta on tehtävä viimeistään vuoden 2024 loppuun mennessä. Lupa ha ke muk ses sa hakijan on esitettävä alueella tehdyt ja ta pah tuneet muutokset, niiden vaikutus ympäristön tilaan sekä esitys tar vitta vis ta toimista alueella. 13 PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä nou dat taen, jos hakija asettaa 5000 euron vakuuden ympäristön saat ta mi sek si ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lu pa määräyk sen muuttamisen varalle. Toiminta alueella voidaan aloittaa, kun vakuus on toimitettu ympäristölautakunnalle. Vakuus pa lau te taan hakijalle, kun päätös on lainvoimainen. Hakija on perustellut aloituslupahakemustaan kierrätyspalvelujen lisä tarpeella. Hakijalla on tarve aloittaa toiminta välittömästi, koska toi min ta edesauttaa tuottajavastuun piiriin kuuluvien jätteiden kier rätys tä sekä täydentää nykyisen teollisuusalueen palvelutarjontaa kierrä tyk sen osalta. Hakija on myös arvioinut, että toiminnan aloit ta minen ennen ympäristöluvan lainvoimaiseksi tulemista ei tee muu toksen ha kua hyödyttömäksi tai aiheuta mitään peruttamatonta va hinkoa.

18 Edellä mainituin perustein ympäristölautakunta voi määrätä, että toimin ta voidaan aloittaa muutoksenhausta huolimatta lupapäätöstä nou dat taen. 14 SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki ( /86) 3, 4, 5, 6, 7, 23, 28, 31, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 81, 96, 97 ja 105 Ympäristönsuojeluasetus ( /169) 1, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18 ja 19 Jätelaki ( /646) 5, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 118, 119, 120 ja 141 Jäteasetus ( /179) 2, 4,7, 8, 9, 12, 13 ja KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Hakijalta peritään ympäristöluvan käsittelymaksua 3000 euroa Ylä Sa von SOTE kuntayhtymän yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti. Maksu peritään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan maksu tau lu kos sa mainitun jätteiden hyödyntämistoiminnan (muu jät teiden ammattimainen tai laitosmainen hyödyntäminen tai käsittely) mu kai se na. 16 LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 16.1 Päätös Ympäristönsuojelulain 54 :n mukaan ympäristölupapäätös on toi mitet ta va hakijalle ja niille, jotka ovat päätöstä erikseen pyytäneet, sekä valvontaviranomaisille ja asiassa yleistä etua valvoville vi ranomai sil le. Päätös toimitetaan seuraaville: Reteko Oy Pohjois Savon ELY keskus Iisalmen kaupunginhallitus Iisalmen rakennuslautakunta 16.2 Tieto päätöksestä Ympäristönsuojelulain 54 :n mukaan ympäristölupapäätöksen an tami ses ta on lisäksi ilmoitettava niille, jotka ovat tehneet muis tu tuk sen asiassa tai ovat ilmoitusta erikseen pyytäneet sekä niille, joille on 38 :n 2 momentin mukaan annettu lupahakemuksesta erikseen tie to. Tieto päätöksestä (kuulutus) toimitetaan asiapapereissa ole van listan mukaisesti naapureille.

19 16.3 Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdessä Päätös julkaistaan Iisalmen kaupungin ilmoitustauluilla sekä Ii salmen Sanomat lehdessä. 17 PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Julkipanopäivä on ja päätöksen antopäivä on MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hal linto oi keu teen. Lupapäätös annetaan Iisalmen kaupungin il moi tus taulul le asetettavassa kuulutuksessa mainittuna päivänä (julkipano), jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Va li tus ai kaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Va litus kir jel mä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto oikeudelle. Vali tus osoi tus on liitteenä. Ympäristöjohtajan päätösehdotus: Ympäristölautakunta myöntää ympäristönsuojelulain 28 :n mu kaisen ympäristöluvan Reteko Oy:lle jätteiden käsittelyyn ja va ras tointiin valmistelijan ehdotuksen mukaisesti. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72)

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ympäristölautakunta Aika 11.09.2014 klo 09:46 11:26 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 119 20.11.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy 786/11.01.00/2012 Ymplk 119 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 51 21.05.2015 Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi 122/11.01.00/2015 Ymplk 21.05.2015 51 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Lisätiedot

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy Ympäristölautakunta 32 03.04.2014 Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy 901/11.01.00/2012 Ymplk 32 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ympäristölautakunta Aika 11.06.2015 klo 09:11-10:17 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) Ympäristölautakunta 52 02.09.2014 Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) YMPLTK 52 2.9.2014 Asia Neste Markkinointi Oy on jättänyt

Lisätiedot

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e Ympäristölautakunta 5 23.01.2014 Ympäristölupa kallion louhintaan ja murskaukseen / Destia Oy 393/11.01.00/2014 YMP 5 Asian valmistelija: ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ympäristölautakunta Aika 03.04.2014 klo 09:00-10:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen 219/11.01.00.01/2015 Ympla 75 Valmistelija: Ympäristöinsinööri Mirva Korpi Ympäristöinsinööri: Ympä ristölautakunta tekee

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Romuajoneuvojen vastaanottoa ja varastointia koskevan ympäristöluvan muuttaminen, Kiiminki Päätös

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne.

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne. liite 2 14.01.2015 1 Kajaanin ympäristölupaviranomainen Pohjolankatu 13 87100 Kajaani RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.11.2010 ASIAT Otsikko Sivu 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 405 161 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27 Rakennus- ja ympäristölautakunta 27 12.02.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 102 11.06.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 138 03.09.2014 Ympäristöluvan 8-2010 lupamääräysten 18, 21 ja 23 täytäntöönpanon

Lisätiedot

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2012/1 Dnro ESAVI/209/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2012 ASIA Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9).

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9). Etelä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro ESAVI/308/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1.8.2013 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee betoni- ja tiilijätteen sekä puuhakkeen murskaustoimintaa

Lisätiedot

NESTE MARKKINOITI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, NESTE D-ASEMA

NESTE MARKKINOITI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, NESTE D-ASEMA Teknisen lautakunnan lupajaosto 43 30.06.2009 NESTE MARKKINOITI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, NESTE D-ASEMA 35/60/602/2009 Lupaj 43 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 14.08.2007 Kokouspvm 17.08.2007 Diaarinro

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot