LOGISTIIKAN TEHOSTAMINEN RFID-TEKNOLOGIAN AVULLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOGISTIIKAN TEHOSTAMINEN RFID-TEKNOLOGIAN AVULLA"

Transkriptio

1 KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / Liiketoiminnan logistiikka Timo Aatola LOGISTIIKAN TEHOSTAMINEN RFID-TEKNOLOGIAN AVULLA Opinnäytetyö 2006

2 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / Kotka AATOLA, TIMO Työn ohjaaja Opinnäytetyö Toukokuu 2006 Avainsanat Logistiikan tehostaminen RFID-teknologian avulla lehtori Maiju Hankia 47 sivua automaatio, etätunnistus, kustannukset Kymenlaakson ammattikorkeakoululla on käynnissä Lobistech-hanke, jonka tavoitteena on nostaa Kaakkois-Suomen logistiikka-alan yritysten teknologisen ja liiketoimintaosaamisen tasoa uusien tietoteknisten ratkaisujen, kuten RFID:n avulla sekä vahvistaa yritysten välistä yhteistyötä ja edistää uuden yritystoiminnan syntymistä. Opinnäytetyön tutkimusosa toteutettiin osana Lobistechin RFID-case hanketta. Lobistechin puolelta ohjaajana toimi tutkimusjohtaja Juhani Talvela. Opinnäytetyön teoriaosassa perehdytään automaatioon sekä automaattiseen tunnistamiseen, joista tarkempaan tarkasteluun otetaan viivakoodit sekä RFID-teknologia. Lisäksi käydään läpi logistiikkakustannuksia, joihin RFID voi oleellisesti tuoda helpotusta, sekä investointeja, sillä RFID-teknologiaan panostaminen on suuri investointi. Tutkimuksen tarkoituksena oli tutustua muutaman eri yrityksen prosesseihin ja selvittää ne kohteet, joissa RFID:n käytöstä olisi hyötyä sekä tehdä suuntaaantava kustannuslaskenta mahdollisista kustannussäästöistä. Näitä asioita tarkasteltiin kahdessa logistiikka-alan yrityksessä sekä rakennusalan yrityksessä. Tutkimusta varten sovittiin haastattelut yritysten edustajien kanssa vuoden 2006 helmi-maaliskuussa. Haastattelutyyppinä oli avoin haastattelu. RFID-teknologialle soveltuvia käyttökohteita ovat erityisesti varastosaldojen seuranta, tavaran keräily sekä lähetys, sillä niissä syntyy helposti inhimillisiä virheitä. Merkittävimpiä hyötyjä ovat toiminnan tehostuminen ja virheiden väheneminen. Rahalliset hyödyt kohdistuvat pääasiassa palkkakustannuksiin sekä reklamaatiokustannuksiin, joissa saadut säästöt voivat olla hyvinkin merkittäviä. Kustannussäästöjen todenmukainen laskeminen on kuitenkin mahdotonta ennen kuin RFID-tunnisteita on testattu käytännössä ja myös investointisekä prosessinmuuntokustannukset on otettu huomioon. RFID ei myöskään automaattisesti poista kaikkia ongelmia, joten tutkimukseen on suhtauduttava varauksella.

3 ABSTRACT KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU University of Applied Sciences Business Administration / Kotka AATOLA, TIMO Supervisor Bachelor s Thesis May 2006 Keywords Enhancing Logistics by RFID-technology Maiju Hankia, Senior Lecturer 47 pages automation, radio frequency identification, costs Kymenlaakso University of Applied Sciences is operating an information technology project called Lobistech, aimed for the logistics companies in southeast Finland. The purpose of the project is to improve the standard of technological know-how of these companies by introducing new solutions, e.g. RFID technology. Other objectives include strengthening the cooperation between the companies in this area and promoting the growth of new entrepreneurship. Research conducted for this report was part of the Lobistech RFID case project, supervised by Juhani Talvela, Research Director. The theoretical section of this report discusses automation and automatic identification and elaborates further into barcodes and RFID-technology. Costs in logistics are also a part of the theory, since RFID may reduce these costs essentially as well as investments, as launching an RFID-project is a considerable investment. The purpose of the study was to examine the business processes in a variety of companies and find potential applications for the RFID technology. Indicative calculation of possible cost savings was also conducted. These issues were examined in two logistics companies and a construction company through open interviews Potential applications for RFID technology are especially processes where the risk of a human error is great, such as picking and shipping of products. The most notable benefits of RFID are more efficient operations and a reduction in errors made. Financial benefits are primarily affecting the costs of labour and complaints. Realistic calculation of cost savings is, however, limited before RFID tags have been tested in practice, so the study has to be treated with certain reservations.

4 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT 1 JOHDANTO 6 2 KUSTANNUKSET JA INVESTOINNIT Logistiikkakustannukset Investointi 10 3 AUTOMAATIO 11 4 AUTOMAATTINEN TUNNISTAMINEN Viivakoodi RFID RFID-tunnisteiden luokittelu Taajuudet Edut viivakoodeihin verrattuna Ongelmat ja rajoitukset 19 5 RFID:N MAHDOLLISET KÄYTTÖKOHTEET Tuotteiden seuranta ja jäljittäminen Varaston valvonta ja kontrollointi Case-esimerkkejä ABB Oy Drives A. Jalander Oy 24

5 5.3.3 Prosec Tietoturvapalvelu 25 6 TUTKIMUS Case 1: Yritys A Käyttökohteet ja hyödyt Kustannussäästöt Johtopäätökset Case 2: Lumon Oy Käyttökohteet ja hyödyt Kustannussäästöt Johtopäätökset Case 3: Yritys B Käyttökohteet ja hyödyt Kustannussäästöt Johtopäätökset 41 7 POHDINTA 42 LÄHTEET 44

6 6 1 JOHDANTO RFID (Radio Frequency Identification) eli radiotaajuinen etätunnistus on ajankohtainen puheenaihe tänä päivänä, kun yritykset kilpailun kiristyessä kehittelevät uusia keinoja kustannussäästöjen saamiseksi. Jo 1920-luvulla kehitetystä tekniikasta on viime vuosina tehdyn kehitystyön, laskeneiden hintojen sekä uusien standardien ansiosta tullut uusi trendi etenkin logistiikassa. Se on tullut viivakoodin rinnalle tuotetunnistuksessa, mutta ei kuitenkaan kilpailemaan sen kanssa, sillä molemmilla on omat vahvuutensa sekä heikkoutensa. Opinnäytetyön teoriaosassa käsitellään RFID-teknologian lisäksi sen mikroympäristöä, eli automaatiota ja automaattista tunnistamista kokonaisuutena, sekä makroympäristöä, eli RFID:n käyttöönottoon vaikuttavia tekijöitä. Kaikki lähtee kustannuksista. Logistiikka on eräs yritystoiminnan kustannustekijä, jota tarkastellaan lähemmin. Järkevä investointi, esimerkiksi automaatiojärjestelmään ja tässä tapauksessa automaattiseen tunnistusjärjestelmään investoiminen, voi pitkällä aikavälillä tehostaa toimintaa oleellisesti ja tuoda merkittäviä kustannussäästöjä. Viivakoodeja ei voida täysin sivuuttaa, sillä se on edelleen varteenotettava etätunnistusmenetelmä RFID:n rinnalla. Kuvassa 1 on havainnollistettu viitekehykseen kuuluvia osa-alueita käsitekarttana. Tämän lisäksi esitellään kolme suomalaista käytännön esimerkkiä RFID-teknologian onnistuneesta käyttöönotosta. Tällaisia yrityksiä ei Suomessa ole vielä paljon, ja tämän opinnäytetyön tavoitteena onkin lisätä tietoisuutta tuomalla esiin RFID:n hyötyjä ja haittoja sekä mahdollisuuksia säästää esimerkiksi palkka- ja reklamaatiokustannuksissa.

7 7 Kuva 1. Viitekehys käsitekarttana. Opinnäytetyön tutkimusosassa selvitetään RFID-teknologian mahdollisia käyttökohteita kolmessa eri yrityksessä ja pohditaan, voisiko niiden sisäisiä prosesseja tehostaa yksitoikkoisia, mekaanisia työtehtäviä automatisoimalla. Lisäksi tehdään suuntaa antavia laskelmia RFID-teknologian mahdollisesti tuomista kustannussäästöistä. Tarkoituksena on keskittyä säästöihin, ei järjestelmästä syntyviin investointikustannuksiin vaikka ne ovatkin investointipäätöksen toinen tärkeä puoli. Tutkimuksen tiedonkeruutapana oli avoin haastattelu, eli mitään valmiita kyselylomakkeita ei käytetty, vaan aiheesta käytiin vapaamuotoista keskustelua ja jälkiyhteydenpito hoidettiin sähköpostin välityksellä. 2 KUSTANNUKSET JA INVESTOINNIT Kustannus on operatiivisen laskentatoimen käsite, jolla tarkoitetaan yritystoiminnassa tapahtuvaa tuotannontekijän rahassa mitattua käyttöä tai kulutusta. Kirjanpidossa käytetään käsitteitä meno ja kulu. Kustannukset lasketaan kertomalla tuotannontekijöiden määrä tuotteen yksikköhinnalla. Tuotannontekijöi-

8 8 tä ovat muun muassa materiaali, työ, tieto ja pääoma. Kustannukset jaetaan muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin sen mukaan, miten käytetty tuotannontekijä suhtautuu syntyvään tuotantoon. (Laine & Sievänen 2006 ; Jyrkkiö & Riistama 1993, 46.) Kustannuksiin kiinnitetään äkkiä huomio jos kannattavuus ei ole odotetun kaltainen. Niiden seuraaminen on helppoa ja niiden muuttumisen vaikutusta lopputulokseen on helppo ennakoida. Kustannuksiin ei kuitenkaan tulisi suhtautua ainoastaan negatiivisesti, sillä ne ovat välttämättömiä resursseja voiton aikaansaamiseksi. Kustannukset voidaan jakaa hyviin ja huonoihin, logistiikan kuuluessa hyvien puolelle. Hyvät kustannukset ovat yrityksen liiketoiminnan tukipilari ja ne edistävät kannattavuutta. (Sakki 2001, 45.) 2.1 Logistiikkakustannukset Logistiikka nähdään usein virheellisesti pelkkänä kustannustekijänä. Kärjistäen voitaisiin myös väittää, että esimerkiksi markkinointi on vain turha kustannuserä, sillä voisivathan asiakkaat itse etsiä ja hakea tuotteet suoraan tuottajalta. Logistiikka voi kuitenkin olla yksi parhaista keinoista kehittää toiminnan kannattavuutta. (Karrus 2001, 193.) Hyvät kustannukset, kuten oikein toteutettu logistiikka kuvastavat sitä osaamista, josta asiakkaat ovat valmiita maksamaan ostaessaan yrityksen tuotteen tai palvelun (Sakki 2001, 45). Logistiikkakustannukset voidaan luokitella monella eri tavalla. Tavallisesti käytetään jakoa kuljetus-, varasto- sekä varastoihin sitoutuneen pääoman korkoja hallintokustannuksiin. Muita kustannustekijöitä ovat näiden lisäksi pakkauskustannukset, logistiikan tietojärjestelmistä ja tietojenkäsittelystä aiheutuneet kustannukset sekä tilausten vastaanotto- ja käsittelykustannukset. (Liikenneministeriö 1997, 25.) Kustannukset voivat olla erilaisia eri yrityksillä ja ne tulee tuntea tarkkaan, jotta toiminnan kannattavuus ja taloudellisuus voitaisiin selvittää (Neilimo & Uusi-Rauva 1999, 46). Tuottavuuden parantamisessa on tärkeää karsia sellaiset toimenpiteet pois, jotka eivät lisää tuotteen arvoa, mutta aiheuttavat kustannuksia. Tavaran toimitusketjussa on paljon arvoa lisäämättömiä työvaiheita, kuten varastoiminen, vastaanottotarkastus ja varastohyllyyn siirto, inventoiminen, kirjallisten ostoti-

9 9 lausten tekeminen, myyntitilausten vastaanottotyö ja siirtäminen tietojärjestelmään, toimitusvalvonta, laskujen tarkastaminen sekä virheiden korjaaminen ja virheistä reklamoiminen. (Sakki 2001, 47.) Nämä kaikki aiheuttavat kustannuksia, mutta eivät lisää tuotteen arvoa asiakkaalle. Moniin edellä mainittuihin kohtiin käytettyä aikaa voitaisiin vähentää automaatiojärjestelmien, kuten RFID-teknologian avulla. Kaikki tuotteen käsittelyvaiheet tilaus-toimitusketjussa aiheuttavat kustannuksia. Siksi tulisi miettiä keinoja, ettei samaa työvaihetta tarvitsisi enää toistaa tai tarkistaa. Kun esimerkiksi kerääjä on kerännyt tilauksen, ei pakkaajan tulisi enää tuhlata aikaa tavaroiden tarkistamiseen ja uudelleen laskemiseen. Tilaus-toimitusketjussa on myös paljon turhia, piileviä lisäkustannuksia jotka tulisi karsia kokonaan pois tai ainakin pyrkiä vähentämään. Ostohinta on usein vain jäävuoren huippu, kuten kuvasta 2 käy ilmi. (Mts. 49.) Kuva 2. Ostamisen jäävuorimalli (Sakki 2001, 49)

10 Investointi Investoinnilla tarkoitetaan sitä, että yritys hankkii voimavaroja, joita käytetään hyödyksi useamman vuoden ajan. Investointeja ovat muun muassa kalusteet, koneet, rakennukset sekä tietojärjestelmät. Henkilöstön koulutusta, tutkimustyötä sekä uusien teknologioiden käyttöönottoa voidaan myös pitää investointeina, jos niistä tullaan saamaan hyötyä tulevaisuudessa. Investointia ei pidetä kustannuksena sinä vuonna jona se tehdään, vaan menot jaksotetaan useamman vuoden ajalle. (Andersson, Ekström & Gabrielsson 1989, 132.) Lyhyesti määriteltynä investointi on pitkällä aikavälillä yrityksen toimintaan vaikuttava suuri sijoitus, jonka oletetaan maksavan tulevaisuudessa itsensä takaisin (Laine & Sievänen 2006). Investoinnin tavoitteena on useimmiten tuotannon aloittaminen tai lisääminen. Muita syitä ovat esimerkiksi tuotannon tehostaminen, työnteon helpottaminen, ympäristökuormituksen vähentäminen tai viranomaisen säännöksen noudattaminen. (Wikipedia. Investointi ) On havaittu, että uuteen teknologiaan ensimmäisinä investoivat yritykset ovat myös suurimpia hyötyjiä ja voivat saada varsin merkittävää pitkän tähtäimen kilpailuetua (Karrus 2001, 388). Investoinnit voidaan jakaa tyypeittäin pakollisiin, välttämättömyys-, strategisiin, tuottavuus- sekä laajennusinvestointeihin. Strategiset investoinnit ovat luonteeltaan pitkän tähtäimen investointeja, kuten esimerkiksi tuotekehittely, markkinointiorganisaatio tai jakelujärjestelmät. Tuottavuusinvestoinnit ovat sijoituksia, joilla pyritään lisäämään tuottoja ja alentamaan kustannuksia, kuten esimerkiksi tehokkaamman järjestelmän hankkiminen. (Uusi-Rauva, Haverila & Kouri 1999, ) RFID-järjestelmään investoimista voidaan pitää sekä strategisena että tuottavuusinvestointina. Strategisen investoinnin siitä tekee teknisen edelläkävijän imagon tavoitteleminen sekä dynaamisen tehokkuuden etsiminen. Tuottavuusinvestoinnilla tarkoitetaan ensimmäisenä markkinoille tulevan tai uuden teknologian käyttöönottavan yrityksen saamaa etua, jolloin investointia voidaan pitää myös tuottavuusinvestointina. RFID-järjestelmään investoimista harkittaessa tärkeimpiä kannattavuuteen vaikuttavista tekijöistä ovat yleensä

11 11 perushankintakustannukset sekä juoksevasti syntyvät tuotot ja kustannukset. Palkkakustannusten sekä virheistä aiheutuvien kustannusten mahdollinen väheneminen pienentää kokonaiskustannuksia, ja toiminnan nopeutuminen lisää tuottoja. (Viitanen 2005, ) 3 AUTOMAATIO Automaatiolla tarkoitetaan tietokoneiden tai muiden hallintalaitteiden käyttöä teollisten laitteiden ja prosessien hallinnassa korvaamassa ihmistyövoiman. Automaatiojärjestelmät kuitenkin suunnitellaan aina ihmistä varten, helpottamaan työtä sekä lisäämään turvallisuutta. Automaatiota voidaan pitää mekanisaation kehittyneempänä asteena. Mekanisaatiolla tarkoitetaan koneiden käyttämistä ihmisen apuna käsin tehtävässä työssä. Automaation hyötyjä ovat muun muassa toistettavuus, tiukempi laadunhallinta, jätteen väheneminen, lisääntynyt tuottavuus sekä työvoiman vähentäminen. Sen haittoja puolestaan ovat korkeat aloituskustannukset sekä lisääntynyt riippuvuus laitteiden ylläpidosta. (Wikipedia. Automation ; Wahlström 2004a.) Jotta automatisointi olisi mahdollista, on pystyttävä mittaamaan, säätämään ja toteuttamaan haluttu toimenpide ennalta määriteltyjen vaatimusten mukaisesti. Se voi olla esimerkiksi oven aukeaminen näyttämällä elektronista avainkorttia lukijalaitteelle tai tuotetietojen siirtyminen kassapäätteeseen lukemalla viivakoodi lukijalaitteella. (Tuomi 2004.) Automaatio tuo esille myös yhteiskunnallisia ongelmia. Monet ovat huolissaan esimerkiksi sen vaikutuksesta työttömyyteen. Myös mekanisaation pelättiin vähentävän työpaikkoja muutama vuosisata aikaisemmin, mutta todellisuudessa sen vaikutus osoittautui päinvastaiseksi. Automaation kohdalla on kuitenkin toisin. Työpaikkoja menetetään automatisoinnin seurauksena, mutta monesti ne korvautuvat uusilla tietoyhteiskunnan työpaikoilla, jotka ovat myös yleensä paremmin palkattuja. Useissa teollistuneissa länsimaissa on myös havaittu matalasti koulutettujen alojen palkan nousu, koska tällaisiin töihin on vaikeampi löytää työntekijöitä, jolloin palkkaus nousee kysynnän ja tarjonnan mukaisesti. Maissa, joissa automaatiota on hyödynnetty eniten, on myös elin-

12 12 tason kehittyminen ollut muita alueita nopeampaa. Nykyään tehtäviä, jotka pystytään automatisoimaan järkevällä tavalla, ei enää edes pidetä ihmiselle kuuluvina. (Tuomi 2004 ; Wahlström 2004a.) Työttömyyden voidaankin katsoa johtuvan pikemminkin sosiaalisesta ja taloudellisesta järjestelmästä sekä sen sopeutumis- ja kehittymiskyvyn puutteellisuudesta kuin teknisestä kehityksestä (Koskinen 2004). Automaation merkitys tuotantolaitoksille on ollut perinteisesti tuotannonlisäys sekä kustannusten vähentäminen, mutta nykyään sitä käytetään pääasiassa laadun parantamiseen sekä tuotantoprosessin joustavuuden lisäämiseen. Tämä johtuu siitä, että yritysten on ollut vaikeaa löytää asiantuntevaa työvoimaa laitteiden hallintaan ja korjaamiseen. (Wikipedia. Automation ) Automaatio nostaa esille myös tärkeän turvallisuusseikan. Vaikka automaation tarkoitus onkin poistaa ihmisen tekemät virheet prosessista, lisääntynyt automaatio myös kasvattaa virheiden seurauksia. Yksittäisen ihmisen tekemä virhe on yleensä verrattain pieni, mutta virhe automatisoidussa tuotantolaitoksessa voi tuhota koko tehtaan ja vaatia useita ihmishenkiä. (Mt.) Automaatiojärjestelmä voidaan kuitenkin rakentaa suojaamaan koneiden käyttäjiä mahdollisilta vaaratilanteilta. Järjestelmien suunnittelussa onkin tärkeää luoda eheä työkokonaisuus ihmisille, jotka niiden parissa työskentelevät. Suunnitteluvaiheessa on siis pidettävä mielessä ihmiskeskeisyys eli huomioitava ne tarpeet, joita laitteiden käyttäjillä on. (Wahlström 2004a.) Automaation kehittyessä tehtaat ovat kasvaneet suuriksi tuotantojärjestelmiksi, millä pyritään siihen, että tuotantoerillä olisi tilaajansa valmiina eikä varastoon tuoteta. Tämä mahdollistaa raaka-aineiden sekä tuotantoprosessin kapasiteetin tehokkaan käytön. Tästä on syntynyt automaation tärkeä osa-alue, logistiikka, jolla pyritään varmistamaan, että tuotannon ja kuljetusten eri vaiheet toteutuvat tehokkaasti. (Wahlström 2004b.) Logistiikka-automaatio tarkoittaa tietokoneohjelmien ja/tai automatisoitujen koneiden käyttöä parantamaan logististen toimintojen tehokkuutta. Tyypillisesti sillä viitataan operaatioihin varaston tai jakelukeskuksen sisällä ja se on osa ti-

13 13 laus-toimitusketjua. Logistiikka-automaatiojärjestelmä koostuu monenlaisista laitteista ja ohjelmistoista, kuten kiinteistä laitteista, langattomasta teknologiasta sekä tietokoneohjelmistoista. (Wikipedia. Logistics Automation ) Kiinteät laitteet, kuten automaattiset nosturit, kuljettimet ja lajittelusysteemit tunnistavat kontit ja laatikot viivakoodien tai RFID-tunnisteiden avulla sekä varastoivat ja pinoavat ne automaattisesti. Radiodatalaitteet ovat kannettavia tai trukkiin asennettuja tiedonkeruulaitteita, jotka ovat langattomasti yhteydessä tietokoneohjelmistoon. Trukeissa voi myös olla asennettuna viivakoodinlukijalaite lavojen tunnistamista varten. Tietokoneohjelmien ja radiodatalaitteiden muodostamat integroidut tietojärjestelmät mahdollistavat vaivattoman ja virheettömän tiedonsiirron organisaation sisällä. (Mt.) Logistiikka-automaatioteknologian yhdistämisestä organisaation tilaustoimitusketjuun on selkeä hyöty sen toimintakyvylle. Automaatio mahdollistaa paremman palvelun tarjoamisen asiakkaille sekä vähentää kustannuksia tilaus-toimitusketjussa. Edellä mainituista hyödyistä huolimatta ongelmana on saada kaikki osapuolet vakuuttuneeksi sen hyödyllisyydestä. Logistiikkaautomaatioteknologian ostoprosessi on monimutkainen, ja siinä on mukana monia henkilöitä, joilla on todennäköisesti hyvinkin erilaiset päätöskriteerit. Tämä saattaa johtaa konflikteihin tai jopa investoinnin hylkäämiseen. (Dadzie, Johnston, Dadzie & Yoo 1999, ) RFID-teknologia on tässä opinnäytetyössä tarkemmin käsiteltävä logistiikkaautomaation osa-alue. Sen avulla voidaan automatisoida aiemmin manuaalisesti hoidettuja tehtäviä, jolloin säästetään palkkakustannuksissa eikä työntekijöiden tarvitse tehdä yksitoikkoisia työtehtäviä. Automatisoinnin mahdollistama toiminnan nopeutuminen parantaa palvelutasoa ja lyhentää toimitusaikoja, mistä monet asiakkaat ovat valmiita maksamaan. (Viitanen 2005, 10.) Manuaalisten työvaiheiden jäädessä pois RFID:n avulla voidaan saada nopeasti aikaan noin 15 %:n säästö logistiikkakustannuksissa (Stockway 2006.) RFIDteknologiaa käsitellään tarkemmin luvussa 4.

14 14 4 AUTOMAATTINEN TUNNISTAMINEN Automaattisella tunnistamisella tarkoitetaan laitteiden itsenäisesti tapahtuvaa kommunikointia ilman ihmisen puuttumista tapahtumaan. Tuotteiden automaattisia tunnistamistekniikoita ovat muun muassa viivakoodi, RFID, magneettiraita, sirukortti, konenäkö, saattomuisti, optinen merkki tai CD-levy sekä kaupan hävikinestotunniste eli EAS. Automaattisia biometrian tunnistamistekniikoita ovat muun muassa sormenjälki, silmän iiris, kasvojen tai käden muoto sekä puhetunnistus. (ToP Tunniste 2004a.) Edellä mainituista automaattisista tunnistusmenetelmistä käsitellään tässä luvussa lähemmin sekä viivakoodeja että RFID-teknologiaa. 4.1 Viivakoodi Viivakoodi on järjestelmä, jossa numerot ja kirjaimet esitetään optisesti luettavassa muodossa. Se on automaattisista tunnistusmenetelmistä yleisin. Tyypillisesti viivakoodi koostuu useista mustista ja valkoisista vertikaalisista viivoista. Viivakoodeja käytetään muun muassa tuotepakkauksissa, jolloin tuote voidaan helposti tunnistaa esimerkiksi kaupan kassalla. (Lahiri 2006, 114.) Erilaisia viivakoodin koodaustyyppejä on noin 270 ympäri maailmaa, joista noin 50 on laajemmassa käytössä (mts. 114). Näistä EAN (European Article Numbering) on yleisin koodaustyyppi Suomessa. Se muodostuu kahdesta osasta, tuotteen yksilöivästä numerosarjasta sekä useista vierekkäisistä lineaarisista mustista ja valkeista viivoista, joiden vahvuus ja järjestys koodaa tiettyä kirjainta tai numeroa. Se sisältää alku- ja lopputunnisteet, joiden avulla koodi voidaan lukea myös takaperin. Koodi koostuu maatunnuksesta, yritystunnuksesta sekä kolminumeroisesta, vapaasti valittavasta tuotekoodista. Viimeinen numero on tarkistusnumero, joka varmistaa, että koodi on luettu oikein. (GS1 Finland 2006.) EAN-koodin sekä muiden lineaaristen viivakoodien rinnalle on kehitetty myös kaksiulotteisia viivakoodeja, kuten PDF417, Aztec sekä DataMatrix. Ne voivat olla joko pinottuja viivakoodeja tai matriiseja. Niiden avulla pienelle alueelle saadaan mahtumaan huomattavasti enemmän tietoa ja niiden virheensietosekä virheenkorjauskyky ovat kehittyneempiä. (Lahiri 2006, 122.)

15 15 Viivakoodien vahvuuksia ovat nopea ja tarkka tiedonkeruu, lisääntynyt toimintatehokkuus tietokonejärjestelmien avulla sekä vähentyneet toimintakustannukset tiedonkeruuvirheiden vähentymisen ja työvoimakustannusten alenemisen ansiosta. Heikkouksia ovat niiden vahingoittumisalttius, hidas lukuvauhti, mahdolliset näköesteet lukijan ja koodin välillä sekä kosteuden vaikutus lukijan lukutarkkuuteen. (Lahiri 2006, 119.) Viivakoodien edut RFID-teknologiaan verrattuna: matalammat kustannukset korkea lukutarkkuus tuotteen materiaalityypillä ei vaikutusta lukuun ei kansainvälisiä rajoituksia eikä huolta yksityisyyden menettämisestä yksi laajimmin käytetyistä teknologioista maailmassa. (Mts. 128.) RFID-teknologiaa mainostetaan mediassa usein virheellisesti viivakoodin korvaajana. Vaikka RFID toimiikin tietyissä olosuhteissa viivakoodia paremmin, on viivakoodilla kuitenkin omat selkeät vahvuutensa. RFID-tunnisteen liittäminen jokaiseen lakritsipatukkaan ja pyyhekumiin ei tulisi pelkästään kalliiksi, vaan olisi myös täysin turhaa. (Lahiri 2006, 113.) Viivakoodi ei ole vähentänyt suosiotaan RFID:n markkinoille tulon myötä, vaan pikemminkin päinvastoin. Teknisen kaupan liiton teettämän tutkimuksen mukaan viivakoodilaitteiden myynti kasvoi vuoden 2005 ensimmäisellä puoliskolla yli 18 %. Tuotteiden tunnistamisen automatisointi jatkaa siis tasaista kasvuaan myös vanhemmalla tekniikalla. Kasvun selittää viivakoodilaitteiden hintojen lasku, joka tarjoaa myös pienemmille yrityksille mahdollisuuden hyödyntää tietotekniikkaa. (Katara 2005.)

16 RFID RFID on lyhenne sanoista Radio Frequency Identification. Se on automaattinen tunnistusmenetelmä, jossa tallennetaan sekä luetaan informaatiota langattomasti radioaaltojen avulla. RFID-tunniste on pieni objekti, joka voidaan kiinnittää tai sisällyttää tavaroihin, eläimiin tai ihmisiin. RFID-tunniste sisältää antennin, joka mahdollistaa radiotaajuisten kyselyiden lähettämisen ja vastaanottamisen RFID-lähetin-vastaanottimelta. (RFID Centre 2005.) RFID-teknologia on verrattavissa viivakoodiin. Kohteeseen kiinnitetään tunniste, joka sisältää esimerkiksi tuotetiedot tai muuta oleellista informaatiota. RFID eroaa viivakoodista siten, että tunnistus ei vaadi suoraa katsekontaktia tunnisteeseen. (RFID Lab 2005a.) RFID mahdollistaa jokaisen yksittäisen valmiskappaleen tunnistamisen, kun tähän asti viivakoodeilla on yksilöity vain tuote, esimerkiksi mustat sukat kokoa 43. RFID mahdollistaa myös tuotteiden seurannan valmistajalta kuluttajalle asti, olettaen että jokaiseen käsittelypisteeseen on asennettu RFID-lukijat. Tuotteiden reaaliaikainen paikantaminen toimitusketjussa mahdollistaa kiertoaikojen sekä pullonkaulojen tehokkaamman tarkastelun. (Hämäläinen 2004, 47 ; Hämäläinen 2005, 56.) Tuotteiden yksilöinti tapahtuu EPC-koodin (Electronic Product Code) eli elektronisen tuotekoodin avulla, joka on 96- tai 64-bittinen RFID-tunnisteille tallennettava koodi. 96-bittinen EPC-koodi mahdollistaa jopa 268 miljoonan yrityksen yksilöinnin oman tunnistenumeron avulla. Jokaisella yrityksellä voi olla 16 miljoonaa tuoteryhmää, ja jokainen tuoteryhmä voi sisältää 68 miljardia sarjanumeroa. (Bhuptani & Moradpour 2005, 55.) RFID-tunnisteiden luokittelu RFID-tunnisteet voidaan jaotella aktiivisiin, passiivisiin sekä puoli-passiivisiin. Aktiivisissa tunnisteissa on mukana oma paristo tai akku, jonka antamalla virralla lähetys tapahtuu. Ne ovat huomattavasti kalliimpia, ja niitä käytetään arvokuljetuksissa sekä ajoneuvojen ja konttien tunnistuksessa. Aktiivisten tunnisteiden hyviä puolia ovat mahdollisten lisätietojen tallennusmahdollisuus, useiden vuosien pariston kesto sekä jopa kymmenien metrien lukuetäisyys.

17 17 Kooltaan ne ovat noin kolikon kokoisia, mutta ohuempia. (ToP Tunniste 2004b.) Passiivisilla RFID-tunnisteilla ei ole omaa virtalähdettä, vaan se saa virran lukulaitteen lähettämästä radioaallosta. Passiivisten tunnisteiden lukuetäisyys on tavallisesti 3 metriä tai vähemmän. Niiden muistikapasiteetti on pienempi ja ne ovat huomattavasti halvempia kuin aktiiviset tunnisteet, joten ne soveltuvat hyvin käytettäväksi halvempien tuotteiden paikantamiseen. Pienimmät kaupalliset tunnisteet ovat lähes näkymättömän kokoisia, ja niitä voidaan sijoittaa jopa ihon alle. (RFID Centre 2005) Puoli-passiiviset RFID-tunnisteet sisältävät virtalähteen, mutta eivät omaa lähetintä. Oma virtalähde mahdollistaa passiivista tunnistetta suuremman toimintasäteen sekä laajennetun toiminnallisuuden, kuten tietojen säilyttämisen tunnisteen omassa muistissa. (Mt.) Taajuudet RFID-tunnisteiden käyttämät radiotaajuudet jaetaan yleisesti neljään kategoriaan: LF-taajuus (Low Frequency), HF-taajuus (High Frequency), UHF-taajuus (Ultra High Frequency) sekä mikroaalto (Microwave). Taajuus valitaan käyttökohteen sekä lukuympäristön asettamien vaatimusten mukaan. (Bhuptani & Moraptour 2005, 46.) LF-taajuuden (125/134 khz) tunnisteita käytetään pääasiassa kulunvalvontajärjestelmissä, eläinten tunnistuksessa sekä autojen käynnistyksen- ja varkaudenestojärjestelmissä, joissa lyhyt lukuetäisyys on hyväksyttävää. Metalli ja nesteet eivät aiheuta yhtä paljon ongelmia kuin korkeampia taajuuksia käytettäessä, mutta tiedonsiirtonopeus on hitaampaa ja lukuetäisyys on vain muutamia senttejä. (Mt.) HF-taajuuden tunnisteilla on kansainvälinen standarditaajuus 13,56 MHz. Sitä käytetään kulunvalvonnassa sekä erilaisten esineiden, kuten kirjaston kirjojen, kuormalavojen, matkalaukkujen ja vaatteiden jäljittämisessä. (Mt.) Suurin mahdollinen lukuetäisyys antennin ja sirun välillä optimiolosuhteissa on noin 1,5 m. Käytännössä lukuetäisyydet vaihtelevat 0,05 metrin ja 1 metrin välillä

18 18 sovelluksen mukaan. 13,56 MHz:n taajuuden etuja verrattuna UHF-taajuuksiin ovat parempi häiriönsietokyky nestettä sisältävien kohteiden lähellä sekä teollisuusympäristöissä, ongelmattomuus heijastusten suhteen sekä helppo lukualueen rajaus. (RFID Lab 2005a.) UHF-taajuudet ovat hieman erilaiset ympäri maailmaa. Euroopassa sallittu taajuusalue on MHz ja Yhdysvalloissa MHz. UHFtaajuuden suurin sallittu säteilyteho on Yhdysvalloissa 4 W, kun taas Euroopassa maksimi on 2 W. (Rinnemaa 2004.) UHF-tekniikka on herättänyt paljon mielenkiintoa viime aikoina johtuen sen lupaavista tulevaisuudennäkymistä logistiikan sovelluksissa. Sitä hyödynnetään yritysten tilaus-toimitusketjuihin liittyvissä RFID-järjestelmissä, joita muun muassa amerikkalainen Wal-Mart, englantilainen Tesco ja saksalainen Metro Group ovat kehittäneet. (RFID Lab 2005a.) Mikroaaltotunnisteiden taajuus (2,45 GHz) on käytössä kansainvälisesti. Tunnetuimpia sovelluksia on esimerkiksi automaattinen tunnistus tietullissa. Mikroaaltotunnisteiden tiedonsiirtokyky on eri taajuusalueista nopein, mutta niiden toiminta veden ja metallin lähistöllä on erittäin kehnoa. (Mt) Edut viivakoodeihin verrattuna Kirjoitusmahdollisuuden omaavaan aktiiviseen RFID-tunnisteeseen voidaan kirjoittaa tietoa monta kertaa, ja sen muistikapasiteetti on suurempi kuin passiivisen. Viivakoodien tietoja ei voida muuttaa eikä niihin voida koodata yhtä paljon tietoa. RFID mahdollistaa myös yksilöllisen tuotetunnistuksen EPCkoodin avulla, kun puolestaan viivakoodeissa käytettävät koodit kuten EAN mahdollistavat ainoastaan tietyn tuoteryhmän yksilöinnin. Lisäksi RFIDtunnisteen lukualue on suurempi kuin viivakoodin, se ei tarvitse suoraa näköyhteyttä lukijan ja tunnisteen välillä ja niitä voidaan lukea useita yhdellä kertaa. RFID-tunnisteet ovat myös kestävämpiä kuin viivakoodit, ja niille voidaan asettaa muitakin toimintoja kuin pelkkä tiedon sisältäminen. (Lahiri 2006, ) Kuvassa 3 on selvennetty viivakoodien ja RFID-tunnisteiden ratkaisevia eroavaisuuksia.

19 19 Kuva 3. Viivakoodin ja RFID-tunnisteen ominaisuksien vertailua (mukaillen RFID Centre 2005 ; Lahiri 2006, ) Ongelmat ja rajoitukset RFID-teknologialla on rajoituksensa. Se on vielä melko epäkypsä teknologia, mutta kehitystyötä tehdään jatkuvasti ongelmien ratkaisemiseksi. Muun muassa radioaaltoja imevät ja heijastavat aineet, kuten vesi ja metalli, tuottavat monesti ongelmia etenkin UHF-taajuuksia ja mikroaaltoja käytettäessä. Tämän vuoksi kaikkia tuotteita ei voida tunnistaa samoilla taajuuksilla. Esimerkiksi metallisen limonaditölkin tunnistaminen on UHF-taajuuksilla käytännössä mahdotonta. Myös useamman tunnisteen samanaikainen tunnistaminen saattaa tuottaa ongelmia, sillä lukija voi tunnistaa vain rajoitetun määrän tunnisteita tietyn aikayksikön sisällä, esimerkiksi muutaman sekunnissa. Lukuongelmia saattaa syntyä myös, jos tuotteita on lavalla paljon ja osa niistä jää piiloon lavan uumeniin. Tällöin ei aina edes auta, vaikka tuotteet olisivatkin radioaaltoja läpäiseviä ja käytetty taajuus olisikin niille juuri oikea. (Lahiri 2006, 60-61, 66.) Passiivisten RFID-tunnisteiden ongelmana on, että ne eivät pysty tallentamaan tietoa, aistimaan ympäristöään eikä tekemään mitään muutakaan itsekseen. Aktiivinen RFID-tunniste, joka pystyy toimimaan sensorin tavoin, vaatii pariston tai muun virtalähteen toimiakseen, ja silloin ei puhuta enää radiotaajuisesta tunnistamisesta, vaan langattoman informaation lähettämisestä ja vastaanottamisesta. Tunnisteen hinta nousee tällöin huomattavasti, ja tätä

20 20 älykkäämpiäkin sovelluksia olisi mahdollisuus kehittää. Vanhanaikaisiin RFIDtunnisteisiin keskittyminen vie rahoja muiden, älykkäämpien sovellusten tutkimus- ja kehitystyöltä. Pelkät passiiviset tunnisteet voivat olla riittävä ratkaisu tuotteiden tunnistamiseen, mutta esimerkiksi sairaalaympäristössä ihmisen elintoimintojen seurannassa RFID-teknologia ei ole riittävä. (Yager 2005.) Myös Tampereen teknillisen yliopiston tutkijat ennustavat, että RFID jää vain välivaiheeksi ja että tulevaisuudessa hyödynnetään langattomia sensoriverkkoja. Sensoriverkossa tieto liikkuu useiden eri sensoreiden välillä ilman lukutoimenpiteitä. Ne keräävät tietoa ympäristöstään ja voivat tehdä itsenäisiä päätöksiä tarvittavista toimenpiteistä. Sensoriverkkoa voidaan hyödyntää logistiikassa esimerkiksi omaisuuden hallinnassa. Esineet voidaan inventoida milloin vain, kun RFID-teknologia puolestaan vaatii joko lukijalaitteiden asentamista eri puolille varastoa tai esineiden etsimistä kannettavalla lukijalaitteella. (Karkimo 2004.) 5 RFID:N MAHDOLLISET KÄYTTÖKOHTEET RFID toimii parhaiten tehtävissä, joissa tiukka prosessikuri on tärkeää, mutta sen saavuttaminen manuaalisesti on vaikeaa. Viivakoodit eivät ole toimiva ratkaisu joka tilanteeseen, sillä vaikeissa olosuhteissa, kuten pölyisessä varastossa, niiden lukeminen saattaa olla hankalaa ja ne tuhoutuvat helposti. RFID voi helpottaa tehtäviä, jotka vaativat paljon manuaalista työvoimaa, kuten esimerkiksi tuhansien viivakoodien lukeminen päivittäin useamman työntekijän voimin. (Brandel 2003, ) Tavaroiden seurannassa suuret ja arvokkaat tuotteet ovat hyvä käyttökohde RFID-tunnisteille, sillä niissä sijoitetun pääoman tuottoprosentti on suurempi kuin halvempien tuotteiden, jolloin RFID-tunnisteen hinta ei ole varsinaisesti esteenä. Parempi omaisuudenhallinta auttaa myös ehkäisemään varkauksia ja inventaarion tekeminen nopeutuu merkittävästi. (Mts ) Tällä hetkellä lupaavimmat RFID-teknologian käyttökohteet ovat tavaroiden seuranta ja jäljittäminen

A. Jalander RFID-lava

A. Jalander RFID-lava Julkinen raportti Sivu 1/8 Vastaanottajat: A. Jalander Oy EGLO hanke RFID Lab Finlandin case-pankki Versiot Nro Pvm Muutos Laatija 1.0 30.9.2005 Luovutettu versio Antti Virkkunen Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

ABB edelläkävijänä Suomessa radiotunnistetekniikan soveltamisessa materiaalilogistiikassa

ABB edelläkävijänä Suomessa radiotunnistetekniikan soveltamisessa materiaalilogistiikassa Lehdistötiedote 04.04.2005 ABB edelläkävijänä Suomessa radiotunnistetekniikan soveltamisessa materiaalilogistiikassa ABB Oy:n taajuusmuuttajatehdas Helsingin Pitäjänmäellä ryhtyy Suomessa käyttämään uuden

Lisätiedot

EGLO RFID-projektit 2005-2006 -IDrum - A. Jalander - Nokian Renkaat. Vesa-Pekka Tapper 30.6.2006

EGLO RFID-projektit 2005-2006 -IDrum - A. Jalander - Nokian Renkaat. Vesa-Pekka Tapper 30.6.2006 EGLO RFID-projektit 2005-2006 -IDrum - A. Jalander - Nokian Renkaat Vesa-Pekka Tapper 30.6.2006 IDrum Kaapeliteollisuuden toimitusketjun tehostaminen RFID-ratkaisuilla Selvitystyö, EP Logistics Osallistujat

Lisätiedot

Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala

Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala RFID-tuotantosolun esittely Tulevaisuuden tuotantoteknologiat puuteollisuudessa SEMINAARI 11.4.2012 Esityksen kulku: 1. Hanke esittely (resurssit, tavoitteet, yhteistyö)

Lisätiedot

RFID:n perusteita ja RFID-demo

RFID:n perusteita ja RFID-demo RFID:n perusteita ja RFID-demo Teknologiapäällikkö Sami Isomäki RFIDLab Finland ry RFID Lab Finland ry lyhyesti: voittoa tavoittelematon rekisteröity yhdistys tarjoamme neutraalia RFID- ja NFCtietoutta

Lisätiedot

ToP Tunniste Oy. RFID- ja NFC-ratkaisujen järjestelmätoimittaja

ToP Tunniste Oy. RFID- ja NFC-ratkaisujen järjestelmätoimittaja ToP Tunniste Oy RFID- ja NFC-ratkaisujen järjestelmätoimittaja ToP Tunniste Oy Järjestelmätoimittajana vuodesta 2002 Automaattinen tunnistaminen RFID = Radio Frequency Identification NFC = Near Field Communication

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot

Toiminnanjohtaja Jukka Wallinheimo jukka.wallinheimo@rfidlab.fi. Etätunnistustekniikkaa rakennusalalla www.rfidlab.fi

Toiminnanjohtaja Jukka Wallinheimo jukka.wallinheimo@rfidlab.fi. Etätunnistustekniikkaa rakennusalalla www.rfidlab.fi Toiminnanjohtaja Jukka Wallinheimo jukka.wallinheimo@rfidlab.fi Etätunnistustekniikkaa rakennusalalla www.rfidlab.fi Oletko käyttänyt RFID:tä tänään? Bussikortti Auton avain Kulunvalvonta Lemmikki Lentokentän

Lisätiedot

Radio. Frequency. Identification. (RFId) kirjastoissa. Pauli Tossavainen, 24.5.2005

Radio. Frequency. Identification. (RFId) kirjastoissa. Pauli Tossavainen, 24.5.2005 Radio Frequency Identification (RFId) kirjastoissa Pauli Tossavainen, 24.5.2005 Agenda ToP Tunniste lyhyesti Historia lyhyesti RFId:n kartta Aktiivinen tunnistetekniikka Passiivinen tunnistetekniikka /

Lisätiedot

RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Espoo 2.12

RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Espoo 2.12 RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Espoo 2.12 12:45 Ilmoittautuminen ja tutustumista näyttelyalueeseen 13:00 Tilaisuuden avaus Toiminnanjohtaja Jukka Wallinheimo, RFID Lab Finland Professori Kari Tanskanen,

Lisätiedot

SSCC - SERIAL SHIPPING CONTAINER CODE

SSCC - SERIAL SHIPPING CONTAINER CODE SSCC - SERIAL SHIPPING CONTAINER CODE käyttö toimitusketjussa Tiedonsiirron merkitys korostuu kilpailun globalisoituessa ja yritysten verkottuessa. Yritykset eivät hae kilpailuetua pelkästään yksittäisinä

Lisätiedot

PUUTEKNOLOGIAPALVELUT. RFID-hankkeen casejen esittely 4.6.2013

PUUTEKNOLOGIAPALVELUT. RFID-hankkeen casejen esittely 4.6.2013 PUUTEKNOLOGIAPALVELUT RFID-hankkeen casejen esittely 4.6.2013 RFID hankkeen casejen esittelyt 1. Kuopion Woodi Oy 2. Varkauden puu Oy 3. Lameco LHT Oy 4. RFID-hankkeet Tarve / ongelmana: 1. Kuopion Woodi

Lisätiedot

ENEMMÄN VAI FIKSUMMIN? - ÄLÄ TAPA UUSIA BISNESMAHDOLLISUUKSIA TEHOTTOMALLA TYÖLLÄ! Anssi Tikka, Business Unit Manager

ENEMMÄN VAI FIKSUMMIN? - ÄLÄ TAPA UUSIA BISNESMAHDOLLISUUKSIA TEHOTTOMALLA TYÖLLÄ! Anssi Tikka, Business Unit Manager ENEMMÄN VAI FIKSUMMIN? - ÄLÄ TAPA UUSIA BISNESMAHDOLLISUUKSIA TEHOTTOMALLA TYÖLLÄ! Anssi Tikka, Business Unit Manager Näin saat palvelun laadun, nopeuden ja kannattavuuden kohtaamaan varastoissa ja logistiikkakeskuksissa.

Lisätiedot

Varastossa kaikki hyvin vai onko?

Varastossa kaikki hyvin vai onko? Varastossa kaikki hyvin vai onko? Done Software Solutions Oy Arto Pellonpää Done Software Solutions Oy Revenio Group Oyj 2013 liikevaihto 25,4 MEUR henkilöstö lähes 300 listattu NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä

Lisätiedot

RFID LOGISTIIKASSA. Logistiikka 2013, Tampere 17. - 19.2013 Asko Puoliväli

RFID LOGISTIIKASSA. Logistiikka 2013, Tampere 17. - 19.2013 Asko Puoliväli RFID LOGISTIIKASSA Logistiikka 2013, Tampere 17. - 19.2013 Asko Puoliväli Sisältö Tilaaminen RFID:n avulla Tilauksen automaattinen vastaanottokuittaus RFID sisälogistiikassa RFID lähettämössä Lavan tunnistus

Lisätiedot

RFID RAKENNUSALALLA-SEMINAARI RFID-RATKAISUT ÄLYKKÄÄSEEN PYSÄKÖINTIIN JA AJONEUVOJEN KULUNVALVONTAAN. Mikko Jokela ToP Tunniste Oy

RFID RAKENNUSALALLA-SEMINAARI RFID-RATKAISUT ÄLYKKÄÄSEEN PYSÄKÖINTIIN JA AJONEUVOJEN KULUNVALVONTAAN. Mikko Jokela ToP Tunniste Oy RFID RAKENNUSALALLA-SEMINAARI RFID-RATKAISUT ÄLYKKÄÄSEEN PYSÄKÖINTIIN JA AJONEUVOJEN KULUNVALVONTAAN Mikko Jokela ToP Tunniste Oy ToP Tunniste Oy Järjestelmätoimittaja Automaattinen tunnistaminen RFId

Lisätiedot

Ajankohtaisfoorumi, Tallinnan asiakaspäivät 10.-11.5.2012 Joonas Korhonen LOGISTIIKKA-ALAN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT SUOMESSA. Page 1

Ajankohtaisfoorumi, Tallinnan asiakaspäivät 10.-11.5.2012 Joonas Korhonen LOGISTIIKKA-ALAN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT SUOMESSA. Page 1 Ajankohtaisfoorumi, Tallinnan asiakaspäivät 10.-11.5.2012 Joonas Korhonen LOGISTIIKKA-ALAN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT SUOMESSA Page 1 Logistiikka-alan tulevaisuuden näkymät Suomessa Tavoitteena sähköinen toimintatapa

Lisätiedot

RFID ja etäanturit sovelluksia ja uutta teknologiaa. Kaarle Jaakkola 13.4.2011 VTT Technical Research Centre of Finland

RFID ja etäanturit sovelluksia ja uutta teknologiaa. Kaarle Jaakkola 13.4.2011 VTT Technical Research Centre of Finland RFID ja etäanturit sovelluksia ja uutta teknologiaa Kaarle Jaakkola 13.4.2011 VTT Technical Research Centre of Finland 2 RFID massasovellukset UHF-passiivi HF-passiivi NFC MMID erikoissovellukset Anturi-RFID

Lisätiedot

Tulevaisuuden tuotantoteknologiat puuteollisuudessa -kevätseminaari. ToP Tunniste Oy Mikko Jokela

Tulevaisuuden tuotantoteknologiat puuteollisuudessa -kevätseminaari. ToP Tunniste Oy Mikko Jokela Tulevaisuuden tuotantoteknologiat puuteollisuudessa -kevätseminaari ToP Tunniste Oy Mikko Jokela ToP Tunniste Oy Järjestelmätoimittaja Automaattinen tunnistaminen RFId Radio Frequency Identification Markkinasegmentit

Lisätiedot

Logistiikkaprosessiin tehoa ja parempaa palvelua sähköisellä asioinnilla. It- ja kehitysjohtaja Mika Kinnunen, Suomen Kaukokiito Oy

Logistiikkaprosessiin tehoa ja parempaa palvelua sähköisellä asioinnilla. It- ja kehitysjohtaja Mika Kinnunen, Suomen Kaukokiito Oy Logistiikkaprosessiin tehoa ja parempaa palvelua sähköisellä asioinnilla It- ja kehitysjohtaja Mika Kinnunen, Suomen Kaukokiito Oy Suomen Kaukokiito Oy Suomen Kaukokiito hoitaa Kaukokiito-ketjun markkinoinnin

Lisätiedot

ToP Tunniste Oy. RFID- ja NFC-ratkaisujen järjestelmätoimittaja

ToP Tunniste Oy. RFID- ja NFC-ratkaisujen järjestelmätoimittaja ToP Tunniste Oy RFID- ja NFC-ratkaisujen järjestelmätoimittaja ToP Tunniste Oy Järjestelmätoimittajana vuodesta 2002 Automaattinen tunnistaminen RFID = Radio Frequency Identification NFC = Near Field Communication

Lisätiedot

Timo Timonen

Timo Timonen Timo Timonen 26.3.2013 Tutkimuksen tausta RFID (Radio Frequency Identification) on yleisnimitys radiotaajuuksilla toimiville tekniikoille, joita käytetään tuotteiden ja asioiden havainnointiin, tunnistamiseen

Lisätiedot

Logistiikkatoimijoiden Häiriöttömyys: RFID

Logistiikkatoimijoiden Häiriöttömyys: RFID Capturing IDeas Logistiikkatoimijoiden Häiriöttömyys: RFID 14.11.2013 Jari Ovaskainen 1 JOHTAVA RFID-TUNNISTERATKAISUJEN TOIMITTAJA Specialists in industrial RFID tags Designing, Development and Manufacturing

Lisätiedot

RFid:n tekniikan hyödyntäminen Valion tavaravirroissa

RFid:n tekniikan hyödyntäminen Valion tavaravirroissa RFid:n tekniikan hyödyntäminen Valion tavaravirroissa RFid Roadshow 4.12.2013 Oulu Asko Puoliväli, Aksulit oy Aksulit Oy toimittaa RFID- ja viivakoodijärjestelmät Tuotteitamme RFID rullakkologistiikassa

Lisätiedot

RFIDLab Finland RFID:n uudet tuulet. Sami Isomäki Teknologiapäällikkö, RFID Lab Finland ry

RFIDLab Finland RFID:n uudet tuulet. Sami Isomäki Teknologiapäällikkö, RFID Lab Finland ry RFIDLab Finland RFID:n uudet tuulet Sami Isomäki Teknologiapäällikkö, RFID Lab Finland ry RFID Lab Finland ry lyhyesti: voittoa tavoittelematon rekisteröity yhdistys tarjoamme neutraalia RFID- ja NFCtietoutta

Lisätiedot

GS1 Golli-palvelu digitalisoi PK-yritysten toimitusketjua. Mikko Luokkamäki, GS1 Finland Oy 11.11.2015

GS1 Golli-palvelu digitalisoi PK-yritysten toimitusketjua. Mikko Luokkamäki, GS1 Finland Oy 11.11.2015 GS1 Golli-palvelu digitalisoi PK-yritysten toimitusketjua Mikko Luokkamäki, GS1 Finland Oy 11.11.2015 Sisältö 1.GS1 organisaatio ja GS1 Finland 2.GS1 standardijärjestelmä 3.GS1 Golli-palvelu digitalisoi

Lisätiedot

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Projektin tilanne Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Tehtyä työtä Syksyn mittaan projektiryhmä on kuvannut tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin tavoitetilan

Lisätiedot

SÄHKÖISET RAHTIKIRJAT - VISMA AUTOTRANSPORT

SÄHKÖISET RAHTIKIRJAT - VISMA AUTOTRANSPORT Visma Nova SÄHKÖISET RAHTIKIRJAT - VISMA AUTOTRANSPORT Page 1 Lähtökohdat Logistiikka-alan toimijoiden tavoitteena sähköinen toimintatapa vuoteen 2013 mennessä (Logistiikkayritysten liitto ry): Pyrkimyksenä

Lisätiedot

Toiminnanjohtaja Jukka Wallinheimo jukka.wallinheimo@rfidlab.fi. RFID:n perusteet ja käyttö liiketoiminnassa www.rfidlab.fi

Toiminnanjohtaja Jukka Wallinheimo jukka.wallinheimo@rfidlab.fi. RFID:n perusteet ja käyttö liiketoiminnassa www.rfidlab.fi Toiminnanjohtaja Jukka Wallinheimo jukka.wallinheimo@rfidlab.fi RFID:n perusteet ja käyttö liiketoiminnassa www.rfidlab.fi Oletko käyttänyt RFID:tä tänään? Bussikortti Auton avain Kulunvalvonta Lemmikki

Lisätiedot

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012 Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa Ajankohta helmikuu 2012 Taustatiedot Yli 1000 500-999 50-499 10-49 Alle 10 Neljäs kysely helmikuussa 2012 Toteutettiin

Lisätiedot

1 LPS - Better By Design

1 LPS - Better By Design 1 LPS - Better By Design 2 LPS - Better By Design Riffid Oy on vuonna 2010 perustettu teknologia-alan palveluyritys, joka tarjoaa laajasti erilaisia asiantuntijapalveluita RFID-tekniikan alalla. 100%:sti

Lisätiedot

Kuljetustilaukset sähköisesti

Kuljetustilaukset sähköisesti Kuljetustilaukset sähköisesti Miksi sähköinen kuljetustilaus? Virheet vähenevät Täydelliset tiedot koko kuljetusketjun ajan -> ei virheitä kuljetussuunnittelussa Oikea määrä kuljetuskapasiteettia oikeaan

Lisätiedot

Sähköisen toimitusketjun tuomat edut Liikenne- ja viestintäministeriö 26.03.2013. Ilkka Tirkkonen Regional CIO

Sähköisen toimitusketjun tuomat edut Liikenne- ja viestintäministeriö 26.03.2013. Ilkka Tirkkonen Regional CIO Sähköisen toimitusketjun tuomat edut Liikenne- ja viestintäministeriö 26.03.2013 Ilkka Tirkkonen Regional CIO Sähköinen toimitusketju Myyjä luovutus Tilaus Vahvistus Toimitus Kysely Vastaus Ostaja luovutus

Lisätiedot

RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Tampere 3.12

RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Tampere 3.12 RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Tampere 3.12 12:45 Ilmoittautuminen ja tutustumista näyttelyalueeseen 13:00 Tilaisuuden avaus Toiminnanjohtaja Jukka Wallinheimo, RFID Lab Finland 13:05 RFID liiketoiminnan

Lisätiedot

Oikeat osat, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan agilon

Oikeat osat, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan agilon Teollisuusnosturit Ydinvoimalanosturit Satamanosturit Raskaat haarukkatrukit Kunnossapito Työstökonehuolto MATERIAALINHALLINTA Oikeat osat, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan agilon 2 Konecranes Agilon

Lisätiedot

RFID Teknologiaa Metsäteollisuudelle

RFID Teknologiaa Metsäteollisuudelle RFID Teknologiaa Metsäteollisuudelle Janne Häkli Tutkija VTT / Wireless sensors PL 1000, 02044 VTT Puhelin: +358 20 722 4117 Email: janne.hakli@vtt.fi Kaj Nummila Asiakaspäällikkö VTT / Wireless sensors

Lisätiedot

Optimoinnin mahdollisuudet tilaus- ja toimitusketjujen hallinnassa. Helsinki, 9.4.2013 Olli Bräysy

Optimoinnin mahdollisuudet tilaus- ja toimitusketjujen hallinnassa. Helsinki, 9.4.2013 Olli Bräysy Optimoinnin mahdollisuudet tilaus- ja toimitusketjujen hallinnassa Helsinki, 9.4.2013 Olli Bräysy Optimointi käsitteenä Optimoinnilla viitataan parhaimman mahdollisen ratkaisun etsimiseen annettujen kriteerien

Lisätiedot

RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Kotka 20.8

RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Kotka 20.8 RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Kotka 20.8 12:00 Tilaisuuden avaus Toiminnanjohtaja Jukka Wallinheimo, RFIDLab Finland ry Koulutuspäällikkö, Jenna Lehtimäki, Kymenlaakson kauppakamari 12:05 RFID liiketoiminnan

Lisätiedot

tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Facts & Figures

tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Facts & Figures Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Facts & Figures Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju Tilaus-toimitusketju lävistää

Lisätiedot

Idesco on turvallisten RFID-tekniikkaan perustuvien etätunnistusratkaisujen toimittaja

Idesco on turvallisten RFID-tekniikkaan perustuvien etätunnistusratkaisujen toimittaja Idesco on turvallisten RFID-tekniikkaan perustuvien etätunnistusratkaisujen toimittaja Tuotteidemme avulla parannetaan turvallisuutta ja kerätään tietoa Kulunvalvontajärjestelmissä Henkilöiden kulun seuranta

Lisätiedot

Software product lines

Software product lines Thomas Gustafsson, Henrik Heikkilä Software product lines Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikan koulutusohjelma Asiantuntijateksti 17.11.2013 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Software product

Lisätiedot

GTIN Mistä on kyse? Kariaho Essi

GTIN Mistä on kyse? Kariaho Essi GTIN Mistä on kyse? 18.5.2015 Kariaho Essi Sisältö GS 1 GTIN NTIN/Vnr Yksilöllinen tunnistaminen Tiedon tasot Mitä tehdä lääkeyrityksissä nyt? Lääketietokeskus Oy 2 GS1 Puolueeton, voittoa tavoittelematon

Lisätiedot

Mitä liiketoiminnan hyötyjä RFID:llä voidaan saada? 11.5.2006 ITviikko-seminaari Jori Kanerva, WM-data

Mitä liiketoiminnan hyötyjä RFID:llä voidaan saada? 11.5.2006 ITviikko-seminaari Jori Kanerva, WM-data Mitä liiketoiminnan hyötyjä RFID:llä voidaan saada? 11.5.2006 ITviikko-seminaari Jori Kanerva, WM-data Teemat RFID:n käyttöalueista ja hyödyistä Teknologian soveltaminen mitä hyödyntämisen käynnistämisessä

Lisätiedot

www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ

www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ JA ALUMIINIA TOIVEIDESI MUKAAN Ruukki FLEX Ruostumaton teräs ja alumiini juuri sinun mittojesi mukaan Ajattele ratkaisua, jossa saat yhden kontaktin palveluna juuri

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Kutsu. RFID uudet tuulet seminaariin ja RFID-koulutuspäivään

Kutsu. RFID uudet tuulet seminaariin ja RFID-koulutuspäivään Kutsu RFID uudet tuulet seminaariin ja RFID-koulutuspäivään 4.-5.6.2013 Savon ammatti- ja aikuisopisto on kehittänyt yhdessä Savonia ammattikorkeakoulun kuntayhtymän kanssa RFID tekniikan ammatillisen

Lisätiedot

Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala. Suomen nykyaikaisin oppimisympäristö

Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala. Suomen nykyaikaisin oppimisympäristö Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala Suomen nykyaikaisin oppimisympäristö RFID- TEKNIIKAN SOVELTAMINEN TUOTANTOTEOLLISUUDESSA RFID- tekniikka - RFID = radiotaajuinen etätunniste (Radio Frequency Identification)

Lisätiedot

Inoptics langattomat NFC-työaikapäätelaitteet ovat Suomen markkinajohtajia rakennustyömailla.

Inoptics langattomat NFC-työaikapäätelaitteet ovat Suomen markkinajohtajia rakennustyömailla. Työajanseuranta Kulunseuranta Viranomaisraportit Ratkaisut rakennustyömaille Inoptics langattomat NFC-työaikapäätelaitteet ovat Suomen markkinajohtajia rakennustyömailla. Inoptics Oy Johtava rakennustyömaiden

Lisätiedot

Parempaan jäljitettävyyteen GS1 standardeilla Projektiesittely: GS1 GLS. Mikko Luokkamäki 10.4.2014

Parempaan jäljitettävyyteen GS1 standardeilla Projektiesittely: GS1 GLS. Mikko Luokkamäki 10.4.2014 Parempaan jäljitettävyyteen GS1 standardeilla Projektiesittely: GS1 GLS Mikko Luokkamäki 10.4.2014 Sisältö 1. GS1 organisaatio ja GS1 Finland 2. GS1 standardijärjestelmä 3. GS1 standardit lisäämässä jäljitettävyyttä

Lisätiedot

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä. - sovellusten taustaa

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä. - sovellusten taustaa Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä - sovellusten taustaa Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju (Supply

Lisätiedot

Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu

Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu Jälleenmyyjäverkoston Online-myynnin tehostaminen 9.11.2010 Hotelli Scandic Simonkenttä Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu Timo Korvenoja, Vilkas Group Oy Perustettu Tampereella 1995 Tytäryhtiö

Lisätiedot

Logistiikka-ala ja tulevaisuuden tietotekniikka

Logistiikka-ala ja tulevaisuuden tietotekniikka Logistiikka-ala ja tulevaisuuden tietotekniikka Tietotekniikka ja tuottavuus 1. Suomen BKT:n vuotuinen kasvu vuosina 1995-2005 oli 4,06%. Tästä vajaa kolmannes johtui työtuntien määrän lisääntymisestä

Lisätiedot

Yritykset tässä vertailussa:

Yritykset tässä vertailussa: Yritykset tässä vertailussa: This comparison contains the following companies Jouni Sakki Oy Rälssintie 4 B, FIN 72 HELSINKI tel. +358 9 22438785, GSM +358 5 6828 e-mail jouni.sakki@jounisakki.fi Tilaus

Lisätiedot

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin?

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Maailman sähkönnälkä on loppumaton Maailman sähkönkulutus, biljoona KWh 31,64 35,17 28,27 25,02 21,9 2015 2020 2025 2030 2035 +84% vuoteen

Lisätiedot

RFIDLab Finland ry:n omistajajäsenet

RFIDLab Finland ry:n omistajajäsenet RFIDLab Finland ry:n omistajajäsenet Konferenssin avaus RFID ja teollisen internetin mahdollisuudet Jukka Wallinheimo Toiminnanjohtaja RFIDLab Finland ry RFID ja Teollinen Internet konferenssin ohjelma

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

RECO irtaimiston- ja omaisuuden hallinta

RECO irtaimiston- ja omaisuuden hallinta ACCO kulunohjaus APPARATUS sanomavälitys RECO irtaimiston- ja omaisuuden hallinta 20.8.2014 Oy Santa Margarita SA Santa Margarita Oy ICT-ratkaisut Operatiiviset järjestelmät Mittausjärjestelmät Logistiikka

Lisätiedot

Teollinen Internet. Tatu Lund

Teollinen Internet. Tatu Lund Teollinen Internet Tatu Lund Suomalaisen yritystoiminnan kannattavuus ja tuottavuus ovat kriisissä. Nokia vetoinen ICT klusteri oli tuottavuudeltaan Suomen kärjessä ja sen romahdus näkyy selvästi tilastoissa.

Lisätiedot

RFid:n tekniikan hyödyntäminen Valion tavaravirroissa

RFid:n tekniikan hyödyntäminen Valion tavaravirroissa RFid:n tekniikan hyödyntäminen Valion tavaravirroissa RFid Roadshow 2-4.12.2013 Ari Pesonen, Wisteq Oy Wisteq Oy - Established 2004 - Privately Owned - Customer relevant R&D Focus - Several Patents - Local

Lisätiedot

Kehitä. varastosi toimintaa. Fimatic varastoratkaisulla. Varaston tehokkuutta voidaan lisätä vaiheittain Fimatic varastoratkaisulla: 5.

Kehitä. varastosi toimintaa. Fimatic varastoratkaisulla. Varaston tehokkuutta voidaan lisätä vaiheittain Fimatic varastoratkaisulla: 5. VARASTORATKAISU Kehitä varastosi toimintaa Fimatic varastoratkaisulla Onko varastosi tehokkuudessa parantamisen tarvetta? Ovatko käytössä olevat keräysjärjestelmät kustannustehokkain tapa kerätä tuotteenne?

Lisätiedot

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA LMQ -ohjelmisto Kenelle miten miksi? LogMaster Oy 2007-2009 LMQ miksi? 1. KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN Johtamisen välineet tapahtumien kirjaaminen

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Kehitä. varastosi toimintaa. Fimatic varastoratkaisulla. Varaston tehokkuutta voidaan lisätä vaiheittain Fimatic varastoratkaisulla: 5.

Kehitä. varastosi toimintaa. Fimatic varastoratkaisulla. Varaston tehokkuutta voidaan lisätä vaiheittain Fimatic varastoratkaisulla: 5. VARASTORATKAISU Kehitä varastosi toimintaa Fimatic varastoratkaisulla Onko varastosi tehokkuudessa parantamisen tarvetta? Onko varastosaldosi ajan tasalla ja oikein? Aiheuttaako varastosi inventaario harmaita

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Uudet tekniikat ja palvelut vastaavat sisälogistiikan muuttuneisiin tarpeisiin

Uudet tekniikat ja palvelut vastaavat sisälogistiikan muuttuneisiin tarpeisiin Toyota Material Handling Finland Oy Optiscan-asiakasseminaari Uudet tekniikat ja palvelut vastaavat sisälogistiikan muuttuneisiin tarpeisiin 08.10.2015 1 TOYOTA MATERIAL HANDLING FINLAND - Keitä olemme?

Lisätiedot

HUB logistics. Kansainvälisen Hankintalogistiikan palveluinnovaatio Case Rautaruukki Oyj

HUB logistics. Kansainvälisen Hankintalogistiikan palveluinnovaatio Case Rautaruukki Oyj Seminaariohjelma HUB logistics Kansainvälisen Hankintalogistiikan palveluinnovaatio Case Rautaruukki Oyj HUBin palvelutarjooma Toimitusketjun ohjaus- ja kehitysprosessi Hankinta Tuotanto Varastointi Myynti

Lisätiedot

tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Analysis Oma osio

tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Analysis Oma osio Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Analysis Oma osio Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju Tilaus-toimitusketju

Lisätiedot

Varastoinnin ja logistiikan tehostaminen. 9.5.2014 Terveydenhuollon varastonhoitajien koulutuspäivät Kunnonpaikka Siilinjärvi

Varastoinnin ja logistiikan tehostaminen. 9.5.2014 Terveydenhuollon varastonhoitajien koulutuspäivät Kunnonpaikka Siilinjärvi Varastoinnin ja logistiikan tehostaminen 9.5.2014 Terveydenhuollon varastonhoitajien koulutuspäivät Kunnonpaikka Siilinjärvi Logistiikka ja sen historia logistikas (kr.) -nimiset upseerit muinaisissa Kreikassa

Lisätiedot

Yrityksen sähköisen sanomaliikenteen automatisointi

Yrityksen sähköisen sanomaliikenteen automatisointi Yrityksen sähköisen sanomaliikenteen automatisointi Digi Roadshow 20.4.2015 OneWay Sanomanvälitys Oy Jukka Sippola OneWay Sanomanvälitys Oy / Rauhala Yhtiöt Oy OneWay Sanomanvälitys Oy Perustettu 1.1.2013

Lisätiedot

Koonmukainen pakkausautomaatio

Koonmukainen pakkausautomaatio Uutta ajattelua pakkaukseen Koonmukainen pakkausautomaatio Seuraa meitä: Totutusta poikkeava ajattelu auttoi meitä kehittämään parhaan pakkausratkaisun Täydellisesti tuotteen kokoon sovitettu pakkaus mahdollisimman

Lisätiedot

Contact Scoring on paras tapa luokitella prospekteja. Se ohjaa myyjät oikeisiin osoitteisiin.

Contact Scoring on paras tapa luokitella prospekteja. Se ohjaa myyjät oikeisiin osoitteisiin. Contact Scoring on paras tapa luokitella prospekteja. Se ohjaa myyjät oikeisiin osoitteisiin. 130 2 5KÄVIJÄMÄÄRÄN KASVU WWW-SIVUJEN KEHITTÄMISELLÄ ENEMMÄN SPONTAANEJA ENEMMÄN ONNISTUNEITA TUOTETIEDUSTELUJA

Lisätiedot

verkkolasku.fi 2.1.2011

verkkolasku.fi 2.1.2011 palveluna Notebeat Entrepreneur -ohjelmalla hoidat kaikki yrityksesi myynti- ja ostolaskut sähköisesti selainkäyttöliittymässä, sekä siirrät ne kätevästi tilitoimistoon. Säästät heti käyttöönotosta alkaen

Lisätiedot

Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa

Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa Laikas Oy on vuonna 2005 perustettu tekniseen tukkukauppaan ja huoltopalveluihin erikoistunut perheyritys. Päätoimipaikkamme on Vieremällä

Lisätiedot

Supply Chain Module 1

Supply Chain Module 1 2.5.2016 Supply Chain Module 1 1. Määritelmä 2. Kuinka vähittäiskaupan ketju toimii? 3. Mitä toimenpiteitä teet kaupassa? 3.1. Perusvarastonvalvonta/ Check-in ja Check-out toiminnot (Vastaanotto ja Palautukset)

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Ekosysteemipalveluista työtä ICT-osaajille. Keskustelutilaisuus 13.10.2014 Hanna Laurell, Johanna Kinnunen

Ekosysteemipalveluista työtä ICT-osaajille. Keskustelutilaisuus 13.10.2014 Hanna Laurell, Johanna Kinnunen Ekosysteemipalveluista työtä ICT-osaajille Keskustelutilaisuus 13.10.2014 Hanna Laurell, Johanna Kinnunen Ekosysteemipalvelut -Elävän luonnon ihmiselle tuottamia hyötyjä ja palveluja- Ekosysteemipalvelujen

Lisätiedot

Logistiikan optimointi- ja ohjausjärjestelmä TCS-Opti

Logistiikan optimointi- ja ohjausjärjestelmä TCS-Opti Logistiikan optimointi- ja ohjausjärjestelmä TCS-Opti Taustaa.. Logistiikan ohjaus on fyysisten toimintojen ja koko logistiikan suunnittelua, kehitystä ja valvontaa. Siihen liittyvät järjestelmät voidaan

Lisätiedot

Logistiikkapalvelujen digitalisaatio kuljetusyrittäjän näkökulmasta

Logistiikkapalvelujen digitalisaatio kuljetusyrittäjän näkökulmasta Logistiikkapalvelujen digitalisaatio kuljetusyrittäjän näkökulmasta TransSmart-seminaari Finlandia-talo 11.11.2015 Sakari Backlund Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry 1) Logistiikkapalvelujen 2) digitalisaatio

Lisätiedot

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi Meidän visiomme... Asiakkaittemme akunvaihdon helpottaminen...sinun tulevaisuutesi Uusia asiakkaita, lisää kannattavuutta ja kehitystä markkinoiden tahdissa Synergy Battery Replacement Programme The Battery

Lisätiedot

RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Hämeenlinna 13.3

RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Hämeenlinna 13.3 RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Hämeenlinna 13.3 11:45 Ilmoittautuminen ja tutustumista näyttelyalueeseen 12:00 Tilaisuuden avaus Toiminnanjohtaja Jukka Wallinheimo, RFIDLab Finland ry 12:05 RFID liiketoiminnan

Lisätiedot

- sähköinen rahtikirja

- sähköinen rahtikirja Visma AutoTransport - sähköinen rahtikirja (Unifaun) Visma Nova Sähköisen tiedonsiirron tahtotila logistiikkapalveluissa Suomessa 2011 Kotimaan tavarankuljetusten rahtikirjan (SFS 5865) uudistaminen yhteensopivaksi

Lisätiedot

RFID PUUTAVARALOGISTIIKASSA. Asko Poikela 17.3.2008

RFID PUUTAVARALOGISTIIKASSA. Asko Poikela 17.3.2008 RFID PUUTAVARALOGISTIIKASSA Asko Poikela 17.3.2008 ESITYKSEN SISÄLTÖ I. RFID? II. RFID & PUUTAVARALOGISTIIKKA III. METSÄTEHON RFID-HANKE IV. TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ Oheismateriaali: Telama, M. 2007. Hakatun

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

Taloushallinnon robotti paiskii jo hommia. Päivi Lahti

Taloushallinnon robotti paiskii jo hommia. Päivi Lahti Taloushallinnon robotti paiskii jo hommia Päivi Lahti Ohjelmistorobotiikka Ohjelmistorobotiikan (Robotic Process Automation, RPA) avulla automatisoidaan tietotyöläisen manuaalisia rutiinitehtäviä Ohjelmistorobotti

Lisätiedot

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Vihdin visiopäivä 26.3.2009 Matti Lehti

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Vihdin visiopäivä 26.3.2009 Matti Lehti Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos Vihdin visiopäivä 26.3.2009 Matti Lehti Tietotekniikan ja tietoliikenteen läpimurrot 1900- luvulla avasivat tien digitaaliseen tietoyhteiskuntaan Transistori

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Paikoillenne, valmiit, lähetetty!

Paikoillenne, valmiit, lähetetty! Paikoillenne, valmiit, lähetetty! Toimitusketjun hallinta Logistiikka ei ole pelkästään tavaran siirtämistä ja säilyttämistä, vaan se on keskeinen osa laadukasta palvelua ja tehokasta toimitusketjua Logistiikkayritysten

Lisätiedot

EMVHost Online SUBJECT: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT COMPANY: EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje AUTHOR: DATE: 15.03.

EMVHost Online SUBJECT: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT COMPANY: EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje AUTHOR: DATE: 15.03. EMVHost Online SUBJECT: COMPANY: COMMENTS: AUTHOR: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT NETS OY EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje NETS OY DATE: 15.03.2011 VERSION: 1.0 1 SISÄLLYS SISÄLLYS...

Lisätiedot

Kestävän kehityksen innovatiiviset sovellukset

Kestävän kehityksen innovatiiviset sovellukset Kestävän kehityksen innovatiiviset sovellukset Mari Puoskari Johtaja, kestävän kehityksen palvelut TEKES Green Growth aamiaissessio: ICT vihreän talouden mahdollistajana 23.11.2012 Olemme kestävän kehityksen

Lisätiedot

RFID-järjestelmän toteuttaminen helposti ja edullisesti Case Euroports

RFID-järjestelmän toteuttaminen helposti ja edullisesti Case Euroports RFID-järjestelmän toteuttaminen helposti ja edullisesti Case Euroports RFID Lab Roadshow 12.03.2014 Turku Jussi Nummela, TkT Riffid Oy 1 Sisältö Riffid Oy lyhyes, EasyRFID- konsep, Case Euroports 2 Riffid

Lisätiedot

Terveysoperaattori Oy

Terveysoperaattori Oy Terveysoperaattori Oy HealthOperator Ltd Teollisen internetin tehokkaat palvelut sote-sektorille Riitta Tiuraniemi 5.11.2015 KUN KÄDET JA RAHAT EIVÄT RIITÄ Väestö vanhenee ja elinajan odotus kasvaa Talouskasvu

Lisätiedot

Palvelukonsepti suurasiakkaille

Palvelukonsepti suurasiakkaille Palvelukonsepti suurasiakkaille Merplast Oy on vuonna 2005 perustettu työpaikkojen työturvallisuuteen ja siihen liittyvään konsultointiin keskittyvä yhtiö. Asiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013

Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013 Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013 Seppo Kalli Digital Media Finland Selvitys Suomalainen pilvimaisema Liikenne- ja viestintäministeriö Julkaisuja

Lisätiedot

RFID-järjestelmän toteuttaminen helposti ja edullisesti Case Euroports

RFID-järjestelmän toteuttaminen helposti ja edullisesti Case Euroports RFID-järjestelmän toteuttaminen helposti ja edullisesti Case Euroports RFID Lab Roadshow 05.03.2015 Vaasa Jussi Nummela, TkT Riffid Oy 1 Sisältö Riffid Oy lyhyes, EasyRFID- konsep, Case Euroports 2 Riffid

Lisätiedot

LOGISTISET JÄRJESTELMÄT - ONKO HÄIRIÖHERKKYYS LISÄÄNTYMÄSSÄ?

LOGISTISET JÄRJESTELMÄT - ONKO HÄIRIÖHERKKYYS LISÄÄNTYMÄSSÄ? LOGISTISET JÄRJESTELMÄT - ONKO HÄIRIÖHERKKYYS LISÄÄNTYMÄSSÄ? HUOLTOVARMUUSKESKUS 10 VUOTISJUHLASEMINAARI 26.02.2003 1 LOGISTIIKAN HÄIRIÖHERKKYYS? illuusio ihmiset yhteiskunta yritykset - johtaminen globalisaatio

Lisätiedot

12:50 Näin asiakkaillamme case esimerkkejä RFID:stä Myyntipäällikkö Mikko Jokela/Toimitusjohtaja Jussi-Pekka Koskinen, Top Tunniste

12:50 Näin asiakkaillamme case esimerkkejä RFID:stä Myyntipäällikkö Mikko Jokela/Toimitusjohtaja Jussi-Pekka Koskinen, Top Tunniste RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Espoo 19.8 12:00 Tilaisuuden avaus Toiminnanjohtaja Jukka Wallinheimo, RFIDLab Finland ry Professori Kari Tanskanen, Aalto Yliopisto 12:05 RFID liiketoiminnan tehostajana

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

Maksatko liikaa autoedustasi?

Maksatko liikaa autoedustasi? Maksatko liikaa autoedustasi? Autoedun saajan edut automaattista Paikannin.com -ajopäiväkirjaa käytettäessä: autoedun verotusarvo perustuu todelliseen käyttöön (ks. esimerkkilaskelmat) käyttöedun saajan

Lisätiedot

Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems

Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems Aiheena monimutkaisten ohjelmistovaltaisten järjestelmien testauksen automatisointi Mistä on kyse? ITEA2-puiteohjelman projekti: 2011-2014

Lisätiedot