LOGISTIIKAN TEHOSTAMINEN RFID-TEKNOLOGIAN AVULLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOGISTIIKAN TEHOSTAMINEN RFID-TEKNOLOGIAN AVULLA"

Transkriptio

1 KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / Liiketoiminnan logistiikka Timo Aatola LOGISTIIKAN TEHOSTAMINEN RFID-TEKNOLOGIAN AVULLA Opinnäytetyö 2006

2 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / Kotka AATOLA, TIMO Työn ohjaaja Opinnäytetyö Toukokuu 2006 Avainsanat Logistiikan tehostaminen RFID-teknologian avulla lehtori Maiju Hankia 47 sivua automaatio, etätunnistus, kustannukset Kymenlaakson ammattikorkeakoululla on käynnissä Lobistech-hanke, jonka tavoitteena on nostaa Kaakkois-Suomen logistiikka-alan yritysten teknologisen ja liiketoimintaosaamisen tasoa uusien tietoteknisten ratkaisujen, kuten RFID:n avulla sekä vahvistaa yritysten välistä yhteistyötä ja edistää uuden yritystoiminnan syntymistä. Opinnäytetyön tutkimusosa toteutettiin osana Lobistechin RFID-case hanketta. Lobistechin puolelta ohjaajana toimi tutkimusjohtaja Juhani Talvela. Opinnäytetyön teoriaosassa perehdytään automaatioon sekä automaattiseen tunnistamiseen, joista tarkempaan tarkasteluun otetaan viivakoodit sekä RFID-teknologia. Lisäksi käydään läpi logistiikkakustannuksia, joihin RFID voi oleellisesti tuoda helpotusta, sekä investointeja, sillä RFID-teknologiaan panostaminen on suuri investointi. Tutkimuksen tarkoituksena oli tutustua muutaman eri yrityksen prosesseihin ja selvittää ne kohteet, joissa RFID:n käytöstä olisi hyötyä sekä tehdä suuntaaantava kustannuslaskenta mahdollisista kustannussäästöistä. Näitä asioita tarkasteltiin kahdessa logistiikka-alan yrityksessä sekä rakennusalan yrityksessä. Tutkimusta varten sovittiin haastattelut yritysten edustajien kanssa vuoden 2006 helmi-maaliskuussa. Haastattelutyyppinä oli avoin haastattelu. RFID-teknologialle soveltuvia käyttökohteita ovat erityisesti varastosaldojen seuranta, tavaran keräily sekä lähetys, sillä niissä syntyy helposti inhimillisiä virheitä. Merkittävimpiä hyötyjä ovat toiminnan tehostuminen ja virheiden väheneminen. Rahalliset hyödyt kohdistuvat pääasiassa palkkakustannuksiin sekä reklamaatiokustannuksiin, joissa saadut säästöt voivat olla hyvinkin merkittäviä. Kustannussäästöjen todenmukainen laskeminen on kuitenkin mahdotonta ennen kuin RFID-tunnisteita on testattu käytännössä ja myös investointisekä prosessinmuuntokustannukset on otettu huomioon. RFID ei myöskään automaattisesti poista kaikkia ongelmia, joten tutkimukseen on suhtauduttava varauksella.

3 ABSTRACT KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU University of Applied Sciences Business Administration / Kotka AATOLA, TIMO Supervisor Bachelor s Thesis May 2006 Keywords Enhancing Logistics by RFID-technology Maiju Hankia, Senior Lecturer 47 pages automation, radio frequency identification, costs Kymenlaakso University of Applied Sciences is operating an information technology project called Lobistech, aimed for the logistics companies in southeast Finland. The purpose of the project is to improve the standard of technological know-how of these companies by introducing new solutions, e.g. RFID technology. Other objectives include strengthening the cooperation between the companies in this area and promoting the growth of new entrepreneurship. Research conducted for this report was part of the Lobistech RFID case project, supervised by Juhani Talvela, Research Director. The theoretical section of this report discusses automation and automatic identification and elaborates further into barcodes and RFID-technology. Costs in logistics are also a part of the theory, since RFID may reduce these costs essentially as well as investments, as launching an RFID-project is a considerable investment. The purpose of the study was to examine the business processes in a variety of companies and find potential applications for the RFID technology. Indicative calculation of possible cost savings was also conducted. These issues were examined in two logistics companies and a construction company through open interviews Potential applications for RFID technology are especially processes where the risk of a human error is great, such as picking and shipping of products. The most notable benefits of RFID are more efficient operations and a reduction in errors made. Financial benefits are primarily affecting the costs of labour and complaints. Realistic calculation of cost savings is, however, limited before RFID tags have been tested in practice, so the study has to be treated with certain reservations.

4 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT 1 JOHDANTO 6 2 KUSTANNUKSET JA INVESTOINNIT Logistiikkakustannukset Investointi 10 3 AUTOMAATIO 11 4 AUTOMAATTINEN TUNNISTAMINEN Viivakoodi RFID RFID-tunnisteiden luokittelu Taajuudet Edut viivakoodeihin verrattuna Ongelmat ja rajoitukset 19 5 RFID:N MAHDOLLISET KÄYTTÖKOHTEET Tuotteiden seuranta ja jäljittäminen Varaston valvonta ja kontrollointi Case-esimerkkejä ABB Oy Drives A. Jalander Oy 24

5 5.3.3 Prosec Tietoturvapalvelu 25 6 TUTKIMUS Case 1: Yritys A Käyttökohteet ja hyödyt Kustannussäästöt Johtopäätökset Case 2: Lumon Oy Käyttökohteet ja hyödyt Kustannussäästöt Johtopäätökset Case 3: Yritys B Käyttökohteet ja hyödyt Kustannussäästöt Johtopäätökset 41 7 POHDINTA 42 LÄHTEET 44

6 6 1 JOHDANTO RFID (Radio Frequency Identification) eli radiotaajuinen etätunnistus on ajankohtainen puheenaihe tänä päivänä, kun yritykset kilpailun kiristyessä kehittelevät uusia keinoja kustannussäästöjen saamiseksi. Jo 1920-luvulla kehitetystä tekniikasta on viime vuosina tehdyn kehitystyön, laskeneiden hintojen sekä uusien standardien ansiosta tullut uusi trendi etenkin logistiikassa. Se on tullut viivakoodin rinnalle tuotetunnistuksessa, mutta ei kuitenkaan kilpailemaan sen kanssa, sillä molemmilla on omat vahvuutensa sekä heikkoutensa. Opinnäytetyön teoriaosassa käsitellään RFID-teknologian lisäksi sen mikroympäristöä, eli automaatiota ja automaattista tunnistamista kokonaisuutena, sekä makroympäristöä, eli RFID:n käyttöönottoon vaikuttavia tekijöitä. Kaikki lähtee kustannuksista. Logistiikka on eräs yritystoiminnan kustannustekijä, jota tarkastellaan lähemmin. Järkevä investointi, esimerkiksi automaatiojärjestelmään ja tässä tapauksessa automaattiseen tunnistusjärjestelmään investoiminen, voi pitkällä aikavälillä tehostaa toimintaa oleellisesti ja tuoda merkittäviä kustannussäästöjä. Viivakoodeja ei voida täysin sivuuttaa, sillä se on edelleen varteenotettava etätunnistusmenetelmä RFID:n rinnalla. Kuvassa 1 on havainnollistettu viitekehykseen kuuluvia osa-alueita käsitekarttana. Tämän lisäksi esitellään kolme suomalaista käytännön esimerkkiä RFID-teknologian onnistuneesta käyttöönotosta. Tällaisia yrityksiä ei Suomessa ole vielä paljon, ja tämän opinnäytetyön tavoitteena onkin lisätä tietoisuutta tuomalla esiin RFID:n hyötyjä ja haittoja sekä mahdollisuuksia säästää esimerkiksi palkka- ja reklamaatiokustannuksissa.

7 7 Kuva 1. Viitekehys käsitekarttana. Opinnäytetyön tutkimusosassa selvitetään RFID-teknologian mahdollisia käyttökohteita kolmessa eri yrityksessä ja pohditaan, voisiko niiden sisäisiä prosesseja tehostaa yksitoikkoisia, mekaanisia työtehtäviä automatisoimalla. Lisäksi tehdään suuntaa antavia laskelmia RFID-teknologian mahdollisesti tuomista kustannussäästöistä. Tarkoituksena on keskittyä säästöihin, ei järjestelmästä syntyviin investointikustannuksiin vaikka ne ovatkin investointipäätöksen toinen tärkeä puoli. Tutkimuksen tiedonkeruutapana oli avoin haastattelu, eli mitään valmiita kyselylomakkeita ei käytetty, vaan aiheesta käytiin vapaamuotoista keskustelua ja jälkiyhteydenpito hoidettiin sähköpostin välityksellä. 2 KUSTANNUKSET JA INVESTOINNIT Kustannus on operatiivisen laskentatoimen käsite, jolla tarkoitetaan yritystoiminnassa tapahtuvaa tuotannontekijän rahassa mitattua käyttöä tai kulutusta. Kirjanpidossa käytetään käsitteitä meno ja kulu. Kustannukset lasketaan kertomalla tuotannontekijöiden määrä tuotteen yksikköhinnalla. Tuotannontekijöi-

8 8 tä ovat muun muassa materiaali, työ, tieto ja pääoma. Kustannukset jaetaan muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin sen mukaan, miten käytetty tuotannontekijä suhtautuu syntyvään tuotantoon. (Laine & Sievänen 2006 ; Jyrkkiö & Riistama 1993, 46.) Kustannuksiin kiinnitetään äkkiä huomio jos kannattavuus ei ole odotetun kaltainen. Niiden seuraaminen on helppoa ja niiden muuttumisen vaikutusta lopputulokseen on helppo ennakoida. Kustannuksiin ei kuitenkaan tulisi suhtautua ainoastaan negatiivisesti, sillä ne ovat välttämättömiä resursseja voiton aikaansaamiseksi. Kustannukset voidaan jakaa hyviin ja huonoihin, logistiikan kuuluessa hyvien puolelle. Hyvät kustannukset ovat yrityksen liiketoiminnan tukipilari ja ne edistävät kannattavuutta. (Sakki 2001, 45.) 2.1 Logistiikkakustannukset Logistiikka nähdään usein virheellisesti pelkkänä kustannustekijänä. Kärjistäen voitaisiin myös väittää, että esimerkiksi markkinointi on vain turha kustannuserä, sillä voisivathan asiakkaat itse etsiä ja hakea tuotteet suoraan tuottajalta. Logistiikka voi kuitenkin olla yksi parhaista keinoista kehittää toiminnan kannattavuutta. (Karrus 2001, 193.) Hyvät kustannukset, kuten oikein toteutettu logistiikka kuvastavat sitä osaamista, josta asiakkaat ovat valmiita maksamaan ostaessaan yrityksen tuotteen tai palvelun (Sakki 2001, 45). Logistiikkakustannukset voidaan luokitella monella eri tavalla. Tavallisesti käytetään jakoa kuljetus-, varasto- sekä varastoihin sitoutuneen pääoman korkoja hallintokustannuksiin. Muita kustannustekijöitä ovat näiden lisäksi pakkauskustannukset, logistiikan tietojärjestelmistä ja tietojenkäsittelystä aiheutuneet kustannukset sekä tilausten vastaanotto- ja käsittelykustannukset. (Liikenneministeriö 1997, 25.) Kustannukset voivat olla erilaisia eri yrityksillä ja ne tulee tuntea tarkkaan, jotta toiminnan kannattavuus ja taloudellisuus voitaisiin selvittää (Neilimo & Uusi-Rauva 1999, 46). Tuottavuuden parantamisessa on tärkeää karsia sellaiset toimenpiteet pois, jotka eivät lisää tuotteen arvoa, mutta aiheuttavat kustannuksia. Tavaran toimitusketjussa on paljon arvoa lisäämättömiä työvaiheita, kuten varastoiminen, vastaanottotarkastus ja varastohyllyyn siirto, inventoiminen, kirjallisten ostoti-

9 9 lausten tekeminen, myyntitilausten vastaanottotyö ja siirtäminen tietojärjestelmään, toimitusvalvonta, laskujen tarkastaminen sekä virheiden korjaaminen ja virheistä reklamoiminen. (Sakki 2001, 47.) Nämä kaikki aiheuttavat kustannuksia, mutta eivät lisää tuotteen arvoa asiakkaalle. Moniin edellä mainittuihin kohtiin käytettyä aikaa voitaisiin vähentää automaatiojärjestelmien, kuten RFID-teknologian avulla. Kaikki tuotteen käsittelyvaiheet tilaus-toimitusketjussa aiheuttavat kustannuksia. Siksi tulisi miettiä keinoja, ettei samaa työvaihetta tarvitsisi enää toistaa tai tarkistaa. Kun esimerkiksi kerääjä on kerännyt tilauksen, ei pakkaajan tulisi enää tuhlata aikaa tavaroiden tarkistamiseen ja uudelleen laskemiseen. Tilaus-toimitusketjussa on myös paljon turhia, piileviä lisäkustannuksia jotka tulisi karsia kokonaan pois tai ainakin pyrkiä vähentämään. Ostohinta on usein vain jäävuoren huippu, kuten kuvasta 2 käy ilmi. (Mts. 49.) Kuva 2. Ostamisen jäävuorimalli (Sakki 2001, 49)

10 Investointi Investoinnilla tarkoitetaan sitä, että yritys hankkii voimavaroja, joita käytetään hyödyksi useamman vuoden ajan. Investointeja ovat muun muassa kalusteet, koneet, rakennukset sekä tietojärjestelmät. Henkilöstön koulutusta, tutkimustyötä sekä uusien teknologioiden käyttöönottoa voidaan myös pitää investointeina, jos niistä tullaan saamaan hyötyä tulevaisuudessa. Investointia ei pidetä kustannuksena sinä vuonna jona se tehdään, vaan menot jaksotetaan useamman vuoden ajalle. (Andersson, Ekström & Gabrielsson 1989, 132.) Lyhyesti määriteltynä investointi on pitkällä aikavälillä yrityksen toimintaan vaikuttava suuri sijoitus, jonka oletetaan maksavan tulevaisuudessa itsensä takaisin (Laine & Sievänen 2006). Investoinnin tavoitteena on useimmiten tuotannon aloittaminen tai lisääminen. Muita syitä ovat esimerkiksi tuotannon tehostaminen, työnteon helpottaminen, ympäristökuormituksen vähentäminen tai viranomaisen säännöksen noudattaminen. (Wikipedia. Investointi ) On havaittu, että uuteen teknologiaan ensimmäisinä investoivat yritykset ovat myös suurimpia hyötyjiä ja voivat saada varsin merkittävää pitkän tähtäimen kilpailuetua (Karrus 2001, 388). Investoinnit voidaan jakaa tyypeittäin pakollisiin, välttämättömyys-, strategisiin, tuottavuus- sekä laajennusinvestointeihin. Strategiset investoinnit ovat luonteeltaan pitkän tähtäimen investointeja, kuten esimerkiksi tuotekehittely, markkinointiorganisaatio tai jakelujärjestelmät. Tuottavuusinvestoinnit ovat sijoituksia, joilla pyritään lisäämään tuottoja ja alentamaan kustannuksia, kuten esimerkiksi tehokkaamman järjestelmän hankkiminen. (Uusi-Rauva, Haverila & Kouri 1999, ) RFID-järjestelmään investoimista voidaan pitää sekä strategisena että tuottavuusinvestointina. Strategisen investoinnin siitä tekee teknisen edelläkävijän imagon tavoitteleminen sekä dynaamisen tehokkuuden etsiminen. Tuottavuusinvestoinnilla tarkoitetaan ensimmäisenä markkinoille tulevan tai uuden teknologian käyttöönottavan yrityksen saamaa etua, jolloin investointia voidaan pitää myös tuottavuusinvestointina. RFID-järjestelmään investoimista harkittaessa tärkeimpiä kannattavuuteen vaikuttavista tekijöistä ovat yleensä

11 11 perushankintakustannukset sekä juoksevasti syntyvät tuotot ja kustannukset. Palkkakustannusten sekä virheistä aiheutuvien kustannusten mahdollinen väheneminen pienentää kokonaiskustannuksia, ja toiminnan nopeutuminen lisää tuottoja. (Viitanen 2005, ) 3 AUTOMAATIO Automaatiolla tarkoitetaan tietokoneiden tai muiden hallintalaitteiden käyttöä teollisten laitteiden ja prosessien hallinnassa korvaamassa ihmistyövoiman. Automaatiojärjestelmät kuitenkin suunnitellaan aina ihmistä varten, helpottamaan työtä sekä lisäämään turvallisuutta. Automaatiota voidaan pitää mekanisaation kehittyneempänä asteena. Mekanisaatiolla tarkoitetaan koneiden käyttämistä ihmisen apuna käsin tehtävässä työssä. Automaation hyötyjä ovat muun muassa toistettavuus, tiukempi laadunhallinta, jätteen väheneminen, lisääntynyt tuottavuus sekä työvoiman vähentäminen. Sen haittoja puolestaan ovat korkeat aloituskustannukset sekä lisääntynyt riippuvuus laitteiden ylläpidosta. (Wikipedia. Automation ; Wahlström 2004a.) Jotta automatisointi olisi mahdollista, on pystyttävä mittaamaan, säätämään ja toteuttamaan haluttu toimenpide ennalta määriteltyjen vaatimusten mukaisesti. Se voi olla esimerkiksi oven aukeaminen näyttämällä elektronista avainkorttia lukijalaitteelle tai tuotetietojen siirtyminen kassapäätteeseen lukemalla viivakoodi lukijalaitteella. (Tuomi 2004.) Automaatio tuo esille myös yhteiskunnallisia ongelmia. Monet ovat huolissaan esimerkiksi sen vaikutuksesta työttömyyteen. Myös mekanisaation pelättiin vähentävän työpaikkoja muutama vuosisata aikaisemmin, mutta todellisuudessa sen vaikutus osoittautui päinvastaiseksi. Automaation kohdalla on kuitenkin toisin. Työpaikkoja menetetään automatisoinnin seurauksena, mutta monesti ne korvautuvat uusilla tietoyhteiskunnan työpaikoilla, jotka ovat myös yleensä paremmin palkattuja. Useissa teollistuneissa länsimaissa on myös havaittu matalasti koulutettujen alojen palkan nousu, koska tällaisiin töihin on vaikeampi löytää työntekijöitä, jolloin palkkaus nousee kysynnän ja tarjonnan mukaisesti. Maissa, joissa automaatiota on hyödynnetty eniten, on myös elin-

12 12 tason kehittyminen ollut muita alueita nopeampaa. Nykyään tehtäviä, jotka pystytään automatisoimaan järkevällä tavalla, ei enää edes pidetä ihmiselle kuuluvina. (Tuomi 2004 ; Wahlström 2004a.) Työttömyyden voidaankin katsoa johtuvan pikemminkin sosiaalisesta ja taloudellisesta järjestelmästä sekä sen sopeutumis- ja kehittymiskyvyn puutteellisuudesta kuin teknisestä kehityksestä (Koskinen 2004). Automaation merkitys tuotantolaitoksille on ollut perinteisesti tuotannonlisäys sekä kustannusten vähentäminen, mutta nykyään sitä käytetään pääasiassa laadun parantamiseen sekä tuotantoprosessin joustavuuden lisäämiseen. Tämä johtuu siitä, että yritysten on ollut vaikeaa löytää asiantuntevaa työvoimaa laitteiden hallintaan ja korjaamiseen. (Wikipedia. Automation ) Automaatio nostaa esille myös tärkeän turvallisuusseikan. Vaikka automaation tarkoitus onkin poistaa ihmisen tekemät virheet prosessista, lisääntynyt automaatio myös kasvattaa virheiden seurauksia. Yksittäisen ihmisen tekemä virhe on yleensä verrattain pieni, mutta virhe automatisoidussa tuotantolaitoksessa voi tuhota koko tehtaan ja vaatia useita ihmishenkiä. (Mt.) Automaatiojärjestelmä voidaan kuitenkin rakentaa suojaamaan koneiden käyttäjiä mahdollisilta vaaratilanteilta. Järjestelmien suunnittelussa onkin tärkeää luoda eheä työkokonaisuus ihmisille, jotka niiden parissa työskentelevät. Suunnitteluvaiheessa on siis pidettävä mielessä ihmiskeskeisyys eli huomioitava ne tarpeet, joita laitteiden käyttäjillä on. (Wahlström 2004a.) Automaation kehittyessä tehtaat ovat kasvaneet suuriksi tuotantojärjestelmiksi, millä pyritään siihen, että tuotantoerillä olisi tilaajansa valmiina eikä varastoon tuoteta. Tämä mahdollistaa raaka-aineiden sekä tuotantoprosessin kapasiteetin tehokkaan käytön. Tästä on syntynyt automaation tärkeä osa-alue, logistiikka, jolla pyritään varmistamaan, että tuotannon ja kuljetusten eri vaiheet toteutuvat tehokkaasti. (Wahlström 2004b.) Logistiikka-automaatio tarkoittaa tietokoneohjelmien ja/tai automatisoitujen koneiden käyttöä parantamaan logististen toimintojen tehokkuutta. Tyypillisesti sillä viitataan operaatioihin varaston tai jakelukeskuksen sisällä ja se on osa ti-

13 13 laus-toimitusketjua. Logistiikka-automaatiojärjestelmä koostuu monenlaisista laitteista ja ohjelmistoista, kuten kiinteistä laitteista, langattomasta teknologiasta sekä tietokoneohjelmistoista. (Wikipedia. Logistics Automation ) Kiinteät laitteet, kuten automaattiset nosturit, kuljettimet ja lajittelusysteemit tunnistavat kontit ja laatikot viivakoodien tai RFID-tunnisteiden avulla sekä varastoivat ja pinoavat ne automaattisesti. Radiodatalaitteet ovat kannettavia tai trukkiin asennettuja tiedonkeruulaitteita, jotka ovat langattomasti yhteydessä tietokoneohjelmistoon. Trukeissa voi myös olla asennettuna viivakoodinlukijalaite lavojen tunnistamista varten. Tietokoneohjelmien ja radiodatalaitteiden muodostamat integroidut tietojärjestelmät mahdollistavat vaivattoman ja virheettömän tiedonsiirron organisaation sisällä. (Mt.) Logistiikka-automaatioteknologian yhdistämisestä organisaation tilaustoimitusketjuun on selkeä hyöty sen toimintakyvylle. Automaatio mahdollistaa paremman palvelun tarjoamisen asiakkaille sekä vähentää kustannuksia tilaus-toimitusketjussa. Edellä mainituista hyödyistä huolimatta ongelmana on saada kaikki osapuolet vakuuttuneeksi sen hyödyllisyydestä. Logistiikkaautomaatioteknologian ostoprosessi on monimutkainen, ja siinä on mukana monia henkilöitä, joilla on todennäköisesti hyvinkin erilaiset päätöskriteerit. Tämä saattaa johtaa konflikteihin tai jopa investoinnin hylkäämiseen. (Dadzie, Johnston, Dadzie & Yoo 1999, ) RFID-teknologia on tässä opinnäytetyössä tarkemmin käsiteltävä logistiikkaautomaation osa-alue. Sen avulla voidaan automatisoida aiemmin manuaalisesti hoidettuja tehtäviä, jolloin säästetään palkkakustannuksissa eikä työntekijöiden tarvitse tehdä yksitoikkoisia työtehtäviä. Automatisoinnin mahdollistama toiminnan nopeutuminen parantaa palvelutasoa ja lyhentää toimitusaikoja, mistä monet asiakkaat ovat valmiita maksamaan. (Viitanen 2005, 10.) Manuaalisten työvaiheiden jäädessä pois RFID:n avulla voidaan saada nopeasti aikaan noin 15 %:n säästö logistiikkakustannuksissa (Stockway 2006.) RFIDteknologiaa käsitellään tarkemmin luvussa 4.

14 14 4 AUTOMAATTINEN TUNNISTAMINEN Automaattisella tunnistamisella tarkoitetaan laitteiden itsenäisesti tapahtuvaa kommunikointia ilman ihmisen puuttumista tapahtumaan. Tuotteiden automaattisia tunnistamistekniikoita ovat muun muassa viivakoodi, RFID, magneettiraita, sirukortti, konenäkö, saattomuisti, optinen merkki tai CD-levy sekä kaupan hävikinestotunniste eli EAS. Automaattisia biometrian tunnistamistekniikoita ovat muun muassa sormenjälki, silmän iiris, kasvojen tai käden muoto sekä puhetunnistus. (ToP Tunniste 2004a.) Edellä mainituista automaattisista tunnistusmenetelmistä käsitellään tässä luvussa lähemmin sekä viivakoodeja että RFID-teknologiaa. 4.1 Viivakoodi Viivakoodi on järjestelmä, jossa numerot ja kirjaimet esitetään optisesti luettavassa muodossa. Se on automaattisista tunnistusmenetelmistä yleisin. Tyypillisesti viivakoodi koostuu useista mustista ja valkoisista vertikaalisista viivoista. Viivakoodeja käytetään muun muassa tuotepakkauksissa, jolloin tuote voidaan helposti tunnistaa esimerkiksi kaupan kassalla. (Lahiri 2006, 114.) Erilaisia viivakoodin koodaustyyppejä on noin 270 ympäri maailmaa, joista noin 50 on laajemmassa käytössä (mts. 114). Näistä EAN (European Article Numbering) on yleisin koodaustyyppi Suomessa. Se muodostuu kahdesta osasta, tuotteen yksilöivästä numerosarjasta sekä useista vierekkäisistä lineaarisista mustista ja valkeista viivoista, joiden vahvuus ja järjestys koodaa tiettyä kirjainta tai numeroa. Se sisältää alku- ja lopputunnisteet, joiden avulla koodi voidaan lukea myös takaperin. Koodi koostuu maatunnuksesta, yritystunnuksesta sekä kolminumeroisesta, vapaasti valittavasta tuotekoodista. Viimeinen numero on tarkistusnumero, joka varmistaa, että koodi on luettu oikein. (GS1 Finland 2006.) EAN-koodin sekä muiden lineaaristen viivakoodien rinnalle on kehitetty myös kaksiulotteisia viivakoodeja, kuten PDF417, Aztec sekä DataMatrix. Ne voivat olla joko pinottuja viivakoodeja tai matriiseja. Niiden avulla pienelle alueelle saadaan mahtumaan huomattavasti enemmän tietoa ja niiden virheensietosekä virheenkorjauskyky ovat kehittyneempiä. (Lahiri 2006, 122.)

15 15 Viivakoodien vahvuuksia ovat nopea ja tarkka tiedonkeruu, lisääntynyt toimintatehokkuus tietokonejärjestelmien avulla sekä vähentyneet toimintakustannukset tiedonkeruuvirheiden vähentymisen ja työvoimakustannusten alenemisen ansiosta. Heikkouksia ovat niiden vahingoittumisalttius, hidas lukuvauhti, mahdolliset näköesteet lukijan ja koodin välillä sekä kosteuden vaikutus lukijan lukutarkkuuteen. (Lahiri 2006, 119.) Viivakoodien edut RFID-teknologiaan verrattuna: matalammat kustannukset korkea lukutarkkuus tuotteen materiaalityypillä ei vaikutusta lukuun ei kansainvälisiä rajoituksia eikä huolta yksityisyyden menettämisestä yksi laajimmin käytetyistä teknologioista maailmassa. (Mts. 128.) RFID-teknologiaa mainostetaan mediassa usein virheellisesti viivakoodin korvaajana. Vaikka RFID toimiikin tietyissä olosuhteissa viivakoodia paremmin, on viivakoodilla kuitenkin omat selkeät vahvuutensa. RFID-tunnisteen liittäminen jokaiseen lakritsipatukkaan ja pyyhekumiin ei tulisi pelkästään kalliiksi, vaan olisi myös täysin turhaa. (Lahiri 2006, 113.) Viivakoodi ei ole vähentänyt suosiotaan RFID:n markkinoille tulon myötä, vaan pikemminkin päinvastoin. Teknisen kaupan liiton teettämän tutkimuksen mukaan viivakoodilaitteiden myynti kasvoi vuoden 2005 ensimmäisellä puoliskolla yli 18 %. Tuotteiden tunnistamisen automatisointi jatkaa siis tasaista kasvuaan myös vanhemmalla tekniikalla. Kasvun selittää viivakoodilaitteiden hintojen lasku, joka tarjoaa myös pienemmille yrityksille mahdollisuuden hyödyntää tietotekniikkaa. (Katara 2005.)

16 RFID RFID on lyhenne sanoista Radio Frequency Identification. Se on automaattinen tunnistusmenetelmä, jossa tallennetaan sekä luetaan informaatiota langattomasti radioaaltojen avulla. RFID-tunniste on pieni objekti, joka voidaan kiinnittää tai sisällyttää tavaroihin, eläimiin tai ihmisiin. RFID-tunniste sisältää antennin, joka mahdollistaa radiotaajuisten kyselyiden lähettämisen ja vastaanottamisen RFID-lähetin-vastaanottimelta. (RFID Centre 2005.) RFID-teknologia on verrattavissa viivakoodiin. Kohteeseen kiinnitetään tunniste, joka sisältää esimerkiksi tuotetiedot tai muuta oleellista informaatiota. RFID eroaa viivakoodista siten, että tunnistus ei vaadi suoraa katsekontaktia tunnisteeseen. (RFID Lab 2005a.) RFID mahdollistaa jokaisen yksittäisen valmiskappaleen tunnistamisen, kun tähän asti viivakoodeilla on yksilöity vain tuote, esimerkiksi mustat sukat kokoa 43. RFID mahdollistaa myös tuotteiden seurannan valmistajalta kuluttajalle asti, olettaen että jokaiseen käsittelypisteeseen on asennettu RFID-lukijat. Tuotteiden reaaliaikainen paikantaminen toimitusketjussa mahdollistaa kiertoaikojen sekä pullonkaulojen tehokkaamman tarkastelun. (Hämäläinen 2004, 47 ; Hämäläinen 2005, 56.) Tuotteiden yksilöinti tapahtuu EPC-koodin (Electronic Product Code) eli elektronisen tuotekoodin avulla, joka on 96- tai 64-bittinen RFID-tunnisteille tallennettava koodi. 96-bittinen EPC-koodi mahdollistaa jopa 268 miljoonan yrityksen yksilöinnin oman tunnistenumeron avulla. Jokaisella yrityksellä voi olla 16 miljoonaa tuoteryhmää, ja jokainen tuoteryhmä voi sisältää 68 miljardia sarjanumeroa. (Bhuptani & Moradpour 2005, 55.) RFID-tunnisteiden luokittelu RFID-tunnisteet voidaan jaotella aktiivisiin, passiivisiin sekä puoli-passiivisiin. Aktiivisissa tunnisteissa on mukana oma paristo tai akku, jonka antamalla virralla lähetys tapahtuu. Ne ovat huomattavasti kalliimpia, ja niitä käytetään arvokuljetuksissa sekä ajoneuvojen ja konttien tunnistuksessa. Aktiivisten tunnisteiden hyviä puolia ovat mahdollisten lisätietojen tallennusmahdollisuus, useiden vuosien pariston kesto sekä jopa kymmenien metrien lukuetäisyys.

17 17 Kooltaan ne ovat noin kolikon kokoisia, mutta ohuempia. (ToP Tunniste 2004b.) Passiivisilla RFID-tunnisteilla ei ole omaa virtalähdettä, vaan se saa virran lukulaitteen lähettämästä radioaallosta. Passiivisten tunnisteiden lukuetäisyys on tavallisesti 3 metriä tai vähemmän. Niiden muistikapasiteetti on pienempi ja ne ovat huomattavasti halvempia kuin aktiiviset tunnisteet, joten ne soveltuvat hyvin käytettäväksi halvempien tuotteiden paikantamiseen. Pienimmät kaupalliset tunnisteet ovat lähes näkymättömän kokoisia, ja niitä voidaan sijoittaa jopa ihon alle. (RFID Centre 2005) Puoli-passiiviset RFID-tunnisteet sisältävät virtalähteen, mutta eivät omaa lähetintä. Oma virtalähde mahdollistaa passiivista tunnistetta suuremman toimintasäteen sekä laajennetun toiminnallisuuden, kuten tietojen säilyttämisen tunnisteen omassa muistissa. (Mt.) Taajuudet RFID-tunnisteiden käyttämät radiotaajuudet jaetaan yleisesti neljään kategoriaan: LF-taajuus (Low Frequency), HF-taajuus (High Frequency), UHF-taajuus (Ultra High Frequency) sekä mikroaalto (Microwave). Taajuus valitaan käyttökohteen sekä lukuympäristön asettamien vaatimusten mukaan. (Bhuptani & Moraptour 2005, 46.) LF-taajuuden (125/134 khz) tunnisteita käytetään pääasiassa kulunvalvontajärjestelmissä, eläinten tunnistuksessa sekä autojen käynnistyksen- ja varkaudenestojärjestelmissä, joissa lyhyt lukuetäisyys on hyväksyttävää. Metalli ja nesteet eivät aiheuta yhtä paljon ongelmia kuin korkeampia taajuuksia käytettäessä, mutta tiedonsiirtonopeus on hitaampaa ja lukuetäisyys on vain muutamia senttejä. (Mt.) HF-taajuuden tunnisteilla on kansainvälinen standarditaajuus 13,56 MHz. Sitä käytetään kulunvalvonnassa sekä erilaisten esineiden, kuten kirjaston kirjojen, kuormalavojen, matkalaukkujen ja vaatteiden jäljittämisessä. (Mt.) Suurin mahdollinen lukuetäisyys antennin ja sirun välillä optimiolosuhteissa on noin 1,5 m. Käytännössä lukuetäisyydet vaihtelevat 0,05 metrin ja 1 metrin välillä

18 18 sovelluksen mukaan. 13,56 MHz:n taajuuden etuja verrattuna UHF-taajuuksiin ovat parempi häiriönsietokyky nestettä sisältävien kohteiden lähellä sekä teollisuusympäristöissä, ongelmattomuus heijastusten suhteen sekä helppo lukualueen rajaus. (RFID Lab 2005a.) UHF-taajuudet ovat hieman erilaiset ympäri maailmaa. Euroopassa sallittu taajuusalue on MHz ja Yhdysvalloissa MHz. UHFtaajuuden suurin sallittu säteilyteho on Yhdysvalloissa 4 W, kun taas Euroopassa maksimi on 2 W. (Rinnemaa 2004.) UHF-tekniikka on herättänyt paljon mielenkiintoa viime aikoina johtuen sen lupaavista tulevaisuudennäkymistä logistiikan sovelluksissa. Sitä hyödynnetään yritysten tilaus-toimitusketjuihin liittyvissä RFID-järjestelmissä, joita muun muassa amerikkalainen Wal-Mart, englantilainen Tesco ja saksalainen Metro Group ovat kehittäneet. (RFID Lab 2005a.) Mikroaaltotunnisteiden taajuus (2,45 GHz) on käytössä kansainvälisesti. Tunnetuimpia sovelluksia on esimerkiksi automaattinen tunnistus tietullissa. Mikroaaltotunnisteiden tiedonsiirtokyky on eri taajuusalueista nopein, mutta niiden toiminta veden ja metallin lähistöllä on erittäin kehnoa. (Mt) Edut viivakoodeihin verrattuna Kirjoitusmahdollisuuden omaavaan aktiiviseen RFID-tunnisteeseen voidaan kirjoittaa tietoa monta kertaa, ja sen muistikapasiteetti on suurempi kuin passiivisen. Viivakoodien tietoja ei voida muuttaa eikä niihin voida koodata yhtä paljon tietoa. RFID mahdollistaa myös yksilöllisen tuotetunnistuksen EPCkoodin avulla, kun puolestaan viivakoodeissa käytettävät koodit kuten EAN mahdollistavat ainoastaan tietyn tuoteryhmän yksilöinnin. Lisäksi RFIDtunnisteen lukualue on suurempi kuin viivakoodin, se ei tarvitse suoraa näköyhteyttä lukijan ja tunnisteen välillä ja niitä voidaan lukea useita yhdellä kertaa. RFID-tunnisteet ovat myös kestävämpiä kuin viivakoodit, ja niille voidaan asettaa muitakin toimintoja kuin pelkkä tiedon sisältäminen. (Lahiri 2006, ) Kuvassa 3 on selvennetty viivakoodien ja RFID-tunnisteiden ratkaisevia eroavaisuuksia.

19 19 Kuva 3. Viivakoodin ja RFID-tunnisteen ominaisuksien vertailua (mukaillen RFID Centre 2005 ; Lahiri 2006, ) Ongelmat ja rajoitukset RFID-teknologialla on rajoituksensa. Se on vielä melko epäkypsä teknologia, mutta kehitystyötä tehdään jatkuvasti ongelmien ratkaisemiseksi. Muun muassa radioaaltoja imevät ja heijastavat aineet, kuten vesi ja metalli, tuottavat monesti ongelmia etenkin UHF-taajuuksia ja mikroaaltoja käytettäessä. Tämän vuoksi kaikkia tuotteita ei voida tunnistaa samoilla taajuuksilla. Esimerkiksi metallisen limonaditölkin tunnistaminen on UHF-taajuuksilla käytännössä mahdotonta. Myös useamman tunnisteen samanaikainen tunnistaminen saattaa tuottaa ongelmia, sillä lukija voi tunnistaa vain rajoitetun määrän tunnisteita tietyn aikayksikön sisällä, esimerkiksi muutaman sekunnissa. Lukuongelmia saattaa syntyä myös, jos tuotteita on lavalla paljon ja osa niistä jää piiloon lavan uumeniin. Tällöin ei aina edes auta, vaikka tuotteet olisivatkin radioaaltoja läpäiseviä ja käytetty taajuus olisikin niille juuri oikea. (Lahiri 2006, 60-61, 66.) Passiivisten RFID-tunnisteiden ongelmana on, että ne eivät pysty tallentamaan tietoa, aistimaan ympäristöään eikä tekemään mitään muutakaan itsekseen. Aktiivinen RFID-tunniste, joka pystyy toimimaan sensorin tavoin, vaatii pariston tai muun virtalähteen toimiakseen, ja silloin ei puhuta enää radiotaajuisesta tunnistamisesta, vaan langattoman informaation lähettämisestä ja vastaanottamisesta. Tunnisteen hinta nousee tällöin huomattavasti, ja tätä

20 20 älykkäämpiäkin sovelluksia olisi mahdollisuus kehittää. Vanhanaikaisiin RFIDtunnisteisiin keskittyminen vie rahoja muiden, älykkäämpien sovellusten tutkimus- ja kehitystyöltä. Pelkät passiiviset tunnisteet voivat olla riittävä ratkaisu tuotteiden tunnistamiseen, mutta esimerkiksi sairaalaympäristössä ihmisen elintoimintojen seurannassa RFID-teknologia ei ole riittävä. (Yager 2005.) Myös Tampereen teknillisen yliopiston tutkijat ennustavat, että RFID jää vain välivaiheeksi ja että tulevaisuudessa hyödynnetään langattomia sensoriverkkoja. Sensoriverkossa tieto liikkuu useiden eri sensoreiden välillä ilman lukutoimenpiteitä. Ne keräävät tietoa ympäristöstään ja voivat tehdä itsenäisiä päätöksiä tarvittavista toimenpiteistä. Sensoriverkkoa voidaan hyödyntää logistiikassa esimerkiksi omaisuuden hallinnassa. Esineet voidaan inventoida milloin vain, kun RFID-teknologia puolestaan vaatii joko lukijalaitteiden asentamista eri puolille varastoa tai esineiden etsimistä kannettavalla lukijalaitteella. (Karkimo 2004.) 5 RFID:N MAHDOLLISET KÄYTTÖKOHTEET RFID toimii parhaiten tehtävissä, joissa tiukka prosessikuri on tärkeää, mutta sen saavuttaminen manuaalisesti on vaikeaa. Viivakoodit eivät ole toimiva ratkaisu joka tilanteeseen, sillä vaikeissa olosuhteissa, kuten pölyisessä varastossa, niiden lukeminen saattaa olla hankalaa ja ne tuhoutuvat helposti. RFID voi helpottaa tehtäviä, jotka vaativat paljon manuaalista työvoimaa, kuten esimerkiksi tuhansien viivakoodien lukeminen päivittäin useamman työntekijän voimin. (Brandel 2003, ) Tavaroiden seurannassa suuret ja arvokkaat tuotteet ovat hyvä käyttökohde RFID-tunnisteille, sillä niissä sijoitetun pääoman tuottoprosentti on suurempi kuin halvempien tuotteiden, jolloin RFID-tunnisteen hinta ei ole varsinaisesti esteenä. Parempi omaisuudenhallinta auttaa myös ehkäisemään varkauksia ja inventaarion tekeminen nopeutuu merkittävästi. (Mts ) Tällä hetkellä lupaavimmat RFID-teknologian käyttökohteet ovat tavaroiden seuranta ja jäljittäminen

Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala

Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala RFID-tuotantosolun esittely Tulevaisuuden tuotantoteknologiat puuteollisuudessa SEMINAARI 11.4.2012 Esityksen kulku: 1. Hanke esittely (resurssit, tavoitteet, yhteistyö)

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Projektin tilanne Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Tehtyä työtä Syksyn mittaan projektiryhmä on kuvannut tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin tavoitetilan

Lisätiedot

RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Espoo 2.12

RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Espoo 2.12 RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Espoo 2.12 12:45 Ilmoittautuminen ja tutustumista näyttelyalueeseen 13:00 Tilaisuuden avaus Toiminnanjohtaja Jukka Wallinheimo, RFID Lab Finland Professori Kari Tanskanen,

Lisätiedot

Timo Timonen

Timo Timonen Timo Timonen 26.3.2013 Tutkimuksen tausta RFID (Radio Frequency Identification) on yleisnimitys radiotaajuuksilla toimiville tekniikoille, joita käytetään tuotteiden ja asioiden havainnointiin, tunnistamiseen

Lisätiedot

Logistiikkatoimijoiden Häiriöttömyys: RFID

Logistiikkatoimijoiden Häiriöttömyys: RFID Capturing IDeas Logistiikkatoimijoiden Häiriöttömyys: RFID 14.11.2013 Jari Ovaskainen 1 JOHTAVA RFID-TUNNISTERATKAISUJEN TOIMITTAJA Specialists in industrial RFID tags Designing, Development and Manufacturing

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

RFid:n tekniikan hyödyntäminen Valion tavaravirroissa

RFid:n tekniikan hyödyntäminen Valion tavaravirroissa RFid:n tekniikan hyödyntäminen Valion tavaravirroissa RFid Roadshow 4.12.2013 Oulu Asko Puoliväli, Aksulit oy Aksulit Oy toimittaa RFID- ja viivakoodijärjestelmät Tuotteitamme RFID rullakkologistiikassa

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Supply Chain Module 1

Supply Chain Module 1 2.5.2016 Supply Chain Module 1 1. Määritelmä 2. Kuinka vähittäiskaupan ketju toimii? 3. Mitä toimenpiteitä teet kaupassa? 3.1. Perusvarastonvalvonta/ Check-in ja Check-out toiminnot (Vastaanotto ja Palautukset)

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Kehitä. varastosi toimintaa. Fimatic varastoratkaisulla. Varaston tehokkuutta voidaan lisätä vaiheittain Fimatic varastoratkaisulla: 5.

Kehitä. varastosi toimintaa. Fimatic varastoratkaisulla. Varaston tehokkuutta voidaan lisätä vaiheittain Fimatic varastoratkaisulla: 5. VARASTORATKAISU Kehitä varastosi toimintaa Fimatic varastoratkaisulla Onko varastosi tehokkuudessa parantamisen tarvetta? Ovatko käytössä olevat keräysjärjestelmät kustannustehokkain tapa kerätä tuotteenne?

Lisätiedot

Logistiikka-ala ja tulevaisuuden tietotekniikka

Logistiikka-ala ja tulevaisuuden tietotekniikka Logistiikka-ala ja tulevaisuuden tietotekniikka Tietotekniikka ja tuottavuus 1. Suomen BKT:n vuotuinen kasvu vuosina 1995-2005 oli 4,06%. Tästä vajaa kolmannes johtui työtuntien määrän lisääntymisestä

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Uudet tekniikat ja palvelut vastaavat sisälogistiikan muuttuneisiin tarpeisiin

Uudet tekniikat ja palvelut vastaavat sisälogistiikan muuttuneisiin tarpeisiin Toyota Material Handling Finland Oy Optiscan-asiakasseminaari Uudet tekniikat ja palvelut vastaavat sisälogistiikan muuttuneisiin tarpeisiin 08.10.2015 1 TOYOTA MATERIAL HANDLING FINLAND - Keitä olemme?

Lisätiedot

#vibes2016 TERVETULOA. Enfo Digital Dimension Vibes 2016

#vibes2016 TERVETULOA. Enfo Digital Dimension Vibes 2016 TERVETULOA Enfo Digital Dimension Vibes 2016 LOISTE OY DIGITALISAATION AVULLA UUTTA LIIKETOIMINTAA - CASE LOISTE EERO LUHTANIEMI AGENDA Loiste-konserni Digitalisaatio Kehityshaasteet energiayhtiössä Talousprosessien

Lisätiedot

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Tähän esitteeseen on koottu vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna Matti Lehti

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna Matti Lehti Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna 2.9.2010 Matti Lehti Tietotekniikan ja tietoliikenteen läpimurrot 1900-luvulla avasivat tien digitaaliseen

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Satu Norema Sovelluskonsultti ProCountor International Oy Esityksen sisältö Sähköinen taloushallinto Verkkokaupan liittäminen

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA ENEMMÄN AIKAA TYÖLLE, JOLLA ON MERKITYSTÄ Tiimien erilaiset toimintatavat ja tiedon tarpeet aiheuttavat usein turhaa selvittelytyötä ja samaa tietoa

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

RFID PUUTAVARALOGISTIIKASSA. Asko Poikela 17.3.2008

RFID PUUTAVARALOGISTIIKASSA. Asko Poikela 17.3.2008 RFID PUUTAVARALOGISTIIKASSA Asko Poikela 17.3.2008 ESITYKSEN SISÄLTÖ I. RFID? II. RFID & PUUTAVARALOGISTIIKKA III. METSÄTEHON RFID-HANKE IV. TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ Oheismateriaali: Telama, M. 2007. Hakatun

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Dynatel M sarjan paikannus- ja merkintäjärjestelmä UUSI TEKNOLOGIA VAHINKOJEN TORJUNTA ERITTÄIN TARKKA TURVALLISUUS Uusi 3M Dynatel M sarjan paikannus- ja merkintäjärjestelmä HELPPOA KUIN PUHELIMEN KÄYTTÖ...

Lisätiedot

Paperittomaan logistiikkaan on vielä matkaa

Paperittomaan logistiikkaan on vielä matkaa Paperittomaan logistiikkaan on vielä matkaa 12.8.2004 06:01 Logistiikan yhteiset tietojärjestelmät ovat kehittyneet, mutta alalla kärsitään edelleen standardien kirjavuudesta. Logistiset tarpeet eri yrityksissä

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa. Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016

Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa. Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016 Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016 Kyselyn taustatiedot ja digitalisaation määritelmä ETL:n jäsenyritysten digitalisaation tilannetta kartoittava

Lisätiedot

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA An ASSA ABLOY Group brand HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA Abloy -ratkaisut terveydenhuoltoon Hyvän hoidon ehdoilla Toimivat, turvalliset puitteet nousevat kriittiseen rooliin ihmisten hyvinvoinnista huolehdittaessa.

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Suoratoimituksilla lisäät verkkokauppasi myyntiä ja kannattavuutta.

Suoratoimituksilla lisäät verkkokauppasi myyntiä ja kannattavuutta. Suoratoimituksilla lisäät verkkokauppasi myyntiä ja kannattavuutta. Maailman menestyneimmät verkkokaupat perustuvat malliin, jossa tavara liikkuu valmistajalta suoraan asiakkaalle. Näin valikoimaa voidaan

Lisätiedot

RFID tekniikan hyödyntäminen Nokia NET:n toimitusketjussa

RFID tekniikan hyödyntäminen Nokia NET:n toimitusketjussa RFID tekniikan hyödyntäminen Nokia NET:n toimitusketjussa Mikko Mertjärvi Toimitusjohtaja Viivakoodi Optiscan Oy 1 NOKIA NET_RFID_EGLO.PPT / 16-05-2005/ M.Parttimaa & J.Keränen Partnerit Hanke toteutettiin

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu.

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu. 1 Investointien hallinta ja poistot Investointien (esimerkiksi koneet ja laitteet, maa-alueet ja kiinteistöt) hallinta Odoo kirjanpidossa tehdään "Omaisuuden hallinta" moduulin alaisuudessa. Siellä voidaan

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

TietoEnator Logistics Solutions

TietoEnator Logistics Solutions TietoEnator Logistics Solutions Ratkaisuja kuljetusyrityksille ja logistiikkaoperaattoreille Logistics 2005 / Wanha Satama 20.4.2005 Mika Heikkilä, mika.t.heikkila@tietoenator.com, 040-5535199 Page 2 Page

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus Mikko Jokela Yhteenveto Poista tiedon monistaminen Järjestele hallittaviin kokonaisuuksiin Mahdollista informaation kulku Luo tiedolle saavutettavuus Käännä oikealle kielelle Ymmärrä kokonaisuus Yritykset

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016 Lean johtaminen ja työkalut Työpaja 16.3.2016 Lean ja Lean Construction Teoriainformoidut käytännön ihmiset MITÄ ON LEAN? LEAN on johtamisfilosofia joka on koko organisaatiota koskeva laaja-alainen muutosprosessi,

Lisätiedot

ATK Team Tomerat TARJOUS 1 (5)

ATK Team Tomerat TARJOUS 1 (5) ATK Team Tomerat TARJOUS 1 (5) Sirkkeli Yrityksemme ATK Team Tomerat Yrityksemme on perustettu vuonna 1979 ja siitä lähtien on yrityksessämme tuotettu toiminnanohjausjärjestelmiä asiakkaiden käyttöön.

Lisätiedot

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, 00811 Helsinki p. 09 2291 1600 www.intrum.fi 10.2016 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄPALVELUT TEHOSTA YRITYKSESI RAHANKIERTOA JA MINIMOI LUOTTOTAPPIORISKIT.

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

TESTAA tutkimusinfrastruktuurista hyötyä pk-sektorille

TESTAA tutkimusinfrastruktuurista hyötyä pk-sektorille TESTAA tutkimusinfrastruktuurista hyötyä pk-sektorille OSKE tänään - miten huomenna? 4.11.2011 Janne Poranen, Technology Manager VTT Technical Research Centre of Finland 2 Esityksen sisältö Kuituprosessien

Lisätiedot

Julkishallinnon ICT-palveluiden kustannusseurannan kehittäminen

Julkishallinnon ICT-palveluiden kustannusseurannan kehittäminen Julkishallinnon ICT-iden kustannusseurannan kehittäminen Yali Chai Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Tero Latvakangas 5.10.2016 Espoo Johdanto Työn tausta Tutkimus Tulokset Työn tausta Kustannustehokkuus

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin Työvälineiden tausta Nämä työvälineet ovat syntyneet vuosina 2006 2008 toteutetun Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisessa ympäristössä (HenRI) - hankkeen tuloksena. (http://www.vtt.fi/henri). HenRI-hanke

Lisätiedot

TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA

TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA Kuopion Salaatti Oy valmistaa maistuvia tuotteita vain parhaista raaka-aineista Kuopion Salaatti Oy on valmiiden kolmioleipien, patonkien ja salaattien sekä palvelutiskituotteiden

Lisätiedot

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit Uusi moottorisukupolvi Elämää helpottavia innovaatioita Silent Glissillä on yli 40 vuoden kokemus sähkötoimisista verhokiskoista. Toimme ensimmäisenä markkinoille

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Teknologia jalostusasteen työkaluna. FENOLA OY Harri Latva-Mäenpää Toimitusjohtaja 14.5.2014 Seinäjoki

Teknologia jalostusasteen työkaluna. FENOLA OY Harri Latva-Mäenpää Toimitusjohtaja 14.5.2014 Seinäjoki Teknologia jalostusasteen työkaluna FENOLA OY Harri Latva-Mäenpää Toimitusjohtaja 14.5.2014 Seinäjoki Fenola Oy Fenola Oy on suomalainen yritys, jonka liikeideana on valmistaa ainutlaatuisia ja aitoja

Lisätiedot

Ympäristötoimien vaikutus tuotantokustannukseen

Ympäristötoimien vaikutus tuotantokustannukseen Ympäristötoimien vaikutus tuotantokustannukseen Markus Kankainen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Miten ympäristötoimet vaikuttavat tuotantokustannukseen Ympäristöinvestoinnit Kuolleisuus Rehutehokkuus

Lisätiedot

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin 1 Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin Vaatimukset kuntien palveluille kasvavat Kunnat kohtaavat lähivuosina merkittäviä haasteita, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan uusia keinoja työn tuottavuuden

Lisätiedot

TURVAKASSARATKAISU KÄTEISEN RAHAN KIERRÄTYKSEEN

TURVAKASSARATKAISU KÄTEISEN RAHAN KIERRÄTYKSEEN TURVAKASSARATKAISU KÄTEISEN RAHAN KIERRÄTYKSEEN Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja tarjoamme Teille turvakassaratkaisua seteleiden ja kolikoiden kierrätykseen. Laitekokoonpano on esitelty tässä dokumentissa.

Lisätiedot

Hieroja kotiin, töihin, mökille

Hieroja kotiin, töihin, mökille 1 Hieroja kotiin, töihin, mökille Mikä on IisiUp Oy? 2 Iisi Up Oy on vuonna 2015 perustettu terveydenhoitoalan palveluita Minulle, Tänne, Nyt -periaatteella tarjoava yritys. Iisi Upin tehtävänä on tuoda

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Älypuhelin hoitotyössä; osastoilla ja kentällä - potilaskuljetuksen työkalu. 25.5.2016 n.n

Älypuhelin hoitotyössä; osastoilla ja kentällä - potilaskuljetuksen työkalu. 25.5.2016 n.n Älypuhelin hoitotyössä; osastoilla ja kentällä - potilaskuljetuksen työkalu 25.5.2016 n.n Älypuhelin ja mobiilisovellus tehokkaan toiminnan mahdollistajana SBM-teknologiaan perustuva Potku-sovellus otettu

Lisätiedot

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu Vihreämmän ajan kuntaseminaari Päättäjien Aamu Agenda - 9:00-11:00 Kuntakentän haasteet ja niihin vastaaminen tietotekniikan keinoin IT:n ekologinen jalanjälki Virran- ja kustannusten säästö nykyaikaisin

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu

Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Tulevaisuuden rakentajat, tervetuloa! Yhteistyöllä syntyy tuloksia! Keväällä 2015 uusi hallitus nosti digitalisaation

Lisätiedot

RFID 301. Tunnisteet. Tunnisteiden erot. RFID kirjastoissa yksityiskohtaisemmin

RFID 301. Tunnisteet. Tunnisteiden erot. RFID kirjastoissa yksityiskohtaisemmin RFID 301 RFID kirjastoissa yksityiskohtaisemmin Harkittaessa RFID-järjestelmän (radio frequency identification eli radiotaajuustunnistus) hankintaa kirjastoon, päättäjien keskeisiä arviointiperusteita

Lisätiedot

Pakkaus on välttämätön hyvä ei välttämätön paha

Pakkaus on välttämätön hyvä ei välttämätön paha Pakkaus on välttämätön hyvä ei välttämätön paha 17.1.2017 Kajaani 1 Suomen Pakkausyhdistys ry Pakkausalan yhteistoimintajärjestö perustettu 1954 Toiminta-ajatus: pakkausalan toimintaedellytysten edistäminen

Lisätiedot

Ehdotuksia toimenpiteiksi tekstiilien kierrätyksen edistämiseksi

Ehdotuksia toimenpiteiksi tekstiilien kierrätyksen edistämiseksi Ehdotuksia toimenpiteiksi tekstiilien kierrätyksen edistämiseksi Hanna Salmenperä, SYKE, Tekstiilien kierrätyksellä toteuttamaan kiertotaloutta - TEXJÄTE-hankkeen loppuseminaari, 23.4.2015 Päämäärät käytettyjen

Lisätiedot

telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA.

telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA. telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA. LANGATON KUTSUJÄRJESTELMÄ TURVALLISUUTTA JA HUOLETTOMUUTTA Rouva Niemi Huone 25 22:15 MISSÄ ROUVA NIEMI ON? HÄLYTYS 1 2? Ilman Ascom

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Julkisen tiedon avaaminen - tutkimustietoa avaamispäätöksen tueksi Tarve Paikkatietojen

Lisätiedot

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Sisä-Savon Seutuyhtymä Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Alexandra Bogolyubova Suonenjoki 11.12.2014 Heinäkuussa 2014 tuoreen mansikan vienti Pietariin Kolme erää = noin 1 000 kiloa Tavarantoimittaja

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

GS1 Golli modernisoi pk-yritysten tilaustoimitusketjun

GS1 Golli modernisoi pk-yritysten tilaustoimitusketjun GS1 Golli modernisoi pk-yritysten tilaustoimitusketjun Mikko Luokkamäki, GS1 Finland Oy 28.11.2016 Globaali kattavuus, paikallinen läsnäolo 112 maaorganisaatiota 150 maata toiminnan piirissä Noin 2 miljoonaa

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä?

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Sisällys Lukijalle 3 Mitä pilvipalveluilla tarkoitetaan? 4 Toiminnanohjausjärjestelmä pilvessä 5 Miksi siirtyä pilvipalveluihin? 6

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

A7 TIG Orbital System 150

A7 TIG Orbital System 150 A7 TIG Orbital System 150 ÄLYKÄSTÄ JA HELPPOA Kemppi K7 Hitsauslaitteet 1(10) NÄPPÄRÄ RATKAISU MEKANISOITUUN PUTKIEN TIG-ORBITAALIHITSAUKSEEN Suljetulla hitsauspäällä varustettu A7 TIG Orbital System 150

Lisätiedot

Tietotalo Insight. Digitaalinen markkinointi. Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista

Tietotalo Insight. Digitaalinen markkinointi. Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista Tietotalo Insight Digitaalinen markkinointi Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista 1 Beacon FAQ Digitaalisesta kontekstisidonnaisesta markkinoinnista puhuttaessa mennään usein monelle

Lisätiedot

Esiselvitys ja avoin lähdekoodi

Esiselvitys ja avoin lähdekoodi Esiselvitys ja avoin lähdekoodi Ilkka Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen avoimen lähdekoodinkeskus The Finnish Centre for Open Source Solutions www.coss.fi 24.11.2009 ilkka.lehtinen@coss.fi 040 820 4600

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella

Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Strategiset kyvykkyydet robotiikan aikakaudella Paula Kilpinen, Toimitusjohtaja, HRM Partners, Tutkijatohtori, Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu, Johtamisen laitos CEOs top concerns Improving organizational

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Kansainvälinen suomalainen raaka-ainekauppias. Kauppa

Kansainvälinen suomalainen raaka-ainekauppias. Kauppa 1 Kansainvälinen suomalainen raaka-ainekauppias Kauppa 2014 26.9.2013 Suomalaisella teknisellä kaupalla on hyvät edellytykset kasvaa ja menestyä kansainvälisesti 2 3 Tarjoamme päämiehillemme jakelukanavan

Lisätiedot

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1 Disclaimer This material has been prepared by Sunduka Oy, a Finnish limited liability company (the Company ), solely for the purpose of providing prospective investors with general financial and other

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Digitalisaatio infra-alalla

Digitalisaatio infra-alalla Digitalisaatio infra-alalla Pasi Nurminen Destia palveluita suunnittelusta kunnossapitoon Mallipohjainen rakentaminen Tietomalli Tuotteen/rakennelman esittäminen digitaalisessa muodossa, kolmiulotteisesti,

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1 Toimitusjohtajan katsaus Matti Lievonen 1 Neste Oilin johtoryhmä Toimitusjohtaja: Matti Lievonen Yhteiset toiminnot Liiketoiminta-alueet Tuotanto ja logistiikka Ilkka Poranen Henkilöstö Hannele Jakosuo-Jansson

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. komission delegoitu asetus

LIITE. asiakirjaan. komission delegoitu asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2015 C(2015) 6823 final ANNEX 1 PART 6/11 LIITE asiakirjaan komission delegoitu asetus kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ja Pörssisäätiön toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yksityissijoittajien

Lisätiedot

Asiakkaillemme mitatusti hyviä tuloksia ja kannattavuutta

Asiakkaillemme mitatusti hyviä tuloksia ja kannattavuutta Asiakkaillemme mitatusti hyviä tuloksia ja kannattavuutta Onnistumme yhdessä Aktiivista uudistumista ja uusia palveluja Parannamme asiakkaidemme ja kumppaniemme kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä edistämme

Lisätiedot

QUESTBACK ESSENTIALS WINTER RELEASE 2016 PARHAAT PALAT UUTUUKSISTA

QUESTBACK ESSENTIALS WINTER RELEASE 2016 PARHAAT PALAT UUTUUKSISTA QUESTBACK ESSENTIALS WINTER RELEASE 2016 PARHAAT PALAT UUTUUKSISTA Tilin asetukset: Aikavyöhyke ja paikalliset asetukset Tavoitteemme on globaali palautteenhallinnan ohjelmisto, jossa ympäri maailmaa työskentelevät

Lisätiedot

ADM Arkkitehtuuritason automaatio #tdarc

ADM Arkkitehtuuritason automaatio #tdarc ADM Arkkitehtuuritason automaatio #tdarc Kalle Launiala http://abstractiondev.wordpress.com kalle.launiala@citrus.fi Ohjelmistoteollisuus elää murrosta Ohjelmistoteollisuudesta halutaan perusteollisuutta

Lisätiedot