OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. lähihoitaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. lähihoitaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee"

Transkriptio

1 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto lähihoitaja Ensihoidon osaamisala Kuntoutuksen osaamisala Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala Suun terveydenhoidon osaamisala Vanhustyön osaamisala Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee - ammatillista peruskoulutusta - näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta - oppisopimuksen tietopuolisia opintoja Voimassa alkaen

2 Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Tutkintokohtainen opetussuunnitelma on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä tutkinnon perusteiden ja Etelä-Savon ammattiopiston pedagogisen ohjelman kanssa. SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Ammattialan kuvaus Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon rakenne ja tutkinnon osien tarjonta Etelä-Savon ammattiopistossa Tutkinnon osien suorittamisjärjestys ja toteutustavat Alan ammatit opintopolkuesimerkkejä AMMATILLISET TUTKINNON OSAT PAKOLLISET TUTKINNON OSAT Kasvun tukeminen ja ohjaus (20 osp) Hoito ja huolenpito (30 osp) Kuntoutumisen tukeminen (20 osp) ENSIHOIDON OSAAMISALAN PAKOLLINEN TUTKINNON OSA Ensihoitopalvelussa toimiminen (35 osp) KUNTOUTUKSEN OSAAMISALAN PAKOLLINEN TUTKINNON OSA Kuntoutus (50 osp) LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN OSAAMISALAN PAKOLLINEN TUTKINNON OSA Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus (50 osp) MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALAN PAKOLLINEN TUTKINNON OSA Mielenterveys- ja päihdetyö (50 osp) SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON OSAAMISALAN PAKOLLINEN TUTKINNON OSA Sairaanhoito ja huolenpito (50 osp) SUUN TERVEYDENHOIDON OSAAMISALAN PAKOLLINEN TUTKINNON OSA Suun terveydenhoito (50 osp) VANHUSTYÖN OSAAMISALAN PAKOLLINEN TUTKINNON OSA Vanhustyö (50 osp) VALINNAISET TUTKINNON OSAT Päivystyspolikliininen hoitotyö (15 osp) Immobilisaatiohoidon toteuttaminen (15 osp) Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen (15 osp) Suun terveyden edistäminen ja suun terveyden erikoisaloilla toimiminen (15 osp) Näytteenotto ja asiakaspalvelu lähihoitajan työssä (15 osp) Vanhusten kotihoito ja huolenpito (15 osp) Yritystoiminnan suunnittelu (15 osp) Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista, vain ammatillisessa peruskoulutuksessa Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (5 osp), vain ammatillisessa peruskoulutuksessa Yrityksessä toimiminen (15 osp), vain ammatillisessa peruskoulutuksessa Huippuosaajana toimiminen (15 osp), vain ammatillisessa peruskoulutuksessa Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia, vain ammatillisessa peruskoulutuksessa Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista, vain ammatillisessa peruskoulutuksessa

3 3 YHTEISET TUTKINNON OSAT VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN (11 OSP) Äidinkieli Toinen kotimainen kieli, ruotsi Vieras kieli, englanti MATEMAATTISLUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN (9 OSP) Matematiikka Fysiikka ja kemia Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen YHTEISKUNNASSA JA TYÖELÄMÄSSÄ TARVITTAVA OSAAMINEN (8 OSP) Yhteiskuntataidot Työelämätaidot Yrittäjyys ja yritystoiminta Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto SOSIAALINEN JA KULTTUURINEN OSAAMINEN (7 OSP) Kulttuurien tuntemus Osa alue kohdista VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Ammatillisia tutkinnon osia Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita tai lukio-opintoja Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia TUTKINTOA YKSILÖLLISESTI LAAJENTAVAT TUTKINNON OSAT KAIKKIA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVIA YHTEISIÄ OHJEITA Arviointi Työssäoppiminen Ohjaus Liitteet Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteet 2015 (Opetushallitus) sivuston Opetussuunnitelmat-alasivulta löytyvät mm. Pedagoginen ohjelma liitteineen Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmat Opintojen jaksotussuunnitelmat Näyttötutkintotoiminnan suunnitelma 3

4 JOHDANTO Etelä-Savon ammattiopiston ammatillisen perustutkinnon suorittamista ohjaa tutkintokohtainen opetussuunnitelma. Tämä opetussuunnitelma on tarkoitettu sekä ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoille että perustutkintoa näyttötutkintona suorittaville. Opetussuunnitelma perustuu tutkinnon perusteisiin, joka on Opetushallituksen antama määräys koulutuksen järjestäjille. Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 630/1998 (muutos 787/2014) mukaan Opetushallitus määrää perustutkinnon perusteissa tutkintonimikkeet, tutkinnon muodostumisen, tutkintoon sisältyvät tutkinnon osat sekä tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet ja osaamisen arvioinnin. Jokaisesta tutkinnon osasta on linkki OPH:n eperusteet-palveluun, josta saa tarkat tiedot tutkinnon osan arviointikriteereistä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa sisältää mm. ammattialan kuvauksen, tutkinnon muodostumisen, tutkinnon rakenteen ja tutkinnon osien tarjonnan, suorittamisjärjestyksen ja toteuttamistavat, esimerkkejä opintopoluista sekä kaikkia perustutkintoja koskevia yleisiä ohjeita. Suunnitelma on laadittu yhteistyössä opettajien, työelämän edustajien ja opiskelijoiden kanssa, ja sen on vahvistanut oppilaitoksen johtoryhmä. Kaikkien perustutkintojen opetussuunnitelmat ovat nähtävillä oppilaitoksen internetsivujen (www.esedu.fi) Opetussuunnitelmat-alasivulla. Tutkintokohtaiset opetussuunnitelmat ovat osa Etelä-Savon ammattiopiston Pedagogista ohjelmaa, joka toimii samalla oppilaitoksen tutkintokohtaisten opetussuunnitelmien lakisääteisenä yhteisenä osana. Pedagoginen ohjelma sisältää pedagogisen toiminnan ja kehittämisen linjaukset sekä ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavan koulutuksen opetussuunnitelmaa koskevat lakisääteiset päätökset. Ohjelman kokonaisuuteen kuuluu tämän asiakirjan lisäksi erilaisia opetuksen järjestämistä koskevia suunnitelmia. Kullekin peruskoulutuksena tutkintoa suorittavalle opiskelijalle laaditaan opetussuunnitelman pohjalta oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelma (HOPS). HOPS on opiskelun suunnitteluun, yksilöllisiin valintoihin, opinnoissa etenemiseen liittyvä asiakirja Wilmassa. Opiskelija saa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadintaan ja sen toteutumisen seurantaan ohjausta sekä ryhmänohjaajalta että opinto-ohjaajalta. Opiskelijaa tekee HOPSissa omaa oppimistaan koskevia päätöksiä ja sitä voi tarvittaessa muuttaa ja muokata opintojen edetessä. Jokaiselle näyttötutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtaistamisen suunnitelma, joka käsittää hakeutumisen, tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisen. Henkilökohtaistamisen suunnitelma dokumentoidaan Wilmaan. Oppisopimusopiskelijoille tehdään henkilökohtainen opiskeluohjelma, HEO. 4

5 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 1.1 AMMATTIALAN KUVAUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen mukaan nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö. Sosiaali- ja terveysalalla työskennellään ihmisten kanssa ja heitä varten. Lähihoitajalla on vahva osaaminen sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kuntoutus-, kasvatus- ja ohjaustehtävissä. Asiakasryhmät ovat erilaisia ja heidän kanssaan tehdään työtä monenlaisissa toimintaympäristöissä. Työssä korostuvat ammatilliset ihmisten kohtaamisen taidot niin asiakastapaamisissa kuin moniammatillisissa työryhmissäkin. Toimimalla alan lainsäädännön ja säännösten mukaan toteutuvat potilas- ja asiakasturvallisuus sekä potilaan ja asiakkaan oikeudet. Lähihoitaja ylläpitää ja edistää eri elämäntilanteissa olevien asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia sekä terveyttä. Hän toimii toimintakykyä tukevalla työotteella. Lähihoitajan työnantajia voivat olla julkinen, yksityinen tai kolmas sektori, kuten esim. järjestöt ja yhdistykset. Lähihoitaja työskentelee muun muassa asiakkaan kodissa, päiväkodissa, koulussa, perhekodissa, lasten kotihoidossa, vammaispalvelussa, mielenterveys- ja päihdetyön yksikössä, kotihoidossa, vanhusten palveluasumisyksiköissä, terveydenhuollon yksiköissä, ensihoidossa, päivystyksessä, suun terveydenhoidossa tai oman alansa yrittäjänä. Työ voi olla päivä- tai vuorotyötä. Lähihoitajalta edellytetään hyvää fyysistä ja psyykkistä terveyttä sekä halua huolehtia oman hyvinvoinnistaan. Alan arvoperusta Lähihoitajan työn lähtökohta on eettinen toiminta. Ammattieettisyys on elämän ja ihmisen kunnioittamista. Lähihoitaja kohtaa työssään asiakkaan kokonaisvaltaisesti, inhimillisesti ja suvaitsevasti. Hän kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta. Lähihoitaja tekee työtä luovasti omalla persoonallaan: omien tunteiden, arvojen ja asenteiden tunnistaminen, oma elämänhallinta, usko omiin kykyihin ja osaamiseen ovat tärkeitä. Lähihoitaja ylläpitää ja täydentää ammatillista osaamistaan. Lähihoitajan tutkinto on laaja-alainen ja monipuolinen kokonaisuus. Opinnoissa on valittavana useita eri osaamisalavaihtoehtoja sekä yksilöllisiä opintopolkuja. Opiskelija voi jatkaa urheiluharrastustaan suorittamalla Urheiluakatemiaopinnot. Opiskelija voi täydentää kiinnostustaan globaaleihin asioihin suorittamalla työssäoppimisen jaksoja ulkomailla ja hän voi suorittaa peruskoulutuksen ohella lukio-opinnot. Oppilaitoksessa on myös tarjolla erilaisia vastuutehtäviä. Lähihoitajien työllisyystilanne on hyvä. Väestö vanhenee Suomessa vauhdilla ja lähihoitajia tarvitaan. Etelä-Savon ammattiopistossa huomioidaan oppimisessa ja osaamisen hankkimisessa alueelliset työelämän tarpeet. Kehitämme osaamisen kartuttamisen tapoja ja ympäristöjä hyödyntämällä tieto- ja viestintätekniikkaa, hyvinvointiteknologiaa ja simuloituja oppimistilanteita. Olemme tiiviissä yhteistyössä työelämän eri toimijoiden kanssa. Teemme työtä, opiskelemme ja hankimme osaamista ihmisten kanssa ja heitä varten. Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset Opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä on voimaantullessa lainsäädännössä (951/2011, 1032/2011) tarkennettu. Opiskelija ilmoittaa opintoihin hakeutumisvaiheessa tiedot terveydentilastaan erillisellä lomakkeella. Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei ole esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan 5

6 voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksessa (1032/2011, muutettu 799/2014) määritellyssä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät, ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta arvioidaan mahdolliset rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus. Sosiaali- ja terveysalan opinnoissa työskennellään lasten parissa. Opiskelijan tulee tästä syystä koulutuksen järjestäjän pyynnöstä antaa opiskeluoikeuden arviointia varten nähtäväksi ote rikosrekisteristä. Oppilaitos ohjeistaa opiskelijaa asiasta opintojen alettua. Opiskeluoikeuden peruuttaminen opintojen aikana Opiskeluoikeus voidaan peruuttaa jos opiskelija 1. on toistuvasti tai vakavasti vaarantanut toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden 2. ei terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään täytä säädettyjä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä 3. on hakuvaiheessa salannut tiedon aiemmasta peruuttamispäätöksestä 4. on tuomittu rangaistukseen sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta teosta, seksuaalirikoksesta, törkeästä henkeen tai terveyteen kohdistuneesta rikoksesta tai vähäistä vakavammasta huumausainerikoksesta ja jos 5. opiskeluoikeuden peruuttaminen on tarpeen alaikäisten suojelemiseksi. Osaamisalat Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto sisältää kymmenen osaamisalaa - Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala - Ensihoidon osaamisala - Jalkojenhoidon osaamisala - Kuntoutuksen osaamisala - Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala - Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala - Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala - Suun terveydenhoidon osaamisala - Vammaistyön osaamisala - Vanhustyön osaamisala Etelä-Savon ammattiopiston sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa, lähihoitaja, opiskeltavia vaihtoehtoisia osaamisaloja ovat - Ensihoidon osaamisala (Mikkeli) 6

7 - Kuntoutuksen osaamisala (Mikkeli) - Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala (Mikkeli) - Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala (Mikkeli, Pieksämäki) - Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala (Juva, Mikkeli, Pieksämäki) - Suun terveydenhoidon osaamisala (Mikkeli) - Vanhustyön osaamisala (Mikkeli) Osaamisalatarjontamme vaihtelee lukuvuosittain ja paikkakunnittain. Kaikki osaamisalat voidaan suorittaa ammatillisena peruskoulutuksena tai näyttötutkintona. 1.2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Perustutkinto muodostuu - ammatillisista tutkinnon osista (135 osaamispistettä), - yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä) ja - vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osaamispistettä). Näyttötutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista. Osaamispisteet (osp) koskevat vain ammatillista peruskoulutusta (ns. nuorten koulutusta). Ammatilliset perustutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista, jotka voivat olla pakollisia tai valinnaisia. Lisäksi ammatillisena peruskoulutuksena suoritettaviin tutkintoihin sisältyy pakollisia ja valinnaisia yhteisiä tutkinnon osia sekä vapaasti valittavia tutkinnon osia. Tutkintoon voi myös yksilöllisesti sisällyttää enemmän tutkinnon osia, jotka laajentavat suoritettua tutkintoa, silloin kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnon suorittajan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista. Opiskelija voi myös valita ammatilliseen perustutkintoon tutkinnon osia muista ammatillisista perustai ammattitutkinnoista, valita lukio-opintoja ja/tai suorittaa ylioppilastutkinnon. Tutkintojen osittainen rakenne mahdollistaa tutkinnon osien suorittamisen myös muissa oppilaitoksissa, mutta Etelä-Savon ammattiopisto ei pääsääntöisesti vastaa niistä aiheutuvista järjestelyistä ja kustannuksista, lukuun ottamatta lukio-opintoja. Tutkinnon rakenteen kuvaus löytyy tutkinnon perusteista ja Opetushallituksen ylläpitämästä opintopolku.fi eperusteet palvelusta: ammatillinen peruskoulutus: Tutkinnon muodostuminen ammatillinen aikuiskoulutus (näyttötutkinto): Tutkinnon muodostuminen 1.3 TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINNON OSIEN TARJONTA ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTOSSA Seuraavassa taulukossa esitetään tutkinnon rakenne ja tutkinnon osien tarjonta Etelä-Savon ammattiopistossa. Muodostumistaulukon numerointi noudattaa tutkinnon rakennetta kuvaavan taulukon ja tämän tutkintokohtaisen opetussuunnitelman numerointia. 7

8 Tutkinnon rakenne ja tutkinnon osien tarjonta Etelä-Savon ammattiopistossa Osaamispisteet koskevat vain ammatillista peruskoulutusta. Näyttötutkinnot muodostuvat vain ammatillisista tutkinnon osista. Taulukon numerointi noudattaa tutkinnon perusteiden numerointia. Osaamispisteet (osp) Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, lähihoitaja Ammatilliset tutkinnon osat 135 x x 2.1 Pakolliset tutkinnon osat 70 x x Kasvun tukeminen ja ohjaus 20 x x Hoito ja huolenpito 30 x x Kuntoutumisen tukeminen 20 x x 2.3 Ensihoidon osaamisalan pakollinen tutkinnon osa 50 x x Ensihoitopalvelussa toimiminen 35 x x Lisäksi opiskelija opiskelee päivystyspolikliinisen hoitotyön valinnaisen tutkinnon osan. 15 x x 2.5 Kuntoutuksen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa 50 x x Kuntoutus 50 x x 2.6 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa 50 x x Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus 50 x x 2.7 Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan pakollinen tutkinnon osa 50 x x Mielenterveys- ja päihdetyö 50 x x 2.8 Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan pakollinen tutkinnon osa 50 x x Sairaanhoito ja huolenpito 50 x x 2.9 Suun terveydenhoidon osaamisalan pakollinen tutkinnon osa 50 x x Suun terveydenhoito 50 x x 2.11 Vanhustyön osaamisalan pakollinen tutkinnonosa 50 x x Vanhustyö 50 x x 2.12 Valinnaiset tutkinnon osat 15 x x 8

9 Immobilisaatiohoidon toteuttaminen 15 x x (Edellyttää ensihoitopalvelun ja päivystyspolikliinisen hoitotyön osaamista, rajoitettu määrä opiskelupaikkoja) Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen 15 x x Suun terveyden edistäminen ja suun terveydenhoidon erikoisaloilla toimiminen 15 x x Näytteenotto ja asiakaspalvelu lähihoitajan työssä 15 x x Vanhusten kotihoito ja huolenpito 15 x x Yritystoiminnan suunnittelu 15 x x Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta x Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta* 15 x x Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista* 15 x Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 15 x Yrityksessä toimiminen 15 x Huippuosaajana toimiminen 15 x x Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia, 5 15 osp 5-15 x Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista, 5 15 osp 5-15 x - * Tämän valinnaisen tutkinnon osan laajuudeksi lasketaan 15 osp. 3 Yhteiset tutkinnon osat 35 x Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 x Äidinkieli Toinen kotimainen kieli, ruotsi Vieraat kielet x x x Matemaattisluonnontieteellinen osaaminen 9 x Matematiikka Fysiikka ja kemia Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen x x x Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8 x Yhteiskuntataidot Työelämätaidot Yrittäjyys ja yritystoiminta Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto x x x x Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7 x - 9

10 3.4.1 Kulttuurien tuntemus Osa-alueita kohdista x x Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 x Ammatillisia tutkinnon osia x Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia x Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita tai lukio-opintoja x Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja x Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia x - 5 Tutkintoa yksilöllisesti laajentavat tutkinnon osat x - Ammatillisessa peruskoulutuksessa tutkintoon sisältyy osaamisen hankkimista työssäoppimisen kautta vähintään 35 osaamispistettä (Etelä-Savon ammattiopisto). Yhteisten tutkinnon osien valinnaisten osa-alueiden ja vapaasti valittavien tutkinnon osien tarjonta vaihtelee lukuvuosittain ja paikkakunnittain. Tässä opetussuunnitelmassa kuvattu yhteisten tutkinnon osien valinnaisten osa-alueiden tarjonta koskee Mikkelin toimipisteitä. Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelija voi yksilöllisesti sisällyttää perustutkintoonsa enemmän tutkinnon osia, jos se on tarpeellista työelämän alakohtaisten vaatimusten, paikallisten ammattitaitovaatimusten tai opiskelijan ammattitaidon syventämisen kannalta. Ne voivat olla ammatillisia tutkinnon osia tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia. 1.4 TUTKINNON OSIEN SUORITTAMISJÄRJESTYS JA TOTEUTUSTAVAT Opintotarjonta voi vaihdella lukuvuosittain ja paikkakunnittain. Opintotarjonta suunnitellaan lukuvuosittain ryhmä- ja paikkakuntakohtaisiin jaksotussuunnitelmiin. Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), näyttötutkinnossa tutkinnon suorittajan henkilökohtaistaminen ja oppisopimuskoulutuksessa opiskelijan henkilökohtainen opiskeluohjelma vaikuttavat yksilöllisesti opintojen etenemisaikatauluun. 10

11 1.5 ALAN AMMATIT OPINTOPOLKUESIMERKKEJÄ Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala Tämä polku laajentaa lähihoitajan perustutkinnon osaamista kotihoidon perhetyöhön. Työnantajina voivat olla julkinen, yksityinen ja kolmas sektori. KOTONA TEHTÄVÄN LÄHITYÖN POLKU Kasvun tukeminen ja ohjaus Hoito ja huolenpito Kuntoutumisen tukeminen Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus Ylläpitosiivous (Kotityö ja puhdistuspalvel ujen perustutkinto, pakollinen tutkinnon osa) Kotiruokapalvelut (Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, kotityöpalvelujen osaamisala) Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala Tämä polku laajentaa lähihoitajan perustutkinnon osaamista kotihoidossa mielenterveys- ja päihdeasiakastyöhön. Työnantajina voivat olla julkinen, yksityinen ja kolmas sektori KOTONA TEHTÄVÄN LÄHITYÖN POLKU Kasvun tukeminen ja ohjaus Hoito ja huolenpito Kuntoutumisen tukeminen Mielenterveysja päihdetyö Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen Ylläpitosiivous (Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, pakollinen tutkinnon osa) 11

12 Sairaanhoito ja huolenpidon osaamisala Tämä polku laajentaa lähihoitajan perustutkinnon osaamista kotihoitoyrittäjyyteen. KOTIHOIDON YRITTÄJYYDEN OSAAJAN POLKU Kasvun ja tukeminen ohjaus Hoito ja huolenpito Kuntoutumisen tukeminen Sairaanhoito ja huolenpito Yritystoiminnan suunnittelu Ylläpitosiivous (Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, pakollinen tutkinnon osa) Tämä polku laajentaa lähihoitajan perustutkinnon osaamista palveluasumiseen SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAITOS -OSAAJAN POLKU Kasvun ja tukeminen ohjaus Hoito ja huolenpito Kuntoutumisen tukeminen Sairaanhoito ja huolenpito Näytteenotto - ja asiakaspalvelu Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten puhdistuspalvelut (Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinto valinnainen tutkinnon osa) Kuntoutuksen osaamisala Tämä polku laajentaa lähihoitajan perustutkinnon osaamista senioripalveluihin KUNTOUTTAVAN OHJAAJAN POLKU Kasvun tukeminen ja ohjaus Hoito ja huolenpito Kuntoutumisen tukeminen Kuntoutus Vanhusten kotihoito ja huolenpito Avoin AMKopinnot sosiaali-ja tai terveysalalta 12

13 2 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 2.1 PAKOLLISET TUTKINNON OSAT KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS (20 OSP) Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden kasvuun ja kehitykseen liittyviä vahvuuksia ja tarpeita asettaa kasvua ja kehitystä tukevia tavoitteita toimia asiakkaan kasvua ja kehitystä tukevan suunnitelman pohjalta arvioida toimintaansa sekä kasvua ja kehitystä tukevan suunnitelman toteutumista edistää ja tukea asiakkaan kasvua ja kehitystä sekä terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia ohjata ja tukea asiakasta päivittäisissä toiminnoissa ohjata erilaisia asiakasryhmiä työskennellä eri asiakasryhmiä koskevien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan säädösten, määräysten, ohjeiden ja toimintaperiaatteiden mukaan ottaa vastuun oppimisestaan ja arvioida ammatillista kehittymistään hakea tietoa ja käyttää tietotekniikkaa ja dokumentointivälineitä noudattaa työryhmän sääntöjä ja toimia työyksikön työhyvinvointi- ja -turvallisuusohjeiden mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa kasvun tukemisessa ja ohjauksessa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla lähihoitajan työtehtävissä ensisijaisesti varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä, joita ovat päiväkoti tai ryhmäperhepäivähoito tai kouluissa, oppilaskodeissa, koulujen ja oppilaitosten asuntolatoiminnassa tai päiväkerhoissa. Perustellusta syystä kyseeseen voi tulla jonkin muun asiakasryhmän (kuten vanhukset, vammaiset) toimintaympäristö tai alan työpaikka. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit Tutkinnon osan arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit löytyvät perustutkinnon perusteista: Tutkinnon osan arviointitiedot opintopolku.fi eperusteet -palvelussa Oppimisen arviointi* 13

14 Edistymisestä annetaan palautetta suullisesti tai kirjallisesti. Oppimisen arvioinnissa ei käytetä arvosanoja, eikä se vaikuta osaamisen arviointiin. Osaamisen arviointi* Osaamisen arviointi suoritetaan arvioinnin kohteiden ja arviointikriteerien mukaisesti asteikolla 1-3. *Arvioinnista kerrotaan tarkemmin luvussa 6. Teema Keskeiset sisällöt Osaamisen hankkiminen esimerkkejä Asiakkaan kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin tukeminen Oppimaan oppimista koskevan tiedon hallinta ja ongelmanratkaisu Oppimisen ja ammatillisen osaamisen itsearviointi Kasvatuksen, kehityksen ja hyvinvoinnin peruskäsitteet Kehityspsykologia Erilaiset perheet, kasvatuskumppanuus Kulttuuritietous Asiakkaiden terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia edistävien tekijöiden tunnistaminen Syrjäytymisen ehkäisy, huolen puheeksi ottamisen taito Ravitsemissuositukset, perusruoka ja leivonnaiset Menetelmiä Ympäristöjä oman kasvun kansio erilaiset tiedonkeruumenetelmät ryhmäytymis- ja vuorovaikutusharjoitukset itsetuntemusharjoitukset oppimistyylitestit dialoginen oppiminen mobiilioppiminen ruuanvalmistus ja leivonta - luokkatilat - oppimiskeidas - sosiaalinen media - aidot toimintaympäristöt - työelämä-viikko Asiakasprosessissa ohjaaminen Suunnitelmallisen työskentelyn prosessi Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus Ryhmän muodostuminen, ryhmän toiminnan lainalaisuudet Yksilön ja ryhmien ohjaus Päivittäisten toimintojen ohjaaminen Ohjatun toiminnan suunnittelu Luovat menetelmät Vuorovaikutus-, verkostoja yhteistyötaidot Ammattieettinen toiminta Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintajärjestelmää ja kasvatusalaa koskevat tiedot Menetelmiä: oman kasvun kansio Taitaja-tehtävät luento Ympäristöjä dialoginen oppiminen workshop asiakkaiden tapaamiset asiantuntijaluennot draama havainnointi haastattelut työssäoppiminen luokkatilat 14

15 Historiaa, säädöksiä, määräyksiä ja toimintaperiaatteita sekä suosituksia koskevat tiedot Työhyvinvointi, työturvallisuus oppimiskeidas aidot työympäristöt (julkinen, yksityinen, kolmas sektori) Vaadittavat erillispätevyydet Muuta huomioitavaa Suositellaan hygieniapassia YTOT integrointi (5+5): - Äidinkieli (pakollinen 2 osp), - Yhteiskuntataidot (pakollinen 1 osp) - Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen (pakollinen 1 osp) - Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto (pakollinen 1 osp) - psykologia (valinnainen 1 osp) - etiikka (valinnainen 1 osp) - sekä 3 muuta valinnaista HOITO JA HUOLENPITO (30 OSP) Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa asettaa tavoitteita omalle toiminnalleen hoito- ja huolenpitotyössä laatia tarve- ja voimavaralähtöisen asiakkaan tai potilaan hoitoa ja huolenpitoa edistävän suunnitelman sekä toteuttaa ja arvioida sitä tukea asiakkaita tai potilaita selviytymään päivittäisissä toiminnoissa tarkkailla asiakkaan tai potilaan elintoimintoja ja toimintakykyä sekä kirjata havaintojaan ja tiedottaa niistä tehdä asiakas- ja potilaslähtöistä hoito- ja huolenpitotyötä hyödyntäen hoidon ja huolenpidon tietoperustaa toteuttaa muisti-, pitkäaikais- ja kansansairauksia (mm. sydän- ja verisuonisairaudet, diabetes, epilepsia, Parkinsonin tauti, Alzheimerin tauti, reuma, aivoverenvuoto, aivoinfarkti, mielenterveysja päihdesairaudet, artroosi ja osteoporoosi, aistivammat ja sairaudet) sairastavien perushoitoa sekä edistää heidän vuorovaikutustaan ja kuntoutumistaan edistää asiakkaan tai potilaan fyysistä ja psyykkistä terveyttä, potilas- ja asiakasturvallisuutta ja hyvinvointia asiakkaan tai potilaan ammatillisen kohtaamisen hyödyntää apuvälineiden ja teknologian mahdollisuuksia hoito- ja huolenpitotyössä ohjata asiakkaita tai potilaita käyttämään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja toimeentuloturvan etuuksia toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita toiminnassaan ottaa työssään huomioon laatutyön suositukset sekä omavalvonnasta annetut määräykset toteuttaa lääkehoidon, annostella ja antaa lääkkeet sekä tarkkailla niiden vaikutuksia arvioida omaa toimintaansa ja ammatillista kehittymistään sekä hyödyntää saamaansa palautetta arvioida mahdollisuuksiaan toimia tulevaisuudessa yrittäjänä noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita ja määräyksiä 15

16 noudattaa sosiaali- ja terveysalan säädöksiä ja eettisiä periaatteita. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa hoidon ja huolenpidon osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla lähihoitajan työtehtävissä akuuttihoidon yksikössä, kotihoidossa, tuetussa tai tehostetussa palveluasumisessa tai laitoshoidossa joko vanhainkodissa tai terveyskeskuksen pitkäaikaisosastolla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisenosoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit Tutkinnon osan arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit löytyvät perustutkinnon perusteista: Tutkinnon osan arviointitiedot opintopolku.fi eperusteet -palvelussa Oppimisen arviointi* Edistymisestä annetaan palautetta suullisesti tai kirjallisesti. Oppimisen arvioinnissa ei käytetä arvosanoja, eikä se vaikuta osaamisen arviointiin. Osaamisen arviointi* Osaamisen arviointi suoritetaan arvioinnin kohteiden ja arviointikriteerien mukaisesti asteikolla 1-3. *Arvioinnista kerrotaan tarkemmin luvussa 6. Teema Keskeiset sisällöt Osaamisen hankkiminen esimerkkejä Hoito ja huolenpitotyön suunnittelu Hoito- ja palvelusuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen Ammatillinen kohtaaminen Palveluohjaus Sosiaali - ja terveydenhuollon arvoperusta Vastuullinen toiminta Laatusuositukset Menetelmiä Ympäristöjä kirjaamisharjoitukset draama itsenäinen työskentely vuorovaikutukselliset oppimiskeskustelut/luento työryhmätyöskentely työelämä-viikko työssäoppiminen luokkatilat oppimiskeidas tutustumiskäynnit, vierailut yrityksiin aidot työympäristöt (julkinen, yksityinen, kolmas sektori) 16

17 Voimavaralähtöinen hoitoja huolenpito Kansansairaudet Päivittäiset toiminnot Elintoimintojen tarkkailu Tartuntoja ehkäisy Ergonominen työskentely Apuvälineet ja hyvinvointiteknologia Ravitsemushoito Lääkehoito Asiakas- ja potilasturvallisuus Yrittäjämäinen toiminta Kestävä kehitys Ensiapu 1-koulutus Menetelmiä Ympäristöjä dialoginen oppiminen luento toiminnallinen oppiminen mobiilioppiminen projektityöskentely oppimispäiväkirja oman kasvun kansio Taitaja -tehtävät opintokäynnit työssäoppiminen - luokkatilat - oppimiskeidas - aidot työympäristöt (julkinen, yksityinen, kolmas sektori) Vaadittavat erillispätevyydet Suositellaan voimassa olevaa ensiapukurssin EA 1 todistusta Muuta huomioitavaa YTOT integrointi (8+7): - äidinkieli (pakollinen 2 osp) - vieras kieli englanti (pakollinen 2 osp) - matematiikka (pakollinen 2 osp) - kemia (pakollinen 1 osp) - yrittäjyys ja yritystoiminta (pakollinen 1 osp) - työelämätaidot (pakollinen 1 osp, valinnainen 1 osp) - työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto (valinnainen 2 osp) - tieto- ja viestintätekniikka (valinnainen 1 osp) - sekä 2 muuta valinnaista Lääkehoito tulee olla hyväksytysti suoritettuina ennen osaamiskokonaisuuteen sisältyvää työssäoppimista KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN (20 OSP) Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa laatia, toteuttaa ja arvioida lähihoitajan vastuualueella kuntoutujalähtöisen kuntoutumista edistävän suunnitelman yhteistyössä kuntoutujan ja moniammatillisen työryhmän kanssa ohjata ja tukea erilaisten ja eri-ikäisten kuntoutujien kuntoutumista noudattaa taloudellisuutta, kestävän kehityksen periaatteita sekä toimintaympäristön laatusuosituksia ammatillisen vuorovaikutuksen ja viestinnän sekä käyttää selkokieltä ja hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä käyttää toimintakykyä ja kuntoutumista edistävää työotetta sekä edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia ohjata erilaisia kuntoutujia päivittäisissä toiminnoissa ehkäistä terveyden ja hyvinvoinnin riskejä ja haittoja ja motivoida muutoksiin ohjata terveyttä edistävään liikuntaan, viriketoimintaan ja sosiaaliseen kanssakäymiseen ohjata apuvälineiden käytössä, huollossa ja kuntoutumista tukevan teknologian käytössä 17

18 hyödyntää palvelujärjestelmää kuntoutustyössä ja toimia alan säädösten, määräysten ja toimintaperiaatteiden mukaisesti arvioida ammatillista kehittymistään ja hyödyntää saamaansa palautetta toimia moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita sekä huolehtia tapaturmien ehkäisystä, kuntoutujien ja omasta turvallisuudesta ja toimintakyvystä noudattaa työssään ammattieettisiä periaatteita. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa kuntoutumisen tukemisessa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla lähihoitajan työtehtävissä avo- tai laitoshoidon moniammatillisissa yksiköissä, joissa on eri-ikäisiä kuntoutujia: sairaalan kuntoutusosastolla, vanhainkodissa, palvelukeskuksessa, hoitokodissa, vammaisten toimintayksikössä (asuntola, palvelutalo, perhekoti tai työkeskus), mielenterveys- tai päihdeyksikössä (kuntoutus- tai toimintakeskus, asuntola, kuntoutuskoti tai kotikuntoutus), kotihoidossa, lastensuojelun yksikössä, päiväkodissa tai koulussa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit Tutkinnon osan arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit löytyvät perustutkinnon perusteista: Tutkinnon osan arviointitiedot opintopolku.fi eperusteet -palvelussa Oppimisen arviointi* Edistymisestä annetaan palautetta suullisesti tai kirjallisesti. Oppimisen arvioinnissa ei käytetä arvosanoja, eikä se vaikuta osaamisen arviointiin. Osaamisen arviointi* Osaamisen arviointi suoritetaan arvioinnin kohteiden ja arviointikriteerien mukaisesti asteikolla 1-3. *Arvioinnista kerrotaan tarkemmin luvussa 6. Teema Keskeiset sisällöt Osaamisen hankkiminen esimerkkejä Kuntoutumisen tukemisen suunnittelu Ihmisen toimintakyky Asiakasryhmät: ikääntyneet, mielenterveysja päihdeasiakkaat, monikulttuuriset asiakkaat, vammaisryhmät Kuntoutuksen palvelujärjestelmä Apuvälineiden hankinta ja jakelukanavat Menetelmiä Ympäristöjä dialoginen oppiminen työryhmätehtävät verkko-oppiminen vertais-/ kokemusasiantuntijoiden vierailut digitaalinen oppimisseikkailu työelämä-viikko 18

19 Kuntoutumisen prosessi moniammatillisena toimintana Omaiset ja verkosto luokkatilat oppimiskeidas verkkoympäristö lähiseutu aidot työympäristöt (julkinen, yksityinen, kolmas sektori) tapahtumat, tilaisuudet Kuntoutujalähtöinen toimintakyvyn tukeminen Terveelliset elämäntavat, ravitsemus ja liikunta Toimintakyvyn vahvuudet ja vajavuudet Voimavaralähtöinen kuntouttava työote Esteettinen ja esteetön ympäristö Hyvinvointiteknologia Taloudellisuus Persoona työvälineenä Yksilö- ja ryhmänohjaus Luova toiminnanohjaus Ammattieettinen toiminta Työturvallisuus Menetelmiä Ympäristöjä dialoginen oppiminen workshop digitaalinen oppimisseikkailu luovan toiminnan menetelmät oman kasvun kansio Taitaja-tehtävät työelämä-viikko työssäoppiminen kotimaassa tai ulkomailla luokkatilat oppimiskeidas verkkoympäristö aidot työympäristöt (julkinen, yksityinen, kolmas sektori) Vaadittavat erillispätevyydet Muuta huomioitavaa YTOT integrointi (5+5): - äidinkieli (pakollinen 1 osp) - ruotsi (pakollinen 1 osp) - työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto (pakollinen 1 osp, valinnainen 2 osp) - fysiikka pakollinen (1 osp) - matematiikka pakollinen (1 osp) - työelämätaidot valinnainen (1 osp) - yrittäjyys ja alan yritystoiminta (valinnainen 1 osp) - taide ja kulttuuri (valinnainen 1 osp) On suositeltavaa, että Kuntoutumisen tukemisen tutkinnon osan opinnot ajoittuvat Kasvun tukemisen ja ohjauksen sekä Hoidon ja huolenpidon tutkinnon osien suorittamisen jälkeen 19

20 2.3 ENSIHOIDON OSAAMISALAN PAKOLLINEN TUTKINNON OSA ENSIHOITOPALVELUSSA TOIMIMINEN (35 OSP) Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa arvioida potilaan tilan, suunnitella ja toteuttaa potilaan tarvitseman perushoidon ja ensihoidon ohjata asiakasta ensihoitopalveluun ja ensihoitoon liittyvissä tilanteissa työskennellä moniammatillisessa työryhmässä, viestiä viranomaisverkostossa sekä tehdä viranomaisyhteistyötä toimia hälytysajossa ja kuljettaa ambulanssia käyttää työssään tutkimusmenetelmiä ja -välineitä sekä terveydenhuollon laitteita antaa lääkkeitä ja toteuttaa lääkehoidon lähihoitajan vastuualueella (STM:n Turvallinen lääkehoito-opas 2005:32, liite 8) käyttää työssään ensihoitopalvelussa työskentelyn edellyttämää tietoperustaa hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa suunnitella oman osaamisensa tuotteistamista ratkaista työssä esiin tulevia ongelmia toimia ensihoitotyötä ohjaavia arvoja sekä ammattieettisiä toimintaohjeita ja periaatteita noudattaen kehittää toimintaansa saamansa palautteen pohjalta sekä arvioida omaa osaamistaan toimia ensihoitoa koskevien työhyvinvointi- ja turvallisuussäädösten mukaan suojata itsensä tartunnoilta ja ennaltaehkäistä tartuntojen leviämistä. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ensihoitopalvelussa toimimisessa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla lähihoitajan työtehtävissä perustason ja/ tai hoitotason ensihoitoyksikössä, sairaalan päivystyspoliklinikalla tai terveyskeskuksen päivystysvastaanotossa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit Tutkinnon osan arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit löytyvät perustutkinnon perusteista: Tutkinnon osan arviointitiedot opintopolku.fi eperusteet -palvelussa Oppimisen arviointi* Edistymisestä annetaan palautetta suullisesti tai kirjallisesti. Oppimisen arvioinnissa ei käytetä arvosanoja, eikä se vaikuta osaamisen arviointiin. Osaamisen arviointi* 20

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 12.3.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2015 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 1 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma kaikille pakolliset tutkinnon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena

Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, lähihoitaja, 180 osp Tutkinnon rakenne Pakolliset tutkinnon

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto 2 Sisällys 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Mielenterveys-

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Lähihoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto

JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto JEDU- valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, Jalkojenhoidon ammattitutkinto 2014 2 3 Sisällys 1.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Sosiaali-, terveys- ja

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 16/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:25 Määräykset ja ohjeet 2013:25 Näyttötutkinnon perusteet VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto. Sähköasentaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee

OPETUSSUUNNITELMA. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto. Sähköasentaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähköasentaja Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee - ammatillista peruskoulutusta

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2014 jälkeen

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Voimassa 1.8.2012 alkaen

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Voimassa 1.8.2012 alkaen SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Sosiaali-,

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Kotityö- ja

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Kauneudenhoitoalan

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot