YRITTÄJYYSOPINNOILLA YRITTÄJYYTEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITTÄJYYSOPINNOILLA YRITTÄJYYTEEN 2010 2013"

Transkriptio

1 YRITTÄJYYSOPINNOILLA YRITTÄJYYTEEN

2 Yrittäjyysopinnot (25 op + 35 op) Entrepreneurial Studies ( ECTS) OPS Perustehtävän määrittely Yrittäjyysopintojen perustehtävänä on yrittäjyyden edistäminen mahdollistamalla yrittäjyysopintojen saatavuus yliopisto-opiskelijoille. Opinto-ohjelmassa yhdistyvät liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen sekä yrittäjämäinen ajattelu-, toiminta- ja suhtautumistapa. Kenelle opinto-ohjelma on tarkoitettu Yrittäjyysopinnot on tarkoitettu Lapin yliopiston kaikkien tiedekuntien opiskelijoille ja avoimen yliopiston opiskelijoille. Ne sopivat sivuaineeksi joko suppeina tai laajoina opintoina. Opetus- ja työmuodot Opinto-ohjelma toteutetaan yrittäjämäistä pedagogiikkaa käyttäen, yhdistäen ja soveltaen joustavia oppimismenetelmiä (blended learning) sekä hyödyntäen opiskelijoiden aiemmin hankkimia tietoja ja taitoja (AHOT). Opettajat toimivat asiantuntijoina sekä valmentajina. Oppimistehtävät kytketään yrittäjyyteen. Osallistujilta edellytetään aktiivista osallistumista omassa ja ryhmän oppimisprosessissa. Suoritustavat Opintojaksot koostuvat luennoista sekä erilaisista oppimistehtävistä ja oppimateriaaleista. Opiskelija osallistuu luennoitsijoiden määrittelemiin tehtäviin opintojaksojen aikana ja laatii osaamisestaan koosteen portfolioonsa. Opintosuoritusten arviointi Opiskelijan osaaminen arvioidaan asteikolla 1 5. Pakollisuus ja vaihtoehtoiset suoritustavat Saadakseen merkinnän yrittäjyysopintojen suorituksesta opiskelijan pitää suorittaa perus- ja aineopinnot esitetyillä vaatimuksilla. Oppiminen etenee parhaiten noudattamalla opinto-oppaassa esitettyä opintojaksojen järjestystä. Mikäli sinulla on opintoja, joiden katsot oikeuttavan korvaavuuteen, niin ole ennen opintojakson alkua yhteydessä vastuuopettajaan. Ennen vuotta 2009 Yrittäjyysopintojen perusopinnot suorittaneet voivat jatkaa aineopinnoissa. Heille kuitenkin suositellaan YRIT1101 suorittamista ennen aineopintojen aloittamista. Yliopisto-opintoja aloittaville opiskelijoille suositellaan KAKA0003 Akateemiset opiskelutaidot opintojaksoa. Vastuuhenkilöt Opettajina toimii Lapin yliopiston opetus- ja tutkimushenkilökuntaa, asiantuntijoita sekä alumneja. Opinto-ohjelman tieteellinen vastuuhenkilö on professori Susan Meriläinen. Käytännön kokonaissuunnittelusta vastaa koulutuspäällikkö Helena Tompuri. YRIT1100YRITTÄJYYDENPERUSOPINNOT(25op) YRIT1101 Yrittäjyyteenherääminen op YRIT1102 Yrittäjyys op YRIT1103 Innovaatiotjayrittäjyys op YRIT1104 Liiketoiminnanmenestystekijät op YRIT1105 Yritysjuridiikanperuskurssi op YRIT1106 Liiketoimintasuunnitelmajayrityksenperustaminen op YRIT1200YRITTÄJYYDENAINEOPINNOT(35 38op) YRIT1201 Yrittäjyydenulottuvuudet op YRIT1202 Toimitusketjunhallinta op YRIT1203 Erityiskysymyksiä 3 5op YRIT1204 Yrittäjyydenoikeudellisiakysymyksiä op YRIT1205 e-yrittäjyys op YRIT1206 Omantyöntutkiminenomanyrittäjämäisentoiminnankehittämiseksi 10op

3 YRIT1100 Yrittäjyyden perusopinnot (25 op) Yrittäjyydenperusopinnotsuoritettuaanopiskelijaosaa toimiayrittäjämäisestivaihtelevissatilanteissa tunnistaaluovuudenjainnovatiivisuudenmerkityksenyrittäjyydessä tunnistaakäytännöntilanteissayritysjuridiikankannaltamerkityksellisetongelmat perustaayrityksenjatehdärahoitussuunnitelman YRIT1101 YrittäjyyteenherääminenFosteringEntrepreneurialMindset Omaehtoinenyrittäjyyselinikäisenoppimisenvälineeksiyrittäjyyskansalaistaidoksi Kurssinlaajuus-3op Tavoite Opintojaksonsuoritettuaanopiskelijaosaa määritelläyrittäjyyteenliittyvätkäsitteet kertoayrittäjyydenmerkityksenoppimis-jakasvamisprosessissa toimiayrittäjämäisestivaihtelevissatilanteissa tunnistaaomatvahvuutensayrittäjyysvalmiuksina kertoa,mitätarkoittaaitsensäjohtaminen laatiaosaamisportfolionsekähyödyntääsitämyöhemminoppimisessa Sisältö Itsensäjohtaminenjayrittäjyysvalmiudet Yrittäjyydenkäsitteet Yrittäjyystietona,taitonajaasenteena Yrittäjyyserielämänvaiheissa Erilaisiaosallistumis-javaikuttamiskeinojakansalaisyhteiskunnassa Osaamisportfolionkoostaminen Opetus-jatyömuodot Opetusta20tuntia,tuutorointituntiopiskelijaakohden Oppimateriaali Ydinmateriaali Haataja, A Kohti yrittäjyysvalmiuksia vuorovaikutuksellisessa oppimisympäristössä. Teoksessa K. Kurtakko, J. LeinonenjaM.Pehkonen(toim.),Opettajaksikehittyminen,hyvinvointijaoppimisenstrategiat,s JuhlakirjaRaimo Rajala60vuotta.Lapinyliopistonkasvatustieteellisiäjulkaisuja19.Rovaniemi:Lapinyliopisto. Haataja,A.Hietanen,L.Järvi,T.Tompuri,H.2009.KohtiyrittäjyysvalmiuksiaPäätöksenteonoppiminen systeemisessä oppimisympäristössä. Teoksessa Yrittäjyyskasvatuksen muotoutuva maisema Yrittäjyyskasvatuksen identiteettiä rakentamassa. (toim. Kansikas, Juha Kyrö, Paula Seikkula-Leino, Jaana Römer-Paakkanen, Tarja) Jyväskyläntaloustieteenjulkaisuja:179:2009,s Hietanen,L.2009.Monologinhallitsijastadialoginmahdollistajaksi.TeoksessaK.Kurtakko,J.LeinonenjaM.Pehkonen (toim.),opettajaksikehittyminen,hyvinvointijaoppimisenstrategiat,s JuhlakirjaRaimoRajala60vuotta.Lapin yliopistonkasvatustieteellisiäjulkaisuja19.rovaniemi:lapinyliopisto. Gibb,A.A.(2002)CreatingConduciveEnvironmentsforLearningandEntrepreneurship;livingwith,dealingwith, creatingandenjoyinguncertaintyandcomplexity.industryandhighereducationvolume16number3. Gibb,A.2005.ThefutureofentrepreneurshipeducationDetermingthebasisforcoherentpolicyandpractice.InKyrö, P. and Carrier, C. The Dynamics of Learning Entrepreneurship in Cross-Cultural University Contex. University of Tampere,FacultyofEducation,ResearchCenterforVocationalandProfessionalEducation, Kyrö,Paula1998.Yrittäjyydentarinaakertomassa.Helsinki:WSOY.Sähköisestijaettavamateriaali. Ristimäki,Kari2004.Yrittäjyyskasvatus. Yrittäjyyskasvatuksen monia suuntia Toim. P. Kyrö, H. Lehtonen K. Ristimäki. Hämeenlinna: Tampereen yliopistonkauppakorkeakoulu. YVI:stäEnergiaaopettajankoulutukseenhankewww.yvi.fi Muuluennoillailmoitettavamateriaali

4 Oheislukemista Best procedure Project: Entrepreneurship in higher education, especially in non-business studies Final Report of the expert groups. March EU:n asiantuntijaryhmän loppuraportti: Best-menettelyn mukainen yrittäjyyskasvatushanke. Sähköisesti jaettava materiaali. Cope,Jason2005:TowardDynamiclearningPerspectiveofEntrepreneurship.EntrepreneurshipTheoryandPractice, 29(4): http://eprints.lancs.ac.uk/30693/ Heikkilä, Mauri Vahva minäkäsitys ja itsetunto ohjaavat sisäistä yrittäjyyttä. Väitöskirja on julkaistu sarjassa JyväskyläStudiesinBusinessandEconomics,numero46,Jyväskylä2006. Ikonen,Risto2006.Yrittäjyyskasvatus.Kansalaisentaloudellistaautonomiaaetsimässä. Kuratko D. F. 2005: The emergence of Entrepreneurship Education: Development, Trends and Challenges. Entrepreneurship Theory and Practice, p Nousiainen, L. Piekkari, U. Osallistuva oppilas yhteisöllinen koulu. Oppilaskunnan ohjaavan opettajan opas. Opetusministeriönjulkaisuja2005:19.www.minedu.fi Vastuuhenkilö HelenaTompuri,avoinyliopistojaLenitaHietanen,kasvatustieteidentiedekunta Ajoitus 1.periodi.Opintojensuorittamistasuositellaanensimmäisenäopiskeluvuotena. Lisätietoja Opintojaksovoidaansuorittaamyösopintopisteenlaajuisena,jolloinyrittäjyydenperusopintojenlaajuuson29 opintopistettä.aiemminsuoritettulape1708yrittäjyyskasvatus-opintojaksokorvaatämänjakson.

5 YRIT1102 Yrittäjyys-Entrepreneurship Kurssinlaajuus-5op Tavoite Opintojaksonsuoritettuaanopiskelijaosaa erotellayrittäjyydenilmentymätmonipuolisestijamonitieteisestiyhteiskunnassa selittää yrittäjyyden ja yrityksen toiminnan kokonaisuuden yhteiskunnassa erilaisissa yhteiskuntarakenteissa eri aikoina kuvatayrittäjyydentoimeentulonlähteenäjopaammattinasekäyrityksentoiminnatjaosa-alueet Sisältö Yrittäjyydenhistoria,sisältösekäasemataloudessajaorganisaatiossa Liiketoimintamahdollisuuteenkiinnittyvänäkemysyrittäjyydestä Toimialaympäristöjayrittäjyyssekäglobaalitalous Sijaintiympäristönpiirteetyrittäjyyteenohjaavinatekijöinä Yrittäjyydenjaliiketoiminnanedistäminen Opetus-jatyömuodot Opetusta12tuntiajaharjoituksia10tuntia Oppimateriaali Heinonen,JarnaVento-Vierikko,Irma2002.Sisäinenyrittäjyys:uskalla,muutu,menesty.Helsinki:Talentum. Lavas,IlkkaO.2005.Luontainenyrittäjyys:Mietelmiäyrittäjänelämästä. Yrittäjyyskatsaus2009.Kauppa-jateollisuusministeriönjulkaisuja.Helsinki.www.tem.fi/ Kyrö,Paula2006.Yrittäjyys,talousjakestäväkehitys. Rissanen,Tapio2010.Yrittäjyysontäyttäelämää. GEM-tutkimusonGlobalEntrepreneurshipMonitor2008.www.tse.fi/FI/media/ajankohtaista/Pages/gem08.aspx Kirjallisuuttaorganisaatiojayrittäjyysteemasta Muuluennoillailmoitettavamateriaali Vastuuhenkilö SeppoSärkkä,avoinyliopisto Ajoitus 1.periodi

6 YRIT1103 InnovaatiotjayrittäjyysTheInnovationsandEntrepreneurship Kurssinlaajuusop Tavoite Opintojaksonsuoritettuaanopiskelijaosaa tunnistaaluovuudenjainnovatiivisuudenmerkityksenyrittäjyydessä kuvatavastuullisenjakestävänyrittäjyyden laatialiikeideankuvauksen tehdätoimintaympäristöanalyysin Sisältö Luovuusjainnovatiivisuusliikeideansynnynjakehittelynlähtökohtana Liikeideanosa-alueetjaniidenkuvaaminen Alkavanliiketoiminnanideointijatoimintaympäristöanalyysi Opetus-jatyömuodot Opetusta16tuntiajapienryhmäharjoituksia3 5opiskelijanryhmissätunti Oppimateriaali Koiranen,Matti2000.Oleyrittäjäsisäinenjaulkoinenyrittäjyys. Laitila,2001.Yritysideastatoimivaanyritykseen.Verkkomateriaalilöytyyinternet-osoitteesta:www.yrittajakoulu.fi Harjoitustyöhön:McKinsey&Company,2000.Ideastakasvuyritykseksi.http://web.venturecup.fi/index.php?id=406 Kasvuyrittäjyyden kannustaminen verotuksen keinoin Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. 29/ Muuluennoillailmoitettavamateriaali Vastuuhenkilö RaunoRusko Ajoitus 2.periodi

7 YRIT1104 LiiketoiminnanmenestystekijätProfitability Kurssinlaajuus op Tavoite Opintojaksonsuoritettuaanopiskelijaosaa tunnistaakannattavanliiketoiminnanedellytykset myydäjamarkkinoidaomaaosaamistaanjatuotteita tulkitatuotanto-jatalousprosessiataloudellistenindikaattoreidenavulla asemoidayrityksenliiketoiminnantoimintaympäristöön hahmotella tässä toimintaympäristössä kilpailuetua tuottavan yrityksen johtamis- ja ansaintamallin yrityksen omien strategistenmenestystekijöidenvaraan. Sisältö Kannattavanyritystoiminnanjaliiketoimintaosaamisenolennaisetelementit Taloudenhallinnanvälineet,rahoituksensuunnittelujamarkkinoinninkeinot Yritystoiminnanmonimuotoisuusjaympäristöt Yrityscasedemonstraatiotjayrityspelit Opetus-jatyömuodot Opetusta18tuntia,lisäksicase-harjoituksiapienryhmissä15tuntia Oppimateriaali Alhola,Lauslahti,2004.Talouttajohtamistavarten.Edita. Bergström,SeijaLeppänen,Arja2007YrityksenasiakasmarkkinointiBusiness.Edita. Jylhä,EijaViitala,Riitta2009.LiiketoimintaosaaminenBusiness.Edita. Neilimo,Näsi2009.Mitäonliiketoimintaosaaminen. Siikavuo,2003.Pienyrityksentaloushallinto. Vierula,Markku2006.Markkinointi,myyntijaviestintä. Erikseenilmoitettavaverkkomateriaali Vastuuhenkilö SeppoSärkkä,avoinyliopisto Ajoitus 3.periodi

8 YRIT1105 Yritysjuridiikanperuskurssi IntroductiontoBusinessLaw Kurssinlaajuus op Tavoite: Opintojaksonsuoritettuaanopiskelijaosaa kuvatapääpiirteissäänyritysjuridiikankeskeisimmätosa-alueet kuvatalainsäädännönmerkityksenyrittäjyydessäjayritystoiminnassa kuvataoikeudellisensäätelynmerkityksenyrittäjyydessä tunnistaakäytännöntilanteissayritysjuridiikankannaltamerkityksellisetongelmat Sisältö Yritysjuridiikankeskeisetosa-alueet Oikeudellisensäätelynmerkitysyrittäjyydessäjayritystoiminnassa Case-esimerkkejä Opetus-jatyömuodot Opetustuntia,harjoitukset10tuntia Oppimateriaali Oikeusjärjestys(2009s ),lukuEsineoikeus OikeusjärjestysII(2010s ),lukuVero-oikeus OikeusjärjestysIII(2010s.1 75),lukuVelvoiteoikeus OikeusjärjestysII(2010s ),lukuKauppaoikeus Muuluennollailmoitettavamateriaali Vastuuhenkilö taloudellistensuhteidenyliopistolehtori,otkjahelenatompuri,avoinyliopisto Ajoitus 4.periodi OPS

9 YRIT1106 Liiketoimintasuunnitelmajayrityksenperustaminen BusinessPlanandtheBuildingofEnterprise Kurssinlaajuus op Tavoite Opintojaksonsuoritettuaanopiskelijaosaa soveltaaoppimaansaomanliikeideantäsmentämiseenjaperustamisvaiheensuunnitteluun täsmentääliikeideastaliiketoimintasuunnitelma selittääyritysmuotojenerotjamerkityksenperustamisvaiheessa kertoaperustamisrutiinitjaalkavanyrityksenavustus-jarahoitusmuodot perustaayrityksenjatehdärahoitussuunnitelman kuvatasuunnitteluayrityksenelinkaarenerivaiheissa Sisältö Yrityksensyntyprosessijaerivaihtoehdotliiketoiminnankäynnistämisessä Omanliike-ideantäsmentäminenjaperustamisvaiheensuunnittelu(LTS) Liiketoimintasuunnitelmanlaatiminenjaarviointi Tutustuminenmuihinliiketoimintasuunnitelmiin Yritystoiminnankarikot Yritysmuodot,perustamisrutiinitsekäalkavanyrityksenavustus-jarahoitusmuodoista Opetus-jatyömuodot Opetus12tuntia,harjoitukset15tuntia Oppimateriaali CaganVogel2003.Kehitäkärkituote,ideastainnovaatioksi.Talentum. Collins;2001.Hyvästäparas:miksijotkutyrityksetmenestyvätjatoiseteivät.MyösCD. Kotro,Mikko.2007.Yrityksenkannattavuusjarahoitus.AloittavanjaPK-yrityksennäkökulma.EditaPrimaOy:Helsinki. Soveltuvinosin. Meretniemi,Ylönen2008.Yrityksenperustajanharjoituskirja. Meretniemi,Ylönen2009.Yrityksenperustajankäsikirja. PuustinenT.2004taiuud.Avainomaanyritykseen. Raatikainen,L.2006.Liikeideastaliikkeelle.Edita.Helsinki. Rikkinen,Lasse1999.Löydäomayritysideasi.Edita.Helsinki. Hyödyllisiänettilinkejä Vastuuhenkilö RaunoRuskojaSeppoSärkkä Ajoitus 4.periodi

10 YRIT1200 Yrittäjyyden aineopinnot 35 op Yrittäjyydenaineopinnotsuoritettuaanopiskelijaosaa keskustellakriittisestiyrittäjyydestätutkimusalanajasenyhteiskunnallisestamerkityksestä -tunnistaayritysyhteistyönmerkitykseninnovoinnissa,tuotesuunnittelussajakokotoimitusketjunkoostamisessa arvioidakäytännöntilanteissayritysjuridiikankannaltamerkityksellisetongelmat tehdäomaanalaansajayrittäjyyteenliittyväätutkimusta YRIT1201 Yrittäjyydenulottuvuudet DimensionsofEntrepreneuship Kurssinlaajuus op Tavoite Opintojaksonsuoritettuaanopiskelijaosaa kuvatajakeskustellayrittäjyydestäyhteiskunnallisenajatieteellisenäilmiönä tunnistaayritystoiminnankehittämiskohteita tuottaaratkaisujayritystoiminnanongelmatilanteisiin tunnistaayrittäjyydentaloudellisena,psykologisenajasosiaalisenailmiönä luokitella ja analysoida yrittäjyyden ulottuvuudet (= triangulaatio yrittäjäksi yrittäjyyteen yrittäjämäisesti yrittäjäksi suuntautuminen,yrittäjyydenymmärtäminen,yrittäjämäinentoiminta) kertoavastuullinenyritystoiminnanjakestävänkehityksentoteuttamisentekijätyrityksissä Sisältö Käytännönyrittäjyysyhteiskunnan,alue-japaikallistalouden,liiketoiminnan,organisaationja/taiyksilönnäkökulmasta. Yrittäjyydenajankohtaiseterityiskysymyksetkutensukupolvenvaihdos,hoitoalanerityis-piirteet Yrittäjyydenjakestävänkehityksenvälinenproblematiikkauusimpienkansainvälistentutkimustenvalossa Kasvuyrityksenkehittämissuunnittelu Opetus-jatyömuodot Opetusta25tuntia Oppimateriaali Vesalainen,2001.Yrittäjyydenulottuvuudet.http://www.yrittajakoulu.fi Yrittäjyyskasvatuksensuuntaviivat.Opetusministeriönjulkaisuja2009:7.www.minedu.fi sekäyksiseuraavista: Paulamäki, Kauppiasyrittäjän toimintavapaus ketjuyrityksessä: haastattelututkimus K-Kauppiaan kokemasta toimintavapaudestaagenttiteoriannäkökulmasta(2007).http://hsepubl.lib.hse.fi/fi/ BruniAttila,2005.GenderandEntrepreneurship:AnEthnographicApproach. -Perheyrityksetkansataloudessa.2009.Työ-jaelinkeinoministeriönjulkaisuja.53/2009.www.tem.fi Vastuuhenkilö RaunoRusko Ajoitus 1.periodi

11 YRIT1202 Toimitusketjunhallinta-SupplyChainManagement Kurssinlaajuus-5op Tavoite Opintojaksonsuoritettuaanopiskelijaosaa analysoidayritysyhteistyöhönliittyviäcaseja tunnistaayritysyhteistyönmerkitykseninnovoinnissa,tuotesuunnittelussajakokotoimitusketjunkoostamisessa keskustellayksiköidenyhteistyönmerkityksestä selittääsynergianedunjasenhyödyntämisen määritelläyritysyhteistyönstrategisenjohtamisennäkökulmasta tunnistaaverkostoitumisenmahdollisuudettuotteenjapalveluntuottamisessa Sisältö Yrittäjyysjayritysosanalaajempaatoimitusketjuajaverkostoa Yritysyhteistyönedutjahaitat Yritysyhteistyöneridimensiot Opetus-jatyömuodot Opetusta25tuntia Oppimateriaali Holma,H.2006.Supplychainmanagementandindustrycyclicality.studyoftheFinnishsawmillindustry. Iskanius,P.2006.AnAgileSupplyChainforProject-orientedSteelProductNetwork.www.kirjasto.oulu.fi /julkaisutoiminta/elektroniset/kaikki.html Muuluennoillailmoitettavamateriaali Vastuuhenkilö RaunoRusko Ajoitus 4.periodi

12 YRIT1203 ErityiskysymyksiäSpecialIssues Kurssinlaajuus3 5op Tavoite Opintojaksonjälkeenopiskelijaonsyventänytyrittäjyydenosaamistaan. Sisältö Tähänopintojaksoonvoidaansisällyttäävalinnaisenakurssina esim.omanyliopistonkurssitarjonnastasopivaopintojaksojasuoritus tai YLAS0100jaYMAR0100-sarjastaopintojakso tai Opiskelijavoikootakoopintojaksonsisällönesim.vierailevienluennoitsijoiden3-5yrittäjyydenalaanliittyvienesitysten pohjaltajatehdävastuuopettajankanssasovittavallatavallaoppimistehtävänsuorittaakseenopintojakson. Suorituksestaonsovittavavastuuhenkilönkanssaetukäteen. Vastuuhenkilö RaunoRusko Ajoitus eimääriteltyäajoitusta

13 YRIT1204 YrittäjyydenoikeudellisiakysymyksiäLegalAspectsofEntrepreneurship Kurssinlaajuusop Tavoite Opintojaksonsuoritettuaanopiskelijaosaa täydentääsaamiaanyritysjuridiikanperustietojakäytännönyrittäjyydessä soveltaaoppimaansatyötehtävissään arvioidakäytännöntilanteissayritysjuridiikankannaltamerkityksellisetongelmat hakeaasiantuntijankonsultaatiota Sisältö Yrityksenliiketoiminnankannaltakeskeisetoikeudellisetkysymykset Käytännönliikejuridiikkayrittäjyydennäkökulmasta Yrittäjyyttätukevasopimusoikeudenkäytännönkurssi Opetus-jatyömuodot Kunkinopintojaksonmukaisetopetusmäärät Oppimateriaali Kunkinopintojaksonluennoillailmoitettavamateriaali Vastuuhenkilö taloudellistensuhteidenyliopistolehtori,otkjahelenatompuri,avoinyliopisto Ajoitus 2 3.periodi OPS

14 YRIT1205 e-yrittäjyyse-entrepreneurship Kurssinlaajuusop Tavoite Opintojaksonsuoritettuaanopiskelijaosaa keskustellae-yrittäjyydestäammattina käyttääoppimaansae-yrityksenperustamisessa tunnistaajaselittääverkossatapahtuvankaupankäynninerikoispiirteet kuvatakäyttöönotettaviamenetelmiäverkkokaupanasiakaspalvelunkehittämiseksi kertoa,mitämahdollisuuksiaavautuuliiketoiminnansopeutuessaglobaaliinverkosto-talouteen. Sisältö liiketoimintatietoverkoissajatoimeentulonlähteenäglobaalissataloudessa e-yrityksenperustaminenjamarkkinointi e-yrittäjyydenetiikkasekäkuluttajakäyttäytyminen e-yrittäjyydenhaasteethinnoittelussa,markkinoinnissajamyynnissä e-yrittäjyysjasosiaalinenmedia e-yrittäjyydentutkimus tuotteidentarjonnanarviointiverkkoliiketoiminnanpalvelujenkäyttäjännäkökulmasta Opetus-jatyömuodot Opetus15t,case-harjoituksetryhmissä10tuntia Oppimateriaali Vehmas,Seppo2008.Perustamenestyväverkkokauppa. Babin,Gilbert, Kropf, Peter Weiss, Michael E-Technologies: Innovation in an Open World: Muuluennoitsijanesittämämateriaali Vastuuhenkilö RaunoRuskojaSeppoSärkkä Ajoitus 3.periodi

15 YRIT1206 Omantyöntutkiminenomanyrittäjämäisentoiminnankehittämiseksi Researchingownworktodevelopownentrepreneurialacting Kurssinlaajuus 10op Tavoite Opintojaksonsuoritettuaanopiskelijaosaa dokumentoidaomaatyötäänjaomiatoimintatapojaan paikantaadokumentoinninmerkityksenomanalansakehittämisessä vahvistaaomiayrittäjämäisiätyöskentelytapojaanjatoimintamallejaan keskustellakriittisestiyrittäjyydestätutkimusalanajasenyhteiskunnallisestamerkityksestä arvioidayrittäjyydenmerkityksenomaansubstanssiinsaliittyen käyttääalantutkimusmenetelmiäjaluodauuttatieteellistätietoa analysoidaomastatyöstäänkokoamaansaaineistoa tehdäomaanalaansajayrittäjyyteenliittyväätutkimusta Sisältö Toimintatutkimuksenjaetnografianperiaatteet Yhteistyöverkostojenhyödyntäminen Tiedonkeruunmenetelmät,välineetjaniidenkäyttöoppimisessa Johtopäätöstentekeminenaineistoista Aineistonhyödyntäminentoimintaakehittävässäarvioinnissajasuunnittelussa Oppiminentyöpaikalla,yrityksessätaimuussaorganisaatiossa Opetus-jatyömuodot Opetus16tuntia,ohjaustyöpaikalla Oppimateriaali Ahlberg, M Käsitekartta tutkimusmenetelmänä. Åhlberg,M.2001.Conceptmappingasresearchmethod.www.metodix.com/en/sisallys/index Novak, J Learning, creating and using knowlwdge. Concept Maps as facilitative tools in schools and in corporations.london:lawranceerlbaum. Ruiz-Primo,M.Shavelson,R.1996,Problemsandissuesintheuseofconceptmapsinscienceassessment.Journalof ResearchinScienceTeaching33(6), Muuluennoitsijanilmoitettavamateriaali Vastuuhenkilö HelenaTompuri,avoinyliopistojaLenitaHietanen,kasvatustieteidentiedekunta Ajoitus 4.periodi Lisätietoja Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on paremmat mahdollisuudet työllistyä ja hyödyntää luomiaan verkostoja. Ensisijaisestiopiskelijaetsiiitsetyöpaikanopintojaksonsuorittamistavarten.Opiskelijavoimyösperustaayrityksentai hänellä voi olla oma yritys, johon hän liittää opintojakson suorittamisen. Opiskelijoiden onmyösmahdollista perustaa tiimiyritys.

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPO-päivä 10.11.2016 Eeva-Leena Forma opetuksen kehittämispäällikkö Opiskelijalähtöinen Korkeakoululähtöinen työn opinnollistaminen Työpaikkalähtöinen OPISKELIJALÄHTÖINEN

Lisätiedot

Pienryhmätyöskentely

Pienryhmätyöskentely Pienryhmätyöskentely Miten oppiaineesi/yksikkösi opetussuunnitelmissa aiotaan konkretisoida JY:n linjaukset osaksi tutkintojen, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteita? tullaan varmistamaan

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä NAPS.

MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä NAPS. MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä NAPS. Yrittäjyysvalmiuksien kehittymisen edistäminen tekniikan yliopistokoulutuksessa Yhteenveto Marko Oksasen diplomityöstä sekä kampuskiertueesta 2013-2014 Pirre Hyötynen, Tekniikan

Lisätiedot

KASVATUSTIETEELLINEN KOULUTUSALA

KASVATUSTIETEELLINEN KOULUTUSALA 1(7) KASVATUSTIETEELLINEN KOULUTUSALA ERITYISPEDAGOGIIKKA Erityispedagogiikan perusopinnot Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä erityispedagogiikasta vähintään syventävät opinnot. Opintojen järjestäminen

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017- UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-24.9.2015 Opetussuunnitelmatyön aikataulu Syyskuu 2015: Rehtorin päätös opetussuunnitelmatyön yhteisiksi tavoitteiksi / linjauksiksi 24.9.2015: opetussuunnitelmatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Lukion opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Lukion opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Käyttöön elokuussa 2016 Opetushallitus julkaisi kansalliset lukion opetussuunnitelman perusteet ja oppiaineiden tuntijaon vuonna 2015. Uudet opetussuunnitelmat

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2014

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2014 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2014 MCH schedule (International Master s Programme in Health and Wellbeing

Lisätiedot

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta, projektitutkija 2.11.2016 OPS2016 Muovaa käsitystä oppimisesta Oppimisen ilo Oppijan aktiivinen rooli, ongelmanratkaisutaidot Monipuoliset oppimisympäristöt

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina 25.8.2011 klo 17.30 alkaen Kuopio: L 22, Snellmania Joensuu: AU100, Aurora ACP-videoneuvottelu: http://connect.joensuu.fi/avoin/ Sisältö: Yleistä

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Tunnustetaanko osaaminen? Helsinki 3.12.2007 Riitta Pyykkö, Turun yliopisto Säädöspohjan antama tausta opiskelijavalintaa koskevat

Lisätiedot

PERUS- JA AINEOPINTOKOKONASUUKSIEN SUORITTAMINEN 2005 2008 VAATIMUSTEN MUKAISESTI

PERUS- JA AINEOPINTOKOKONASUUKSIEN SUORITTAMINEN 2005 2008 VAATIMUSTEN MUKAISESTI PERUS- JA AINEOPINTOKOKONASUUKSIEN SUORITTAMINEN 2005 2008 VAATIMUSTEN MUKAISESTI Aiempina vuosina opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat suorittaa aineopinnot johtamisesta, laskentatoimesta, markkinoinnista

Lisätiedot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot Lyhenteet P = pakollinen (obligatorisk) VV = vapaasti valittava (fritt valbar) Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot pääaineittain Kandidaattiopinnot Pääaine englanti,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info lv. 2015-2016 kasvatustieteen perusopintoja koordinoiva opettaja Anna-Leena Huttunen anna-leena.huttunen@jyu.fi Perusopinnot sivuaineopiskelijalle

Lisätiedot

Digitaalinen portfolio oppimisen tukena (4op)

Digitaalinen portfolio oppimisen tukena (4op) Digitaalinen portfolio oppimisen tukena (4op) Harto Pönkä, Essi Vuopala Tavoitteet ja toteutus Osaamistavoitteet Kurssin jälkeen opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa digitaalisen portfolion blogi ympäristöön,

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo Muutosjohtamisen ensimmäinen kurssi (2010) Tekijänä ja opettajana professori Marjaana Seppänen Lapin yliopistosta Osa

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät 6.6.2013 Merja Narvo-Akkola Suomi OPH, Hallitus Kunta Sivistys- ja opetustoimi Koulu Rehtori ja opettajat Opetussuunnitelma-uudistus Johtamisen laatukriteerit

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat ja osaaminen

Opetussuunnitelmat ja osaaminen Opetussuunnitelmat ja osaaminen Riitta Pyykkö Pedagogiset messut ajankohtaista opetuksen kehittämisestä Turku 22.5.2012 Mitä sanoo asetus? Yliopiston tehtävänä on jatkuvasti arvioida ja kehittää tutkintoja,

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2016 ja haluat jatkaa opintojasi 1.8.2016 jälkeen? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.2016. Lue, miten

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

Ohjeita FM-opintojen loppukiemuroihin ja FM-tutkinnon hakemiseen

Ohjeita FM-opintojen loppukiemuroihin ja FM-tutkinnon hakemiseen 1(5) Maantieteen yksikkö Oulun yliopisto 22.4.2014 / Äikkään pohjalta Suorsa Ohjeita FM-opintojen loppukiemuroihin ja FM-tutkinnon hakemiseen Maantieteen opinnot, ja FM-opinnot, huipentuvat pro gradu -seminaariin

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

Kriteeri 1: Oppija on aktiivinen ja ottaa vastuun oppimistuloksista (aktiivisuus)

Kriteeri 1: Oppija on aktiivinen ja ottaa vastuun oppimistuloksista (aktiivisuus) Kriteeri 1: Oppija on aktiivinen ja ottaa vastuun oppimistuloksista (aktiivisuus) Oppimistehtävät ovat mielekkäitä ja sopivan haasteellisia (mm. suhteessa opittavaan asiaan ja oppijan aikaisempaan tietotasoon).

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info lv. 2016-2017 kasvatustieteen perusopintoja koordinoiva opettaja Anna-Leena Huttunen anna-leena.huttunen@jyu.fi Perusopinnot sivuaineopiskelijalle

Lisätiedot

Sulautuvan linjakkaan opetuksen kurssisuunnittelun avaimet. Työpaja. Sulautuvan linjakkaan opetuksen suunnittelu. Taina Joutsenvirta 12.3.

Sulautuvan linjakkaan opetuksen kurssisuunnittelun avaimet. Työpaja. Sulautuvan linjakkaan opetuksen suunnittelu. Taina Joutsenvirta 12.3. Sulautuvan linjakkaan opetuksen kurssisuunnittelun avaimet Taina Joutsenvirta 12.3.2010 Työpaja Työpajassa tutustutaan sulautuvan opetuksen suunnittelun avaintekijöihin Käytetään ryhmässä tapahtuvassa

Lisätiedot

USKONTOTIETEEN HOPS. Humanistinen tiedekunta

USKONTOTIETEEN HOPS. Humanistinen tiedekunta USKONTOTIETEEN HOPS Humanistinen tiedekunta ORIENTOIVIEN OPINTOJEN HOPS (2 op) Jakson aikana opiskelija hankkii valmiudet opintojensa aloittamiseen ja tutkintonsa suunnitteluun sekä tutustuu opiskeluympäristöönsä

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen Aloitus Homma alkaa osoitteesta www.helsinki.fi/weboodi. Jos et omista yliopiston atk-tunnuksia, voit hypätä kohdan 1. yli. Voit huoletta tutustua WebOodin saloihin ilman tunnuksiakin. WebOodin opinto-opas

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

ARVIOINTI UUDISTAMASSA OPETUSTA

ARVIOINTI UUDISTAMASSA OPETUSTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO ARVIOINTI UUDISTAMASSA OPETUSTA Mirja Tarnanen Opettajankoulutuslaitos mirja.tarnanen@jyu.fi Orientaatiota arviointiin Palauta mieleesi arviointikokemuksiasi opettajana tai oppilaana/opiskelijana.

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

strategisen muutoksen tukena

strategisen muutoksen tukena Ammatillinen opettajakorkeakoulu strategisen muutoksen tukena Seija Mahlamäki-Kultanen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Johtaja, dosentti (TaY) Miten? Tutkimalla ja hankkimalla uutta tietoa Ennakoimalla

Lisätiedot

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN Pääaineen opinnot Pääaineen opinnot suoritetaan pääsääntöisesti uusien tutkintorakenteiden mukaisesti. Jo suoritetut pääaineiden opinnot korvaavat uusien tutkintorakenteiden

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op peruskurssi maissa

Lisätiedot

SIMHE Supporting Immigrants in Higher Education in Finland. Heidi Stenberg SIMHE-Metropolia

SIMHE Supporting Immigrants in Higher Education in Finland. Heidi Stenberg SIMHE-Metropolia SIMHE Supporting Immigrants in Higher Education in Finland Heidi Stenberg SIMHE-Metropolia Vastuukorkeakoulumalli V. 2016 opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa kahta hanketta Kansallisia pilottihankkeita

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä

Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä Työpaja 36. Peda-Forum -päivät 24.8.2011 Laura Heinonen, Suomen ylioppilaskuntien liitto Johanna Kujala, Suomen ylioppilaskuntien liitto Ann-Marie

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille ti 29.4.2014 klo 16.00 sali L209 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi

Lisätiedot

12.6.2014 AHOTOINTI TERVEYSPALVELUT-TUTKINTOKOKONAISUUDEN YAMK-TUTKINNOISSA

12.6.2014 AHOTOINTI TERVEYSPALVELUT-TUTKINTOKOKONAISUUDEN YAMK-TUTKINNOISSA [ASIAKIRJAN NIMI] [nro] 1(5) [Nimen täydenne] AHOTOINTI TERVEYSPALVELUT-TUTKINTOKOKONAISUUDEN YAMK-TUTKINNOISSA AHOT tarkoittaa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Mittaamisen vaikeus. KOKEMUKSET JAKOON informaatiolukutaidon kipupisteet STKS:n seminaari, Helsinki

Mittaamisen vaikeus. KOKEMUKSET JAKOON informaatiolukutaidon kipupisteet STKS:n seminaari, Helsinki Mittaamisen vaikeus KOKEMUKSET JAKOON informaatiolukutaidon kipupisteet 2.12.2005 STKS:n seminaari, Helsinki Anne Lehto, suunnittelija, Helsingin yliopisto anne.ma.lehto@helsinki.fi http://www.helsinki.fi/infolukutaito

Lisätiedot

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius JOHTAMINEN Johtaminen Johtajuus yrityksen eri kehitysvaiheissa Aiemmin on kenties tarkasteltu pk-yrityksen kehitystä elinkaarimallin mukaisesti. Myös johtajuus muuttaa muotoaan yrityksen eri kehitysvaiheissa.

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

Eväitä opintojen sujumiseen, opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa. Opintopsykologi Katri Ruth

Eväitä opintojen sujumiseen, opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa. Opintopsykologi Katri Ruth Johdatus akateemisiin opintoihin 2011 Eväitä opintojen sujumiseen, opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa. Opintopsykologi Katri Ruth Tervetuloa opiskelijaksi! Opintopsykologi Katri Ruth MIKÄ

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut SYKSY 2013 7.5.2013 Mahdollisten muutosten vuoksi aikataulu kannattaa tarkistaa

Lisätiedot

Venäjän kielen opinnot

Venäjän kielen opinnot Venäjän kielen opinnot Euroopan unionin jäsenenä Suomelta odotetaan monialaista ja -tasoista Venäjän tuntemusta. Tiedekorkeakouluista valmistuneita venäjän kieltä osaavia haetaan venäjän asiantuntijoiksi

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Perusopetuksen opetussuunnitelman matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa Tiina Tähkä, Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa 14.11.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ).

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ). INFORMAATIOTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tampereen yliopisto 6.5.2010 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.5.2010. Liite B3/1 Informaatiotutkimuksen oppiainenimen muutoksesta ja uusista informaatiotutkimuksen ja

Lisätiedot

Muotoiluopetus perusopetuksessa ja opettajankoulutuksessa. Professori Pirita Seitamaa-Hakkarainen Helsingin yliopisto OKL

Muotoiluopetus perusopetuksessa ja opettajankoulutuksessa. Professori Pirita Seitamaa-Hakkarainen Helsingin yliopisto OKL Muotoiluopetus perusopetuksessa ja opettajankoulutuksessa Professori Pirita Seitamaa-Hakkarainen Helsingin yliopisto OKL Mikä oppiaine tarjoaa? ongelmanratkaisua ja toiminnallisia taitoja kehittävää toimintaa,

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

OPStuki TYÖPAJA Rauma

OPStuki TYÖPAJA Rauma OPStuki TYÖPAJA 2. 29.1.2014 Rauma kouluttajat: Tuija Saarivirta Paula Äimälä Pohdintaan tarvitaan jokaisen aivot ja sydän IRMELI HALINEN OPStuki TYÖPAJA 2 Tulevaisuuden koulu Oppiminen ja opiskelu muutoksessa

Lisätiedot

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Helena Kurkela 14.4.2014 Siirtymäsäännökset Siirtymäkausi: kandidaatin tutkintoon johtavilla ohjelmilla 1.8.2014-31.10.2016 maisterin tutkintoon johtavilla

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Terveystieto, valinnainen Avaimet hyviin elintapoihin, 1 ov (YV8TT1) (HUOM! Suorituksesta saa merkinnän Työkykypassiin)

Terveystieto, valinnainen Avaimet hyviin elintapoihin, 1 ov (YV8TT1) (HUOM! Suorituksesta saa merkinnän Työkykypassiin) Kuvaukset 1 (5) Avaimet hyviin elintapoihin, 1 ov (YV8TT1) Tavoite tunnistaa elintapojen vaikutukset omaan sä oman vastuunsa ja mahdollisuutensa vaikuttaa omaan sä hyvinvoinnista huolehtimisen osana ammattitaitoa

Lisätiedot

Itse- ja vertaisarviointi metataitoja kehittämässä. Jyväskylän yliopisto Opettajankoulutuslaitos mirja.tarnanen@jyu.fi

Itse- ja vertaisarviointi metataitoja kehittämässä. Jyväskylän yliopisto Opettajankoulutuslaitos mirja.tarnanen@jyu.fi Itse- ja vertaisarviointi metataitoja kehittämässä Jyväskylän yliopisto Opettajankoulutuslaitos mirja.tarnanen@jyu.fi Kurkistus oppimis- sekä taito- ja osaamiskäsityksiimme Millaisessa kontekstissa opetamme?

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Oman opiskelualan etsiminen: Mahdollisuus tutustua yliopistoopiskeluun sekä eri koulutusaloihin ja oppiaineisiin Valmistautuminen

Lisätiedot

Psykonetin yhteinen perustutkinto-opetus

Psykonetin yhteinen perustutkinto-opetus Psykonetin yhteinen perustutkinto-opetus Koordinaattori Kari Lehti Psykonet Psykologian perusopintokokonaisuus Perusopinnot kokonaisuudessaan ja osa aine- ja syventävistä opinnoista toteutetaan Psykonetyhteistyönä

Lisätiedot

Opettajan pedagogiset opinnot

Opettajan pedagogiset opinnot Opettajan pedagogiset opinnot Yleistä t suorittavat opettajan pedagogiset opinnot Sibelius-Akatemiassa yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. Osa opetuksesta järjestetään taideyliopistojen yhteistyönä.

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen koulutusohjelma, 60 op

Maaseudun kehittämisen koulutusohjelma, 60 op YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Maaseudun kehittämisen koulutusohjelma, 60 op TKUVA OPPIMINEN MUUTOKSEN JOHTAMINEN MAASEUTU YRITTÄMINEN KESTÄVÄ KEHITYS Tavoitteena henkilökohtainen kehittyminen Ylemmän

Lisätiedot

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista YTM, suunnittelija Sanna Lähteinen Sosnet, Valtakunnallinen

Lisätiedot

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Uuteen tutkintorakenteeseen vaihtava opiskelija Perusopinnot POLPOP00 Politiikan tutkimuksen perusopinnot POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi * POLPOP02 Valtio-opin

Lisätiedot

Haastava, haastavampi, arviointi. Kirsi Saarinen/Tamk Insinööri 100 vuotta 4.10.2012

Haastava, haastavampi, arviointi. Kirsi Saarinen/Tamk Insinööri 100 vuotta 4.10.2012 Haastava, haastavampi, arviointi Kirsi Saarinen/Tamk Insinööri 100 vuotta 4.10.2012 Arviointi on osa oppimista, joten sitä ei pidä pitää irrallisena osana opettamisesta, oppimisesta, kehittämisestä ja

Lisätiedot

Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet

Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet Tekijät: Hanni Muukkonen, Minna Lakkala, Liisa Ilomäki ja Sami Paavola, Helsingin yliopisto 1 Suunnitteluperiaatteet trialogisen oppimisen pedagogiikalle 1.

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

Tutkimustietoa oppimisen arvioinnista

Tutkimustietoa oppimisen arvioinnista Tutkimustietoa oppimisen arvioinnista Miten arviointi suuntaa oppimista? Viivi Virtanen 28.2.2011 1/10 Millä keinoin opiskelijan saisi oppimaan sen mitä opetan? 2/10 Miten arviointi vaikuttaa siihen, miten

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv / Opintojaksot oppiaineittain ok

Hallintotieteiden opinto-opas lkv / Opintojaksot oppiaineittain ok HTK 180 op / ALUETIEDE Aluetieteen pääaineopinnot 73 op: ALUE2021 Aluetalous ja liikennejärjestelmät 5 op ALUE2017 Aluekehittämisen ammatilliset käytännöt 5 op ALUE2018 Luonto, yhteiskunta ja ympäristönsuojelu

Lisätiedot

elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka

elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka The Association of Finnish elearning Works as an unbiased, non-profit advocate for elearning

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, ja ohjeaika

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVIEN

AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVIEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVIEN TUTKINTO-OHJELMIEN OPETUSSUUNNITELMIEN PERUSTEET 2017 Hyväksytty Jyväskylän ammattikorkeakoulun opintoasioiden lautakunnassa 4.10.2016

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv / Opintojaksot oppiaineittain

Hallintotieteiden opinto-opas lkv / Opintojaksot oppiaineittain HTK 180 op / ALUETIEDE Aluetieteen pääaineopinnot 73 op: ALUE2021 Kaupunki- ja liikennemaantiede 5 op ALUE2017 Aluekehittämisen ammatilliset käytännöt 5 op ALUE2018 Luonto, yhteiskunta ja ympäristönsuojelu

Lisätiedot

Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet uusissa opetussuunnitelman perusteissa Sodankylä

Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet uusissa opetussuunnitelman perusteissa Sodankylä Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet uusissa opetussuunnitelman perusteissa 5.9.2015 Sodankylä Opetusneuvokset Aija Rinkinen ja Anneli Rautiainen Opetushallitus Mistä tulemme? Minne

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN 2012 2015 ja 2005 2012 VÄLILLÄ Siirtymäsäännökset ovat pääasiassa tarkoitettu vuonna 2005 2011 aloittaneille opiskelijoille. Tätä aiemmin aloittaneita opiskelijoita kehotetaan

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa

Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa 2 3 Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatusstrategiasta yrittäjyyden ekosysteemiksi http://www.yes-keskus.fi/wpcontent/uploads/2012/09/cursor_yritt_kasv_web_0312.pdf 4 Visio

Lisätiedot

MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013

MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013 MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013 Yhteystiedot Monitieteisten ympäristöopintojen järjestelyistä ja suunnittelusta vastaa Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan biologian laitos, sekä monitieteisten

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Saamen kieli vieraana kielenä 2009-2011

Saamen kieli vieraana kielenä 2009-2011 1 (8) Saamen kieli vieraana kielenä 2009-2011 Osoite: Giellagas-instituutti, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto Puhelin: amanuenssi 08-553 3486, lehtori 08-553 3490 Faksi: 08-553 3451 Sähköposti: Henkilökunnan

Lisätiedot