YRITTÄJYYSOPINNOILLA YRITTÄJYYTEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITTÄJYYSOPINNOILLA YRITTÄJYYTEEN 2010 2013"

Transkriptio

1 YRITTÄJYYSOPINNOILLA YRITTÄJYYTEEN

2 Yrittäjyysopinnot (25 op + 35 op) Entrepreneurial Studies ( ECTS) OPS Perustehtävän määrittely Yrittäjyysopintojen perustehtävänä on yrittäjyyden edistäminen mahdollistamalla yrittäjyysopintojen saatavuus yliopisto-opiskelijoille. Opinto-ohjelmassa yhdistyvät liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen sekä yrittäjämäinen ajattelu-, toiminta- ja suhtautumistapa. Kenelle opinto-ohjelma on tarkoitettu Yrittäjyysopinnot on tarkoitettu Lapin yliopiston kaikkien tiedekuntien opiskelijoille ja avoimen yliopiston opiskelijoille. Ne sopivat sivuaineeksi joko suppeina tai laajoina opintoina. Opetus- ja työmuodot Opinto-ohjelma toteutetaan yrittäjämäistä pedagogiikkaa käyttäen, yhdistäen ja soveltaen joustavia oppimismenetelmiä (blended learning) sekä hyödyntäen opiskelijoiden aiemmin hankkimia tietoja ja taitoja (AHOT). Opettajat toimivat asiantuntijoina sekä valmentajina. Oppimistehtävät kytketään yrittäjyyteen. Osallistujilta edellytetään aktiivista osallistumista omassa ja ryhmän oppimisprosessissa. Suoritustavat Opintojaksot koostuvat luennoista sekä erilaisista oppimistehtävistä ja oppimateriaaleista. Opiskelija osallistuu luennoitsijoiden määrittelemiin tehtäviin opintojaksojen aikana ja laatii osaamisestaan koosteen portfolioonsa. Opintosuoritusten arviointi Opiskelijan osaaminen arvioidaan asteikolla 1 5. Pakollisuus ja vaihtoehtoiset suoritustavat Saadakseen merkinnän yrittäjyysopintojen suorituksesta opiskelijan pitää suorittaa perus- ja aineopinnot esitetyillä vaatimuksilla. Oppiminen etenee parhaiten noudattamalla opinto-oppaassa esitettyä opintojaksojen järjestystä. Mikäli sinulla on opintoja, joiden katsot oikeuttavan korvaavuuteen, niin ole ennen opintojakson alkua yhteydessä vastuuopettajaan. Ennen vuotta 2009 Yrittäjyysopintojen perusopinnot suorittaneet voivat jatkaa aineopinnoissa. Heille kuitenkin suositellaan YRIT1101 suorittamista ennen aineopintojen aloittamista. Yliopisto-opintoja aloittaville opiskelijoille suositellaan KAKA0003 Akateemiset opiskelutaidot opintojaksoa. Vastuuhenkilöt Opettajina toimii Lapin yliopiston opetus- ja tutkimushenkilökuntaa, asiantuntijoita sekä alumneja. Opinto-ohjelman tieteellinen vastuuhenkilö on professori Susan Meriläinen. Käytännön kokonaissuunnittelusta vastaa koulutuspäällikkö Helena Tompuri. YRIT1100YRITTÄJYYDENPERUSOPINNOT(25op) YRIT1101 Yrittäjyyteenherääminen op YRIT1102 Yrittäjyys op YRIT1103 Innovaatiotjayrittäjyys op YRIT1104 Liiketoiminnanmenestystekijät op YRIT1105 Yritysjuridiikanperuskurssi op YRIT1106 Liiketoimintasuunnitelmajayrityksenperustaminen op YRIT1200YRITTÄJYYDENAINEOPINNOT(35 38op) YRIT1201 Yrittäjyydenulottuvuudet op YRIT1202 Toimitusketjunhallinta op YRIT1203 Erityiskysymyksiä 3 5op YRIT1204 Yrittäjyydenoikeudellisiakysymyksiä op YRIT1205 e-yrittäjyys op YRIT1206 Omantyöntutkiminenomanyrittäjämäisentoiminnankehittämiseksi 10op

3 YRIT1100 Yrittäjyyden perusopinnot (25 op) Yrittäjyydenperusopinnotsuoritettuaanopiskelijaosaa toimiayrittäjämäisestivaihtelevissatilanteissa tunnistaaluovuudenjainnovatiivisuudenmerkityksenyrittäjyydessä tunnistaakäytännöntilanteissayritysjuridiikankannaltamerkityksellisetongelmat perustaayrityksenjatehdärahoitussuunnitelman YRIT1101 YrittäjyyteenherääminenFosteringEntrepreneurialMindset Omaehtoinenyrittäjyyselinikäisenoppimisenvälineeksiyrittäjyyskansalaistaidoksi Kurssinlaajuus-3op Tavoite Opintojaksonsuoritettuaanopiskelijaosaa määritelläyrittäjyyteenliittyvätkäsitteet kertoayrittäjyydenmerkityksenoppimis-jakasvamisprosessissa toimiayrittäjämäisestivaihtelevissatilanteissa tunnistaaomatvahvuutensayrittäjyysvalmiuksina kertoa,mitätarkoittaaitsensäjohtaminen laatiaosaamisportfolionsekähyödyntääsitämyöhemminoppimisessa Sisältö Itsensäjohtaminenjayrittäjyysvalmiudet Yrittäjyydenkäsitteet Yrittäjyystietona,taitonajaasenteena Yrittäjyyserielämänvaiheissa Erilaisiaosallistumis-javaikuttamiskeinojakansalaisyhteiskunnassa Osaamisportfolionkoostaminen Opetus-jatyömuodot Opetusta20tuntia,tuutorointituntiopiskelijaakohden Oppimateriaali Ydinmateriaali Haataja, A Kohti yrittäjyysvalmiuksia vuorovaikutuksellisessa oppimisympäristössä. Teoksessa K. Kurtakko, J. LeinonenjaM.Pehkonen(toim.),Opettajaksikehittyminen,hyvinvointijaoppimisenstrategiat,s JuhlakirjaRaimo Rajala60vuotta.Lapinyliopistonkasvatustieteellisiäjulkaisuja19.Rovaniemi:Lapinyliopisto. Haataja,A.Hietanen,L.Järvi,T.Tompuri,H.2009.KohtiyrittäjyysvalmiuksiaPäätöksenteonoppiminen systeemisessä oppimisympäristössä. Teoksessa Yrittäjyyskasvatuksen muotoutuva maisema Yrittäjyyskasvatuksen identiteettiä rakentamassa. (toim. Kansikas, Juha Kyrö, Paula Seikkula-Leino, Jaana Römer-Paakkanen, Tarja) Jyväskyläntaloustieteenjulkaisuja:179:2009,s Hietanen,L.2009.Monologinhallitsijastadialoginmahdollistajaksi.TeoksessaK.Kurtakko,J.LeinonenjaM.Pehkonen (toim.),opettajaksikehittyminen,hyvinvointijaoppimisenstrategiat,s JuhlakirjaRaimoRajala60vuotta.Lapin yliopistonkasvatustieteellisiäjulkaisuja19.rovaniemi:lapinyliopisto. Gibb,A.A.(2002)CreatingConduciveEnvironmentsforLearningandEntrepreneurship;livingwith,dealingwith, creatingandenjoyinguncertaintyandcomplexity.industryandhighereducationvolume16number3. Gibb,A.2005.ThefutureofentrepreneurshipeducationDetermingthebasisforcoherentpolicyandpractice.InKyrö, P. and Carrier, C. The Dynamics of Learning Entrepreneurship in Cross-Cultural University Contex. University of Tampere,FacultyofEducation,ResearchCenterforVocationalandProfessionalEducation, Kyrö,Paula1998.Yrittäjyydentarinaakertomassa.Helsinki:WSOY.Sähköisestijaettavamateriaali. Ristimäki,Kari2004.Yrittäjyyskasvatus. Yrittäjyyskasvatuksen monia suuntia Toim. P. Kyrö, H. Lehtonen K. Ristimäki. Hämeenlinna: Tampereen yliopistonkauppakorkeakoulu. YVI:stäEnergiaaopettajankoulutukseenhankewww.yvi.fi Muuluennoillailmoitettavamateriaali

4 Oheislukemista Best procedure Project: Entrepreneurship in higher education, especially in non-business studies Final Report of the expert groups. March EU:n asiantuntijaryhmän loppuraportti: Best-menettelyn mukainen yrittäjyyskasvatushanke. Sähköisesti jaettava materiaali. Cope,Jason2005:TowardDynamiclearningPerspectiveofEntrepreneurship.EntrepreneurshipTheoryandPractice, 29(4): http://eprints.lancs.ac.uk/30693/ Heikkilä, Mauri Vahva minäkäsitys ja itsetunto ohjaavat sisäistä yrittäjyyttä. Väitöskirja on julkaistu sarjassa JyväskyläStudiesinBusinessandEconomics,numero46,Jyväskylä2006. Ikonen,Risto2006.Yrittäjyyskasvatus.Kansalaisentaloudellistaautonomiaaetsimässä. Kuratko D. F. 2005: The emergence of Entrepreneurship Education: Development, Trends and Challenges. Entrepreneurship Theory and Practice, p Nousiainen, L. Piekkari, U. Osallistuva oppilas yhteisöllinen koulu. Oppilaskunnan ohjaavan opettajan opas. Opetusministeriönjulkaisuja2005:19.www.minedu.fi Vastuuhenkilö HelenaTompuri,avoinyliopistojaLenitaHietanen,kasvatustieteidentiedekunta Ajoitus 1.periodi.Opintojensuorittamistasuositellaanensimmäisenäopiskeluvuotena. Lisätietoja Opintojaksovoidaansuorittaamyösopintopisteenlaajuisena,jolloinyrittäjyydenperusopintojenlaajuuson29 opintopistettä.aiemminsuoritettulape1708yrittäjyyskasvatus-opintojaksokorvaatämänjakson.

5 YRIT1102 Yrittäjyys-Entrepreneurship Kurssinlaajuus-5op Tavoite Opintojaksonsuoritettuaanopiskelijaosaa erotellayrittäjyydenilmentymätmonipuolisestijamonitieteisestiyhteiskunnassa selittää yrittäjyyden ja yrityksen toiminnan kokonaisuuden yhteiskunnassa erilaisissa yhteiskuntarakenteissa eri aikoina kuvatayrittäjyydentoimeentulonlähteenäjopaammattinasekäyrityksentoiminnatjaosa-alueet Sisältö Yrittäjyydenhistoria,sisältösekäasemataloudessajaorganisaatiossa Liiketoimintamahdollisuuteenkiinnittyvänäkemysyrittäjyydestä Toimialaympäristöjayrittäjyyssekäglobaalitalous Sijaintiympäristönpiirteetyrittäjyyteenohjaavinatekijöinä Yrittäjyydenjaliiketoiminnanedistäminen Opetus-jatyömuodot Opetusta12tuntiajaharjoituksia10tuntia Oppimateriaali Heinonen,JarnaVento-Vierikko,Irma2002.Sisäinenyrittäjyys:uskalla,muutu,menesty.Helsinki:Talentum. Lavas,IlkkaO.2005.Luontainenyrittäjyys:Mietelmiäyrittäjänelämästä. Yrittäjyyskatsaus2009.Kauppa-jateollisuusministeriönjulkaisuja.Helsinki.www.tem.fi/ Kyrö,Paula2006.Yrittäjyys,talousjakestäväkehitys. Rissanen,Tapio2010.Yrittäjyysontäyttäelämää. GEM-tutkimusonGlobalEntrepreneurshipMonitor2008.www.tse.fi/FI/media/ajankohtaista/Pages/gem08.aspx Kirjallisuuttaorganisaatiojayrittäjyysteemasta Muuluennoillailmoitettavamateriaali Vastuuhenkilö SeppoSärkkä,avoinyliopisto Ajoitus 1.periodi

6 YRIT1103 InnovaatiotjayrittäjyysTheInnovationsandEntrepreneurship Kurssinlaajuusop Tavoite Opintojaksonsuoritettuaanopiskelijaosaa tunnistaaluovuudenjainnovatiivisuudenmerkityksenyrittäjyydessä kuvatavastuullisenjakestävänyrittäjyyden laatialiikeideankuvauksen tehdätoimintaympäristöanalyysin Sisältö Luovuusjainnovatiivisuusliikeideansynnynjakehittelynlähtökohtana Liikeideanosa-alueetjaniidenkuvaaminen Alkavanliiketoiminnanideointijatoimintaympäristöanalyysi Opetus-jatyömuodot Opetusta16tuntiajapienryhmäharjoituksia3 5opiskelijanryhmissätunti Oppimateriaali Koiranen,Matti2000.Oleyrittäjäsisäinenjaulkoinenyrittäjyys. Laitila,2001.Yritysideastatoimivaanyritykseen.Verkkomateriaalilöytyyinternet-osoitteesta:www.yrittajakoulu.fi Harjoitustyöhön:McKinsey&Company,2000.Ideastakasvuyritykseksi.http://web.venturecup.fi/index.php?id=406 Kasvuyrittäjyyden kannustaminen verotuksen keinoin Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. 29/ Muuluennoillailmoitettavamateriaali Vastuuhenkilö RaunoRusko Ajoitus 2.periodi

7 YRIT1104 LiiketoiminnanmenestystekijätProfitability Kurssinlaajuus op Tavoite Opintojaksonsuoritettuaanopiskelijaosaa tunnistaakannattavanliiketoiminnanedellytykset myydäjamarkkinoidaomaaosaamistaanjatuotteita tulkitatuotanto-jatalousprosessiataloudellistenindikaattoreidenavulla asemoidayrityksenliiketoiminnantoimintaympäristöön hahmotella tässä toimintaympäristössä kilpailuetua tuottavan yrityksen johtamis- ja ansaintamallin yrityksen omien strategistenmenestystekijöidenvaraan. Sisältö Kannattavanyritystoiminnanjaliiketoimintaosaamisenolennaisetelementit Taloudenhallinnanvälineet,rahoituksensuunnittelujamarkkinoinninkeinot Yritystoiminnanmonimuotoisuusjaympäristöt Yrityscasedemonstraatiotjayrityspelit Opetus-jatyömuodot Opetusta18tuntia,lisäksicase-harjoituksiapienryhmissä15tuntia Oppimateriaali Alhola,Lauslahti,2004.Talouttajohtamistavarten.Edita. Bergström,SeijaLeppänen,Arja2007YrityksenasiakasmarkkinointiBusiness.Edita. Jylhä,EijaViitala,Riitta2009.LiiketoimintaosaaminenBusiness.Edita. Neilimo,Näsi2009.Mitäonliiketoimintaosaaminen. Siikavuo,2003.Pienyrityksentaloushallinto. Vierula,Markku2006.Markkinointi,myyntijaviestintä. Erikseenilmoitettavaverkkomateriaali Vastuuhenkilö SeppoSärkkä,avoinyliopisto Ajoitus 3.periodi

8 YRIT1105 Yritysjuridiikanperuskurssi IntroductiontoBusinessLaw Kurssinlaajuus op Tavoite: Opintojaksonsuoritettuaanopiskelijaosaa kuvatapääpiirteissäänyritysjuridiikankeskeisimmätosa-alueet kuvatalainsäädännönmerkityksenyrittäjyydessäjayritystoiminnassa kuvataoikeudellisensäätelynmerkityksenyrittäjyydessä tunnistaakäytännöntilanteissayritysjuridiikankannaltamerkityksellisetongelmat Sisältö Yritysjuridiikankeskeisetosa-alueet Oikeudellisensäätelynmerkitysyrittäjyydessäjayritystoiminnassa Case-esimerkkejä Opetus-jatyömuodot Opetustuntia,harjoitukset10tuntia Oppimateriaali Oikeusjärjestys(2009s ),lukuEsineoikeus OikeusjärjestysII(2010s ),lukuVero-oikeus OikeusjärjestysIII(2010s.1 75),lukuVelvoiteoikeus OikeusjärjestysII(2010s ),lukuKauppaoikeus Muuluennollailmoitettavamateriaali Vastuuhenkilö taloudellistensuhteidenyliopistolehtori,otkjahelenatompuri,avoinyliopisto Ajoitus 4.periodi OPS

9 YRIT1106 Liiketoimintasuunnitelmajayrityksenperustaminen BusinessPlanandtheBuildingofEnterprise Kurssinlaajuus op Tavoite Opintojaksonsuoritettuaanopiskelijaosaa soveltaaoppimaansaomanliikeideantäsmentämiseenjaperustamisvaiheensuunnitteluun täsmentääliikeideastaliiketoimintasuunnitelma selittääyritysmuotojenerotjamerkityksenperustamisvaiheessa kertoaperustamisrutiinitjaalkavanyrityksenavustus-jarahoitusmuodot perustaayrityksenjatehdärahoitussuunnitelman kuvatasuunnitteluayrityksenelinkaarenerivaiheissa Sisältö Yrityksensyntyprosessijaerivaihtoehdotliiketoiminnankäynnistämisessä Omanliike-ideantäsmentäminenjaperustamisvaiheensuunnittelu(LTS) Liiketoimintasuunnitelmanlaatiminenjaarviointi Tutustuminenmuihinliiketoimintasuunnitelmiin Yritystoiminnankarikot Yritysmuodot,perustamisrutiinitsekäalkavanyrityksenavustus-jarahoitusmuodoista Opetus-jatyömuodot Opetus12tuntia,harjoitukset15tuntia Oppimateriaali CaganVogel2003.Kehitäkärkituote,ideastainnovaatioksi.Talentum. Collins;2001.Hyvästäparas:miksijotkutyrityksetmenestyvätjatoiseteivät.MyösCD. Kotro,Mikko.2007.Yrityksenkannattavuusjarahoitus.AloittavanjaPK-yrityksennäkökulma.EditaPrimaOy:Helsinki. Soveltuvinosin. Meretniemi,Ylönen2008.Yrityksenperustajanharjoituskirja. Meretniemi,Ylönen2009.Yrityksenperustajankäsikirja. PuustinenT.2004taiuud.Avainomaanyritykseen. Raatikainen,L.2006.Liikeideastaliikkeelle.Edita.Helsinki. Rikkinen,Lasse1999.Löydäomayritysideasi.Edita.Helsinki. Hyödyllisiänettilinkejä Vastuuhenkilö RaunoRuskojaSeppoSärkkä Ajoitus 4.periodi

10 YRIT1200 Yrittäjyyden aineopinnot 35 op Yrittäjyydenaineopinnotsuoritettuaanopiskelijaosaa keskustellakriittisestiyrittäjyydestätutkimusalanajasenyhteiskunnallisestamerkityksestä -tunnistaayritysyhteistyönmerkitykseninnovoinnissa,tuotesuunnittelussajakokotoimitusketjunkoostamisessa arvioidakäytännöntilanteissayritysjuridiikankannaltamerkityksellisetongelmat tehdäomaanalaansajayrittäjyyteenliittyväätutkimusta YRIT1201 Yrittäjyydenulottuvuudet DimensionsofEntrepreneuship Kurssinlaajuus op Tavoite Opintojaksonsuoritettuaanopiskelijaosaa kuvatajakeskustellayrittäjyydestäyhteiskunnallisenajatieteellisenäilmiönä tunnistaayritystoiminnankehittämiskohteita tuottaaratkaisujayritystoiminnanongelmatilanteisiin tunnistaayrittäjyydentaloudellisena,psykologisenajasosiaalisenailmiönä luokitella ja analysoida yrittäjyyden ulottuvuudet (= triangulaatio yrittäjäksi yrittäjyyteen yrittäjämäisesti yrittäjäksi suuntautuminen,yrittäjyydenymmärtäminen,yrittäjämäinentoiminta) kertoavastuullinenyritystoiminnanjakestävänkehityksentoteuttamisentekijätyrityksissä Sisältö Käytännönyrittäjyysyhteiskunnan,alue-japaikallistalouden,liiketoiminnan,organisaationja/taiyksilönnäkökulmasta. Yrittäjyydenajankohtaiseterityiskysymyksetkutensukupolvenvaihdos,hoitoalanerityis-piirteet Yrittäjyydenjakestävänkehityksenvälinenproblematiikkauusimpienkansainvälistentutkimustenvalossa Kasvuyrityksenkehittämissuunnittelu Opetus-jatyömuodot Opetusta25tuntia Oppimateriaali Vesalainen,2001.Yrittäjyydenulottuvuudet.http://www.yrittajakoulu.fi Yrittäjyyskasvatuksensuuntaviivat.Opetusministeriönjulkaisuja2009:7.www.minedu.fi sekäyksiseuraavista: Paulamäki, Kauppiasyrittäjän toimintavapaus ketjuyrityksessä: haastattelututkimus K-Kauppiaan kokemasta toimintavapaudestaagenttiteoriannäkökulmasta(2007).http://hsepubl.lib.hse.fi/fi/ BruniAttila,2005.GenderandEntrepreneurship:AnEthnographicApproach. -Perheyrityksetkansataloudessa.2009.Työ-jaelinkeinoministeriönjulkaisuja.53/2009.www.tem.fi Vastuuhenkilö RaunoRusko Ajoitus 1.periodi

11 YRIT1202 Toimitusketjunhallinta-SupplyChainManagement Kurssinlaajuus-5op Tavoite Opintojaksonsuoritettuaanopiskelijaosaa analysoidayritysyhteistyöhönliittyviäcaseja tunnistaayritysyhteistyönmerkitykseninnovoinnissa,tuotesuunnittelussajakokotoimitusketjunkoostamisessa keskustellayksiköidenyhteistyönmerkityksestä selittääsynergianedunjasenhyödyntämisen määritelläyritysyhteistyönstrategisenjohtamisennäkökulmasta tunnistaaverkostoitumisenmahdollisuudettuotteenjapalveluntuottamisessa Sisältö Yrittäjyysjayritysosanalaajempaatoimitusketjuajaverkostoa Yritysyhteistyönedutjahaitat Yritysyhteistyöneridimensiot Opetus-jatyömuodot Opetusta25tuntia Oppimateriaali Holma,H.2006.Supplychainmanagementandindustrycyclicality.studyoftheFinnishsawmillindustry. Iskanius,P.2006.AnAgileSupplyChainforProject-orientedSteelProductNetwork.www.kirjasto.oulu.fi /julkaisutoiminta/elektroniset/kaikki.html Muuluennoillailmoitettavamateriaali Vastuuhenkilö RaunoRusko Ajoitus 4.periodi

12 YRIT1203 ErityiskysymyksiäSpecialIssues Kurssinlaajuus3 5op Tavoite Opintojaksonjälkeenopiskelijaonsyventänytyrittäjyydenosaamistaan. Sisältö Tähänopintojaksoonvoidaansisällyttäävalinnaisenakurssina esim.omanyliopistonkurssitarjonnastasopivaopintojaksojasuoritus tai YLAS0100jaYMAR0100-sarjastaopintojakso tai Opiskelijavoikootakoopintojaksonsisällönesim.vierailevienluennoitsijoiden3-5yrittäjyydenalaanliittyvienesitysten pohjaltajatehdävastuuopettajankanssasovittavallatavallaoppimistehtävänsuorittaakseenopintojakson. Suorituksestaonsovittavavastuuhenkilönkanssaetukäteen. Vastuuhenkilö RaunoRusko Ajoitus eimääriteltyäajoitusta

13 YRIT1204 YrittäjyydenoikeudellisiakysymyksiäLegalAspectsofEntrepreneurship Kurssinlaajuusop Tavoite Opintojaksonsuoritettuaanopiskelijaosaa täydentääsaamiaanyritysjuridiikanperustietojakäytännönyrittäjyydessä soveltaaoppimaansatyötehtävissään arvioidakäytännöntilanteissayritysjuridiikankannaltamerkityksellisetongelmat hakeaasiantuntijankonsultaatiota Sisältö Yrityksenliiketoiminnankannaltakeskeisetoikeudellisetkysymykset Käytännönliikejuridiikkayrittäjyydennäkökulmasta Yrittäjyyttätukevasopimusoikeudenkäytännönkurssi Opetus-jatyömuodot Kunkinopintojaksonmukaisetopetusmäärät Oppimateriaali Kunkinopintojaksonluennoillailmoitettavamateriaali Vastuuhenkilö taloudellistensuhteidenyliopistolehtori,otkjahelenatompuri,avoinyliopisto Ajoitus 2 3.periodi OPS

14 YRIT1205 e-yrittäjyyse-entrepreneurship Kurssinlaajuusop Tavoite Opintojaksonsuoritettuaanopiskelijaosaa keskustellae-yrittäjyydestäammattina käyttääoppimaansae-yrityksenperustamisessa tunnistaajaselittääverkossatapahtuvankaupankäynninerikoispiirteet kuvatakäyttöönotettaviamenetelmiäverkkokaupanasiakaspalvelunkehittämiseksi kertoa,mitämahdollisuuksiaavautuuliiketoiminnansopeutuessaglobaaliinverkosto-talouteen. Sisältö liiketoimintatietoverkoissajatoimeentulonlähteenäglobaalissataloudessa e-yrityksenperustaminenjamarkkinointi e-yrittäjyydenetiikkasekäkuluttajakäyttäytyminen e-yrittäjyydenhaasteethinnoittelussa,markkinoinnissajamyynnissä e-yrittäjyysjasosiaalinenmedia e-yrittäjyydentutkimus tuotteidentarjonnanarviointiverkkoliiketoiminnanpalvelujenkäyttäjännäkökulmasta Opetus-jatyömuodot Opetus15t,case-harjoituksetryhmissä10tuntia Oppimateriaali Vehmas,Seppo2008.Perustamenestyväverkkokauppa. Babin,Gilbert, Kropf, Peter Weiss, Michael E-Technologies: Innovation in an Open World: Muuluennoitsijanesittämämateriaali Vastuuhenkilö RaunoRuskojaSeppoSärkkä Ajoitus 3.periodi

15 YRIT1206 Omantyöntutkiminenomanyrittäjämäisentoiminnankehittämiseksi Researchingownworktodevelopownentrepreneurialacting Kurssinlaajuus 10op Tavoite Opintojaksonsuoritettuaanopiskelijaosaa dokumentoidaomaatyötäänjaomiatoimintatapojaan paikantaadokumentoinninmerkityksenomanalansakehittämisessä vahvistaaomiayrittäjämäisiätyöskentelytapojaanjatoimintamallejaan keskustellakriittisestiyrittäjyydestätutkimusalanajasenyhteiskunnallisestamerkityksestä arvioidayrittäjyydenmerkityksenomaansubstanssiinsaliittyen käyttääalantutkimusmenetelmiäjaluodauuttatieteellistätietoa analysoidaomastatyöstäänkokoamaansaaineistoa tehdäomaanalaansajayrittäjyyteenliittyväätutkimusta Sisältö Toimintatutkimuksenjaetnografianperiaatteet Yhteistyöverkostojenhyödyntäminen Tiedonkeruunmenetelmät,välineetjaniidenkäyttöoppimisessa Johtopäätöstentekeminenaineistoista Aineistonhyödyntäminentoimintaakehittävässäarvioinnissajasuunnittelussa Oppiminentyöpaikalla,yrityksessätaimuussaorganisaatiossa Opetus-jatyömuodot Opetus16tuntia,ohjaustyöpaikalla Oppimateriaali Ahlberg, M Käsitekartta tutkimusmenetelmänä. Åhlberg,M.2001.Conceptmappingasresearchmethod.www.metodix.com/en/sisallys/index Novak, J Learning, creating and using knowlwdge. Concept Maps as facilitative tools in schools and in corporations.london:lawranceerlbaum. Ruiz-Primo,M.Shavelson,R.1996,Problemsandissuesintheuseofconceptmapsinscienceassessment.Journalof ResearchinScienceTeaching33(6), Muuluennoitsijanilmoitettavamateriaali Vastuuhenkilö HelenaTompuri,avoinyliopistojaLenitaHietanen,kasvatustieteidentiedekunta Ajoitus 4.periodi Lisätietoja Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on paremmat mahdollisuudet työllistyä ja hyödyntää luomiaan verkostoja. Ensisijaisestiopiskelijaetsiiitsetyöpaikanopintojaksonsuorittamistavarten.Opiskelijavoimyösperustaayrityksentai hänellä voi olla oma yritys, johon hän liittää opintojakson suorittamisen. Opiskelijoiden onmyösmahdollista perustaa tiimiyritys.

HAAGA-HELIA:. Yrittäjyydestä Yrittäjyydellä Yrittäjille. Tarja Römer-Paakkanen, MMT dos. Yrittäjyyden yliopettaja

HAAGA-HELIA:. Yrittäjyydestä Yrittäjyydellä Yrittäjille. Tarja Römer-Paakkanen, MMT dos. Yrittäjyyden yliopettaja HAAGA-HELIA:. Yrittäjyydestä Yrittäjyydellä Yrittäjille Tarja Römer-Paakkanen, MMT dos. Yrittäjyyden yliopettaja Oma yritys Wanha Satama 19.-20.3.2013 HAAGA-HELIA kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Yrittäjyys HAAGA-HELIAn liiketalouden opinnoissa (Helsinki) Tarja Jokinen & Tarja Römer-Paakkanen

Yrittäjyys HAAGA-HELIAn liiketalouden opinnoissa (Helsinki) Tarja Jokinen & Tarja Römer-Paakkanen Yrittäjyys HAAGA-HELIAn liiketalouden opinnoissa (Helsinki) Tarja Jokinen & Tarja Römer-Paakkanen Yrittäjyysopintojen kokonaisuus 1. Lukukausi Yrittäjyys ja yritystoiminta 6 op - tiimi- ja projektityötaidot

Lisätiedot

Omaehtoinen yrittäjyys. Sisäinen yrittäjyys. Ulkoinen yrittäjyys

Omaehtoinen yrittäjyys. Sisäinen yrittäjyys. Ulkoinen yrittäjyys 1(9) YRITTÄJYYSKASVATUKSEN VIRIKEMATERIAALI Virikemateriaali antaa sinulle mahdollisuuden pohtia yrittäjyyskasvatuksen pedagogisia lähtökohtia lähijaksoilla, oppimispiireissä ja oppimistehtävissä. 1. YRITTÄJYYDEN

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET Yrittäjyyssuositukset Arenen verkkosivuilla Arene ry Suomen Yrittäjät Riikka Ahmaniemi (JAMK), Kari Ristimäki (SeAMK), Lauri Tuomi (HAAGA-HELIA), Mika Tuuliainen (Suomen Yrittäjät),

Lisätiedot

Yrittäjyys HAAGA-HELIAn liiketalouden opinnoissa (Helsinki) Tarja Jokinen Tarja Römer-Paakkanen Ilkka Malinen

Yrittäjyys HAAGA-HELIAn liiketalouden opinnoissa (Helsinki) Tarja Jokinen Tarja Römer-Paakkanen Ilkka Malinen Yrittäjyys HAAGA-HELIAn liiketalouden opinnoissa (Helsinki) Tarja Jokinen Tarja Römer-Paakkanen Ilkka Malinen Yrittäjyysopintojen kokonaisuus ja ASO 1. Lukukausi Yrittäjyys ja yritystoiminta 6 op - tiimi-

Lisätiedot

Yrittäjyyden edistäminen Satakunnan ammattikorkeakoulussa

Yrittäjyyden edistäminen Satakunnan ammattikorkeakoulussa Yrittäjyyden edistäminen Satakunnan ammattikorkeakoulussa Yrittäjyysfoorumi 11.-12.5.2009 Ari-Pekka Kainu Satakunnan ammattikorkeakoulun yrityskiihdyttämö YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOS Yritystoiminnan jatkaminen

Lisätiedot

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPO-päivä 10.11.2016 Eeva-Leena Forma opetuksen kehittämispäällikkö Opiskelijalähtöinen Korkeakoululähtöinen työn opinnollistaminen Työpaikkalähtöinen OPISKELIJALÄHTÖINEN

Lisätiedot

MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä NAPS.

MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä NAPS. MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä NAPS. Yrittäjyysvalmiuksien kehittymisen edistäminen tekniikan yliopistokoulutuksessa Yhteenveto Marko Oksasen diplomityöstä sekä kampuskiertueesta 2013-2014 Pirre Hyötynen, Tekniikan

Lisätiedot

Juha Siikavuo LINKKILISTA Marraskuu 2011. www.avi.fi. Kauppa- ja teollisuusministeriö. Suomalais Venäläinen kauppakamari

Juha Siikavuo LINKKILISTA Marraskuu 2011. www.avi.fi. Kauppa- ja teollisuusministeriö. Suomalais Venäläinen kauppakamari 1 J.Siikavuo Ky Economista Ky Xenia Oy www.siikavuo.com www.economista.fi www.xenia.fi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Patentti- ja rekisterihallitus Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä www.hse.fi www.prh.fi

Lisätiedot

Huippuosaaminen ja yrittäjyys. Auli Pekkala, KTT HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Huippuosaaminen ja yrittäjyys. Auli Pekkala, KTT HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Huippuosaaminen ja yrittäjyys Auli Pekkala, KTT HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tutkimuksen taustaa Tutkimus liittyy Talouselämää, koulutusta ja työpaikkoja koskevaan murrokseen (yksilön vastuu ja valinnat)

Lisätiedot

KASVATUSTIETEELLINEN KOULUTUSALA

KASVATUSTIETEELLINEN KOULUTUSALA 1(7) KASVATUSTIETEELLINEN KOULUTUSALA ERITYISPEDAGOGIIKKA Erityispedagogiikan perusopinnot Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä erityispedagogiikasta vähintään syventävät opinnot. Opintojen järjestäminen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015- AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja on osa Yritteliäs ja hyvinvoiva

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2014

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2014 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2014 MCH schedule (International Master s Programme in Health and Wellbeing

Lisätiedot

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017- UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-24.9.2015 Opetussuunnitelmatyön aikataulu Syyskuu 2015: Rehtorin päätös opetussuunnitelmatyön yhteisiksi tavoitteiksi / linjauksiksi 24.9.2015: opetussuunnitelmatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot Lyhenteet P = pakollinen (obligatorisk) VV = vapaasti valittava (fritt valbar) Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot pääaineittain Kandidaattiopinnot Pääaine englanti,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEEN PERUSOPINNOT (25 OP)

KASVATUSTIETEEEN PERUSOPINNOT (25 OP) KASVATUSTIETEEEN PERUSOPINNOT (25 OP) Opintojen rakenne, opintojaksot ja vaihtoehtoiset suoritustavat 2014-2015 KTKP010 Oppiminen ja ohjaus (5 op) Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - tarkastella

Lisätiedot

Yrittäjyyttä tukeva korkeakoulu 2015 -kysely. ylitarkastaja Johanna Moisio, opetus- ja kulttuuriministeriö

Yrittäjyyttä tukeva korkeakoulu 2015 -kysely. ylitarkastaja Johanna Moisio, opetus- ja kulttuuriministeriö Yrittäjyyttä tukeva korkeakoulu 2015 -kysely ylitarkastaja Johanna Moisio, opetus- ja kulttuuriministeriö Paljon tapahtunut yrittäjyyden edistämisessä mutta kuinka paljon? Kuvat: Paula Ojansuu Kyselyn

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info lv. 2015-2016 kasvatustieteen perusopintoja koordinoiva opettaja Anna-Leena Huttunen anna-leena.huttunen@jyu.fi Perusopinnot sivuaineopiskelijalle

Lisätiedot

Digiajan opettajan selviytymispaketti

Digiajan opettajan selviytymispaketti 10+ opepäivitystä odottaa. Aloita lataus nyt! Digiajan opettajan selviytymispaketti Saamelaisalueen koulutuskeskus virtuaalikoulu Ovatko verkko-opetustaitosi päivityksen tarpeessa? Ota askel eteenpäin

Lisätiedot

PERUS- JA AINEOPINTOKOKONASUUKSIEN SUORITTAMINEN 2005 2008 VAATIMUSTEN MUKAISESTI

PERUS- JA AINEOPINTOKOKONASUUKSIEN SUORITTAMINEN 2005 2008 VAATIMUSTEN MUKAISESTI PERUS- JA AINEOPINTOKOKONASUUKSIEN SUORITTAMINEN 2005 2008 VAATIMUSTEN MUKAISESTI Aiempina vuosina opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat suorittaa aineopinnot johtamisesta, laskentatoimesta, markkinoinnista

Lisätiedot

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Tunnustetaanko osaaminen? Helsinki 3.12.2007 Riitta Pyykkö, Turun yliopisto Säädöspohjan antama tausta opiskelijavalintaa koskevat

Lisätiedot

Koulutukset syksyllä 2005

Koulutukset syksyllä 2005 Koulutukset syksyllä 2005 Agendi Modus Tuumasta toimeen yrittäjyyskasvatushankkeen tarjoama täydennyskoulutus eteläkarjalaisille opettajille. Koulutusteemoina mm. yrittävä elämänasenne, ideasta tuotteeksi,

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos 1 OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YRITTÄJYYDEN ERIKOISTUMISOPINNOT 2 Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Digitaalinen portfolio oppimisen tukena (4op)

Digitaalinen portfolio oppimisen tukena (4op) Digitaalinen portfolio oppimisen tukena (4op) Harto Pönkä, Essi Vuopala Tavoitteet ja toteutus Osaamistavoitteet Kurssin jälkeen opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa digitaalisen portfolion blogi ympäristöön,

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus Yrittäjyysskasvatuspäivät 7.10.2011 Minna Riikka Järvinen Toiminnanjohtaja, KT, FM, MBA Kerhokeskus Kerhokeskus Edistää lasten ja nuorten

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op)

Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op) RAKENNE Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op) KÄSITYÖN DIDAKTIIKAN PERUSOSA Teknisen työn osuus 3 op TEKNISEN TYÖN DIDAKTIIKAN SIVUAINEKOKONAISUUS 25 op 1. Teknisen työn materiaalit, työkalut,

Lisätiedot

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta, projektitutkija 2.11.2016 OPS2016 Muovaa käsitystä oppimisesta Oppimisen ilo Oppijan aktiivinen rooli, ongelmanratkaisutaidot Monipuoliset oppimisympäristöt

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Onnittelut valinnoistasi Ensinnäkin siitä, että olet valinnut

Lisätiedot

Käsityötieteen aineopinnot

Käsityötieteen aineopinnot Käsityötieteen aineopinnot KSc 1.4 Tekstiilitalous 2 ov (63302) 2. opintovuosi kl (Marja Anttila). Ks. 2. opintovuoden työjärjestys. Suurryhmä viikko 2 ti 7.1.2003 klo 14.30-16.00, S 10/527 suurryhmä viikko

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Lukion opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Lukion opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Käyttöön elokuussa 2016 Opetushallitus julkaisi kansalliset lukion opetussuunnitelman perusteet ja oppiaineiden tuntijaon vuonna 2015. Uudet opetussuunnitelmat

Lisätiedot

Osaaminen lentoon. Asiantuntijasta pedagogiksi - Valmennusohjelma (20 op)

Osaaminen lentoon. Asiantuntijasta pedagogiksi - Valmennusohjelma (20 op) Osaaminen lentoon. Asiantuntijasta pedagogiksi - Valmennusohjelma (20 op) Lähtökohtana on asiakas- ja ihmislähtöinen prosessi, jossa matkaan lähdetään luovan osaamisen tunnistamisesta ja ohjaamisesta kannustavalla,

Lisätiedot

Kriteeri 1: Oppija on aktiivinen ja ottaa vastuun oppimistuloksista (aktiivisuus)

Kriteeri 1: Oppija on aktiivinen ja ottaa vastuun oppimistuloksista (aktiivisuus) Kriteeri 1: Oppija on aktiivinen ja ottaa vastuun oppimistuloksista (aktiivisuus) Oppimistehtävät ovat mielekkäitä ja sopivan haasteellisia (mm. suhteessa opittavaan asiaan ja oppijan aikaisempaan tietotasoon).

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info lv. 2016-2017 kasvatustieteen perusopintoja koordinoiva opettaja Anna-Leena Huttunen anna-leena.huttunen@jyu.fi Perusopinnot sivuaineopiskelijalle

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi?

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.12. Lue, miten jatkat opintojasi.

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2016 ja haluat jatkaa opintojasi 1.8.2016 jälkeen? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.2016. Lue, miten

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

Ohjeita FM-opintojen loppukiemuroihin ja FM-tutkinnon hakemiseen

Ohjeita FM-opintojen loppukiemuroihin ja FM-tutkinnon hakemiseen 1(5) Maantieteen yksikkö Oulun yliopisto 22.4.2014 / Äikkään pohjalta Suorsa Ohjeita FM-opintojen loppukiemuroihin ja FM-tutkinnon hakemiseen Maantieteen opinnot, ja FM-opinnot, huipentuvat pro gradu -seminaariin

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen Aloitus Homma alkaa osoitteesta www.helsinki.fi/weboodi. Jos et omista yliopiston atk-tunnuksia, voit hypätä kohdan 1. yli. Voit huoletta tutustua WebOodin saloihin ilman tunnuksiakin. WebOodin opinto-opas

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

Osaamisen kehittyminen työelämähankkeessa Suomen Akatemian vaikuttavuuden indikaattorikehikon näkökulmasta. Päivi Immonen-Orpana 11/28/2011

Osaamisen kehittyminen työelämähankkeessa Suomen Akatemian vaikuttavuuden indikaattorikehikon näkökulmasta. Päivi Immonen-Orpana 11/28/2011 Osaamisen kehittyminen työelämähankkeessa Suomen Akatemian vaikuttavuuden indikaattorikehikon näkökulmasta Päivi Immonen-Orpana 11/28/2011 Taustaa Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat osallistuneet

Lisätiedot

Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen!

Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen! Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen! Työelämästä korkeakoulutukseen ja takaisin elinikäistä oppimista käytännössä (15.6.2011) HY:n urapalvelut, suunnittelija Eric Carver Urapalvelut/

Lisätiedot

VIENTI- JA TUONTITOIMINTA Syksy 2010

VIENTI- JA TUONTITOIMINTA Syksy 2010 VIENTI- JA TUONTITOIMINTA Syksy 2010 WRAP-UP Sami Saarenketo KURSSIKUVAUS Opettaja(t): Professori KTT Sami Saarenketo, vierailevia luennoitsijoita (OP-Pohjola, Tulli, Outotec ) Suoritustavat Luentoja ja

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät 6.6.2013 Merja Narvo-Akkola Suomi OPH, Hallitus Kunta Sivistys- ja opetustoimi Koulu Rehtori ja opettajat Opetussuunnitelma-uudistus Johtamisen laatukriteerit

Lisätiedot

Yrittäjäpolvenvaihdos

Yrittäjäpolvenvaihdos Yrittäjäpolvenvaihdos Koulutuksen toteutussuunnitelma Yrittäjäpolvenvaihdos Koulutuksen toteutussuunnitelma Oppimistulokset (lähijakson tavoitteet osaamisena) Osallistuja oppii tarkastelemaan sekä yrittäjäksi

Lisätiedot

Tiina Laiho ja Teppo Rantala. 11.11.2014 Lahden tiedepäivä

Tiina Laiho ja Teppo Rantala. 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Opitaan yhdessä; kokemuksia osaamisperustaisen opetussuunnitelman kehittämisestä HAAGA-HELIAN ammattikorkeakoulun liikunnan ja vapaaajan koulutusohjelmaan Tiina Laiho ja Teppo Rantala 11.11.2014 Lahden

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Yritteliäs ja hyvinvoiva Varsinais-Suomi

Yritteliäs ja hyvinvoiva Varsinais-Suomi Yritteliäs ja hyvinvoiva Varsinais-Suomi TAHTONA MAAKUNNAN MENESTYS YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2020 2 PIdät kädessäsi esitettä, jonka tarkoituksena on auttaa sinua ja työyhteisöäsi yrittäjyyskasvatuksen

Lisätiedot

Sulautuva ohjaus oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa

Sulautuva ohjaus oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa Opintoasiain ja Peda forum päivät 2011, 23.8.2011 Työpaja 3 Sulautuva ohjaus oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa Tiina Pyrstöjärvi ja Leila Saramäki Koulutus ja kehittämispalvelu Aducate, Avoin yliopisto

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus yhteisöllisyys ja oppimisympäristöt

Yrittäjyyskasvatus yhteisöllisyys ja oppimisympäristöt Yrittäjyyskasvatus yhteisöllisyys ja oppimisympäristöt Teemaryhmäsarja 2 Yrittäjyyskasvatus ja opettajankouluttajien oppiminen korkeakoulujen opetussuunnitelmien kehittämisessä Anne Tiikkala Turun yliopisto

Lisätiedot

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN PERUSOPETUKSESSA. Liite 1 - Yt-tuntien tukiaineistoja

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN PERUSOPETUKSESSA. Liite 1 - Yt-tuntien tukiaineistoja YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN PERUSOPETUKSESSA Liite 1 - Yt-tuntien tukiaineistoja Miten autamme jokaista lasta ja nuorta löytämään oman juttunsa? Yrittäjyyskasvatuksen peruskäsitteet Opetus-

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille ti 29.4.2014 klo 16.00 sali L209 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

ARVIOINTI UUDISTAMASSA OPETUSTA

ARVIOINTI UUDISTAMASSA OPETUSTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO ARVIOINTI UUDISTAMASSA OPETUSTA Mirja Tarnanen Opettajankoulutuslaitos mirja.tarnanen@jyu.fi Orientaatiota arviointiin Palauta mieleesi arviointikokemuksiasi opettajana tai oppilaana/opiskelijana.

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELO - TILAISUUDET SYKSY 2015 (KOOSTE)

KAAKKOIS-SUOMEN ELO - TILAISUUDET SYKSY 2015 (KOOSTE) ELINIKÄINEN OPPIMINEN JA OHJAUS KAAKKOIS-SUOMEN ELO - TILAISUUDET SYKSY 2015 (KOOSTE) VARAATHAN KALENTERIISI AJANKOHDAT! OHJELMAT SAA MYÖHEMMIN. 20.8.2015 YHTEISTYÖSSÄ ASIAKKAAN PARHAAKSI! Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Kokemuksia hakuprosessista - alku aina hankalaa...

Kokemuksia hakuprosessista - alku aina hankalaa... Kokemuksia hakuprosessista - alku aina hankalaa... Eeva-Liisa Kronqvist FT, koordinaattori IP- "Education for Democratic Citizenship dealing with the Challenges ofmulticultural Society Vertailevan kasvatustieteen

Lisätiedot

Venäjän kielen opinnot

Venäjän kielen opinnot Venäjän kielen opinnot Euroopan unionin jäsenenä Suomelta odotetaan monialaista ja -tasoista Venäjän tuntemusta. Tiedekorkeakouluista valmistuneita venäjän kieltä osaavia haetaan venäjän asiantuntijoiksi

Lisätiedot

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Oman opiskelualan etsiminen: Mahdollisuus tutustua yliopistoopiskeluun sekä eri koulutusaloihin ja oppiaineisiin Valmistautuminen

Lisätiedot

Yrittäjämäisyyttä Suomeen! Not a Bad Idea!

Yrittäjämäisyyttä Suomeen! Not a Bad Idea! Yrittäjämäisyyttä Suomeen! Not a Bad Idea! Teemme eri asioita kuin muut - Teemme samoja asioita eri Tarvitsemme asennetta, tahtoa ja tekijöitä - Suomi nousuun! Osallistu yrittäjämäisyyden agenttikoulutukseen

Lisätiedot

Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR

Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR Kaakkois-Suomen ELO-seminaari 26.3.2015 Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on rakentaa Saimaan

Lisätiedot

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Kaisa Kurki Kansainväliset asiat, Tampereen yliopisto Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivät, Lahti

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin laitos Erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 ERIKOISTUMISOPINNOT LUKUVUONNA 2006-2007 Lukuvuonna 2006-2007 Musiikin laitoksella

Lisätiedot

Oppimateriaaliin perehtyminen. Oleellisen tiedon omaksuminen. Kurssitovereiden tuotoksiin, ajatteluun perehtyminen

Oppimateriaaliin perehtyminen. Oleellisen tiedon omaksuminen. Kurssitovereiden tuotoksiin, ajatteluun perehtyminen Hyvä opettaja, Verkko-opintojen mitoituskehikko on verkko-opetuksen suunnittelun työväline. Kehikon avulla voit suunnitella verkkoopetustasi siten, että opiskelijalle jää opintojaksolla aikaa ymmärtävään

Lisätiedot

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan maantiedettä Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! Syytä valmistautua ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti opinto-ohjelmaan.

Lisätiedot

Yrittäjyys ammattitaitokilpailuissa. Taitajasta yrittäjäksi yrittäjyys osana ammattitaitokilpailuja Helsinki 31.1.2012 Eija Alhojärvi Skills Finland

Yrittäjyys ammattitaitokilpailuissa. Taitajasta yrittäjäksi yrittäjyys osana ammattitaitokilpailuja Helsinki 31.1.2012 Eija Alhojärvi Skills Finland Yrittäjyys ammattitaitokilpailuissa Taitajasta yrittäjäksi yrittäjyys osana ammattitaitokilpailuja Helsinki 31.1.2012 Eija Alhojärvi Skills Finland Skills Finland - toiminnan tavoitteet Edistää tietoisuutta

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVIEN

AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVIEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVIEN TUTKINTO-OHJELMIEN OPETUSSUUNNITELMIEN PERUSTEET 2017 Hyväksytty Jyväskylän ammattikorkeakoulun opintoasioiden lautakunnassa 4.10.2016

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Monilukutaito. Marja Tuomi 23.9.2014

Monilukutaito. Marja Tuomi 23.9.2014 Monilukutaito Marja Tuomi 23.9.2014 l i t e r a c y m u l t i l i t e r a c y luku- ja kirjoitustaito tekstitaidot laaja-alaiset luku- ja kirjoitustaidot monilukutaito Mitä on monilukutaito? tekstien tulkinnan,

Lisätiedot

Yritystoiminta 3 op. Timo Pihlajamäki / Jamk

Yritystoiminta 3 op. Timo Pihlajamäki / Jamk Yritystoiminta 3 op Timo Pihlajamäki 2009 / Jamk Tavoitteet Opiskelija osaa muodostaa yleiskuvan taloudellisen toiminnan lainalaisuuksista, yrityksen asemasta ja tehtävistä yhteiskunnassa. Opintojakson

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 35 op ja käyttäytymistieteellisen tiedekunnan yleisopinnot lukuvuonna 2015-2016

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 35 op ja käyttäytymistieteellisen tiedekunnan yleisopinnot lukuvuonna 2015-2016 Helsingin yliopisto Avoin yliopisto Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 35 op ja käyttäytymistieteellisen tiedekunnan yleisopinnot lukuvuonna 2015-2016 Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede)

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

Käsityötieteen opinnot

Käsityötieteen opinnot 1/8 Käsityötieteen opinnot Lukuvuonna 2003-2004 käsityötieteen opetus järjestetään käsityötieteen perus-, aine- ja osittain syventävien opintojen (1.-3. vuoden opinnot) osalta 2001-2003, 2003-2005 tutkintovaatimusten

Lisätiedot

KT5 Digitaalinen portfolio oppimisen tukena

KT5 Digitaalinen portfolio oppimisen tukena KT5 Digitaalinen portfolio oppimisen tukena 1 Tavoitteet ja sisältö Perustiedot ja taidot digitaalisen portfolion pedagogisesta hyödyntämisestä Oman portfolion tuottaminen Tavoitteena myös tukea valmiuksia

Lisätiedot

HyvinMonena Osk oppimisympäristö osana tutkintoasi Opiskelijainfot syksy 2012 Arvekari & Kuhanen

HyvinMonena Osk oppimisympäristö osana tutkintoasi Opiskelijainfot syksy 2012 Arvekari & Kuhanen HyvinMonena Osk oppimisympäristö osana tutkintoasi Opiskelijainfot syksy 2012 Arvekari & Kuhanen Osuuskunta on oppimispaikka jossa pääset kehittämään yrittäjyysvalmiuksiasi samanhenkisten opiskelijoiden

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen

Lisätiedot

Ot-yritysten johtaminen professorin toimintaa ja visioita

Ot-yritysten johtaminen professorin toimintaa ja visioita Osuustoiminnan neuvottelukunta LUT Toukokuu 2013 Ot-yritysten johtaminen professorin toimintaa ja visioita LUT School of Business Päätoimittaja, JCOM iiro.jussila@lut.fi + 358 50 465 9899 LUT-tiimin konteksti

Lisätiedot

MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013

MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013 MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013 Yhteystiedot Monitieteisten ympäristöopintojen järjestelyistä ja suunnittelusta vastaa Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan biologian laitos, sekä monitieteisten

Lisätiedot

Verkkokurssin laadun arviointi ja mittaaminen

Verkkokurssin laadun arviointi ja mittaaminen Verkkokurssin laadun arviointi ja mittaaminen Mittaamiseen liittyvien termien määrittelyä: - Mittaväline = mittauslaite - Tunnusluku = osoitin/ilmaisin = mittarin tulos = indikaattori Mihin laadun arviointi

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa

Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa 2 3 Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatusstrategiasta yrittäjyyden ekosysteemiksi http://www.yes-keskus.fi/wpcontent/uploads/2012/09/cursor_yritt_kasv_web_0312.pdf 4 Visio

Lisätiedot