YRITTÄJYYSOPINNOILLA YRITTÄJYYTEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITTÄJYYSOPINNOILLA YRITTÄJYYTEEN 2010 2013"

Transkriptio

1 YRITTÄJYYSOPINNOILLA YRITTÄJYYTEEN

2 Yrittäjyysopinnot (25 op + 35 op) Entrepreneurial Studies ( ECTS) OPS Perustehtävän määrittely Yrittäjyysopintojen perustehtävänä on yrittäjyyden edistäminen mahdollistamalla yrittäjyysopintojen saatavuus yliopisto-opiskelijoille. Opinto-ohjelmassa yhdistyvät liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen sekä yrittäjämäinen ajattelu-, toiminta- ja suhtautumistapa. Kenelle opinto-ohjelma on tarkoitettu Yrittäjyysopinnot on tarkoitettu Lapin yliopiston kaikkien tiedekuntien opiskelijoille ja avoimen yliopiston opiskelijoille. Ne sopivat sivuaineeksi joko suppeina tai laajoina opintoina. Opetus- ja työmuodot Opinto-ohjelma toteutetaan yrittäjämäistä pedagogiikkaa käyttäen, yhdistäen ja soveltaen joustavia oppimismenetelmiä (blended learning) sekä hyödyntäen opiskelijoiden aiemmin hankkimia tietoja ja taitoja (AHOT). Opettajat toimivat asiantuntijoina sekä valmentajina. Oppimistehtävät kytketään yrittäjyyteen. Osallistujilta edellytetään aktiivista osallistumista omassa ja ryhmän oppimisprosessissa. Suoritustavat Opintojaksot koostuvat luennoista sekä erilaisista oppimistehtävistä ja oppimateriaaleista. Opiskelija osallistuu luennoitsijoiden määrittelemiin tehtäviin opintojaksojen aikana ja laatii osaamisestaan koosteen portfolioonsa. Opintosuoritusten arviointi Opiskelijan osaaminen arvioidaan asteikolla 1 5. Pakollisuus ja vaihtoehtoiset suoritustavat Saadakseen merkinnän yrittäjyysopintojen suorituksesta opiskelijan pitää suorittaa perus- ja aineopinnot esitetyillä vaatimuksilla. Oppiminen etenee parhaiten noudattamalla opinto-oppaassa esitettyä opintojaksojen järjestystä. Mikäli sinulla on opintoja, joiden katsot oikeuttavan korvaavuuteen, niin ole ennen opintojakson alkua yhteydessä vastuuopettajaan. Ennen vuotta 2009 Yrittäjyysopintojen perusopinnot suorittaneet voivat jatkaa aineopinnoissa. Heille kuitenkin suositellaan YRIT1101 suorittamista ennen aineopintojen aloittamista. Yliopisto-opintoja aloittaville opiskelijoille suositellaan KAKA0003 Akateemiset opiskelutaidot opintojaksoa. Vastuuhenkilöt Opettajina toimii Lapin yliopiston opetus- ja tutkimushenkilökuntaa, asiantuntijoita sekä alumneja. Opinto-ohjelman tieteellinen vastuuhenkilö on professori Susan Meriläinen. Käytännön kokonaissuunnittelusta vastaa koulutuspäällikkö Helena Tompuri. YRIT1100YRITTÄJYYDENPERUSOPINNOT(25op) YRIT1101 Yrittäjyyteenherääminen op YRIT1102 Yrittäjyys op YRIT1103 Innovaatiotjayrittäjyys op YRIT1104 Liiketoiminnanmenestystekijät op YRIT1105 Yritysjuridiikanperuskurssi op YRIT1106 Liiketoimintasuunnitelmajayrityksenperustaminen op YRIT1200YRITTÄJYYDENAINEOPINNOT(35 38op) YRIT1201 Yrittäjyydenulottuvuudet op YRIT1202 Toimitusketjunhallinta op YRIT1203 Erityiskysymyksiä 3 5op YRIT1204 Yrittäjyydenoikeudellisiakysymyksiä op YRIT1205 e-yrittäjyys op YRIT1206 Omantyöntutkiminenomanyrittäjämäisentoiminnankehittämiseksi 10op

3 YRIT1100 Yrittäjyyden perusopinnot (25 op) Yrittäjyydenperusopinnotsuoritettuaanopiskelijaosaa toimiayrittäjämäisestivaihtelevissatilanteissa tunnistaaluovuudenjainnovatiivisuudenmerkityksenyrittäjyydessä tunnistaakäytännöntilanteissayritysjuridiikankannaltamerkityksellisetongelmat perustaayrityksenjatehdärahoitussuunnitelman YRIT1101 YrittäjyyteenherääminenFosteringEntrepreneurialMindset Omaehtoinenyrittäjyyselinikäisenoppimisenvälineeksiyrittäjyyskansalaistaidoksi Kurssinlaajuus-3op Tavoite Opintojaksonsuoritettuaanopiskelijaosaa määritelläyrittäjyyteenliittyvätkäsitteet kertoayrittäjyydenmerkityksenoppimis-jakasvamisprosessissa toimiayrittäjämäisestivaihtelevissatilanteissa tunnistaaomatvahvuutensayrittäjyysvalmiuksina kertoa,mitätarkoittaaitsensäjohtaminen laatiaosaamisportfolionsekähyödyntääsitämyöhemminoppimisessa Sisältö Itsensäjohtaminenjayrittäjyysvalmiudet Yrittäjyydenkäsitteet Yrittäjyystietona,taitonajaasenteena Yrittäjyyserielämänvaiheissa Erilaisiaosallistumis-javaikuttamiskeinojakansalaisyhteiskunnassa Osaamisportfolionkoostaminen Opetus-jatyömuodot Opetusta20tuntia,tuutorointituntiopiskelijaakohden Oppimateriaali Ydinmateriaali Haataja, A Kohti yrittäjyysvalmiuksia vuorovaikutuksellisessa oppimisympäristössä. Teoksessa K. Kurtakko, J. LeinonenjaM.Pehkonen(toim.),Opettajaksikehittyminen,hyvinvointijaoppimisenstrategiat,s JuhlakirjaRaimo Rajala60vuotta.Lapinyliopistonkasvatustieteellisiäjulkaisuja19.Rovaniemi:Lapinyliopisto. Haataja,A.Hietanen,L.Järvi,T.Tompuri,H.2009.KohtiyrittäjyysvalmiuksiaPäätöksenteonoppiminen systeemisessä oppimisympäristössä. Teoksessa Yrittäjyyskasvatuksen muotoutuva maisema Yrittäjyyskasvatuksen identiteettiä rakentamassa. (toim. Kansikas, Juha Kyrö, Paula Seikkula-Leino, Jaana Römer-Paakkanen, Tarja) Jyväskyläntaloustieteenjulkaisuja:179:2009,s Hietanen,L.2009.Monologinhallitsijastadialoginmahdollistajaksi.TeoksessaK.Kurtakko,J.LeinonenjaM.Pehkonen (toim.),opettajaksikehittyminen,hyvinvointijaoppimisenstrategiat,s JuhlakirjaRaimoRajala60vuotta.Lapin yliopistonkasvatustieteellisiäjulkaisuja19.rovaniemi:lapinyliopisto. Gibb,A.A.(2002)CreatingConduciveEnvironmentsforLearningandEntrepreneurship;livingwith,dealingwith, creatingandenjoyinguncertaintyandcomplexity.industryandhighereducationvolume16number3. Gibb,A.2005.ThefutureofentrepreneurshipeducationDetermingthebasisforcoherentpolicyandpractice.InKyrö, P. and Carrier, C. The Dynamics of Learning Entrepreneurship in Cross-Cultural University Contex. University of Tampere,FacultyofEducation,ResearchCenterforVocationalandProfessionalEducation, Kyrö,Paula1998.Yrittäjyydentarinaakertomassa.Helsinki:WSOY.Sähköisestijaettavamateriaali. Ristimäki,Kari2004.Yrittäjyyskasvatus. Yrittäjyyskasvatuksen monia suuntia Toim. P. Kyrö, H. Lehtonen K. Ristimäki. Hämeenlinna: Tampereen yliopistonkauppakorkeakoulu. YVI:stäEnergiaaopettajankoulutukseenhankewww.yvi.fi Muuluennoillailmoitettavamateriaali

4 Oheislukemista Best procedure Project: Entrepreneurship in higher education, especially in non-business studies Final Report of the expert groups. March EU:n asiantuntijaryhmän loppuraportti: Best-menettelyn mukainen yrittäjyyskasvatushanke. Sähköisesti jaettava materiaali. Cope,Jason2005:TowardDynamiclearningPerspectiveofEntrepreneurship.EntrepreneurshipTheoryandPractice, 29(4): http://eprints.lancs.ac.uk/30693/ Heikkilä, Mauri Vahva minäkäsitys ja itsetunto ohjaavat sisäistä yrittäjyyttä. Väitöskirja on julkaistu sarjassa JyväskyläStudiesinBusinessandEconomics,numero46,Jyväskylä2006. Ikonen,Risto2006.Yrittäjyyskasvatus.Kansalaisentaloudellistaautonomiaaetsimässä. Kuratko D. F. 2005: The emergence of Entrepreneurship Education: Development, Trends and Challenges. Entrepreneurship Theory and Practice, p Nousiainen, L. Piekkari, U. Osallistuva oppilas yhteisöllinen koulu. Oppilaskunnan ohjaavan opettajan opas. Opetusministeriönjulkaisuja2005:19.www.minedu.fi Vastuuhenkilö HelenaTompuri,avoinyliopistojaLenitaHietanen,kasvatustieteidentiedekunta Ajoitus 1.periodi.Opintojensuorittamistasuositellaanensimmäisenäopiskeluvuotena. Lisätietoja Opintojaksovoidaansuorittaamyösopintopisteenlaajuisena,jolloinyrittäjyydenperusopintojenlaajuuson29 opintopistettä.aiemminsuoritettulape1708yrittäjyyskasvatus-opintojaksokorvaatämänjakson.

5 YRIT1102 Yrittäjyys-Entrepreneurship Kurssinlaajuus-5op Tavoite Opintojaksonsuoritettuaanopiskelijaosaa erotellayrittäjyydenilmentymätmonipuolisestijamonitieteisestiyhteiskunnassa selittää yrittäjyyden ja yrityksen toiminnan kokonaisuuden yhteiskunnassa erilaisissa yhteiskuntarakenteissa eri aikoina kuvatayrittäjyydentoimeentulonlähteenäjopaammattinasekäyrityksentoiminnatjaosa-alueet Sisältö Yrittäjyydenhistoria,sisältösekäasemataloudessajaorganisaatiossa Liiketoimintamahdollisuuteenkiinnittyvänäkemysyrittäjyydestä Toimialaympäristöjayrittäjyyssekäglobaalitalous Sijaintiympäristönpiirteetyrittäjyyteenohjaavinatekijöinä Yrittäjyydenjaliiketoiminnanedistäminen Opetus-jatyömuodot Opetusta12tuntiajaharjoituksia10tuntia Oppimateriaali Heinonen,JarnaVento-Vierikko,Irma2002.Sisäinenyrittäjyys:uskalla,muutu,menesty.Helsinki:Talentum. Lavas,IlkkaO.2005.Luontainenyrittäjyys:Mietelmiäyrittäjänelämästä. Yrittäjyyskatsaus2009.Kauppa-jateollisuusministeriönjulkaisuja.Helsinki.www.tem.fi/ Kyrö,Paula2006.Yrittäjyys,talousjakestäväkehitys. Rissanen,Tapio2010.Yrittäjyysontäyttäelämää. GEM-tutkimusonGlobalEntrepreneurshipMonitor2008.www.tse.fi/FI/media/ajankohtaista/Pages/gem08.aspx Kirjallisuuttaorganisaatiojayrittäjyysteemasta Muuluennoillailmoitettavamateriaali Vastuuhenkilö SeppoSärkkä,avoinyliopisto Ajoitus 1.periodi

6 YRIT1103 InnovaatiotjayrittäjyysTheInnovationsandEntrepreneurship Kurssinlaajuusop Tavoite Opintojaksonsuoritettuaanopiskelijaosaa tunnistaaluovuudenjainnovatiivisuudenmerkityksenyrittäjyydessä kuvatavastuullisenjakestävänyrittäjyyden laatialiikeideankuvauksen tehdätoimintaympäristöanalyysin Sisältö Luovuusjainnovatiivisuusliikeideansynnynjakehittelynlähtökohtana Liikeideanosa-alueetjaniidenkuvaaminen Alkavanliiketoiminnanideointijatoimintaympäristöanalyysi Opetus-jatyömuodot Opetusta16tuntiajapienryhmäharjoituksia3 5opiskelijanryhmissätunti Oppimateriaali Koiranen,Matti2000.Oleyrittäjäsisäinenjaulkoinenyrittäjyys. Laitila,2001.Yritysideastatoimivaanyritykseen.Verkkomateriaalilöytyyinternet-osoitteesta:www.yrittajakoulu.fi Harjoitustyöhön:McKinsey&Company,2000.Ideastakasvuyritykseksi.http://web.venturecup.fi/index.php?id=406 Kasvuyrittäjyyden kannustaminen verotuksen keinoin Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. 29/ Muuluennoillailmoitettavamateriaali Vastuuhenkilö RaunoRusko Ajoitus 2.periodi

7 YRIT1104 LiiketoiminnanmenestystekijätProfitability Kurssinlaajuus op Tavoite Opintojaksonsuoritettuaanopiskelijaosaa tunnistaakannattavanliiketoiminnanedellytykset myydäjamarkkinoidaomaaosaamistaanjatuotteita tulkitatuotanto-jatalousprosessiataloudellistenindikaattoreidenavulla asemoidayrityksenliiketoiminnantoimintaympäristöön hahmotella tässä toimintaympäristössä kilpailuetua tuottavan yrityksen johtamis- ja ansaintamallin yrityksen omien strategistenmenestystekijöidenvaraan. Sisältö Kannattavanyritystoiminnanjaliiketoimintaosaamisenolennaisetelementit Taloudenhallinnanvälineet,rahoituksensuunnittelujamarkkinoinninkeinot Yritystoiminnanmonimuotoisuusjaympäristöt Yrityscasedemonstraatiotjayrityspelit Opetus-jatyömuodot Opetusta18tuntia,lisäksicase-harjoituksiapienryhmissä15tuntia Oppimateriaali Alhola,Lauslahti,2004.Talouttajohtamistavarten.Edita. Bergström,SeijaLeppänen,Arja2007YrityksenasiakasmarkkinointiBusiness.Edita. Jylhä,EijaViitala,Riitta2009.LiiketoimintaosaaminenBusiness.Edita. Neilimo,Näsi2009.Mitäonliiketoimintaosaaminen. Siikavuo,2003.Pienyrityksentaloushallinto. Vierula,Markku2006.Markkinointi,myyntijaviestintä. Erikseenilmoitettavaverkkomateriaali Vastuuhenkilö SeppoSärkkä,avoinyliopisto Ajoitus 3.periodi

8 YRIT1105 Yritysjuridiikanperuskurssi IntroductiontoBusinessLaw Kurssinlaajuus op Tavoite: Opintojaksonsuoritettuaanopiskelijaosaa kuvatapääpiirteissäänyritysjuridiikankeskeisimmätosa-alueet kuvatalainsäädännönmerkityksenyrittäjyydessäjayritystoiminnassa kuvataoikeudellisensäätelynmerkityksenyrittäjyydessä tunnistaakäytännöntilanteissayritysjuridiikankannaltamerkityksellisetongelmat Sisältö Yritysjuridiikankeskeisetosa-alueet Oikeudellisensäätelynmerkitysyrittäjyydessäjayritystoiminnassa Case-esimerkkejä Opetus-jatyömuodot Opetustuntia,harjoitukset10tuntia Oppimateriaali Oikeusjärjestys(2009s ),lukuEsineoikeus OikeusjärjestysII(2010s ),lukuVero-oikeus OikeusjärjestysIII(2010s.1 75),lukuVelvoiteoikeus OikeusjärjestysII(2010s ),lukuKauppaoikeus Muuluennollailmoitettavamateriaali Vastuuhenkilö taloudellistensuhteidenyliopistolehtori,otkjahelenatompuri,avoinyliopisto Ajoitus 4.periodi OPS

9 YRIT1106 Liiketoimintasuunnitelmajayrityksenperustaminen BusinessPlanandtheBuildingofEnterprise Kurssinlaajuus op Tavoite Opintojaksonsuoritettuaanopiskelijaosaa soveltaaoppimaansaomanliikeideantäsmentämiseenjaperustamisvaiheensuunnitteluun täsmentääliikeideastaliiketoimintasuunnitelma selittääyritysmuotojenerotjamerkityksenperustamisvaiheessa kertoaperustamisrutiinitjaalkavanyrityksenavustus-jarahoitusmuodot perustaayrityksenjatehdärahoitussuunnitelman kuvatasuunnitteluayrityksenelinkaarenerivaiheissa Sisältö Yrityksensyntyprosessijaerivaihtoehdotliiketoiminnankäynnistämisessä Omanliike-ideantäsmentäminenjaperustamisvaiheensuunnittelu(LTS) Liiketoimintasuunnitelmanlaatiminenjaarviointi Tutustuminenmuihinliiketoimintasuunnitelmiin Yritystoiminnankarikot Yritysmuodot,perustamisrutiinitsekäalkavanyrityksenavustus-jarahoitusmuodoista Opetus-jatyömuodot Opetus12tuntia,harjoitukset15tuntia Oppimateriaali CaganVogel2003.Kehitäkärkituote,ideastainnovaatioksi.Talentum. Collins;2001.Hyvästäparas:miksijotkutyrityksetmenestyvätjatoiseteivät.MyösCD. Kotro,Mikko.2007.Yrityksenkannattavuusjarahoitus.AloittavanjaPK-yrityksennäkökulma.EditaPrimaOy:Helsinki. Soveltuvinosin. Meretniemi,Ylönen2008.Yrityksenperustajanharjoituskirja. Meretniemi,Ylönen2009.Yrityksenperustajankäsikirja. PuustinenT.2004taiuud.Avainomaanyritykseen. Raatikainen,L.2006.Liikeideastaliikkeelle.Edita.Helsinki. Rikkinen,Lasse1999.Löydäomayritysideasi.Edita.Helsinki. Hyödyllisiänettilinkejä Vastuuhenkilö RaunoRuskojaSeppoSärkkä Ajoitus 4.periodi

10 YRIT1200 Yrittäjyyden aineopinnot 35 op Yrittäjyydenaineopinnotsuoritettuaanopiskelijaosaa keskustellakriittisestiyrittäjyydestätutkimusalanajasenyhteiskunnallisestamerkityksestä -tunnistaayritysyhteistyönmerkitykseninnovoinnissa,tuotesuunnittelussajakokotoimitusketjunkoostamisessa arvioidakäytännöntilanteissayritysjuridiikankannaltamerkityksellisetongelmat tehdäomaanalaansajayrittäjyyteenliittyväätutkimusta YRIT1201 Yrittäjyydenulottuvuudet DimensionsofEntrepreneuship Kurssinlaajuus op Tavoite Opintojaksonsuoritettuaanopiskelijaosaa kuvatajakeskustellayrittäjyydestäyhteiskunnallisenajatieteellisenäilmiönä tunnistaayritystoiminnankehittämiskohteita tuottaaratkaisujayritystoiminnanongelmatilanteisiin tunnistaayrittäjyydentaloudellisena,psykologisenajasosiaalisenailmiönä luokitella ja analysoida yrittäjyyden ulottuvuudet (= triangulaatio yrittäjäksi yrittäjyyteen yrittäjämäisesti yrittäjäksi suuntautuminen,yrittäjyydenymmärtäminen,yrittäjämäinentoiminta) kertoavastuullinenyritystoiminnanjakestävänkehityksentoteuttamisentekijätyrityksissä Sisältö Käytännönyrittäjyysyhteiskunnan,alue-japaikallistalouden,liiketoiminnan,organisaationja/taiyksilönnäkökulmasta. Yrittäjyydenajankohtaiseterityiskysymyksetkutensukupolvenvaihdos,hoitoalanerityis-piirteet Yrittäjyydenjakestävänkehityksenvälinenproblematiikkauusimpienkansainvälistentutkimustenvalossa Kasvuyrityksenkehittämissuunnittelu Opetus-jatyömuodot Opetusta25tuntia Oppimateriaali Vesalainen,2001.Yrittäjyydenulottuvuudet.http://www.yrittajakoulu.fi Yrittäjyyskasvatuksensuuntaviivat.Opetusministeriönjulkaisuja2009:7.www.minedu.fi sekäyksiseuraavista: Paulamäki, Kauppiasyrittäjän toimintavapaus ketjuyrityksessä: haastattelututkimus K-Kauppiaan kokemasta toimintavapaudestaagenttiteoriannäkökulmasta(2007).http://hsepubl.lib.hse.fi/fi/ BruniAttila,2005.GenderandEntrepreneurship:AnEthnographicApproach. -Perheyrityksetkansataloudessa.2009.Työ-jaelinkeinoministeriönjulkaisuja.53/2009.www.tem.fi Vastuuhenkilö RaunoRusko Ajoitus 1.periodi

11 YRIT1202 Toimitusketjunhallinta-SupplyChainManagement Kurssinlaajuus-5op Tavoite Opintojaksonsuoritettuaanopiskelijaosaa analysoidayritysyhteistyöhönliittyviäcaseja tunnistaayritysyhteistyönmerkitykseninnovoinnissa,tuotesuunnittelussajakokotoimitusketjunkoostamisessa keskustellayksiköidenyhteistyönmerkityksestä selittääsynergianedunjasenhyödyntämisen määritelläyritysyhteistyönstrategisenjohtamisennäkökulmasta tunnistaaverkostoitumisenmahdollisuudettuotteenjapalveluntuottamisessa Sisältö Yrittäjyysjayritysosanalaajempaatoimitusketjuajaverkostoa Yritysyhteistyönedutjahaitat Yritysyhteistyöneridimensiot Opetus-jatyömuodot Opetusta25tuntia Oppimateriaali Holma,H.2006.Supplychainmanagementandindustrycyclicality.studyoftheFinnishsawmillindustry. Iskanius,P.2006.AnAgileSupplyChainforProject-orientedSteelProductNetwork.www.kirjasto.oulu.fi /julkaisutoiminta/elektroniset/kaikki.html Muuluennoillailmoitettavamateriaali Vastuuhenkilö RaunoRusko Ajoitus 4.periodi

12 YRIT1203 ErityiskysymyksiäSpecialIssues Kurssinlaajuus3 5op Tavoite Opintojaksonjälkeenopiskelijaonsyventänytyrittäjyydenosaamistaan. Sisältö Tähänopintojaksoonvoidaansisällyttäävalinnaisenakurssina esim.omanyliopistonkurssitarjonnastasopivaopintojaksojasuoritus tai YLAS0100jaYMAR0100-sarjastaopintojakso tai Opiskelijavoikootakoopintojaksonsisällönesim.vierailevienluennoitsijoiden3-5yrittäjyydenalaanliittyvienesitysten pohjaltajatehdävastuuopettajankanssasovittavallatavallaoppimistehtävänsuorittaakseenopintojakson. Suorituksestaonsovittavavastuuhenkilönkanssaetukäteen. Vastuuhenkilö RaunoRusko Ajoitus eimääriteltyäajoitusta

13 YRIT1204 YrittäjyydenoikeudellisiakysymyksiäLegalAspectsofEntrepreneurship Kurssinlaajuusop Tavoite Opintojaksonsuoritettuaanopiskelijaosaa täydentääsaamiaanyritysjuridiikanperustietojakäytännönyrittäjyydessä soveltaaoppimaansatyötehtävissään arvioidakäytännöntilanteissayritysjuridiikankannaltamerkityksellisetongelmat hakeaasiantuntijankonsultaatiota Sisältö Yrityksenliiketoiminnankannaltakeskeisetoikeudellisetkysymykset Käytännönliikejuridiikkayrittäjyydennäkökulmasta Yrittäjyyttätukevasopimusoikeudenkäytännönkurssi Opetus-jatyömuodot Kunkinopintojaksonmukaisetopetusmäärät Oppimateriaali Kunkinopintojaksonluennoillailmoitettavamateriaali Vastuuhenkilö taloudellistensuhteidenyliopistolehtori,otkjahelenatompuri,avoinyliopisto Ajoitus 2 3.periodi OPS

14 YRIT1205 e-yrittäjyyse-entrepreneurship Kurssinlaajuusop Tavoite Opintojaksonsuoritettuaanopiskelijaosaa keskustellae-yrittäjyydestäammattina käyttääoppimaansae-yrityksenperustamisessa tunnistaajaselittääverkossatapahtuvankaupankäynninerikoispiirteet kuvatakäyttöönotettaviamenetelmiäverkkokaupanasiakaspalvelunkehittämiseksi kertoa,mitämahdollisuuksiaavautuuliiketoiminnansopeutuessaglobaaliinverkosto-talouteen. Sisältö liiketoimintatietoverkoissajatoimeentulonlähteenäglobaalissataloudessa e-yrityksenperustaminenjamarkkinointi e-yrittäjyydenetiikkasekäkuluttajakäyttäytyminen e-yrittäjyydenhaasteethinnoittelussa,markkinoinnissajamyynnissä e-yrittäjyysjasosiaalinenmedia e-yrittäjyydentutkimus tuotteidentarjonnanarviointiverkkoliiketoiminnanpalvelujenkäyttäjännäkökulmasta Opetus-jatyömuodot Opetus15t,case-harjoituksetryhmissä10tuntia Oppimateriaali Vehmas,Seppo2008.Perustamenestyväverkkokauppa. Babin,Gilbert, Kropf, Peter Weiss, Michael E-Technologies: Innovation in an Open World: Muuluennoitsijanesittämämateriaali Vastuuhenkilö RaunoRuskojaSeppoSärkkä Ajoitus 3.periodi

15 YRIT1206 Omantyöntutkiminenomanyrittäjämäisentoiminnankehittämiseksi Researchingownworktodevelopownentrepreneurialacting Kurssinlaajuus 10op Tavoite Opintojaksonsuoritettuaanopiskelijaosaa dokumentoidaomaatyötäänjaomiatoimintatapojaan paikantaadokumentoinninmerkityksenomanalansakehittämisessä vahvistaaomiayrittäjämäisiätyöskentelytapojaanjatoimintamallejaan keskustellakriittisestiyrittäjyydestätutkimusalanajasenyhteiskunnallisestamerkityksestä arvioidayrittäjyydenmerkityksenomaansubstanssiinsaliittyen käyttääalantutkimusmenetelmiäjaluodauuttatieteellistätietoa analysoidaomastatyöstäänkokoamaansaaineistoa tehdäomaanalaansajayrittäjyyteenliittyväätutkimusta Sisältö Toimintatutkimuksenjaetnografianperiaatteet Yhteistyöverkostojenhyödyntäminen Tiedonkeruunmenetelmät,välineetjaniidenkäyttöoppimisessa Johtopäätöstentekeminenaineistoista Aineistonhyödyntäminentoimintaakehittävässäarvioinnissajasuunnittelussa Oppiminentyöpaikalla,yrityksessätaimuussaorganisaatiossa Opetus-jatyömuodot Opetus16tuntia,ohjaustyöpaikalla Oppimateriaali Ahlberg, M Käsitekartta tutkimusmenetelmänä. Åhlberg,M.2001.Conceptmappingasresearchmethod.www.metodix.com/en/sisallys/index Novak, J Learning, creating and using knowlwdge. Concept Maps as facilitative tools in schools and in corporations.london:lawranceerlbaum. Ruiz-Primo,M.Shavelson,R.1996,Problemsandissuesintheuseofconceptmapsinscienceassessment.Journalof ResearchinScienceTeaching33(6), Muuluennoitsijanilmoitettavamateriaali Vastuuhenkilö HelenaTompuri,avoinyliopistojaLenitaHietanen,kasvatustieteidentiedekunta Ajoitus 4.periodi Lisätietoja Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on paremmat mahdollisuudet työllistyä ja hyödyntää luomiaan verkostoja. Ensisijaisestiopiskelijaetsiiitsetyöpaikanopintojaksonsuorittamistavarten.Opiskelijavoimyösperustaayrityksentai hänellä voi olla oma yritys, johon hän liittää opintojakson suorittamisen. Opiskelijoiden onmyösmahdollista perustaa tiimiyritys.

Tuusulan yrittäjyyskasvatusohjelma 2014

Tuusulan yrittäjyyskasvatusohjelma 2014 Tuusulan yrittäjyyskasvatusohjelma 2014 2 TUUSULAN YRITTÄJYYSKASVATUSOHJELMA 2014 Yrittäjyyskasvatus on tärkeä osa koulutuksen perustehtävää. Sen tavoitteena on kehittää oppijoissa sellaisia tietoja, taitoja

Lisätiedot

1. Yrittäjyydestä yhteinen tavoite ilmaston muutokselle

1. Yrittäjyydestä yhteinen tavoite ilmaston muutokselle 1 Kyrö P. ja Ripatti A. (toim.) 2006: Yrittäjyyskasvatuksen uusia tuulia Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu: Yrittäjyyskasvatuksen julkaisusarja, Tampereen yliopisto Yrittäjyyden opetuksen uudet tuulet

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 1 SISÄLTÖ Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 4 Tiedekunnan

Lisätiedot

Opinto-opas 2009 2010

Opinto-opas 2009 2010 Opinto-opas 2009 2010 Vaasan yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324 8179 http://www.uwasa.fi/opiskelu/oppaat/

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma

Liiketalouden koulutusohjelma 1 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma OPETUSSUUNNITELMA 20- Hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa.3.20 Opetussuunnitelmat määrittelevät tutkintojen osaamistavoitteet

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 1 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 2 Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 4 Kauppatieteiden

Lisätiedot

Opetussuunnitelma ja opinto-opas 2003 2005

Opetussuunnitelma ja opinto-opas 2003 2005 Opetussuunnitelma ja opinto-opas 2003 2005 Julkaisija: Ammatillinen opettajakorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu amok@oamk.fi http://www.oamk.fi/amok Sisällön asiantuntijuus ja kieliasu: Opettajakorkeakoulun

Lisätiedot

ja ja siihen vaiku tavattekijät

ja ja siihen vaiku tavattekijät Johtam isen isen laitos Opetajien yri täjyyskasvatusvalmiuksien kehi tyminen ja ja siihen vaiku tavattekijät Katarina(Kati)Peltonen DOCTORAL DISSERTATIONS Aalto University publication series DOCTORAL

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim.

Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim. turun normaalikoulun julkaisuja 1/2014 Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim.) Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! YVI-hankkeen hedelmiä vuosilta

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus Pohjois-Pohjanmaalla Nykytila 2013

Yrittäjyyskasvatus Pohjois-Pohjanmaalla Nykytila 2013 Leena Eskola, Eija-Riitta Niinikoski, Heikki Keränen, Matti Muhos Yrittäjyyskasvatus Pohjois-Pohjanmaalla Nykytila 2013 Tuotantotalouden työpapereita 1/2014 Oulun Eteläisen instituutti OULUN YLIOPISTO

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen Suvi Hämäläinen YRITTÄJYYSKASVATUS YHTEISTYÖVERKOSTOISSA 1. työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Timo Pihkala

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN YRITTÄJYYSASENTEITA JA YRITTÄJYYSINTENTIOITA RAVINTOLAKOULU PERHOSSA JA SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTOSSA

OPISKELIJOIDEN YRITTÄJYYSASENTEITA JA YRITTÄJYYSINTENTIOITA RAVINTOLAKOULU PERHOSSA JA SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTOSSA OPISKELIJOIDEN YRITTÄJYYSASENTEITA JA YRITTÄJYYSINTENTIOITA RAVINTOLAKOULU PERHOSSA JA SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTOSSA Marja Hemmi Pro gradu -tutkielma Pääaine Yrittäjyys Itä-Suomen yliopisto Sosiaali-

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

Yrittäjyys perus- ja toisen asteen yrittäjyyskasvatuksessa

Yrittäjyys perus- ja toisen asteen yrittäjyyskasvatuksessa 77 KTT Ulla Hytti Yrittäjyys perus- ja toisen asteen yrittäjyyskasvatuksessa Johdanto Yrittäjyyskasvatus on osa perus- ja toisen asteen opetussuunnitelmia (Opetusministeriö 2009). Tehtyjen selvitysten

Lisätiedot

KURKKAUKSIA JA VÄLÄHDYKSIÄ Yläkoulujen TET-jaksot yrittäjyyskasvatuksen välineenä opettajan näkökulmasta

KURKKAUKSIA JA VÄLÄHDYKSIÄ Yläkoulujen TET-jaksot yrittäjyyskasvatuksen välineenä opettajan näkökulmasta KUOPION YLIOPISTO Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos KURKKAUKSIA JA VÄLÄHDYKSIÄ Yläkoulujen TET-jaksot yrittäjyyskasvatuksen välineenä opettajan näkökulmasta Pro

Lisätiedot

UUDISTUVA AIKUISKOULUTUS

UUDISTUVA AIKUISKOULUTUS Soile Laitinen (toim.) UUDISTUVA AIKUISKOULUTUS Eurooppalaisia kokemuksia ja suomalaisia mahdollisuuksia Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 49 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma LAAJUUS KUVAUS Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, ja ohjeaika on 3 vuotta.

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2017 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2017 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (5) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2017 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Fysioterapian koulutusohjelma 210 op Fysioterapian koulutusohjelmassa suoritetaan sosiaali-,

Lisätiedot

ELÄMYS OPPIMINE RITTÄJYYS ULEVAISUUS INSPIRAA. Eeva Kuoppala ja Pekka Hytinkoski (Toim.) Hiutaleita KINOStamassa oppilaitosten innovaatiotoiminta

ELÄMYS OPPIMINE RITTÄJYYS ULEVAISUUS INSPIRAA. Eeva Kuoppala ja Pekka Hytinkoski (Toim.) Hiutaleita KINOStamassa oppilaitosten innovaatiotoiminta NNOVA ELÄMYS OPPIMINE RITTÄJYYS ULEVAISUUS Eeva Kuoppala ja Pekka Hytinkoski (Toim.) INSPIRAA Hiutaleita KINOStamassa oppilaitosten innovaatiotoiminta Eeva Kuoppala ja Pekka Hytinkoski (Toim.) Hiutaleita

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2014 2015

OPINTO-OPAS 2014 2015 OPINTO-OPAS 2014 2015 MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO (MAVY) http://www.funts.fi Aalto-yliopisto, HANKEN Svenska handelshögskolan, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto,

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat

Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat Opetusministeriö Undervisningsministeriet Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat Opetusministeriön julkaisuja 2009:7 Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat Opetusministeriön julkaisuja 2009:7 Opetusministeriö

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2017 LAAJUUS. KUVAUS Automaatiotekniikan koulutusohjelmassa opiskelija voi syventyä joko

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2017 LAAJUUS. KUVAUS Automaatiotekniikan koulutusohjelmassa opiskelija voi syventyä joko Opetussuunnitelma 1 (5) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2017 LAAJUUS Automaatiotekniikan koulutusohjelma 240 op KUVAUS Automaatiotekniikan koulutusohjelmassa opiskelija voi syventyä joko automaatiotekniikkaan

Lisätiedot

Liiketalouden koulutus

Liiketalouden koulutus Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 15.9.2014 0 Sisällysluettelo LIIKETALOUDEN ALAN KOULUTUSOHJELMA... 12 Ydinosaaminen 150 op... 16 Perusopinnot 75 op... 16 Yritysportfolio...

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS. KUVAUS Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelmassa saat valmiudet konetekniikan

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS. KUVAUS Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelmassa saat valmiudet konetekniikan Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma 240 op KUVAUS Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelmassa saat valmiudet konetekniikan

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Ammatillinen opettajakorkeakoulu AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Sisällys Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2013-2014... 2 Ammatillista erityisopettajankoulutusta

Lisätiedot

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS...

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS... SISÄLLYSLUETTELO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS...3 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö, lukuvuoden 2005-2006 työskentelyajat...5 Turun kauppakorkeakouluun ilmoittautuminen...6 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 210 opintopistettä Opintojen kestoaika 2011-2014 Hyväksytty 26.1.2011 2 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulun hallituksen 15.10.2010

Lisätiedot

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 1(11) Opinto-opas 2011-2014 Taloustieteen laitos, elintarvike-ekonomia

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 1(11) Opinto-opas 2011-2014 Taloustieteen laitos, elintarvike-ekonomia Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 1(11) Elintarvike-ekonomia Tutkintovaatimukset kandidaatti, 180 op maisteri, 120 op Opintojaksokuvaukset Taloustieteen laitoksen yhteystiedot Elintarvike-ekonomia

Lisätiedot