Opetussuunnitelma. Liiketalouden perustutkinto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetussuunnitelma. Liiketalouden perustutkinto"

Transkriptio

1 Opetussuunnitelma

2 Sisällys 1 Johdanto Tutkinnon rakenne ja muodostuminen Ammatilliset tutkinnon osat Pakolliset tutkinnon osat Asiakaspalvelu Valinnaiset tutkinnon osat Talouspalvelut Visuaalinen myyntityö Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus Kirjanpito Toimistopalvelut Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista Yhteiset tutkinnon osat Vapaasti valittavat tutkinnon osat Liitteet

3 1 Johdanto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto tarjoaa liiketalouden perustutkinto-opintoja nuorisoasteella Opinahjontien yksikössä Äänekoskella. Koulutusta toteutetaan yhteistyössä yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa. Tämä yhteistyö tarjoaa opiskelijoille mahdollisuudet työssäoppimiseen, näyttötehtävien suorittamiseen sekä monipuoliseen muuhun yhteistyöhön (mm. yritysvierailut, projektityöt). Yhteistyö elinkeinoelämän kanssa mahdollistaa ajan tasalla olevan koulutuksen ja edistää tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden työllistymistä oman alan ammattitehtäviin. Kaupan ja hallinnon alan ammattilaisia tarvitaan kaikkialla yhteiskunnassa. Liiketalouden ammattilaiset toimivat monipuolisissa asiakaspalvelu- ja myyntitehtävissä sekä erilaisissa yritysten ja julkisen sektorin toimistotehtävissä. Ala edellyttää joustavaa asiakaslähtöistä ja yrittäjämäistä osaamista, tietotekniikan hallintaa sekä oman työn ja taitojen jatkuvaa kehittämistä. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalalta valmistuvat merkonomit hallitsevat asiakasryhmien muodostamisen ja kilpailukeinojen soveltamisen tuloksellisessa yritystoiminnassa. He osaavat suunnitella markkinointiviestintää, mm. lehti- ja suoramainontaa sekä internetmarkkinointia. Talous- ja toimistopalvelun osaamisalalta valmistuvat kykenevät hoitamaan erilaisia taloushallinnon työtehtäviä: kirjanpitoa, palkanlaskentaa, laskutusta ja reskontraa. He saavat myös valmiuksia organisaatioiden sisäisen laskennan työtehtäviin. He pystyvät toimimaan monissa toimistotehtävissä, kuten asiakirjatuotannossa, sähköisessä ja kirjallisessa viestinnässä sekä järjestämään kokouksia ja asiakastilaisuuksia sekä tekemään matkajärjestelyjä. Molempien osaamisalojen koulutus antaa valmiuksia myös lähiesimiestehtävissä toimimiseen. Kaupan ala on työvoimavaltainen eli se työllistää paljon ihmisiä. Keski-Suomessa kaupan osuus työllisistä on pienempi kuin koko maassa, mutta se on silti alueen suurin yksityisen sektorin työllistäjä. Kaupan ja hallinnon ala on myös pohjoisessa Keski-Suomessa suurin työllistäjä. Kaupan alan työllisissä on suhteellisen paljon osa-aikaisia työntekijöitä ja nuorten osuus työllisistä on suuri. Tulevaisuudessa alan kehityssuuntia ovat esim. verkkokaupan ja muun sähköisen asioinnin lisääntyminen, mikä voi vähentää työvoimantarvetta ja muuttaa kaupan alan rakenteita. Osaltaan kulutukseen vaikuttavat myös väestön ikääntyminen, yhden henkilön talouksien määrän kasvu, yleinen taloudellinen tilanne ja ostovoiman kehitys sekä kulutuskäyttäytymisen muutokset. Vaikka Keski-Suomi kokonaisuutena on väestönkasvun maakunta, niin pohjoisen Keski-Suomen väestömäärä on vähentymässä, mikä aiheuttaa oppilaitoksen ympäristökunnissa haasteita palveluiden ylläpitämisessä ja järjestämisessä. Asiakkuusosaaminen eli tieto ja ymmärrys asiakkaista, heidän tarpeistaan ja ostokäyttäytymisestään korostuu. Vahva myynti- ja tuoteosaaminen sekä vuorovaikutustaidot ovat oleellinen osa kaupan alaa myös tulevaisuudessa. Taloushallinnon ja muussa toimistotyössä työskenteleviltä edellytetään alati uudistuvaan tekniikkaan ja työtapoihin sopeutumista. Työn luonne on muuttunut asiantuntijan työksi: suuntauksena on ollut, että yritykset keskittyvät yhä enemmän omiin ydintoimintoihinsa ja taloushallinnolliset tehtävät ja tukitoiminnot on usein keskitetty yritysten omille palveluyksiköille tai ulkoistettu suurelta osin esim. tilitoimistoille. Julkinen sektori tarvitsee myös jatkossa toimistoalan ammattilaisia mm. alan runsaan eläköitymisen vuoksi. Tulevaisuuden toimistotyö on yhä enemmän työskentelyä erilaisissa työ- ja kehittämisryhmissä, joissa työntekijät voivat itse vaikuttaa työtapaan ja työnsisältöön. Kokonaisvastuun ja asiantunti- 3

4 juuden kasvu asettaa haasteen ammatilliselle osaamiselle ja asennoitumiselle työhön ja muutokseen. Tämä opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa täydentää liiketalouden perustutkinnon perusteita (OPH:n määräys 59/011/2014) ja on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä sen ja tutkintokohtaisen opetussuunnitelman yhteisen osan kanssa. 2 Tutkinnon rakenne ja muodostuminen Ammatilliset tutkinnon osat (135 osp), pakolliset tutkinnon osat (30 osp) Asiakaspalvelu, 30 osp Ammatilliset tutkinnon osat (135 osp), valinnaiset tutkinnon osat (105 osp) Talouspalvelut, 30 osp ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN OSAAMISALA Visuaalinen myyntityö, 30 osp Kaikille valinnaiset tutkinnon osat: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus, 15 osp Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa: Asiakasmarkkinointi, 15 osp Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista, 0 15 osp: Ammatillisia tutkinnon osia, 15 osp Lukio-opintoja, 0-15 osp Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja: Myynnin valmistelu, 15 osp Yrityksen toiminnot, 15 osp TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN OSAAMISALA Kirjanpito, 30 osp Toimistopalvelut, 30 osp Yhteiset tutkinnon osat (35 osp) Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp Vapaasti valittavat tutkinnon osat (10 osp) Ammatillisia tutkinnon osia Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia 4

5 3 Ammatilliset tutkinnon osat 3.1 Pakolliset tutkinnon osat Asiakaspalvelu Tutkinnon osan nimi: Asiakaspalvelu 30 osp Opintojakso Osaamistavoitteet ja sisällöt (mitä) Ammattitaidon hankkiminen Teemat / Oppimistehtävät Toteuttamistavat ja oppimisympäristöt (miten ja missä) Asiakaspalvelu 1 työympäristöstä huolehtiminen palvelutilanteisiin valmistautuminen sisäisen ja ulkoisen asiakkaan palveleminen palvelutilanteen jälkitoimien hoitaminen asiakaspalvelu erilaisissa tilanteissa kaupankäynnin asiakirjoja työvälineohjelmien käytön harjoituksia (esim. asiakirjat, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka) toimialan keskeisiin säädöksiin ja määräyksiin tutustuminen sekä niiden noudattaminen työssäoppimispaikalla Lähiopetuksena luokassa sekä työelämän palvelutilanteissa Asiakaspalvelu 2 asiakaspalveluun liittyvien toimistotehtävien tekeminen toiminnan kannattavuuden selvittäminen kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa palvelutilanteen toimistotöiden harjoituksia suullisia ja kirjallisia harjoituksia englannin ja ruotsin kielellä palvelutilanteen laskutoimituksia ja katetuottolaskelmia asiakaspalvelua työssäoppien Lähiopetuksena luokassa ja työelämän palvelutilanteissa työssäoppien Toteutus Tutkinnon osassa opiskellaan edellä luetellut sisällöt. Opiskelu toteutetaan käytännön työtehtävälähtöisesti. Tietopuolinen opiskelu nivelletään käytännön tehtävien opiskeluun niin, että opiskelija hahmottaa opiskeltavat asiat ammatin osaamiseen liittyvinä kokonaisuuksina. Oppimistehtävät ovat osa opiskelua. Oppimistehtävien tekeminen syventää ja konkretisoi oppimisprosessia. Samalla opiskelijan ammatilliset valmiudet ja taidot kehittyvät ammattitaitovaatimusten suuntaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitovaatimusta ei pystytä oppimistehtävillä opiskelemaan, voidaan oppimista täydentää esim. asiantuntijaluennoilla ja/tai yritysvierailuilla. Tutkinnon osan hyväksyttävä suoritus edellyttää opiskelijalta edellä mainittujen oppimistehtävien hyväksyttävää tekemistä yksilönä tai ryhmätyönä. Oppimisympäristöt Tutkinnon osa voidaan opiskella vaihtoehtoisesti oppilaitoksessa tai työssäoppimalla. Työssäoppimispaikka tulee valita siten, että opiskelija voi tehdä samoja töitä, mitä tehdään 5

6 silloin, kun opiskelu tapahtuu oppilaitoksessa. Mikäli näitä kaikkia ei voida työssäoppimispaikassa toteuttaa, puuttuvat harjoitustehtävät tehdään muissa em. oppimispaikoissa. Tällä varmistetaan opiskelijan harjaantuminen kaikkien ammattitaitovaatimusten osalta. Oppimateriaali Käytettävästä oppimateriaalista on erillinen liite, joka tarkistetaan vuosittain toteuttamissuunnitelman laadinnan yhteydessä. Oppimateriaaleina käytetään oppikirjoja, alan lehtiä, opintomonisteita, videoita ja verkkomateriaaleja. Tutkinnon osan arviointi: Osaamisen arviointi Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvioinnista. Arvosanasta päättävät osaamisen arviointiin osallistuneet opettajat yhdessä. Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytössä opiskelija valmistautuu palvelemaan sekä palvelee sisäisiä ja ulkoisia asiakkaita käytännön työtehtävissä sekä laatii raportteja, joissa hän osoittaa tietoteknisen osaamisensa ja työn perustana olevan tiedon hallinnan kuten asiakaspalvelun asiakirjat ja palvelussa tarvittavan lakitiedon. Muu osaamisen arviointi Työn perustana olevan tiedon hallinta kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa: suullisten ja kirjallisten asiakaspalvelutilanteiden harjoittelu englannin ja ruotsin kielillä sekä koe laskutoimitusten hallinta ja toiminnan kannattavuuden selvittäminen: harjoitustehtävät ja koe Asiakaspalvelunäyttö voidaan toteuttaa myymälässä tai toimistossa. Arviointi perustuu tutkinnon osan arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin, opiskelijan itsearviointiin ja arviointikeskusteluun. Arvosanasta päättävät opettaja ja työelämän edustaja yhdessä. Arviointi Arviointiin kuuluvan tiedottamisen, oppimisen arvioinnin, osaamisen arvioinnin ja arvioinnin perustelun periaatteet on esitetty Tutkintokohtaisten opetussuunnitelmien yhteisessä osassa luvussa 8. Oppimisen arviointi Opiskelijan oppimista arvioidaan koulutuksen aikana jatkuvasti suhteessa tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin. Oppimisen arviointi on jatkuvaa ja tapahtuu oppimistehtävien arvioinnilla. Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan oppimista ohjaamalla, kannustamalla ja motivoimalla häntä. Oppimisen arviointi kehittää opiskelijan itsearviointitaitoja, mitä hän jo osaa ja mitä pitää vielä oppia tai parantaa. Lisäksi itsearviointi vahvistaa opiskelijan minäkuvaa ja kasvua ammatti-ihmisenä. Oppimisen arvioinnista tehdään Wilmaan suoritusmerkintä (S). Myös työssäoppimisen arviointi on oppimisen arviointia. Osaamisen arviointi 6

7 Osaamisen arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä ja muulla osaamisen arvioinnilla arviointikohteittain arviointikriteerien perusteella. Tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnilla arviointikriteerien perusteella. Arvosanasta päättävät arviointiin osallistuneet opettajat yhdessä. Ammattitaidon osoittamistavat 3.2 Valinnaiset tutkinnon osat Talouspalvelut Tutkinnon osan nimi: Talouspalvelut 30 osp Ammattitaito pyritään osoittamaan tekemällä asiakaspalvelutyötä mahdollisimman monipuolisesti. Arviointi tapahtuu tällöin ammattiosaamisen näytöllä. Tavoitteena näytön toteuttamisessa on se, että kaikki arviointikohteet voitaisiin arvioida näytöllä kokonaisuudessaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Opintojakso Talouspalvelut 1 Osaamistavoitteet ja sisällöt (mitä) yrityksen toiminta, talousprosessi sekä taloushallinnon asema ja tehtävät organisaation toiminnan osana taloushallinnon perustyötehtävien hoito: o tavanomaisten liiketapahtumien kirjaaminen o laskutuksen ja reskontrien hoitaminen o tavanomaisen palkan laskeminen ja työnantajavelvoitteet taloushallinnon asiakirjojen, tositteiden ja dokumenttien valmistelu ja niiden oikeellisuuden ja asianmukaisuuden tarkastaminen toimiston ja taloushallinnon työvälineiden ja sovellusohjelmien käyttäminen asiakaspalvelu taloushallinnossa Ammattitaidon hankkiminen Teemat / Oppimistehtävät yrityksen toiminta ja toiminnot yrityksen talousprosessin kuvaaminen liiketapahtumien rekisteröinti kymmensormijärjestelmä ja tekstinkäsittely työvälineohjelmien käyttö ja taloushallinnon sovellusohjelmiin tutustuminen Toteuttamistavat ja oppimisympäristöt (miten ja missä) Lähiopetuksena oppilaitoksessa Talouspalvelut 2 toimiston ja taloushallinnon työvälineiden ja sovellusohjelmien käyttäminen tuloslaskelman ja taseen sisällön tulkinta tavanomaisten liiketapahtumien laajuudessa asiakaspalvelu taloushallinnossa tilinpäätösinformaation hyväksikäyttö taulukkolaskenta ja analyyttinen tuloslaskenta vuorovaikutus- ja viestintätilanteet toimiston asiakaspalvelutilan- Lähiopetuksena oppilaitoksessa ja, työssäoppimispaikalla 7

8 talouspalvelujen asiakaspalvelu sekä suomen- että englannin- ja ruotsinkielellä teet säädökset, määräykset ja ohjeet taloushallinnon keskeiseen englannin- ja ruotsinkieliseen sanastoon perehtyminen ja talouspalveluun liittyvien asiakaspalvelutilanteiden hoitaminen englannin- ja ruotsinkielellä Toteutus Tutkinnon osassa opiskellaan edellä luetellut sisällöt. Opiskelu toteutetaan käytännön työtehtävälähtöisesti. Tietopuolinen opiskelu nivelletään käytännön tehtävien opiskeluun niin, että opiskelija hahmottaa opiskeltavat asiat ammatin osaamiseen liittyvinä kokonaisuuksina. Oppimistehtävät ovat osa opiskelua. Oppimistehtävien tekeminen syventää ja konkretisoi oppimisprosessia. Samalla opiskelijan ammatilliset valmiudet ja taidot kehittyvät ammattitaitovaatimusten suuntaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitovaatimusta ei pystytä oppimistehtävillä opiskelemaan, voidaan oppimista täydentää esim. asiantuntijaluennoilla ja/tai yritysvierailuilla. Tutkinnon osan hyväksyttävä suoritus edellyttää opiskelijalta edellä mainittujen oppimistehtävien hyväksyttävää tekemistä yksilönä tai ryhmätyönä. Oppimisympäristöt Tutkinnon osa voidaan opiskella vaihtoehtoisesti oppilaitoksessa tai työssäoppimalla. Työssäoppimispaikka tulee valita siten, että opiskelija voi tehdä samoja töitä, mitä tehdään silloin, kun opiskelu tapahtuu oppilaitoksessa. Mikäli näitä kaikkia ei voida työssäoppimispaikassa toteuttaa, puuttuvat harjoitustehtävät tehdään muissa em. oppimispaikoissa. Tällä varmistetaan opiskelijan harjaantuminen kaikkien ammattitaitovaatimusten osalta. Oppimateriaali Käytettävästä oppimateriaalista on erillinen liite, joka tarkistetaan vuosittain toteuttamissuunnitelman laadinnan yhteydessä. Oppimateriaaleina käytetään mm. oppikirjoja, alan lehtiä, muita kirjallisia materiaaleja sekä verkossa olevia materiaaleja. Arviointi Arviointiin kuuluvan tiedottamisen, oppimisen arvioinnin, osaamisen arvioinnin ja arvioinnin perustelun periaatteet on esitetty Tutkintokohtaisten opetussuunnitelmien yhteisessä osassa luvussa 8. Oppimisen arviointi Tutkinnon osan opiskelun aikana opiskelijan arviointi on ohjaavaa ja kannustavaa tavoitteena tukea opiskelijaa ammattitaidon saavuttamisessa. Arviointi on jatkuvaa ja tapahtuu 8

9 oppimistehtävien arvioinnilla arviointikohteittain arviointikriteerien mukaan. Oppimisen arvioinnin tavoitteena on kehittää myös opiskelijan itsearviointitaitoja oman osaamisen tunnistamisessa: mitä hän jo osaa ja missä pitää vielä oppia lisää tai parantaa suoritusta. Itsearviointi myös vahvistaa opiskelijan minäkuvaa ja kasvua ammatti-ihmisenä. Oppimisen arvioinnista (hyväksytystä kurssisuorituksesta) tehdään Wilmaan suoritusmerkintä (S). Myös työsääoppisen arviointi on osa oppimisen arviointia. Osaamisen arviointi Tutkinnon osan osaamisen arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä. Tutkinnon osan arvosana on näytön arvosana. Arvosanasta päättävät arviointiin osallistuneet opettajat yhdessä. Ammattitaidon osoittamistavat Ammattitaito pyritään osoittamaan taloushallinnon työtehtävien suorittamisella. Arviointi tapahtuu tällöin ammattiosaamisen näytöllä. Tavoitteena näytön toteuttamisessa on se, että kaikki arviointikohteet voitaisiin arvioida näytöllä kokonaisuudessaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Tutkinnon osan arviointi: Osaamisen arviointi Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvioinnista. Arvosanasta päättävät osaamisen arviointiin osallistuneet opettajat yhdessä. Ammattiosaamisen näyttö Talouspalvelujen näytössä opiskelija kirjaa oppilaitoksessa pienen yrityksen juoksevan kirjanpidon tapahtumat taloushallinnon atk-ohjelmaa/työkaluohjelmaa käyttäen. Opiskelija käsittelee ja tiliöi yhden kuukauden tositteet sekä tallentaa tiedot järjestelmään. Muu osaamisen arviointi Työn perustana olevan tiedon hallinta: Toimiston asiakaspalvelu englannin ja ruotsin kielellä. Kirjanpitoa hoitaessaan opiskelija hyödyntää taloushallinnon integroitua kokonaisjärjestelmää (mm. tilikarttaa) ja työvälineohjelmia. Opiskelija päivittää tarvittaessa järjestelmän perustietoja (kuten tilikarttaa) ja huolehtii tietojen asianmukaisesta varmuuskopioinnista. Opiskelija etsii työtehtävän edellyttämiä tietoja erilaisia tiedonhankintamenetelmiä käyttäen. Hän noudattaa työtehtävää tehdessään keskeistä lainsäädäntöä, kuten kirjanpitolakia, arvonlisäverolakia ja palkkahallinnon lainsäädäntöä sekä verohallinnon ohjeita. Opiskelija tuottaa ja tulostaa työtehtävän edellyttämät juoksevan kirjanpidon tulosteet ja tulkitsee niiden tietoja. Opiskelija tulkitsee pienen yrityksen tilinpäätös- (tuloslaskelma ja tase) ja tuloksellisuustietoja (analyyttinen tuloslaskenta) tavanomaisten liiketapahtumien osalta ja hyödyntää niitä yrityksen tuloksellisen toiminnan arvioinnissa. Toimiston asiakaspalvelussa opiskelija osoittaa hallitsevansa toimiston erilaiset puhelinpalvelutilanteet sekä sisäisten että ulkoisten asiakkaiden palvelun kasvokkain 9

10 (esim. neuvottelutilanteet) toimistossa ja valmistaa mm. myynnin tukimateriaalia tietotekniikkaa apuna käyttäen Visuaalinen myyntityö Tutkinnon osan nimi: Visuaalinen myyntityö 30 osp Opintojakso Osaamistavoitteet ja sisällöt (mitä) Ammattitaidon hankkiminen Teemat / Oppimistehtävät Toteuttamistavat ja oppimisympäristöt (miten ja missä) Visuaalinen myyntityö 1 tuotteiden, tuoteryhmien ja palvelujen esillepano esillepanojen ja kampanjoiden seuranta ja ylläpito myymäläilmeen ylläpito graafisen asiakasinformaation tuottaminen esillepanojen ja kampanjoiden suunnittelu ja ylläpito myymäläilmeen ylläpito graafisen asiakasinformaation tuottaminen: hintalaput, esitteet ja lehtimainokset Lähiopetuksena luokassa sekä visuaalisten myyntitehtävien hoitaminen työelämässä Visuaalinen myyntityö 2 monipuolisen visuaalisen myynti-työn esillepano-tekniikka ja asiakas-informaatio myymäläilmeen suunnittelu asiakasinformaation tuottaminen verkkoon monipuolisten esillepanojen suunnittelu ja toteutus myymäläilmeen suunnittelu asiakasinformaatio verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja verkkokaupoissa Lähiopetuksena luokassa sekä visuaalisten myyntitehtävien hoitaminen työelämässä Toteutus Tutkinnon osassa opiskellaan edellä luetellut sisällöt. Opiskelu toteutetaan käytännön työtehtävälähtöisesti. Tietopuolinen opiskelu nivelletään käytännön tehtävien opiskeluun niin, että opiskelija hahmottaa opiskeltavat asiat ammatin osaamiseen liittyvinä kokonaisuuksina. Oppimistehtävät ovat osa opiskelua. Oppimistehtävien tekeminen syventää ja konkretisoi oppimisprosessia. Samalla opiskelijan ammatilliset valmiudet ja taidot kehittyvät ammattitaitovaatimusten suuntaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitovaatimusta ei pystytä oppimistehtävillä opiskelemaan, voidaan oppimista täydentää esim. asiantuntijaluennoilla ja/tai yritysvierailuilla. 10

11 Tutkinnon osan hyväksyttävä suoritus edellyttää opiskelijalta edellä mainittujen oppimistehtävien hyväksyttävää tekemistä yksilönä tai ryhmätyönä. Oppimisympäristöt Tutkinnon osa voidaan opiskella vaihtoehtoisesti oppilaitoksessa tai työssäoppimalla. Työssäoppimispaikka tulee valita siten, että opiskelija voi tehdä samoja töitä, mitä tehdään silloin, kun opiskelu tapahtuu oppilaitoksessa. Mikäli näitä kaikkia ei voida työssäoppimispaikassa toteuttaa, puuttuvat harjoitustehtävät tehdään muissa em. oppimispaikoissa. Tällä varmistetaan opiskelijan harjaantuminen kaikkien ammattitaitovaatimusten osalta. Oppimateriaali Käytettävästä oppimateriaalista on erillinen liite, joka tarkistetaan vuosittain toteuttamissuunnitelman laadinnan yhteydessä. Oppimateriaaleina käytetään oppikirjoja, alan lehtiä, opintomonisteita, videoita ja verkkomateriaaleja. Tutkinnon osan arviointi: Osaamisen arviointi Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvioinnista. Arvosanasta päättävät osaamisen arviointiin osallistuneet opettajat yhdessä. Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytössä opiskelija toteuttaa esillepanon tai kampanjan sekä tuottaa graafista asiakasinformaatiota. Visuaalisen myyntityön ammattiosaamisen näyttö suoritetaan työssäoppimispaikassa. Arviointi perustuu tutkinnon osan arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin, opiskelijan itsearviointiin ja arviointikeskusteluun. Arvosanasta päättävät opettaja ja työelämän edustaja yhdessä. Muu osaamisen arviointi Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta myymäläilmeen suunnittelu monipuolisen graafisen asiakasinformaation tuottaminen Työn perustana olevan tiedon hallinta monipuoliset esillepanotekniikat Arviointi Arviointiin kuuluvan tiedottamisen, oppimisen arvioinnin, osaamisen arvioinnin ja arvioinnin perustelun periaatteet on esitetty Tutkintokohtaisten opetussuunnitelmien yhteisessä osassa luvussa 8. Oppimisen arviointi Opiskelijan oppimista arvioidaan koulutuksen aikana jatkuvasti suhteessa tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin. Oppimisen arviointi on jatkuvaa ja tapahtuu oppimistehtävien arvioinnilla. Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan oppimista ohjaamalla, kannustamalla ja motivoimalla häntä. Oppimisen arviointi kehittää opiskelijan itsearviointitaitoja, mitä hän jo osaa ja mitä pitää vielä oppia tai parantaa. Lisäksi itsearviointi vahvistaa opiskelijan minäkuvaa ja kasvua ammatti-ihmisenä. Oppimisen arvioinnista tehdään Wilmaan suoritusmerkintä (S). Myös työssäoppimisen arviointi on oppimisen arviointia. 11

12 Osaamisen arviointi Osaamisen arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä ja muulla osaamisen arvioinnilla arviointikohteittain arviointikriteerien perusteella. Tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnilla arviointikriteerien perusteella. Arvosanasta päättävät arviointiin osallistuneet opettajat yhdessä. Ammattitaidon osoittamistavat Ammattitaito pyritään osoittamaan tekemällä visuaalisen myyntityön tehtäviä mahdollisimman monipuolisesti. Arviointi tapahtuu tällöin ammattiosaamisen näytöllä. Tavoitteena näytön toteuttamisessa on se, että kaikki arviointikohteet voitaisiin arvioida näytöllä kokonaisuudessaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus Tutkinnon osan nimi: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Opintojakso Osaamistavoitteet ja sisällöt (mitä) Ammattitaidon hankkiminen Teemat / Oppimistehtävät Toteuttamistavat ja oppimisympäristöt (miten ja missä) Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 1 markkinointitoimenpiteiden suunnittelu markkinointitoimenpiteidentehtäviä liittyen tuotteeseen kilpailukeinona tehtäviä hinnoittelun ja myymälän käytöstä kampanjoinnissa tehtäviä markkinointiviestinnän eri muotojen käytöstä Lähiopetuksena luokassa sekä organisaationmarkkinointisuunnitelmanmukaisia, markkinointiviestintään tai kampanjointiin liittyviä työtehtäviä työelämässä Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 2 markkinointikampanjan suunnittelu markkinointikampanjan ja markkinoinnin tuloksellisuuden seuranta markkinointikampanjan suunnittelu tehtäviä markkinoinnin tuloksellisuuden seurannasta markkinointiviestinnän säädöksiin ja sopimuksiin tutustuminen Lähiopetuksena luokassa sekä organisaation markkinointisuunnitelman mukaisia, markkinointiviestintään tai kampanjointiin liittyviä työtehtäviä työelämässä Toteutus Tutkinnon osassa opiskellaan edellä luetellut sisällöt. Opiskelu toteutetaan käytännön työtehtävälähtöisesti. Tietopuolinen opiskelu nivelletään käytännön tehtävien opiskeluun niin, että opiskelija hahmottaa opiskeltavat asiat ammatin osaamiseen liittyvinä kokonaisuuksina. 12

13 Oppimistehtävät ovat osa opiskelua. Oppimistehtävien tekeminen syventää ja konkretisoi oppimisprosessia. Samalla opiskelijan ammatilliset valmiudet ja taidot kehittyvät ammattitaitovaatimusten suuntaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitovaatimusta ei pystytä oppimistehtävillä opiskelemaan, voidaan oppimista täydentää esim. asiantuntijaluennoilla ja/tai yritysvierailuilla. Tutkinnon osan hyväksyttävä suoritus edellyttää opiskelijalta edellä mainittujen oppimistehtävien hyväksyttävää tekemistä yksilönä tai ryhmätyönä. Oppimisympäristöt Tutkinnon osa voidaan opiskella vaihtoehtoisesti oppilaitoksessa tai työssäoppimalla. Työssäoppimispaikka tulee valita siten, että opiskelija voi tehdä samoja töitä, mitä tehdään silloin, kun opiskelu tapahtuu oppilaitoksessa. Mikäli näitä kaikkia ei voida työssäoppimispaikassa toteuttaa, puuttuvat harjoitustehtävät tehdään muissa em. oppimispaikoissa. Tällä varmistetaan opiskelijan harjaantuminen kaikkien ammattitaitovaatimusten osalta. Oppimateriaali Käytettävästä oppimateriaalista on erillinen liite, joka tarkistetaan vuosittain toteuttamissuunnitelman laadinnan yhteydessä. Oppimateriaaleina käytetään oppikirjoja, alan lehtiä, opintomonisteita, videoita ja verkkomateriaaleja. Tutkinnon osan arviointi: Osaamisen arviointi Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvioinnista. Arvosanasta päättävät osaamisen arviointiin osallistuneet opettajat yhdessä. Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytössä opiskelija suunnittelee markkinointikampanjan. Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelun ja toteutuksen ammattiosaamisen näyttö suoritetaan oppilaitoksessa. Arviointi perustuu tutkinnon osan arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin, opiskelijan itsearviointiin ja arviointikeskusteluun. Arvosanasta päättävät opettaja ja työelämän edustaja yhdessä. Muu osaamisen arviointi Työn perustana oleva tiedon hallinta markkinointiviestinnän säädöksien ja sopimusten hallinta monipuolinen markkinoinnin kilpailukeinojen hallinta Arviointi Arviointiin kuuluvan tiedottamisen, oppimisen arvioinnin, osaamisen arvioinnin ja arvioinnin perustelun periaatteet on esitetty Tutkintokohtaisten opetussuunnitelmien yhteisessä osassa luvussa 8. Oppimisen arviointi Opiskelijan oppimista arvioidaan koulutuksen aikana jatkuvasti suhteessa tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin. Oppimisen arviointi on jatkuvaa ja tapahtuu oppimistehtävien arvioinnilla. Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan oppimista ohjaamalla, kannustamal- 13

14 la ja motivoimalla häntä. Oppimisen arviointi kehittää opiskelijan itsearviointitaitoja, mitä hän jo osaa ja mitä pitää vielä oppia tai parantaa. Lisäksi itsearviointi vahvistaa opiskelijan minäkuvaa ja kasvua ammatti-ihmisenä. Oppimisen arvioinnista tehdään Wilmaan suoritusmerkintä (S). Myös työssäoppimisen arviointi on oppimisen arviointia. Osaamisen arviointi Osaamisen arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä ja muulla osaamisen arvioinnilla arviointikohteittain arviointikriteerien perusteella. Tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnilla arviointikriteerien perusteella. Arvosanasta päättävät arviointiin osallistuneet opettajat yhdessä. Ammattitaidon osoittamistavat Ammattitaito pyritään osoittamaan markkinointikampanjan suunnitelmalla. Arviointi tapahtuu tällöin ammattiosaamisen näytöllä. Tavoitteena näytön toteuttamisessa on se, että kaikki arviointikohteet voitaisiin arvioida näytöllä kokonaisuudessaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla Kirjanpito Tutkinnon osan nimi: Kirjanpito 30 osp Opintojakso Osaamistavoitteet ja sisällöt (mitä) Ammattitaidon hankkiminen Teemat / Oppimistehtävät Toteuttamistavat ja oppimisympäristöt (miten ja missä) Kirjanpito 1 erilaisten kirjanpitovelvollisten kuukausittaisen kirjanpidon hoitaminen juoksevan kirjanpidon prosessit: tavanomaisten liiketapahtumien kirjaaminen ja tilien täsmäyttäminen osakirjanpitojen hoitaminen ja täsmäyttäminen pääkirjanpidon kanssa arvonlisävero- ja työnantajasuoritusten ilmoitukset toimiston ja taloushallinnon työvälineiden ja sovellusohjelmien käyttäminen em. työtehtävien hoitamisessa erilaisten kirjanpitovelvollisten juokseva kirjanpito: tositteiden käsittely, tarkistaminen ja kirjaaminen arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten laskeminen, ilmoitusten laatiminen ja tarkistaminen integroidun taloushallintoohjelmiston käyttö juoksevan kirjanpidon hoitamisessa Lähiopetuksena oppilaitoksessa sekä työssäoppimispaikalla työtehtävissä 14

15 Kirjanpito 2 erilaisten kirjanpitovelvollisten kuukausittaisen kirjanpidon hoitaminen turvallisuus- ja tietoturvaohjeiden ja ergonomiavaatimusten huomioiminen sekä työpaikkakohtaisten ohjeistusten noudattaminen tulojen ja menojen jaksottaminen juoksevan kirjanpidon käytännön työprosessien tekeminen kirjanpidossa tarvittavat laskutoimitukset toimistotyön ergonomia laskentakauden tulojen ja menojen jaksottaminen: suoriteperusteinen tuloslaskenta, vaihto- ja käyttöomaisuuden hankintamenojen jaksottaminen tarpeelliset verosäädökset huomioiden Lähiopetuksena oppilaitoksessa sekä työssäoppimispaikalla työtehtävissä Toteutus Tutkinnon osassa opiskellaan edellä luetellut sisällöt. Opiskelu toteutetaan työtehtävälähtöisesti. Tietopuolinen opiskelu tukee työtehtävien tekemistä siten, että tavoitteena on työtehtävien kokonaisvaltainen osaaminen osana kirjanpidon työtehtävien kokonaisuutta. Oppimistehtävät ovat osa opiskelua. Oppimistehtävien tekeminen syventää ja konkretisoi oppimisprosessia. Samalla opiskelijan ammatilliset valmiudet ja taidot kehittyvät ammattitaitovaatimusten suuntaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitovaatimusta ei pystytä oppimistehtävillä opiskelemaan, voidaan oppimista täydentää esim. asiantuntijaluennoilla ja/tai yritysvierailuilla. Tutkinnon osan hyväksyttävä suoritus edellyttää opiskelijalta edellä mainittujen oppimistehtävien hyväksyttävää tekemistä yksilönä tai ryhmätyönä. Oppimisympäristöt Tutkinnon osan opiskelu voi tapahtua oppilaitoksessa, opiskelijan itsenäisen työskentelyn osalta hänen valitsemassaan paikassa sekä työssäoppimispaikoilla. Oppimispaikat valitaan siten, että varmistetaan tutkinnon osan työtehtävien tavoitteiden mukainen ja kattava osaaminen. Oppimateriaali Käytettävästä oppimateriaalista on erillinen liite, joka tarkistetaan vuosittain toteuttamissuunnitelman laadinnan yhteydessä. Oppimateriaaleina käytetään mm. oppikirjoja, alan lehtiä, muita kirjallisia materiaaleja sekä verkossa olevia materiaaleja. Arviointi Arviointiin kuuluvan tiedottamisen, oppimisen arvioinnin, osaamisen arvioinnin ja arvioinnin perustelun periaatteet on esitetty Tutkintokohtaisten opetussuunnitelmien yhteisessä osassa luvussa 8. Oppimisen arviointi 15

16 Tutkinnon osan opiskelun aikana opiskelijan arviointi on ohjaavaa ja kannustavaa tavoitteena tukea opiskelijaa ammattitaidon saavuttamisessa. Arviointi on jatkuvaa ja tapahtuu oppimistehtävien arvioinnilla arviointikohteittain arviointikriteerien mukaan. Oppimisen arvioinnin tavoitteena on kehittää myös opiskelijan itsearviointitaitoja oman osaamisen tunnistamisessa: mitä hän jo osaa ja missä pitää vielä oppia lisää tai parantaa suoritusta. Itsearviointi myös vahvistaa opiskelijan minäkuvaa ja kasvua ammatti-ihmisenä. Osaamisen arviointi Osaamisen arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä arviointikohteittain arviointikriteerien perusteella. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa tekemällä kirjanpidon työtehtäviä työssäoppimispaikalla ja oppilaitoksessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia. Arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä. Osanäyttö 1, juoksevan kirjanpidon hoitaminen tehdään työssäoppimispaikalla ja osanäyttö 2, tulojen ja menojen jaksottaminen tehdään oppilaitoksessa. Tavoitteena näytön toteuttamisessa on se, että kaikki arviointikohteet voidaan arvioida näytöllä kokonaan. Tutkinnon osan arviointi: Osaamisen arviointi Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Ammattiosaamisen näyttö Osanäyttö 1: Juoksevan kirjanpidon -näytössä opiskelija hoitaa pienen yrityksen jotakin taloushallinnon osajärjestelmää, esimerkiksi varastonvalvontaa, tilaustenkäsittelyä, laskutus-, myynti- ja ostoreskontraa, maksutapahtumia, palkanlaskentaa tai kirjanpitojärjestelmää. Opiskelija käsittelee tositteita ja tiliöi sekä tallentaa tiedot osajärjestelmään tai päivittää järjestelmän perustietoja, kuten tuotetietoja, asiakastietoja, palkkalajeja tai henkilön perustietoja. Työskentely tapahtuu työssäoppimispaikalla. Kirjanpitoa tai palkanlaskentaa hoitaessaan opiskelija hyödyntää yrityksen taloushallinnon integroitua kokonaisjärjestelmää ja/tai työvälineohjelmia. Opiskelija etsii tietoja olemassa olevista tietovarastoista sekä erilaisista tietolähteistä ja käyttää tiedonhankintamenetelmiä ja asiantuntijapalveluita varsinkin säännösten muuttuessa sekä erilaisissa ongelmatilanteissa. Hän soveltaa tehtävän edellyttämää keskeistä lainsäädäntöä, kuten kirjanpitolakia, osakeyhtiölakia, arvonlisäverolakia ja muita eri verolakeja, sekä palkkahallinnon lainsäädäntöä, organisaation työ- ja työehtosopimuksia ja verohallinnon ohjeita. Opiskelija tuottaa ja/tai tulostaa käyttämästään taloushallinnon järjestelmästä tehtävän edellyttämiä tapahtuma- ja muita kirjanpidon tulosteita; palkkoihin ja arvonlisäverotukseen liittyvät kuukausittaiset tilitystiedot sekä viranomaisten vaatimat tilastot; tai muita työtehtävän edellyttämiä laskelmia, raportteja tai tunnuslukuja päätöksenteon avuksi. Muu osaamisen arviointi Ei muuta osaamisen arviointia. 16

17 Osanäyttö 2: Tulojen ja menojen jaksottamisen - näytössä opiskelija toteuttaa pienen kirjanpitovelvollisen menojen ja tulojen jaksotukset juoksevassa kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä oppilaitoksessa. Kirjanpitotyössä opiskelija hyödyntää yrityksen taloushallinnon integroitua kokonaisjärjestelmää ja/tai työvälineohjelmia. Opiskelija hankkii tietoja erilaisista tietolähteistä ja soveltaa tilinpäätöstyön edellyttämää keskeistä lainsäädäntöä, kuten kirjanpitolakia ja asetusta, arvonlisäverolakia ja tarvittavilta osin muita eri verolakeja sekä verohallinnon ohjeita. Opiskelija toteuttaa pienen yrityksen hyväksyttävän juoksevan kirjanpidon sekä tilinpäätöksen tavanomaisine jaksotuksineen ja tarvittavine kirjauksineen ja tositteineen. Hän tuottaa ja/tai tulostaa käyttämästään taloushallinnon järjestelmästä juoksevan kirjanpidon ja tilinpäätöksen edellyttämät tulosteet Toimistopalvelut Tutkinnon osan nimi: Toimistopalvelut 30 osp Opintojakso Osaamistavoitteet ja sisällöt (mitä) Toimistopalvelut 1 asiakirjatuotannon hoitaminen sähköinen ja kirjallinen viestiminen puhelinpalvelun hoitaminen rekisterien, tilastojen ja raporttien laatiminen, ylläpitäminen ja muokkaaminen toimistotyövälineiden ja tietoteknisten ohjelmien käytön opastaminen toimiston teknisten laitteiden toimivuudesta vastaaminen kuvankäsittely kielitaidon hyödyntäminen toimiston asiakaspalvelussa Ammattitaidon hankkiminen Teemat / Oppimistehtävät erilaisten asiakirjojen tuottaminen sähköinen ja kirjallinen viestintä harjoitukset toimiston asiakaspalvelusta ja puhelinpalvelusta harjoitukset rekisterien, tilastojen ja raporttien laatimisesta ja ylläpitämisestä harjoitukset toimiston työvälineiden opastamisesta ja niiden toimivuudesta vastaamisesta harjoitukset kuvankäsittelystä WWW-sivujen tekeminen erilaisten viestintä- ja palvelutilanteiden hoitaminen kouluttajakoulutus suullisia ja kirjallisia harjoituksia englannin ja ruotsin kielellä Toteuttamistavat ja oppimisympäristöt (miten ja missä) Oppilaitoksessa Toimistopalvelut 2 matkajärjestelyjen tekeminen kokousten ja asiakastilaisuuksien järjestäminen julkaisujen tekeminen yritystoiminnan mahdollisuudet matkajärjestelyjen tekeminen erilaisten kokousten ja asiakastilaisuuksien järjestämiseen osallistuminen työssäoppimispaikalla julkaisujen tekeminen taittoohjelmalla oman osaamisen tuotteistaminen ja yrittäjäominaisuudet Oppilaitoksessa ja työssäoppimispaikalla 17

18 Toteutus Tutkinnon osassa opiskellaan edellä luetellut sisällöt. Opiskelu toteutetaan työtehtävälähtöisesti. Tietopuolinen opiskelu tukee työtehtävien tekemistä siten, että tavoitteena on työtehtävien kokonaisvaltainen osaaminen osana talouspalveluiden kokonaisuutta. Tutkinnon osan suorittamisen edellytyksenä on oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti. Oppimisympäristöt Tutkinnon osan opiskelu voi tapahtua oppilaitoksessa, opiskelijan itsenäisen työskentelyn osalta hänen valitsemassaan paikassa sekä mahdollisuuksien mukaan työssäoppimispaikoilla. Oppimispaikat valitaan siten, että varmistetaan tutkinnon osan työtehtävien kattava osaaminen. Oppimateriaali Oppimateriaaleina käytetään oppikirjoja, muita kirjallisia materiaaleja sekä verkossa olevia materiaaleja. Arviointi Arviointiin kuuluvan tiedottamisen, oppimisen arvioinnin, osaamisen arvioinnin ja arvioinnin perustelun periaatteet on esitetty Tutkintokohtaisten opetussuunnitelmien yhteisessä osassa luvussa 8. Oppimisen arviointi Tutkinnon osan opiskelun aikana opiskelijan arviointi on ohjaavaa ja kannustavaa tavoitteena tukea opiskelijaa ammattitaidon saavuttamisessa. Arviointi on jatkuvaa ja tapahtuu oppimistehtävien arvioinnilla arviointikohteittain arviointikriteerien mukaan. Osaamisen arviointi Osaamisen arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä ja muulla osaamisen arvioinnilla arviointikohteittain arviointikriteerien perusteella. Tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnilla arviointikriteerien perusteella. Arvosanasta päättävät arviointiin osallistuneet opettajat yhdessä. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa tekemällä toimiston työtehtäviä työssäoppimispaikalla ja oppilaitoksessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia. Arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä. Osanäyttö 1, Työvälineohjelmat ja koulutus, tehdään oppilaitoksessa ja osanäyttö 2, Toimistopalvelut tehdään työssäoppimispaikalla. Tavoitteena näytön toteuttamisessa on se, että kaikki arviointikohteet voidaan arvioida näytöllä kokonaan. 18

19 Tutkinnon osan arviointi: Osaamisen arviointi Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvioinnista. Arvosanasta päättävät osaamisen arviointiin osallistuneet opettajat yhdessä. Ammattiosaamisen näyttö Osanäyttö 1: Työvälineohjelmat ja kouluttaminen näyttöön kuuluu kolme tehtävää. Pitkän tekstiasiakirjan laadinta tehtävässä opiskelija tekee usean sivun tekstidokumentin, joka sisältää mm. kansilehden, sisällysluettelon, useita tekstisivuja kappaleotsikoineen, lähdeviittauksia jne. Asiakirja noudattaa annettuja tekstityylejä, -asetteluja ja asetuksia. Opiskelija käyttää tehdessään asiakirjahallinnan järjestelmää. Muu osaamisen arviointi Työprosessin hallinta Yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi Työn perustana olevan tiedon hallinta Toimiston asiakaspalvelu englannin ja ruotsin kielellä. Verkkosivut sähköinen viesti -tehtävässä opiskelija laatii WWW-sivut yrityksestä, tuotteesta tai palvelusta. Sivujen tulee sisältää ainakin yksi kuvankäsittelyohjelmalla webiä varten muokattu kuva ja sivuston dokumentoinnissa tulee käyttää työvälineohjelmia. Sivuston tulee muodostua vähintään neljästä eri sivusta. Näyttö suoritetaan oppilaitoksessa. Kouluttaminen tehtävässä opiskelija perehtyy tiettyyn ohjelman toiminta-alueeseen ja opettaa sen toisille opiskelijoille / sovitulle kohderyhmälle. Aiheesta tehdään myös opetusmoniste/käyttöohje. Osanäyttö 2: Toimistopalveluiden näytössä opiskelija laatii työssäoppimispaikastaan tekstinkäsittelyohjelmalla standardinmukaisen raportin huomioiden työssään kestävän kehityksen. Raportissa hän kuvaa työssäoppimispaikkansa asiakirjatuotannon hoitamista, asiakirjojen säilyttämistä ja arkistointia, puhelinpalvelua, postinkäsittelyä, työvälineohjelmien ja taloushallinnon sovellusohjelmien käyttöä, julkaisuohjelmien hyödyntämistä sekä kokousten ja asiakastilaisuuksien ja matkajärjestelyjen hoitamista. Opiskelija laatii työssäoppimispaikassaan matka-, kokous- tai asiakastilaisuuskutsun, tms., joka lähetetään sähköpostin liitetiedostona työssäoppimista valvovalle opettajalle. Näyttö suoritetaan työssäoppimispaikalla Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinnon osan nimi: Asiakasmarkkinointi 15 osp Opintojakso Osaamistavoitteet ja sisällöt (mitä) Ammattitaidon hankkiminen Teemat / Oppimistehtävät Toteuttamistavat ja oppimisympäristöt (miten ja missä) Asiakasmarkkinointi 1 nykyaikaisen markkinoinnin merkitys markkinointiajattelun perusteisiin liittyviä tehtäviä Lähiopetuksena luokassa sekä työskentelemällä yrityk- 19

20 yrityksen tai organisaation menestystekijänä kirjoituspöytätutkimuksen laadinta tekstinkäsittelyohjelmalla kanta-asiakasmarkkinointiin liittyviä tehtäviä markkinointiin liittyviä tekstinkäsittelytehtäviä (esim. kirjoituspöytätutkimus ja kyselylomakkeiden laadinta) sen tai organisaation markkinointitoimenpiteissä työelämässä asiakastyytyväisyystutkimuksen laadinta tekstinkäsittelyohjelmaa hyväksikäyttäen Asiakasmarkkinointi 2 asiakastyytyväisyystutkimuksien suunnittelu ja toteutus kielitaidon hyödyntäminen markkinointitehtävissä asiakastyytyväisyyslomakkeen suunnittelu tehtäviä asiakastyytyväisyysja markkinointitutkimuksien suorittamisesta suullisia ja kirjallisia harjoituksia englannin ja ruotsin kielellä Lähiopetuksena luokassa sekä työskentelemällä yrityksen tai organisaation markkinointitoimenpiteissä työelämässä Toteutus Tutkinnon osassa opiskellaan edellä luetellut sisällöt. Opiskelu toteutetaan käytännön työtehtävälähtöisesti. Tietopuolinen opiskelu nivelletään käytännön tehtävien opiskeluun niin, että opiskelija hahmottaa opiskeltavat asiat ammatin osaamiseen liittyvinä kokonaisuuksina. Oppimistehtävät ovat osa opiskelua. Oppimistehtävien tekeminen syventää ja konkretisoi oppimisprosessia. Samalla opiskelijan ammatilliset valmiudet ja taidot kehittyvät ammattitaitovaatimusten suuntaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitovaatimusta ei pystytä oppimistehtävillä opiskelemaan, voidaan oppimista täydentää esim. asiantuntijaluennoilla ja/tai yritysvierailuilla. Tutkinnon osan hyväksyttävä suoritus edellyttää opiskelijalta edellä mainittujen oppimistehtävien hyväksyttävää tekemistä yksilönä tai ryhmätyönä. Oppimisympäristöt Tutkinnon osa voidaan opiskella vaihtoehtoisesti oppilaitoksessa tai työssäoppimalla. Työssäoppimispaikka tulee valita siten, että opiskelija voi tehdä samoja töitä, mitä tehdään silloin, kun opiskelu tapahtuu oppilaitoksessa. Mikäli näitä kaikkia ei voida työssäoppimispaikassa toteuttaa, puuttuvat harjoitustehtävät tehdään muissa em. oppimispaikoissa. Tällä varmistetaan opiskelijan harjaantuminen kaikkien ammattitaitovaatimusten osalta. Oppimateriaali Käytettävästä oppimateriaalista on erillinen liite, joka tarkistetaan vuosittain toteuttamissuunnitelman laadinnan yhteydessä. Oppimateriaaleina käytetään oppikirjoja, alan lehtiä, opintomonisteita, videoita ja verkkomateriaaleja. 20

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017 2 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Sisällys LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ALAKOHTAINEN SUUNNITELMA... 3 1 Liiketalouden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Forssan ammatti-instituutti Liiketalous ja kauppa Suunnitelma 3.8.2009 1 Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Tutkinnon tavoitteet Liiketalouden perustutkinnon,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA 15.6.2015 Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaidon hankkiminen ja ammattiosaamisen näyttö

Lisätiedot

Porvoon kauppaoppilaitos. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009

Porvoon kauppaoppilaitos. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009 Porvoon kauppaoppilaitos Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009 Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaidon hankkiminen ja ammattiosaamisen näyttö Määräys 34/011/2009 SISÄLTÖ 1.YLEISTÄ...

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto

Liiketalouden perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinto 2015 Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala, merkonomi Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala, merkonomi Hyväksytty 13.8.2015

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Rehtorin hyväksymä liiketalouden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 5 1. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO... 5 1.1 LIIKETALOUDEN JA KAUPAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 5 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN...

Lisätiedot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 1 Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Tutkinnon osan nimi ja sen laajuus (osp) Pakollinen tutkinnon osa Asiakaspalvelu (30 osp)

Lisätiedot

Näyttöopas. Ammattiosaamisen näytöt Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

Näyttöopas. Ammattiosaamisen näytöt Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Näyttöopas Ammattiosaamisen näytöt Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Oppaan sisältö Johdanto Ohjeistus 3-9 Merkonomiopintojen ammattiosaamisen näytöt A) Asiakaspalvelu B) Asiakaspalvelun ja myynnin

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö

Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö Merkonomi OPS 2015-2016 SISÄLLYS 1 TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 1 2 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Voimaantulo 1.8.2009

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP 1 (179) SISÄLLYS 1. AMMATTIALAN KUVAUS... 3 2. TUTKINNON RAKENNE... 9 2.1 Tutkinnon yleinen rakenne... 9 2.2 Tutkinnon rakenne Salon seudun

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 1 Johdanto 1 1.1 Opetussuunnitelma yleisesti

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 OSP, LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 OSP, LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 OSP, LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala MERKONOMI Tämä

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov Liiketalous ja kauppa OPETUSSUUNNITELMA 2006 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov hyväksytty kyha 26.9.2006 83 SISÄLTÖ I OSA OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Opetussuunnitelma. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/13.8.2009 Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA RAAHEN PORVARI- JA KAUPPAKOULU 1.8.2012 YLEISTÄ... 3 1. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON,

Lisätiedot

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas Merkonomit Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Sisällys HYVÄ TIETÄÄ TYÖSSÄOPPIMISJAKSOSTA... 1 TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT... 1

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2013 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO... 1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2010 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO...1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET JA TUTKINNON

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalouden perustutkinto. Merkonomi. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, finanssialan suuntautuminen 2014-2015

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalouden perustutkinto. Merkonomi. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, finanssialan suuntautuminen 2014-2015 0 OPETUSSUUNNITELMA Liiketalouden perustutkinto Merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, finanssialan suuntautuminen 20 2014-2015 Venemestarinkatu 35, 24240 Salo p. (02) 7704 1 etunimi.sukunimi@sskky.fi

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu 1 / 85 SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2015 Käytön tuen osaamisala, datanomi Ohjelmistotuotannon osaamisala, datanomi Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO...

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Lisätiedot