Hallinnointikoodin uudistaminen. Arvopaperimarkkinayhdistys ry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallinnointikoodin uudistaminen. Arvopaperimarkkinayhdistys ry 8.6.2015"

Transkriptio

1 Hallinnointikoodin uudistaminen Arvopaperimarkkinayhdistys ry

2 OHJELMA Hallinnointikoodin uudistamisen tausta ja valmistelu Antti Turunen, AMY sihteeristö Hallinnointikoodia koskevan ehdotuksen keskeiset muutokset Riikka Rannikko, koodityöryhmän puheenjohtaja Keskustelua Lausuntokierros ja voimaantulo Riikka Rannikko, koodityöryhmän puheenjohtaja Keskustelua

3 Hallinnointikoodin uudistamisen tausta ja valmistelu

4 Koodiuudistuksen tausta Nykyinen koodi vuodelta 2010 Luonnolliset päivitystarpeet Kansainvälinen kehitys Komission suositus koskien corporate governance raportointia ja comply or explain periaatetta Muut sääntelymuutokset Osakkeenomistajien oikeudet direktiivin muutosehdotus (SHRD II) EU-valmistelu kesken Ei-taloudellinen ja monimuotoisuusraportointi Direktiivi voimaan Kansallisesti sovellettavaksi yhtiöissä viimeistään v alkavalla tilikaudella OECD:n corporate governance suositusten päivitys

5 Esiselvitys Esiselvitys sisälsi 3 eri selvityksen kohdetta: 1. Käyttäjäkokemukset Kysely Eri sääntelyhankkeiden vaikutukset Komission suositus (CG-raportointi ja comply or explain -periaate) Osakkeenomistajien oikeudet -direktiivin muutosehdotus Tilinpäätösdirektiivin muutokset (ei-taloudellinen raportointi ja monimuotoisuus) 3. Kansainvälinen vertailu kesäkuu 2014 ESISELVITYS lokakuu 2014 käyttäjäkysely

6 Esiselvityksen johtopäätökset Uudistuksen toteuttaminen kahdessa vaiheessa: 1.vaihe: Komission CG -suosituksen mukaiset muutokset (comply or explain) Ilmenneet päivitystarpeet (käyttäjäkysely) Rakennetta koskevat uudistukset (selkeyden parantaminen) Muut sisältömuutokset tarpeen mukaan työryhmän ehdotuksesta Kansainvälinen vertailu Hallinnollisen taakan keventäminen pikemmin kuin lisääminen Julkaisu syksyllä 2015 Voimaantulo v vaihe: SHRD II mukaisten muutosten päivittäminen Sääntelyyn liittyvät epävarmuudet sisällön ja aikataulun osalta Myöhemmin erillisenä päivityksenä Valmistelu (1-10/2015) VAIHE 1 VAIHE 2 Voimaantulo Julkaisu v EU-lainsäädännön muutoksista riippuen v

7 Koodiuudistuksen työsuunnitelma Vaiheet 1. Esiselvitys 2. Työryhmävalmistelu 3. Lausuntokierros 4. Uuden koodin viimeistely ja julkaisu 5. Voimaantulo Lausuntopyynnön julkaisu kesäkuu Esiselvitys 6-10/ Työryhmävalmistelu 1-6/ Lausuntokierros 6-8/2015 Voimaantulo v Viimeistely ja julkaisu 9-10/2015

8 Koodiuudistuksen organisointi Koodityön seuranta ja koodiehdotuksen hyväksyntä AMY:n hallitus Koodityöryhmän ohjausryhmä Markkinatapalautakunta Erillinen koodityöryhmä muutosten valmisteluun Puheenjohtaja: Riikka Rannikko, AA (Hannes Snellman) Jäsenet: Anne Leppälä-Nilsson, Kesko Hannu Rautiainen, EK Jaakko Raulo, Nasdaq Helsinki Leena Linnainmaa, K3 Leena Siirala, Ilmarinen Miika Arola, Metsä Group Mikko Korttila, Alma Media Koodityöryhmä Koodityöryhmän sihteerit Sihteerit: Antti Turunen Hannu Ylänen Tapani Manninen

9 Ehdotuksen tähänastinen valmistelu Työryhmä kokoontunut yhteensä 9 kertaa ajalla Markkinatapalautakunta kokoontunut 4 kertaa ajalla AMY:n hallitus kokoontunut 4 kertaa ajalla Lisäksi on kuultu Mm. ministeriöiden ja Finanssivalvonnan edustajia

10 Käyttäjäkyselyn tulokset

11 25 vastaajaa Kyselyn vastaukset pääosin yhtiöitä myös esim. hallituksen jäsenien ja tilintarkastajien edustajia Kokonaisrakenne: Rakenne selkeä. Ei lisää suosituksia, voisi yhdistää nykysuosituksia Suositusten määrää ei tulisi tarpeettomasti lisätä Hallinnointikoodia ei pitäisi merkittävästi laajentaa nykyisestä. Suositusten rakenne: Nykyinen koodi ei ole täysin selkeä sen suhteen, mitkä ovat lakiin perustuvia velvoitteita ja mitkä koodin suosituksia. -- Koodi on selkeä sen suhteen, mitkä ovat varsinaisia suosituksia ja mitkä kohdat ovat selostavaa/kuvailevaa tekstiä. Comply or explain periaate ei ole selkeä. Suosituksissa on paljon pakottavaa ainesta. Suositusten eriyttäminen yhtiön koon mukaan: Jos pienet yhtiöt rajataan joiltain osin pois, se saattaa aiheuttaa eriarvoisuutta sijoittajarajapinnan käsityksiin ko. yhtiöistä. Kaikille pörssiyhtiöille koosta riippumatta tulisi säilyttää yhtenäinen normisto. Comply or eplain -periaate mahdollistaa mahdollisesti tarpeen olevat poikkeamat. Poikkeamista ei tulisi pitää negatiivisena asiana vaan siihen pitäisi enemmänkin kannustaa, kunhan poikkeaminen on hyvin perusteltua.

12 Kyselyn vastaukset Raportointi: Palkitsemista koskevat suositukset ovat rakenteeltaan vaikeaselkoisia ja selostamisen logiikka ei ilmene selvästi. Lisää check list tyyppistä materiaalia, jonka avulla on helppo varmistua siitä, että tarvittavat raportit ja internetsivuilla ilmoitettavat tiedot sisältävät tarvittavat elementit. Suositus 55 (Sijoittajainformaatio internetsivuilla) on sinänsä hyödyllinen, mutta sen pitäisi olla erillisenä liitteenä tms. Siihen on koottu muualta koodista internetsivuilla esitettävät asiat ja näin ollen ko. asioiden osalta poikkeaminen olisi poikkeamista kahdesta kohdasta Hallinnointikoodiin voisi harkita muutosta siten, että Raportointi muodostaisi oman kokonaisuuden (kuten Palkitseminen tai Tiedottaminen). Tämä saattaisi selkeyttää yhtiöiden tilannetta, jos löytyisi ohje/suositus jota noudattaa. Hallinnointikoodin on hyvä sisältää kootusti ainakin perustiedot siitä, mitä ei-taloudellista raportointia pörssiyhtiöltä edellytetään ja täten edesauttaa tehokasta raportointia. Minusta raportointia ei pitäisi lisätä. Ei muutostarpeita.

13 Käyttäjäkokemukset Riippumattomuus: Suositus 15 (Riippumattomuuden arviointi) on vaikeaselkoinen ja tulkintainen. Hallituksen jäsenten riippumattomuuden arviointi voi olla varsin vaikeaa etenkin jos jäsenillä on jonkinlainen kytkös yhtiöön. Tätä kohtaa olisi hyvä uudistuksen yhteydessä pyrkiä selkiyttämään. Valiokunnat: --suurimmat haasteet tulkintaan ja poikkeamiin liittyy juuri hallitusten valiokuntiin sekä hallituksen jäsenten riippumattomuuden arviointiin. Tämä tulee esim. esiin kun pienehkö yrittäjäpohjainen yritys listautuu pörssiin. Näiden suositusten osalta voisi harkita poikkeamien avaamista hieman tarkemmin. Usein esim. valiokuntien perustaminen saattaa tuntua raskaalta, jolloin suositusteksti tulisi selvemmin avata sitä, että poikkeaminen siitä on mahdollista. Nimitystoimikunta: Hallituksen nimitysprosessien vaihtoehtoja tulisi kuitenkin selkeyttää / täsmentää (vrt. Ruotsi/Suomi: omistajien vai/tai hallituksen nimittämä nimitysvaliokunta). Hallitustyön arviointi: Hallituksen arviointia olisi tarpeen perustella ja kuvata laajemmin ja määräaikaa koskeva suositus (esimerkiksi kolmen vuoden frekvenssi) olisi tarpeen.

14 Muutoin ilmenneet kehitystarpeet Käyttäjäkyselyn lisäksi muutostarpeita kerätty markkinatapalautakunnan toiminnan yhteydessä Terminologia (uusi arvopaperimarkkinalaki v. 2013) Hallinnointikoodin nimen päivittäminen Raportoinnin selkiyttäminen, raportoitavien tietojen päivitys Tietojen esittäminen yhtiöiden verkkosivuilla, selkeys ja sijoittajaystävällisyys Palkitsemisen raportointi kokonaisuuden selkeys Edellisen tilinkauden raportointi ja ajantasaiset tiedot Eri palkkiolajien raportoinnin periaatteet (esim. eläkkeet) Poikkeamien perusteluissa osin parannettavaa Virheellisesti ilmoitettuja poikkeamia Muut huomiot: Valtioneuvoston periaatepäätös sukupuolten tasapuolisen edustuksen toteutumisesta pörssiyhtiöiden hallituksissa

15 Hallinnointikoodia koskevan ehdotuksen keskeiset muutokset Rakenne

16 Comply or explain periaatteen vahvistaminen Komission CG-suositus edellyttää itsesääntelyltä selkeyttä sen osalta mikä on lainsäädäntöön perustuvaa pakottavaa normistoa, josta ei voi poiketa mitkä ovat varsinaisia suosituksia, joista poikkeaminen edellyttää perustelua mitkä ovat vapaaehtoisesti noudatettavia tavoitteita tai käytäntöjä, joista poikkeaminen ei edellytä perusteluja Huom: poikkeamien perustelut ja poikkeamisesta päättäminen Komission suositus edellytti käytännössä kaikkien nykykoodin suositusten ja perusteluiden läpikäyntiä sekä rakennetta ja suositusten muotoilua koskevia muutoksia Nykyisiä suosituksia on terävöitetty Osa suosituksista on ollut luontevaa yhdistää toisiinsa Osa suosituksista poistuu tai siirtyy suosituksen perusteluiksi taikka raportointiin Koodin kokonaisrakennetta on selkiytetty ja yksittäisten suositusten määrä on vähentynyt Nykyisessä koodissa 55 suositusta Uudessa koodiehdotuksessa 29 (30) suositusta ja erillinen raportointiosio

17 Uuden hallinnointikoodin rakenne Kokonaisrakenne pääosin ennallaan: 1. YHTIÖKOKOUS 4 suositusta (nykyisin 4) 2. HALLITUS 9 suositusta (nykyisin 13) 3. VALIOKUNNAT JA NIMITYSTOIMIKUNTA 6 suositusta (nykyisin 16) 4. TOIMITUSJOHTAJA JA MUU JOHTO 3 suositusta (nykyisin 5) 5. PALKITSEMINEN 3 suositusta (nykyisin 9) 6. SISÄINEN VALVONTA, RISKIENHALLINTA JA MUU HALLINNOINTI 5 suositusta (nykyisin 4) Lisäksi erillinen raportointiosio

18 Uuden hallinnointikoodin rakenne YHTIÖKOKOUS SUOSITUS 1 Yhtiökokouskutsu ja päätösehdotukset SUOSITUS 2 Osakkeenomistajien aloitteet yhtiökokouksen käsiteltäviksi asioiksi SUOSITUS 3 Läsnäolo yhtiökokouksessa SUOSITUS 4 Yhtiökokousasiakirjojen arkisto SUOSITUS 18b Osakkeenomistajien nimitystoimikunta TOIMITUSJOHTAJA JA MUU JOHTO SUOSITUS 19 Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot SUOSITUS 20 Toimitusjohtajaa koskeva rajoitus SUOSITUS 21 Muun johdon organisaatio HALLITUS SUOSITUS 5 Hallituksen valinta SUOSITUS 6 Hallituksen toimikausi SUOSITUS 7 Hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelu SUOSITUS 8 Hallituksen kokoonpano SUOSITUS 9 Hallituksen monimuotoisuus SUOSITUS 10 Hallituksen jäsenten riippumattomuus SUOSITUS 11 Hallituksen työjärjestys SUOSITUS 12 Hallituksen tiedonsaanti SUOSITUS 13 Hallituksen toiminnan arviointi VALIOKUNNAT JA NIMITYSTOIMIKUNTA SUOSITUS 14 Valiokunnan perustaminen SUOSITUS 15 Valiokunnan jäsenten valinta SUOSITUS 16 Tarkastusvaliokunta SUOSITUS 17 Palkitsemisvaliokunta SUOSITUS 18a Nimitysvaliokunta PALKITSEMINEN SUOSITUS 22 Palkitsemista koskeva päätöksenteko SUOSITUS 23 Palkitsemisen rakenne SUOSITUS 24 Hallituksen palkitseminen ja osakeomistus SISÄINEN VALVONTA, RISKIENHALLINTA JA MUU HALLINNOINTI SUOSITUS 25 Sisäinen valvonta SUOSITUS 26 Riskienhallinta SUOSITUS 27 Sisäinen tarkastus SUOSITUS 28 Sisäpiirihallinto SUOSITUS 29 Lähipiiriliiketoimet RAPORTOINTI Hallinnointi Palkitseminen

19 Hallinnointikoodia koskevan ehdotuksen keskeiset muutokset Sisältö

20 Yhtiökokous Kutsua koskevat uudistukset Hallituskokoonpanoa, hallituksen palkkioita ja tilintarkastajia koskevat ehdotukset on esitettävä kokouskutsussa Osakkeenomistajien mahdollisuus tehdä ehdotuksia kokouksessa käsiteltäviksi asioiksi OYL 5:5 Yhtiön ilmoitettava edellisen tilikauden loppuun mennessä päivämäärä, johon mennessä on ilmoitetut ehdotukset katsotaan tulleen ajoissa ilmoitetuksi Läsnäolo yhtiökokouksessa edellytetään kaikilta hallituksen jäseniltä ja jäsenehdokkailta, toimitusjohtajalta sekä tilintarkastajalta Yksittäiset poikkeamat ilmoitetaan yhtiökokouksessa eikä poikkeamana koodista Yhtiökokousasiakirjojen arkisto Nykyään 3 kk 5 vuotta yhtiön kotisivuilla

21 Hallituskokoonpano Ehdotus julkistettava yhtiökokouskutsussa myös ehdotus hallituksen palkkioiksi Ehdotuksen valmistelutapa ilmoitettava Valinnanvapaus: yhtiö arvioi parhaan tavan omista lähtökohdistaan Hallitus tai hallituksen nimitysvaliokunta Osakkeenomistajien nimitystoimikunta Omistajat ilman valio- tai toimikuntia Ehdotuksen esittely yhtiökokouksessa Nykykoodin suositus molempien sukupuolten edustuksesta säilyy minimitavoitteena (noudata tai selitä) Monimuotoisuutta koskevat periaatteet määriteltävä

22 Monimuotoisuus Yhtiön on määriteltävä hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet Yhtiö valitsee periaatteisiin oman toimintansa kannalta olennaiset seikat esimerkiksi ikä, sukupuoli, ammatti-, koulutus- ja kansainvälinen tausta yhtiön liiketoiminnan laajuus ja kehitysvaihe Sisältää tavoitteet molempien sukupuolten edustuksen osalta hallituskokoonpanossa Yhtiö ilmoittaa, miten tavoitteiden toteutumisessa on edistytty sekä toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi Seuranta CG-selvityksessä Direktiivi muun kuin taloudellisten tietojen ja monimuotoisuutta koskevien tietojen julkistamisen osalta

23 Hallituksen jäsenten riippumattomuus Perusrakenne säilyy Riippumattomuus yhtiöstä Riippumattomuus merkittävistä osakkeenomistajista Ehdottomat kriteerit ja kokonaisarviointiin perustuva riippuvuus Enemmistön oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään kahden näistä myös riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajia Kriteerien päivitys Ml. kokonaisarvioinnin merkitys ja jäsenyyden kesto: kerrottava perusteet, jos jäsen 10 vuoden jälkeen edelleen katsotaan yhtiöstä riippumattomaksi Arviointimenettelyn täsmennys Hallituksen tehtävä arvioida kerran vuodessa tai useammin (jos muutoksia) Riittävät tiedot ja oma arvio myös jäsenehdokkailta Tiedot annetaan hallituskokoonpanoa koskevaa ehdotusta valmistelevalle taholle

24 Hallitustyön arviointi Vuosittain yhtiön valitseman tavan mukaisesti Sisäinen ja/tai ulkopuolinen Objektiivisuus ja uusi näkökulma Huomiota myös valiokuntien arviointiin Arvioinnin tulokset hallituskokoonpanoa koskevaa ehdotusta valmistelevan elimen käyttöön Henkilökohtaisen kokousosallistumisen raportointi

25 Valiokunnat ja nimitystoimikunta Valiokuntia koskevan koodikokonaisuuden selkeyttäminen Perustamisen vapaaehtoisuus koodin näkökulmasta Jos perustetaan, hallinnointikoodissa suositukset koskien kokoonpanoa, toimintaa ja järjestelyn avoimuutta Tarkastusvaliokunta: päivityksiä Palkitsemisvaliokunta: näkökulmana myös koko henkilöstön osaaminen, pitkäjänteisyys, seuraajasuunnittelu Nimitysvaliokunnan rinnalle vaihtoehtona osakkeenomistajien nimitystoimikunta

26 Osakkeenomistajien nimitystoimikunta Uusi suositus koskien osakkeenomistajien nimitystoimikuntaa Tasaveroinen vaihtoehto nimitysvaliokunnalle tai muulle yhtiön omasta näkökulmastaan kertomalle menettelylle Valintaprosessin selkeys ja avoimuus Ml. hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat ja liputtaneet osakkeenomistajat Selkeä tehtävänkuva Hallitusta koskevien arviointi- ja riippumattomuustietojen saatavuus Hallituskokoonpanoa (ja palkitsemista) koskevien ehdotuksen esittäminen yhtiökokouskutsussa ja yhtiökokouksessa

27 Toimitusjohtaja ja muu johto Palkitsemista koskevat täsmennykset lähinnä koskien palkitsemisen raportointia Erillisessä raportointiosassa Avoimuus Muun johdon määrittely yhtiön tehtävänä (Konsernin) johtoryhmä oletuksena, ellei yhtiö määrittele muutoin Merkitystä erityisesti raportoinnin kannalta

28 Lähipiiriliiketoimet Uusi suositus koskien lähipiiriliiketoimia Hallinnointikoodiin kirjataan olemassa olevien säännösten perusteella noudatettavat raamit lähipiiriliiketoimien käsittelylle Suosituksella ohjataan yhtiöitä tunnistamaan lähipiiriliiketoimet ja huolehtimaan asianmukaisesta ja mahdolliset eturistiriidat huomioon ottavasta päätöksenteosta ja menettelytavoista Merkittävien ja yhtiön tavanomaisesta liiketoiminnasta tai toimialan markkinakäytännöistä poikkeavien lähipiiriliiketoimien osalta yhtiössä noudatettu päätöksentekomenettely myös selostettava vuosittain CG-selvityksessä avoimuuden lisääminen poikkeavien tilanteiden osalta

29 Hallinnointikoodia koskevan ehdotuksen keskeiset muutokset Raportointi

30 Raportointiosio VANHA KOODI Suositus 54 Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä (CG statement) Suositus 55 Sijoittajainformaatio internetsivuilla Suositus 47 Palkka- ja palkkioselvitys Raportointivelvoitteita myös seuraavissa suosituksissa: Suositukset 1, 5, 6, 11, 16, 21, 23, 37, 38, 49, 50, 51 ja 53 Palkitsemisen osalta suositukset 34, 39, 40, 41, 44, 45 ja 46 UUSI KOODI RAPORTOINTIOSIO I. Hallinnointia koskeva raportointi II. Palkitsemista koskeva raportointi

31 Raportointiosio I. Hallinnointia koskeva raportointiosio A. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (vuotuinen CG-selvitys) Johdanto Hallinnointia koskeva kuvaus Kuvaukset sisäisen valvonnan menettelytavoista ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä B. Muut yhtiön internetsivuilla esitettävät tiedot (jatkuva) II. Palkitsemista koskeva raportointiosio A. Päätöksentekojärjestys (jatkuva) B. Palkitsemispolitiikka (jatkuva) Yleiskuvaus palkitsemisen ehdoista C. Palkitsemisraportti (vuotuinen) Tiedot edellisellä tilikaudella suoritetuista palkkioista

32 Raportointiosio Lähtökohta: ei voi poiketa comply or exlain periaatteen mukaisesti selittämällä Perusteena AML edellyttämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Tavoitteena johdonmukainen raportointia koskeva kokonaisesitys, jonka noudattaminen on yhtiöille mahdollisimman selkeää Check list Hyödynnetty AMY:n antamia soveltamisohjeita Lisäksi uusien suosituksien edellyttämä selostaminen (ja mahdolliset poikkeamien perustelut) osana kerran vuodessa annettavaa CG-selvitystä Mahdolliset päivitykset yhtiön verkkosivuilla Palkitsemista koskevan raportoinnin selkeyttäminen Ajantasaiset palkitsemista koskevat tiedot (päätöksenteko ja periaatteet) Edellisen tilikauden aikana suoritetut palkkiot Avoimuus ja kattavuus Toimintamallina yhtenäinen raportointi ennen yhtiökokousta Vähentää hieman yhtiöiden valinnanmahdollisuuksia koskien tietojen esittämistapaa Edellytetyt tiedot on joka tapauksessa annettava, joten hallinnollinen taakka ei tältä osin lisäänny Sijoittajaystävällisyys, lisää avoimuutta markkinatasolla

33 Lausuntokierros ja voimaantulo

34 Lausuntokierros Ehdotus uudeksi hallinnointikoodiksi julkaistaan viikolla 25 Lausuntopyyntö lähetään laajalla jakelulistalla Julkaisu myös AMY:n verkkosivuilla Palautteen antamista ei ole rajoitettu Mahdollisuus antaa ehdotusta koskevaa palautetta asti Hallinnointikoodin viimeistely ja julkaiseminen palautteesta riippuen lokakuussa 2015 Johdantojaksot sekä ohjaus keskeisimpiin muutoksiin tässä vaiheessa mukaan

35 Voimaantulo Viime kesän kyselyssä kommentoitua: Paras ajankohta olisi julkistaa uudistetun koodin teksti syksyllä, jolloin yhtiöt voisivat tutusta uusiin vaatimuksiin, mutta voimaan koodi tulisi vuoden vaihteessa. Tällöin raportointi seuraisi selkeästi kalenterivuoden sykliä, joka myös monilla yhtiöillä on tilikausi ja siten raportointia koskevat säännökset tietyistä, esimerkiksi tilikauteen sidotuista asioista olisi selkeää. Aikataulutus kalenterivuoden alusta 1.1. lukien alkaviin tilikausiin ja siitä eteenpäin. Ohjeistus hyvissä ajoin tiedoksi yhtiöihin, jotta osaavat varautua. Asian voisi kattaa sopivalla siirtymäajalla sellaisten muutosten osalta joiden toimeenpano ei ole mahdollista lyhyellä aikataululla Muutosten julkistamisen ja voimaantulon välille tulee jättää riittävän pitkä aika. Riippuu muutoksista Lähtökohtana voimaantulo vuotuinen raportointi uuden koodin mukaisesti ensimmäisen kerran (tai sen jälkeen) alkavalta tilikaudelta Lausuntokierroksella mahdollisuus esittää arvioita ja näkemyksiä soveliaasta voimaantulosta ottaen huomioon ehdotetut muutokset ja uuden koodin julkaisun ajankohta

Uusi hallinnointikoodi. Julkaisutilaisuus 28.10.2015

Uusi hallinnointikoodi. Julkaisutilaisuus 28.10.2015 Uusi hallinnointikoodi Julkaisutilaisuus 28.10.2015 AGENDA Tilaisuuden avaus o AMYn hallituksen puheenjohtaja Hannu Syrjänen Uuden hallinnointikoodin esittely Hallinnointikoodin uudistuksen tausta ja aikataulu

Lisätiedot

Keskeiset muutokset Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin

Keskeiset muutokset Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin Keskeiset muutokset Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin Pekka Merilampi Corporate Governance -työryhmän puheenjohtaja Arvopaperimarkkinayhdistys ry 16.-17.6.2010 Corporate Governance -työryhmä Arvopaperimarkkinayhdistys

Lisätiedot

PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ

PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ 2) PwC:n tutkimus Corporate Governance -tietojen esittämisestä listayhtiöissä PwC PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ PwC kävi läpi CG-tietojen esittämisen Päälistan

Lisätiedot

Corporate Governance -selvitys 2009

Corporate Governance -selvitys 2009 Corporate Governance -selvitys 2009 Lokakuu 15, 2009 Janne Seppänen, Markkinavalvontajohtaja, NASDAQ OMX Helsinki Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Sisältö Johdanto Corporate

Lisätiedot

HALLINNOINTIA KOSKEVA RAPORTOINTI

HALLINNOINTIA KOSKEVA RAPORTOINTI SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ HALLINNOINTIA KOSKEVA RAPORTOINTI A. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Listayhtiön on annettava vuosittain selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

RAPORTOINTI HALLINNOINTIA KOSKEVA RAPORTOINTI. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Muut yhtiön internetsivuilla annettavat tiedot

RAPORTOINTI HALLINNOINTIA KOSKEVA RAPORTOINTI. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Muut yhtiön internetsivuilla annettavat tiedot RAPORTOINTI HALLINNOINTIA KOSKEVA RAPORTOINTI Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Muut yhtiön internetsivuilla annettavat tiedot PALKITSEMISTA KOSKEVA RAPORTOINTI Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1(5) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

3.5.2012. VT Anne Horttanainen

3.5.2012. VT Anne Horttanainen Hyvä hallinnointi ja avoimuus pörssiyhtiöissä ö ssä 3.5.2012 Varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa VT Anne Horttanainen Tutkimuksesta Otos 119 pörssiyhtiötä ö Tiedot Selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI 2016

HALLINNOINTIKOODI 2016 HALLINNOINTIKOODI 2016 YHTIÖKOKOUS... 3 SUOSITUS 1 Yhtiökokouskutsu ja päätösehdotukset... 4 SUOSITUS 2 Osakkeenomistajien aloitteet yhtiökokouksen käsiteltäviksi asioiksi... 5 SUOSITUS 3 Läsnäolo yhtiökokouksessa...

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT)

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Johdanto Listayhtiön on esitettävä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästään (jäljempänä selvitys) toimintakertomuksen yhteydessä.

Lisätiedot

Vertailu: SUOSITUS LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ v. 2003. SUOMEN LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOINTIKOODI v. 2008

Vertailu: SUOSITUS LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ v. 2003. SUOMEN LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOINTIKOODI v. 2008 Vertailu: SUOSITUS LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ v. 2003 ja SUOMEN LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOINTIKOODI v. 2008 2 (18) 1. JOHDANTO 1. JOHDANTO Johdannossa on todettu, että pääosa suosituksista

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY SOVELTAMISOHJE 2011

ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY SOVELTAMISOHJE 2011 1 PALKKA JA PALKKIOSELVITYS JOHDANTO Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodissa 2010 (koodi) korostetaan palkitsemisen ja sen periaatteiden avoimuutta sekä avoimen tiedottamisen tärkeyttä. Koodin jakso

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Listayhtiöiden hallinnointikoodin noudattaminen

Listayhtiöiden hallinnointikoodin noudattaminen Linnainmaa & Turunen / CG-selvitys 2014 Listayhtiöiden hallinnointikoodin noudattaminen Comply or explain -periaate 76 ilmoitettua poikkeamaa suosituksista 0,6 / yhtiö Yleisin poikkeama sukupuolijakauma

Lisätiedot

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS 1 (5)

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS 1 (5) VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS 1 (5) 2 (5) Yleinen lähtökohta Corporate Governance (CG) -työryhmän vuonna 2003 julkaisemat

Lisätiedot

Hallinnointikoodi Corporate Governance 2015 Arvopaperimarkkinayhdistys ry

Hallinnointikoodi Corporate Governance 2015 Arvopaperimarkkinayhdistys ry Hallinnointikoodi Corporate Governance 2015 Arvopaperimarkkinayhdistys ry Sisällys ESIPUHE...4 JOHDANTO...7 Suomalainen pörssiyhtiöiden hallinnointimalli... 10 Suomalaisen hallinnointimallin keskeiset

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

6 Suositus listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (Corporate Governance)

6 Suositus listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (Corporate Governance) 6 Suositus listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (Corporate Governance). Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 20.10.2008 Suomen listayhtiöiden

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006.

Lisätiedot

Ehdotus Aktia Pankki Oyj:n ylimääräiselle yhtiökokoukselle AKTIA PANKKI OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

Ehdotus Aktia Pankki Oyj:n ylimääräiselle yhtiökokoukselle AKTIA PANKKI OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS Ehdotus Aktia Pankki Oyj:n ylimääräiselle yhtiökokoukselle 21.9.2017 AKTIA PANKKI OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tarkoitus Aktia Pankki

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006.

Lisätiedot

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SISÄLTÖ Hallituksen koko 3 Riippumattomuuden arviointi 3 Hallituksen kokoonpano 3 Nimitys- ja palkkiovaliokunnan tehtävät 4 2 SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN

Lisätiedot

TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ

TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ SISÄLLYS JOHDANTO... 5 Pörssiyhtiöiden julkaisemat selvitykset... 5 HALLINNOINTIKOODIN NOUDATTAMINEN... 6 Hallinnointikoodin suositukset... 6 Poikkeamat

Lisätiedot

Omistajaohjauksen periaatteet

Omistajaohjauksen periaatteet Omistajaohjauksen periaatteet 1 Varma omistajana Haluamme tukea ja kannustaa yhtiöitä menestymään, mikä turvaa ja parantaa sijoitustuottojamme pitkällä aikavälillä. Omistajaohjauksen periaatteissa kerromme

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

Arvopaperimarkkinayhdistys ry

Arvopaperimarkkinayhdistys ry 1 (32) SUOMEN LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) Arvopaperimarkkinayhdistys ry pp.kk.vvvv 2 (32) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 1.1 Koodin tavoitteet... 5 1.2 Osakkeenomistajien

Lisätiedot

1(5) Affecto Oyj OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS. 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus ja tehtävät

1(5) Affecto Oyj OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS. 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus ja tehtävät 1(5) Affecto Oyj OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus ja tehtävät Affecto Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta (jäljempänä "Toimikunta")

Lisätiedot

CAPMAN OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE - OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN

CAPMAN OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE - OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN CAPMAN OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE - OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että perustetaan osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelemaan

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS. Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus

RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS. Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus 1.2.2012 1 Rahastoyhtiöiden omistajaohjaus Sisällysluettelo 1 TAUSTAA SUOSITUKSELLE... 2 2 RAHASTOYHTIÖIDEN

Lisätiedot

UUSI OSTOTARJOUSKOODI. keskeiset muutokset

UUSI OSTOTARJOUSKOODI. keskeiset muutokset UUSI OSTOTARJOUSKOODI keskeiset muutokset Lähtökohdat Uudistamisen lähtökohtana lainmuutos, joka edellyttää sitoutumista suosituksiin noudata tai selitä periaatteen mukaisesti (AML 11:28 sekä AML 11:9.3

Lisätiedot

KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS

KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS Yleinen lähtökohta Corporate Governance (CG) -työryhmän vuonna 2003 julkaisemat 57

Lisätiedot

Osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivin muuttaminen. Leena Linnainmaa Varatoimitusjohtaja, Keskuskauppakamari

Osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivin muuttaminen. Leena Linnainmaa Varatoimitusjohtaja, Keskuskauppakamari Osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivin muuttaminen Leena Linnainmaa Varatoimitusjohtaja, Keskuskauppakamari Direktiivihanke osakkeenomistajien pitkäaikaiseen vaikuttamiseen kannustamiseksi Direktiiviehdotus

Lisätiedot

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 2 2 PALKITSEMISTA KOSKEVA PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS... 2 2.1 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKITSEMINEN JA PALKITSEMISEN VALMISTELU... 2 2.2 TOIMITUSJOHTAJAN

Lisätiedot

TOIMIIKO HYVÄ HALLIN- NOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ

TOIMIIKO HYVÄ HALLIN- NOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ Keskuskauppakamarin selvitys TOIMIIKO HYVÄ HALLIN- NOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ Toukokuu 2012 Corporate Governance Statement Hallituspaikka Kultainen kädenpuristus Palkka- ja palkkioselvitys Optio

Lisätiedot

1 (38) SUOMEN LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) Arvopaperimarkkinayhdistys ry

1 (38) SUOMEN LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 1 (38) SUOMEN LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 Poistettu: 6... [1] SISÄLLYS 2 (38) 1.1 Koodin tavoitteet... 6 1.2 Koodin rakenne... 6 1.3

Lisätiedot

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 1 YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus YIT Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta (jäljempänä Toimikunta ) on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Sisäisen tarkastuksen tutkimuksesta Tampereen yliopisto 2.6.2017 Väitöskirjatutkija, KHT, JHT, CIA Jaakko Rönkkö Slide 1 Väitöskirjatutkimuksen lähtökohdat Tutkimustyön

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2015

Palkka- ja palkkioselvitys 2015 1 (6) KUNTARAHOITUS Palkka- ja palkkioselvitys 2015 1.3.2016 2 (6) 1 TAUSTA JA TARKOITUS Kuntarahoitus Oyj antaa vuosittain tällä palkka- ja palkkioselvityksellä tiedot luottolaitoksia koskevassa sääntelyssä

Lisätiedot

SISÄLLYS ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11

SISÄLLYS ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11 ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11 1.1 Corporate governance hyvän johtamis- ja hallintojärjestelmän normisto Suomessa...15 1.1.1 Osakeyhtiölaki...15

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ

TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ SISÄLLYS JOHDANTO... 5 Pörssiyhtiöiden julkaisemat selvitykset... 5 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (CG-selvitys)... 5 Palkka- ja palkkioselvitys...

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 21.3.2016 1 SISÄLTÖ A. Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen ja palkitsemisen valmistelu... 3 2. Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Suositus listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä

Suositus listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä Joulukuu, 2003 Suositus listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (Corporate Governance) Corporate Governance -työryhmä HEX Oyj, Keskuskauppakamari sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto

Lisätiedot

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen Sisältö 1. Kunnan toiminta ja ohjaus verkostomaailmassa 2. Kunnan johtamisen kokonaisuus ja johtamisen

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 24 2014 Afarak Group Oyj ( Afarak, Yhtiö tai Konserni ) on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) sekä Lontoon pörssissä (AFRK). Afarakin hallinto- ja ohjausjärjestelmät

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011 Tämä selvitys Saga Furs Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu 25.11.2011 erillisenä kertomuksena ja julkaistu

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 17.3.2015 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 3.6.2014 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

ILMARISEN OMISTAJA- POLITIIKKA 18.12.2013

ILMARISEN OMISTAJA- POLITIIKKA 18.12.2013 ILMARISEN OMISTAJA- POLITIIKKA 18.12.2013 TEHTÄVÄMME Pidämme huolta työntekijöiden ja yrittäjien lakisääteisestä työeläketurvasta Sijoitamme eläkevarat tuottavasti, turvaavasti & vastuullisesti Pitkäjänteisellä

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2014 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2014 Tämä selvitys Saga Furs Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu erillisenä kertomuksena ja julkaistu 28.1.2015

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjauksessa olevien osakeyhtiöiden hallinnointiohje (Corporate Governance -ohje) 1.1.

Liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjauksessa olevien osakeyhtiöiden hallinnointiohje (Corporate Governance -ohje) 1.1. Liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjauksessa olevien osakeyhtiöiden hallinnointiohje (Corporate Governance -ohje) 1.1.2012 Sisäisiä julkaisuja 6/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia

Lisätiedot

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2009 SELVITYS OUTOTECIN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ HALLITUS Vastuu Outotecin hallinnosta ja toiminnasta on Outotec Oyj:n hallintoelimillä, jotka

Lisätiedot

Kutsu Fortum Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Fortum Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Fortum Oyj Pörssitiedote 31.1.2013 klo 9.15 Kutsu Fortum Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Fortum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina huhtikuun 9. päivänä

Lisätiedot

OMISTAJAOHJAUKSEN PERIAATTEET. Päivitetty

OMISTAJAOHJAUKSEN PERIAATTEET. Päivitetty OMISTAJAOHJAUKSEN PERIAATTEET Päivitetty 29.12.2016 ILMARINEN OMISTAJANA Olemme omistajana pitkäjänteinen, avoin ja aktiivinen: Tavoitteenamme on valita sijoituskohteet, joiden arvonkehitys pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 015 Evli Pankki Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 2 Evli noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu hallinnointikoodin

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti

Palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti Palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti CapMan Oyj:n hallituksen vahvistama 11.2.2016. Tämä CapMan Oyj:n (jäljempänä CapMan) palkka- ja palkkioselvitys on laadittu 1.1.2016 voimaan tulleen

Lisätiedot

Ostotarjouskoodia koskeva seminaari klo , EK auditorio

Ostotarjouskoodia koskeva seminaari klo , EK auditorio Ostotarjouskoodia koskeva seminaari 30.1. klo 9.00-12.00, EK auditorio 9:20 Tilaisuuden avaus Matti Vuoria, Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallituksen puheenjohtaja 9:30 Uuden ostotarjouskoodin valmistelu

Lisätiedot

TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ

TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ Sisällys JOHDANTO... 4 Pörssiyhtiöiden julkaisemat selvitykset... 4 Huomioita yhtiöiden raportoinnista... 5 LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOINTIKOODIN NOUDATTAMINEN...

Lisätiedot

KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 1 (7) KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLINNOINTI (CORPORATE GOVERNANCE) Toimiala... 2 Visio, strategia ja tavoitteet... 2 Arvot... 2 Yhtiön arvot

Lisätiedot

OMISTAJA- OHJAUKSEN PERIAATTEET

OMISTAJA- OHJAUKSEN PERIAATTEET OMISTAJA- OHJAUKSEN PERIAATTEET 17.12.2015 ILMARINEN OMISTAJANA Olemme omistajana pitkäjänteinen, avoin ja aktiivinen: Tavoitteenamme on valita sijoituskohteet, joiden arvonkehitys pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

Hallituspalkkioanalyysi 2015. Esimerkkiyritys

Hallituspalkkioanalyysi 2015. Esimerkkiyritys Hallituspalkkioanalyysi 2015 Esimerkkiyritys Räätälöidyn hallituspalkkioanalyysin tarkka sisältö, rakenne sekä vertailuryhmä sovitaan erikseen kunkin tilaajan kanssa. Vertailuryhmä voidaan vapaasti valita

Lisätiedot

Miten listayhtiön viestintää säännellään?

Miten listayhtiön viestintää säännellään? Miten listayhtiön viestintää säännellään? Markkinavalvoja Minna Toiviainen 26.5.2010 Minna Toiviainen Näkökulmia Tiedonantovelvollisuuden tavoitteena oikeat ja riittävät tiedot perustellun arvion tekemiseksi

Lisätiedot

CRAMO OYJ:N HALLITUKSEN JA YHTIÖN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

CRAMO OYJ:N HALLITUKSEN JA YHTIÖN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE CRAMO OYJ CRAMO OYJ:N HALLITUKSEN JA YHTIÖN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 30.3.2017 1 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN Hallitus ehdottaa varsinaiselle

Lisätiedot

1 (13) Suur-Savon Sähkö Oy Hallinnointikoodi

1 (13) Suur-Savon Sähkö Oy Hallinnointikoodi 1 (13) Suur-Savon Sähkö Oy Hallinnointikoodi 2.4.2013 2 (13) Sisältö 1. OSAKAS- JA KONSERNIRAKENNE... 4 2. TOIMIALA JA TAVOITTEET... 4 3. ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET... 4 4. SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET...

Lisätiedot

SELVITYS OLVI OYJ:N HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT)

SELVITYS OLVI OYJ:N HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) 1 (6) SELVITYS OLVI OYJ:N HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) OLVI OYJ:N HALLINNOINTIKOODI 1.1.2009 Tieto hallinnointikoodin noudattamisesta Olvi Oyj (jäljempänä: Yhtiö )

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA ISÄNNÖITSIJÄN VELVOLLISUUDET - AOYL ja hyvä hallintotapa. Lakimies, VT Sirkka Terho Suomen Kiinteistöliitto ry

HALLITUKSEN JA ISÄNNÖITSIJÄN VELVOLLISUUDET - AOYL ja hyvä hallintotapa. Lakimies, VT Sirkka Terho Suomen Kiinteistöliitto ry HALLITUKSEN JA ISÄNNÖITSIJÄN VELVOLLISUUDET - AOYL ja hyvä hallintotapa Lakimies, VT Sirkka Terho Suomen Kiinteistöliitto ry ISÄNNÖITSIJÄN TEHTÄVÄT yhtiön juokseva hallinto laissa ei yksityiskohtaisesti

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 23.2.2017 1 SISÄLTÖ A. Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen ja palkitsemisen valmistelu... 3 2. Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Kirjailijat 2. 2.1 Hyvän hallinnon ohjeet 39 2.2 Yhtiökokous 41

Kirjailijat 2. 2.1 Hyvän hallinnon ohjeet 39 2.2 Yhtiökokous 41 Sisällys Kirjailijat 2 Esipuhe 5 1 Johdanto: suomalainen taloyhtiö 13 1.1 Asunto-osakeyhtiö eilen, tänään ja huomenna 13 1.1.1 Mikä on asunto-osakeyhtiö? 13 1.1.2 Asunto-osakeyhtiölainsäädännön historiaa

Lisätiedot

Comptelin palkka- ja palkkioselvitys 2016

Comptelin palkka- ja palkkioselvitys 2016 1 (5) Tämä palkka- ja palkkioselvitys 2016 on tehty 2015 annetun Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance, www.cgfinland.fi) mukaisesti ja julkaistaan vuoden 2016 tilinpäätöksen,

Lisätiedot

Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin luvun 7, Palkitseminen, mukaisesti.

Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin luvun 7, Palkitseminen, mukaisesti. EXEL COMPOSITES OYJ:N PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin luvun 7, Palkitseminen, mukaisesti. Palkitsemisjärjestelmiin sovellettavat

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. (Corporate Governance Statement)

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. (Corporate Governance Statement) 1 (6) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2012 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan

Lisätiedot

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 1. Yhtiön toimialana ovat informaatioteknologiapalvelut ja niihin liittyvät tehtävät.

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 1. Yhtiön toimialana ovat informaatioteknologiapalvelut ja niihin liittyvät tehtävät. 9.5.2012 Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 1. Tieto Oyj 2. 10,3 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 1. Yhtiön toimialana ovat informaatioteknologiapalvelut

Lisätiedot

EIOPAn ohjeet ja suositukset valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä

EIOPAn ohjeet ja suositukset valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä EIOPAn ohjeet ja suositukset valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä Vakuutusalan IV Eurooppapäivä-seminaari Pohjola 8.5.2012 Erja Rautanen 8.5.2012 Erja Rautanen EU:n finanssivalvontajärjestelmä

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko.

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko. 1(5) TIIMARI OYJ ABP (y-tunnus 0106264-1) VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2010 Aika: Paikka: 30.3.2010, kello 13.00 alkaen Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2016

Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2016 Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2016 Selvitys 6.3.2017 Sami Ensio Toimitusjohtaja puh. +358 50 584 2029 sami.ensio@innofactor.com Tietoturvaluokka: Julkinen Keilaranta 9 Selvitys Sisältö 1 Palkitsemisen

Lisätiedot

SEB GYLLENBERG RAHASTOYHTIÖ OY:N OMISTAJAOHJAUSTA KOSKEVAT PERIAATTEET (CORPORATE GOVERNANCE)

SEB GYLLENBERG RAHASTOYHTIÖ OY:N OMISTAJAOHJAUSTA KOSKEVAT PERIAATTEET (CORPORATE GOVERNANCE) 1 SEB GYLLENBERG RAHASTOYHTIÖ OY:N OMISTAJAOHJAUSTA KOSKEVAT PERIAATTEET (CORPORATE GOVERNANCE) SEB Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy:n (jäljempänä Rahastoyhtiö) hallitus on hyväksynyt nämä omistajaohjausta koskevat

Lisätiedot

HALLITUKSEN PÄÄTÖSEHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE TOKMANNI GROUP OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN PÄÄTÖSEHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE TOKMANNI GROUP OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN PÄÄTÖSEHDOTUKSET 24.3.2017 PIDETTÄVÄLLE TOKMANNI GROUP OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Hallitus on tehnyt seuraavat päätösehdotukset Tokmanni Group Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

Pihtiputaan kunnan edustajien valitseminen yksityisoikeudellisiin yhteisöihin valtuustokaudeksi

Pihtiputaan kunnan edustajien valitseminen yksityisoikeudellisiin yhteisöihin valtuustokaudeksi Kunnanhallitus 142 19.06.2017 Pihtiputaan kunnan edustajien valitseminen yksityisoikeudellisiin yhteisöihin valtuustokaudeksi 2017-2021 383/010/2017 Kunnanhallitus 19.06.2017 142 Juridinen tausta Hallintosäännön

Lisätiedot

EVLI-KONSERNIN PALKITSEMISMALLI

EVLI-KONSERNIN PALKITSEMISMALLI Evli Pankki Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2016 2 Evli noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu hallinnointikoodin

Lisätiedot

1 (6) HYPO KONSERNIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

1 (6) HYPO KONSERNIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1 (6) HYPO KONSERNIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Tämä selvitys sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 575/213 artiklan 450 mukaiset tiedot Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin palkitsemisjärjestelmästä.

Lisätiedot

Ei-taloudellisen tiedon raportointihankkeita EU:ssa. ProCom: Vuosikertomuspäivä Kämp Kansallissali, Aleksanterinkatu 44 Marja Hanski 20.5.

Ei-taloudellisen tiedon raportointihankkeita EU:ssa. ProCom: Vuosikertomuspäivä Kämp Kansallissali, Aleksanterinkatu 44 Marja Hanski 20.5. Ei-taloudellisen tiedon raportointihankkeita EU:ssa ProCom: Vuosikertomuspäivä Kämp Kansallissali, Aleksanterinkatu 44 Marja Hanski 20.5.2014 Muun kuin taloudellisen tiedon raportointihankkeita EU:ssa

Lisätiedot

HKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2011 (4.4.2012)

HKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2011 (4.4.2012) HKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2011 (4.4.2012) Sisältö 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen 1.1 Hallituksen jäsenille maksetut palkat ja palkkiot vuonna 2011 2. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän

Lisätiedot

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa.

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa. HYVÄ HALLINTOTAPA PKS -YHTEISÖISSÄ Tämä ohje on tarkoitettu Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien yhteisesti omistamien yhteisöjen (osakeyhtiöt, kuntayhtymät ja yhdistykset) ja säätiöiden

Lisätiedot

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2010 OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Vastuu Outotecin hallinnosta ja toiminnasta on Outotec Oyj:n hallintoelimillä, jotka ovat

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2013

Palkka- ja palkkioselvitys 2013 Palkka- ja palkkioselvitys 2013 2 Palkka- ja palkkioselvitys Tämä on Suomen Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) jakson 7 suositusten

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2016 (Corporate Governance Statement)

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2016 (Corporate Governance Statement) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2016 (Corporate Governance Statement) I. JOHDANTO Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Hallinnointikoodin

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS. F-Secure Oyj

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS. F-Secure Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS F-Secure Oyj 12. toukokuuta 2014 Sisällys Hallituksen ja yhtiön johtoryhmän jäsenten palkitseminen... 3 Hallitus... 3 Hallituksen palkitseminen... 3 Toimitusjohtaja... 4 Johtoryhmän

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 (Corporate Governance Statement)

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 (Corporate Governance Statement) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 (Corporate Governance Statement) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 21. päivänä huhtikuuta 2017 kello 13.00 alkaen osoitteessa

Lisätiedot

1. a) Yhtiön nimi: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 16,70 %

1. a) Yhtiön nimi: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 16,70 % Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 16,70 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä: Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

KUNTIEN PALVELUKESKUS KPK ICT OY:N HALLINTOSÄÄNTÖ

KUNTIEN PALVELUKESKUS KPK ICT OY:N HALLINTOSÄÄNTÖ KUNTIEN PALVELUKESKUS KPK ICT OY:N HALLINTOSÄÄNTÖ 1. KUNTIEN PALVELUKESKUS KPK ICT OY:N TAUSTA JA TAVOITTEET Kuntien palvelukeskus KPK ICT Oy (jäljempänä Yhtiö) on kuntatoimijoiden omistama valtakunnallinen

Lisätiedot