Hallinnointikoodin uudistaminen. Arvopaperimarkkinayhdistys ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallinnointikoodin uudistaminen. Arvopaperimarkkinayhdistys ry 8.6.2015"

Transkriptio

1 Hallinnointikoodin uudistaminen Arvopaperimarkkinayhdistys ry

2 OHJELMA Hallinnointikoodin uudistamisen tausta ja valmistelu Antti Turunen, AMY sihteeristö Hallinnointikoodia koskevan ehdotuksen keskeiset muutokset Riikka Rannikko, koodityöryhmän puheenjohtaja Keskustelua Lausuntokierros ja voimaantulo Riikka Rannikko, koodityöryhmän puheenjohtaja Keskustelua

3 Hallinnointikoodin uudistamisen tausta ja valmistelu

4 Koodiuudistuksen tausta Nykyinen koodi vuodelta 2010 Luonnolliset päivitystarpeet Kansainvälinen kehitys Komission suositus koskien corporate governance raportointia ja comply or explain periaatetta Muut sääntelymuutokset Osakkeenomistajien oikeudet direktiivin muutosehdotus (SHRD II) EU-valmistelu kesken Ei-taloudellinen ja monimuotoisuusraportointi Direktiivi voimaan Kansallisesti sovellettavaksi yhtiöissä viimeistään v alkavalla tilikaudella OECD:n corporate governance suositusten päivitys

5 Esiselvitys Esiselvitys sisälsi 3 eri selvityksen kohdetta: 1. Käyttäjäkokemukset Kysely Eri sääntelyhankkeiden vaikutukset Komission suositus (CG-raportointi ja comply or explain -periaate) Osakkeenomistajien oikeudet -direktiivin muutosehdotus Tilinpäätösdirektiivin muutokset (ei-taloudellinen raportointi ja monimuotoisuus) 3. Kansainvälinen vertailu kesäkuu 2014 ESISELVITYS lokakuu 2014 käyttäjäkysely

6 Esiselvityksen johtopäätökset Uudistuksen toteuttaminen kahdessa vaiheessa: 1.vaihe: Komission CG -suosituksen mukaiset muutokset (comply or explain) Ilmenneet päivitystarpeet (käyttäjäkysely) Rakennetta koskevat uudistukset (selkeyden parantaminen) Muut sisältömuutokset tarpeen mukaan työryhmän ehdotuksesta Kansainvälinen vertailu Hallinnollisen taakan keventäminen pikemmin kuin lisääminen Julkaisu syksyllä 2015 Voimaantulo v vaihe: SHRD II mukaisten muutosten päivittäminen Sääntelyyn liittyvät epävarmuudet sisällön ja aikataulun osalta Myöhemmin erillisenä päivityksenä Valmistelu (1-10/2015) VAIHE 1 VAIHE 2 Voimaantulo Julkaisu v EU-lainsäädännön muutoksista riippuen v

7 Koodiuudistuksen työsuunnitelma Vaiheet 1. Esiselvitys 2. Työryhmävalmistelu 3. Lausuntokierros 4. Uuden koodin viimeistely ja julkaisu 5. Voimaantulo Lausuntopyynnön julkaisu kesäkuu Esiselvitys 6-10/ Työryhmävalmistelu 1-6/ Lausuntokierros 6-8/2015 Voimaantulo v Viimeistely ja julkaisu 9-10/2015

8 Koodiuudistuksen organisointi Koodityön seuranta ja koodiehdotuksen hyväksyntä AMY:n hallitus Koodityöryhmän ohjausryhmä Markkinatapalautakunta Erillinen koodityöryhmä muutosten valmisteluun Puheenjohtaja: Riikka Rannikko, AA (Hannes Snellman) Jäsenet: Anne Leppälä-Nilsson, Kesko Hannu Rautiainen, EK Jaakko Raulo, Nasdaq Helsinki Leena Linnainmaa, K3 Leena Siirala, Ilmarinen Miika Arola, Metsä Group Mikko Korttila, Alma Media Koodityöryhmä Koodityöryhmän sihteerit Sihteerit: Antti Turunen Hannu Ylänen Tapani Manninen

9 Ehdotuksen tähänastinen valmistelu Työryhmä kokoontunut yhteensä 9 kertaa ajalla Markkinatapalautakunta kokoontunut 4 kertaa ajalla AMY:n hallitus kokoontunut 4 kertaa ajalla Lisäksi on kuultu Mm. ministeriöiden ja Finanssivalvonnan edustajia

10 Käyttäjäkyselyn tulokset

11 25 vastaajaa Kyselyn vastaukset pääosin yhtiöitä myös esim. hallituksen jäsenien ja tilintarkastajien edustajia Kokonaisrakenne: Rakenne selkeä. Ei lisää suosituksia, voisi yhdistää nykysuosituksia Suositusten määrää ei tulisi tarpeettomasti lisätä Hallinnointikoodia ei pitäisi merkittävästi laajentaa nykyisestä. Suositusten rakenne: Nykyinen koodi ei ole täysin selkeä sen suhteen, mitkä ovat lakiin perustuvia velvoitteita ja mitkä koodin suosituksia. -- Koodi on selkeä sen suhteen, mitkä ovat varsinaisia suosituksia ja mitkä kohdat ovat selostavaa/kuvailevaa tekstiä. Comply or explain periaate ei ole selkeä. Suosituksissa on paljon pakottavaa ainesta. Suositusten eriyttäminen yhtiön koon mukaan: Jos pienet yhtiöt rajataan joiltain osin pois, se saattaa aiheuttaa eriarvoisuutta sijoittajarajapinnan käsityksiin ko. yhtiöistä. Kaikille pörssiyhtiöille koosta riippumatta tulisi säilyttää yhtenäinen normisto. Comply or eplain -periaate mahdollistaa mahdollisesti tarpeen olevat poikkeamat. Poikkeamista ei tulisi pitää negatiivisena asiana vaan siihen pitäisi enemmänkin kannustaa, kunhan poikkeaminen on hyvin perusteltua.

12 Kyselyn vastaukset Raportointi: Palkitsemista koskevat suositukset ovat rakenteeltaan vaikeaselkoisia ja selostamisen logiikka ei ilmene selvästi. Lisää check list tyyppistä materiaalia, jonka avulla on helppo varmistua siitä, että tarvittavat raportit ja internetsivuilla ilmoitettavat tiedot sisältävät tarvittavat elementit. Suositus 55 (Sijoittajainformaatio internetsivuilla) on sinänsä hyödyllinen, mutta sen pitäisi olla erillisenä liitteenä tms. Siihen on koottu muualta koodista internetsivuilla esitettävät asiat ja näin ollen ko. asioiden osalta poikkeaminen olisi poikkeamista kahdesta kohdasta Hallinnointikoodiin voisi harkita muutosta siten, että Raportointi muodostaisi oman kokonaisuuden (kuten Palkitseminen tai Tiedottaminen). Tämä saattaisi selkeyttää yhtiöiden tilannetta, jos löytyisi ohje/suositus jota noudattaa. Hallinnointikoodin on hyvä sisältää kootusti ainakin perustiedot siitä, mitä ei-taloudellista raportointia pörssiyhtiöltä edellytetään ja täten edesauttaa tehokasta raportointia. Minusta raportointia ei pitäisi lisätä. Ei muutostarpeita.

13 Käyttäjäkokemukset Riippumattomuus: Suositus 15 (Riippumattomuuden arviointi) on vaikeaselkoinen ja tulkintainen. Hallituksen jäsenten riippumattomuuden arviointi voi olla varsin vaikeaa etenkin jos jäsenillä on jonkinlainen kytkös yhtiöön. Tätä kohtaa olisi hyvä uudistuksen yhteydessä pyrkiä selkiyttämään. Valiokunnat: --suurimmat haasteet tulkintaan ja poikkeamiin liittyy juuri hallitusten valiokuntiin sekä hallituksen jäsenten riippumattomuuden arviointiin. Tämä tulee esim. esiin kun pienehkö yrittäjäpohjainen yritys listautuu pörssiin. Näiden suositusten osalta voisi harkita poikkeamien avaamista hieman tarkemmin. Usein esim. valiokuntien perustaminen saattaa tuntua raskaalta, jolloin suositusteksti tulisi selvemmin avata sitä, että poikkeaminen siitä on mahdollista. Nimitystoimikunta: Hallituksen nimitysprosessien vaihtoehtoja tulisi kuitenkin selkeyttää / täsmentää (vrt. Ruotsi/Suomi: omistajien vai/tai hallituksen nimittämä nimitysvaliokunta). Hallitustyön arviointi: Hallituksen arviointia olisi tarpeen perustella ja kuvata laajemmin ja määräaikaa koskeva suositus (esimerkiksi kolmen vuoden frekvenssi) olisi tarpeen.

14 Muutoin ilmenneet kehitystarpeet Käyttäjäkyselyn lisäksi muutostarpeita kerätty markkinatapalautakunnan toiminnan yhteydessä Terminologia (uusi arvopaperimarkkinalaki v. 2013) Hallinnointikoodin nimen päivittäminen Raportoinnin selkiyttäminen, raportoitavien tietojen päivitys Tietojen esittäminen yhtiöiden verkkosivuilla, selkeys ja sijoittajaystävällisyys Palkitsemisen raportointi kokonaisuuden selkeys Edellisen tilinkauden raportointi ja ajantasaiset tiedot Eri palkkiolajien raportoinnin periaatteet (esim. eläkkeet) Poikkeamien perusteluissa osin parannettavaa Virheellisesti ilmoitettuja poikkeamia Muut huomiot: Valtioneuvoston periaatepäätös sukupuolten tasapuolisen edustuksen toteutumisesta pörssiyhtiöiden hallituksissa

15 Hallinnointikoodia koskevan ehdotuksen keskeiset muutokset Rakenne

16 Comply or explain periaatteen vahvistaminen Komission CG-suositus edellyttää itsesääntelyltä selkeyttä sen osalta mikä on lainsäädäntöön perustuvaa pakottavaa normistoa, josta ei voi poiketa mitkä ovat varsinaisia suosituksia, joista poikkeaminen edellyttää perustelua mitkä ovat vapaaehtoisesti noudatettavia tavoitteita tai käytäntöjä, joista poikkeaminen ei edellytä perusteluja Huom: poikkeamien perustelut ja poikkeamisesta päättäminen Komission suositus edellytti käytännössä kaikkien nykykoodin suositusten ja perusteluiden läpikäyntiä sekä rakennetta ja suositusten muotoilua koskevia muutoksia Nykyisiä suosituksia on terävöitetty Osa suosituksista on ollut luontevaa yhdistää toisiinsa Osa suosituksista poistuu tai siirtyy suosituksen perusteluiksi taikka raportointiin Koodin kokonaisrakennetta on selkiytetty ja yksittäisten suositusten määrä on vähentynyt Nykyisessä koodissa 55 suositusta Uudessa koodiehdotuksessa 29 (30) suositusta ja erillinen raportointiosio

17 Uuden hallinnointikoodin rakenne Kokonaisrakenne pääosin ennallaan: 1. YHTIÖKOKOUS 4 suositusta (nykyisin 4) 2. HALLITUS 9 suositusta (nykyisin 13) 3. VALIOKUNNAT JA NIMITYSTOIMIKUNTA 6 suositusta (nykyisin 16) 4. TOIMITUSJOHTAJA JA MUU JOHTO 3 suositusta (nykyisin 5) 5. PALKITSEMINEN 3 suositusta (nykyisin 9) 6. SISÄINEN VALVONTA, RISKIENHALLINTA JA MUU HALLINNOINTI 5 suositusta (nykyisin 4) Lisäksi erillinen raportointiosio

18 Uuden hallinnointikoodin rakenne YHTIÖKOKOUS SUOSITUS 1 Yhtiökokouskutsu ja päätösehdotukset SUOSITUS 2 Osakkeenomistajien aloitteet yhtiökokouksen käsiteltäviksi asioiksi SUOSITUS 3 Läsnäolo yhtiökokouksessa SUOSITUS 4 Yhtiökokousasiakirjojen arkisto SUOSITUS 18b Osakkeenomistajien nimitystoimikunta TOIMITUSJOHTAJA JA MUU JOHTO SUOSITUS 19 Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot SUOSITUS 20 Toimitusjohtajaa koskeva rajoitus SUOSITUS 21 Muun johdon organisaatio HALLITUS SUOSITUS 5 Hallituksen valinta SUOSITUS 6 Hallituksen toimikausi SUOSITUS 7 Hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelu SUOSITUS 8 Hallituksen kokoonpano SUOSITUS 9 Hallituksen monimuotoisuus SUOSITUS 10 Hallituksen jäsenten riippumattomuus SUOSITUS 11 Hallituksen työjärjestys SUOSITUS 12 Hallituksen tiedonsaanti SUOSITUS 13 Hallituksen toiminnan arviointi VALIOKUNNAT JA NIMITYSTOIMIKUNTA SUOSITUS 14 Valiokunnan perustaminen SUOSITUS 15 Valiokunnan jäsenten valinta SUOSITUS 16 Tarkastusvaliokunta SUOSITUS 17 Palkitsemisvaliokunta SUOSITUS 18a Nimitysvaliokunta PALKITSEMINEN SUOSITUS 22 Palkitsemista koskeva päätöksenteko SUOSITUS 23 Palkitsemisen rakenne SUOSITUS 24 Hallituksen palkitseminen ja osakeomistus SISÄINEN VALVONTA, RISKIENHALLINTA JA MUU HALLINNOINTI SUOSITUS 25 Sisäinen valvonta SUOSITUS 26 Riskienhallinta SUOSITUS 27 Sisäinen tarkastus SUOSITUS 28 Sisäpiirihallinto SUOSITUS 29 Lähipiiriliiketoimet RAPORTOINTI Hallinnointi Palkitseminen

19 Hallinnointikoodia koskevan ehdotuksen keskeiset muutokset Sisältö

20 Yhtiökokous Kutsua koskevat uudistukset Hallituskokoonpanoa, hallituksen palkkioita ja tilintarkastajia koskevat ehdotukset on esitettävä kokouskutsussa Osakkeenomistajien mahdollisuus tehdä ehdotuksia kokouksessa käsiteltäviksi asioiksi OYL 5:5 Yhtiön ilmoitettava edellisen tilikauden loppuun mennessä päivämäärä, johon mennessä on ilmoitetut ehdotukset katsotaan tulleen ajoissa ilmoitetuksi Läsnäolo yhtiökokouksessa edellytetään kaikilta hallituksen jäseniltä ja jäsenehdokkailta, toimitusjohtajalta sekä tilintarkastajalta Yksittäiset poikkeamat ilmoitetaan yhtiökokouksessa eikä poikkeamana koodista Yhtiökokousasiakirjojen arkisto Nykyään 3 kk 5 vuotta yhtiön kotisivuilla

21 Hallituskokoonpano Ehdotus julkistettava yhtiökokouskutsussa myös ehdotus hallituksen palkkioiksi Ehdotuksen valmistelutapa ilmoitettava Valinnanvapaus: yhtiö arvioi parhaan tavan omista lähtökohdistaan Hallitus tai hallituksen nimitysvaliokunta Osakkeenomistajien nimitystoimikunta Omistajat ilman valio- tai toimikuntia Ehdotuksen esittely yhtiökokouksessa Nykykoodin suositus molempien sukupuolten edustuksesta säilyy minimitavoitteena (noudata tai selitä) Monimuotoisuutta koskevat periaatteet määriteltävä

22 Monimuotoisuus Yhtiön on määriteltävä hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet Yhtiö valitsee periaatteisiin oman toimintansa kannalta olennaiset seikat esimerkiksi ikä, sukupuoli, ammatti-, koulutus- ja kansainvälinen tausta yhtiön liiketoiminnan laajuus ja kehitysvaihe Sisältää tavoitteet molempien sukupuolten edustuksen osalta hallituskokoonpanossa Yhtiö ilmoittaa, miten tavoitteiden toteutumisessa on edistytty sekä toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi Seuranta CG-selvityksessä Direktiivi muun kuin taloudellisten tietojen ja monimuotoisuutta koskevien tietojen julkistamisen osalta

23 Hallituksen jäsenten riippumattomuus Perusrakenne säilyy Riippumattomuus yhtiöstä Riippumattomuus merkittävistä osakkeenomistajista Ehdottomat kriteerit ja kokonaisarviointiin perustuva riippuvuus Enemmistön oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään kahden näistä myös riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajia Kriteerien päivitys Ml. kokonaisarvioinnin merkitys ja jäsenyyden kesto: kerrottava perusteet, jos jäsen 10 vuoden jälkeen edelleen katsotaan yhtiöstä riippumattomaksi Arviointimenettelyn täsmennys Hallituksen tehtävä arvioida kerran vuodessa tai useammin (jos muutoksia) Riittävät tiedot ja oma arvio myös jäsenehdokkailta Tiedot annetaan hallituskokoonpanoa koskevaa ehdotusta valmistelevalle taholle

24 Hallitustyön arviointi Vuosittain yhtiön valitseman tavan mukaisesti Sisäinen ja/tai ulkopuolinen Objektiivisuus ja uusi näkökulma Huomiota myös valiokuntien arviointiin Arvioinnin tulokset hallituskokoonpanoa koskevaa ehdotusta valmistelevan elimen käyttöön Henkilökohtaisen kokousosallistumisen raportointi

25 Valiokunnat ja nimitystoimikunta Valiokuntia koskevan koodikokonaisuuden selkeyttäminen Perustamisen vapaaehtoisuus koodin näkökulmasta Jos perustetaan, hallinnointikoodissa suositukset koskien kokoonpanoa, toimintaa ja järjestelyn avoimuutta Tarkastusvaliokunta: päivityksiä Palkitsemisvaliokunta: näkökulmana myös koko henkilöstön osaaminen, pitkäjänteisyys, seuraajasuunnittelu Nimitysvaliokunnan rinnalle vaihtoehtona osakkeenomistajien nimitystoimikunta

26 Osakkeenomistajien nimitystoimikunta Uusi suositus koskien osakkeenomistajien nimitystoimikuntaa Tasaveroinen vaihtoehto nimitysvaliokunnalle tai muulle yhtiön omasta näkökulmastaan kertomalle menettelylle Valintaprosessin selkeys ja avoimuus Ml. hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat ja liputtaneet osakkeenomistajat Selkeä tehtävänkuva Hallitusta koskevien arviointi- ja riippumattomuustietojen saatavuus Hallituskokoonpanoa (ja palkitsemista) koskevien ehdotuksen esittäminen yhtiökokouskutsussa ja yhtiökokouksessa

27 Toimitusjohtaja ja muu johto Palkitsemista koskevat täsmennykset lähinnä koskien palkitsemisen raportointia Erillisessä raportointiosassa Avoimuus Muun johdon määrittely yhtiön tehtävänä (Konsernin) johtoryhmä oletuksena, ellei yhtiö määrittele muutoin Merkitystä erityisesti raportoinnin kannalta

28 Lähipiiriliiketoimet Uusi suositus koskien lähipiiriliiketoimia Hallinnointikoodiin kirjataan olemassa olevien säännösten perusteella noudatettavat raamit lähipiiriliiketoimien käsittelylle Suosituksella ohjataan yhtiöitä tunnistamaan lähipiiriliiketoimet ja huolehtimaan asianmukaisesta ja mahdolliset eturistiriidat huomioon ottavasta päätöksenteosta ja menettelytavoista Merkittävien ja yhtiön tavanomaisesta liiketoiminnasta tai toimialan markkinakäytännöistä poikkeavien lähipiiriliiketoimien osalta yhtiössä noudatettu päätöksentekomenettely myös selostettava vuosittain CG-selvityksessä avoimuuden lisääminen poikkeavien tilanteiden osalta

29 Hallinnointikoodia koskevan ehdotuksen keskeiset muutokset Raportointi

30 Raportointiosio VANHA KOODI Suositus 54 Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä (CG statement) Suositus 55 Sijoittajainformaatio internetsivuilla Suositus 47 Palkka- ja palkkioselvitys Raportointivelvoitteita myös seuraavissa suosituksissa: Suositukset 1, 5, 6, 11, 16, 21, 23, 37, 38, 49, 50, 51 ja 53 Palkitsemisen osalta suositukset 34, 39, 40, 41, 44, 45 ja 46 UUSI KOODI RAPORTOINTIOSIO I. Hallinnointia koskeva raportointi II. Palkitsemista koskeva raportointi

31 Raportointiosio I. Hallinnointia koskeva raportointiosio A. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (vuotuinen CG-selvitys) Johdanto Hallinnointia koskeva kuvaus Kuvaukset sisäisen valvonnan menettelytavoista ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä B. Muut yhtiön internetsivuilla esitettävät tiedot (jatkuva) II. Palkitsemista koskeva raportointiosio A. Päätöksentekojärjestys (jatkuva) B. Palkitsemispolitiikka (jatkuva) Yleiskuvaus palkitsemisen ehdoista C. Palkitsemisraportti (vuotuinen) Tiedot edellisellä tilikaudella suoritetuista palkkioista

32 Raportointiosio Lähtökohta: ei voi poiketa comply or exlain periaatteen mukaisesti selittämällä Perusteena AML edellyttämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Tavoitteena johdonmukainen raportointia koskeva kokonaisesitys, jonka noudattaminen on yhtiöille mahdollisimman selkeää Check list Hyödynnetty AMY:n antamia soveltamisohjeita Lisäksi uusien suosituksien edellyttämä selostaminen (ja mahdolliset poikkeamien perustelut) osana kerran vuodessa annettavaa CG-selvitystä Mahdolliset päivitykset yhtiön verkkosivuilla Palkitsemista koskevan raportoinnin selkeyttäminen Ajantasaiset palkitsemista koskevat tiedot (päätöksenteko ja periaatteet) Edellisen tilikauden aikana suoritetut palkkiot Avoimuus ja kattavuus Toimintamallina yhtenäinen raportointi ennen yhtiökokousta Vähentää hieman yhtiöiden valinnanmahdollisuuksia koskien tietojen esittämistapaa Edellytetyt tiedot on joka tapauksessa annettava, joten hallinnollinen taakka ei tältä osin lisäänny Sijoittajaystävällisyys, lisää avoimuutta markkinatasolla

33 Lausuntokierros ja voimaantulo

34 Lausuntokierros Ehdotus uudeksi hallinnointikoodiksi julkaistaan viikolla 25 Lausuntopyyntö lähetään laajalla jakelulistalla Julkaisu myös AMY:n verkkosivuilla Palautteen antamista ei ole rajoitettu Mahdollisuus antaa ehdotusta koskevaa palautetta asti Hallinnointikoodin viimeistely ja julkaiseminen palautteesta riippuen lokakuussa 2015 Johdantojaksot sekä ohjaus keskeisimpiin muutoksiin tässä vaiheessa mukaan

35 Voimaantulo Viime kesän kyselyssä kommentoitua: Paras ajankohta olisi julkistaa uudistetun koodin teksti syksyllä, jolloin yhtiöt voisivat tutusta uusiin vaatimuksiin, mutta voimaan koodi tulisi vuoden vaihteessa. Tällöin raportointi seuraisi selkeästi kalenterivuoden sykliä, joka myös monilla yhtiöillä on tilikausi ja siten raportointia koskevat säännökset tietyistä, esimerkiksi tilikauteen sidotuista asioista olisi selkeää. Aikataulutus kalenterivuoden alusta 1.1. lukien alkaviin tilikausiin ja siitä eteenpäin. Ohjeistus hyvissä ajoin tiedoksi yhtiöihin, jotta osaavat varautua. Asian voisi kattaa sopivalla siirtymäajalla sellaisten muutosten osalta joiden toimeenpano ei ole mahdollista lyhyellä aikataululla Muutosten julkistamisen ja voimaantulon välille tulee jättää riittävän pitkä aika. Riippuu muutoksista Lähtökohtana voimaantulo vuotuinen raportointi uuden koodin mukaisesti ensimmäisen kerran (tai sen jälkeen) alkavalta tilikaudelta Lausuntokierroksella mahdollisuus esittää arvioita ja näkemyksiä soveliaasta voimaantulosta ottaen huomioon ehdotetut muutokset ja uuden koodin julkaisun ajankohta

Uusi hallinnointikoodi. Julkaisutilaisuus 28.10.2015

Uusi hallinnointikoodi. Julkaisutilaisuus 28.10.2015 Uusi hallinnointikoodi Julkaisutilaisuus 28.10.2015 AGENDA Tilaisuuden avaus o AMYn hallituksen puheenjohtaja Hannu Syrjänen Uuden hallinnointikoodin esittely Hallinnointikoodin uudistuksen tausta ja aikataulu

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Listayhtiöiden hallinnointikoodin noudattaminen

Listayhtiöiden hallinnointikoodin noudattaminen Linnainmaa & Turunen / CG-selvitys 2014 Listayhtiöiden hallinnointikoodin noudattaminen Comply or explain -periaate 76 ilmoitettua poikkeamaa suosituksista 0,6 / yhtiö Yleisin poikkeama sukupuolijakauma

Lisätiedot

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS 1 (5)

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS 1 (5) VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS 1 (5) 2 (5) Yleinen lähtökohta Corporate Governance (CG) -työryhmän vuonna 2003 julkaisemat

Lisätiedot

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SISÄLTÖ Hallituksen koko 3 Riippumattomuuden arviointi 3 Hallituksen kokoonpano 3 Nimitys- ja palkkiovaliokunnan tehtävät 4 2 SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006.

Lisätiedot

TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ

TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ SISÄLLYS JOHDANTO... 5 Pörssiyhtiöiden julkaisemat selvitykset... 5 HALLINNOINTIKOODIN NOUDATTAMINEN... 6 Hallinnointikoodin suositukset... 6 Poikkeamat

Lisätiedot

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 2 2 PALKITSEMISTA KOSKEVA PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS... 2 2.1 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKITSEMINEN JA PALKITSEMISEN VALMISTELU... 2 2.2 TOIMITUSJOHTAJAN

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS

KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS Yleinen lähtökohta Corporate Governance (CG) -työryhmän vuonna 2003 julkaisemat 57

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2015

Palkka- ja palkkioselvitys 2015 1 (6) KUNTARAHOITUS Palkka- ja palkkioselvitys 2015 1.3.2016 2 (6) 1 TAUSTA JA TARKOITUS Kuntarahoitus Oyj antaa vuosittain tällä palkka- ja palkkioselvityksellä tiedot luottolaitoksia koskevassa sääntelyssä

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 1 YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus YIT Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta (jäljempänä Toimikunta ) on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

TOIMIIKO HYVÄ HALLIN- NOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ

TOIMIIKO HYVÄ HALLIN- NOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ Keskuskauppakamarin selvitys TOIMIIKO HYVÄ HALLIN- NOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ Toukokuu 2012 Corporate Governance Statement Hallituspaikka Kultainen kädenpuristus Palkka- ja palkkioselvitys Optio

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 21.3.2016 1 SISÄLTÖ A. Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen ja palkitsemisen valmistelu... 3 2. Toimitusjohtajan

Lisätiedot

1 (38) SUOMEN LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) Arvopaperimarkkinayhdistys ry

1 (38) SUOMEN LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 1 (38) SUOMEN LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 Poistettu: 6... [1] SISÄLLYS 2 (38) 1.1 Koodin tavoitteet... 6 1.2 Koodin rakenne... 6 1.3

Lisätiedot

Ostotarjouskoodia koskeva seminaari klo , EK auditorio

Ostotarjouskoodia koskeva seminaari klo , EK auditorio Ostotarjouskoodia koskeva seminaari 30.1. klo 9.00-12.00, EK auditorio 9:20 Tilaisuuden avaus Matti Vuoria, Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallituksen puheenjohtaja 9:30 Uuden ostotarjouskoodin valmistelu

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti

Palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti Palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti CapMan Oyj:n hallituksen vahvistama 11.2.2016. Tämä CapMan Oyj:n (jäljempänä CapMan) palkka- ja palkkioselvitys on laadittu 1.1.2016 voimaan tulleen

Lisätiedot

OMISTAJA- OHJAUKSEN PERIAATTEET

OMISTAJA- OHJAUKSEN PERIAATTEET OMISTAJA- OHJAUKSEN PERIAATTEET 17.12.2015 ILMARINEN OMISTAJANA Olemme omistajana pitkäjänteinen, avoin ja aktiivinen: Tavoitteenamme on valita sijoituskohteet, joiden arvonkehitys pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2009 SELVITYS OUTOTECIN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ HALLITUS Vastuu Outotecin hallinnosta ja toiminnasta on Outotec Oyj:n hallintoelimillä, jotka

Lisätiedot

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa.

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa. HYVÄ HALLINTOTAPA PKS -YHTEISÖISSÄ Tämä ohje on tarkoitettu Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien yhteisesti omistamien yhteisöjen (osakeyhtiöt, kuntayhtymät ja yhdistykset) ja säätiöiden

Lisätiedot

1 (13) Suur-Savon Sähkö Oy Hallinnointikoodi

1 (13) Suur-Savon Sähkö Oy Hallinnointikoodi 1 (13) Suur-Savon Sähkö Oy Hallinnointikoodi 2.4.2013 2 (13) Sisältö 1. OSAKAS- JA KONSERNIRAKENNE... 4 2. TOIMIALA JA TAVOITTEET... 4 3. ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET... 4 4. SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET...

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 015 Evli Pankki Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 2 Evli noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu hallinnointikoodin

Lisätiedot

Miten listayhtiön viestintää säännellään?

Miten listayhtiön viestintää säännellään? Miten listayhtiön viestintää säännellään? Markkinavalvoja Minna Toiviainen 26.5.2010 Minna Toiviainen Näkökulmia Tiedonantovelvollisuuden tavoitteena oikeat ja riittävät tiedot perustellun arvion tekemiseksi

Lisätiedot

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 1. Yhtiön toimialana ovat informaatioteknologiapalvelut ja niihin liittyvät tehtävät.

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 1. Yhtiön toimialana ovat informaatioteknologiapalvelut ja niihin liittyvät tehtävät. 9.5.2012 Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 1. Tieto Oyj 2. 10,3 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 1. Yhtiön toimialana ovat informaatioteknologiapalvelut

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS. F-Secure Oyj

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS. F-Secure Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS F-Secure Oyj 12. toukokuuta 2014 Sisällys Hallituksen ja yhtiön johtoryhmän jäsenten palkitseminen... 3 Hallitus... 3 Hallituksen palkitseminen... 3 Toimitusjohtaja... 4 Johtoryhmän

Lisätiedot

CRAMO OYJ:N HALLITUKSEN JA YHTIÖN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

CRAMO OYJ:N HALLITUKSEN JA YHTIÖN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE CRAMO OYJ CRAMO OYJ:N HALLITUKSEN JA YHTIÖN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 30.3.2017 1 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN Hallitus ehdottaa varsinaiselle

Lisätiedot

1 (6) HYPO KONSERNIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

1 (6) HYPO KONSERNIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1 (6) HYPO KONSERNIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Tämä selvitys sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 575/213 artiklan 450 mukaiset tiedot Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin palkitsemisjärjestelmästä.

Lisätiedot

SELVITYS OLVI OYJ:N HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT)

SELVITYS OLVI OYJ:N HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) 1 (6) SELVITYS OLVI OYJ:N HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) OLVI OYJ:N HALLINNOINTIKOODI 1.1.2009 Tieto hallinnointikoodin noudattamisesta Olvi Oyj (jäljempänä: Yhtiö )

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS. F-Secure Oyj

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS. F-Secure Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS F-Secure Oyj 4. huhtikuuta 2016 Sisällys Hallituksen ja yhtiön johtoryhmän jäsenten palkitseminen... 3 Hallitus... 3 Hallituksen palkitseminen... 3 Toimitusjohtaja... 3 Johtoryhmän

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

1. a) Yhtiön nimi: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 16,70 %

1. a) Yhtiön nimi: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 16,70 % Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 16,70 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä: Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

Palkat ja palkitseminen 2016

Palkat ja palkitseminen 2016 Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2016 Hallinnointi 1 Palkat ja palkitseminen 2016 Hallituksen jäsenten palkkiot Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkkioista toimikaudeksi kerrallaan.

Lisätiedot

UUDEN OSTOTARJOUSKOODIN TUOMAT MUUTOKSET

UUDEN OSTOTARJOUSKOODIN TUOMAT MUUTOKSET UUDEN OSTOTARJOUSKOODIN TUOMAT MUUTOKSET Seuraavassa on pyritty esittämään kootusti uuden ostotarjouskoodin tuomat olennaiset muutokset Keskuskauppakamarin Yrityskauppalautakunnan vuonna 2006 antamaan

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2013

Palkka- ja palkkioselvitys 2013 Palkka- ja palkkioselvitys 2013 2 Palkka- ja palkkioselvitys Tämä on Suomen Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) jakson 7 suositusten

Lisätiedot

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys Työjärjestyksen tarkoitus 1. Tämän työjärjestyksen tarkoituksena on ohjeistaa Fennian hallituksen käytännön työskentelyä. Vakuutusvalvontaviraston

Lisätiedot

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015 Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015 Tämä pdf-tiedosto koostuu Wärtsilän vuosikertomuksesta valituista osioista ja se voi poiketa muista tuotetuista tiedostoista. Raportti kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2016

Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2016 Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2016 Selvitys 6.3.2017 Sami Ensio Toimitusjohtaja puh. +358 50 584 2029 sami.ensio@innofactor.com Tietoturvaluokka: Julkinen Keilaranta 9 Selvitys Sisältö 1 Palkitsemisen

Lisätiedot

PALKITSEMISTA KOSKEVIEN TIETOJEN JULKISUUS VALTIO- OMISTEISISSA YHTIÖISSÄ. b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus

PALKITSEMISTA KOSKEVIEN TIETOJEN JULKISUUS VALTIO- OMISTEISISSA YHTIÖISSÄ. b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus PALKITSEMISTA KOSKEVIEN TIETOJEN JULKISUUS VALTIO OMISTEISISSA YHTIÖISSÄ 1. a) Yhtiön nimi Alko Oy b) Valtion omistus ja äänivaltaosuus Valtion omistus ja äänivaltaosuus 100 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä

Lisätiedot

12. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 13. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

12. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 13. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen Keskisuomalainen Oyj Yhtiökokouskutsu Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu Keskisuomalainen Oyj, pörssitiedote, 22.3.2016 klo 17.00 Keskisuomalainen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2010 OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Vastuu Outotecin hallinnosta ja toiminnasta on Outotec Oyj:n hallintoelimillä, jotka ovat

Lisätiedot

UUDEN OSTOTARJOUSKOODIN TUOMAT MUUTOKSET

UUDEN OSTOTARJOUSKOODIN TUOMAT MUUTOKSET UUDEN OSTOTARJOUSKOODIN TUOMAT MUUTOKSET Seuraavassa on pyritty esittämään kootusti uuden ostotarjouskoodin tuomat olennaiset muutokset Keskuskauppakamarin Yrityskauppalautakunnan vuonna 2006 antamaan

Lisätiedot

HALLITUKSEN PÄÄTÖSEHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE TOKMANNI GROUP OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN PÄÄTÖSEHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE TOKMANNI GROUP OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN PÄÄTÖSEHDOTUKSET 24.3.2017 PIDETTÄVÄLLE TOKMANNI GROUP OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Hallitus on tehnyt seuraavat päätösehdotukset Tokmanni Group Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys 1 Palkka- ja palkkioselvitys Palkitsemisjärjestelmien tarkoituksena on tukea DNA:n strategista, taloudellista ja operatiivista suuntaa, motivoida sekä palkita yrityksen menestyksestä. DNA:ssa noudatetaan

Lisätiedot

KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 1 (5) KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN YIT Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 15. päivänä maaliskuuta 2016 alkaen klo 10.00 Finlandia-talon

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys HKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2010 6.4.2011 Sisältö 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen 2 1.1 Hallituksen jäsenille maksetut palkat ja palkkiot vuonna 2010.. 2 2. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2016 Palkitsemisraportti vuodelta

Palkka- ja palkkioselvitys 2016 Palkitsemisraportti vuodelta Palkka- ja palkkioselvitys 2016 Palkitsemisraportti vuodelta 2016 15.2.2017 1 2 Palkka- ja palkkioselvitys 2016 JOHDANTO Tämä on Suomen Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin

Lisätiedot

Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys

Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys 2012 Alma Media noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa, 1.10.2010 alkaen voimassa olevaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sellaisenaan.

Lisätiedot

Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys

Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys 2014 Kuva: Miika Kainu Alma Media noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa, 1.10.2010 alkaen voimassa olevaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2013

Palkka- ja palkkioselvitys 2013 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2013 1 Palkka- ja palkkioselvitys 2013 Cargotecin palkka- ja palkkioselvityksessä esitetään yhtiön palkka- ja palkitsemisperiaatteet sekä maksetut palkkiot hallituksen jäsenille,

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2016 SUOMEN HOIVATILAT OYJ

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2016 SUOMEN HOIVATILAT OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2016 SUOMEN HOIVATILAT OYJ 23.2.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 PALKITSEMISEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS... 3 3 HALLITUKSEN PALKITSEMINEN... 3 3.1 Hallituksen jäsenten palkitsemisen

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.2.2010 klo 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU Martela Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 16.3.2010 klo 15.00 Martelatalossa, Takkatie

Lisätiedot

Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys 2015

Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys 2015 Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys 2015 Alma Media noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa, 1.10.2010 alkaen voimassa olevaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sellaisenaan

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu erillisenä hallituksen toimintakertoumuksesta. Tämä selvitys

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous tiistaina klo Akseli Gallen-Kallela -kabinetissa Hotel Kämpissä, Pohjoisesplanadi 29, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous tiistaina klo Akseli Gallen-Kallela -kabinetissa Hotel Kämpissä, Pohjoisesplanadi 29, Helsinki Varsinainen yhtiökokous tiistaina klo 11.00 Akseli Gallen-Kallela -kabinetissa Hotel Kämpissä, Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

HELEN OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2016

HELEN OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2016 HELEN OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2016 Helen Oy:n yhtiökokouksessa 27.8.2014 perustettiin osakkeenomistajan pysyvä nimitystoimikunta, jonka tehtävänä

Lisätiedot

ASPOCOMPIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2016

ASPOCOMPIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2016 ASPOCOMPIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2016 PALKITSEMISEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS Aspocompin hallituksen nimitysvaliokunta tai mikäli valiokuntaa ei perusteta niin yhtiön hallitus kokonaisuudessaan valmistelee

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2009 (Corporate Governance Statement)

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2009 (Corporate Governance Statement) 1 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2009 (Corporate Governance Statement) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu uuden hallinnointikoodin

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 16.2.2010 CRAMO OYJ

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 16.2.2010 CRAMO OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 16.2.2010 CRAMO OYJ 1 1 Hallituksen jäsenten palkitseminen... 3 2 Toimitusjohtajan, johtoryhmän ja avainhenkilöstön palkitsemisen periaatteet... 3 2.1 Tulokseen perustuvat kannustinjärjestelmät...

Lisätiedot

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Varman sisäinen tarkastus Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous 19.5.2014 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Toiminnan säännösperusta Finanssivalvonnan ohje: Mikäli valvottavan

Lisätiedot

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS YHTIÖN HALLINNON JÄSENEN NÄKÖKULMA Työeläkevakuuttajat TELA 23.8.2016 Lakiasiainjohtaja Leena Siirala Ilmarinen Hallintoelinten roolista TYÖELÄKEYHTIÖN HALLINTOJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Muun kuin ei-taloudellisen tiedon raportointi: mitä muutoksia tulossa? Marja Hanski EK ja ST, Scandic Park

Muun kuin ei-taloudellisen tiedon raportointi: mitä muutoksia tulossa? Marja Hanski EK ja ST, Scandic Park Muun kuin ei-taloudellisen tiedon raportointi: mitä muutoksia tulossa? Marja Hanski 10.12.2015 EK ja ST, Scandic Park Muuta kuin taloudellista tietoa koskeva direktiiviehdotus 2013/0110 (COD): Tausta Toipuminen

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 7. huhtikuuta 2016 klo 10.00 Scandic Marina Congress Centerissä, Katajanokanlaituri 6, 00160

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous 1 (5) Varsinainen yhtiökokous Aika: Torstai 8.3.2012 klo 14.00 Paikka: Amer Sports Oyj:n pääkonttori, Mäkelänkatu 91, Helsinki Läsnä: Asianmukaisesti ilmoittautuneita osakkeenomistajia oli yhtiökokouksen

Lisätiedot

Caverion Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015. Julkinen

Caverion Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015. Julkinen Caverion Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015 Julkinen Palkka- ja palkkioselvitys 2015 26.1.2016 Julkinen Sisällysluettelo I Palkitsemisen päätöksentekojärjestys... 2 II Palkitsemisen periaatteet

Lisätiedot

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian hallituksen työjärjestys 1 (5)

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian hallituksen työjärjestys 1 (5) Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian hallituksen työjärjestys 1 (5) 2 (5) Työjärjestyksen tarkoitus 1. Tämän työjärjestyksen tarkoituksena on ohjeistaa Henki-Fennian hallituksen käytännön työskentelyä. Vakuutusvalvontaviraston

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto Yhtiön johto Yhtiön johto käsittää hallituksen sekä isännöitsijän Johdon tehtävä Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (1 luku 1 ) Johdon toimittava: huolellisesti

Lisätiedot

VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Kutsu Keskisuomalainen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Keskisuomalainen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään huhtikuun 29. päivänä 2011 alkaen klo 12.00 Jyväskylän

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen KUTSU SRV YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 23.3.2017 kello 16.00 alkaen SRV Yhtiöt Oyj:n toimitalossa

Lisätiedot

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet eq-konsernin palkitsemisperiaatteet Sisällys eq-konsernin palkitsemisperiaatteet... 3 1. Palkitsemista ohjaavat periaatteet ja tavoitteet... 3 2. Päätöksentekojärjestys... 3 3. Palkitsemisessa noudatettavat

Lisätiedot

PALKITSEMISTIEDOT ALKO OY

PALKITSEMISTIEDOT ALKO OY PALKITSEMISTIEDOT ALKO OY 1. a) Yhtiön nimi Alko Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 100 %. 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on harjoittaa sille

Lisätiedot

Digian johdon palkka- ja palkkioselvitys

Digian johdon palkka- ja palkkioselvitys Digian johdon palkka- ja palkkioselvitys Tämä palkka- ja palkkioselvitys sisältää yhteenvedon Digia Oyj:n hallitusten jäsenten ja toimivan johdon taloudellisista eduista, palkitsemisjärjestelmästä ja palkitsemisen

Lisätiedot

Tarkastusvaliokuntaa koskevia säännöksiä

Tarkastusvaliokuntaa koskevia säännöksiä www.pwc.fi Tarkastusvaliokuntaa koskevia säännöksiä Tilintarkastus direktiivin 39 artiklan implementointi Joulukuu 2015 Yleistä Tilintarkastusdirektiivin 39 artikla. Voimassa oleva säännös luottolaitoslaissa

Lisätiedot

1. a) Yhtiön nimi: TeliaSonera AB b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 11,7 %

1. a) Yhtiön nimi: TeliaSonera AB b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 11,7 % Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: TeliaSonera AB b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 11,7 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on laajassa mielessä televiestintäpalveluiden

Lisätiedot

Konsernin tuloslaskelma (pdf-sivu 15, sivunumero 73) Konsernin tase (pdf-sivu 14, sivunumero 72)

Konsernin tuloslaskelma (pdf-sivu 15, sivunumero 73) Konsernin tase (pdf-sivu 14, sivunumero 72) 9.5.2012 Liitemuistio 1 Tiedot: 1. a) Yhtiön nimi: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 8,58 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä: Yhtiön toimialana on harjoittaa malmien

Lisätiedot

ASPO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) 7.4.2016, klo 10.00 Scandic Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki.

ASPO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) 7.4.2016, klo 10.00 Scandic Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki. ASPO OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika ja paikka Läsnä 7.4.2016, klo 10.00 Scandic Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki. Kokouksessa olivat

Lisätiedot

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 1 / 5 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Aika Torstaina 7.4.2016 klo 15.30 Paikka Kattilahalli, Suvilahti, Sörnäisten rantatie 22, 00540 Helsinki Taaleri Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen

Lisätiedot

Arvopaperimarkkinayhdistys ry info@cgfinland.fi

Arvopaperimarkkinayhdistys ry info@cgfinland.fi Lausunto 1 (8) Arvopaperimarkkinayhdistys ry info@cgfinland.fi Yleistä suosituksesta ja sen valmistelusta Arvopaperimarkkinayhdistys ry (AMY) on pyytänyt Finanssivalvonnan lausuntoa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys Palkka- ja palkkioselvitys Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 palkitsemista koskevan raportointijakson mukaisesti. Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin 3. naisjohtajaselvitys, Varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa Lakimies Antti Turunen

Keskuskauppakamarin 3. naisjohtajaselvitys, Varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa Lakimies Antti Turunen Keskuskauppakamarin 3. naisjohtajaselvitys, 2013 Varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa Lakimies Antti Turunen Selvityksen kohde Kaikki pörssiyhtiöt päälistauspaikka Helsinki 118 yhtiötä Kaikki valtio-omisteiset

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako sekä kahvitarjoilu alkavat kokouspaikalla klo 9.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako sekä kahvitarjoilu alkavat kokouspaikalla klo 9. 1 (5) KUTSU YIT OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN YIT Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 17. päivänä kesäkuuta 2013 klo 10 Finlandia-talon kongressisiiven

Lisätiedot

PK-hallitusbarometri

PK-hallitusbarometri PK-hallitusbarometri 7.2.13 Alue N 5 45 4 35 3 25 15 1 5 45 kauppakamari (N = 45) Asema organisaatiossa kauppakamari (N = 45) 45 42 4 35 3 25 15 16 22 1 5 toimitusjohtaja hallituksen puheenjohtaja hallituksen

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2010

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2010 1 (9) Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2010 SRV Yhtiöt Oyj:n hallinto perustuu Suomen lainsäädäntöön, SRV Yhtiöt Oyj:n yhtiöjärjestykseen sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin 2010 jäljempänä

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen Cencorp Oyj Yhtiökokouskutsu 7.4.2015 klo 19.05 Cencorp Oyj:n yhtiökokouskutsu Cencorp Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 29.4.2015 klo 13.00 yhtiön pääkonttorissa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Palkka- ja palkkioselvitys...3

SISÄLLYSLUETTELO. Palkka- ja palkkioselvitys...3 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Palkka- ja palkkioselvitys...3 Tämä sivu on tulostettu HKScanin verkkovuosikertomuksesta 2015. Lue kertomus kokonaisuudessaan osoitteesta vuosikertomus2015.hkscan.com.

Lisätiedot

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA Torstai 9.6.2016 Eduskunnan verojaosto kello 10 Eduskunnan talousvaliokunta kello 12 Marja Hanski/TEM Direktiiviehdotus tiettyjen

Lisätiedot

tiistai 15.3.2016 klo 13.00, Kansallismuseon auditorio, Mannerheimintie 34, 00100 Helsinki.

tiistai 15.3.2016 klo 13.00, Kansallismuseon auditorio, Mannerheimintie 34, 00100 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (5) BASWARE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika ja paikka tiistai klo 13.00, Kansallismuseon auditorio, Mannerheimintie 34, 00100 Helsinki. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/2013 VACON OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, Vaasa

PÖYTÄKIRJA 1/2013 VACON OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, Vaasa VACON OYJ:N Aika Tiistai klo 15.00 16.25 Paikka Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, 65200 Vaasa Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot