Omistajaohjaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Omistajaohjaus 16.1.20 13"

Transkriptio

1 Omistajaohjaus Omistajaohjauksen periaatteet ovat keskeinen osa Varman sijoituspolitiikkaa. Nämä periaatteet ovat yhdensuuntaisia Työeläkevakuuttajat TELA:n vuonna 2006 julkistamien omistajaohjauksien periaatteiden ja Arvopaperimarkkinayhdistyksen vuonna 2010 antaman listayhtiöiden hallinnointikoodin kanssa. Listayhtiöt eroavat toisistaan omistajarakenteen, toimialan ja liiketoiminnan laajuuden suhteen. Useiden yhtiöiden omistajarakenteessa Suomen valtiolla, muilla eläkesijoittajilla ja perheomistajilla on merkittävä rooli ja näiden omistajien vaikutus ilmenee yhtiössä hyvin eri tavoin. Lisäksi sijoittajien näkemykset hyvästä hallintotavasta saattavat erota toisistaan merkittävästi. Omistajaohjauksen käytännön sovellutukset voivat siten poiketa toisistaan. Seuraavalla kannanotollaan Varma haluaa painottaa seikkoja, jotka koskevat äänivallan käyttöä ja muuta omistajaohjauskeskustelua nimitysvaliokunnan ja hallituksen nimeämistä hallituksen kokoonpanoa palkkausta ja eläkkeitä sekä yhtiön pääomarakenteen tehostamista. Kannanotto koskee suomalaisia listayhtiöitä. Suomen rajojen ulkopuolella Varma tukee kussakin maassa sovellettavien hallinnointikoodien mukaisia menettelytapoja. Äänivallan käyttö ja muu omistajaohjauskeskustelu Omistajan keskeisin tapa vaikuttaa pörssiyhtiön kehitykseen on äänestää yhtiökokouksessa. Varma on läsnä omistamiensa kotimaisten yritysten yhtiökokouksissa ja on valmis käyttämään äänivaltaansa. Varma kannattaa yksi ääni- ja yksi osake -periaatetta, joka tarkoittaa, että yhtiökokouksissa kukin osake tuottaa yhden äänen. Varma on valmis osallistumaan myös muuhun dialogiin yhtiön johdon ja tarvittaessa hallituksen kanssa. Lisäksi Varma voi keskustella keskeisistä omistajaohjaukseen liittyvistä kysymyksistä myös muiden omistajien kanssa. On luontevaa, että keskeisissä omistajaohjaukseen liittyvissä asioissa käydään keskustelua ennen päätösten tekemistä. Näin on etenkin, jos Varman omistus on yhtiössä merkittävä.

2 2 (6) Varmalla on myös aina mahdollisuus ottaa kantaa ostamalla tai myymällä pörssinoteerattujen yhtiöiden osakkeita. Tämä on jossain tapauksissa luontevin tapa toimia. Kun varmalaisten uusista hallitus- tai hallintoneuvostoedustuksista päätetään, toimitusjohtajan osalta päätöksen tekee Varman hallitus kollegiona nimitys- ja palkkiovaliokunnan käsittelyn jälkeen puheenjohtajan esityksestä. Johtoryhmään kuuluvan muun johtajan uudesta hallitus- tai hallintoneuvostoedustuksesta yhteisössä, joka ei ole Varman tytäryritys, päättää hallituksen puheenjohtaja toimitusjohtajan esityksestä "yksi yli yhden" -periaatteen mukaisesti, kun taas hallitus- tai hallintoneuvostoedustuksesta Varman tytäryrityksessä samoin kuin Varman edustuksesta työeläkealan yhteistoimintayhteisöissä päättää toimitusjohtaja. Edustusta koskevaa päätöstä tehdessään päätöksentekijä arvioi: onko edustus mahdollisten eturistiriitojen vuoksi omiaan heikentämään luottamusta itsenäisyys- ja riippumattomuusvaatimusten toteutumiseen, ettei edustus vaikuta haitallisesti Varman sijoitustoiminnan päätöksentekoon. Seuraavat Varman sijoituspäätöksiä tekevät henkilöt ovat työtehtäviinsä liittyen jäseninä muiden yhteisöjen toimielimissä: Sijoitustoiminnasta vastaava johtaja Reima Rytsölä: Technopolis Oyj:n ja VVO Oyj:n hallitusten jäsen Pääomasijoitusjohtaja Risto Autio: Tornator Oyj:n hallituksen varajäsen Senior salkunhoitaja Nina Härkönen: Leverator Oyj:n hallituksen jäsen Listaamattomista arvopaperisijoituksista vastaava sijoitusjohtaja Mikko Koivusalo: Tornator Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja sekä Realia Holding Oy:n ja Realia Group Oy:n hallituksen jäsen Kiinteistökehitysjohtaja Aarne Markkula: NV Kiinteistösijoitus Oy:n hallituksen jäsen Kiinteistösijoituspäällikkö Marja Mäki-Lohiluoma: AROS Bostad III AB:n hallituksen varajäsen Toimitilajohtaja Toni Pekonen: VVT Kiinteistösijoitus Oy:n hallituksen jäsen. Hallituksen jäsen myös Varman täysin omistamissa kiinteistöyhtiöissä. Kiinteistösijoituksista vastaava sijoitusjohtaja Ilkka Tomperi: AROS Bostad III AB:n, Certeum Oy:n, NV Kiinteistösijoitus Oy:n, Sato Oyj:n ja VVT Kiinteistösijoitus Oy:n hallituksen jäsen.

3 3 (6) Hallituksen jäsen myös Varman täysin omistamissa kiinteistöyhtiöissä. Varman muiden johtoryhmäjohtajien sekä hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan luottamustoimet muissa yrityksissä esitetään vuosikertomuksessa sekä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä laaditussa selvityksessä. Nimitysvaliokunnan ja hallituksen nimeäminen Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Varma suosittelee, että hallituksen jäsenet valitaan hyvän hallintotavan mukaisesti vuosittain. Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia. Hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen voi edellyttää nimitys-, palkitsemis- ja tarkastusvaliokuntien perustamista. Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle esitys hallituksen jäsenistä. Nimitysvaliokunta voi olla suomalaisen koodiston mukaan joko hallituksen jäsenistä tai omistajista koostuva. Jos yhtiössä on selkeästi erotettavissa olevia isoja omistajia, Varma suosittelee, että keskustelu hallituksen kokoonpanosta käytävä nimitysvaliokunnan tai muun, siihen verrattavan prosessin kautta. Jos suurimmat osakkeenomistajat kuuluvat nimitysvaliokuntaan, Varma on valmis osallistumaan valiokuntatyöhön. Nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi on ilmoitettava viimeistään yhtiökokouskutsussa. Sama koskee ehdotusta hallituksen kokoonpanoksi, jonka ovat tehneet osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, edellyttäen, että ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja että yhtiö on saanut tiedon ehdotuksesta niin hyvissä ajoin, että se voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun. Nimitysvaliokunnan lisäksi listayhtiöllä voi olla tarkastusvaliokunta ja palkkiovaliokunta. Palkitsemisvaliokunnassa tapahtuva valmistelu lisää palkitsemisjärjestelmien läpinäkyvyyttä ja järjestelmällisyyttä. Varma katsoo, että palkkiovaliokunnan enemmistön tulisi olla yhtiöstä riippumattomia. Tarkastusvaliokunnissa Varma edellyttää kaikkien jäsenten riippumattomuutta yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen riippumattomuutta myös merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen kokoonpano

4 4 (6) Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua. Suomalaisten listayhtiöiden hallitukset koostuvat pääosin yhtiön ulkopuolisista hallituksen jäsenistä. Ulkopuolisella hallituksen jäsenellä tarkoitetaan tässä henkilöä, jolla ei ole työ- tai toimisuhdetta yhtiöön. Corporate governance -suositus edellyttää, että hallituksen jäsenten enemmistö on yhtiöstä riippumaton. Lisäksi vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Jos yhtiöllä on kuitenkin selvä pääomistaja, Varma pitää asianmukaisena, että pääomistajan edustaja on myös hallituksen jäsen. Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituksen kokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Kokoonpanossa tulee ottaa huomioon yhtiön toiminnan tarpeet ja yhtiön kehitysvaihe. Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Palkkaus ja eläkkeet Toimiva palkitsemisjärjestelmä on olennainen väline hyvän hallinnoinnin toteuttamisessa. Palkitsemisjärjestelmän avulla pyritään lisäämään yhtiön hallituksen, toimitusjohtajan ja muun johdon motivaatiota toimia yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun mukaisesti. Yritysjohdon palkitsemisessa on pystyttävä yhdistämään kyky kilpailla parhaista osaajista ja palkitsemisen kohtuullisuus. Palkitsemisjärjestelmään kuuluvat peruspalkkauksen lisäksi muun muassa yhtiön tuloksen kehitykseen sidotut palkitsemisjärjestelmät, eläkejärjestelyt sekä osake- ja osakeperusteiset palkitsemisjärjestelmät. Yhtiön on selostettava yhtiön toimitusjohtajalle ja muulle johdolle suunnatun palkitsemisjärjestelmän periaatteet ja päätöksentekojärjestys, kuten palkkojen ja palkkioiden jakautuminen kiinteään ja muuttuvaan osaan, sekä keskeiset tiedot palkan ja palkkioiden muuttuvien osien määräytymisestä, osake- ja osakeperusteisista palkitsemisjärjestelmistä sekä lisäeläkejärjestelmistä. Yhtiön on kerrottava toimitusjohtajan toimisuhteeseen kuuluvat palkat ja muut etuudet tilikaudelta, tilikauden aikana palkkioksi saadut osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet, eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet sekä irtisanomisaikaa, irtisanomisajan palkkaa ja

5 5 (6) muita mahdollisia irtisanomisen perusteella saatavia korvauksia koskevat ehdot. Yhtiön on ilmoitettava kullekin hallituksen jäsenelle hallitus- tai valiokuntatyöskentelystä palkkiona maksettujen osakkeiden määrä muiden palkkioiden ja taloudellisten etuuksien tapaan. Pääomarakenne, yrityskaupat ja omistajien tuotto Varma kannustaa aktiiviseen pääomarakenteiden kehittämiseen linjassa asianomaisen listayrityksen strategian ja taloudellisten tavoitteiden kanssa. Yritys voi tehostaa pääomarakennettaan lisäosingoin ja omien osakkeiden takaisin ostojen avulla. Varma pitää osingonmaksua omien osakkeiden ostoa parempana vaihtoehtona listayhtiöissä. Varma on pitkäaikainen sijoittaja, jonka sijoitushorisontti on usein monia vuosia ja tyypillisesti yli suhdannesyklien. Varma tukee listayhtiöiden pitkän aikavälin kehittämistä. Tästä johtuen Varma painottaa yrityksen kasvun, mahdollisten yritysjärjestelyiden ja palkkiojärjestelmien pitkäjännitteisyyttä. Yritysostotilanteessa Varma tarkastelee osakekurssin ylittävää tarjoushinnan osaa (preemio) suhteessa toimialaan, yrityksen kokoon ja yrityksen tulevaisuuden ansaintamahdollisuuksiin. Varma pitää tärkeänä, että transaktiossa muodostuu sijoittajalle sellaista aitoa lisäarvoa, jota yritys ei itsenäisenä pystyisi saavuttamaan. Varma tukee sellaisten omistusrakenteiden kehittämistä, jotka mahdollistavat pitkän aikavälin arvon luomisen listayrityksissä. Ei ole osakkeenomistajien edun mukaista sisällyttää yhtiöjärjestykseen sellaisia määräyksiä, jotka estävät tai vaikeuttavat listayhtiön ostamista pörssistä. Omistusrakennetta voidaan kehittää luopumalla osakkeiden äänileikkureista. Äänileikkureiden käyttö on ongelmallista, koska niiden mukainen äänivallan käyttö ei heijasta todellista omistusosuutta, joka osakkeenomistajalla on yhtiöstä. Suomalaisen työn edistäminen ja kotimainen omistaminen Varman sijoitusten keskeisin kriteeri on tuotto ja turvaavuus. Sijoituskohteiden valinnassa kohteiden hyvä tuntemus ja läheisyys ohjaavat kotimarkkinasijoituksiin. Varma sijoittaa aktiivisesti Suomen markkinoille kaikissa keskeisissä omaisuusluokissa ja on näissä kohteissa useimmiten pitkäaikainen sijoittaja.

6 Osallistumalla yritysten ja muiden toimijoiden rahoittamiseen ja omistamiseen Varma tukee suomalaista työtä. Työpaikat ja tuottavuus luodaan kuitenkin yrityksissä, ei Varmassa. Varman rooli suhteessa yritysten toimivaan johtoon, työntekijöihin ja hallintoelimiin on sijoittajan. 6 (6)

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

1 (12) 17.4.2015. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

1 (12) 17.4.2015. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (12) Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Selvitys perustuu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin, jota Varma noudattaa työeläkevakuutusyhtiöiden toimintaan soveltuvin osin; poikkeamat selostetaan

Lisätiedot

Lounea Oy Corporate Governance

Lounea Oy Corporate Governance Lounea Oy Corporate Governance 2 Sisällysluettelo 1 HALLINTOKOODI... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Osakkeen omistajien asiat... 5 1.2.1 Yleiset periaatteet... 5 1.2.2 Osake... 5 1.3 Yhtiöjärjestys... 5 1.4 Yhtiökokous...

Lisätiedot

RAPORTOINTI HALLINNOINTIA KOSKEVA RAPORTOINTI. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Muut yhtiön internetsivuilla annettavat tiedot

RAPORTOINTI HALLINNOINTIA KOSKEVA RAPORTOINTI. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Muut yhtiön internetsivuilla annettavat tiedot RAPORTOINTI HALLINNOINTIA KOSKEVA RAPORTOINTI Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Muut yhtiön internetsivuilla annettavat tiedot PALKITSEMISTA KOSKEVA RAPORTOINTI Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Lisätiedot

Keskeiset muutokset Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin

Keskeiset muutokset Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin Keskeiset muutokset Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin Pekka Merilampi Corporate Governance -työryhmän puheenjohtaja Arvopaperimarkkinayhdistys ry 16.-17.6.2010 Corporate Governance -työryhmä Arvopaperimarkkinayhdistys

Lisätiedot

Incap Oyj noudattaa toiminnassaan Suomen lakeja, yhtiöjärjestystä sekä julkisesti noteerattuja

Incap Oyj noudattaa toiminnassaan Suomen lakeja, yhtiöjärjestystä sekä julkisesti noteerattuja 1 (8) SELVITYS HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Incap Oyj noudattaa toiminnassaan Suomen lakeja, yhtiöjärjestystä sekä julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia määräyksiä ja ohjeita. Incap toimii Helsingin

Lisätiedot

TALOUSPOLIITTISEN MINISTERIVALIOKUNNAN KANNANOTTO YRITYSJOHDON JA AVAINHENKILÖIDEN PALKITSEMISESTA 13.8.2012

TALOUSPOLIITTISEN MINISTERIVALIOKUNNAN KANNANOTTO YRITYSJOHDON JA AVAINHENKILÖIDEN PALKITSEMISESTA 13.8.2012 1 TALOUSPOLIITTISEN MINISTERIVALIOKUNNAN KANNANOTTO YRITYSJOHDON JA AVAINHENKILÖIDEN PALKITSEMISESTA 13.8.2012 Valtion omistamien kaupallisesti toimivien yritysten odotetaan toimivan markkinoilla kilpailuneutraalein

Lisätiedot

TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ

TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ Keskuskauppakamarin selvitys TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ Toukokuu 2015 Keskuskauppakamari on aktiivisesti mukana kehittämässä pörssiyhtiöiden hyvää hallinnointia ja avoimuutta.

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS HALLINTO- JA 1 (9) SELVITYS HALLINTO- JA Incap Oyj noudattaa toiminnassaan Suomen lakeja, yhtiöjärjestystä sekä julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia määräyksiä ja ohjeita. Incap toimii Helsingin

Lisätiedot

Corporate Governance -raportointi Substance over form?

Corporate Governance -raportointi Substance over form? Corporate Governance -raportointi Substance over form? Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 1 Kilpailun yhteenveto 4 2 Raati 6 3 Kilpailun taustaa ja painopisteet 8 3.1 Corporate Governance 8 3.2 Hallinnointikoodi

Lisätiedot

OMISTAJAPOLITIIKKA. Ilmarisen hallituksen hyväksymä 18.12.2014. Porkkalankatu 1, 00018 Ilmarinen Puh. 010 284 11 www.ilmarinen.fi

OMISTAJAPOLITIIKKA. Ilmarisen hallituksen hyväksymä 18.12.2014. Porkkalankatu 1, 00018 Ilmarinen Puh. 010 284 11 www.ilmarinen.fi OMISTAJAPOLITIIKKA 2014 Ilmarisen hallituksen hyväksymä 18.12.2014 Porkkalankatu 1, 00018 Ilmarinen Puh. 010 284 11 www.ilmarinen.fi SISÄLTÖ 1. YLEISET PERIAATTEET... 3 1.1 Ilmarisen tehtävät ja arvot...3

Lisätiedot

Lausunto Finanssivalvonnan luonnoksesta kannanotoksi työeläkevakuutusyhtiöiden luotettavasta hallinnosta

Lausunto Finanssivalvonnan luonnoksesta kannanotoksi työeläkevakuutusyhtiöiden luotettavasta hallinnosta Lausunto 1 (11) VM/682/00.00.05/2012 Rahoitusmarkkinaosasto 30.4.2012 Julkinen Lausunto Finanssivalvonnan luonnoksesta kannanotoksi työeläkevakuutusyhtiöiden luotettavasta hallinnosta Viite: Fiva 4/02.01.08/2012.

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan konserniohjeet

Nurmijärven kunnan konserniohjeet Nurmijärven kunnan konserniohjeet Valtuusto 17.6.2015 Nurmijärven kunnan konserniohjeet Sisällysluettelo 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 1 2 Konserniohjeen velvoittavuus... 1 3 Kuntakonsernin

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Kv Säännön nimi 8.4.2013 Hämeenlinnan kaupungin konserniohjeet HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 6 Hallituksen jäsentä 19 Hallituksen kokousta 100% Keskimääräinen osallistumisprosentti Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 26.3. Yhtiökokous 1 more than squares Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä selvitys Metsä Board Oyj:n (Metsä Board tai yhtiö) hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 :n nojalla erillisenä kertomuksena

Lisätiedot

Hallinnointiperiaatteet

Hallinnointiperiaatteet Hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuus huolehtia yhtiön hallinnosta ja johtamisesta perustuu pääosin Suomen osakeyhtiölakiin. Yhtiö noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2010 (Corporate

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä selvitys Metsä Board Oyj:n (Metsä Board tai yhtiö) hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 :n nojalla erillisenä kertomuksena

Lisätiedot

TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ

TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ 2013 Keskuskauppakamarin selvitys TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ Toukokuu 2013 Keskuskauppakamari on aktiivisesti mukana

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VALTION OMISTAJAOHJAUS. Omistajaohjauksen toiminta ja tavoitteet... 10. Palkitseminen. Hallitusvalinnat

SISÄLLYSLUETTELO VALTION OMISTAJAOHJAUS. Omistajaohjauksen toiminta ja tavoitteet... 10. Palkitseminen. Hallitusvalinnat valtion omistajaohjauksen vuosikertomus 20 13 SISÄLLYSLUETTELO Ministerin tervehdys............................................................ 2 Ylijohtajan katsaus..............................................................

Lisätiedot

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet Helsingin kaupunkikonserni Sisällysluettelo Johdanto 3 Osa 1: Konsernijohtamisen sisältö ja peruslinjaukset 4 1. Omistajaohjauksen lähtökohdat 4 2. Kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Innovoimme puhtaampia ratkaisuja. Tarjoamme liikkumisen iloa. Luomme kestävää tulevaisuutta

Vuosikertomus 2013. Innovoimme puhtaampia ratkaisuja. Tarjoamme liikkumisen iloa. Luomme kestävää tulevaisuutta Vuosikertomus 2013 Innovoimme puhtaampia ratkaisuja Tarjoamme liikkumisen iloa Luomme kestävää tulevaisuutta Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013 3

Lisätiedot

TAMMIKUU 2006 LISTAAMATTOMIEN YHTIÖIDEN HALLINNOINNIN KEHITTÄMINEN I CORPORATE GOVERNANCE

TAMMIKUU 2006 LISTAAMATTOMIEN YHTIÖIDEN HALLINNOINNIN KEHITTÄMINEN I CORPORATE GOVERNANCE TAMMIKUU 2006 LISTAAMATTOMIEN YHTIÖIDEN HALLINNOINNIN KEHITTÄMINEN I CORPORATE GOVERNANCE Johdanto Keskuskauppakamarin hallitus asetti 18.10.2004 työryhmän selvittämään listaamattomien yhtiöiden corporate

Lisätiedot

Konserniohjeet sekä hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevat ohjeet

Konserniohjeet sekä hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevat ohjeet Forssan kaupunki Konserniohjeet sekä hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevat ohjeet Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.2.2012 Voimaantuloajankohta 1.3.2012 Kv. 27.5.2013, lisäys Sisällys KONSERNIOHJEEN

Lisätiedot

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta 1 Hyvät hallintotavat perheyrityksissä omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta > L U K I J A L L E > S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Hyvä hallintotapa vahvistaa ja selkeyttää yrityksen perustuu

Lisätiedot

Hallinnointiperiaatteet (Corporate Governance) Atria Oyj

Hallinnointiperiaatteet (Corporate Governance) Atria Oyj Hallinnointiperiaatteet (Corporate Governance) Atria Oyj SISÄLLYS Hallinnointiperiaatteet Palkka- ja palkkioselvitys SISÄLLYSLUETTELO Hallinnointiperiaatteet 1. Hallinnointiperiaatteet... 3 1.1 Yhtiöjärjestys...

Lisätiedot

CAPMAN OYJ HALLINNOINTIPERIAATTEET Päivitetty 18.3.2015. CapMan Oyj:n hallinnointiperiaatteiden vahvistamisesta vastaa yhtiön hallitus.

CAPMAN OYJ HALLINNOINTIPERIAATTEET Päivitetty 18.3.2015. CapMan Oyj:n hallinnointiperiaatteiden vahvistamisesta vastaa yhtiön hallitus. 1 (14) CAPMAN OYJ HALLINNOINTIPERIAATTEET Päivitetty 18.3.2015. CapMan Oyj:n hallinnointiperiaatteiden vahvistamisesta vastaa yhtiön hallitus. 1 Sovellettavat säännökset CapMan Oyj (jäljempänä CapMan)

Lisätiedot

1. Sovellettavat säännökset...3 2. Ryhmä- ja konsernirakenne sekä hallintoelimet...4 3. Yhtiökokous...6 4. Hallitus ja sen valiokunnat...8 5.

1. Sovellettavat säännökset...3 2. Ryhmä- ja konsernirakenne sekä hallintoelimet...4 3. Yhtiökokous...6 4. Hallitus ja sen valiokunnat...8 5. Selvitys Pohjola Pankki Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuonna 2012 1. Sovellettavat säännökset...3 2. Ryhmä- ja konsernirakenne sekä hallintoelimet...4 3. Yhtiökokous...6 4. Hallitus ja sen valiokunnat...8

Lisätiedot

YHTEISKUNTA- VASTUURAPORTTI 2012

YHTEISKUNTA- VASTUURAPORTTI 2012 YHTEISKUNTA- VASTUURAPORTTI 2012 VASTUULLISUUDESTA KILPAILUETUA Yritysvastuullisuus on yksi Technopoliksen arvoista. Olemme tehneet vastuullisuustyötä vuodesta 2010. Tärkeimmät vastuullisuuden painopistealueemme

Lisätiedot