Alkoholiohjelma Toimintasuunnitelma Sastamalan kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alkoholiohjelma 2008-2011 Toimintasuunnitelma Sastamalan kaupunki"

Transkriptio

1 Alkoholiohjelma Toimintasuunnitelma Sastamalan kaupunki

2 Johdanto Sastamalan kaupunki perustettiin kolmen kunnan Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän kuntaliitoksena Kuntaliitoksen tapahtumisaikana alueella oli käynnissä päihdehanke (kesto ja mukana Huittinen, Punkalaidun ja Sastamala), jonka lopputuotoksena syntyi päihdepalvelujen toimintamalli. Hankkeen jälkeen Sastamalan päihdetyötä on kehitetty toimintamallin sisältämien suositusten mukaisesti. Suositukset pohjaavat kuntien päihdetyön järjestämistä koskeviin keskeisiin valtakunnallisiin linjauksiin. Päihdehankkeen toimenpidesuositukset ovat viety valtaosin käytäntöön Päihdehankkeen toimintamallin suosituksiin ja tulevaisuuden kehittämiskohteisiin on sisältynyt päihdestrategian valmistelu, päihdetyöryhmän perustaminen, ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilön nimeäminen, alkoholiohjelman kuntakumppanuus, erityispalvelujen kehittäminen ja katkaisuhoidon kehittäminen. Suuri osa suosituksista on viety jo käytännön toiminnaksi: - Sastamalan kaupunginhallitus on nimennyt ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilön alkaen ja hänen tehtäviinsä sisältyy ehkäisevän päihdetyön edistäminen kunnassa moniammatillisena yhteistyönä, tiedonvälitys ehkäisevän päihdetyön toimijoiden välillä sekä kunnallisen päihdestrategian koordinointi. Ehkäisevää päihdetyön johtamisesta vastaa hyvinvointijohtaja. - Sastamalan kaupungin päihdetyöryhmä on asetettu kaupunginhallituksen päätöksellä maaliskuussa Päihdetyöryhmässä on edustus sosiaali-, terveys-, sivistys-, nuoriso-, vapaa-aikatoimesta, koulutuskuntayhtymästä sekä poliisista. Päihdetyöryhmä on raittiustyölainsäädännön mukaista yhteistyövelvoitetta toteuttava monijäseninen elin ja sen tehtävänä on vastata päihdetyön suunnittelusta sekä sopia yhteistyöstä ja toimintavastuista. Lisäksi työryhmä seuraa kunnan päihdetilannetta ja päihdetyön vaikuttavuutta osana hyvinvointityötä. - Sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt esittää kaupunginhallitukselle, että Sastamalaan laaditaan päihdestrategia. Päihdestrategian valmistelu on aloitettu, työstä vastaa päihdetyöryhmä ja strategia on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2010 loppuun mennessä. Päihdestrategia tehdään nyt vuosille ja se voidaan myöhemmin päivittää osaksi tulevaa mielenterveys ja päihdesuunnitelmaa. - sosiaali- ja terveyslautakunta tehnyt päätöksen solmia kumppanuussopimuksen sosiaali- ja terveysministeriön alkoholiohjelman kanssa - erityispalveluja ja katkaisuhoitoa on alettu kehittää kumppanuussopimusperusteisessa yhteistyössä Sastamalan päihdeklinikan kanssa (vuonna 2010 jalkautuvan päihdetyön kokeilu; avokatkon kehittämiskokeilu siten, että Päivätoimintakeskuksen yksi asumispaikka on muutettu intervallipaikaksi) Terveyden ja hyvinvoinnin ohjelma Sastamalan alueelle on laadittu keväällä 2010 yhteistyössä alueen kuntien (Kiikoinen, Punkalaidun ja Sastamala), Sastamalan peruskuntayhtymän ja Vammalan aluesairaalan kanssa Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ohjelma vuoteen 2013 asti. Sastamalassa ohjelma on käsitelty sekä kaupunginhallituksessa että valtuustossa kesäkuussa Ohjelman tarkoitus on tukea alueen kuntia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä ja olla 2

3 tukena kuntien strategiatyössä. Ohjelman toiminta-ajatuksena on, että terveyden edistäminen on osa normaalia toimintaa, mikä otetaan huomioon kaikessa päätöksenteossa. Visiona on terveyserojen kaventuminen ja hyvinvoinnin lisääntyminen. Terveyden ja hyvinvoinnin ohjelmalla on neljä strategista painopistealuetta: tupakoimattomuus, alkoholin käyttö, ravinto ja lihavuus sekä mielenterveys. Kunkin painopistealueen osalta ohjelmassa on asetettu seuraaville vuosille tavoitteita, joihin pyritään, sekä määritetty tavoitteiden saavuttamisen keinot ja mittarit seurantaa varten. Ohjelman toteutumista seuraa Lounais-Pirkanmaan tilaajarenkaan sisältötyöryhmä ja ohjelman toteutumisesta raportoidaan kuntien toimielimille. Terveyden ja hyvinvoinnin ohjelmaa valmisteltaessa linjattiin, että alkoholin osalta asetettuja tavoitteita tullaan sisällyttämään myös alkoholiohjelman kuntakumppanuuden toimintasuunnitelmaan. Tämä linkittää päihdetyön kentän osalta tehdyt tavoitteelliset ohjelmat toisiinsa ja helpottaa sekä päihdetyön jalkauttamista että ohjelmatyön koordinaatiota ja seurantaa. Myös meneillään olevassa päihdestrategian valmistelussa tullaan huomioimaan Terveyden ja hyvinvoinnin ohjelma. Sastamalan päihdehuollon palvelut Sastamalan kaupunki ostaa päihdehuollon avohoito- ja kuntoutuspalvelut Sastamalan päihdeklinikalta, jonka kanssa kaupunki on solminut kumppanuussopimuksen. Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt ko. sopimuksen, jonka mukaisesti Sastamalan kaupunki ja säätiö (Sastamalan päihdeklinikka) vastaavat yhdessä aktiivisen päihdetyön ja siihen liittyvän hyvinvointivastuun toteuttamisesta ja kehittämisestä Sastamalan kaupungissa. Laitoshoidon palvelut Sastamalan kaupunki ostaa usealta eri palveluntuottajalta. Kaupungin omassa organisaatiossa päihdehuolto sijoittuu hyvinvoinnin ydinprosessin alle aikuissosiaalityöhön. Päihdehuollon asiakastyöstä vastaavat kaksi aikuissosiaalityöntekijää ja päihdehuollon johtaminen on hyvinvointijohtajan vastuulla. Tavoitteet Alkoholiohjelman keskeisistä toimintalinjoista on valittu Sastamalan toimintasuunnitelmaan seuraavat päätavoitteet: - Vanhempien alkoholinkäytön aiheuttamien haittojen ehkäisy - Nuorten alkoholinkäytöstä aiheutuvien haittojen ehkäisy Alkoholiohjelman toimintasuunnitelmalla vahvistetaan Sastamalassa eri toimijoiden välisen yhteistyön syvenemistä sekä pyritään yhtenäistämään toimintatapoja. Samalla tähdätään ehkäisevän päihdetyön tulemiseen osaksi peruspalveluiden toimijoiden normaalia arkityötä. Valmisteilla oleva päihdestrategia voidaan nähdä myös yhtenä kuntakumppanuuden tavoitteena: strategian nykytila-analyysiin ja myös seurantaosaan tullaan sisällyttämään keskeiset avainindikaattorit. Toimintasuunnitelma Sastamalan kaupungin toimintasuunnitelman painopiste on ehkäisevässä päihdetyössä ja se on viety taulukkomuotoon, josta käyvät ilmi konkreettiset tavoitteet, keinot tavoitteiden saavuttamiseksi, mittarit ja seurannan vastuutahot: 3

4 TOIMINTASUUNNITELMA TAVOITE KEINO MITTARI VASTUUHENKILÖ * Päihteiden käytön puheeksi ottaminen äitiysneuvolassa äitien ja isien kanssa alkuraskauden aikana (seula) Seula käytössä (On/off) äitiysneuvolan esimies * Päihteiden käytön puheeksiotto 1- v. neuvolakäynnillä päihdehankkeen tuottaman neuvolalle tehdyn toimintamallin mukaisesti (seula) Seula käytössä (On/off) lastenneuvolan esimies Vanhempien alkoholinkäytöstä aiheutuvien haittojen ehkäisy * Päihteiden käytön puheeksiotto lastensuojelutarpeen selvittämisen yhteydessä päihdehankkeen tuottaman sosiaalityölle tehdyn toimintamallin mukaisesti Seula käytössä (On/off) perhepalvelujen esimies * Varhaiskasvatuksen henkilö puuttuu vanhempien päihteiden käytön epäilyyn. Ilmoitusten määrä suhteessa yksiköiden lasten määrään (päivähoidon tilastot) varhaiskasvatuksen päällikkö * Päihteiden käytän puheeksiotto työttömien terveystarkastuksissa ja aikuissosiaalityössä (seulana Audittesti) Seula käytössä (on/off) terveydenhoitajien esimies aikuissosiaalityön esimies 4

5 * Nollatoleranssi 100 % kaikessa nuoriso-toiminnassa. toteuma tilastot) (nuorisotoimen nuorisotyön päällikkö * Välitön 100 % puuttuminen nuorten päihteiden käyttöön nuorisotoiminnassa (ks. suunnitelman liitteenä oleva nuorisotoimen toimintamalli päihteisiin liittyvien ongelmatilanteiden osalta). toteuma (nuorisotoimen tilastot) nuorisotyön päällikkö * Kouluterveydenhoitajan tiedollinen opetus 5. ja 6. luokkalaisille opetus pidetty (On/off) terveydenhoitajien esimies Nuorten alkoholin aiheuttamien haittojen ehkäisy * Terveyskysely 8. luokkalaisille kouluterveyskysely kyselyn tulokset kouluterveydenhuollon esimies * Kouluterveyskysely koulujen rehtorit * Lukiossa nollatoleranssi ja mahdollisimman varhainen päihteiden käytön havaitseminen ja siihen puuttuminen. Ennaltaehkäisyssä hyödynnetään Sastamalan toisen asteen tekemää syrjäytymisen ehkäisyn toimenpideohjelmaa. (lukio) tilastointi (ilmitulleet päihde-epäilyt) verkostolukion rehtori * Opiskelijahuoltotyöryhmä käsittelee päihde-epäilyt välittömästi ja ohjaa opiskelijan muiden ammattiauttajien pariin. (lukio) tilastointi (opiskelijahuoltoryhmässä käsitellyt päihde-epäilyt) verkostolukion rehtori 5

6 Nuorten alkoholinkäytön ehkäisemiseen liittyvän toimintatavan mallintaminen ja työskentelymuodot Tavoitteena on kehittää edelleen tällä hetkellä käytössä olevaa nuorisotyön ehkäisevän päihdetyön toimintamallia (tämän hetkinen toimintamalli ks. liite Nuorisotyön ohjeisto päihteisiin liittyvissä ongelmatilanteissa). Työskentelyn pohjana kaikessa nuorisotoiminnassa on päihteettömyys ja päihteettömyyden sekä terveiden elintapojen tukeminen. Päihdevalistuksista esimerkkinä voidaan mainita Uskalla ja Kantti kestää. Yhteistyössä Ytimen kanssa on pidetty nuorille päihdevalistuspäiviä Seukun tiloissa. Myös Non Smoking ja Savutta siiville kampanjoissa on oltu mukana ja yhteistyössä Terveys Ry:n kanssa toteutettu Innostu Innosta -hanke. Säännöllisiä yhteistyötahoja ovat mm. seurakunnat, terveydenhuolto, sosiaalitoimi ja koulut. Epäsäännöllisiä yhteistyötahoja ovat poliisi ja Terveys Ry ja Tukitalo sekä erilaiset hankkeet. Tällä hetkellä ei ole meneillään päihdevalistusta/kampanjoita, mutta oman toiminnan kautta tuetaan päihteetöntä toimintaa. Keväällä 2011 tulossa päihdebussi ja syksyllä 2011 toteutetaan päihdeputki. Tarpeen mukaan kutsutaan eri yhteistyötahojen edustajia kertomaan päihteistä (esim. päihteistä liikenteessä) mm. nuorisotaloille. Nuorisotaloilla on esillä tietoa päihteistä. Nettikahvila Seitissä on esillä internetosoitteita lasten ja nuorten päihdetietosivuista. Nuorten alkoholinkäytön ehkäisemiseen liittyvät konkreettiset keinot nuorisotoiminnassa - Tapahtumien päihteettömyydestä tiedottaminen - Puhallutus ovella järjestyksenvalvojan toimesta - Laukkujen,reppujen ja taskujen tarkistaminen päältäpäin - Jos herää epäilys päihteiden hallussapidosta, eikä suostu näyttämään kassiansa, henkilö poistetaan tilaisuudesta - Päihtyneestä nuoresta/tupakan poltosta ilmoitetaan kotiin (kts. nuorisotyön ohjeisto päihteisiin liittyvissä ongelmatilanteissa - Katupartio Tuisku huolehtii yhdessä järjestysvalvojien kanssa tapahtumien turvallisuudesta - Noudatetaan normaaleita järjestyssääntöjä esim. koulujen pihoilla ei saa tupakoida - Melua aiheuttavissa tilaisuuksissa korvatulppien jakaminen ja käyttö - Nuorisotalotoiminnassa kaikki toiminta päihteetöntä ja sitä valvotaan mm. puhalluttamalla, päihtyneestä nuoresta ilmoitus kotiin ja sosiaalitoimistoon (kts. nuorisotyön ohjeisto päihteisiin liittyvissä ongelmatilanteissa) - Piha-alueilla ei saa tupakoida - Tupakkatuotteita eikä päihteitä ei saa olla nuorella hallussa, mikäli on, ne takavarikoidaan ja luovutetaan poliisille hävitettäväksi. nimi, henkilö- sekä yhteystiedot kirjataan poliisia varten ylös. - Tupakkalakia noudatetaan 6

7 - Tuetaan päihteettömyyttä erilaisin valistuskeinoin ja menetelmin, kampanjat, moniammatillinen yhteistyö mm. poliisi, koulu, sosiaalitoimisto, koulun sosiaalityöntekijät, koulukuraattorit, srk. - Valtakunnalliset kampanjat Terveys ry, MLL - Tuetaan nuorten itsetunnon kehittymistä ja vahvistamista (kts. nuorisotyön ohjeisto päihteisiin liittyvissä ongelmatilanteissa) - Ohjaajien päihteettömyys esimerkkinä kaikessa toiminnassa - Päihdevalistusta nuorisotiloilla - Leirit, retket, matkat: niissäkin päihteettömyys (mm. ulkomaan matkoilla nuorisovaltuusto allekirjoittaa todistuksen päihteettömyydestä, jonka vanhemmat allekirjoittavat) - Kerhotoiminta päihteetöntä - Jos huoli herää lapsesta/nuoresta, yhteys sosiaalitoimeen - Päihdevalistus kouluilla resurssien mukaan - Erityisnuorisotyötä toteutetaan katupartio Tuiskun avulla, päivystää erilaisissa tapahtumissa, antaa ensiapua, etsivän nuorisotyön kanssa yhteistyössä - Päihteiden käytön puuttumisista raportoidaan myös nuorisotyön päällikölle Seuranta Toimintasuunnitelman toteuttamisen koordinoinnista ja tavoitteiden seurannasta vastaa päihdetyöryhmä. Kunkin tavoitteen osalta nimetty vastuuhenkilö kokoaa seurantatiedon ja toimittaa sen ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilölle, joka kokoaa tiedon yhteen. Seurantatieto viedään tiedoksi kerran vuodessa tilinpäätösvaiheen yhteydessä sosiaali- ja terveyslautakuntaan sekä edelleen kaupunginhallitukseen ja valtuustoon. Yhteystiedot, Sastamalan kaupunki, ehkäisevä päihdetyö: Marika Yli-Kauppila sosiaalityöntekijä, ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö puh Katja Tommiska hyvinvointijohtaja puh

8 Liite 1 NUORISOTYÖN OHJEISTO PÄIHTEISIIN LIITTYVISSÄ ONGELMATILANTEISSA Lähtökohta: Nuorisopalveluiden kaikki toiminta on päihteetöntä. Tavoitteena on ennaltaehkäistä päihteiden käyttö kasvatuksellisin keinoin, havaita mahdollisimman varhain huumeiden ja muiden päihteiden käyttö ja siihen puuttuminen. Ennaltaehkäisy: Toiminnan lähtökohtana on nuorisopalveluiden järjestämän toiminnan päihteettömyys. Lisäksi henkilöstö osallistuu resurssiensa mukaan koulun, terveydenhuollon sekä muiden yhteistyötahojen kanssa tehtävään päihdekasvatukseen esimerkiksi eri ohjelmien kautta (esim. kantti kestää, ja uskalla). Nuorisotaloilla ja normaalitoiminnassa pyritään vaikuttamaan nuorta ymmärtämään, että hänellä on valta oman päihteiden käytön suhteen valintatilanteessa ja vahvistamaan häntä päihteettömyyteen. Päihteidenkäyttö nuorisotoiminnassa: Nuorisotalotoiminnassa pääosa asiakkaista on alaikäisiä. Kun nuori tavataan alkoholin tai muun päihteen vaikutuksen alaisena kaupungin järjestämässä nuorisotoiminnassa ilmoitetaan asiasta nuoren vanhemmille tai huoltajalle välittömästi. Huoltaja tulee noutaa nuori kotiin. Huoltajana kanssa keskustellaan ja kerrotaan miten asiaa käsitellään jatkossa. Nuorisotyöntekijöiden ei ole mahdollista kuljettaa nuorta kotiin. Jokaisesta alaikäisen alkoholinkäytöstä lähtee ilmoitus myös alueen sosiaalityöntekijälle. Siinä tapauksessa ettei nuorta saada turvallisen aikuisen mukana kotiin tai huoltajaa kiinni soitetaan päivystävälle sosiaalityöntekijälle ja selvitetään asia sitä kautta. Päihtynyttä nuorta ei jätetä ilman valvontaa missään vaiheessa. Hänen ja muiden läsnä olevien turvallisuudesta huolehditaan. Mikäli nuorella on päihteitä mukanaan ne takavarikoidaan ja luovutetaan poliisille hävitettäväksi. Nimi, henkilö- sekä yhteystiedot kirjataan poliisia varten ylös. Asiasta ilmoitetaan poliisille. Tupakanpoltosta ilmoitetaan vanhemmille. Päihteiden käytön puuttumisista raportoidaan myös nuorisotyön päällikölle. 8

KUVAILULEHTI. Julkaisun päivämäärä 21.11.2003. Julkaisija Forssan seudun kehittämiskeskus Oy Aluekeskusohjelma /Perusturvallisuus-valiokunta

KUVAILULEHTI. Julkaisun päivämäärä 21.11.2003. Julkaisija Forssan seudun kehittämiskeskus Oy Aluekeskusohjelma /Perusturvallisuus-valiokunta Päihde- ja huumestrategia työryhmä 21. 11. 2003 KUVAILULEHTI Julkaisija Forssan seudun kehittämiskeskus Oy Aluekeskusohjelma /Perusturvallisuus-valiokunta Tekijät FST ky / Päihde- ja huumestrategiatyöryhmä

Lisätiedot

HEINÄVEDEN PÄIHDE- STRATEGIA

HEINÄVEDEN PÄIHDE- STRATEGIA HEINÄVEDEN PÄIHDE- STRATEGIA Päivitetty 2011 Päihdetyöryhmä 2 Johdanto... 4 1. Päihteiden käyttö Heinäveden kunnassa... 6 1.1. Alkoholin tarjonta ja kulutus... 6 1.2. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos koordinoi

Lisätiedot

Huittisten kaupungin päihde- ja mielenterveysstrategia

Huittisten kaupungin päihde- ja mielenterveysstrategia HUITTISTEN KAUPUNKI Huittistenkaupungin päihde-jamielenterveysstrategia 2012 2017 Huittisten perusturvakeskus 27.4.2012 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavia taustatekijöitä...

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.2.2015 6 SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 2 (36) 1 Johdanto... 3 2 Lainsäädäntö ja kansalliset linjaukset mielenterveys-

Lisätiedot

SELVÄSTI VÄHEMMÄN VARKAUDEN PÄIHDETYÖN STRATEGIA

SELVÄSTI VÄHEMMÄN VARKAUDEN PÄIHDETYÖN STRATEGIA SELVÄSTI VÄHEMMÄN VARKAUDEN PÄIHDETYÖN STRATEGIA 2007 2015 kaikkien yhteinen asia 1. JOHDANTO... 2 2. NYKYTILAN KUVAUS... 3 2.1. Varkauden päihdetilanne ja kehitys... 4 2.2 Palvelurakenne, toiminta ja

Lisätiedot

Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2011-2015

Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2011-2015 Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2011-2015 (luonnosversio) Sisällys ESIPUHE... 5 TIIVISTELMÄ... 6 I STRATEGIA 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma NAANTALI - PARAS PAIKKA LAPSELLE Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2011-2012 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki 12 9.12.2010 Valmistelutyöryhmä: Sosiaalijohtaja Riitta

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ (LLKY)... 6 2.1. Väestö ja ikärakenne...

Lisätiedot

2/30. Esi- ja perusopetus tukee ja vahvistaa oppimisedellytyksiä ja itsetunnon kehitystä 19 Aamu- ja iltapäivätoiminta - lasten ohjattua toimintaa 19

2/30. Esi- ja perusopetus tukee ja vahvistaa oppimisedellytyksiä ja itsetunnon kehitystä 19 Aamu- ja iltapäivätoiminta - lasten ohjattua toimintaa 19 c cc Sodankylän lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma 2008-2013 Sodankylän kunta 2/30 Sisällysluettelo Sodankylän lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman tarkoitus 3 Hyvinvointiohjelman taustaa ja valmistelua

Lisätiedot

Sastamalan toimintamuodot laajaan osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen

Sastamalan toimintamuodot laajaan osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen Sastamalan toimintamuodot laajaan osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen 1 Liite 1 Toimintasuunnitelma Sisältö ja tavoitteet Aikataulu Talousarvio Liite 2 Sastamalan Ydinprosessiohjeistus Lapsi- ja nuorisopoliittiseen

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA VISIO 2012-2016 Tervolaiset lapset ja nuoret kasvavat turvallisessa ja myönteisessä ympäristössä terveiksi, itsenäisiksi ja aktiivisiksi aikuisiksi.

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 Perusturvalautakunta 22.5.2012 Johdanto Tämän toimintaohjelman tarkoituksena on kuvata Hämeenkyrön

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä

Oulunkaaren kuntayhtymä 1 Oulunkaaren kuntayhtymä Neuvolapalvelujen ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuosille 2011 2012 Palvelutuotantolautakunta 31.8.2011 2 Sisältö 1.Johdanto...1 2. Toimintaohjelman lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015. Huittisten kaupunki

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015. Huittisten kaupunki LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015 Huittisten kaupunki 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO JA SUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN NYKYTILA... 7 3 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 17.6.2014 1 Sisällysluettelo OSA 1. PERUSTELUOSA 1. JOHDANTO... 3 2. PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 4 3.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOTYÖOHJELMA 2013-2016. Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOTYÖOHJELMA 2013-2016. Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi SISÄLLYS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN 1 JOHDANTo 3 2 MIKSI SEUDULLINEN OHJELMA TARVITAAN? 4 3 TAMPEREEN

Lisätiedot

Hailuoto Muhos Ii Oulu Haukipudas Oulunsalo Kempele Tyrnävä Kiiminki Yli-Ii Liminka Ylikiiminki Lumijoki

Hailuoto Muhos Ii Oulu Haukipudas Oulunsalo Kempele Tyrnävä Kiiminki Yli-Ii Liminka Ylikiiminki Lumijoki Hailuoto Ii Haukipudas Kempele Kiiminki Liminka Lumijoki Muhos Oulu Oulunsalo Tyrnävä Yli-Ii Ylikiiminki 2 Projektityöryhmä Mikko Naarala, työryhmän puheenjohtaja, Oulun kaupunki Merja Halonen, projektipäällikkö,

Lisätiedot

Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA

Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA LIITE 6/011/2014 Opetushallitus Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin

Lisätiedot

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 Toim. Merja Haapakorva Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt, sen sijaan että jäisimme odottamaan

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

Terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuodelle 2011 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ

Terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuodelle 2011 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ Perusturvalautakunta 22.3.2011 / LIITE Haukiputaan kunnan Terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuodelle 2011 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄ

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 31.3.2011 Simon kunta Virpi Pesonen Hyväksytty Simon kunnanvaltuuston kokouksessa 14/11/2011 53 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 4.3 Opiskelijahuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

VAASAN LYSEON LUKIO HYVINVOINTIMALLI

VAASAN LYSEON LUKIO HYVINVOINTIMALLI VAASAN LYSEON LUKIO HYVINVOINTIMALLI 2 Sisällysluettelo 1. Opiskelijahuollon tehtävät ja tavoite 5 1.1 Lainsäädännön ja viranomaisten ohjeistukset 5 opiskelijahuollon tehtävistä 1.2 Opiskelijahuollon tavoitteita

Lisätiedot

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 18 KAUNIAISTEN kaupunki Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 3.9.2013 2 1. Toimintaohjelman lähtökohdat 3 2. Lasten,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Päihdekyselyjen analysointi ja päihdetyön kehittäminen Keminmaassa Jenna Tuunanen ja Heli Karjalainen Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma 210op

Lisätiedot