Alkoholiohjelman mukainen kumppanuussopimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alkoholiohjelman mukainen kumppanuussopimus"

Transkriptio

1 Alkoholiohjelman mukainen kumppanuussopimus Toimintasuunnitelma vuosille 2010 ja 2011 Ammattilaisten oma tieto, taito ja asenne Uskalla ottaa asia puheeksi Don t close your eyes Interventiot Tue ja ohjaa sekä tarvittaessa konsultoi Valmistelijat terveydenhoitaja Minna Suikkanen sosiaalijohtaja Riitta Ylipelkonen aluekoordinaattori Tiina Heiliö

2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ KUMPPANUUDESTA Kolme keskeistä tavoitetta Keskeiset toimintalinjat Mitä kumppanuus tarkoittaa? Mitä kumppani saa? TOIMINNAN EDELLYTYKSET KESKEISET ALKOHOLIOHJELMAN TOIMINTALINJAT 1. Vanhempien alkoholin aiheuttamien haittojen ehkäisy 2. Nuorten alkoholinkäytöstä aiheutuvien haittojen ehkäisy TAPAHTUMAT VUOSILLE 2010 ja 2011 KUMPPANUUSSOPIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN SEURANTA

3 YLEISTÄ KUMPPANUUDESTA Hallitus käynnisti alkoholiohjelman vuonna 2004 alkoholinhaittojen vähentämiseksi. Nykyinen hallitus päätti jatkaa ohjelman toteuttamisista vielä vuosina Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on alkoholiohjelman pääkoordinaattori. Toimintakautena vahvistetaan alueellista sekä seudullista yhteistyötä alkoholihaittojen ehkäisyssä. Kolme keskeistä tavoitetta Ohjelma vähentää alkoholihaittoja kolmen strategisen osatavoitteen kautta. - vähentää lasten ja perheiden kokemia alkoholihaittoja - vähentää alkoholin riskikäytöstä aiheutuvia haittoja - kääntää alkoholin kokonaiskulutus laskuun Keskeiset toimintalinjat - vanhempien alkoholikäytön aiheuttamien haittojen ehkäisy - nuorten alkoholinkäytöstä aiheutuvien haittojen ehkäisy Mitä kumppanuus tarkoittaa? Kumppanuus merkitsee yhteistä sitoutumista alkoholihaittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen. Kumppanuus vahvistetaan kirjallisella sopimuksella. Kumppani sitoutuu toteuttamaan laatimaansa toimintasuunnitelmaa, arvioimaan omaa toimintaansa sekä tiedottamaan alkoholiohjelmasta omalla toimialueellaan. Mitä kumppani saa? Kumppani saan käyttöönsä ohjelman tuottamaa materiaalia sekä oikeuden käyttää alkoholiohjelman logoa ohjelman tavoitteiden mukaisissa tuotteissa ja yhteyksissä. Kumppani pääsee jäseneksi kumppanuusverkostoon, joka tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia haittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Kumppaneille tarjottavia tukimuotoja ovat mm. ehkäisevän päihdetyön laatupajat, hyvät käytännöt työpajat, mini-interventio koulutukset sekä muita räätälöityjä koulutuksia. Lisäksi saadaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta useita Alkoholiohjelman julkaisutuotteita maksutta.

4 TOIMINNAN EDELLYTYKSET Naantalin päihdetyön suunnitelma vuosille valmistui vuonna Suunnitelma hyväksyttiin lausuntokierroksen jälkeen Naantalin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnassa tammikuussa Päihdetyön suunnitelman valmistumisen jälkeen päihdetyön johtoryhmän toiminta käynnistyi hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. Päihdetyötä johtaa päihdetyön johtoryhmä, jonka puheenjohtaja on perusturvajohtaja. Johtoryhmään kuuluvat lisäksi sivistystoimenjohtaja, ylilääkäri, johtava hoitaja, sosiaalijohtaja, lapsiperhetyön päällikkö ja aikuissosiaalityön päällikkö. Johtoryhmän sihteerinä on ehkäisevän päihdetyön terveydenhoitaja. Johtoryhmä huolehtii päihdetyön suunnitelmien ajantasaisuudesta ja että talousarviossa huomioidaan päihdetyö ja siihen varataan riittävät resurssit. Ehkäisevää päihdetyötä johtaa perusturvajohtaja. Päihdetyön johtoryhmä on puolestaan nimennyt ehkäisevän päihdetyön kehittämistyöryhmän, joka koostuu eri hallinnonalojen käytännön työn asiantuntijoista. Ehkäisevän päihdetyön kehittämistyöryhmän työ painottuu päihdetyön suunnitelman toimenpiteisiin Terveydenhoitaja vastaa ehkäisevän päihdetyön monialaisesta yhteistyöstä ja ennalta ehkäisevän päihdetyön toteutumisesta. Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilönä on ehkäisevän päihdetyön terveydenhoitaja. Ehkäisevän päihdetyön kehittämistoiminnan taustalla on myös Terveyden ja hyvinvointilaitoksen joka toinen vuosi toteuttama kouluterveyskysely peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaille sekä lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoille. Päihdetyön seurattaviin indikaattoreihin on liitetty luontevasti myös kouluterveyskyselyn indikaattorit numero 288, 289 sekä 290. Naantalin kaupungin turvallisuussuunnitelman (vuosille ) yhtenä painopistealueen tavoitteena on alkoholinkäytön vähentäminen ja ennaltaehkäiseminen sekä seurausten lievittäminen neuvonta- ja valistustyöllä sekä valvonnalla.

5 KESKEISET ALKOHOLIOHJELMAN TOIMINTALINJAT NAANTALISSA Alkoholihaittojen ehkäisevätyö on Naantalin kaupungin eri hallinnonalojen rajoja ylittävää monialaista toimintaa ja tämä edellyttää työn hyvää koordinointia. Laajaalainen monella tavalla verkostoitunut ehkäisevä työ on tuloksiltaan tehokkaampaa kuin erilliset yksittäiset toimet. Ehkäisevän päihdetyön viikolla Naantalin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen henkilöstöllä on mahdollisuus saada ehkäisevään päihdetyöhön koulutusta. Koulutuksissa tavoitteena on edelleen kehittää monialaista yhteistyötä ja saada uutta tutkimuksellistakin tietoa päihdetyön kehittämiseen. 1. Vanhempien alkoholikäytön aiheuttamien haittojen ehkäisy Alkoholin käyttö otetaan puheeksi asiakas- ja potilastilanteissa sekä annetaan lyhytneuvontaa eli mini-interventiota. Ehkäisevässä päihdetyössä varhainen puuttuminen ja puheeksi ottaminen asiakkaan tai potilaan kanssa esimerkiksi AUDIT- testin (Alcohol Use Disorders Identification Test) avulla on osa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan todellista ennaltaehkäisevää lähestymistapaa. Terveyskeskuksen henkilökunta antaa ohjausta ja neuvontaa edistämällä päihteettömiä elintapoja. (Naantalin päihdetyön suunnitelma, 27) Keinoja ehkäistä vanhempien alkoholikäytöstä aiheutuvia haittoja Varhaisen puuttumisen malleja kehitetään ja kokeillaan päivähoidossa sekä äitiys- ja lastenneuvolatoiminnassa ja kouluterveydenhuollossa. Yhteistyö vanhempien kanssa monipuolistuu neuvolatoiminnassa sekä kouluterveydenhuollossa. (Naantalin päihdetyön suunnitelma, 26) Tiedotusta alkoholin aiheuttamista haitoista lisätään ja päihteettömiä elintapoja edistetään mm. tiedotuskampanja tipaton tammikuu Naantalin kaupungin työntekijöille. (Naantalin päihdetyön suunnitelma, 29) Aikuisten päihteiden riskikäyttö tunnistetaan sekä varhaisvaiheen haittoja ehkäistään ja avun saannin mahdollisuuksia lisätään paikallisesti. Turun A- klinikan sosiaaliterapeutin vastaanotto on 1 x viikossa yli 25-vuotiaille aikuisille ja ehkäisevän päihdetyöntekijän vastaanotto on vuotiaille aikuisille 1 x viikossa terveyskeskuksessa.

6 2. Nuorten alkoholinkäytöstä aiheutuvien haittojen ehkäisy Kodin arvot ovat tärkeä osa alaikäisten nuorten alkoholin käytön ehkäisyssä. Perheen sisällä luodut arvot eivät ole juhlallisia periaatteita, vaan ne ohjaavat nuoria käytännön ratkaisuissa. Jos vanhemmat ovat hukanneet omassa elämässään hyvän elämisen rajat, niitä on vaikea asettaa silloin nuorelle. Terveet rajat turvaavat nuorten hyvää elämää. Surullista on kuulla nuorten kertovan, miten omat vanhemmat hankkivat alaikäiselle alkoholijuomia tai ostavat tupakkatuotteita. Tämä on viesti alaikäiselle nuorille, että alkoholi ja muut päihteet ovat ajokortti aikuisuuteen. Raittius kodin arvona ei ole muodikasta, mutta ainoa todellinen apu monissa perheissä. Muutosta perheiden päihdeongelmaan on lähes mahdotonta tukea, jos siihen ei ole vanhemmilla todellista halua. Nuorten alaikäisten alkoholin saatavuuden rajoittamiseen luodaan paikallisia toimintamalleja yhteistyössä poliisin, nuorisotoimen, sosiaali- ja terveystoimen sekä paikallisten vähittäiskauppiaiden kanssa, ei välitetä alaikäisille. (Naantalin päihdetyön suunnitelma, 29) Keinoja vähentää nuorten alkoholihaittoja Luodaan toimintamalleja, jossa alaikäisten nuorten alkoholinkäytön aloittamisiän myöhentäminen toteutuu mm. Valomerkkitoiminnan avulla. (Naantalin päihdetyön suunnitelma, 30) Kehitetään paikallisten liikunta - ja muiden järjestöjen kanssa päihteettömyys yhteinen vastuu-malli. (Naantali päihdetyön suunnitelma, 26) Naantalin kaupungin turvallisuussuunnitelman painopistealueena on kevyen liikenteen turvallisuus ja asennekasvatuksen parantaminen. Järjestetään Turvallisesti mopolla koulutuksia yhteistyössä koulutoimen, nuoriso- ja vapaa-aikatoimen, sosiaali- ja terveystoimen ja sekä kolmannen sektorin, Terveys ry:n kanssa yläkoulujen 8. luokan oppilaille.

7 TAPAHTUMAT VUOSILLE 2010 JA 2011 Tapahtumat vuodelle 2010 ja 2011 Vuosi 2010 Tipaton tammikuu Naantalin kaupungin työntekijät haastettiin raittiutta edistävään toimenpiteeseen eli tipattomaan tammikuuhun. Haaste avasi työpaikoilla keskustelua omasta alkoholinkäytöstä. Työntekijöille lähetettiin sähköpostin kautta tietoa alkoholin haittavaikutuksista. Kannustusviesti tuli tammikuun viimeisellä viikolla, jolloin tarjottiin mahdollisuutta tekstiviestikannustuksin jatkaa tipatonta tammikuuta. Vanhemmuutta tukevat toimenpiteet Vanhempain-illoissa ja muissa vanhemmille suunnatuissa tapahtumissa (mm. selviytymispeli-illat, päihdeputki-tapahtuma) keskustellaan alaikäisten päihteiden käytöstä ja lisätään vanhempien tietämystä uusien tutkimustietojen valossa päihteiden vaikutuksista mm. alaikäisen oppimiskykyyn sekä energiajuomien ja alkoholin yhteisvaikutuksista. Naantalin yrittäjille järjestetään terveysliikuntapäivä. Vanhemmuutta tuetaan ajankohtaisen ja uuden tiedon saannilla. Kirjaston kanssa yhteistyössä järjestetään tietoiltoja. Turvallisesti mopolla - koulutukset Turvallisesti - mopolla koulutukset järjestetään ja Maijamäen koulun 8. luokan oppilaille. Älä välitä alkoholia alaikäiselle Alkoholin myynti, anniskelu ja luovuttaminen alle 18-vuotiaalle on rikos järjestetään tilaisuus, jossa vähittäiskauppiaiden kanssa keskustellaan pakallisesta tilanteesta. Tilaisuudessa on mukana ALKON paikallisen konttorin vastaava työntekijä, lähipoliisi ja alueen alkoholitarkastaja. Ehkäisevän päihdetyön viikko 45 Ehkäisevän päihdetyön viikolla järjestetään päihteettömiä tapahtumia ja koulutetaan henkilökuntaa ehkäisevässä päihdetyössä. Viikko 45 aikana järjestetään sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen yhteiset kehittämispäivät.

8 Vuosi 2011 Tipaton tammikuu ja huurteeton huhtikuu Naantalin kaupungin työntekijät haastetaan raittiutta edistävään toimenpiteeseen tipaton tammikuu ja huurteeton huhtikuu. Nämä toimenpiteet auttavat hahmottamaan, millaisissa tilanteissa kohtaamme houkutusta lasilliseen vaikkapa rentoutusmielessä. Jo muutaman viikon täysin tipaton jakso auttaa meitä pohtimaan alkoholin kulutustamme. Haluanko luopua alkoholista kokonaan vai pyrinkö pitämään käytön aiempaa matalammalla tasolla. Valomerkkitoiminnan aloittaminen Naantalin kaupungissa otetaan käyttöön Varhaisen puuttumisen malli nuoriso- ja vapaa-aikatoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen yhteistyönä. Valomerkki on toimintamalli, jossa puututaan välittömästi alle 18-vuotiaiden päihteiden käyttöön ja hallussapitoon. (sivu 30) 1. Poliisi tavoittaa päihtyneen tai päihteitä hallussa pitävän alaikäisen 2. Poliisi tekee lastensuojeluilmoituksen sosiaalitoimistoon. 3. Keskustelutilaisuus vanhemmille ja nuorelle kaupungin toimitiloissa. 5. Jatkotoimenpiteet -uusijat: -3 puhuttelukerta on poliisilaitoksella. 4. Ei jatkotoimenpiteitä, prosessi päättyy. Vanhemmuuden tukeminen Vanhempia tuetaan nuorten päihteettömyyteen antamalla tietoa vanhemmille suunnatuissa murkku- koulutuksissa. (sivu 26) Päihteettömyys yhteinen vastuu Päihteetön pelikenttä on arkea Naantalilaista nuorisotyötä tekevissä urheiluseuroissa ja yhdistyksissä. Naantalilaisten urheiluseurojen ja yhdistysten laatimat pelisäännöt ja sopimukset päihteettömyydestä otetaan käyttöön. (sivu 26)

9 Ehkäisevän päihdetyön viikko Ehkäisevän päihdetyön viikolla järjestetään päihteettömiä tapahtumia ja koulutetaan henkilökuntaa ehkäisevässä päihdetyössä. (sivu 25) Viikko 45 aikana järjestetään sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen yhteiset kehittämispäivät. Yläkoulujen ja lukion aamunavauksissa huomioidaan ehkäisevä päihde- ja mielenterveysteema. Yläkoulun - ja lukioikäisten vanhemmille järjestetään kirjailta kirjastossa. Tietoillan aiheena on nuorten alkoholin käytön yhteys mielenterveysongelmiin. Älä välitä alkoholia alaikäiselle Alkoholin myynti, anniskelu ja luovuttaminen alle 18-vuotiaalle on rikos. Järjestetään tilaisuus, jossa vähittäiskauppiaiden kanssa keskustellaan pakallisesta tilanteesta. Tilaisuudessa on mukana ALKON paikallisen konttorin vastaava työntekijä, lähipoliisi ja alueen alkoholitarkastaja. KUMPPANUUSSOPIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN SEURANTA Kumppanuussopimuksen toimintasuunnitelman seuranta kuuluu sosiaali- ja terveyslautakunnalle, joka käsittelee ja arvio toimintasuunnitelman ja myös päihdetyön suunnitelman toteutumista vuosittain talousarvion toteutumisen ja talousarvion laatimisen yhteydessä. Toimintasuunnitelman toteuttamisesta vastaa Naantalin päihdetyön johtoryhmä. Ehkäisevän päihdetyön terveydenhoitaja vastaa ehkäisevän päihdetyön toteuttamisesta.

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma NAANTALI - PARAS PAIKKA LAPSELLE Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2011-2012 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki 12 9.12.2010 Valmistelutyöryhmä: Sosiaalijohtaja Riitta

Lisätiedot

Huittisten kaupungin päihde- ja mielenterveysstrategia

Huittisten kaupungin päihde- ja mielenterveysstrategia HUITTISTEN KAUPUNKI Huittistenkaupungin päihde-jamielenterveysstrategia 2012 2017 Huittisten perusturvakeskus 27.4.2012 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavia taustatekijöitä...

Lisätiedot

Päihteiden käytön ennaltaehkäiseminen ja varhainen puuttuminen lasten ja nuorten palveluissa

Päihteiden käytön ennaltaehkäiseminen ja varhainen puuttuminen lasten ja nuorten palveluissa Päihteiden käytön ennaltaehkäiseminen ja varhainen puuttuminen lasten ja nuorten palveluissa Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. PÄIHTEIDEN KÄYTÖN ENNALTAEHKÄISY... 4 2.1 Suojaavat tekijät ja riskitekijät...

Lisätiedot

1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA

1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA TORNION PÄIHDESTRATEGIA 2007-2010 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA 4 2. YLEISTÄ PÄIHTEISTÄ 5 3. PÄIHTEIDEN KÄYTÖN NYKYTILANNE TORNIOSSA 8 3.1 Tilastoja alkoholin myynnistä

Lisätiedot

KUVAILULEHTI. Julkaisun päivämäärä 21.11.2003. Julkaisija Forssan seudun kehittämiskeskus Oy Aluekeskusohjelma /Perusturvallisuus-valiokunta

KUVAILULEHTI. Julkaisun päivämäärä 21.11.2003. Julkaisija Forssan seudun kehittämiskeskus Oy Aluekeskusohjelma /Perusturvallisuus-valiokunta Päihde- ja huumestrategia työryhmä 21. 11. 2003 KUVAILULEHTI Julkaisija Forssan seudun kehittämiskeskus Oy Aluekeskusohjelma /Perusturvallisuus-valiokunta Tekijät FST ky / Päihde- ja huumestrategiatyöryhmä

Lisätiedot

SELVÄSTI VÄHEMMÄN VARKAUDEN PÄIHDETYÖN STRATEGIA

SELVÄSTI VÄHEMMÄN VARKAUDEN PÄIHDETYÖN STRATEGIA SELVÄSTI VÄHEMMÄN VARKAUDEN PÄIHDETYÖN STRATEGIA 2007 2015 kaikkien yhteinen asia 1. JOHDANTO... 2 2. NYKYTILAN KUVAUS... 3 2.1. Varkauden päihdetilanne ja kehitys... 4 2.2 Palvelurakenne, toiminta ja

Lisätiedot

HEINÄVEDEN PÄIHDE- STRATEGIA

HEINÄVEDEN PÄIHDE- STRATEGIA HEINÄVEDEN PÄIHDE- STRATEGIA Päivitetty 2011 Päihdetyöryhmä 2 Johdanto... 4 1. Päihteiden käyttö Heinäveden kunnassa... 6 1.1. Alkoholin tarjonta ja kulutus... 6 1.2. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos koordinoi

Lisätiedot

PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄN NUOREN AUTTAMISEKSI KANGASALLA

PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄN NUOREN AUTTAMISEKSI KANGASALLA Kangasalan kunta TOIMINTAMALLI PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄN NUOREN AUTTAMISEKSI KANGASALLA Sosiaali- ja terveyskeskus Sivistystoimi Vapaa-aikatoimi Poliisi Seurakunta Kevät 2012 1. SISÄLTÖ 1. SISÄLTÖ... 2 2. JOHDANTO...

Lisätiedot

Alkoholiohjelma 2008-2011 Toimintasuunnitelma Sastamalan kaupunki

Alkoholiohjelma 2008-2011 Toimintasuunnitelma Sastamalan kaupunki Alkoholiohjelma 2008-2011 Toimintasuunnitelma Sastamalan kaupunki Johdanto Sastamalan kaupunki perustettiin kolmen kunnan Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän kuntaliitoksena 1.1.2009. Kuntaliitoksen tapahtumisaikana

Lisätiedot

Pakka-toimintamalli Käsikirja paikalliseen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn

Pakka-toimintamalli Käsikirja paikalliseen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn Pakka-toimintamalli Käsikirja paikalliseen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn 2 Kirjoittajatyöryhmä Raija Fors Heli Heimala Marja Holmila Sari Ilvonen Minna Kesänen Jaana Markkula Arja-Leena

Lisätiedot

Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015

Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 Perusturvalautakunta 28.04.2010 Kunnanhallitus 10.05.2010 Kunnanvaltuusto 07.06.2010

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.2.2015 6 SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 2 (36) 1 Johdanto... 3 2 Lainsäädäntö ja kansalliset linjaukset mielenterveys-

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 339/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖNSTRATEGIA 2008-2015

KAUNIAISTEN KAUPUNKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖNSTRATEGIA 2008-2015 KAUNIAISTEN KAUPUNKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖNSTRATEGIA 28-215 KV 26.5.28 Sisältö 1 Tämän päihdestrategian puitteet...3 2 Päihdetyö...3 2.1 Ehkäisevä päihdetyö...3 3 Missä ollaan 27...4 4 Päihdetyön sijoittuminen

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2011-2015

Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2011-2015 Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2011-2015 (luonnosversio) Sisällys ESIPUHE... 5 TIIVISTELMÄ... 6 I STRATEGIA 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 13.10.2014, 34 Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt,

Lisätiedot

Opas. paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille

Opas. paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille Opas paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille SISALLYS 1. JOHDANTO... 4 2. EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ... 5 Taustaa nuorista ja päihteiden käytöstä... 5 Miksi ehkäistä lasten

Lisätiedot

Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA

Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA LIITE 6/011/2014 Opetushallitus Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin

Lisätiedot

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Etelä-Suomen Alkoholiohjelman kuntakumppanuudessa

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Etelä-Suomen Alkoholiohjelman kuntakumppanuudessa Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Frilander-Paavilainen Eeva-Liisa (toim.) Nurmi Mirja (toim.) Wäre Leena (toim.) Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Etelä-Suomen Alkoholiohjelman kuntakumppanuudessa Tutkimuksia

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 17.6.2014 1 Sisällysluettelo OSA 1. PERUSTELUOSA 1. JOHDANTO... 3 2. PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 4 3.

Lisätiedot

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2011:19 ISBN 978-952-13-4981-2

Lisätiedot

- 1 - Tampereen kaupungin päihdepoliittinen suunnitelma 2005-2008

- 1 - Tampereen kaupungin päihdepoliittinen suunnitelma 2005-2008 - 1 - Tampereen kaupungin päihdepoliittinen suunnitelma 2005-2008 - 2 - TAMPEREEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Koulukatu 9 D PL 98 33201 TAMPERE Puhelin 314 711 Tekijät/työryhmä Raittius- ja päihdeasiain

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ (LLKY)... 6 2.1. Väestö ja ikärakenne...

Lisätiedot

PÄIHDESUUNNITELMA - PERUSKOULU. Pietarsaaren kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto 201 2-201 5

PÄIHDESUUNNITELMA - PERUSKOULU. Pietarsaaren kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto 201 2-201 5 PÄIHDESUUNNITELMA - PERUSKOULU Pietarsaaren kaupunki 201 2-201 5 teksti: Alueellinen ennalta ehkäisevä päihderyhmä asettelu ja kansi: Musikcafé After Eight Sisältö Peruskoulu 1 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 Koulun

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 Perusturvalautakunta 22.5.2012 Johdanto Tämän toimintaohjelman tarkoituksena on kuvata Hämeenkyrön

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

VAASAN LYSEON LUKIO HYVINVOINTIMALLI

VAASAN LYSEON LUKIO HYVINVOINTIMALLI VAASAN LYSEON LUKIO HYVINVOINTIMALLI 2 Sisällysluettelo 1. Opiskelijahuollon tehtävät ja tavoite 5 1.1 Lainsäädännön ja viranomaisten ohjeistukset 5 opiskelijahuollon tehtävistä 1.2 Opiskelijahuollon tavoitteita

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa

Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa OPAS Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa Minna Laitila Tiia Järvinen (toim.) 6 Minna Laitila & Tiia Järvinen (toim.) Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa

Lisätiedot