YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2012"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 212 UPM Jokilaakson tehtaat

2 UPM Jämsänjokilaaksossa UPM:n Jokilaakson tehtaat, Jämsänkoski ja Kaipola sijaitsevat Jämsänjokilaaksossa Keski-Suomessa. Jämsänkoskella tehdas toimii Jämsänjoen varrella ja Kaipolassa Päijänteen rannalla. Koska tehtaat sijoittuvat asuinalueiden välittömään läheisyyteen ja vesistöjen varrelle, otetaan keskeiset ympäristönäkökohdat erityisen painokkaasti huomioon niiden kaikessa toiminnassa. Tehdasyksiköt muodostavat kokonaisuuden, jossa Jämsänkoskella SC-tuotantoyksikkö tuottaa päällystämätöntä aikakauslehtipaperia ja Erikoispaperit-tuotantoyksikkö valmistaa tarra- ja pakkauspapereita. Kaipola-tuotantoyksikkö valmistaa päällystettyä aikakauslehtipaperia, luettelopaperia ja sanomalehtipaperia. Jämsänkosken aikakauslehtipapereiden pääraaka-aine on kuusikuitupuusta valmistettu hierre ja erikoispapereiden yhtiön osakkuustehtailta hankittu sellu. Kaipolassa pääraaka-aineita ovat kuusipuusta syntyvä sahahake ja kotikeräyspaperi. Lisäksi käytetään vaihtelevia määriä kuusikuitupuuta. Jokilaakson tehtailla toimii yhteensä seitsemän paperikonetta, niistä neljä Jämsänkoskella ja kolme Kaipolassa. Molempiin tehdasyksiköihin kuuluu kuorimo, kuumahiertämö, vesilaitos ja biologinen jätevedenpuhdistamo. Kaipolassa toimii lisäksi kotikeräyspaperin siistauslaitos. Kummassakin tehdasyksikössä prosessiin tarvittava lämpö ja pieni osa sähköstä tuotetaan omalla voimalaitoksella. Lisäksi lämpöä otetaan talteen hiertämöiltä. Tuotantokyky 1 58 tonnia paperia Henkilöstö Noin 1 1 Tuotteet SC-tuotantoyksikkö UPM Max UPM Cat UPM Smart Erikoispaperittuotantoyksikkö UPM Flex Papers UPM Bag Papers UPM Face Papers UPM Base Papers Kaipola-tuotantoyksikkö UPM News UPM Brite UPM Book UPM Eco UPM EcoLite UPM Opalite UPM Cote UPM Ultra UPM Ultra silk Sertifikaatit Laatujärjestelmä ISO 91 Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä ISO 141 EMAS-ympäristöjärjestelmä Puun alkuperäketjun hallinta FSC ja PEFC Chain of Custody (CoC) Sertifi kaatit löytyvät UPM:n internet-sivuilta polkua > Vastuullisuus > Periaatteet ja tunnusluvut > Sertifi kaatit > Hae sertifi kaatti. Ympäristömerkit Euroopan Unionin ympäristömerkki FI/11/1 PEFC/ UPM JOKILAAKSON TEHTAAT, YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITYS 212

3 UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 22 henkilöä. Yhtiöllä on toimintaa 67:ssä ja tuotantolaitoksia 17 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 1 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM The Biofore Company Tehtaiden käyttämä vesi saadaan Jämsänkoskella Koski-Keskisestä ja Iso-Ryönistä. Kaipolan tehtaalle vesi johdetaan Arvajankoskesta. Tehtaiden käytössä on Vierelän läjitysalue, jonne välivarastoidaan tarvittaessa voimalaitostuhkaa. Tehtaiden ympäristövaikutusten tarkkailun vesistön ja kalatalouden osalta tekee Jyväskylän yliopiston ympäristöntutkimuskeskus. Tarkkailu hoidetaan ELY-keskuksen hyväksymän ohjelman mukaisesti yhteistyössä Jämsän Vesiliikelaitoksen kanssa. Ilmanlaaduntarkkailu tehdään yhteistyössä Jämsän kaupungin ja Jämsän Aluelämmön kanssa. UPM:n YMPÄRISTÖselonteko 212 UPM:n sellu- ja paperitehtaat Tämä UPM Jokilaakson tehtaat Ympäristönsuojelun kehitys 212 on UPM:n sellu- ja paperitehtaiden ympäristöselonteon 212 tehdasliite. UPM:n sellu- ja paperitehtaiden ympäristöselonteko yhdessä tehdasliitteiden kanssa muodostaa UPM:n yhteisen EMAS-selonteon. UPM:n sellu- ja paperitehtaiden ympäristöselonteko on saatavilla osoitteesta Seuraava UPM:n yhteinen EMAS-selonteko ilmestyy keväällä 214. UPM JOKILAAKSON TEHTAAT, YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITYS 212 3

4 Ympäristövuosi 212 Vuonna 212 Jokilaakson tehtailla jatkettiin työtä tehtaan toiminnan edelleen kehittämiseksi. Keskeistä kehittämistyössä oli pyrkimys tuotannon kustannustehokkuuden parantamiseen ja entistä joustavampiin työskentelytapoihin. Konsernin laajuisen Työturvallisuuden ryhtiliikkeen mukaisesti tehtaalla kiinnitettiin erityistä huomiota työskentelyn turvallisuuteen ja mahdollisten vaaratilanteiden ennakointiin. Tehtaiden vuosituotanto oli edellisvuotta ja kapasiteettia pienempi. Tuotteiden kysynnän vaihtelu maailmanmarkkinoilla jatkui, mikä näkyi konelinjojen joustavana käyntinä. Tehtaat toimivat ympäristölupiensa mukaisesti alittaen niille asetetut päästöjen luparaja-arvot. Jämsänkosken puhdistamoa vuonna 211 vaivannut paisuntalieteongelma saatiin hallintaan teetetyn opinnäytetyön tulosten perusteella. Jämsänkosken puhdistetun jäteveden kiintoaineen määrä saatiin puolittumaan ja jäteveden ravinnekuormituksen määrä vesistöön laski lievästi vuoteen 211 verrattuna. Häiriötilanteilla ei pysyvää vaikutusta Jämsänkosken tehtaalla kirjattiin kaksi ympäristöhäiriötilannetta. Tammikuussa 212 tehtaan hiertämön rikkoutuneesta lämmönvaihtimesta valui arviolta 1 litraa öljyä Jämsänjokeen. Marraskuussa pääsi noin kuutiometri paperin täyteaineena käytettävää mineraalisavea ylivuodon vuoksi sadevesiviemäreiden kautta Jämsänjokeen. Poikkeamat on käyty lävitse ja niiden korjaavat toimenpiteet on toteutettu. Tapahtumilla ei ollut vaikutusta vesistön tilaan. Kaipolan tehtaalle matkalla olleet keräyspaperirekan lastit purkautuivat valtateiden 9 ja 24 risteyksessä sekä tien 58 varressa Keuruun ja Jämsän välillä maaliskuussa. Valtatiellä 58 maahan levisi arviolta 5 kiloa keräyspaperia. Kuljetusliikkeet reagoivat välittömästi ja levinneet paperit saatiin kasattua nopeasti talteen. Kaipolan tehtaan uuden raakavesiputkilinjan puhdistuksen yhteydessä epäiltiin kookkaan puhdistustulpan pääsyä irralleen Tiirinselälle tai sen läheisille vesialueille. Tulpan irtipääsystä varoitettiin törmäysvaaran vuoksi vesialueilla liikkujia. Ympäristöaiheiset yhteydenotot käsitellään Tehtaille tulleet ympäristöaiheiset yhteydenotot koskivat puhdistamojen hajuhaittoja, Kaipolan tehtaan melua, Kankarisveden pinnan säätelyä kevättulvan aikaan sekä voimalaitostuhkan kuljetusta. Kaipolan puhdistamolla vuonna 211 alkaneet ajoittaiset hajuongelmat aiheuttivat edelleen haittaa lähialueen asukkaille. Laitoksella on panostettu edelleen pintailmastimien kunnossapitoon. Vuoden 212 lopulla aloitettiin kokeilu, jossa puhdistamon toimintaa tuetaan hyvän mikrobikannan lisäyksellä. Kokeilu on uusi sovellus metsäteollisuuden jätevesipuhdistamoilla. Tulosten perusteella etsitään ratkaisua hajuongelman vähentämiseen. Jämsänkosken puhdistamon hajuhaittojen torjuntaan käytetyllä nestemäisen hapen syötöllä on pitkäkestoiset hajujaksot saatu hallintaan. Lyhytkestoisia hajujaksoja on esiintynyt koneiden vaihtelevan käynnin seurauksena. Kaipolan tehtaan aiheuttaman melun seurannassa Jyväskylän yliopiston ympäristöntutkimuskeskuksen kanssa aloitettu kehitystyö antoi uutta tietoa tehtaan aiheuttamasta melusta, mutta ei johtanut vielä pysyviin muutoksiin melun mallinnuksessa. Jatkuvan melumittauksen haasteena on suuren mittaustiedon käsitteleminen sopivaan ja hyödynnettävään muotoon. Lumien nopean sulamisen vuoksi veden virtaama Rekolankoskessa ja Jämsänkosken tehtaan alittavassa tunnelissa oli poikkeuksellisen suuri, minkä seurauksena yläpuolisen Kankarisveden pinta ylitti säännöstelyluvan ylärajan huhti toukokuun vaihteessa. Samoin lokakuussa veden pinta ylitti viikon ajan luvan ylärajan valvonnassa tapahtuneen virheen vuoksi. Voimalaitokselta lähtevien tuhkakuormien pölyämisen estämiseksi kuormien peittämisohjeistusta on tarkennettu toiminnasta vastaavan kuljetusliikkeen kanssa. Ympäristöpäämäärissä edistytään Hierteenvalmistuksen energiatehokkuus parani edelleen molemmilla tehtailla. Kaipolassa otettiin käyttöön energiatehokas matalasakeusjauhatus ja Jämsänkosken hiertämön JAMESQ-projektissa tehtiin pro- 4 UPM JOKILAAKSON TEHTAAT, YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITYS 212

5 sessimuutoksia, joilla saavutettiin energiasäästöjä. Jätteen hyötykäytön alueella saavutettiin tavoitteet. Merkittävin jätejae, voimalaitostuhka, onnistuttiin edelleen ohjaamaan hyötykäyttöön sataprosenttisesti. Tehtaiden valmistamille painopapereille myönnetty EU-ympäristömerkin käyttöoikeus laajeni koskemaan myös Kaipolassa valmistettua 45-grammaista sanomalehtipaperia syksyllä 212. Ympäristömerkki kertoo, että tuote on valmistettu energiaa ja vettä säästäen, jätteen määrä minimoiden sekä uusiutuvia luonnonvaroja ja mahdollisimman vähän luontoa kuormittavia raaka-aineita suosien. Sanomalehtipaperin ympäristömerkkikriteereissä korostuu suuri siistausmassan osuus raakaaineesta. Jämsänkosken paperitehtaan ja voimalaitoksen ympäristöluvan tarkistushakemukset ovat edelleen aluehallintoviranomaisen käsittelyssä. Tavoitteena jatkuva parantaminen Yhtiössä meneillään olevan Clean Run -kampanjan tavoitteena on tunnistaa ja ehkäistä ympäristöpoikkeamien syntyä. Paperitehtailla vuonna 212 käynnistyneessä hankkeessa kirjataan pienemmätkin ympäristöpoikkeamat ja havainnot sekä tarvittaessa suunnitellaan toimenpiteet vastaavan poikkeaman varalta. Hyvällä pienempien sisäisten poikkeamien hallinnalla pyritään estämään merkittävien ympäristöhäiriöiden syntyminen. Clean Run -kampanjan tavoitteena on, että viimeistään vuoteen 215 mennessä ei tehtailla ole lainkaan ympäristölupaehtojen ylityksiä. UPM:n Paperiliiketoimintaryhmä on määrittänyt liiketoiminnalle vuoteen 22 ulottuvat ympäristötavoitteet. Ne koskevat prosessiveden käyttöä, puhdistetun jäteveden kemiallista hapenkulutusta, voimalaitoksilta ilmaan johdettavan fossiilisen hiilidioksidin ja kaatopaikalle menevän kiinteän jätteen määrää sekä paperin valmistuksessa käytettävän sertifi oidun kuidun osuutta. Yhteistyö paikallisten sidosryhmien kanssa on ollut normaalia vähäisempää, koska toiminnan painopisteenä on ollut sisäinen kehittäminen ja ympäristölupaprosessien loppuunsaattaminen. Vuoden aikana on edelleen tuettu Jämsänjoki virtaa -hanketta. Alueellisesti osallistumme Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmien laadintaan ja suunnitteluun sekä vesipuitedirektiivin mukaiseen vesistöjen tilakartoitukseen. Kaipolan tehdas sai päätöksen ympäristöluvan tarkistushakemukseensa marraskuussa 212. Luvasta on valitettu ja valitukset ovat lausuntokierroksella Vaasan hallinto-oikeudessa. Pia Siirola-Kourunen, ympäristöpäällikkö Caius Murtola, tehtaanjohtaja UPM JOKILAAKSON TEHTAAT, YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITYS 212 5

6 Ilma Voimalaitosten päästöt alittivat luparajat. Fossiilisen hiilidioksidin kokonaispäästöt laskivat molemmilla tehtailla edellisvuoteen verrattuna. Muut päästöt olivat edellisvuosien tasoa. Polttoainetarve kasvoi molemmilla voimalaitoksilla. Lisääntynyt tarve johtui pääosin hierteen valmistuksen vähenemisestä, minkä seurauksena hiertämön lämmön talteenotoista saatiin vähemmän lämpöenergiaa. Kyseinen osuus jouduttiin korvaamaan lisäämällä voimalaitoshöyryn osuutta. Biogeenisten polttoaineiden metsäenergian, kuoren ja lietteiden osuus voimalaitoksen polttoaineista oli suurempi ja turpeen vastaavasti pienempi edellisvuoteen verrattuna. Syksyllä turpeen käyttöä rajoitti merkittävästi sateisen kesän aiheuttama pula turpeesta FOSSIILISTEN POLTTOAINEIDEN HIILIDIOKSIDI, CO 2 1 t/a Jämsänkoski TYPEN OKSIDIT, NO X t/a Kaipola RIKKIDIOKSIDI, SO 2 Jämsänkoski Kaipola t/a HIUKKASET t/a Jämsänkoski Kaipola Jämsänkoski Kaipola VOIMALAITOKSEN PÄÄKATTILAN OMINAISPÄÄSTÖT, JÄMSÄNKOSKI VOIMALAITOKSEN PÄÄKATTILAN OMINAISPÄÄSTÖT, KAIPOLA RIKKIDIOKSIDI, SO 2 mg/m 3 (n) RIKKIDIOKSIDI, SO 2 mg/mj TYPEN OKSIDIT, NO X TYPEN OKSIDIT, NO X mg/m 3 (n) mg/mj Kattila K5 Luparaja Kattila K5 Luparaja 6 UPM JOKILAAKSON TEHTAAT, YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITYS 212

7 Vesi Paperinvalmistuksessa käytetyn veden kokonaismäärä pysyi edellisvuoden tasolla. Prosessiveden käyttö nousi joustavan käynnin vuoksi lievästi yli tavoitteen, mutta on edelleen parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) edellyttämällä tasolla. Tehtaiden jätevesikuormitus oli luparajojen mukainen. Tehtailla on ympäristöluvissansa päästörajat jäteveden kemialliselle hapenkulutukselle (COD) ja fosforille. Kaipolan jätevesikuormitus oli edellisvuoden tasoa. Jämsänkosken vastaava kuormitus pieneni merkittävästi kiintoaineen osalta ja lievästi myös kemiallisen hapenkulutuksen osalta edellisvuoteen verrattuna. Kaipolan jäteveden fosforikuormituksen osalta raportoitiin viranomaisille luparajan ylitysuhasta kesäkuussa 212. Normaalia korkeampi fosforipäästö aiheutui jätevesien käsittelyssä käytettävän ravinnefosforin annosteluhäiriöstä. Kuukauden luparaja ei kuitenkaan ylittynyt ja korjaavilla toimilla kyseisen häiriön toistuminen on jatkossa estetty. Sekä kemiallisen hapenkulutuksen että fosforin osalta tehtaiden jätevesikuormitus on parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) edellyttämällä tasolla. JÄMSÄNKOSKI KEMIALLINEN HAPENKULUTUS, COD t/d KIINTOAINE, TSS t/d ,5 2, 1,5 1,, FOSFORI, P kg/d TYPPI kg/d Luparaja UPM JOKILAAKSON TEHTAAT, YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITYS 212 7

8 KAIPOLA KEMIALLINEN HAPENKULUTUS, COD t/d KIINTOAINE, TSS t/d ,5 2, 1,5 1,, FOSFORI, P kg/d TYPPI kg/d Luparaja 8 UPM JOKILAAKSON TEHTAAT, YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITYS 212

9 Jätteet Jätteiden määrä Jokilaakson tehtailla laski lievästi. Tehtaat ovat lähivuosina pystyneet ohjaamaan hyötykäyttöön kaikki tuotannossa syntyneet jätteensä. Suurin jätejae molemmissa tehdasyksiköissä oli voimalaitostuhka, jonka määrä nousi hieman. Kasvu johtui voimalaitosten edellisvuotta suuremmasta polttoainetarpeesta. Tuhka yli 55 tonnia saatiin edelleen hyötykäyttöön sataprosenttisesti. Suurin osa tuhkasta hyödynnettiin maanparannuksessa pääosin pelloilla ja metsissä sekä biojätteen kompostoinnin tukiaineena. Tuhkaa käytettiin myös maanrakennuksessa muun muassa aiemmin käytössä olleen yhtiön Särkänniemen kaatopaikan sulkemisessa. Merkittäviä tuhkan hyötykäyttökohteita olivat lisäksi UPM:n metsäautoteiden perusparannushankkeet Jämsässä ja Juupajoella. Aiempina vuosina metsäautoteille toteutettujen koerakennekohteiden ympäristövaikutusten seurantaa Jämsässä ja Karstulassa jatketaan Metsäntutkimuslaitoksen ja Aalto-yliopiston toimesta. Elintarviketurvallisuusvirasto on antanut hyväksynnän Jokilaakson tehtaiden tuhkan käytölle maataloudessa. Tuhkan on todettu soveltuvan hyvin maanparannukseen sekä pelloilla että metsässä. Kalsiumin osuus tuhkassa on korkea ja se sisältää myös kasveille tärkeitä hivenaineita kuten magnesiumia ja kaliumia. Tuhka täyttää lannoitevalmistelain vaatimukset ja sen ominaisuuksia seurataan vuosittain. Tuhkan lisäksi merkittävimmät jätejakeet olivat energiapuun maa-aines ja keräyspaperin käsittelyssä syntyvä rumpurejekti. Pääasiassa muovia ja puukuituja sisältävä rumpurejekti toimitettiin kierrätyspolttoaineen raaka-aineeksi paikalliselle jätehuoltoyritykselle. Maa-aines ohjattiin hyötykäyttöön. Tehtaiden jäteöljyt toimitettiin regenerointilaitoksille hyötykäyttöön. Vuonna 27 käytöstä poistetun Särkänniemen kaatopaikan sulkeminen saatiin maisemointitöitä lukuun ottamatta valmiiksi vuoden aikana. Sulkemisen rakenteissa hyödynnettiin Jokilaakson tehtailla syntynyttä tuhkaa, kuorijätettä ja energiapuun mukana tullutta maa-ainesta. Rakenteisiin käytettiin lisäksi yhtiön vaneritehtaiden kuori- ja maa-ainesta. PROSESSIJÄTTEET, JÄMSÄNKOSKI kuivat./a PROSESSIJÄTTEET, KAIPOLA kuivat./a Kuitusavi hyötykäyttö Tuhka kaatopaikalle Muut jätteet kaatopaikalle Tuhka hyötykäyttö Bioaseman maa-aines Muut jätteet hyötykäyttö Kuitusavi hyötykäyttö Tuhka kaatopaikalle Muut jätteet kaatopaikalle Tuhka hyötykäyttö Rumpurejekti hyötykäyttöön Muut jätteet hyötykäyttö UPM JOKILAAKSON TEHTAAT, YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITYS 212 9

10 Ympäristötunnusluvut 212 Tuotantoa sekä raaka-aineen ja energian kulutusta koskevat tunnusluvut on ilmoitettu kokonaislukuina konsernitasolla UPM:n sellu- ja paperitehtaiden ympäristöselonteossa. Tuotantokapasiteetti Paperi 1 58 t Raaka-aineet Energia Päästöt ilmaan Puu Keräyspaperi Sellu Täyte- ja päällysteaineet Prosessikemikaalit Biogeeniset ja fossiiliset polttoaineet Ostoenergia Hiukkaset Rikkidioksidi, SO 2 Typen oksidit, NO 2 Fossiilinen hiilidioksidi, CO 2 Tiedot UPM-konsernin ympäristöraportista PEFC- ja/tai FSC-sertifi oidun kuidun osuus 79 % Jokilaaksossa. Biogeeniset 8 %, fossiiliset 2 % Tiedot UPM-konsernin ympäristöraportista 2,9 t 363 t 678 t t Raakavesi prosessi- ja jäähdytysvedet m 3 Päästöt veteen Jätteet Jäähdytysvedet Jätevedet Kemiallinen hapenkulutus, COD Biologinen hapenkulutus, BOD 7 Fosfori Typpi Prosessijätteet josta tuhkaa lietteitä siistaamon rumpurejektiä energiapuun maa-aines muut josta hyötykäyttöön Vaarallinen jäte* josta kierrätettävää jäteöljyä 9 2 m m t 135 t 6,3 t 84 t 62 8 t 55 2 t t 1 2 t 3 2 t 3 9 t 1 % 129 t 68 % Tehdasalueen koko Jämsänkoski ja Kaipola 12 ha Lähes 9 prosenttia Jokilaaksossa valmistetusta paperista kuljetetaan rautateitse Rauman sataman kautta asiakkaille. *ongelmajätteen nimike on muuttunut vaaralliseksi jätteeksi 1 UPM JOKILAAKSON TEHTAAT, YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITYS 212

11 Ympäristöpäämäärien saavuttaminen 212 TAVOITE TOTEUMA HUOMIOITAVAA Veden käytön vähentäminen Prosessiveden käyttö/tuotettu paperitonni alle 13 m 3 /t Energiatalouden parantaminen Sähkön kulutus/tuotettu paperitonni alle 2,1 MWh/tp Kiintoainehäviöiden vähentäminen Paperikoneiden kiintoainehäviöt/tuotettu paperitonni alle 2 kg/tp Ei Ei Ei Joustava tuotanto käynnistyksineen ja pysäytyksineen lisäsi veden kulutusta. Sähkön kulutus väheni lähes tavoitetasolle energiansäästökampanjan jatkotoimien ansiosta. Joustava käynti koneiden ylös- ja alasajoineen lisäsi häviöiden määrää Jätteen hyötykäytön varmistaminen Kyllä Voimalaitostuhka ja siistaamon rumpurejekti saatiin hyötykäyttöön sataprosenttisesti. Huolehdimme ympäristöstämme Kyllä Jämsänkosken jätevedenpuhdistamon häiriötilanteiden syyt selvitettiin opinnäytetyössä ja tulosten perusteella prosessia kehitettiin. Puhdistamon hajuhaittojen ehkäisemiseksi aloitettiin nestemäisen hapen annostelu jäteveteen. Melunseurannassa tehtiin kehitystyö uusista melumallinnustavoista. Kehittämiskohteita 213 Energiansäästökampanjan jatkaminen Materiaalitehokkuuden parantaminen kiintoainehäviöitä ja veden käyttöä vähentämällä osastokohtaisten tavoitteiden mukaisesti Kaipolan raakaveden hankinnan uusinta, vaiheen 2 valmistelu Kaipolan puhdistamon hajuhaittojen vähentäminen UPM Metsän tuhkatiehankkeiden edistäminen Ympäristölupien tarkistusprosessin loppuunsaattaminen VAHVISTAMISPÄÄTÖS REG.NO. FI - 58 Inspecta Sertifiointi Oy on akkreditoituna todentajana (FI-V-1) tarkastanut UPM Jokilaakson tehtaiden ympäristöjärjestelmän sekä Ympäristönsuojelun kehitys 212 raportin ja UPM:n sellu- ja paperitehtaiden ympäristö selonteon 212 tiedot. Tarkastuksen perusteella on todettu , että UPM Jokilaakson tehtaiden ympäristöjärjestelmä, tämä Ympäristön suojelun kehitys 212 raportti ja UPM Jokilaakson tehtaita koskevat tiedot UPM:n sellu- ja paperitehtaiden ympäristö selonteossa 212 täyttävät EU:n EMAS-asetuksen (EY) No 1221/29 vaatimukset. UPM JOKILAAKSON TEHTAAT, YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITYS

12 UPM-Kymmene Oyj Jokilaakson tehtaat Puh Jämsänkoski Tiilikantie 17/PL Jämsänkoski Kaipola Tehtaankatu Kaipola Lisätietoja Pia Siirola-Kourunen Ympäristöpäällikkö Puh Pekka Rantala Ympäristöinsinööri Puh Merja Tiittanen Viestintäpäällikkö Puh UPM Fine, 14 g/m 2. 6/213.

YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITYS 2011 UPM Jokilaakson tehtaat

YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITYS 2011 UPM Jokilaakson tehtaat YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITYS 211 UPM Jokilaakson tehtaat UPM CORPORATE ENVIRONMENTAL STATEMENT 211 UPM Jämsänjokilaaksossa UPM:n Jokilaakson tehtaat, Jämsänkoski ja Kaipola sijaitsevat Jämsänjokilaaksossa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2013

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2013 YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 213 UPM Jokilaakson tehtaat UPM Jämsänjokilaaksossa UPM:n Jokilaakson tehtaat, Jämsänkoski ja Kaipola, sijaitsevat Jämsänjokilaaksossa Keski-Suomessa. Jämsänkoskella tehdas toimii

Lisätiedot

UPM Kajaanissa. UPM Smart UPM Cat sanomalehti- ja erikoissanomalehtipaperit. UPM Brite UPM News. UPM, Kajaani

UPM Kajaanissa. UPM Smart UPM Cat sanomalehti- ja erikoissanomalehtipaperit. UPM Brite UPM News. UPM, Kajaani UPM, Kajaani Ympäristönsuojelun kehitys 26 UPM, Kajaani Tuotantokyky 61 paperia Henkilöstön määrä 6 Tuotteet päällystämätön aikakauslehtipaperi UPM Smart UPM Cat sanomalehti- ja erikoissanomalehtipaperit

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITYS 2010 UPM, Jokilaakson tehtaat

YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITYS 2010 UPM, Jokilaakson tehtaat YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITYS 21 UPM, Jokilaakson tehtaat UPM CORPORATE ENVIRONMENTAL STATEMENT 21 UPM Jämsänjokilaaksossa UPM:n Jokilaakson tehtaat, Jämsänkoski ja Kaipola sijaitsevat Jämsänjokilaaksossa

Lisätiedot

UPM Jämsänjokilaaksossa

UPM Jämsänjokilaaksossa UPM, ja Ympäristönsuojelun kehitys 26 UPM Tuotantokyky 87 tonnia paperia Henkilöstön määrä 8 Tuotteet UPM Max UPM Cat UPM Flex Papers UPM Face Papers UPM Base Papers UPM Tuotantokyky 7 tonnia paperia Henkilöstön

Lisätiedot

UPM jämsänjokilaaksossa

UPM jämsänjokilaaksossa UPM, ja Ympäristönsuojelun kehitys 27 UPM Tuotantokyky 87 tonnia paperia Henkilöstön määrä 75 Tuotteet UPM Max UPM Cat UPM Flex Papers UPM Face Papers UPM Base Papers UPM Tuotantokyky 7 tonnia paperia

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2012

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2012 YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 212 UPM Tervasaari UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista

Lisätiedot

KAJAANIN TEHTAAN VUODEN 2005 YMPÄRISTÖTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

KAJAANIN TEHTAAN VUODEN 2005 YMPÄRISTÖTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN UPM, Kajaani, Ympäristönsuojelun kehitys 25 KAJAANIN TEHTAAN VUODEN 25 YMPÄRISTÖTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN UPM:n Kajaanin paperitehtaan tuotanto oli vuonna 25 pienempi kuin edellisenä vuonna ollen 498 921

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2014

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2014 YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 214 UPM Jokilaakson tehtaat UPM Jämsänjokilaaksossa UPM:n Jokilaakson tehtaat, Jämsänkoski ja Kaipola sijaitsevat Jämsänjokilaaksossa Keski-Suomessa. Jämsänkoskella tehdas toimii

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2013

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2013 YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 213 UPM Tervasaari UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2014

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2014 YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2 UPM Rauma UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Rafl atac, UPM Paper Asia,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITYS 2011 UPM, Tervasaari

YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITYS 2011 UPM, Tervasaari YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITYS 211 UPM, Tervasaari UPM CORPORATE ENVIRONMENTAL STATEMENT 211 UPM paper and pulp mills Tämä UPM, Tervasaari Ympäristönsuojelun kehitys 211 on UPM:n paperi- ja sellutehtaiden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2014

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2014 YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2 UPM Tervasaari UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2013

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2013 YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2 UPM Rauma UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Rafl atac, UPM Paper Asia,

Lisätiedot

Päättäjien Metsäakatemia. UPM, Rauma K. Pasanen, tehtaanjohtaja 30.9.2010

Päättäjien Metsäakatemia. UPM, Rauma K. Pasanen, tehtaanjohtaja 30.9.2010 Päättäjien Metsäakatemia UPM, Rauma K. Pasanen, tehtaanjohtaja 30.9.2010 Rauman paperitehdas Uudistuva ja vastuullinen edelläkävijä 2 UPM PAPERIKAPASITEETIT UPM - Paperikapasiteetti 2009 '000 tonnia Aikakauslehtipaperit

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2015

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2015 YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2 UPM Tervasaari UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper

Lisätiedot

Ympäristönsuojelun kehitys 2016

Ympäristönsuojelun kehitys 2016 Ympäristönsuojelun kehitys 216 UPM Tervasaari UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUN. ENVIRONMENTAL performance kehitys in 2012. UPM Kaukas

YMPÄRISTÖNSUOJELUN. ENVIRONMENTAL performance kehitys in 2012. UPM Kaukas YMPÄRISTÖNSUOJELUN ENVIRONMENTAL performance kehitys in 212 UPM Kaukas UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITYS 2011 UPM Pietarsaari

YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITYS 2011 UPM Pietarsaari YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITYS 211 UPM Pietarsaari UPM Pietarsaari UPM Pietarsaaren sellu- ja paperitehdas sekä Alholman saha sijaitsevat Pohjanlahden rannalla Pietarsaaren Alholmassa. UPM Pietarsaaren ja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITYS 2011 UPM, Kymi

YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITYS 2011 UPM, Kymi YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITYS 211 UPM, Kymi UPM, Kymi Kouvolassa, Kuusankoskella sijaitsevaan UPM:n Kymin tehtaaseen kuuluu paperi- ja sellutehdas. Kymin tuotantolaitokset muodostavat yhdessä nykyaikaisen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelun kehitys 2016

Ympäristönsuojelun kehitys 2016 Ympäristönsuojelun kehitys 216 UPM Jokilaakson tehtaat UPM Jämsänjokilaaksossa UPM:n Jokilaakson tehtaat, Jämsänkoski ja Kaipola sijaitsevat Jämsänjokilaaksossa Keski-Suomessa. Jämsänkoskella tehdas toimii

Lisätiedot

UPM ForMi - selluloosa biokomposiitit ja käytännön sovellukset. Stefan Fors, UPM

UPM ForMi - selluloosa biokomposiitit ja käytännön sovellukset. Stefan Fors, UPM UPM ForMi - selluloosa biokomposiitit ja käytännön sovellukset Stefan Fors, UPM 1 UPM UPM The Biofore Company VISIO UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2012

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2012 YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2012 UPM Kymi UPM:n Kymin tehdas sijaitsee Kouvolassa Kymijoen rannalla. UPM Kymi Kouvolassa, Kuusankoskella sijaitsevaan UPM:n Kymin tehtaaseen kuuluu paperi- ja sellutehdas.

Lisätiedot

UPM Raumalla. UPM, Rauma

UPM Raumalla. UPM, Rauma UPM, RAUMA YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITYS 28 UPM, Rauma Tuotantokyky 1 28 tonnia paperia 15 tonnia revintämassaa eli fl uff-sellua Henkilöstön määrä 85 Tuotteet päällystämätön aikakauslehtipaperi UPM Max UPM

Lisätiedot

M-real Äänekoski Paper EMAS -ympäristöselonteko 2006-2008 - päivitystiedot 2008

M-real Äänekoski Paper EMAS -ympäristöselonteko 2006-2008 - päivitystiedot 2008 Sari Åkerlund 14.05.2009 1(7) Paper EMAS -ympäristöselonteko 2006- - päivitystiedot Viitaten Paper EMAS ympäristöselontekoon 2006- (rekisterinumero FI-000042) päivitämme keskeiset tiedot ympäristönsuojelun

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2013

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2013 YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2013 UPM Kymi UPM Kymi Kouvolassa, Kuusankoskella sijaitsevaan UPM:n Kymin tehtaaseen kuuluu paperi- ja sellutehdas. Kymin tuotantolaitokset muodostavat yhdessä nykyaikaisen

Lisätiedot

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET Matkalle PUHTAAMPAAN maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET NYT TEHDÄÄN TEOLLISTA HISTORIAA Olet todistamassa ainutlaatuista tapahtumaa teollisuushistoriassa. Maailman ensimmäinen kaupallinen biojalostamo valmistaa

Lisätiedot

METSÄN UUDET MAHDOLLISUUDET UPM BIOFORE YHTIÖ. ProSuomi-projektin päätösseminari 16.11.2012, Juuso Konttinen

METSÄN UUDET MAHDOLLISUUDET UPM BIOFORE YHTIÖ. ProSuomi-projektin päätösseminari 16.11.2012, Juuso Konttinen UPM BIOFORE YHTIÖ ProSuomi-projektin päätösseminari 16.11.2012, Juuso Konttinen AGENDA 1. UPM BIOFORE YHTIÖ 2. UUSI METSÄTEOLLISUUS 3. UUDET MAHDOLLISUUDET AGENDA 1. UPM BIOFORE YHTIÖ 2. UUSI METSÄTEOLLISUUS

Lisätiedot

UPM, Tervasaari. UPM Tervasaari

UPM, Tervasaari. UPM Tervasaari UPM, TERVASAARI YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITYS 28 YMPÄRISTÖRAPORTTI 28 UPM:N PAPERI- JA SELLUTEHTAAT UPM Tervasaari Tuotantokyky 36 tonnia paperia 24 tonnia sellua (Sellutehdas pysähtynyt 18.12.28) Henkilöstön

Lisätiedot

Ympäristönsuojelun kehitys 2016

Ympäristönsuojelun kehitys 2016 Ympäristönsuojelun kehitys 216 UPM Rauma UPM Paper ENA (Eurooppa ja Pohjois- Amerikka) on maailman johtava graafisten papereiden valmistaja, jolla on laaja tuotevalikoima papereita mainontaan ja julkaisuun

Lisätiedot

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7)

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto Elintarviketeollisuusliiton vuonna 2007 toteuttamasta ympäristökyselystä Elintarviketeollisuusliitto kokosi vuonna 2006 ensimmäisen teollisuuden yhteisen

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

Puun uudet käyttömuodot Vastuullinen metsien käyttö kasvavia odotuksia ja uusia mahdollisuuksia. 20.3.2013 Pia Nilsson, UPM

Puun uudet käyttömuodot Vastuullinen metsien käyttö kasvavia odotuksia ja uusia mahdollisuuksia. 20.3.2013 Pia Nilsson, UPM Puun uudet käyttömuodot Vastuullinen metsien käyttö kasvavia odotuksia ja uusia mahdollisuuksia 20.3.2013 Pia Nilsson, UPM Visio The Biofore Company UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2015

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2015 YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 215 UPM Rauma UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper

Lisätiedot

Maakuntajohtaja Anita Mikkonen

Maakuntajohtaja Anita Mikkonen KESKI-SUOMEN ENERGIAPÄIVÄ 28.1.2010 ENERGIANTUOTANTO JA -KULUTUS KESKI-SUOMESSA 10-20 VUODEN KULUTTUA Maakuntajohtaja Anita Mikkonen SISÄLTÖ 1. Energialähteet nyt ja 2015 2. Energianhuolto 2010 3. 10-20

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista 1900 1998 ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista 1900 1998 ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista 19 1998 ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia) 4 3 2 1 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

Puun energiakäyttö 2012

Puun energiakäyttö 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 15/2013 Puun energiakäyttö 2012 18.4.2013 Esa Ylitalo Metsähakkeen käyttö uuteen ennätykseen vuonna 2012: 8,3 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Matkalle puhtaampaan maailmaan. Jaakko Nousiainen, UPM Biopolttoaineet Puhdas liikenne Etelä-Karjalassa

Matkalle puhtaampaan maailmaan. Jaakko Nousiainen, UPM Biopolttoaineet Puhdas liikenne Etelä-Karjalassa Matkalle puhtaampaan maailmaan Jaakko Nousiainen, UPM Biopolttoaineet Puhdas liikenne Etelä-Karjalassa 30.1.2017 METSÄ ON TÄYNNÄ UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Maailma muuttuu Rajalliset resurssit Globaalin talouden

Lisätiedot

UPM, Tervasaari. UPM, Tervasaari

UPM, Tervasaari. UPM, Tervasaari UPM, Tervasaari Ympäristönsuojelun kehitys 26 UPM, Tervasaari Tuotantokyky 46 tonnia paperia 24 tonnia sellua Henkilöstön määrä n. 8 Tuotteet Tarrapaperit (Base): UPM Blue UPM Brilliant UPM Brilliant pro

Lisätiedot

Porvoon jalostamon ympäristötulos

Porvoon jalostamon ympäristötulos Porvoon jalostamon ympäristötulos 2015 Sisältö Syötöt ja tuotanto Käytetyt polttoaineet Päästöt ilmaan Päästöt veteen Jäähdytysvesi Jätteet Energiatehokkuus Ympäristöinvestoinnit Vaikutukset ympäristöön

Lisätiedot

Suomen metsät ja metsäsektori vähähiilisessä tulevaisuudessa

Suomen metsät ja metsäsektori vähähiilisessä tulevaisuudessa Suomen metsät ja metsäsektori vähähiilisessä tulevaisuudessa Tuloksia hankkeesta Low Carbon Finland 25 -platform Maarit Kallio ja Olli Salminen Metsäntutkimuslaitos Metsät ja metsäsektori vaikuttavat Suomen

Lisätiedot

Ympäristövuosi / 2012

Ympäristövuosi / 2012 2012 Ympäristövuosi / 2012 Vastuullisuus läpi linjan Käytännön tasolla kehitystyö tarkoittaa sitä, että hankimme teknologiaa, jolla voidaan vähentää melu-,vesi- ja ilmapäästöjä ja samalla pienentää yhtiömme

Lisätiedot

upm kuusankoskella UPM, Kymi

upm kuusankoskella UPM, Kymi UPM, KYMI YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITYS 28 YMPÄRISTÖRAPORTTI 28 UPM:N PAPERI- JA SELLUTEHTAAT UPM, Kymi Tuotantokyky 84 tonnia paperia 54 tonnia sellua Henkilöstön määrä 83 Tuotteet päällystetty ja päällystämätön

Lisätiedot

Resurssitehokkuus tuotannosta tuotteisiin case Kaukas. Päättäjien Metsäakatemia 23.5.2013 Päivi Salpakivi-Salomaa Ympäristöjohtaja, UPM

Resurssitehokkuus tuotannosta tuotteisiin case Kaukas. Päättäjien Metsäakatemia 23.5.2013 Päivi Salpakivi-Salomaa Ympäristöjohtaja, UPM Resurssitehokkuus tuotannosta tuotteisiin case Kaukas Päättäjien Metsäakatemia 23.5.2013 Päivi Salpakivi-Salomaa Ympäristöjohtaja, UPM Sisältö 1. Biofore ja biotalous 2. Resurssitehokkuus 3. Esimerkkejä

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas

Äänekosken biotuotetehdas Äänekosken biotuotetehdas Metsä Groupin avainluvut 2014 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 10 500 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 122 000 suomalaista metsänomistajaa

Lisätiedot

UPM:N PIETARSAAREN TEHTAALLE! TILL UPM JAKOBSTAD

UPM:N PIETARSAAREN TEHTAALLE! TILL UPM JAKOBSTAD UPM:N PIETARSAAREN TEHTAALLE! TILL UPM JAKOBSTAD Febr uary 1 UPM 2010 SELLU - huipputuote vai bulkkia? Veikko Petäjistö Tehtaanjohtaja UPM Pietarsaari UPM tänään UPM Plywood Vaneri- ja viilutuotteet UPM

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2012

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2012 YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 212 UPM Pietarsaari UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista

Lisätiedot

Puu- ja turvetuhkan hyötykäyttömahdollisuudet. FA Forest Oy Tuula Väätäinen

Puu- ja turvetuhkan hyötykäyttömahdollisuudet. FA Forest Oy Tuula Väätäinen Puu- ja turvetuhkan hyötykäyttömahdollisuudet FA Forest Oy Tuula Väätäinen FA Forest Oy Perheyritys, henkilöstöä n. 15, liikevaihto n. 5 milj. Toimialana tuhkien käsittely ja hyötykäyttö sekä lannoituspalvelut

Lisätiedot

METSÄTEOLLISUUDEN UUDET TUOTTEET

METSÄTEOLLISUUDEN UUDET TUOTTEET METSÄTEOLLISUUDEN UUDET TUOTTEET Kuhmon Metsäpäivän Ideaseminaari 26.3.2014 Janne Seilo Aluejohtaja UPM Metsä Pohjanmaan integraattialue UPM tänään UPM Plywood Vaneri- ja viilutuotteet UPM Biorefining

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2014

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2014 YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 214 UPM Kaukas UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper

Lisätiedot

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme Energiantuotanto Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919 Sähkö -konserni on monipuolinen energiapalveluyritys, joka tuottaa asiakkailleen sähkö-, lämpö- ja maakaasupalveluja. Energia Oy Sähkö

Lisätiedot

EMASympäristökatsaus. Sappi Kirkniemi

EMASympäristökatsaus. Sappi Kirkniemi EMASympäristökatsaus 13 Sappi Kirkniemi Alkusanat Talous, yhteiskunta ja ympäristö ovat kestävän kehityksen päätekijät, joihin Sappi on sitoutunut. Kirkniemen tehdas on huomioinut nämä ympäristöpolitiikassaan

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

KANTELEEN VOIMA OY. Haapaveden voimalaitos Polttoaineen hankinta

KANTELEEN VOIMA OY. Haapaveden voimalaitos Polttoaineen hankinta KANTELEEN VOIMA OY Haapaveden voimalaitos Polttoaineen hankinta Konsorttio / Kanteleen Voiman omistajat Oy Katternö Kraft Ab Herrfors, Pietarsaari, uusikaarlepyy, Ähtävä, Veteli, Tammisaari Kaakon Energia

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2013

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2013 YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 213 UPM Pietarsaari UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Asia tulisi käsitellä 25.8.2015 283 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Helen Oy:n Patolan huippulämpökeskuksen ympäristölupa-asiassa HEL 2015-001987 T

Lisätiedot

Ympäristönsuojelun kehitys 2011

Ympäristönsuojelun kehitys 2011 Ympäristönsuojelun kehitys 2 UPM, Kaukas UPM Kaukaalla Kaukaan tehtaat sijaitsevat Kaakkois-Suomessa Lappeenrannassa Saimaan rannalla. Tehdasalueella toimii useita UPM:n tuotantolaitoksia ja yksiköitä

Lisätiedot

Äänekosken sellutehtaan lisätuotannon vaikutuksia

Äänekosken sellutehtaan lisätuotannon vaikutuksia Äänekosken sellutehtaan lisätuotannon vaikutuksia Lisätuotanto max 800 000 t/v (+ 160 %), Kauko- Itään (läh. Kiinaan). Lisäpuun käyttö max 4,3 milj m3 (n. + 200 %) (lähdeluvut ehkä erilaisia). 6 kiinto-m3

Lisätiedot

PAPERI KESTÄVÄ VAIHTOEHTO. Valitse vastuullisesti. Valitse UPM:n paperi.

PAPERI KESTÄVÄ VAIHTOEHTO. Valitse vastuullisesti. Valitse UPM:n paperi. PAPERI KESTÄVÄ VAIHTOEHTO Valitse vastuullisesti. Valitse UPM:n paperi. KESTÄVÄ KEHITYS ON MATKA 2 Kestävä kehitys tarkoittaa meille UPM:ssä matkaa. Kehitämme jatkuvasti ympäristö-, yhteisö- ja taloustehokkuuttamme.

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

Puuhuolto/puun hankinta - Case Stora Enso. Yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila

Puuhuolto/puun hankinta - Case Stora Enso. Yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila Puuhuolto/puun hankinta - Case Stora Enso Yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila Stora Enso Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä Maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas

Äänekosken biotuotetehdas Äänekosken biotuotetehdas Äänekosken biotuotetehdas Tiedätkö sinä, mikä biotuotetehdas? Biotuotetehtaan ydin on sellutehdas, mutta biotuotetehdas on paljon muutakin. Mitä biotuotteet ovat? Minkälainen

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

EMAS-ympäristökatsaus Sappi Kirkniemi

EMAS-ympäristökatsaus Sappi Kirkniemi EMAS-ympäristökatsaus 216 Sappi Kirkniemi Martti Savelainen tehtaanjohtaja Alkusanat K irkniemen tehdas on aktiivisesti kehittänyt toimintaansa ympäristökysymyksissä jo vuosikymmenten ajan. Panostamme

Lisätiedot

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 Avainluvut 2015 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 116 000 suomalaista metsänomistajaa METSÄ FOREST Puunhankinta ja metsäpalvelut

Lisätiedot

Maapallon kehitystrendejä (1972=100)

Maapallon kehitystrendejä (1972=100) Maapallon kehitystrendejä (1972=1) Reaalinen BKT Materiaalien kulutus Väestön määrä Hiilidioksidipäästöt Väestön kehitys maapallolla, EU-15-maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa (195=1) Maailman väestön määrä

Lisätiedot

Luontaisesti syntynyt ekoteollisuuspuisto Case Varkaus

Luontaisesti syntynyt ekoteollisuuspuisto Case Varkaus Luontaisesti syntynyt ekoteollisuuspuisto Case Varkaus 15.3.2006 Eeva Punta Linnunmaa Oy Luontaisesti syntynyt ekoteollisuuspuisto = tyypillisesti syntynyt suomalainen metsäteollisuusintegraatti liitännäisineen

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia hiiltä) 1 8 6 4 2 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

KESTÄVIÄ PUUTUOTTEITA UPM TIMBER

KESTÄVIÄ PUUTUOTTEITA UPM TIMBER KESTÄVIÄ PUUTUOTTEITA UPM TIMBER Laadukkaita ja ympäristöystävällisiä PUUTUOTTEITA UPM Timber valmistaa korkealuokkaista mänty- ja kuusisahatavaraa rakennus- ja puusepänteollisuuteen sekä useisiin muihin

Lisätiedot

ÄÄNEVOIMA OY ILMANSUOJELUN VUOSIRAPORTTI 2016

ÄÄNEVOIMA OY ILMANSUOJELUN VUOSIRAPORTTI 2016 ÄÄNEVOIMA OY ILMANSUOJELUN VUOSIRAPORTTI 2016 Sisällysluettelo 1. TUOTANTOTIEDOT 2. POLTTOAINETIEDOT 3. SAVUKAASUPÄÄSTÖT 3.1 BIOKATTILA 3.2 S40-KATTILA 3.3 HÖGFORS-KATTILA 4. YKSITTÄISMITTAUKSET 5. YHTEENVETO

Lisätiedot

MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS

MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS OSSI PUROMÄKI METSÄ FIBRE, 1 on kannattava ja kilpailukykyinen metsäteollisuuskonserni 2 Metsä Fibre lyhyesti METSÄ FIBRE Maailman johtavia havuselluntuottajia ja suuri

Lisätiedot

Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus

Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus KEMIALLISIIN REAKTIOIHIN PERUSTUVA POLTTOAINEEN PALAMINEN Voimalaitoksessa käytetään polttoaineena

Lisätiedot

EMAS ympäristökatsaus. 2010 Sappi Kirkniemi

EMAS ympäristökatsaus. 2010 Sappi Kirkniemi EMAS ympäristökatsaus 1 Sappi Kirkniemi Sitoutuminen kestävään kehitykseen Martti Savelainen tehtaanjohtaja Kirkniemen paperitehdas julkaisee tämän ympäristökatsauksen 1 päivitykseksi EMASympäristöselontekoon

Lisätiedot

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Maakaasuyhdistys 23.4.2010 Kymen Bioenergia Oy KSS Energia Oy, 60 % ajurina kannattava bioenergian tuottaminen liiketoimintakonseptin tuomat monipuoliset mahdollisuudet tehokkaasti

Lisätiedot

EMASympäristökatsaus. Sappi Kirkniemi

EMASympäristökatsaus. Sappi Kirkniemi EMASympäristökatsaus 214 Sappi Kirkniemi Alkusanat Talous, yhteiskunta ja ympäristö ovat kestävän kehityksen päätekijät, joihin Sappi on sitoutunut. Kirkniemen tehdas on huomioinut nämä ympäristöpolitiikassaan

Lisätiedot

Suomi kehittyneiden biopolttoaineiden kärjessä UPM Lappeenrannan biojalostamo. Ilmansuojelupäivät 19.8.2015 Stefan Sundman UPM Sidosryhmäsuhteet

Suomi kehittyneiden biopolttoaineiden kärjessä UPM Lappeenrannan biojalostamo. Ilmansuojelupäivät 19.8.2015 Stefan Sundman UPM Sidosryhmäsuhteet Suomi kehittyneiden biopolttoaineiden kärjessä UPM Lappeenrannan biojalostamo Ilmansuojelupäivät 19.8.2015 Stefan Sundman UPM Sidosryhmäsuhteet METSÄ ON TÄYNNÄ UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Maailma muuttuu Rajalliset

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2015

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2015 YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 215 UPM Kaukas UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper

Lisätiedot

BioForest-yhtymä HANKE

BioForest-yhtymä HANKE HANKE Kokonaisen bioenergiaketjun yritysten perustaminen: alkaa pellettien tuotannosta ja päättyy uusiutuvista energialähteistä tuotetun lämmön myyntiin Bio Forest-yhtymä Venäjän federaation energiatalouden

Lisätiedot

UPM BIOPOLTTOAINEET Puupohjaisisten biopolttoaineiden edelläkävijä

UPM BIOPOLTTOAINEET Puupohjaisisten biopolttoaineiden edelläkävijä UPM BIOPOLTTOAINEET Puupohjaisisten biopolttoaineiden edelläkävijä Teollisuuden metsänhoitajien syysseminaari 2014, 06.11.2014 Sari Mannonen/UPM Biopolttoaineet UPM tänään The Biofore Company UPM Biorefining

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia) Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia) Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia) 4 3 2 1 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut 22.9.2

Lisätiedot

Energian kokonaiskulutus laski lähes 6 prosenttia vuonna 2009

Energian kokonaiskulutus laski lähes 6 prosenttia vuonna 2009 Energia 2010 Energiankulutus 2009 Energian kokonaiskulutus laski lähes 6 prosenttia vuonna 2009 Tilastokeskuksen energiankulutustilaston mukaan energian kokonaiskulutus Suomessa oli vuonna 2009 1,33 miljoonaa

Lisätiedot

joutsenmerkityt takat

joutsenmerkityt takat joutsenmerkityt takat tulevaisuus luodaan nyt Pohjoismaisen Joutsen-ympäristömerkin tavoitteena on auttaa kuluttajaa valitsemaan vähiten ympäristöä kuormittava tuote. Palvelulle tai tuotteelle myönnettävän

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

EMAS ympäristökatsaus. 2011 Sappi Kirkniemi

EMAS ympäristökatsaus. 2011 Sappi Kirkniemi EMAS ympäristökatsaus 11 Sappi Kirkniemi Sitoutuminen kestävään kehitykseen Martti Savelainen tehtaanjohtaja Kirkniemen paperitehdas julkaisee tämän ympäristökatsauksen 11 päivitykseksi EMAS-ympäristöselontekoon

Lisätiedot

JÄRVIMALMIN JALOSTUS PUUPOLTTOAINEITA KÄYTTÄVISSÄ LÄMPÖLAITOKSISSA Hajautetut biojalostamot: tulosfoorumi 14.11.2013 Tomi Onttonen Karelia-AMK

JÄRVIMALMIN JALOSTUS PUUPOLTTOAINEITA KÄYTTÄVISSÄ LÄMPÖLAITOKSISSA Hajautetut biojalostamot: tulosfoorumi 14.11.2013 Tomi Onttonen Karelia-AMK 1 JÄRVIMALMIN JALOSTUS PUUPOLTTOAINEITA KÄYTTÄVISSÄ LÄMPÖLAITOKSISSA Hajautetut biojalostamot: tulosfoorumi Tomi Onttonen Karelia-AMK Sisältö 2 - Perustuu opinnäytetyöhöni - Aineisto kerätty hajautetut

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2016 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 167/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/96/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 167/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/96/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 PÄÄTÖS Nro 167/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/96/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA UPM-Kymmene Oyj Kaipolan tehtaan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Jämsä. HAKIJA

Lisätiedot

YEAR OF PROGRESS. UPM:n YMPÄRISTÖselonteko 2014. UPM:n sellu- ja paperitehtaat

YEAR OF PROGRESS. UPM:n YMPÄRISTÖselonteko 2014. UPM:n sellu- ja paperitehtaat YEAR OF PROGRESS UPM:n YMPÄRISTÖselonteko 2014 UPM:n sellu- ja paperitehtaat Tietoja tästä selonteosta UPM:n sellu- ja paperitehtaiden EMAS raportointi Kaikki UPM:n eurooppalaiset sellu- ja paperitehtaat

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2014

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2014 YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 214 UPM Pietarsaari UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille 30.6.2011

Hakemus on tullut vireille 30.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 88/2011/1 Dnro ESAVI/179/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Simpeleen tehtaan ympäristölupapäätöksen nro 29/2011/1

Lisätiedot

UPM SILMU-Pergola IDEAKIRJA

UPM SILMU-Pergola IDEAKIRJA UPM SILMU-Pergola IDEAKIRJA Monipuolisesti ja nautittavasti Toteuta oma suosikkisi Puiden lehteen puhkeavista kasvupisteistä nimensä saanut UPM SILMU-Pergola tuo kesän puutarhaan nautittavan helposti.

Lisätiedot

Osapuolten yhteinen ilmoitus rajavesistöihin kohdistuneesta jätevesikuormituksesta ja toimenpiteet niiden suojelemiseksi v 2013

Osapuolten yhteinen ilmoitus rajavesistöihin kohdistuneesta jätevesikuormituksesta ja toimenpiteet niiden suojelemiseksi v 2013 Liite 4 Yhteisen suomalais-venäläisen rajavesistöjen käyttökomission 52. kokouksen pöytäkirjaan Osapuolten yhteinen ilmoitus rajavesistöihin kohdistuneesta jätevesikuormituksesta ja toimenpiteet niiden

Lisätiedot

Metsäenergian uudet tuet. Keski-Suomen Energiapäivä 2011 2.2.2011 Laajavuori, Jyväskylä

Metsäenergian uudet tuet. Keski-Suomen Energiapäivä 2011 2.2.2011 Laajavuori, Jyväskylä Metsäenergian uudet tuet Keski-Suomen Energiapäivä 2011 2.2.2011 Laajavuori, Jyväskylä Uusiutuvan energian velvoitepaketti EU edellyttää (direktiivi 2009/28/EY) Suomen nostavan uusiutuvan energian osuuden

Lisätiedot

Ympäristöystävällinen ja monipuolinen pakkaus

Ympäristöystävällinen ja monipuolinen pakkaus Ympäristöystävällinen ja monipuolinen pakkaus 2 Kuluttaja pitää paperi- ja kartonkituotteista Kartongilla ja paperilla on ylivertainen imago muihin pakkausmateriaaleihin nähden. Niitä pidetään turvallisina

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/2006

Osavuosikatsaus II/2006 Osavuosikatsaus II/2006 25.7.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Toisen neljänneksen

Lisätiedot

Tämä referenssiasiakirja sisältää johdannon (yleiskatsaus, luku 1) ja viisi pääosaa:

Tämä referenssiasiakirja sisältää johdannon (yleiskatsaus, luku 1) ja viisi pääosaa: TIIVISTELMÄ Tämä massa- ja paperiteollisuuden parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskeva referenssiasiakirja on neuvoston direktiivin 96/61/EY 16 artiklan 2 kohdan perusteella toteutetun tietojenvaihdon

Lisätiedot

TERVETULOA KAUKAALLE!

TERVETULOA KAUKAALLE! TERVETULOA KAUKAALLE! 2013 Esityksen sisältö Turvallisuus ensin! UPM Kaukas tänään Kaukaan tehtaiden historia Ohjeita tehdaskierrokselle 2 UPM Public Sitoutuminen työturvallisuuteen - Työturvallisuuden

Lisätiedot

Ympäristönsuojelun kehitys 2016

Ympäristönsuojelun kehitys 2016 Ympäristönsuojelun kehitys 216 UPM Pietarsaari UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSELONTEON päivitystiedot vuodelta 2007

YMPÄRISTÖSELONTEON päivitystiedot vuodelta 2007 YMPÄRISTÖSELONTEON päivitystiedot vuodelta 2007 29.4.2008 2 (21) :n toimitusjohtajan katsaus Vuoden 2007 aikana :n emoyhtiö Powerflute Oyj:n omistuksessa tapahtui merkittävä muutos, kun yhtiö listautui

Lisätiedot

Mauri Pekkarinen Energiateollisuuden kevätseminaari Oulu 23.5.2013. Energiahaasteet eivät pääty vuoteen 2020 miten siitä eteenpäin?

Mauri Pekkarinen Energiateollisuuden kevätseminaari Oulu 23.5.2013. Energiahaasteet eivät pääty vuoteen 2020 miten siitä eteenpäin? Mauri Pekkarinen Energiateollisuuden kevätseminaari Oulu 23.5.2013 Energiahaasteet eivät pääty vuoteen 2020 miten siitä eteenpäin? Vanhasen hallituksen strategiassa vuonna 2020 Vuonna 2020: Kokonaiskulutus

Lisätiedot