YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2013"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 213 UPM Tervasaari

2 UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 21 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 1 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM The Biofore Company UPM Tervasaari Tervasaaren tehtaat sijaitsevat Valkeakosken kaupungin keskustassa Mallasveden ja Vanajaveden välisen kanavan alapuolella. Sijainti asutuksen välittömässä läheisyydessä edellyttää ympäristöasioiden huolellista hoitoa ja huomioimista jokapäiväisessä toiminnassa. Tervasaaren tehdasintegraatissa on kolme paperikonetta, joista yksi on Billerud- Korsnäs Finland Oy:n omistuksessa, sekä voimalaitos, vesivoimalaitos ja biologinen jäteveden puhdistamo. Lisäksi alueella toimii useita yrityksiä vuokralaisina. Vuokralaisten toiminnasta aiheutuvat jätevesipäästöt sisältyvät tämän raportin tietoihin. Tervasaaren tehtaiden tarvitsema lämpö tuotetaan omalla voimalaitoksella. Noin viidesosa tarvittavasta sähköstä tuotetaan itse. Lämpöä myydään kaukolämpönä ja höyrynä ulkopuolisille käyttäjille. Tervasaaren tehtaan Suikin teollisuuskaatopaikka on ollut käytössä koko vuoden 213. Vanhan Kalatonlahden teollisuuskaatopaikan sulkemistyötä jatkettiin suunnitelmien mukaan. UPM:n YMPÄRISTÖselonteko 213 UPM:n sellu- ja paperitehtaat Tämä UPM Tervasaaren Ympäristönsuojelun kehitys 213 on UPM:n sellu- ja paperitehtaiden ympäristöselonteon 213 tehdasliite, joka käsittelee vuoden 213 ympäristösuorituskykyä ja tunnuslukuja. UPM:n sellu- ja paperitehtaiden ympäristöselonteko yhdessä tehdasliitteiden kanssa muodostaa UPM:n yhteisen EMAS-selonteon. UPM:n sellu- ja paperitehtaiden ympäristöselonteko on saatavilla osoitteesta Seuraava UPM:n yhteinen EMAS-selonteko ilmestyy keväällä 215. UPM Tervasaari on vahva tarrapapereiden osaamiskeskus, jossa panostetaan vahvasti nykyisten paperilajien sekä uusien tuotteiden kehittämiseen. Tuotantokyky 29 t/a Henkilöstö 33 Tuotteet Tarran taustapaperi (Base): UPM Brilliant UPM Brilliant light UPM Brilliant pro UPM Brilliant duo UPM Honey UPM Honey light UPM Golden UPM Blue UPM Pacifi c UPM SCK UPM SCK light UPM Topaz duo Sertifikaatit Laatujärjestelmä ISO 91 Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä ISO 141 EMAS ympäristöjärjestelmä Puun alkuperäketju FSC Puun alkuperäketju PEFC CoC Sertifi kaatit löytyvät UPM:n internet-sivuilta polkua > Vastuullisuus > Periaatteet ja tunnusluvut > Sertifi kaatit FSC-tuotteista lisää PEFC/ PEFC-tuotteista lisää 2 UPM TERVASAARI, YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITYS 213

3 Ympäristövuosi 213 Vuosi 213 oli muutosten vuosi UPM:ssä. Marraskuun alussa yhtiön uusi kuuteen liiketoiminta-alueeseen jaettu toimintarakenne astui voimaan. Tämän muutoksen päämääränä on terävöittää yhtiön tavoitteita ja toimintaa kaikissa liiketoiminnoissa. Tarrapaperiliiketoimintayksikkö siirtyi UPM Paper Asia -liiketoiminta-alueeseen. Matalampi organisaatiorakenne tuo päätöksenteon lähemmäs tuotantoyksikköjä, kuten esim. Tervasaarta. Vuonna 213 PK 8:n paperintuotanto kasvoi edellisestä vuodesta maaliskuussa 212 toteutetun investoinnin myötä. PK8 investointi mahdollisti ohuiden ympäristöystävällisten tarran taustapaperien valmistuksen ja paransi energiatehokkuutta. Ympäristöasioiden hallinnan edelleen parantamiseksi jatkettiin koko yhtiön kattavaa Clean Run -kampanjaa *, jonka tavoitteena on koko henkilökunnan ympäristötietoisuuden lisääminen ja poikkeuksellisten päästöjen vähentäminen. Clean Run -ohjelmassa kaikkia työntekijöitä kannustetaan havainnoimaan ja ennakoimaan ympäristöpoikkeamia ja toimimaan niiden ehkäisemiseksi. ja keväällä tehdyt tekniset muutokset lietteenkäsittelyssä paransivat koko puhdistamon ajettavuutta. Tervasaaren järjestelmään kirjataan kaikki tehtaan ulkopuolelta tulleet ympäristöön liittyvät ilmoitukset. Vuonna 213 saimme yhden ilmoituksen liittyen mahdollisesti tehtaalta kaupunkialueelle tulevaan hajuun. Hajun lähdettä ei pystytty varmistamaan. Asiakkaiden kyselyjen määrä tuotteista ja niiden valmistuksen vaikutuksesta ympäristöön on pysynyt korkealla tasolla. Tuoteturvallisuustiedustelut ovat lisääntyneet. Yksikön energiatehokkuutta parannettiin. Asetetut tavoitteet ylitettiin sähköhäviöiden osalta. Investoinnit uusiin taajuusmuuttajakäyttöihin toi ennakoitua paremman tuloksen. Sen sijaan lämpöhäviöissä ei saavutettu asetettuja tavoitteita, vaikka höyryverkostoon tehtiin merkittäviä muutoksia häviöiden pienentämiseksi. Jätteiden ja syntyvien sivutuotteiden hyötykäyttö onnistui hyvin vuonna 213. Kaikki syntynyt tuhka käytettiin Kalattoman kaatopaikan sulkemisessa. Välivarastoituna ollutta kuitulietettä poltettiin leijukattilassa energialähteenä. Ympäristöviranomaiset ja ulkopuoliset riippumattomat ympäristöasiantuntijat arvioivat toimintaamme. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) suoritti Tervasaaressa lokakuussa 213 valvontakäynnin, jossa tarkastettiin tehtaan vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi asetuksen 59/1999 mukaisesti. UPM:n Biofore-strategian mukaisesti sitoudumme toimimaan vastuullisesti talouteen, ihmisiin ja yhteiskuntaan sekä ympäristöön liittyvissä asioissa ja jatkuvasti parantamaan toimintaamme Tervasaaressa. Tervasaari on onnistunut erinomaisesti ympäristöasioiden hallinnassa kampanjan aikana. UPM:n maailmanlaajuisessa tehdasvertailussa se on yksi parhaista tehtaista, kun mittarina pidetään Clean Run -ympäristöpoikkeamia. Tervasaaren tehdasalueella ei sattunut yhtään merkittävää ympäristöpoikkeamaa vuoden 213 aikana. Asetetut jätevesi- ja ilmapäästöjen ympäristötavoitteet saavutettiin hyvin. Päästöt alittivat selvästi luparajat. Tervasaaressa jätevedenkäsittely on toiminut ongelmitta, * ) Lisätietoa Clean Run -raportoinnista UPM-konsernin ympäristöselonteosta. Harri Hiltunen, suojelupäällikkö Pentti Putkinen, tehtaanjohtaja UPM TERVASAARI, YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITYS 213 3

4 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen Valkeakosken alapuolisen vesistön alueelta ottamien ja analysoimien näytteiden pohjalta tekemä pintaveden laatuluokitus vuosina 197, 199 ja MAKKARANSELKÄ VALKEA- KOSKI KÄRJEN- NIEMEN- SELKÄ 199 MAKKARANSELKÄ VALKEA- KOSKI KÄRJEN- NIEMEN- SELKÄ 28 MAKKARANSELKÄ VALKEA- KOSKI KÄRJEN- NIEMEN- SELKÄ 5 km RAUTTUNSELKÄ 5 km RAUTTUNSELKÄ 5 km RAUTTUNSELKÄ Erinomainen Hyvä Tyydyttävä Välttävä Huono Ei luokiteltu Maanmittauslaitos, lupa nro 544/MML/8 Ilma Vesi Kaupunki-ilman laadun seurantaa jatkettiin aikaisempien vuosien tapaan yhteistyössä Valkeakosken kaupungin ja muiden teollisuuslaitosten kanssa. Kaikki tehtaan jätevesipäästöihin liittyvät luparajat alitettiin selvästi. Myös vuodelle 213 asetetut sisäiset ympäristötavoitteet jätevesipäästöjen osalta alitettiin selvästi. Kuukausiraporttien perusteella terveyskeskuksen mittauspisteessä ei tapahtunut typen oksidien tai rikkidioksidin ylityksiä koko vuonna. Sen sijaan kaupunki-ilman hiukkaspitoisuuksien vuorokausiohjearvot ylittyivät 8 kertaa katujen pölyämisen vuoksi keväällä 213. Vuoden 213 yhteenvetoraporttia ei tätä selontekoa laadittaessa ole vielä käytettävissä. Tervasaaren jäteveden puhdistamolla käsiteltävien vesien määrä laski, vaikka paperituotanto oli edellistä vuotta korkeampi. Tuotannolle asetettuun veden ominaiskulutustavoitteeseen ei kuitenkaan päästy. Myös puhdistamolle menevän kiintoaineen määrä jäi asetetusta tavoitteesta. FOSSIILINEN HIILIDIOKSIDI, CO 2 1 t/a RIKKIDIOKSIDI, SO 2 t/a BIOLOGINEN HAPENKULUTUS, BOD t/d TYPEN OKSIDIT, NO X t/a HIUKKASET t/a TYPPI, N kg/d UPM TERVASAARI, YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITYS 213 Lupa, kuukausikeskiarvo

5 Jätteet ja jätehuolto Pääsyynä sisäisten tavoitteiden ylitykselle voidaan pitää ultrasuodatuksessa ilmenneitä ongelmia, jotka saatiin kuntoon laitteiden huollon jälkeen KIINTOAINE, TSS t/d KEMIALLINEN HAPENKULUTUS, COD t/d Tervasaaren tavoitteena on vähentää kaatopaikalle vietävän jätteen määrää minimoimalla tuotannossa syntyvä jäte sekä kehittämällä jätteiden lajittelua. Tavoitteena on myös löytää uusia hyötykäyttökohteita erityisesti lentotuhkalle. Vuonna 213 Kalatonlahden kaatopaikan sulkemiseen käytettiin leijukattilan pohjatuhkaa sekä lentotuhkaa. Vuonna 213 kiinteitä jätteitä muodostui t. Hyötykäyttöön menevän jätteen osuus syntyvästä jätteestä pystyttiin pitämään korkealla tasolla vuonna 213. Yli 9 % syntyneestä jätteestä meni hyötykäyttöön. Samalla Suikin teollisuuskaatopaikalle vietävän jätteen määrä puolittui edellisestä vuodesta. Kalatonlahden ja Suikin kaatopaikan suotovedet käsitellään Tervasaaren biologisella jätevedenpuhdistamolla. tarvetta käyttää kiviaineksia. Uusiutumattomia ja vedenhankinnan kannalta tärkeitä soravaroja voidaan tällöin kuitenkin säästää. Vuoden 213 aikana suoritettiin seurantatutkimuksia Nokia-Pinsiöntien kuntoon ja rakenteen toimivuuteen liittyen. Kyseisen tieosuuden kunnostuksessa hyödynnettiin soratien alemmassa kerroksessa lentotuhkan ja kuitusaven seosta 2,7 km:n pituisella osuudella. Hyötykäytetty lentotuhkamäärä oli noin kolmannes Tervasaaressa vuosittain muodostuvasta lentotuhkamäärästä. Selvitykset osoittivat, että kyseinen tieosuus oli selkeästi paremmassa kunnossa kuin vertailurakenne. KAATOPAIKALLE SIJOITETTU KIINTEÄ JÄTE BD t/a FOSFORI, P kg/d Tervasaari on ollut mukana Pirkanmaan alueellisessa UUMA-hankkeessa, joka liittyy ympäristöministeriön käynnistämään ja Tekesin (Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus) organisoimaan Kestävä yhdyskunta -ohjelmaan. Projekti keskittyy metsäteollisuuden lentotuhkan ja kui tu - sa ven hyödyntämisen edistämiseen ja tuotteistamiseen tie-, katu- ja kevyen liikenteen väylien rakennekerroksiin. Uusiomateriaalien käyttäminen säästää luonnon kiviainesvaroja, mutta ei poista kokonaan Rakennusjäte/ maa-aines Tuhkat Siivous- yms. jäte Kuvan luvut on esitetty kuivapainona. Meesa/soodasakka Kuituliete/ Imuautojäte Melu Vuonna 213 suoritettiin Tervasaaren ympäristöluvan määräämät vuosittaiset melumittaukset. Tulokset on raportoitu Valkeakosken ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Pirkanmaan ELY-keskukselle. UPM TERVASAARI, YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITYS 213 5

6 Ympäristötunnusluvut 213 Tuotantoa sekä raaka-aineen ja energian kulutusta koskevat tunnusluvut on ilmoitettu kokonaislukuina konsernitasolla UPM:n sellu- ja paperitehtaiden ympäristöselonteossa. Tuotantokapasiteetti* Paperi 29 t Raaka-aineet Sellu ja kemikaalit Tiedot UPM-konsernin ympäristöraportista Energia Päästöt ilmaan Bio- ja fossiiliset polttoaineet Ostoenergia Hiukkaset Rikkidioksidi SO 2 Typen oksidit NO 2 Fossiilinen CO 2 Biopolttoaineet 43,4 %, Fossiiliset polttoaineet 56,6 % Tiedot UPM-konsernin ympäristöraportista 8 t 1 t 335 t t Raakavesi Prosessi- ja jäähdytysvedet m 3 Päästöt veteen Kaatopaikkajätteet Jätteet hyötykäyttöön Vaarallinen jäte Puhtaat jäähdytysvedet Prosessijätevedet BOD 7 COD cr Kiintoaine Fosfori, P Typpi, N Maa- ja kiviaines Purkujätteet Siivousjäte Kuituliete Muut Metallijäte ym. Tuhkat Energiajäte Maa- ja kiviaines Muut m m 3 86 t 477 t 116 t,8 t 1 t 322 t 22 t 49 t 26 t 22 t Hyötykäyttöä varten välivarastoitu jäte Kuituliete t Tehdasalueen koko 913 t t 659 t 3 79 t 234 t 115 t 73 ha * Luku ei sisällä BillerudKorsnäs Finland Oy:n paperituotantokapasiteettia. Tehdasalueella toimivien vuokralaisten toiminnasta aiheutuva ympäristökuormitus sisältyy tämän raportin tietoihin. 6 UPM TERVASAARI, YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITYS 213

7 Vuoden 213 tavoitteiden saavuttaminen TAVOITTEET TOTEUMA HUOMIOITAVAA Jätevesipäästöt vesistöön (kk ka) COD < 2 t/d BOD 7 <,5 t/d N < 5 kg/d P < 5 kg/d Päästöt ilmaan; leijukattila NO X < 3 mg/m 3 (n) SO 2 < 2 mg/m 3 (n) Hiukkaset < 3 mg/m 3 (n) Veden kulutuksen, kiintoainehäviöiden ja kiinteän jätteen määrän vähentäminen veden kulutus 8,2 m 3 /t kiintoainehäviö,62 % kaatopaikalle vietävän jätteen määrä < 4 t/a sekä jätteen lajittelun tehostaminen; sivutuotteiden, erityisesti tuhkan hyötykäyttömahdollisuuksien lisääminen; lentotuhkan hyötykäyttötavoite 1 % Energiatehokkuuden parantaminen sähkö ja lämpöhäviöiden pienentäminen entisen sellutehtaantilojen alueilla: Sähköhäviöt 4 MWh/a ( 1 %) Lämpöhäviöt 25 MWh/a ( 1 %) Kyllä Kyllä Ei Ei Kyllä Kyllä Ei Puhdistamo toiminut luotettavasti. Päästöt hallinnassa. Energiatuotanto Jäteveden ominaiskulutuksen sekä paperikoneiden kiintoainehäviöiden pienentämisessä päästiin eteenpäin. Ongelmat kuitenkin ultrasuodatuslaitoksen toiminnassa ennen laitteiston vuosihuoltoa heikensivät lopputulosta. Jätteen määrää onnnistuttiin vähentämään. Lentotuhkan hyötykäyttö onnistui suunnitelman mukaisesti. Investointeja taajuusmuuttaja käyttöihin sekä sähköverkon mittausten parantamista. Lämpöhäviöissä ei saavutettu asetettuja tavoitteita. Lämpöhäviöiden arviointia vaikeuttaa polttoaineiden lämpöarvojen laskentatarkkuus. Ympäristötavoitteet vuodelle 214 Ympäristön ja turvallisuuden kehittämisen merkittävimpiä toimenpiteitä vuonna 214 ovat: Ympäristöpoikkeamien estäminen ja Clean Run -tavoitteiden saavuttaminen Energiatehokkuuden parantaminen; tehtaan lauhdepalautuksen parantaminen: +3 %-yksikköä edellisen vuoden toteumasta Veden kulutuksen, kiintoainehäviöiden ja kiinteän jätteen määrän vähentäminen: veden kulutus < 8,2 m 3 /t kiintoainehäviö <,62 %:a kaatopaikalle vietävän jätteen määrä < 1 t/a Tuhkan hyötykäyttömahdollisuuksien lisääminen VAHVISTAMISPÄÄTÖS REG.NO. FI - 58 Inspecta Sertifiointi Oy on akkreditoituna todentajana (FI-V-1) tarkastanut UPM, Tervasaaren ympäristöjärjestelmän sekä Ympäristönsuojelun kehitys 213 raportin ja UPM:n sellu- ja paperitehtaiden ympäristöselonteon 213 tiedot. Tarkastuksen perusteella on todettu , että UPM Tervasaaren ympäristöjärjestelmä, tämä Ympäristönsuojelun kehitys 213 raportti ja UPM Tervasaarta koskevat tiedot UPM:n sellu- ja paperitehtaiden ympäristöselonteossa 213 täyttävät EU:n EMASasetuksen (EY) No 1221/29 vaatimukset. UPM TERVASAARI, YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITYS 213 7

8 UPM Tervasaari PL Valkeakoski puh faksi Lisätietoja: Harri Hiltunen Suojelupäällikkö Puh UPM Fine, 14 g/m 2. Painettu 6/214.

METSÄ BOARD MENESTYY TOIMIMALLA VASTUULLISESTI

METSÄ BOARD MENESTYY TOIMIMALLA VASTUULLISESTI METSÄ BOARD MENESTYY TOIMIMALLA VASTUULLISESTI LUE LISÄÄ Metsä Groupin kestävän kehityksen raportista www.metsagroup.fi/vastuullisuus TYÖHYVINVOINTI JA -TURVALLISUUS lisäävät työntekijöiden terveitä työvuosia,

Lisätiedot

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Markku Kyöstilä Kestävän kehityksen toimikunta 9.9.2010 Riihimäen kaupunki Ympäristölautakunta 2010 Markku Kyöstilä

Lisätiedot

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 21.10.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-289-111 No YS 1292 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Edita Prima Oy:n Hakuninmaan

Lisätiedot

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010 It s all about the attitude 10 VUOSIKERTOMUS 2010 Puhdasta energiaa ja vettä Vaconin tuotteet jos mitkä ovat puhdasta teknologiaa. Maailmassa käytetystä sähköstä noin kolmannes kuluu sähkömoottoreissa,

Lisätiedot

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 30.12.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2009-Y-207-111 No YS 1696 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Vantaan Långmossebergeniin

Lisätiedot

KALAJOEN SATAMALLE MYÖNNETTIIN SEKÄ LAATU- ETTÄ YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI

KALAJOEN SATAMALLE MYÖNNETTIIN SEKÄ LAATU- ETTÄ YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI LEHDISTÖTIEDOTE PRESS RELEASE 2/2013 KALAJOEN SATAMALLE MYÖNNETTIIN SEKÄ LAATU- ETTÄ YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI Kalajoen satamalle on myönnetty Lloyds Register Quality Assurance sertifiointilaitokselta kansainvälisesti

Lisätiedot

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET 129 10. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS 10.1 Vaihtoehtojen vertailu Ympäristövaikutuksia tässä arvioinnissa on tarkasteltu muutoksena

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 ASIA Tornion nestekaasuterminaalin ympäristöluvan tarkistaminen, Tornio HAKIJA Neste Oil Oyj Keilaranta 21 02150

Lisätiedot

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 5.10.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2003-Y-594-121 ASIA No YS 1409 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Nummi-Pusulan kunnan

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

Vapaaehtoinen, kansainvälisesti yhtenäinen ympäristötuoteseloste paperin ostajalle

Vapaaehtoinen, kansainvälisesti yhtenäinen ympäristötuoteseloste paperin ostajalle Paperilla on oleellinen asema ihmisten välisessä kommunikaatiossa ja paperia käytetään enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Paperin valmistuksessa käytettävistä raaka-aineista suurin osa on uusiutuvia ja

Lisätiedot

Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Toimikunnan mietintö

Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Toimikunnan mietintö Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa Toimikunnan mietintö Valmistunut 21.06.2004 2 Esipuhe Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti 3.10.2002 toimikunnan selvittämään kivihiilen

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA tammikuu 2008 sama pelikenttä kaikille. - EK:n Leif Fagernäs sivut 6-7 energiasektorin tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 Suomenkielinen tiivistelmä VTT PROSESSIT Ritva Hirvonen (toim.) ENERGY VISIONS 2030 FOR FINLAND YHTEENVETO VTT on luodannut Energy Visions 2030 for Finland kirjassa, millainen

Lisätiedot

Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011

Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Katsauksia 2013/1 Ympäristö ja luonnonvarat Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Katsauksia 2013/1 Ympäristö ja luonnonvarat Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Helsinki Helsingfors 2013 Tiedustelut

Lisätiedot

Ympäristöraportti. Ympäristökuormitus vähenee vaihtoehtoisilla polttoaineilla sekä prosesseja ja tuotteita jatkuvasti kehittämällä.

Ympäristöraportti. Ympäristökuormitus vähenee vaihtoehtoisilla polttoaineilla sekä prosesseja ja tuotteita jatkuvasti kehittämällä. Ympäristöraportti 2011 Ympäristökuormitus vähenee vaihtoehtoisilla polttoaineilla sekä prosesseja ja tuotteita jatkuvasti kehittämällä. 2 Sisällysluettelo Betonissa yhdistyvät monet edut Se on lujaa pitkäikäistä

Lisätiedot

Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014 Muutos käynnissä, selvästi parempi tulos, osinkoehdotus ennallaan 0,30 euroa

Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014 Muutos käynnissä, selvästi parempi tulos, osinkoehdotus ennallaan 0,30 euroa Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014 käynnissä, selvästi parempi tulos, osinkoehdotus ennallaan 0,30 euroa Vuoden 2014 viimeinen neljännes (verrattuna vuoden 2013 viimeiseen neljännekseen)*

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN STRATEGIA, MAAKUNTAOHJELMA 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS

KESKI-SUOMEN STRATEGIA, MAAKUNTAOHJELMA 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS KESKI-SUOMEN STRATEGIA, MAAKUNTAOHJELMA 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Keski-Suomen strategian pääasiallinen sisältö ja suhde muissa ohjelmissa esitettyihin ympäristötavoitteisiin

Lisätiedot

OECD SUOMEN YMPÄRISTÖPOLITIIKAN TULOKSELLISUUTTA ARVIOIVA RAPORTTI

OECD SUOMEN YMPÄRISTÖPOLITIIKAN TULOKSELLISUUTTA ARVIOIVA RAPORTTI OECD SUOMEN YMPÄRISTÖPOLITIIKAN TULOKSELLISUUTTA ARVIOIVA RAPORTTI PÄÄTELMÄT JA SUOSITUKSET * * Ympäristöpolitiikan tuloksellisuutta tutkivan työryhmän (Working Party on Environmental Performance) 18.

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro UUDELY/0003/05.02.09/2014 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Mäntsälän kunta Projekti nro H04560.P012 Viimeisin muutos Laadittu Laatija AJT,

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Etelä-Savon Ely-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen: Uusiutuvat energiamuodot ovat haaste ja suuri mahdollisuus Kansallinen ilmastostrategia ja EU edellyttävät,

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012 Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.11.2006 ja käsitelty kaupunginvaltuustossa 18.12.2006 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ

KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Hämeenlinna 23.2.2007 Teemu Sandberg OPINNÄYTETYÖ Ympäristöteknologian koulutusohjelma Visamäentie 35 13100 HÄMEENLINNA

Lisätiedot

ENERGIAOPTIMILLA PÄÄSTÖT JA KULUT KURIIN

ENERGIAOPTIMILLA PÄÄSTÖT JA KULUT KURIIN RTK-Palvelun asiakas- ja sidosryhmälehti Duo 1 2011 Eläke-Fennia: ENERGIAOPTIMILLA PÄÄSTÖT JA KULUT KURIIN Siistiä kulttuuria Turun Logomossa Oppilastaloja huolletaan ympäristön ehdoilla Siistii! sanoo

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2013 Energian tulevaisuus ja sen haasteet Säätövoiman tarve kasvaa 12 Bioenergiaohjelman 16 voimalaitosta 16 Olkiluodossa eletään vahvan kasvun aikaa 26

Lisätiedot

Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 14

Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 14 Markku J. Huttunen & Ville Kuittinen Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 14 Tiedot vuodelta 2010 Publications of the University of Eastern Finland Reports and Studies in Forestry and Natural Sciences MARKKU

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS VUOSIKERTOMUS 1996 TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO Tämä on Tamfelt 2 Konserni lyhyesti 2 Yhtiökokous 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan haastattelu 4 Verkatehtaan

Lisätiedot