EMASympäristökatsaus. Sappi Kirkniemi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EMASympäristökatsaus. Sappi Kirkniemi"

Transkriptio

1 EMASympäristökatsaus 214 Sappi Kirkniemi

2 Alkusanat Talous, yhteiskunta ja ympäristö ovat kestävän kehityksen päätekijät, joihin Sappi on sitoutunut. Kirkniemen tehdas on huomioinut nämä ympäristöpolitiikassaan ja arkipäivän kestävän kehityksen toimintatavoissaan vähentääkseen ympäristövaikutuksia ja käyttääkseen luonnonvaroja entistä tarkemmin. Kestävä kehitys ja ympäristön huomioon ottaminen eivät ole ristiriidassa tehokkaan tuotannollisen toiminnan kanssa. Investointi etenee suunnitellusti Marraskuussa 213 Sappi teki päätöksen investoida Kirkniemen paperitehtaan voimalaitoksen uudistamiseen. Hankkeella varmistetaan tehtaan kilpailukykyä ja turvataan sen tulevaisuutta. Uuden kattilalaitoksen rakentaminen alkoi toukokuussa 214. Hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti, ja kattila otetaan käyttöön heinäkuussa 215. Hyvä työpaikka Vuoden 213 henkilöstön sitoutumiskyselyn tuloksena Kirkniemessä käynnistettiin esimiesten koulutusohjelma elokuussa 214. Hyvällä esimiestyöllä haluamme tukea henkilöstön sitoutumista, työhyvinvointia sekä tasapainoa työn ja vapaa-ajan välillä. Ohjelman tavoitteena on luoda rohkea, oikeudenmukainen ja innostava johtamiskulttuuri, jonka avulla tehtaan toimintaa yhteistyössä edelleen parannetaan. Työturvallisuuden parantaminen on jo vuosia ollut tärkein tavoitteemme. Nolla tapaturmaa -tavoitteen eteen on tehty ja tehdään jatkossa entistä enemmän työtä. Turvallisuuskulttuurin kehittäminen on olennainen osa myös esimiesten koulutusohjelmaa. Vuonna 214 tehdas otti käyttöön työkohtaisen riskienarviointimenetelmän, jonka tarkoituksena on, että ennen työn aloittamista pysähdytään hetkeksi ja mietitään mitä ollaan tekemässä. Pitkäjänteinen työ on tuottanut tulosta ja onnistuimme vähentämään poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrän alle puoleen edellisvuodesta. Tapaturmataajuutemme oli 4,9 kpl / 1.. työtuntia. Kirkniemi haastoi muut paikkakunnan työnantajat turvallisuuskilpailuun. Haasteen otti vastaan 18 työpaikkaa, joissa työskentelee yhteensä noin 7. henkilöä. Kilpailua, joka kannustaa työturvallisuuden parantamiseen ja aktivoi lohjalaisia työnantajia turvallisuusyhteistyöhön, on päätetty jatkaa vuonna 215. Suunnitelmallista ympäristötyötä Kirkniemen tehtaan tuotteille saatiin EU-ympäristömerkki vuonna 214. EU-ympäristömerkin saaminen kertoo puolueettomasti, että tuotteen koko tuotantoprosessi saavuttaa määrätyn ympäristötason. Tuotteillemme myönnetty ympäristömerkki auttaa asiakkaitamme tekemään hyviä valintoja. Sappi Europe on käynnistänyt Sappi.Eco. Effective -ohjelman, jonka tarkoituksena on lisätä koko henkilöstön ympäristötietoisuutta ja -ajattelua jokapäiväisissä työtehtävissä ja valinnoissa. Vuonne 215 keskitymme erityisesti uuden voimalaitoskattilamme toiminnan ja päästöjen ympäristöluvanmukaisuuden varmistamiseen. Kirkniemessä 2. helmikuuta 215 Martti Savelainen tehtaanjohtaja 2 Sappi Kirkniemi EMAS-ympäristökatsaus 214

3 Ympäristövuosi 214 Ympäristötyön painopisteenä oli paperitehtaan vedenkäytön hallinnan parantaminen sekä uuden voimalaitoskattilan ympäristölupaprosessin läpi vieminen. Markkinatilanteesta johtuva koneiden joustava käynti ylös- ja alasajoineen aiheutti haasteita ympäristösuorituskyvyn jatkuvaan parantamiseen. Positiivista kehitystä saavutettiin silti vesiin kohdistuvien fosfori- ja kiintoainepäästöjen osalta. Kemiallisen hapenkulutuksen ominaiskuormitus puhdistamolle on kasvanut, minkä johdosta on käynnistetty projekti, joka tähtää kuormituksen hallitsemiseen ja pienentämiseen. Vesienhallintaan on panostettu kehittämällä vesitaseen seurantaa parantava järjestelmä ja lisäämällä kohteita, joissa puhdas tuorevesi voidaan korvata prosessivedellä. Vuonna 214 ei tunnistettu mitään erityistä ympäristöriskiä, joka olisi sisäisten ympäristötapahtumien kautta korostunut. Riskienhallinnan parantamiseksi toteutettiin kirkasvesien tarkkailua ja toimintaa poikkeamatilanteissa koskenut sisäinen auditointi. Henkilökunnan ympäristötietoisuuden lisäämiseksi aloitettiin ympäristötuokioksi nimetty käytäntö, jossa ajankohtainen tai muuten tärkeä ympäristöaihe perehdytetään henkilöstölle. Yhteistyö sidosryhmien kanssa oli edellisvuosia aktiivisempaa. Voimalaitoshanketta esiteltiin monessa eri yhteydessä naapurustolle ja eri viranomaistahoille. Varsinaisia naapurustoyhteydenottoja saatiin kolme. Palautteet koskivat lumen sulamisvesistä johtunutta ojien tulvimista ja rekkojen pysäköintiä tehtaan lähialueella sekä epäilyä tehtaalta tapahtuneesta kiintoainepäästöstä, joka osoittautui luonnon kasviperäiseksi massaksi. Tarvittavat toimenpiteet palautteiden johdosta tehtiin. Kirkniemen tuotteille saatuun EU-ympäristömerkkiin liittyen tehtaan kemikaalihyväksyntämenettelyä on terävöitetty ja kehitetty prosessia siten, että kemikaalien ympäristömerkkikelpoisuus voidaan varmistaa mahdollisimman tehokkaasti. Vuonna 215 ympäristötyössä keskitytään erityisesti tehtaan ympäristöluvan tarkastamiseen liittyviin asioihin. Ympäristölupaan liittyvien erillisselvityksien pohjalta valmistellaan ja toteutetaan mahdollisesti esilletulevia kehittämistoimenpiteitä. Tehdasvoimalaitoksen uuden monipolttoainekattilan käynnistymisen myötä varmistetaan, että kattilan toiminta ja päästöt ovat ympäristöluvan mukaiset. Sappi Kirkniemen ympäristöpolitiikka Ympäristövaikutusten näkökulma Asiakas- ja sidosryhmänäkökulma Päämääränä prosessien tehokkuus ja jatkuva parantaminen Päämääränä rakentava yhteistyö sidosryhmien Periaatteena valmistusprosessin ja toimintatapojen kehittäminen hyödyntäen paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT), ener- Periaatteena keskustella sekä kertoa kanssa aktiivisesti giatehokkuuden jatkuva parantaminen sekä materiaalitehokkuus ja kierrätyksen tehostaminen Henkilöstönäkökulma Päämääränä vastuullinen työpaikka Periaatteena asettaa terveys, turvallisuus ja ympäristö Luovuus etusijalle, antaa kehittymismahdollisuuksia sekä edistää henkilöstön ympäristötietoisuutta ARVOT Kunnioitus Laadukkuus Tinkimättömyys tuotteista, valmistusprosessista ja ympäristötoiminnastamme Omistajanäkökulma Päämääränä lakien noudattaminen ja kestävä kehitys Periaatteena säädösten täyttäminen ja ympäristöluparajojen noudattaminen Sappi Kirkniemi EMAS-ympäristökatsaus 214 3

4 Ympäristötavoitteiden toteutuminen 214 Näkökulma/prosessi Tavoite/periaate ja toimenpiteet Tunnusluku ja tavoitearvo Toteuma Henkilöstö/ jätehuolto Tehokas jätteiden lajittelu ja hyötykäyttö - Kuitusaven maanparannus- ja tuhkan lannoitekäyttöprojektit Hyötykäyttöaste > 99 % Kuori ja lietteet polttoon > 8 % Kaatopaikkajätettä < 11 t/a Energiajätettä < 24 t/a Paperi- pahvijätettä < 42 t/a 99,8 % 74,2 % 69 t/a 197 t/a 299 t/a poikkeamien hallinta tuotanto jäteveden puhdistamo Riskien tunnistaminen, poikkeamien selvitys ja ennaltaehkäisevät toimet Kemikaalihyväksyntämenettely Ei vakavia satunnaispäästöjä Raaka-ainetehokkuuden ja vesienhallinnan parantaminen/bat - Seisokkien suunnitelmallisuus - Talteenottolaitteistojen hyvä hallinta Jätevesivaikutusten hallinta/ Bref-viitearvojen minimien alitus pl. kiintoaine - Puhdistamon ennakoiva kunnossapito ja toiminnan jatkuva kehittäminen Ympäristötapahtumakirjauksia SARA-järjestelmään > 3 kpl Satunnaispäästöjä kpl Kiintoainehäviö jätevesiin < 2 kg/t Jätevesivirtaamien 21 l/s päiväylityksiä, seuranta Jätevesivirtaama < 12 m 3 /t BOD 7 * <,23 kg/t COD Cr < 2 kg/t Fosfori <,4 kg/t Typpi <,4 kg/t Kiintoaine <,8 kg/t 52 kpl kpl 14,9 kg/t 29 kpl 9,1 m 3 /t,17 kg/t 2,67 kg/t,28 kg/t,4 kg/t,7 kg/t Energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ) viranomaiset, alan organisaatiot naapurusto Lohjanjärven syvänteiden hapetuksen optimointi Säästötavoitteet yht: - Sähkö 71 GWh - Lämpö ja polttoaine 85 GWh Säästöprojektien määritys ETJ:n analyysissä, CI- ja ideatoiminnassa. Ympäristötietojen toimittaminen: Ympäristöhallinto, Tilastokeskus, vaikutustarkkailut, Metsäteollisuus ry, Pakkausalan ympäristörekisteri Yhteistyö sidosryhmissä: tiedonvälitys ja keskustelu - Palautteiden käsittely ja naapurustokokous, näkyvyys sidosryhmätilaisuuksissa Neljän hapettimen toimintavarmuus, tehon riittävyys Energiansäästö, kumulatiivinen 123 GWh Asetettujen aikataulujen puitteissa Palauterekisteri, käsittely 1 % Tiedotteet Sidosryhmätilaisuudet, naapurustokokous Yhdellä hapetuslaitteella n. 1 kk katko kaapelivauriosta johtuen. 214 GWh Toimitettu Palautteet 3 kpl käsitelty GSAD-turvallisuuspäivässä naapurustoa, naapurustokokous asiakkuus Omistaja/ tuotanto ja jäteveden käsittely Omistaja/ voimalaitos EMAS- ja ETJ-sertifiointi PEFC-sertifiointi Paper Profile todennettuna Ympäristöluparajojen noudattaminen, luparajat kk- ja vuosikeskiarvot (sulkeissa) - Jäteveden puhdistamon käsittelykapasiteetti CO 2 t/a vs. CO 2 -päästöoikeudet - Todennus ja päästöselvitykset NO x t/a vs. NO x -kk-luparaja Biopolttoaineen tehokas käyttö - Polttoainejakauman seuranta Valmis huhtikuussa PEFC-% > 7 % Valmis huhtikuussa COD Cr < 45 kg/d Fosfori < 7 kg/d Typpi < 1 kg/d Hiilidioksidipäästöt (fossiiliset) Typenoksidipäästöt, lupaehtojen mukaisesti Hiukkaspäästöt, lupaehtojen mukaisesti Biopolttoaineen osuus > 23 % *Suomessa biologisen hapenkulutuksen määritysmenetelmä on BOD 7. BOD 5 = BOD 7 /1,16. Valmis 86 % Valmis 4471 kg/d 4,7 kg/d, 1 kpl kk-luparajan ylityksiä 67 kg/d 139 t, alle päästöoikeuksien Lupaehtojen mukaisesti Lupaehtojen mukaisesti 27,7 % 4 Sappi Kirkniemi EMAS-ympäristökatsaus 214

5 Lupaehtojen täyttäminen 214 COD Cr Cr -päästöt -päästöt veteen veteen Typpipäästöt Typpi -päästöt veteen veteen t/d kg/d kg/d Fosfori ohjearvo kg/d Fosforipäästöt Fosfori-päästöt veteen veteen kg/d Rikkidioksidi- ja typpipäästöt ilmaan t/a NOx t/a SOx t/a Luparaja, kk-keskiarvo Luparaja, vuosikeskiarvo Ohjearvo Tehtaan vesistökuormitus on ollut ympäristöluvan mukaista lukuun ottamatta yhtä kuukausiluparajan ylitystä. Fosforin osalta ympäristölupamääräyksen 9 kg/d kuukausikeskiarvo on ylittyi kesäkuussa ollen 1, kg/d. Paperikoneiden seisokeista johtunut epätasainen puhdistamon kuormitus vaikeutti ravinteiden annostelua eikä biologisen puhdistamon toiminta ollut optimaalista. Häiriöilmoitus luparajan ylityksestä toimitettiin tehtaan viranomaisvalvojille. Voimalaitokselta ilmaan johdettavat päästöt ovat olleet lupaehtojen mukaiset. Päästöparametri Yksikkö Luparaja kk-keskiarvo Luparaja vuosikeskiarvo Toteutunut vuosikeskiarvo 214 Huomautus COD Cr kg/d Ei ylityksiä Kokonaisfosfori kg/d 9 7 4,68 1 kpl kuukausiluparajan ylityksiä Kokonaistyppi kg/d ,8 Ei ylityksiä Sappi Kirkniemi EMAS-ympäristökatsaus 214 5

6 Paperinvalmistuksen materiaalitase Materiaalitase antaa kokonaiskuvan resurssien käytöstä, valmistetuista tuotteista sekä aiheutuneista päästöistä vuonna 214. Panos hyödykkeet tehtaalle Energia Polttoaineet (GWh) Maakaasu voimalaitokselle 73 Maakaasu päällystysprosessiin 14 Biopolttoaineet (kuori, lietteet, puu) 269 Biopolttoaineen osuus 27,7 % Energian käyttö tuotannossa Sähkö 81 GWh Sähkön ominaiskulutus 1,33 MWh/t Lämpö 613 GWh Lämmön ominaiskulutus 1, MWh/t Kiinteistöjen lämmitys 39 GWh Työkoneiden polttoaineet Diesel 3,1 GWh Nestekaasu,7 GWh Raaka-aineet ja apukemikaalit Puuaines (m 3 ) Puu 594 Hake Puun käyttö,97 m 3 /t Kuituraaka-aineet (t, kuiva) Oma mekaaninen massa 195 Ostosellu 128 Massan käyttö 55 kg/t Muut kemikaalit (t, kuiva) Pigmentit 244 Sideaineet 24 Lisäaineet 12 6 Muiden raaka-aineiden käyttö 478 kg/t Tuoreveden otto (1 m 3 ) Raakaveden otto järvestä 2 5 Jäähdytys- ja tiivistysvedeksi 14 7 Jäähdytys- ja tiivistysvedet 24,1 m 3 /t Prosessivedeksi 5 85 Prosessiveden ominaiskulutus 9,6 m 3 /t Tehdasalueen koko 112 ha Henkilöstö 6 Tuotos tehtaalta ulos Päästöt ilmaan Tehdas ja voimalaitos Rikkidioksidi SO 2 :na 13,6 t SO 2 -ominaispäästö,22 kg/t Typen oksidit NO 2 :na 38 t NO 2 :na ominaispäästö,51 kg/t Hiukkaset 2,9 t Hiukkaset,5 kg/t Hiilidioksidi fossiilinen t CO 2 fossiilinen 26 kg/t CO 2 bioperäinen 16 3 t Työkoneet SO 2,6 t NO 2 8,1 t Hiukkaset,66 t CO 2 fossiilinen 877 t Tuotteet Paperin tuotanto 61 9 t PEFC-sertifioidun kuidun osuus 86 % Jätemateriaalit (kuiva) Yhteensä jätteitä t Jätteet yhteensä 77 kg/t Jätteiden hyötykäyttöaste 99,8 % Kuori ja lietteet polttoon 34 7 t Osuus hyötyjätteistä 74,1 % Tuhka 6 4 t Tuhka 1,5 kg/t Kaatopaikkajäte yht. 83 t Kaatopaikkajäte,14 kg/t Sekajätettä kaatopaikkajätteestä 69 t Vaaralliset jätteet 27 t Vaaralliset jätteet,44 kg/t Päästöt veteen Jätevesivirtaama m 3 Ominaisvirtaama 9,1 m 3 /t Kemiallinen hapenkulutus (COD) t COD-ominaispäästö 2,67kg/t Biologinen hapenkulutus (BOD) 12 t BOD 7 -ominaispäästö,17 kg/t Fosfori (P) 1,71 t P-ominaispäästö 2,8 g/t Typpi (N) 24,4 t N-ominaispäästö 4 g/t Kiintoaine 429 t Kiintoaine ominaispäästö,7 kg/t 6 Sappi Kirkniemi EMAS-ympäristökatsaus 214

7 Ympäristönsuojelun tason kehittyminen Energiatehokkuus vähemmällä energialla enemmän tuotantoa Tehtaan energiatehokkuusjärjestelmä sertifioitiin (EN 161) ja Sappi Kirkniemi liittyi valtakunnalliseen energiatehokkuussopimukseen vuonna 29. Tehdas sai ISO 51 -sertifikaatin osoituksena järjestelmällisestä energiatehokkuuden parantamisesta vuonna 212. Toteutettuja energiatehokkuusprojekteja vuonna 214 ovat olleet muun muassa: painehiomon ja hiomon päälinjan hiomakivien energiatehokkuuden optimoinnin jatkotyö hiomon ja painehiomon rejektinkäsittelyn lämmöntalteenotto. Energiatehokkuussäästötavoitteisiin on päästy erittäin hyvin. Vuoteen 216 asti asetettu sähkön ja lämmön säästötavoite saavutettiin jo vuonna 214. Materiaalitehokkuus raaka-aineet tehokkaasti tuotteiksi Materiaalitehokkuuden parantaminen on oleellinen osa toimintojen tehostamista. Materiaalihävikki puhdistamolle johdettavista jätevesistä mitattuna on erittäin alhainen: vuonna 214 se oli 1,49 % tuotannosta, kun tavoitetaso oli 2, %. Hävikkiä pienentävät seisokkien ja laitteistojen hyvä hallinta sekä tehokkaat raaka-aineiden talteenottolaitteistot, jotka palauttavat pigmenttejä ja kuituja valmistusprosessiin. Materiaalitehokkuuteen liittyviä projekteja vuonna 214 olivat: PK3:n kuidun talteenoton tehostaminen pigmenttisäästöt pastasäiliöiden imuputkien teknisellä muutoksella. Veden käyttö on minimoitu prosessivesi kiertää paperikonelinjoilla 18 kertaa Korkea veden kierrätysaste on seurausta jo 198-luvulla alkaneesta prosessiveden käytön tehostamisesta. Koska jätevettä on jo pitkään syntynyt melko vähän, on sen ominaismäärän vähentäminen haasteellista. Kemiallisesti puhdistettua tuorevettä lisätään ainoastaan paperikoneille. Paperikoneilta vapautuvaa kiertovettä käytetään massanvalmistuksessa, sellun liettoon, laimennuksiin ja pesuihin. Vuonna 214 prosessiveden käyttöä pienennettiin muun muassa: kehittämällä tehtaan vesitaseen hallintaa parantava seurantajärjestelmä lisäämällä kohteita, joissa puhdas tuorevesi voidaan korvata prosessivedellä. Jätevedet - käsittelyn tason jatkuva paraneminen Jäteveden puhdistamolla on kolme puhdistusvaihetta: mekaaninen, biologinen ja kemiallinen. Vuonna 214 tehtaan kiintoaineen ja fosforin ominaispäästöt vesistöön laskivat. Kiintoaineen BAT-vertailuarvo,5 kg/t (21 214) kuitenkin ylittyi kemiallisessa saostusvaiheessa tapahtuvan kiintoaineen lisääntymisen takia. Toiselle ilmastuslinjalle uusittiin pohjailmastin. Jätemateriaalit kaatopaikan sijasta hyötykäyttöön Jätteiden kierrätysaste vuonna 214 oli 99,8 %. Kaatopaikkajätettä syntyi,2 %. Hyödyntämisketjut toimivat hyvin, ja tehtaan merkittävimmät jätejakeet eli jäteveden puhdistamon lietteet ja voimalaitoksen tuhkat saatiin hyötykäyttöön 1 prosenttisesti. Kaatopaikalle vietävän roskajätteen määrä väheni edelleen 17 % vuodesta 213 vuoteen 214. Voimalaitosprojektin jätehuolto on sen toimittajien vastuulla lukuunottamatta poistoimitettavia maa-aineksia. Energiatehokkuussäästöjen toteutuminen %, Energiatehokkuussäästöjen kumulatiivinen toteutuminen MWh/t paperia Sähkönsäästö Lämmönsäästö Sähkönsäästötavoite Lämmönsäästötavoite Kiintoainehäviö-% jätevedenpuhdistamolle Jätevesi m 3 /t paperia kg/t paperia Prosessijätevesimäärä m 3 /t paperia BAT ref min Fosfori-ominaiskuormitus g/t paperia BAT ref max jätevesivirtaama m 3 /t paperia Fosforin ominaiskuormitus Kg/t 97-2 paperia BAT ref min BAT ref max Hyötyjätteen osuus % Sappi Kirkniemi EMAS-ympäristökatsaus 214 7

8 Ympäristötavoitteet ympäristöohjelmassa 215 Näkökulma/prosessi Tavoite/periaate ja toimenpiteet Tunnusluku/mittari Tavoitearvo Henkilöstö/ jätehuolto Tehokas jätteiden lajittelu ja hyötykäyttö Hyötykäyttöaste Kuori ja lietteet polttoon Kaatopaikkajätettä lajittelusta > 99 % > 75 % < 1 t/a poikkeamien hallinta tuotanto Riskien tunnistaminen, poikkeamien selvitys ja ennaltaehkäisevät toimet Kemikaalihyväksyntämenettely Ei vakavia satunnaispäästöjä Raaka-ainetehokkuuden ja vesienhallinnan parantaminen/bat - Seisokkien suunnitelmallisuus - Talteenottolaitteistojen hyvä hallinta Ympäristötapahtumakirjaukset kaikista poikkeamatilanteista SARA-järjestelmään Selvittämättömien, puhdistamolle häiriötä aiheuttaneiden poikkeamien määrä Satunnaispäästöjä Kiintoainehävikki jätevesiin Jätevesivirtaamien 21 l/s päiväylityksiä, seuranta Seuranta kpl kpl < 16 kg/t jäteveden puhdistamo Jätevesivaikutusten hallinta - Puhdistamon ennakoiva kunnossapito ja toiminnan jatkuva kehittäminen Jätevesivirtaama BOD 7 * COD Cr Fosfori Typpi Kiintoaine < 1 m 3 /t <,23 kg/t < 2,5 kg/t <,4 kg/t <,5 kg/t <,8 kg/t Lohjanjärven syvänteiden hapetuksen toiminnan ja vaikutuksen seuranta Neljän hapettimen toimintavarmuus, tehon riittävyys Energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ) Säästötavoitteet tavoiteohjelman mukaisesti Säästöprojektien määritys ETJ:n analyysissä, CI- ja ideatoiminnassa. Energiansäästö Sähkö, lämpö ja polttoaine 16,2 GWh viranomaiset, alan organisaatiot Ympäristötietojen toimittaminen: Ympäristöhallinto, Tilastokeskus, vaikutustarkkailut, Metsäteollisuus ry, Pakkausalan ympäristörekisteri Asetettujen aikataulujen puitteissa Raportointi tehty oikea-aikaisesti naapurusto asiakkuus Omistaja/ tuotanto ja jäteveden käsittely Omistaja/ voimalaitos Yhteistyö sidosryhmissä: tiedonvälitys ja keskustelu - Palautteiden käsittely ja naapurustokokous, näkyvyys sidosryhmätilaisuuksissa EMAS- ja ETJ-sertifiointi Puun alkuperäketjun hallinta Paper Profile todennettuna Ympäristöluparajojen noudattaminen, luparajat kk- ja vuosikeskiarvot (sulkeissa) - Jäteveden puhdistamon käsittelykapasiteetti CO 2 t/a vs. CO 2 -päästöoikeudet - todennus ja päästöselvitykset Voimalaitoksen päästöt - Puhdistustekniikan toimivuus Uuden kattilan käyttöönotto Biopolttoaineen tehokas käyttö - Polttoainejakauman seuranta Palauterekisteri Tiedotteet Sidosryhmätilaisuudet Valmis huhtikuussa Sertifioidun kuidun osuus Valmis huhtikuussa COD Cr Fosfori Typpi Hiilidioksidipäästöt (fossiiliset) Päästöt ilmaan vs. lupaehdot Kattilan toiminta vs. lupaehdot Biopolttoaineen osuus *Suomessa biologisen hapenkulutuksen määritysmenetelmä on BOD 7. BOD 5 = BOD 7 /1,16. Palautteiden käsittely 1 % Naapurustokokous > 7 % < 6 kg/d (45) < 9 kg/d (7) < 13 kg/d (1) Todennettu Lupaehtojen mukaisesti Lupaehtojen mukaisesti > 23 % 8 Sappi Kirkniemi EMAS-ympäristökatsaus 214

9 Sappi Kirkniemi EMAS-ympäristökatsaus 214 9

10 Lisätietoja Sappista Sappi Europe on Euroopan johtava päällystetyn hienopaperin tuottaja, jonka paperia käytetään ensiluokkaisissa lehdissä, kuvastoissa, kirjoissa ja huippuluokan painetussa mainonnassa. Sappi Europen pääkonttori sijaitsee Brysselissä, Belgiassa. Sappi tunnetaan innovatiivisuudesta ja laadusta. Kaikki Sappi-paperia tuottavat tehtaat EU-alueella ovat ISO 91-, ISO 141- ja OHSAS 181 -sertifioituja sekä EMAS-rekisteröityjä. Sappi Europen tehtailla on alkuperäsertifiointi FSC- (Forest Stewardship Council ) ja/tai PEFC (Programme for the Endorsement of Forest CertificationTM) metsäsertifointijärjestelmän mukainen puun alkuperän todentaminen. Sappi Europe on osa Sappi Limitediä (JSE). Sappi Limited on maailmanlaajuinen yhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Etelä-Afrikan Johannesburgissa. Yhtiöllä on yli 13 5 työntekijää, tuotantoa seitsemässä maassa kolmessa maanosassa, myyntikonttoreita 5 maassa ja asiakkaita yli 1 maassa eri puolilla maailmaa. Sappista saa lisätietoja osoitteesta Inspecta Sertifiointi Oy on akkreditoituna todentajana (FI-V-1) tarkastanut Sappi Finland Operations Oy Kirkniemen tehtaan ympäristöjärjestelmän ja EMASympäristökatsaukseen 214 liittyvät tiedot. Tarkastuksen perusteella on todettu , että ympäristöjärjestelmä ja EMAS-katsaus täyttävät EU:n EMAS-asetuksen (EY) N:o 1221/29 vaatimukset. Tämä Sappi Kirkniemen EMAS-ympäristökatsaus 214 on päivitys EMAS-ympäristöselonteolle 212. Ympäristökatsaus sisältää keskeiset tiedot tehtaan ympäristövelvoitteista ja -vaikutuksista sekä ympäristönsuojelun tason kehittymisestä. EMAS-ympäristöselonteko ja sen vuosikatsaukset ovat saatavana PDF-muodossa Sappin verkkosivuilla osoitteesta - Sappi Europe - Our European mills Kirkniemi Mill. Palautteen ja kysymykset pyydämme lähettämään tehtaan ympäristöpäällikölle osoitteeseen com tai soittamaan hänelle Sappi Europe Kirkniemen tehdas Puh Pikkukyläntie 8, 88 Lohja EMA S ymp ärist öselo 212 nt eko Sap pi K irknie mi

UPM Kajaanissa. UPM Smart UPM Cat sanomalehti- ja erikoissanomalehtipaperit. UPM Brite UPM News. UPM, Kajaani

UPM Kajaanissa. UPM Smart UPM Cat sanomalehti- ja erikoissanomalehtipaperit. UPM Brite UPM News. UPM, Kajaani UPM, Kajaani Ympäristönsuojelun kehitys 26 UPM, Kajaani Tuotantokyky 61 paperia Henkilöstön määrä 6 Tuotteet päällystämätön aikakauslehtipaperi UPM Smart UPM Cat sanomalehti- ja erikoissanomalehtipaperit

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITYS 2011 UPM Jokilaakson tehtaat

YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITYS 2011 UPM Jokilaakson tehtaat YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITYS 211 UPM Jokilaakson tehtaat UPM CORPORATE ENVIRONMENTAL STATEMENT 211 UPM Jämsänjokilaaksossa UPM:n Jokilaakson tehtaat, Jämsänkoski ja Kaipola sijaitsevat Jämsänjokilaaksossa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2012

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2012 YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 212 UPM Jokilaakson tehtaat UPM Jämsänjokilaaksossa UPM:n Jokilaakson tehtaat, Jämsänkoski ja Kaipola sijaitsevat Jämsänjokilaaksossa Keski-Suomessa. Jämsänkoskella tehdas toimii

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2015

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2015 YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2 UPM Tervasaari UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

Porvoon jalostamon ympäristötulos

Porvoon jalostamon ympäristötulos Porvoon jalostamon ympäristötulos 2015 Sisältö Syötöt ja tuotanto Käytetyt polttoaineet Päästöt ilmaan Päästöt veteen Jäähdytysvesi Jätteet Energiatehokkuus Ympäristöinvestoinnit Vaikutukset ympäristöön

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU ENERGIATEHOKKUUS. Vastuullisuus / Vastuullisuus HKScanissa / Ympäristö HKSCAN VUOSIKERTOMUS 2015

YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU ENERGIATEHOKKUUS. Vastuullisuus / Vastuullisuus HKScanissa / Ympäristö HKSCAN VUOSIKERTOMUS 2015 YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU Vastuu ympäristöstä on tärkeää HKScanille ja sen sidosryhmille. Sidosryhmien odotukset sekä kiristyvät määräykset edellyttävät ympäristöasioiden jatkuvaa kehittämistä. Konsernimme

Lisätiedot

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa 1 Ympäristömerkinnät lyhyesti ISO 14001 8 Kansainvälinen ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka tähtää jatkuvaan parantamiseen ja ympäristösuorituskyvyn kehittämiseen.

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2013

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2013 YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 213 UPM Jokilaakson tehtaat UPM Jämsänjokilaaksossa UPM:n Jokilaakson tehtaat, Jämsänkoski ja Kaipola, sijaitsevat Jämsänjokilaaksossa Keski-Suomessa. Jämsänkoskella tehdas toimii

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia hiiltä) 1 8 6 4 2 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU

SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA... 2 2. YMPÄRISTÖN TARKKAILU 2013... 2 2.1 Vuoden 2013 mittauksista/tutkimuksista valmistuneet raportit... 3 2.2 Päästöt ilmaan... 3 2.3 Päästöt veteen... 4 2.4 Ilmanlaadun

Lisätiedot

Lahti Energia. Kokemuksia termisestä kaasutuksesta Matti Kivelä Puh

Lahti Energia. Kokemuksia termisestä kaasutuksesta Matti Kivelä Puh Lahti Energia Kokemuksia termisestä kaasutuksesta 22.04.2010 Matti Kivelä Puh 050 5981240 matti.kivela@lahtienergia.fi LE:n energiatuotannon polttoaineet 2008 Öljy 0,3 % Muut 0,8 % Energiajäte 3 % Puu

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro: Ympäristönsuojelulainsäädäntö bioenergian tuotannossa ja käytössä

Kommenttipuheenvuoro: Ympäristönsuojelulainsäädäntö bioenergian tuotannossa ja käytössä Kommenttipuheenvuoro: Ympäristönsuojelulainsäädäntö bioenergian tuotannossa ja käytössä Fredrik Blomfelt, Metsäteollisuus ry Bioenergian sääntelyn monet ulottuvuudet seminaari, 11.4.2014 Uusiutuva raaka-aine,

Lisätiedot

SUURTEN POLTTOLAITOSTEN BREF PALJONKO PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN MAKSAA? ENERGIATEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖTUTKIMUSSEMINAARI 30.1.2014 Kirsi Koivunen, Pöyry

SUURTEN POLTTOLAITOSTEN BREF PALJONKO PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN MAKSAA? ENERGIATEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖTUTKIMUSSEMINAARI 30.1.2014 Kirsi Koivunen, Pöyry SUURTEN POLTTOLAITOSTEN BREF PALJONKO PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN MAKSAA? ENERGIATEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖTUTKIMUSSEMINAARI Kirsi Koivunen, Pöyry JOHDANTO Suurten polttolaitosten uuden BREF:n luonnos julkaistiin

Lisätiedot

Biopolttoaineiden ympäristövaikutuksista. Kaisa Manninen, Suomen ympäristökeskus Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013

Biopolttoaineiden ympäristövaikutuksista. Kaisa Manninen, Suomen ympäristökeskus Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Biopolttoaineiden ympäristövaikutuksista Kaisa Manninen, Suomen ympäristökeskus Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Eikö ilmastovaikutus kerrokaan kaikkea? 2 Mistä ympäristövaikutuksien arvioinnissa

Lisätiedot

KANTELEEN VOIMA OY. Haapaveden voimalaitos Polttoaineen hankinta

KANTELEEN VOIMA OY. Haapaveden voimalaitos Polttoaineen hankinta KANTELEEN VOIMA OY Haapaveden voimalaitos Polttoaineen hankinta Konsorttio / Kanteleen Voiman omistajat Oy Katternö Kraft Ab Herrfors, Pietarsaari, uusikaarlepyy, Ähtävä, Veteli, Tammisaari Kaakon Energia

Lisätiedot

ASENNUS N&H SERVICE OY Haaransuontie 12, OULU Puh YMPÄRISTÖRAPORTTI SFS-EN ISO 14001

ASENNUS N&H SERVICE OY Haaransuontie 12, OULU Puh YMPÄRISTÖRAPORTTI SFS-EN ISO 14001 ASENNUS N&H SERVICE OY Haaransuontie 12, 90240 OULU Puh. 08-348 789 www.nhservice.com YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 SFS-EN ISO 14001 SISÄLLYSLUETTELO Sisällys Energiankulutus 3 Vedenkulutus 5 Tilastoidut häiriöt

Lisätiedot

Neste Oil energiatehokkuus - käytäntöjä ja kokemuksia. Energiatehokkuus kemianteollisuudessa seminaari

Neste Oil energiatehokkuus - käytäntöjä ja kokemuksia. Energiatehokkuus kemianteollisuudessa seminaari Neste Oil energiatehokkuus - käytäntöjä ja kokemuksia Energiatehokkuus kemianteollisuudessa seminaari 22.8.2013 Agenda 1. Neste Oil Oyj ja Porvoon jalostamo 2. Neste Oilin energian käyttö ja energian käyttö

Lisätiedot

Kotimaisen biohiilipelletin kilpailukyvyn varmistaminen energiapolitiikan ohjauskeinoilla - esitys

Kotimaisen biohiilipelletin kilpailukyvyn varmistaminen energiapolitiikan ohjauskeinoilla - esitys Kotimaisen biohiilipelletin kilpailukyvyn varmistaminen energiapolitiikan ohjauskeinoilla - esitys 11.1.16 Tausta Tämä esitys on syntynyt Mikkelin kehitysyhtiön Miksein GreenStremiltä tilaaman selvitystyön

Lisätiedot

Ympäristönsuojelun kehitys 2011

Ympäristönsuojelun kehitys 2011 Ympäristönsuojelun kehitys 2 UPM, Kaukas UPM Kaukaalla Kaukaan tehtaat sijaitsevat Kaakkois-Suomessa Lappeenrannassa Saimaan rannalla. Tehdasalueella toimii useita UPM:n tuotantolaitoksia ja yksiköitä

Lisätiedot

SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO

SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO SELVITYS Kari Koistinen 1(5) Savon Sellu Oy PL 57 70101 Kuopio Puh 010 660 6999 Fax 010 660 6212 SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO Savon

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT

YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit Teollisuuden toimintaa ohjaavat

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka

Lisätiedot

SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen

SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen TAUSTA JA SISÄLTÖ Selvitys polttolaitosten savukaasupesureiden

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2013

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2013 YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2 UPM Rauma UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Rafl atac, UPM Paper Asia,

Lisätiedot

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Biojalostamohanke BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Sunpine&Preem Arizona Chemicals SP Processum Fortum Borregaard Forssa UPM Forchem Neste Oil Kalundborg FORSSAN ENVITECH-ALUE Alueella toimii jätteenkäsittelylaitoksia,

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS: 'YMPÄRISTÖKUVAT'

JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS: 'YMPÄRISTÖKUVAT' JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS: 'YMPÄRISTÖKUVAT' Kuvat ovat oppaasta, jota myyvät Edita-kirjakaupat: Nissinen, Ari 2004. Julkisten hankintojen ympäristöopas. Ympäristöopas 113. Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Kokemukset energiatehokkuusjärjestelmän käyttöönotosta

Kokemukset energiatehokkuusjärjestelmän käyttöönotosta Kokemukset energiatehokkuusjärjestelmän käyttöönotosta Kommenttipuheenvuoro Helena Kivi-Koskinen Energia- ja ympäristöpäällikkö www.ruukki.com Ruukki tänään Liikevaihto 3,7 miljardia euroa vuonna 2006

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Sisältö Keski-Suomen taloudellinen kehitys 2008-2009 Matalasuhteen

Lisätiedot

ETJ-SEMINAARI ENERGIATEHOKKUUSJÄRJESTELMÄ (ETJ) Energy Efficiency System (EES) Pasi Pekkanen M-real Kyro ja M-real Tako Board

ETJ-SEMINAARI ENERGIATEHOKKUUSJÄRJESTELMÄ (ETJ) Energy Efficiency System (EES) Pasi Pekkanen M-real Kyro ja M-real Tako Board ETJ-SEMINAARI 08.11.2007 ENERGIATEHOKKUUSJÄRJESTELMÄ (ETJ) Energy Efficiency System (EES) Pasi Pekkanen M-real Kyro ja M-real Tako Board JÄRJESTELMÄN RAKENTAMISEN VAIHEET EROANALYYSI ( YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 21.11.2016 Outi Pakarinen outi.pakarinen@keskisuomi.fi Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 1 Biokaasua Voidaan tuottaa yhdyskuntien ja teollisuuden biohajoavista jätteistä, maatalouden sivuvirroista,

Lisätiedot

Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin. Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut

Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin. Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut 24.11.2016 Turku Energia -konserni 2015 Konsernihallinto ja Konsernipalvelut Energialiiketoiminnot

Lisätiedot

materiaalitehokkuuden näkökulmasta

materiaalitehokkuuden näkökulmasta IE-direktiivi ja jätedirektiivi materiaalitehokkuuden näkökulmasta Laura Karvonen, Ulla Lassi ja Toivo Kuokkanen Analytiikkapäivät Kokkola Esityksen sisältö Materiaalitehokkuuden määritelmä Materiaalitehokkuus

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

Tulevaisuuden puupolttoainemarkkinat

Tulevaisuuden puupolttoainemarkkinat Tulevaisuuden puupolttoainemarkkinat Martti Flyktman, VTT martti.flyktman@vtt.fi Puh. 040 546 0937 10.10.2013 Martti Flyktman 1 Sisältö Suomen energian kokonaiskulutus Suomen puupolttoaineiden käyttö ja

Lisätiedot

Metsätilinpito Puuaineksesta yli puolet poltetaan

Metsätilinpito Puuaineksesta yli puolet poltetaan Ympäristö ja luonnonvarat 2014 Metsätilinpito 2013 Puuaineksesta yli puolet poltetaan Suomessa käytetyn puun kokonaismäärästä poltettiin lähes 52 prosenttia vuonna 2013 Osuus on viime vuosina hieman kasvanut

Lisätiedot

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN Kaukolämpöpäivät 25.8.2016 Juhani Aaltonen Vähemmän päästöjä ja lisää uusiutuvaa energiaa Tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä

Lisätiedot

Päästökaupan toimintaperiaate

Päästökaupan toimintaperiaate EU:n päästökauppa Päästökaupan toimintaperiaate Kannustaa vähentämään fossiilisen energian tuotantoa ja käyttöä siten, että hiilidioksidipäästöille luodaan hintalappu. Päästöoikeuden hinta muodostuu markkinaehtoisesti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 15 Vantaanjoen jätevedenpuhdistamoiden toiminta vuonna 2015 HEL 2016-009468 T 11 00 02 Päätösehdotus Tiivistelmä Riihimäen puhdistamo päättää merkitä tiedoksi

Lisätiedot

PankaBrite. Korsnäs Carry (Frövi carry)

PankaBrite. Korsnäs Carry (Frövi carry) AKKAUSKARTONGIT ankabrite äällystetty hiokkeellinen taivekartonki. Simcote Vahvasti päällystetty hiokkeellinen taivekartonki. rintline Kierrätyskuiturunkoinen kartonki. Korsnäs Carry (Frövi carry) Korkealuokkainen

Lisätiedot

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Markku Saastamoinen, Luke Vihreä teknologia, hevostutkimus Ypäjä HELMET hanke, aluetilaisuus, Jyväskylä 24.1.2017 Johdanto Uusiutuvan energian

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (6) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Ruskeasuon huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä

Lisätiedot

Meidän. ympäristömme. Loviisan voimalaitos

Meidän. ympäristömme. Loviisan voimalaitos Meidän ympäristömme 2015 Loviisan voimalaitos Hyvä ja turvallinen tuotantovuosi Fortumin Loviisan voimalaitoksella oli onnistunut tuotantovuosi 2015. Voimalaitoksella tuotettiin sähköä ilman hiilidioksidipäästöjä

Lisätiedot

TULEVIEN BAT-PÄÄTELMIEN VAIKUTUKSET SUURILLA POLTTOLAITOKSILLA PÄÄSTÖJEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUT JOHTAMIS- JÄRJESTELMÄT JA -STRATEGIAT

TULEVIEN BAT-PÄÄTELMIEN VAIKUTUKSET SUURILLA POLTTOLAITOKSILLA PÄÄSTÖJEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUT JOHTAMIS- JÄRJESTELMÄT JA -STRATEGIAT TULEVIEN BAT-PÄÄTELMIEN VAIKUTUKSET SUURILLA POLTTOLAITOKSILLA Ilmansuojelupäivät Kirsi Koivunen SOSIAALISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI (SVA), SIDOSRYHMÄTYÖ JA VAIKUTUKSET ALUETALOUTEEN YMPÄRISTÖLAINSÄÄNNÖN

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2014

Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto Sisältö Keski-Suomen energiatase 2014 Energialähteet ja energiankäyttö Uusiutuva energia Sähkönkulutus

Lisätiedot

Johdatus työpajaan. Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Päättäjien 41. metsäakatemia, Majvik

Johdatus työpajaan. Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Päättäjien 41. metsäakatemia, Majvik Johdatus työpajaan Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Päättäjien 41. metsäakatemia, Majvik 14.9.2016 Bioenergian osuus Suomen energiantuotannosta 2015 Puupolttoaineiden osuus Suomen energian kokonaiskulutuksesta

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI 12.12.2012 Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto TAO:n tilanne Laatujohtamisjärjestelmä käytössä vuodesta 1982(mappi) Sertifioitu ISO 9001 vuonna 1998 Ympäristöjohtamisjärjestelmä

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas

Äänekosken biotuotetehdas Äänekosken biotuotetehdas Metsä Groupin avainluvut 2014 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 10 500 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 122 000 suomalaista metsänomistajaa

Lisätiedot

Päästövaikutukset energiantuotannossa

Päästövaikutukset energiantuotannossa e Päästövaikutukset energiantuotannossa 21.02.2012 klo 13.00 13.20 21.2.2013 IJ 1 e PERUSTETTU 1975 - TOIMINTA KÄYNNISTETTY 1976 OMISTAJANA LAPUAN KAUPUNKI 100 % - KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖ - OSAKEPÄÄOMA 90

Lisätiedot

Päättäjien Metsäakatemia. UPM, Rauma K. Pasanen, tehtaanjohtaja 30.9.2010

Päättäjien Metsäakatemia. UPM, Rauma K. Pasanen, tehtaanjohtaja 30.9.2010 Päättäjien Metsäakatemia UPM, Rauma K. Pasanen, tehtaanjohtaja 30.9.2010 Rauman paperitehdas Uudistuva ja vastuullinen edelläkävijä 2 UPM PAPERIKAPASITEETIT UPM - Paperikapasiteetti 2009 '000 tonnia Aikakauslehtipaperit

Lisätiedot

Puu- ja turvetuhkan hyötykäyttömahdollisuudet. FA Forest Oy Tuula Väätäinen

Puu- ja turvetuhkan hyötykäyttömahdollisuudet. FA Forest Oy Tuula Väätäinen Puu- ja turvetuhkan hyötykäyttömahdollisuudet FA Forest Oy Tuula Väätäinen FA Forest Oy Perheyritys, henkilöstöä n. 15, liikevaihto n. 5 milj. Toimialana tuhkien käsittely ja hyötykäyttö sekä lannoituspalvelut

Lisätiedot

PEFC palveluita koko yhteiskunnalle Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry

PEFC palveluita koko yhteiskunnalle Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry PEFC palveluita koko yhteiskunnalle 2.10.2014 Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry 1 PEFC:n kansainvälinen organisaatio PEFC Council on globaali, voittoa tavoittelematon kansainvälinen organisaatio,

Lisätiedot

Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin

Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin Elinkeinoministeri Olli Rehn Päättäjien 40. Metsäakatemia Majvikin Kongressikeskus 26.4.2016 Pariisin ilmastokokous oli menestys Pariisin

Lisätiedot

Uudet energiatekniikat

Uudet energiatekniikat Uudet energiatekniikat Professori Esa Vakkilainen 1 Energian käytön tulevaisuus? Lisää ihmisiä -> lisää energiaa Parempi elintaso -> lisää energiaa Uusia tarpeita -> lisää energiaa Ilmaston muutoksen hillintä

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Marketta Karhu, ympäristönsuojeluyksikön päällikkö, Oulun seudunympäristötoimi, Oulun kaupunki Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa

Lisätiedot

Mitä suurten polttolaitosten BATvertailuasiakirjalle. Heidi Lettojärvi,

Mitä suurten polttolaitosten BATvertailuasiakirjalle. Heidi Lettojärvi, Mitä suurten polttolaitosten BATvertailuasiakirjalle kuuluu? Heidi Lettojärvi, Sisältö Missä vaiheessa ollaan? Kokemuksia ja kommentteja prosessista Mitä tulossa? Mitä vaikutuksia? Seuraavaksi 2 2011 Sevilla-prosessi

Lisätiedot

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 Avainluvut 2015 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 116 000 suomalaista metsänomistajaa METSÄ FOREST Puunhankinta ja metsäpalvelut

Lisätiedot

Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta

Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta Puhdas Vesi projekti Vapo Oy:n vastuullisuusseminaari TOTEUTUS 10-12-14 1, Projektipäällikkö Turvetuotanto - yksi kuormittaja muiden joukossa Valtakunnallisesti

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 20.11.2015

KERTARAPORTTI 20.11.2015 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 11/2015, 3.11.2015 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana kohtalaisesti. Puhdistustulos täytti ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 4709/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 4709/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) 69 Asianro 4709/11.01.00/2016 Lausunto ympäristölupahakemuksesta / Savon Sellu Oy, aallotuskartonkitehdas, Selluntie 142, Sorsasalo Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

Lisätiedot

Pelletti Euroopan energialähteenä

Pelletti Euroopan energialähteenä Pelletti Euroopan energialähteenä Pellettienergian info-ilta OAMK, Oulu, 31.3.2009 Veli Pohjonen Helsingin yliopisto Euroopan metsävyöhyke (tumman vihreä) source: European Forest Institute Bioenergia on

Lisätiedot

Tilastokatsaus YVA-menettelylyihin

Tilastokatsaus YVA-menettelylyihin Kimmo Heikkinen Jorma Jantunen 23.8.216 Tilastokatsaus YVA-menettelylyihin 1994-215 Laki (468/1994)- ja valtioneuvoston asetus (792/1994) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä tulivat voimaan 1.9.1994.

Lisätiedot

ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA

ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA KESTÄVÄ KEHITYS o 2012 asukaskyselyn kohderyhmän muodostivat Hämeenlinnan kaupungin asukkaat, otos 9000 asukasta o Tutkimus perustuu 1591 henkilön antamiin vastauksiin,

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy

Talvivaara Projekti Oy 16.3.2009 Talvivaara Projekti Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008 Osa III Päästötarkkailu Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008, Osa III Päästötarkkailu 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 PROSESSIN YLIJÄÄMÄVEDET

Lisätiedot

Vaskiluodon Voiman bioenergian

Vaskiluodon Voiman bioenergian Vaskiluodon Voiman bioenergian käyttönäkymiä - Puuta kaasuksi, lämmöksi ja sähköksi Hankintapäällikkö Timo Orava EPV Energia Oy EPV Energia Oy 5.5.2013 1 Vaskiluodon Voima Oy FINLAND Vaasa 230 MW e, 170

Lisätiedot

SUOSITUSSOPIMUS YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN PINTAVESIÄ REHEVÖITTÄVÄN RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI VUOTEEN 2015

SUOSITUSSOPIMUS YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN PINTAVESIÄ REHEVÖITTÄVÄN RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI VUOTEEN 2015 SUOSITUSSOPIMUS YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN PINTAVESIÄ REHEVÖITTÄVÄN RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI VUOTEEN 2015 Sopimuspuolet Ympäristöministeriö (ministeriö), Suomen Kuntaliitto ry (Kuntaliitto) ja Suomen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSELONTEON päivitystiedot vuodelta 2007

YMPÄRISTÖSELONTEON päivitystiedot vuodelta 2007 YMPÄRISTÖSELONTEON päivitystiedot vuodelta 2007 29.4.2008 2 (21) :n toimitusjohtajan katsaus Vuoden 2007 aikana :n emoyhtiö Powerflute Oyj:n omistuksessa tapahtui merkittävä muutos, kun yhtiö listautui

Lisätiedot

Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys

Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys Kestävyyskriteeri-Info Pekka Ripatti 23.11.2012 Miksi kestävyyskriteeri-info? EMV:ssa on aloittanut uusiutuvan energian ryhmä EMV on käynnistänyt valmistautumisen

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous MMM:n tiekartta biotalouteen 2020 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia

Lisätiedot

Ympäristölupahakemuksen täydennys

Ympäristölupahakemuksen täydennys Ympäristölupahakemuksen täydennys Täydennyspyyntö 28.9.2012 19.10.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-10-19 2 / 6 Ympäristölupahakemuksen täydennys Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Puuhuolto/puun hankinta - Case Stora Enso. Yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila

Puuhuolto/puun hankinta - Case Stora Enso. Yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila Puuhuolto/puun hankinta - Case Stora Enso Yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila Stora Enso Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä Maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta. Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj

Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta. Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj 11.4.2013 Teknologiateollisuus on materiaalitehokkuuden edelläkävijä Suomalaisten yritysten

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET

RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET SUEZ ENVIRONNEMENT Euroopan suurin ja maailman kolmanneksi suurin ympäristöhuoltoyhtiö SITA Suomi Oy kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Sivuvirtojen hyödyntämisen haasteet

Sivuvirtojen hyödyntämisen haasteet Sivuvirtojen hyödyntämisen haasteet Prof. Olli Dahl, Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Oulu, Tammikuu 2014 Kemiantekniikan korkeakoulu Puunjalostustekniikan laitos PL 16300, 00076 Aalto Puh: +358 40 5401070

Lisätiedot

Viestintäalan ympäristölinjaus

Viestintäalan ympäristölinjaus Viestintäalan ympäristölinjaus Matkalla kestävämpään 24.8.2010 1 Ympäristölinjaus-projekti Projektin ohjausryhmä VKL:n strategia- ja tulevaisuusryhmä Projektin johtoryhmä Jukka Ottela, ESA Tarja Kyllönen,

Lisätiedot

Uusiutuvan energian käyttö ja tuet Suomessa

Uusiutuvan energian käyttö ja tuet Suomessa Uusiutuvan energian käyttö ja tuet Suomessa Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät Pekka Ripatti 3.12.2013 Energiamarkkinavirasto uusiutuvan energian edistäjänä Tuuli-, biokaasu-, puupolttoaine- ja metsähakevoimaloiden

Lisätiedot

Elinkeino:, liikenne- ja Päätös UUDELY/62/07.00/2010 ympanstokeskus

Elinkeino:, liikenne- ja Päätös UUDELY/62/07.00/2010 ympanstokeskus ,. Elinkeino:, liikenne- ja Päätös UUDELY/62/07.00/2010 ympanstokeskus 10.6.20 15 ASIA Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014)80 :n 3 momentin nojalla annet tu määräys VELVOITETTAVA Sappi Finland Operations

Lisätiedot

Jätevesien määrä, laatu ja kuormituksen vähentäminen

Jätevesien määrä, laatu ja kuormituksen vähentäminen Jätevesien määrä, laatu ja kuormituksen vähentäminen Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus 3.6.2016 Kuva: Erkki Santala Johdanto jätevedenpuhdistukseen 1. jätevesien syntyminen

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Vesienhoidon asettamat tavoitteet turvetuotannon vesiensuojelulle. Marjaana Eerola

Vesienhoidon asettamat tavoitteet turvetuotannon vesiensuojelulle. Marjaana Eerola Vesienhoidon asettamat tavoitteet turvetuotannon vesiensuojelulle Marjaana Eerola Vesienhoidon suunnittelusta Tavoitteena, ettei vesien tila heikkene ja että vedet olisivat vähintään hyvässä tilassa vuonna

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Turun kestävät energianhankinnan ratkaisut

Turun kestävät energianhankinnan ratkaisut Turun kestävät energianhankinnan ratkaisut Antto Kulla, kehityspäällikkö Turku Energia Kuntien 8. ilmastokonferenssi 12.-13.5.2016 Tampere Turun seudun kaukolämmityksen CO2-päästöt 2015 n. 25 % (Uusiutuvien

Lisätiedot