EMASympäristökatsaus. Sappi Kirkniemi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EMASympäristökatsaus. Sappi Kirkniemi"

Transkriptio

1 EMASympäristökatsaus 214 Sappi Kirkniemi

2 Alkusanat Talous, yhteiskunta ja ympäristö ovat kestävän kehityksen päätekijät, joihin Sappi on sitoutunut. Kirkniemen tehdas on huomioinut nämä ympäristöpolitiikassaan ja arkipäivän kestävän kehityksen toimintatavoissaan vähentääkseen ympäristövaikutuksia ja käyttääkseen luonnonvaroja entistä tarkemmin. Kestävä kehitys ja ympäristön huomioon ottaminen eivät ole ristiriidassa tehokkaan tuotannollisen toiminnan kanssa. Investointi etenee suunnitellusti Marraskuussa 213 Sappi teki päätöksen investoida Kirkniemen paperitehtaan voimalaitoksen uudistamiseen. Hankkeella varmistetaan tehtaan kilpailukykyä ja turvataan sen tulevaisuutta. Uuden kattilalaitoksen rakentaminen alkoi toukokuussa 214. Hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti, ja kattila otetaan käyttöön heinäkuussa 215. Hyvä työpaikka Vuoden 213 henkilöstön sitoutumiskyselyn tuloksena Kirkniemessä käynnistettiin esimiesten koulutusohjelma elokuussa 214. Hyvällä esimiestyöllä haluamme tukea henkilöstön sitoutumista, työhyvinvointia sekä tasapainoa työn ja vapaa-ajan välillä. Ohjelman tavoitteena on luoda rohkea, oikeudenmukainen ja innostava johtamiskulttuuri, jonka avulla tehtaan toimintaa yhteistyössä edelleen parannetaan. Työturvallisuuden parantaminen on jo vuosia ollut tärkein tavoitteemme. Nolla tapaturmaa -tavoitteen eteen on tehty ja tehdään jatkossa entistä enemmän työtä. Turvallisuuskulttuurin kehittäminen on olennainen osa myös esimiesten koulutusohjelmaa. Vuonna 214 tehdas otti käyttöön työkohtaisen riskienarviointimenetelmän, jonka tarkoituksena on, että ennen työn aloittamista pysähdytään hetkeksi ja mietitään mitä ollaan tekemässä. Pitkäjänteinen työ on tuottanut tulosta ja onnistuimme vähentämään poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrän alle puoleen edellisvuodesta. Tapaturmataajuutemme oli 4,9 kpl / 1.. työtuntia. Kirkniemi haastoi muut paikkakunnan työnantajat turvallisuuskilpailuun. Haasteen otti vastaan 18 työpaikkaa, joissa työskentelee yhteensä noin 7. henkilöä. Kilpailua, joka kannustaa työturvallisuuden parantamiseen ja aktivoi lohjalaisia työnantajia turvallisuusyhteistyöhön, on päätetty jatkaa vuonna 215. Suunnitelmallista ympäristötyötä Kirkniemen tehtaan tuotteille saatiin EU-ympäristömerkki vuonna 214. EU-ympäristömerkin saaminen kertoo puolueettomasti, että tuotteen koko tuotantoprosessi saavuttaa määrätyn ympäristötason. Tuotteillemme myönnetty ympäristömerkki auttaa asiakkaitamme tekemään hyviä valintoja. Sappi Europe on käynnistänyt Sappi.Eco. Effective -ohjelman, jonka tarkoituksena on lisätä koko henkilöstön ympäristötietoisuutta ja -ajattelua jokapäiväisissä työtehtävissä ja valinnoissa. Vuonne 215 keskitymme erityisesti uuden voimalaitoskattilamme toiminnan ja päästöjen ympäristöluvanmukaisuuden varmistamiseen. Kirkniemessä 2. helmikuuta 215 Martti Savelainen tehtaanjohtaja 2 Sappi Kirkniemi EMAS-ympäristökatsaus 214

3 Ympäristövuosi 214 Ympäristötyön painopisteenä oli paperitehtaan vedenkäytön hallinnan parantaminen sekä uuden voimalaitoskattilan ympäristölupaprosessin läpi vieminen. Markkinatilanteesta johtuva koneiden joustava käynti ylös- ja alasajoineen aiheutti haasteita ympäristösuorituskyvyn jatkuvaan parantamiseen. Positiivista kehitystä saavutettiin silti vesiin kohdistuvien fosfori- ja kiintoainepäästöjen osalta. Kemiallisen hapenkulutuksen ominaiskuormitus puhdistamolle on kasvanut, minkä johdosta on käynnistetty projekti, joka tähtää kuormituksen hallitsemiseen ja pienentämiseen. Vesienhallintaan on panostettu kehittämällä vesitaseen seurantaa parantava järjestelmä ja lisäämällä kohteita, joissa puhdas tuorevesi voidaan korvata prosessivedellä. Vuonna 214 ei tunnistettu mitään erityistä ympäristöriskiä, joka olisi sisäisten ympäristötapahtumien kautta korostunut. Riskienhallinnan parantamiseksi toteutettiin kirkasvesien tarkkailua ja toimintaa poikkeamatilanteissa koskenut sisäinen auditointi. Henkilökunnan ympäristötietoisuuden lisäämiseksi aloitettiin ympäristötuokioksi nimetty käytäntö, jossa ajankohtainen tai muuten tärkeä ympäristöaihe perehdytetään henkilöstölle. Yhteistyö sidosryhmien kanssa oli edellisvuosia aktiivisempaa. Voimalaitoshanketta esiteltiin monessa eri yhteydessä naapurustolle ja eri viranomaistahoille. Varsinaisia naapurustoyhteydenottoja saatiin kolme. Palautteet koskivat lumen sulamisvesistä johtunutta ojien tulvimista ja rekkojen pysäköintiä tehtaan lähialueella sekä epäilyä tehtaalta tapahtuneesta kiintoainepäästöstä, joka osoittautui luonnon kasviperäiseksi massaksi. Tarvittavat toimenpiteet palautteiden johdosta tehtiin. Kirkniemen tuotteille saatuun EU-ympäristömerkkiin liittyen tehtaan kemikaalihyväksyntämenettelyä on terävöitetty ja kehitetty prosessia siten, että kemikaalien ympäristömerkkikelpoisuus voidaan varmistaa mahdollisimman tehokkaasti. Vuonna 215 ympäristötyössä keskitytään erityisesti tehtaan ympäristöluvan tarkastamiseen liittyviin asioihin. Ympäristölupaan liittyvien erillisselvityksien pohjalta valmistellaan ja toteutetaan mahdollisesti esilletulevia kehittämistoimenpiteitä. Tehdasvoimalaitoksen uuden monipolttoainekattilan käynnistymisen myötä varmistetaan, että kattilan toiminta ja päästöt ovat ympäristöluvan mukaiset. Sappi Kirkniemen ympäristöpolitiikka Ympäristövaikutusten näkökulma Asiakas- ja sidosryhmänäkökulma Päämääränä prosessien tehokkuus ja jatkuva parantaminen Päämääränä rakentava yhteistyö sidosryhmien Periaatteena valmistusprosessin ja toimintatapojen kehittäminen hyödyntäen paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT), ener- Periaatteena keskustella sekä kertoa kanssa aktiivisesti giatehokkuuden jatkuva parantaminen sekä materiaalitehokkuus ja kierrätyksen tehostaminen Henkilöstönäkökulma Päämääränä vastuullinen työpaikka Periaatteena asettaa terveys, turvallisuus ja ympäristö Luovuus etusijalle, antaa kehittymismahdollisuuksia sekä edistää henkilöstön ympäristötietoisuutta ARVOT Kunnioitus Laadukkuus Tinkimättömyys tuotteista, valmistusprosessista ja ympäristötoiminnastamme Omistajanäkökulma Päämääränä lakien noudattaminen ja kestävä kehitys Periaatteena säädösten täyttäminen ja ympäristöluparajojen noudattaminen Sappi Kirkniemi EMAS-ympäristökatsaus 214 3

4 Ympäristötavoitteiden toteutuminen 214 Näkökulma/prosessi Tavoite/periaate ja toimenpiteet Tunnusluku ja tavoitearvo Toteuma Henkilöstö/ jätehuolto Tehokas jätteiden lajittelu ja hyötykäyttö - Kuitusaven maanparannus- ja tuhkan lannoitekäyttöprojektit Hyötykäyttöaste > 99 % Kuori ja lietteet polttoon > 8 % Kaatopaikkajätettä < 11 t/a Energiajätettä < 24 t/a Paperi- pahvijätettä < 42 t/a 99,8 % 74,2 % 69 t/a 197 t/a 299 t/a poikkeamien hallinta tuotanto jäteveden puhdistamo Riskien tunnistaminen, poikkeamien selvitys ja ennaltaehkäisevät toimet Kemikaalihyväksyntämenettely Ei vakavia satunnaispäästöjä Raaka-ainetehokkuuden ja vesienhallinnan parantaminen/bat - Seisokkien suunnitelmallisuus - Talteenottolaitteistojen hyvä hallinta Jätevesivaikutusten hallinta/ Bref-viitearvojen minimien alitus pl. kiintoaine - Puhdistamon ennakoiva kunnossapito ja toiminnan jatkuva kehittäminen Ympäristötapahtumakirjauksia SARA-järjestelmään > 3 kpl Satunnaispäästöjä kpl Kiintoainehäviö jätevesiin < 2 kg/t Jätevesivirtaamien 21 l/s päiväylityksiä, seuranta Jätevesivirtaama < 12 m 3 /t BOD 7 * <,23 kg/t COD Cr < 2 kg/t Fosfori <,4 kg/t Typpi <,4 kg/t Kiintoaine <,8 kg/t 52 kpl kpl 14,9 kg/t 29 kpl 9,1 m 3 /t,17 kg/t 2,67 kg/t,28 kg/t,4 kg/t,7 kg/t Energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ) viranomaiset, alan organisaatiot naapurusto Lohjanjärven syvänteiden hapetuksen optimointi Säästötavoitteet yht: - Sähkö 71 GWh - Lämpö ja polttoaine 85 GWh Säästöprojektien määritys ETJ:n analyysissä, CI- ja ideatoiminnassa. Ympäristötietojen toimittaminen: Ympäristöhallinto, Tilastokeskus, vaikutustarkkailut, Metsäteollisuus ry, Pakkausalan ympäristörekisteri Yhteistyö sidosryhmissä: tiedonvälitys ja keskustelu - Palautteiden käsittely ja naapurustokokous, näkyvyys sidosryhmätilaisuuksissa Neljän hapettimen toimintavarmuus, tehon riittävyys Energiansäästö, kumulatiivinen 123 GWh Asetettujen aikataulujen puitteissa Palauterekisteri, käsittely 1 % Tiedotteet Sidosryhmätilaisuudet, naapurustokokous Yhdellä hapetuslaitteella n. 1 kk katko kaapelivauriosta johtuen. 214 GWh Toimitettu Palautteet 3 kpl käsitelty GSAD-turvallisuuspäivässä naapurustoa, naapurustokokous asiakkuus Omistaja/ tuotanto ja jäteveden käsittely Omistaja/ voimalaitos EMAS- ja ETJ-sertifiointi PEFC-sertifiointi Paper Profile todennettuna Ympäristöluparajojen noudattaminen, luparajat kk- ja vuosikeskiarvot (sulkeissa) - Jäteveden puhdistamon käsittelykapasiteetti CO 2 t/a vs. CO 2 -päästöoikeudet - Todennus ja päästöselvitykset NO x t/a vs. NO x -kk-luparaja Biopolttoaineen tehokas käyttö - Polttoainejakauman seuranta Valmis huhtikuussa PEFC-% > 7 % Valmis huhtikuussa COD Cr < 45 kg/d Fosfori < 7 kg/d Typpi < 1 kg/d Hiilidioksidipäästöt (fossiiliset) Typenoksidipäästöt, lupaehtojen mukaisesti Hiukkaspäästöt, lupaehtojen mukaisesti Biopolttoaineen osuus > 23 % *Suomessa biologisen hapenkulutuksen määritysmenetelmä on BOD 7. BOD 5 = BOD 7 /1,16. Valmis 86 % Valmis 4471 kg/d 4,7 kg/d, 1 kpl kk-luparajan ylityksiä 67 kg/d 139 t, alle päästöoikeuksien Lupaehtojen mukaisesti Lupaehtojen mukaisesti 27,7 % 4 Sappi Kirkniemi EMAS-ympäristökatsaus 214

5 Lupaehtojen täyttäminen 214 COD Cr Cr -päästöt -päästöt veteen veteen Typpipäästöt Typpi -päästöt veteen veteen t/d kg/d kg/d Fosfori ohjearvo kg/d Fosforipäästöt Fosfori-päästöt veteen veteen kg/d Rikkidioksidi- ja typpipäästöt ilmaan t/a NOx t/a SOx t/a Luparaja, kk-keskiarvo Luparaja, vuosikeskiarvo Ohjearvo Tehtaan vesistökuormitus on ollut ympäristöluvan mukaista lukuun ottamatta yhtä kuukausiluparajan ylitystä. Fosforin osalta ympäristölupamääräyksen 9 kg/d kuukausikeskiarvo on ylittyi kesäkuussa ollen 1, kg/d. Paperikoneiden seisokeista johtunut epätasainen puhdistamon kuormitus vaikeutti ravinteiden annostelua eikä biologisen puhdistamon toiminta ollut optimaalista. Häiriöilmoitus luparajan ylityksestä toimitettiin tehtaan viranomaisvalvojille. Voimalaitokselta ilmaan johdettavat päästöt ovat olleet lupaehtojen mukaiset. Päästöparametri Yksikkö Luparaja kk-keskiarvo Luparaja vuosikeskiarvo Toteutunut vuosikeskiarvo 214 Huomautus COD Cr kg/d Ei ylityksiä Kokonaisfosfori kg/d 9 7 4,68 1 kpl kuukausiluparajan ylityksiä Kokonaistyppi kg/d ,8 Ei ylityksiä Sappi Kirkniemi EMAS-ympäristökatsaus 214 5

6 Paperinvalmistuksen materiaalitase Materiaalitase antaa kokonaiskuvan resurssien käytöstä, valmistetuista tuotteista sekä aiheutuneista päästöistä vuonna 214. Panos hyödykkeet tehtaalle Energia Polttoaineet (GWh) Maakaasu voimalaitokselle 73 Maakaasu päällystysprosessiin 14 Biopolttoaineet (kuori, lietteet, puu) 269 Biopolttoaineen osuus 27,7 % Energian käyttö tuotannossa Sähkö 81 GWh Sähkön ominaiskulutus 1,33 MWh/t Lämpö 613 GWh Lämmön ominaiskulutus 1, MWh/t Kiinteistöjen lämmitys 39 GWh Työkoneiden polttoaineet Diesel 3,1 GWh Nestekaasu,7 GWh Raaka-aineet ja apukemikaalit Puuaines (m 3 ) Puu 594 Hake Puun käyttö,97 m 3 /t Kuituraaka-aineet (t, kuiva) Oma mekaaninen massa 195 Ostosellu 128 Massan käyttö 55 kg/t Muut kemikaalit (t, kuiva) Pigmentit 244 Sideaineet 24 Lisäaineet 12 6 Muiden raaka-aineiden käyttö 478 kg/t Tuoreveden otto (1 m 3 ) Raakaveden otto järvestä 2 5 Jäähdytys- ja tiivistysvedeksi 14 7 Jäähdytys- ja tiivistysvedet 24,1 m 3 /t Prosessivedeksi 5 85 Prosessiveden ominaiskulutus 9,6 m 3 /t Tehdasalueen koko 112 ha Henkilöstö 6 Tuotos tehtaalta ulos Päästöt ilmaan Tehdas ja voimalaitos Rikkidioksidi SO 2 :na 13,6 t SO 2 -ominaispäästö,22 kg/t Typen oksidit NO 2 :na 38 t NO 2 :na ominaispäästö,51 kg/t Hiukkaset 2,9 t Hiukkaset,5 kg/t Hiilidioksidi fossiilinen t CO 2 fossiilinen 26 kg/t CO 2 bioperäinen 16 3 t Työkoneet SO 2,6 t NO 2 8,1 t Hiukkaset,66 t CO 2 fossiilinen 877 t Tuotteet Paperin tuotanto 61 9 t PEFC-sertifioidun kuidun osuus 86 % Jätemateriaalit (kuiva) Yhteensä jätteitä t Jätteet yhteensä 77 kg/t Jätteiden hyötykäyttöaste 99,8 % Kuori ja lietteet polttoon 34 7 t Osuus hyötyjätteistä 74,1 % Tuhka 6 4 t Tuhka 1,5 kg/t Kaatopaikkajäte yht. 83 t Kaatopaikkajäte,14 kg/t Sekajätettä kaatopaikkajätteestä 69 t Vaaralliset jätteet 27 t Vaaralliset jätteet,44 kg/t Päästöt veteen Jätevesivirtaama m 3 Ominaisvirtaama 9,1 m 3 /t Kemiallinen hapenkulutus (COD) t COD-ominaispäästö 2,67kg/t Biologinen hapenkulutus (BOD) 12 t BOD 7 -ominaispäästö,17 kg/t Fosfori (P) 1,71 t P-ominaispäästö 2,8 g/t Typpi (N) 24,4 t N-ominaispäästö 4 g/t Kiintoaine 429 t Kiintoaine ominaispäästö,7 kg/t 6 Sappi Kirkniemi EMAS-ympäristökatsaus 214

7 Ympäristönsuojelun tason kehittyminen Energiatehokkuus vähemmällä energialla enemmän tuotantoa Tehtaan energiatehokkuusjärjestelmä sertifioitiin (EN 161) ja Sappi Kirkniemi liittyi valtakunnalliseen energiatehokkuussopimukseen vuonna 29. Tehdas sai ISO 51 -sertifikaatin osoituksena järjestelmällisestä energiatehokkuuden parantamisesta vuonna 212. Toteutettuja energiatehokkuusprojekteja vuonna 214 ovat olleet muun muassa: painehiomon ja hiomon päälinjan hiomakivien energiatehokkuuden optimoinnin jatkotyö hiomon ja painehiomon rejektinkäsittelyn lämmöntalteenotto. Energiatehokkuussäästötavoitteisiin on päästy erittäin hyvin. Vuoteen 216 asti asetettu sähkön ja lämmön säästötavoite saavutettiin jo vuonna 214. Materiaalitehokkuus raaka-aineet tehokkaasti tuotteiksi Materiaalitehokkuuden parantaminen on oleellinen osa toimintojen tehostamista. Materiaalihävikki puhdistamolle johdettavista jätevesistä mitattuna on erittäin alhainen: vuonna 214 se oli 1,49 % tuotannosta, kun tavoitetaso oli 2, %. Hävikkiä pienentävät seisokkien ja laitteistojen hyvä hallinta sekä tehokkaat raaka-aineiden talteenottolaitteistot, jotka palauttavat pigmenttejä ja kuituja valmistusprosessiin. Materiaalitehokkuuteen liittyviä projekteja vuonna 214 olivat: PK3:n kuidun talteenoton tehostaminen pigmenttisäästöt pastasäiliöiden imuputkien teknisellä muutoksella. Veden käyttö on minimoitu prosessivesi kiertää paperikonelinjoilla 18 kertaa Korkea veden kierrätysaste on seurausta jo 198-luvulla alkaneesta prosessiveden käytön tehostamisesta. Koska jätevettä on jo pitkään syntynyt melko vähän, on sen ominaismäärän vähentäminen haasteellista. Kemiallisesti puhdistettua tuorevettä lisätään ainoastaan paperikoneille. Paperikoneilta vapautuvaa kiertovettä käytetään massanvalmistuksessa, sellun liettoon, laimennuksiin ja pesuihin. Vuonna 214 prosessiveden käyttöä pienennettiin muun muassa: kehittämällä tehtaan vesitaseen hallintaa parantava seurantajärjestelmä lisäämällä kohteita, joissa puhdas tuorevesi voidaan korvata prosessivedellä. Jätevedet - käsittelyn tason jatkuva paraneminen Jäteveden puhdistamolla on kolme puhdistusvaihetta: mekaaninen, biologinen ja kemiallinen. Vuonna 214 tehtaan kiintoaineen ja fosforin ominaispäästöt vesistöön laskivat. Kiintoaineen BAT-vertailuarvo,5 kg/t (21 214) kuitenkin ylittyi kemiallisessa saostusvaiheessa tapahtuvan kiintoaineen lisääntymisen takia. Toiselle ilmastuslinjalle uusittiin pohjailmastin. Jätemateriaalit kaatopaikan sijasta hyötykäyttöön Jätteiden kierrätysaste vuonna 214 oli 99,8 %. Kaatopaikkajätettä syntyi,2 %. Hyödyntämisketjut toimivat hyvin, ja tehtaan merkittävimmät jätejakeet eli jäteveden puhdistamon lietteet ja voimalaitoksen tuhkat saatiin hyötykäyttöön 1 prosenttisesti. Kaatopaikalle vietävän roskajätteen määrä väheni edelleen 17 % vuodesta 213 vuoteen 214. Voimalaitosprojektin jätehuolto on sen toimittajien vastuulla lukuunottamatta poistoimitettavia maa-aineksia. Energiatehokkuussäästöjen toteutuminen %, Energiatehokkuussäästöjen kumulatiivinen toteutuminen MWh/t paperia Sähkönsäästö Lämmönsäästö Sähkönsäästötavoite Lämmönsäästötavoite Kiintoainehäviö-% jätevedenpuhdistamolle Jätevesi m 3 /t paperia kg/t paperia Prosessijätevesimäärä m 3 /t paperia BAT ref min Fosfori-ominaiskuormitus g/t paperia BAT ref max jätevesivirtaama m 3 /t paperia Fosforin ominaiskuormitus Kg/t 97-2 paperia BAT ref min BAT ref max Hyötyjätteen osuus % Sappi Kirkniemi EMAS-ympäristökatsaus 214 7

8 Ympäristötavoitteet ympäristöohjelmassa 215 Näkökulma/prosessi Tavoite/periaate ja toimenpiteet Tunnusluku/mittari Tavoitearvo Henkilöstö/ jätehuolto Tehokas jätteiden lajittelu ja hyötykäyttö Hyötykäyttöaste Kuori ja lietteet polttoon Kaatopaikkajätettä lajittelusta > 99 % > 75 % < 1 t/a poikkeamien hallinta tuotanto Riskien tunnistaminen, poikkeamien selvitys ja ennaltaehkäisevät toimet Kemikaalihyväksyntämenettely Ei vakavia satunnaispäästöjä Raaka-ainetehokkuuden ja vesienhallinnan parantaminen/bat - Seisokkien suunnitelmallisuus - Talteenottolaitteistojen hyvä hallinta Ympäristötapahtumakirjaukset kaikista poikkeamatilanteista SARA-järjestelmään Selvittämättömien, puhdistamolle häiriötä aiheuttaneiden poikkeamien määrä Satunnaispäästöjä Kiintoainehävikki jätevesiin Jätevesivirtaamien 21 l/s päiväylityksiä, seuranta Seuranta kpl kpl < 16 kg/t jäteveden puhdistamo Jätevesivaikutusten hallinta - Puhdistamon ennakoiva kunnossapito ja toiminnan jatkuva kehittäminen Jätevesivirtaama BOD 7 * COD Cr Fosfori Typpi Kiintoaine < 1 m 3 /t <,23 kg/t < 2,5 kg/t <,4 kg/t <,5 kg/t <,8 kg/t Lohjanjärven syvänteiden hapetuksen toiminnan ja vaikutuksen seuranta Neljän hapettimen toimintavarmuus, tehon riittävyys Energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ) Säästötavoitteet tavoiteohjelman mukaisesti Säästöprojektien määritys ETJ:n analyysissä, CI- ja ideatoiminnassa. Energiansäästö Sähkö, lämpö ja polttoaine 16,2 GWh viranomaiset, alan organisaatiot Ympäristötietojen toimittaminen: Ympäristöhallinto, Tilastokeskus, vaikutustarkkailut, Metsäteollisuus ry, Pakkausalan ympäristörekisteri Asetettujen aikataulujen puitteissa Raportointi tehty oikea-aikaisesti naapurusto asiakkuus Omistaja/ tuotanto ja jäteveden käsittely Omistaja/ voimalaitos Yhteistyö sidosryhmissä: tiedonvälitys ja keskustelu - Palautteiden käsittely ja naapurustokokous, näkyvyys sidosryhmätilaisuuksissa EMAS- ja ETJ-sertifiointi Puun alkuperäketjun hallinta Paper Profile todennettuna Ympäristöluparajojen noudattaminen, luparajat kk- ja vuosikeskiarvot (sulkeissa) - Jäteveden puhdistamon käsittelykapasiteetti CO 2 t/a vs. CO 2 -päästöoikeudet - todennus ja päästöselvitykset Voimalaitoksen päästöt - Puhdistustekniikan toimivuus Uuden kattilan käyttöönotto Biopolttoaineen tehokas käyttö - Polttoainejakauman seuranta Palauterekisteri Tiedotteet Sidosryhmätilaisuudet Valmis huhtikuussa Sertifioidun kuidun osuus Valmis huhtikuussa COD Cr Fosfori Typpi Hiilidioksidipäästöt (fossiiliset) Päästöt ilmaan vs. lupaehdot Kattilan toiminta vs. lupaehdot Biopolttoaineen osuus *Suomessa biologisen hapenkulutuksen määritysmenetelmä on BOD 7. BOD 5 = BOD 7 /1,16. Palautteiden käsittely 1 % Naapurustokokous > 7 % < 6 kg/d (45) < 9 kg/d (7) < 13 kg/d (1) Todennettu Lupaehtojen mukaisesti Lupaehtojen mukaisesti > 23 % 8 Sappi Kirkniemi EMAS-ympäristökatsaus 214

9 Sappi Kirkniemi EMAS-ympäristökatsaus 214 9

10 Lisätietoja Sappista Sappi Europe on Euroopan johtava päällystetyn hienopaperin tuottaja, jonka paperia käytetään ensiluokkaisissa lehdissä, kuvastoissa, kirjoissa ja huippuluokan painetussa mainonnassa. Sappi Europen pääkonttori sijaitsee Brysselissä, Belgiassa. Sappi tunnetaan innovatiivisuudesta ja laadusta. Kaikki Sappi-paperia tuottavat tehtaat EU-alueella ovat ISO 91-, ISO 141- ja OHSAS 181 -sertifioituja sekä EMAS-rekisteröityjä. Sappi Europen tehtailla on alkuperäsertifiointi FSC- (Forest Stewardship Council ) ja/tai PEFC (Programme for the Endorsement of Forest CertificationTM) metsäsertifointijärjestelmän mukainen puun alkuperän todentaminen. Sappi Europe on osa Sappi Limitediä (JSE). Sappi Limited on maailmanlaajuinen yhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Etelä-Afrikan Johannesburgissa. Yhtiöllä on yli 13 5 työntekijää, tuotantoa seitsemässä maassa kolmessa maanosassa, myyntikonttoreita 5 maassa ja asiakkaita yli 1 maassa eri puolilla maailmaa. Sappista saa lisätietoja osoitteesta Inspecta Sertifiointi Oy on akkreditoituna todentajana (FI-V-1) tarkastanut Sappi Finland Operations Oy Kirkniemen tehtaan ympäristöjärjestelmän ja EMASympäristökatsaukseen 214 liittyvät tiedot. Tarkastuksen perusteella on todettu , että ympäristöjärjestelmä ja EMAS-katsaus täyttävät EU:n EMAS-asetuksen (EY) N:o 1221/29 vaatimukset. Tämä Sappi Kirkniemen EMAS-ympäristökatsaus 214 on päivitys EMAS-ympäristöselonteolle 212. Ympäristökatsaus sisältää keskeiset tiedot tehtaan ympäristövelvoitteista ja -vaikutuksista sekä ympäristönsuojelun tason kehittymisestä. EMAS-ympäristöselonteko ja sen vuosikatsaukset ovat saatavana PDF-muodossa Sappin verkkosivuilla osoitteesta - Sappi Europe - Our European mills Kirkniemi Mill. Palautteen ja kysymykset pyydämme lähettämään tehtaan ympäristöpäällikölle osoitteeseen com tai soittamaan hänelle Sappi Europe Kirkniemen tehdas Puh Pikkukyläntie 8, 88 Lohja EMA S ymp ärist öselo 212 nt eko Sap pi K irknie mi

upm kuusankoskella UPM, Kymi

upm kuusankoskella UPM, Kymi UPM, KYMI YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITYS 28 YMPÄRISTÖRAPORTTI 28 UPM:N PAPERI- JA SELLUTEHTAAT UPM, Kymi Tuotantokyky 84 tonnia paperia 54 tonnia sellua Henkilöstön määrä 83 Tuotteet päällystetty ja päällystämätön

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2013

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2013 YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 213 UPM Tervasaari UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper

Lisätiedot

METSÄ FIBREN VUOSIRAPORTTI 2013

METSÄ FIBREN VUOSIRAPORTTI 2013 METSÄ FIBREN VUOSIRAPORTTI 2013 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 METSÄ FIBRE 2013 6 TUOTTEET JA PALVELUT 8 TOIMINTA 10 KESTÄVÄ KEHITYS 14 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 16 YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS PEFC/02-31-120 JULKAISIJA

Lisätiedot

KOHTI YHÄ PAREMPAA SUORITUSKYKYÄ

KOHTI YHÄ PAREMPAA SUORITUSKYKYÄ YMPÄRISTÖ KOHTI YHÄ PAREMPAA SUORITUSKYKYÄ Osa Botnian kilpailukykyä on tahto olla ympäristöasioissa selluteollisuuden edelläkävijä. Jokainen botnialainen on selvillä omaan työtehtäväänsä liittyvistä ympäristövaikutuksista

Lisätiedot

Y M P Ä R I S T Ö R A A K A - A I N E E T Y H T E I S K U N T A V A S T U U

Y M P Ä R I S T Ö R A A K A - A I N E E T Y H T E I S K U N T A V A S T U U Yritysvastuu Y M P Ä R I S T Ö R A A K A - A I N E E T Y H T E I S K U N T A V A S T U U STRATEGIA TUOTEALUEET TIIVISTELMÄ TILINPÄÄTÖSTIEDOISTA OSINKO TILINPÄÄTÖSTIEDOT HALLINTO-OHJE OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Lisätiedot

M-real/Metsä board vuosikertomus 2011

M-real/Metsä board vuosikertomus 2011 M-real/Metsä board vuosikertomus 2011 2 toimitusjohtajan katsaus 4 toimintaympäristö 6 Metsä boardin strategia 8 paperboard 10 paper and pulp 12 kestävä kehitys 22 tilinpäätös 98 selvitys hallinto- ja

Lisätiedot

METSÄ BOARD MENESTYY TOIMIMALLA VASTUULLISESTI

METSÄ BOARD MENESTYY TOIMIMALLA VASTUULLISESTI METSÄ BOARD MENESTYY TOIMIMALLA VASTUULLISESTI LUE LISÄÄ Metsä Groupin kestävän kehityksen raportista www.metsagroup.fi/vastuullisuus TYÖHYVINVOINTI JA -TURVALLISUUS lisäävät työntekijöiden terveitä työvuosia,

Lisätiedot

METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUKSET VÄLIRAPORTTI

METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUKSET VÄLIRAPORTTI METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUKSET VÄLIRAPORTTI 1 YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUSTEN TAVOITTEIDEN EDISTYMINEN Tavoite on saavutettu tai arvioidaan saavutettavan vuoteen 22 mennessä.

Lisätiedot

M e t s ä b o a r d v u o s ikert o M us 2 0 12 2012 Metsä board

M e t s ä b o a r d v u o s ikert o M us 2 0 12 2012 Metsä board VUOSIKERTOMUS 2012 korkealaatuisia kartonkeja ja papereita Metsä Board on Euroopan johtava taivekartongin valmistaja, maailman johtava päällystettyjen valkopintaisten kraftlainerien tuottaja ja merkittävä

Lisätiedot

201 3 2013 METSÄ BOARD OYJ

201 3 2013 METSÄ BOARD OYJ VUOSIKERTOMUS 2013 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 METSÄ BOARDIN STRATEGIA 6 TUOTTEET 8 CARTONBOARD 10 LINERBOARD AND PAPER 12 KESTÄVÄ KEHITYS 20 TILINPÄÄTÖS 87 OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT 92 EMOYHTIÖN

Lisätiedot

Y M P Ä R I S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S 2 0 0 4. Botnian ympäristötilinpäätös 2004 1

Y M P Ä R I S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S 2 0 0 4. Botnian ympäristötilinpäätös 2004 1 Y M P Ä R I S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S 2 0 0 4 Botnian ympäristötilinpäätös 2004 1 Sisältö 2 Tapahtumat ja toimenpiteet vuonna 2004 Botnian ympäristötavoitteet vuodelle 2005 3 Vastuu ympäristöasioista

Lisätiedot

Outokumpu ja ympäristö 2004. Outokumpu ja ympäristö 2004

Outokumpu ja ympäristö 2004. Outokumpu ja ympäristö 2004 Outokumpu ja ympäristö 2004 Outokumpu ja ympäristö 2004 Outokummulla on vahva vastuunkannon kulttuuri Kerromme mitä vastuullisuus meille tarkoittaa ja miten se näkyy toiminnoissamme. Millaisia vaikutuksia

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2013

Yritysvastuuraportti 2013 Yritysvastuuraportti 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...3 Raportin sisältö...3 Vapo lyhyesti...4 Muutokset organisaation rakenteessa...5 Organisaation toimitusketju...6 Vapon jäsenyydet...6 Viestintäjohtajan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3. Paikallisuus työtä lähellä... 23. Mitä valtio-omisteisten yhtiöiden tulee raportoida? Mikä on GRI?

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3. Paikallisuus työtä lähellä... 23. Mitä valtio-omisteisten yhtiöiden tulee raportoida? Mikä on GRI? SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO....................................... 3 Raportin sisällöstä................................ 3 Vapo: tuotteita, palveluita ja energiaa turpeesta ja puusta...........................................

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuun raportti Tikkurilan toimipaikat Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila Oy:n Vantaan toimipaikan

Lisätiedot

_Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle

_Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle 30 31 ltia vastuullisuusraportti 2011 _Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle BORN RESPONSIBLE ltian tavoitteena on olla toiminta-alueensa johtava toimija. Johtavana

Lisätiedot

STORA ENSO 2002 YMPÄRISTÖ RAAKA-AINEET

STORA ENSO 2002 YMPÄRISTÖ RAAKA-AINEET STORA ENSO 2002 YMPÄRISTÖ RAAKA-AINEET Ympäristöä ja sosiaalista vastuuta koskeva politiikka Vastuullinen liiketoiminta Stora Enso on sitoutunut kehittämään liiketoimintaansa ekologisesti, sosiaalisesti

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuu 2009

Yhteiskuntavastuu 2009 Yhteiskuntavastuu 2009 Teollisuuden Voima Oyj H y v i n v o i n t i a y d i n s ä h k ö l l ä Raportointiperiaatteet Tavoitteemme Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) yhteiskuntavastuun tavoitteena on antaa

Lisätiedot

Kasvava ja vastuullinen Altia

Kasvava ja vastuullinen Altia Kasvava ja vastuullinen Altia Kasvava Altia tähtää vastuullisuuden osalta toiminta-alueensa johtavaksi toimijaksi vuoteen 2015 ulottuvan strategiakauden loppuun mennessä. Tavoitteet ja toimenpiteet taloudellisen,

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti

Yhteiskuntavastuuraportti Yhteiskuntavastuuraportti 212 Yhteiskuntavastuuraportti on osa Ekokemin viestintää. Tavoitteena on tarjota sidosryhmille tietoa yhtiön toiminnasta ja toiminnan vaikutuksista. Kerromme tässä raportissa

Lisätiedot

Kestävä kehitys Metsä Fibressä

Kestävä kehitys Metsä Fibressä Kestävä kehitys ssä Sellua vastuullisesti valmistaa sellua uusiutuvasta raaka-aineesta, puusta, joka on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä Kestävästi hoidetut metsät toimivat ilmastonmuutosta hidastavina

Lisätiedot

Mustankorkea Oy. EMAS Ympäristöselonteko 2003. 1 EMAS-ympäristöselonteko Mustankorkea Oy

Mustankorkea Oy. EMAS Ympäristöselonteko 2003. 1 EMAS-ympäristöselonteko Mustankorkea Oy Mustankorkea Oy EMAS Ympäristöselonteko 2003 1 EMAS-ympäristöselonteko Mustankorkea Oy SISÄLLYS ESIPUHE...3 1 MUSTANKORKEA OY...4 2 JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN TOIMINTA...6 Loppusijoitus...6 Kompostointi...6

Lisätiedot

Oy Metsä-Botnia Ab. OY METSÄ-BOTNIA AB sivut >2 OY METSÄ-BOTNIA AB >4 KONSERNIN AVAINLUVUT >6 BOTNIAN VUOSI LYHYESTI >8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Oy Metsä-Botnia Ab. OY METSÄ-BOTNIA AB sivut >2 OY METSÄ-BOTNIA AB >4 KONSERNIN AVAINLUVUT >6 BOTNIAN VUOSI LYHYESTI >8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 1 2 Oy Metsä-Botnia Ab Botnia on yksi johtavista kemiallisen sellun valmistajista maailmassa, ja se tarjoaa laajan tuotevalikoiman asiakkailleen, jotka valmistavat korkealaatuisia paperi-,

Lisätiedot

Vuosikertomus. www.altiacorporation.com

Vuosikertomus. www.altiacorporation.com Vuosikertomus 2011 www.altiacorporation.com 2 3 Altia vuosikertomus 2011 WE THINK AHEAD _Sisältö 04 Altian vuosi 08 Toimitusjohtajan katsaus 10 Arvoa kolmessa aallossa 14 Kansallisjuomien kertomaa 16 32

Lisätiedot

Mallasteollisuus 3 % Rehuteollisuus 16 % Benecol-liiketoiminta 3 % Elintarviketeollisuus 35 % Kemianteollisuus 43 %

Mallasteollisuus 3 % Rehuteollisuus 16 % Benecol-liiketoiminta 3 % Elintarviketeollisuus 35 % Kemianteollisuus 43 % R A I S I O Y H T Y M Ä Y M P Ä R I S T Ö R A P O R T T I 2 0 0 0 SISÄLTÖ Raisio Yhtymä... Raportin kattavuus ja muutokset konsernirakenteessa... Pääjohtajan katsaus... Ympäristöjohtajaminen... Ympäristöpolitiikka...

Lisätiedot

KONSERNIN ESITTELY. Raisio Yhtymä luvuin

KONSERNIN ESITTELY. Raisio Yhtymä luvuin RAISIO YHTYMÄ YMPÄRISTÖRAPORTTI 1999 SISÄ LTÖ KONSERNIN ESITTELY... 3 PÄÄJOHTAJAN KATSAUS... 6 RAISIO YHTYMÄN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA... 7 YMPÄRISTÖJOHTAMINEN... 8 KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERIAATTEIDEN TOTEUTUMINEN...

Lisätiedot

tehdään jätteestä arvokasta

tehdään jätteestä arvokasta tehdään jätteestä arvokasta yhteiskuntavastuuraportti 2013 sisältö Resurssitehokkuutta parantamalla Ekokem rakentaa omalta osaltaan kestävään kehitykseen perustuvaa kierrätysyhteiskuntaa. timo PieKKari

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille 30.5.2011.

Hakemus on tullut vireille 30.5.2011. Päätös Nro 176/2011/1 Dnro ESAVI/141/04.08/2011 Etelä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 30.12.2011 ASIA Corenso United Oy Ltd:n kartonkitehtaan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus,

Lisätiedot

RAISIO YHTYMÄ YMPÄRISTÖ- JA SOSIAALISEN VASTUUN RAPORTTI 2003

RAISIO YHTYMÄ YMPÄRISTÖ- JA SOSIAALISEN VASTUUN RAPORTTI 2003 RAISIO YHTYMÄ YMPÄRISTÖ- JA SOSIAALISEN VASTUUN RAPORTTI 2003 Sisältö YLEISTÄ Pääjohtajan katsaus Konserni lyhyesti YMPÄRISTÖVASTUU Politiikat EHS-politiikka GMO-politiikka Eläinkokeista Päämäärät Johtaminen

Lisätiedot

5,0 METSÄ GROUP TILINPÄÄTÖS 2014

5,0 METSÄ GROUP TILINPÄÄTÖS 2014 5,0 122 000 30 10 500 METSÄ GROUP TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYS 2 Hallituksen toimintakertomus 9 Ylijäämän käyttöehdotus KONSERNI 10 Laaja tuloslaskelma 11 Tase 12 Laskelma oman pääoman muutoksista 13 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot