EMAS ympäristökatsaus Sappi Kirkniemi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EMAS ympäristökatsaus. 2011 Sappi Kirkniemi"

Transkriptio

1 EMAS ympäristökatsaus 11 Sappi Kirkniemi

2 Sitoutuminen kestävään kehitykseen Martti Savelainen tehtaanjohtaja Kirkniemen paperitehdas julkaisee tämän ympäristökatsauksen 11 päivitykseksi EMAS-ympäristöselontekoon 9-11, jossa on keskeiset tiedot tehtaan ympäristövelvoitteista ja -vaikutuksista sekä ympäristönsuojelun tason kehittymisestä. Talous, yhteiskunta ja ympäristö ovat kestävän kehityksen päätekijät, joihin Sappi Ltd on sitoutunut. Kirkniemen tehdas on huomioinut nämä ympäristöpolitiikassaan ja arkipäivän kestävän kehityksen toimintatavoissaan vähentääkseen ympäristövaikutuksia ja käyttääkseen luonnonvaroja entistä tarkemmin. Lohjanjärven rannalla sijaitseva Sappi Kirkniemi valmistaa tehokkaasti ja ympäristöä kunnioittaen korkealaatuisia päällystettyjä aikakauslehtipapereita. Vuonna 11 tuotteiden kysyntä kasvoi ja Kirkniemen tehtaalla tuotettiin paperia % edellisvuotta enemmän, ennätykselliset noin 7 tonnia. Mekaanista massaa tuotettiin paperin raaka-aineeksi tonnia. Kirkniemessä työskenteli vuoden 11 lopussa noin 59 henkilöä. Kestävä kehitys ja ympäristön huomioon ottaminen eivät ole ristiriidassa tehokkaan tuotannollisen toiminnan kanssa. Tehokas tapa ohjata toimintaa oikeaan suuntaan on asettaa ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet osaaksi vuosittaista suunnittelua, joka määrittelee puitteet toiminnalle ja edistää jatkuvaa kehitystä. Tavoitteiden toteutumista seurataan sekä tehdas- että osastotasolla säännöllisesti. Yhteiskunta Tarkastelukaudella saavutimme tehokkaan jätteiden lajittelun ja hyötykäytön tavoitteet. Jätteiden lajittelu-uudistus parantaa työturvallisuutta, vähentää jätehuoltokuluja sekä noudattaa tarkemmin jätelakia. Polttamisen sijaan lajiteltu kuitumateriaali hyödynnetään ensisijaisesti raaka-aineena, esimerkiksi pakkauskartonki-, sanomalehti- tai pehmopaperituotannossa. Jätehuollon selvityksen perusteella tarkennettiin osastokohtaisia ohjeita ja merkintöjä sekä järkeistettiin hyötykäytön keräilypisteitä. Energiajätteen ja roskajätteen määrä otettiin seurantaan ja niille asetettiin vähentämistavoitteet vuoteen 1. Ympäristö Korkeimman hallintooikeuden 1. huhtikuuta 11 vahvistaman uuden ympäristöluvan velvoitteet asetettiin tavoitteisiin ja ympäristöohjelmaan Ympäristöluvan edellyttämät selvitykset on tehty. Jätevesipäästöjen luparajojen kuukausikeskiarvoissa oli poikkeama kahdesti vuonna 11 (edellinen poikkeama heinäkuussa ). COD-kokonaispäästön luparajassa oli poikkeama heinäkuussa, kun normaalia korkeampi kiintoainekuorma jäteveden puhdistamolle syrjäytti aktiivista biolietettä. Syyskuussa happimittauksen vikaantuminen aiheutti happivajauksen puhdistamon -linjalla. ELYkeskus on käsitellyt luparajapoikkeamista toimitetut häiriöilmoitukset eikä se edellytä lisäselvityksiä tai toimenpiteitä. Lupaehdot ja lakivelvoitteet on täytetty vuonna 11. Talous Tuotannon materiaalija energiatehokkuustavoitteet saavutettiin tarkastelujaksolla. Kiintoainehäviölle asetettu parannustavoite toteutui. Energian ominaiskulutus on jatkuvasti alentunut, vaikka tehtaan oma sähköä käyttävä massanvalmistus on lisääntynyt. Energiatehokkuuden vuoteen 1 ulottuvista säästötavoitteista on kahdessa vuodessa toteutunut sähkön osalta 3 % sekä lämmön ja kaasun osalta 57 %. Kirkniemessä, essä, 9. helmikuuta 1 Martti Savelainen tehtaanjohtaja Päivitetty ympäristökatsaus 11 Sappi Kirkniemi EMAS-ympäristöselontekoon 9

3 Jätevesipäästöt vs. BAT-vertailutasot ja luparajat Vertailu vuosien keskiarvotasosta vuoteen 11 COD Cr -ominaiskuormitus kg/t paperia Luparaja/tuotantokapasiteetti BOD 7 -ominaiskuormitus kg/t paperia,5,,3,,1 Luparaja/tuotantokapasiteetti Kiintoaineen ominaiskuormitus kg/t paperia 1,,,,, Fosfori-ominaiskuormitus g/t paperia 1 Luparaja/tuotantokapasiteetti Typpi-ominaiskuormitus g/t paperia 1 Luparaja/tuotantokapasiteetti Prosessijätevesimäärä m 3 /t paperia BAT ref min BAT ref max COD Cr -päästöt veteen t/d Luparaja Ohjearvo BOD 7 -päästöt veteen kg/d Luparaja Ohjearvo Kokonaisfosforipäästöt veteen kg/d 1 Luparaja Ohjearvo Sappi Kirkniemen ympäristöpolitiikka Ympäristövaikutusten näkökulma Päämääränä tehokkuus ja jatkuva parantaminen Periaatteena kehittää valmistusprosessia ja toimintatapoja hyödyntäen paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) Laadukkuus ARVOT Kunnioitus Asiakas- ja sidosryhmänäkökulma Päämääränä lakien noudattaminen ja rakentava yhteistyö sidosryhmien kanssa Periaatteena keskustella sekä kertoa aktiivisesti tuotteista, valmistusprosessista ja ympäristötyöstämme Henkilöstönäkökulma Päämääränä vastuullinen työpaikka Periaatteena antaa kehitysmahdollisuuksia sekä asettaa ympäristö, turvallisuus ja terveys etusijalle Tinkimättömyys Omistajanäkökulma Päämääränä kestävä kehitys Periaatteena säästää ja kierrättää sekä energiatehokkuuden jatkuva parantaminen

4 Ympäristötavoitteiden toteutuminen 11 Näkökulma/prosessi Tavoite/periaate Toimenpiteet Tunnusluku ja tavoitearvo Toteuma Henkilöstö Vastuullinen työpaikka/turvallisuus & ympäristö etusijalle Henkilöstö/ poikkeamahallinta tuotannossa Ei satunnaisia häiriöpäästöjä ei ympäristöluvan raja-arvoylityksiä kk-keskiarvoissa Riskien tunnistusmenettelyt Viranomaisille ja Sappille häiriöilmoituksia kpl kpl Tunnistetaan riskit ja ennaltaehkäisevät toimet sekä selvitetään poikkeamat Poikkeamakäsittelymenettely SARA-järjestelmässä Kemikaalihyväksyntämenettely Poikkeamia raportoitu < 1 kpl 1 kpl Henkilöstö/ jätehuolto Tehokas jätteiden lajittelu ja hyötykäyttö Energiajätteen lajittelun tehostaminen ja raportointijärjestelmän kehittäminen Hyötykäyttöaste > 97 % Hyötyjätemäärästä polttoon Kirkniemen voimalaitokselle 99,7 % % tuotanto Tehokkaasti, jatkuvasti parantaen/bat Raaka-ainetehokkuus ja kemikaalien käytön optimointi parantavat puhdistamon hallintaa Seisokkeja vähemmän Laitteistojen hyvä hallinta: kiekkosuotimet pyörrepuhdistus täyteaineen talteenotto ultrasuodatus Kiintoainehävikki jätevesiin < 5 kg/t Jätevesivirtaus 1 l/s ylityksiä < 1 kpl 1, % 1 kg/t 71 kpl jäteveden puhdistamo Jätevesivaikutusten hallinta BAT ref min alitus Puhdistamon ennakoiva kunnossapito ja toiminnan jatkuva kehittäminen; mm. ravinteiden ja kemikaalien käytön ohjaus esiselkeytys-, biologisessa ja kemiallisessa vaiheessa Lohjanjärven hapetuskierrätystehon lisäys 3 % Jätevesivirtaama <1 m 3 /t BOD 7 <, kg/t COD Cr < kg/t Fosfori (P) < g/t Typpi (N) < g/t Kiintoaine <,5 kg/t (Bref max), kiintoaineessa epäorgaanista ainetta % 9, m 3 /t,1 kg/t,1 kg/t 1,9 g/t 3 g/t,73 kg/t Sidosryhmät/ tietojen toimittaminen viranomaisille, jäsenyys alan organisaatioissa Lakisääteisten tietojen toimittaminen/ yhteistyö sidosryhmissä/ tiedonvälitys ja keskustelu Jätevesi-ilmoitus kuukausittain, vuositiedot helmikuussa Ympäristöluvan selvitykset (melu, hapetus, haju, tarkkailut, riskit, kemikaalit) Ympäristöhallinto Tilastokeskus Vaikutustarkkailut Sappin kvartaaliraportti Metsäteollisuus ry Pakkausalan ympäristörekisteri Tehty Muut sidosryhmät Yhteistyö sidosryhmissä/ tiedonvälitys ja keskustelu Palautteiden käsittely ja naapurustokokous Näkyvyys sidosryhmätilaisuuksissa Palauterekisteri Sidosryhmätilaisuudet kpl 5 kpl Asiakkuus EMAS- ja ETJ-sertifi ointi PEFC-sertifi ointi Paper Profi le todennettuna EMAS, ympäristökatsaus 1 Laskenta kvartaaleittain Laskentatiedot helmikuussa Valmis huhtikuussa PEFC-% > 7 Valmis huhtikuussa Tehty 7 % Tehty talous Kestävä kehitys & säädösten täyttäminen/ säästeliäs hyödykkeiden käyttö tuotanto ja jäteveden käsittely Lupaehtojen noudattaminen, kk- ja vuosikeskiarvojen kokonaispäästörajat Jäteveden käsittelykapasiteetti riittävä, kolmivaihepuhdistus: mekaaninen biologinen kemiallinen Investoinnit 75 : puhdistamon sähkönsyötön uusinta Kuukausiluparajat ja vuosiarvot (sulkeissa): COD Cr < kg/d (5) Fosfori (P) < 9 kg/d (7) Typpi (N) < 13 kg/d (1) kpl COD ylitystä Keskiarvot: kg/d 3,1 kg/d 3, kg/d tuotanto Prosessiveden ominaiskulutus Tuorevettä paperikoneille; kiertovettä laimennuksiin, pesuihin ja massatehtaalle Prosessiveden ominaiskulutus < 9,5 m 3 /t 9,1 m 3 /t Energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ) Säästötavoitteet 1-1 yht: Sähkö 7 GWh Lämpö ja polttoaine 5 GWh Säästöprojektit määritellään energiatehokkusanalyysissä ja aloitetoiminnassa Investoinnit ja vuosisäästö Sähkö Lämpö ja kaasu 5 13, GWh 15, GWh voimalaitos CO t/a < CO -päästöoikeudet vuosittain päästökauppakaudella -1 CO -tarkkailusuunnitelma, todennus ja päästöselvitykset Ilmapäästöjen tarkistukset Polttoainejakauman seuranta Hiilidioksidipäästöt (foss) < oikeudet 31 3 t/a Biopolttoaineen osuus Oikeudet riittivät 7 5 t 17 % Päivitetty ympäristökatsaus 11 Sappi Kirkniemi EMAS-ympäristöselontekoon 9

5 Ympäristötase 11 Panos (hyödykkeet tehtaalle) Energia (GWh) Polttoaineet Maakaasu voimalaitokselle 1 35 Maakaasu päällystysprosessiin 93 Biopolttoaineet (kuori, lietteet, puu) 79 Biopolttoaineen osuus 17, % Energian käyttö tuotannossa Sähkö 91 Sähkön ominaiskulutus 1,3 MWh/t Lämpö 9 Lämmön ominaiskulutus,97 MWh/t Raaka-aineet ja apukemikaalit Puuaines (m 3 ) Puu 5 Hake 1 Kuituraaka-aineet (ADt) Oma mekaaninen massa Ostosellu 17 Muut kemikaalit (t) Pigmentit Sideaineet Lisäaineet Tuoreveden otto (1 m 3 ) Raakaveden otto järvestä 3 9 Jäähdytys- ja tiivistysvedeksi 17 3 Jäähdytys- ja tiivistysvedet m 3 /t Prosessivedeksi Prosessiveden ominaiskulutus 9,1 m 3 /t Tuotos (tehtaalta ulos) Päästöt ilmaan Rikkidioksidi SO :na SO -ominaispäästö Typen oksidit NO :na NO :na ominaispäästö Hiukkaset Hiukkaset Hiilidioksidi fossiilinen CO fossiilinen CO bioperäinen, t,9 kg/t 51 t, kg/t 3, t,5 kg/t 7 5 t kg/t 19 t Tuotteet Paperin tuotanto 7 t PEFC-sertifi oidun kuidun osuus 7 % Koko tuotanto PEFC-logolla Jätemateriaalit Yhteensä jätteitä (kuiva) 5 9 t Jätteet yhteensä kg/t Jätteiden hyötykäyttöaste 99,7 % Kuori ja lietteet polttoon 3 5 t Osuus hyötyjätteistä % Kaatopaikkajäte 1 t Kaatopaikkajäte,3 kg/t Sekajätettä kaatopaikalle 19 t Ongelmajätteet 13 t Ongelmajätteet, kg/t Päästöt veteen Jätevesivirtaama 7 m 3 Ominaisvirtaama 9, m 3 /t Kemiallinen hapenkulutus (COD) 1 3 t COD-ominaispäästö,1 kg/t Biologinen hapenkulutus (BOD) 1 t BOD-ominaispäästö,1 kg/t Fosfori (P) 1,15 t P ominaispäästö 1,9 g/t Typpi (N) 1 t N ominaispäästö 3 g/t Kiintoaine 9 t Kiintoaine ominaispäästö,73 kg/t

6 Ympäristönsuojelun tason kehittyminen Energiatehokkuus investoinneilla enemmän tuotantoa vähemmällä energialla Tehtaan energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ) sertifi oitiin (EN 11), ja Sappi Kirkniemi liittyi työ- ja elinkeinoministeriön alaiseen energiatehokkuussopimukseen vuonna 9. Sopimuksen mukaiset parannustavoitteet ja toteutussuunnitelma ulottuvat vuodelle 1. Energiansäästöprojekteista on saatu päätökseen vuonna 11: Painehiomon ja hiertämön lajittelun optimointi Paperikone 3 päällystyskoneen höyryjärjestelmän uusinta, pintapäällysteen kuiva-aineen nosto ja infrakuivaimen sammutus Paperikone päällystyskoneen lämmön talteenoton parannus ja pituusleikkurin hydrauliikkamuutos Sähkötilojen valaistuksen optimointi Energiatehokkuus MWh/t paperia 3,,5, 1,5 1,,5, Sähkön kulutus Höyryn kulutus Materiaalitehokkuus raaka-aineiden tarkka talteenotto tuottaa tulosta Kuituja ja pigmenttejä otetaan talteen jätevesistä ja häviön määrä on erittäin alhainen: Vuonna 11 hävikki oli 1, % tuotannosta, alittaen selvästi tavoitearvon,5 % Asetettiin parannustavoite ja tunnusluvun tavoitteeksi 1, % Tulokset osoittavat, että tehdyt toimenpiteet ovat olleet oikein valitut. Hävikkiä pienentävät: Laitteistojen ja seisokkitilanteiden hyvä hallinta valmistusprosessissa Kuidun ja täyteaineen talteenottolaitteistot sekä päällysteen vesien ultrasuodatus puhdistavat kiertovettä ja palauttavat pigmenttejä ja kuituja raaka-aineiksi valmistusprosessiin Raaka-ainetta jätevedenpuhdistamolle Hävikki-% Vedenkäyttö on minimoitu prosessivesi kiertää paperikonelinjoilla 1 kertaa Korkea veden kierrätysaste on seurausta 19-luvulla alkaneesta vedenkäytön tehostamisesta. Vedenkäyttö on 5 % alle tyypillisen tason (prosessijätevesimäärän viitearvo BAT ref min) Paperikoneilta vapautuvaa kiertovettä käytetään massanvalmistukseen, sellun liettoon, laimennuksiin ja pesuihin Käytössä on korkeatasoisia mekaanisia vedenpuhdistuslaitteita paperinvalmistusprosessissa Kiertovesijärjestelmissä käytetään kemiallisia puhtaanapitomenetelmiä Kemiallisesti puhdistettua tuorevettä lisätään ainoastaan paperikoneille Prosessijätevesimäärä m 3 /t paperia BAT ref min BAT ref max Jätevedet käsittelyn tason jatkuva paraneminen Jätevedenpuhdistamon suorituskyky täyttää selvästi BAT-vaatimukset ja luparajat (esimerkiksi typpi). Jätevedenpuhdistamolla on kolme puhdistusvaihetta: mekaaninen, biologinen ja kemiallinen. Vuonna 11 tehtaan ominaispäästötaso alittaa BAT-vertailuasiakirjan eri päästöparametrien minimitasotkin muiden parametrien paitsi kemiallisen hapenkulutuksen (COD) ja kiintoaineen osalta. COD-arvon poikkeama johtui biologisen vaiheen häiriöistä. Kiintoaine kaksinkertaistuu kemiallisessa saostusvaiheessa, minkä vuoksi BAT-vertailuarvo ylittyy. Jätevesivaikutusten hallintaa hankaloittivat edellistä vuotta suurempi kiintoainekuormitus biologiseen vaiheeseen ja kaksi häiriöpäästöä. Nämä johtivat COD-kokonaispäästön kuukausiluparajan poikkeamaan. Kokonaistyppipäästöt veteen kg/d Luparaja Ohjearvo Jätemateriaalit kaatopaikan sijasta kierrätykseen Jätteiden kierrätysaste oli 99,7 %. Kaatopaikkajätettä oli,3 % Hyötyjätteistä poltettiin energiaksi % Kirkniemen voimalaitoksella (kuorta ja puhdistamolietettä) Kierrätyskelpoinen jäte (mm. metallit, tuhkat, paperi, öljyt) luovutetaan luvanvaraisille toimijoille Toteutettiin jätteiden lajittelu-uudistus, joka parantaa työturvallisuutta, vähentää jätehuoltokuluja ja noudattaa tarkemmin jätelakia Kuitusaven maanparannuskäytön ja tuhkan lannoitekäytön yhteistyöprojekteja on käynnissä Jätteen hyötykäyttöaste %

7 Ympäristötavoitteet ympäristöohjelmassa 1-1 Näkökulma/ prosessi Tavoite/ periaate Toimenpiteet Tunnusluku Tavoitearvo Henkiöstö Vastuullinen työpaikka/ turvallisuus & ympäristö etusijalle Henkilöstö/ jätehuolto Tehokas jätteiden lajittelu ja hyötykäyttö Kuitusaven maanparannus- ja tuhkan lannoitekäyttöprojektit Lajittelujärjestelmän jatkoselvitys Hyötykäyttöaste Kuori ja lietteet polttoon voimalait. Kuitusavimäärä Roskajäte Energiajäte > 97 % > % n. 5 t/d < t/a <15 t/a tuotanto Tunnistetaan riskit ja ennaltaehkäisevät toimet sekä selvitetään poikkeamat Ympäristöpoikkeamien raportointi SARA-järjestelmään Kemikaalihyväksyntämenettely Poikkeamia raportoitu > 1 kpl tuotanto Tehokkaasti jatkuvasti parantaen/ BAT; materiaalitehokkuuden varmistaminen tuotannossa; raaka-ainetehokkuus ja kemikaalien käytön optimointi parantavat puhdistamon hallintaa Seisokkien suunnitelmallisuus Laitteistojen hyvä hallinta: kiekkosuotimet pyörrepuhdistus täyteaineen talteenotto ultrasuodatus Kiintoainehäviö jätevesiin Jätevesivirtaus 1 l/s ylityksiä < 1 kg/t < 1 kpl jäteveden puhdistamo Jätevesivaikutusten hallinta/ BAT ref min alitus Lohjanjärven syvänteiden hapetuksen optimointi Puhdistamon ennakoiva kunnossapito ja toiminnan jatkuva kehittäminen; mm. ravinteiden ja kemikaalien käytön ohjaus esiselkeytys-, biologisessa ja kemiallisessa vaiheessa Lohjanjärven hapetuskierrätys Jätevesivirtaama BOD 7 COD Cr Fosfori (P) Typpi (N) Kiintoaine Neljän hapettimen teho < 1 m 3 /t <, kg/t < kg/t < g/t < g/t <, kg/t Sidosryhmät/ tietojen toimittaminen viranomaisille, jäsenyys alan organisaatioissa Lakisääteisten tietojen toimittaminen/ yhteistyö sidosryhmissä: tiedonvälitys ja keskustelu Jätevesi-ilmoitus kuukausittain, vuositiedot helmikuussa Ympäristöhallinto Tilastokeskus Vaikutustarkkailut Sappi kvartaaliraportti Metsäteollisuus ry Pakkausalan ymp.rekisteri Muut sidosryhmät Yhteistyö sidosryhmissä: tiedonvälitys ja keskustelu Palautteiden käsittely ja naapurustokokous Näkyvyys sidosryhmätilaisuuksissa Palauterekisteri Sidosryhmätilaisuudet Asiakkuus EMAS- ja ETJ-sertifi ointi PEFC-sertifi ointi Paper Profi le todennettuna Päivitykset Laskenta kvartaaleittain Tarvittavien tietojen päivitys Valmis huhtikuussa PEFC-% Valmis huhtikuussa > 7 % talous Kestävä kehitys & säädösten täyttäminen/ säästeliäs hyödykkeiden käyttö tuotanto ja jäteveden käsittely Lupaehtojen noudattaminen, luparajat, kk- ja vuosikeskiarvot (sulkeissa) Jäteveden käsittelykapasiteetti, kolmivaiheinen puhdistus: mekaaninen biologinen kemiallinen COD Cr Fosfori (P) Typpi (N) < kg/d (5) < 9 kg/d (7) < 13 kg/d (1) Ei satunnaisia häiriöpäästöjä ei ympäristöluvan raja-arvoylityksiä kk-/vuosikeskiarvoissa Sisäinen pelastussuunnitelma ml. opas ja kanaalikartta Riskiarviointi- ja kemikaaliselvitys Häiriöilmoituksia viranomaisillle ja Sappille kpl Energiatehokkuusjärjestemä (ETJ) Säästötavoitteet 1-1 yht: * Sähkö 7 GWh * Lämpö ja polttoaine 5 GWh Säästöprojektit määritellään ETJ:n analyysissä, Lean- ja aloitetoiminnassa Motiva-raportointijärjestelmä * GWh voimalaitos CO t/a < CO -päästöoikeudet vuosittain -1 NO x < NO x kk-luparaja Biopolttoaineen tehokas käyttö kuorikattilan maksimikapasiteetilla CO -tarkkailusuunnitelma, todennus ja päästöselvitykset Vaihtelee tuotannon mukaan Polttoainejakauman seuranta Biolietteen lämpöarvon nosto Hiilidioksidipäästöt (foss) Typen oksidipäästöt Biopolttoaineen osuus < 31 3 t/a > 3 %

8 Sappi Fine Paper Europe on johtava eurooppalainen päällystetyn hienopaperin tuottaja. Sappin paperia käytetään ensiluokkaisissa lehdissä, kuvastoissa, kirjoissa ja huippuluokan painetussa mainonnassa. Sappi Fine Paper Europen pääkonttori sijaitsee Belgian Brysselissä, ja yritys tunnistetaan innovaatiosta ja laadusta. Kaikki Sappi-paperia tuottavat tehtaat EU-alueella ovat ISO 91-, OHSAS 11 ja ISO 11 -sertifi oituja sekä EMAS-rekisteröityjä. Sappi Fine Paper Europen tehtailla on PEFC- (Programme for the Endorsement of Forest Certifi cation Schemes) ja/tai FSC- (Forest Stewardship Council) metsäsertifi ointijärjestelmän mukainen puun alkuperän todentaminen. Sappi Fine Paper Europe on osa Sappi Limitediä (NYSE, JSE). Sappi Limited on maailmanlaajuinen yhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Etelä-Afrikan Johannesburgissa. Yhtiöllä on yli 15 työntekijää ja tuotantoa neljällä mantereella yhdeksässä maassa, myyntikonttoreita 5 maassa ja asiakkaita yli 1 maassa eri puolilla maailmaa. Sappista saa lisätietoja osoitteesta Inspecta Sertifi ointi Oy on akkreditoituna todentajana (FI-V-1) tarkastanut Sappi Finland Operations Oy Kirkniemen ympäristöjärjestelmän ja EMAS-ympäristöselontekoon 9 liittyvät päivitystiedot 11. Tarkastuksen perusteella on todettu 1-3-, että ympäristöjärjestelmä ja EMAS-selonteko täyttävät EU:n EMAS-asetuksen (EY) N:o 11/9) vaatimukset. Kirkniemen paperitehtaan EMAS-ympäristöselonteko julkaistaan suomeksi ja englanniksi. EMAS-statement on saatavana PDF-muodossa Sappin verkkosivuilla osoitteesta in Europe / Our European mills/kirkniemi Mill. Palautteen ja kysymykset pyydämme lähettämään ympäristöpäällikölle osoitteeseen tai soittamaan hänelle Sappi Kirkniemi Lohja puhelin 1 999

EMASympäristökatsaus. Sappi Kirkniemi

EMASympäristökatsaus. Sappi Kirkniemi EMASympäristökatsaus 214 Sappi Kirkniemi Alkusanat Talous, yhteiskunta ja ympäristö ovat kestävän kehityksen päätekijät, joihin Sappi on sitoutunut. Kirkniemen tehdas on huomioinut nämä ympäristöpolitiikassaan

Lisätiedot

EMASympäristöselonteko. 2009 Sappi Kirkniemi

EMASympäristöselonteko. 2009 Sappi Kirkniemi EMASympäristöselonteko 2009 Sappi Kirkniemi Sappi Kirkniemi EMAS-ympäristöselonteko 2009-2011 1 KUVA Sisältö Tehtaanjohtajan puheenvuoro 3 Sappi Kirkniemi 4 Sappin kestävän kehityksen ohjeet 6 Ympäristöpolitiikka

Lisätiedot

upm kuusankoskella UPM, Kymi

upm kuusankoskella UPM, Kymi UPM, KYMI YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITYS 28 YMPÄRISTÖRAPORTTI 28 UPM:N PAPERI- JA SELLUTEHTAAT UPM, Kymi Tuotantokyky 84 tonnia paperia 54 tonnia sellua Henkilöstön määrä 83 Tuotteet päällystetty ja päällystämätön

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2013

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2013 YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 213 UPM Tervasaari UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper

Lisätiedot

KOHTI YHÄ PAREMPAA SUORITUSKYKYÄ

KOHTI YHÄ PAREMPAA SUORITUSKYKYÄ YMPÄRISTÖ KOHTI YHÄ PAREMPAA SUORITUSKYKYÄ Osa Botnian kilpailukykyä on tahto olla ympäristöasioissa selluteollisuuden edelläkävijä. Jokainen botnialainen on selvillä omaan työtehtäväänsä liittyvistä ympäristövaikutuksista

Lisätiedot

M-real Savon Sellu. Ympäristöselonteko 2003

M-real Savon Sellu. Ympäristöselonteko 2003 M-real Savon Sellu Ympäristöselonteko 23 Energia:GWh Polttoaineet 663 Sähkö 153 Tuotanto Kuituraaka-aineet Puu 474 8 m3 Klippings1 6 t Kemikaalit - ammoniakki 6454 t - rikki 136 t Kartonki 186 t Markkinoille

Lisätiedot

METSÄ FIBREN VUOSIRAPORTTI 2013

METSÄ FIBREN VUOSIRAPORTTI 2013 METSÄ FIBREN VUOSIRAPORTTI 2013 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 METSÄ FIBRE 2013 6 TUOTTEET JA PALVELUT 8 TOIMINTA 10 KESTÄVÄ KEHITYS 14 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 16 YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS PEFC/02-31-120 JULKAISIJA

Lisätiedot

Y M P Ä R I S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S 2 0 0 4. Botnian ympäristötilinpäätös 2004 1

Y M P Ä R I S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S 2 0 0 4. Botnian ympäristötilinpäätös 2004 1 Y M P Ä R I S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S 2 0 0 4 Botnian ympäristötilinpäätös 2004 1 Sisältö 2 Tapahtumat ja toimenpiteet vuonna 2004 Botnian ympäristötavoitteet vuodelle 2005 3 Vastuu ympäristöasioista

Lisätiedot

METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUKSET VÄLIRAPORTTI

METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUKSET VÄLIRAPORTTI METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUKSET VÄLIRAPORTTI 1 YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUSTEN TAVOITTEIDEN EDISTYMINEN Tavoite on saavutettu tai arvioidaan saavutettavan vuoteen 22 mennessä.

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Mondi Lohja Oy:n paperitehtaan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista, Lohja.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Mondi Lohja Oy:n paperitehtaan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista, Lohja. Etelä-Suomi Päätös Nro 205/2012/1 Dnro ESAVI/270/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Mondi Lohja Oy:n paperitehtaan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

METSÄ BOARD MENESTYY TOIMIMALLA VASTUULLISESTI

METSÄ BOARD MENESTYY TOIMIMALLA VASTUULLISESTI METSÄ BOARD MENESTYY TOIMIMALLA VASTUULLISESTI LUE LISÄÄ Metsä Groupin kestävän kehityksen raportista www.metsagroup.fi/vastuullisuus TYÖHYVINVOINTI JA -TURVALLISUUS lisäävät työntekijöiden terveitä työvuosia,

Lisätiedot

Y M P Ä R I S T Ö R A A K A - A I N E E T Y H T E I S K U N T A V A S T U U

Y M P Ä R I S T Ö R A A K A - A I N E E T Y H T E I S K U N T A V A S T U U Yritysvastuu Y M P Ä R I S T Ö R A A K A - A I N E E T Y H T E I S K U N T A V A S T U U STRATEGIA TUOTEALUEET TIIVISTELMÄ TILINPÄÄTÖSTIEDOISTA OSINKO TILINPÄÄTÖSTIEDOT HALLINTO-OHJE OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Lisätiedot

201 3 2013 METSÄ BOARD OYJ

201 3 2013 METSÄ BOARD OYJ VUOSIKERTOMUS 2013 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 METSÄ BOARDIN STRATEGIA 6 TUOTTEET 8 CARTONBOARD 10 LINERBOARD AND PAPER 12 KESTÄVÄ KEHITYS 20 TILINPÄÄTÖS 87 OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT 92 EMOYHTIÖN

Lisätiedot

Kestävä kehitys Metsä Fibressä

Kestävä kehitys Metsä Fibressä Kestävä kehitys ssä Sellua vastuullisesti valmistaa sellua uusiutuvasta raaka-aineesta, puusta, joka on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä Kestävästi hoidetut metsät toimivat ilmastonmuutosta hidastavina

Lisätiedot

Ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportti 2006

Ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportti 2006 Ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportti 26 Ympäristö- ja yhteiskuntavastuun avainalueita 26 Toimintaohje UPM:n sitoutumista vastuulliseen liiketoimintaan vahvistettiin ja yhtiön hallituksen hyväksymä toimintaohje

Lisätiedot

M e t s ä b o a r d v u o s ikert o M us 2 0 12 2012 Metsä board

M e t s ä b o a r d v u o s ikert o M us 2 0 12 2012 Metsä board VUOSIKERTOMUS 2012 korkealaatuisia kartonkeja ja papereita Metsä Board on Euroopan johtava taivekartongin valmistaja, maailman johtava päällystettyjen valkopintaisten kraftlainerien tuottaja ja merkittävä

Lisätiedot

M-real/Metsä board vuosikertomus 2011

M-real/Metsä board vuosikertomus 2011 M-real/Metsä board vuosikertomus 2011 2 toimitusjohtajan katsaus 4 toimintaympäristö 6 Metsä boardin strategia 8 paperboard 10 paper and pulp 12 kestävä kehitys 22 tilinpäätös 98 selvitys hallinto- ja

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille 30.5.2011.

Hakemus on tullut vireille 30.5.2011. Päätös Nro 176/2011/1 Dnro ESAVI/141/04.08/2011 Etelä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 30.12.2011 ASIA Corenso United Oy Ltd:n kartonkitehtaan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus,

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuu 2009

Yhteiskuntavastuu 2009 Yhteiskuntavastuu 2009 Teollisuuden Voima Oyj H y v i n v o i n t i a y d i n s ä h k ö l l ä Raportointiperiaatteet Tavoitteemme Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) yhteiskuntavastuun tavoitteena on antaa

Lisätiedot

MUSTANKORKEA OY Vuosikertomus ja ympäristöselonteko 2006

MUSTANKORKEA OY Vuosikertomus ja ympäristöselonteko 2006 - Me mustankorkealaiset tiedostamme oman toimintamme ympäristövaikutukset ja ne kohteet, joissa on vielä kehitettävää. Paljon on tehty, mutta kehitystyö on jatkuvaa, kertoo Mustankorkean palvelupäällikkö

Lisätiedot

Kasvava ja vastuullinen Altia

Kasvava ja vastuullinen Altia Kasvava ja vastuullinen Altia Kasvava Altia tähtää vastuullisuuden osalta toiminta-alueensa johtavaksi toimijaksi vuoteen 2015 ulottuvan strategiakauden loppuun mennessä. Tavoitteet ja toimenpiteet taloudellisen,

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti

Yhteiskuntavastuuraportti Yhteiskuntavastuuraportti 212 Yhteiskuntavastuuraportti on osa Ekokemin viestintää. Tavoitteena on tarjota sidosryhmille tietoa yhtiön toiminnasta ja toiminnan vaikutuksista. Kerromme tässä raportissa

Lisätiedot

Outokumpu ja ympäristö 2004. Outokumpu ja ympäristö 2004

Outokumpu ja ympäristö 2004. Outokumpu ja ympäristö 2004 Outokumpu ja ympäristö 2004 Outokumpu ja ympäristö 2004 Outokummulla on vahva vastuunkannon kulttuuri Kerromme mitä vastuullisuus meille tarkoittaa ja miten se näkyy toiminnoissamme. Millaisia vaikutuksia

Lisätiedot

Mustankorkea Oy. EMAS Ympäristöselonteko 2003. 1 EMAS-ympäristöselonteko Mustankorkea Oy

Mustankorkea Oy. EMAS Ympäristöselonteko 2003. 1 EMAS-ympäristöselonteko Mustankorkea Oy Mustankorkea Oy EMAS Ympäristöselonteko 2003 1 EMAS-ympäristöselonteko Mustankorkea Oy SISÄLLYS ESIPUHE...3 1 MUSTANKORKEA OY...4 2 JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN TOIMINTA...6 Loppusijoitus...6 Kompostointi...6

Lisätiedot

SISÄLLYS +10 % 2 milj. tonnia

SISÄLLYS +10 % 2 milj. tonnia METSÄ BOARD VUOSIKERTOMUS 2014 RAKENNEMUUTOKSEN LOPPUUNSAATTAMINEN KARTONKIYHTIÖKSI Metsä Boardin kartongin tuotantokapasiteetti kasvaa yli 2 miljoonaan tonniin vuodessa. 2 milj. tonnia +10 % Metsä Boardin

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuun raportti Tikkurilan toimipaikat Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila Oy:n Vantaan toimipaikan

Lisätiedot

Emas-raportti 2010 Nokian-tehdas

Emas-raportti 2010 Nokian-tehdas Emas-raportti 2010 Nokian-tehdas DNV Certification Oy Ab, FI-V-0002, on akkreditoituna tarkastajana todentanut 4.5.2011, että Nokian Renkaat Oyj:n ympäristöjärjestelmä ja EMAS-selonteon päivitystiedot

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3. Paikallisuus työtä lähellä... 23. Mitä valtio-omisteisten yhtiöiden tulee raportoida? Mikä on GRI?

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3. Paikallisuus työtä lähellä... 23. Mitä valtio-omisteisten yhtiöiden tulee raportoida? Mikä on GRI? SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO....................................... 3 Raportin sisällöstä................................ 3 Vapo: tuotteita, palveluita ja energiaa turpeesta ja puusta...........................................

Lisätiedot

STORA ENSO 2002 YMPÄRISTÖ RAAKA-AINEET

STORA ENSO 2002 YMPÄRISTÖ RAAKA-AINEET STORA ENSO 2002 YMPÄRISTÖ RAAKA-AINEET Ympäristöä ja sosiaalista vastuuta koskeva politiikka Vastuullinen liiketoiminta Stora Enso on sitoutunut kehittämään liiketoimintaansa ekologisesti, sosiaalisesti

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2004. Yhteiskuntavastuuraportti

M-REAL VUOSI 2004. Yhteiskuntavastuuraportti M-REAL VUOSI 2004 Yhteiskuntavastuuraportti M-realin yhteiskuntavastuun sitoumus ja periaatteet > Sisällysluettelo iii M-realin yhteiskuntavastuun sitoumus ja periaatteet iv M-realin työturvallisuus- ja

Lisätiedot