YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITYS 2011 UPM, Tervasaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITYS 2011 UPM, Tervasaari"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITYS 211 UPM, Tervasaari

2 UPM CORPORATE ENVIRONMENTAL STATEMENT 211 UPM paper and pulp mills Tämä UPM, Tervasaari Ympäristönsuojelun kehitys 211 on UPM:n paperi- ja sellutehtaiden ympäristöselonteon 211 tehdasliite. UPM:n paperi- ja sellutehtaiden ympäristöselonteko yhdessä tehdasliitteiden kanssa muodostaa UPM:n yhteisen EMAS-selonteon. UPM:n sellu- ja paperitehtaiden ympäristöselonteko on saatavilla osoitteesta Seuraava Tervasaaren tehtaan ympäristöliite ilmestyy keväällä 213. UPM, Tervasaari Tervasaaren tehtaat sijaitsevat Valkeakosken kaupungin keskustassa Mallasveden ja Vanajaveden välisen kanavan alapuolella. Sijainti asutuksen välittömässä läheisyydessä edellyttää ympäristöasioiden huolellista hoitoa ja huomioimista jokapäiväisessä toiminnassa. Tervasaaren tehdasintegraatissa toimivat kolme paperikonetta, voimalaitos, vesivoimalaitos ja biologinen jäteveden puhdistamo. Tervasaaren tehtaiden tarvitsema lämpö tuotetaan omalla voimalaitoksella, ja noin viidesosa tarvittavasta sähköstä tuotetaan itse. Lämpöä myös myydään kaukolämpönä ja höyrynä ulkopuolisille käyttäjille. Tervasaaren tehtaan uusi Suikin kaatopaikka on ollut käytössä koko vuoden 211. Vanhan Kalatonlahden kaatopaikan sulkemistyötä jatkettiin suunnitelmien mukaan. Tervasaari on vahva erikoispapereiden osaamiskeskus, jossa panostetaan vahvasti nykyisten erikoispaperilajien ja uusien tuotteiden kehittämiseen. UPM, Tervasaari Tuotantokyky 37 tonnia paperia Tuotteet Tarran taustapaperit (Base): UPM Brilliant UPM Brilliant pro UPM Brilliant duo UPM Honey UPM Golden UPM Blue UPM Pacifi c UPM Polar UPM SCK UPM Topaz duo Kirjekuori- ja MG-paperit: UPM Natura UPM Light insert UPM Shine UPM Swanshine UPM Swanshine fl ex Henkilöstön määrä 4 2 UPM, TERVASAARI, YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITYS 211

3 Vuoden 211 ympäristötavoitteiden toteutuminen Vuosi 211 oli hyvin kaksijakoinen paperin kysynnän suhteen. Alkuvuonna jatkui vuonna 21 alkanut hyvä kysyntätilanne, mutta kesän jälkeen tilanne muuttui oleellisesti loppuvuonna jouduttiin heikossa kysyntätilanteessa rajoittamaan tuotantoa. Vuoden 211 tuotanto jäi edellistä vuotta alhaisemmaksi. Tervasaaressa toteutettiin vuoden aikana useita hankkeita tuotantotehokkuuden ja laadun tasaisuuden parantamiseksi. Merkittävin oli PK 8:n uusinnan eli TAREVO-projektin ensimmäinen vaihe projektin toisen vaiheen ajoittuessa vuoden 212 ensimmäiselle puoliskolle. Asiakkaiden tiedustelujen määrä liittyen mm. tuotteiden ja niiden valmistuksen ympäristövaikutuksiin sekä tuoteturvallisuuteen ovat jatkuvasti lisääntyneet. Asiakkaiden yhteydenottoihin on vastattu lähettämällä mm. tuotetodistuksia (sertifi kaatteja) sekä laatutodistuksia ja asiakkaan tarpeeseen räätälöityjä selvityksiä. Yksikölle asetettuihin ympäristötavoitteisiin päästiin jätevesi- ja ilmapäästöjen osalta hyvin, ja kaikilla mittareilla olimme selvästi luparajojen alapuolella. Tervasaaren jätevedenkäsittely on toiminut ilman ongelmia koko vuoden 211. Myös yksikön energiatehokkuuden parantamisessa päästiin eteenpäin, ja asetettuihin tavoitteisiin päästiin sekä polttoaineiden sekä ostosähkön käytön osalta. Jätteiden ja syntyvien sivutuotteiden hyötykäytössä päästiin aikaisempia vuosia parempaan tulokseen, kun Kalatonlahden kaatopaikan sulkemisessa voitiin hyödyntää Tervasaaren energian tuotannossa syntynyt lentotuhka täysimääräisesti. Vuoden 211 aikana saatiin päätökset uusista Vanajan ja Vanajaveden-Pyhäjärven reittien yhteistarkkailuohjelmasta sekä Vanajaveden reitin alaosan kalataloudellisen yhteistarkkailun ohjelmasta. Toiminnan edelleen parantamiseksi konsernitasolla on käynnistetty CleanRun-kampanja. Osana kampanjaa kaikkia työntekijöitä kannustetaan havainnoimaan, ennakoimaan ja toimimaan ympäristöpoikkeamien ehkäisemiseksi. Tervasaaren kirjekuoripapereille sekä valkoisille ja ruskeille MG-papereille on myönnetty EU-ympäristömerkin käyttöoikeus. Ympäristömerkintä kertoo, että tuote on valmistettu energiaa ja vettä säästäen ja jätteen määrä minimoiden. Paperin valmistuksessa on käytetty uusiutuvia luonnonvaroja ja mahdollisimman vähän luontoa kuormittavia raaka-aineita. EU-ympäristömerkki on ainoa riippumaton ympäristömerkki, joka pätee kaikkialla Euroopassa. Pentti Putkinen, Tehtaanjohtaja Harri Hiltunen, Suojelupäällikkö Sertifikaatit Laatujärjestelmä ISO 91:2 Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä ISO 141 EMAS-ympäristöjärjestelmä Puun alkuperäketju FSC Puun alkuperäketju PEFC CoC:24 Ympäristömerkit EU-kukka, Euroopan Unionin ympäristömerkki Sertifi kaatit löytyvät UPM:n internet-sivuilta polkua > Vastuullisuus > Periaatteet ja tunnusluvut > Sertifi kaatit FI/11/1 PEFC/ UPM, TERVASAARI, YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITYS 211 3

4 Ilma Kaupunki-ilman laadun seurantaa jatkettiin aikaisempien vuosien tapaan yhteistyössä Valkeakosken kaupungin ja muiden teollisuuslaitosten kanssa. Vuoden 211 yhteenvetoraportti ei tätä selontekoa laadittaessa ole vielä käytettävissä. Kuukausiraporttien perusteella Sorrilan ja terveyskeskuksen mittauspisteessä ei tapahtunut typen oksidien, rikkidioksidin tai hiukkaspitoisuuksien vuorokausiohjearvojen ylityksiä. Vuonna 211 aloitettiin uudelleen kaupunkiilman TRS-mittaukset, koska Valkeakoskella käynnistyi tauon jälkeen viskoosituotanto. Tähän liittyen Valkeakosken kaupungin suorittamissa mittauksissa TRS-ohjearvot ylittyivät 1 kertaa alkuvuoden aikana. UPM Tervasaaren tuotannosta ei synny TRS-päästöjä. Tervasaaressa kirjataan järjestelmään ylös kaikki tehtaan ulkopuolelta tulleet ilmoitukset ympäristöön liittyvistä palautteista. Vuonna 211 ei saatu yhtään palautetta ilman laadusta. PÄÄSTÖT ILMAAN RIKKIDIOKSIDI, SO 2 TYPEN OKSIDIT, NO 2 5 t SO 2 /a 1 t NO 2 /a FOSSIILINEN HIILIDIOKSIDI, CO t/a HIUKKASET 1 t/a Melu Vuonna 211 suoritettiin Tervasaaren ympäristöluvan määräämät vuosittaiset melumittaukset. Tulokset on raportoitu Valkeakosken ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Pirkanmaan ELY-keskukseen. Melun leviämisen mallinnus on tehty pohjoismaisella teollisuusmelun laskentamallilla ja SoundPLAN-ohjelmistolla. ÄÄNITASO Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/9 Oiva-palvelu / Suomen ympäristökeskus / UPM, TERVASAARI, YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITYS 211

5 Jätteet ja jätehuolto Tervasaaren tavoitteena on vähentää kaatopaikalle vietävän jätteen määrää minimoimalla tuotannossa syntyvä jäte sekä kehittämällä jätteiden lajittelua. Tavoitteena on myös löytää uusia hyötykäyttökohtia erityisesti lentotuhkalle. Hyötykäyttöön menevän jätteen osuutta syntyvästä jätteestä pystyttiin nostamaan edellisestä vuodesta. Vuonna 211 lentotuhkan hyötykäyttö onnistui asetetun tavoitteen mukaisesti; kaikki syntynyt lentotuhka ja siten noin 95 % kaikesta syntyneestä jätteestä meni hyötykäyttöön. suunnitelmia Nokia Pinsiön tien parannushankkeen toteuttamiseksi kesällä 212. Vuonna 211 Kalatonlahden kaatopaikan sulkemiseen käytettiin leijukattilan pohjatuhkaa sekä lentotuhkaa. Kaatopaikka suljetaan vaiheittain vuoden 215 loppuun mennessä. Kalatonlahden sekä Suikin kaatopaikan suotovedet käsitellään Tervasaaren biologisella jätevedenpuhdistamolla. Tervasaari on ollut mukana Pirkanmaan alueellisessa UUMA-hankkeessa, joka liittyy ympäristöministeriön käynnistämään ja Tekesin (Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus) organisoimaan Kestävä yhdyskunta -ohjelmaan. Projekti keskittyy metsäteollisuuden lentotuhkan ja kuitusaven hyödyntämisen edistämiseen ja tuotteistamiseen tie-, katu- ja kevyen liikenteen väylien rakennekerroksiin. Uusiomateriaalien käyttäminen säästää luonnon kiviainesvaroja, mutta ei poista kokonaan tarvetta käyttää kiviaineksia. Uusiutumattomia ja vedenhankinnan kannalta tärkeitä soravaroja voidaan tällöin kuitenkin säästää. Hankkeen konsulttina on toiminut Ramboll ja yhteistyökumppaneina Georgia-Pacifi c Nordic Oy, ELY (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), Hämeen tiepiiri sekä alueen kaupunkeja ja kuntia soveltuvien pilottikohteiden löytymisen myötä. Vuoden 211 aikana jatkettiin KAATOPAIKALLE SIJOITETTU KIINTEÄ JÄTE Rakennusjäte/maa-aines Tuhkat Siivous- yms. jäte Meesa/soodasakka Kuituliete/ Imuautojäte Kuvan luvut on esitetty kuivapainona. BD t/a UPM, TERVASAARI, YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITYS 211 5

6 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen Valkeakosken alapuolisen vesistön alueelta ottamien ja analysoimien näytteiden pohjalta tekemä pintaveden laatuluokitus vuosina 197, 199 ja MAKKARANSELKÄ VALKEA- KOSKI KÄRJEN- NIEMEN- SELKÄ 199 MAKKARANSELKÄ VALKEA- KOSKI KÄRJEN- NIEMEN- SELKÄ 28 MAKKARANSELKÄ VALKEA- KOSKI KÄRJEN- NIEMEN- SELKÄ 5 km RAUTTUNSELKÄ 5 km RAUTTUNSELKÄ 5 km RAUTTUNSELKÄ Erinomainen Hyvä Tyydyttävä Välttävä Huono Ei luokiteltu Maanmittauslaitos, lupa nro 544/MML/8 Vesi Kaikki paperikoneet onnistuivat pääsemään vuodelle 211 asetettuihin tavoitteisiin puhdistamolle menevien kiintoainepäästöjen osalta. Tervasaaren puhdistamolle ajattavien jätevesien määrä laski hieman edellisestä vuodesta tuotannon ollessa niin ikään edellistä vuotta pienempi. Vuodelle 211 asetetut tavoitteet jätevesipäästöjen osalta alitettiin selvästi. Viidennumeron salmen ilmastusta ei jatkettu enää edellisten vuosien tapaan jääpeitteen aikana talvella , koska Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen talvella 21 tekemän selvityksen mukaan Viidennumeron salmen kohdalla vesien sekoittumista ei enää tapahtunut, ja Viidennumeron salmen ilmastukselle ei näin ollen ole enää jatkossa perusteita. Ilmastuksella on estetty jätevesien pohjanmyötäinen virtaus Vanajan selälle noin 1 kilometrin päässä vesistössä tehtaan alapuolella. JÄTEVESIKUORMITUS BOD 7 1 t/d COD Cr 25 t/d FOSFORI 5 kg P/d TYPPI 25 kg N/d KIINTOAINE 1 t/d Lupa, kuukausikeskiarvo 6 UPM, TERVASAARI, YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITYS 211

7 Ympäristötunnusluvut 211 Tuotantoa sekä raaka-aineen ja energian kulutusta koskevat tunnusluvut on ilmoitettu kokonaislukuina konser- nitasolla UPM:n sellu- ja paperitehtaiden ympäristöselonteossa 211 Tuotantokapasiteetti Paperi 37 t Raaka-aineet Sellu ja kemikaalit Tiedot UPM-konsernin ympäristöraportista. Energia Biogeeniset ja fossiiliset polttoaineet Ostoenergia Biogeeniset 29 %, fossiiliset 71 % Tiedot UPM-konsernin ympäristöraportista. Päästöt ilmaan Oheiset luvut on esitetty märkäpainona. Hiukkaset Rikkidioksidi, SO 2 Typen oksidit, NO 2 Fossiilinen CO 2 7,5 t 231 t 431 t t Raakavesi Prosessi- ja jäähdytysvedet m³ Päästöt veteen Puhtaat jäähdytysvedet Prosessijätevedet BOD 7 COD Cr Kiintoaine Fosfori, P Typpi, N m³ m³ 84 t 449 t 99 t,7 t 8,9 t Kaatopaikkajätteet Jätteet hyötykäyttöön Maa- ja kiviaines Purkujätteet Siivousjäte Muut Metallijäte ym. Tuhkat Energiajäte Maa- ja kiviaines Purkujätteet Muut 7 t 51 t 479 t 338 t 335 t t 1 87 t 937 t 9 t 55 t Hyötykäyttöä varten välivarastoitu jäte Kuituliete t Ongelmajätteet 97 t Tehdasalueen koko 73 ha YMPÄRISTÖTAVOITTEET VUODELLE 212 Jätevesipäästöt vesistöön (kk ka): COD<2 t/d; BOD 7 <,5 t/d, N<5 kg/d ja P<5 kg/d Veden kulutuksen, kiintoainehäviöiden ja kiinteän jätteen määrän vähentäminen veden kulutus 8,2 m 3 /t kiintoainehäviö,62 % kaatopaikalle vietävän jätteen määrä <5 t/a sekä jätteen lajittelun tehostaminen sivutuotteiden, erityisesti tuhkan hyötykäyttömahdollisuuksien lisääminen; lentotuhkan hyötykäyttötavoite 1 %:a Aktiivinen rooli kierrättäjänä Kirjekuori- ja pakkauspapereiden raaka-aineena käytetään lähialueilta kerättyä kierrätyskelpoista kauppojen pakkauksien pahvijätettä Energiatehokkuuden parantaminen sähkö ja lämpöhäviöiden pienentäminen entisen sellutehtaan tilojen alueilla: * Sähköhäviöt: 4 MWh/a ( 1 %) * Lämpöhäviöt 25 MWh/a ( 1 %) VAHVISTAMISPÄÄTÖS Inspecta Sertifiointi Oy on akkreditoituna todentajana (FI-V-1) tarkastanut UPM, Tervasaaren ympäristöjärjestelmän sekä Ympäristönsuojelun kehitys 211 raportin ja UPM:n paperi- ja sellutehtaiden ympäristöselonteon 211 tiedot. Tarkastuksen perusteella on todettu , että UPM Tervasaaren ympäristöjärjestelmä, tämä Ympäristönsuojelun kehitys 211 raportti ja UPM Tervasaarta koskevat tiedot UPM:n paperija sellutehtaiden ympäristöselonteossa 211 täyttävät EU:n EMAS-asetuksen (EY) No 1221/29 vaatimukset. UPM, TERVASAARI, YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITYS 211 7

8 UPM-Kymmene Oyj Tervasaari PL Valkeakoski Puh Faksi Lisätietoja Harri Hiltunen Suojelupäällikkö Puh Veikko Petäjistö Tekninen johtaja Puh Tuulikki Moisio Tiedottaja Puh /212

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2013

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2013 YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 213 UPM Tervasaari UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper

Lisätiedot

upm kuusankoskella UPM, Kymi

upm kuusankoskella UPM, Kymi UPM, KYMI YMPÄRISTÖNSUOJELUN KEHITYS 28 YMPÄRISTÖRAPORTTI 28 UPM:N PAPERI- JA SELLUTEHTAAT UPM, Kymi Tuotantokyky 84 tonnia paperia 54 tonnia sellua Henkilöstön määrä 83 Tuotteet päällystetty ja päällystämätön

Lisätiedot

EMASympäristökatsaus. Sappi Kirkniemi

EMASympäristökatsaus. Sappi Kirkniemi EMASympäristökatsaus 214 Sappi Kirkniemi Alkusanat Talous, yhteiskunta ja ympäristö ovat kestävän kehityksen päätekijät, joihin Sappi on sitoutunut. Kirkniemen tehdas on huomioinut nämä ympäristöpolitiikassaan

Lisätiedot

M-real Savon Sellu. Ympäristöselonteko 2003

M-real Savon Sellu. Ympäristöselonteko 2003 M-real Savon Sellu Ympäristöselonteko 23 Energia:GWh Polttoaineet 663 Sähkö 153 Tuotanto Kuituraaka-aineet Puu 474 8 m3 Klippings1 6 t Kemikaalit - ammoniakki 6454 t - rikki 136 t Kartonki 186 t Markkinoille

Lisätiedot

Y M P Ä R I S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S 2 0 0 4. Botnian ympäristötilinpäätös 2004 1

Y M P Ä R I S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S 2 0 0 4. Botnian ympäristötilinpäätös 2004 1 Y M P Ä R I S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S 2 0 0 4 Botnian ympäristötilinpäätös 2004 1 Sisältö 2 Tapahtumat ja toimenpiteet vuonna 2004 Botnian ympäristötavoitteet vuodelle 2005 3 Vastuu ympäristöasioista

Lisätiedot

EMAS ympäristökatsaus. 2011 Sappi Kirkniemi

EMAS ympäristökatsaus. 2011 Sappi Kirkniemi EMAS ympäristökatsaus 11 Sappi Kirkniemi Sitoutuminen kestävään kehitykseen Martti Savelainen tehtaanjohtaja Kirkniemen paperitehdas julkaisee tämän ympäristökatsauksen 11 päivitykseksi EMAS-ympäristöselontekoon

Lisätiedot

KOHTI YHÄ PAREMPAA SUORITUSKYKYÄ

KOHTI YHÄ PAREMPAA SUORITUSKYKYÄ YMPÄRISTÖ KOHTI YHÄ PAREMPAA SUORITUSKYKYÄ Osa Botnian kilpailukykyä on tahto olla ympäristöasioissa selluteollisuuden edelläkävijä. Jokainen botnialainen on selvillä omaan työtehtäväänsä liittyvistä ympäristövaikutuksista

Lisätiedot

EMASympäristöselonteko. 2009 Sappi Kirkniemi

EMASympäristöselonteko. 2009 Sappi Kirkniemi EMASympäristöselonteko 2009 Sappi Kirkniemi Sappi Kirkniemi EMAS-ympäristöselonteko 2009-2011 1 KUVA Sisältö Tehtaanjohtajan puheenvuoro 3 Sappi Kirkniemi 4 Sappin kestävän kehityksen ohjeet 6 Ympäristöpolitiikka

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 167/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/96/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 167/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/96/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 PÄÄTÖS Nro 167/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/96/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA UPM-Kymmene Oyj Kaipolan tehtaan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Jämsä. HAKIJA

Lisätiedot

M-real/Metsä board vuosikertomus 2011

M-real/Metsä board vuosikertomus 2011 M-real/Metsä board vuosikertomus 2011 2 toimitusjohtajan katsaus 4 toimintaympäristö 6 Metsä boardin strategia 8 paperboard 10 paper and pulp 12 kestävä kehitys 22 tilinpäätös 98 selvitys hallinto- ja

Lisätiedot

UPM:n YMPÄRISTÖselonteko. UPM:n sellu- ja paperitehtaat

UPM:n YMPÄRISTÖselonteko. UPM:n sellu- ja paperitehtaat :n YMPÄRISTÖselonteko 2013 UPM:n sellu- ja paperitehtaat Tietoja tästä selonteosta UPM:n sellu- ja paperitehtaiden EMAS raportointi Kaikki UPM:n eurooppalaiset sellu- ja paperitehtaat sekä Fray Bentosin

Lisätiedot

M e t s ä b o a r d v u o s ikert o M us 2 0 12 2012 Metsä board

M e t s ä b o a r d v u o s ikert o M us 2 0 12 2012 Metsä board VUOSIKERTOMUS 2012 korkealaatuisia kartonkeja ja papereita Metsä Board on Euroopan johtava taivekartongin valmistaja, maailman johtava päällystettyjen valkopintaisten kraftlainerien tuottaja ja merkittävä

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2013/1 Dnro ESAVI/119/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2013 ASIA

Päätös Nro 72/2013/1 Dnro ESAVI/119/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2013 ASIA Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2013/1 Dnro ESAVI/119/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Ahlstrom Tampere Oy:n Kauttuan paperitehtaan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille 30.5.2011.

Hakemus on tullut vireille 30.5.2011. Päätös Nro 176/2011/1 Dnro ESAVI/141/04.08/2011 Etelä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 30.12.2011 ASIA Corenso United Oy Ltd:n kartonkitehtaan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus,

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuu 2009

Yhteiskuntavastuu 2009 Yhteiskuntavastuu 2009 Teollisuuden Voima Oyj H y v i n v o i n t i a y d i n s ä h k ö l l ä Raportointiperiaatteet Tavoitteemme Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) yhteiskuntavastuun tavoitteena on antaa

Lisätiedot

Mustankorkea Oy. EMAS Ympäristöselonteko 2003. 1 EMAS-ympäristöselonteko Mustankorkea Oy

Mustankorkea Oy. EMAS Ympäristöselonteko 2003. 1 EMAS-ympäristöselonteko Mustankorkea Oy Mustankorkea Oy EMAS Ympäristöselonteko 2003 1 EMAS-ympäristöselonteko Mustankorkea Oy SISÄLLYS ESIPUHE...3 1 MUSTANKORKEA OY...4 2 JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN TOIMINTA...6 Loppusijoitus...6 Kompostointi...6

Lisätiedot

Ympäristöraportti 2007. Luvata Pori Oy Upcast Oy

Ympäristöraportti 2007. Luvata Pori Oy Upcast Oy Ympäristöraportti 2007 Luvata Pori Oy Upcast Oy Ympäristöasioiden organisointi ja lupatilanne Luvata Pori Oy:n ja Upcast Oy:n ympäristöjärjestelmä on EU:n asetukseen perustuva EMAS (Eco Management and

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Mondi Lohja Oy:n paperitehtaan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista, Lohja.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Mondi Lohja Oy:n paperitehtaan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista, Lohja. Etelä-Suomi Päätös Nro 205/2012/1 Dnro ESAVI/270/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Mondi Lohja Oy:n paperitehtaan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUKSET VÄLIRAPORTTI

METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUKSET VÄLIRAPORTTI METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUKSET VÄLIRAPORTTI 1 YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUSTEN TAVOITTEIDEN EDISTYMINEN Tavoite on saavutettu tai arvioidaan saavutettavan vuoteen 22 mennessä.

Lisätiedot

MUSTANKORKEA OY Vuosikertomus ja ympäristöselonteko 2006

MUSTANKORKEA OY Vuosikertomus ja ympäristöselonteko 2006 - Me mustankorkealaiset tiedostamme oman toimintamme ympäristövaikutukset ja ne kohteet, joissa on vielä kehitettävää. Paljon on tehty, mutta kehitystyö on jatkuvaa, kertoo Mustankorkean palvelupäällikkö

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ- RAPORTTI. Edita Prima Oy:n ympäristöraportti 2014 1

YMPÄRISTÖ- RAPORTTI. Edita Prima Oy:n ympäristöraportti 2014 1 YMPÄRISTÖ- RAPORTTI 214 Edita Prima Oy:n ympäristöraportti 214 1 1 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄT JA LAINSÄÄDÄNTÖ 1.1 YRITYSTIEDOT JA MUUTOKSET TOIMINNASSA Edita Prima Oy:n Hakuninmaan tuotantolaitoksen liikevaihto

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen hakemus, joka koskee Oy Forcit Ab:n räjähdysainetehtaan ympäristöluvan No YS 1184, 12.10.2004 lupamääräysten

Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen hakemus, joka koskee Oy Forcit Ab:n räjähdysainetehtaan ympäristöluvan No YS 1184, 12.10.2004 lupamääräysten Etelä-Suomi Päätös Nro 54/2013/1 Dnro ESAVI/607/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen hakemus, joka koskee Oy Forcit Ab:n räjähdysainetehtaan ympäristöluvan

Lisätiedot

Mallasteollisuus 3 % Rehuteollisuus 16 % Benecol-liiketoiminta 3 % Elintarviketeollisuus 35 % Kemianteollisuus 43 %

Mallasteollisuus 3 % Rehuteollisuus 16 % Benecol-liiketoiminta 3 % Elintarviketeollisuus 35 % Kemianteollisuus 43 % R A I S I O Y H T Y M Ä Y M P Ä R I S T Ö R A P O R T T I 2 0 0 0 SISÄLTÖ Raisio Yhtymä... Raportin kattavuus ja muutokset konsernirakenteessa... Pääjohtajan katsaus... Ympäristöjohtajaminen... Ympäristöpolitiikka...

Lisätiedot

Ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportti 2006

Ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportti 2006 Ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportti 26 Ympäristö- ja yhteiskuntavastuun avainalueita 26 Toimintaohje UPM:n sitoutumista vastuulliseen liiketoimintaan vahvistettiin ja yhtiön hallituksen hyväksymä toimintaohje

Lisätiedot

Tuotannon ympäristövaikutukset minimoidaan... 22. Johtoryhmä... 114. Yhteystiedot... 128

Tuotannon ympäristövaikutukset minimoidaan... 22. Johtoryhmä... 114. Yhteystiedot... 128 VUOSIKERTOMUS 2010 M-real on Euroopan johtava ensikuitukartongin tuottaja ja merkittävä paperin toimittaja, joka tarjoaa asiakkailleen laadukkaita kartonkeja ja papereita kuluttajapakkauksiin sekä viestinnän

Lisätiedot

Y M P Ä R I S T Ö R A A K A - A I N E E T Y H T E I S K U N T A V A S T U U

Y M P Ä R I S T Ö R A A K A - A I N E E T Y H T E I S K U N T A V A S T U U Yritysvastuu Y M P Ä R I S T Ö R A A K A - A I N E E T Y H T E I S K U N T A V A S T U U STRATEGIA TUOTEALUEET TIIVISTELMÄ TILINPÄÄTÖSTIEDOISTA OSINKO TILINPÄÄTÖSTIEDOT HALLINTO-OHJE OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuun raportti Tikkurilan toimipaikat Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila Oy:n Vantaan toimipaikan

Lisätiedot

Kestävä kehitys Metsä Fibressä

Kestävä kehitys Metsä Fibressä Kestävä kehitys ssä Sellua vastuullisesti valmistaa sellua uusiutuvasta raaka-aineesta, puusta, joka on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä Kestävästi hoidetut metsät toimivat ilmastonmuutosta hidastavina

Lisätiedot

UPM-KYMMENE VUOSIKERTOMUS 2000 UPM-KYMMENE VUOSIKERTOMUS 2000

UPM-KYMMENE VUOSIKERTOMUS 2000 UPM-KYMMENE VUOSIKERTOMUS 2000 UPM-KYMMENE VUOSIKERTOMUS 2000 UPM-KYMMENE VUOSIKERTOMUS 2000 Tietoja osakkeenomistajille Varsinainen yhtiökokous UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 22.3.2001 klo 13.30 Finlandia-talossa,

Lisätiedot

METSÄ FIBREN VUOSIRAPORTTI 2013

METSÄ FIBREN VUOSIRAPORTTI 2013 METSÄ FIBREN VUOSIRAPORTTI 2013 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 METSÄ FIBRE 2013 6 TUOTTEET JA PALVELUT 8 TOIMINTA 10 KESTÄVÄ KEHITYS 14 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 16 YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS PEFC/02-31-120 JULKAISIJA

Lisätiedot