TOURUJOEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOURUJOEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 TOURUJOEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015 Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut

2 1 JOHDANTO YLEISTÄ Suunnittelualueen sijainti Suunnitteluprosessi LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET JA OSALLISTAMINEN Työn lähtökohdat ja tavoitteet Asukkaiden kuuleminen TOURUJOEN KEHITYSVAIHEITA SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILANNE Kaavoitustilanne Muut suunnitelmat ja selvitykset Maanomistus Maisema Kulttuuriympäristön arvokohteet Luonnonolosuhteet Virkistys, viherpalvelut ja urheilu Reittiyhteydet Valaistus, kalusteet ja varusteet sekä opastus Viheralueiden hoito Melu Hulevesien hallinta Vesivoimalaitos ja Kankaan pato KEHITTÄMISSUUNNITELMA Joen kunnostaminen ja Kankaan vesivoimalaitos Virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen Reittiyhteyksien parantaminen Maisemakuva ja näkymät Valaistus Kalusteet ja varusteet Opastus Taide Luonnonhoidolliset toimenpide-ehdotukset Eroosio-ongelmien torjunta Melun torjuntatoimenpiteet Hulevesien hallinta Esitettyjen toimenpiteiden luontovaikutusten arviointi Kehittämissuunnitelman yhteenveto ja toteuttaminen Yhteenveto ja toimenpiteiden alustava toteuttamisaikataulu Jatkosuunnittelu Lähteet

3 Liite 1. Luonnosvaiheen nähtävilläoloaikana saatujen kirjallisten palautteiden kooste Liite 2. Kehittämissuunnitelman luonnosvaiheessa tutkittujen vaihtoehtojen kuvaus ja vertailu

4 1 JOHDANTO Tourujoen kehittämissuunnitelman laadinta on lähtenyt käyntiin erityisesti Kankaan hankkeen myötä, minkä yhteydessä on pohdittu itse joen kunnostusmahdollisuuksia sekä vesivoimalaitoksen kohtaloa. Kankaan alueen kaavoituksessa on määritelty muitakin maankäytöllisiä lähtökohtia, jotka ovat vaikuttaneet tämän suunnitelman sisältöön. Kankaan vuonna 2014 valmistuneessa yleissuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä, kuten Kankaan puistoja tai Tourujoen yli kulkevaa uutta kevyen liikenteen siltaa, ei ole sisällytetty tämän kehittämissuunnitelman kustannuksiin, koska ne sisältyvät jo kyseiseen aiempaan suunnitelmaan ja sen kokonaiskustannuksiin. Tourujoki on osa ydinkeskustaa kiertävää Kehä Vihreää, joka on Jyväskylän kaupungin vuonna 2012 hyväksytyssä viherpolitiikassa määritelty periaate. Periaatteen kärkihankkeeksi on nostettu kehittämissuunnitelman laatiminen koko Kehä Vihreälle. Tämä kehittämissuunnitelma on päätetty toteuttaa osissa, ja tämä Tourujoen aluetta koskeva kehittämissuunnitelma on ensimmäinen alueellinen osa tätä kokonaissuunnitelmaa. Samanaikaisesti Tourujoen kehittämissuunnitelman kanssa on käynnistetty koko Kehä Vihreää koskevan konseptisuunnitelman laatiminen, jonka yhteydessä luodaan periaatteita mm. opastuksen, valaistuksen sekä reittien kehittämisen osalta. Konseptisuunnitelman laadinnan yhteydessä pohdittuja ratkaisuja on hyödynnetty myös tämän kehittämissuunnitelman viimeistelyssä. Kehä Vihreän kehittämisestä saa lisätietoa internetistä osoitteesta: Tourujoen kehittämissuunnitelmassa suurimman huomion on prosessin aikana saanut itse joen kunnostusvaihtoehdot. Keväällä 2014 toteutettiin kehittämissuunnitelman ensimmäisenä vaiheena erityinen monitavoitearviointi uomavaihtoehdoista Kankaan kohdalla. Arvioinnista valmistui erillinen raportti maaliskuussa Siksi tätä vaihetta ei ole enää tässä kehittämissuunnitelmaraportissa syvällisemmin kuvattu. Monitavoitearvioinnin loppuraporttiin voi tutustua internetissä osoitteessa: Kankaan osalta kaupunginvaltuusto teki toukokuussa 2014 päätöksen, jonka mukaan jokea ei toteuteta ns. pitkänä uomana Kankaan viherkehällä, vaan jokea kehitetään nykyisellä paikallaan. Syksyn 2014 aikana tätä vaihtoehtoa selvitettiin eri tekijöiden suhteen vaihtoehtoasetelmana oli vesivoimalaitoksen säilyminen tai lakkauttaminen. Nämä eri vaihtoehdot merkitsevät hyvin erilaista lopputilannetta niin virkistyksen, maiseman kuin jokiluonnonkin kannalta. Luonnosvaiheen nähtävilläolon aikana saatujen palautteiden perusteella kehittämissuunnitelman ohjausryhmä on päätynyt esittämään kehittämissuunnitelmassa esitettäväksi ratkaisuksi ns. koskivaihtoehtoa, jossa vesivoimalaitoksen toiminta lakkaa. Kehittämissuunnitelmassa joen kunnostuksen lisäksi on lukuisia muita tarkasteltavia kysymyksiä: virkistyskäytön ja reittiverkoston kehittäminen, osa-alueiden hoitotaso, näkymien avaaminen, eroosionsuojaustoimenpiteet, valaistus, opastus, rakenteet ja taide. Kehittämissuunnitelma hyväksytään kaupunginvaltuustossa. Se tulee ohjaamaan alueen tulevaa maankäytön suunnittelua sekä muuta suunnittelua ja alueiden ylläpidon ohjelmointia. Esitetyt toimenpiteet ja niiden toteutuminen määritetään sitovasti vuosittaisissa eri vastuualueiden investointiohjelmissa. Kehittämissuunnitelman ovat laatineet Jyväskylän kaupungin kaupunkirakennepalveluissa maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski sekä kaavoitusbiologi Anne Laita. 4

5 2 YLEISTÄ 2.1 Suunnittelualueen sijainti Suunnittelualueen rajaus on esitetty kuvassa 1. Suunnitelmassa tarkastellaan Tourujokea koko matkaltaan Palokkajärveltä Jyväsjärvelle. Lisäksi tutkitaan yhteyksiä lähiympäristöön tarkoituksenmukaiselta alueelta. Kuva 1. Suunnittelualue ja keskeisimmät yhteydet ympäristöön. 5

6 2.2 Suunnitteluprosessi Suunnittelun vaiheet Tourujoen kehittämissuunnitelman laadintaprosessi on ollut kaksivaiheinen: - keväällä 2014 laadittiin Kankaan uuden uoman vaihtoehtoihin liittyvä monitavoitearviointi - syksyllä 2014 laadittiin luonnos kehittämissuunnitelmaksi koskien koko suunnittelualuetta ja selvitettiin joen kunnostusmahdollisuuksia uoman nykypaikalla. Monitavoitearvioinnin päävaiheet olivat: monitavoitearvioinnin ohjausryhmän 1. kokous (aloituskokous) ohjausryhmän 2. kokous (arviointikehikko, vaihtoehtojen vaikutukset) kaupunkirakennelautakunnan iltakoulu (esittely) asukaskysely (internet-pohjainen) ohjausryhmän 3. kokous (vaihtoehtojen vaikutukset, arviointilomakkeen viimeistely) kaupunkirakennelautakunnan ylimääräinen kokous (keskustelu vaihtoehtojen vaikutuksista) sidosryhmätyöpaja (keskustelu vaihtoehtojen vaikutuksista) valtuustoseminaari (uomavaihtoehtojen ja vaikutusten esittely) ohjausryhmän 4. kokous (raporttiluonnos ja johtopäätökset) tulosten esittelytilaisuus (kaupunkirakennelautakunta ja sidosryhmät) Tourujoen kehittämissuunnitelman ohjausryhmä kaupunkirakennelautakunnan käsittely 8.4./ kaupunginhallituksen käsittely Kaupunginvaltuuston päätös uomavaihtoehdoista Monitavoitearvioinnin kulku ja tulokset on kuvattu tarkemmin erillisessä maaliskuussa 2014 valmistuneessa raportissa, joka löytyy internetistä: Kankaan padon patoturvallisuudesta pidettiin neuvottelu Hämeen ELY-keskuksen kanssa Tällöin ELYkeskus vaati erityisen vahingonvaaraselvityksen laatimista, joka käynnistettiin neuvottelun jälkeen. Vahingonvaaraselvitys valmistui marraskuussa Kesän ja syksyn 2014 aikana tarkennettiin maastoinventointeja mm. kasvillisuuden, luontoarvojen, vieraslajien, hulevesien, reittien ja valaistuksen osalta. Asukkaille järjestettiin kaksi asukaskävelyä elo-syyskuun vaihteessa (27.9. ja ). Näistä tiedotettiin Jyväskylän tiedotuslehdessä sekä projektin internet-sivuilla (http://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/tourujoki). Asukaskävelyihin osallistui n. 30 henkeä. Kehittämissuunnitelman ohjausryhmä on käsitellyt suunnittelua syksyllä kahdessa kokouksessa (30.9. sekä ) sekä kerran vielä tammikuussa 2015 ( ). Kaupunkirakennelautakunnalle kehittämissuunnitelman luonnosta esiteltiin kokouksessa ja kaupunginhallitukselle kokouksessa Asukastilaisuus kehittämissuunnitelman luonnoksesta järjestettiin Siihen osallistui n. 25 henkeä. 6

7 2.2.2 Projektin organisoituminen Ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen. Muut ohjausryhmän jäsenet ovat: Erja Saarivaara (kaupungingeodeetti), Leena Rossi (yleiskaavapäällikkö), Veli-Jussi Koskinen (kaupungininsinööri), Anne Sandelin (hankejohtaja), Pekka Sihvonen (liikuntajohtaja), Jari Salomaa (viestintäpäällikkö), Tero Saarno (toimitusjohtaja, kevään 2014 ajan), Sami Kettunen (kunnossapitopäällikkö, syksystä 2014 alkaen) ja Heli-Maija Voutilainen (Keski-Suomen museon museonjohtaja). Projektipäällikkönä on toiminut maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski. Projektiryhmään ovat kuuluneet kaavoitusbiologi Anne Laita, geotekninen asiantuntija Kari Seuranen, ympäristönsuojelupäällikkö Pasi Huotari, yleissuunnitteluinsinööri Mika Koliseva sekä kaupunginpuutarhuri Vesa Lehtinen. Myös muita asiantuntijoita on kuultu suunnitelmaa laadittaessa. Kuva 2. Palokkajärven luusua. 7

8 3 LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET JA OSALLISTAMINEN 3.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet Kaupungin viherpolitiikka - Tourujoki osana Kehä Vihreää Tourujoki muodostaa keskeisen osan ns. Kehä Vihreää, joka on kaupunginvaltuuston vuonna 2012 hyväksymässä viherpolitiikassa oleva periaatelinjaus. Kehä Vihreä on keskustan tärkeä virkistysaluekokonaisuus. Sen osalta tavoitteeksi on asetettu, että sitä pitkin pääsisi tulevaisuudessa kulkemaan viheralueille sijoittuvia virkistysreittejä pitkin. Virkistysreitistöstä halutaan kehittää sujuva ja turvallinen, tasoylityksiä katujen ja teiden ylityksissä pyritään välttämään. Reitistön kehittämiseen liittyy keskeisesti myös reittien opastus ja valaistus. Tourujoen kehittämissuunnitelmassa esitetään periaatteita koskien esim. valaistusta tai opastusta, joita on samalla pohdittu myös koko Kehä Vihreän kannalta. Kuva 3. Kehä Vihreä Kankaan uomavaihtoehtojen monitavoitearviointi Tourujoen kehittämissuunnitelman tarve on noussut erityisesti esille Kankaan hankkeen yhteydessä. Kankaalla erityiskysymyksenä on ollut mahdollinen uuden uoman rakentaminen alueen halki. Kehittämissuunnitelman laadinnan alkuvaiheessa, keväällä 2014, painopiste projektissa oli Kankaan uuden uoman rakentamiskysymyksessä. Kevään 2014 aikana toteutettiin erityinen monitavoitearviointi uuden uoman rakentamista koskeneen uomapäätöksen pohjaksi. Uoman sijaintivaihtoehdot olivat kaupunginvaltuuston päätettävänä , ja valtuusto päätti esittää etenemistä vaihtoehdon VE0+ pohjalta. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti Kankaan osayleiskaavan mukainen uoman tilavaraus viherkehällä tulee kuitenkin säilyttää ja ottaa huomion asemakaavoituksessa mahdollista myöhempää toteuttamista varten. Vesivoimalaitoksen jatkoon liittyvistä ratkaisuista kaupunginhallitus antaa Jyväskylän Energialle erillisen konserniohjeen Tourujoen kokonaisselvityksen valmistuttua. Monitavoitearvioinnin loppuraportti on luettavissa internetissä: Monitavoitearvioinnin laati Suomen Ympäristökeskuksen Vesikeskus. Monitavoitearvioinnissa on kyse erityisen analyysimenetelmän soveltamisesta päätöksenteon läpinäkyvyyden ja systemaattisuuden varmistamiseksi. Monitavoitearviointiin osallistuivat 8

9 kaupunkirakennelautakunnan jäsenet, kutsutut sidosryhmät sekä asiantuntijoita kaupunkirakennepalveluista ja muista viranomaistahoista. Sen osana toteutettiin myös kysely kaupunkilaisille Työn tavoitteet Tourujoen kehittämissuunnitelman tavoitteena on luoda tulevaisuuden visio Tourujoen ja sen lähiympäristön kehittämisestä pitkällä tähtäimellä. Tourujoki muodostaa keskeisen osan ns. Kehä Vihreää. Kehä Vihreä on osoitettu myös kaupungin yleiskaavassa strategisena viheralueiden kehittämismerkintänä. Kehittämissuunnitelman laadinnan tavoitteena on ollut ratkaista itse joen kunnostusperiaatteet. Keväällä käydyn monitavoitearvioinnin tavoitteena oli ratkaista erityisesti uoman sijaintivaihtoehto. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan, että Tourujokea kehitetään uomavaihtoehdon VE0+ mukaisesti nykypaikallaan. Syksyn aikana tehtyjen lisäselvitysten ja suunnittelun tavoitteena on ollut selvittää, mitä vesivoimalaitoksen mahdollinen lakkauttaminen tarkoittaa joen kunnostuksen kannalta. Edelleen on selvitetty myös kalatien rakentamisen mahdollisuuksia sekä säännöstelyehtojen modernisoinnin mahdollisuuksia. Muita kehittämissuunnitelmalle asetettuja tavoitteita ovat olleet: määritellä joen lähialueiden virkistyskäytön periaatteet, lähtökohtana on ollut alueen käyttömahdollisuuksien parantaminen joen ja sen varsialueiden luontoarvojen huomioon ottaminen, mahdollisten itse luonnonsuojelualuetta koskevien kehittämistoimenpiteiden määrittely (joiden pitää olla alueen rauhoituspäätöksen mukaisia), alueen kulttuurihistoriallisten arvojen huomioon ottaminen, virkistysreitistön kehittäminen. Virkistysreitistöstä halutaan kehittää sujuva ja turvallinen, tasoylityksiä katujen ja teiden ylityksissä pyritään välttämään. eroosio-ongelmien kartoittaminen ja ratkaisujen esittäminen, Tourujoen varren kasvillisuuden ja metsien hoidon periaatteiden määrittely, vieraslajien torjuminen, alueen valaistusperiaatteiden sekä kalusteita, varusteita sekä taidetta koskevien yleisperiaatteiden määrittely sekä opastusperiaatteiden pohdinta. 3.2 Asukkaiden kuuleminen Internet-kysely keväällä 2014 Kankaan uomavaihtoehtojen monitavoitearvioinnin yhteydessä järjestettiin internet-pohjainen asukaskysely maaliskuussa Se järjestettiin sekä satunnaisotantana että avoimena kyselynä. Yhteensä vastauksia saatiin 933 henkilöltä. Uomavaihtoehtojen lisäksi kyselyssä kysyttiin avoimena kysymyksenä yleisiä kehittämisehdotuksia Tourujoelle. Vastauksia tähänkin kysymykseen saatiin satoja. Seuraavaan on koottu poimintoja tehdyistä ehdotuksista. Osin ehdotukset ovat keskenään myös ristiriitaisia, eli toisaalta esim. toivottiin uusia laitureita tai yleistä saunaa, ja toisaalta niitä vastustettiin. Hyvin monissa kommenteissa esitettiin toiveena, että veden äärelle päästäisiin oleskelemaan ja kulkemaan. Veden tuntumaan toivottiin usein ulkoilureittejä, piknik-paikkaa ja kahvilaa. Yleisesti toivottiin lisää aktiviteettejä, jotta alueesta kehittyisi osa elävää kaupunkia. Hyvin monissa kommenteissa tuotiin esille, että alue on tärkeä nimenomaan luonnon tarkkailun ja rauhoittumisen paikkana ja että jotkin alueet on säilytettävä tulevaisuudessakin luonnontilaisina. Toisaalta rantojen siistimistä ja kasvillisuuden raivausta toivottiin myös monessa kommentissa. Näitä ei välttämättä kuitenkaan 9

10 nähty keskenään ristiriitaisina tavoitteina, vaan tärkeää on tunnistaa alueet, jotka säilyvät luonnontilaisina, ja alueet, joita voidaan kunnostaa enemmän. Tourujoelle toivottiin mahdollisuutta melomiseen ja uintiin. Uoman siistimistä, laitureita, luontopolun kunnostusta, nuotiopaikkaa ja koirien ulkoilutusmahdollisuuksia toivottiin. Ylipäätään alue koettiin tärkeäksi virkistymispaikaksi Asukaskävelyt elo-syyskuussa 2014 Elo-syyskuun vaihteessa järjestettiin kaksi asukaskävelyä, joihin osallistui yhteensä n. 30 henkeä. Kävelyillä esiteltiin alustavia kehittämisajatuksia sekä Tourujokeen liittyviä erilaisia haasteita ja arvoja. Kävelyn lopuksi keskustelua jatkettiin vielä tovi kansalaistoiminnankeskus Matarassa. Kävelyillä esille nousseita toiveita olivat mm: - mahdollisimman yhtenäinen kävelyreitti joen varrella - veden äärelle pääsyn mahdollistaminen - rantojen siistiminen - ympäristötaide - kunnon opasteet - enemmän penkkejä ja roskiksia - meluntorjunta teiden kohdalla - valaistuksen lisääminen - monimuotoisempaa kasvillisuutta - melontamahdollisuus - laitureita Luonnosvaiheen asukastilaisuus ja nähtävilläoloaikana saadut palautteet Kehittämissuunnitelman luonnos oli nähtävillä Kehittämissuunnitelman luonnosta esiteltiin asukastilaisuudessa Tietotalon Vouti-salissa. Tilaisuudessa oli n. 25 henkeä. Keskustelu tilaisuudessa keskittyi joen kunnostusmahdollisuuksiin. Kommentit olivat hyvin yksituumaisesti ns. koskivaihtoehtoa kannattavia. Se nähtiin hienona mahdollisuutena niin maisemallisesti, virkistyksellisesti, kalataloudellisesti ja ekologisesti. Tilaisuudessa myös keskusteltiin mm. joen kunnostuksen rahoittamismahdollisuuksista, joen sedimenteistä, melonnan olosuhteiden kehittämisestä, henkilöturvallisuudesta, eroosionsuojausratkaisuista, alueen opastuksesta sekä kiinteistöjen hulevesien johtamisesta. Tourujoen yli Kankaan osayleiskaavassa osoitettua uutta kevyen liikenteen siltaa vastustettiin. Nähtävilläoloaikana saatiin kehittämissuunnitelmasta neljä kirjallista palautetta. Niissä kaikissa kannatettiin ns. koskivaihtoehtoa. Useissa palautteissa tuotiin esille mahdollisuutta kehittää Tourujoesta myös koskimelonnan kannalta mielenkiintoinen kohde. Melontaseurojen kommenteissa esitettiin seikkaperäisiä kommentteja ja esimerkkejä kosken suunnitteluun sekä tarjouduttiin olemaan apuna jatkosuunnittelussa. Luonnonsuojeluyhdistys esitti lisäksi palautteessaan vastustavansa uutta kevyen liikenteen siltaa. Luonnosvaiheen palautteista laadittu laajempi kooste on esitetty raportin liitteenä Muu saatu palaute Suunnitteluprosessin kuluessa on ollut auki OtaKantaa.fi keskustelupalsta (https://www.otakantaa.fi/fi- FI/Selaa_hankkeita/Tourujoen_kehittamissuunnitelma/Tourujoen_kehittaminen(27787). Siellä on ollut kaksi eri keskusteluaihetta, toinen keväällä koskien Kankaan uomavaihtoehtoja sekä toinen koskien yleensä Tourujoen kehittämistä. 10

11 Tourujoen kehittämisen osalta OtaKantaa-sivuilla on keskusteltu mm. seuraavista aiheista: - on esitetty joen rantojen siistimistä puistomaisiksi, vastakommenttina kuitenkin esitetty, että nykyiset ryteiköt ovat elintärkeitä monille eläinlajeille - on esitetty vihersuojavyöhykkeen jättämistä uhanalaiselle saukolle joen varteen - otettu kantaa siihen, että joki olisi arvokkaampi vapaana - esitetty, että Tourujokea voisi hyödyntää matkailuvalttina Lisäksi sähköpostilla on saatu muutamia palautteita jo ennen luonnosvaihetta. Kommenteissa on esitetty esim. uutta siltaa Tourujoen yli, esteettömiä reittejä, valaistuksen ja opastuksen parantamista, lisää roska-astioita, sorsien ruokinnan sallimista, keinoja vieraslajien torjuntaan ja ympäristötaidetta. Kuvat 4-5. Kuvia luonnonsuojelualueelta. 11

12 4 TOURUJOEN KEHITYSVAIHEITA Alkuperäisessä ilmeessään Tourujoki on ollut monikoskinen, moniuomainen ja voimakkaasti mutkitteleva. Alun perin Tourujoesta lähes 60 % oli koskea. Tourujoen varrella on ollut talollisten vesimyllyjä oletettavasti luvulta alkaen. Tuolloin alueen nimenä on ollut karttalähteiden mukaan Myllykoski. Jyväskylän kaupunki perustettiin vuonna Tuolloin nykyinen tehdasalue oli käytössä pienialaisena viljelyalueena. Kaupungin porvareiden ensimmäiset paikalliset teollisuushankkeet kohdistuivat vuoden 1850 aikoihin juuri Tourujoen koskiin. Vuonna 1872 ruotsalainen vapaaherra Hjalmar Åkerhjelm ryhtyi appensa kauppaneuvos Sneckenströmin tuella rakentamaan Lohikosken paperitehdasta. Lohikosken paperiruukki oli valmis tammikuussa Kun tehdas muutettiin osakeyhtiöksi 1891, se otti nimensä läheisen Kankaan talon mukaan. Alueen ympärillä on ollut laajoja peltoalueita Jyväsjärven rantaan saakka. Laukaaseen vievä päätie on kulkenut alueen pohjoispuolelta. Vaajakoskelle vievä tie on kulkenut tehdasalueen poikki. Nykyiset pääväylät noudattavat suurin piirtein vanhaa tieverkkoa. Tourujoki on aikaisemmin virrannut Kankaan alueen läpi, mutta nykyisin vesi kulkee voimalaitokselle tehtyä uomaa pitkin Kankaan alueen länsipuolelta. Viime vuosisadalla jokea on tältä osin muokattu rajusti ja se on padottu kokonaan vuosisadan puolivälissä. Tällöin Tourujoen vedet ohjattiin Kankaan kohdalla pelkästään nykyistä suoralinjaista kanavaa pitkin. Myös asutuksen laajentuminen, teiden, katujen ja siltojen rakentaminen ovat vaikuttaneet Tourujoen uomaan ja lähiympäristöön. Kuva 6. Vanha kartta Tourujoesta vuodelta (Lähde: Heikki Rantatupa, Historialliset kartat palvelu) 12

13 Kuva 7. Kartta Tourujoen vaiheista (VSU maisema-arkkitehdit Oy). Kuva 8. Tourujoen vartta Taulumäellä, kuvausaika-arvio (Kuvaaja: G.A.Stoore, lähde: Keski-Suomen museo). 13

14 Kuva 9. Myllysaari Makkaramutkan kohdalla, kuva n. vuodelta 1930 (Lähde: Keski-Suomen museo). Kuva 10. Työläisasuntoja Tourujoen eteläpäästä, kuva mahdollisesti vuodelta 1920 tai (Kuvaaja: Valokuvaamo Päijänne, lähde: Keski-Suomen museo). 14

15 5 SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILANNE 5.1 Kaavoitustilanne Yleiskaavatilanne Osin alue on mukana Kankaan oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa. Kankaan osayleiskaavassa on esitetty mm. ohjeellinen varaus uuden uoman rakentamisen mahdollistamiseksi Kankaan viherkehälle sekä uusi kevyen liikenteen silta Tourujoen yli. Osayleiskaavan pohjana on ollut alueelle laadittu kaavarunkosuunnitelma. Kaavarungon laatija on ollut Kankaan arkkitehtikilpailun voittanut arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy. Kuva 11. Ote Kankaan kaavarungosta, joka on päivitetty vastaamaan asemakaavojen suunnittelutilannetta marraskuussa Muun suunnittelualueen osalta on voimassa kaupunginvaltuustossa hyväksytty Jyväskylän yleiskaava (yleiskaava on valituskäsittelyssä hallinto-oikeudessa eikä ole vielä saanut lainvoimaa). Yleiskaavassa alue on osin strategista keskustatoimintojen aluetta, osin kestävän liikkumisen taajamaa ja osin viheraluetta. Lisäksi yleiskaavaehdotuksessa Tourujoki on osa strategista viheralueiden kehittämismerkintää Kehä Vihreää. 15

16 Kuvat Otteet Jyväskylän yleiskaavasta, kartoista 1 (Yhdyskuntarakenteen ohjaus) sekä 2 (Luontoarvojen verkottuminen) Asemakaavatilanne Alue on asemakaavoitettu. Tourujoen varsialueet ovat pääosin viher- ja virkistysaluetta (VP, PI, VL, PL). Alasuistolla joki rajoittuu KL-2 alueeseen (Schaumanin linna) sekä liikenne- ja rautatiealueisiin (LT, LR). Samoin pohjoispäässä liikenne- (LT) ja katualueet kulkevat joen yli. Lisäksi Tourulassa sekä aivan pohjoisosassa jokea sen itäpuolella on suojaviheraluetta (EV). Luonnonsuojelualue on asemakaavassa SL-aluetta, ja sen länsipuolella on hautausmaa-aluetta (EH). Kankaan kohdalla asemakaava on pääosin vielä teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T) sekä liike- ja toimistorakennusten korttelialueitta (KT). Kankaan alueelle on hyväksytty jo yksi asemakaavan muutos (koskien vanhaa paperitehdasta). Kankaankadun kohdalla on myös vastikään hyväksytty uusi asemakaava, joka mahdollistaa sinne uusien kerrostalojen rakentamisen. Lohikoskentien ja Vapaaherrantien risteyksen tuntumassa ulottuvat asuinkorttelit (AO, AL-1) jokeen saakka sen itärannalla. Alueella on kaavoja vuosilta 1951, 1971, 1981, 1983, 1985, 1987, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 ja Vireillä olevia asemakaavoja on Kankaan Piippurannassa, Heikinkadun varressa sekä Kivääritehtaan alueella. Kuva 14. Ote vireillä olevasta Kankaan Piippurannan asemakaavasta. 16

17 5.2 Muut suunnitelmat ja selvitykset Kankaan yleissuunnitelma Kankaan alueen kunnallistekniikkaa koskeva yleissuunnitelmaraportti on valmistunut tammikuussa Se pitää sisällään yleispiirteiset suunnitelmat koskien liikenteen järjestämistä, katuja, kevyen liikenteen väyliä, Tourujoen ylittävää uutta siltaa, vesihuoltoa, kaukolämpöä ja kaukokylmän rakentamista, hulevesien hallintaa, rakennettavuutta ja valaistusta. Yleissuunnitelmassa on myös otettu huomioon uuden uoman rakentamisen mahdollistaminen. Yleissuunnitelmaa on päivitetty vastaamaan Piippurannan asemakaavan suunnittelutilannetta. Kankaan 1. toteutumisalueen kunnallistekniikan rakennussuunnittelu on käynnistynyt myös syksyllä Kankaan oleskelurannan rakennussuunnittelu on myös käynnistynyt helmikuussa Kuva 15. Ote Kankaan elokuussa 2014 valmistuneesta päivitetystä yleissuunnitelmasta Rajakadun hulevesien johtamisen yleissuunnitelma Tourujokeen liittyy myös Rajakadun hulevesien johtamisen yleissuunnitelma vuodelta Suunnittelualue käsittää alueen luoteesta Rajakadulta itään Tourujoelle sekä lounaassa Sepänkadulle saakka. Suunnitelmassa on esitetty toimenpiteitä nykyisen sekaviemäröinnin purkamiseksi sekä hulevesitulvien tilanteen helpottamiseksi ydinkeskustassa. Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet on kuvattu tarkemmin kappaleessa

18 5.2.3 Baanan aluevaraussuunnitelma Ns. Baanasta eli nopeasta pyöräilyreitistä keskustasta Seppälänkankaalle on valmistunut aluevaraussuunnitelma kesäkuussa Baanaa varten esitetään uutta Tourujoen yli kulkevaa siltaa Haavepuiston kohdalle. Kuva 16. Ote Baanan aluevaraussuunnitelmasta Kankaan ja Tourujoen kohdalta Vesienhoitosuunnitelmat Valtioneuvosto on hyväksynyt vesienhoitosuunnitelmat seitsemälle vesienhoitoalueelle. Suunnitelmissa ja niihin liittyvissä toimenpideohjelmissa on tietoa vesien tilasta ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toimista, joilla pinta- ja pohjavesien hyvä tila aiotaan saavuttaa alueelle vuoteen 2015 mennessä. Vesienhoitosuunnitelma tarkistetaan kuuden vuoden välein. Parhaillaan on käynnissä vuoteen 2021 ulottuvien suunnitelmien valmistelu, ja suunnitelmat ovat kuultavana välisen ajan. Vesienhoitosuunnitelmiin liittyy myös yksityiskohtaisemmat toimenpideohjelmat. Jyväskylä ja Tourujoki kuuluu Kymijoen Suomenlahden vesienhoitoalueeseen. Tourujoki on luokiteltu siinä voimakkaasti muutetuksi vesimuodostumaksi, sen hydrologis-morfologinen tila on huono ja ekologinen tila suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan nähden on luokiteltu tyydyttäväksi. Nähtävillä olevassa Keski-Suomen toimenpideohjelmassa esitetään, että Tourujoelle tehtäisiin joen elinympäristökunnostus joen alaosaan sekä suunniteltaisiin kalankulkua helpottavia toimenpiteitä. Lisäksi esitetään selvitettävän säännöstelykäytännön kehittämistä. Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunta on käsittelemässä kaupungin lausuntoa vesienhoitosuunnitelmasta kokouksessaan helmikuussa Tehdyt selvitykset Alueelta on tehty lukuisia luontoselvityksiä. Tourujoen jokivarren luontotyyppi- ja liito-oravan esiintymätiedot on täydennetty koko Tourujokivarren kattavaksi kesällä Tässä yhteydessä myös aluetta koskevat luontotiedot on koostettu yhdeksi raportiksi (Laita 2014a). Kesällä 2014 on selvitetty myös Tourujoen jokivarren vieraslajitilanne (Laita 2014b). Tourujokivarressa on tehty myös lajiryhmäkohtaisia selvityksiä: lepakot (Erkinaro 2013), putkikasvit ja sammalet (Pykälä 2012), kalat ja pohjaeläimet (Tolonen ja Alaja 2012), linnut (Pylvänäinen 2011) sekä saukot (Sulkava 2011). Nämä lajiryhmäkohtaiset selvitykset eivät kuitenkaan kata koko Tourujoki- 18

19 varren aluetta, vaan keskittyvät lähinnä luonnonsuojelualueen ja Kankaan alueen läheisyyteen. Jyväskylän yleiskaavan pohjaksi on laadittu ekoverkkoselvitys, jossa Tourujoki on esitetty ekologisesti merkittävänä viheryhteytenä. Kankaan uuden uoman osalta on kaavarunkovaiheen uomatarkasteluista laadittu raportti Vuonna 2011 laadittiin Tourujoen ennallistamisen esiselvitys. Kankaalle on laadittu maisema- ja viheralueselvitys Kankaan alueelta on tehty rakennushistoriaselvitys vuonna 2011, joka koskettaa myös nykyisiä vesivoimalaitoksen rakenteita. Vesivoimalaitoksen kuntokartoitus on tehty vuonna Patoturvallisuuteen liittyvä vahingonvaaraselvitys on valmistunut marraskuussa Myös ns. koskivaihtoehdosta on tehty arvio patoturvallisuuden kannalta marraskuussa Joen pohjasedimenttejä on selvitetty tammikuussa Kaikki suunnitelmassa käytetyt selvitykset ja suunnitelmat on lueteltu kohdassa Lähteet. 5.3 Maanomistus Tourujoen varsialueet ovat kaavoitettujen puistojen osalta suurimmaksi osaksi kaupungin omistuksessa. Itse vesialueen omistus on pirstaleinen. Koko vesialueen käsittävästä yhteensä 34 tilasta/yhteisalueesta suurimman osan omistaa Jyväskylä kaupunki. Muu omistajajoukko on varsin monitahoinen (mm. valtio, Jyväskylän Energia Oy ja kiinteistöyhtiöitä). 5.4 Maisema Jyväskylän keskustaajaman maisemarakenteessa voi erottaa kolme vyöhykettä, länsiosan vuorimaat, keskiosan alavan järviseudun sekä itäosan mäkialueet. Tourujoki sijaitsee näistä keskiosan alavalla alueella. Sisä-Suomen reunamuodostuma kulkee alueen keskeltä Taulumäen kautta, sen läpi on puhkaissut tiensä Tourujoki, joka yhdistää Palokkajärven ja Jyväsjärven toisiinsa. Tourujoki sijaitsee jääkauden synnyttämässä murroslaaksossa. Tourujoen kautta virtaavat lähes koko pohjoisen Jyväskylän kattavan Tuomiojärven-Palokkajärven valuma-alueen vedet edelleen etelään Päijänteen Ristiselän alueelle. Tourujoki muodostaa viimeisen osan Tuomiojärven-Palokkajärven valuma-alueen pääuomaa sen alajuoksulla. 19

20 Kuva 17. Suunnittelualueen ja keskustan sijainti maisemarakenteessa. Kuva 18. Leikkaus A-A Kankaan kohdalta, laserleikkauksesta muokattu poikkileikkauskuva tilanteesta vuonna 2011 Kankaan alueella (leikkauksessa näkyvä lämpövoimala on purettu vuonna 2014). Tourujoen maisemakuva on pääosin sulkeutunut ja rehevä. Joen pohjoispäässä ja keskivaiheilla reitit kulkevat joen tuntumassa, mutta silti niilläkin osuuksilla näkymät ovat päässeet paikoin pahasti pusikoitumaan. Varsinaisia avoimia alueita ei joen varrella ole juurikaan. Tourujoen yli kulkevat sillat toimivat toisaalta maamerkkeinä, mutta toisaalta ne ovat massiivisia ja hallitsevia elementtejä jokimaisemassa. Siltojen ilme ja lähiympäristöt kaipaisivat kohentamista. 20

21 Kuva 19. Kasvillisuus joen varrella peittää näkymiä joelle monin paikoin. Kuva 20. Tourulantien ja Nahkurinkujan sillat. Kuva 21. Asukkaiden ylläpitämää, avointa rantamaisemaa Tourujoen pohjoispäässä. 21

22 5.5 Kulttuuriympäristön arvokohteet Kankaankadun tuntumassa Tourujoen rannan tuntumassa on muinaismuistolailla suojeltu kivikautinen asuinpaikka (Kankaankatu 16, mj ). Kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ja alueita on koko Tourujoen alueella. Taulumäen kirkko ympäristöineen sekä vanha hautausmaa ovat valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY2009). Kankaan paperitehdasalue on maakunnallisesti arvokas rakennetun kulttuuriympäristön aluekokonaisuus, jolla on merkitystä kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti sekä maisemallisesti. Myös kivetyillä kanavauomilla sekä muilla vesivoimarakenteilla on todettu olevan rakennushistoriallista ja historiallista arvoa. Keski- Suomen museo katsoo, että vesivoimaan liittyvien rakenteiden tai niiden osien säilyttäminen osana Kankaan alueen historiallista kokonaisuutta on tärkeää myös mahdollisen vesivoimatuotannon päätyttyä. Lisäksi alueella on lukuisia paikallisesti kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia esim. Tourukadun varrella. Kuva 22. Ote kaupunginvaltuustossa hyväksytyn yleiskaavan kartasta Kulttuuriympäristön vaaliminen (sm=muinaismuisto, rky=valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö, m=maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö). Kankaan alueen kohteet eivät näy kartassa, koska tältä osin jää voimaan Kankaan osayleiskaava. Yleiskaavassa ei esitetty paikallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä. 22

KANKAAN OSAYLEISKAAVA SELOSTUS 02.12.2012 16.04.2013 01.10.2013

KANKAAN OSAYLEISKAAVA SELOSTUS 02.12.2012 16.04.2013 01.10.2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT KAAVOITUS KANKAAN OSAYLEISKAAVA SELOSTUS 02.12.2012 16.04.2013 01.10.2013 Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt osayleiskaavan 4.11.2013 oikeusvaikutteisena. Kaava

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

Tuomiojärven Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma

Tuomiojärven Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma Tuomiojärven Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma 14.12.2011 Jyväskylän kaupunki Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma 2011 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Työn tavoitteet...

Lisätiedot

Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava

Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HAILUODON KUNTA Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava Kaavaselostus / luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.4.2014, tark 25.6.2014 Kaavaselostus / luonnos 1 (56)

Lisätiedot

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 VARJAKKA SÄIKKÄRANTA-KARHUOJA NIEMENRANTA PITKÄKANGAS KIRKONSEUTU O U L U N S A L O KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 12.6.2006 ARKKITEHTITOIMISTO TIMO TAKALA KY 2006 / 201

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Kaavaselostus 8.4.

SIIKALATVAN KUNTA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Kaavaselostus 8.4. PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS Kaavaselostus 8.4.2015 SIIKALATVA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA I KAAVASELOSTUS 8.4.2015 TIIVISTELMÄ Siikalatvan kunnanhallitus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 28 päivänä huhtikuuta 2014 päivättyä asemakaavakarttaa 1057.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 28 päivänä huhtikuuta 2014 päivättyä asemakaavakarttaa 1057. 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 28 päivänä huhtikuuta 2014 päivättyä asemakaavakarttaa 1057. Alueen määrittely IMATRA Asemakaavan muutos: Kaupunginosa 12, Imatrankoski Korttelit 34 36, 38

Lisätiedot

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Sipoon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11/2013 SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Päivämäärä 15.11.2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Jari Mannila, Riina Känkänen,

Lisätiedot

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 Haapajärven kaupunki Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 OSAYLEISKAAVALUONOS Mielipiteet, lausunnot ja vastine ehdotukset Oulussa 1.10.2012 Haapajärven kaupunki A R K K I T E H T I T O I M I S T O

Lisätiedot

LIVOJOKIVARREN RANTAOSAYLEISKAAVA

LIVOJOKIVARREN RANTAOSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIVOJOKIVARREN RANTAOSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 1.6.2015 Kaavaluonnos (kaavan valmisteluaineisto) nähtävillä: 8.10. - 9.11.2012 Kaavaehdotus nähtävillä: 20.10. - 21.11.2014

Lisätiedot

TAHKON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA

TAHKON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KUOPION KAUPUNKI TAHKON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Ehdotus 29.9.214 YK 214:6 Kuopion kaupunki Tahkon keskustan osayleiskaava TAHKON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 29.9.214 Kuopion kaupunki Tahkon keskustan osayleiskaava

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014 PAIMION KAUPUNKI Pöyry Finland Oy Paimion kaupunki 1 2 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ 5 2 JOHDANTO 6 2.1 Osayleiskaavatyön tausta, tarkoitus ja oikeusvaikutus 7 2.2 Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx EURAJOEN KUNTA Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015 Hyväksymispäivämäärät ja pykälät KV XX.XX.xxxx KHXX.XX.xxxx Päivämäärä 29.4.2015 Ehdotus 2 Laatija Jarmo Lukka ja Minna Lehtonen Kaavaselostus Kuvaus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA KAAVAEHDOTUS KAAVASELOSTUS, 05.03.2015

PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA KAAVAEHDOTUS KAAVASELOSTUS, 05.03.2015 PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA Asemakaava koskee kiinteistöjä 635-424-4-24, 635-424-2-128, 635-424-5-4, 635-424-4-32, 635-424-4-35, 635-424-4-36, 635-424-4-37 ja 635-424-4-38. Asemakaavan

Lisätiedot

TÖRRÖNKANGAS, RIEKINKANGAS JA KIRKONSEUTU

TÖRRÖNKANGAS, RIEKINKANGAS JA KIRKONSEUTU TÖRRÖNKANGAS, RIEKINKANGAS JA KIRKONSEUTU O S A Y L E I S K A A V A 2 0 2 5 Selostus 12/2014 Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@sweco.fi PUDASJÄRVI Hyväksytty

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

Haapavesi. Keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus. Tavoitteet & HAAPAVEDEN KAUPUNKI

Haapavesi. Keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus. Tavoitteet & HAAPAVEDEN KAUPUNKI Haapavesi Keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus Tavoitteet & HAAPAVEDEN KAUPUNKI 2 Sisällysluettelo: 0 Alkusanat... 5 1 Tavoitteet... 6 11 Muista suunnitelmista tulevat tavoitteet... 6 11.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen

Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen FCG Finnish Consulting Group Oy TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen Selostus P16168 16.1.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy 1 (56) SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT...

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Parikkalan kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 20.5.2014 Työnumero 1510002607 PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 20.5.2014

Lisätiedot

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava SASTAMALAN KAUPUNKI Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24042 Kaavaselostus 1 (85) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Suunnittelun

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TUULIWATTI OY Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 171487-P18812 Selostus 1 (69) Närhi Johanna Selostus 2 (69)

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kaavaselostus / luonnos 1 (37)

Sisällysluettelo. Kaavaselostus / luonnos 1 (37) SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA HAILUODON KUNTA Pöllän osay yleiskaava Kaavaselostus / LUONNOSVAIHE (päivitetty 6.8.2013) FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Kaavaselostus / luonnos 1 (37) Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot