Osuvaa osaamista. Sujuvat siirtymät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osuvaa osaamista. Sujuvat siirtymät"

Transkriptio

1 Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnallinen ESR-toimenpidekokonaisuus Osuvaa osaamista Kokonaisrahoitus ( ) n milj. Hankehaku Rahoittava viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Sujuvat siirtymät ZOOMI - sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi 1. Opetushallitus 2. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hankkeen tarkoituksena on toimia koordinoivana hankkeena Sujuvat siirtymät - osiossa vuosina Hanke tukee, ohjaa ja verkottaa sekä valtakunnallisesta osiosta että alueosioista rahoitettavia hankkeita. Lisäksi edistetään hanketoimijoiden yhteistyötä, toimintamallien juurtumista käytäntöön ja toiminnan valtakunnallista vaikuttavuutta. Tarkoituksena on tiivistää hanketoimijoiden yhteistyötä vaikuttavaksi kokonaisuudeksi, yhteensovittaa hankkeiden tavoitteita, huomioida ja karsia päällekkäisyyksiä ja tuottaa lisäarvoa ja vaikuttavuutta valtakunnalliseen kehittämistoimintaan. Hanke tukee koulutuspolun varmentamiseen liittyviä kansallisia toimenpiteitä ja edistää nuorten opiskelijoiden tukeen ja ohjaukseen liittyvien moniammatillisten toimintamallien kehittämistyötä. Hanke selvittää ja tunnistaa yhdessä hanketoimijoiden kanssa keskeisiä haaste- ja ongelmakohtia ja hyödyntää aikaisemmin tuotettuja hyviä malleja sekä jatkokehittää erilaisia toimintatapoja ratkaisuiksi siirtymien haastekohtiin. Tavoitteena on nostaa valtakunnallisesti esille toimivia ja joustavia siirtymä- ja koulutusmalleja niin kuolutuksesta koulutukseen kuin koulutuksesta työelämään siirtymisen sujuvoittamiseksi. Hankkeessa on hyvät valmiudet hoitaa Sujuvat siirtymät - kokonaisuuden koordinoivan hankkeen tehtävät ja tuottaa lisäarvoa valtakunnalliseen kehittämistoimintaan. Suunnitelma vastaa asetettuja tavoitteita. edellytykset vastata hankkeella aikaansaadun toiminnan jatkuvuudesta hankkeen päättymisen jälkeen sekä kehittämishankkeiden tulosten yleisestä hyödyntämisestä korostuvat vahvasti. Kokemus kansallisten verkostojen luomisesta ja hyvien toimintatapojen mallintamisesta ja levittämisestä on vahva sekä hakijalla että osatoteuttajalla. Molemmilla on myös suora yhteys ja hyvä tuntuma ammatillisen koulutuksen arkeen sekä olemassa olevat verkostot, joissa kaikki ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat mukana. Suunniteltu kustannuarvio on liian korkea. ZOOMI-hanke tulee tekemään yhteistyötä sekä OHJAAMO-teeman koordinaatiohankkeen että Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittaman valtakunnalisen koordinaatiohankkeen kanssa Siirtymät sujuviksi (SISU) kohti ammattia ja työelämää joustavissa alueellisissa verkostoissa 1. Pohjois-Karjalan 2. Seinäjoen 3. Länsirannikon Koulutus Oy WinNova 4. Oulun seudun ammattiopisto (OSAO) Hankkeessa syntyy toimintamalli sujuvien siirtymien toteuttamiseksi räätälöityjä koulutuspolkuja pitkin koulutusalalta toiselle sekä valmentavaan koulutukseen ja sieltä ammatilliseen koulutukseen sekä erilaisten koulutusmuotojen välillä. Tarve on löytää opintopolkuja niihin tilanteisiin, joissa opiskelija on aloittanut opinnot mielestään väärällä opintolinjalla, tai joissa opiskelijan elämänhallinnan ongelmat ovat kasvaneet ja opiskelijan opiskelukykyisyys on laskenut. Tavoitteena on kehittää henkilökohtaistamisen käytäntöjä, rakentaa yksilöllisiä ja eriytyviä koulutus- ja työllistymispolkuja, mallintaa koulutuksellisia siirtymiä, joustavoittaa koulutuksellisia rakenteita sekä järjestää aiempaa vahvempia ohjauksellisia ja erityispedagogisia tukitoimia siirtymien tueksi. Tavoitteena on kehittää yhteistyötä sujuvien siirtymien mahdollistamiseksi myös alueen oppilaitosten välillä. Hankkeessa luotavien sujuvien siirtymien ratkaisujen avulla on hyvät edellytykset uudistaa aidosti ammatillisen koulutuksen rakenteita. Hankkeen vahvaan valtakunnalliseen verkostoon perustuvan kehittämistyön tulokset edistävät ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhteistyötä. Työskentelytapa on myös ennakoivaa ja se pohjautuu aiempaan kehittämistyöhön ja tutkimustietoon. Suunniteltu kustannusarvio on liian korkea.

2 AAVA - Avoin väylä ammattiin 1. Turun kaupunki 2. Turun Aikuiskoulutussäätiö / Turun Aikuiskoulutuskeskus 3. Turun kristillisen opiston säätiö 4. Salon seudun / Salon seudun ammattiopisto ja Salon seudun aikuisopisto 5. Lounais-Suomen 6. Helsingin kaupungin opetusvirasto/ Stadin ammattiopisto 7. Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Hankkeen tavoitteena on hyödyntää olemassa olevaa koulutustarjontaa innovatiivisella tavalla kehittämällä ja kokeilemalla maakuntarajat ylittävää avointa oppimisympäristömallia. Koulutustarjotinmallin avulla opiskelija voi hankkia joustavasti sellaista osaamista, jota hän ja työelämä tarvitsevat. Hankkeessa tullaan pilotoimaan koulutustarjotinmallia, joka mahdollistaa opiskelijan joustavan opiskelun eri oppilaitoksissa riippumatta oman kotikunnan tai paikallisen oppilaitoksen tarjonnasta. Hanke mahdollistaa sujuvan siirtymisen koulutuksesta toiseen, koulutuksesta työelämään ja työstä koulutukseen. Hankkeen toimenpiteet jaetaan kahteen teemakokonaisuuteen 1. opintopolkujen ja koulutustarjottimen rakentaminen 2. ohjausmallien ja -palveluiden kehittäminen Hankesuunnitelma koulutuksen järjestäjäverkon yhdistämiseksi maakuntia ylittäväksi kokonaisuudeksi koulutustarjontamallin avulla on innovatiivinen, mutta realistinen ja pohjautuu aiempaan kehittämistyöhön. Hankeen toteutus perustuu laajahkoon verkostoon, joka voi saavuttaa valtakunnallisia tuloksia. Myös tulosten käyttöönotto on mietittyä ja osin jo sovittua. Korkeakoulusta työelämään Töissä.fi-verkkopalvelu opiskelijan ja ohjaajan tukena (Töissä) 1. Helsingin yliopisto 2. Jyväskylän yliopisto Hankkeessa kehitetään töissä.fi-verkkopalvelua sekä vahvistetaan sen käyttöä opiskelijoiden urasuunnittelua ja työllistymistä tukevana ohjauksen välineenä 1) tuottamalla uusia sisältöjä ja ominaisuuksia, 2) parantamalla palvelun kattavuutta, 3) jalkauttamalla töissä.fi:n käyttö korkeakouluihin ohjaajien työn tueksi sekä 4) luomalla malleja palvelun hyödyntämiseen ohjauksessa ja opetussuunnitelmatyössä. Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa tämänhetkisestä työelämästä analysoimalla systemaattisesti töissä.fi-verkkopalveluun kirjoitettuja valmistuneiden kertomuksia. Tieto esitetään mielenkiintoisella tavalla uusimpia verkkoteknologisia ratkaisuja hyödyntäen. Hankeessa myös luodaan välineitä töissä.fi-sivuston hyödyntämiseksi korkeakoulujen HOPS-ohjauksessa, uraohjauksessa ja opetussuunnitelmatyössä, kehitetään palvelusta esteetön versio yhdenvertaisuuden lisäämiseksi, ja lisäksi selvitetään, millaisia kuvauksia työelämästä työnantajat voisivat tuottaa verkkopalveluun. Töissä.fi -palvelun saama vastaanotto on ollut myönteistä sekä opiskelijoiden että ohjaajien keskuudessa. Hanke tekee yhteistyötä LATUA- ja AMKista uralle! - hankkeiden kanssa kaikkien korkeakoulujen saamiseksi systemaattisen uraseurannan piiriin ja uraseurantatiedon esittämiseksi töissä.fi-palvelussa. Töissä.fi on osoittautunut onnistuneeksi valtakunnalliseksi palveluksi opiskelijoiden tiedonhankintakanavana ja ohjaajien työn tukena. Palvelun kehittäminen uusien sisältöjen ja ominaisuuksien tuottamiseksi ja palvelun kattavuuden parantamiseksi on perusteltua. Hanke vastaa hyvin hankehaun painotuksia. Hanke toteutetaan yhdessä yliopistojen LATUAhankkeen ja jen AMKista uralle -hankkeen kanssa.

3 AMKista uralle! 1. Pirkanmaan 2. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä 3. Jyväskylän 4. Oulun / Ammatillinen opettajakorkeakoulu 5. Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus 6. Turun Hankkeessa vahvistetaan korkeakoulujen valmiuksia edistää opiskelijoidensa työllistymistä valtakunnallisella tasolla ja se toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yliopistojen uraseurantahankkeen kanssa. Hankkeen tavoitteena on 1) kartoittaa issa tällä hetkellä käytössä olevia uraseurantamalleja, benchmarkata yliopistojen uraseurantaprosessia sekä hakea parhaita kansainvälisiä käytäntöjä kehittämistyön tueksi 2) luoda mittaristo, jonka avulla voidaan vertailla korkeakoulutettujen uraseurantatietoa kansallisesti ja kansainvälisesti 3) luoda ille valtakunnallisesti yhteinen malli, jolla kerätään, levitetään ja hyödynnetään laadullista uraseurantatietoa 4) tuottaa ja levittää tietoa AMK-opiskelijoiden työllistymisestä opiskelijoille, opiskelemaan hakeville ja korkeakouluille, toisen asteen oppilaitosten toimijoille sekä muille intressitahoille. Hankkeessa on hyvä jen toteuttajaverkosto, jolla on valmius luoda yhteinen malli uraseurantaprosessiksi sekä luoda kokonaiskuva kyseisen teeman ydinkysymyksistä yhdessä yliopistojen LATUA-hankkeen kanssa. Hanke kytkeytyy myös töissä.fi -hankkeeseen. Kerättyä ja analysoitua tietoa jatkohyödynnetään korkeakoulujen pedagogisessa ja strategisessa kehittämistyössä ja opiskelemaan hakeutuvien ja amkopiskelijoiden uraohjauksessa. Lisäksi tieto auttaa koulutuksen ennakoinnissa ja alueellisten koulutuspolkujen rakentamisessa. Tietojen jakamisessa käytetään jo olemassa olevia ja tunnettuja www-sivustoja LATUA - Laadullinen työllistymistieto akateemisten työllistymisen tukena 1. Tampereen Yliopisto 2. Helsingin yliopisto 3. Turun yliopisto 4. Åbo Akademi Hanke tuottaa kansallista tietopohjaa akateemisten laadullisesta työllistymisestä ja työelämän osaamistarpeista uudistamalla yliopistojen uraseurantojen sisältöjä, toteutusta ja toimintamalleja vastaamaan monipuolisiin tiedontarpeisiin. Hanke vahvistaa yliopistojen valmiuksia edistää opiskelijoidensa työllistymistä ja tarjota yhdenvertaiset lähtökohdat työmarkkinoille siirtymiseen koulutusalasta tai korkeakoulusta riippumatta. Tavoitteeena on 1) tuottaa tietoa laadullisesta työllistymisestä sekä yliopistokoulutuksen vastaamisesta työelämän osaamisvaatimuksiin (erit. generalistialat), 2) luoda vakiintunut ja valtakunnallisesti kattava tietopohja työelämätiedosta, jota hyödynnetään systemaattisesti koulutuksen suunnittelussa ja kehittämisessä sekä opetuksessa ja ohjauksessa, 3) kehittää uraseurantakyselyjä vastaamaan sisällöllisesti ja teknisesti monipuolisiin työelämää koskeviin tiedontarpeisiin ja 4) tukea kestäviä koulutusvalintoja ja elinikäistä ohjausta tuottamalla tietoa koulutuksen tuomista mahdollisuuksista työmarkkinoilla. Hanke vastaa hyvin haun painopisteeseen. Hankkeen toteuttajaverkostolla on valmius uudistaa yliopistojen uraseurantaprosesseja ja tapoja hyödyntää uraseurantatietoa korkeakoulujen opintoprosesseissa ja ohjauksessa sekä koulutuksen suunnittelussa opiskelijoiden työllistymisen edistämiseksi. Hankkeessa on hyvät valmiudet luoda kokonaiskuva kyseisen teeman ydinkysymyksistä yhdessä AMKista uralle! -hankkeen kanssa. Hanke kytkeytyy myös Töissä.fi -hankkeeseen.

4 VERKKOVIRTA Osuvaa osaamista verkostotoimintana 1. HAAGA-HELIA Oy Ab 2. Jyväskylän Ammattikorkeakoulu 3. Oulun 4. Kymenlaakson 5. Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Lahden 6. Metropolia Ammattikorkeakoulu 7. Centria 8. Hämeen Ammatillisen Korkeakoulutuksen kuntayhtymä 9. Lapin 10. Seinäjoen Ammattikorkeakoulu 11. Pirkanmaan 12. Saimaan 13. Laurea- 14. Turun Hankkeessa tuotetaan uudenlaisia ratkaisuja työharjoittelun kehittämiseen ja opiskelijoiden opintojen aikaisen työn opinnollistamiseen. Tällä hetkellä issa ei ole käytössä valtakunnallisia järjestelmällisiä opiskelijoiden opintojen aikaisen työn opinnollistamisen malleja. Hankkeessa mm. etsitään ja levitetään uusia toimintamalleja harjoittelun kehittämiseen, suunnitteluun ja toteutukseen (tuotetaan opas), integroidaan uudenlaiset opinnäytetyöt (portfoliomallit, päiväkirjamuotoinen opinnäyte, artikkelipohjainen opinnäyte) työharjoitteluun ja tuodaan uudenlaiset opiskelumuodot perinteisten työharjoitteluratkaisujen rinnalle. Työssä käyvien opiskelijoiden työ opinnollistetaan tunnustamalla siinä syntynyt osaaminen opintopisteiksi. TKI-toiminta, työelämän kehittämispalvelut, opetustyö ja työharjoittelu integroidaan tiiviimmin yhteen ja luodaan kumppanuusmalli, jossa harjoittelun kautta edetään vaiheittain opinnäytteeseen ja työllistymiseen. Hankkeen kaikilla osatoteuttajille on mukana yrityskumppani tai yrityskumppaneita, joiden kanssa kehitellään, kokeillaan ja arvioidaan ratkaisujen ja mallien toimivuutta. Laajan verkoston toteuttaman hankkeen vahvuutena on, että siinä kehitetään opintojen aikaisen työn opinnollistamista alakohtaisesti. Hanke vastaa hyvin haun painopistettä. Hanketta tulee kuitenkin fokusoida selkeästi opinnollistamisen kysymyksiin. Tätä ESR-rahoitusta ei ole tarkoitettu varsinaisten työelämän kehittämispalvelujen ja TKI-toiminnan kehittämiseen, mutta hankkeen kytkös niihin on tärkeää. Myös n normaali toiminta on rajattava pois hankkeen kustannuksista Työelämäosaamista ja - yhteistyötä yliopistoopetukseen (Tyyli) 1. Oulun Yliopisto 2. Lappenrannan teknillinen yliopisto 3. Turun yliopisto 4. TTY-säätiö, Tampereen teknillinen yliopisto 5. Lapin yliopisto 6. Aalto-yliopisto Hankkeessa lisätään yliopistojen kandidaatti- ja maisteriohjelmien opetussuunnitelmien ja yksittäisten opintojaksojen (kurssien) työelämäintegraatiota. Tavoitteena on tukea koulutusohjelmien johtajia työelämälähtöisten opetussuunnitelmien laatimistyössä. Hankkeessa lisätään opettajien työelämäosaamista ja ohjelmien työelämäyhteyksiä ja sitä kautta tuetaan myös opiskelijoiden motivaatiota, itsetuntoa, oppimista sekä työllistymistä. Hankkeen ensimmäisen kokonaisuuden muodostavat Työelämäyhteistyö yliopisto-opetuksessa -koulutukset opetuksen johtajille ja opettajille. Ohjelmajohtajille ja ja opetuksen johdolle suunnataan valtakunnallinen koulutuskokonaisuus, minkä lisäksi opettajille, ohjaajille, ura- ja rekrytointiasiantuntijoille sekä opetuksen kehittäjille pilotoidaan koulutusmoduleja kaikissa kumppaniyliopistoissa. Hanke kohdistuu yliopisto-opiskelijoiden työssäkäynnin opinnollistamiseen ja harjoittelun uudistamiseen, jonka osalta hanke vastaa hyvin hankehaun painopistettä. Hanke tukee yliopistojen välistä osaamisen vaihtoa sekä mahdollistaa yliopistojen välisten yhteistyömallien syntymisen. Hankkeen vahvuutena on kehittämistyön kytkeytyminen opintoprosesseihin ja pedagogiikkaan. Hankkeen kustannusarvio on liian korkea. Toisessa kokonaisuudessa pilotoidaan ja konseptoidaan harjoittelua työelämäjaksoiksi. Harjoittelun kehittäminen koskee myös kansainvälisten maisteriohjelmien harjoittelua sekä ulkomailla toteutuvaa harjoittelua. Hankkeessa kehitetään erilaisia tapoja suorittaa opintoihin sisältyvä työelämäjakso. Näitä ovat nykymuotoisen harjoittelun lisäksi mm. harjoittelu projektina tai harjoittelu, joka koostuu useammasta jaksosta useammalla työnantajalla. Tavoitteena on kehittää menetelmiä, joilla opiskelijan muu opintojen aikainen työkokemus voidaan arvioida työssä tapahtuvan oppimisen näkökulmasta. Opiskelunaikaisen työssäkäynnin opinnollistamiseen ei ole vielä käytänteitä suomalaisessa yliopistomaailmassa.

5 Taito-ohjelma OSALLISENA VERKOSSA - digitaalisia taitoja maahanmuuttajille Luksia, Länsi-uudenmaan Hankkeessa kehitetään syrjäytymisvaarassa olevien aikuisten maahanmuuttajien työhön, koulutukseen ja arjen toimintoihin liittyviä digitaalisia taitoja. Heikot digitaaliset perustaidot omaaville maahanmuuttajille järjestetään yksilöohjausta ja räätälöityjä palvelumalleja erilaisiin käytännönläheisiin työn ja arjen digitaalisia taitoja vaativiin viestintätilanteisiin liittyvistä teemoista. Hankkeessa pilotoidaan matalan kynnyksen pop up -koulutuksia, digitaalisiin taitoihin keskittyviä kuntouttavia työtoimintaryhmiä ja työpajoja, jalkautumista vapaaehtoistyön verkostoihin sekä tarpeista lähtevää yksilöohjausta ja mentorointimallia. Hankkeen aikana erilaisin koulutuksin kehitetään myös opettajien ja muiden maahanmuuttajien kanssa työskentelevien toimintatapoja ja ohjauspalveluosaamista. Hankkeen tavoitteena koulutusmallin kehittäminen erityisesti niille maahanmuuttajille, joilla on heikot digitaaliset perustaidot, huomioiden erityisesti maahanmuuttajanaiset. Hankkeessa on mukana myös Espoon kaupungin aikuisten sosiaalipalvelu ja kaupunginkirjasto, Monika-Naiset ry, valtakunnallinen Luetaan yhdessä - verkosto ja koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Työelämän ICT-taidot kaupan alalla 1. Turun yliopisto 2. Työväen sivistysliitto 3. Palvelualojen ammattiliitto PAM Hankkeen tavoitteena on kaupan alalla työskentelevien ICT-taitoja kehittämällä vahvistaa heidän osaamistaan sekä parantaa tätä kautta työssä pärjäämisen edellytyksiä ja motivaatiota työn tekemiseen. Turun yliopiston kehittämän ICT - taitoja mittaavan taitotestin tulosten perusteella suunnitellaantäydennyskoulutuksen muoto ja sisältö yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa kanssa. Muodostuvan yhteistyöverkoston tavoite on ICT-taitoja koskevan koulutuksen lisäksi jakaa hyviä käytäntöjä työelämän ICT-taitojen kehittämiseksi. Osatoteuttajien lisäksi hankkeessa on mukana Kaupun liitto. Haun tavotteiden mukaista toimintaa, jossa tutkitaan ja kehitetään kaupan alalla toimivien ICT -taitoja. Hyvä yhteistyöverkosto ja kohderyhmän löytäminen hyvin esitetty Taitotuunaajat Erilaisten oppijoiden liitto ry Hankkeen tavoitteena on auttaa syrjäytymisvaarassa olevia aikuisia, joilla työelämään tarvittavat perustaidot ja -valmiudet ovat jääneet vajavaisiksi. Hankkeessa pyritään löytämään tällaisia henkilöitä etsivän aikuistyön kautta, yhteistyössä esim. kuntien sosiaalitoimen, työvoimapuolen, erilaisten järjestöjen kanssa. Tavoitteena on kehittää malli, jossa kartoitetaan yksilöllisesti kunkin työelämään tai koulutukseen pääsemiseksi tai pysymiseksi edellytettävien taitojen ja valmiuksien tarve sekä mahdollinen muun tuen tarve. Tältä pohjalta heille tarjotaan yksilöllisiä reittejä oppimiseen oikeanlaisessa motivoivassa opiskeluympäristössä oikeanlaisten apuvälineiden avulla. Hankkeessa kehitetään opetus- ja oppimismenetelmiä jotka soveltuvat ei-perinteisille oppijoille. Hanke on haun tavoitteiden mukainen. Hankkeessa on tarkoitus luoda malli, jossa kartoitetaan henkilön kokonaisvaltainen tilanne ja lähdetään rakentamaan polkua tarvittavien taitojen saavuttamiseksi. Kohderyhmänä ovat erityisesti henkilöt, joiden osalta perinteiset koulun toimintamallit eivät ole toimivia vaan heille pitäisi löytää uusia malleja.

6 Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnallinen ESR-toimenpidekokonaisuus ESR-nuorisotakuu Kokonaisrahoitus ( ) n. 6,8-7,2 milj. Hankehaku Rahoittava viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Lukioiden työelämäyhteistyö LYYTI - Lukiosta eväitä yrittäjyyteen ja työelämään Iisalmen kaupunki Kiuruveden kaupunki Pielaveden kunta Sonkajärven kunta Vieremän kunta Hankkeen tavoitteita ovat: Lukioiden työelämäyhteydet lisääntyvät ja monipuolistuvat, lukiolaisten työelämä- ja yrittäjyysvalmiudet paranevat, lukion opettajilla on hyvät tiedot työelämästä ja jatkokoulutuksesta, työelämäosaksi lukio-opintoja, lukiolaisille on tarjolla suoria opintopolkuja ja kohdennettua ammatinvalinnan ohjausta. Konkreettisia toimenpiteitä ovat mm.: Minustako yrittäjä? -kurssi, työelämätiimit ja kummiyritystoiminta, työelämä- ja yrittäjyystunnit kaikissa oppiaineissa, yrittäjyyspassi, kohdennettu ammatinvalinnan ohjaus yhdessä TEtoimiston ja elinkeinoelämän kanssa, TET-kurssi ja TET-teemaviikko. Yrittäjyysosaamista parannetaan lisäämällä yrittäjämäisiä opetusmenetelmiä ja toiminnallisuutta ja opettajille luodaan malli jatkokoulutukseen sekä työelämään tutustumisesta. Hanke vastaa hyvin haun tavoitteisiin edistämällä yrittäjyysosaamista, kehittämällä lukioiden työelämäyhteyksiä ja -käytäntöjä sekä integroimalla niitä opetukseen. Hankkeessa lukiot tekevät yhteistyötä ammattiopistojen ja n kanssa. Hankkeessa on mukana laajasti Ylä-Savon lukioita.

7 Nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Opsodiili - koordinaatiohanke Keski-Uudenmaan Hankkeen sisältö vastaa haun tavoitteita. Erityisen hyvää on yrityksille annettava tieto sekä käytännön apu ja ohjaus oppisopimuskoulutuksessa. Hakijalla on oppisopimuskoulutusosaamista ja -kokemusta. Koordinaatiotehtävä täydentää hyvin Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistusta Opsodiili Länsi-Suomi 1. Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä 2. Tampereen kaupunki/tampereen seudun ammattiopisto Tredu 3. Seinäjoen, Sedu aikuiskoulutusliikelaitos 4. Länsirannikon Koulutus Oy 5. Lounais-Suomen 6. Optima samkommun Tavoitteena on rakentaa Länsi-Suomen oppisopimustoimijoiden verkosto tukemaan oppisopimustoimintaan liittyvien käytänteiden yhtenäistymistä sekä alueelliset moniammatilliset verkostot. Hankkeen toimenpiteitä ovat mm.: - Kootaan ja analysoidaan olemassa olevien selvitysten ja hankkeiden ydintulokset - Hyvien käytänteiden benchmarking ob shadowing menetelmällä - Järjestetään verkostovalmennusta oppisopimustoimijoille ja keskeisille verkostotoimijoille. - Käynnistetään OPSO-agenttitoiminta edistämään nuorten oppisopimusten syntymistä ja/tai tukemaan oppisopimuskoulutuksen onnistunut aloitusvaihe - Kehitetään mentorointimalli nuorten oppisopimuskoulutukseen. - Yritysten välisen osaamisen jakaminen nuorten oppisopimuskoulutuksen järjestämisessä. - Luodaan yritysvalmennukset, jotka toteutetaan yritysrenkaiden muodossa. - Toteutetaan oppisopimuskoulutuksen eri mahdollisuuksiin liittyviä tiedotuskampanjoita, informaatiotilaisuuksia ja ohjaus- ja neuvontapalveluita. Hanke on haun tavoitteiden mukainen ja täydentää hyvin oppisopimusuudistuksen näkökulmaa. Yritysten ja työnantajien näkökulma onlähtökohtana ja yritysverkostoissa hyvien kokemusten välittäminen.

8 OpsoDiili - Etelän suuralue 1. Helsingin kaupunki 2. Keski-Uudenmaan 3. Espoon seudun, Omnia 4. Kouvolan kaupunki 5. Etelä-Karjalan 6. Kotkan-Haminan seudun 7. Itä-uudenmaan Etelän suuralueen hankkeessa luodaan oppisopimuskoulutuksen käytön lisäämiseksi yhteinen toimintamalli, joka kattaa mm. seuraavat toimenpiteet: - Rakennetaan yhteistyössä oppilaitoksien ja yritysten kanssa erilaisia palvelupolkuja, jossa mallinnetaan kuinka oppisopimuksessa voi edetä tutkinnon osittain ja sisällyttää oppisopimukseen tutkintoon osan/osia toisesta tutkinnosta yrityksen tarpeiden mukaisesti. - Mallinnetaan monityönantajaista oppisopimusta - Kokeillaan POP UP-yrittäjyyteen perustuvaa yrittäjän oppisopimusmallia nuorille. - Jatketaan työpajoilla alkanutta työn opinnollistamista. - Suunnataan nuorille tiedotuskampanjoita. - Rakennetaan yhteistyössä TE-palveluiden kanssa oppisopimuksen merkittävät vuotuiset markkinointitapahtumat. Hanke on haun tavoitteiden mukainen. Verkostossa on kattavasti oppisopimustoimijoita ja konkreettista toimijatahojen yhteistyötä sekä yritysten ja nuorten kohtaamisia OpsoDiili Itä-Suomi 1. Savon 2. Etelä-Savon Koulutus Oy 3. Ylä-Savon 4. Itä-Savon 5. Pohjois-Karjalan Hankkeessa keskitytään itäsuomalaisen verkoston nuorten oppisopimuskoulutuksen toimintamallin kehittämiseen, nuorten oppisopimustyöpaikkojen lisäämiseen ja oppisopimuksen alueellisen viestinnän kehittämiseen. Hankkeen toimenpiteitä ovat mm.: - Tuotteistetaan erilaiset oppisopimuskoulutuksen toimintamallit. - Alueellinen välittäjätoiminta (työpaikkojen etsintä) ml. TE-toiminta, pajatoiminta, etsivä-toiminta ja Ohjaamo-toiminta. - Yhteistyöverkoston toimintamallin kehittäminen: mm. vertaisarviointi, benchmarkkaus ja alueelliset koulutukset, parhaiden käytäntöjen jakaminen - Alueellisen viestinnän kehittäminen Alueellista, yhteistyössä tehtävää ja haun tavoitteiden mukaista toimintaa. Vahvana puolena tiedottamisen jalkautuminen Opsodiili Pohjoinen 1. Oulun seudun 2. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä/keski- Pohjanmaan oppisopimustoimisto 3. Jokilaaksojen 4. Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, Kainuun ammattiopisto 5. Rovaniemen 6. Kemi-Tornionlaakson Lappia, Ammattiopisto Lappia Hankkeessa lisätään oppisopimuskoulutuksen tunnettuutta ensisijaisesti työpaikkojen kautta työnantajien suuntaan hyödyntäen innovatiivisia tiedonjalkauttamisen malleja esim. pelillistämistä, mobiilisovelluksia ja portaaleja. Hankkeen toimenpiteitä ovat: - Tiedotusmateriaalien ja -mallien laatiminen ja niiden hyödyntäminen yritys/työpaikkakäynneillä; Pohjois-Suomen oppisopimuksen räätälöidyn tiedottamisen malli. - Nuorille soveltuvien oppisopimustyöpaikkojen etsiminen asiakaslähtöistä ja ja vastavuoroista tiedotusta lisäämällä. - Virtuaalisen/pelillisen oppisopimusohjauksen kokeileminen ja testaaminen (pitkien välimatkojen vuoksi). - Vertaiskeskustelumallin (nuori nuorelle, yrittäjä yrittäjälle) kokeileminen - Osaamis- ja työvoimatarvekartoitusten tekeminen yrityksissä. - Osallistuminen alueellisiin koulutustapahtumiin ja yhteistyötilaisuuksiin Haun tavoitteiden mukaista toimintaa, alueellisena erityispiirteenä oppisopimuskoulutuksen mahdollisuudet syrjäseuduilla.

9 Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnallinen ESR-toimenpidekokonaisuus Osallistamalla osaamista Kokonaisrahoitus ( ) n. 9,2-9,8 M Hankehaku Rahoittava viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus NÄKYMÄTTÖMÄT - Nuorten digitarinat 1. Turun 2. Seinäjoen ammattkorkeakoulu 3. Jyväskylän yliopisto Hankkeessa syntyy monialaisen asiantuntijaryhmän kehittämä nuorten osallistumista ja osallisuutta tukeva toimintamalli, joka kiinnittyy nuorten arkiseen kokemusmaailmaan ja sen ilmiöihin. Toimintamalli hyödyntää nuorten monimediaisuutta, kykyjä ja taitoja hyödyntää erilaisia digitaalisia palveluja ja sisältöjä sekä taiteen ilmaisumuotoja itseilmaisussa. Nykyisessä nuorison syrjäytymisen tilanteessa tarvitaan uudenlaisia nuoren elinympäristössä ja todellisessa elämässä näkyviä toimintamalleja, joilla ehkäistään syrjäytyminen ja tuetaan nuorten kiinnittymistä yhteiskuntaan edistämällä nuorten toimintakykyä ja osallisuutta omassa elinympäristössään. Päätavoitteina hankkeessa ovat 1) nuorten itseilmaisutaitojen ja -valmiuksien kehittäminen sekä positiivisen tulevaisuusajattelun herättäminen 2) Nuorten koulutus- ja työuralta syrjäytymisen ehkäiseminen ja yhteiskunnallisen osallisuuden tukeminen kirjastoissa toteuttavan toiminnan avulla sekä 3) Nuorisotyön toimijoiden ja kirjastoammattilaisten yhteistyön vahvistaminen nuorten kohtaamisessa, osallisuuden edistämisessä ja toimintavalmiuksien tukemisessa. Hanke yhdistää kirjasto-, kulttuuri- ja nuorisopolitiikan tavoitteita ja niitä hyvin toimenpidekokonaisuuden tavoitteisiin ja haun painopisteisiin eli monialaiseen osaamiseen ja nuorten osallisuuteen. Nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden tukemiseksi hankkeessa kehitetään nuorten toimijuutta ja itseilmaisutaitoja tukeva toimintamalli (TOIVO), joka sisältää 1) omaelämäkerrallisia kerrontatapoja ja menetelmiä sekä 2) taiteellisten ilmaisukeinojen yhdistelmiä, jotka tukevat työ- ja koulutuspaikan hakemisessa tarvittavien tekstitaitojen kehittymistä. Työpajoja järjestetään nuorille kaikilla osatoteuttajapaikkakunnilla. Lopputuloksena työpajoista syntyy monimediaisia teoksia, jotka kuvaavat nuorten omaa elämäntilannetta ja tulevaisuuden tavoitteita. Työpajoissa syntyneet teokset julkaistaan ja tuodaan esiin nuorten ehdoilla yhteistyössä kirjastojen ja nuorisotoimen kanssa. Teokset julkaistaan nuorten käyttämillä digitaalisilla foorumeilla, jotka tukevat julkaisua vastavuoroisena, sosiaalisena prosessina ja kannustavat vuorovaikutukseen, kommentointiin ja palautteen antamiseen.

10 Mun juttu - Meidän tulevaisuus 1. Helsingin yliopisto 2. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu/pienyrityske skus 3. Kajaanin yliopistokeskus Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA 4. Kokkolan kaupunki, K.H. Renlundin museo-keski - Pohjanmaan maakuntamuseo 5. Lappeenrannan teknillinen yliopisto 6. Outward Bound Finland Oy 7. Lahden 8. Lahden kaupunki Lahden seudun ympäristöpalvelut 9. Suomen urheiluopisto, Suomen urheiluopiston kannatusosakeyhtiö 10. Taideyliopisto Hankkeessa oman jutun löytäminen tarkoittaa oman osaamisen ja potentiaalin tunnistamista, tiedostamista ja kehittämistä. Oma juttu voidaan ymmärtää resurssiksi, joka tukee erityisesti nuorten kohdalla harrastamista, koulunkäyntiä, opiskelua, työhön hakeutumista ja kestävän yhteiskunnan jäseneksi kasvamista, osallistumista ja osallisuuden tunnetta. Erityisesti muita vähäisemmän koulutus- ja kulttuuripääoman omaavat kansalaiset tarvitsevat tukea oman juttunsa löytämiseksi. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa nuorten parissa toimivan monialaisen palveluverkoston yhteistyötä, luoda palveluinnovaatioita ja sosiaalisia innovaatioita sekä uusia toimintamalleja saattamalla ammattilaisia ja muita aikuisia yhteistyöhön nuorten kanssa ja keskenään taiteen, kulttuurin ja luontoliikunnan menetelmiä käyttämällä, edistää nuorten omien resurssien tunnistamista ja lisätä nuorten osallisuutta, vaikuttamismahdollisuuksia ja hyvinvointia arjen toimintaympäristöissä. Tavoitteena on myös ohjausmallin kehittäminen, jolla pystytään ehkäisemään varhaisessa vaiheessa nuorten syrjäytymistä sekä vahvistaa tukitoimia, joilla pystytään lisäämään nivelvaiheessa olevien oppilaiden osallisuutta sekä ohjautumista omia toiveita ja taitoja vastaavaan koulutukseen. Hankkeessa tutkitaan ja arvioidaan menetelmien vaikutuksista niiden kehittämiseksi. Keskeinen tavoite on nuoren omien resurssien tunnistaminen ja kehittäminen yhteisöllisesti, sukupuolten erityisyys ja sukupolvien välinen vuoropuhelu huomioon ottaen. Hankkeen kehittämismenetelmien ydinajatus on usko omien vahvuuksien tunnistamiseen yhteisön tuella syvään tunneyhteyteen pyrkivillä foorumeilla, joita taiteen, kulttuurin ja luontoliikunnan keinoin voidaan tunnetusti saada aikaan. Hanke vastaa haun tavoitteisiin kehittämällä monialaista yhteistyötä ja osaamista sekä edistämällä osallisuutta ja hyvinvointia nuorten toiminta-ympäristöissä, tavoitteena nuorten koulutukseen ohjautuminen Vapaaehtoisena oppimassa -kokeiluhanke (Vapaa) Nuorten Akatemia ry Hankkeessa kokeillaan nuorten projektimaista vapaaehtoistoimintaa vailla toisen asteen koulutusta olevien nuorten sosiaalisen vahvistamisen ja vastuunoton, osallisuuden ja opiskelumutivaation vahvistamisen sekä koulutukseen ja työelämään hakeutumisen välineenä. Vapaaehtoisprojekteissa nuoret itse päättävät ketä auttavat ja miten. Vapaaehtoisprojekteissa nuoret kokevat tekevänsä merkityksellistä työtä ja löytävät omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteita, joita voidaan hyödyntää koulutusalavalinnoissa. Hankkeessa kokeillaan suomalaisessa ammatillisessa valmentavassa koulutuksessa Irlantilaisen Localise-organisaation kehittämää Localise Programme -mallia. Malli tukee kouluyhteistyön kautta nuorten kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi ja välittäviksi ammattilaisiksi, jotka panostavat yhteisöjensä kehittämiseen läpi elämänsä. Kokeiluhankkeessa 2-4 nuorten ryhmää (yhteensä 60 nuorta) suunnittelee ja toteuttaa vapaaehtoisprojektin yhdessä opettajan tai ohjaajan kanssa. Nuorten ryhmien, opettajien sekä ohjaajien työtä tukee hankkeen ohjaaja. Kokeilussa keskitytään selvittämään mallin toimivuutta suomalaisessa järjestelmässä, projektimaisen vapaaehtoistoiminnan soveltuvuutta oppilaitosten ja järjestöjen välisenä yhteistyömallina. Lisäksi hankkeessa selvitetään millaista tukea opettajat tarvitsevat projektimaisen toiminnan tukemiseen. Hankkeessa etsitään myös ratkaisumalleja ammatillisten oppilaitosten sekä vapaaehtoispaikkojen yhteistyö mahdollistamiseen. Lopuksi hankkeessa tehdään, kokeiluiden pohjalta, hankehakemus laajemmasta projektista, jossa levitetään toimintatapa valtakunnalliseksi ja sovelletaan nuorten vapaaehtoisprojekteja myös JOPOkoulutukseen sekä 10-luokille. Hanke sopii toimenpidekokonaisuuteen ja haun tavoitteisiin kokeilemalla vapaaehtoisuuteen pohjautuvaa nuorisotyön menetelmää, jonka avulla vahvistetaan nuorten osallisuutta, opiskelumotivaatiota sekä koulutukseen ja työelämään hakeutumista.

11 Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnallinen ESR-toimenpidekokonaisuus Uusilla kasvualoilla ja rakennemuutoksissa tarvittavan osaamisen vahvistaminen Kokonaisrahoitus ( ) n. 7,5-7,9 milj. Hankehaku Rahoittava viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Valtakunnallisten koulutusmallien kehittäminen Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus AVOT 1. Turun yliopisto 2. Diakonia 3. Helsingin yliopisto, Avoin yliopisto 4. Itä-Suomen yliopisto 5. Karelia Ammattikorkeakoulu 6. Jyväskylän 7. Jyväskylän yliopisto 8. Yrityssalo Oy 9. Åbo Akademi Hankkeessa rakennetaan ketterää korkeakoulujen aikuiskoulutuksen mallia, jossa keskeistä on avoimen korkeakouluopetuksen työelämälähtöisyys. Tarkoituksena on tuottaa uudenlaista monialaista, joustavasti toteutettua ja täsmällisesti tietyn alan osaamistarpeisiin vastaavaa korkeakoulutustarjontaa. Painopiste on olemassa olevan tarjonnan ja eri alojen osaamistarpeiden asiakaslähtöisessä kohdistamisessa. Toimintamalli kehitetään kolmen alakohtaisen pilotin sekä näiden arvioinnin avulla (ICT-, sote- ja biotalous-ympäristö). Piloteissa selvitetään ensin osaamistarpeet ja kartoitetaan olemassa oleva tarjonta. Alakohtaisesti tehdään tarvittavia uusia avauksia tarjonnassa, ohjauksessa ja oppimisympäristöissä. Avointen korkeakoulujen yhteistyönä toteutettaviin osaamiskokonaisuuksiin osallistuu hankkeen aikana opiskelijaa. Osaamiskokonaisuudet muodostuvat useamman korkeakoulun tutkintojen osista ja ne toteutetaan paikkakunnasta riippumattomana verkkoopetuksena. Kohderyhmään kuuluvat ko. aloilla työskentelevät, alan osaamistaan täydentävät ja aloilta työttömäksi jääneet tai työttömyysuhan alla olevat aikuiset. Hankkeen lopputuloksena on toimintamalli, jossa avoimet korkeakoulut ja yliopistot toteuttavat avointa korkeakouluopetusta työelämälähtöisesti yhteistyöverkostona ja eri alojen osaamiskokonaisuuksia tarkennetaan ja uudistetaan säännöllisin väliajoin. Toimintamalli tuottaa verkostona toteutettavia koulutuksia useilla rakennemuutosja kasvualoilla. Hanke vastaa hankehaun tavoitteisiin kehittämällä korkeakoulujen yhteistyöverkostona toimivan työelämälähtöisen korkeakouluopetuksen mallin, joka perustuu tutkintojen osista rakennettaviin osaamiskokonaisuuksiin. Hanke kohdistuu kasvu- ja rakennemuutosaloihin. Uutta on mm. opintojen lajittelu ja tuominen esiin sisällön mukaan osaamiskokonaisuuksina tiedekunta- ym. rajojen yli, sekä avoimien yliopistojen ja avoimien jen yhteistyö.

12 Green Care -koulutusmalli korkea-asteelle 1. Lapin 2. Seinäjoen 3. Satakunnan 4. Kajaanin 5. Centria 6. Jyväskylän 7. Helsingin yliopisto, Ruraliainstituutti Hanke tähtää valtakunnalliseen koulutusmallin kehittämiseen, jossa Green Care - toimintaan koulutetaan ammattilaisia korkea-asteella joustavasti ja työelämälähtöisesti. Tavoitteena on kehittää korkeakoulutuksen muoto, jossa tutkinnon osista voidaan räätälöidä yhtenäinen Green Care -koulutus ja tuottaa korkeakoulujen ydinosaamiseen pohjautuvia koulutustuotteita uusiutuville aloille. Hankkeen taustalla on tarve luoda yhtenäiset koulutusmallit ja sisällöt Green Care -alalle, minkä vuoksi on luotava kriteerit sille, mitä koulutetaan ja millainen status koulutuksella ja todistuksella on. Mallit luodaan korkeakoulujen ja muun laajaalaisen verkoston yhteistyönä. Hankkeen tuloksena syntyy kouluttajien koulutusmalli ja koulutusmalli korkeaasteelle, joka on juurrutettu osaksi korkeakoulujen perusopetusta, avoimen korkeakoulujen kautta tarjottavaa opetusta sekä palvelutoimintaa. Hanke vastaa myös asiantuntija-, opetus- ja viranomaiskoulutuksen tarpeisiin. Hankkeen pääkohderyhmä on korkea-asteen henkilöstö. Välillisesti hankkeesta hyötyvät Green Care -yrittäjät, Green Care -toiminnan parissa työskentelevät työntekijät ja Creen Care -palveluja ostavat julkiset ja yksityiset asiakkaat. Hanke vastaa hankehaun tavoitteita siltä osin, että siinä kehitetään laajana korkeakoulujen verkostona tutkinnon osista uusia korkeakoulujen ydinosaamiseen pohjautuvia koulutustuotteita joustavasti uusiutuvalle alalle. Hankkeessa luodaan koulutus sekä tutkintoon johtaviin korkea-asteen koulutuksiin, että yrittäjäkoulutukseen ja lisäja täydennyskoulutukseen, mikä tuo synergiaa. Green care, jossa yhdistyy monta toimialaa, on kehittyvä ala varsinkin maaseudulla Uutta avointa energiaa ja digimediaa 1. Pirkanmaan 2. Högskolan Arcada 3. Centria- 4. HAAGA-HELIA 5. Kajaanin 6. Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, Novia 7. Oulun 8. Lahden 9. Turun 10. Satakunnan Hankkeen tavoitteena on vastata koulutus- ja osaamistarpeiden muutoksiin ja kehittää jen yhdessä järjestettävää koulutustarjontaa toteuttamalla MOOC-kursseja (Massive Open Online Course). Hankkeessa toteutettavat MOOC-kurssit ovat Media ja viestintäalan digiosaaminen, Lähes nollaedergia-rakentaminen (2x) ja Kestävät energiaratkaisut (2x). Kehittäminen tapahtuu hyödyntämällä VirtuaaliAMK-verkostossa saatua kokemusta verkostomaisista tuotantotiimeistä. Toteutettavia kursseja markkinoidaan työelämässä oleville, työttömille, yritysten henkilöstölle sekä opiskelijoille. Tarkoituksena on myös kehittää MOOCien tuottamisprosessista ketterä; mallin avulla koulutustarjontaa voidaan uusia ja muunnella keveillä toimenpiteillä. Hankkeessa kehitettävät ketterä tuotantomalli, kansallinen yhteistyömalli sekä laadunvarmistusmentelmät ja kriteeristö mahdollistavat tutkinnon osista muodostuvien koulutustuotteiden ja AMK-osaamisen jakamisen avoimesti, maksuttomasti, nopeasti ja kustannustehokkaasti suurelle joukolle. Hankkeessa kehitetään korkeakoulujen verkostona uutta koulutuksen tuottamisen tuotantomallia ja yhdessä järjestettävää koulutustarjontaa uusiutuville aloille. Hankkeella on kytkös INKA-ohjelmaan. MOOCien täydennyskoulutusfunktio on kehittyvä ja se on nousussa kansainvälisesti, minkä vuoksi hankkeessa on uutuusarvoa. Hanke tulee suunnata selvemmin yrityksiin.

13 Koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi -projekti Opetushallitus Projektin tavoitteena on kehittää ja pilotoida aikuiskoulutuksen uusi ennakointimalli, jolla voidaan ennakoida aikuisväestön koulutus- ja osaamistarpeita liittyen kaikkiin opetushallinnon alaisten aikuiskoulutusmuotojen koulutusasteisiin (ammatillinen koulutus, tus ja yliopistokoulutus). Tuloksia hyödynnetään aikuiskoulutusmuotojen määrällisen koulutustarjonnan suuntaamiseen ja opetuksen sisällölliseen kehittämiseen. Kehitettävä ennakointimalli koskee sekä määrällistä että laadullista ennakointia ja niiden yhteensovittamista. Hankkeen osatavoitteet ovat: 1)luodaan menetelmä aikuiskoulutuspoliittisten tavoitteiden kytkemiseksi osaksi aikuiskoulutuksen ennakointia 2)kehitetään toimialat ylittävän klusteriosaamisen ennakointimenetelmä ja luodaan perusta klusteritason osaamisluokittelulle 3)kehitetään työvoiman kysynnän ja tarjonnan keskipitkän aikavälin kohtaantomalli 4)kehitetään ammattirakenteen muutoksesta ja siitä seuraavasta ammatinvaihdosta seuraava aikuiskoulutustarpeiden ennakointimalli 5)luodaan ennakointitiedon tuottajien ja aikuiskoulutusmuodoittaisten asiantuntijoiden välille toimintamalli ennakointituloksien analyysin ja niistä tehtävien tulkintojen tueksi. Hanke vastaa hyvin hankehaussa asetettuja tavoitteita valtakunnallisen aikuiskoulutuksen ennakointimallin kehittämiseksi. Hankkeen vahvuutena on, että ennakointityö sidotaan selvästi aikuiskoulutukseen, sillä se huomioi kunkin kolmen aikuiskoulutusmuodon tarpeet. Hanke painottuu aikuiskoulutuksen strategisen suunnittelun kehittämiseen ja erityisesti ennakointitiedon koonti-, suodatus- ja jalostusprosessien kehittämiseen. Hankkeen valmistelu on perustunut Opetushallituksen laatimaan esiselvitykseen, jossa on kartoitettu OKM:n TEM:n, työmarkkinajärjestöjen sekä aikuiskoulutuksen tarjoajien aikuiskoulutuksen ennakointitietotarpeita.

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Koulutusasiainneuvottelukunta Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH

Koulutusasiainneuvottelukunta Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH Koulutusasiainneuvottelukunta 5.10.2016 Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH 11.4.2013 Kainuun liitto/nimi 1 Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke 18.6.2010 Hannu Simi, Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Valtakunnallinen Koulutuksen

Lisätiedot

Hankkeen nimi Toteuttajat Tiivistelmä Kust.arvio. 1 371 660 1 097 328 ammattia ja työelämää joustavissa alueellisissa verkostoissa

Hankkeen nimi Toteuttajat Tiivistelmä Kust.arvio. 1 371 660 1 097 328 ammattia ja työelämää joustavissa alueellisissa verkostoissa OKM:n hallinnonalan valtakunnallinen ESR-toimenpidekokonaisuus OSUVAA OSAAMISTA: Sujuvat siirtymät Rahoittava viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Hankkeet 31.3.2016 S20358 Hankkeen nimi Toteuttajat

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin

Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin Joensuu 3.12.2014 Minna Bálint Alueelliset suunnitelmat Opetushallitukseen toimitettu 16 alueellista suunnitelmaa Suunnitelmat sisällöltään

Lisätiedot

Poluttamo oma digipolku oppimiseen

Poluttamo oma digipolku oppimiseen Poluttamo oma digipolku oppimiseen Sujuvat siirtymät -aloitusseminaari 16.2.2016 Piia Liikka, Suomen eoppimiskeskus ry Poluttamo-konsortio Suomen eoppimiskeskus ry (koordinaattori) Suomen avointen tietojärjestelmien

Lisätiedot

Erityistavoite 9.1 Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Erityistavoite 9.1 Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen 1 Valtakunnallinen teema: Osaaminen Toimintalinja 4: Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen Toimenpidekokonaisuudet: Osuvaa osaamista Kotona Suomessa Osallistamalla osaamista Nuorisotakuu Uusilla

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen 7.11.2013 Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Nuorten työttömyys on kasvanut 2012 Syyskuun lopussa 29 721

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Taito-ohjelma yleisesti ja alkavan haun erityiskysymykset

Taito-ohjelma yleisesti ja alkavan haun erityiskysymykset Taito-ohjelma yleisesti ja alkavan haun erityiskysymykset Taito-hakuinfo Tieteiden talo 13.1.2016 Päivi Bosquet Marika Lindroth Taito-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelma

Lisätiedot

Uraa ja osaamista rakentamassa!

Uraa ja osaamista rakentamassa! Uraa ja osaamista rakentamassa! 18.4.2016 Projektipäällikkö, KT, Liisa Marttila http://uraseurannat.fi Mikä? AMKista uralle! -hankkeen tavoitteena on vahvistaa korkeakoulujen valmiuksia edistää opiskelijoidensa

Lisätiedot

TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus

TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus EU-rakennerahastopäivät 2008 Sotkamo 4.9.2008 Seija Rasku OPM/KTPO Kirsti Kylä-Tuomola OPM/KTPO Laura Jauhola OPH Jaana Lepistö LSLH Kehittämisohjelman tavoitteet

Lisätiedot

Taito-ohjelma yleisesti ja syksyn haun erityispiirteet

Taito-ohjelma yleisesti ja syksyn haun erityispiirteet Taito-ohjelma yleisesti ja syksyn haun erityispiirteet Taito-hakuinfo OKM 7.9.2016 Päivi Bosquet Marika Lindroth Taito-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelma Toimintalinja:

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus

Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus Esa Pirnes kulttuuriasiainneuvos kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto opetus- ja kulttuuriministeriö Merja Hilpinen ylitarkastaja nuoriso- ja liikuntapolitiikan

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Kotona Suomessa-pilottihaku 2016

Kotona Suomessa-pilottihaku 2016 Kotona Suomessa-pilottihaku 2016 tavoite: kotoutumiskoulutuksen jälkeisen palvelun kehittäminen ja mallintaminen mallintamisessa hyödynnetään pilottihankkeita pilottihankkeiden hakuaika on 1.2.2016-31.3.2016

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

TOHTOS. Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen. Projektipäällikkö Jukka Sysilampi Tampereen yliopisto

TOHTOS. Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen. Projektipäällikkö Jukka Sysilampi Tampereen yliopisto TOHTOS Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen Projektipäällikkö Tampereen yliopisto 5.10.2016 TOHTOS Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta 6.5.2013 Elise Virnes Nuorisotakuu nyt Väliraportti, Nuorten yhteiskuntatakuu 2013, TEM raportteja 8/2012, valmistui 15.3. Ensimmäisessä työryhmän raportissa

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016 Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella Heikki Blom 20.5.2016 Selvitykset ja arvioinnit Lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet korkeakoulutuksen näkökulmasta. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2011 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla h Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla Syrjäytymisen uhka Nuorisotyöttömyyden lisääntyminen Lasten ja nuorten psyykkisen pahoinvoinnin lisääntyminen Päihteiden käytön lisääntyminen Ammattitaitoisen

Lisätiedot

Merikusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit Meri-Erko

Merikusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit Meri-Erko Merikusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit Meri-Erko NaviGate Tiedekahvila 18.05.2016 Meriklusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit (Meri-Erko) 1.3.2016-30.09.2018 Hankkeessa

Lisätiedot

Lukioiden työelämäyhteistyö Seuraavan haun painotukset

Lukioiden työelämäyhteistyö Seuraavan haun painotukset Lukioiden työelämäyhteistyö Seuraavan haun painotukset Lukioiden työelämäyhteistyö-kokonaisuuden syksyn 2016 haun ennakkoinfo OKM 20.5.2016 Marika Lindroth Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Lukioiden työelämäyhteistyö-kokonaisuus

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Onnistuvat opit -hanke Hyvinvointipäivä, Rovaniemi 31.3.2011 Pirjo Oulasvirta-Niiranen Onnistuvat opit nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleilla

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA LÄÄNI MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA 1999-2001 20.1.1999 20.9.1999 v. 1999 20.1.2000 20.9.2000 v. 2000 20.1.2001

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus AKKU-johtoryhmän toimenpide-ehdotukset (toinen väliraportti) Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:11 AKKU (=ammatillisesti

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018

Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018 Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018 ELO-ryhmissä ovat usein edustettuina alla olevat tahot. Valitse näistä

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA Kari Nyyssölä Koulutustutkimusfoorumin kokous 18.5.2011 Opetushallituksen tutkimusstrategia 2010 2015 Lähtökohdat:

Lisätiedot

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi JOOP- Joustavat oppimisympäristöt SYKKÄYS Oma polku NITOJA - nivelvaihe, toiminta ja jatko työelämään Osaaminen käyttöön - Työvoimaa uudesta suunnasta - Amikset asuntoloiden kehittäjinä, Parempaan alkuun,

Lisätiedot

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Maarit Kallio-Savela, erityisasiantuntija 8.3.2016 Seinäjoki Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen 2 Kulttuuri

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen

Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen 1 Ennakoinnin määritelmästä Ennakointi on käytettävissä olevalle nykytilaa ja menneisyyttä koskevalle tiedolle perustuvaa tulevan

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi

Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi OSSI - osaaminen esiin hanke 1.8.2015-31.1.2018 Projektipäällikkö Siru Kilpilampi 2.10.2015 Ossi -hankkeessa tuotetaan ohjaus- ja koulutusmalli, joka edistää

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

ROVAPOLUT - monikulttuuriset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen Rovaseudulla 1.11.2008 31.10.2012

ROVAPOLUT - monikulttuuriset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen Rovaseudulla 1.11.2008 31.10.2012 ROVAPOLUT - monikulttuuriset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen Rovaseudulla 1.11.2008 31.10.2012 Projektin hallinnoija Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/ Lapin ammattiopisto Rahoittaja

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen valtakunnallinen verkosto

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen valtakunnallinen verkosto Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen valtakunnallinen verkosto Kokeilun päätavoitteet Tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Nina Eskola,

Lisätiedot

Yhteistyössä Ammattiopisto Luovi. Hankefoorumi

Yhteistyössä Ammattiopisto Luovi. Hankefoorumi Yhteistyössä Ammattiopisto Luovi Hankefoorumi 16.1.2016 Haussa syksylle 2017 OPH:n rahoittama opetustoimen henkilöstökoulutus Hakuaika päättyy 31.1.2017 Hakuvaiheessa määritellään toteutettavan koulutushankkeen

Lisätiedot

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA Helena Rasku-Puttonen Karvin kuulemiskierros KARVIn laatutunnus myönnetty Jyväskylän yliopistolle Mistä kertoo? Jyväskylän yliopistossa on vahva jatkuvan kehittämisen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Uusia tuulia ohjaukseen - kehitystyötä ESR-hankkeissa. Hämeen ELY-keskus

Uusia tuulia ohjaukseen - kehitystyötä ESR-hankkeissa. Hämeen ELY-keskus Uusia tuulia ohjaukseen - kehitystyötä ESR-hankkeissa 31.3.2016 Esityksen sisältö Kestävää kasvua ja työtä - ohjelman tavoitteet Hämeen alueella toteutettavat hankkeet Hankkeiden tavoitteita ja tuloksia

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista. Haku Valtteri Karhu Marika Lindroth

Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista. Haku Valtteri Karhu Marika Lindroth Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista Haku 1.1 1.3.2016 Valtteri Karhu Marika Lindroth Tavoitteet Vahvistetaan nuorten elämänhallintaa, osallisuutta ja voimavaroja, jotta motivaatio opiskeluun ja

Lisätiedot

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Aikuiskoulutuksen kansainvälisyysseminaari 16.-17.4.2013 Paasitorni / Helsinki AMKE International Oy Marja Suomaa Kansainvälisten asioiden päällikkö www.amke.fi Miksi ja

Lisätiedot

Käynnissä olevat maahanmuuttoprojektit Tampereella

Käynnissä olevat maahanmuuttoprojektit Tampereella Käynnissä olevat maahanmuuttoprojektit Tampereella Maahanmuuttajaneuvosto 15.12. 2016 1 Kiito Vastuutaho: Tampereen ammatillinen aikuiskoulutuskeskus Rahoittaja: ESR, Keski-Suomen ELY-keskus, Tampereen

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Valintaperusteet, ESR (luonnoksen mukaan) Kestävää kasvua ja työtä infotilaisuus Kajaanissa

Valintaperusteet, ESR (luonnoksen mukaan) Kestävää kasvua ja työtä infotilaisuus Kajaanissa Valintaperusteet, ESR (luonnoksen mukaan) Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -infotilaisuus Kajaanissa Anne Huotari Valintaperusteita on kolmenlaisia I YLEISET VALINTAPERUSTEET (luonnos) Merkitään rastilla

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

OPI kurssin sisältö ja toteutus

OPI kurssin sisältö ja toteutus OPI kurssin sisältö ja toteutus tiedotustilaisuus palveluntuottajille 4.2.2015 Irja Kiisseli Suunnittelija Kuntoutusryhmä 2 Esitys sisältää OPI-kurssien taustaa Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Tietoa

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Koulutuksen ja osaamisen kärkihankkeet 1. Uudet oppimisympäristöt

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN Koordinaattoritapaaminen 26.5.2008 Paasitorni, Helsinki Päivi-Katriina Juutilainen Ohjauksen koulutus Koulutuksen laaja-alaisena tavoitteena kehittää toimintamalleja verkostoyhteistyön

Lisätiedot

Opiskelijat, korkeakoulut ja työelämä korkeakoulutuksen kärkihankkeet ja EUROSTUDENT VI -seminaari

Opiskelijat, korkeakoulut ja työelämä korkeakoulutuksen kärkihankkeet ja EUROSTUDENT VI -seminaari Opiskelijat, korkeakoulut ja työelämä korkeakoulutuksen kärkihankkeet ja EUROSTUDENT VI -seminaari Yhteenveto Johtaja Hannu Sirén 1. Työryhmien keskustelun tiivistys ja keskeiset huomiot 2. Jatkotyö kärkihankemaailmassa

Lisätiedot

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola O M N I A N I N F O O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E 23.9.2016 klo 11.30-15.00 Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola OHJELMA Uudistuva Omnia, yksi oppilaitos Opiskelijatilanne syksyllä 2016 Ammatilliset

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke Kai Ollila

Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke Kai Ollila Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke 2012 16.5.2013 Kai Ollila Mitä on TYKE-toiminta? Toiminnalla tarkoitetaan yrityksille ja julkisyhteisöille, erityisesti pienyrityksille tarjottavia osaamisen

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Sähköpostikokous 17.1.2017 klo 13-17 Muistio 1. ESR-haun hakusisällöt ja 6Aika-kriteerien asettaminen Tausta päätöksenteon pohjaksi ja päätösesitys: 6Aika-johtoryhmän kokouksessa

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 21. 22.4.2016 Helsinki YTY Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä YTY-HANKKEET

Lisätiedot

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Elinkeinoministeri Olli Rehn Uudistuksen tuettava kasvua Tavoitteenamme on suunnata

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Uusi peruskoulu visiotyöpaja , Lappeenranta

Uusi peruskoulu visiotyöpaja , Lappeenranta Uusi peruskoulu visiotyöpaja 19.1.2017, Lappeenranta #uusiperuskoulu Teemakohtaiset alaryhmät - ryhmien työskentelyn tulokset - 1 Oppijalähtöisyys Vahvan itsetunnon omaava motivoitunut oppija, joka on

Lisätiedot

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Marja Perälä, toimistonjohtaja 1 Maahanmuuttajien palveluun sovellettavat lait ja ohjeet Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) - kotoutumislaki voimaan

Lisätiedot

Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen. Varsinais-Suomen alueen painotukset

Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen. Varsinais-Suomen alueen painotukset Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen Varsinais-Suomen alueen painotukset 2 ESR-haussa etusijalla ovat hankkeet, jotka perustuvat todelliseen tarpeeseen ja joissa jo hakuvaiheessa

Lisätiedot

Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli

Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli 2009-2011 Iina Peltomaa Toukokuu 2009 Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli: toimijatahot Rahoitus ja hallinnointi Osatoteuttajat Pilotit ja toimintaympäristö Nuorten

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.2010

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto 1 SAMIedun organisaatio Yhteensä noin 5500 Opiskelijaa

Lisätiedot