Osuvaa osaamista. Sujuvat siirtymät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osuvaa osaamista. Sujuvat siirtymät"

Transkriptio

1 Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnallinen ESR-toimenpidekokonaisuus Osuvaa osaamista Kokonaisrahoitus ( ) n milj. Hankehaku Rahoittava viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Sujuvat siirtymät ZOOMI - sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi 1. Opetushallitus 2. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hankkeen tarkoituksena on toimia koordinoivana hankkeena Sujuvat siirtymät - osiossa vuosina Hanke tukee, ohjaa ja verkottaa sekä valtakunnallisesta osiosta että alueosioista rahoitettavia hankkeita. Lisäksi edistetään hanketoimijoiden yhteistyötä, toimintamallien juurtumista käytäntöön ja toiminnan valtakunnallista vaikuttavuutta. Tarkoituksena on tiivistää hanketoimijoiden yhteistyötä vaikuttavaksi kokonaisuudeksi, yhteensovittaa hankkeiden tavoitteita, huomioida ja karsia päällekkäisyyksiä ja tuottaa lisäarvoa ja vaikuttavuutta valtakunnalliseen kehittämistoimintaan. Hanke tukee koulutuspolun varmentamiseen liittyviä kansallisia toimenpiteitä ja edistää nuorten opiskelijoiden tukeen ja ohjaukseen liittyvien moniammatillisten toimintamallien kehittämistyötä. Hanke selvittää ja tunnistaa yhdessä hanketoimijoiden kanssa keskeisiä haaste- ja ongelmakohtia ja hyödyntää aikaisemmin tuotettuja hyviä malleja sekä jatkokehittää erilaisia toimintatapoja ratkaisuiksi siirtymien haastekohtiin. Tavoitteena on nostaa valtakunnallisesti esille toimivia ja joustavia siirtymä- ja koulutusmalleja niin kuolutuksesta koulutukseen kuin koulutuksesta työelämään siirtymisen sujuvoittamiseksi. Hankkeessa on hyvät valmiudet hoitaa Sujuvat siirtymät - kokonaisuuden koordinoivan hankkeen tehtävät ja tuottaa lisäarvoa valtakunnalliseen kehittämistoimintaan. Suunnitelma vastaa asetettuja tavoitteita. edellytykset vastata hankkeella aikaansaadun toiminnan jatkuvuudesta hankkeen päättymisen jälkeen sekä kehittämishankkeiden tulosten yleisestä hyödyntämisestä korostuvat vahvasti. Kokemus kansallisten verkostojen luomisesta ja hyvien toimintatapojen mallintamisesta ja levittämisestä on vahva sekä hakijalla että osatoteuttajalla. Molemmilla on myös suora yhteys ja hyvä tuntuma ammatillisen koulutuksen arkeen sekä olemassa olevat verkostot, joissa kaikki ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat mukana. Suunniteltu kustannuarvio on liian korkea. ZOOMI-hanke tulee tekemään yhteistyötä sekä OHJAAMO-teeman koordinaatiohankkeen että Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittaman valtakunnalisen koordinaatiohankkeen kanssa Siirtymät sujuviksi (SISU) kohti ammattia ja työelämää joustavissa alueellisissa verkostoissa 1. Pohjois-Karjalan 2. Seinäjoen 3. Länsirannikon Koulutus Oy WinNova 4. Oulun seudun ammattiopisto (OSAO) Hankkeessa syntyy toimintamalli sujuvien siirtymien toteuttamiseksi räätälöityjä koulutuspolkuja pitkin koulutusalalta toiselle sekä valmentavaan koulutukseen ja sieltä ammatilliseen koulutukseen sekä erilaisten koulutusmuotojen välillä. Tarve on löytää opintopolkuja niihin tilanteisiin, joissa opiskelija on aloittanut opinnot mielestään väärällä opintolinjalla, tai joissa opiskelijan elämänhallinnan ongelmat ovat kasvaneet ja opiskelijan opiskelukykyisyys on laskenut. Tavoitteena on kehittää henkilökohtaistamisen käytäntöjä, rakentaa yksilöllisiä ja eriytyviä koulutus- ja työllistymispolkuja, mallintaa koulutuksellisia siirtymiä, joustavoittaa koulutuksellisia rakenteita sekä järjestää aiempaa vahvempia ohjauksellisia ja erityispedagogisia tukitoimia siirtymien tueksi. Tavoitteena on kehittää yhteistyötä sujuvien siirtymien mahdollistamiseksi myös alueen oppilaitosten välillä. Hankkeessa luotavien sujuvien siirtymien ratkaisujen avulla on hyvät edellytykset uudistaa aidosti ammatillisen koulutuksen rakenteita. Hankkeen vahvaan valtakunnalliseen verkostoon perustuvan kehittämistyön tulokset edistävät ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhteistyötä. Työskentelytapa on myös ennakoivaa ja se pohjautuu aiempaan kehittämistyöhön ja tutkimustietoon. Suunniteltu kustannusarvio on liian korkea.

2 AAVA - Avoin väylä ammattiin 1. Turun kaupunki 2. Turun Aikuiskoulutussäätiö / Turun Aikuiskoulutuskeskus 3. Turun kristillisen opiston säätiö 4. Salon seudun / Salon seudun ammattiopisto ja Salon seudun aikuisopisto 5. Lounais-Suomen 6. Helsingin kaupungin opetusvirasto/ Stadin ammattiopisto 7. Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Hankkeen tavoitteena on hyödyntää olemassa olevaa koulutustarjontaa innovatiivisella tavalla kehittämällä ja kokeilemalla maakuntarajat ylittävää avointa oppimisympäristömallia. Koulutustarjotinmallin avulla opiskelija voi hankkia joustavasti sellaista osaamista, jota hän ja työelämä tarvitsevat. Hankkeessa tullaan pilotoimaan koulutustarjotinmallia, joka mahdollistaa opiskelijan joustavan opiskelun eri oppilaitoksissa riippumatta oman kotikunnan tai paikallisen oppilaitoksen tarjonnasta. Hanke mahdollistaa sujuvan siirtymisen koulutuksesta toiseen, koulutuksesta työelämään ja työstä koulutukseen. Hankkeen toimenpiteet jaetaan kahteen teemakokonaisuuteen 1. opintopolkujen ja koulutustarjottimen rakentaminen 2. ohjausmallien ja -palveluiden kehittäminen Hankesuunnitelma koulutuksen järjestäjäverkon yhdistämiseksi maakuntia ylittäväksi kokonaisuudeksi koulutustarjontamallin avulla on innovatiivinen, mutta realistinen ja pohjautuu aiempaan kehittämistyöhön. Hankeen toteutus perustuu laajahkoon verkostoon, joka voi saavuttaa valtakunnallisia tuloksia. Myös tulosten käyttöönotto on mietittyä ja osin jo sovittua. Korkeakoulusta työelämään Töissä.fi-verkkopalvelu opiskelijan ja ohjaajan tukena (Töissä) 1. Helsingin yliopisto 2. Jyväskylän yliopisto Hankkeessa kehitetään töissä.fi-verkkopalvelua sekä vahvistetaan sen käyttöä opiskelijoiden urasuunnittelua ja työllistymistä tukevana ohjauksen välineenä 1) tuottamalla uusia sisältöjä ja ominaisuuksia, 2) parantamalla palvelun kattavuutta, 3) jalkauttamalla töissä.fi:n käyttö korkeakouluihin ohjaajien työn tueksi sekä 4) luomalla malleja palvelun hyödyntämiseen ohjauksessa ja opetussuunnitelmatyössä. Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa tämänhetkisestä työelämästä analysoimalla systemaattisesti töissä.fi-verkkopalveluun kirjoitettuja valmistuneiden kertomuksia. Tieto esitetään mielenkiintoisella tavalla uusimpia verkkoteknologisia ratkaisuja hyödyntäen. Hankeessa myös luodaan välineitä töissä.fi-sivuston hyödyntämiseksi korkeakoulujen HOPS-ohjauksessa, uraohjauksessa ja opetussuunnitelmatyössä, kehitetään palvelusta esteetön versio yhdenvertaisuuden lisäämiseksi, ja lisäksi selvitetään, millaisia kuvauksia työelämästä työnantajat voisivat tuottaa verkkopalveluun. Töissä.fi -palvelun saama vastaanotto on ollut myönteistä sekä opiskelijoiden että ohjaajien keskuudessa. Hanke tekee yhteistyötä LATUA- ja AMKista uralle! - hankkeiden kanssa kaikkien korkeakoulujen saamiseksi systemaattisen uraseurannan piiriin ja uraseurantatiedon esittämiseksi töissä.fi-palvelussa. Töissä.fi on osoittautunut onnistuneeksi valtakunnalliseksi palveluksi opiskelijoiden tiedonhankintakanavana ja ohjaajien työn tukena. Palvelun kehittäminen uusien sisältöjen ja ominaisuuksien tuottamiseksi ja palvelun kattavuuden parantamiseksi on perusteltua. Hanke vastaa hyvin hankehaun painotuksia. Hanke toteutetaan yhdessä yliopistojen LATUAhankkeen ja jen AMKista uralle -hankkeen kanssa.

3 AMKista uralle! 1. Pirkanmaan 2. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä 3. Jyväskylän 4. Oulun / Ammatillinen opettajakorkeakoulu 5. Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus 6. Turun Hankkeessa vahvistetaan korkeakoulujen valmiuksia edistää opiskelijoidensa työllistymistä valtakunnallisella tasolla ja se toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yliopistojen uraseurantahankkeen kanssa. Hankkeen tavoitteena on 1) kartoittaa issa tällä hetkellä käytössä olevia uraseurantamalleja, benchmarkata yliopistojen uraseurantaprosessia sekä hakea parhaita kansainvälisiä käytäntöjä kehittämistyön tueksi 2) luoda mittaristo, jonka avulla voidaan vertailla korkeakoulutettujen uraseurantatietoa kansallisesti ja kansainvälisesti 3) luoda ille valtakunnallisesti yhteinen malli, jolla kerätään, levitetään ja hyödynnetään laadullista uraseurantatietoa 4) tuottaa ja levittää tietoa AMK-opiskelijoiden työllistymisestä opiskelijoille, opiskelemaan hakeville ja korkeakouluille, toisen asteen oppilaitosten toimijoille sekä muille intressitahoille. Hankkeessa on hyvä jen toteuttajaverkosto, jolla on valmius luoda yhteinen malli uraseurantaprosessiksi sekä luoda kokonaiskuva kyseisen teeman ydinkysymyksistä yhdessä yliopistojen LATUA-hankkeen kanssa. Hanke kytkeytyy myös töissä.fi -hankkeeseen. Kerättyä ja analysoitua tietoa jatkohyödynnetään korkeakoulujen pedagogisessa ja strategisessa kehittämistyössä ja opiskelemaan hakeutuvien ja amkopiskelijoiden uraohjauksessa. Lisäksi tieto auttaa koulutuksen ennakoinnissa ja alueellisten koulutuspolkujen rakentamisessa. Tietojen jakamisessa käytetään jo olemassa olevia ja tunnettuja www-sivustoja LATUA - Laadullinen työllistymistieto akateemisten työllistymisen tukena 1. Tampereen Yliopisto 2. Helsingin yliopisto 3. Turun yliopisto 4. Åbo Akademi Hanke tuottaa kansallista tietopohjaa akateemisten laadullisesta työllistymisestä ja työelämän osaamistarpeista uudistamalla yliopistojen uraseurantojen sisältöjä, toteutusta ja toimintamalleja vastaamaan monipuolisiin tiedontarpeisiin. Hanke vahvistaa yliopistojen valmiuksia edistää opiskelijoidensa työllistymistä ja tarjota yhdenvertaiset lähtökohdat työmarkkinoille siirtymiseen koulutusalasta tai korkeakoulusta riippumatta. Tavoitteeena on 1) tuottaa tietoa laadullisesta työllistymisestä sekä yliopistokoulutuksen vastaamisesta työelämän osaamisvaatimuksiin (erit. generalistialat), 2) luoda vakiintunut ja valtakunnallisesti kattava tietopohja työelämätiedosta, jota hyödynnetään systemaattisesti koulutuksen suunnittelussa ja kehittämisessä sekä opetuksessa ja ohjauksessa, 3) kehittää uraseurantakyselyjä vastaamaan sisällöllisesti ja teknisesti monipuolisiin työelämää koskeviin tiedontarpeisiin ja 4) tukea kestäviä koulutusvalintoja ja elinikäistä ohjausta tuottamalla tietoa koulutuksen tuomista mahdollisuuksista työmarkkinoilla. Hanke vastaa hyvin haun painopisteeseen. Hankkeen toteuttajaverkostolla on valmius uudistaa yliopistojen uraseurantaprosesseja ja tapoja hyödyntää uraseurantatietoa korkeakoulujen opintoprosesseissa ja ohjauksessa sekä koulutuksen suunnittelussa opiskelijoiden työllistymisen edistämiseksi. Hankkeessa on hyvät valmiudet luoda kokonaiskuva kyseisen teeman ydinkysymyksistä yhdessä AMKista uralle! -hankkeen kanssa. Hanke kytkeytyy myös Töissä.fi -hankkeeseen.

4 VERKKOVIRTA Osuvaa osaamista verkostotoimintana 1. HAAGA-HELIA Oy Ab 2. Jyväskylän Ammattikorkeakoulu 3. Oulun 4. Kymenlaakson 5. Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Lahden 6. Metropolia Ammattikorkeakoulu 7. Centria 8. Hämeen Ammatillisen Korkeakoulutuksen kuntayhtymä 9. Lapin 10. Seinäjoen Ammattikorkeakoulu 11. Pirkanmaan 12. Saimaan 13. Laurea- 14. Turun Hankkeessa tuotetaan uudenlaisia ratkaisuja työharjoittelun kehittämiseen ja opiskelijoiden opintojen aikaisen työn opinnollistamiseen. Tällä hetkellä issa ei ole käytössä valtakunnallisia järjestelmällisiä opiskelijoiden opintojen aikaisen työn opinnollistamisen malleja. Hankkeessa mm. etsitään ja levitetään uusia toimintamalleja harjoittelun kehittämiseen, suunnitteluun ja toteutukseen (tuotetaan opas), integroidaan uudenlaiset opinnäytetyöt (portfoliomallit, päiväkirjamuotoinen opinnäyte, artikkelipohjainen opinnäyte) työharjoitteluun ja tuodaan uudenlaiset opiskelumuodot perinteisten työharjoitteluratkaisujen rinnalle. Työssä käyvien opiskelijoiden työ opinnollistetaan tunnustamalla siinä syntynyt osaaminen opintopisteiksi. TKI-toiminta, työelämän kehittämispalvelut, opetustyö ja työharjoittelu integroidaan tiiviimmin yhteen ja luodaan kumppanuusmalli, jossa harjoittelun kautta edetään vaiheittain opinnäytteeseen ja työllistymiseen. Hankkeen kaikilla osatoteuttajille on mukana yrityskumppani tai yrityskumppaneita, joiden kanssa kehitellään, kokeillaan ja arvioidaan ratkaisujen ja mallien toimivuutta. Laajan verkoston toteuttaman hankkeen vahvuutena on, että siinä kehitetään opintojen aikaisen työn opinnollistamista alakohtaisesti. Hanke vastaa hyvin haun painopistettä. Hanketta tulee kuitenkin fokusoida selkeästi opinnollistamisen kysymyksiin. Tätä ESR-rahoitusta ei ole tarkoitettu varsinaisten työelämän kehittämispalvelujen ja TKI-toiminnan kehittämiseen, mutta hankkeen kytkös niihin on tärkeää. Myös n normaali toiminta on rajattava pois hankkeen kustannuksista Työelämäosaamista ja - yhteistyötä yliopistoopetukseen (Tyyli) 1. Oulun Yliopisto 2. Lappenrannan teknillinen yliopisto 3. Turun yliopisto 4. TTY-säätiö, Tampereen teknillinen yliopisto 5. Lapin yliopisto 6. Aalto-yliopisto Hankkeessa lisätään yliopistojen kandidaatti- ja maisteriohjelmien opetussuunnitelmien ja yksittäisten opintojaksojen (kurssien) työelämäintegraatiota. Tavoitteena on tukea koulutusohjelmien johtajia työelämälähtöisten opetussuunnitelmien laatimistyössä. Hankkeessa lisätään opettajien työelämäosaamista ja ohjelmien työelämäyhteyksiä ja sitä kautta tuetaan myös opiskelijoiden motivaatiota, itsetuntoa, oppimista sekä työllistymistä. Hankkeen ensimmäisen kokonaisuuden muodostavat Työelämäyhteistyö yliopisto-opetuksessa -koulutukset opetuksen johtajille ja opettajille. Ohjelmajohtajille ja ja opetuksen johdolle suunnataan valtakunnallinen koulutuskokonaisuus, minkä lisäksi opettajille, ohjaajille, ura- ja rekrytointiasiantuntijoille sekä opetuksen kehittäjille pilotoidaan koulutusmoduleja kaikissa kumppaniyliopistoissa. Hanke kohdistuu yliopisto-opiskelijoiden työssäkäynnin opinnollistamiseen ja harjoittelun uudistamiseen, jonka osalta hanke vastaa hyvin hankehaun painopistettä. Hanke tukee yliopistojen välistä osaamisen vaihtoa sekä mahdollistaa yliopistojen välisten yhteistyömallien syntymisen. Hankkeen vahvuutena on kehittämistyön kytkeytyminen opintoprosesseihin ja pedagogiikkaan. Hankkeen kustannusarvio on liian korkea. Toisessa kokonaisuudessa pilotoidaan ja konseptoidaan harjoittelua työelämäjaksoiksi. Harjoittelun kehittäminen koskee myös kansainvälisten maisteriohjelmien harjoittelua sekä ulkomailla toteutuvaa harjoittelua. Hankkeessa kehitetään erilaisia tapoja suorittaa opintoihin sisältyvä työelämäjakso. Näitä ovat nykymuotoisen harjoittelun lisäksi mm. harjoittelu projektina tai harjoittelu, joka koostuu useammasta jaksosta useammalla työnantajalla. Tavoitteena on kehittää menetelmiä, joilla opiskelijan muu opintojen aikainen työkokemus voidaan arvioida työssä tapahtuvan oppimisen näkökulmasta. Opiskelunaikaisen työssäkäynnin opinnollistamiseen ei ole vielä käytänteitä suomalaisessa yliopistomaailmassa.

5 Taito-ohjelma OSALLISENA VERKOSSA - digitaalisia taitoja maahanmuuttajille Luksia, Länsi-uudenmaan Hankkeessa kehitetään syrjäytymisvaarassa olevien aikuisten maahanmuuttajien työhön, koulutukseen ja arjen toimintoihin liittyviä digitaalisia taitoja. Heikot digitaaliset perustaidot omaaville maahanmuuttajille järjestetään yksilöohjausta ja räätälöityjä palvelumalleja erilaisiin käytännönläheisiin työn ja arjen digitaalisia taitoja vaativiin viestintätilanteisiin liittyvistä teemoista. Hankkeessa pilotoidaan matalan kynnyksen pop up -koulutuksia, digitaalisiin taitoihin keskittyviä kuntouttavia työtoimintaryhmiä ja työpajoja, jalkautumista vapaaehtoistyön verkostoihin sekä tarpeista lähtevää yksilöohjausta ja mentorointimallia. Hankkeen aikana erilaisin koulutuksin kehitetään myös opettajien ja muiden maahanmuuttajien kanssa työskentelevien toimintatapoja ja ohjauspalveluosaamista. Hankkeen tavoitteena koulutusmallin kehittäminen erityisesti niille maahanmuuttajille, joilla on heikot digitaaliset perustaidot, huomioiden erityisesti maahanmuuttajanaiset. Hankkeessa on mukana myös Espoon kaupungin aikuisten sosiaalipalvelu ja kaupunginkirjasto, Monika-Naiset ry, valtakunnallinen Luetaan yhdessä - verkosto ja koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Työelämän ICT-taidot kaupan alalla 1. Turun yliopisto 2. Työväen sivistysliitto 3. Palvelualojen ammattiliitto PAM Hankkeen tavoitteena on kaupan alalla työskentelevien ICT-taitoja kehittämällä vahvistaa heidän osaamistaan sekä parantaa tätä kautta työssä pärjäämisen edellytyksiä ja motivaatiota työn tekemiseen. Turun yliopiston kehittämän ICT - taitoja mittaavan taitotestin tulosten perusteella suunnitellaantäydennyskoulutuksen muoto ja sisältö yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa kanssa. Muodostuvan yhteistyöverkoston tavoite on ICT-taitoja koskevan koulutuksen lisäksi jakaa hyviä käytäntöjä työelämän ICT-taitojen kehittämiseksi. Osatoteuttajien lisäksi hankkeessa on mukana Kaupun liitto. Haun tavotteiden mukaista toimintaa, jossa tutkitaan ja kehitetään kaupan alalla toimivien ICT -taitoja. Hyvä yhteistyöverkosto ja kohderyhmän löytäminen hyvin esitetty Taitotuunaajat Erilaisten oppijoiden liitto ry Hankkeen tavoitteena on auttaa syrjäytymisvaarassa olevia aikuisia, joilla työelämään tarvittavat perustaidot ja -valmiudet ovat jääneet vajavaisiksi. Hankkeessa pyritään löytämään tällaisia henkilöitä etsivän aikuistyön kautta, yhteistyössä esim. kuntien sosiaalitoimen, työvoimapuolen, erilaisten järjestöjen kanssa. Tavoitteena on kehittää malli, jossa kartoitetaan yksilöllisesti kunkin työelämään tai koulutukseen pääsemiseksi tai pysymiseksi edellytettävien taitojen ja valmiuksien tarve sekä mahdollinen muun tuen tarve. Tältä pohjalta heille tarjotaan yksilöllisiä reittejä oppimiseen oikeanlaisessa motivoivassa opiskeluympäristössä oikeanlaisten apuvälineiden avulla. Hankkeessa kehitetään opetus- ja oppimismenetelmiä jotka soveltuvat ei-perinteisille oppijoille. Hanke on haun tavoitteiden mukainen. Hankkeessa on tarkoitus luoda malli, jossa kartoitetaan henkilön kokonaisvaltainen tilanne ja lähdetään rakentamaan polkua tarvittavien taitojen saavuttamiseksi. Kohderyhmänä ovat erityisesti henkilöt, joiden osalta perinteiset koulun toimintamallit eivät ole toimivia vaan heille pitäisi löytää uusia malleja.

6 Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnallinen ESR-toimenpidekokonaisuus ESR-nuorisotakuu Kokonaisrahoitus ( ) n. 6,8-7,2 milj. Hankehaku Rahoittava viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Lukioiden työelämäyhteistyö LYYTI - Lukiosta eväitä yrittäjyyteen ja työelämään Iisalmen kaupunki Kiuruveden kaupunki Pielaveden kunta Sonkajärven kunta Vieremän kunta Hankkeen tavoitteita ovat: Lukioiden työelämäyhteydet lisääntyvät ja monipuolistuvat, lukiolaisten työelämä- ja yrittäjyysvalmiudet paranevat, lukion opettajilla on hyvät tiedot työelämästä ja jatkokoulutuksesta, työelämäosaksi lukio-opintoja, lukiolaisille on tarjolla suoria opintopolkuja ja kohdennettua ammatinvalinnan ohjausta. Konkreettisia toimenpiteitä ovat mm.: Minustako yrittäjä? -kurssi, työelämätiimit ja kummiyritystoiminta, työelämä- ja yrittäjyystunnit kaikissa oppiaineissa, yrittäjyyspassi, kohdennettu ammatinvalinnan ohjaus yhdessä TEtoimiston ja elinkeinoelämän kanssa, TET-kurssi ja TET-teemaviikko. Yrittäjyysosaamista parannetaan lisäämällä yrittäjämäisiä opetusmenetelmiä ja toiminnallisuutta ja opettajille luodaan malli jatkokoulutukseen sekä työelämään tutustumisesta. Hanke vastaa hyvin haun tavoitteisiin edistämällä yrittäjyysosaamista, kehittämällä lukioiden työelämäyhteyksiä ja -käytäntöjä sekä integroimalla niitä opetukseen. Hankkeessa lukiot tekevät yhteistyötä ammattiopistojen ja n kanssa. Hankkeessa on mukana laajasti Ylä-Savon lukioita.

7 Nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Opsodiili - koordinaatiohanke Keski-Uudenmaan Hankkeen sisältö vastaa haun tavoitteita. Erityisen hyvää on yrityksille annettava tieto sekä käytännön apu ja ohjaus oppisopimuskoulutuksessa. Hakijalla on oppisopimuskoulutusosaamista ja -kokemusta. Koordinaatiotehtävä täydentää hyvin Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistusta Opsodiili Länsi-Suomi 1. Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä 2. Tampereen kaupunki/tampereen seudun ammattiopisto Tredu 3. Seinäjoen, Sedu aikuiskoulutusliikelaitos 4. Länsirannikon Koulutus Oy 5. Lounais-Suomen 6. Optima samkommun Tavoitteena on rakentaa Länsi-Suomen oppisopimustoimijoiden verkosto tukemaan oppisopimustoimintaan liittyvien käytänteiden yhtenäistymistä sekä alueelliset moniammatilliset verkostot. Hankkeen toimenpiteitä ovat mm.: - Kootaan ja analysoidaan olemassa olevien selvitysten ja hankkeiden ydintulokset - Hyvien käytänteiden benchmarking ob shadowing menetelmällä - Järjestetään verkostovalmennusta oppisopimustoimijoille ja keskeisille verkostotoimijoille. - Käynnistetään OPSO-agenttitoiminta edistämään nuorten oppisopimusten syntymistä ja/tai tukemaan oppisopimuskoulutuksen onnistunut aloitusvaihe - Kehitetään mentorointimalli nuorten oppisopimuskoulutukseen. - Yritysten välisen osaamisen jakaminen nuorten oppisopimuskoulutuksen järjestämisessä. - Luodaan yritysvalmennukset, jotka toteutetaan yritysrenkaiden muodossa. - Toteutetaan oppisopimuskoulutuksen eri mahdollisuuksiin liittyviä tiedotuskampanjoita, informaatiotilaisuuksia ja ohjaus- ja neuvontapalveluita. Hanke on haun tavoitteiden mukainen ja täydentää hyvin oppisopimusuudistuksen näkökulmaa. Yritysten ja työnantajien näkökulma onlähtökohtana ja yritysverkostoissa hyvien kokemusten välittäminen.

8 OpsoDiili - Etelän suuralue 1. Helsingin kaupunki 2. Keski-Uudenmaan 3. Espoon seudun, Omnia 4. Kouvolan kaupunki 5. Etelä-Karjalan 6. Kotkan-Haminan seudun 7. Itä-uudenmaan Etelän suuralueen hankkeessa luodaan oppisopimuskoulutuksen käytön lisäämiseksi yhteinen toimintamalli, joka kattaa mm. seuraavat toimenpiteet: - Rakennetaan yhteistyössä oppilaitoksien ja yritysten kanssa erilaisia palvelupolkuja, jossa mallinnetaan kuinka oppisopimuksessa voi edetä tutkinnon osittain ja sisällyttää oppisopimukseen tutkintoon osan/osia toisesta tutkinnosta yrityksen tarpeiden mukaisesti. - Mallinnetaan monityönantajaista oppisopimusta - Kokeillaan POP UP-yrittäjyyteen perustuvaa yrittäjän oppisopimusmallia nuorille. - Jatketaan työpajoilla alkanutta työn opinnollistamista. - Suunnataan nuorille tiedotuskampanjoita. - Rakennetaan yhteistyössä TE-palveluiden kanssa oppisopimuksen merkittävät vuotuiset markkinointitapahtumat. Hanke on haun tavoitteiden mukainen. Verkostossa on kattavasti oppisopimustoimijoita ja konkreettista toimijatahojen yhteistyötä sekä yritysten ja nuorten kohtaamisia OpsoDiili Itä-Suomi 1. Savon 2. Etelä-Savon Koulutus Oy 3. Ylä-Savon 4. Itä-Savon 5. Pohjois-Karjalan Hankkeessa keskitytään itäsuomalaisen verkoston nuorten oppisopimuskoulutuksen toimintamallin kehittämiseen, nuorten oppisopimustyöpaikkojen lisäämiseen ja oppisopimuksen alueellisen viestinnän kehittämiseen. Hankkeen toimenpiteitä ovat mm.: - Tuotteistetaan erilaiset oppisopimuskoulutuksen toimintamallit. - Alueellinen välittäjätoiminta (työpaikkojen etsintä) ml. TE-toiminta, pajatoiminta, etsivä-toiminta ja Ohjaamo-toiminta. - Yhteistyöverkoston toimintamallin kehittäminen: mm. vertaisarviointi, benchmarkkaus ja alueelliset koulutukset, parhaiden käytäntöjen jakaminen - Alueellisen viestinnän kehittäminen Alueellista, yhteistyössä tehtävää ja haun tavoitteiden mukaista toimintaa. Vahvana puolena tiedottamisen jalkautuminen Opsodiili Pohjoinen 1. Oulun seudun 2. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä/keski- Pohjanmaan oppisopimustoimisto 3. Jokilaaksojen 4. Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, Kainuun ammattiopisto 5. Rovaniemen 6. Kemi-Tornionlaakson Lappia, Ammattiopisto Lappia Hankkeessa lisätään oppisopimuskoulutuksen tunnettuutta ensisijaisesti työpaikkojen kautta työnantajien suuntaan hyödyntäen innovatiivisia tiedonjalkauttamisen malleja esim. pelillistämistä, mobiilisovelluksia ja portaaleja. Hankkeen toimenpiteitä ovat: - Tiedotusmateriaalien ja -mallien laatiminen ja niiden hyödyntäminen yritys/työpaikkakäynneillä; Pohjois-Suomen oppisopimuksen räätälöidyn tiedottamisen malli. - Nuorille soveltuvien oppisopimustyöpaikkojen etsiminen asiakaslähtöistä ja ja vastavuoroista tiedotusta lisäämällä. - Virtuaalisen/pelillisen oppisopimusohjauksen kokeileminen ja testaaminen (pitkien välimatkojen vuoksi). - Vertaiskeskustelumallin (nuori nuorelle, yrittäjä yrittäjälle) kokeileminen - Osaamis- ja työvoimatarvekartoitusten tekeminen yrityksissä. - Osallistuminen alueellisiin koulutustapahtumiin ja yhteistyötilaisuuksiin Haun tavoitteiden mukaista toimintaa, alueellisena erityispiirteenä oppisopimuskoulutuksen mahdollisuudet syrjäseuduilla.

9 Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnallinen ESR-toimenpidekokonaisuus Osallistamalla osaamista Kokonaisrahoitus ( ) n. 9,2-9,8 M Hankehaku Rahoittava viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus NÄKYMÄTTÖMÄT - Nuorten digitarinat 1. Turun 2. Seinäjoen ammattkorkeakoulu 3. Jyväskylän yliopisto Hankkeessa syntyy monialaisen asiantuntijaryhmän kehittämä nuorten osallistumista ja osallisuutta tukeva toimintamalli, joka kiinnittyy nuorten arkiseen kokemusmaailmaan ja sen ilmiöihin. Toimintamalli hyödyntää nuorten monimediaisuutta, kykyjä ja taitoja hyödyntää erilaisia digitaalisia palveluja ja sisältöjä sekä taiteen ilmaisumuotoja itseilmaisussa. Nykyisessä nuorison syrjäytymisen tilanteessa tarvitaan uudenlaisia nuoren elinympäristössä ja todellisessa elämässä näkyviä toimintamalleja, joilla ehkäistään syrjäytyminen ja tuetaan nuorten kiinnittymistä yhteiskuntaan edistämällä nuorten toimintakykyä ja osallisuutta omassa elinympäristössään. Päätavoitteina hankkeessa ovat 1) nuorten itseilmaisutaitojen ja -valmiuksien kehittäminen sekä positiivisen tulevaisuusajattelun herättäminen 2) Nuorten koulutus- ja työuralta syrjäytymisen ehkäiseminen ja yhteiskunnallisen osallisuuden tukeminen kirjastoissa toteuttavan toiminnan avulla sekä 3) Nuorisotyön toimijoiden ja kirjastoammattilaisten yhteistyön vahvistaminen nuorten kohtaamisessa, osallisuuden edistämisessä ja toimintavalmiuksien tukemisessa. Hanke yhdistää kirjasto-, kulttuuri- ja nuorisopolitiikan tavoitteita ja niitä hyvin toimenpidekokonaisuuden tavoitteisiin ja haun painopisteisiin eli monialaiseen osaamiseen ja nuorten osallisuuteen. Nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden tukemiseksi hankkeessa kehitetään nuorten toimijuutta ja itseilmaisutaitoja tukeva toimintamalli (TOIVO), joka sisältää 1) omaelämäkerrallisia kerrontatapoja ja menetelmiä sekä 2) taiteellisten ilmaisukeinojen yhdistelmiä, jotka tukevat työ- ja koulutuspaikan hakemisessa tarvittavien tekstitaitojen kehittymistä. Työpajoja järjestetään nuorille kaikilla osatoteuttajapaikkakunnilla. Lopputuloksena työpajoista syntyy monimediaisia teoksia, jotka kuvaavat nuorten omaa elämäntilannetta ja tulevaisuuden tavoitteita. Työpajoissa syntyneet teokset julkaistaan ja tuodaan esiin nuorten ehdoilla yhteistyössä kirjastojen ja nuorisotoimen kanssa. Teokset julkaistaan nuorten käyttämillä digitaalisilla foorumeilla, jotka tukevat julkaisua vastavuoroisena, sosiaalisena prosessina ja kannustavat vuorovaikutukseen, kommentointiin ja palautteen antamiseen.

10 Mun juttu - Meidän tulevaisuus 1. Helsingin yliopisto 2. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu/pienyrityske skus 3. Kajaanin yliopistokeskus Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA 4. Kokkolan kaupunki, K.H. Renlundin museo-keski - Pohjanmaan maakuntamuseo 5. Lappeenrannan teknillinen yliopisto 6. Outward Bound Finland Oy 7. Lahden 8. Lahden kaupunki Lahden seudun ympäristöpalvelut 9. Suomen urheiluopisto, Suomen urheiluopiston kannatusosakeyhtiö 10. Taideyliopisto Hankkeessa oman jutun löytäminen tarkoittaa oman osaamisen ja potentiaalin tunnistamista, tiedostamista ja kehittämistä. Oma juttu voidaan ymmärtää resurssiksi, joka tukee erityisesti nuorten kohdalla harrastamista, koulunkäyntiä, opiskelua, työhön hakeutumista ja kestävän yhteiskunnan jäseneksi kasvamista, osallistumista ja osallisuuden tunnetta. Erityisesti muita vähäisemmän koulutus- ja kulttuuripääoman omaavat kansalaiset tarvitsevat tukea oman juttunsa löytämiseksi. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa nuorten parissa toimivan monialaisen palveluverkoston yhteistyötä, luoda palveluinnovaatioita ja sosiaalisia innovaatioita sekä uusia toimintamalleja saattamalla ammattilaisia ja muita aikuisia yhteistyöhön nuorten kanssa ja keskenään taiteen, kulttuurin ja luontoliikunnan menetelmiä käyttämällä, edistää nuorten omien resurssien tunnistamista ja lisätä nuorten osallisuutta, vaikuttamismahdollisuuksia ja hyvinvointia arjen toimintaympäristöissä. Tavoitteena on myös ohjausmallin kehittäminen, jolla pystytään ehkäisemään varhaisessa vaiheessa nuorten syrjäytymistä sekä vahvistaa tukitoimia, joilla pystytään lisäämään nivelvaiheessa olevien oppilaiden osallisuutta sekä ohjautumista omia toiveita ja taitoja vastaavaan koulutukseen. Hankkeessa tutkitaan ja arvioidaan menetelmien vaikutuksista niiden kehittämiseksi. Keskeinen tavoite on nuoren omien resurssien tunnistaminen ja kehittäminen yhteisöllisesti, sukupuolten erityisyys ja sukupolvien välinen vuoropuhelu huomioon ottaen. Hankkeen kehittämismenetelmien ydinajatus on usko omien vahvuuksien tunnistamiseen yhteisön tuella syvään tunneyhteyteen pyrkivillä foorumeilla, joita taiteen, kulttuurin ja luontoliikunnan keinoin voidaan tunnetusti saada aikaan. Hanke vastaa haun tavoitteisiin kehittämällä monialaista yhteistyötä ja osaamista sekä edistämällä osallisuutta ja hyvinvointia nuorten toiminta-ympäristöissä, tavoitteena nuorten koulutukseen ohjautuminen Vapaaehtoisena oppimassa -kokeiluhanke (Vapaa) Nuorten Akatemia ry Hankkeessa kokeillaan nuorten projektimaista vapaaehtoistoimintaa vailla toisen asteen koulutusta olevien nuorten sosiaalisen vahvistamisen ja vastuunoton, osallisuuden ja opiskelumutivaation vahvistamisen sekä koulutukseen ja työelämään hakeutumisen välineenä. Vapaaehtoisprojekteissa nuoret itse päättävät ketä auttavat ja miten. Vapaaehtoisprojekteissa nuoret kokevat tekevänsä merkityksellistä työtä ja löytävät omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteita, joita voidaan hyödyntää koulutusalavalinnoissa. Hankkeessa kokeillaan suomalaisessa ammatillisessa valmentavassa koulutuksessa Irlantilaisen Localise-organisaation kehittämää Localise Programme -mallia. Malli tukee kouluyhteistyön kautta nuorten kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi ja välittäviksi ammattilaisiksi, jotka panostavat yhteisöjensä kehittämiseen läpi elämänsä. Kokeiluhankkeessa 2-4 nuorten ryhmää (yhteensä 60 nuorta) suunnittelee ja toteuttaa vapaaehtoisprojektin yhdessä opettajan tai ohjaajan kanssa. Nuorten ryhmien, opettajien sekä ohjaajien työtä tukee hankkeen ohjaaja. Kokeilussa keskitytään selvittämään mallin toimivuutta suomalaisessa järjestelmässä, projektimaisen vapaaehtoistoiminnan soveltuvuutta oppilaitosten ja järjestöjen välisenä yhteistyömallina. Lisäksi hankkeessa selvitetään millaista tukea opettajat tarvitsevat projektimaisen toiminnan tukemiseen. Hankkeessa etsitään myös ratkaisumalleja ammatillisten oppilaitosten sekä vapaaehtoispaikkojen yhteistyö mahdollistamiseen. Lopuksi hankkeessa tehdään, kokeiluiden pohjalta, hankehakemus laajemmasta projektista, jossa levitetään toimintatapa valtakunnalliseksi ja sovelletaan nuorten vapaaehtoisprojekteja myös JOPOkoulutukseen sekä 10-luokille. Hanke sopii toimenpidekokonaisuuteen ja haun tavoitteisiin kokeilemalla vapaaehtoisuuteen pohjautuvaa nuorisotyön menetelmää, jonka avulla vahvistetaan nuorten osallisuutta, opiskelumotivaatiota sekä koulutukseen ja työelämään hakeutumista.

11 Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnallinen ESR-toimenpidekokonaisuus Uusilla kasvualoilla ja rakennemuutoksissa tarvittavan osaamisen vahvistaminen Kokonaisrahoitus ( ) n. 7,5-7,9 milj. Hankehaku Rahoittava viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Valtakunnallisten koulutusmallien kehittäminen Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus AVOT 1. Turun yliopisto 2. Diakonia 3. Helsingin yliopisto, Avoin yliopisto 4. Itä-Suomen yliopisto 5. Karelia Ammattikorkeakoulu 6. Jyväskylän 7. Jyväskylän yliopisto 8. Yrityssalo Oy 9. Åbo Akademi Hankkeessa rakennetaan ketterää korkeakoulujen aikuiskoulutuksen mallia, jossa keskeistä on avoimen korkeakouluopetuksen työelämälähtöisyys. Tarkoituksena on tuottaa uudenlaista monialaista, joustavasti toteutettua ja täsmällisesti tietyn alan osaamistarpeisiin vastaavaa korkeakoulutustarjontaa. Painopiste on olemassa olevan tarjonnan ja eri alojen osaamistarpeiden asiakaslähtöisessä kohdistamisessa. Toimintamalli kehitetään kolmen alakohtaisen pilotin sekä näiden arvioinnin avulla (ICT-, sote- ja biotalous-ympäristö). Piloteissa selvitetään ensin osaamistarpeet ja kartoitetaan olemassa oleva tarjonta. Alakohtaisesti tehdään tarvittavia uusia avauksia tarjonnassa, ohjauksessa ja oppimisympäristöissä. Avointen korkeakoulujen yhteistyönä toteutettaviin osaamiskokonaisuuksiin osallistuu hankkeen aikana opiskelijaa. Osaamiskokonaisuudet muodostuvat useamman korkeakoulun tutkintojen osista ja ne toteutetaan paikkakunnasta riippumattomana verkkoopetuksena. Kohderyhmään kuuluvat ko. aloilla työskentelevät, alan osaamistaan täydentävät ja aloilta työttömäksi jääneet tai työttömyysuhan alla olevat aikuiset. Hankkeen lopputuloksena on toimintamalli, jossa avoimet korkeakoulut ja yliopistot toteuttavat avointa korkeakouluopetusta työelämälähtöisesti yhteistyöverkostona ja eri alojen osaamiskokonaisuuksia tarkennetaan ja uudistetaan säännöllisin väliajoin. Toimintamalli tuottaa verkostona toteutettavia koulutuksia useilla rakennemuutosja kasvualoilla. Hanke vastaa hankehaun tavoitteisiin kehittämällä korkeakoulujen yhteistyöverkostona toimivan työelämälähtöisen korkeakouluopetuksen mallin, joka perustuu tutkintojen osista rakennettaviin osaamiskokonaisuuksiin. Hanke kohdistuu kasvu- ja rakennemuutosaloihin. Uutta on mm. opintojen lajittelu ja tuominen esiin sisällön mukaan osaamiskokonaisuuksina tiedekunta- ym. rajojen yli, sekä avoimien yliopistojen ja avoimien jen yhteistyö.

12 Green Care -koulutusmalli korkea-asteelle 1. Lapin 2. Seinäjoen 3. Satakunnan 4. Kajaanin 5. Centria 6. Jyväskylän 7. Helsingin yliopisto, Ruraliainstituutti Hanke tähtää valtakunnalliseen koulutusmallin kehittämiseen, jossa Green Care - toimintaan koulutetaan ammattilaisia korkea-asteella joustavasti ja työelämälähtöisesti. Tavoitteena on kehittää korkeakoulutuksen muoto, jossa tutkinnon osista voidaan räätälöidä yhtenäinen Green Care -koulutus ja tuottaa korkeakoulujen ydinosaamiseen pohjautuvia koulutustuotteita uusiutuville aloille. Hankkeen taustalla on tarve luoda yhtenäiset koulutusmallit ja sisällöt Green Care -alalle, minkä vuoksi on luotava kriteerit sille, mitä koulutetaan ja millainen status koulutuksella ja todistuksella on. Mallit luodaan korkeakoulujen ja muun laajaalaisen verkoston yhteistyönä. Hankkeen tuloksena syntyy kouluttajien koulutusmalli ja koulutusmalli korkeaasteelle, joka on juurrutettu osaksi korkeakoulujen perusopetusta, avoimen korkeakoulujen kautta tarjottavaa opetusta sekä palvelutoimintaa. Hanke vastaa myös asiantuntija-, opetus- ja viranomaiskoulutuksen tarpeisiin. Hankkeen pääkohderyhmä on korkea-asteen henkilöstö. Välillisesti hankkeesta hyötyvät Green Care -yrittäjät, Green Care -toiminnan parissa työskentelevät työntekijät ja Creen Care -palveluja ostavat julkiset ja yksityiset asiakkaat. Hanke vastaa hankehaun tavoitteita siltä osin, että siinä kehitetään laajana korkeakoulujen verkostona tutkinnon osista uusia korkeakoulujen ydinosaamiseen pohjautuvia koulutustuotteita joustavasti uusiutuvalle alalle. Hankkeessa luodaan koulutus sekä tutkintoon johtaviin korkea-asteen koulutuksiin, että yrittäjäkoulutukseen ja lisäja täydennyskoulutukseen, mikä tuo synergiaa. Green care, jossa yhdistyy monta toimialaa, on kehittyvä ala varsinkin maaseudulla Uutta avointa energiaa ja digimediaa 1. Pirkanmaan 2. Högskolan Arcada 3. Centria- 4. HAAGA-HELIA 5. Kajaanin 6. Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, Novia 7. Oulun 8. Lahden 9. Turun 10. Satakunnan Hankkeen tavoitteena on vastata koulutus- ja osaamistarpeiden muutoksiin ja kehittää jen yhdessä järjestettävää koulutustarjontaa toteuttamalla MOOC-kursseja (Massive Open Online Course). Hankkeessa toteutettavat MOOC-kurssit ovat Media ja viestintäalan digiosaaminen, Lähes nollaedergia-rakentaminen (2x) ja Kestävät energiaratkaisut (2x). Kehittäminen tapahtuu hyödyntämällä VirtuaaliAMK-verkostossa saatua kokemusta verkostomaisista tuotantotiimeistä. Toteutettavia kursseja markkinoidaan työelämässä oleville, työttömille, yritysten henkilöstölle sekä opiskelijoille. Tarkoituksena on myös kehittää MOOCien tuottamisprosessista ketterä; mallin avulla koulutustarjontaa voidaan uusia ja muunnella keveillä toimenpiteillä. Hankkeessa kehitettävät ketterä tuotantomalli, kansallinen yhteistyömalli sekä laadunvarmistusmentelmät ja kriteeristö mahdollistavat tutkinnon osista muodostuvien koulutustuotteiden ja AMK-osaamisen jakamisen avoimesti, maksuttomasti, nopeasti ja kustannustehokkaasti suurelle joukolle. Hankkeessa kehitetään korkeakoulujen verkostona uutta koulutuksen tuottamisen tuotantomallia ja yhdessä järjestettävää koulutustarjontaa uusiutuville aloille. Hankkeella on kytkös INKA-ohjelmaan. MOOCien täydennyskoulutusfunktio on kehittyvä ja se on nousussa kansainvälisesti, minkä vuoksi hankkeessa on uutuusarvoa. Hanke tulee suunnata selvemmin yrityksiin.

13 Koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi -projekti Opetushallitus Projektin tavoitteena on kehittää ja pilotoida aikuiskoulutuksen uusi ennakointimalli, jolla voidaan ennakoida aikuisväestön koulutus- ja osaamistarpeita liittyen kaikkiin opetushallinnon alaisten aikuiskoulutusmuotojen koulutusasteisiin (ammatillinen koulutus, tus ja yliopistokoulutus). Tuloksia hyödynnetään aikuiskoulutusmuotojen määrällisen koulutustarjonnan suuntaamiseen ja opetuksen sisällölliseen kehittämiseen. Kehitettävä ennakointimalli koskee sekä määrällistä että laadullista ennakointia ja niiden yhteensovittamista. Hankkeen osatavoitteet ovat: 1)luodaan menetelmä aikuiskoulutuspoliittisten tavoitteiden kytkemiseksi osaksi aikuiskoulutuksen ennakointia 2)kehitetään toimialat ylittävän klusteriosaamisen ennakointimenetelmä ja luodaan perusta klusteritason osaamisluokittelulle 3)kehitetään työvoiman kysynnän ja tarjonnan keskipitkän aikavälin kohtaantomalli 4)kehitetään ammattirakenteen muutoksesta ja siitä seuraavasta ammatinvaihdosta seuraava aikuiskoulutustarpeiden ennakointimalli 5)luodaan ennakointitiedon tuottajien ja aikuiskoulutusmuodoittaisten asiantuntijoiden välille toimintamalli ennakointituloksien analyysin ja niistä tehtävien tulkintojen tueksi. Hanke vastaa hyvin hankehaussa asetettuja tavoitteita valtakunnallisen aikuiskoulutuksen ennakointimallin kehittämiseksi. Hankkeen vahvuutena on, että ennakointityö sidotaan selvästi aikuiskoulutukseen, sillä se huomioi kunkin kolmen aikuiskoulutusmuodon tarpeet. Hanke painottuu aikuiskoulutuksen strategisen suunnittelun kehittämiseen ja erityisesti ennakointitiedon koonti-, suodatus- ja jalostusprosessien kehittämiseen. Hankkeen valmistelu on perustunut Opetushallituksen laatimaan esiselvitykseen, jossa on kartoitettu OKM:n TEM:n, työmarkkinajärjestöjen sekä aikuiskoulutuksen tarjoajien aikuiskoulutuksen ennakointitietotarpeita.

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 1/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Tiistai 20.1.2015 klo 9.30-11.50 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA 2014-2020 PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä hallitus 11.12.2014 johtoryhmä 9.12.2014 projektitiimi 4.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Projektitoiminnan toteutuminen ohjelmakaudella

Lisätiedot

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Sisältö 1. KOULUTUSSTRATEGIA YHTEINEN TAHDONILMAUS... 2 2. VISIO 2015+... 2 3. STRATEGISESTI TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISEN KOHTEET... 3 3.1 Ennakointi... 3 3.2 Hanketoiminta...

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Vihreiden koulutuspoliittinen ohjelma TASA-ARVOISIN KOULUTUS, OSAAVIN KANSA

Vihreiden koulutuspoliittinen ohjelma TASA-ARVOISIN KOULUTUS, OSAAVIN KANSA Vihreät De Gröna Vihreiden periaateohjelma 2012-2020: Koulutus tarjoaa välineitä osallistua yhteiskuntaan ja työelämään. Kaikilla on oikeus laadukkaaseen ja maksuttomaan koulutukseen perhetaustasta ja

Lisätiedot

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista ja ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 26.6.2013 2 1. ANALYYSIN TOTEUTTAMINEN Tämä selvitys on tehty Hyria Oy:n Mosaiikki

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 29.9.2014 Etelä-Savon maakunnan vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelman

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET Vuonna 2009 Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionapua saaneiden hankkeiden alkukartoitusten yhteenveto Tilanne 31.12.2009 Sirpa

Lisätiedot

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU -raportti SISÄLLYSLUETTELO s. 3 s. 4-5 s. 6-11 s. 12 s. 14 s. 16 s. 18 s. 22 s. 24 s. 26 s. 26 s. 27 s. 27 Johdanto 10 Keskeisintä askelta koulutuksen kehittämiseksi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin Toim. Arto O. Vehkomäki Sisällysluettelo 1 Esipuhe 4 2 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 6 2.1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 6 2.2 Koutsin

Lisätiedot

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku 6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku Työ- ja elinkeinoministeriön 9.6.2014 hyväksymä Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategia (diaarinro

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA Sisällysluettelo Miksi yrittäjyyskasvatuksen strategia?... 4 Suomi osana globaalia toimintaympäristöä...

Lisätiedot

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Kokemuksia syrjäytymisen ehkäisy -projektien tuloksista ja toteuttamisesta ammatillisissa oppilaitoksissa Leena Nikander ja Juha Lahtinen (toim.) Hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen Laurea Julkaisut I Laurea Publications Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen PILOTTIPROJEKTI KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA Mabuhay Laurea Laurea Julkaisut I Laurea Publications

Lisätiedot

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2014 rahoitussuunnitelman allekirjoittaminen

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

ESTEETTÖMÄSTI TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun

ESTEETTÖMÄSTI TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun ESTEETTÖMÄSTI TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun Oppaat ja käsikirjat 2014:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:10 ISBN 978-952-13-5907-1 (pdf)

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN STRATEGIA 2012 2015 SISÄLTÖ 1. Varsinais-Suomen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategia visio, missio ja toimenpiteet...

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-12.00 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri Etelä-Savon

Lisätiedot