Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 Osuvaa osaamista Sujuvat siirtymät: Valtakunnalliset, koulutuksen järjestäjien yhteistyöhön perustuvat siirtymävaiheiden palvelut, toimintamallit ja pedagogiset ratkaisut Korkeakouluista työelämään: Valtakunnallinen tuki ja taustoitus työllistymistä edistävien toimintatapojen syntymiselle korkeakoulujen opintoprosesseissa ja opiskelijapalveluissa, sekä opiskeluun sisältyvän työharjoittelun uudistaminen. TAITO-ohjelma: Työhön ja työtaitoihin tai koulutuksessa pysymiseen tai koulutukseen pääsemiseen kytkeytyvät valtakunnalliset toimintamallit heikot perustaidot omaavien aikuisten taitojen parantamiseksi Osuva ohjaus: Ohjaamon ja Opintopolku.fin palvelukyvyn vahvistaminen kehittämällä monialaista tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluosaamista sekä toimintatapoja. - Rahoitus n. 37,8 M Kotona Suomessa - Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen valtakunnallisten periaatteiden tuottaminen - Pysyvien rakenteiden vakiinnuttaminen oppivelvollisuusiän ylittäneiden maahanmuuttajien peruskoulun suorittamiseen - Rahoitus n. 3,4 M 1

2 Osallistamalla osaamista Kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisotyön osallistavat sekä niiden ja oppilaitosten yhteistoimintaa vahvistavat toimintamuodot nuorten opiskelu-, työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseksi. Vahvistetaan kolmannen, julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden monialaista osaamista, osaamisverkostoja ja -rakenteita ja lisätään koordinaatiota koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheita tukevissa toiminnoissa ja palveluissa Rahoitus n. 9,2 M ESR-nuorisotakuu (OKM:n hallinnonalan toimenpiteet) Lukioiden työelämäyhteistyö Edistetään lukioiden työelämäyhteistyötä luomalla ja pilotoimalla lukioon soveltuvia lukion ja työelämän yhteistyön toimintamalleja sekä määrittelemällä valtakunnalliset periaatteet lukioiden työelämäyhteistyölle Nuorten oppisopimuskoulutuksen toimintaedellytysten vahvistaminen Vahvistetaan nuorten oppisopimuksen toteutusedellytyksiä yritysten ja oppilaitosten yhteistoiminnalla ja toimijoiden valmentamisella ja tiedotuksella Rahoitus n. 6,8 M 2

3 Uusilla kasvualoilla ja rakennemuutoksissa tarvittavan osaamisen vahvistaminen: Uudet verkostomaiset (korkea)koulutuksen muodot ja koulutusmallit kasvu- ja rakennemuutosalojen tarpeisiin Koulutus- ja osaamistarpeiden valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointimenetelmä Rahoitus n. 7,4 M Luovaa osaamista Luovan osaamisen integroiminen kasvu- ja rakennemuutosaloille, oppilaitoksiin ja julkiselle sektorille, jolloin luovien alojen työvoiman mahdollisuudet ansaita omalla työllä parantuvat Luovaa osaamista sovelletaan uusin tavoin eri alojen työelämän kehittämisessä, johtamisessa ja innovaatiotoiminnassa. Koulutustarjonnan osuvuus, ammattilaisten ja opettajien osaaminen Rahoitus n. 11 M Rahoittava ELY-keskus: Hämeen ELY 3

4 Hakujen ajankohdat 1. haku hakemusta (kymmenessä mukana lappilainen toimija), joista jatkovalmisteluun 24. Niistä neljässä lappilainen päätoteuttaja/osatoteuttaja. 2. haku hakemusta. 3. haku Green care koulutusmalli korkea-asteelle - Toteuttajat 1. Lapin ammattikorkeakoulu 2. Seinäjoen ammattikorkeakoulu 3. Satakunnan ammattikorkeakoulu 4. Kajaanin ammattikorkeakoulu 5. Centria ammattikorkeakoulu 6. Jyväskylän ammattikorkeakoulu 7. Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti - Kustannusarvio , haettu ESR -tuki , joista Lapin amk:n osuus ja

5 Green care koulutusmalli korkea-asteelle - Hankkeessa kehitetään, mallinnetaan ja testataan Green Care -koulutusta uutena täydennyskoulutusmallina, jonka tavoitteena on toimia yhtenäisenä koko Suomen alueella. Koulutusmallissa Green Care -toimintaan koulutetaan ammattilaisia korkeaasteella joustavasti ja työelämä-lähtöisesti korkeakouluissa olemassa olevia varantoja ja tutkinnon osia räätälöiden. Malli ja pilottikoulutukset luodaan korkeakoulujen ja muun laaja-alaisen verkoston yhteistyönä. - Keskeisimpiä aloja, joihin Creen care -toimintaa voidaan yhdistää, ovat maatalous-, metsätalous-, matkailu- sekä sosiaali- ja terveysala. - Hankkeen tuloksena syntyvät Green Care -peruskokonaisuus (30 opintopistettä) ja Green Care -ohjaajille ja -kouluttajille rakennettu kokonaisuus (5-10 opintopistettä), joten hanke vastaa myös asiantuntija-, opetus- ja viranomaiskoulutuksen tarpeisiin. Hankkeen kohderyhminä ovat Green Care -alan asiantuntijat, opettajat, ohjaajat ja kouluttajat mm. korkea- ja keskiasteella, neuvojat, viranomaiset, palvelujen tuottajat ja työntekijät, Green Care -palveluja ostavat julkiset ja yksityiset asiakkaat sekä näihin tehtäviin tähtäävät henkilöt. (1.haku) VERKKOVIRTA Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä - Toteuttajat 1. HAAGA-HELIA 2. Jyväskylän Ammattikorkeakoulu 3. Oulun ammattikorkeakoulu 4. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 5. Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Lahden ammattikorkeakoulu 6. Metropolia Ammattikorkeakoulu 7. Centria ammattikorkeakoulu 8. Hämeen Ammatillisen Korkeakoulutuksen kuntayhtymä 9. Lapin ammattikorkeakoulu 10. Seinäjoen Ammattikorkeakoulu 11. Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 12. Saimaan ammattikorkeakoulu 13. Laurea-ammattikorkeakoulu 14. Turun ammattikorkeakoulu 5

6 VERKKOVIRTA Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä - Kustannusarvio ja haettu ESR tuki , joista Lapin amk:n osuus ja Hankkeessa tuotetaan uudenlaisia ratkaisuja ammattikorkeakouluopintojen ja työssä kertyvän osaamisen integroimiseen. Tällä hetkellä ammattikorkeakouluissa ei ole käytössä valtakunnallisia järjestelmällisiä opiskelijoiden opintojen aikaisen työn opinnollistamisen malleja. Opintojen aikainen työssäkäynti, joka on tähän saakka nähty opintoja viivästyttävänä tekijänä, halutaan uudessa ajattelutavassa nähdä keinona nopeuttaa opintoja, parantaa korkeakoulutettujen työllistyvyyttä ja pidentää työuria. - Hankkeessa kehitetään ja ankkuroidaan työn opinnollistamista ammattikorkeakoulujen opiskelumuodoksi. Osaamisessa huomioidaan myös tutkintomuotoisen koulutuksen ulkopuolella syntyvä osaaminen. Tavoitteena on koulutuksen ja työn tekemisen saumaton yhdistäminen, jolloin työn ajasta tulee koulun aikaa ja koulun ajasta työn aikaa. - Hankkeessa on mukana yrityskumppaneita, joiden kanssa kehitellään, kokeillaan ja arvioidaan ratkaisujen ja mallien toimivuutta. Opinnollistaminen voi toimia myös jaettuna räätälöintinä yritysten osaamisen kehittämisessä. TYYLI Työelämäjaksoja ja työssäoppimista yliopisto-opintoihin - Toteuttajat 1. Oulun Yliopisto 2. Lappenrannan teknillinen yliopisto 3. Turun yliopisto 4. TTY-säätiö, Tampereen teknillinen yliopisto 5. Lapin yliopisto 6. Aalto-yliopisto - Kustannusarvio ja haettu ESR tuki , joista Lapin yliopiston osuus ja

7 TYYLI Työelämäjaksoja ja työssäoppimista yliopisto-opintoihin - Hankkeessa kehitetään uudistettuja harjoittelun ja työelämäjaksojen toimintamalleja yliopistojen koulutus- ja tutkinto-ohjelmiin. Opintojen aikainen työssäkäynti halutaan tehdä tavoitteelliseksi ja arvioida saatu työkokemus työssä tapahtuvan oppimisen näkökulmasta (opinnollistaminen). Tämä lyhentää tutkintojen suoritusaikoja ja lisää opintojen työelämäkytkentää. Opiskelunaikaisen työssäkäynnin opinnollistamiseen ei ole vielä käytänteitä suomalaisessa yliopistomaailmassa. - Lisäksi hankkeessa kehitettävällä ja toteutettavalla koulutuksella lisätään koulutuksen johdon ja opettajien työelämäosaamista ja parannetaan heidän valmiuksiaan suunnitella ja toteuttaa työelämälähtöisiä opintojaksoja, luoda työelämäkontakteja sekä tukea opiskelijan urasuunnittelua ja työllistymistä. Työnantajat ja yritykset otetaan aiempaa systemaattisemmin ja laajemmin mukaan opetussuunnitelmatyöhön ja opintojen suunnitteluun ja toteutukseen. Opsodiili Pohjoinen - Toteuttajat 1. Oulun seudun koulutuskuntayhtymä 2. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä/keski-pohjanmaan oppisopimustoimisto 3. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä 4. Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, Kainuun ammattiopisto 5. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 6. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Ammattiopisto Lappia - Kustannusarvio ja haettu ESR tuki , joista Rovaniemen ja Kemi- Tornion koulutuskuntayhtymien osuus yhteensä ja

8 Opsodiili Pohjoinen - Hankkeessa lisätään oppisopimuskoulutuksen tunnettuutta ensisijaisesti työpaikkojen kautta työnantajien suuntaan hyödyntäen innovatiivisia tiedonjalkauttamisen malleja esim. pelillistämistä, mobiilisovelluksia ja portaaleja. Hankkeen toimenpiteitä ovat: - Tiedotusmateriaalien ja -mallien laatiminen ja niiden hyödyntäminen yritys/työpaikkakäynneillä; Pohjois-Suomen oppisopimuksen räätälöidyn tiedottamisen malli. - Nuorille soveltuvien oppisopimustyöpaikkojen etsiminen asiakaslähtöistä ja ja vastavuoroista tiedotusta lisäämällä. - Virtuaalisen/pelillisen oppisopimusohjauksen kokeileminen ja testaaminen (pitkien välimatkojen vuoksi). - Vertaiskeskustelumallin (nuori nuorelle, yrittäjä yrittäjälle) kokeileminen - Osaamis- ja työvoimatarvekartoitusten tekeminen yrityksissä 8

Osuvaa osaamista. Sujuvat siirtymät

Osuvaa osaamista. Sujuvat siirtymät Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnallinen ESR-toimenpidekokonaisuus Osuvaa osaamista Kokonaisrahoitus (2014-2020) n. 38-40 milj. Hankehaku 6.10. - 8.12.2014 Rahoittava viranomainen:

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 1/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Tiistai 20.1.2015 klo 9.30-11.50 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot

Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet

Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet Ohjaamo nuorille (TL 3) Nuorisotakuun monihallinnollinen, -ammatillinen ja -alainen tukiverkosto, jotta nuori pääsee työhön, opintoihin

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2014 rahoitussuunnitelman allekirjoittaminen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 29.9.2014 Etelä-Savon maakunnan vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelman

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen Laurea Julkaisut I Laurea Publications Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen PILOTTIPROJEKTI KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA Mabuhay Laurea Laurea Julkaisut I Laurea Publications

Lisätiedot

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA 2014-2020 PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä hallitus 11.12.2014 johtoryhmä 9.12.2014 projektitiimi 4.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Projektitoiminnan toteutuminen ohjelmakaudella

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Hakuryhmä Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt W.O.R.K.-työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen yhteisöllinen kehittäminen Länsirannikon koulutus Oy, WinNova

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista ja ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 26.6.2013 2 1. ANALYYSIN TOTEUTTAMINEN Tämä selvitys on tehty Hyria Oy:n Mosaiikki

Lisätiedot

OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA

OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA Opetusministeriön valtakunnallinen ESR-kehittämisohjelma 2007-2013 OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA TL 3:

Lisätiedot

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.09.2012 Diaarinumero UUDELY/1923/05.02.07/2012 Käsittelijä

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-12.00 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri Etelä-Savon

Lisätiedot

1. JOHDANTO 2. MAAKUNNAN KEHITYSNÄKYMÄT JA TAVOITTEET

1. JOHDANTO 2. MAAKUNNAN KEHITYSNÄKYMÄT JA TAVOITTEET SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. MAAKUNNAN KEHITYSNÄKYMÄT JA TAVOITTEET... 3 2.1Kehityksen nykytila ja näkymät vuosille 2015 2016... 3 2.2 Toimeenpanosuunnitelman tavoitteet vuosille 2015 2016... 5 3. ETELÄ-KARJALAN

Lisätiedot

Puhelinnumero 0295 025 149 Hankekoodi. Tila Täydennettävänä

Puhelinnumero 0295 025 149 Hankekoodi. Tila Täydennettävänä 1 (24) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Valtteri Karhu Hakemusnumero 101188 Hakemustyyppi Uusi Puhelinnumero 0295 025 149

Lisätiedot

REKRY-AMARE hanke Hämeen ammattikorkeakoulun osahankkeen väliraportti 2 3.1.2011 16.12.2011

REKRY-AMARE hanke Hämeen ammattikorkeakoulun osahankkeen väliraportti 2 3.1.2011 16.12.2011 REKRY-AMARE hanke Hämeen ammattikorkeakoulun osahankkeen väliraportti 2 3.1.2011 16.12.2011 Marketta Jokinen suunnittelija SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 OSA A AJANJAKSO TAMMIKUU 2011 KESÄKUU 2011... 2 2 TYÖVOIMA-

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Hyväksytty Kanta-Hämeen yhteistyöryhmässä 29.9.2014 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

Sisältö. Katsaus ohjauksen nykytilaan... 1. Mitä elinikäinen ohjaus tarkoittaa?... 1. Elinikäisen ohjauksen tavoitteet... 1

Sisältö. Katsaus ohjauksen nykytilaan... 1. Mitä elinikäinen ohjaus tarkoittaa?... 1. Elinikäisen ohjauksen tavoitteet... 1 ELO Pohjois-Savossa Sisältö Katsaus ohjauksen nykytilaan... 1 Mitä elinikäinen ohjaus tarkoittaa?... 1 Elinikäisen ohjauksen tavoitteet... 1 Elinikäinen ohjaus Suomessa... 3 Elinikäinen ohjaus Pohjois-Savossa

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET Vuonna 2009 Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionapua saaneiden hankkeiden alkukartoitusten yhteenveto Tilanne 31.12.2009 Sirpa

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 17.12.2009 Diaarinumero ESLH-2009-10719/Ha-7 Käsittelijä Sari

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen linjaukset ja järjestäjäverkon kokoaminen. Johtaja Mika Tammilehto 15.3.2012

Ammatillisen koulutuksen linjaukset ja järjestäjäverkon kokoaminen. Johtaja Mika Tammilehto 15.3.2012 Ammatillisen koulutuksen linjaukset ja järjestäjäverkon kokoaminen Johtaja Mika Tammilehto 15.3.2012 Toimintaympäristö muuttuu Globaalin työnjaon muutokset miten Suomi pärjää globaalissa kilpailussa? Elinkeino-

Lisätiedot

Etelä-Savon koulutuksen ja tutkimuksen strategiset linjaukset vuosille 2009-2015

Etelä-Savon koulutuksen ja tutkimuksen strategiset linjaukset vuosille 2009-2015 Etelä-Savon koulutuksen ja tutkimuksen strategiset linjaukset vuosille 2009-2015 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO SISÄLLYS sivu 1. TAUSTAA 1 1.1. Toimintaympäristön muutos 1 1.2. Strategisten linjausten valmistelu

Lisätiedot

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 19.10.2010, Tarkistettu 9.12.2010, 29.3.2011 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2011 yhteistyöasiakirjan allekirjoittaminen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN STRATEGIA 2012 2015 SISÄLTÖ 1. Varsinais-Suomen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategia visio, missio ja toimenpiteet...

Lisätiedot