Liikkuva kelihavainnointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikkuva kelihavainnointi"

Transkriptio

1 Jaakko Myllylä Liikkuva kelihavainnointi

2

3 Jaakko Myllylä Liikkuva kelihavainnointi Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut Kouvola 2004

4 Raportin kopionti ja jakelu: Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Telefax Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Kauppamiehenkatu KOUVOLA puh (vaihde)

5 Jaakko Myllylä: Liikkuva kelihavainnointi,. Kouvola Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri. 19 s. TIIVISTELMÄ Tiehallinnon kehittämä tiesääjärjestelmä tuottaa lähes reaaliaikaista tietoa sään ja kelin muutoksista tienpidon urakoitsijoille ja tienkäyttäjille. Pitkien välimatkojen ja vaihtelevan ilmaston maassa noin 330 tiesääasemaa ja noin 250 kelikameraa eivät kuitenkaan riitä. Havaintoasemia tarvitaan huomattavasti enemmän, jos halutaan kattaa koko päätieverkko riittävän tarkkaan. Lisäksi asemat eivät pysty mittaamaan liikenneturvallisuuden kannalta tärkeintä ominaisuutta eli kitkaa. Tiehallinto on kehittänyt yhdessä AL-Engineering Oy:n kanssa ratkaisuksi autoon sijoitettavan mittausjärjestelmän. Kehitysyhteistyö perustui Tiehallinnon asettamiin vaatimuksiin ja toimittajan innovatiivisuuteen ja tekniseen asiantuntemukseen. Ensimmäinen mittausauton prototyyppi valmistui vuoden 1998 alussa. Tiehallinnossa mittausauton kehittämisestä ja koekäytöstä on vastannut Kaakkois-Suomen tiepiiri. Mittauslaitteisto käynnistyy automaattisesti linja-auton käynnistyksen yhteydessä ja suorittaa mittauksia kuljettajasta riippumattomasti ajoneuvon liikkuessa normaalisti. Autoon asennetut laitteet mittaavat ilman lämpötilan ja suhteellisen kosteuden, tienpinnan lämpötilan ja kitkan sekä mittausajankohdan ja sijainnin. Tiedot lähetetään lähes reaaliaikaisina GSM-verkon kautta Tiehallinnon tiesääjärjestelmään, jossa ne näkyvät kiinteiden tiesääasemien tietojen tavoin kartalla havaintopisteessä. Autossa on lisäksi videokamera, jonka ottamat kuvat tienpinnasta lähetetään muun mittaustiedon mukana tiesääjärjestelmään. Mittauslaitetta testattiin vuosien 1998 ja 2001 välillä ja testien perusteella kehitystyötä päätettiin jatkaa. Mittauslaitteisto automatisoitiin vuonna 2000 ja ensimmäinen tuotteistettu versio asennettiin linja-autoon vuonna Projekti on saanut Euroopan Unionin liikenteen perusrakenteen kehittämiseen tarkoitettua TEN-T (Trans-European Networks - Transport) -rahoitusta.

6

7 Jaakko Myllylä: Liikkuva kelihavainnointi,. [Floating Car Road Weather Monitoring, Summary of the Development Work between ]. Kouvola Finnish Road Administration. 19 p. ABSTRACT Finnra s traffic management system presently utilizes a nationwide road weather system. It includes around 330 automatic road weather monitoring stations and around 250 road weather cameras. It also utilizes satellite and weather radar information and road weather forecasts obtained from weather service producer. A new method of gathering information employs busses, which travel along the highways. Those "mobile monitoring stations" gather information about driving conditions and transmit video images of different places along roadway. The mobile road weather monitoring equipment was developed to improve the monitoring of weather and driving conditions on the road network and provide more accurate information. The monitoring equipment begins operating when the power is turned on, and it starts automatically monitor weather and driving conditions. The measurement takes place while the bus is driven in normal traffic. The monitoring equipment measures the temperature and humidity of the air, the temperature and friction of the road surface and the GPS coordinates of the measuring time during the driving. The system also transmits video images from the road. The information and video images are transmitted in real time to Finnra s road weather system via the GSM cellular phone network. The monitoring equipment was tested between the years and on the basis of the tests the development of the equipment was decided to continue. The automation of the road weather monitoring equipment was performed in year 2000 and the first productive version of the measuring equipment was installed in long distance bus in winter The project has been granted European Community financial support in the field of Trans-European Networks Transport.

8

9 Liikkuva kelihavainnointi 7 SISÄLTÖ SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ ABSTRACT 1 JOHDANTO 9 2 LAITTEISTON KOKOONPANO Kitkamittaus Kelitietojen mittaus Tietojenkäsittely, paikannus ja tiedonsiirto Kuvan lähettäminen 12 3 LAITTEISTON TESTAAMINEN Kaakkois-Suomen ja Turun tiepiirien testit Kitkamittauslaitteiden vertailututkimus LAITTEISTON AUTOMATISOINTI JA TUOTTEISTAMINEN Automatisointi Tuotteistaminen 16

10

11 Liikkuva kelihavainnointi 9 ERROR! STYLE NOT DEFINED. 1 JOHDANTO Liikkuvan kelihavainnoinnin kehittäminen käynnistyi Tieliikenteen telematiikka - E18 kokeilualue -ohjelman yhteydessä vuonna Ohjelmassa kokeiltiin ja arvioitiin telemaattisia ratkaisuja liikenteen ohjauksessa, tiedotuksessa sekä tiestön talvihoidossa. Tavoitteena oli kehittää yksittäisistä tiedonkeruu-, tiedonkäsittely- ja tiedon hyväksikäyttöjärjestelmistä tehokas ja toimiva kokonaisuus ja selvittää millainen järjestelmä toimii parhaiten Suomessa. /1/ Yhtenä tutkimusohjelman osa-alueena oli "Liikkuva kelihavainnointi anturiajoneuvolla", johon ei ollut olemassa valmista laitetta tai menetelmää. Kitkamittareita oli olemassa monenlaisia, mutta ne olivat joko hinattavia tai autolaitekokonaisuuksia (tutkimusajoneuvoja), joita ei ollut mahdollista asentaa esimerkiksi raskaan liikenteen ajoneuvoon. Laitteen tarkoituksena oli parantaa kelinseurantaa ja tuoda kelitietoa myös tiesääasemien välisiltä tiejaksoilta. Lisäksi haluttiin saada tietoa tienpinnan kitkasta, jota ei kiinteältä tiesääasemalta ole toistaiseksi mahdollista saada. /2/ Projektin käynnistyessä laitteelle asetettiin seuraavat vaatimukset: laite mittaa kitkaa fyysisesti eli laite on mekaaninen laite voidaan asentaa raskaan liikenteen ajoneuvoon laitteessa on tarkka reaaliaikainen paikannusjärjestelmä laite on varustettava lähes reaaliaikaisella tiedonsiirrolla lähetettävä tieto muokataan liikennekeskukselle sopivaan muotoon aluksi laitteen lasku ja nosto hoidetaan manuaalisesti, lopputuote on kuitenkin oltava automaattinen laitteessa on vikadiagnostiikka, joka nostaa laitteen tarvittaessa ylös kitkan lisäksi lisäinformaationa kelitietojen automaattinen mittaus keli-informaatio voidaan kerätä myös kuvatietona ja lähettää kuva liikennekeskukseen reaaliaikaisesti. /2/ Ensimmäinen prototyyppi mittauslaitteesta valmistui vuoden 1998 alussa ja se asennettiin silloisen Tielaitoksen omistamaan Chevrolet Chevy Van pakettiautoon (kuva 1). Myös laitteen kehittäjällä AL-Engineering Oy:llä on vastaava laite käytössään. Mittauslaitetta testattiin vuosien 1998 ja 2001 välillä ja testien perusteella kehitystyötä päätettiin jatkaa. Mittauslaitteisto automatisoitiin vuonna 2000 ja ensimmäinen tuotteistettu versio asennettiin linja-autoon vuonna Myös alkuperäinen mittauslaitteisto jouduttiin siirtämään linja-autoon Tiehallinnon mittausajoneuvon kolaroinnin seurauksena.

12 10 Liikkuva kelihavainnointi ERROR! STYLE NOT DEFINED. Kuva 1. Kelimittauslaitteiston periaatekuva.

13 Liikkuva kelihavainnointi 11 ERROR! STYLE NOT DEFINED. 2 LAITTEISTON KOKOONPANO 2.1 Kitkamittaus Tienpinnan kitkan mittauksessa käytetään yleensä kolmea eri mittausperiaatetta; sivukitkamittausta, lukkojarrutusmittausta tai luistokitkamittausta. Kelimittauslaitteiston mittausperiaatteeksi valittiin sivukitkamittaus, koska se kuvaa parhaiten ajoneuvon käyttäytymistä kaarreajossa. Lukkojarrutusmittaus ei tässä tapauksessa sovellu, koska mittausajoneuvoa ei saa jarruttaa eikä lukkojarrutus vastaa normaalia ajotilannetta. Luistokitkamittaus olisi taasen vaatinut runsaasti lisämekaniikkaa, joka olisi kasvattanut laitteen kokoa. /2/ Kelimittauslaitteiston kitkamittari on varustettu vapaasti pyörivällä mittapyörällä, joka on asennettu 4 asteen kulmaan (sortokulma) ajoneuvon pituussuuntaan nähden (kuva 2). Kitkapyörän sortokulma vaikuttaa mitattavan kitka-arvon suuruuteen. Jäisellä pinnalla sortovoiman maksimi saavutetaan 3-6 asteen kulmalla, kun taas lumipinnalla suurin arvo saavutetaan noin 15 asteen kulmalla. Koska laitteen tarkoituksena oli selvittää alhaisimpia ja tienkäyttäjän kannalta haitallisimpia kitkatasoja valittiin kulmaksi 4 astetta. /2/ Kuva 2: Kitkamittari. Mittapyöränä on kokeiltu kahta erilaista rengastyyppiä. Ensimmäisessä prototyypissä mittapyöränä on käytetty pienoislentokoneen nokkapyörää, jossa on neljä pituussuuntaista uraa. Urarengasta käytettäessä mittausnopeuden vaikutus kitka-arvoihin on todettu olevan pienempi. Renkaan kulutuskestävyys on hyvä, mutta huonona puolena on renkaan hinta. Toisena rengastyyppinä on kokeiltu myös muissa kitkamittareissa käytettävää kuvioitua kitkarengasta. Renkaan etuna on kohtuullisen halpa hinta ja vertailukelpoisuus muihin mittareihin, mutta kulutuskestävyyden on todettu olevan huono. Mittapyörää kuormitetaan ilmajousella joko erillisellä 12V kompressorilla tai vaihtoehtoisesti mittausajoneuvon (esim. linja-auton) omalla painejärjestelmällä. Pyörän kuormituksena käytetään 600 N (60 kg). Mittausten kannalta

14 12 Liikkuva kelihavainnointi ERROR! STYLE NOT DEFINED. on tärkeää, että kuormitus pysyy koko ajan vakiona. Tämä varmistetaan paineanturin ja painesäätimien avulla. Kitkan aiheuttama voima mitataan voima-anturilla, joka on rakennettu pyörän tukivarren yhteyteen. Kitkakerroin lasketaan sivukitkavoiman ja pyöräkuormituksen suhteena. /2/ 2.2 Kelitietojen mittaus Ilman lämpötilan ja kosteuden mittaukseen käytetään samaa anturityyppiä, kuin kiinteillä tiesääasemilla yleisesti Suomessa käytetään eli Vaisala Oy:n HMP35D anturia. Anturi on sijoitettu ajoneuvon etupuskurin taakse, jolloin se on suojassa likaantumiselta ja moottorin lämmön vaikutukselta. Ilman lämpötilan ja kosteuden perusteella lasketaan kastepistelämpötila. /2/ Tienpinnan lämpötila joudutaan mittaamaan pintaa koskemattomalla menetelmällä ja käyttökelpoisin tapa on käyttää infrapunalämpömittaria. Koska mittausperiaate eroaa kiinteiden tiesääasemien lämpötilamittauksesta, eivät mittaustulokset ole vertailukelpoisia kaikilla keleillä. Ero on suurimmillaan silloin, kun tien pinnalla on lunta, jäätä tai vettä, jolloin infrapunalämpömittari mittaa tämän materiaalin pinnan lämpötilan. Kiinteän tiesääaseman tienpinta-anturi taas mittaa aina lämpötilan tien pinnasta. /2/ Kelimittauslaitteiston prototyypissä on ollut myös ylimääräinen lämpötilaanturi, jota on käytetty kitkamittarin voima-anturin lämpötilakorjauksen määrittämiseen. Lämpötila-anturilla voidaan myös mitata esimerkiksi ilman lämpötila mittausajoneuvon katolta. /2/ 2.3 Tietojenkäsittely, paikannus ja tiedonsiirto Kelimittauslaitteiston tietojenkäsittely hoidetaan tavallisella tietokoneella, jossa on Windows-käyttöjärjestelmä. Mittauslaitteiston prototyypissä oli myös aktiivimatriisinäyttö, josta mittaaja pystyi seuraamaan mittauksen toimivuutta ja mittaustuloksia. Tietojenkäsittelyyn liittyy myös mittauslaitteiston elektroniikkaosa, joka sisältää mm. anturiliitännät. Laitteiston virta saadaan joko suoraan mittausajoneuvon akusta tai omasta erillisestä akusta, joka on erotettu mittausajoneuvon akusta diodilla. /2/ Ajoneuvon paikannus suoritetaan GPS -paikantimella. Alkuvaiheessa paikannukseen oli liitetty differentiaalikorjaus, mutta nykyisellä tarkkuudella korjausta ei enää tarvita. GPS -paikannuksen yhteydessä saadaan myös ajoneuvon suunta ja nopeus, joiden perusteella lasketaan liikenteen sujuvuuteen liittyviä tunnuslukuja, kuten nopeuden hajonta, keskiarvo ja minimi. Mittauslaitteen tiedonsiirto suoritetaan GSM datalähetyspalveluna. Tietojen lähetysväli voidaan määritellä mittausohjelmaan. Yleensä lähetysvälinä on käytetty 10 minuuttia. /2/ 2.4 Kuvan lähettäminen Mittauslaitteistoon liitetty kamera on sijoitettu auton etuosaan ja se kuvaa tietä ajoneuvon tuulilasin läpi. Aikaisemmin kuvankäsittely ja lähettäminen hoidettiin omalla tietokoneella ja GSM puhelimella, mutta nykyisin ne on yhdistetty samaan mittaustietokoneeseen muun tietojenkäsittelyn kanssa. Kuva lähetetään datana liikennekeskukseen muun kelitiedon mukana. Kuvien

15 Liikkuva kelihavainnointi 13 ERROR! STYLE NOT DEFINED. lähetystiheys määräytyy tiedonsiirtovälin mukaan eli aina kun kelitietoja lähetetään liikennekeskukseen, lähetetään myös viimeisin kuva.

16 14 Liikkuva kelihavainnointi ERROR! STYLE NOT DEFINED. 3 LAITTEISTON TESTAAMINEN 3.1 Laitteiston kehittäjän omat testit Mittalaitteiston kehittäjä AL-Engineering Oy suoritti laitteiston kehitysvaiheessa omia tutkimuksia ja testimittauksia. Tutkimusten perusteella urarengas näyttää olevan paras valinta mittausrenkaaksi. Mittausnopeus tulisi rajata km/h nopeusalueelle, jolloin ajonopeuden vaikutus mitattuun kitka-arvoon olisi vähäisintä ja mittausnopeus vastaisi paremmin normaalia ajotilannetta. Renkaan sortokulman sopiva arvo kulumisen ja mittaustarkkuuden kannalta on 4-6 astetta. Mittausten onnistumisen kannalta on tärkeää, että rengaskuorma pysyy vakiona mittauksen aikana. /3/ 3.2 Kaakkois-Suomen ja Turun tiepiirien testit Kaakkois-Suomen tiepiirissä selvitettiin ja kehitettiin järjestelmän yleistä toimivuutta ja käyttökelpoisuutta. Lisäksi selvitettiin mittausten toistettavuutta ja vertailtiin mittauksia tiesääasemien antamiin tuloksiin. Testit suoritettiin talvikaudella /3/ Yleisinä huomioina testeistä voidaan todeta, että kitka- ja säätietojen mittaus ja lähetys tiesääjärjestelmään toimivat pääsääntöisesti hyvin. Varsinaisia korjaustoimenpiteitä vaativia rikkoutumisia ei mittausjärjestelmässä tapahtunut. Sen sijaan videokuvan lähetyksessä käytetty tietokone jumiutui usein. Testaajien yleisen näkemyksen mukaan kitkatieto oli varsin luotettavaa ja antoi hyvän kuvan tien liukkaudesta. /3/ Toistettavuusmittaukset suoritettiin ajamalla sama reitti useaan kertaan samaan suuntaan ja kirjaamalla kitka-arvot ylös ja laskemalla niiden erotus. Mittaus aloitettiin ja lopetettiin aina samaan pisteeseen. Tienpinta oli pääasiassa luminen tai lumipolanteinen. Tulosten perusteella mittausten toistettavuus oli hyvä, sillä suurin osa mitattujen kitkakertoimien erotuksista sijoittui välille 0-0,03 keskiarvon ollessa 0,039. /3/ Mittausajoneuvon ja kiinteiden tiesääasemien vertailutestissä kirjattiin ajoneuvon mittaamat ilman lämpötilan, tienpinnan lämpötilan sekä ilman kosteuden arvot eri tiesääasemien kohdalla ja verrattiin niitä tiesääasemien vastaaviin mittauksiin. Kelimittarin ja tiesääasemien mittausajankohdat erosivat toisistaan 1-10 minuuttia. Tiesääasemien tietoihin verrattuna myös lämpötila ja kosteustiedot olivat luotettavia. Ilman lämpötilaerojen keskiarvo oli 0,62 ºC, tienpinnan lämpötilaerojen 0,87 ºC ja ilman kosteuden 1,87%. /3/ Turun tiepiiri suoritti kelimittarin kokeilun talvella Kelimittarin antamia arvoja verrattiin kahden muun mittarin antamiin tuloksiin. Vertailumittareina käytettiin Turun tiepiirin käytössä olevaa maastoautoon asennettua kalibroitua kitkamittaria sekä pakettiautoon asennettua Greatekin C-trippiä. /3/ Turun tiepiirin kokemusten ja testien mukaan kelimittauslaitteisto antoi oikeaa tietoa ja auton mittaamat tiedot olivat käyttäjän kannalta hyödyllisiä. Koetuloksia ei kuitenkaan ole raportoitu kirjallisesti. Eri kitkamittareilla mitattu kitka oli 0,29 ± 0,02, joten kitka-arvot olivat lähes täsmälleen samansuuruisia. /3/

17 Liikkuva kelihavainnointi 15 ERROR! STYLE NOT DEFINED. 3.3 Kitkamittauslaitteiden vertailututkimus 2000 Vuonna 2000 tehdyssä kitkamittauslaitteiden vertailututkimuksessa vertailtiin erilaisia tienpinnan kitkan mittaukseen tarkoitettuja laitteita talvikeliolosuhteissa. Tutkimuksen ensisijaisena tarkoituksena oli selvittää, miten tietyllä menetelmällä ja järjestelmäkokoonpanolla mitatut kitka-arvot vaihtelevat ja miten eri menetelmillä mitatut arvot eroavat toisistaan vakioiduissa talvikeliolosuhteissa. Lisäksi tavoitteena oli esittää suosituksia C-trip -kitkanmittauslaitteilla tapahtuvaan kitkan mittaukseen talvihoidon laadunseurantaa varten. /4/ Tutkimuksessa vertaillut laitteet olivat sekä henkilö- että maastoautoon liitetty C-trip, Kaakkois-Suomen tiepiirin keliauto, Ilmailulaitoksen BV-11, VTT:n Kitka-Sisu, Nokia Renkaiden kitka-auto sekä Ruotsin Tielaitoksen kehittämä Fiido. /4/ Kaakkois-Suomen tiepiirin keliauton kitkanmittaus käyttäytyi parhaiten jääradoilla, mutta tietyillä tieosuuksilla tehdyissä mittauksissa ja etenkin lumella mittaustulokset olivat varsin yllättäviä. Lisäksi laitteen tallentamasta datasta tarkasteltuna yksittäisten kitka-arvojen hajonta oli selvästi suurempaa kuin millään muulla kokeessa käytetyllä laitteella. Keliautolla suoritettiin myös mittauksia sekä kuluneella että uudella mittausrenkaalla kuin myös kahdesta eri mittausnopeudesta 50 km/h ja 80 km/h. Renkaiden välillä ei voitu havaita kitka-arvoihin vaikuttavia eroja. Nopeuden lisääminen nosti hieman kitkaarvoja, mutta ei yhtä selvästi ja yhdenmukaisesti kuin C-trip laitteella. Tulosten perusteella laitetta ei voitu suositella talvihoidon laadunseurantaan. Laitteen katsottiin parhaiten soveltuvan kelinseurantaan tilanteissa, joissa se ei ole ainoa tietolähde. /4/

18 16 Liikkuva kelihavainnointi ERROR! STYLE NOT DEFINED. 4 LAITTEISTON AUTOMATISOINTI JA TUOTTEISTAMI- NEN 4.1 Automatisointi Liikkuvan havainnoinnin toiminnan automatisoinnin tarkoituksena oli tehdä mittauslaitteistosta itsenäinen kuljettajasta riippumaton kokonaisuus. Automatisointi käynnistyi vuoden 2000 keväällä ja valmistui vuoden 2001 alussa. Laitteiston käyttötavan ja mittausten tilanne ennen lopullista automatisointia olivat seuraavat: mittaaja teki päätöksen mittauksen aloittamisesta ja lopettamisesta (manuaalinen käyttö) mittausdata lähetettiin automaattisesti halutuin aikavälein mittauksen aikana videokuvan ottaminen tapahtui manuaalisesti käyttäjän toimesta, mutta lähetys oli automaattinen videokuva ei sisältänyt sijaintidataa kelimittauksen ja videokuvan ottamiseen ja lähettämiseen tarvittiin kaksi erillistä tietokonetta ja kaksi GSM-puhelinta. Automatisoidussa laitteistossa mittaaja tai ajoneuvon kuljettaja käynnistää ainoastaan ajoneuvon pääsähköjärjestelmän, jolloin mittaustietokone käynnistyy ja aloittaa mittausohjelman. Mittausohjelma tarkkailee ilman lämpötilaja kosteustietoja, tienpinnan lämpötilaa sekä ajoneuvon nopeutta ja sijaintia ja laskee kitkapyörän alas esiohjelmoitujen mittausehtojen perusteella. Kitkapyörän lasku ja nosto tapahtuu seuraavien ehtojen perusteella: A. mittausnopeus B. ilman lämpötila C. kitkan maksimiarvo D. uusintamittauksen väli ehtojen A ja B täyttyessä, mutta C:n ylittyessä Ohjelma lopetetaan hallitusti viivästyttäen mittaajan tai ajoneuvon kuljettajan sammuttaessa ajoneuvon sähköjärjestelmän virran. Ohjelman lopettamisen ja tietokoneen sammuttamisen aikana laitteiston virransaannista huolehtivat aikarele sekä mittauslaitteiston oma akku. Datan lähettäminen liikennekeskukseen hoidetaan tällä hetkellä mittaustietokoneeseen liitetyn GSM-kortin välityksellä. GPRS ratkaisua sekä VIRVEverkon käyttömahdollisuutta selvitettiin kehitystyön yhteydessä, mutta toistaiseksi näitä ei ole voitu hyödyntää. Mittauslaitteiston automatisoinnin yhteydessä haluttiin päästä eroon videokuvan käsittelyyn käytettävästä tietokoneesta sekä toisesta GSMpuhelimesta. Sen vuoksi videoseuranta yhdistettiin samaan mittaustietokoneeseen muun kelitiedon kanssa. Keliauton mittaustietokoneeseen on lisätty konenäkökortti, jonka avulla kuvankaappaus videokameralta suoritetaan. Koska konenäkökortti kuitenkin vaatii PCI-väylän, jouduttiin mittaustietokoneen passiiviemolevy korvaamaan uudella emolevyllä, jossa on sekä ISA- että PCI-väyliä. Keliauton mittausoh-

19 Liikkuva kelihavainnointi 17 ERROR! STYLE NOT DEFINED. jelma on toteutettu Windows-ympäristössä toimivalla LabView-ohjelmistolla, jossa on erillinen konenäköohjelma videokuvan käsittelyä varten. Videokuva lähetetään datana liikennekeskukseen GSM-puhelimen välityksellä muun kelitiedon mukana. Kuvien lähetystiheys määräytyy tiedonsiirtovälin mukaan eli aina kun kelitietoja lähetetään liikennekeskukseen, lähetetään myös viimeisin kuva. Yleensä tiedonsiirtovälinä on käytetty 10 minuuttia. Kelitiedon mukana olevan sijaintitiedon perusteella voidaan määrittää myös kuvan ottopaikka ja sijoittaa kuva kartalle. 4.2 Tuotteistaminen Vuonna 2001 aloitettiin laitteiston tuotteistaminen ja tavoitteena oli kokeilla tuotteistettua laitetta reittiliikenteen linja-autossa talven 2002 aikana. Tuotteistetun laitteiston rakentaminen kuitenkin viivästyi alkuperäisistä suunnitelmista, koska liikennöitsijöiden puolelta ei saatu ajoissa testaamiseen soveltuvaa linja-autoa. Tuotteistettu laitteisto asennettiin Etelä-Suomen linjaliikenteen linja-autoon syksyllä Linja-auto liikennöi pääasiassa valtatiellä 6 välillä Kouvola- Helsinki. Kelimittauslaitteisto on moduuliratkaisu, johon voidaan tarvittaessa lisätä haluttuja antureita tai jättää joitain antureita pois. Lisäksi mittausjärjestelmän eri osat (tietokone, mittauselektroniikka, yms.) on sijoitettu mahdollisimman yhtenäiseen "pakettiin", jolloin laitteisto vie mahdollisimman vähän tilaa mittausajoneuvon (linja-auton) normaaleilta toiminnoilta (kuvat 3 ja 4). Kameraseuranta hoidetaan tuotteistetussa laitteessa pienikokoisella kameralla, jossa on sama kaapeli sekä virralle että kuvasignaalille. Kamera on sijoitettu kuljettajan yläpuolelle, josta se kuvaa tietä tuulilasin läpi (kuva 5). Kuva 3: Kelimittauslaitteisto linja-autoon asennettuna.

20 18 Liikkuva kelihavainnointi ERROR! STYLE NOT DEFINED. Kuva 4: Kitkapyörän suojakotelo ja mittauselektroniikka. Kuva 5: Kelimittauslaitteiston kameran ottama kuva. Tuotteistettua laitteistoa testattiin yhdessä pilottilaitteiston kanssa talven aikana ja pieniä korjaus- ja kehitystoimenpiteitä suoritettiin.

21 Liikkuva kelihavainnointi 19 ERROR! STYLE NOT DEFINED. 5 KEHITYSTYÖN NYKYTILANNE Tiehallinnolla on tällä hetkellä käytössä kaksi mittauslaitteistoa, joista toinen on asennettu Paunu Oy:n Tampere-Lahti -väliä pääsääntöisesti liikennöivään linja-autoon ja toinen Etelä-Suomen linjaliikenteen Kouvola-Helsinki - väliä liikennöivään linja-autoon. Molemmat laitteistot ovat olleet käytössä talven aikana. Laitteistojen toimivuudessa on havaittu edelleen ongelmia etenkin tuotteistetun laitteen osalta. Kelitietoja ei saada ajoittain ollenkaan ja kuvatiedon lähettäminen tuotteistetusta laitteesta ei toimi. Myös kitkapyörän on todettu kuluvan liian nopeasti. Lisäksi on havaittu joitain kehitystarpeita, jotka pyritään ottamaan huomioon, mikäli uusia laitteistoja rakennetaan. Esimerkiksi mittaustietokoneen käyttöjärjestelmä vaihdetaan Windowsista Linuxiin, jolloin koneen käynnistäminen ja sammuttaminen linja-auton päävirran kytkennän yhteydessä eivät aiheuta ongelmia. Myös tiedon vastaanottopäässä on ollut ajoittain ongelmia. Tiedon jatkojalostamista ja hyödyntämistä (käyttöliittymiä) ei ole toistaiseksi kehitetty eteenpäin johtuen laitteiden toiminnan epävarmuudesta. Mikäli laitteistoja tullaan hankkimaan lisää, täytyy myös tiedon hyödyntämistä kehittää. Vuonna 2003 laaditussa Tiesääseurannan tavoitetila -raportissa on tarkasteltu myös liikkuvaa kelihavainnointia. Raportin mukaan liikkuvan kelihavainnoinnin kehitystarpeita tulisi selvittää kehityshankkeilla, joissa määriteltäisiin mm. mittaustietojen ja -välineiden laatu ja kustannukset sekä parhaiten sopivat ajoneuvot laitteiden sijoittelulle. Lisäksi tulisi panostaa taustajärjestelmän kehittämiseen ja toimintamallien selvittämiseen sekä selvittää kunnossapidon laadun seurannan tarpeet liikkuvan havainnoinnin suhteen. Vuosina esitetään varustettavaksi yhteensä 30 uutta kelin liikkuvan havainnoinnin ajoneuvoa. /5/

22 20 Liikkuva kelihavainnointi ERROR! STYLE NOT DEFINED. 6 LÄHTEET 1. Lähesmaa Jukka, Schirokoff Anna, Pilli-Sihvola Yrjö: Tieliikenteen telematiikka - E18-kokeilualue. Helsinki Tielaitoksen selvityksiä 4/ Lampinen Anssi: Liikkuva kelin mittaus, Liikkuvan kelimittarin kehittäminen. Tutkimusraportti 3/ Savolainen Jukka, Myllylä Jaakko, Pilli-Sihvola Yrjö: Liikkuva kelin havainnointi, Testiraporttien yhteenveto. Kouvola Kaakkois- Suomen tiepiirin selvityksiä 5/ Malmivuo Mikko: Kitkamittareiden vertailututkimus Helsinki Tiehallinnon selvityksiä 6/ Lähesmaa Jukka, Levo Juha: Tiesääseurannan tavoitetila, versio 1.0. Kouvola Tiehallinnon selvityksiä 6/2003.

23

24

+DQQXÃ.HUDODPSLÃ0DUMDÃ/DDYLVWR. Jyväskylä ,(+$//,172 Keski-Suomen tiepiiri VIKING

+DQQXÃ.HUDODPSLÃ0DUMDÃ/DDYLVWR. Jyväskylä ,(+$//,172 Keski-Suomen tiepiiri VIKING +DQQXÃ.HUDODPSLÃ0DUMDÃ/DDYLVWR 7LHODLWRV 0XXWWXYDWQRSHXVUDMRLWXNVHWVHNlWLHQNl\W WlMLlSDOYHOHYDWQRSHXVMDOlPS WLODQl\W W Jyväskylä 2000 7,(+$//,172 Keski-Suomen tiepiiri VIKING +DQQX.HUDODPSL0DUMD/DDYLVWR

Lisätiedot

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri VIKING Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Tielaitos Uudenmaan tiepiiri Liikennekeskus Opastinsilta 12 PL 70 00521 HELSINKI

Lisätiedot

Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa

Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa ELY-centre, Yrjö Pilli-Sihvola 6.2.2013 1 Yleistä Suomen tiesääjärjestelmästä Liikenneviraston tiesääjärjestelmän

Lisätiedot

Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri

Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri Tiehallinto Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

LIUKKAUDEN TUNNISTUSJÄRJESTELMÄ

LIUKKAUDEN TUNNISTUSJÄRJESTELMÄ LIUKKAUDEN TUNNISTUSJÄRJESTELMÄ Reaaliaikaisia varoituksia muilta ajoneuvoilta, erikoistutkija VTT Sisältö Idea ja kehitysvaiheet Mahdollisuudet Jatkosuunnitelmat Tutkimusprojektit Yhteenveto Idea ja kehitysvaiheet

Lisätiedot

3LUNNRÃ5lPlÃ0HUMDÃ3HQWWLQHQ. Vaikutustutkimus. Kouvola ,(+$//,172 Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING

3LUNNRÃ5lPlÃ0HUMDÃ3HQWWLQHQ. Vaikutustutkimus. Kouvola ,(+$//,172 Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING 3LUNNRÃ5lPlÃ0HUMDÃ3HQWWLQHQ 7LHODLWRV 6llRKMDWXQWLHQMDWNH Vaikutustutkimus Kouvola 1998 7,(+$//,172 Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING 3LUNNRÃ5lPlÃ0HUMDÃ3HQWWLQHQ 6llRKMDWXQWLHQMDWNH Vaikutustutkimus 7LHODLWRV

Lisätiedot

Uutta tietoa suolasta ja liukkaudesta

Uutta tietoa suolasta ja liukkaudesta Uutta tietoa suolasta ja liukkaudesta Tiesääpäivät, 3.-4.6.2015 Kouvola Taisto Haavasoja name.surname@teconer.fi Sisältö Jäätymisprosessi Jään ja suolaliuoksen komposiitti Vaikutukset talvikunnossapitoon

Lisätiedot

Kouvola TIEHALLINTO Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut VIKING

Kouvola TIEHALLINTO Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut VIKING ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ-DDNNRÃ0\OO\Ol 7LHODLWRV 9DOWDWLHQQRSHXGHQQl\WW WDXOX+DPLQD Kouvola 1999 TIEHALLINTO Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut VIKING -DDNNRÃ0\OO\Ol 9DOWDWLHQQRSHXGHQQl\WW WDXOX+DPLQD 7LHODLWRV

Lisätiedot

Eija Lahtinen Liikenteen automaattinen mittauspiste ja kamera Vaalimaalle Kaakkois-Suomen tiepiiri

Eija Lahtinen Liikenteen automaattinen mittauspiste ja kamera Vaalimaalle Kaakkois-Suomen tiepiiri Eija Lahtinen Liikenteen automaattinen mittauspiste ja kamera Vaalimaalle Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING Eija Lahtinen Liikenteen automaattinen mittauspiste ja kamera Vaalimaalle Kaakkois-Suomen tiepiiri

Lisätiedot

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Lepolan Puutarha Oy pilotoi TTY:llä kehitettyä automaattista langatonta sensoriverkkoa Turussa 3 viikon ajan 7.-30.11.2009. Puutarha koostuu kokonaisuudessaan 2.5

Lisätiedot

SIMO, Siltojen monitorointi. Ilkka Hakola, VTT

SIMO, Siltojen monitorointi. Ilkka Hakola, VTT SIMO, Siltojen monitorointi Ilkka Hakola, VTT SIMO, Projektin yleiskatsaus SIMO projekti on TEKES rahotteinen projekti (ei mukana missään ohjelmassa), jossa on mukana 15 partneria. Projektin kokonaisbudjetti

Lisätiedot

Sääasema Probyte JUNIOR

Sääasema Probyte JUNIOR Sääasema Probyte JUNIOR JUNIOR sääanturi COM1 12VDC RS-232 signaali PC W9x Excel-tiedosto PROBYTE JUNIOR sääanturin toimintaperiaate Yleistä Probyte SÄÄASEMA JUNIOR1 on sään mittaukseen tarkoitettu ulkoanturi,

Lisätiedot

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA Versio 30.4.2012 Tavoitteena on kehittää Helen Sähköverkko Oy:n keskijännitteiseen kaapeliverkkoon vikailmaisin, joka voitaisiin asentaa

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

Kelikameratilanne LAM asematilanne

Kelikameratilanne LAM asematilanne LAM asematilanne Tiesääpäivät 3.-4.6.2015, Kouvola Jouko Kantonen, KaS ELY / Valtti Kameroita on Suomessa 681 kpl (05/2015). Näistä kameroista 541 kpl on Axis-videopalvelimeen liitettyjä (tai kevyt ip-kameroita)

Lisätiedot

.DPHUDMlUMHVWHOPlQÃNXYDXV. Kouvola TIEHALLINTO Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut VIKING

.DPHUDMlUMHVWHOPlQÃNXYDXV. Kouvola TIEHALLINTO Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut VIKING ÃÃÃÃÃÃ-DDNNRÃ0\OO\Ol 7LHODLWRV 9DOWDWLHQKLUYLYDURLWXVMlUMHVWHOPl0lQW\KDUMX.DPHUDMlUMHVWHOPlQÃNXYDXV Kouvola 1999 TIEHALLINTO Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut VIKING -DDNNRÃ0\OO\Ol 9DOWDWLHQÃÃKLUYLYDURLWXVMlUMHVWHOPlÃ0lQW\KDUMX.DPHUDMlUMHVWHOPlQÃNXYDXV

Lisätiedot

Uudet tarkkuuslämpökamerat ja asfalttipäällysteet? Timo Saarenketo, Roadscanners Oy

Uudet tarkkuuslämpökamerat ja asfalttipäällysteet? Timo Saarenketo, Roadscanners Oy Uudet tarkkuuslämpökamerat ja asfalttipäällysteet? Timo Saarenketo, FT Roadscanners Oy Lämpökameratekniikasta Eräs nopeimmin viime vuosien aikana kehittyneistä mittausteknologioista on infrapunasäteilyä

Lisätiedot

PANK PANK-4122 ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ 1. MENETELMÄN TARKOITUS

PANK PANK-4122 ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ 1. MENETELMÄN TARKOITUS PANK-4122 PANK PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ Hyväksytty: Korvaa menetelmän: 9.5.2008 26.10.1999 1. MENETELMÄN TARKOITUS 2. MENETELMÄN SOVELTAMISALUE

Lisätiedot

Open Arctic Challenge , Oulu Petri Jääskeläinen

Open Arctic Challenge , Oulu Petri Jääskeläinen Open Arctic Challenge 16.9.2015, Oulu Petri Jääskeläinen DATA, Big Data.. 2 16.9.2015 Lähde: OECD DATA, Big Data.. 3 16.9.2015 Lähde: Big Data and Urban Mobility Cairo June 2, 2014, The World Bank Group

Lisätiedot

Valumavesien ravinnepitoisuuksien seuranta eloperäisillä mailla

Valumavesien ravinnepitoisuuksien seuranta eloperäisillä mailla Valumavesien ravinnepitoisuuksien seuranta eloperäisillä mailla Hydro-Pohjanmaa hankkeen päätösseminaari 18.11.2014 Kaija Karhunen, Outi Laurinen, Joni Kosamo ja Laura Karhu, Oamk Automaattiset veden laadun

Lisätiedot

DIGITRAFFIC - Yleisesittely

DIGITRAFFIC - Yleisesittely DIGITRAFFIC - Yleisesittely DIGITRAFFIC Työpaja 3.9.2002, 12.30 16.00 Liikenne- ja viestintäministeriö MIKÄ ON DIGITRAFFIC? Digitaalinen liikenteen tietomalli, virtuaali liikenne Laskennallinen kokonaiskuva

Lisätiedot

Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu

Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE9 (8) LIITE Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu Sisältö Sisältö... Johdanto... Tulokset.... Lämpökynttilät..... Tuote A..... Tuote B..... Päätelmiä.... Ulkotulet.... Hautalyhdyt,

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

IT parantamaan energiatehokkuutta ja turvallisuutta

IT parantamaan energiatehokkuutta ja turvallisuutta IT parantamaan energiatehokkuutta ja turvallisuutta RASTU Raskas ajoneuvokalusto: Turvallisuus, ympäristöominaisuudet ja uusi tekniikka 2006 2008 Tietoisku tärkeimmistä tuloksista Liukkauden vaikutukset

Lisätiedot

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN NOPEUDESTA

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN NOPEUDESTA Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN NOPEUDESTA SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 YLEISTÄ... 4 TAVOITE... 5 PAIKKAKUNNAT... 5 MITATUT SUUREET JA MITTAUSJÄRJESTELMÄ... 6 MITATUT SUUREET... 6 MITTAUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

PROBYTE kallistusnäyttöautomatiikka

PROBYTE kallistusnäyttöautomatiikka PROBYTE kallistusnäyttöautomatiikka 1 Toimintaperiaate PROBYTE kallistusnäyttöautomatiikka on tarkoitettu puoliautomaattiseksi tiekoneiden kallistuskulmamittariksi. Laite ohjaa käyttäjää äänimerkeillä

Lisätiedot

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Kojemeteorologia Sami Haapanala syksy 2013 Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Yläilmakehän luotaukset Synoptiset säähavainnot antavat tietoa meteorologisista parametrestä vain maan pinnalla Ilmakehän

Lisätiedot

PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006. EGLO vuosiseminaari 30.5.2006

PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006. EGLO vuosiseminaari 30.5.2006 PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006 Liikenteen ja logistiikan innovaatiohanke EGLO vuosiseminaari 30.5.2006 Työn tavoite Työn päätavoitteena on liikennetelematiikan kansainvälisen huippuosaamisen

Lisätiedot

Satelliittipaikannuksen tarkkuus hakkuukoneessa. Timo Melkas Mika Salmi Jarmo Hämäläinen

Satelliittipaikannuksen tarkkuus hakkuukoneessa. Timo Melkas Mika Salmi Jarmo Hämäläinen Satelliittipaikannuksen tarkkuus hakkuukoneessa Timo Melkas Mika Salmi Jarmo Hämäläinen Tavoite Tutkimuksen tavoite oli selvittää nykyisten hakkuukoneissa vakiovarusteena olevien satelliittivastaanottimien

Lisätiedot

Älyliikenteen innovaatio-, kokeilu- ja kehitysympäristö

Älyliikenteen innovaatio-, kokeilu- ja kehitysympäristö Älyliikenteen innovaatio-, kokeilu- ja kehitysympäristö ITS Factory lyhyesti Älyliikenteen yhteistyöverkosto aloittanut Tampereella jo 2006 (Tampere region ITS - TRITS) ITS Factory perustettu 2012 Mukana

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Pro Clima Acrylat Solid liiman tartuntakokeet

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Pro Clima Acrylat Solid liiman tartuntakokeet TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-25-14.9. Pro Clima Acrylat Solid liiman tartuntakokeet Tilaaja: Redi-Talot Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-25-1 (5) Tilaaja Redi-Talot Oy Jarmo Puronlahti Yrittäjäntie 23 18 KLAUKKALA

Lisätiedot

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Tähän esitteeseen on koottu vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät

Lisätiedot

KAARINAN SYYSMARATON

KAARINAN SYYSMARATON KAARINAN SYYSMARATON 22.10.2016 Mittausraportti Mittauspäivä: 20.10.2016, klo 18:00 19:30 Olosuhteet: Mittaaja: Avustajat: +5 C, pilvistä Jari Tomppo Janne Klasila, Tuomo Sibakov, Jaakko Uotila Kaarinan

Lisätiedot

Tulevaisuuden kameravalvontaa SUBITO (Surveillance of Unattended Baggage including Identification and Tracking of the Owner)

Tulevaisuuden kameravalvontaa SUBITO (Surveillance of Unattended Baggage including Identification and Tracking of the Owner) Tulevaisuuden kameravalvontaa SUBITO (Surveillance of Unattended Baggage including Identification and Tracking of the Owner) Turvallisuusmessut 8.9.2010, Tampere Erikoistutkija Jukka Laitinen, VTT 8.9.2010

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

Melua vaimentavien päällysteiden käyttökohteiden valintaperusteet Uudenmaan tiepiirissä

Melua vaimentavien päällysteiden käyttökohteiden valintaperusteet Uudenmaan tiepiirissä Melua vaimentavien päällysteiden käyttökohteiden valintaperusteet Uudenmaan tiepiirissä PTL33 Seminaari Melua vaimentavat päällysteet 25.10.2007 Harri Spoof, Pöyry Infra Oy Selvitystyö vuonna 2006 Hiljaisten

Lisätiedot

Automaattinen liukkauden tunnistusjärjestelmä RASTU-tutkimusseminaari 9.5.2006 Innopoli Kari Mäkelä

Automaattinen liukkauden tunnistusjärjestelmä RASTU-tutkimusseminaari 9.5.2006 Innopoli Kari Mäkelä Automaattinen liukkauden tunnistusjärjestelmä RASTU-tutkimusseminaari 9.5.2006 Innopoli Kari Mäkelä Liukkauden automaattinen tunnistus-projekti LIUTU oli vuonna 2005 VTT:n rahoittama erillishanke Hankkeessa

Lisätiedot

TIEMERKINTÖJEN PALUUHEIJASTAVUUSMITTAUKSET. MITTALAITTEIDEN VALIDOINTI JA VUODEN 2013 VERTAILULENKKI Tiemerkintäpäivät 6.2.2014 Jaakko Dietrich

TIEMERKINTÖJEN PALUUHEIJASTAVUUSMITTAUKSET. MITTALAITTEIDEN VALIDOINTI JA VUODEN 2013 VERTAILULENKKI Tiemerkintäpäivät 6.2.2014 Jaakko Dietrich TIEMERKINTÖJEN PALUUHEIJASTAVUUSMITTAUKSET MITTALAITTEIDEN VALIDOINTI JA VUODEN 2013 VERTAILULENKKI Tiemerkintäpäivät 6.2.2014 Jaakko Dietrich PALUUHEIJASTAVUUSMITTAREIDEN VALIDOINTI JA VERTAILUMITTAUKSET

Lisätiedot

PÄÄSET PERILLE NOPEAMMIN

PÄÄSET PERILLE NOPEAMMIN TOMTOM TRAFFICIN AVULLA PÄÄSET PERILLE NOPEAMMIN TomTom on johtava liikennepalvelujen tarjoaja. TomTom valvoo, käsittelee ja toimittaa liikennetietoa itse kehittämällään teknologialla. TomTom uskoo, että

Lisätiedot

HDENIQ Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo. Tilannekatsaus

HDENIQ Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo. Tilannekatsaus HDENIQ Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo Tilannekatsaus TransEco tutkijaseminaari 3.11.2011 Kimmo Erkkilä, VTT Petri Laine, VTT Hannu Kuutti, VTT Micke Bergman, VTT Paula Silvonen, VTT 2 Sisältö

Lisätiedot

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia?

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 1 Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 2 Tiehallinnon toiminta-ajatus: Tiehallinto vastaa Suomen yleisistä teistä. Tiehallinto tarjoaa yhteiskunnan

Lisätiedot

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut

Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut 3.7.21 Oulun seudulla kiertävät nopeusnäyttötaulut Mittaukset ajalla 8/214 7/21 Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat hankkineet siirrettäviä nopeusnäyttötauluja, joilla annetaan palautetta

Lisätiedot

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen:

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: osaat määrittää moottorin kierrosnopeuden pulssianturin ja Counter-sisääntulon avulla, osaat siirtää manuaalisesti mittaustiedoston LabVIEW:sta MATLABiin,

Lisätiedot

Puukarttajärjestelmä hakkuun tehostamisessa. Timo Melkas Mikko Miettinen Jarmo Hämäläinen Kalle Einola

Puukarttajärjestelmä hakkuun tehostamisessa. Timo Melkas Mikko Miettinen Jarmo Hämäläinen Kalle Einola Puukarttajärjestelmä hakkuun tehostamisessa Timo Melkas Mikko Miettinen Jarmo Hämäläinen Kalle Einola Tavoite Tutkimuksessa selvitettiin hakkuukoneeseen kehitetyn puukarttajärjestelmän (Optical Tree Measurement

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Mikko Malmivuo LEVEÄN KESKIMERKINNÄN TIET TALVIOLOSUHTEISSA

Mikko Malmivuo LEVEÄN KESKIMERKINNÄN TIET TALVIOLOSUHTEISSA Mikko Malmivuo LEVEÄN KESKIMERKINNÄN TIET TALVIOLOSUHTEISSA TUTKIMUKSEN TAUSTA - Leveän keskimerkinnän vaikutuksia liikenneturvallisuuteen sekä kuljettajien käyttäytymiseen ja mielipiteisiin on selvitetty

Lisätiedot

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki 27.8.2014 1 Taustatiedot Suonenjoen kaupungin keskustassa on käynnissä asemakaavatyö, jonka

Lisätiedot

Sää- ja kelitiedot älyliikenteeseen. Rengasfoorumi 2013 1.10.2013. Älyliikenne (ITS) :

Sää- ja kelitiedot älyliikenteeseen. Rengasfoorumi 2013 1.10.2013. Älyliikenne (ITS) : Sää- ja kelitiedot älyliikenteeseen Rengasfoorumi 2013 1.10.2013 Timo Sukuvaara ( Arktinen tutkimus ) Pertti Nurmi Ilkka Juga Älyliikenne (ITS) : Liikenteen sujuvuuden ja/tai turvallisuuden parantamista

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot Valtatien 4 ja Sorosentien (pt 18756) liittymän toimivuustarkastelu Valo-ohjauksen tarveselvitys VALTATIEN 4 JA SOROSENTIEN (PT 18756) TARKASTELU 2 Tehtävä Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot

Turvallista matkaa alkolukon kanssa

Turvallista matkaa alkolukon kanssa Turvallista matkaa alkolukon kanssa räger Interlock XT on helposti asennettava ja laadukas alkolukko, joka estää alkoholin vaikutuksenalaista kuljettajaa ajamasta ajoneuvoa. Jos kuljettajan uloshengitysilman

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

IMPACT 4.01.10 7.9.2015. 64/Kuvaus, Rakenne ja toiminta//volvon dynaaminen ohjaus, toimintakuvaus

IMPACT 4.01.10 7.9.2015. 64/Kuvaus, Rakenne ja toiminta//volvon dynaaminen ohjaus, toimintakuvaus Tulostanut:Pekka Vuorivirta Palvelu Alustatunnus Polku 64/Kuvaus, Rakenne ja toiminta//volvon dynaaminen ohjaus, toimintakuvaus Malli Tunniste FH (4) 132355236 Julkaisupäivämäärä 29.11.2013 Tunnus/Käyttö

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

FYSP101/K1 KINEMATIIKAN KUVAAJAT

FYSP101/K1 KINEMATIIKAN KUVAAJAT FYSP101/K1 KINEMATIIKAN KUVAAJAT Työn tavoitteita tutustua kattavasti DataStudio -ohjelmiston käyttöön syventää kinematiikan kuvaajien (paikka, nopeus, kiihtyvyys) hallintaa oppia yhdistämään kinematiikan

Lisätiedot

Tips for teachers and expected results

Tips for teachers and expected results Tips for teachers and expected results Työskentely aloitetaan JOHDANNOLLA, jonka aikana annetaan tietoa vatsahappoihin liittyvistä ongelmista ja antasideista. Lisäksi esitetään kysymys, joka ohjaa oppilaiden

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

ecall-hätäviestijärjestelmä

ecall-hätäviestijärjestelmä ecall-hätäviestijärjestelmä Atte Melasniemi Lapin liikenneturvallisuusfoorumi 12.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esityksen sisältö: ecall - mikä se on? ecall-säädökset ecall-käyttöönotto

Lisätiedot

Tieliikenteen ohjauksen integroitu käyttöliittymä (T-LOIK)

Tieliikenteen ohjauksen integroitu käyttöliittymä (T-LOIK) Tieliikenteen ohjauksen integroitu käyttöliittymä (T-LOIK) Markus Nilsson, projektipäällikkö, Liikennevirasto 3.6.2015 Liikenneviraston T-LOIK T-LOIK on TieLiikenteen Ohjauksen Integroitu Käyttöliittymä

Lisätiedot

100-500 40-60 tai 240-260 400-600 tai 2 000-2 200 X

100-500 40-60 tai 240-260 400-600 tai 2 000-2 200 X Yleistä tilauksesta Yleistä tilauksesta Tilaa voimanotot ja niiden sähköiset esivalmiudet tehtaalta. Jälkiasennus on erittäin kallista. Suositellut vaatimukset Voimanottoa käytetään ja kuormitetaan eri

Lisätiedot

TRANSECO Tutkijaseminaari Oulun yliopisto

TRANSECO Tutkijaseminaari Oulun yliopisto TRANSECO Tutkijaseminaari 3.11.2011 Oulun yliopisto RAMSES Liukkauden ja massan estimointi TAVOITTEET Tavoitteet - Tausta Tietolähteet ja tiedonkeruu Ajoneuvojen tietokonepohjaiset järjestelmät Tiesääjärjestelmä

Lisätiedot

High Definition Car DVR X109

High Definition Car DVR X109 High Definition Car DVR X109 Ohjekirja Kameran kaaviokuva Painiketoiminnot Kamerassa samoilla näppäimillä on useita eri toimintoja riippuen valikosta. Alla on käyty näppäimet ja niiden toiminnot läpi.

Lisätiedot

Pohjajarven vuosilustoisten sedimenttien paleomagneettinen tutkimus: Paleosekulaarivaihtelu Suomessa viimeisten 3200 vuoden aikana

Pohjajarven vuosilustoisten sedimenttien paleomagneettinen tutkimus: Paleosekulaarivaihtelu Suomessa viimeisten 3200 vuoden aikana Raportti Q29.119612 Timo J. Saarinen Geofysiikan osasto Gtk Pohjajarven vuosilustoisten sedimenttien paleomagneettinen tutkimus: Paleosekulaarivaihtelu Suomessa viimeisten 3200 vuoden aikana Paleomagnetic

Lisätiedot

Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara

Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset 15.7. 14.11.2014 Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara Avaintulokset 2500 2000 Ylös vaellus pituusluokittain: 1500 1000 500 0 35-45 cm 45-60 cm 60-70 cm >70 cm 120

Lisätiedot

Muutos johtajuudessa - Johtajuus muutoksessa

Muutos johtajuudessa - Johtajuus muutoksessa Kauppakamari: Suunta seminaari Muutos johtajuudessa - Johtajuus muutoksessa Marko Parkkinen 11.10.2015 Mitä tapahtui päivälleen 97 vuotta sitten klo 11:00? 1. maailmansodan aselepo solmitaan 11.11.1918

Lisätiedot

ÄLYKKÄÄN LIIKENTEEN ARKTINEN TESTAUSEKOSYSTEEMI. Lapin Liikenneturvallisuusfoorumi Reija Viinanen

ÄLYKKÄÄN LIIKENTEEN ARKTINEN TESTAUSEKOSYSTEEMI. Lapin Liikenneturvallisuusfoorumi Reija Viinanen ÄLYKKÄÄN LIIKENTEEN ARKTINEN TESTAUSEKOSYSTEEMI Lapin Liikenneturvallisuusfoorumi Reija Viinanen LIIKENTEEN TULEVAISUUS Volvo Here FROM AUTONOMOUS DRIVING TO SNOWTONOMOUS DRIVING MIKSI AURORA? Automaattiajaminen

Lisätiedot

Konenäön hyödyntämismahdollisuudet teiden ylläpidossa ja hoidossa

Konenäön hyödyntämismahdollisuudet teiden ylläpidossa ja hoidossa INFRA2010 KEHITTÄMISOHJELMAN LOPPUSEMINAARI 5.11.2008 Konenäön hyödyntämismahdollisuudet teiden ylläpidossa ja hoidossa SEPPO ROPPONEN, Intopii Oy Sisältö Esiselvityksen tavoitteet ja osallistujat Mitä

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

Juuso Kummala. Co-operation between Finnish Road Administration and Emergency Response Centres

Juuso Kummala. Co-operation between Finnish Road Administration and Emergency Response Centres Juuso Kummala Co-operation between Finnish Road Administration and Emergency Response Centres Juuso Kummala Co-operation between Finnish Road Administration and Emergency Response Centres Tiehallinto

Lisätiedot

Yrityksen erikoisosaamista. Laadunvalvonta

Yrityksen erikoisosaamista. Laadunvalvonta West Coast Road Masters Oy on toukokuussa 2012 Poriin perustettu tiestöalan mittaus- ja konsultointipalveluita tuottava yritys, joka toimii Suomessa sekä lähialueilla. Meillä on yli 25 vuoden kokemus kantavuusmittauksista

Lisätiedot

Kalustovaatimukset, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Kalustovaatimukset, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Kalustovaatimukset, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Linja-autokalustoa koskevat vaatimukset Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2. Kalustovaatimukset 1(6) Tässä

Lisätiedot

Perhananmoinen keli tänään, PERKELI 24.9.2015

Perhananmoinen keli tänään, PERKELI 24.9.2015 Perhananmoinen keli tänään, PERKELI 24.9.2015 2 Mistä kaikki oikein alkoi? Liikenneturvan toimitusjohtaja Valde Mikkonen ehdotti Ilmatieteen laitokselle ja Tielaitokselle kelitiedottamisen kehittämistä

Lisätiedot

Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä. 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ

Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä. 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ Agenda 1 SITA Suomi on SUEZ 2 QS, mikä se on? 3 QS maailmalla 4 QS Suomessa 5 QS Vaasassa SITA Suomi Oy ja kaikki

Lisätiedot

FYSIIKKA. Mekaniikan perusteita pintakäsittelijöille. Copyright Isto Jokinen; Käyttöoikeus opetuksessa tekijän luvalla. - Laskutehtävien ratkaiseminen

FYSIIKKA. Mekaniikan perusteita pintakäsittelijöille. Copyright Isto Jokinen; Käyttöoikeus opetuksessa tekijän luvalla. - Laskutehtävien ratkaiseminen FYSIIKKA Mekaniikan perusteita pintakäsittelijöille - Laskutehtävien ratkaiseminen - Nopeus ja keskinopeus - Kiihtyvyys ja painovoimakiihtyvyys - Voima - Kitka ja kitkavoima - Työ - Teho - Paine LASKUTEHTÄVIEN

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

Electric power steering

Electric power steering AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Electric power steering Ohjausmoottorin jäähdytys ja ylikuumenemisen esto Väliraportti 15.10.2014 Työn ohjaaja: Ville Matikainen Tekijät: Samppa

Lisätiedot

Senfit online-kosteusanturin soveltuvuus energiaraaka-aineen mittaukseen

Senfit online-kosteusanturin soveltuvuus energiaraaka-aineen mittaukseen Senfit online-kosteusanturin soveltuvuus energiaraaka-aineen mittaukseen Markku Korhonen, Vesa Fisk Senfit Oy Perttu Laakkonen UPM-Kymmene Oyj Timo Melkas Metsäteho Oy Tutkimuksen tavoite ja toteutus Tutkimuksen

Lisätiedot

Mittausjärjestelmän kalibrointi ja mittausepävarmuus

Mittausjärjestelmän kalibrointi ja mittausepävarmuus Mittausjärjestelmän kalibrointi ja mittausepävarmuus Kalibrointi kalibroinnin merkitys kansainvälinen ja kansallinen mittanormaalijärjestelmä kalibroinnin määritelmä mittausjärjestelmän kalibrointivaihtoehdot

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa 2 Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää: Kuinka suuri merkitys tieverkon kunnolla ja erityisesti tien pintakunnolla on raskaan liikenteen toimintaolosuhteisiin

Lisätiedot

Suomen talvihoidon liiketoimintaekosysteemi

Suomen talvihoidon liiketoimintaekosysteemi TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Suomen talvihoidon liiketoimintaekosysteemi Tiesääpäivät, Kouvola 4.6.2015 TkT Aki Aapaoja, TkT Pekka Leviäkangas, DI Raine Hautala & DI Heikki Mantsinen Arvon muodostuminen

Lisätiedot

Infratieto-Tiestö Turku NAANTALIN KAUPUNKI

Infratieto-Tiestö Turku NAANTALIN KAUPUNKI Infratieto-Tiestö Turku 3.9.1 NAANTALIN KAUPUNKI Nopeusmittaukset / Elokuu 1 Nopeusmittaukset 1 Naantalin kaupunki ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Laundry Center. Radiotaajuuslinkki pesukoneen ja kuivausrummun välillä

Laundry Center. Radiotaajuuslinkki pesukoneen ja kuivausrummun välillä Laundry Center Radiotaajuuslinkki pesukoneen ja kuivausrummun välillä Johdanto Monissa maissa käytettävissä oleva kokonaissähköteho on rajoitettu käytettäessä kahta kodinkonetta yhtä aikaa: -Kokonaisteho

Lisätiedot

Testiraportti 1 (10) JMS-Tuote Oy Lehtiniementie Nokia SUIHKUKALUSTEIDEN KOEKUORMITUKSET TESTIN PÄIVÄMÄÄRÄ

Testiraportti 1 (10) JMS-Tuote Oy Lehtiniementie Nokia SUIHKUKALUSTEIDEN KOEKUORMITUKSET TESTIN PÄIVÄMÄÄRÄ Testiraportti 1 (10) JMS-Tuote Oy Lehtiniementie 7 37120 Nokia SUIHKUKALUSTEIDEN KOEKUORMITUKSET TESTIN PÄIVÄMÄÄRÄ 6. - 9.9.2016 KOKEEN SUORITTAJA ASIAKAS Tampereen ammattikorkeakoulu, OpenLab. Laboratorioinsinööri

Lisätiedot

PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy

PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy 9.7.2015 PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy 7.7.2015 Helsinki Lf Segersvärd Oy Finnrock Ab Gsm: 010 832 1319 lf.segersvard@finnrock.fi 9.7.2015 SISÄLLYS TERMIT

Lisätiedot

D2I-projekti ja sen liikennesovellukset

D2I-projekti ja sen liikennesovellukset D2I-projekti ja sen liikennesovellukset Marjo Hippi Ilmatieteen laitos Kouvola 3.6.2013 Valtakunnalliset tiesääpäivät D2I = data to intelligence D2I-projekti TEKESin rahoittama SHOK-hanke, TIVIT koordinoi

Lisätiedot

Versio 3. Tallentava hiilidioksidimittari 7798 - Käyttöohje. Käyttöohje

Versio 3. Tallentava hiilidioksidimittari 7798 - Käyttöohje. Käyttöohje Versio 3 Tallentava hiilidioksidimittari 7798 Käyttöohje Tallentava hiilidioksidimittari 7798 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 1 Käynnistys

Lisätiedot

Työturvallisuuskatsaus siltatekniikan päivät 27. - 28.1.2016 Vantaa. työturvallisuuspäällikkö Risto Lappalainen, p. 0295 34 3966

Työturvallisuuskatsaus siltatekniikan päivät 27. - 28.1.2016 Vantaa. työturvallisuuspäällikkö Risto Lappalainen, p. 0295 34 3966 Työturvallisuuskatsaus siltatekniikan päivät 27. - 28.1.2016 Vantaa työturvallisuuspäällikkö Risto Lappalainen, p. 0295 34 3966 Turvapuistohankkeista Esittelykontti Espooseen (valmis keväällä 2016) Radanrakentamisen

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

1) Maan muodon selvittäminen. 2) Leveys- ja pituuspiirit. 3) Mittaaminen

1) Maan muodon selvittäminen. 2) Leveys- ja pituuspiirit. 3) Mittaaminen 1) Maan muodon selvittäminen Nykyään on helppo sanoa, että maa on pallon muotoinen olet todennäköisesti itsekin nähnyt kuvia maasta avaruudesta kuvattuna. Mutta onko maapallomme täydellinen pallo? Tutki

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T297/A01/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY, TYPE APPROVAL Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite

Lisätiedot

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle HVAC Drive - Pikaohjeita VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle 1 HVAC Drive ohjaus ulkopuolisella säätimellä... 2 1.1 Parametrit Quick Menun alta (02 quick set-up)... 3 1.2 Parametrit

Lisätiedot

225 litran kapasiteetilla polymeerisessä syöttölokerossa voi olla jopa 180 kg kuivaa #1 vuorisuolaa, kalsiumkloridia tai muuta jäänestoainetta.

225 litran kapasiteetilla polymeerisessä syöttölokerossa voi olla jopa 180 kg kuivaa #1 vuorisuolaa, kalsiumkloridia tai muuta jäänestoainetta. LP-8 Spreader Paranna liukkaudentorjunnan tehokkuutta Blizzard LP-8 Tailgate -levittimellä, joka on takanäkyvyyden parantamiseksi malliltaan matalaprofiilinen ja jonka kapasiteetti on 225 litraa, jotta

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

Keskustelevien ajoneuvojen pilottiprojekti NordicWay, Coop - ohjeita pilottiin osallistujille

Keskustelevien ajoneuvojen pilottiprojekti NordicWay, Coop - ohjeita pilottiin osallistujille Keskustelevien ajoneuvojen pilottiprojekti NordicWay, Coop - ohjeita pilottiin osallistujille Keskustelevien ajoneuvojen pilottiprojekti NordicWay, Coop NordicWay-hankkeen vuoden kestävä kokeilu, Coop,

Lisätiedot

Robotti Takymetri. Zoom90 Motorisoitu Sarja. Esitys /Matti Leinonen Geolaser Oy

Robotti Takymetri. Zoom90 Motorisoitu Sarja. Esitys /Matti Leinonen Geolaser Oy Robotti Takymetri Zoom90 Motorisoitu Sarja Esitys 16.3.2016/Matti Leinonen Geolaser Oy Esittely Takymetri Laite Ohjelmisto Varusteet Paketit GeoMax Työkalut Mittausohjelmat Muu materiaali Zoom90 Laite

Lisätiedot

SYÖTTÖVEDENSÄÄDIN EVM-1 F

SYÖTTÖVEDENSÄÄDIN EVM-1 F EVM - 1F -syöttövedensäädin on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden teho on alle 10 t / h ja paine max 60 bar. Säädin huolehtii höyrykattiloiden syöttöveden jatkuvasta säädöstä ja pitää vedenpinnan korkeuden

Lisätiedot